Tilburg University. Publication date: Link to publication

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tilburg University. Publication date: 2005. Link to publication"

Transcriptie

1 Tilburg University Naar een Optimaal Design voor Investeringssubsidies in Milieuvriendelijke Technieken Aalbers, R.F.T.; van der Heijden, Eline; van Lomwel, A.G.C.; Nelissen, J.H.M.; Potters, n; van Soest, Daan; Vollebergh, H.R.J. Publication date: 2005 Link to publication Citation for published version (APA): Aalbers, R. F. T., van der Heijden, E. C. M., van Lomwel, A. G. C., Nelissen, J. H. M., Potters, J. J. M., van Soest, D. P., & Vollebergh, H. R. J. (2005). Naar een Optimaal Design voor Investeringssubsidies in Milieuvriendelijke Technieken. (Studies in Economic Policy;!!No. 15). Rotterdam: OCfEB. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright, please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 29. jan. 2016

2 Æ Ö Ò ÇÔØ Ñ Ð Ò ÚÓÓÖ ÁÒÚ Ø Ö Ò Ù Ò Å Ð ÙÚÖ Ò Ð Ì Ò Ò Êº ºÌº Ð Ö º ºÅº Ú Ò Ö À Ò º º º Ú Ò ÄÓÑÛ Ð ÂºÀºÅº Æ Ð Ò ÂºÂºÅº ÈÓØØ Ö ºÈº Ú Ò ËÓ Ø ÀºÊºÂº ÎÓÐÐ Ö Ñ ÖØ ¾¼¼ Ø Ö ÔÔÓÖØ ÓÔ Ø Ð Ò ÓÔ Ö Ø Ú Ò Ø Å Ò Ø Ö Ú Ò ÎÓÐ Ù Ú Ø Ò ÊÙ ÑØ Ð ÇÖ Ò Ò Ò Å Ð Ù Ò Ø Å Ò Ø Ö Ú Ò ÓÒÓÑ Òº

3 Ç ÊÓØØ Ö Ñ ¾¼¼ ÐÐ Ö Ø Ò ÚÓÓÖ ÓÙ Òº Æ Ø Ù Ø Þ Ù Ø Ú Ñ ÛÓÖ Ò Ú ÖÚ ÐÚÓÙ ÓÔ Ð Ò Ò Ò ÙØÓÑ Ø Ö Ú Ò Ø Ò Ó ÓÔ Ò Ö Ñ Ø Ò Ò ÚÓÖÑ Ó ÓÔ Ò Û Þ ØÞ Ð ØÖÓÒ Ñ Ò ÓÓÖ ÓØÓ ÓÔ Ò ÓÔÒ Ñ Ò Ó ÓÔ Ò Ò Ö Ñ Ò Ö ÞÓÒ Ö ÚÓÓÖ Ò Ö Ø Ð ØÓ Ø Ñ¹ Ñ Ò Ú Ò Ù Ø Ú Öº ÐÐ Ö Ø Ö ÖÚ º ÆÓ Ô ÖØ Ó Ø ÔÙ Ð Ø ÓÒ Ñ Ý Ö ÔÖÓ Ù ØÓÖ Ò Ö ØÖ Ú Ð Ý Ø Ñ ÓÖ ØÖ Ò Ñ ØØ Ò ÒÝ ÓÖÑ ÓÖ Ý ÒÝ Ñ Ò Ð ØÖÓÒ Ñ ¹ Ò Ð Ô ÓØÓÓÔÝ Ò Ö ÓÖ Ò ÓÖ ÓØ ÖÛ Û Ø ÓÙØ Ø ÔÖ ÓÖ ÛÖ ØØ Ò Ô ÖÑ ÓÒ Ó Ø ÔÙ Ð Öº ÁË Æ ¼ ¹½ ¹ ÇÒØÛ ÖÔ ÓÑ Ð Ò ÖÙ ÁËÇ ÖÓ Ô À Ö ÒÜÚ Ð ¹ Ò Ñ

4 ÎÓÓÖÛÓÓÖ À Ø Ø Ð Ù ÙÐ Ò Ñ Ö Ò Ö Ò ÛÓÖ Ò Ù Ø Ú Ò Ø ÒÚÓ Ö Ò Ú Ò ÙÖÓ ÓÚ ÖÐ º ÒØ ÓÑ Ò Ñ Ø Ð Ø Ò Ð ÓÑ ÒÚ ¹ Ø Ö Ò Ò Ò Ñ Ð ÙÚÖ Ò Ð Ø ÒÓÐÓ Ø Ø ÑÙÐ Ö Ò Ø Ø Ò ÓÓ ÓÓ ÓÔ ÔÓÐ Ø Ò º Ø Ö ÔÔÓÖØ ÓÓÔØ Ò Þ Ù Ò ÒÙØØ Ö Ø Ð Ú Ö Ò ÓÓÖ Ò Ø Ò ÓÔ Û Ð Û Þ Ø Ñ Ð ÙµÖ Ò Ñ ÒØ Ô Ö Ù ¹ ÙÖÓ Ò ÛÓÖ Ò Ú Ö ÖÓÓغ Þ Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö Ø Ö Ú Ò Þ ØÙ Þ Ò Û Ð Ø Ò ÙÒ¹ Ð Ò ÓÑÑ ÓÒ Ø Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ Ñ Ø Ö Ò Ø ÖÞ Ø Û ÐÐ Ò Ø Òº Þ Ð Ò ÓÑÑ ØÓÒ Ù Ø ÚÓÐ Ò Ô Ö ÓÒ Ò Èº À Ñ Ð Ò ÎÊÇŵ º À Ú Ö Ò Ë ÒØ ÖÆÓÚ Ñµ ʺ º Â Ò Ò Ë ÒØ ÖÆÓ¹ Ú Ñµ úº ÃÓÓÔ µ º È Ø Ö ÎÊÇŵ ź ËØÖ Ö ÎÊÇŵ Ò Ñ ÚÖº ƺ ÎÊÇŵº ËÔ Ð Ò Ø Ù Ø Ò Ö Ë ÒØ ÖÆÓÚ Ñ ÚÓÓÖ ÔÖ Ø ÙÐÔ Ø Ð Ø Ö Ò Ú Ò Ñ Ò Ö º ÌÓØ ÐÓØ Ø ÓÒÞ Ò Ù Ø Ò Ö ÐÐ ÐÒ Ñ Ö Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ Ò Ñ Û Ö Øº Æ ÖÙ Ð Ñ Ö Ò Û ÓÔ Ø ÓÒÐÙ Ò Ø Ö ÔÔÓÖØ ÛÓÖ Ò ØÖÓ Ò Ò Ð Ò ÐÐ Ò ÚÓÓÖ Ö Ò Ò Ú Ò Ë Çʹ Ê»ÍÚÌ ÓÑ Òº ÇÓ Ú Ö ÒØÛÓÓÖ¹ Ð ÚÓÓÖ Ú ÒØÙ Ð ÓÒ Ù Ø Ò ÖÙ Ø ÚÓÐÐ Ë Çʹ Ê»ÍÚ̺ ÊÓ Ð Ö ÔÖÓ ØÐ Öµ Ð Ò Ú Ò Ö À Ò ÖØ Ú Ò ÄÓÑÛ Ð Â Ò Æ Ð Ò Â Ò ÈÓØØ Ö Ò Ú Ò ËÓ Ø Ò À ÖÑ Ò ÎÓÐÐ Ö ÊÓØØ Ö Ñ Ñ ÖØ ¾¼¼

5

6 ÁÒ ÓÙ ÓÔ Ú ÎÓÓÖÛÓÓÖ Ë Ñ ÒÚ ØØ Ò ½½ ½ ÁÒÐ Ò ½ ½º½ Ø Ö ÖÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÇÒ ÖÞÓ ÒÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ½º Î Ö ÒØÛÓÓÖ Ò Ú Ò ÖÙ Ø Ö Ø Ö º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º Ê Û Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º Ä Û Þ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ ØÓÖ Ò Ú Ò Ð Ò Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò ¾ À Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ º½ Ï Ø Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ À Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ º º º º º º º º º º º º º Ê ÙÐØ Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÓÒÐÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º À Ø Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÓÒ ÖÞÓ ½ º½ Ñ Ø Ó Ú Ò Ø Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÓÒ ÖÞÓ º º º º º º º ½ º¾ ÒÕÙ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ê ÙÐØ Ø Ò Ú Ò ÒÕÙ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÓÒÐÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÓÙÛ Ø Ò Ò ÚÓÓÖ Ò Ó Ø Òµ Ø Ú Ö Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò º½ Å Ø Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ê ÙÐØ Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ Ò Ö Ò Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò º º º º º º º º º

7 ÁÆÀÇÍ ËÇÈ Î º¾º¾ Ò Ö Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò º º º º º º º º º º º º º¾º Ò Ö ÒÓÓ Þ Ð ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ñ Ø Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾º Ú Ð Ò Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò º º º º º º º º º º ¾ º ÓÒÐÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ð Ò Ú Ð Ò Ò Ê Ö ÒØ ÃÓ Ø Ò Ø Ú Ø Ø Æ Ø¹Ô Ö Ñ ØÖ Ø ØÖ ÙÐØ Ø Ò ÚÓÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Å Ö Ò Ð Ø Ò ÚÓÓÖ ÒÕÙ Ø ÁÒ ØÖÙØ ÚÓÓÖ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ½¼½ ÎÓÓÖ Ð ÒÕÙ Ø ½½ ÅÓ Ð ØØ Ò Ò ÓÔ Ú Ò ÒÕÙ Ø ½

8 Äø Ø Ú Ò Ø ÐÐ Ò º½ À Ø Ø Ú Ò Ú Ö ÐÐ Ò ØÝÔ Ò Ù Ò Ø ØÖ ØÑ ÒØ º¾ Ø Ú Ò Ø Ò Ö Ù ÓÒ Ö Ú Ö ÐÐ Ò ÓÑ Ø Ò Ò º½ Ã Ö Ø Ö Ø Ò Ú Ò Ö Ö ÒØ Ø ÒÓÐÓ Ò º º º º º º º º º º º¾ ÇÒ ÖÚ Ö Ð Ò ÒÕÙ Ø ÓÚ Ö Ø Ò Ò Ò Ø Ò Ò º º º º º º Ò Ú Ò Ö Ö ÒØ Ø ÒÓÐÓ Ò º º º º º º º º º º º º º º º½ ÃÓ Ø Ò Ø Ú Ø Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ú Ö ÐÐ Ò ØÝÔ Ò Ù º º º º º º º º º º º º ¾ º Î Ö ÐÐ Ò Ò Ø Ú Ø Ø ØÙ Ò Ñ Ò Ö Ò ØÙ ÒØ Ò º º º º º ¾ º Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ù Ñ Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ù ÓÒ Ö Ò Ö ÓÒ Ø º º º º º º º º º º Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ù ÓÒ Ö Ú Ö ÓÑ Ø Ò Ò º º º º º º½ Å Ö Ò Ð Ø Ò ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ò Ö ¹Ø ÒÓÐÓ º º º º¾ Å Ö Ò Ð Ø Ò ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ò ÖØ ÒÓÐÓ º º º º º Å Ö Ò Ð Ø Ò ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò ÐÙ ØØ ÒÓÐÓ º º º º º º Å Ö Ò Ð Ø Ò ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ú ÐØ ÒÓÐÓ º º º º º º½ º¾ º È Ö Ñ Ø Ö ØØ Ò Ò ÚÓÓÖ Ò Ö Ò ÐÙ Ø º º º º º º º º º º º º º ½ ½ È Ö Ñ Ø Ö ØØ Ò Ò ÚÓÓÖ Ú Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ È Ö Ñ Ø Ö ØØ Ò Ò ÚÓÓÖ Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

9

10 Äø Ø Ú Ò ÙÖ Ò ½º½ Ê Ð Ò Ò Ø Ú Ö Þ Ò Ò Ö Ð Ò º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾ Ê Ð Ò Ò ÒØ Ö Þ Ò Ò Ö Ð Ò º º º º º º º º º º º º ¾ ½º ÓÒµÚ Ö Ð Ö Ú Ò Ö Ð Ò Ò ÓÔ Ú Ò ÒØ º º ¾ ½º Ê Ð Ò Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ö Þ Ò Ò Ö Ð Ò º º º º º º º º º ¾ ½º ÃÓ Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ò Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½ À Ø Ò Ú Ò Ù Ø ÚÓ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò º º º º º º º º º º º º º½ ÎÓÓÖ Ð Ú Ò Ò ÒÕÙ Ø ØÝÔ Ú Ð º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ Ò Ö ¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò º º º º¾ Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ Ò Ö ¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò º Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ Ò Ö ¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÓÒ¹ Ö Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ Ò Ö ¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÓÒ Ö Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ ÒÓÓ Þ Ð Ò Ö ¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÓÒ Ö Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò º º º º º º º º º º ½ º Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ ÒÓÓ Þ Ð Ò Ö ¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÓÒ Ö Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò º º º º º º º º º º ¾ º Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ Ú Ð¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò º º º º º Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ Ú Ð¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò

11

12 Ë Ñ ÒÚ ØØ Ò Ë Ò Ò ÒØ Ð Ö Ò Ø ÑÙÐ ÖØ Æ ÖÐ Ò ÓÚ Ö Ú Ù Ð Ò Ú Ò Ñ Ð ÙÚÖ Ò Ð Ø ÒÓÐÓ º Î Ö Ð Ò Ò Ð Ï ÐÐ ÙÖ ¹ Ö Ú Ò ÅÁÄ Ù¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Î ÅÁĵ Ò Ö Ò Å Ð Ù¹ÁÒÚ Ø Ö Ò ØÖ Á Ò ÅÁ µ Ò Ø ÐÙ Ø ËØ ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ò Ö ÞÙ Ò Ö Ñ ¹ Ð Ò Ë Ìµ ÛÓÖ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø Ò Ú ÖÐ ÚÓÓÖ Ö Ú Ò Ò ÐØ Ö¹ Ò Ø Ú Ñ Ð ÙÚÖ Ò Ð µ Ø ÒÓÐÓ ÒÚ Ø Ö Òº Ó³Ò Ú ÖÐ Ò Ú Ò ÒÚ Ø ¹ Ö Ò Ó Ø Ò Ú Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ Ñ Ø Ø ÚÓÓÖ Ö Ú Ò ÒØÖ Ð Ö ÓÑ Ò Ø ØÝÔ Ø ÒÓÐÓ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Û Ö ÓÓÖ Ö Ò ÙÒ Ø Ñ Ð Ù¹ Ø ÓÔØÖ Øº À Ø Ò Ð Ò Ö ÚÖ Ò Ó Ú ÖÖ Ø Ò ØÖÙÑ ÒØ Ö ÙÑ Ø Ò ¹ ÒØ ÛÓÖ Ø ØÓ Ô Øº À ÖÓÚ Ö Þ Ò ÒÓ ØÛ Ð Ö Þ Ò Ò Ö ÒÐ Ò Ú Ò Ö Ö ÓÒ ÖÞÓ ÞÓ Ð Ò ØÙ Ò Ø Ö Ú Ò Á Ç Ò Ö Ù Ö Ø Ðº ¾¼¼¼µµ Ò Ò Ö ÔÔÓÖØ Ú Ò Ð Ñ Ò Ê Ò Ñ Ö ¾¼¼ µº Ò Ú Ð ÒÓ Ñ Ò Ð Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø ¹ Ò Ö Ð Ñ Ð ÙÛ Ò Ø Ô Ö Ú Ö ØÖ Ø ÙÖÓ Ù Ð Ö Ù ØÚ ÐØ Ò ÓÔ Ú Ò Ø ÒØ Ð ÐÒ Ñ Ö Ò Ö Ð Ò Ú ÖÛ Ø Ñ ÛÓÖ Òº Ô Ò ØÙ Ò Ö Ö Ð Ø ØÙ Ò ÚÓÖÑ Ú Ò Ú Ò Ò Ù Ò Ö ÒØ Ò Ó Ø Òµ Ø Ú Ø Ø ÓÒØ Ö Ø Ø Ö Ò Þ ØÙ º ËØ Ù Ø Ò Ú Ò Ø Ò Ö Ð Ò Ò Ò Û Ö Ò Ò Ø ÚÓÓÖ ÚÖ Ò Ó Ú ÖÖ Þ Ö Ð Ò Ò Þ Ð Ø Ö ÞÓÙ Ò ÙÒÒ Ò ÛÓÖ Ò ÚÓÖÑ Ú Òº Þ ØÙ ÓÓ Ø Þ Ð ÙÒ ÓÔ Ø ÚÙÐÐ Òº ÇÒ ÖÞÓ Ø Ö Ð Ø ØÙ Ò ÚÓÖÑ Ú Ò Ú Ò Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ú Ø Ø ÖÚ Ò Ð Ñ Û Ð ØÓÖ Ò Ô Ø Òµ Ú Ò ÚÓÖÑ Ú Ò Ö ÚÓÓÖ Ðµ Ú Ò Ð Ò Þ Òº ÌÓØ ÐÓØ Þ Ò ÓÒ ÖÞÓ Ö ÙÐØ Ø Ò ÖÙ Ø ÓÑ Ò Ø Ò ÓÔ Û Ð Û Þ Ó Ø Òµ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ò ÛÓÖ Ò Ú Ö ÖÓÓØ ÚÓÓÖ Ð ÓÓÖ Ø ÞÓÖ Ò Ø Þ Ö Ð Ò ÞÓÚ Ð ÑÓ Ð ÒÚ Ø Ö Ö ÔÖ ÐØ ÓÑ ÙÒ ÒÚ Ø Ö Ò Ö Ø Û Þ Òº

13 ½¾ Ë Ñ ÒÚ ØØ Ò Þ ÚÖ Ò Ø Ö ÔÔÓÖØ ÓÒ ÖÞÓ Ø Ñ Ø ÙÐÔ Ú Ò ØÛ ÑÓ ÖÒ ÓÒÓÑ ¹ ÓÒ ÖÞÓ Ñ Ø Ó Ò Ø Û Ø Ò Ò ÓÒÓÑ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ø Ð ÒÕÙ Ø ÓÒ Ö Ñ Ò Ö Ú Ò Ö Ú Òº ÐÐ Ö Ö Ø Ò Ð Ø Ú Ò ØÓÖ Ò Ñ Ò Ø Ð ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò Ú Ò Ö Ú Ò ÞÓÙ Ò ÙÒÒ Ò ÒÚÐÓ Ò ÓÔ Ú Ò Ð Ø Ö ØÙÙÖ ØÙ Ò ÜÔ ÖØ ÓÔ Ò ÓÒ³º Þ Ð Ø Ú Ò ¹ ØÓÖ Ò Ú ÖÚÓÐ Ò ÖÙ Ø ÓÑ Ø Ò Ú Ø Ø Ø ÐÐ Ò Ú Ò Ù Ø Ø ÚÓ Ö Ò ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò ÒÕÙ Ø º Å Ø ÙÐÔ Ú Ò ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò ÙÞ Ú Ò Ð¹ Ò Ñ Ö ÓÒ ÖÞÓ Ø ÓÓÖ Þ Ò Ò Ð ÓÖ ØÓÖ ÙÑ ØÙ Ø Ø ÓÒ ÖÓÒØ Ö Ò Ñ Ø Ú Ö¹ ÐÐ Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò ÓÓ Ø Ù ÒØ Ð Ù Ö Ø ÒÓ¹ ÐÓ Òµ Ò Ò Ô Ð ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò ÓÒ¹ Ø Ö Ò ÚÓ Ø ÔÖÓ ÒØ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ Ø Ø Ö µº à ÒÑ Ö Ò ÚÓÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ø ÐÒ Ñ Ö Þ Ò Ù Ø Ø Ð Ò Ò Ú Ò ÙÞ Þ Ø Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ñ Øº ÒÕÙ Ø Ú Ö ØÙÙÖ Ò Ö Ñ Ò Ö Ò Ú ØØ ØÛ Ð ÞÓ Ò Ñ ÙÞ ØÙ¹ Ø º Ò ÙÞ ØÙ Ø Ö Ø Ö ÖØ ØÛ Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ò Ú Ò Ò Ò¹ Ð Ò ÓÖÑ Ø Ö ØÙ Ø Ò ÓÚ Ö ÒÑ Ö Òº Ò ÐÒ Ñ Ö ÚÖ Ò Ø Ú Ò Û Ð Ú Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Þ ÔÖ Ö Ö Òº Î ÖÚÓÐ Ò ¹ ÚÖ Ó Þ ÔÖ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ Ò ÙÒ Ö ØÙ Ø ÓÓ Û Ö Ð ÞÓÙ Ò Ò Òº Å Ø ÙÐÔ Ú Ò Ø Ø Ø Ñ Ø Ó Ò Þ Ò ÙÞ Ú Ò ÐÒ Ñ Ö Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò ÒØÛÓÓÖ Ò ÓÔ ÒÕÙ Ø Ò ÐÝ Ö º ÇÔ Þ Û Þ ÒÞ Ø Ú Ö Ö Ò Ò Ø Ú Ö Ò ØÙ Ò Ø Ù Ò Ò Ó Ø Òµ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ú Ö ÐÐ Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Òº À Ø ÜÔÐ Ø Ò Ø Ó Ð Ò Ú Ò Ø Ö ÔÔÓÖØ ÓÑ Ø Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö ¹ Ð Ò Ò ÞÓ Ð ÅÁ Á Ó Î ÅÁÄ Ø ÓÓÖ Ð Ò Ò ÓÒÖ Ø Ò Þ Ö Ô Ð Ò Ú Ð Ò Ò Ò Ø Ö Òº À Ø Û Ð Ó Ð Ò ÓÑ Ð Ñ Ò ÔÖ Ò ¹ Ô Ø ÓÖÑÙÐ Ö Ò Ú ÖÚÓÐ Ò ÖÙ Ø ÙÒÒ Ò ÛÓÖ Ò ÓÑ Ø Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ú Ö Ø Ö Òº Þ ÔÖ Ò Ô ÛÓÖ Ò ÓÖÑÙÐ Ö Ò Ñ Ö Ð Ñ Ò Ð Ò¹ Ú Ð Ò Òº À Ø Ú Ö Ð ØÙ Ò Þ Ò Ö Ò Ò Ò Ð ÚÓÐ Ø ÛÓÖ Ò ÐÐÙ ØÖ Ö º Ò ÓÒÖ Ø Ò Ú Ð Ò Ñ Ø ØÖ Ò ØÓØ ÓÓ Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ ÚÓÓÖ Ð Á ÞÓÙ ÙÒÒ Ò Þ Ò ÓÑ Ø Ú ÖÐ Ò ØÓØ ¾ ± ÚÓÓÖ Ø ¹ ÒÓÐÓ Ò ØÓØ ¾¼± ÚÓÓÖ Ø ÒÓÐÓ º À Ø Ø ÖÐ Ò Ð Ñ Ò ÔÖ Ò Ô ÞÓÙ ÙÒÒ Ò Þ Ò Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ø Ø Ò ÖÑ Ø ÓÓ Ø Ú Ò ¹ Ð Ø Ò ØÖ Ðغ À Ø Ð Ò Ö Ø Ú Ö Ð ÖØÙ Ò Ø Ò Ú Ð Ò Ò Ð Ú Ò Ó Ð Ø ÐÐ Ò Ú Ò ÓÚ Ö Ó Ø Ö Ù Øµ Ò

14 Ë Ñ ÒÚ ØØ Ò ½ Ù Ñ Ò Ö Ð Ñ Ò º Ð Ø Ö Ù Ø Ø Ø ÞÙÐÐ Ò Ô Ö ÒØ ÚÓÓÖ Ð Ø Ò ØÖ Ú Ö ÓÓ ÑÓ Ø Ò ÛÓÖ Ò Ó ÞÙÐÐ Ò Ö Ñ Ö Ø ÒÓÐÓ ¹ Ò ÓÒ Ö Ö Ð Ò Ö Ø ÑÓ Ø Ò ÛÓÖ Òº À Ø Ð Ñ Ò ÔÖ Ò Ô Ú Ö Ò ÖØ Ø Ö Ò Øº ÇÓ Ò Ó Ö Ù Ø Ð Ø ÒÓ Ø Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ø Ø Ò ÖÑ Ø Ø Ô Ö ÒØ Ð Ø Ò ØÖ Ðغ À ÖÓÒ Ö ÚÓÐ Ø Ò ÓÚ ÖÞ Ø Ú Ò Ð Ò Ö Ø ÓÒÐÙ Ò Ð Ò Ú ¹ Ð Ò Ò Ù Ø Ø ÓÒ ÖÞÓ Ò Ö ÚÓÖ Ò Þ Ò ÓÑ Òº ÀÓÓ ÓÒÐÙ Ö Ø ÓÓ ÓÒÐÙ Ø Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Û Ö Ò Ø Û Ð Þ Ò Þ Þ Ò Ø º À Ø Ú Ò Ú Ò Ò Ð Ö Ò Ò Ð Ø Ò ØÖ Ó ÑÓ Ð ØÓØ Û ÐÐ ÙÖ Ö Ú Ò Ð Ø Ö Ò Ñ Ð ØÓ Ø Ö Ú Ò Ú Ö ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ñ Ð ÙÚÖ Ò Ð Ø ÒÓÐÓ Òº Þ ÓÒÐÙ ÓÑØ ÓÚ Ö Ò Ñ Ø ÓÒÐÙ Ù Ø Ö Ö ÓÒ ÖÞÓ Ö Øº к ¾¼¼¼µµº ÓÚ Ò Ò Ø Ø Ø Ú Ø Ø Ò ÖÑ Ø Ø Ò ØØÓ¹ÚÓÓÖ Ð ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ö Ø Øº ÀÓ Ö Ù Þ Ò Ù Ø Ú Ö Ò Ð Ö Ù º ÐÐ Ò ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ú ÐØ ÒÓÐÓ Ð Ø Ø Ò Ø ÓÔ Ø Òº ØÛ ÓÓ ÓÒÐÙ Ø Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Þ Ò Ö ÓÔ ¹ Ð Ø Ò ØÖ Ø Ú Ö Þ Ò Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ö Þ Ò ÓÔ Ø Ú Ò Ú Ò Ò Ð Ö Ò Ò º ÎÓÓÖ Ö Ú Ò Ñ Ø Ò Ò Ö Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ð Ø ÓÚ Ò Ò Ø Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ö Þ Ò ÓÔ Û ÐÐ ÙÖ Ö Ú Ò Ø Ú Ö Þ Ò Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ö Þ Ò ÓÔ Ø Ú Ò Ú Ò Ò Ð Ö Ò Ò º Ö ÓÓ ÓÒÐÙ Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ñ Ø Ò Ø Ú Ò Ò ÔÔ Ò Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ò ÔÔ Ò Ú Ò Ø Ù Ö Ò Ø ÒÓÐÓ º Ð Ò Ú Ð Ò Ò Þ Ð Ù Ø Ö Ò ÓÖ ÓÑ Ò ÓÔ Û Ð Û Þ Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ø ÑÙÐ ¹ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ú Ö ÓÓ Ò ÛÓÖ Òº À Ö ÚÓÐ Ø Ò Û Ñ Ø ØÛ ÒØØ Ò Ò Òº Ö Ø ÒØØ Ò Ò Ø Ò Ú Ö Ó Ò Ú Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ò Ö ÐÙÒ ³ ÓÑ Ø Ò Ó Ö Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø ÓÚ Ö Ø Ð Ñ Ò Ô Ö Ø Ñ Ø Ò Ð Ö Ø Ú Ø Øº ØÛ ÒØØ Ò Ò Ø Ò Þ Ò Ð Ñ Ò ¹ ÐÓ Ú Ò Ô ÓÑ Ø Ò Ò ¹ Ù Ò Ù Ø ÔÖ Ò ÛÓÖ Ò Ò ÓÚ Ö ÚÖ Ó Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ð Ò Ò Ø Ó Ø Ò Ø º Ó Þ Ò ÓÔ Ú Ò Ò Ö Ö ÓÒ ÖÞÓ Ö Ø Ðº ¾¼¼¼µµ Ú Ö ÐÐ Ò Ñ ØÖ ¹ Ð Ò ÒÓÑ Ò ÓÑ Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Á Ø Ú Ö Ø Ö Ò ÓÓÖ Ø ÒØ Ð

15 ½ Ë Ñ ÒÚ ØØ Ò Ö ¹Ö Ö Ø ÖÙ Ñ Ø Ú Ò Ö Ð Ò Ø Ú ÖÑ Ò Ö Òº Ø ÓÒ ÖÞÓ ÓÒ¹ Ö Ø ÙÒØ Ø Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Á Ò Þ Ò Ù ÚÓÖÑ Ú Ð ÖÓØ Ö Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Á Ù Ø ¾¼¼¼ ÓÑ Ø ÓÓÖ ¹ ÒÓÑ Ò Ñ ØÖ Ð Ò Ø Ô Ö ÒØ Ö ¹Ö Ö Ò Ö ÐÐ Û Ö ÒÐ Ø Ö Ð º Ð Ò Ú Ð Ò Ò ÓÒ Ö Ø Ò Ð Ò Ú Ð Ò Ò Ò Ð Ó Ð Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ú Ö ÖÓØ Òº Ð Ò Ú Ð Ò Þ Ð ÛÓÖ Ò Ò Ú Ò Ò Ò Ö Ð Ú ÒØ Û Ø Ö Û Ø Ú Ò Ò Ú Ð Ò º Ö Ø Ð Ò Ú Ð Ò ÓÑ Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò ÞÓÚ Ð ÑÓ Ð ¹ ÖÙ Ø Ñ Ò Ú Ò ÑÓ Ð ØÓØ Ð Ø Ò ØÖ Ó Û ÐÐ ÙÖ Ö Ú Ò Ò ÔÐ Ø Ú Ò Ò Ð Ö Ò Ò º Ö Ò ÖÚÓÓÖ Ø Ò Ð Ø Ò ØÖ Ò Û ÐÐ ÙÖ Ö Ú Ò Ó Ø Òµ Ø Ú Ö Þ Ò Ò Ò Ð Ö Ò Ò º ØÛ Ð Ò Ú Ð Ò ÓÑ Ø Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò ÖÙ Ñ Ò Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ Ù Ø Ø Ö Ò Ñ Ø ÑÓ Ð ØÓØ Û ÐÐ ÙÖ ¹ Ö Ú Ò º Í Ø Ø ÓÒ ÖÞÓ Ð Ø Ù Ð Ø ÞÓÛ Ð Ø ÑÙÐ Ö Ò ÓÓÖ Ñ Ð Ú Ò Ò Ð Ø Ò ØÖ Ð ÓÓÖ Ñ Ð Ú Ò Ú ÖÚÖÓ Ö Ú Ò Ø Þ Òº ÑÓ Ð ØÓØ Ú ÖÚÖÓ Ö Ú Ò Ö ÚÓÓÖ Ð ÒØÖ Ð ÚÓÓÖ Ö ¹ Ú Ò Ò Ò Ö Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ò Ò»Ó ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ñ Ø Ò Ð Ò Ö Ú Ò Ø ÖÑ Òº ÓÓÖ Ö Ú Ò ÒÙ Ø Ð Ø Ò Þ Ò ÚÓÓÖ Ð Ø Ò ØÖ Û ÐÐ ÙÖ Ö Ú Ò Ø Ø ÞÓÛ Ð Ø Ú Ø Ø Ð Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò º Ø Ú Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ø Ö Ö Ú Ò Þ Ò ÓÔ Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ Ò Ø Ñ Ö ÓÔ Ú Ò Û ÐÐ ÙÖ Ö Ú Ò Û Ð ØÓØ ÒÚ Ø Ö Ò ÓÚ Ö Òº Ö Ò Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ø Ø Ø Ò ÐØ Ú Ò Ö Ú Ò ÚÓÓÖ Ò ÚÓÓÖ Ð Ø Ò ØÖ ÞÓÙ Ò Ò ÓÞ Ò ÒÙ ÚÓÓÖ ÑÓ Ð ¹ ØÓØ Û ÐÐ ÙÖ Ö Ú Ò Þ Òº ÇÑ Ø Û ÐÐ ÙÖ Ö Ú Ò ÚÓÓÖ ÓÚ Ö Ö Ð Ø Ó ÓÓÔ ÐØ Ø ÒÓ Ù Øº ÁÒ ÓÑ Ò Ø Ñ Ø Ò Ó Ö Ø Ú Ø Ø Ø ÒØ Ø Ò Ø Ò Ú Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Øº Ø ¹ Ò Ú Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Þ Ð Þ ÚÓÓÖ Ð ÚÓÓÖ Ó Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ñ Ø Ò Ö Ð Ø Ð Ò Ö Ú Ò Ø ÖÑ Ò ÓÑ Ø Û ÐÐ ÙÖ Ö Ú Ò ÖÚÓÓÖ Ö Ð Ø ÒØÖ Ð º À Ø Ù Ø Ö Ò Ú Ò Ö Ð Ò Ò ÖÙ Ñ Ò Ú Ò Û ÐÐ ÙÖ Ö Ú Ò Ñ Ø ÑÓ Ð ØÓØ Ð Ø Ò ØÖ Ó Ø Ò Ø Ø Ð Ò ØÓØ Ò Ú Ö Ø Ö Ò Ú Ò

16 Ë Ñ ÒÚ ØØ Ò ½ ÒØ Ú Ò Ö Ð Ò º Ö Ò ÖÚÓÓÖ Ø Ò Ø Ú Ð Ò Ö Ð Ø ÐÚ Ø Ú Ø Ø ÓÓ Ø ÒÓ Ù Ø ØÓ Ò ÑØ Ñ Ø Ð ÚÓÐ Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ò Ð Òº Ö Ð Ò Ú Ð Ò ÓÑ Ø ÒØ Ð Ø Ò Ò Ø Ò ÒÑ Ö Ò ÓÑØ ÚÓÓÖ Ù Ö Ò Ù Ø Ø Ö Ò Ò Ø Ð ÖØ Ù Ô Ö ÒÚ Ø Ö Ò ÞÓ Ò Ø Ú ÖÐ Ò Ø Ò Ù Ø Ö Ò Ú Ò Ø Ù Ø ÒÓ º Þ Ñ ØÖ Ð Ú Ö ÓÓ Ø ÞÓÛ Ð Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò ÓÑ Ø Ò ÖÓØ Ö Ù Ø ÒÓ ÓÓ Ó Ø Ò Ø Ú Ø Øº Ø ÖÐ Ò Ö Ò ÚÓÓÖ Þ Ð Ò Ú Ð Ò Ø Ù Ø ÞÓÛ Ð ÜÔ ¹ Ö Ñ ÒØ Ò Ð ÒÕÙ Ø Ð Ø Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ö Ð Ò Ø Ö µ Ø Ø Ð Ø Ù Ô Ö ÒØ Ðغ ÖÑ Ô Ö Ò Ð Ò Ú Ò Ø Ú Ø Ø Ò ÛÓÖ Ò ÓÔ Ú Ò Ò ÓÓÖ Ñ Ö Ø Ò Ò ÓÒ Ö Ö Ð Ò Ø Ö Ò Òº Ø Ð Ø ÚÓÓÖ ÐÐ ØÝÔ Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ñ Ö ÚÓÓÖ Ð ÚÓÓÖ Ú Ðº Ö Û Ø Ú Ò Þ Ð Ò Ú Ð Ò ÒØ ØÛ Ô Ö Ò Òº Ì Ò Ö Ø ÑÓ Ø Ò Ö Ø ÒÓÐÓ Ò Ö Þ Ò ÓÔ Ø ÑÓÑ ÒØ ÒÓ Ò Ø ÓÒ Ö Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ú ÐÐ Òº Ð Ø Ò Ø Ø Ú Ð Ò Þ Ð Ò Ø Ò Ú Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ô Ö Ò Ñ Ø Ò Ð Ò Ú Ò Ø Ú Ø Øº Ì Ò ØÛ ÑÓ Ø Ø Ò ØØÓ ÚÓÓÖ Ð Ø ÒÚ Ø Ö Ö Ö Ø Ò Ø Ò Ò ± Ú Ò Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ö Ù Ø ÓÑ Òº Ð Ø Û Ð Ø Ú Ð Ò Ò ÒÛ Þ Ø ÒÚ Ø Ö Ö Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ö Ù Ñ Ö Ò Ñ Ò ÓÑ Ø Ø Ò ØØÓ ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Ù Ó Ð Ø Ò ØÖ Ò Ö Ð Ò ÓÓ ³ Ò ÛÓÖ Ò Òº Ú Ö Ð Ò Ú Ð Ò ÓÑ ÖÙ Ø Ð Ú Òµ Ñ Ò Ú Ò Ð Ø Ò Û Ö¹ ÓÔ Ö Ú Ò Ò ÙÒÒ Ò Ò Ó Ò Ø ÒÓÐÓ Ù Ö ÛÓÖ Øº Í Ø Ø ÓÒ ÖÞÓ Ð Ø Ò Ñ Ð Ø Ð Ø Ò Ø ÚÓÓÖ Ö Ú Ò ÑÓ Ð Ñ Ò ÓÑ ¹ Ö Ø Ø ÞÓ Ò Ò Ö Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ø Þ Ö ÓÓÖ Ö Ð Ø Ú ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ñ Ð ÙÚÖ Ò Ð Ù Ö µ Ø ÒÓÐÓ Òº Ú Ð Ò Ú Ð Ò ÓÑ Ð Ø Ú Ò Ø ÒÓÐÓ Ò ÚÓÓÖ Ð Ø ÚÓÐ Ò Ö Ø Ö Ò Ó Ò ÓÙÛØ Ò Ñ Ò Á Ñ Ð Ù Ô Ö Ò ØÖ Ò Ø ÒÓÐÓ Ö Ð ÖØ Ö Ð Ø Ð Á ØÖ Ò Ø ÒÓÐÓ ÒÓÓ Þ Ð ÚÓÓÖ Ø ÔÖÓ ÙØ ÔÖÓ Ò Þ Ò Ø Ð Ö Ò Ø ÒÚ Ø Ö ÛÓÖ Ø Ø ÔÖÓ ÙØ ÔÖÓ Ø Ð Ú ÐØ Á Ö ÔÖ Ú Ò Ò Ö Ð Ø Ø Ö Ø ÒÓÐÓ ÓÒØÛ Ð Ò Ò Ø ÓÓÖ Ù ÒÚÐÓ ÛÓÖ Ø

17 ½ Ë Ñ ÒÚ ØØ Ò Æ ÖÑ Ø Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ø Ö Ö Ñ Ø Ò Ò Ó Ñ Ö Ú Ò Þ Ö Ø Ö ÚÓÐ Ó Ø Ø Ö Þ Ñ ÓÑ Ù ÓÔ Ø ÒÓÐÓ Ø Ú ÖÐ Òº ÁÒ Ø Ù Ø Ö Ø Ú Ð Ò ÛÓÖ Ò ÐÓØ Ò ÓÑ ÞÓ³Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ø Ñ Ö Ø Ù Ö Òº Ö Ò ÖÚÓÓÖ Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø ÚÓÓÖ Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ò Ó Ñ Ö Ú Ò Þ Ö Ø Ö ÚÓÐ Ó Ò Ö Ð Ø Ð º ÓÓÖ Ù Ø Ú ÖÐ Ò Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò ÛÓÖ Ò Ú Ö ÓÓ Þ ÓÓ Ö Ð Ò Ú Ð Ò µº Ò Ù Ð Ö Ò ± Ú Ò Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ö Ø Ö Û Ò Þ ÒÚÓÐ ÓÑ Ø Ø Ú Ö Ø Ø Ø ÒÚ Ø Ö Ö Ø ÑÙ¹ Ð Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ñ Ö Ö Ù Ò Ñغ Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ò Ò Ø Ú Ð Ò Ø ÓÔ Ø Û Ò Ø Ô Ð ÛÓÖ Ò Ö Ø ÓÓÖ Ò Ú ÖÐ Ò Ú Ò Ù Û Ö ÓÓÖ Ø Ö Þ Ñ Ø ÒÓÐÓ Ú Ò Ð Ø Ø Ú ÖÛ Ö Òº Ö Ò Û ÖÓÑ Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ø Ö Ð Ø Ð Ò Ò Ó Ñ Ö Ú Ò Ö Ø Ö ÛÓÖ Ø ÚÓÐ Ò Þ Ò Ø µ Ø Ø ÑÙÐ Ö Ò Ú Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ñ Ø Ò Ð Ö Ñ Ð Ù Ô Ö Ò Ñ Ò Ö Ø µ Ö Ú Ò ÓÓ ÞÓÒ Ö Ù Ú Ð¹ ÚÙÐ Ò Ñ Øµ ÒØ Ø ÒÓÐÓ ÒÚ Ø Ö Ò Ñ Ø Ø ÒÓÐÓ Ò ÚÓÓÖ Ø ÔÖÓ ÙØ ÔÖÓ ÒÓÓ Þ Ð Þ Ò Ò µ Ö Ú Ò Ø ÖÙ ÓÙ Ò Þ Ò Ñ Ø Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Û ÖÚÓÓÖ ÔÖ Ú Ò Ò Ø Ö Ø ÒÓÐÓ ÓÒØÛ Ð Ò º Þ Ð Ò Ú Ð Ò Ð Ø ÐÐ Ò ÚÓÓÖ Ø ÒÓÐÓ Ò Û ÖÚÓÓÖ ÔÖ Ú Ø ¹ Ø Ò Ò Ñ Ð Ù Ø Ò Ò Ö Ð Ñ Ø Ô Ö ÐÐ Ð ÐÓÔ Òº Ò Ö ÚÓÓÖ Ð Ò Ò Ö ¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ñ Ø Ð Ó Ð Ç ¾ ¹Ù Ø ØÓÓØ Ø Ú ÖÐ Ò Ó Ò Ú Ð¹ ÒÚ Ø Ö Ò Òº ÎÓÓÖ Ð Ò Ú Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ø Ò Þ ÚÓÓÖÛ Ö ÚÓй Ó Ò Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ñ Ø Ð Ó Ð Ø Ò Ó Ð Û Ø Ú ÖÑ Ò Ö Òº ÇÓ Ò Ö ¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò ØÓØ Ó Ð Ò Ù Ø ØÓÓØ Ú Ò ÆÇ Ü Ó ËÇ ¾ Ø ÖÙ Ø Ö Ò Ò ÚÓÐ Ó Ò Ö Ò Ø Ò Ø ÒÞ Ö ÔÖ Ú Ò Ò Ý Ø Ñ Ú Ò Ú Ö Ò Ð Ö Ñ ¹ Ö Ø Ò ÚÓÓÖ Þ ØÓ Òº ÓÑ Ò Ö Ò Ò ÓÔ Ò Ø ÒÓÐÓ ÓÒ Ò Ò Ð Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø ØÓ ÓÔ Ð Ø Ú Ò Ø Ù Ö Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ø Þ ØØ Ò Ó Ø ÓÙ Ò Þ Ò Ò Ø ¹ ÑÙÐ Ö Ò Ú Ò ÒÒÓÚ Ø Ð Ù Ø ÒÑ Ò Ø Ø Ø ÓÔ Ø Ø ÑÔÓ Ú Ò ÒÒÓÚ Ø µ Ò Ú Ö Ø Ö Ò Ú Ò Û Ö Ð Ò Ó ÓÒÙÖÖ ÒØ ÔÓ Ø Ò Ø Ú Ö Ø Ö Ò Ú Ò Ò ÓÖÑ Ø ÚÓÓÖÞ Ò Ò Ñ Ø ØÖ Ò ØÓØ Ò ÙÛ Ñ Ð ÙÚÖ Ò¹ Ð Ø ÒÓÐÓ Ò ØØ ÒØ Û Ö µº À Ø Ð Ò Ú Ò Þ ÓÑ Ò Ö Ò Ò ÑÓ Ø Ö ÛÓÖ Ò ÛÓ Ò Ø Ò ÓÓ Ø Ú Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Øº Ò Ø ÒÓÐÓ Ñ Ø Ò Ð Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Þ Ð Ò ÓÓ Ñ Ò Ö Ò Ð Ú ÒÛ ¹ Þ Ö Ò Ò ÓÔ Ð Ø ÛÓÖ Ò Þ Ø Ò Ò Ø ÒÓÐÓ Ñ Ø Ò Ñ ÐÑ Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Øº

18 Ë Ñ ÒÚ ØØ Ò ½ Þ Ò Ð Ø Ø Ð Ò Ú Ð Ò ÓÑ ÚÓÓÖ Ò Ö ¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ø ¹ ÓÐÙØ Ò Ú Ù Ú Ò Ù Ø Ö Ð Ø Ö Ò Ò ÜØÖ Ô Ö Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ñ Ø Þ Ñ Ö Ò Øº Ö Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ñ Ø Ò Ö Ð Ø Ó¹ Ô Ö Ò ÓÒØÚ Ò Ò Ò Ò ÓÐÙØ Ø ÖÑ Ò Ò Ó Ö Ù Ò Ö Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ñ Ø Ò Ö Ð Ø Ð Ô Ö Ò º À Ø ÚÓÓÖ Ð Ø ÒÚ Ø Ö Ö Ú Ö Ö Ø ÓÓÖ Ñ Ð Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò ÓÒ Ò Ð Ú Ò ÓÓ Ø Ú Ò Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ö Ò Ò Ø Ú Ð Ù Ò Ø Ö Ð Ø Ö Ò Ö ÒØ Ð Ø Ø Ú Ò Ø ÒÓÐÓ º

19

20 ÀÓÓ ØÙ ½ ÁÒÐ Ò ½º½ Ø Ö ÖÓÒ ÇÑ Ö Ñ Ð Ù Ó Ð Ø ÐÐ Ò Ò Ø Ö Ð Ö Ò ÖÙ Ø Æ ÖÐ Ò ÓÚ Ö Ò Ð Ò Ð Ò ØÖÙÑ ÒØ Ò Û ÖÓÒ Ö Ö Ð Ò Ò ÞÓ Ð Î ÖÚÖÓ Ö ¹ Ú Ò ÅÁÄ Ù¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Î ÅÁĵ Ò Ö ÁÒÚ Ø Ö Ò ØÖ Á µ Å ¹ Ð Ù ÁÒÚ Ø Ö Ò Ö ÅÁ µ Ò Ø ÐÙ Ø ËØ ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ò Ö ÞÙ Ò Ö Ñ Ð Ò Ë Ìµº ÒØÖ Ð ÒÑ Ö Ú Ò Þ Ö Ð Ò Ò Ø Ò¹ Ú Ø Ö Ò Ó Ø Ò ÚÓÓÖ Ö Ú Ò Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ñ Ð ÙÚÖ Ò Ð µ Ø ÒÓÐÓ ÒÚ Ø Ö Ò ÛÓÖ Ò Ú ÖÐ ÓÓÖ Ñ Ð Ú Ò Ò Ù Ò ØÖ ÓÔ Ø Ø Ð Ò Ð Ø Ò Ó ÑÓ Ð ØÓØ Ú ÖÚÖÓ Ö Ú Ò º Ú ÖÐ Ò Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø Ò Ú Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ Ñ Ø Ø ÚÓÓÖ Ö Ú Ò ÒØÖ Ð Ö ÓÑ Ò Ø ØÝÔ Ø ÒÓÐÓ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Û Ö ÓÓÖ Ö Ò ÙÒ Ø Ñ Ð Ù¹ Ø ÓÔØÖ Øº Ò Ú Ð ÒÓ Ñ Ò Ð Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ò Ö Ð Ñ Ð ÙÛ Ò Ø Ô Ö Ú Ö Ø Ö Ø ÙÖÓ Ù Ð Ö Ù ØÚ ÐØ Ò ÓÔ Ú Ò Ø ÒØ Ð ÐÒ Ñ Ö Ò Ö Ð Ò Ú ÖÛ Ø Ñ ÛÓÖ Òº ½ Ö Ò Ø Ò Ù Ø ÒØ Ð Ð Ú Ò Ö Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ ÓÓ ÞÓÒ Ö Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò ÞÓÙ Ò Ò Òº Þ Ö Ú Ò ÛÓÖ Ò Ú Ò Ù Ñ Ø Ø ÖÑ Ö Ö Ö ³ Þ ÔÖÓ Ø Ö Ò Ú Ò Ù ÞÓÒ Ö Ø ÙÒ Ò ÓÓÔµ Ö Ú Ö Ò Ö º Î Ö ÐÐ Ò ØÙ Ò Ó Ø Òµ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ø Ò Ö Ð Ò Ò ÓÒ ÖÞÓ Øº Ó Ð Ø Ù Ø Ö Øº к ¾¼¼¼µ Ø Ø Ò ÓÓÔ Ö Ú Ò Ò ÒÞ ÒÐ Ð Ú Ò Ö Ú Ò Ò Ø ÒÚÐÓ ÓÓÖ Á º Ø Ø Ð Ø Ö Ø Ò Ò Ú Ò Ø ØÝÔ Ø ÒÓÐÓ Ò Ð Ô ÚÓÓÖ ÓÑÑ Ø ÒÓÐÓ Ò Þ Ð ÓÔ ØÓØ ±º ½ Î Ö ÖÓÔ Ò Þ ÒÐ Ò ÛÓÖ Ø Ò Ò ÓÔ Ò Ø Ú Ò Ö ÔÔ Ò Ø Ú Ø Ø ÒØ Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ò Ö Ð Ø ÖØÙ Òº

21 ¾¼ ÁÒÐ Ò Þ ÓÒ ÖÞÓ Ò Ò Ø Ö ØÖ Ò ÓÔ Ú ÐÙ Ø Ú Ò Ø Ò Ø ¹ ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Òº ÓÒÐÙ Ù Ø Þ ÓÒ ÖÞÓ Ò Ò Ò ÓÓ Ð Ø ØÖ Ò ÓÔ Ø Ò ÚÓÖÑ Ú Ò Ú Ò ÓÒ ÖÞÓ Ø Ö Ð Ò Òº Ù Ð ÚÓÓÖ Ð ÛÓÖ Ø ÓÒÐÙ Ö Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò ÓÒ ÖÞÓ Ø Á Ö Ð Ò Ð Ò Ð Ø Ø ÐÐ Ò ÚÓÓÖ Ù ÚÓÖÑ Ú Ò Ú Ò Þ Ö Ð Ò º Ø ØÖ Ø Ò Ù Ò ÒÚ Ø Ö Ò ØÖ Ú Ò ± Ú Ò ÒÚ Ø ¹ Ö Ò Ó Ø Ò Ú Ò ÓÓÖ Þ Ö Ð Ò Ù Ö Ø ÒÓÐÓ Òº À Ø Ø Ö ÑÓ Ð Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ò Ò Ö ÚÓÖÑ Ú Ò Ú Ð Ø Ö º Ó Ò Ø ÒØ Ð Ö Ú Ò Ø ÓÓÖ ÒØÖÓ ÙØ Ú Ò Ò Ð Ø Ò ØÖ Ú Ò ¾¼± ÓÚ Ö ØÖ Ô ØÖÓ Ò ÛÓÖ Ø ÓÑ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ñ Ð ÙÚÖ Ò Ð Ø ÒÓÐÓ ÖÓÓØ Þ Ò Ø ÖÛ Ð Ò Ú Ö Ö Ú Ö Ó Ò Ú Ò ¾¼ Ò Ö ¼± Ñ Ö Û Ò Ö Ú Ò ÓÚ Ö ØÖ Ô ØÖ Øº Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ö Ð Ò Ò Ø µ Ö Ò Ò ØÖ Ú Ò ¼± Ñ Ö Ú Ð Ø Ö Ò ØÖ Ú Ò ¾¼±º Æ Ø ÓÓ Ø Ú Ò Ù ÛÓÖ Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ò Ö Ð Ò ÓÒ ØÛ Ð ÓÓ ÓÓÖ Ò Ö ØÓÖ Ò ÒÚÐÓ ÞÓ Ð Ø ØÝÔ Ù Ð Ø Ò ØÖ Ö Ò Ò µ Ø ØÝÔ Ø ÒÓÐÓ Ø Ø Ö º Ø Ñ Ò Ø Ö Ú Ò ÎÓÐ Ù Ú Ø Ò ÊÙ ÑØ Ð ÇÖ Ò Ò Ò Å Ð Ù Ò Ø Ñ Ò Ø Ö Ú Ò ÓÒÓÑ Ò Ð Û Ò ÓÑ Ò Ö Ò ÖØ Ø Ö Ò Ò Û Ø Ø Ø Ú Ò ÚÓÖÑ Ú Ò Ú Ò Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò ÓÔ Ó ¹ Ø Òµ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ö Ð Ò º ÓÒ ÖÞÓ ÚÖ Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ ÒØÖ Ð Ø Ø Ï Ø Ö Ð Ø ØÙ Ò ÚÓÖÑ Ú Ò Ú Ò Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ö Ð Ò Ï Ð ØÓÖ Ò Ô Ø Òµ Ú Ò ÚÓÖÑ Ú Ò Þ Ò Ö ÚÓÓÖ Ðµ Ú Ò Ð Ò ÇÔ Û Ð Û Þ Ò Ó Ø Òµ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò ÛÓÖ Ò Ú Ö ÖÓÓØ Ò Ø ÒØ Ð Ö ¹Ö Ö ³ Ø ÔÖÓ Ø ÖØ Ú Ò Ö Ð Ò ÛÓÖ Ò Ú ÖÐ ½º¾ ÇÒ ÖÞÓ ÒÔ ÁÒ Ø ÓÒ ÖÞÓ Ö ÚÓÓÖ ÓÞ Ò ÓÑ ÓÒ ÖÞÓ ÚÖ Ø ÒØÛÓÓÖ Ò ÓÓÖ ÖÙ Ø Ñ Ò Ú Ò ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò ÓÑ Ò Ø Ñ Ø Ò Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø º ÐÐ Ö Ö Ø ÓÔ Ú Ò Ò Ð Ø Ö ØÙÙÖ ØÙ Ò ÜÔ ÖØ ÓÔ Ò ÓÒ³ Ò Ð Ø Ú Ò ØÓÖ Ò Ñ Ò Ø Ð ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò Ú Ò Ö Ú Ò ÞÓÙ Ò ÙÒÒ Ò ÒÚÐÓ Òº ÇÔ Ú Ò Þ Ð Ø Ú Ò ØÓÖ Ò Ú ÖÚÓÐ Ò Ø Ò Ú Ø Ø Ð Ú Ò Ù Ø Ø ÚÓ Ö Ò ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø º

22 ½º¾ ÇÒ ÖÞÓ ÒÔ ¾½ Ò ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò ÞÓÛ Ð ØÙ ÒØ Ò Ð Ñ Ò Ö Ð¹ ÒÓÑ Òº ÇÒ ÖÞÓ Ø Û Ð ÒÚ Ø Ö Ò ÙÞ ÐÒ Ñ Ö Ñ Ò Ð Þ Ò Ò Ð ÓÖ ØÓÖ ÙÑ ØÙ Ø ÓÒ ÖÓÒØ Ö ÛÓÖ Ò Ñ Ø Ú Ö ÐÐ Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö ¹ Ð Ò Ò ÓÓ Ø Ù ÒØ Ð Ù Ö Ø ÒÓÐÓ Òµ Ò Ò Ô Ð ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò ÓÒØ Ö Ò ÚÓ Ø ÔÖÓ ÒØ ¹ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ Ø Ø Ö µº à ÒÑ Ö Ò ÚÓÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ø ÙÞ ÐÒ Ñ Ö Ø Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ Ò Ö Ø ÓÔÔ Ð Ò Ù Ø Ø Ð Ò Þ Ò ÓÓÔ Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÒØÚ Ò Òº À Ö ÓÓÖ ÛÓÖ Ø ÚÓÓÖ¹ ÓÑ Ò Ø ÐÒ Ñ Ö Ø Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Û Ò Ð Ú Ö Ö Ú ÖØÓÒ Ò ÞÓÒ Ö Ø Ø ÚÓÓÖ Ò Ó Ø Ò Ò ÚÓÖÑ Ú Ò Ò Ð Ö Ù Ø Ø Ð Ò µ Ñ Ø Þ Ñ Ö Ò Øº Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø Ú Ö ØÙÙÖ Ò Ö Ñ Ò Ö º Ð Ø Ø ¹ÔÖ ¹ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø Ú ØØ ØÛ Ð ÙÞ ØÙ Ø º Ò ÙÞ ØÙ Ø ÛÓÖ Ø Ö ¹ Ø Ö Ö ÓÓÖ ÓÚ Ö ØÛ Ø ÒÓÐÓ Ò Ò ÓÖÑ Ø Ø Ú Ò ÓÔ Ø Ú Ò ¹ Ò Ò Ò Ö ØÙ Ø Ò ÓÚ Ö ÒÑ Ö Òº Ò ÐÒ Ñ Ö ÚÖ Ò Ø Ú Ò Û Ð Ú Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Þ ÔÖ Ö Ö Òº Î ÖÚÓÐ Ò ÚÖ Ó Þ ÔÖ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ Ò ÙÒ Ö ØÙ Ø ÓÓ Û Ö Ð ÞÓÙ Ò Ò Òº ÓÓÖ ÖÙ Ø Ñ Ò Ú Ò Ø Ø Ø Ñ Ø Ó Ò Þ Ò ÙÞ ÐÒ Ñ Ö Ø Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ñ Ø Ò ÒØÛÓÓÖ Ò ÓÔ Ú Ò Ø Ø ¹ ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø Ú ÖÚÓÐ Ò Ò ÐÝ Ö º ÇÔ Þ Û Þ ÒÞ Ø Ú Ö Ö Ò Ò Ø Ú Ö Ò ØÙ Ò Ø Ù Ò Ò Ó Ø Òµ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ú Ö ÐÐ Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Òº Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ñ Ò Ö ÓÑ ÓÒ ÖÞÓ ÚÖ Ø ÒØÛÓÓÖ Ò ÓÑ Ò ÐÝ ÖÙ Ø Ñ Ò Ú Ò Ö Ú Ð ¹ÔÖ Ö Ò ³ Ø Ø Þ Ò Ú Ò ÓÚ Ö Û Ö Ð ÙÞ Ú Ò Ö Ú Ò Ø Ò ÒÞ Ò Ú Ò ÙÒ ÒÚ Ø Ö Ò Ö º Ò Ð Ò Ö ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Ø ÖÙ Ú Ò Þ Ø Ø Ö Ú Ò Ò ÑÓØ Ò Ð Ò Ò ÓÑ ÙÒ Ö Ò Ö Ó ÑÓÓ Ö ÚÓÓÖ Ø Ø ÐÐ Ò Ò Ø Ò Û Ö Ð Û Øº Ò Ð Ò Ö Ò Ð Ú Ò Þ Ñ Ø Ó Ø Ö Ú ÓÒÚÓÐ Ó Ò Ú Ö Ø Ò Ø ÒÛ Þ º Ó ÓÓ Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ ÐÐ Ö Ú Ò ØÞ Ð Û Ö ÓÓÖ Ò Ø Ò ÛÓÖ Ò Ò Ò Û Ø Ø Ø Ú Ò Ò Ú Ö Ó Ò Ó Ú ÖÐ Ò Ú Ò ØÖ º Ò Ò Ö Ò Ð Ø Ö Ð Ú ÒØ Ø Ö ÖÓÒ Ú Ö Ð Ò Ú Ò Ø Ñ Ø Ò ÙÒÒ Ò ÛÓÖ Ò Û Ö ÓÓÖ Ø Ø Ú Ò Ò Ú Ö Ò Ö Ò Ò ÞÓ³Ò Ø Ö ÖÓÒ Ú Ö Ð Ò Ø Ò ÛÓÖ Ò Øº ÌÓØ ÐÓØ ÒÓ Ø Ú Ò Ø Ö ÓÑ Ø Þ Ò Ø Ú ÖÞ Ñ Ð Ó ÛÓÖ Øº

23 ¾¾ ÁÒÐ Ò Þ Ò Ð Ò ÛÓÖ Ò Ò Ð Ò Ö Ñ Ø ÓÒ ÖÚ Ò Ò ÓÓÖ ÖÙ Ø Ñ Ò Ú Ò ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò ÓÑ Ò Ø Ñ Ø Ò Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø º ÁÒ Ú ÐÐ Ò Ò ÓÒ ÖÞÓ Ö ÚÓÐ Ó Ò Ú Ö Ø Ò Ø Ò Ö Ò Ò ÓÓÖ ÓÔÞ Ø Ú Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò»Ó ÒÕÙ Ø ÒÚÓÙ Ò Ø Ô Òº ÑÓ Ð ÓÑ ÓÒØÖÓÐ Ö Ú Ö Ø Ò Ø Ö Ò Ò Ø ÓÚ Ò Ò ØÓØ ÚÓÐ Ø ÚÓÐ Ò ÛÓÖ Ø Ò Ø Ö Ô Ö Ù Ð Ù ÙÐ ÐÐ Ö Ð Ú ÒØ ØÓÖ Ò ÐÚ Ò Þ Ò ÓÒ Ø Òغ À Ö ÓÓÖ ÙÒÒ Ò ÚÓÐ Ò Ú Ò Ø Ú Ö Ò Ö Ò Ú Ò ÓÑ Ú Ò µú Ö Ð Ò Ò ÙÛ ÙÖ ÛÓÖ Ò Øº Ì Ò ÓÔÞ Ø Ú Ò ÒÕÙ Ø Ò ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ú Ö Ö Ø ÚÓÓÖ Ð Ø ÐÒ Ñ Ö Ö Ø Ò Ò Ð ÚÓÐ Ò Ú Ò ÙÒ ÙÞ ÓÒ ÖÚ Ò Òº Ø Ø ØÛ Ð Ò Ö ÚÓÓÖ Ð Òº Ì Ò Ö Ø ÛÓÖ Ò ÐÒ Ñ Ö Ø ÑÙÐ Ö ÓÑ Ó ÓÚ Ö ÚÓÐ Ò Ú Ò ÙÒ ÙÞ Ò Ø Ò Òº À Ö ÓÓÖ Ú ÖÑ Ò ÖØ ÖÙ Ò Ø º Ì Ò ØÛ ÞÙÐÐ Ò Þ Ñ Ò Ö Ò Ð Ò Þ Ò Ó Ð Û Ò Ð ÒØÛÓÓÖ Ò Ø Ú Ò Û Ö ÓÓÖ Ú Ò ØÖÓÙÛ Ö Ö ÛÓÖ Òº ËØ Ø ¹ ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø Ú Ò Ò Ø Ú Ò Ú Ò Ó Ð Û Ò Ð ÒØÛÓÓÖ Ò ÓÔ ÓÓÖ ÐÒ Ñ Ö ÓÑÔÐ Ü ÙÞ ØÙ Ø ÚÓÓÖ Ø ÓØ Ð Ò Û Ö ÓÓÖ Ø ÚÓÓÖ ÐÒ Ñ Ö Ò Ø Ö Ø Ù Ð Û Ø Ø Ó Ð Û Ò Ð ÒØÛÓÓÖ º À Ø ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Ò Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø Ø Ò ÓÔÞ Ø Ú Ò ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ø Ù ØÚÓ Ö Ò Ó Ø Ò Ó ÓÔ Ö Þ Ò Ò Ø Ñ Ö ÓÑ Ú Ò ¹ ØÓÖ Ò ÙÒÒ Ò ÛÓÖ Ò Ñ ÒÓÑ Ò Ñ Ø Ò Ñ ÓÑ Ú Ò ØÓÖ Ò ÚÓÓÖ Û Ø Ø Ò Ø Ö Ø Ò Ð Ù Ø Ø ÖÙ Òº Ï Ð Þ Ò Ö ØÛ Ô Ö Ò Ò Ú Ö ÓÒ Ò Ò Ø ÖÙ Ú Ò ÓÒÓÑ ÜÔ Ö ¹ Ñ ÒØ Ò Ò Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø º Ö Ø Ô Ö Ò Ø Ø ÓÔ ÚÓÓÖ¹ Ò Ò Ø Ù Ð Ò Û Ð Ñ Ø Ð Ò Ò Ú Ò ÐÒ Ñ Ö Ñ Ø Ú Ò Þ Ò ÚÓÓÖ Ú Ò Ö Ð Ú ÒØ Ó Ð ÖÓ Ô Ö Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò Ò Ò Ñ Òº Ò ØÛ Ú ÓÓÖ Ô Ö Ò Ø Ð Ò Ò ÐÒ ¹ Ñ Ö Ø Ò ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø ÑÓ Ø Ò Ò Ñ Ò Ú Ø ÑÔ Ð Þ Ò Ò Ø ÓÑ Ú Ò Û Ö Ò Ð Ò Ò ÒÓÑ Ò ÛÓÖ Ò Ø ÙÒ ØÑ Ø º Ð Þ Ò Þ Ô Ö Ò Ò ÔÖ Ø Ð ÑÓ Ø ÛÓÖ Ò ÚÓÓÖ ÚÓÓÖ Ð Ò Ú Ò Ø ÖÙ Ú Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø º Ð Ò Û Þ Ò Ð Ò ÔÖÓ Ö Ò Ø ÓÒ ÖÚ Ò Ò ÓÓÖ ÞÓ Ú Ð ÑÓ Ð ÖÙ Ø Ñ Ò Ú Ò Ñ Ò Ö Ð ÐÒ Ñ Ö Ò ÔÐ Ø Ú Ò ØÙ ÒØ Òº ÓÚ Ò Ò Ð Ø Ù Ø Ð Ø Ö ØÙÙÖ Ø Ñ Ø Ò Ñ Ú Ö Ò Ö Ò Ò Ò ÓÑ Ú Ò ¹ ØÓÖ Ò ÓÑÔ Ö Ø Ú Ø Ø ³µ Ó Ò ÖØ Ø Ö Ò Ò Þ Ò Ñ Ø ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø Ò Ø Ö Ô ØÖÓÒ Ò ÛÓÖ¹ Ò Û Ö ÒÓÑ Ò Ò Ð ÓÖ ØÓÖ ÙÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò ÖÓØ Ð Ò Ò ÓÚ Ö Ò Ð Ò Ø

24 ½º Î Ö ÒØÛÓÓÖ Ò Ú Ò ÖÙ Ø Ö Ø Ö ¾ ÓÑ Ò Ñ Ø Ø Ö Ø ÛÓÖ Ø Û Ö ÒÓÑ Ò Ð Ø Ú Ö ÔÐ Ø Ò Ø Ú Ð Ö Ú Ø Ðº ½ µµº ÌÓØ ÐÓØ ÑÓ Ø ÛÓÖ Ò ÓÔ Ñ Ö Ø Ø Ø Ó Ð Ú Ò Ø Ù ØÚÓ Ö Ò Ú Ò Ò ÜÔ Ö ¹ Ñ ÒØ Ó ÒÕÙ Ø Ò Ø ÓÑ Ð Ò ØÙ Ø ÚÓÐÐ Ø Ö ÔÖÓ Ù Ö Ò Ñ Ö ÓÑ ÒØ ÖÚ Ò Ø ÓÓÖ ÖÓÒ Òº Ï Ö ÐÐ ÖÐ ÓÑ Ú Ò ØÓÖ Ò ÑÓ Ð Ú Ò ÒÚÐÓ Þ Ò ÓÔ Ò Ú Ù Ð Ð Ò Ò Ð Ø Ø Þ ÚÓÓÖ Ð Ò Ò Ú Ò ÖÓ Ô Ð Ð Ò Ø Ó Ò ÙÛ Ð Ö Ð Ú ÒØ Þ Òº ½º Î Ö ÒØÛÓÓÖ Ò Ú Ò ÖÙ Ø Ö Ø Ö ËØ ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò ÙÒÒ Ò ÛÓÖ Ò ÓÓÖ Ð Ò Ò Ú Ò ØÛ ÒÑ Ö¹ Òº Þ ÒÑ Ö Ò Þ Ò Ø Ù Ø Ó Ø Òµ Ò Ø Ø Ó Ð Ö µ Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò º Å Ø Ø Ù Ø ÛÓÖ Ø Ö Ø Ø Ð Ù Ø Ú Ò Ù ¹ Ø Ó Ð Ò Ò Ø Ø Ò ÔÖ Ò Ô Ü ÒØ µ Ö Ù Øº À Ø Ø Ú Ò Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ð Ò Ö Ø ÜØÖ Ñ Ð Ù Ô Ö Ò º Ø Ø Ú Ö Ð ØÙ Ò Ñ Ð Ù Ð Ø Ò Ð Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò ÛÓÖ Ø Ù Ø ÚÓ Ö Ò Ñ Ð Ù Ð Ø Ò Ð Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ø ÛÓÖ Ø Ù Ø ÚÓ Ö º Ö Ú Ð ÖÙ Ø Ö Ø Ö ÓÓÖ Ð Ò Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Þ Ò Ø Ú Ø Ø ÒØ Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Øº ¾ ÛÓÖ Ò ÖÒ ÓÖØ ÔÖÓ Òº Þ Ö Ö ÔÔ Ò Ò ÙÒ ÓÒ ÖÐ Ò Ö Ð Ø À Ø Ö Ø Ö Ø Ö ÙÑ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò º Ø Ú Ø Ø Ò Ñ Ø ÚÓÓÖ Ø Ø Ú Ò Ö Ð Ò Ò Ù ÓÒ Ò Ð Ú Ò Ø Ù ¹ غ Ó Ò Ö Ð Ò Ñ Ø Ò Ù Ø Ú Ò ½ Ñ Ð Ó Ò ÙÖÓ Ò Û Ö ÓÓÖ ½¼± Ú Ò Ö Ú Ò ÛÓÖ Ò Ò Þ Ø ØÓØ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ñ Ð ÙÚÖ Ò Ð Ø ÒÓ¹ ÐÓ Ñ Ò Ö Ø Ò Ò Ö Ð Ò Ñ Ø Ò Ù Ø Ú Ò Ñ Ð Ó Ò ÙÖÓ Ø ½½± Ú Ò Ö Ú Ò ÒÞ Ø ØÓØ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ñ Ð ÙÚÖ Ò Ð Ø ÒÓÐÓ º Ò Ð Ò Ö ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Ø Ö Ø Ö ÙÑ Ø Ø ÚÓÐÐ Ú Ò Ð Ø ÑÙÐ ¹ Ö Ò Ö Ð Ò Ò ÛÓÖ Ò Ô Ð Ó Ø Ñ Ò Ö Ñ Ö ÒÛ Ð Ú Ò Ø Ò Ú Ö Ð Ò ØÓØ Ò Ò Ö Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò º Ò ØÛ ÚÓÓÖ Ð Ø Ø Ö Ø Ö ÙÑ Ö Ø Ò ÐÙ Ø Ð Ó Ð Ø ÐÐ Ò Òº ÓÓÖ Ø Ø Ò Ø Ó Ð Ú Ò Ö Ð Ò Ñ Ø Ð Ö Ø Ú Ö Ð Ò Ò Ò Ò ÓÓ ÓÔ Ð ÛÓÖ Ò Ô Ð Ó ¾ ÓÑ Ò Ö Ò Ò ÓÑ Ø ÒÓÐÓ Ò Ø Ù Ö Ò Þ Ò Ø Ø ÖÚ Ò ÓÔ ÒÒÓÚ Ø Û Ö Ð Ò Ò ÓÒÙÖÖ ÒØ ÔÓ Ø Ú Ò Æ ÖÐ Ò Ö Ú Òº Å Ø Þ Ö Ò Ò Ò Ø Ö ÔÔÓÖØ Ò Ö Ò Ò ÓÙ Òº À Ø Ø Ú Ò Ò Ö Ð Ò ÒÚÐÓ Ò Ö Ð Ò Ø ÓÔ Ð Ó Ð Ø ÐÐ Ò Òµ ÞÓ Ð ÚÓÓÖ Ð Ø Ø ÖÙ Ö Ò Ò Ú Ò Ñ º

25 ¾ ÁÒÐ Ò Effect Effectiever A Budget ÙÙÖ ½º½ Ê Ð Ò Ò Ø Ú Ö Þ Ò Ò Ö Ð Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ú ÖÛ Ø Ò Ò ÚÓÐ Ó Øº Ò Ò Ð Ú Ò Ø Ö Ø ¹ Ö ÙÑ Ø Ø Ò Ö Ò Ò ÓÙ Ø Ñ Ø Ó Ø Ò Ø Ù Øµ ÓÑ Ø Ø Ø Ö Òº ÁÒ ÙÙÖ ½º½ Ø Ö Ø Ö ÙÑ Û Ö Ú Òº ÁÒ ÙÙÖ ÛÓÖ Ø Ð Ù Ø Ò ÔÙÒØ Ö Ð Ò ÒÓÑ Òº ÐÐ Ö Ð Ò Ò Ò Ø Ö Ö Ú ÐÐ Ò Þ Ò Ø Ú Ö Ò Ö Ð Ò º À Ø ØÛ Ö Ø Ö ÙÑ ÒØ Ú Ò Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò º Ò Ø ÑÙÐ ¹ Ö Ò Ö Ð Ò Ø ÒØ Ð Ö Ò Ò Ð Ò Ö Ö Ð Ò Ø Ø ØÞ Ð Ø Ò Ö Ò Ñ Ø ÒÞ Ø Ú Ò Ò Ö Ò Ö Ù Øº ÁÒ ÙÙÖ ½º¾ Ø Ö Ø Ö ÙÑ Û Ö Ú Òº Ð Ù Ø Ò ÔÙÒØ Û ÖÓÑ Ö Ð Ò ÒÓÑ Òº ÐÐ Ö Ð Ò Ò Ò Ø Ö Ö Þ Ò ÒØ Ö Ò Ö Ð Ò º Ö Ð Ò Ò Ò Ø Ö Ö Ú Ö Ò Ò Ñ Ð Ò Ô Ö Ø Ö Ù Ø Ñ Ø Ø ÒÑ Ò Ø ØÞ Ð Ø Ò Û Ð Ò Ò ÖÓØ Ö Ø ØÞ Ð Ù Øº Ð Þ Ö Ð Ò Ò Ò Ø Ø Ò Ò Ö Ð Ò Òغ Ò ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Ø Ö Ø Ö ÙÑ Ø Ò Ú Ö Ø Ö Ò Ú Ò ÒØ Ú ÒÙ Ø Ð ÓÔØ ÐØ Ó º Ò Ò Ð Ú Ò Ø Ö Ø Ö ÙÑ Ø Ø Ò ÚÓÐÐ Ö Ò Ò ÓÔÐ Ú Öغ Æ Ø ÐÐ Ö Ð Ò Ò ÙÒÒ Ò ÓÔ Ú Ò Ø Ö Ø Ö ÙÑ Ñ Ø Ð Ö ÛÓÖ Ò Ú Ö Ð Òº Ó Ö Ð Ò Ò ÙÙÖ ½º Û Ð Û Ö ÒØ Ö Ò Ö Ð Ò Ñ Ö Ò Ö Ð Ò ÓÔ Ú Ò Ø ÒØ ¹Ö Ø Ö ÙÑ Ò Ø Ö Ð Ò Ó Ö Ð Ò ÛÓÖ Ò Ú Ö Ð Òº À Ø Ö Ö Ø Ö ÙÑ Ó Ø Ò Ø Ú Ø Øº ÃÓ Ø Ò Ø Ú Ø Ø ÛÓÖ Ø Ö ¹ Ò Ö Ð Ö Ø Ó Ú Ò Ø Ø Ú Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ù Ø Ú Ò Ö Ð Ò º

26 ½º Î Ö ÒØÛÓÓÖ Ò Ú Ò ÖÙ Ø Ö Ø Ö ¾ Effect Efficiënter A Budget ÙÙÖ ½º¾ Ê Ð Ò Ò ÒØ Ö Þ Ò Ò Ö Ð Ò Effect C B A Budget ÙÙÖ ½º ÓÒµÚ Ö Ð Ö Ú Ò Ö Ð Ò Ò ÓÔ Ú Ò ÒØ

27 ¾ ÁÒÐ Ò Effect Kosteneffectiever A O Budget ÙÙÖ ½º Ê Ð Ò Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ö Þ Ò Ò Ö Ð Ò º Ò Ö Ð Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ö Û ÒÒ Ö Ö Ø Ó Ø» Ù Ø ÚÓÓÖ Þ Ö ¹ Ð Ò ÖÓØ Ö Ò ÚÓÓÖ Ò Ò Ö Ö Ð Ò º ÁÒ ÙÙÖ ½º Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ö Ð Ò ÛÓÖ Ò Ô Ð ÓÓÖ Ò Ö Ø Ð Ò ØÖ Ð³µ Ø ØÖ Ò ÓÓÖ ÓÓÖ ÔÖÓÒ Ò Ö Ð Ò º ÐÐ Ö Ð Ò Ò Ñ Ø Ò Ó Ö Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ò Ö Ð Ò Ò Ò Ø Ð Ö ØÖ Ð³ Ò ÛÓÖ Ò Ò ÙÙÖ Û Ö Ú Ò ÓÓÖ Ø Ö Ö º À Ø ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Ø Ö Ø Ö ÙÑ Ø Ø Ò ÚÓÐÐ Ö Ò Ò Ø Ú Ò ÐÐ Ö Ð Ò Òº ÎÓÓÖ Ð Ö Ð Ò Ò Ñ Ð Ò Ø ¹ Ú Ò Ó Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ð Ö Ó Ö Ó Ð Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ò Ò Ö Ö Ð Ò º À Ø Ò Ð Ø ÓÔ Ú Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ò ÛÓÖ Ò Ô Ð Ö Ð Ò ÑÓ Ø ÛÓÖ Ò Ù Ø ÚÓ Ö Ñ Ö ÐÐ Ò Ø Ö Ð Ò Ò Ñ Ø Ò Ó Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ö Ö Ð Ò Ò Ñ Ø Ò Ð Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø ÑÓ Ø Ò ÛÓÖ Ò Ù Ø ÚÓ Ö º ÙÙÖ ½º Ñ Ø Ø Ù Ð º ËØ Ð Ø ÓÚ Ö Ò Ø ÓÚ Ö Ö Ö Ð Ò Ò Ò º ÎÓÓÖ Þ Ö Ð Ò Ò Ð Ø Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ö Ð Ò ÖÓØ Ö Ò Ú Ò Ö Ð Ò Ø ÖÛ Ð Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ö Ð Ò ÓÔ Þ Ò ÙÖØ ÖÓØ Ö Ò Ú Ò Ö Ð Ò º ËØ Ð ÒÙ Ø Ø Ó Ð Ø ÓÚ Ö Û Ð Ö Ò Ü Ø Ð Ò Ø ÓÑ Ò Ö Ø Ú Ò Ö Ð Ò Ò Ò º ÓÚ Ö Þ Ð Ò Ò Ø Ö Ð Ò ÓÓ Ö Ð Ò Ó Ö Ð Ò Ù Ø ÑÓ Ø Ò ÚÓ Ö Ò ÓÓ Ð ÛÓÖ Ò Þ Ö Ð Ò Ò ÒÑ Ö Ø ÓÓÖ Ò Ä Ø ÓÔ ØÖ Ð Ø Û Ö Û Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ò Ö Ð Ò Ò Ú Ø Ø Ò Ù Øº ØÖ Ð Ø Ò Ø Ô Ö Û Ö Ó Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ò Ö Ð Ò Ú Ö Ò ÖØ Ð Ø Ù Ø Ú Ö Ò Öغ ÓÓ ÓÓ ØÙ º

28 ½º Ê Û Ø ¾ Effect C A B Budget ÙÙÖ ½º ÃÓ Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ò Ð º Ð Ö Ó Ø Ò Ø Ú Ø Øº Ò Ó Ö Ó Ð Ó Ö Ø Ú Ø Øµ Ð Ø Ù ØÓØ Ò Ð Ö Ó Ø Ò Ø Ú Ø Øº ½º Ê Û Ø ÁÒ Ø Ö ÔÔÓÖØ ÛÓÖ Ò ÓÚ Ò Ø Ò Ö Ø Ö ÖÙ Ø ÓÑ Ø Ò Ú Ò Ø ÑÙÐ ¹ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ø ÓÓÖ Ð Ò ÓÔ ÙÒ ÒØ Ø Ú Ø Ø Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Øº ÇÔ Þ Û Þ Ò Ò ÓÒ Ö ÛÓÖ Ò Ñ Ø ØÙ Ò Ò Ó ³ Ò Ò Ò Ñ Ò Ö Ó ³ Ó Ð Ø³ Òº Ö ÛÓÖ Ø Ò Ö Ò ÓÖ ÒØ Ö Ø Ò Ö Ø Ö ÙÑ ÓÔ Ø ÓÖ Ø ÖÓÒ Ò Ò Ø Û Ö ÚÓÐÐ Ö Ò Ø Ò Ö Ö Ø Ö ¹ ÙѺ ÌÓ Ô Ò Ú Ò Þ Ö Ø Ö Þ Ð Ð Ò ØÓØ ÒÞ Ø ÓÔ Û Ð Û Þ Ø Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ú Ö Ø Ö ÙÒÒ Ò ÛÓÖ Òº À Ø ÜÔÐ Ø Ò Ø Ó Ð Ò Ú Ò Ø Ö ÔÔÓÖØ ÓÑ Ø Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö ¹ Ð Ò Ò ÞÓ Ð ÅÁ Á Ó Î ÅÁÄ Ø ÓÓÖ Ð Ò Ò ÓÒÖ Ø Ò Þ Ö Ô Ð Ò Ú Ð Ò Ò Ò Ø Ö Òº À Ø Û Ð Ó Ð Ò ÓÑ Ð Ñ Ò ÔÖ Ò ¹ Ô Ø ÓÖÑÙÐ Ö Ò Ú ÖÚÓÐ Ò ÖÙ Ø ÙÒÒ Ò ÛÓÖ Ò ÓÑ Ø Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ú Ö Ø Ö Òº Þ ÔÖ Ò Ô ÛÓÖ Ò ÓÖÑÙÐ Ö Ò Ñ Ö Ð Ñ Ò Ð Ò¹ Ú Ð Ò Òº À Ø Ú Ö Ð ØÙ Ò Þ Ò Ö Ò Ò Ò Ð ÚÓÐ Ø ÛÓÖ Ò ÐÐÙ ØÖ Ö º Ò ÓÒÖ Ø Ò Ú Ð Ò Ñ Ø ØÖ Ò ØÓØ ÓÓ Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ ÚÓÓÖ Ð Á ÞÓÙ ÙÒÒ Ò Þ Ò ÓÑ Ø Ú ÖÐ Ò ØÓØ ¾ ± ÚÓÓÖ Ø ¹

29 ¾ ÁÒÐ Ò ÒÓÐÓ Ò ØÓØ ¾¼± ÚÓÓÖ Ø ÒÓÐÓ º À Ø Ø ÖÐ Ò Ð Ñ Ò ÔÖ Ò Ô ÞÓÙ ÙÒÒ Ò Þ Ò Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ø Ø Ò ÖÑ Ø ÓÓ Ø Ú Ò ¹ Ð Ø Ò ØÖ Ðغ À Ø Ð Ò Ö Ø Ú Ö Ð ÖØÙ Ò Ø Ò Ú Ð Ò Ò Ð Ú Ò Ó Ð Ø ÐÐ Ò Ú Ò ÓÚ Ö Ó Ø Ö Ù Øµ Ò Ù Ñ Ò Ö Ð Ñ Ò º Ð Ø Ö Ù Ø Ø Ø ÞÙÐÐ Ò Ô Ö ÒØ ÚÓÓÖ Ð Ø Ò ØÖ Ú Ö ÓÓ ÑÓ Ø Ò ÛÓÖ Ò Ó ÞÙÐÐ Ò Ö Ñ Ö Ø ÒÓÐÓ ¹ Ò ÓÒ Ö Ö Ð Ò Ö Ø ÑÓ Ø Ò ÛÓÖ Òº À Ø Ð Ñ Ò ÔÖ Ò Ô Ú Ö Ò ÖØ Ø Ö Ò Øº ÇÓ Ò Ó Ö Ù Ø Ð Ø ÒÓ Ø Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ø Ø Ò ÖÑ Ø Ø Ô Ö ÒØ Ð Ø Ò ØÖ Ðغ ÌÓØ ÐÓØ ÑÓ Ø ÓÔ Ñ Ö Ø ÛÓÖ Ò Ø ÓÔ Ú Ò Ø ÔÖ Ò Ô Ø Ó Ø Ò ¹ Ø Ú Ø Ø Ø Ø Ò ÖÑ Ø Ø Ô Ö ÒØ Ð Ø Ò ØÖ ÐØ Ò Ø ÓÒÐÙ Ò ÛÓÖ Ò ØÖÓ Ò Ø Ö Ð Ò Ò Ñ Ø Ò Ð Ö Ù Ô Ö ÒØ Ø Ö ÞÓÙ Ò Þ Ò Ò Ö Ð Ò Ò Ñ Ø Ò Ó Ö Ù Ô Ö ÒØ º Ò Ð Ö Ù Ô Ö Ò¹ Ø Ð Ø Û Ð Û Ö ØÓØ Ò Ó Ö Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ñ Ö Þ Ð Ò Ø Ð Ñ Ò ÓÓ Ð Ò ØÓØ Ò Ð Ö Ø Ú Ø Øº Ø Ò ÚÓÓÖ ÓÚ Ö ÔØ Ð Þ Ò Ñ Ö Ø Ó Ø Ò Øº ÁÒ Ø Ð Ø Ø Ú Ð Þ Ð ÓÚ Ö ÚÓÓÖ ÙÖ Ò ÚÓÓÖ Ò Ö Ð Ò Ñ Ø Ò Ð Ö Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ò Ò Ó Ö Ø Ú Ø Øµº ½º Ä Û Þ Ö Ò Ð Ò Ú Ò Ø Ö ÔÔÓÖØ Ð ÚÓРغ ÁÒ ÓÓ ØÙ ¾ ÛÓÖ Ø Ò ÓÚ ÖÞ Ø ¹ Ú Ò Ú Ò ØÓÖ Ò Ú Ò ÒÚÐÓ Þ Ò ÓÔ ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò Ú Ò Ö Ú Òº Þ ØÓÖ Ò ÛÓÖ Ò Ú ÖÚÓÐ Ò Ò Ð Ò Ò Ú Ò ÚÓÐ Ò Ö Ø ÓÖ ¹ Ò ½µ ØÓÖ Ò Ö Ð Ø Ö Ò ÔÖÓ ÙØ Ñ Ð Ò ¾µ ØÓÖ Ò Ö Ð Ø Ö Ò Ù Ò µ ØÓÖ Ò Ö Ð Ø Ö Ò Ð ¹ Ò Ö ÓÑ Ú Ò º ÀÓÓ ØÙ Ó Ø Ú Ö Ð Ú Ò Ù Ø ÚÓ Ö ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö ÙÐØ Ø Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ Ø ÓÔ Ð Ú Ö º Ö ÛÓÖ Ø ÓÓ ÜÔÐ Ø Ò¹ Ø Ø Ò Ú Ö ÐÐ Ò Ò Ó Ø Òµ Ø Ú Ø Ø Ð ÚÓÐ Ú Ò Ú Ö ÐÐ Ò Ò Ù Òº ÁÒ ÓÓ ØÙ ÛÓÖ Ò ÓÔÞ Ø Ò Ö ÙÐØ Ø Ò Ú Ò ÒÕÙ Ø ÔÖÓ Òº Î ÖÚÓÐ Ò ÛÓÖ Ò ÓÒ ÕÙ ÒØ ÖÚ Ò ÚÓÓÖ Ø Ù Ò ÐÐÙ ØÖ Ö Ò ÓÓ ØÙ Ò ÛÓÖ Ò Ö ÙÐØ Ø Ò Ú Ò ÒÕÙ Ø Ú ÖØ Ð ³ Ò Ð Ò Ú Ð Ò Òº Ó ÛÓÖ Ø ÚÓÓÖ Ð ÔÖÓ Ò ÓÔ Û Ð Û Þ Ø ÓÔ¹ Ø Ñ Ð µ Ù Ò Ò Ð Ú Ò ÓÒÓÑ Ö Ø Ö Ø Ò Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò º ÁÒ ÓÓ ØÙ ÛÓÖ Ò Ð Ò Ú Ð Ò Ò Ò Ö Ò¹ Ð Ò Ú Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ ÔÖ ÒØ Ö º ÌÓØ ÐÓØ ÛÓÖ Ø Ò Ð Ò Ö Ð Ú ÒØ Ø Ö ÖÓÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÚ Ö Ø ÓÒ ÖÞÓ Û Ö Ú Òº

30 ÀÓÓ ØÙ ¾ ØÓÖ Ò Ú Ò Ð Ò Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò Ø ÓÓ ØÙ Ø Ò ÓÚ ÖÞ Ø Ð Ø³µ Ú Ò ÐÐ ØÓÖ Ò Ú Ò Ð Ò Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò Ò Ò Ø Ö Ú Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ Þ Ò ÓÒ ÖÞÓ Øº Þ Ð Ø Ð Ñ Ø Ø ØÓÖ Ò Ò Ø ÓÔ Ð Ø ÚÓÓÖ ÓÑ Ò Þ Ò Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ Ø Ò Ð Ò ØÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø Ø Þ ÓÒ ÖÞÓ Ø Ò Ò Ú Ò ÜÔ Ö ¹ Ñ ÒØ Ò Ò»Ó ÒÕÙ Ø º Ð Ø ÐÙ Ø Ö Ø Ò ÓÒ ÖÞÓ ÚÖ Ú Ò Ø Ö ÔÔÓÖØ Ò Ñ Ð Û Ð ØÓÖ Ò Ú Ò ÚÓÖÑ Ú Ò Ú Ò Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Þ Ö Ð Ò ÒÚÐÓ Òº Ð Ø Ñ Ò Ø Ð ÓÔ Ú Ò Ò Ð Ø Ö ØÙÙÖ ØÙ Ò ÜÔ ÖØ ÓÔ Ò ÓÒ³º ½ Ð Ø Ú Ò ØÓÖ Ò Ò Ö Ö Ø Ö Ò ÖÓÐ Ô Ð º À Ø Ö Ø Ö Ø ¹ Ö ÙÑ Ø ØÓÖ ÓÔ Þ ÒÚÓÐÐ ³ Û Þ ÑÓ Ø ÙÒÒ Ò ÛÓÖ Ò Ñ ÒÓÑ Ò Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò»Ó ÒÕÙ Ø º Ó ÑÓ Ø Ò ØÓÖ ÛÓÖ Ø Ñ ÒÓÑ Ò Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ù Ù Ø Ø ÖÙ Ò Þ Ò Ò Ð º Ò ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Ò ØÓÖ Ò Þ ÚÓÓÖÛ Ö ÚÓÐ Ó Ø ÓÓ Ø Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò º Ò ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Ò ØÓÖ Ö Ò Ò Ø ÚÓÐ Ó Ø Ó Ø ÒÓÐÓ Ð Ò Ò Ø ØÖÓ Ò Ò ÛÓÖ Ò Ú Ò Ú Ø Ð Ú Ö Ò Öº Þ ØÓÖ Ò Ù Ò Ø ÛÓÖ Ò Ñ ÒÓÑ Ò Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ Ö Ú ÒØÙ Ð Û Ð Ò ÒÕÙ Ø º À Ø ØÛ Ö Ø Ö ÙÑ Ø Ø ØÓØ Ð ÒØ Ð ØÓÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ Ò ÛÓÖ Ò Ñ ÒÓÑ Ò ÛÓÖ Ø Ô Ö Ø ÓÓÖ Ø Ö Ù Øº Ø Ö ÙÑ ÒØ ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Ð Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÓÑ Ø Ñ Ö Ò Ð Ó Ø Ò Ú Ò Ò ÜØÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö Ð Ø ÓÓ Þ Ò ÞÓÛ Ð ÕÙ ÜØÖ Ñ ÒÙÖ Ò Ð ÕÙ Ù Ø Ø Ð Ò Ò ÐÒ Ñ Ö º À Ø Ö Ö Ø Ö ÙÑ Ø Ø ÓÒ Ö Ò Ú ÖÑÓ Ò Ú Ò ÐÒ Ñ Ö Ò Ð Ñ Ø Ø ÐØ ½ Ö Øº к ¾¼¼¼µ ÖÙÑ Ø Ðº ¾¼¼¼µ Ò Ú Ò ËÛ Ñ Ø Ðº ¾¼¼¾µº

31 ¼ ØÓÖ Ò Ú Ò Ð Ò Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò Ò Ø ÒØ Ð ØÓÖ Ò Ø Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò»Ó ÒÕÙ Ø Ò ÛÓÖ Ò Ñ ¹ ÒÓÑ Òº À Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÒÕÙ Ø ÑÓ Ø Ò ÚÓÓÖ ÐÒ Ñ Ö Ô Ö Þ Ò ÓÑ Ø Ò Ö Û Ð Ø Ø Ú Ò ÒØÛÓÓÖ Ò ÓÒ Ö ÖÙ ÓÑØ Ø Ø Òº Ò Þ Ð Ø ÓÔ ÒÓÑ Ò ØÓÖ Ò Þ Ò ÓÒ ÖÚ Ö Ð Ò Ö ÖÓ Ô Òº Þ ÖÓ Ô Ò Þ Ò ÒÑ Ö Ò Ú Ò Ù ÒÑ Ö Ò Ú Ò ÔÖÓ ÙØ Ñ Ð Ò Ò ÒÑ Ö Ò Ú Ò Ð ¹ Ò Ö ÓÑ Ú Ò º ½º à ÒÑ Ö Ò Ú Ò Ù µ ÀÓÓ Ø Ú Ò Ù Ò Ó Ö Ù Ú ÖÐ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø Ò Ú Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ Û Ö ÓÓÖ Ø Ú Ö Ð Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø Ò Ú Ö Ù Ø Ø Ò ÙÒ Ø Ú Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ º µ ÌÝÔ Ù Æ Ø ÓÓ Ø Ú Ò Ù Ò ÓÓ Ø ØÝÔ Ù Ø Û Ð Þ ¹ Ò Û Þ Û ÖÓÔ Ù ÛÓÖ Ø Ú Ö ØÖ Ø Ú Ò Ð Ò Þ Ò ÚÓÓÖ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ù º À Ø Ò Ñ Ð ÑÓ Ð Ø Ô Ð¹ µ Ö Ú Ò Ô Ð ØÝÔ Ò Ù ÒØÖ Ð Ö Ú Ò Ò Ò Ò Ö ØÝÔ Òº Ò ÚÓÓÖ Ð ÖÚ Ò Î ÅÁÄ Û ÐÐ Ø Ð ÒØÖ ¹ Ð ÚÓÓÖ Ö Ú Ò ÑÔ Ò Ñ Ø Ð ÕÙ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ñ Ö Ú Ð Ñ Ò Ö ÒØÖ Ð ÚÓÓÖ Ö Ú Ò Ò Ø Ñ Ø Ð ÕÙ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ò ÑÔ Òº ÚÓÐ Ò ØÝÔ Ò Ù Þ Ò ÓÒ ÖÞÓ Ø º Ò Ù Ð Ò Ö Ò Ò ÛÓÖ Ø Ù Ø Ö º Ò Ð Ø Ò ØÖ Ð Ò Ö Ò Ò ÛÓÖ Ø Ù Ø Ö º Ò Ù Ò Ð Ö Ò ÓÚ Ö Ò ÒØ Ð Ô Ö Ó Ò ÛÓÖ Ø Ù Ø Ö Úº Ò Ù Ö Ú Ò Ò Ø Ø Ø ÐØ ÓÑ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ö Ò Ö Ò ÒÞ Ø Ú Ò Ð Ø Ö Û Ò Ø Ø ØÖ Ò ÞÓ Ð Î ÅÁĺ µ Ì Ø Ô Û ÖÓÔ ÒÚ Ø Ö Ö Û Ø Ó ÓÔ Ò Ø Ø ¹ ÒÓÐÓ Ù Ò Ö Ò À Ø Ø Ø Ô Û ÖÓÔ ÒÚ Ø Ö Ö Û Ø Ó ÓÔ Ò Ø Ó Ò Ø Òµ Ø ÒÓÐÓ Ù Ò Ö Ò Ò Ò Ð Ú Ò ÓÑÑÙÒ Ø ¹ ØÖ Ø ÓÚ Ö Ø Ø Ö Ù Ø ÒÐÓÔ Òº ÁÒ Ø Ò Ù Ø Ö Ø Ø Ò Ö Ø ÒÚ Ø Ö Ö Ô Ò Ø ÒÚ ¹ Ø Ö Ò Ð Ò ÒÓÑ Ò ÓÔ ÓÓ Ø ÓÑ Ò Ú Ò ÑÓ Ð

32 ØÓÖ Ò Ú Ò Ð Ò Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò ½ ØÓØ Ù º ÁÒ Ø Ò Ö Ù Ø Ö Ø ÙÒÒ Ò ÒÚ Ø Ö Ö Ð ÚÓÓÖ Ø ÑÓÑ ÒØ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò Ø Ö Ø Ð ÓÑØ Ò ÓÚ Ö Ò Ø ÐÐ Ö Ð Ø Ú Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ò ÒÑ Ö Ò ÓÑ Ò ÚÓÓÖ Ù º À Ö ÓÓÖ Ò Ø Þ Ò Ø Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ø Ù ¹ Ö ÛÓÖ Ò Ò Ø Ò Ð ÓÑ Òº Ò ÚÓÓÖ Ð Ú Ò ÞÓ³Ò Ð Ø Î ÅÁĹРغ µ À Ø ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ Ò Ø Ù Ö ÛÓÖ Ø ÓÚ Ö Ò Ø ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ Ò Ø ÓÒ Ö Ù Ö ¹ Ð Ò Ú ÐØ ÞÓÛ Ð Ù Ø Ö Ò Ð Ô Ö Òº ÎÓÓÖ Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ð Ø ÛÓÖ Ò ØÓ ÚÓ Ó Ú Ò Ð Ø ÛÓÖ Ò ÚÓ Ö Þ Ð Ð¹ Ò Ø Þ Ò Ú Ö Ð Ò Ñ Ø Ø ÒÓÐÓ Ò Ð Ù Ö Û Ö Ò µ ÚÓÓÖ Ö Ú Ò Û Ò Ø Ú Ò Ö Þ Ò Ò µ Ò Ð Ö Ñ Ð Ù¹ Ö Ò Ñ ÒØ Òº ¾ Ð Ó Û Ð Ö Ú Ò Ù Ò ÐÐ Ö Ò Þ Ò ÓÑ ÓÓ ÞÓÒ Ö Ù Ò Þ Ø ÒÓÐÓ Ò Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ø ÚÓÓÖ ÓÚ Ö ØÓ ÒØÖ Ð Þ Ò ÓÑ Þ ØÓ Ø ÚÓ Ò Ò Ð Ø ÓÓ Ð Ò Þ Ò Ð Ö Ñ Ð ÙÖ Ò Ñ Òغ Ö Ò ÖÚÓÓÖ Ø ÕÙ Ñ Ð ÙÖ Ò Ñ ÒØ Ø Ø ÒÓÐÓ Ò ¹ ÓÓ Ñ Ø Ù ¹ Ð Ø ÚÓÓÖ Ò Ô Ö Ø ÖÓ Ô Ö Ú Ò ÒØ Ö ÒØ Þ Òº À Ö ÓÓÖ Ò Ò Ù Ö Ð Ò Þ Ô Ö Ø ØÓØ ÕÙ Ñ Ð ÙÖ Ò Ñ ÒØ Ø Ø ÒÓÐÓ Ò Û Ð Ò Ò Ø Ø ÒÓ Þ Ò Ñ Ð Ù Ó Ð Ø ÐÐ Ò ÛÓÖ Ø Ò Ò Ø Ð º À Ø Ø Ú Ò Ø ØÓ ÚÓ Ò Ú Ò Ø ÒÓÐÓ Ò ÓÔ Ó Ø Ò Ø ¹ Ú Ø Ø Ñ Ù º Å Ø Ø Ò Ú Ò Ø Ú Ø Ø Ø Ø ÓÓ Ø ÒÓ Ù Øº Ï Ð Ú Ò Þ Ð Ø Ò ÓÑ Ò ÖØ ÓÔ ÚÓÓÖ¹ Ò Ò Ø Ù Ð º ¾º à ÒÑ Ö Ò Ú Ò ÔÖÓ ÙØ Ñ Ð Ò µ ÀÓÓ Ø Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ó Ø Ò Ö Ø ÒÓÐÓ Å Ø ÓÓ Ø Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò ÛÓÖ Ø Ø Ö Ó Ð Ø ÒÚ Ø Ö Ö Ò Ú Ò Ø ÔÖÓ ÙØ Ñ Ð Ò Ð Ú Ö Ò Ö Ø Ðغ ÁÒÚ Ø Ö Ò Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ ÛÓÓÒÐ ÙÙÖ Ö Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ø Ò Ö Ø ÒÓÐÓ º ¾ Ö Þ Ò Ò Ö Ö Ø Ö Ò Ö ÓÔ Û ÖÚ Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ð Ø ÙÒÒ Ò ÛÓÖ Ò ØÓ ÚÓ Ó ÚÓ Ö º À Ø Ö Ö Ú Ò Ö Ø Ö ÙÑ ØÓ Ô Ø Ø Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ Ò ÓÓ ØÙ º

33 ¾ ØÓÖ Ò Ú Ò Ð Ò Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò µ Î Ö ÐÐ Ò Ò ÜÔÐÓ Ø Ø Ò Ð Ò Ú Ò ÜÔÐÓ Ø Ø Ó Ø Ò Ì ÒÓÚ Ö Ø Ò Ð Ú Ò Ò Ó Ö ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÚÓÓÖ ÒÚ ¹ Ø Ö Ö Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ Ò Ø ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Ò Ó ÓÔ Ö ÜÔÐÓ Ø Ø Ø Òº Ó Þ Ð Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ö ÞÙ Ò Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖ Ð Ð Ò ØÓØ Ò Ð Ò Ú Ò Ø Ò Ö Ú Ö ÖÙ Ò Ù Ò Ö Ö Ò Ò º µ Î Ö ÐÐ Ò Ò ÜÔÐÓ Ø Ø Ò Ð Ò Ú Ò Ñ Ò Ö Ø Ñ Ð Ù Ì ÒÓÚ Ö Ø Ò Ð Ú Ò Ò Ó Ö ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÚÓÓÖ ÒÚ ¹ Ø Ö Ö Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ Ò Ø ÚÓÓÖ Ð Ø Ò Ú Ò Ò ¹ Ð Ò Ú Ò Ñ Ò Ö Ø Ñ Ð Ùº Ú Ö ÓÙ Ò ØÙ Ò ÔÖ Ú Ø Ò Ñ Ø ÔÔ Ð Ø Ò Ú Ò Þ Ð Ò Ò ¹ Ò Ð Ú Ò Ø ØÝÔ ÒÚ Ø Ö Ò ¹ ÓÓÖÐ Ú Ö ÐÐ Òº Ó Þ Ò ÔÖ Ú Ø Ø Ò Ú Ò ÒÚ ¹ Ø Ö Ò Ò Ò Ò Ö Ô Ö Ò Ó Ú ÐÖ Ù Ö Ò Ø ÒÓÐÓ Ö Ð Ø ÓÓ Ø ÖÛ Ð ÔÖ Ú Ø Ø Ò Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ö ÙØ Ú Ò Ò Ö Ð Û Ò»Ó Ø Ò µ Ö Ð Ø Ð Þ Òº ÓÚ Ò Ò Ø ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Þ Ð Ø Ø Ø ÓÖ Ø Ò Ð Ø Ö Ø Û ÒØ Ö Òº µ ÇÒÞ Ö Øº ºÚº ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø ÜÔÐÓ Ø Ø ÚÓÓÖ Ð Ú Ò ÐØ ÖÒ ¹ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ Ò Þ Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ Ò Ö Ð Ø Ò ÙÛÞ Ò ÓÔ Ñ Ö Ø Ò ÖÓÓØ Ø Ö ÚÓÓÖ Þ Ø ÒÓÐÓ Ò ÔÖ Ú Ò ÓÒÞ Ö Ø Ò ÒÞ Ò Ú Ò ÓÓ Ø Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø ÜÔÐÓ Ø Ø ÚÓÓÖ¹ к Ò Ö Ø Ö Ò ÖÚÓÓÖ Ø Ø Ö Ò Ñ ÒØ Ò Ù Ø Ò Ð Ö ÚÓ Ö Ò Ò Ð Ò Þ Ò Ú Ò Ð Ò Ò Ø Ù ÚÓÐÐ Ò¹ Ô Ò Ú Ò Ò ÙÛ Ø ÒÓÐÓ Ò Ö ÚÓ Ö Ò º À Ö ÓÓÖ Ò Ø Þ Ò Ø Ø ÜÔÐÓ Ø Ø ÚÓÓÖ Ð Ó Ö Ó Ð Ö Ù ØÚ ÐØ Ò ÚÓÓÖ Û Ö Ö Ñ º ÇÓ Ø ÑÓ Ð Ø ÒÚ Ø Ö Ò Þ Ð Ó Ö Ó Ð Ö Ù ØÚ ÐØ Ò ÓÓÖ ÔÖÓÒ Ð Û Ö Ñ ÚÓÓÖ Ð Ð ÚÓÐ Ú Ò ÓÒÚÓÐ Ó Ò Ò ÓÖÑ Ø Ø Ò Ø Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò º Ò ØÛ Ö Ò Ø Ø Ò Ò Ð Ö Ò Ñ ÒØ Ò Ð Ò Þ Ò Ú Ò ÔÖ Ú Ò ÒÔÙØ Û ÖÚ Ò ÔÖ ÙØÙ ÖØ ÞÓ Ð ÚÓÓÖ Ð Ò Ö º Ò Ö Ö Ò Ø Ö ÓÔ Ø ÑÓÑ ÒØ Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò ÓÒÞ Ö Ø Ø ÓÚ Ö Ø Ò ÒÔ Ö Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ø ¹ Ø Ò ÔÖÓ ÙØ ÔÖÓ Û Ö ÓÓÖ Ö ÓÒÞ Ö Ø Ø Ø Ò ÒÞ Ò Ú Ò Ü Ø Ð Ò Ú Ò Ñ º

34 ØÓÖ Ò Ú Ò Ð Ò Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò µ ÈÖÓ ÒØ Ö Ö ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÈÖÓ ÒØ Ö Ö ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÛÓÖ Ò Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò¹ Ñ Ö Ø ÓÓÖ Ó Ö ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø Ò Ò Ð Ö Ñ Ö Ò Ð ÔÖÓ ÙØ ¹ Ó Ø Òº Ð Ò Ö Ø ÓÔ Ò Ò Ø¹Ô Ö Ø ÓÒÙÖÖ Ö Ò Ñ Ö Ø Ø Ø Ò Ø ÔÐ Ò Ú Ò Ò ÔÖÓ ÒØ Ö Ö ÒÚ Ø ¹ Ö Ò Ò ÔÖ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÙØ Ø Ú Ö ÖÓØ Ò ÓÑ Ø Ñ Ö Ò Ð Ó Ø Ò Ð Ö Þ Òº ÁÒÚ Ø Ö Ò Ò ÔÖÓ ÒØ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ Ø Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ù Ò ØÖ Ø Ñ Ò º ÈÖÓ ÒØ Ö Ö ÒÚ Ø Ö Ò Ò Þ Ò Ò ÒÕÙ Ø Ò Ö Ð ÒÚ Ø Ö Ò Ò Û ÖÑ Ø Ö Ø ÔÖÓ ÙØ ÔÖÓ ÓÔ Ò Ó Ö Ò Ú Ù Ò Ö Ò Òº Ø Ø ÒØ Û Ð Ø Ö ÔÖ Ú Ò Ò Ò Ö ¹ Ô Ò ÖÞ Ò Ò Ú Ò Ø ÔÖÓ ÙØ ÔÖÓ Û ÖÑ Ò ØÓ Ò ÑØ Ø Ö Ò ÒÚ Ø Ö Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ò ÓÔ Ù Òº µ Ì ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò Ì ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ ÓÔ ØÛ Ú Ö ÐÐ Ò Û Þ Ò ÓÒ ÖÞÓ Øº ÁÒ Ö Ø ÔÐ Ø Ò Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ØØ Ò Ò Ò Ö Ø Ø Ú Ò Ò Ð Ò Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø Ò Ò ØÓ ÓÑ Ø Ô Ö Ó Ò ÓÔ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ö º ÁÒ ØÛ ÔÐ Ø Ò ÒÕÙ Ø ÓÒ ÖÞÓ Ø Û Ø Ø Ø Ú Ò ÒØÖÓ ÙØ Ú Ò Ò Ò ÙÛ Ø ÒÓÐÓ Ñ Ø Ð Ö ÜÔÐÓ Ø Ø Ó Ø Ò Ò»Ó Ó Ö Ñ ¹ Ð Ù Ø Òº º à ÒÑ Ö Ò Ú Ò Ð ¹ Ò Ö ÓÑ Ú Ò µ ÁÒÚ Ø Ö Ò ÖÙ ÑØ ÒÚ Ø Ö Ò ÖÙ ÑØ Ú Ò Ò Ö Ô ÐØ Ò Û Ð Ñ Ø Ø Ö Ò Ø Ø ÓÑ ¹ ÐÓ Ú Ò Ö Ò Ñ ÒØ ÓÚ ÖÛ Ò Ò ¹ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò ÙÛ Ø ÒÓÐÓ º Ò Ô Ö Ø ÒÚ Ø Ö Ò ÖÙ ÑØ Ø ÚÓÓÖ Ð ¹ ÚÓÐ Ò ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ ÓÑ Ø Þ ÓÚ Ö Ø Ð Ñ Ò ÒÓÑ Ò ÙÙÖ Ö Ò Ø Ò Ö Ø ÒÓÐÓ º Ò¹ Ú Ø Ö Ò ÖÙ ÑØ Ú Ò Ò Ö ÛÓÖ Ø ÓÒ Ö Ò Ö Ô Ð ÓÓÖ Þ Ò Ò Ö Ñ Ö Ø Ò Ò Ø Ú Ò ÔÖÓ ÒØ Ö Ö Ø Ø ÔÖÓ ÙØ Ò»Ó Ø ÔÖÓ ÙØ ÔÖÓ ÛÓÖ Ø ÖÞ Ò Ñ Ø Ð ÚÓÐ Ø Ö Ñ Ò Ö Ú ÖÚÙ Ð Ò ÛÓÖ Ø ÔÖÓ Ù Ö º ÈÖÓ ÒØ Ö Ö ÒÚ Ø Ö Ò Ò Þ Ò Ò Ò Ú ÙÙÖ Ö Ò Ò Ø¹ÔÖÓ ÒØ Ö Ö ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ò Ú Ñ Ö Ò Ø ÐØ Ð Ö Ñ Ö Ò Ð Ó Ø Ò ÓÑ Ø Ó Ø Ò ÓÑ Ú ÖÚÙ Ð Ò Ø Ú Ò Ò Ò Ø Ú ÖÛ Ö Ò Ð Òº ÁÒ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ø Ò Û Ø Ú Ð Û Ö Ò Ò Ó Ø Ò Ð Ö Ò Ñ Ö Ò Ð Ó Ø Ò ÖÓØ Ö Þ Ò Ù Ø Ò ÓÙÛ Ò º

35 ØÓÖ Ò Ú Ò Ð Ò Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò Ð ÕÙ Ø Ø ÔÓ Ø ØÓ Ò Ø Ø ØÓØ ÚÖ Ñ Ú ÖÑÓ Ò Ø Ø Ö º µ Å Ø Ú Ò ÙÖ ÙÖ Ø Ñ Ø Ú Ò ÙÖ ÙÖ Ø Ñ Ò ØÖ Ø Ú ÖÓÑÔ ÐÓÑÔ³µ Ò Ú Ò Ò¹ ÚÐÓ Þ Ò ÓÔ Ñ Ø Û ÖÚ Ò ÒÚ Ø Ö Ö ÖÙ Ñ Ò Ú Ò Ò Ù Ö Ð Ò º µ Å Ð Ù ÙÖÑ Ö Î Ò ÒÚÓ Ö Ò Ú Ò Ò Ñ Ð Ù ÙÖÑ Ö ÚÓÓÖ ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ò Ð ÙÒØ Ù Ø Òº µ Å Ö ØÓÑ Ø Ò Ò Å Ö ØÓÑ Ø Ò Ò ÙÒÒ Ò Ú Ò ÒÚÐÓ Þ Ò ÓÔ Ö ÓÑ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ø ÒÓÐÓ º Ø Ð Ø Ò Ð Ò Ö Ñ Ø ÚÓÓÖ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ ÓÑ Ø ÒÓ ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ö º µ Î Ø Ð Ú Ö Ò Ö Ö Ú Ò Ú ÖØÖÓÙÛ Ò Ú ÓÔ Ò Ú Ø Ð Ú Ö Ò Ö Ú ÒÛ Ö ÓÑ ¹ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ò Ô Ø Ú Ò Ø Ø Ò ÔÖÓ ÙØ ¹ ÔÔ Ö Ø Ó ÑÓ Ð ÓÒ ØÖÓÙÛ Ö Ú Ò Ò Ò ÙÛ Ð Ú Ö Ò Öµº µ Ó Ó Ø Ò À Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò ÙÛ Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖ Ö Ú Ò Ó Ø Ö ÓÑ Ø Þ Ø Û Ø Þ Ò Ò Ø Ú ÖÞ Ñ Ð Ò Ú Ò Ò ÓÖÑ Ø Ø Ú ÐÙ Ö Ò Ú Ò Ú Ö ÐÐ Ò ÓÔØ Ò Ø Ò ÖÙ Ò Ñ Ò Ú Ò Ò ÙÛ Ø ÒÓÐÓ Òº ÇÑ Ø Ö Ú Ò Þ Ø ÓÓ Ò ÙÒÒ Ò Ø Ò Ò ÒÓÖÑ Ð ³ Û Ö Þ Ñ Ò ÞÓ Ð ÔÖÓ ÙØ Ö ÔÖ Ú Ò ÓÔÔÓÖØÙÒ Ø Ø Ó Ø Ò ÓÔÔÓÖØÙÒ ØÝ Ó Ø ³µ Ø Ó Ò Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Òº µ Ê Ò Ñ ÒØ Ö Ú Ò ÙÒÒ Ò Ú Ö ÐÐ Ò Ø Ò ÒÞ Ò Ú Ò Ö Ò Ñ ÒØ ¹ ¹ ÓÒØ Ö Ò ¹ Þ ÒØ Ö Ò ÚÓÓÖ ÙÒ ÒÚ Ø Ö Ò Òº µ ÜØ ÖÒ Ð Ø Ø Í Ø Ö Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ Ð Ò Ø Ñ Ò Ò Ö Þ Ò ÐÓ Ð µ ÜØ ÖÒ Ð Ø Ø Ò ÐØ Ð µ Ø ÒØ ÖÒ Ð Ö Ò Þ Ð Ð Ø Ò Ø Ò ÙÒ Ò Ñ Ø Ö Ð Ð Ò º À Ø Ø Ú Ò Ø Ò Ö ÓÔ ÙÙÖÑ Ò ÛÓÖ Ø Ò Ø Ú Ð ÐØ Ð µ Ñ ÛÓ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò º

36 ÀÓÓ ØÙ À Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ ÁÒ Ø ÓÓ ØÙ ÛÓÖ Ò ÓÔÞ Ø Ò Ö ÙÐØ Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ ÔÖÓ Òº ÐÐ Ö Ö Ø ÛÓÖ Ø Ò Ô Ö Ö º½ Ò Ò ÓÔ ÚÖ Û Ø Ò Ü¹ Ô Ö Ñ ÒØ º ÖÒ ÛÓÖ Ø ÒÔ Ö Ö º¾ Ø Ò Ú Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ØÓ ¹ Ð Ø Ò Ø Ö Ú Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ Þ Ò Ù Ø ÚÓ Ö º Î ÖÚÓÐ Ò ÛÓÖ Ø Ò Ô Ö Ö º Ò Ò ÓÔ Ð Ò Ö Ø Ö ÙÐØ Ø Ò Ú Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ º º½ Ï Ø Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÛÓÖ Ò Ô Ö ÓÒ Ò ÖÒ ÐÒ Ñ Ö ÒÓ Ñ Ò Ò ØÙ ¹ Ø Ö Ø Û Ö Þ ÙÞ Ñ Ò Ò Ò ÓÓÖ Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÔÞ Ø Ð ÓÒØÖÓÐ Ö ÓÑ Ú Ò Ð ÓÖ ØÓÖ ÙÑ ØÙ Ø ³µº Þ Ø ÓÑ Ú Ò ÛÓÓÒÐ Ò ÓÑÔÙØ Ö Û Ö ÓÒ ÓÖÑ Ô Ò ØÖÙØ Ò Ú Ò Ø ÚÓÖ Ò ¹ Ô Ð Ø ÑÓ Ø ÛÓÖ Ò Ù Ø ÚÓ Ö º Ì Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÐÒ Ñ Ö ÑÓ Ð ÓÑ ÙÞ Ø Ñ Ò Ú Ò ÒÚÐÓ Þ Ò ÓÔ Ù Ø Ø Ð Ò Ò Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ Òغ ËÓÑÑ ÙÞ Ð Ò ØÓØ Ò Ð Ö Ù Ø Ø Ð Ò Ò¹ Ö ØÓØ Ò Ó Ö º Æ Ø Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÓÔ Ò ÙÒÒ Ò ÓÒ ÖÞÓ Ö ØÓØ Ò Ø Ð Ò Ò Û Ð ÙÞ ÐÒ Ñ Ö ÚÓÓÖ Ð Ñ Ø ØÖ Ò ØÓØ ÙÒ ÒÚ Ø Ö Ò Ö Ò Ñ Øº Æ ÓÓÔ Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÓÒ ÖÞÓ Ö ÒÞ Ø Ö Ò Ò Ø Ö Ú Ò ÐÒ Ñ Ö ÓÓÖ Ø Ò Û Ø ÐÒ Ñ Ö Ø Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ Ð ÒÓÑ Ò Ò Òº ÓÓÖ Ú ÖÚÓÐ Ò ØÙ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ø Ò ØÓÖ Ø Ú Ö Ö Ò ÓÒØ Ø Ø ÒÞ Ø Ò Ø Ö Ð Ø Ú Ð Ò Ú Ò ÞÓ³Ò ØÓÖ ÓÓÖ Ñ Ð ØÙ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ñ Ø Ð Ö Ø Ú Ö Ð Òº

37 À Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ ÎÓÓÖ Ø Ö ÔÔÓÖØ Ò Ò Û Ø Ø Ø Ú Ò Ò ÒØ Ð Ú Ò Ò Ø ÚÓÖ ÓÓ ØÙ ÒÓ Ñ ØÓÖ Ò ÓÔ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ö º À Ø ÚÓÐ Ò Ð Ò ¹ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ö ÒØÖ Ðº ÁÒÚ Ø Ö Ö ÙÒÒ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ú Ö ÐÐ Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Û Ö Ð Ø Ø ÙÙÖ Ö Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ó Ö Ô Ö Ò Ô Ö Ô Ö Ó ÓÔÐ Ú Ö Òº ÇÔ ÖÚ Ò Þ Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ø ÓÖ Ò Ò ÓÔ Ò¹ ØÖ Ð ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ö Ò ØØÓ ÓÒØ ÒØ Û Ö µº ÒÚ Ø Ö Ö Ò Ò Ø ÑÔ ÐÛ Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ó Þ Ø Ñ Ø ÒØÖ Ð Ú Ò Øº Ö ÑÓ Ø ÞÓ Ø ÛÓÖ Òº ÇÑ Ø Ø ÞÓ Ò Ó Ø Ö Ø Ó Ø ÞÓÛ Ð Ø Ð Ð ÑÓ Ø Ò ÒÚ Ø Ö Ö Ø Ò ÙÞ Ñ Ò ØÙ Ò ÓÓÖÞÓ Ò Ó ØÓØ Ò ØÓ ÚÓÒ Ò Ø Ø ÒÓÐÓ Ò Òº Î Ö Ö Ð Ø Ø Ñ Ø ÒØÖ Ð Ø ÒÓÐÓ Ø Ø ÒÓÐÓ Ñ Ø ÓÓ Ø Ò ØØÓ ÓÒ¹ Ø ÒØ Û Ö Ò Ø Ð Ò Ø ÒÓÐÓ Ú ÒÙ Ø Ò Ñ Ð ÙÔ Ö Ô Ø Ø Ñ Ø ÒÒØÖ Ð º Ù ÖÓÔ Ö Ø ÓÑ ÒÚ Ø Ö Ö Ø Ø ÑÙÐ ¹ Ö Ò Ò ÙÙÖ Ö Ø ÒÓÐÓ Ò Ø Ò Ñ Ø Ò Ó Ö Ñ Ð ÙÖ Ò Ñ Òغ ÁÒ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÛÓÖ Ø ÓÒ ÖÞÓ Ø Ò Û Ð Ñ Ø Ò Ù Ö Ò Ð Øº ÇÑ Ø Ð Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÓÒ ÖÞÓ Ò Ø ÚÓÐ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÔ Þ Øº ÐÒ Ñ Ö ÙÒÒ Ò Ø Ò ÙÒ ÐÒ Ñ ÞÓÛ Ð Ð Ò Ò Ò Ñ Ò Ñ Ø ØÖ Ò ØÓØ ÓÙØÔÙØ ÙÒ Ö ÔÖÓ Ù ÖØ ½ Ð Ñ Ø ØÖ Ò ØÓØ Ø ÒÓÐÓ Þ Û Ò Ò Ø ÖÙ Òº Ò Ø Ö Ò Òع Ò¹ Ð Ö Ð Ø Ñ Ø Ø ÒÓÐÓ¹ Ò Ñ Ö Þ ÑÓ Ø Ò ÓÔ ÞÓ ³ Ò Ö Ò ÚÓÓÖ Ò Ø Ø ÒÓÐÓ º Ø ÐÒ Ñ Ö Ö Ø Ò Ò Ø ÞÓ Ò Ú Ò Ò Ø ÒÓÐÓ ÙÒÒ Ò Þ Ò Ø Ø Ò Ò Ø Ò Ñ Ò Ú Ò ÓÙØÔÙØ Ð Ò Òº Å Ø Ò Ö ÛÓÓÖ Ò Ø ÞÓ Ò Ò Ö Ò Ó Ø ÒÓÐÓ Ó Ø Ö ÓÑ Ø Ñ Ò ÑÓ Ð µ ÓÔ Ö Ò ¹ Ø Ò Ñ ÐÓÓÔØ Ò ÓÙØÔÙØ Òغ À Ø ÞÓ Ò Ò Ö Ò Ø ÒÓÐÓ Ö ÙÐØ ÖØ Ù Ò Ò Ð Ö Û Ò Ø Ò Ù Ó Ø Ö³ ÚÓÓÖ ÐÒ Ñ Ö ÓÔÔÓÖØÙÒ ØÝ Ó Ø³µº À Ø ÓÑÔÙØ Ö ÖÑ Ø ÐÒ Ñ Ö Ø Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Þ Ò ØÓÒ Ù Ø Ö Ö Ð Ú ÒØ Ð ÖÑ Ò ÁÒ Ø ÓÙØÔÙØ ÖÑ Ò ÐÒ Ñ Ö Ð Ô Ö Ó Ò ÓÙØÔÙØ Ð Ò ÒÚÓ Ö Ò ÁÒ Ø Ø ÒÓÐÓ ¹ Ò ÓÖÑ Ø ÖÑ Ú Ò Ø ÐÒ Ñ Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÚ Ö Ø ÒÓÐÓ ÒÙ ÖÙ Ø Ò Ø ØÓØ Ò ØÓ ÚÓÒ Ò Ø ÒÓ¹ ÐÓ ÔÖ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ µº ÇÓ Ò Ò Ð ÖÓÒ Û Ö Ò ÞÓ Ø ½ À Ø ÔÖÓ Ù Ö Ò Ú Ò ÓÙØÔÙØ ÑÓ Ø Þ Ò ÛÓÖ Ò Ð Ò Ñ Ø ÓÓÖº À Ø Û Ö Ô ÐØ ÐÐ Û Ø Ø Ó Ø Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÔÖ Ú Ø µ Û Ò Ø ÓÔÐ Ú Öغ

38 º½ Ï Ø Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÛÓÖ Ø Ò Ö Ò Ò ÙÛ Ø ÒÓÐÓ ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÔÖ Ö Ö Ø ÒÓ¹ ÐÓ ÓÔØ µ Ð Ø ÒÓÐÓ ÛÓÖ Ø ÚÓÐÐ Ö Ø Ö Ö ÓÓÖ Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø Ò Ú ÒØÙ Ð Ù Ò Ô Ö Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ö ÖØ Ð Ò Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ø ÔÐ Ø ÚÓÒ Ò Ò ÁÒ Ø Ø ÒÓÐÓ ¹ÞÓ ÖÑ Ò ÞÓ Ò Ò Ö Ò ÙÛ Ø ÒÓÐÓ Òº ÁÒ ÓÑÑ ØÖ ØÑ ÒØ Ò ÐÒ Ñ Ö ÑÓ Ð ÓÑ Ú Ò Ø ÚÓÖ Ò Ò Ø Ú Ò Ó Û Ð ÞÓ Ò Ò Ö Ò Ù Ö Ø ÒÓÐÓ Ó Ù Ø Ò Ö Ò Ò Ø¹ Ù Ö Ø ÒÓÐÓ º ÇÔ Þ Û Þ Ø Ð ÔÖÓ Ø Ò Ò Ô Ö Ó Ò Ò Ö Ø Ð Ö Ò Ö Ð Ð Ò Ò ÓÔ ÔÐ Ø Øº Ð Ô Ö Ó Ò ÐÒ Ñ Ö Ò Ð Ò Ò Ñ Ò ÓÚ Ö Ø Û Ò Ø ÓÙØÔÙØÒ Ú Ù Ð Ò ½µ ÞÓ Ò Ò Ö Ò Ò ÙÛ Ø ¹ ÒÓÐÓ Ð Ò ¾µº ÖÒ Ø Ò ÐÒ Ñ Ö Ø Ò Ð Ô Ö Ó Û Ö Ò Ò Ö Ò Ø ÒÓÐÓ ÞÓ Ø ÛÓÖ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÔÖ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ Ð Ò µ Ò ÖÚÓÓÖ ÒÓ Ò ÓÖÑ Ø Ø ÖÙ Ú Ò Ò ÓÔ Ø ÖѺ Æ Ø ÐÒ Ñ Ö Þ Ò ÙÞ Ø Ñ Ø ÛÓÖ Ø Û Ò Ø Ò Þ Ô Ö Ó ¹ Ö Ò Û ÖÒ Ô Ö Ó Ò Øº Å Ø Ò Ò Ú Ò ¼± Ø ÐÒ Ñ Ö Ò ÓÓÖ Ò Ö ÚÓÐ Ò Ô Ö Ó Û Ö Ò ÓÔÒ ÙÛ Ò ÓÙØÔÙØ Ð Ò Ò ÛÓÖ Ò ÒÓÑ Ò Ò Ö Ò Ø ÒÓÐÓ ÞÓ Ø Ò»Ó ÒÚ Ø Ö Ò ÛÓÖ Òº Þ ÓÚ ÖÐ Ú Ò Ò ÞÓÖ Ø ÖÚÓÓÖ Ø ÐÒ Ñ Ö ÓÔ Ö Ò Ø Ò Ò Ð Ø Ö Ô Ö Ó Ò ÓÒØ ÖØ ÓÑ Ø Ò Ø Þ Ö Ø Þ ÓÔ Ö Ò Ø Ò Ö Øº À Ø Ô Ð Ø ÒØ Ò Ô Ö Ó ½ Ò Ø Ð ÐÒ Ñ Ö Ò Ø ÓÓÖ Ø Ò Ö Ò ÚÓÐ Ò Ô Ö Ó º ÌÓØ ÐÓØ Ú Ò Ø Ø ÞÓ Ò Ò Ö Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø Ö Ò Óѳ ÔÐ Ø º Æ Ø ÐÒ Ñ Ö Ø ÐÓØ Ò ÓÑ Ø Ò Ò Ô Ö Ó Ø ÞÓ Ò Ò Ö Ò Ð Ò Ò Ø¹ Ù Ö Ø ÒÓÐÓ ØÖ Ø ÓÑÔÙØ Ö Ò Û ÐÐ ÙÖ Ø ¹ ÒÓÐÓ Ù Ø Ø Ú Ò ÐÐ Ö Ø ÒÓÐÓ Òº ÁÒ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Û Ö Ò ÐÒ Ñ Ö Ò ÙÒÒ Ò Ú Ò Ó Þ Û Ò Ò Ø ÞÓ Ò Ò Ö Ò Ù ¹ Ö Ó Ò Ø¹ Ù Ö Ø ÒÓÐÓ ØÖ Ø ÓÑÔÙØ Ö Ò Ø ÒÓÐÓ Ù Ø Ø Ú Ò Ù Ö Ó Ò Ø¹ Ù Ö Ø ÒÓÐÓ Òº ÇÑ Ø ÚÓÓÖ ÓÑ Ò Ø Þ Ö Ò ÓÑ ØÖ Ò Ù Ø ÓÑ Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø Ú Ð ÒÚÐÓ Ø Ô ÐØ Ð ÐÒ Ñ Ö Ñ Ö Ö Ô Ð Ò Û Ö Ò Ø Ð Ò Ñ Ø Ò Ð ÒÓ Ð ÛÓÖ Ø ÓÒÒ Òº ¾ ¾ Æ ØÙÙÖÐ ÛÓÖ Ø Û Ð ÓÙ Ò Û Ø ÐÒ Ñ Ö ØÓØ Ò ØÓ Ø Ú Ö Ò º

39 À Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ º¾ À Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ À Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ Ø Ø Ù Ø Ú Ö ÐÐ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Òº Þ ÜÔ ¹ Ö Ñ ÒØ Ò ÙÒÒ Ò Ò ØÛ Ñ Ò Ú Ò Ð Ö Ú Ö ÐÐ Ò Þ ÙÙÖ º½µº ÁÒ Ö Ø ÔÐ Ø Ò Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö Þ Ò ÓÔ Ò Ò Ö ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø º Ó Ò Ò Ø Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÔÖ Þ Ò Ú Ò Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò Ò Ò Ø Ò Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Øº ÁÒ ØÛ ÔÐ Ø Ò Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ú Ö ÐÐ Ò ÓÔ Ú Ò Ø ØÖ ØÑ ÒØ ÛÓÖ Ø Ù Ø ÚÓ Ö ÞÓÒ Ö Ù ³ Ó Ñ Ø Ù ³º À Ø ØÖ ØÑ ÒØ Ñ Ø Ù ³ Ò ÚÓÓÖ Ð ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø Ú ÒØÙ Ð Ñ Ö Ö Ö Ò ÛÓÖ Ò Ù Ø ÚÓ Ö Û Ö Ù Ú Ö ØÖ Ø ÛÓÖ Ø Ø Ð Ò Ú Ö Ð¹ Ð Ò º Ó Ò ÓÓ Ø Ú Ò Ù Ò Ø Ö Ø ØÖ ØÑ ÒØ Ñ Ø Ù ³ ± Þ Ò Ò Ò Ø ØÛ ØÖ ØÑ ÒØ Ñ Ø Ù ³ ½ ± Þ Òº Zonder subsidie Zonder subsidie Met subsidie Met subsidie Omgevingssituatie nr. 1 Omgevingssituatie nr. 2 Zonder subsidie Met subsidie Omgevingssituatie nr. n ÙÙÖ º½ À Ø Ò Ú Ò Ù Ø ÚÓ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ò Ú Ò ÙÙÖ º½ Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ ÒÙ Ð ÚÓÐ Ø ÛÓÖ Ò Ö Ø Ö Ö º ÁÒ Ö Ø ÔÐ Ø Ò Ò Ò Ú Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ ÛÓÖ¹ Ò Ú Ø Ø Ð ÓÓÖ Ò Ø ÒÛ Ð ØÓÖ Ò Ò ÐÐ Ù Ø Ø ÚÓ Ö Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÓÒ Ø ÒØ ÛÓÖ Ò ÓÙ Òº ÁÒ ØÛ ÔÐ Ø Ò Ø Ø Ú Ò Ò Ù Ò Ò Ô Ð ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø ÛÓÖ Ò Ú Ø Ø Ð ÓÓÖ ÚÓÓÖ ÓÑ Ú Ò ØÙ ¹ Ø Ø ØÖ ØÑ ÒØ Ñ Ø Ù ³ Ø Ú Ö Ð Ò Ñ Ø Ø ØÖ ØÑ ÒØ ÞÓÒ Ö Ù ³º À Ö Ø ÑÓ Ð ÓÑ Ò Ø Ò Ó Ø Ø Ú Ò Þ Ð µ Ù Ò Ú Ö ÐÐ Ò ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø º À Ø ØÖ ØÑ ÒØ Ñ Ø Ù ³ Ð Ø ÐÐ ÒÑ Ö Ò Ú Ò Ù Ú Ø ÓÓ Ø Ú Ò Ù Ø ØÝÔ Ù Ø ÒÓÐÓ Ò ÚÓÓÖ Ù Ò ÒÑ Ö Ò ÓÑ Ò Ø Ø Ø Ô Û ÖÓÔ Ù ÛÓÖ Ø Ù Ø Ö Ø Ø Ö º

40 º¾ À Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ ÎÓÓÖ Ø ÓÒ ÖÞÓ Þ Ò Ò ØÓØ Ð Ú Ö ÐÐ Ò ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø ÓÒ ÖÞÓ Ø Ð ÓÓ Ú Ö ÐÐ Ò ØÖ ØÑ ÒØ ½ ØÖ ØÑ ÒØ ÞÓÒ Ö Ù ³ Ò ØÖ ØÑ ÒØ Ñ Ø Ù ³º Ò ÓÑ Ò Ø Ú Ò Ò Ô Ð ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø Ñ Ø Ò ØÖ ¹ ØÑ ÒØ Ø Ò ÖÙÒ Ò Ò ÚÓÐÐ Ò Ö ØØ Ò Ú Ò Ò ÜÔ Ö Ñ Òغ Ð Ð ØÖ ØÑ ÒØ Ñ Ø Ð ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø ÓÑ Ò Ö ÞÓÙ ÛÓÖ Ò ÞÓÙ Ò Ö Ù Ñ Ü Ñ Ð Ü ¾ ÖÙÒ ÙÒÒ Ò ÛÓÖ Ò Ù Ø ÚÓ Ö º Î ÒÛ Ù ØØ Ö Ö Ò Ò Þ Ò Ñ Ò Ö ÖÙÒ Ù Ø ÚÓ Ö Ò Ø Ø Ò Ñ Ü Ñ Ð ÒØ Ð Ò ¹ Ñ Ð ½ Ú Ò ¾º ÚÓÐ Ò ÖÙÒ ÓÑ Ò Ø Ú Ò ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø Ú Ø Ö٠ص Ò ØÖ ØÑ ÒØ ÙÖ Ö٠ص Þ Ò ÓÒ ÖÞÓ Ø ÇÑ Ú Ò ØÙ Ø Ø Ò Ö Ø Ò Ö ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø Ò ØÙ Ø Û Ö Ò ÔÖ Ú Ò Ö Ð Ø Ó ÞÓ Ó Ø Ò Ö Ò ÓÒÞ Ö Ñ Ø ØÖ Ò ØÓØ ÓÓ Ø Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ö Ò Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò Ø ÒÓÐÓ Û Ö Ò ÒÚ Ø Ö ÛÓÖ Ø Ò Ø ÔÖÓ ÒØ Ö Ö Ö Ò ÜØ ÖÒ Ð Ø Ø Ò ÓÒØ Ö Ò ÚÓ Ø Ö Ð Ø Ð ½¼±µº ÊÙÒ ½ Ò Ù ÊÙÒ ¾ Ò Ð Ù ± ÚÓÓÖ Ò Ö Ð Ø Ö Ò ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ Ò ÊÙÒ Ò Ó Ù ½ ± ÚÓÓÖ Ò Ö Ð Ø Ö Ò ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ¹ Ò ÊÙÒ Ò Ó Ù ½ ± Ò Ð Ö Ò ÓÚ Ö Ò ÒØ Ð Ô Ö Ó Ò ÛÓÖ Ø Ù Ø Ö ÓÛ³µ ÊÙÒ Ò Ó Ù ½ ± ÚÓÓÖ Ò Ö Ð Ø ÖÓÓØ ÒØ Ð Ø ÒÓ¹ ÐÓ Ò ÛÓÖ Ø Ú Ò ÊÙÒ Ò Ó Ù ½ ± Ô Ò ØÖ Ò Ú Ò Ò Ø ÒÓÐÓ ÛÓÖ Ø Ú Ò Ñ Ö Û Ð ÚÓÓÖ Ò Ö Ð Ø ÖÓÓØ ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ Ò ÇÑ Ú Ò ØÙ Ø Ð Ö ÞÓ Ó Ø Ò Ì Ò ÓÔÞ Ø Ú Ò Ø Ò Ö ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø Ö ÔÖ Ú Ò Ð Ö ÞÓ Ó Ø Ò Û Ö ÓÓÖ Ú ÖÛ Ø Ñ ÛÓÖ Ò Ø ÐÒ Ñ Ö Ð Ò Ö ÞÓ Ò Ò Ö Ø ÒÓÐÓ Þ Ò Û ÐÐ Ò Òº ÊÙÒ Ò Ù Ö Ø Ö ÖÙÒ Ñ Ø ÒÙÑÑ Ö ½ ¾ Ò Þ Ò ÐÚ Ñ Ø ØÙ ÒØ Ò ÓÓ Ù Ø ÚÓ Ö Ñ Ø Ñ Ò Ö º Þ ÖÙÒ Ò Ö Ô Ø Ú Ð ÒÙÑÑ Ö Ñ ½ ¾ Ñ Ò Ñ º

41 ¼ À Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ ÊÙÒ Ò Ó Ù ½ ± ÚÓÓÖ Ò Ö Ð Ø Ö Ò ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ¹ Ò ÇÑ Ú Ò ØÙ Ø ÇÒÞ Ö ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø Ò Ì Ò ÓÔÞ Ø Ú Ò Ø Ò Ö ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø Ö ÔÖ Ú Ò ÓÒÞ Ö¹ Ø Ò ÒÞ Ò Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø Òº ÐÒ Ñ Ö Û Ø Ò Ð Þ ÒÚ Ø Ö Ò Û Ð Û Ø Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ö Ñ Ð Þ Ð Þ Òº À Ø Ø Ð ¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ö Ò ÖÚ Ò Ñ Ü Ñ Ð ¾¼± Ò Ö ÓÚ Ò Ó Ò Ò Û Òº ÊÙÒ Ò Ù ÊÙÒ ½¼ Ò Ó Ù ½ ± ÚÓÓÖ Ò Ö Ð Ø Ö Ò ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ¹ Ò ÇÑ Ú Ò ØÙ Ø Ì ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò Ì Ò ÓÔÞ Ø Ú Ò Ø Ò Ö ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø Ö ÔÖ Ú Ò Ø ÒÓÐÓ¹ ÚÓÓÖÙ Ø Ò º ÎÓÓÖ ÐÐ Ö Ø ÒÓÐÓ Ò Ð Ø Ø ÒÚ ¹ Ø Ö Ò Ó Ø Ò Ò ÚÓÐ Ò Ô Ö Ó Ú Ò Ø Ô Ð ½ ± Ð Ö Þ Òº ÊÙÒ ½½ Ò Ù ÊÙÒ ½¾ Ò Ó Ù ½ ± ÚÓÓÖ Ò Ö Ð Ø Ö Ò ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ¹ Ò ÇÑ Ú Ò ØÙ Ø ÈÖÓ ÒØ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ Ì Ò ÓÔÞ Ø Ú Ò Ø Ò Ö ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø Ò ÐÒ Ñ Ö ÒÙ ÑÓ Ð ÓÑ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÔÖÓ ÒØ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ º à ÒÑ Ö¹ Ò ÚÓÓÖ ÔÖÓ ÒØ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò ÒÚÐÓ Ø ÓÔ Û Ò Ø Ð Ö ÔÖÓ Ù Ö ÛÓÖ Øº ÊÙÒ ½ Ò Ù ÊÙÒ ½ Ò Ó Ù ½ ± ÚÓÓÖ Ò Ö Ð Ø Ö Ò ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ¹ Ò Ð Ø Ñ Ð ÒÚ Ø Ö Ò Ö Á Ò ÛÓÖ Ø ØÖÓ Ò Ù Ø ÙÒ ÓÖÑ Ú Ö Ð Ò Í ¼ Á ½ ¾Á º

42 º Ê ÙÐØ Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ½ ÇÑ Ú Ò ØÙ Ø ÜØ ÖÒ Ð Ø Ø Ì Ò ÓÔÞ Ø Ú Ò Ø Ò Ö ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø ÛÓÖ Ò ÐÒ Ñ Ö ¹ ÓÒ ÖÓÒØ Ö Ñ Ø Ò ÜØ ÖÒ Ð Ø Øº ÐÒ Ñ Ö Û Ø Ò Ø Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ø ÐÐ Ò ÚÓÓÖ Ð ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ö Þ Ð ÓÔÐ Ú ÖØ Ñ Ö ÓÓ ÚÓÓÖ ÐÐ Ò Ö ÐÒ Ñ Ö ÓÔ Ø ÑÓÑ ÒØ ÒÛ Þ Þ Òº Ø Û Ð Þ Ò Ø ÐÐ ÐÒ Ñ Ö ÕÙ Ù Ø Ø Ð Ò ÔÖÓ Ø Ö Ò Ú Ò Ò ÒÚ ¹ Ø Ö Ò Þ Ð Ð Ò Ò Ö ÐÒ Ñ Ö ÒÚ Ø Ö Ò ÔРغ ÜØ ÖÒ Ð Ø Ø ÞÓ ÚÓÖÑ Ú Ò Ø Ø ÚÓÓÖ Ð Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ö Þ Ð ÓÒ Û Þ Ø Ò ÓÔÞ Ø Ú Ò Ø Ò Ö ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø º ÊÙÒ ½ Ò Ù ÊÙÒ ½ Ò Ó Ù ½ ± ÚÓÓÖ Ò Ö Ð Ø Ö Ò ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ¹ Ò ÇÑ Ú Ò ØÙ Ø ÀÓ Ö ÓÒØ Ö Ò ÚÓ Ø Ì Ò ÓÔÞ Ø Ú Ò Ø Ò Ö ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø ÔÖ Ú Ò Ò Ó Ö ÓÒØ Ö Ò ÚÓ Øº Ò Ø ÐÒ Ñ Ö ÓÓÖ Ò Ò Ö ÚÓÐ Ò Ô ¹ Ö Ó ÒÙ Ò Ø ¼± Ñ Ö Ð Ø ±º ÇÑ Ø Ö ÓÓÖ Ò Ø Ø Ø ÐÒ Ñ Ö Ò Ø ÚÖÙ Ø Ò ÙÒÒ Ò ÔÐÙ Ò Ú Ò ÙÒ ÒÚ Ø Ö Ò ÞÙÐÐ Ò Þ Ø Ò Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ñ Ò Ö ÞÛ Ö Ð Ø Ò Ñ Û Òº Ì Ò Ú ÖØ ÐØ Þ Ø Ò Ò Ó Ö ÓÒØ Ö Ò ÚÓ Ø Ú Ò ½ ± Ò ÔÐ Ø Ú Ò ½¼±º ÊÙÒ ½ Ò Ù º º Ê ÙÐØ Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÁÒ Þ Ô Ö Ö ÓÑ Ò Ð Ò Ö Ø Ö ÙÐØ Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ Ö¹ ÞÓ Ò ÓÖ º Ï ÔÖ Ò Þ Ö ÙÐØ Ø Ò ÖÒ Ò Ò Ú Ò Ö Ö ÓÔ Ø Ð Ð Ø Ú Ò ØÓÖ Ò Ù Ø ÓÓ ØÙ ¾º Ù Ø ÓÑ Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÛÓÖ Ò Ö Ú Ò Ò Ò Ú Ò Ö ÒØ ÐÐ Òº À Ø Ö Ø ÒØ Ð ¹ Ñ Ð ÓÔØ º Ø ÒØ Ð Ø Û Ö Ò Û Ð ØÝÔ Ø ÒÓÐÓ ÐÒ Ñ Ö Ñ Ð Ò ÒÚ Ø Ö ÞÓÒ Ö Ö Ò Ò Ø ÓÙ Ò Ñ Ø Ò Ð Ú Ò ÓÔØ º À Ø ØÛ ÒØ Ð Ñ Ð Ô Ö Ó Û Ö Ò Ø ÒÓÐÓ ÓÔØ Ö º Ø ÒØ Ð Ø Û Ö Ò Û Ð Ô Ö Ó ÐÒ Ñ Ö Ñ Ð Þ Ò ÓÚ Ö Ò ØÓØ ÓÔØ º ÎÓÓÖ ÐÒ Ñ Ö Ø Ò Ò Ô Ð Ò Ò Ð À Ø Ø Ú ÒÞ Ð ÔÖ Ò ÐÐ Ò ÓÑ ØÓÖ Ò Û ÖÓÚ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ù Ø ÐÙ Ø Ð Ú Òº

43 ¾ À Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ Ø ÒÓÐÓ Ò ÓÔØ Ö Ò Ø Ú ÓÔØ Ô Ö Ó ÒØ Ö Ø Ò Ô Ö Ó º Ø Ð Ò Ñ Ð ÙÙÖ Ú Ò Ò Ô Ðº Å Ö ÓÔ Ø Ò ÓÓ Ø Ð Ò Þ ÓÐÓÑ Ø ÒØ Ø ÓÔØ Ò Ð Ð º À Ø Ö ÒØ Ð Ñ Ð Ô Ö Ò Ð ÚÓÐ Ú Ò Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ø ÒÓ¹ ÐÓ Ø Ò Ø Ô Ð Ö Ð Ö º Ø ÒØ Ð ÓÙ Ø ÞÓÛ Ð Ö Ò Ò Ñ Ø Ø ØÝÔ Ø ÒÓÐÓ Ø ÓÔØ Ö Ð ÓÓ Ñ Ø Ô Ö Ó Û Ö Ò Þ Ø ÒÓÐÓ ÓÔØ Ö º ËØ Ð Ò Ô Ð ÙÙÖØ ÖÓÒ Òº ÁÒ Ø Ú Ð Ñ Ð ¹ Ô Ö Ò Ú Ò Ò Ø ÒÓÐÓ Ñ Ø Ô Ö Ò Ú Ò ½¾ Ò Ô Ö Ó ¾ ÓÔØ Ö Ð Ò ¼ ½¾ ½¾ ½¾ ½¾ ½¾µ ½¼ Ø ÖÛ Ð Ñ Ð Ô Ö Ò ¼ ¼ ¼ ¼ ½¾ ½¾µ Û ÒÒ Ö Þ Ø ÒÓÐÓ Ô Ò ÖÓÒ ÛÓÖ Ø ÓÔØ Ö º ÎÓÓÖ Ø Û Ö ÙÐØ Ø Ò Ò ÔÖ Ò Ø ÒÓÓ Þ Ð ÓÑ Ù Ð Ø Ñ Ò Û Ø Û Ø Ò ÒÞ Ò Ú Ò Ù Ø ÓÑ Ø Ò Ú Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÑÓ Ò Ú ÖÛ Ø Òº ÐÐ ÖÙÒ Ñ Ø Ù Þ Ò ÞÓ ÓÔ Þ Ø ÖÙÒ ¾ ½¼ ½¾ ½ ½ ¾ Ñ Ò Ñ µ Ø Ø ÚÓÓÖ ÐÒ Ñ Ö Ð Øµ ÒØÖ Ð Ö ÓÑ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ø¹ Ù Ö Ø ÒÓÐÓ Ò ÓÑ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ù Ö Ø ÒÓÐÓ¹ º Ú ÖÛ Ø Ò ØØÓ ÓÒØ ÒØ Û Ö Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ø¹ Ù Ö Ø ÒÓÐÓ Ò Ñ Ð ÖÓØ Ö Ò Ú ÖÛ Ø Ò ØØÓ ÓÒØ ÒØ Û Ö Ú Ò Ò¹ Ú Ø Ö Ò Ò Ù Ö Ø ÒÓÐÓ ÒÐÙ Ù µº ÎÓÓÖ ÖÙÒ ¾ Ò ¾ Ñ Ð Ø Þ Ð Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ø¹ Ù Ö Ø ÒÓÐÓ Ú Ð ÒØÖ Ð Ö Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ù Ö Ø ÒÓÐÓ º Ï ÑÓ Ò Ù Ú ÖÛ Ø Ò Ø ÐÒ Ñ Ö Ò Ñ Ö Ö Þ Ò ÚÓÓÖ Ò Ø¹ Ù Ö Ø ÒÓÐÓ º Ð ØÓ Ð Ø Ø ÐÒ Ñ Ö Ñ Ð ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ù Ö Ø ÒÓÐÓ ¹ Ò Û Ù Ò Ð Ò Ö ÒÛ Þ Ò ÚÓÒ Ò Ø Ù Û Ö Ò Ò Ò Û Ð Ñ Ø Þ Û Ö Òº Ì Ð º½ Ø Ö ÙÐØ Ø Ò Û Ö Ú Ò ÖÙÒ ½ ØÓØ ÚÓÓÖ ØÙ ÒØ Ò Ò ÖÙÒ ½ Ñ ØÓØ Ñ ÚÓÓÖ Ñ Ò Ö º Þ Ö ÙÐØ Ø Ò Ò ØÖ Ò ÓÔ Û Ö Ò Ú Ò Ú Ö ÐÐ Ò ØÝÔ Ò Ù Ò Ø Ò Ö ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø º Ì ¹ Ð º¾ Ø Ö ÙÐØ Ø Ò Û Ö ÚÓÓÖ ÖÙÒ ØÓØ ½ ÚÓÓÖ ØÙ ÒØ Òº Þ Ö ÙÐØ Ø Ò Ò ØÖ Ò ÓÔ Û Ö Ò Ú Ò Ò Ó Ù Ò Ú Ö ÐÐ Ò¹ Ò ØÛ Ö Ò Û ÖÓÑ Ú ÖÛ Ø Ñ ÛÓÖ Ò Ø ÐÒ Ñ Ö Ò Ø Ò Ð Ò Þ Ò ÓÑ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ù Ö Ø ÒÓÐÓ Ø Ò ØØÓ ÓÒØ ÒØ Û Ö ÛÓÖ Ø Ö Ò ÓÔ Ú Ò ÒÒ Ñ Ø ÐÒ Ñ Ö Ö Ó¹Ò ÙØÖ Ð Þ Òº Í Ø ÓÒÓÑ ÓÒ ÖÞÓ Ø Ö Ð Ò Ø Ú Ð ÐÒ Ñ Ö Ö Ó¹ Ú Ö Þ Ò º º Ò Ð Ò Ò Ö Óº ÎÓÓÖ Ö Ó¹ Ú Ö ÐÒ Ñ Ö Ð Ø Ø Þ Ò ÚÓÓÖ ÙÖ Ò ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ò Ø¹ Ù Ö Ø ÒÓÐÓ ÓÑ Ø Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ö ÖÚÓÓÖ Ð Ö º

44 º Ê ÙÐØ Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÃÓÖØ ÓÑ Ö Ú Ò ÒÙÑÑ Ö Ñ Ð Ñ Ð Ú Ò Ô Ö Ó Ú Ò Ô Ö Ò ÖÙÒ ÓÔØ ËÌÍ ÆÌ Æ ¹ Ò Ù ½ ½º ½½º ¹ Ð Ù ¾ ¾º¾ ½ º ¹ Ó Ù ¾º ½ º ¹ Ó Ù ÓÛ ¾º ½ º½ ¹ Ú Ð Ø Ò Ò Ó Ù ½º ½ º¼ ¹ Ú Ð Ø Ò Ò Ó Ü¹ÔÓ Ø Ù ½º ½½º Å Æ ÊË ¹ Ò Ù ½ Ñ ¾º º ¹ Ð Ù ¾ Ñ º¾ ½ º ¹ Ó Ù Ñ ½º ½ º Ì Ð º½ À Ø Ø Ú Ò Ú Ö ÐÐ Ò ØÝÔ Ò Ù Ò Ø ØÖ ØÑ ÒØ ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø º Ø ÓÖÑÙÐ Ö Ò Ú Ò Ö ÙÐØ Ø Ò Ò Û ÖÙ Ñ Ø Ú Ò Ò Ø¹Ô Ö Ñ ØÖ Ø Ø Ø ØÓ Ø Ò ÓÑ Ò Ø Ò Ó Ù Ø Óѹ Ø Ò Ú Ò ÖÙÒ Ò ÒØ Ú Ò Ð Ö Ú Ö ÐÐ Òº Ö ÙÐØ Ø Ò ÖÚ Ò Þ Ò Ô ÖØ Û Ö Ú Ò Ò Ð º ½º à ÒÑ Ö Ò Ú Ò Ù µ ÓÓ Ø ½ µ Ø Ò Ú Ö Ó Ò Ú Ò Ù Ð Ø ØÓØ Ù Ø ÒØ Ð ÖÓØ Ö Ò Ú Ò Ñ Ð ÙÚÖ Ò Ð Ø ÒÓÐÓ Ð Ø Ù Ø Ú Ö Ð ¹ Ò Ú Ò ÖÙÒ ½ Ñ ¾ Ñ Ò Ñ Ò Ø Ð º½º ÁÒÚÓ Ö Ò Ú Ò Ò Ù Ú Ò ± Ð Ø ØÓØ Ò Ø Ò Ú Ò Ñ Ð Ô Ö Ò Ú Ò º Ò Ö ½ º º Ò Ú Ö Ö Ú Ö Ó Ò Ú Ò Ù Ú Ò ± Ò Ö ½ ± Ö Ùй Ø ÖØ Ò Ò Ø Ð Ò Ö Ñ Ö ÒÓ Ø Ò ÒØ Ø Ò Ú Ò Ñ Ð Ô Ö Ò Ú Ò ½ º Ò Ö ½ º º Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ò Ù Ð Ò Ø Ú Ö Ð Ò Ñ Ð Ô Ö Ò ØÙ Ò ØÛ ÖÙÒ º Ó Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ò ± Ù Ð Ò ½ º Ñ Ò º º¼º ÔÔ Ò Ü ÚÓÓÖ Ò ÓÚ ÖÞ Øº ÓÖÑ Ð Ø Ø Ò ÚÓÓÖ Ø Ö ÙÐØ Ø Þ Ò Ø Ú Ò Ò Ò Ø Ð º º ÐÐ Ø ÐÐ Ò Û ÖÚ Ò ÒÙÑÑ Ö Ò ÒØ Ñ Ø Ò Ð ØØ Ö Ó µ Þ Ò Ø Ú Ò Ò Ò ÔÔ Ò º

45 À Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ ÃÓÖØ ÓÑ Ö Ú Ò ÒÙÑÑ Ö Ñ Ð Ñ Ð Ú Ò Ô Ö Ó Ú Ò Ô Ö Ò ÖÙÒ ÓÔØ ËÌÍ ÆÌ Æ Ä ÞÓ Ó Ø Ò ¹ Ò Ù ½º ½¼º ¹ Ó Ù ½º ½ º ÇÒÞ Ö ÒÚ Ø Ö Ò ¹ Ò Ù ¾º¼ ½¼º ¹ Ó Ù ½¼ ¾º¾ ½ º Ì ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò ¹ Ò Ù ½½ ¾º º ¹ Ó Ù ½¾ º ½½º ÈÖÓ ÒØ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ ¹ Ò Ù ½ ¾º º ¹ Ó Ù ½ ¾º ½¾º ÜØ ÖÒ Ð Ø Ø ¹ Ò Ù ½ º º¼ ¹ Ó Ù ½ ¾º ½ º ÓÒØ Ö Ò ÚÓ Ø ¹ Ò Ù ½ º¼ º¾ Ì Ð º¾ Ø Ú Ò Ø Ò Ö Ù ÓÒ Ö Ú Ö ÐÐ Ò ÓÑ Ø Ò Ò Ï Ð Ð Ø Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ù Ø Ö ÐØ Ò ÖÑ ¹ Ø Ø Ô Ö ÒØ Ù Ø Øº Ó ÐØ Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò º Ò Ö º Ð Ø Ù Ô Ö ÒØ Ø Ø Ú Ò ± Ò Ö ½ ± Þ Ø Ð º½ Ò ÔÔ Ò Üµº Ö Ò ÖÚÓÓÖ Ø Ò Ó Ö Ù Û Ð Û Ö Ñ Ö ÐÒ Ñ Ö ÓÚ Ö ØÖ Ô ØÖ Ø ÓÑ Ð ÒÓ Ø ÒÚ Ø ¹ Ö Ò Ò Ù Ö Ø ÒÓÐÓ Ñ Ö ÓÓ ÑÓ Ø ÛÓÖ Ò Ù Ø Ø Ð Ò ÐÒ Ñ Ö Ð Ö Ø Ð Ö Ù Ô Ö ÒØ Ú Ò ± Ò ÐÓØ Ò ÓÑ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ù Ö Ø ÒÓÐÓ Ò ÒÙ Ø Ó Ö Ù Ô Ö ÒØ Ú Ò ½ ± Ø Ð ÑÓ Ø ÛÓÖ Òº Ö ÙÐØ Ø Ò ÓÒ Ö ØÙ ÒØ Ò ÖÙÒ ½ ¾ Ò Ò Ø Ð º½µ ¹ Ú Ø Ò Ø ÓÚ Ò Ø Ò Ð Ñ Ø Ò Ù ØÞÓÒ Ö Ò º Ò Ú Ö Ö

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring Hacker, T.W.F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M.

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Tilburg University Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Published in: Adformatie Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985 Tilburg University Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue Publication date: 1985 Link to publication Citation for published version (APA): Pieters,

Nadere informatie

ÁÒØ Ö Ø Ú Ö Ð Ø Ú Ù Ð Ø ÖÙ Ñ Ò Ú Ò Ò Ö Û Ö ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ö Ö Ô Ô Ð Ò Ö Ä ½ Ñ ¾¼¼¾ Ò ÛÓÓÖ ÁÒ Ö Ø ÔÐ Ø Û Ð Ñ Ò ÓÙ Ö Ò Òº Ó Ò Ñ Ò Ò ÓÑ Ó Ö ØÙ Ò Ø Ú ØØ Ò Ò Ð Ú Ò Ø Ò Ñ ÐÓÚ Òº ÈÖÓ º Öº Öº È º ÙØÖ Ò Ò Ö ÓÑ Ø Ñ

Nadere informatie

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1980 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1983 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R.

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Tilburg University De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication date: 1992 Link

Nadere informatie

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication Tilburg University Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog Publication date: 1977 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1977). Economische

Nadere informatie

X u (X,Y,Z) (u,v) v Z = 1

X u (X,Y,Z) (u,v) v Z = 1 ÎÒ ÓØÓ³ ØÓØ ¹ÑÒ ÓÒÐ ÑÓÐÐÒ Û ÙÒ ØÖ ÚÖØÙÐ ÖÐØØ ÌÓ ÅÓÓÒ º ÓÑÔÙØÖÑÓÐÐÒ Ò ÚÖØÙÐ ÖÐØغ ÓÑÔÙØÖÑÓÐÐÒ ÚÒ ØÒ ¹ÑÒ ÓÒÐ µ ÓÑÚÒÒ ÛÓÖÒ Ø ÐÒ¹ ÖÖ ÐÙØÚÓÖÑÒ Ò ÚÖ ÐÐÒ ÑØ ÔÔÐ ÓÑÒÒº ÎÓÓÖÐÒ Ö¹ ÚÒ ÞÒ Ø ÖÙ ÚÒ ¹ Ø ÑÓÐÐÒ Ò ÖÙÑØÐ

Nadere informatie

Tilburg University. Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1

Tilburg University. Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1 Tilburg University Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1 Publication date: 1985 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed.

Tilburg University. Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed. Tilburg University Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed. Publication date: 1990 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M.

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Financiele advisering aan de consument Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H.

Tilburg University. Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H. Tilburg University Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H. Published in: Waarden-in-Spanning. Conflicterende Keuzen bij Zelfstandige Ondernemers, Land en- Tuinbouwers Publication date: 2001 Link to publication

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication Tilburg University Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1988). Psychologisch marktonderzoek.

Nadere informatie

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Tilburg University De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Published in: De Rol van het Vermogen in de Economie. Preadviezen van de KVS Publication date: Link to

Nadere informatie

De Derde Wereld en de Global Studies

De Derde Wereld en de Global Studies Mondiale conflicten De Derde Wereld en de Global Studies Werner Cornelis " #! % & "! $ #! '!!!! " # )! $! ( $! #!!! "!! $ '!!!! +,! *!!! @I?99A9J

Nadere informatie

Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R.

Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R. Tilburg University Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R. Published in: Financiering en belegging Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Omgaan met verschillen Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Omgaan met verschillen

Tilburg University. Omgaan met verschillen Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Omgaan met verschillen Tilburg University Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Publication date: 2002 Link to publication Citation for published version (APA): Kroon, S., Vallen, T., & Van den Branden,

Nadere informatie

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L.

Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L. Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L. Gepubliceerd: 01/01/1966 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the

Nadere informatie

Handleiding Matlab voor W en BMT

Handleiding Matlab voor W en BMT Handleiding Matlab voor W en BMT bij de eerstejaars-training Matlab 2000/2001 Voorwoord Voor u ligt de trainings-handleiding Matlab voor het eerste studiejaar W en BMT. De handleiding bestaat uit vier

Nadere informatie

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1992 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M., &

Nadere informatie

Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E.

Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E. Tilburg University Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E. Published in: Nederlands Juristenblad Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Tilburg University. De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 1999 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis " De Klosterhof" te Arcen Deelen, van, Eric

Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis  De Klosterhof te Arcen Deelen, van, Eric Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis " De Klosterhof" te Arcen Deelen, van, Eric Gepubliceerd: 01/01/1992 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als

Nadere informatie

Tilburg University. Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse. Publication date: 2012

Tilburg University. Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse. Publication date: 2012 Tilburg University Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse Publication date: 2012 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Project verslag Gegaste Containers 2008

Project verslag Gegaste Containers 2008 Ð ±»½ Ù»¹» ݱ² ²» Î ± ¹» ßèéð Project verslag Gegaste Containers 2008 ² ±«¼ ± ¹ ª» ʱ± ±± ¼ ë ï Í ³»²ª ²¹ é î Ð ±»½ ±»»² «ª±» ²¹ îòï ß ²» ¼ ²¹ ç îòî ܱ»» ²¹»² ç îòí Ë ª±» ²¹ ç îòíòï Û»» ²»½»¾» ±»µ»² ç

Nadere informatie

Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen

Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen Janssen, J.D.; Schoofs, A.J.G. Gepubliceerd: 01/01/1971 Document Version Uitgevers

Nadere informatie

Tilburg University. Published in: Economisch Statistische Berichten. Publication date: 2000. Link to publication

Tilburg University. Published in: Economisch Statistische Berichten. Publication date: 2000. Link to publication Tilburg University Komen we steeds meer rood te staan?. [Review of the book De Nederlandse Economie 1999, CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek, 2000] van Schaik, A.B.T.M. Published in: Economisch Statistische

Nadere informatie

Hergebruik moet vanzelfsprekend worden

Hergebruik moet vanzelfsprekend worden Hergebruik moet vanzelfsprekend worden Moonen, S.P.G. Published in: 360, het kan wel! Gepubliceerd: 01/01/2013 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document

Nadere informatie

Tilburg University. De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR. Publication date: 2008

Tilburg University. De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR. Publication date: 2008 Tilburg University De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Klaassen,

Nadere informatie

Tilburg University. Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine. Publication date: 2000

Tilburg University. Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine. Publication date: 2000 Tilburg University Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine Publication date: 2000 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Docentenhandleiding FOODTOPIA Het eten van de toekomst

Docentenhandleiding FOODTOPIA Het eten van de toekomst Docentenhandleiding FOODTOPIA Het eten van de toekomst $ % &'# ( ) * "! " # INLEIDING -!.$ " " +,! 0123453634784 + - /! 9 : ;: - " < = - > " STICHTING BIOWETENSCHAPPEN EN MAATSCHAPPIJ! " )? : @ 9 ABCDDB,

Nadere informatie

Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel

Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel Wijnen, J.T.M. Gepubliceerd: 01/01/1994 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication:

Nadere informatie

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric

Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric Tilburg University Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric Document version: Preprint (usually an early version) Publication date: 2009 Link to publication

Nadere informatie

Evaluatie experiment van werk naar werk tussenrapportage Visscher, K.; de Groot, M.; van Eck, S.; van Gestel, N.; van de Pas, Irmgard

Evaluatie experiment van werk naar werk tussenrapportage Visscher, K.; de Groot, M.; van Eck, S.; van Gestel, N.; van de Pas, Irmgard Tilburg University Evaluatie experiment van werk naar werk tussenrapportage Visscher, K.; de Groot, M.; van Eck, S.; van Gestel, N.; van de Pas, Irmgard Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Tilburg University. Internationaal marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Published in: Onderzoek. Publication date: 1992. Link to publication

Tilburg University. Internationaal marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Published in: Onderzoek. Publication date: 1992. Link to publication Tilburg University Internationaal marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Published in: Onderzoek Publication date: 1992 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1992). Internationaal

Nadere informatie

Prinsessekade!15!! Haarlem!

Prinsessekade!15!! Haarlem! Prinsessekade15 Haarlem Vraagprijs 619.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Prinsessekade15GHaarlem DitROYALEenBIJZONDERSFEERVOLLEHERENHUIS(1908)metZONNIGEVOORGenACHTERTUINstaatinde

Nadere informatie

Tilburg University. Bedrijfsscholing de Wolff, C.J.; Luijkx, Ruud; Kerkhofs, M.J.M. Published in: Over - Werk: Tijdschrift van het steunpunt WAV

Tilburg University. Bedrijfsscholing de Wolff, C.J.; Luijkx, Ruud; Kerkhofs, M.J.M. Published in: Over - Werk: Tijdschrift van het steunpunt WAV Tilburg University Bedrijfsscholing de Wolff, C.J.; Luijkx, Ruud; Kerkhofs, M.J.M. Published in: Over - Werk: Tijdschrift van het steunpunt WAV Publication date: 2002 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Voorziening voor de integratie van zonwering

Voorziening voor de integratie van zonwering Voorziening voor de integratie van zonwering Lichtenberg, J.J.N.; Timmermans, A.W.C.; Willems, M.H.P.M. Gepubliceerd: 07/01/2003 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please

Nadere informatie

Tilburg University. Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008. Link to publication

Tilburg University. Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008. Link to publication Tilburg University Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Vranken, J. B. M., (2008). Buitengerechtelijke

Nadere informatie

Rechterlijke organisatie en organisatie van de rechtspraak Barendrecht, Maurits

Rechterlijke organisatie en organisatie van de rechtspraak Barendrecht, Maurits Tilburg University Rechterlijke organisatie en organisatie van de rechtspraak Barendrecht, Maurits Published in: Nederlands Juristenblad Publication date: 2001 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

îòððð ìòððð ³³ô º µ»²¼» ³»² ± ²ª ¹ ìëð ïòîíë ³³

îòððð ìòððð ³³ô º µ»²¼» ³»² ± ²ª ¹ ìëð ïòîíë ³³ ÍÑÒ ÝÑ ïïð Ó±¾»» ²»» ²¼ Ì» Õ µ» ñ ±» ²¹ ͱ² ½± ïïð Û» ½» ±» ²¹»² ³» ±¹»» ¹» «¼ ±» ¼»²ô ¹» ½ µ ª±±» ¼±»» ²¼»² Ð ²»» º³» ²¹»²æ Ü µ» ر±¹» Þ»»¼» Ü»«²»» Ú ³» ± ¾±«Ð ²»» ² ½ Þ» ²¹ ߺ» µ ²¹ Ù» «¼ ±» Î ó ¼» ø

Nadere informatie

Taaltechnologie voor mensen met communicatieve beperkingen Krahmer, Emiel; Marsi, E.C.; Beijer, L.

Taaltechnologie voor mensen met communicatieve beperkingen Krahmer, Emiel; Marsi, E.C.; Beijer, L. Tilburg University Taaltechnologie voor mensen met communicatieve beperkingen Krahmer, Emiel; Marsi, E.C.; Beijer, L. Published in: DIXIT: tijdschrift over toegepaste taal- en spraaktechnologie Publication

Nadere informatie

Tilburg University. Naar een echte visie op het onderwijs Barendrecht, Maurits. Published in: Nederlands Juristenblad. Publication date: 2001

Tilburg University. Naar een echte visie op het onderwijs Barendrecht, Maurits. Published in: Nederlands Juristenblad. Publication date: 2001 Tilburg University Naar een echte visie op het onderwijs Barendrecht, Maurits Published in: Nederlands Juristenblad Publication date: 2001 Link to publication Citation for published version (APA): Barendrecht,

Nadere informatie

Herindeling en bestuurskracht Súdwest-Fryslân, Eindrapport Schaap, Linze; van den Dool, Leon

Herindeling en bestuurskracht Súdwest-Fryslân, Eindrapport Schaap, Linze; van den Dool, Leon Tilburg University Herindeling en bestuurskracht Súdwest-Fryslân, Eindrapport Schaap, Linze; van den Dool, Leon Document version: Early version, also known as pre-print Publication date: 2014 Link to publication

Nadere informatie

Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph

Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Ankerplaats 43 te Ridderkerk

Ankerplaats 43 te Ridderkerk Ankerplaats 43 te Ridderkerk Zonnig, luxe en ruim 3 kamer appartement op de 12e verdieping met een fraai balkon op het Westen kunt u genieten van een fantastisch uitzicht. Op uw eigen terras de zon zien

Nadere informatie

Berekening van dimensieloze getallen ten behoeve van het electro-erosief onderzoek Kerstens, C.

Berekening van dimensieloze getallen ten behoeve van het electro-erosief onderzoek Kerstens, C. Berekening van dimensieloze getallen ten behoeve van het electro-erosief onderzoek Kerstens, C. Gepubliceerd: 01/01/1965 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the

Nadere informatie

Tilburg University. Bespreking van 'Werknemerscompensatie in de steigers' van Dijck, Gijs. Published in: Recht der werkelijkheid

Tilburg University. Bespreking van 'Werknemerscompensatie in de steigers' van Dijck, Gijs. Published in: Recht der werkelijkheid Tilburg University Bespreking van 'Werknemerscompensatie in de steigers' van Dijck, Gijs Published in: Recht der werkelijkheid Document version: Author final version (often known as postprint) Publication

Nadere informatie

Tilburg University. Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole. Published in: Fiscaal Praktijkblad

Tilburg University. Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole. Published in: Fiscaal Praktijkblad Tilburg University Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole Published in: Fiscaal Praktijkblad Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2013 Link to publication

Nadere informatie

Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety

Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Vervormingsmetingen Z-profiel

Vervormingsmetingen Z-profiel Vervormingsmetingen Z-profiel Kortman, J.C. Gepubliceerd: 01/01/1964 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication: A submitted

Nadere informatie

Tilburg University. Het Nederlandse parlement als Europese waakhond Meuwese, Anne. Published in: Ars Aequi

Tilburg University. Het Nederlandse parlement als Europese waakhond Meuwese, Anne. Published in: Ars Aequi Tilburg University Het Nederlandse parlement als Europese waakhond Meuwese, Anne Published in: Ars Aequi Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2014 Link to

Nadere informatie

Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M.

Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M. Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G.

Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G. Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Tilburg University. Geloofwaardigheid in politiek en bestuur Boogers, M.J.G.J.A. Published in: Bestuurskunde

Tilburg University. Geloofwaardigheid in politiek en bestuur Boogers, M.J.G.J.A. Published in: Bestuurskunde Tilburg University Geloofwaardigheid in politiek en bestuur Boogers, M.J.G.J.A. Published in: Bestuurskunde Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2012

Nadere informatie

Tilburg University. Internet als kinderoppas Koops, Bert Jaap. Published in: Nieuwsbrief IT & Recht. Publication date: 1996. Link to publication

Tilburg University. Internet als kinderoppas Koops, Bert Jaap. Published in: Nieuwsbrief IT & Recht. Publication date: 1996. Link to publication Tilburg University Internet als kinderoppas Koops, Bert Jaap Published in: Nieuwsbrief IT & Recht Publication date: 1996 Link to publication Citation for published version (APA): Koops, E. J. (1996). Internet

Nadere informatie

Vedor Editor Handleiding

Vedor Editor Handleiding Vedor Editor Handleiding Kijk voor meer editor tips op help.vedor.nl. Versie 1.3 Handleiding Vedor-editor Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 4 Vedor Editor Bookmarklet... 5 3 De werkbalk...

Nadere informatie

Beperkte rol privaatrecht bij prefentiebeleid medicijnen Vranken, J.B.M.

Beperkte rol privaatrecht bij prefentiebeleid medicijnen Vranken, J.B.M. Tilburg University Beperkte rol privaatrecht bij prefentiebeleid medicijnen Vranken, J.B.M. Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Vranken, J. B. M., (2008). Beperkte

Nadere informatie

Interactie als gereedschap Koole, Tom

Interactie als gereedschap Koole, Tom Interactie als gereedschap Koole, Tom IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike

Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma.

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. University of Groningen Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. Verbakel, N. J. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus

Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

Schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs de Boer, Hester

Schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs de Boer, Hester Schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs de Boer, Hester IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

University of Groningen. Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera

University of Groningen. Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera University of Groningen Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Tilburg University. Algemene Economie in de NIVRA-opleiding van Schaik, A.B.T.M.

Tilburg University. Algemene Economie in de NIVRA-opleiding van Schaik, A.B.T.M. Tilburg University Algemene Economie in de NIVRA-opleiding van Schaik, A.B.T.M. Published in: De Accountant: Maandblad van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Publication date: 1989 Link

Nadere informatie

Improving metabolic control in NIDDM patients referred for insulin therapy Goddijn, Patricia Petra Maria

Improving metabolic control in NIDDM patients referred for insulin therapy Goddijn, Patricia Petra Maria Improving metabolic control in NIDDM patients referred for insulin therapy Goddijn, Patricia Petra Maria IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

Molecular aspects of HNPCC and identification of mutation carriers Niessen, Renee

Molecular aspects of HNPCC and identification of mutation carriers Niessen, Renee Molecular aspects of HNPCC and identification of mutation carriers Niessen, Renee IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ  1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm : A ➎ C ➎ B D = 6mm = 9/1mm = 19mm a!? # % b &., @ $ c + ± = d * / : ; ( ) e < > [ \ ] ^ f { } ~ µ ß Ω g λ Ø ø φ " 1 / h Á á É i é Í í Ó ó Ú ú j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï l ï Ö ö Ü ü ÿ  m â Ê ê î

Nadere informatie

Infrastructure investment in Indonesia Mustajab, M.

Infrastructure investment in Indonesia Mustajab, M. Infrastructure investment in Indonesia Mustajab, M. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Tinnitus Bartels, Hilke

Tinnitus Bartels, Hilke Tinnitus Bartels, Hilke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document Version Publisher's

Nadere informatie

Tilburg University. De niet-calculerende consument (Redactioneel) van Damme, Eric. Published in: Markt en Mededinging. Publication date: 2004

Tilburg University. De niet-calculerende consument (Redactioneel) van Damme, Eric. Published in: Markt en Mededinging. Publication date: 2004 Tilburg University De niet-calculerende consument (Redactioneel) van Damme, Eric Published in: Markt en Mededinging Publication date: 2004 Link to publication Citation for published version (APA): van

Nadere informatie

The importance of tactical skills in talent development Kannekens, Rianne

The importance of tactical skills in talent development Kannekens, Rianne The importance of tactical skills in talent development Kannekens, Rianne IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

In afwachting van de inperking van de stilzwijgende verlenging TjongTjin Tai, Eric

In afwachting van de inperking van de stilzwijgende verlenging TjongTjin Tai, Eric Tilburg University In afwachting van de inperking van de stilzwijgende verlenging TjongTjin Tai, Eric Published in: Nederlands Juristenblad Document version: Author final version (often known as postprint)

Nadere informatie

Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus

Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

Tilburg University. Marketingonderzoek aan Nederlandse Universiteiten Kasper, J.D.P.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Marketingonderzoek aan Nederlandse Universiteiten Kasper, J.D.P.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Marketingonderzoek aan Nederlandse Universiteiten Kasper, J.D.P.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1993 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Munt en markt van Damme, Eric. Published in: Markt en Mededinging. Publication date: 2002. Link to publication

Tilburg University. Munt en markt van Damme, Eric. Published in: Markt en Mededinging. Publication date: 2002. Link to publication Tilburg University Munt en markt van Damme, Eric Published in: Markt en Mededinging Publication date: 2002 Link to publication Citation for published version (APA): van Damme, E. E. C. (2002). Munt en

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij gezelligheidsuitjes of personeelsfeesten Vranken, J.B.M.

Aansprakelijkheid bij gezelligheidsuitjes of personeelsfeesten Vranken, J.B.M. Tilburg University Aansprakelijkheid bij gezelligheidsuitjes of personeelsfeesten Vranken, J.B.M. Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Vranken, J. B. M., (2008).

Nadere informatie

Lamotrigine in bipolar depression Loos, Marcus Lambertus Maria van der

Lamotrigine in bipolar depression Loos, Marcus Lambertus Maria van der Lamotrigine in bipolar depression Loos, Marcus Lambertus Maria van der IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Tilburg University. Partners, hun advocatenkantoren en hun Orde Barendrecht, Maurits. Published in: Nederlands Juristenblad. Publication date: 2002

Tilburg University. Partners, hun advocatenkantoren en hun Orde Barendrecht, Maurits. Published in: Nederlands Juristenblad. Publication date: 2002 Tilburg University Partners, hun advocatenkantoren en hun Orde Barendrecht, Maurits Published in: Nederlands Juristenblad Publication date: 2002 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Helping infants and toddlers in Foster family care van Andel, Hans

Helping infants and toddlers in Foster family care van Andel, Hans Helping infants and toddlers in Foster family care van Andel, Hans IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen Roeke, M.

Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen Roeke, M. Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen Roeke, M. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

Tilburg University. Gaat doorwerken na AOW echt werken? Oude Mulders, Jaap; van Dalen, Harry; Henkens, Kene. Published in: Me Judice

Tilburg University. Gaat doorwerken na AOW echt werken? Oude Mulders, Jaap; van Dalen, Harry; Henkens, Kene. Published in: Me Judice Tilburg University Gaat doorwerken na AOW echt werken? Oude Mulders, Jaap; van Dalen, Harry; Henkens, Kene Published in: Me Judice Document version: Final published version Publication date: 2017 Link

Nadere informatie

Het bepalen van een krommingsprofiel van een ketel

Het bepalen van een krommingsprofiel van een ketel Het bepalen van een krommingsprofiel van een ketel ter Morsche, H.G. Gepubliceerd: 01/01/1993 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this

Nadere informatie

Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice

Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it.

Nadere informatie

The diversity puzzle Mäs, Michael

The diversity puzzle Mäs, Michael The diversity puzzle Mäs, Michael IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document Version

Nadere informatie

Individuele ambtelijke rechtspositieregeling op de helling? Vervolg van Drongelen, Harry; Veendam, N.H.

Individuele ambtelijke rechtspositieregeling op de helling? Vervolg van Drongelen, Harry; Veendam, N.H. Tilburg University Individuele ambtelijke rechtspositieregeling op de helling? Vervolg van Drongelen, Harry; Veendam, N.H. Published in: HR Overheid Publication date: 2013 Link to publication Citation

Nadere informatie