1.3 Het examenreglement is vastgesteld door de directie van WFTNIVO. Dit reglement is een openbaar document.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.3 Het examenreglement is vastgesteld door de directie van WFTNIVO. Dit reglement is een openbaar document."

Transcriptie

1 1 Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft de procedures met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van examinering van de WFT-modules, conform de richtlijnen van het CDFD, zoals deze onder de verantwoordelijkheid van WFTNIVO wordt uitgevoerd. Dit reglement verschaft niet de procedures met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van de Omwisselactie en de opleidingen van WFTNIVO. Voor deze activiteiten van WFTNIVO bestaan aparte reglementen. 1.2 Het examenreglement wordt gebruikt door en voor WFTNIVO, de examenleider(s), het examensecretariaat, de kandidaten, de examinatoren, de toezichthouders en alle andere betrokkenen. 1.3 Het examenreglement is vastgesteld door de directie van WFTNIVO. Dit reglement is een openbaar document. 1.4 Dit reglement treedt in werking op 24 juni 2015 en is van toepassing op alle examens en examenonderdelen die vanaf die datum worden afgenomen. Het voorgaande reglement versie 7.7 is per 23 juni 2015 vervallen. 1.5 In gevallen waarin dit examenreglement in strijd is met van toepassing zijnde reglementen en regelingen van CDFD dan wel DUO, gelden de reglementen van laatstgenoemden. In de bijlage van dit reglement zijn de door CDFD geformuleerde beleidsregels rond examinering via de Centrale Examenbank opgenomen, zoals die gelden vanaf 8 april Indien recentere reglementen of richtlijnen van CDFD in strijd zijn met hetgeen is weergegeven in de bijlage, gelden de meest recente reglementen of richtlijnen. 2 Termen en definities 2.1 Cesuur De grens tussen de hoogste toetsscore waaraan een onvoldoende en de laagste toetsscore waaraan een voldoende wordt toegekend. 2.2 Diploma/certificaat Document, geprint door DUO en uitgegeven door WFTNIVO, ten bewijze van het met goed gevolg afleggen van een (deel)examen.

2 2.3 Examensecretariaat Het secretariaat en de administratie van WFTNIVO. 2.4 Examenorganisatie WFTNIVO draagt zorg voor een correcte gang van zaken met betrekking tot het voorbereiden en uitvoeren van examens. 2.5 Examenleider De persoon die door WFTNIVO is aangesteld om leiding te geven aan en toezicht te houden op het correct verlopen van het examen. Bij Flextoetsen fungeert de door het toetscentrum aangewezen toezichthouder als examenleider. 2.6 Kandidaat Een persoon die zich op de juiste wijze heeft ingeschreven en derhalve is toegelaten tot het WFTNIVO-examen. 2.7 WFTNIVO Handelsnaam van Examenadviesburo B.V. WFTNIVO is verantwoordelijk voor de praktische kant van de examinering (planning, afname, et cetera) 2.8 DUO Dienst Uitvoering Onderwijs. DUO is verantwoordelijke voor de technische kant van de examinering (examensoftware, et cetera). 2.9 CDFD College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. Het CDFD is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de examinering (inhoud van de examenvragen, opbouw van de examens, et cetera) Inschrijfformulier Indien er een digitaal inschrijfformulier beschikbaar is (online inschrijven), dan heeft dit formulier dezelfde rechtskracht als een papieren formulier. Het digitale formulier kan slechts worden ingevuld via de site van WFTNIVO, eventueel nadat men is ingelogd aan de hand van een unieke inlognaam en een wachtwoord Flextoetsen Examens, en delen daarvan, afgenomen in toetscentra met behulp van een computer, waarbij de kandidaat de keuze heeft in plaats, datum en aanvangstijd van de toetsing Omwisselactie Het proces/traject waarbij één of meerdere diploma s uit het vakbekwaamheidsbouwwerk van vóór 1 januari 2014 worden omgewisseld voor

3 één of meerdere diploma s van het vakbekwaamheidsbouwwerk vanaf 1 januari EVC-traject EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Een EVC-traject bestaat uit een intakegesprek, een portfolio en een criteriumgericht interview (CGI). Door middel van een EVC-traject kan een kandidaat aantonen dat over de vereiste vakbekwaamheden te beschikken. Daarmee kan het als een alternatief voor het examen dienen. Voor EVC-trajecten geldt het Examenreglement EVC-trajecten, dat te vinden is op de website van WFTNIVO. Voor alle gevallen waar het Examenreglement EVC-trajecten niet voorziet, geldt onderhavig Examenreglement. 3 Directie 3.1 De directie van WFTNIVO heeft als taak en is bevoegd tot: a. het (doen) organiseren en het (doen) afnemen van examens; b. het (doen) organiseren en het (doen) afnemen van EVC-trajecten; c. het vaststellen van de plaats of plaatsen waar examens (inclusief EVC-trajecten) worden afgenomen; d. het vaststellen van de datum of data waarop examens (inclusief EVC-trajecten) worden afgenomen; e. het vaststellen van het examengeld, inschrijfgeld en overige tarieven; f. het vaststellen van de uiterste inschrijfdatum en de uiterste betaaldatum voor elk examen (inclusief EVC-trajecten); g. het aanwijzen van de examenleiders en toezichthouders (inclusief assessoren voor EVC-trajecten); h. het beslissen over de toelating tot het examen (inclusief EVC-trajecten) conform de richtlijnen van dit reglement, DUO en CDFD; i. het vaststellen en wijzigen van dit examenreglement. 3.2 De directie is bevoegd taken en bevoegdheden te delegeren aan medewerkers van WFTNIVO en anderen en kan zich doen bijstaan door adviseurs en/of adviescolleges. 3.3 Tijdens het afnemen van het examen berust de directe leiding bij de directie of bij een daartoe door de directie aangewezen examenleider. 4 Examen 4.1 Het examen vindt plaats op basis van de eindtermen, toetstermen en toetsmatrijzen zoals die door de Minister van Financiën zijn vastgesteld. Voorts vindt het examen plaats aan de hand van dit examenreglement.

4 4.2 Het examen wordt uitsluitend in de Nederlandse taal afgenomen. 4.3 De examens worden als digitale examens (waaronder Flextoetsen ) aangeboden. 4.4 In gevallen van dyslexie kan de directie, na schriftelijk/digitaal verzoek bij inschrijving vergezeld van een verklaring van een ter zake deskundige, 25% extra examentijd per examen toestaan. In geval van andere bijzondere handicaps die het maken van het examen (kunnen) belemmeren (o.a. gehoorproblemen) kan de directie, eventueel na overleg met CDFD, besluiten om het examen in aangepaste vorm af te nemen. 4.5 WFTNIVO kan alle WFT-examens aanbieden (inclusief de PE-plus- en PEtoetsen van de verschillende modules) die door het CDFD ter beschikking worden gesteld. 4.6 Het examen wordt aangeboden op door de directie vastgestelde data, tijden en plaatsen. 4.7 De minimale tijd tussen Inschrijven en de afname van de Flextoets wordt bepaald door DUO. Inschrijven is mogelijk zolang er capaciteit in het gekozen toetscentrum is. 4.8 Inschrijving voor een Flextoets door individuele kandidaten vindt plaats door middel van een boeking (via het account van de kandidaat) op de website van WFTNIVO. In uitzonderingsgevallen, ter beoordeling aan de directie, kan een kandidaat inschrijven door middel van het volledig invullen, ondertekenen en indienen van een standaard WFTNIVO-inschrijfformulier. Daarnaast is het voor een opdrachtgever mogelijk om, via de website van WFTNIVO, een groep in te schrijven voor een examen op locatie. 4.9 Op het moment van boeking via het account of indienen van het inschrijfformulier ontstaat de betalingsverplichting. Ongeacht de examendatum bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na (het digitaal) verzenden van de factuur. Indien betaling achterwege blijft, zal een schriftelijke aanmaning verzonden worden waarvoor administratiekosten in rekening worden gebracht. Indien er dan nog geen betaling plaatsgevonden heeft, zal er een incassobureau worden ingeschakeld. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de kandidaat. Indien betalingen niet tijdig zijn ontvangen, kan de directie de kandidaat uitsluiten van deelname aan alle volgende examens, totdat de volledige betaling is ontvangen. Aanmeldingen of betalingen die niet, niet volledig of niet tijdig, dat wil zeggen na de sluitingsdatum, zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen. De aanmelder is ervoor verantwoordelijk dat de boeking via het account of het inschrijfformulier en de betaling WFTNIVO tijdig en in goede orde bereiken. Vertragingen of fouten bij de

5 posterijen, banken en andere instellingen, alsmede storingen in communicatiemiddelen of de bediening daarvan kunnen niet aan WFTNIVO worden tegengeworpen Door inschrijving onderwerpt men zich aan dit reglement WFTNIVO zendt de kandidaat bij Flextoetsen, zo snel mogelijk na de inschrijving voor de datum waarop het examen zal worden afgenomen, een oproep. Op deze oproep, of op een bijlage, wordt de informatie die van belang is voor de kandidaat vermeld. Het gaat daarbij tenminste om de volgende informatie: - de naam en geboortedatum van de kandidaat; - de examendatum of examendata; - het aanvangstijdstip van het examen of de examens; - het adres waar het examen wordt afgenomen Een kandidaat die niet deelneemt aan een Flextoets of examenonderdeel waarvoor hij een inschrijfformulier heeft ingediend, dient WFTNIVO daarvan onmiddellijk schriftelijk per ondertekende brief, fax of in kennis te stellen. Een kandidaat die een boeking heeft gedaan via zijn account dient een eventuele annulering eveneens via zijn account te melden. Indien deze afmelding de WFTNIVO uiterlijk 6 reguliere werkdagen voor de examendatum bereikt zal 90% van het examengeld worden gecrediteerd. Indien er geen schriftelijke afmelding of afmelding via het account plaatsvindt, vindt geen restitutie plaats. Voor gevallen waarin wel schriftelijke afmelding plaatsvindt, maar deze minder dan 6 reguliere werkdagen, voor de examendatum door de WFTNIVO is ontvangen, geldt dat er 50% van de kosten wordt gerestitueerd. Bij annulering op de examendag zelf vindt er geen restitutie plaats Hetzelfde examen mag slechts één maal per dag worden afgelegd. Een tweede boeking van hetzelfde examen zal worden geweigerd. Mocht een kandidaat twee examens op dezelfde dag hebben geboekt, dan wordt achteraf het tweede examen geannuleerd. Daarbij gelden de in dit reglement beschreven annuleringsvoorwaarden. Verloop van het examen 4.13 De kandidaat dient een kwartier voor aanvang van het examen aanwezig te zijn De afname van de examens is niet openbaar. Tot de examenruimte worden slechts toegelaten de kandidaten, mits in het bezit van oproep en geldig legitimatiebewijs, vertegenwoordigers van (de examencommissie van) CDFD,

6 vertegenwoordigers van De Examenkamer en/of DUO, medewerkers van WFTNIVO en genodigden van WFTNIVO De kandidaat dient tenminste het volgende bij zich te hebben: - een origineel en geldig legitimatiebewijs (waaronder uitsluitend wordt verstaan: paspoort, reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen, verblijfsdocumenten en W-document, rijbewijs, Europese identiteitskaart); - een document waarop het BSN van de kandidaat staat. Dit zal over het algemeen het legitimatiebewijs zijn. Indien het BSN niet op het legitimatiebewijs staat is een zorgpas, uittreksel gemeentelijke basisadministratie of een brief van de ambassade geschikt. Dit BSN moet kloppen met het BSN dat in het account van de kandidaat staat. Indien dit niet het geval is, wordt de kandidaat geweigerd. Materialen die bij het examen mogen worden gebruikt zullen door WFTNIVO ter plekke worden verstrekt en na afloop van het examen weer worden ingenomen, inclusief het al dan niet door de kandidaat gebruikte kladpapier. Het gebruik van eigen hulpmiddelen, waaronder wetbundels, rekenmachines, et cetera, is nadrukkelijk niet toegestaan Het examen staat onder leiding van een examenleider. Kandidaten dienen elke instructie gegeven door of namens de examenleider onverwijld op te volgen De examenleider is met name verantwoordelijk voor: - de ontvangst en instructie van kandidaten; - de administratieve afhandeling van het examen; - het bewaken van de examenprocedure; - de ontvangst en controle van examenopgaven en examenmiddelen; - het instrueren en leidinggeven aan examinatoren en surveillanten; - het toezicht op het examen en de daarmee verband houdende organisatorische werkzaamheden; - het (doen) controleren van de identiteit van de kandidaten; - het bewaken van de geheimhouding van de examenopgaven; - het beoordelen van de inrichting van de examenlocatie en de registratie daarvan; - het (doen) uitreiken en innemen van de examenopgaven; - het (doen) uitreiken en innemen van de door het exameninstituut te verstrekken hulpmiddelen (waaronder in ieder geval een rekenmachine en schrijfmateriaal); - het handhaven van de orde tijdens het examen; - het opstellen van het proces-verbaal De examenleider kan kandidaten die te laat komen en kandidaten die zich niet (kunnen) legitimeren de deelname aan het examen ontzeggen Voor of tijdens de afname van enig examen wordt door of namens de examenleider de identiteit van de kandidaat vastgesteld aan de hand van

7 legitimatiebewijs en oproep. Kandidaten ondertekenen vervolgens een lijst of ander document waaruit hun aanwezigheid tijdens het examen blijkt Naast het geval van het niet (kunnen) overleggen van een geldig legitimatiebewijs en te laat aankomen op de examenlocatie kan de examenleider een kandidaat tevens de deelname of verdere deelname ontzeggen, of minder vergaande maatregelen nemen, indien de kandidaat: - aanstootgevend gedrag vertoont; - de orde en rust van het examen verstoort; - onder invloed verkeert van alcohol of verdovende middelen (in de zin van de Opiumwet); - schade veroorzaakt of dreigt te veroorzaken aan personen en/of goederen; - zich, na eerste waarschuwing door of namens de examenleider, niet houdt aan het reglement en/of gegeven instructies; - frauduleuze handelingen verricht met betrekking tot het examen. In al deze gevallen kan de examenleider of de directie het examen van de betreffende kandidaat ongeldig verklaren Onder frauduleus handelen wordt verstaan het bedrieglijk handelen van een kandidaat, dat erop gericht is het vormen van een juist oordeel omtrent zijn kennis, inzicht en vaardigheden te belemmeren of onmogelijk te maken. Onder frauduleus handelen wordt in ieder geval begrepen elke vorm van gebruik van niet uitdrukkelijk toegestane hulpmiddelen en het gelegenheid geven tot of het bevorderen van frauduleus handelen door anderen. Indien frauduleus handelen van een kandidaat wordt geconstateerd na afloop van het afleggen van een examen kan de directie het examen ongeldig verklaren. De kandidaat wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht. Een eventueel reeds verstrekt diploma zal ongeldig worden verklaard en worden teruggevorderd. Een kandidaat bij wie frauduleus handelen is vastgesteld wordt voor minimaal één jaar en maximaal vijf jaar uitgesloten van deelname aan enig examen of examen van WFTNIVO, zulks ter beoordeling aan de directie Tijdens de afname van het examen is het kandidaten verboden: - andere hulpmiddelen dan de door WFTNIVO uitdrukkelijk toegestane of verstrekte te gebruiken of voor handen te hebben; - met andere kandidaten te spreken of anderszins contact te hebben; - telecommunicatieapparatuur, audioapparatuur, enz. in welke vorm dan ook te gebruiken, voor handen te hebben of ingeschakeld te hebben; - vragen en/of opgaven te kopiëren, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de examenleider; - middelen voor het kopiëren van vragen en/of opgaven (in de vorm van eigen kladpapier, camera s, dictafoons, leespennen, of welke denkbare vorm dan ook) te gebruiken of voor handen te hebben. - te roken.

8 4.23 Wanneer bij de examenafname onregelmatigheden worden geconstateerd, neemt WFTNIVO adequate maatregelen conform de voorschriften rondom het houden van toezicht om de gevolgen van de onregelmatigheid te beperken en/of de onregelmatigheid in de toekomst te voorkomen Door of namens de examenleider wordt erop toegezien dat alle bescheiden worden ingeleverd, waar nodig voorzien van deugdelijke identificatie. Alle tijdens het examen uitgereikte bescheiden dienen voor het verlaten van de toetsruimte te worden ingeleverd. Ook papieren met door de kandidaat gemaakte aantekeningen dienen bij het verlaten van de toetsruimte te worden ingeleverd. Uitsluitend indien de examenleider uitdrukkelijk te kennen geeft dat van dit artikel mag worden afgeweken is het toegestaan examenopgaven en/of eigen aantekeningen en/of andere bescheiden mee te nemen uit de toetsruimte Een kandidaat die gezakt is voor een bepaald examen, heeft recht op inzage van (een deel van) het gemaakte examen. Dit gebeurt op een locatie van DUO. Het verzoek daartoe dient bij DUO te worden ingediend binnen twee weken na ontvangst van de definitieve uitslag van het examen. De regels voor inzage worden bepaald door het CDFD. Beoordeling examens 4.26 De manier van scoren, afronding en de cesuur van de examens wordt bepaald door de examencommissie van CDFD en zal op de website van CDFD worden gepubliceerd Het eindcijfer per examen komt geautomatiseerd tot stand, via de examensoftware van DUO. Het cijfer is binnen 48 uur na het afronden van het examen inzichtelijk voor de kandidaat. Uitslag van de examens 4.28 Bij Flextoetsen ontvangt de kandidaat binnen 48 uur na afloop van het examen de uitslag van DUO. In gevallen waarin onregelmatigheden worden of zijn geconstateerd kan de directie de uitslag aanpassen of vernietigen Een kandidaat is geslaagd voor een examen indien hij voor dat onderdeel afgerond het cijfer 6 of hoger heeft behaald. Met elk cijfer lager dan 6 is de kandidaat voor het betreffende examen afgewezen. Een kandidaat ontvangt voor elk examen waarvoor hij is geslaagd een diploma dan wel certificaat. Het diploma/certificaat omvat tenminste de naam van de module, de examendatum, de naam van de kandidaat en de geboortedatum van de kandidaat.

9 4.30 Na het bekend worden van de uitslag van het laatst behaalde onderdeel wordt het diploma dan wel certificaat binnen 2 weken na verzending van het diploma door DUO aan WFTNIVO toegezonden of uitgereikt. Afhankelijk van de tijd die DUO nodig heeft, zal deze termijn 6 tot 8 weken bedragen Indien wordt geconstateerd dat (ongeacht de reden) ten onrechte een certificaat of diploma aan een kandidaat is toegezonden of uitgereikt, kunnen DUO en/of WFTNIVO een eventueel reeds verstrekt certificaat of diploma ongeldig verklaren en terugvorderen. 5 Regeling met betrekking tot klachten-, bezwaar- en beroepsprocedure 5.1 Kandidaten kunnen geen bezwaar respectievelijk beroep aantekenen tegen de uitslag van een examen. Met betrekking tot overige inhoudelijke zaken kunnen bij CDFD wel klachten worden ingediend. Dit dient schriftelijk te gebeuren, binnen 6 weken na afloop van het examen. De klachtenprocedure zal worden toegelicht op de website van CDFD. Klachten 5.2 Klachten met betrekking tot gebeurtenissen tijdens of voor het examen kunnen, voor zover deze gebeurtenissen onder verantwoordelijkheid van WFTNIVO zijn opgetreden, bij WFTNIVO worden ingediend. Klachten kunnen bij voorkeur schriftelijk (brief, fax, ), maar desgewenst ook telefonisch worden ingediend. Klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze zijn ontvangen binnen 6 weken na het evenement of voorval waarop ze betrekking hebben. Klachten worden afgehandeld door of namens de directie. Indieners van een klacht krijgen binnen 6 weken na ontvangst van de klacht een reactie, afhankelijk van de aard en de wijze van indienen van de klacht per brief, telefoon of anderszins. 6 Slotbepalingen 6.1 Diploma s/certificaten worden eenmalig verstrekt. Indien bij een kandidaat diploma s/certificaten verloren gaan, kan de kandidaat, via WFTNIVO, bij DUO een verzoek voor een duplicaat-diploma/certificaat indienen, waarna een nieuw exemplaar zal worden verstrekt. 6.2 Inlognaam en wachtwoord Indien gebruik wordt gemaakt van de online diensten van WFTNIVO, dan vereist dit dat de kandidaat een account opent. De kandidaat dient het registratieproces te voltooien door actuele, volledige en juiste gegevens te verstrekken zoals deze worden gevraagd in het toepasselijke registratieformulier. De kandidaat is geheel

10 verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord. De kandidaat is bovendien geheel verantwoordelijk voor alle activiteiten die op het account plaatsvinden. De kandidaat zal WFTNIVO onmiddellijk schriftelijk waarschuwen bij onrechtmatig gebruik van het account of een andere inbreuk op de veiligheid. WFTNIVO draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. WFTNIVO is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de kandidaat kan ondervinden als gevolg van het feit dat derden met of zonder de wetenschap van de kandidaat het wachtwoord, account of de persoonsgegevens gebruiken. De kandidaat kan echter aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door WFTNIVO of een andere partij, als gevolg van het feit dat derden het account of wachtwoord gebruiken. De kandidaat mag nooit het account van een ander gebruiken zonder toestemming van de accounthouder. 6.3 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie. Voor zover het zaken betreft die tot de verantwoordelijkheid van (de examencommissie van) het CDFD behoren, vraagt en ontvangt de directie daartoe een bindend advies. 6.4 Tenzij de directie examenopgaven en/of andere examendocumenten openbaar maakt, geldt voor alle betrokkenen, inclusief kandidaten, de plicht examenopgaven en de inhoud van andere examendocumenten geheim te houden. Kopiëren, verspreiden, publiceren of het op welke wijze dan ook openbaar maken van examenopgaven en andere examendocumenten is uitdrukkelijk niet toegestaan. Ook op examenopgaven en andere documenten die wel openbaar zijn of worden gemaakt berust het auteursrecht bij het Ministerie van Financiën. WFTNIVO behoudt zich het recht voor kandidaten en anderen die handelen in strijd met dit artikel de deelname aan examens te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd. 6.5 Indien WFTNIVO door overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van dit reglement (waaronder het afnemen van Flextoetsen /examens) tijdig na te komen, heeft WFTNIVO het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten tot het moment dat WFTNIVO alsnog in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen, zonder dat WFTNIVO in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. Onder overmacht of andere buitengewone omstandigheden welke de (tijdelijke) nakoming door WFTNIVO kunnen verhinderen, wordt onder meer verstaan ziekte of verhindering van medewerk(st)ers van toetscentra, en technische storingen al dan niet in computersystemen/apparatuur. 6.6 WFTNIVO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de technische kant van de examinering (examensoftware, et cetera) dan wel de inhoudelijke kant van de examinering (inhoud van de vragen, opbouw van de

11 examens, et cetera). WFTNIVO zal kandidaten die hierover klachten dan wel bezwaren hebben doorverwijzen naar respectievelijk DUO en CDFD.

12 Bijlage Beleidsregels CDFD rond examinering via de Centrale Examenbank (dd. maart 2015) INLEIDING Per 1 januari 2014 zijn de wettelijke bepalingen van het nieuwe Wftvakbekwaamheidsbouwwerk in werking getreden. Alle examens (reguliere Wftexamens, PEplus-examens en toekomstige PE-examens) worden via een Centrale Examenbank afgenomen. 2 Exameninstituten zijn verplicht om examens te betrekken van de Centrale Examenbank. Deze examenbank wordt inhoudelijk beheerd door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD); de technische uitvoering is in handen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Alle exameninstituten dienen te beschikken over een examenreglement. In dat reglement moet een aantal onderwerpen met betrekking tot de examinering zijn geregeld, conform het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo artikel 11b, tweede lid). Onderwerpen die samenhangen met het inhoudelijke beheer van de Centrale Examenbank worden door het CDFD bepaald. Die voorschriften worden vastgelegd in beleidsregels. Exameninstituten kunnen deze Beleidsregels CDFD rond examinering via de centrale examenbank verwerken in hun examenreglement of verwijzen naar deze beleidsregels in hun examenreglement. DE EXAMENS Aantal vragen, duur en cesuur van de afzonderlijke (PEplus)examens Het CDFD bepaalt het aantal vragen, de duur en de cesuur (zak/slaaggrens) van de afzonderlijke examens. Het aantal vragen in een examen is afhankelijk van de omvang van de leerstof. Het aantal vragen en de maximale duur van een Wft-examen staan vermeld op de website van het CDFD (onder de menu-optie Centrale Examenbank Wft ). Periodiek kunnen het aantal vragen, de maximale duur en/of de cesuur van het examen worden aangepast. Materiaal Bij afname van een examen mag een kandidaat van de volgende materialen gebruik maken: - een niet programmeerbare rekenmachine; - een (eenvoudige) wettenbundel zonder annotaties of aantekeningen; 2 Uitgezonderd EVC en EVK

13 - een fiscaal memo zonder annotaties of aantekeningen 3 ; - schrijfmateriaal Het exameninstituut kan nadere bepalingen opstellen voor het gebruik van bovengenoemde materialen. Het exameninstituut is verantwoordelijk voor de controle op het te gebruiken materiaal, zowel voor als tijdens als na afloop van het examen. Examenkandidaten mogen geen eigen materiaal meenemen. Zij maken gebruik van het materiaal dat het exameninstituut ter plaatse zal verstrekken. Doel van deze regel is het minimaliseren van de kans op fraude. In dat kader dient bovendien al het materiaal na afloop (inclusief eigen aantekeningen) te worden ingenomen. Dit geldt ook voor het niet gebruikte papier van de kandidaat. Het CDFD zal via de visiterende instantie, de Examenkamer, nadrukkelijk een vinger aan de pols houden of het materiaal vooraf en achteraf voldoende wordt gecontroleerd om fraude te voorkomen. Indien uit de rapportages van de Examenkamer blijkt dat de fraudebeheersing niet of onvoldoende wordt uitgevoerd, kan dat gevolgen hebben voor de erkenning van het betreffende exameninstituut. Toegankelijkheid tot het examen: bijzondere faciliteiten Kandidaten met beperkingen die met bijzondere faciliteiten een examen willen afleggen, moeten dit melden bij het exameninstituut waar zij zich inschrijven. Voorbeelden 4 van kandidaten die kunnen verzoeken om bijzondere faciliteiten: een dyslectische kandidaat in het bezit van een dyslexie-verklaring; een visueel gehandicapte kandidaat, in het bezit van een medische verklaring; een kandidaat met een gehoorstoornis, in het bezit van een medische verklaring of een verklaring van een audicien. Exameninstituten bepalen zelf welke bijzondere faciliteiten zij aanbieden. De mogelijkheden in de bijzondere faciliteiten zijn: Verlenging examentijd 5 De kandidaat krijgt meer tijd voor het examen (bijv. in geval van beperkingen in de handcoördinatie, gezichtsvermogen). Onderbroken examenafname De kandidaat mag op het examen een extra pauze nemen. Te denken valt bijvoorbeeld aan iemand met ernstige concentratieproblemen. 3 Voor het fiscaal memo geldt de beperking dat die alleen gebruikt mag worden bij een Wft-examen module vermogen, module hypothecair krediet, module inkomen of module pensioenverzekeringen alsmede Wft PEplus examens Adviseur Vermogen, Adviseur Hypothecair krediet, Adviseur Inkomen of Adviseur Pensioen. 4 Niet limitatief opgesomd. 5 De maximale verlenging van de examenduur is 25%.

14 Examenhulp De examenhulp is bedoeld om de kandidaat te begeleiden tijdens zijn aanwezigheid op de toetslocatie. De examenhulp kan o.a. helpen bij het typen van de examenopdrachten en met de besturing van de muis. De examenhulp mag niet zijn eigen ideeën uitvoeren maar dient opdrachten van de kandidaat uit te voeren. Te denken valt aan iemand met ernstige fysieke of visuele beperkingen. De examenhulp dient afkomstig te zijn van het exameninstituut dan wel door het exameninstituut te zijn aangesteld. Grootbeeld De kandidaat maakt gebruik van een groot beeldscherm. Te denken valt aan iemand met ernstige beperkingen in het gezichtsvermogen. Loepfunctie De kandidaat mag gebruik maken van de beschikbare vergrootglas-functie in Windows. Met de loepfunctie kan men een deel van de tekst op het beeldscherm groter maken. Voorleesfunctie De teksten op het beeldscherm worden voorgelezen. De kandidaat hoort de teksten in een koptelefoon. Gebruik van geluidsboxen i.p.v. een koptelefoon De kandidaat mag gebruik maken van geluidsboxen. Deze voorziening wordt gebruikt door mensen met ernstige gehoorproblemen waarbij het gebruik van hoortoestellen niet samengaat met het gebruik van een koptelefoon. De kandidaat doet het examen altijd in een aparte ruimte zonder andere kandidaten. Wanneer het exameninstituut één van de bovenstaande voorzieningen wil gebruiken moet DUO bij de inschrijving in Juno hiervan op de hoogte worden gebracht. Het exameninstituut kan dan, in afstemming met DUO, deze voorziening technisch inregelen. DUO zal altijd de Examenkamer informeren wanneer haar bekend is dat er een bijzondere examensessie is ingepland. De kandidaat moet in het bezit zijn van een (para)medische verklaring. Het exameninstituut is niet verplicht om alle opgesomde faciliteiten ook daadwerkelijk aan te bieden. Het betreft maatwerk dat door een instituut kan worden aangeboden. Het is zaak voor een kandidaat om vooraf te informeren naar de mogelijkheden. In geval van andere, bijzondere handicaps van een kandidaat waarvoor het exameninstituut niet zelf een oplossing kan bieden, treedt het exameninstituut (niet de kandidaat) in overleg met het CDFD. Het CDFD zal eventueel contact opnemen met DUO en het exameninstituut informeren over de mogelijkheden. Als een dergelijke kandidaat tegemoet gekomen kan worden door het verstrekken van extra examentijd, dan zal hem dezelfde extra tijd worden toegestaan als een dyslectische kandidaat.

15 Voorwaarde is wel dat een kandidaat het exameninstituut een medische verklaring over kan leggen. De exameninstituten dienen in alle gevallen de examens uit de centrale examenbank af te nemen. Een mondeling examen is niet mogelijk en maakt geen onderdeel uit van de erkenning van het exameninstituut. Eventueel kan een volledig visueel gehandicapte kandidaat gebruik maken van een examenhulp of een anderszins aangepast examen. Toetsmatrijzen Alle examens worden samengesteld aan de hand van een toetsmatrijs. Die staan gepubliceerd op de website van het CDFD (onder de menu-optie Eind-en Toetstermen en Toetsmatrijzen ). Als de praktijk of nadere inzichten daartoe nopen, zullen toetsmatrijzen worden bijgesteld. Aanmeldtermijn, tijdstip en frequentie van examens Zodra een kandidaat is ingeschreven, kan examen worden afgelegd. Gedurende de resterende overgangsperiode 6 om aan de nieuwe vakbekwaamheidsregels te voldoen, geldt geen aanmeldtermijn (periode tussen inschrijving en afleggen van het examen) in verband met het inplannen van het uit te voeren toezicht 7. Kandidaten zijn hierdoor in de gelegenheid snel aan een (her)examen deel te nemen. Dit is van belang vanwege de te verwachten grote aantallen kandidaten die (her)examen zullen doen. Na de overgangsperiode zal het jaarlijks aantal af te nemen examens fors afnemen. Alsdan zal naar verwachting een aanmeldtermijn van enkele dagen gaan gelden. Iedere kandidaat mag een onbeperkt aantal keren meedoen aan een examen. Het exameninstituut bepaalt het tijdstip waarop en de plaats waar het examen wordt afgenomen, eventueel in overleg met de kandidaat. Voertaal De voertaal bij het examen is Nederlands. NA DE EXAMENS Vaststelling en bekendmaking examenuitslag DUO geeft binnen 48 uur de examenuitslag door aan de kandidaat via het door het exameninstituut opgegeven adres. Certificaat of diploma 6 Tot 1 april Nieuwe inschrijvingen voor (eventuele) herexamens zullen op afzienbare termijn pas mogelijk zijn nadat de examenuitslag door DUO aan de kandidaten is medegedeeld.

16 Aan het exameninstituut wordt binnen vijf weken na de positieve uitslag het certificaat of diploma van de kandidaat toegezonden. Het exameninstituut reikt het certificaat of diploma uit aan de kandidaat. Het oordeel Cum Laude zal worden verleend indien de kandidaat ten minste het cijfer 9 heeft behaald. Indien het diploma is opgebouwd uit meerdere, separaat behaalde Modulen, dan zal het oordeel Cum Laude worden verleend als gemiddeld ten minste het cijfer 9 is behaald. Fraude Als voor, tijdens of na de afname van het examen wordt vastgesteld dat een kandidaat fraude heeft gepleegd, dan maakt het exameninstituut daarvan melding via de Verklaring van ordentelijk verloop (VOV). Indien dat niet (meer)mogelijk is, meldt het exameninstituut de fraude terstond alsnog aan bij DUO. DUO geeft in dat geval geen certificaat of diploma af. DUO geeft de fraudemelding door aan het CDFD. Het exameninstituut wordt geacht een onderzoek naar de gepleegde fraude te verrichten en - zo nodig - passende maatregelen te nemen. Indien geen passende maatregelen worden genomen, kan dat gevolgen hebben voor de erkenning. Bewaren gegevens DUO bewaart het digitale examen van de kandidaat en de daaraan toegekende scores tot minimaal zeven jaar na afloop van het examen. De uitslagen worden 50 jaar bewaard. Inzagerecht Gezakte kandidaten met een examenuitslag van minimaal een 4, kunnen voorlasnog de examens inzien op een locatie van DUO. Een verzoek daartoe moet de kandidaat bij DUO per indienen, binnen twee weken na ontvangst van de examenuitslag. Dit kan via het mailadres DUO verstuurt ter bevestiging van de afspraak een bericht aan de kandidaat. Slaagt ene kandidaat in de periode voorafgaande aan deze bevestiging alsnog voor het desbetreffende examen (door een herkansing), dan zal DUO het verzoek niet inwilligen. Kandidaten krijgen tijdens de afspraak op een DUO-locatie 20 minuten de gelegenheid om, onder toezicht, de fout beantwoorde vragen in te zien. Een dergelijke inzage kan per module maximaal één keer per zes maanden plaatsvinden om het risico op bekend worden van examenvragen in de markt zo laag mogelijk te houden en om te voorkomen dat de wachttijd voor andere kandidaten die inzage wensen, te veel oploopt. DUO-locaties voor inzage: Eindhoven

17 18 septemberplein AL Eindhoven Rijswijk Polakweg GG Rijswijk Zwolle Hanzelaan JJ Zwolle Condities bij inzage: een geldig legitimatiebewijs dient getoond te worden; spullen van de kandidaat worden ter bewaring in een kluiskast gelegd; vragen of antwoorden mogen niet worden overgeschreven. Wel kunnen in het kort steekwoorden worden opgeschreven. Bij de inzage wordt een rekenmachine verstrekt; dat kan eventueel een digitale machine op het scherm zijn die wordt opgeroepen door de surveillant. AFHANDELING VAN KLACHTEN EN MELDINGEN Klachtenbehandeling inzake omstandigheden rond de examenafname Klachten over de omstandigheden tijdens de examenafname (zowel daarvoor, tijdens als daarna) dient de kandidaat in bij het desbetreffende exameninstituut. Het exameninstituut heeft een (formele) relatie met de kandidaat. De kandidaat betaalt examengeld aan het exameninstituut, dat daarvoor een tegenprestatie levert (de examenafname). De exameninstituten zijn om die reden het aanspreekpunt voor afhandeling van vragen en problemen van de examenkandidaat. De exameninstituten beschikken daartoe over een eigen interne klachtenprocedure. Het CDFD treedt niet op als hoger beroepsinstantie voor een besluit van een exameninstituut of een klachtafhandeling door een exameninstituut. Behandeling meldingen onvolkomenheden in de Applicatie (Centrale Examenbank) of in de examenvragen Meldingen over mogelijke onvolkomenheden in de werking van de examenapplicatie of in bepaalde examenvragen doet de kandidaat na afloop van het examen aan de surveillant. Die neemt de melding op in de VOV, bij voorkeur onder vermelding van vraagnummer en examennummer. Deze VOV s worden gerapporteerd aan DUO. Meldingen over een mogelijke storing of fout in de examenapplicatie worden geanalyseerd door DUO. Meldingen over de kwaliteit van bepaalde examenvragen geeft DUO door aan het CDFD dat, als onderdeel van het proces van kwaliteitsborging, een analyse uitvoert.

18 Een kandidaat ontvangt geen individuele, inhoudelijke reactie op zijn melding aan de surveillant. Bijstelling uitslag alleen in verband met technische onvolkomenheden Onder de volgende voorwaarden kan DUO de uitslag bijstellen van gezakt naar geslaagd : er was tijdens het examen sprake van een fout en/of storing van de applicatie (Centrale Examenbank) waardoor de kandidaat een deel van de vragen niet heeft kunnen beantwoorden; met fouten en/of storingen die te wijten zijn aan de examenafnamelocaties wordt geen rekening gehouden. Hiervoor zijn de exameninstituten verantwoordelijk; de fout en/of storing is tijdens het examen gemeld bij de surveillant; de surveillant kon de fout en/of storing niet tijdens het examen oplossen, ook niet na overleg met DUO; de surveillant heeft de fout en/of storing vastgelegd in de VOV; indien door toedoen van DUO de technisch niet te beantwoorden vraag/vragen in de score buiten beschouwing wordt/worden gelaten, blijft het examen representatief ten opzichte van de toetsmatrijs; de examenuitslag wijzigt van gezakt naar geslaagd als deze opnieuw wordt berekend over de resterende examenvragen. DUO geeft het exameninstituut binnen 8 weken uitsluitsel over eventuele bijstelling. Klachtenbehandeling inzake het inhoudelijk beheer van de examenbank Klachten over het systeem van de kwaliteitsborging van de examenbank door het CDFD, kunnen worden ingediend bij het CDFD. de klacht kan verzonden worden naar: CDFD, Postbus 556, 2501 CN Den Haag; de klager ontvangt binnen een week nadat de klacht is ingediend een bevestiging van ontvangst; de klacht dient deugdelijk te zijn gemotiveerd, bevat bij voorkeur een tip ter verbetering, is voorzien van ten minste naam, adres en woonplaats en is ondertekend; het CDFD doet binnen vier weken nadat de klacht is ingediend schriftelijk (of per e- mail) uitspraak over de klacht; de termijn kan ten hoogste één keer worden verlengd met vier weken; het CDFD kan klager om een nadere toelichting verzoeken, mondeling of schriftelijk. Geen bezwaar mogelijk tegen examenuitslag De examenuitslag is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De examenuitslag houdt een beoordeling van het kennen of kunnen van een kandidaat of leerling in die ter zake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing.

19 Volgens art. 8:4 derde lid, aanhef en onder b van de Awb kan geen beroep bij de rechter worden ingesteld tegen een dergelijk besluit. Omdat de beroepsmogelijkheid is uitgesloten, bestaat krachtens art. 7:1 Awb geen recht om bezwaar tegen de uitslag in te dienen. Beperking aansprakelijkheid van de Staat en verrekening leges De Staat is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor: a) storingen in de IT-infrastructuur van een exameninstituut waarmee examens via de Applicatie (Centrale Examenbank) worden afgenomen. Onder IT-infrastructuur wordt verstaan de verzameling voorzieningen die nodig is voor het transport van analoge en digitale gegevens (data). Hieronder vallen alle fysieke en technische middelen die het (foto)elektrische signaal (als gegevensdrager), verplaatsen, verdelen en routeren; b) storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Applicatie wordt verkregen. c) De Applicatie (Centrale Examenbank) is niet gegarandeerd vrij van fouten of storingen; d) Indien een exameninstituut bij DUO schriftelijk aantoont dat vanwege een storing of fout in de Applicatie, bepaalde examenafnamen niet konden starten of definitief moesten worden gestaakt, en het informatiesysteem inzake beroepskwalificaties (bedoeld in artikel 4:9a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht) deze fout of storing bevestigt, zal DUO per getroffen examen een normbedrag van twee maal het geldende legestarief verrekenen met de door het desbetreffende exameninstituut verschuldigde leges voor het gebruik van de Applicatie. Genoemd normbedrag stelt het exameninstituut in staat de gedupeerde examinandi opnieuw een examenafname aan te bieden. e) Indien het CDFD een examen ongeldig verklaart omdat het niet meer representatief is ten opzichte van de toetsmatrijs en de oorzaak daarvan te wijten is aan DUO of CDFD, zal DUO per getroffen examen een normbedrag van twee maal het geldende legestarief verrekenen met de door het desbetreffende exameninstituut verschuldigde leges voor het gebruik van de Applicatie. Genoemd normbedrag stelt het exameninstituut in staat de gedupeerde examinandi opnieuw een examenafname aan te bieden. In geen geval zal de Staat aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, morele of gevolgschade of schade van welke aard ook die kan ontstaan door gebruik of toegang tot de Applicatie, met inbegrip van - doch niet uitsluitend - schade als gevolg van onjuiste gegevens in de Centrale Examenbank alsmede gederfde winst, al dan niet vanuit het oogpunt van de partijen, hetzij op basis van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins. Auteursrecht en geheimhoudingsplicht Het auteursrecht op de examenvragen is voorbehouden door de Staat der Nederlanden. Exameninstituten en examinandi dienen de examenvragen geheim te houden en niet aan te wenden voor eigen gebruik of tot eigen voordeel. Kopiëren, verspreiden, publiceren of het op welke wijze dan ook openbaar maken van

20 examenvragen en andere examendocumenten is uitdrukkelijk verboden. Door de ondertekening van de "verklaring accreditatie exameninstituut" aanvaarden exameninstituten de geheimhoudingsplicht. De klanten/studenten van de exameninstituten worden op het auteursrecht en de Geheimhoudingsplicht gewezen in de kandidaatsbrochure. Zij ontvangen deze via een link bij de bevestiging van hun inschrijving door DUO. Examinandi stemmen door het examen te starten in met de verklaring dat zij de geheimhoudingsplicht aanvaarden en dat zij er van op de hoogte zijn dat het auteursrecht is voorbehouden door de Staat der Nederlanden.

BELEIDSREGELS CDFD ROND EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK

BELEIDSREGELS CDFD ROND EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK BELEIDSREGELS CDFD ROND EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK 1. INLEIDING Per 1 januari 2014 zijn de wettelijke bepalingen van het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk in werking getreden. Alle examens

Nadere informatie

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 1 Doelstellingenstatus 1.1 Ditexamenreglementverschaftdeproceduresmetbetrekkingtotde voorbereidingenuitvoeringvanexamineringvandewft-modules,conformde richtlijnenvanhetcdfd,zoalsdezeonderdeverantwoordelijkheidvanwftnivo

Nadere informatie

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 1 Doelstellingenstatus 1.1 Ditexamenreglementverschaftdeproceduresmetbetrekkingtotde voorbereidingenuitvoeringvanexamineringvandewft-modules,conformde richtlijnenvanhetcdfd,zoalsdezeonderdeverantwoordelijkheidvanwftnivo

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens 1 Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft de procedures met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van examinering van de WFT-modules, conform de richtlijnen van het CDFD, zoals

Nadere informatie

BELEIDSREGELS CDFD VOOR EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK

BELEIDSREGELS CDFD VOOR EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK BELEIDSREGELS CDFD VOOR EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK Inleiding Sinds 1 januari 2014 gelden de wettelijke bepalingen van het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. Alle examens (reguliere Wft-examens,

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

BELEIDSREGELS CDFD VOOR EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK

BELEIDSREGELS CDFD VOOR EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK BELEIDSREGELS CDFD VOOR EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK INLEIDING Sinds 1 januari 2014 gelden de wettelijke bepalingen van het nieuwe Wftvakbekwaamheidsbouwwerk. Alle examens (reguliere Wft-examens,

Nadere informatie

Examenreglement VCANIVO

Examenreglement VCANIVO Examenreglement VCANIVO 1 Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft de procedures met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van VCA-examinering en bijbehorende rechten en plichten

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens. Examenreglement NIBE-SVV Wft- en PE Plus examens BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële

Nadere informatie

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronische berichten.

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronische berichten. Examenreglement Stichting EBFS 0. Preambule In het examenreglement zijn rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen, voor zover deze onder de verantwoordelijkheid van exameninstituut EBFS vallen.

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

Examenreglement Wft examens en Wft PE examens

Examenreglement Wft examens en Wft PE examens 2015 Examenreglement Wft examens en Wft PE examens. Learncare Academy B.V. Examenreglement Learncare Academy B.V. Wft- examens Versie 1.1 24-2-2015 Inhoudsopgave Artikel 1: Doelstelling, status en algemene

Nadere informatie

Examenreglement Wft- en PEplus-examens

Examenreglement Wft- en PEplus-examens Examenreglement Wft- en PEplus-examens Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Doelstelling

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. September 2014

Examenreglement. Examenreglement. September 2014 Examenreglement September 2014 Inhoud 1 Begripsbepalingen 3 2 Grondslag 4 3 Directie 4 4 Examens 4 5 Examendata 5 6 Examenduur 5 7 Examengeld 5 8 Inschrijving voor het examen 5 9 Bevestiging van een examen

Nadere informatie

Examenreglement 1 Versie 1.4 1 oktober 2015

Examenreglement 1 Versie 1.4 1 oktober 2015 Examenreglement 1 Inhoud 1 Definities... 3 2 Algemeen... 4 3 Bestuur... 4 4 Examens... 4 5 Examendata... 5 6 Examenduur... 5 7 Examengeld... 6 8 Inschrijving voor het examen... 6 9 Betaling... 6 10 Wijzigen

Nadere informatie

Examenreglement Wft Eureka Examens B.V.

Examenreglement Wft Eureka Examens B.V. Examenreglement Wft Eureka Examens B.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht wanneer een examen wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel een percentage

Nadere informatie

Examenreglement Assessment professionele vakbekwaamheid REV

Examenreglement Assessment professionele vakbekwaamheid REV Examenreglement Assessment professionele vakbekwaamheid REV 1. Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft de procedures met betrekking tot de ontwikkeling, actualisatie, voorbereiding en

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W F t - e x a m e n s EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE

Nadere informatie

1. Doelstelling en status

1. Doelstelling en status Reglement inzake het examen Internationale handel en havenlogistiek 1. Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft procedures met betrekking tot ontwikkeling, actualisatie, voorbereiding en

Nadere informatie

Examenreglement Assessment professionele vakbekwaamheid REV

Examenreglement Assessment professionele vakbekwaamheid REV Examenreglement Assessment professionele vakbekwaamheid REV 1. Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft de procedures met betrekking tot de ontwikkeling, actualisatie, voorbereiding en

Nadere informatie

Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Doel van het reglement

Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Doel van het reglement Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht wanneer een examen wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel

Nadere informatie

Examenreglement 1 Versie 1.0 22 maart 2014

Examenreglement 1 Versie 1.0 22 maart 2014 Examenreglement 1 Inhoud 1 Definities... 3 2 Algemeen... 4 3 Bestuur... 4 4 Examens... 4 5 Examendata... 5 6 Examenduur... 5 7 Examengeld... 6 8 Inschrijving voor het examen... 6 9 Betaling... 6 10 Wijzigen

Nadere informatie

Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Doel van het reglement

Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Doel van het reglement Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht wanneer een examen wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 17 09 2014 V e r s i e

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 23 0 7 2 0 1 4 V e r s

Nadere informatie

Examenreglement NIBE SVV

Examenreglement NIBE SVV Examenreglement NIBE SVV BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. Website : www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W F t - e x a m e n s EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE

Nadere informatie

Examenreglement. Inhoudsopgave. Toepasselijkheid van de regeling. Vaststelling en wijziging van de regeling

Examenreglement. Inhoudsopgave. Toepasselijkheid van de regeling. Vaststelling en wijziging van de regeling Examenreglement Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Begripsbepalingen Vaststelling en wijziging van de regeling Hoofdstuk

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 01 0 3 2 0 1 5 V e r s

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W F t - e x a m e n s EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 13 05 2 0 1 4 V e r s i

Nadere informatie

Examenreglement CreatiefNivo inzake diplomering van vakbekwaamheid voor Register GCP

Examenreglement CreatiefNivo inzake diplomering van vakbekwaamheid voor Register GCP 1 Examenreglement CreatiefNivo inzake diplomering van vakbekwaamheid voor Register GCP 1. Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft procedures met betrekking tot ontwikkeling, actualisatie,

Nadere informatie

1.3 Het examenreglement is vastgesteld door de directie van STIBEX. Dit reglement is een openbaar document.

1.3 Het examenreglement is vastgesteld door de directie van STIBEX. Dit reglement is een openbaar document. 1. Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft procedures met betrekking tot ontwikkeling, actualisatie, voorbereiding en uitvoering van examinering en de beoordeling van examens en periodieke

Nadere informatie

1.3 Het examenreglement is vastgesteld door de directie van STIBEX. Dit reglement is een openbaar document.

1.3 Het examenreglement is vastgesteld door de directie van STIBEX. Dit reglement is een openbaar document. 1. Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft procedures met betrekking tot ontwikkeling, actualisatie, voorbereiding en uitvoering van examinering en de beoordeling van examens en periodieke

Nadere informatie

Reglement WFTNIVO voor de Omwisselactie

Reglement WFTNIVO voor de Omwisselactie 1 Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft de procedures met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van de Omwisselactie. Voor de voorbereiding en uitvoering van examens en EVC-trajecten

Nadere informatie

Toetsingsreglement Swalef Academie

Toetsingsreglement Swalef Academie September 2016 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit toetsingsreglement geeft de procedures weer met betrekking tot de organisatie en uitvoering van toetsen bij de Swalef Academie. 2. Het toetsingsreglement

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

1.3 Dit reglement treedt in werking op 1 april 2011 en is van toepassing op alle examens die vanaf die datum worden afgenomen

1.3 Dit reglement treedt in werking op 1 april 2011 en is van toepassing op alle examens die vanaf die datum worden afgenomen Het Examenreglement werkgebiedtoets 1. Doelstelling en status 1.1 Het examenreglement is opgesteld volgens de richtlijnen van Stichting Normering Taxatie en Validatie. Dit reglement is een openbaar document

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Examenreglement Drogisterijcollege

Examenreglement Drogisterijcollege Examenreglement Drogisterijcollege 2014 Inhoudsopgave A1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Begripsbepalingen Drogisterijcollege-Examencommissie Inhoud

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Annulering...3 2. Legitimatiebewijs...3 3. Aanvang Examen...3 4. Te laat komen...4 5.

Nadere informatie

Examenreglement Examens Ventilatie Woningen

Examenreglement Examens Ventilatie Woningen Examenreglement Examens Ventilatie Woningen December 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS

KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS 1. Inleiding Examens in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden sinds 1 januari 2014 vanuit een Centrale Examenbank samengesteld. Dit geldt voor de reguliere

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in EXAMENREGLEMENT In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in de drogisterij van de Stichting geregeld. Het reglement wordt jaarlijks vastgesteld

Nadere informatie

TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED

TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED teletoetsen BOG Propedeuse, Publiekrecht BRE, Fiscaliteiten BRE, Privaatrecht BRE, Waardebepaling BRE en Financiering BRE (vastgesteld door de examencommissie

Nadere informatie

Examenreglement MOA Field Force Trainer.

Examenreglement MOA Field Force Trainer. Het examenreglement Examenreglement MOA Field Force Trainer. 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA. De MOA FFT Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit self- completion MOA examen.

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Annulering... 3 2. Legitimatiebewijs... 3 3. Aanvang Examen... 4 4. Te laat komen... 4 5. Examenduur... 4 6. Regels

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 0 6 12 2 0 1 5 V e r s

Nadere informatie

Examenreglement EVC-traject WFTNIVO

Examenreglement EVC-traject WFTNIVO Examenreglement EVC-traject WFTNIVO Inhoud 1. Doelstelling en status... 1 2. Termen en definities... 1 3. Opzet van het EVC-traject... 2 4. Inschrijven voor het EVC-traject... 3 5. Aanmelding en intake...

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau 2016.01 Pagina 1 van 5 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.2 Legitimatie... 3 2.3 Het examen... 3 2.4 Locatie... 3

Nadere informatie

Examenreglement CreatiefNivo inzake diplomering van vakbekwaamheid voor Register GCP

Examenreglement CreatiefNivo inzake diplomering van vakbekwaamheid voor Register GCP Examenreglement CreatiefNivo inzake diplomering van vakbekwaamheid voor Register GCP 1. Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft procedures met betrekking tot ontwikkeling, actualisatie,

Nadere informatie

Examenreglement Cinses LMP-diploma

Examenreglement Cinses LMP-diploma Examenreglement Cinses LMP-diploma 1 Examenreglement Cinses LMP-diploma. 1. Termen en definities Diploma Het door Cinses afgegeven Cinses LMP-diploma. Cesuur: De grens tussen de hoogste toetsscore waaraan

Nadere informatie

Cinses Praktijkbegeleider-diploma

Cinses Praktijkbegeleider-diploma Examenreglement Cinses Praktijkbegeleider-diploma Diploma Het door Cinses afgegeven Cinses Praktijkbegeleider-diploma. Cesuur De slaaggrens bij de beoordeling van een toets. De hoogste toetsscore voor

Nadere informatie

Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw)

Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw) Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw) December 2014 ISSO Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement voor een exameninstelling inzake certificatie van vakbekwaamheid voor VvE-beheerders

Examenreglement voor een exameninstelling inzake certificatie van vakbekwaamheid voor VvE-beheerders - - 1 - - voor een exameninstelling inzake certificatie van vakbekwaamheid voor VvE-beheerders 1. Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft de procedures met betrekking tot de ontwikkeling,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26780 27 augustus 2015 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01456, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16248 8 augustus 2012 Regeling van het College voor examens van 19 juni 2012, nummer CvE-12.01405, houdende vaststelling

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

2.1 Assessor: Gekwalificeerd professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval het WMC examen.

2.1 Assessor: Gekwalificeerd professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval het WMC examen. Examenreglement SVMNIVO Woningmarktconsultant (WMC) 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is van toepassing op het SVMNIVO WMC examen. 1.2 Dit reglement is bindend voor alle betrokkenen bij het WMC examen. Door

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland

Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Definities 3 2. Toelating tot het examen... 4 3. Inschrijving 4 4. Examengeld en restitutie bij annulering.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe versie 3.0. 0 1-12- 2014 REGLEMENT DIPLOMA

Nadere informatie

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007 VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007 Deel III van VII: Examenreglement tbv de kandidaten NIBHV Hoofdweg 240 3067 GJ ROTTERDAM Telefoon: (010) 289 28 88 Fax: (010) 289

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

Examenreglement NIBE SVV

Examenreglement NIBE SVV Examenreglement NIBE SVV BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. Website : www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

2.5 Handleiding EVC-traject: Door WFTNIVO uitgegeven en via www.wftnivo.nl beschikbaar gestelde specificatie van het EVC-traject.

2.5 Handleiding EVC-traject: Door WFTNIVO uitgegeven en via www.wftnivo.nl beschikbaar gestelde specificatie van het EVC-traject. 1.1 Dit reglement is van toepassing op het EVC-traject van WFTNIVO ten behoeve van verstrekking van het diploma voor één of meerdere WFT-modules. Het diplomatraject met de theorie-examens is geregeld in

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de diploma s SPORTMASSAGE MASSAGE MASSAGETHERAPIE SPORTTHERAPIE LYMFETHERAPIE WELLNESSMASSAGE

Examenreglement ten behoeve van de diploma s SPORTMASSAGE MASSAGE MASSAGETHERAPIE SPORTTHERAPIE LYMFETHERAPIE WELLNESSMASSAGE Examenreglement ten behoeve van de diploma s SPORTMASSAGE MASSAGE MASSAGETHERAPIE SPORTTHERAPIE LYMFETHERAPIE WELLNESSMASSAGE copyright 2004 correctie 28-07-2015 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De instelling

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

2) Dit reglement is vastgesteld door de directie van WFTNIVO.

2) Dit reglement is vastgesteld door de directie van WFTNIVO. Algemene voorwaarden Opleidingen Artikel 1 Doelstelling en status 1) Dit reglement verschaft de procedures met betrekking tot de opleidingsactiviteiten van. De procedures met betrekking tot de (afname

Nadere informatie

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB)

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve

Nadere informatie

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE DEEL TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL. voor het afnemen van het examen

REGLEMENT ALGEMENE DEEL TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL. voor het afnemen van het examen REGLEMENT ALGEMENE DEEL voor het afnemen van het examen TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL ingevolge artikel 2 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (Stb. 1993, 418) voor het verkrijgen van een

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 IBEX Instituut voor Beroepsexamens IBEX Instituut voor

Nadere informatie

Examenreglement basisexamen inburgering.

Examenreglement basisexamen inburgering. JU Examenreglement basisexamen inburgering Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 14 februari 2006, nr. 5403488/06, tot vaststelling van het examenreglement voor het basisexamen

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV

Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

REGLEMENT. voor het afnemen van het examen TACHOGRAAFTECHNICUS

REGLEMENT. voor het afnemen van het examen TACHOGRAAFTECHNICUS REGLEMENT voor het afnemen van het examen zoals bedoeld in de artikelen die betrekking hebben op de eisen te stellen aan gekwalificeerd personeel en die zijn vastgelegd in de Ministeriële regeling houdende

Nadere informatie

2. Examenreglement assessment LHP 2016

2. Examenreglement assessment LHP 2016 2. Examenreglement assessment LHP 2016 Opmerking vooraf Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van dit examenreglement. Voor de kandidaat die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Instituut Memo

Algemene voorwaarden van Instituut Memo Algemene voorwaarden van Instituut Memo Artikel 1 Toepassing 1. Door inschrijving verklaart de Student de algemene voorwaarden van Instituut Memo te kennen en te accepteren. 2. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit twee tot vijf onderdelen. Deelnemers aan een taalcursus worden geacht

Nadere informatie

VCA-HANDBOEK. Conform Handboek VCA Infra, december 2014 versie 2015 1.0. Deel III: Examenreglement ten behoeve van de kandidaat

VCA-HANDBOEK. Conform Handboek VCA Infra, december 2014 versie 2015 1.0. Deel III: Examenreglement ten behoeve van de kandidaat VCA-HANDBOEK Conform Handboek VCA Infra, december 2014 versie 2015 1.0 Deel III: Examenreglement ten behoeve van de kandidaat Van toepassing op het kalenderjaar 2015 NIBHV Hoofdweg 240 3067 GJ ROTTERDAM

Nadere informatie

REGLEMENT. Voor het afnemen van EXAMEN BEVOEGDHEIDSVERLENGING TACHOGRAAFTECHNICUS

REGLEMENT. Voor het afnemen van EXAMEN BEVOEGDHEIDSVERLENGING TACHOGRAAFTECHNICUS REGLEMENT Voor het afnemen van EXAMEN Goedgekeurd door de Algemeen Directeur van de RDW bij brief d.d. 05 september 2016 kenmerk: JBZ 2016 / 12187 datum inwerkingtreding: 01 oktober 2016 INHOUD Hoofdstuk

Nadere informatie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie Hoofdstuk 14 Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie 1.Algemene bepalingen Dit reglement verstaat onder: 1.1 Wijnacademie : het instituut dat de opleiding tot het behalen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie