Tilburg University. Onbelast uitkeren van dividend in geval van overlijden Hoogeveen, Mascha. Published in: PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tilburg University. Onbelast uitkeren van dividend in geval van overlijden Hoogeveen, Mascha. Published in: PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging"

Transcriptie

1 Tilburg University Onbelast uitkeren van dividend in geval van overlijden Hoogeveen, Mascha Published in: PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Publication date: 2015 Link to publication Citation for published version (APA): Hoogeveen, M. (2015). Onbelast uitkeren van dividend in geval van overlijden: Werking van art. 4.12a Wet IB PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging, 2015(3), General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright, please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 06. nov. 2015

2 PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Onbelast uitkeren in geval van overlijden 1 uur nettoonderwijs Mascha Hoogeveen Mr. dr. M.J. Hoogeveen is als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg van Tilburg University en werkzaam bij de Belastingdienst. Trefwoorden: overlijden, meegekocht dividend, afboeking verkrijgingsprijs, vererfde aandelen, beleggingsvermogen Kennistoets Leerdoelen Na het lezen van dit artikel: weet u onder welke voorwaarden onbelast dividend kan worden uitgekeerd op krachtens erfrecht verkregen aandelen (art. 4.12a Wet IB 2001); kunt u art. 4.12a in een concreet geval toepassen. Samenvatting Als een aanmerkelijkbelanghouder overlijdt, moet voor de inkomstenbelasting kort gezegd worden afgerekend over de waarde van het beleggingsvermogen in de bv. Art. 4.12a Wet IB 2001 biedt de erfgenamen de mogelijkheid tot het onbelast uitkeren van dividend teneinde de inkomstenbelasting te kunnen betalen. In de praktijk doen zich echter problemen voor als ook anderen dan de erflater aandelen houden in de bv. Om deze problemen tegen te gaan, is de toepassing van deze faciliteit bij besluit van 17 september 2014 verruimd. In dit artikel bespreek ik de werking van art. 4.12a Wet IB 2001 en wordt aandacht besteed aan de reikwijdte van voornoemd besluit. 1 Inleiding Het overlijden van een aanmerkelijkbelanghouder leidt tot een fictieve vervreemding voor de inkomstenbelasting. Voor zover in de bv beleggingsvermogen aanwezig is, zal inkomstenbelasting verschuldigd zijn. Art. 4.12a Wet IB 2001 biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden onbelast dividend uit te keren aan diegenen die de aandelen krachtens erfrecht hebben verkregen. De erfgenamen kunnen deze uitkering gebruiken om de inkomstenbelasting van de erflater te voldoen. Belangrijke voorwaarden zijn dat het dividend moet worden uitgekeerd op de vererfde aandelen en dat de verkrijgingsprijs met hetzelfde bedrag moet worden afgeboekt. In de praktijk doen zich ten aanzien van art. 4.12a Wet IB 2001 problemen voor, bijvoorbeeld ingeval ook anderen dan de erflater aandelen houden in de bv, zoals bij een gemeenschap van goederen aan de orde is. Bij besluit heeft de staatssecretaris daarom vooruitlopend op wetgeving de werking van art. 4.12a Wet IB 2001 verruimd. 1 Onderzocht zal worden of met deze verruiming alle problemen zijn opgelost. In paragraaf 2 bespreek ik het doel van art. 4.12a Wet IB Vervolgens worden in paragraaf 3 de voorwaarden voor de toepassing van dit artikel besproken. Paragraaf 4 handelt over de 6 Nummer 3 juli

3 Fiscaal PE-artikel van dividend Werking van art. 4.12a Wet IB 2001 problemen die zich in de praktijk voordoen. In paragraaf 5 ga ik in op voornoemd besluit van de staatssecretaris. Ik sluit af met korte conclusies in paragraaf 6. 2 Doel art. 4.12a Wet IB 2001 Als een aanmerkelijkbelanghouder overlijdt of zijn aandelen schenkt, is sprake van een (fictieve) vervreemding voor de inkomstenbelasting (art. 4.16, lid 1, onderdeel e respectieve lijk art. 4.12, onderdeel b, Wet IB 2001). Dit betekent dat in beginsel moet worden afgerekend over de overdrachts prijs van de aandelen minus de verkrijgingsprijs. Hierbij wordt op grond van art Wet IB 2001 de overdrachtsprijs gesteld op de waarde in het economische verkeer. Indien en voor zover de bv een onderneming drijft, mag onder voorwaarden de inkomstenbelastingclaim op de aandelen worden doorgeschoven naar de verkrijgers krachtens erfrecht of schenking. Deze doorschuifregelingen zijn opgenomen in art. 4.17a en 4.17c Wet IB Over het beleggingsvermogen moet dus wel worden afgerekend. 3 In geval van overlijden kunnen de erfgenamen zich (een deel van) het beleggingsvermogen laten uitkeren in de vorm van dividend. Dit dividend kunnen zij bijvoorbeeld gebruiken om de inkomstenbelasting van de erflater te kunnen betalen. 4 Deze dividenduitkering is zonder nadere regelgeving belast als regulier voordeel. Volgens de wetgever zou dit erop neerkomen dat er materieel dubbel zou worden geheven over dezelfde grondslag. Dit achtte de wetgever niet gewenst zodat hij art. 4.12a Wet IB 2001 heeft ingevoerd. 5 Art. 4.12a Wet IB 2001 past volledig binnen het gesubjectiveerde systeem van de aanmerkelijkbelang regeling. Immers, de facto is sprake van meegekocht dividend. Uitkering van een dergelijk dividend is vanuit het aandeel bezien weliswaar een voordeel, maar vanuit de ontvanger bezien niet. Het enige dat gebeurt, is dat de ontvanger van het dividend voor een deel zijn geïnvesteerde bedrag terugkrijgt. Zolang de uitkeringen de verkrijgingsprijs van de aandelen niet overstijgen, is van enige draagkrachtvermeerdering geen sprake. 6 Eigenlijk zou het onbelast laten van uitgekeerde meegekochte dividenden dan ook de hoofdregel moeten zijn en niet de uitzondering zoals thans het geval is. De huidige behandeling van meegekocht dividend in de aanmerkelijkbelangsfeer verschilt bovendien van die in de winstsfeer. Meegekocht dividend behoort in de winstsfeer niet tot de winst en mag worden afgeboekt op het opgeofferde bedrag van de aandelen waarop dat dividend is genoten. Voor een verschil in behandeling van meegekocht dividend in beide sferen bestaat naar mijn mening geen reden. Het ook onbelast laten van meegekocht dividend in de aanmerkelijkbelangsfeer zou passen binnen het gegeven dat de wetgever de aanmerkelijkbelanghouder en de ondernemer in toenemende mate gelijk wil behandelen. 7 De wetgever vindt het echter niet nodig om de werking te verruimen naar andere dan overlijdens gevallen. In andere gevallen kunnen namelijk, voorafgaand aan de rechtshandeling waarbij de overdracht plaatsvindt, de beleggingen door middel van een dividenduitdeling aan de vennootschap worden onttrokken. Bij overlijden is dat vanwege het onvoorziene karakter van het moment van overlijden veelal niet mogelijk. 8 3 Voorwaarden Om van art. 4.12a Wet IB 2001 gebruik te kunnen maken, moet aan een viertal voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet het dividend binnen 24 maanden na het overlijden van de erflater worden uitgekeerd. Ten tweede moet het dividend worden afgeboekt op de verkrijgingsprijs van de krachtens erfrecht verkregen aandelen. Deze voorwaarde bewerkstelligt dat er geen claimverlies optreedt. De afboeking van de verkrijgingsprijs zal via een beschikking in de zin van art Wet IB 2001 aan de belasting plichtige, al dan niet op verzoek, kenbaar worden gemaakt. 9 Ten derde is het dividend alleen onbelast voor zover het dividend niet uitgaat boven het bedrag dat bij de erflater ter zake van de overgang krachtens erfrecht van die aandelen als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking is genomen. De maximale dividenduitkering is dus niet beperkt tot de verschuldigde belasting over het aanmerkelijkbelanginkomen van de erflater. VOORBEELD 1 Stel, dat er bij de erflater een aanmerkelijkbelanginkomen van 100 in aanmerking is genomen en dat daarover 25 aan inkomstenbelasting is verschuldigd. Er mag dan 100 onbelast aan dividend worden uitgekeerd en niet maar 25. Aangezien de erfgenamen van de 100 aan dividend dat wordt uitgekeerd, maar 25 nodig hebben om de inkomstenbelasting te voldoen, kunnen zij drie kwart van de uitkering vrijelijk besteden. Keert de BV meer uit dan 100, dan is overigens alleen het meerdere belast als regulier voordeel. Nummer 3 juli

4 PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Hoewel de bedoeling van art. 4.12a Wet IB 2001 is om dubbele heffing over het beleggingsvermogen te voorkomen, is de regeling daartoe niet beperkt omdat wordt gesproken over inkomen en niet over inkomen dat kan worden toegerekend aan het beleggingsvermogen. Indien er in een bv ondernemingsvermogen aanwezig is en de erfgenamen geen gebruik willen maken van de doorschuifregeling, bijvoorbeeld omdat zij voornemens zijn de aandelen te verkopen, is er ook sprake van inkomen in de zin van art. 4.12a Wet IB Ook voor het inkomen uit aanmerkelijk belang dat kan worden toegerekend aan het ondernemingsvermogen in de bv, kan dus een beroep op art. 4.12a Wet IB 2001 worden gedaan. Inkomen dat bij de erflater is opgenomen in een conserverende aanslag ex art. 2.8 Wet IB 2001 geldt echter uitdrukkelijk niet als genoten inkomen in deze zin voor zover ten tijde van de dividenduitkering het uitstel van betaling op de conserverende aanslag nog loopt. Dit betreft de situatie waarin de aandelen vererven naar een buitenlands belastingplichtige. In dat geval kan geen gebruik worden gemaakt van de doorschuifregeling voor het in de bv aanwezige ondernemingsvermogen. Voor de aanmerkelijkbelangclaim over dit ondernemingsvermogen wordt wel een conserverende aanslag opgelegd waarvoor tien jaar uitstel van betaling wordt verleend. Zolang dit uitstel loopt, vindt er geen dubbele heffing plaats en is art. 4.12a Wet IB 2001 dan ook niet van toepassing. 11 De vierde voorwaarde ten slotte houdt in dat art. 4.12a Wet IB 2001 alleen van toepassing is als daarvoor een verzoek wordt ingediend. Dit verzoek is vormvrij en kan worden ingediend zolang de aanslag van de ontvanger van het dividend nog niet onherroepelijk vaststaat. 12 Op de uitkering mag op grond van art. 4e Wet DB 1965 jo. art. 1ab Uitvoeringsbeschikking DB 1965 inhouding van dividendbelasting achterwege blijven. Daarvoor is wel vereist dat degene die het dividend ontvangt vóór het tijdstip van de dividenduitkering schriftelijk aan de vennootschap verklaart een beroep te gaan doen op art. 4.12a Wet IB Complicaties in de praktijk 4.1 Inleiding Eén van de voorwaarden voor toepassing van art. 4.12a Wet IB 2001 is dat het dividend moet worden uitgekeerd op de krachtens erfrecht verkregen aandelen. Deze voorwaarde leidt in de praktijk tot complicaties, bijvoorbeeld in de situatie van een huwelijksgoederengemeenschap of in geval van een vruchtgebruiktestament. 4.2 Bestaande aandeelhouders niet-erfgenamen De voorwaarde dat het dividend moet worden uitgekeerd op vererfde aandelen kan bezwarend zijn voor degene die (ook) niet-vererfde aandelen in diezelfde vennootschap en van dezelfde soort bezit. Op grond van het civiele recht vindt de uitkering van dividend namelijk plaats over alle aandelen van diezelfde soort in die vennootschap (art. 2:201 BW). Deze problematiek speelt bijvoorbeeld bij echtgenoten die 8 Nummer 3 juli

5 Fiscaal PE-artikel in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Het probleem daarbij is dat de langstlevende na het overlijden over aandelen beschikt die slechts deels krachtens erfrecht zijn verkregen. VOORBEELD 2 De heer en mevrouw Jaspers zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Tot het vermogen behoort onder andere 100% van de aandelen in een beleggingsvennootschap. De heer Jaspers overlijdt. Zijn vrouw is zijn enige erfgenaam. Het overlijden van de heer Jaspers betekent een vervreemding van zijn onverdeelde helft in de aanmerkelijkbelangaandelen. Het in aanmerking te nemen inkomen uit aanmerkelijk belang als gevolg van deze vervreemding bedraagt 300. Er is dus ruimte voor een onbelaste dividenduitkering onder art. 4.12a Wet IB 2001 van 300. Indien de bv echter een dividenduitkering doet, zal deze plaatsvinden op alle aandelen en dus ook op de onverdeelde helft van de niet krachtens erfrecht verkregen aandelen. Het dividend is in zoverre gewoon belast. Bij een uitkering van 300 zal dus 150 belast zijn. Dit probleem is in de literatuur al diverse malen aan de orde gesteld. 13 Als mogelijke oplossingen worden genoemd het verletteren van de aandelen zodat daarna een eigen dividend politiek kan worden gevoerd of het omzetten van winst reserves in aandelenkapitaal om vervolgens dit aandelen kapitaal onbelast te laten terugbetalen op grond van art Wet IB Hiervoor moeten de nodige formaliteiten in acht worden genomen en kosten worden gemaakt. Bovendien is het maar de vraag of deze mogelijkheden in het vorenstaande voorbeeld een oplossing bieden voor het probleem. In dit geval is er namelijk helemaal geen scheiding aan te brengen tussen de niet-vererfde en de vererfde aandelen. Immers, beide echtgenoten hadden voor het overlijden ieder de onverdeelde helft van alle aandelen. Ieder aandeel kan dus maar voor de helft krachtens erfrecht zijn verkregen. Wat zijn in een dergelijk geval dan de vererfde aandelen die verletterd zouden kunnen worden? Verdedigd zou kunnen worden dat dit alle aandelen zijn, omdat deze deels krachtens erfrecht zijn verkregen. Een verlettering heeft echter geen zin. Immers, dat zou dan op de helft van de aandelen moeten plaatsvinden. Echter, van deze helft van de aandelen geldt dat elk aandeel slechts voor de helft krachtens erfrecht is verkregen. Een dividenduitkering op deze aandelen lost het probleem dus niet op; het dividend is nog steeds voor de helft belast. De onderhavige casus is aan de Belastingdienst voorgelegd. Uit het artikel van Stokkel, Wilod, Versprille en Folmer blijkt dat de Belastingdienst welwillend met deze situatie is omgegaan. De inspecteur ging akkoord met een dividenduitkering (van in het hiervoor gegeven voorbeeld dus 300) onder afboeking van de verkrijgingsprijs op alle aandelen van de bv met hetzelfde bedrag. 14 In een later aan de Belastingdienst voorgelegd geval waarin soortgelijke problematiek speelde, heeft de inspecteur echter toepassing van art. 4.12a Wet IB 2001 op de niet-vererfde aandelen geweigerd. De letterlijke tekst van de wet laat volgens de inspecteur geen andere beslissing toe waarbij hij aangeeft afstemming te hebben gezocht met de kennisgroep aanmerkelijk belang. Hoewel de eerste beslissing van de inspecteur volledig past binnen doel en strekking van art. 4.12a Wet IB 2001, biedt de wettekst de inspecteur naar mijn mening inderdaad niet de ruimte om overeenkomstig doel en strekking te handelen. Dat de staatssecretaris dit laatste wel wenselijk acht, blijkt uit zijn besluit van 14 september 2014 waarin hij (mede) voor voornoemd voorbeeld een goedkeuring geeft. Zie hierover nader paragraaf Vruchtgebruiktestament In geval van een vruchtgebruiktestament kan art. 4.12a Wet IB 2001 niet volledig worden benut. De ten gevolge van de fictieve vervreemding bij de erflater hogere verkrijgingsprijs gaat deels naar de vruchtgebruiker en deels naar de blote eigenaren. 15 Het dividend komt echter civielrechtelijk alleen de vruchtgebruiker toe. Dit betekent dat alleen de vruchtgebruiker het onbelaste dividend kan ontvangen en dat dit ook alleen op de verkrijgingsprijs van de vruchtgebruiker kan worden afgeboekt. 16 Dit leidt tot belastbaarheid voor zover meer wordt uitgekeerd dan de verkrijgingsprijs van de vruchtgebruiker. VOORBEELD 3 De heer Bos is onder koude uitsluiting gehuwd met mevrouw Bos. De heer Bos bezit 100% van de aandelen in een beleggingsvennootschap. De verkrijgingsprijs van de aandelen bedraagt 100. De heer Bos overlijdt. In zijn testament heeft hij zijn zoon Derek tot erfgenaam benoemd en het vruchtgebruik van de aandelen gelegateerd aan zijn vrouw. De waarde in het economische verkeer van de aandelen bedraagt 500. Het inkomen uit aanmerkelijk belang ten gevolge van de fictieve vervreemding bedraagt dus 400. De verkrijgingsprijs bedraagt voor Derek en zijn moeder samen 500. Deze verkrijgingsprijs wordt naar rato van de waarde aan hen beiden toegerekend. In het geval dat het recht van recht van vruchtgebruik een waarde heeft van 150 (30%) en de blote eigendom een waarde heeft van 350 (70%), dan kan dus slechts 150 onbelast worden uitgekeerd en niet 400. Overigens is het bedrag van 150 voldoende om de inkomstenbelasting van de erflater (100) te kunnen voldoen. Zou het recht van vruchtgebruik slechts 75 (15%) waard zijn, dan is dat niet het geval. Aangezien de blote eigenaren niet over de dividenden kunnen beschikken, kan het in een situatie als de onderhavige overigens raadzaam zijn om te adviseren dat in het testament wordt bepaald dat de vruchtgebruiker de inkomsten belasting van de erflater voor zijn of haar rekening moet nemen of moet voorschieten. Hierdoor wordt voorkomen dat de erfgenamen in betalingsproblemen komen. Nummer 3 juli

6 PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging 5 Goedkeurend besluit De staatssecretaris acht het niet gewenst dat houders van (ook) niet-vererfde aandelen verplicht worden geconfronteerd met een heffing in box 2. Daarom heeft hij, vooruitlopend op wetgeving, een goedkeuring gegeven. 17 Deze goedkeuring is tweeledig. Ten eerste is goedgekeurd dat de verkrijger krachtens erfrecht art. 4.12a Wet IB 2001 kan toepassen op zowel de vererfde aandelen als op de aandelen van dezelfde soort in dezelfde vennootschap die reeds in het bezit zijn op het tijdstip van overlijden. Ten tweede is ook goedgekeurd dat de erfgenamen voor wie de wettelijk vereiste 24-maandentermijn al is verstreken, desgewenst alsnog gebruik kunnen maken van de verruimde faciliteit. Hiermee wordt aan de eerste goedkeuring de facto terugwerkende kracht toegekend. Voor deze terugwerkende kracht was wel vereist dat het verzoek uiterlijk op 31 december 2014 moest zijn ingediend bij de inspecteur en dat de reguliere voordelen uiterlijk op 31 december 2014 moesten zijn genoten. Op dit moment is de terugwerkende kracht van de goedkeuring dus vervallen. De goedkeuring geldt overigens niet als de aandelen na het overlijdenstijdstip van de erflater geheel of gedeeltelijk zijn vervreemd. De goedkeuring leidt ertoe dat in de situatie van voorbeeld 2 het probleem is opgelost. Het dividend ad 300 kan onbelast worden uitgekeerd en de (gemiddelde) 18 verkrijgings prijs van mevrouw Jaspers van alle aandelen wordt verminderd met een totaalbedrag van 300. Uit de voorwaarden bij de gegeven goedkeuring blijkt echter dat alleen voor zover de aandelen vererven naar iemand die reeds aandelen in zijn bezit heeft de goedkeuring van toepassing is. Bestaande aandeelhouders die geen aandelen krachtens erfrecht verkrijgen, kunnen dus nog steeds geen gebruikmaken van art. 4.12a Wet IB VOORBEELD 4 De heer en mevrouw Van Ree zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Ze hebben samen één kind, Thomas. De heer Van Ree overlijdt. Er moet worden afgerekend over het beleggingsvermogen in de bv. Het in aanmerking genomen inkomen bedraagt bij de heer Van Ree 200. In het testament zijn de aandelen van de heer Van Ree gelegateerd aan het kind. Men verdeelt de huwelijksgoederengemeenschap zo dat aandeel 1 tot en met 20 aan de nalatenschap worden toegedeeld en aandeel 21 tot en met 40 aan mevrouw Van Ree. Vervolgens wordt het legaat uitgevoerd en de aandelen worden aan Thomas geleverd. Op grond van art. 4.12a Wet IB 2001 kan er op de aandelen 1 tot en met 20 een dividend van 200 onbelast worden uitgekeerd. Indien de bv echter 200 dividend uitkeert, zal dat op alle aandelen plaatsvinden en niet alleen op de vererfde aandelen. Mevrouw Van Ree kan geen gebruikmaken van art. 4.12a Wet IB 2001 omdat zij geen aandelen heeft geërfd. Deze uitkomst valt niet helemaal te rijmen met het uitgangs punt van de staatssecretaris dat aandeelhouders van niet-vererfde aandelen niet verplicht geconfronteerd zouden moeten worden met belastingheffing over het uitgekeerde dividend. Naar de reden om desondanks dit geval buiten de goedkeuring te houden, is het slechts gissen. Wellicht dat de gedachte is geweest dat een andere bestaande aandeelhouder ook niet zal zitten te wachten op een dividenduitkering, zodat in die situatie verlettering toch aan de orde zal moeten komen. Ik neem aan dat bij de voorgenomen wetswijzing van art. 4.12a Wet IB 2001 een en ander nader zal worden toegelicht. Ook is het mogelijk dat op dat moment deze situatie alsnog onder art. 4.12a Wet IB 2001 zal worden gebracht. 19 De redactie van Vakstudie Nieuws is overigens van mening dat aangezien de goed 10 Nummer 3 juli

7 Fiscaal PE-artikel keuring slaat op de geforceerde belastingheffing ook de langstlevende echtgenoot die geen erfgenaam is een beroep op het besluit kan doen. 20 Vooralsnog biedt het besluit deze ruimte naar mijn mening echter niet. Alvorens in een dergelijke situatie tot een dividenduitkering wordt besloten, is het naar mijn mening wenselijk om de situatie voor te leggen aan de Belastingdienst. Ook kan nog worden aangegeven dat het besluit in voorbeeld 4 wel van toe passing is in de situatie waarin de langstlevende tot een klein deel als erfgenaam wordt benoemd, of als zij bijvoorbeeld één aandeel gelegateerd zou krijgen. Voor voorbeeld 3 brengt de goedkeuring evenmin verandering omdat mevrouw Bos geen niet-vererfde aandelen in haar bezit heeft. Zou dat wel het geval zijn geweest, dan geeft het besluit wel ruimte om in geval van een vrucht gebruiktestament art. 4.12a Wet IB 2001 meer optimaal te kunnen benutten. In dat geval kan mevrouw Bos namelijk ook de verkrijgingsprijs van de reeds bij haar in bezit zijnde aandelen inzetten. De blote eigenaren hebben hier overigens niets aan omdat zij nog steeds geen dividend ontvangen. Dit is echter een gevolg van de civiele wet en kan niet worden opgelost in een fiscale wet. Het dividend onbelast laten uitkeren aan de vruchtgebruiker onder afboeking van de verkrijgingsprijs van de blote eigenaren is niet mogelijk. 21 Dit is naar mijn mening ook juist. Als dit namelijk wel mogelijk zou zijn, zou de heffing over de omvang van de afboeking bij de blote eigenaren namelijk verlegd worden van de vruchtgebruiker naar de blote eigenaren. Immers, de vruchtgebruiker ontvangt nu onbelast dividend en dat wordt ingeruild voor een hogere heffing in de toekomst bij de blote eigenaren. Een dergelijke verschuiving van een aanmerkelijkbelangclaim past niet binnen de aanmerkelijkbelangregeling waar het belasten van de draagkrachtvermeerdering van het subject het uitgangspunt is. In geval van een bedrijfsopvolging heeft de wetgever gemeend op dit uitgangspunt inbreuk te moeten maken. Nu daarvan in deze situatie geen sprake is, bestaat er geen reden de claim te verschuiven van de ene naar de andere belastingplichtige. 6 Conclusies De werking van art. 4.12a Wet IB 2001 wordt met name bemoeilijkt in situaties waarin ook andere dan de erfgenamen aandelen van dezelfde soort bezitten. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het dividend in dat geval op alle aandelen moet worden uitgekeerd. De staatssecretaris acht dit niet gewenst en heeft vooruitlopend op wetgeving bij besluit een goedkeuring gegeven. Deze goedkeuring houdt in dat het dividend onbelast kan worden ontvangen onder afboeking van de verkrijgingsprijs van alle aandelen die de verkrijger krachtens erfrecht in zijn bezit heeft. Vooralsnog geldt de goedkeuring niet voor die aandeelhouders die geen aandelen hebben geërfd. Noten 1 Besluit staatssecretaris van Financiën van 17 september 2014, nr. BLKB2014/1321M, Stcrt. 2014, 26653, V-N 2014/52.9. Dit besluit wijzigt het besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M, Stcrt. 2012, 18480, V-N 2012/47.10 door daaraan een nieuw onderdeel 3.2 toe te voegen. 2 Zie voor een bespreking van deze doorschuifregelingen Heithuis, Erven en schenken van ab-aandelen in de inkomstenbelasting vanaf 2010, TFO 2010/93. 3 Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat op grond van art. 4.17a, lid 6, onder 2 en art. 4.17c, lid 3, Wet IB 2001 beleggingsvermogen tot 5% van de waarde van het ondernemingsvermogen tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend. Deze afrondingsmarge blijft overigens buiten beschouwing. 4 Kamerstukken II 2009/10, , nr. 4, p Kamerstukken II 2009/10, , nr. 3, p. 39 en 40 (MvT). 6 Zie ook Heithuis, Evaluatie Wet IB 2001; het aanmerkelijk belangregime van box 2, WFR 2006/ In gelijke zin redactie Vakstudie Nieuws, V-N 2009/ Kamerstukken II 2009/10, , nr. 8, p. 64 (NV). 9 Kamerstukken II 2009/10, , nr. 8, p. 20 (NV). 10 In geval van een voorgenomen verkoop kan het beter zijn om af te rekenen bij de erflater omdat er dan een hogere schuld tot de nalatenschap behoort (25% van het vervreemdingsvoordeel) dan het geval is bij doorschuiven (6,25% op grond van art. 20, lid 5, SW 1956). Dit heeft een gunstig effect op de verschuldigde erfbelasting. Uiteraard verliezen de erfgenamen bij een verkoop wel de mogelijkheid om gebruik te maken van de vrijstelling ex art. 35b SW Kamerstukken II 2009/10, , nr. 14, p. 6-7 (derde NvW). 12 Martens, Vruchtgebruiklegaat van aanmerkelijkbelangaandelen en de Wet IB 2001, TB 2013/4, p Zie o.a. Van Hoorn en Idsinga, Vergelijking van wettelijke verdeling en vruchtgebruiktestament van aanmerkelijkbelangaandelen, FTV 2012/37, Janssen, Inkomstenbelasting en bedrijfsopvolging: recente ontwikkelingen, KWEP 2013/10, Jungheim, Artikel 4.12a Wet inkomstenbelasting 2001 in de praktijk, KWEP 2014/419 en Kopinsky, Geld (on)belast uit de beleggings-bv bij overlijden?, Vp-bulletin 2014/1. 14 Stokkel, Wilod, Versprille en Folmer, De uitkering van super dividend bij vererving van aandelen behorende tot een huwelijksgoederengemeenschap, FBN 2012/ Op grond van art. 4.3 Wet IB 2001 wordt een recht van vruchtgebruik voor de toepassing van de aanmerkelijkbelangregeling gelijkgesteld met een aandeel. 16 Kamerstukken II 2011/12, , nr. 5, p Zie noot Zie art. 4.21, lid 2, Wet IB Redactie NTFR in haar commentaar bij het besluit van 17 september 2014, NTFR 2014/ Redactie Vakstudie Nieuws in haar aantekening bij het besluit van 17 september 2014, V-N 2014/ In andere zin Martens, t.a.p., p. 36. Nummer 3 juli

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M.

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Tilburg University Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Published in: Adformatie Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985 Tilburg University Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue Publication date: 1985 Link to publication Citation for published version (APA): Pieters,

Nadere informatie

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring Hacker, T.W.F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1980 Link to publication Citation for

Nadere informatie

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R.

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Tilburg University De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication date: 1992 Link

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1983 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication Tilburg University Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog Publication date: 1977 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1977). Economische

Nadere informatie

Tilburg University. Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1

Tilburg University. Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1 Tilburg University Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1 Publication date: 1985 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed.

Tilburg University. Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed. Tilburg University Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed. Publication date: 1990 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M.

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Financiele advisering aan de consument Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H.

Tilburg University. Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H. Tilburg University Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H. Published in: Waarden-in-Spanning. Conflicterende Keuzen bij Zelfstandige Ondernemers, Land en- Tuinbouwers Publication date: 2001 Link to publication

Nadere informatie

Tilburg University. Publication date: 2005. Link to publication

Tilburg University. Publication date: 2005. Link to publication Tilburg University Naar een Optimaal Design voor Investeringssubsidies in Milieuvriendelijke Technieken Aalbers, R.F.T.; van der Heijden, Eline; van Lomwel, A.G.C.; Nelissen, J.H.M.; Potters, n; van Soest,

Nadere informatie

Tilburg University. Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie

Tilburg University. Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Tilburg University Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication date: 1996 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Tilburg University De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Published in: De Rol van het Vermogen in de Economie. Preadviezen van de KVS Publication date: Link to

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication Tilburg University Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1988). Psychologisch marktonderzoek.

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon?

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? MR. MARGRIET G. EERENSTEIN 1 De minister van Financiën heeft op 23 november

Nadere informatie

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën datum 19 november 2010 Betreffende wetsvoorstel: 32401 Wijziging van enkele

Nadere informatie

Tilburg University. Omgaan met verschillen Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Omgaan met verschillen

Tilburg University. Omgaan met verschillen Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Omgaan met verschillen Tilburg University Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Publication date: 2002 Link to publication Citation for published version (APA): Kroon, S., Vallen, T., & Van den Branden,

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37880

Nadere informatie

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R.

Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R. Tilburg University Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R. Published in: Financiering en belegging Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Mr. K. de Heus * en drs. A. Rozendal ** Indien aandelen die een aanmerkelijk belang vertegenwoordigen worden vervreemd, vindt op grond van art. 4.12

Nadere informatie

Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E.

Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E. Tilburg University Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E. Published in: Nederlands Juristenblad Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Tilburg University. Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole. Published in: Fiscaal Praktijkblad

Tilburg University. Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole. Published in: Fiscaal Praktijkblad Tilburg University Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole Published in: Fiscaal Praktijkblad Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2013 Link to publication

Nadere informatie

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de diverse regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging in de Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L.

Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L. Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L. Gepubliceerd: 01/01/1966 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the

Nadere informatie

Tilburg University. Wat in het vak zit verzuurt niet Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse

Tilburg University. Wat in het vak zit verzuurt niet Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse Tilburg University Wat in het vak zit verzuurt niet Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse Document version: Peer reviewed version Publication date: 2013

Nadere informatie

Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen

Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen Mr. Sabine A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst en Paul-Johan Swank LLM 1 Met de verschillende doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 2 en de bedrijfsopvolgingsregeling

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1992 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M., &

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 2

2014 -- Successiewet -- Deel 2 Successiewet les 2 programma Successierecht Wetsficties Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Aangifte 1 Wetsficties 1 van 11 Schuldigerkenning niet-registergoederen art. 8-1 SW Om het ontgaan van successierecht

Nadere informatie

Tilburg University. De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 1999 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Onderzoek rapport Lenting & Partners

Onderzoek rapport Lenting & Partners Onderzoek rapport Lenting & Partners Wijnen, J.T.M. Gepubliceerd: 01/01/1995 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication: A submitted

Nadere informatie

Wij zijn de toekomst : Jos Lichtenberg over Eco-Cities

Wij zijn de toekomst : Jos Lichtenberg over Eco-Cities Wij zijn de toekomst : Jos Lichtenberg over Eco-Cities Lichtenberg, J.J.N. Published in: Eco-Cities Gepubliceerd: 01/01/2012 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in

Nadere informatie

Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij

Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij schenking en vererving van aanmerkelijkbelangaandelen Mr. Maria de L. Monteiro 1 Ruim een jaar geleden schreef T.C. Hoogwout een lezenswaardig artikel in dit blad

Nadere informatie

Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis " De Klosterhof" te Arcen Deelen, van, Eric

Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis  De Klosterhof te Arcen Deelen, van, Eric Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis " De Klosterhof" te Arcen Deelen, van, Eric Gepubliceerd: 01/01/1992 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus Irma van der Zon BOR / BOF BOR: bedrijfsopvolgingsregeling BOF: bedrijfsopvolgingsfaciliteit Verschillende benamingen voor hetzelfde onderwerp. BOR faciliteiten:

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/38112

Nadere informatie

Gepubliceerd: 01/01/1997. Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record. Link to publication

Gepubliceerd: 01/01/1997. Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record. Link to publication Redevoering gehouden ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar 1997/1998 aan de TU Eindhoven en de start van de opleiding biomedische technologie Rem, M. Published in: Redevoeringen gehouden

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Tilburg University. Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Vergelijking doorschuiffaciliteiten

Vergelijking doorschuiffaciliteiten Carmen van Lier ANR: 646230 Fiscale Economie Examencommissie: drs. J.J.H. Gortzak prof. dr. J.A.G. van der Geld Vergelijking doorschuiffaciliteiten Wet IB 2001 November, 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Tilburg University. Published in: Economisch Statistische Berichten. Publication date: 2000. Link to publication

Tilburg University. Published in: Economisch Statistische Berichten. Publication date: 2000. Link to publication Tilburg University Komen we steeds meer rood te staan?. [Review of the book De Nederlandse Economie 1999, CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek, 2000] van Schaik, A.B.T.M. Published in: Economisch Statistische

Nadere informatie

Eindhoven University of Technology MASTER

Eindhoven University of Technology MASTER Eindhoven University of Technology MASTER Zelfmonterend vliesgevelsysteem een zelfmonterend en zelfdemonterend vliesgevelsysteem, waarbij de aandrijftechniek tijdens zijn levenscyclus gebruikt wordt voor

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop Bedrijfsopvolging Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting Testamenten Andere civielrechtelijke zaken 0 Inleiding Mr. C. (Kees) Goeman Mr. E.J.Ph. (Ed) Bijnsdorp Sprekers: Mw. mr. J.J.G.M. (Jolanda)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 930 Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur

Nadere informatie

Tilburg University. Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse. Publication date: 2012

Tilburg University. Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse. Publication date: 2012 Tilburg University Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse Publication date: 2012 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Vereenzelviging en het ontnemen van vermogenswinsten Vranken, J.B.M.

Tilburg University. Vereenzelviging en het ontnemen van vermogenswinsten Vranken, J.B.M. Tilburg University Vereenzelviging en het ontnemen van vermogenswinsten Vranken, J.B.M. Published in: WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie Document version: Peer reviewed version

Nadere informatie

Page 1 of 6 Ondernemingsvermogen en tweetrapsbepalingen (deel II) NTFRB2011-41 Hoge Raad 16 januari 2004, nr.c02/150hr Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen NTFRB-art. 1 SW 1956-art. 35d SW 1956-art.

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift en schema video recording

Bedieningsvoorschrift en schema video recording Bedieningsvoorschrift en schema video recording Groot, de, M.Th. Gepubliceerd: 01/01/1966 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication:

Nadere informatie

Tilburg University. Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine. Publication date: 2000

Tilburg University. Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine. Publication date: 2000 Tilburg University Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine Publication date: 2000 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen

Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen Janssen, J.D.; Schoofs, A.J.G. Gepubliceerd: 01/01/1971 Document Version Uitgevers

Nadere informatie

Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric

Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric Tilburg University Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric Document version: Preprint (usually an early version) Publication date: 2009 Link to publication

Nadere informatie

Productontwikkeling en comfortverbetering van naoorlogse woningbouw haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van polymeren op vloeren

Productontwikkeling en comfortverbetering van naoorlogse woningbouw haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van polymeren op vloeren Eindhoven University of Technology MASTER Productontwikkeling en comfortverbetering van naoorlogse woningbouw haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van polymeren op vloeren van Rede, P. Award date:

Nadere informatie

Eindhoven University of Technology MASTER. Een brug dichtbij de ontwikkeling van een micronetwerk. Ploegmakers, R.F.C.

Eindhoven University of Technology MASTER. Een brug dichtbij de ontwikkeling van een micronetwerk. Ploegmakers, R.F.C. Eindhoven University of Technology MASTER de ontwikkeling van een micronetwerk Ploegmakers, R.F.C. Award date: 2009 Disclaimer This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored

Nadere informatie

Een toepassing van de elementgenerator volgens rapport PRGL-SYST R71-2, 71-1 Schoofs, A.J.G.

Een toepassing van de elementgenerator volgens rapport PRGL-SYST R71-2, 71-1 Schoofs, A.J.G. Een toepassing van de elementgenerator volgens rapport PRGL-SYST R71-2, 71-1 Schoofs, A.J.G. Gepubliceerd: 01/01/1971 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document

Nadere informatie

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Belastingdienst 2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen.

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende: ARTIKEL I De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel 4.17a wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef van het vijfde lid wordt een belang heeft vervangen door: direct of indirect

Nadere informatie

Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel

Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel Wijnen, J.T.M. Gepubliceerd: 01/01/1994 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication:

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Tilburg University. De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR. Publication date: 2008

Tilburg University. De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR. Publication date: 2008 Tilburg University De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Klaassen,

Nadere informatie

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Sekseverschillen op de werkvloer

Sekseverschillen op de werkvloer Sekseverschillen op de werkvloer Verkerk, M.J. Published in: RMU-NU : ledenmagazine van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie Gepubliceerd: 01/01/2014 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

Hergebruik moet vanzelfsprekend worden

Hergebruik moet vanzelfsprekend worden Hergebruik moet vanzelfsprekend worden Moonen, S.P.G. Published in: 360, het kan wel! Gepubliceerd: 01/01/2013 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document

Nadere informatie

Flexibel bouwen : technisch én commercieel interessant

Flexibel bouwen : technisch én commercieel interessant Flexibel bouwen : technisch én commercieel interessant Gijsbers, R. Published in: InstallateursZaken Gepubliceerd: 01/01/2013 Document Version Het geaccepteerde manuscript inclusief aanpassingen uit het

Nadere informatie

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011 Schenken tegen wil en dank Maurice de Clercq 7 december 2011 Inhoud 1. Inleiding 2. Schenken 3. Aanmerkelijk belang aandelen 4. Effecten 5. Onroerend Goed 6. Het huwelijk 7. Conclusie Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften 1 2 BIJLAGE Toelichting knelpunten: 1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften De uitspraak van rechtbank Zeeland-West Brabant ( 27 augustus 2015, nr AWB 15/424 (RBZWB:2015:5628) leidt

Nadere informatie

HET NIEUWE FISCALE REGIME VOOR DE GEHUWDE AANMERKELIJKBELANGHOUDER. EEN NADERE BESCHOUWING

HET NIEUWE FISCALE REGIME VOOR DE GEHUWDE AANMERKELIJKBELANGHOUDER. EEN NADERE BESCHOUWING 892 Weekblad fiscaal recht. 6913. 7 juli 2011 HET NIEUWE FISCALE REGIME VOOR DE GEHUWDE AANMERKELIJKBELANGHOUDER. EEN NADERE BESCHOUWING MEVR. DR. MR. S.J.MOL-VERVER 1 1 Inleiding Per 1 januari 2010 zijn

Nadere informatie

Tilburg University. Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008. Link to publication

Tilburg University. Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008. Link to publication Tilburg University Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Vranken, J. B. M., (2008). Buitengerechtelijke

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden Auteur: Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Ondernemers houden met veel rekening maar vaak niet met hun eigen overlijden. Het

Nadere informatie

2. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding ten opzichte van een wettelijke gemeenschap.

2. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding ten opzichte van een wettelijke gemeenschap. EPN-EXAMEN EXAMEN 17 JUNI 2011 (OCHTENDGEDEELTE) I ONDERDEEL HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 1. Geef aan welke vier varianten er bestaan op het geboed van finale verrekenbedingen en beschrijf de gevolgen voor

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

Recente uitspraken over meer dan normaal vermogensbeheer bij vastgoed Hoogeveen, Mascha

Recente uitspraken over meer dan normaal vermogensbeheer bij vastgoed Hoogeveen, Mascha Tilburg University Recente uitspraken over meer dan normaal vermogensbeheer bij vastgoed Hoogeveen, Mascha Published in: FBN Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication

Nadere informatie

2. In onderdeel II wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

2. In onderdeel II wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 31 930 Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een

Nadere informatie

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen De heer P. Groothuizen Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen Geachte heer P. Groothuizen, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een

Nadere informatie

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal Levensverzekering, premiesplitsing en erfbelasting Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal 1 Met een overlijdensrisicoverzekering kun je met de verzekeraar afspreken dat iemand na een overlijden een eenmalig

Nadere informatie

Thermische comfortonderzoek nabij de balie in Flux Technische Universiteit Eindhoven van Aarle, M.A.P.; Diepens, J.F.L.

Thermische comfortonderzoek nabij de balie in Flux Technische Universiteit Eindhoven van Aarle, M.A.P.; Diepens, J.F.L. Thermische comfortonderzoek nabij de balie in Flux Technische Universiteit Eindhoven van Aarle, M.A.P.; Diepens, J.F.L. Gepubliceerd: 17/04/2015 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Inkomstenbelasting DGA Master Nederlands Belastingrecht UVA De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Optie op nieuw uit te geven aandelen nader toegelicht Paul Ooms BSc Studentnummer: 5910277 Datum:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie