Tilburg University. Publication date: Link to publication

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tilburg University. Publication date: 2005. Link to publication"

Transcriptie

1 Tilburg University Naar een Optimaal Design voor Investeringssubsidies in Milieuvriendelijke Technieken Aalbers, R.F.T.; van der Heijden, Eline; van Lomwel, A.G.C.; Nelissen, J.H.M.; Potters, n; van Soest, Daan; Vollebergh, H.R.J. Publication date: 2005 Link to publication Citation for published version (APA): Aalbers, R. F. T., van der Heijden, E. C. M., van Lomwel, A. G. C., Nelissen, J. H. M., Potters, J. J. M., van Soest, D. P., & Vollebergh, H. R. J. (2005). Naar een Optimaal Design voor Investeringssubsidies in Milieuvriendelijke Technieken. (Studies in Economic Policy;!!No. 15). Rotterdam: OCfEB. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright, please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 29. jan. 2016

2 Æ Ö Ò ÇÔØ Ñ Ð Ò ÚÓÓÖ ÁÒÚ Ø Ö Ò Ù Ò Å Ð ÙÚÖ Ò Ð Ì Ò Ò Êº ºÌº Ð Ö º ºÅº Ú Ò Ö À Ò º º º Ú Ò ÄÓÑÛ Ð ÂºÀºÅº Æ Ð Ò ÂºÂºÅº ÈÓØØ Ö ºÈº Ú Ò ËÓ Ø ÀºÊºÂº ÎÓÐÐ Ö Ñ ÖØ ¾¼¼ Ø Ö ÔÔÓÖØ ÓÔ Ø Ð Ò ÓÔ Ö Ø Ú Ò Ø Å Ò Ø Ö Ú Ò ÎÓÐ Ù Ú Ø Ò ÊÙ ÑØ Ð ÇÖ Ò Ò Ò Å Ð Ù Ò Ø Å Ò Ø Ö Ú Ò ÓÒÓÑ Òº

3 Ç ÊÓØØ Ö Ñ ¾¼¼ ÐÐ Ö Ø Ò ÚÓÓÖ ÓÙ Òº Æ Ø Ù Ø Þ Ù Ø Ú Ñ ÛÓÖ Ò Ú ÖÚ ÐÚÓÙ ÓÔ Ð Ò Ò Ò ÙØÓÑ Ø Ö Ú Ò Ø Ò Ó ÓÔ Ò Ö Ñ Ø Ò Ò ÚÓÖÑ Ó ÓÔ Ò Û Þ ØÞ Ð ØÖÓÒ Ñ Ò ÓÓÖ ÓØÓ ÓÔ Ò ÓÔÒ Ñ Ò Ó ÓÔ Ò Ò Ö Ñ Ò Ö ÞÓÒ Ö ÚÓÓÖ Ò Ö Ø Ð ØÓ Ø Ñ¹ Ñ Ò Ú Ò Ù Ø Ú Öº ÐÐ Ö Ø Ö ÖÚ º ÆÓ Ô ÖØ Ó Ø ÔÙ Ð Ø ÓÒ Ñ Ý Ö ÔÖÓ Ù ØÓÖ Ò Ö ØÖ Ú Ð Ý Ø Ñ ÓÖ ØÖ Ò Ñ ØØ Ò ÒÝ ÓÖÑ ÓÖ Ý ÒÝ Ñ Ò Ð ØÖÓÒ Ñ ¹ Ò Ð Ô ÓØÓÓÔÝ Ò Ö ÓÖ Ò ÓÖ ÓØ ÖÛ Û Ø ÓÙØ Ø ÔÖ ÓÖ ÛÖ ØØ Ò Ô ÖÑ ÓÒ Ó Ø ÔÙ Ð Öº ÁË Æ ¼ ¹½ ¹ ÇÒØÛ ÖÔ ÓÑ Ð Ò ÖÙ ÁËÇ ÖÓ Ô À Ö ÒÜÚ Ð ¹ Ò Ñ

4 ÎÓÓÖÛÓÓÖ À Ø Ø Ð Ù ÙÐ Ò Ñ Ö Ò Ö Ò ÛÓÖ Ò Ù Ø Ú Ò Ø ÒÚÓ Ö Ò Ú Ò ÙÖÓ ÓÚ ÖÐ º ÒØ ÓÑ Ò Ñ Ø Ð Ø Ò Ð ÓÑ ÒÚ ¹ Ø Ö Ò Ò Ò Ñ Ð ÙÚÖ Ò Ð Ø ÒÓÐÓ Ø Ø ÑÙÐ Ö Ò Ø Ø Ò ÓÓ ÓÓ ÓÔ ÔÓÐ Ø Ò º Ø Ö ÔÔÓÖØ ÓÓÔØ Ò Þ Ù Ò ÒÙØØ Ö Ø Ð Ú Ö Ò ÓÓÖ Ò Ø Ò ÓÔ Û Ð Û Þ Ø Ñ Ð ÙµÖ Ò Ñ ÒØ Ô Ö Ù ¹ ÙÖÓ Ò ÛÓÖ Ò Ú Ö ÖÓÓغ Þ Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö Ø Ö Ú Ò Þ ØÙ Þ Ò Û Ð Ø Ò ÙÒ¹ Ð Ò ÓÑÑ ÓÒ Ø Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ Ñ Ø Ö Ò Ø ÖÞ Ø Û ÐÐ Ò Ø Òº Þ Ð Ò ÓÑÑ ØÓÒ Ù Ø ÚÓÐ Ò Ô Ö ÓÒ Ò Èº À Ñ Ð Ò ÎÊÇŵ º À Ú Ö Ò Ë ÒØ ÖÆÓÚ Ñµ ʺ º Â Ò Ò Ë ÒØ ÖÆÓ¹ Ú Ñµ úº ÃÓÓÔ µ º È Ø Ö ÎÊÇŵ ź ËØÖ Ö ÎÊÇŵ Ò Ñ ÚÖº ƺ ÎÊÇŵº ËÔ Ð Ò Ø Ù Ø Ò Ö Ë ÒØ ÖÆÓÚ Ñ ÚÓÓÖ ÔÖ Ø ÙÐÔ Ø Ð Ø Ö Ò Ú Ò Ñ Ò Ö º ÌÓØ ÐÓØ Ø ÓÒÞ Ò Ù Ø Ò Ö ÐÐ ÐÒ Ñ Ö Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ Ò Ñ Û Ö Øº Æ ÖÙ Ð Ñ Ö Ò Û ÓÔ Ø ÓÒÐÙ Ò Ø Ö ÔÔÓÖØ ÛÓÖ Ò ØÖÓ Ò Ò Ð Ò ÐÐ Ò ÚÓÓÖ Ö Ò Ò Ú Ò Ë Çʹ Ê»ÍÚÌ ÓÑ Òº ÇÓ Ú Ö ÒØÛÓÓÖ¹ Ð ÚÓÓÖ Ú ÒØÙ Ð ÓÒ Ù Ø Ò ÖÙ Ø ÚÓÐÐ Ë Çʹ Ê»ÍÚ̺ ÊÓ Ð Ö ÔÖÓ ØÐ Öµ Ð Ò Ú Ò Ö À Ò ÖØ Ú Ò ÄÓÑÛ Ð Â Ò Æ Ð Ò Â Ò ÈÓØØ Ö Ò Ú Ò ËÓ Ø Ò À ÖÑ Ò ÎÓÐÐ Ö ÊÓØØ Ö Ñ Ñ ÖØ ¾¼¼

5

6 ÁÒ ÓÙ ÓÔ Ú ÎÓÓÖÛÓÓÖ Ë Ñ ÒÚ ØØ Ò ½½ ½ ÁÒÐ Ò ½ ½º½ Ø Ö ÖÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÇÒ ÖÞÓ ÒÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ½º Î Ö ÒØÛÓÓÖ Ò Ú Ò ÖÙ Ø Ö Ø Ö º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º Ê Û Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º Ä Û Þ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ ØÓÖ Ò Ú Ò Ð Ò Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò ¾ À Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ º½ Ï Ø Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ À Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ º º º º º º º º º º º º º Ê ÙÐØ Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÓÒÐÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º À Ø Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÓÒ ÖÞÓ ½ º½ Ñ Ø Ó Ú Ò Ø Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÓÒ ÖÞÓ º º º º º º º ½ º¾ ÒÕÙ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ê ÙÐØ Ø Ò Ú Ò ÒÕÙ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÓÒÐÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÓÙÛ Ø Ò Ò ÚÓÓÖ Ò Ó Ø Òµ Ø Ú Ö Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò º½ Å Ø Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ê ÙÐØ Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ Ò Ö Ò Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò º º º º º º º º º

7 ÁÆÀÇÍ ËÇÈ Î º¾º¾ Ò Ö Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò º º º º º º º º º º º º º¾º Ò Ö ÒÓÓ Þ Ð ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ñ Ø Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾º Ú Ð Ò Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò º º º º º º º º º º ¾ º ÓÒÐÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ð Ò Ú Ð Ò Ò Ê Ö ÒØ ÃÓ Ø Ò Ø Ú Ø Ø Æ Ø¹Ô Ö Ñ ØÖ Ø ØÖ ÙÐØ Ø Ò ÚÓÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Å Ö Ò Ð Ø Ò ÚÓÓÖ ÒÕÙ Ø ÁÒ ØÖÙØ ÚÓÓÖ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ½¼½ ÎÓÓÖ Ð ÒÕÙ Ø ½½ ÅÓ Ð ØØ Ò Ò ÓÔ Ú Ò ÒÕÙ Ø ½

8 Äø Ø Ú Ò Ø ÐÐ Ò º½ À Ø Ø Ú Ò Ú Ö ÐÐ Ò ØÝÔ Ò Ù Ò Ø ØÖ ØÑ ÒØ º¾ Ø Ú Ò Ø Ò Ö Ù ÓÒ Ö Ú Ö ÐÐ Ò ÓÑ Ø Ò Ò º½ Ã Ö Ø Ö Ø Ò Ú Ò Ö Ö ÒØ Ø ÒÓÐÓ Ò º º º º º º º º º º º¾ ÇÒ ÖÚ Ö Ð Ò ÒÕÙ Ø ÓÚ Ö Ø Ò Ò Ò Ø Ò Ò º º º º º º Ò Ú Ò Ö Ö ÒØ Ø ÒÓÐÓ Ò º º º º º º º º º º º º º º º½ ÃÓ Ø Ò Ø Ú Ø Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ú Ö ÐÐ Ò ØÝÔ Ò Ù º º º º º º º º º º º º ¾ º Î Ö ÐÐ Ò Ò Ø Ú Ø Ø ØÙ Ò Ñ Ò Ö Ò ØÙ ÒØ Ò º º º º º ¾ º Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ù Ñ Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ù ÓÒ Ö Ò Ö ÓÒ Ø º º º º º º º º º º Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ù ÓÒ Ö Ú Ö ÓÑ Ø Ò Ò º º º º º º½ Å Ö Ò Ð Ø Ò ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ò Ö ¹Ø ÒÓÐÓ º º º º¾ Å Ö Ò Ð Ø Ò ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ò ÖØ ÒÓÐÓ º º º º º Å Ö Ò Ð Ø Ò ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò ÐÙ ØØ ÒÓÐÓ º º º º º º Å Ö Ò Ð Ø Ò ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ú ÐØ ÒÓÐÓ º º º º º º½ º¾ º È Ö Ñ Ø Ö ØØ Ò Ò ÚÓÓÖ Ò Ö Ò ÐÙ Ø º º º º º º º º º º º º º ½ ½ È Ö Ñ Ø Ö ØØ Ò Ò ÚÓÓÖ Ú Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ È Ö Ñ Ø Ö ØØ Ò Ò ÚÓÓÖ Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

9

10 Äø Ø Ú Ò ÙÖ Ò ½º½ Ê Ð Ò Ò Ø Ú Ö Þ Ò Ò Ö Ð Ò º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾ Ê Ð Ò Ò ÒØ Ö Þ Ò Ò Ö Ð Ò º º º º º º º º º º º º ¾ ½º ÓÒµÚ Ö Ð Ö Ú Ò Ö Ð Ò Ò ÓÔ Ú Ò ÒØ º º ¾ ½º Ê Ð Ò Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ö Þ Ò Ò Ö Ð Ò º º º º º º º º º ¾ ½º ÃÓ Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ò Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½ À Ø Ò Ú Ò Ù Ø ÚÓ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò º º º º º º º º º º º º º½ ÎÓÓÖ Ð Ú Ò Ò ÒÕÙ Ø ØÝÔ Ú Ð º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ Ò Ö ¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò º º º º¾ Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ Ò Ö ¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò º Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ Ò Ö ¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÓÒ¹ Ö Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ Ò Ö ¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÓÒ Ö Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ ÒÓÓ Þ Ð Ò Ö ¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÓÒ Ö Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò º º º º º º º º º º ½ º Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ ÒÓÓ Þ Ð Ò Ö ¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÓÒ Ö Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò º º º º º º º º º º ¾ º Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ Ú Ð¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò º º º º º Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ Ú Ð¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò

11

12 Ë Ñ ÒÚ ØØ Ò Ë Ò Ò ÒØ Ð Ö Ò Ø ÑÙÐ ÖØ Æ ÖÐ Ò ÓÚ Ö Ú Ù Ð Ò Ú Ò Ñ Ð ÙÚÖ Ò Ð Ø ÒÓÐÓ º Î Ö Ð Ò Ò Ð Ï ÐÐ ÙÖ ¹ Ö Ú Ò ÅÁÄ Ù¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Î ÅÁĵ Ò Ö Ò Å Ð Ù¹ÁÒÚ Ø Ö Ò ØÖ Á Ò ÅÁ µ Ò Ø ÐÙ Ø ËØ ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ò Ö ÞÙ Ò Ö Ñ ¹ Ð Ò Ë Ìµ ÛÓÖ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø Ò Ú ÖÐ ÚÓÓÖ Ö Ú Ò Ò ÐØ Ö¹ Ò Ø Ú Ñ Ð ÙÚÖ Ò Ð µ Ø ÒÓÐÓ ÒÚ Ø Ö Òº Ó³Ò Ú ÖÐ Ò Ú Ò ÒÚ Ø ¹ Ö Ò Ó Ø Ò Ú Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ Ñ Ø Ø ÚÓÓÖ Ö Ú Ò ÒØÖ Ð Ö ÓÑ Ò Ø ØÝÔ Ø ÒÓÐÓ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Û Ö ÓÓÖ Ö Ò ÙÒ Ø Ñ Ð Ù¹ Ø ÓÔØÖ Øº À Ø Ò Ð Ò Ö ÚÖ Ò Ó Ú ÖÖ Ø Ò ØÖÙÑ ÒØ Ö ÙÑ Ø Ò ¹ ÒØ ÛÓÖ Ø ØÓ Ô Øº À ÖÓÚ Ö Þ Ò ÒÓ ØÛ Ð Ö Þ Ò Ò Ö ÒÐ Ò Ú Ò Ö Ö ÓÒ ÖÞÓ ÞÓ Ð Ò ØÙ Ò Ø Ö Ú Ò Á Ç Ò Ö Ù Ö Ø Ðº ¾¼¼¼µµ Ò Ò Ö ÔÔÓÖØ Ú Ò Ð Ñ Ò Ê Ò Ñ Ö ¾¼¼ µº Ò Ú Ð ÒÓ Ñ Ò Ð Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø ¹ Ò Ö Ð Ñ Ð ÙÛ Ò Ø Ô Ö Ú Ö ØÖ Ø ÙÖÓ Ù Ð Ö Ù ØÚ ÐØ Ò ÓÔ Ú Ò Ø ÒØ Ð ÐÒ Ñ Ö Ò Ö Ð Ò Ú ÖÛ Ø Ñ ÛÓÖ Òº Ô Ò ØÙ Ò Ö Ö Ð Ø ØÙ Ò ÚÓÖÑ Ú Ò Ú Ò Ò Ù Ò Ö ÒØ Ò Ó Ø Òµ Ø Ú Ø Ø ÓÒØ Ö Ø Ø Ö Ò Þ ØÙ º ËØ Ù Ø Ò Ú Ò Ø Ò Ö Ð Ò Ò Ò Û Ö Ò Ò Ø ÚÓÓÖ ÚÖ Ò Ó Ú ÖÖ Þ Ö Ð Ò Ò Þ Ð Ø Ö ÞÓÙ Ò ÙÒÒ Ò ÛÓÖ Ò ÚÓÖÑ Ú Òº Þ ØÙ ÓÓ Ø Þ Ð ÙÒ ÓÔ Ø ÚÙÐÐ Òº ÇÒ ÖÞÓ Ø Ö Ð Ø ØÙ Ò ÚÓÖÑ Ú Ò Ú Ò Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ú Ø Ø ÖÚ Ò Ð Ñ Û Ð ØÓÖ Ò Ô Ø Òµ Ú Ò ÚÓÖÑ Ú Ò Ö ÚÓÓÖ Ðµ Ú Ò Ð Ò Þ Òº ÌÓØ ÐÓØ Þ Ò ÓÒ ÖÞÓ Ö ÙÐØ Ø Ò ÖÙ Ø ÓÑ Ò Ø Ò ÓÔ Û Ð Û Þ Ó Ø Òµ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ò ÛÓÖ Ò Ú Ö ÖÓÓØ ÚÓÓÖ Ð ÓÓÖ Ø ÞÓÖ Ò Ø Þ Ö Ð Ò ÞÓÚ Ð ÑÓ Ð ÒÚ Ø Ö Ö ÔÖ ÐØ ÓÑ ÙÒ ÒÚ Ø Ö Ò Ö Ø Û Þ Òº

13 ½¾ Ë Ñ ÒÚ ØØ Ò Þ ÚÖ Ò Ø Ö ÔÔÓÖØ ÓÒ ÖÞÓ Ø Ñ Ø ÙÐÔ Ú Ò ØÛ ÑÓ ÖÒ ÓÒÓÑ ¹ ÓÒ ÖÞÓ Ñ Ø Ó Ò Ø Û Ø Ò Ò ÓÒÓÑ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ø Ð ÒÕÙ Ø ÓÒ Ö Ñ Ò Ö Ú Ò Ö Ú Òº ÐÐ Ö Ö Ø Ò Ð Ø Ú Ò ØÓÖ Ò Ñ Ò Ø Ð ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò Ú Ò Ö Ú Ò ÞÓÙ Ò ÙÒÒ Ò ÒÚÐÓ Ò ÓÔ Ú Ò Ð Ø Ö ØÙÙÖ ØÙ Ò ÜÔ ÖØ ÓÔ Ò ÓÒ³º Þ Ð Ø Ú Ò ¹ ØÓÖ Ò Ú ÖÚÓÐ Ò ÖÙ Ø ÓÑ Ø Ò Ú Ø Ø Ø ÐÐ Ò Ú Ò Ù Ø Ø ÚÓ Ö Ò ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò ÒÕÙ Ø º Å Ø ÙÐÔ Ú Ò ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò ÙÞ Ú Ò Ð¹ Ò Ñ Ö ÓÒ ÖÞÓ Ø ÓÓÖ Þ Ò Ò Ð ÓÖ ØÓÖ ÙÑ ØÙ Ø Ø ÓÒ ÖÓÒØ Ö Ò Ñ Ø Ú Ö¹ ÐÐ Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò ÓÓ Ø Ù ÒØ Ð Ù Ö Ø ÒÓ¹ ÐÓ Òµ Ò Ò Ô Ð ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò ÓÒ¹ Ø Ö Ò ÚÓ Ø ÔÖÓ ÒØ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ Ø Ø Ö µº à ÒÑ Ö Ò ÚÓÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ø ÐÒ Ñ Ö Þ Ò Ù Ø Ø Ð Ò Ò Ú Ò ÙÞ Þ Ø Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ñ Øº ÒÕÙ Ø Ú Ö ØÙÙÖ Ò Ö Ñ Ò Ö Ò Ú ØØ ØÛ Ð ÞÓ Ò Ñ ÙÞ ØÙ¹ Ø º Ò ÙÞ ØÙ Ø Ö Ø Ö ÖØ ØÛ Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ò Ú Ò Ò Ò¹ Ð Ò ÓÖÑ Ø Ö ØÙ Ø Ò ÓÚ Ö ÒÑ Ö Òº Ò ÐÒ Ñ Ö ÚÖ Ò Ø Ú Ò Û Ð Ú Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Þ ÔÖ Ö Ö Òº Î ÖÚÓÐ Ò ¹ ÚÖ Ó Þ ÔÖ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ Ò ÙÒ Ö ØÙ Ø ÓÓ Û Ö Ð ÞÓÙ Ò Ò Òº Å Ø ÙÐÔ Ú Ò Ø Ø Ø Ñ Ø Ó Ò Þ Ò ÙÞ Ú Ò ÐÒ Ñ Ö Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò ÒØÛÓÓÖ Ò ÓÔ ÒÕÙ Ø Ò ÐÝ Ö º ÇÔ Þ Û Þ ÒÞ Ø Ú Ö Ö Ò Ò Ø Ú Ö Ò ØÙ Ò Ø Ù Ò Ò Ó Ø Òµ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ú Ö ÐÐ Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Òº À Ø ÜÔÐ Ø Ò Ø Ó Ð Ò Ú Ò Ø Ö ÔÔÓÖØ ÓÑ Ø Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö ¹ Ð Ò Ò ÞÓ Ð ÅÁ Á Ó Î ÅÁÄ Ø ÓÓÖ Ð Ò Ò ÓÒÖ Ø Ò Þ Ö Ô Ð Ò Ú Ð Ò Ò Ò Ø Ö Òº À Ø Û Ð Ó Ð Ò ÓÑ Ð Ñ Ò ÔÖ Ò ¹ Ô Ø ÓÖÑÙÐ Ö Ò Ú ÖÚÓÐ Ò ÖÙ Ø ÙÒÒ Ò ÛÓÖ Ò ÓÑ Ø Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ú Ö Ø Ö Òº Þ ÔÖ Ò Ô ÛÓÖ Ò ÓÖÑÙÐ Ö Ò Ñ Ö Ð Ñ Ò Ð Ò¹ Ú Ð Ò Òº À Ø Ú Ö Ð ØÙ Ò Þ Ò Ö Ò Ò Ò Ð ÚÓÐ Ø ÛÓÖ Ò ÐÐÙ ØÖ Ö º Ò ÓÒÖ Ø Ò Ú Ð Ò Ñ Ø ØÖ Ò ØÓØ ÓÓ Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ ÚÓÓÖ Ð Á ÞÓÙ ÙÒÒ Ò Þ Ò ÓÑ Ø Ú ÖÐ Ò ØÓØ ¾ ± ÚÓÓÖ Ø ¹ ÒÓÐÓ Ò ØÓØ ¾¼± ÚÓÓÖ Ø ÒÓÐÓ º À Ø Ø ÖÐ Ò Ð Ñ Ò ÔÖ Ò Ô ÞÓÙ ÙÒÒ Ò Þ Ò Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ø Ø Ò ÖÑ Ø ÓÓ Ø Ú Ò ¹ Ð Ø Ò ØÖ Ðغ À Ø Ð Ò Ö Ø Ú Ö Ð ÖØÙ Ò Ø Ò Ú Ð Ò Ò Ð Ú Ò Ó Ð Ø ÐÐ Ò Ú Ò ÓÚ Ö Ó Ø Ö Ù Øµ Ò

14 Ë Ñ ÒÚ ØØ Ò ½ Ù Ñ Ò Ö Ð Ñ Ò º Ð Ø Ö Ù Ø Ø Ø ÞÙÐÐ Ò Ô Ö ÒØ ÚÓÓÖ Ð Ø Ò ØÖ Ú Ö ÓÓ ÑÓ Ø Ò ÛÓÖ Ò Ó ÞÙÐÐ Ò Ö Ñ Ö Ø ÒÓÐÓ ¹ Ò ÓÒ Ö Ö Ð Ò Ö Ø ÑÓ Ø Ò ÛÓÖ Òº À Ø Ð Ñ Ò ÔÖ Ò Ô Ú Ö Ò ÖØ Ø Ö Ò Øº ÇÓ Ò Ó Ö Ù Ø Ð Ø ÒÓ Ø Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ø Ø Ò ÖÑ Ø Ø Ô Ö ÒØ Ð Ø Ò ØÖ Ðغ À ÖÓÒ Ö ÚÓÐ Ø Ò ÓÚ ÖÞ Ø Ú Ò Ð Ò Ö Ø ÓÒÐÙ Ò Ð Ò Ú ¹ Ð Ò Ò Ù Ø Ø ÓÒ ÖÞÓ Ò Ö ÚÓÖ Ò Þ Ò ÓÑ Òº ÀÓÓ ÓÒÐÙ Ö Ø ÓÓ ÓÒÐÙ Ø Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Û Ö Ò Ø Û Ð Þ Ò Þ Þ Ò Ø º À Ø Ú Ò Ú Ò Ò Ð Ö Ò Ò Ð Ø Ò ØÖ Ó ÑÓ Ð ØÓØ Û ÐÐ ÙÖ Ö Ú Ò Ð Ø Ö Ò Ñ Ð ØÓ Ø Ö Ú Ò Ú Ö ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ñ Ð ÙÚÖ Ò Ð Ø ÒÓÐÓ Òº Þ ÓÒÐÙ ÓÑØ ÓÚ Ö Ò Ñ Ø ÓÒÐÙ Ù Ø Ö Ö ÓÒ ÖÞÓ Ö Øº к ¾¼¼¼µµº ÓÚ Ò Ò Ø Ø Ø Ú Ø Ø Ò ÖÑ Ø Ø Ò ØØÓ¹ÚÓÓÖ Ð ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ö Ø Øº ÀÓ Ö Ù Þ Ò Ù Ø Ú Ö Ò Ð Ö Ù º ÐÐ Ò ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ú ÐØ ÒÓÐÓ Ð Ø Ø Ò Ø ÓÔ Ø Òº ØÛ ÓÓ ÓÒÐÙ Ø Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Þ Ò Ö ÓÔ ¹ Ð Ø Ò ØÖ Ø Ú Ö Þ Ò Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ö Þ Ò ÓÔ Ø Ú Ò Ú Ò Ò Ð Ö Ò Ò º ÎÓÓÖ Ö Ú Ò Ñ Ø Ò Ò Ö Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ð Ø ÓÚ Ò Ò Ø Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ö Þ Ò ÓÔ Û ÐÐ ÙÖ Ö Ú Ò Ø Ú Ö Þ Ò Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ö Þ Ò ÓÔ Ø Ú Ò Ú Ò Ò Ð Ö Ò Ò º Ö ÓÓ ÓÒÐÙ Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ñ Ø Ò Ø Ú Ò Ò ÔÔ Ò Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ò ÔÔ Ò Ú Ò Ø Ù Ö Ò Ø ÒÓÐÓ º Ð Ò Ú Ð Ò Ò Þ Ð Ù Ø Ö Ò ÓÖ ÓÑ Ò ÓÔ Û Ð Û Þ Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ø ÑÙÐ ¹ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ú Ö ÓÓ Ò ÛÓÖ Òº À Ö ÚÓÐ Ø Ò Û Ñ Ø ØÛ ÒØØ Ò Ò Òº Ö Ø ÒØØ Ò Ò Ø Ò Ú Ö Ó Ò Ú Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ò Ö ÐÙÒ ³ ÓÑ Ø Ò Ó Ö Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø ÓÚ Ö Ø Ð Ñ Ò Ô Ö Ø Ñ Ø Ò Ð Ö Ø Ú Ø Øº ØÛ ÒØØ Ò Ò Ø Ò Þ Ò Ð Ñ Ò ¹ ÐÓ Ú Ò Ô ÓÑ Ø Ò Ò ¹ Ù Ò Ù Ø ÔÖ Ò ÛÓÖ Ò Ò ÓÚ Ö ÚÖ Ó Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ð Ò Ò Ø Ó Ø Ò Ø º Ó Þ Ò ÓÔ Ú Ò Ò Ö Ö ÓÒ ÖÞÓ Ö Ø Ðº ¾¼¼¼µµ Ú Ö ÐÐ Ò Ñ ØÖ ¹ Ð Ò ÒÓÑ Ò ÓÑ Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Á Ø Ú Ö Ø Ö Ò ÓÓÖ Ø ÒØ Ð

15 ½ Ë Ñ ÒÚ ØØ Ò Ö ¹Ö Ö Ø ÖÙ Ñ Ø Ú Ò Ö Ð Ò Ø Ú ÖÑ Ò Ö Òº Ø ÓÒ ÖÞÓ ÓÒ¹ Ö Ø ÙÒØ Ø Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Á Ò Þ Ò Ù ÚÓÖÑ Ú Ð ÖÓØ Ö Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Á Ù Ø ¾¼¼¼ ÓÑ Ø ÓÓÖ ¹ ÒÓÑ Ò Ñ ØÖ Ð Ò Ø Ô Ö ÒØ Ö ¹Ö Ö Ò Ö ÐÐ Û Ö ÒÐ Ø Ö Ð º Ð Ò Ú Ð Ò Ò ÓÒ Ö Ø Ò Ð Ò Ú Ð Ò Ò Ò Ð Ó Ð Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ú Ö ÖÓØ Òº Ð Ò Ú Ð Ò Þ Ð ÛÓÖ Ò Ò Ú Ò Ò Ò Ö Ð Ú ÒØ Û Ø Ö Û Ø Ú Ò Ò Ú Ð Ò º Ö Ø Ð Ò Ú Ð Ò ÓÑ Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò ÞÓÚ Ð ÑÓ Ð ¹ ÖÙ Ø Ñ Ò Ú Ò ÑÓ Ð ØÓØ Ð Ø Ò ØÖ Ó Û ÐÐ ÙÖ Ö Ú Ò Ò ÔÐ Ø Ú Ò Ò Ð Ö Ò Ò º Ö Ò ÖÚÓÓÖ Ø Ò Ð Ø Ò ØÖ Ò Û ÐÐ ÙÖ Ö Ú Ò Ó Ø Òµ Ø Ú Ö Þ Ò Ò Ò Ð Ö Ò Ò º ØÛ Ð Ò Ú Ð Ò ÓÑ Ø Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò ÖÙ Ñ Ò Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ Ù Ø Ø Ö Ò Ñ Ø ÑÓ Ð ØÓØ Û ÐÐ ÙÖ ¹ Ö Ú Ò º Í Ø Ø ÓÒ ÖÞÓ Ð Ø Ù Ð Ø ÞÓÛ Ð Ø ÑÙÐ Ö Ò ÓÓÖ Ñ Ð Ú Ò Ò Ð Ø Ò ØÖ Ð ÓÓÖ Ñ Ð Ú Ò Ú ÖÚÖÓ Ö Ú Ò Ø Þ Òº ÑÓ Ð ØÓØ Ú ÖÚÖÓ Ö Ú Ò Ö ÚÓÓÖ Ð ÒØÖ Ð ÚÓÓÖ Ö ¹ Ú Ò Ò Ò Ö Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ò Ò»Ó ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ñ Ø Ò Ð Ò Ö Ú Ò Ø ÖÑ Òº ÓÓÖ Ö Ú Ò ÒÙ Ø Ð Ø Ò Þ Ò ÚÓÓÖ Ð Ø Ò ØÖ Û ÐÐ ÙÖ Ö Ú Ò Ø Ø ÞÓÛ Ð Ø Ú Ø Ø Ð Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò º Ø Ú Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ø Ö Ö Ú Ò Þ Ò ÓÔ Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ Ò Ø Ñ Ö ÓÔ Ú Ò Û ÐÐ ÙÖ Ö Ú Ò Û Ð ØÓØ ÒÚ Ø Ö Ò ÓÚ Ö Òº Ö Ò Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ø Ø Ø Ò ÐØ Ú Ò Ö Ú Ò ÚÓÓÖ Ò ÚÓÓÖ Ð Ø Ò ØÖ ÞÓÙ Ò Ò ÓÞ Ò ÒÙ ÚÓÓÖ ÑÓ Ð ¹ ØÓØ Û ÐÐ ÙÖ Ö Ú Ò Þ Òº ÇÑ Ø Û ÐÐ ÙÖ Ö Ú Ò ÚÓÓÖ ÓÚ Ö Ö Ð Ø Ó ÓÓÔ ÐØ Ø ÒÓ Ù Øº ÁÒ ÓÑ Ò Ø Ñ Ø Ò Ó Ö Ø Ú Ø Ø Ø ÒØ Ø Ò Ø Ò Ú Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Øº Ø ¹ Ò Ú Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Þ Ð Þ ÚÓÓÖ Ð ÚÓÓÖ Ó Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ñ Ø Ò Ö Ð Ø Ð Ò Ö Ú Ò Ø ÖÑ Ò ÓÑ Ø Û ÐÐ ÙÖ Ö Ú Ò ÖÚÓÓÖ Ö Ð Ø ÒØÖ Ð º À Ø Ù Ø Ö Ò Ú Ò Ö Ð Ò Ò ÖÙ Ñ Ò Ú Ò Û ÐÐ ÙÖ Ö Ú Ò Ñ Ø ÑÓ Ð ØÓØ Ð Ø Ò ØÖ Ó Ø Ò Ø Ø Ð Ò ØÓØ Ò Ú Ö Ø Ö Ò Ú Ò

16 Ë Ñ ÒÚ ØØ Ò ½ ÒØ Ú Ò Ö Ð Ò º Ö Ò ÖÚÓÓÖ Ø Ò Ø Ú Ð Ò Ö Ð Ø ÐÚ Ø Ú Ø Ø ÓÓ Ø ÒÓ Ù Ø ØÓ Ò ÑØ Ñ Ø Ð ÚÓÐ Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ò Ð Òº Ö Ð Ò Ú Ð Ò ÓÑ Ø ÒØ Ð Ø Ò Ò Ø Ò ÒÑ Ö Ò ÓÑØ ÚÓÓÖ Ù Ö Ò Ù Ø Ø Ö Ò Ò Ø Ð ÖØ Ù Ô Ö ÒÚ Ø Ö Ò ÞÓ Ò Ø Ú ÖÐ Ò Ø Ò Ù Ø Ö Ò Ú Ò Ø Ù Ø ÒÓ º Þ Ñ ØÖ Ð Ú Ö ÓÓ Ø ÞÓÛ Ð Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò ÓÑ Ø Ò ÖÓØ Ö Ù Ø ÒÓ ÓÓ Ó Ø Ò Ø Ú Ø Øº Ø ÖÐ Ò Ö Ò ÚÓÓÖ Þ Ð Ò Ú Ð Ò Ø Ù Ø ÞÓÛ Ð ÜÔ ¹ Ö Ñ ÒØ Ò Ð ÒÕÙ Ø Ð Ø Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ö Ð Ò Ø Ö µ Ø Ø Ð Ø Ù Ô Ö ÒØ Ðغ ÖÑ Ô Ö Ò Ð Ò Ú Ò Ø Ú Ø Ø Ò ÛÓÖ Ò ÓÔ Ú Ò Ò ÓÓÖ Ñ Ö Ø Ò Ò ÓÒ Ö Ö Ð Ò Ø Ö Ò Òº Ø Ð Ø ÚÓÓÖ ÐÐ ØÝÔ Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ñ Ö ÚÓÓÖ Ð ÚÓÓÖ Ú Ðº Ö Û Ø Ú Ò Þ Ð Ò Ú Ð Ò ÒØ ØÛ Ô Ö Ò Òº Ì Ò Ö Ø ÑÓ Ø Ò Ö Ø ÒÓÐÓ Ò Ö Þ Ò ÓÔ Ø ÑÓÑ ÒØ ÒÓ Ò Ø ÓÒ Ö Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ú ÐÐ Òº Ð Ø Ò Ø Ø Ú Ð Ò Þ Ð Ò Ø Ò Ú Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ô Ö Ò Ñ Ø Ò Ð Ò Ú Ò Ø Ú Ø Øº Ì Ò ØÛ ÑÓ Ø Ø Ò ØØÓ ÚÓÓÖ Ð Ø ÒÚ Ø Ö Ö Ö Ø Ò Ø Ò Ò ± Ú Ò Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ö Ù Ø ÓÑ Òº Ð Ø Û Ð Ø Ú Ð Ò Ò ÒÛ Þ Ø ÒÚ Ø Ö Ö Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ö Ù Ñ Ö Ò Ñ Ò ÓÑ Ø Ø Ò ØØÓ ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Ù Ó Ð Ø Ò ØÖ Ò Ö Ð Ò ÓÓ ³ Ò ÛÓÖ Ò Òº Ú Ö Ð Ò Ú Ð Ò ÓÑ ÖÙ Ø Ð Ú Òµ Ñ Ò Ú Ò Ð Ø Ò Û Ö¹ ÓÔ Ö Ú Ò Ò ÙÒÒ Ò Ò Ó Ò Ø ÒÓÐÓ Ù Ö ÛÓÖ Øº Í Ø Ø ÓÒ ÖÞÓ Ð Ø Ò Ñ Ð Ø Ð Ø Ò Ø ÚÓÓÖ Ö Ú Ò ÑÓ Ð Ñ Ò ÓÑ ¹ Ö Ø Ø ÞÓ Ò Ò Ö Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ø Þ Ö ÓÓÖ Ö Ð Ø Ú ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ñ Ð ÙÚÖ Ò Ð Ù Ö µ Ø ÒÓÐÓ Òº Ú Ð Ò Ú Ð Ò ÓÑ Ð Ø Ú Ò Ø ÒÓÐÓ Ò ÚÓÓÖ Ð Ø ÚÓÐ Ò Ö Ø Ö Ò Ó Ò ÓÙÛØ Ò Ñ Ò Á Ñ Ð Ù Ô Ö Ò ØÖ Ò Ø ÒÓÐÓ Ö Ð ÖØ Ö Ð Ø Ð Á ØÖ Ò Ø ÒÓÐÓ ÒÓÓ Þ Ð ÚÓÓÖ Ø ÔÖÓ ÙØ ÔÖÓ Ò Þ Ò Ø Ð Ö Ò Ø ÒÚ Ø Ö ÛÓÖ Ø Ø ÔÖÓ ÙØ ÔÖÓ Ø Ð Ú ÐØ Á Ö ÔÖ Ú Ò Ò Ö Ð Ø Ø Ö Ø ÒÓÐÓ ÓÒØÛ Ð Ò Ò Ø ÓÓÖ Ù ÒÚÐÓ ÛÓÖ Ø

17 ½ Ë Ñ ÒÚ ØØ Ò Æ ÖÑ Ø Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ø Ö Ö Ñ Ø Ò Ò Ó Ñ Ö Ú Ò Þ Ö Ø Ö ÚÓÐ Ó Ø Ø Ö Þ Ñ ÓÑ Ù ÓÔ Ø ÒÓÐÓ Ø Ú ÖÐ Òº ÁÒ Ø Ù Ø Ö Ø Ú Ð Ò ÛÓÖ Ò ÐÓØ Ò ÓÑ ÞÓ³Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ø Ñ Ö Ø Ù Ö Òº Ö Ò ÖÚÓÓÖ Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø ÚÓÓÖ Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ò Ó Ñ Ö Ú Ò Þ Ö Ø Ö ÚÓÐ Ó Ò Ö Ð Ø Ð º ÓÓÖ Ù Ø Ú ÖÐ Ò Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò ÛÓÖ Ò Ú Ö ÓÓ Þ ÓÓ Ö Ð Ò Ú Ð Ò µº Ò Ù Ð Ö Ò ± Ú Ò Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ö Ø Ö Û Ò Þ ÒÚÓÐ ÓÑ Ø Ø Ú Ö Ø Ø Ø ÒÚ Ø Ö Ö Ø ÑÙ¹ Ð Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ñ Ö Ö Ù Ò Ñغ Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ò Ò Ø Ú Ð Ò Ø ÓÔ Ø Û Ò Ø Ô Ð ÛÓÖ Ò Ö Ø ÓÓÖ Ò Ú ÖÐ Ò Ú Ò Ù Û Ö ÓÓÖ Ø Ö Þ Ñ Ø ÒÓÐÓ Ú Ò Ð Ø Ø Ú ÖÛ Ö Òº Ö Ò Û ÖÓÑ Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ø Ö Ð Ø Ð Ò Ò Ó Ñ Ö Ú Ò Ö Ø Ö ÛÓÖ Ø ÚÓÐ Ò Þ Ò Ø µ Ø Ø ÑÙÐ Ö Ò Ú Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ñ Ø Ò Ð Ö Ñ Ð Ù Ô Ö Ò Ñ Ò Ö Ø µ Ö Ú Ò ÓÓ ÞÓÒ Ö Ù Ú Ð¹ ÚÙÐ Ò Ñ Øµ ÒØ Ø ÒÓÐÓ ÒÚ Ø Ö Ò Ñ Ø Ø ÒÓÐÓ Ò ÚÓÓÖ Ø ÔÖÓ ÙØ ÔÖÓ ÒÓÓ Þ Ð Þ Ò Ò µ Ö Ú Ò Ø ÖÙ ÓÙ Ò Þ Ò Ñ Ø Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Û ÖÚÓÓÖ ÔÖ Ú Ò Ò Ø Ö Ø ÒÓÐÓ ÓÒØÛ Ð Ò º Þ Ð Ò Ú Ð Ò Ð Ø ÐÐ Ò ÚÓÓÖ Ø ÒÓÐÓ Ò Û ÖÚÓÓÖ ÔÖ Ú Ø ¹ Ø Ò Ò Ñ Ð Ù Ø Ò Ò Ö Ð Ñ Ø Ô Ö ÐÐ Ð ÐÓÔ Òº Ò Ö ÚÓÓÖ Ð Ò Ò Ö ¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ñ Ø Ð Ó Ð Ç ¾ ¹Ù Ø ØÓÓØ Ø Ú ÖÐ Ò Ó Ò Ú Ð¹ ÒÚ Ø Ö Ò Òº ÎÓÓÖ Ð Ò Ú Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ø Ò Þ ÚÓÓÖÛ Ö ÚÓй Ó Ò Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ñ Ø Ð Ó Ð Ø Ò Ó Ð Û Ø Ú ÖÑ Ò Ö Òº ÇÓ Ò Ö ¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò ØÓØ Ó Ð Ò Ù Ø ØÓÓØ Ú Ò ÆÇ Ü Ó ËÇ ¾ Ø ÖÙ Ø Ö Ò Ò ÚÓÐ Ó Ò Ö Ò Ø Ò Ø ÒÞ Ö ÔÖ Ú Ò Ò Ý Ø Ñ Ú Ò Ú Ö Ò Ð Ö Ñ ¹ Ö Ø Ò ÚÓÓÖ Þ ØÓ Òº ÓÑ Ò Ö Ò Ò ÓÔ Ò Ø ÒÓÐÓ ÓÒ Ò Ò Ð Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø ØÓ ÓÔ Ð Ø Ú Ò Ø Ù Ö Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ø Þ ØØ Ò Ó Ø ÓÙ Ò Þ Ò Ò Ø ¹ ÑÙÐ Ö Ò Ú Ò ÒÒÓÚ Ø Ð Ù Ø ÒÑ Ò Ø Ø Ø ÓÔ Ø Ø ÑÔÓ Ú Ò ÒÒÓÚ Ø µ Ò Ú Ö Ø Ö Ò Ú Ò Û Ö Ð Ò Ó ÓÒÙÖÖ ÒØ ÔÓ Ø Ò Ø Ú Ö Ø Ö Ò Ú Ò Ò ÓÖÑ Ø ÚÓÓÖÞ Ò Ò Ñ Ø ØÖ Ò ØÓØ Ò ÙÛ Ñ Ð ÙÚÖ Ò¹ Ð Ø ÒÓÐÓ Ò ØØ ÒØ Û Ö µº À Ø Ð Ò Ú Ò Þ ÓÑ Ò Ö Ò Ò ÑÓ Ø Ö ÛÓÖ Ò ÛÓ Ò Ø Ò ÓÓ Ø Ú Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Øº Ò Ø ÒÓÐÓ Ñ Ø Ò Ð Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Þ Ð Ò ÓÓ Ñ Ò Ö Ò Ð Ú ÒÛ ¹ Þ Ö Ò Ò ÓÔ Ð Ø ÛÓÖ Ò Þ Ø Ò Ò Ø ÒÓÐÓ Ñ Ø Ò Ñ ÐÑ Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Øº

18 Ë Ñ ÒÚ ØØ Ò ½ Þ Ò Ð Ø Ø Ð Ò Ú Ð Ò ÓÑ ÚÓÓÖ Ò Ö ¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ø ¹ ÓÐÙØ Ò Ú Ù Ú Ò Ù Ø Ö Ð Ø Ö Ò Ò ÜØÖ Ô Ö Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ñ Ø Þ Ñ Ö Ò Øº Ö Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ñ Ø Ò Ö Ð Ø Ó¹ Ô Ö Ò ÓÒØÚ Ò Ò Ò Ò ÓÐÙØ Ø ÖÑ Ò Ò Ó Ö Ù Ò Ö Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ñ Ø Ò Ö Ð Ø Ð Ô Ö Ò º À Ø ÚÓÓÖ Ð Ø ÒÚ Ø Ö Ö Ú Ö Ö Ø ÓÓÖ Ñ Ð Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò ÓÒ Ò Ð Ú Ò ÓÓ Ø Ú Ò Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ö Ò Ò Ø Ú Ð Ù Ò Ø Ö Ð Ø Ö Ò Ö ÒØ Ð Ø Ø Ú Ò Ø ÒÓÐÓ º

19

20 ÀÓÓ ØÙ ½ ÁÒÐ Ò ½º½ Ø Ö ÖÓÒ ÇÑ Ö Ñ Ð Ù Ó Ð Ø ÐÐ Ò Ò Ø Ö Ð Ö Ò ÖÙ Ø Æ ÖÐ Ò ÓÚ Ö Ò Ð Ò Ð Ò ØÖÙÑ ÒØ Ò Û ÖÓÒ Ö Ö Ð Ò Ò ÞÓ Ð Î ÖÚÖÓ Ö ¹ Ú Ò ÅÁÄ Ù¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Î ÅÁĵ Ò Ö ÁÒÚ Ø Ö Ò ØÖ Á µ Å ¹ Ð Ù ÁÒÚ Ø Ö Ò Ö ÅÁ µ Ò Ø ÐÙ Ø ËØ ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ò Ö ÞÙ Ò Ö Ñ Ð Ò Ë Ìµº ÒØÖ Ð ÒÑ Ö Ú Ò Þ Ö Ð Ò Ò Ø Ò¹ Ú Ø Ö Ò Ó Ø Ò ÚÓÓÖ Ö Ú Ò Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ñ Ð ÙÚÖ Ò Ð µ Ø ÒÓÐÓ ÒÚ Ø Ö Ò ÛÓÖ Ò Ú ÖÐ ÓÓÖ Ñ Ð Ú Ò Ò Ù Ò ØÖ ÓÔ Ø Ø Ð Ò Ð Ø Ò Ó ÑÓ Ð ØÓØ Ú ÖÚÖÓ Ö Ú Ò º Ú ÖÐ Ò Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø Ò Ú Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ Ñ Ø Ø ÚÓÓÖ Ö Ú Ò ÒØÖ Ð Ö ÓÑ Ò Ø ØÝÔ Ø ÒÓÐÓ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Û Ö ÓÓÖ Ö Ò ÙÒ Ø Ñ Ð Ù¹ Ø ÓÔØÖ Øº Ò Ú Ð ÒÓ Ñ Ò Ð Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ò Ö Ð Ñ Ð ÙÛ Ò Ø Ô Ö Ú Ö Ø Ö Ø ÙÖÓ Ù Ð Ö Ù ØÚ ÐØ Ò ÓÔ Ú Ò Ø ÒØ Ð ÐÒ Ñ Ö Ò Ö Ð Ò Ú ÖÛ Ø Ñ ÛÓÖ Òº ½ Ö Ò Ø Ò Ù Ø ÒØ Ð Ð Ú Ò Ö Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ ÓÓ ÞÓÒ Ö Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò ÞÓÙ Ò Ò Òº Þ Ö Ú Ò ÛÓÖ Ò Ú Ò Ù Ñ Ø Ø ÖÑ Ö Ö Ö ³ Þ ÔÖÓ Ø Ö Ò Ú Ò Ù ÞÓÒ Ö Ø ÙÒ Ò ÓÓÔµ Ö Ú Ö Ò Ö º Î Ö ÐÐ Ò ØÙ Ò Ó Ø Òµ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ø Ò Ö Ð Ò Ò ÓÒ ÖÞÓ Øº Ó Ð Ø Ù Ø Ö Øº к ¾¼¼¼µ Ø Ø Ò ÓÓÔ Ö Ú Ò Ò ÒÞ ÒÐ Ð Ú Ò Ö Ú Ò Ò Ø ÒÚÐÓ ÓÓÖ Á º Ø Ø Ð Ø Ö Ø Ò Ò Ú Ò Ø ØÝÔ Ø ÒÓÐÓ Ò Ð Ô ÚÓÓÖ ÓÑÑ Ø ÒÓÐÓ Ò Þ Ð ÓÔ ØÓØ ±º ½ Î Ö ÖÓÔ Ò Þ ÒÐ Ò ÛÓÖ Ø Ò Ò ÓÔ Ò Ø Ú Ò Ö ÔÔ Ò Ø Ú Ø Ø ÒØ Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ò Ö Ð Ø ÖØÙ Òº

21 ¾¼ ÁÒÐ Ò Þ ÓÒ ÖÞÓ Ò Ò Ø Ö ØÖ Ò ÓÔ Ú ÐÙ Ø Ú Ò Ø Ò Ø ¹ ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Òº ÓÒÐÙ Ù Ø Þ ÓÒ ÖÞÓ Ò Ò Ò ÓÓ Ð Ø ØÖ Ò ÓÔ Ø Ò ÚÓÖÑ Ú Ò Ú Ò ÓÒ ÖÞÓ Ø Ö Ð Ò Òº Ù Ð ÚÓÓÖ Ð ÛÓÖ Ø ÓÒÐÙ Ö Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò ÓÒ ÖÞÓ Ø Á Ö Ð Ò Ð Ò Ð Ø Ø ÐÐ Ò ÚÓÓÖ Ù ÚÓÖÑ Ú Ò Ú Ò Þ Ö Ð Ò º Ø ØÖ Ø Ò Ù Ò ÒÚ Ø Ö Ò ØÖ Ú Ò ± Ú Ò ÒÚ Ø ¹ Ö Ò Ó Ø Ò Ú Ò ÓÓÖ Þ Ö Ð Ò Ù Ö Ø ÒÓÐÓ Òº À Ø Ø Ö ÑÓ Ð Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ò Ò Ö ÚÓÖÑ Ú Ò Ú Ð Ø Ö º Ó Ò Ø ÒØ Ð Ö Ú Ò Ø ÓÓÖ ÒØÖÓ ÙØ Ú Ò Ò Ð Ø Ò ØÖ Ú Ò ¾¼± ÓÚ Ö ØÖ Ô ØÖÓ Ò ÛÓÖ Ø ÓÑ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ñ Ð ÙÚÖ Ò Ð Ø ÒÓÐÓ ÖÓÓØ Þ Ò Ø ÖÛ Ð Ò Ú Ö Ö Ú Ö Ó Ò Ú Ò ¾¼ Ò Ö ¼± Ñ Ö Û Ò Ö Ú Ò ÓÚ Ö ØÖ Ô ØÖ Øº Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ö Ð Ò Ò Ø µ Ö Ò Ò ØÖ Ú Ò ¼± Ñ Ö Ú Ð Ø Ö Ò ØÖ Ú Ò ¾¼±º Æ Ø ÓÓ Ø Ú Ò Ù ÛÓÖ Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ò Ö Ð Ò ÓÒ ØÛ Ð ÓÓ ÓÓÖ Ò Ö ØÓÖ Ò ÒÚÐÓ ÞÓ Ð Ø ØÝÔ Ù Ð Ø Ò ØÖ Ö Ò Ò µ Ø ØÝÔ Ø ÒÓÐÓ Ø Ø Ö º Ø Ñ Ò Ø Ö Ú Ò ÎÓÐ Ù Ú Ø Ò ÊÙ ÑØ Ð ÇÖ Ò Ò Ò Å Ð Ù Ò Ø Ñ Ò Ø Ö Ú Ò ÓÒÓÑ Ò Ð Û Ò ÓÑ Ò Ö Ò ÖØ Ø Ö Ò Ò Û Ø Ø Ø Ú Ò ÚÓÖÑ Ú Ò Ú Ò Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò ÓÔ Ó ¹ Ø Òµ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ö Ð Ò º ÓÒ ÖÞÓ ÚÖ Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ ÒØÖ Ð Ø Ø Ï Ø Ö Ð Ø ØÙ Ò ÚÓÖÑ Ú Ò Ú Ò Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ö Ð Ò Ï Ð ØÓÖ Ò Ô Ø Òµ Ú Ò ÚÓÖÑ Ú Ò Þ Ò Ö ÚÓÓÖ Ðµ Ú Ò Ð Ò ÇÔ Û Ð Û Þ Ò Ó Ø Òµ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò ÛÓÖ Ò Ú Ö ÖÓÓØ Ò Ø ÒØ Ð Ö ¹Ö Ö ³ Ø ÔÖÓ Ø ÖØ Ú Ò Ö Ð Ò ÛÓÖ Ò Ú ÖÐ ½º¾ ÇÒ ÖÞÓ ÒÔ ÁÒ Ø ÓÒ ÖÞÓ Ö ÚÓÓÖ ÓÞ Ò ÓÑ ÓÒ ÖÞÓ ÚÖ Ø ÒØÛÓÓÖ Ò ÓÓÖ ÖÙ Ø Ñ Ò Ú Ò ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò ÓÑ Ò Ø Ñ Ø Ò Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø º ÐÐ Ö Ö Ø ÓÔ Ú Ò Ò Ð Ø Ö ØÙÙÖ ØÙ Ò ÜÔ ÖØ ÓÔ Ò ÓÒ³ Ò Ð Ø Ú Ò ØÓÖ Ò Ñ Ò Ø Ð ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò Ú Ò Ö Ú Ò ÞÓÙ Ò ÙÒÒ Ò ÒÚÐÓ Òº ÇÔ Ú Ò Þ Ð Ø Ú Ò ØÓÖ Ò Ú ÖÚÓÐ Ò Ø Ò Ú Ø Ø Ð Ú Ò Ù Ø Ø ÚÓ Ö Ò ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø º

22 ½º¾ ÇÒ ÖÞÓ ÒÔ ¾½ Ò ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò ÞÓÛ Ð ØÙ ÒØ Ò Ð Ñ Ò Ö Ð¹ ÒÓÑ Òº ÇÒ ÖÞÓ Ø Û Ð ÒÚ Ø Ö Ò ÙÞ ÐÒ Ñ Ö Ñ Ò Ð Þ Ò Ò Ð ÓÖ ØÓÖ ÙÑ ØÙ Ø ÓÒ ÖÓÒØ Ö ÛÓÖ Ò Ñ Ø Ú Ö ÐÐ Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö ¹ Ð Ò Ò ÓÓ Ø Ù ÒØ Ð Ù Ö Ø ÒÓÐÓ Òµ Ò Ò Ô Ð ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò ÓÒØ Ö Ò ÚÓ Ø ÔÖÓ ÒØ ¹ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ Ø Ø Ö µº à ÒÑ Ö Ò ÚÓÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ø ÙÞ ÐÒ Ñ Ö Ø Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ Ò Ö Ø ÓÔÔ Ð Ò Ù Ø Ø Ð Ò Þ Ò ÓÓÔ Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÒØÚ Ò Òº À Ö ÓÓÖ ÛÓÖ Ø ÚÓÓÖ¹ ÓÑ Ò Ø ÐÒ Ñ Ö Ø Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Û Ò Ð Ú Ö Ö Ú ÖØÓÒ Ò ÞÓÒ Ö Ø Ø ÚÓÓÖ Ò Ó Ø Ò Ò ÚÓÖÑ Ú Ò Ò Ð Ö Ù Ø Ø Ð Ò µ Ñ Ø Þ Ñ Ö Ò Øº Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø Ú Ö ØÙÙÖ Ò Ö Ñ Ò Ö º Ð Ø Ø ¹ÔÖ ¹ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø Ú ØØ ØÛ Ð ÙÞ ØÙ Ø º Ò ÙÞ ØÙ Ø ÛÓÖ Ø Ö ¹ Ø Ö Ö ÓÓÖ ÓÚ Ö ØÛ Ø ÒÓÐÓ Ò Ò ÓÖÑ Ø Ø Ú Ò ÓÔ Ø Ú Ò ¹ Ò Ò Ò Ö ØÙ Ø Ò ÓÚ Ö ÒÑ Ö Òº Ò ÐÒ Ñ Ö ÚÖ Ò Ø Ú Ò Û Ð Ú Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Þ ÔÖ Ö Ö Òº Î ÖÚÓÐ Ò ÚÖ Ó Þ ÔÖ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ Ò ÙÒ Ö ØÙ Ø ÓÓ Û Ö Ð ÞÓÙ Ò Ò Òº ÓÓÖ ÖÙ Ø Ñ Ò Ú Ò Ø Ø Ø Ñ Ø Ó Ò Þ Ò ÙÞ ÐÒ Ñ Ö Ø Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ñ Ø Ò ÒØÛÓÓÖ Ò ÓÔ Ú Ò Ø Ø ¹ ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø Ú ÖÚÓÐ Ò Ò ÐÝ Ö º ÇÔ Þ Û Þ ÒÞ Ø Ú Ö Ö Ò Ò Ø Ú Ö Ò ØÙ Ò Ø Ù Ò Ò Ó Ø Òµ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ú Ö ÐÐ Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Òº Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ñ Ò Ö ÓÑ ÓÒ ÖÞÓ ÚÖ Ø ÒØÛÓÓÖ Ò ÓÑ Ò ÐÝ ÖÙ Ø Ñ Ò Ú Ò Ö Ú Ð ¹ÔÖ Ö Ò ³ Ø Ø Þ Ò Ú Ò ÓÚ Ö Û Ö Ð ÙÞ Ú Ò Ö Ú Ò Ø Ò ÒÞ Ò Ú Ò ÙÒ ÒÚ Ø Ö Ò Ö º Ò Ð Ò Ö ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Ø ÖÙ Ú Ò Þ Ø Ø Ö Ú Ò Ò ÑÓØ Ò Ð Ò Ò ÓÑ ÙÒ Ö Ò Ö Ó ÑÓÓ Ö ÚÓÓÖ Ø Ø ÐÐ Ò Ò Ø Ò Û Ö Ð Û Øº Ò Ð Ò Ö Ò Ð Ú Ò Þ Ñ Ø Ó Ø Ö Ú ÓÒÚÓÐ Ó Ò Ú Ö Ø Ò Ø ÒÛ Þ º Ó ÓÓ Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ ÐÐ Ö Ú Ò ØÞ Ð Û Ö ÓÓÖ Ò Ø Ò ÛÓÖ Ò Ò Ò Û Ø Ø Ø Ú Ò Ò Ú Ö Ó Ò Ó Ú ÖÐ Ò Ú Ò ØÖ º Ò Ò Ö Ò Ð Ø Ö Ð Ú ÒØ Ø Ö ÖÓÒ Ú Ö Ð Ò Ú Ò Ø Ñ Ø Ò ÙÒÒ Ò ÛÓÖ Ò Û Ö ÓÓÖ Ø Ø Ú Ò Ò Ú Ö Ò Ö Ò Ò ÞÓ³Ò Ø Ö ÖÓÒ Ú Ö Ð Ò Ø Ò ÛÓÖ Ò Øº ÌÓØ ÐÓØ ÒÓ Ø Ú Ò Ø Ö ÓÑ Ø Þ Ò Ø Ú ÖÞ Ñ Ð Ó ÛÓÖ Øº

23 ¾¾ ÁÒÐ Ò Þ Ò Ð Ò ÛÓÖ Ò Ò Ð Ò Ö Ñ Ø ÓÒ ÖÚ Ò Ò ÓÓÖ ÖÙ Ø Ñ Ò Ú Ò ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò ÓÑ Ò Ø Ñ Ø Ò Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø º ÁÒ Ú ÐÐ Ò Ò ÓÒ ÖÞÓ Ö ÚÓÐ Ó Ò Ú Ö Ø Ò Ø Ò Ö Ò Ò ÓÓÖ ÓÔÞ Ø Ú Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò»Ó ÒÕÙ Ø ÒÚÓÙ Ò Ø Ô Òº ÑÓ Ð ÓÑ ÓÒØÖÓÐ Ö Ú Ö Ø Ò Ø Ö Ò Ò Ø ÓÚ Ò Ò ØÓØ ÚÓÐ Ø ÚÓÐ Ò ÛÓÖ Ø Ò Ø Ö Ô Ö Ù Ð Ù ÙÐ ÐÐ Ö Ð Ú ÒØ ØÓÖ Ò ÐÚ Ò Þ Ò ÓÒ Ø Òغ À Ö ÓÓÖ ÙÒÒ Ò ÚÓÐ Ò Ú Ò Ø Ú Ö Ò Ö Ò Ú Ò ÓÑ Ú Ò µú Ö Ð Ò Ò ÙÛ ÙÖ ÛÓÖ Ò Øº Ì Ò ÓÔÞ Ø Ú Ò ÒÕÙ Ø Ò ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ú Ö Ö Ø ÚÓÓÖ Ð Ø ÐÒ Ñ Ö Ö Ø Ò Ò Ð ÚÓÐ Ò Ú Ò ÙÒ ÙÞ ÓÒ ÖÚ Ò Òº Ø Ø ØÛ Ð Ò Ö ÚÓÓÖ Ð Òº Ì Ò Ö Ø ÛÓÖ Ò ÐÒ Ñ Ö Ø ÑÙÐ Ö ÓÑ Ó ÓÚ Ö ÚÓÐ Ò Ú Ò ÙÒ ÙÞ Ò Ø Ò Òº À Ö ÓÓÖ Ú ÖÑ Ò ÖØ ÖÙ Ò Ø º Ì Ò ØÛ ÞÙÐÐ Ò Þ Ñ Ò Ö Ò Ð Ò Þ Ò Ó Ð Û Ò Ð ÒØÛÓÓÖ Ò Ø Ú Ò Û Ö ÓÓÖ Ú Ò ØÖÓÙÛ Ö Ö ÛÓÖ Òº ËØ Ø ¹ ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø Ú Ò Ò Ø Ú Ò Ú Ò Ó Ð Û Ò Ð ÒØÛÓÓÖ Ò ÓÔ ÓÓÖ ÐÒ Ñ Ö ÓÑÔÐ Ü ÙÞ ØÙ Ø ÚÓÓÖ Ø ÓØ Ð Ò Û Ö ÓÓÖ Ø ÚÓÓÖ ÐÒ Ñ Ö Ò Ø Ö Ø Ù Ð Û Ø Ø Ó Ð Û Ò Ð ÒØÛÓÓÖ º À Ø ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Ò Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø Ø Ò ÓÔÞ Ø Ú Ò ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ø Ù ØÚÓ Ö Ò Ó Ø Ò Ó ÓÔ Ö Þ Ò Ò Ø Ñ Ö ÓÑ Ú Ò ¹ ØÓÖ Ò ÙÒÒ Ò ÛÓÖ Ò Ñ ÒÓÑ Ò Ñ Ø Ò Ñ ÓÑ Ú Ò ØÓÖ Ò ÚÓÓÖ Û Ø Ø Ò Ø Ö Ø Ò Ð Ù Ø Ø ÖÙ Òº Ï Ð Þ Ò Ö ØÛ Ô Ö Ò Ò Ú Ö ÓÒ Ò Ò Ø ÖÙ Ú Ò ÓÒÓÑ ÜÔ Ö ¹ Ñ ÒØ Ò Ò Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø º Ö Ø Ô Ö Ò Ø Ø ÓÔ ÚÓÓÖ¹ Ò Ò Ø Ù Ð Ò Û Ð Ñ Ø Ð Ò Ò Ú Ò ÐÒ Ñ Ö Ñ Ø Ú Ò Þ Ò ÚÓÓÖ Ú Ò Ö Ð Ú ÒØ Ó Ð ÖÓ Ô Ö Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò Ò Ò Ñ Òº Ò ØÛ Ú ÓÓÖ Ô Ö Ò Ø Ð Ò Ò ÐÒ ¹ Ñ Ö Ø Ò ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø ÑÓ Ø Ò Ò Ñ Ò Ú Ø ÑÔ Ð Þ Ò Ò Ø ÓÑ Ú Ò Û Ö Ò Ð Ò Ò ÒÓÑ Ò ÛÓÖ Ò Ø ÙÒ ØÑ Ø º Ð Þ Ò Þ Ô Ö Ò Ò ÔÖ Ø Ð ÑÓ Ø ÛÓÖ Ò ÚÓÓÖ ÚÓÓÖ Ð Ò Ú Ò Ø ÖÙ Ú Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø º Ð Ò Û Þ Ò Ð Ò ÔÖÓ Ö Ò Ø ÓÒ ÖÚ Ò Ò ÓÓÖ ÞÓ Ú Ð ÑÓ Ð ÖÙ Ø Ñ Ò Ú Ò Ñ Ò Ö Ð ÐÒ Ñ Ö Ò ÔÐ Ø Ú Ò ØÙ ÒØ Òº ÓÚ Ò Ò Ð Ø Ù Ø Ð Ø Ö ØÙÙÖ Ø Ñ Ø Ò Ñ Ú Ö Ò Ö Ò Ò Ò ÓÑ Ú Ò ¹ ØÓÖ Ò ÓÑÔ Ö Ø Ú Ø Ø ³µ Ó Ò ÖØ Ø Ö Ò Ò Þ Ò Ñ Ø ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ø Ø ¹ÔÖ Ö Ò ³ ÒÕÙ Ø Ò Ø Ö Ô ØÖÓÒ Ò ÛÓÖ¹ Ò Û Ö ÒÓÑ Ò Ò Ð ÓÖ ØÓÖ ÙÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò ÖÓØ Ð Ò Ò ÓÚ Ö Ò Ð Ò Ø

24 ½º Î Ö ÒØÛÓÓÖ Ò Ú Ò ÖÙ Ø Ö Ø Ö ¾ ÓÑ Ò Ñ Ø Ø Ö Ø ÛÓÖ Ø Û Ö ÒÓÑ Ò Ð Ø Ú Ö ÔÐ Ø Ò Ø Ú Ð Ö Ú Ø Ðº ½ µµº ÌÓØ ÐÓØ ÑÓ Ø ÛÓÖ Ò ÓÔ Ñ Ö Ø Ø Ø Ó Ð Ú Ò Ø Ù ØÚÓ Ö Ò Ú Ò Ò ÜÔ Ö ¹ Ñ ÒØ Ó ÒÕÙ Ø Ò Ø ÓÑ Ð Ò ØÙ Ø ÚÓÐÐ Ø Ö ÔÖÓ Ù Ö Ò Ñ Ö ÓÑ ÒØ ÖÚ Ò Ø ÓÓÖ ÖÓÒ Òº Ï Ö ÐÐ ÖÐ ÓÑ Ú Ò ØÓÖ Ò ÑÓ Ð Ú Ò ÒÚÐÓ Þ Ò ÓÔ Ò Ú Ù Ð Ð Ò Ò Ð Ø Ø Þ ÚÓÓÖ Ð Ò Ò Ú Ò ÖÓ Ô Ð Ð Ò Ø Ó Ò ÙÛ Ð Ö Ð Ú ÒØ Þ Òº ½º Î Ö ÒØÛÓÓÖ Ò Ú Ò ÖÙ Ø Ö Ø Ö ËØ ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò ÙÒÒ Ò ÛÓÖ Ò ÓÓÖ Ð Ò Ò Ú Ò ØÛ ÒÑ Ö¹ Òº Þ ÒÑ Ö Ò Þ Ò Ø Ù Ø Ó Ø Òµ Ò Ø Ø Ó Ð Ö µ Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò º Å Ø Ø Ù Ø ÛÓÖ Ø Ö Ø Ø Ð Ù Ø Ú Ò Ù ¹ Ø Ó Ð Ò Ò Ø Ø Ò ÔÖ Ò Ô Ü ÒØ µ Ö Ù Øº À Ø Ø Ú Ò Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ð Ò Ö Ø ÜØÖ Ñ Ð Ù Ô Ö Ò º Ø Ø Ú Ö Ð ØÙ Ò Ñ Ð Ù Ð Ø Ò Ð Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò ÛÓÖ Ø Ù Ø ÚÓ Ö Ò Ñ Ð Ù Ð Ø Ò Ð Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ø ÛÓÖ Ø Ù Ø ÚÓ Ö º Ö Ú Ð ÖÙ Ø Ö Ø Ö ÓÓÖ Ð Ò Ú Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Þ Ò Ø Ú Ø Ø ÒØ Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Øº ¾ ÛÓÖ Ò ÖÒ ÓÖØ ÔÖÓ Òº Þ Ö Ö ÔÔ Ò Ò ÙÒ ÓÒ ÖÐ Ò Ö Ð Ø À Ø Ö Ø Ö Ø Ö ÙÑ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò º Ø Ú Ø Ø Ò Ñ Ø ÚÓÓÖ Ø Ø Ú Ò Ö Ð Ò Ò Ù ÓÒ Ò Ð Ú Ò Ø Ù ¹ غ Ó Ò Ö Ð Ò Ñ Ø Ò Ù Ø Ú Ò ½ Ñ Ð Ó Ò ÙÖÓ Ò Û Ö ÓÓÖ ½¼± Ú Ò Ö Ú Ò ÛÓÖ Ò Ò Þ Ø ØÓØ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ñ Ð ÙÚÖ Ò Ð Ø ÒÓ¹ ÐÓ Ñ Ò Ö Ø Ò Ò Ö Ð Ò Ñ Ø Ò Ù Ø Ú Ò Ñ Ð Ó Ò ÙÖÓ Ø ½½± Ú Ò Ö Ú Ò ÒÞ Ø ØÓØ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ñ Ð ÙÚÖ Ò Ð Ø ÒÓÐÓ º Ò Ð Ò Ö ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Ø Ö Ø Ö ÙÑ Ø Ø ÚÓÐÐ Ú Ò Ð Ø ÑÙÐ ¹ Ö Ò Ö Ð Ò Ò ÛÓÖ Ò Ô Ð Ó Ø Ñ Ò Ö Ñ Ö ÒÛ Ð Ú Ò Ø Ò Ú Ö Ð Ò ØÓØ Ò Ò Ö Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò º Ò ØÛ ÚÓÓÖ Ð Ø Ø Ö Ø Ö ÙÑ Ö Ø Ò ÐÙ Ø Ð Ó Ð Ø ÐÐ Ò Òº ÓÓÖ Ø Ø Ò Ø Ó Ð Ú Ò Ö Ð Ò Ñ Ø Ð Ö Ø Ú Ö Ð Ò Ò Ò Ò ÓÓ ÓÔ Ð ÛÓÖ Ò Ô Ð Ó ¾ ÓÑ Ò Ö Ò Ò ÓÑ Ø ÒÓÐÓ Ò Ø Ù Ö Ò Þ Ò Ø Ø ÖÚ Ò ÓÔ ÒÒÓÚ Ø Û Ö Ð Ò Ò ÓÒÙÖÖ ÒØ ÔÓ Ø Ú Ò Æ ÖÐ Ò Ö Ú Òº Å Ø Þ Ö Ò Ò Ò Ø Ö ÔÔÓÖØ Ò Ö Ò Ò ÓÙ Òº À Ø Ø Ú Ò Ò Ö Ð Ò ÒÚÐÓ Ò Ö Ð Ò Ø ÓÔ Ð Ó Ð Ø ÐÐ Ò Òµ ÞÓ Ð ÚÓÓÖ Ð Ø Ø ÖÙ Ö Ò Ò Ú Ò Ñ º

25 ¾ ÁÒÐ Ò Effect Effectiever A Budget ÙÙÖ ½º½ Ê Ð Ò Ò Ø Ú Ö Þ Ò Ò Ö Ð Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ú ÖÛ Ø Ò Ò ÚÓÐ Ó Øº Ò Ò Ð Ú Ò Ø Ö Ø ¹ Ö ÙÑ Ø Ø Ò Ö Ò Ò ÓÙ Ø Ñ Ø Ó Ø Ò Ø Ù Øµ ÓÑ Ø Ø Ø Ö Òº ÁÒ ÙÙÖ ½º½ Ø Ö Ø Ö ÙÑ Û Ö Ú Òº ÁÒ ÙÙÖ ÛÓÖ Ø Ð Ù Ø Ò ÔÙÒØ Ö Ð Ò ÒÓÑ Òº ÐÐ Ö Ð Ò Ò Ò Ø Ö Ö Ú ÐÐ Ò Þ Ò Ø Ú Ö Ò Ö Ð Ò º À Ø ØÛ Ö Ø Ö ÙÑ ÒØ Ú Ò Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò º Ò Ø ÑÙÐ ¹ Ö Ò Ö Ð Ò Ø ÒØ Ð Ö Ò Ò Ð Ò Ö Ö Ð Ò Ø Ø ØÞ Ð Ø Ò Ö Ò Ñ Ø ÒÞ Ø Ú Ò Ò Ö Ò Ö Ù Øº ÁÒ ÙÙÖ ½º¾ Ø Ö Ø Ö ÙÑ Û Ö Ú Òº Ð Ù Ø Ò ÔÙÒØ Û ÖÓÑ Ö Ð Ò ÒÓÑ Òº ÐÐ Ö Ð Ò Ò Ò Ø Ö Ö Þ Ò ÒØ Ö Ò Ö Ð Ò º Ö Ð Ò Ò Ò Ø Ö Ö Ú Ö Ò Ò Ñ Ð Ò Ô Ö Ø Ö Ù Ø Ñ Ø Ø ÒÑ Ò Ø ØÞ Ð Ø Ò Û Ð Ò Ò ÖÓØ Ö Ø ØÞ Ð Ù Øº Ð Þ Ö Ð Ò Ò Ò Ø Ø Ò Ò Ö Ð Ò Òغ Ò ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Ø Ö Ø Ö ÙÑ Ø Ò Ú Ö Ø Ö Ò Ú Ò ÒØ Ú ÒÙ Ø Ð ÓÔØ ÐØ Ó º Ò Ò Ð Ú Ò Ø Ö Ø Ö ÙÑ Ø Ø Ò ÚÓÐÐ Ö Ò Ò ÓÔÐ Ú Öغ Æ Ø ÐÐ Ö Ð Ò Ò ÙÒÒ Ò ÓÔ Ú Ò Ø Ö Ø Ö ÙÑ Ñ Ø Ð Ö ÛÓÖ Ò Ú Ö Ð Òº Ó Ö Ð Ò Ò ÙÙÖ ½º Û Ð Û Ö ÒØ Ö Ò Ö Ð Ò Ñ Ö Ò Ö Ð Ò ÓÔ Ú Ò Ø ÒØ ¹Ö Ø Ö ÙÑ Ò Ø Ö Ð Ò Ó Ö Ð Ò ÛÓÖ Ò Ú Ö Ð Òº À Ø Ö Ö Ø Ö ÙÑ Ó Ø Ò Ø Ú Ø Øº ÃÓ Ø Ò Ø Ú Ø Ø ÛÓÖ Ø Ö ¹ Ò Ö Ð Ö Ø Ó Ú Ò Ø Ø Ú Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ù Ø Ú Ò Ö Ð Ò º

26 ½º Î Ö ÒØÛÓÓÖ Ò Ú Ò ÖÙ Ø Ö Ø Ö ¾ Effect Efficiënter A Budget ÙÙÖ ½º¾ Ê Ð Ò Ò ÒØ Ö Þ Ò Ò Ö Ð Ò Effect C B A Budget ÙÙÖ ½º ÓÒµÚ Ö Ð Ö Ú Ò Ö Ð Ò Ò ÓÔ Ú Ò ÒØ

27 ¾ ÁÒÐ Ò Effect Kosteneffectiever A O Budget ÙÙÖ ½º Ê Ð Ò Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ö Þ Ò Ò Ö Ð Ò º Ò Ö Ð Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ö Û ÒÒ Ö Ö Ø Ó Ø» Ù Ø ÚÓÓÖ Þ Ö ¹ Ð Ò ÖÓØ Ö Ò ÚÓÓÖ Ò Ò Ö Ö Ð Ò º ÁÒ ÙÙÖ ½º Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ö Ð Ò ÛÓÖ Ò Ô Ð ÓÓÖ Ò Ö Ø Ð Ò ØÖ Ð³µ Ø ØÖ Ò ÓÓÖ ÓÓÖ ÔÖÓÒ Ò Ö Ð Ò º ÐÐ Ö Ð Ò Ò Ñ Ø Ò Ó Ö Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ò Ö Ð Ò Ò Ò Ø Ð Ö ØÖ Ð³ Ò ÛÓÖ Ò Ò ÙÙÖ Û Ö Ú Ò ÓÓÖ Ø Ö Ö º À Ø ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Ø Ö Ø Ö ÙÑ Ø Ø Ò ÚÓÐÐ Ö Ò Ò Ø Ú Ò ÐÐ Ö Ð Ò Òº ÎÓÓÖ Ð Ö Ð Ò Ò Ñ Ð Ò Ø ¹ Ú Ò Ó Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ð Ö Ó Ö Ó Ð Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ò Ò Ö Ö Ð Ò º À Ø Ò Ð Ø ÓÔ Ú Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ò ÛÓÖ Ò Ô Ð Ö Ð Ò ÑÓ Ø ÛÓÖ Ò Ù Ø ÚÓ Ö Ñ Ö ÐÐ Ò Ø Ö Ð Ò Ò Ñ Ø Ò Ó Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ö Ö Ð Ò Ò Ñ Ø Ò Ð Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø ÑÓ Ø Ò ÛÓÖ Ò Ù Ø ÚÓ Ö º ÙÙÖ ½º Ñ Ø Ø Ù Ð º ËØ Ð Ø ÓÚ Ö Ò Ø ÓÚ Ö Ö Ö Ð Ò Ò Ò º ÎÓÓÖ Þ Ö Ð Ò Ò Ð Ø Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ö Ð Ò ÖÓØ Ö Ò Ú Ò Ö Ð Ò Ø ÖÛ Ð Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ö Ð Ò ÓÔ Þ Ò ÙÖØ ÖÓØ Ö Ò Ú Ò Ö Ð Ò º ËØ Ð ÒÙ Ø Ø Ó Ð Ø ÓÚ Ö Û Ð Ö Ò Ü Ø Ð Ò Ø ÓÑ Ò Ö Ø Ú Ò Ö Ð Ò Ò Ò º ÓÚ Ö Þ Ð Ò Ò Ø Ö Ð Ò ÓÓ Ö Ð Ò Ó Ö Ð Ò Ù Ø ÑÓ Ø Ò ÚÓ Ö Ò ÓÓ Ð ÛÓÖ Ò Þ Ö Ð Ò Ò ÒÑ Ö Ø ÓÓÖ Ò Ä Ø ÓÔ ØÖ Ð Ø Û Ö Û Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ò Ö Ð Ò Ò Ú Ø Ø Ò Ù Øº ØÖ Ð Ø Ò Ø Ô Ö Û Ö Ó Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ò Ö Ð Ò Ú Ö Ò ÖØ Ð Ø Ù Ø Ú Ö Ò Öغ ÓÓ ÓÓ ØÙ º

28 ½º Ê Û Ø ¾ Effect C A B Budget ÙÙÖ ½º ÃÓ Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ò Ð º Ð Ö Ó Ø Ò Ø Ú Ø Øº Ò Ó Ö Ó Ð Ó Ö Ø Ú Ø Øµ Ð Ø Ù ØÓØ Ò Ð Ö Ó Ø Ò Ø Ú Ø Øº ½º Ê Û Ø ÁÒ Ø Ö ÔÔÓÖØ ÛÓÖ Ò ÓÚ Ò Ø Ò Ö Ø Ö ÖÙ Ø ÓÑ Ø Ò Ú Ò Ø ÑÙÐ ¹ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ø ÓÓÖ Ð Ò ÓÔ ÙÒ ÒØ Ø Ú Ø Ø Ò Ó Ø Ò Ø Ú Ø Øº ÇÔ Þ Û Þ Ò Ò ÓÒ Ö ÛÓÖ Ò Ñ Ø ØÙ Ò Ò Ó ³ Ò Ò Ò Ñ Ò Ö Ó ³ Ó Ð Ø³ Òº Ö ÛÓÖ Ø Ò Ö Ò ÓÖ ÒØ Ö Ø Ò Ö Ø Ö ÙÑ ÓÔ Ø ÓÖ Ø ÖÓÒ Ò Ò Ø Û Ö ÚÓÐÐ Ö Ò Ø Ò Ö Ö Ø Ö ¹ ÙѺ ÌÓ Ô Ò Ú Ò Þ Ö Ø Ö Þ Ð Ð Ò ØÓØ ÒÞ Ø ÓÔ Û Ð Û Þ Ø Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ò Ú Ö Ø Ö ÙÒÒ Ò ÛÓÖ Òº À Ø ÜÔÐ Ø Ò Ø Ó Ð Ò Ú Ò Ø Ö ÔÔÓÖØ ÓÑ Ø Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö ¹ Ð Ò Ò ÞÓ Ð ÅÁ Á Ó Î ÅÁÄ Ø ÓÓÖ Ð Ò Ò ÓÒÖ Ø Ò Þ Ö Ô Ð Ò Ú Ð Ò Ò Ò Ø Ö Òº À Ø Û Ð Ó Ð Ò ÓÑ Ð Ñ Ò ÔÖ Ò ¹ Ô Ø ÓÖÑÙÐ Ö Ò Ú ÖÚÓÐ Ò ÖÙ Ø ÙÒÒ Ò ÛÓÖ Ò ÓÑ Ø Ò Ö Ð Ò Ò Ø Ú Ö Ø Ö Òº Þ ÔÖ Ò Ô ÛÓÖ Ò ÓÖÑÙÐ Ö Ò Ñ Ö Ð Ñ Ò Ð Ò¹ Ú Ð Ò Òº À Ø Ú Ö Ð ØÙ Ò Þ Ò Ö Ò Ò Ò Ð ÚÓÐ Ø ÛÓÖ Ò ÐÐÙ ØÖ Ö º Ò ÓÒÖ Ø Ò Ú Ð Ò Ñ Ø ØÖ Ò ØÓØ ÓÓ Ø Ú Ò Ð Ø Ò ØÖ ÚÓÓÖ ÚÓÓÖ Ð Á ÞÓÙ ÙÒÒ Ò Þ Ò ÓÑ Ø Ú ÖÐ Ò ØÓØ ¾ ± ÚÓÓÖ Ø ¹

29 ¾ ÁÒÐ Ò ÒÓÐÓ Ò ØÓØ ¾¼± ÚÓÓÖ Ø ÒÓÐÓ º À Ø Ø ÖÐ Ò Ð Ñ Ò ÔÖ Ò Ô ÞÓÙ ÙÒÒ Ò Þ Ò Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ø Ø Ò ÖÑ Ø ÓÓ Ø Ú Ò ¹ Ð Ø Ò ØÖ Ðغ À Ø Ð Ò Ö Ø Ú Ö Ð ÖØÙ Ò Ø Ò Ú Ð Ò Ò Ð Ú Ò Ó Ð Ø ÐÐ Ò Ú Ò ÓÚ Ö Ó Ø Ö Ù Øµ Ò Ù Ñ Ò Ö Ð Ñ Ò º Ð Ø Ö Ù Ø Ø Ø ÞÙÐÐ Ò Ô Ö ÒØ ÚÓÓÖ Ð Ø Ò ØÖ Ú Ö ÓÓ ÑÓ Ø Ò ÛÓÖ Ò Ó ÞÙÐÐ Ò Ö Ñ Ö Ø ÒÓÐÓ ¹ Ò ÓÒ Ö Ö Ð Ò Ö Ø ÑÓ Ø Ò ÛÓÖ Òº À Ø Ð Ñ Ò ÔÖ Ò Ô Ú Ö Ò ÖØ Ø Ö Ò Øº ÇÓ Ò Ó Ö Ù Ø Ð Ø ÒÓ Ø Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ø Ø Ò ÖÑ Ø Ø Ô Ö ÒØ Ð Ø Ò ØÖ Ðغ ÌÓØ ÐÓØ ÑÓ Ø ÓÔ Ñ Ö Ø ÛÓÖ Ò Ø ÓÔ Ú Ò Ø ÔÖ Ò Ô Ø Ó Ø Ò ¹ Ø Ú Ø Ø Ø Ø Ò ÖÑ Ø Ø Ô Ö ÒØ Ð Ø Ò ØÖ ÐØ Ò Ø ÓÒÐÙ Ò ÛÓÖ Ò ØÖÓ Ò Ø Ö Ð Ò Ò Ñ Ø Ò Ð Ö Ù Ô Ö ÒØ Ø Ö ÞÓÙ Ò Þ Ò Ò Ö Ð Ò Ò Ñ Ø Ò Ó Ö Ù Ô Ö ÒØ º Ò Ð Ö Ù Ô Ö Ò¹ Ø Ð Ø Û Ð Û Ö ØÓØ Ò Ó Ö Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ñ Ö Þ Ð Ò Ø Ð Ñ Ò ÓÓ Ð Ò ØÓØ Ò Ð Ö Ø Ú Ø Øº Ø Ò ÚÓÓÖ ÓÚ Ö ÔØ Ð Þ Ò Ñ Ö Ø Ó Ø Ò Øº ÁÒ Ø Ð Ø Ø Ú Ð Þ Ð ÓÚ Ö ÚÓÓÖ ÙÖ Ò ÚÓÓÖ Ò Ö Ð Ò Ñ Ø Ò Ð Ö Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ò Ò Ó Ö Ø Ú Ø Øµº ½º Ä Û Þ Ö Ò Ð Ò Ú Ò Ø Ö ÔÔÓÖØ Ð ÚÓРغ ÁÒ ÓÓ ØÙ ¾ ÛÓÖ Ø Ò ÓÚ ÖÞ Ø ¹ Ú Ò Ú Ò ØÓÖ Ò Ú Ò ÒÚÐÓ Þ Ò ÓÔ ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò Ú Ò Ö Ú Òº Þ ØÓÖ Ò ÛÓÖ Ò Ú ÖÚÓÐ Ò Ò Ð Ò Ò Ú Ò ÚÓÐ Ò Ö Ø ÓÖ ¹ Ò ½µ ØÓÖ Ò Ö Ð Ø Ö Ò ÔÖÓ ÙØ Ñ Ð Ò ¾µ ØÓÖ Ò Ö Ð Ø Ö Ò Ù Ò µ ØÓÖ Ò Ö Ð Ø Ö Ò Ð ¹ Ò Ö ÓÑ Ú Ò º ÀÓÓ ØÙ Ó Ø Ú Ö Ð Ú Ò Ù Ø ÚÓ Ö ÓÒÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö ÙÐØ Ø Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ Ø ÓÔ Ð Ú Ö º Ö ÛÓÖ Ø ÓÓ ÜÔÐ Ø Ò¹ Ø Ø Ò Ú Ö ÐÐ Ò Ò Ó Ø Òµ Ø Ú Ø Ø Ð ÚÓÐ Ú Ò Ú Ö ÐÐ Ò Ò Ù Òº ÁÒ ÓÓ ØÙ ÛÓÖ Ò ÓÔÞ Ø Ò Ö ÙÐØ Ø Ò Ú Ò ÒÕÙ Ø ÔÖÓ Òº Î ÖÚÓÐ Ò ÛÓÖ Ò ÓÒ ÕÙ ÒØ ÖÚ Ò ÚÓÓÖ Ø Ù Ò ÐÐÙ ØÖ Ö Ò ÓÓ ØÙ Ò ÛÓÖ Ò Ö ÙÐØ Ø Ò Ú Ò ÒÕÙ Ø Ú ÖØ Ð ³ Ò Ð Ò Ú Ð Ò Òº Ó ÛÓÖ Ø ÚÓÓÖ Ð ÔÖÓ Ò ÓÔ Û Ð Û Þ Ø ÓÔ¹ Ø Ñ Ð µ Ù Ò Ò Ð Ú Ò ÓÒÓÑ Ö Ø Ö Ø Ò Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò º ÁÒ ÓÓ ØÙ ÛÓÖ Ò Ð Ò Ú Ð Ò Ò Ò Ö Ò¹ Ð Ò Ú Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ ÔÖ ÒØ Ö º ÌÓØ ÐÓØ ÛÓÖ Ø Ò Ð Ò Ö Ð Ú ÒØ Ø Ö ÖÓÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÚ Ö Ø ÓÒ ÖÞÓ Û Ö Ú Òº

30 ÀÓÓ ØÙ ¾ ØÓÖ Ò Ú Ò Ð Ò Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò Ø ÓÓ ØÙ Ø Ò ÓÚ ÖÞ Ø Ð Ø³µ Ú Ò ÐÐ ØÓÖ Ò Ú Ò Ð Ò Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò Ò Ò Ø Ö Ú Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ Þ Ò ÓÒ ÖÞÓ Øº Þ Ð Ø Ð Ñ Ø Ø ØÓÖ Ò Ò Ø ÓÔ Ð Ø ÚÓÓÖ ÓÑ Ò Þ Ò Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ Ø Ò Ð Ò ØÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø Ø Þ ÓÒ ÖÞÓ Ø Ò Ò Ú Ò ÜÔ Ö ¹ Ñ ÒØ Ò Ò»Ó ÒÕÙ Ø º Ð Ø ÐÙ Ø Ö Ø Ò ÓÒ ÖÞÓ ÚÖ Ú Ò Ø Ö ÔÔÓÖØ Ò Ñ Ð Û Ð ØÓÖ Ò Ú Ò ÚÓÖÑ Ú Ò Ú Ò Ò Ø ÑÙÐ Ö Ò Ö Ð Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Þ Ö Ð Ò ÒÚÐÓ Òº Ð Ø Ñ Ò Ø Ð ÓÔ Ú Ò Ò Ð Ø Ö ØÙÙÖ ØÙ Ò ÜÔ ÖØ ÓÔ Ò ÓÒ³º ½ Ð Ø Ú Ò ØÓÖ Ò Ò Ö Ö Ø Ö Ò ÖÓÐ Ô Ð º À Ø Ö Ø Ö Ø ¹ Ö ÙÑ Ø ØÓÖ ÓÔ Þ ÒÚÓÐÐ ³ Û Þ ÑÓ Ø ÙÒÒ Ò ÛÓÖ Ò Ñ ÒÓÑ Ò Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò»Ó ÒÕÙ Ø º Ó ÑÓ Ø Ò ØÓÖ ÛÓÖ Ø Ñ ÒÓÑ Ò Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ù Ù Ø Ø ÖÙ Ò Þ Ò Ò Ð º Ò ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Ò ØÓÖ Ò Þ ÚÓÓÖÛ Ö ÚÓÐ Ó Ø ÓÓ Ø Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò º Ò ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Ò ØÓÖ Ö Ò Ò Ø ÚÓÐ Ó Ø Ó Ø ÒÓÐÓ Ð Ò Ò Ø ØÖÓ Ò Ò ÛÓÖ Ò Ú Ò Ú Ø Ð Ú Ö Ò Öº Þ ØÓÖ Ò Ù Ò Ø ÛÓÖ Ò Ñ ÒÓÑ Ò Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ Ö Ú ÒØÙ Ð Û Ð Ò ÒÕÙ Ø º À Ø ØÛ Ö Ø Ö ÙÑ Ø Ø ØÓØ Ð ÒØ Ð ØÓÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ Ò ÛÓÖ Ò Ñ ÒÓÑ Ò ÛÓÖ Ø Ô Ö Ø ÓÓÖ Ø Ö Ù Øº Ø Ö ÙÑ ÒØ ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Ð Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÓÑ Ø Ñ Ö Ò Ð Ó Ø Ò Ú Ò Ò ÜØÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö Ð Ø ÓÓ Þ Ò ÞÓÛ Ð ÕÙ ÜØÖ Ñ ÒÙÖ Ò Ð ÕÙ Ù Ø Ø Ð Ò Ò ÐÒ Ñ Ö º À Ø Ö Ö Ø Ö ÙÑ Ø Ø ÓÒ Ö Ò Ú ÖÑÓ Ò Ú Ò ÐÒ Ñ Ö Ò Ð Ñ Ø Ø ÐØ ½ Ö Øº к ¾¼¼¼µ ÖÙÑ Ø Ðº ¾¼¼¼µ Ò Ú Ò ËÛ Ñ Ø Ðº ¾¼¼¾µº

31 ¼ ØÓÖ Ò Ú Ò Ð Ò Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò Ò Ø ÒØ Ð ØÓÖ Ò Ø Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò»Ó ÒÕÙ Ø Ò ÛÓÖ Ò Ñ ¹ ÒÓÑ Òº À Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÒÕÙ Ø ÑÓ Ø Ò ÚÓÓÖ ÐÒ Ñ Ö Ô Ö Þ Ò ÓÑ Ø Ò Ö Û Ð Ø Ø Ú Ò ÒØÛÓÓÖ Ò ÓÒ Ö ÖÙ ÓÑØ Ø Ø Òº Ò Þ Ð Ø ÓÔ ÒÓÑ Ò ØÓÖ Ò Þ Ò ÓÒ ÖÚ Ö Ð Ò Ö ÖÓ Ô Òº Þ ÖÓ Ô Ò Þ Ò ÒÑ Ö Ò Ú Ò Ù ÒÑ Ö Ò Ú Ò ÔÖÓ ÙØ Ñ Ð Ò Ò ÒÑ Ö Ò Ú Ò Ð ¹ Ò Ö ÓÑ Ú Ò º ½º à ÒÑ Ö Ò Ú Ò Ù µ ÀÓÓ Ø Ú Ò Ù Ò Ó Ö Ù Ú ÖÐ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø Ò Ú Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ Û Ö ÓÓÖ Ø Ú Ö Ð Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø Ò Ú Ö Ù Ø Ø Ò ÙÒ Ø Ú Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ º µ ÌÝÔ Ù Æ Ø ÓÓ Ø Ú Ò Ù Ò ÓÓ Ø ØÝÔ Ù Ø Û Ð Þ ¹ Ò Û Þ Û ÖÓÔ Ù ÛÓÖ Ø Ú Ö ØÖ Ø Ú Ò Ð Ò Þ Ò ÚÓÓÖ Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ù º À Ø Ò Ñ Ð ÑÓ Ð Ø Ô Ð¹ µ Ö Ú Ò Ô Ð ØÝÔ Ò Ù ÒØÖ Ð Ö Ú Ò Ò Ò Ò Ö ØÝÔ Òº Ò ÚÓÓÖ Ð ÖÚ Ò Î ÅÁÄ Û ÐÐ Ø Ð ÒØÖ ¹ Ð ÚÓÓÖ Ö Ú Ò ÑÔ Ò Ñ Ø Ð ÕÙ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ñ Ö Ú Ð Ñ Ò Ö ÒØÖ Ð ÚÓÓÖ Ö Ú Ò Ò Ø Ñ Ø Ð ÕÙ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ò ÑÔ Òº ÚÓÐ Ò ØÝÔ Ò Ù Þ Ò ÓÒ ÖÞÓ Ø º Ò Ù Ð Ò Ö Ò Ò ÛÓÖ Ø Ù Ø Ö º Ò Ð Ø Ò ØÖ Ð Ò Ö Ò Ò ÛÓÖ Ø Ù Ø Ö º Ò Ù Ò Ð Ö Ò ÓÚ Ö Ò ÒØ Ð Ô Ö Ó Ò ÛÓÖ Ø Ù Ø Ö Úº Ò Ù Ö Ú Ò Ò Ø Ø Ø ÐØ ÓÑ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ö Ò Ö Ò ÒÞ Ø Ú Ò Ð Ø Ö Û Ò Ø Ø ØÖ Ò ÞÓ Ð Î ÅÁĺ µ Ì Ø Ô Û ÖÓÔ ÒÚ Ø Ö Ö Û Ø Ó ÓÔ Ò Ø Ø ¹ ÒÓÐÓ Ù Ò Ö Ò À Ø Ø Ø Ô Û ÖÓÔ ÒÚ Ø Ö Ö Û Ø Ó ÓÔ Ò Ø Ó Ò Ø Òµ Ø ÒÓÐÓ Ù Ò Ö Ò Ò Ò Ð Ú Ò ÓÑÑÙÒ Ø ¹ ØÖ Ø ÓÚ Ö Ø Ø Ö Ù Ø ÒÐÓÔ Òº ÁÒ Ø Ò Ù Ø Ö Ø Ø Ò Ö Ø ÒÚ Ø Ö Ö Ô Ò Ø ÒÚ ¹ Ø Ö Ò Ð Ò ÒÓÑ Ò ÓÔ ÓÓ Ø ÓÑ Ò Ú Ò ÑÓ Ð

32 ØÓÖ Ò Ú Ò Ð Ò Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò ½ ØÓØ Ù º ÁÒ Ø Ò Ö Ù Ø Ö Ø ÙÒÒ Ò ÒÚ Ø Ö Ö Ð ÚÓÓÖ Ø ÑÓÑ ÒØ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò Ø Ö Ø Ð ÓÑØ Ò ÓÚ Ö Ò Ø ÐÐ Ö Ð Ø Ú Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ò ÒÑ Ö Ò ÓÑ Ò ÚÓÓÖ Ù º À Ö ÓÓÖ Ò Ø Þ Ò Ø Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ø Ù ¹ Ö ÛÓÖ Ò Ò Ø Ò Ð ÓÑ Òº Ò ÚÓÓÖ Ð Ú Ò ÞÓ³Ò Ð Ø Î ÅÁĹРغ µ À Ø ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ Ò Ø Ù Ö ÛÓÖ Ø ÓÚ Ö Ò Ø ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ Ò Ø ÓÒ Ö Ù Ö ¹ Ð Ò Ú ÐØ ÞÓÛ Ð Ù Ø Ö Ò Ð Ô Ö Òº ÎÓÓÖ Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ð Ø ÛÓÖ Ò ØÓ ÚÓ Ó Ú Ò Ð Ø ÛÓÖ Ò ÚÓ Ö Þ Ð Ð¹ Ò Ø Þ Ò Ú Ö Ð Ò Ñ Ø Ø ÒÓÐÓ Ò Ð Ù Ö Û Ö Ò µ ÚÓÓÖ Ö Ú Ò Û Ò Ø Ú Ò Ö Þ Ò Ò µ Ò Ð Ö Ñ Ð Ù¹ Ö Ò Ñ ÒØ Òº ¾ Ð Ó Û Ð Ö Ú Ò Ù Ò ÐÐ Ö Ò Þ Ò ÓÑ ÓÓ ÞÓÒ Ö Ù Ò Þ Ø ÒÓÐÓ Ò Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ø ÚÓÓÖ ÓÚ Ö ØÓ ÒØÖ Ð Þ Ò ÓÑ Þ ØÓ Ø ÚÓ Ò Ò Ð Ø ÓÓ Ð Ò Þ Ò Ð Ö Ñ Ð ÙÖ Ò Ñ Òغ Ö Ò ÖÚÓÓÖ Ø ÕÙ Ñ Ð ÙÖ Ò Ñ ÒØ Ø Ø ÒÓÐÓ Ò ¹ ÓÓ Ñ Ø Ù ¹ Ð Ø ÚÓÓÖ Ò Ô Ö Ø ÖÓ Ô Ö Ú Ò ÒØ Ö ÒØ Þ Òº À Ö ÓÓÖ Ò Ò Ù Ö Ð Ò Þ Ô Ö Ø ØÓØ ÕÙ Ñ Ð ÙÖ Ò Ñ ÒØ Ø Ø ÒÓÐÓ Ò Û Ð Ò Ò Ø Ø ÒÓ Þ Ò Ñ Ð Ù Ó Ð Ø ÐÐ Ò ÛÓÖ Ø Ò Ò Ø Ð º À Ø Ø Ú Ò Ø ØÓ ÚÓ Ò Ú Ò Ø ÒÓÐÓ Ò ÓÔ Ó Ø Ò Ø ¹ Ú Ø Ø Ñ Ù º Å Ø Ø Ò Ú Ò Ø Ú Ø Ø Ø Ø ÓÓ Ø ÒÓ Ù Øº Ï Ð Ú Ò Þ Ð Ø Ò ÓÑ Ò ÖØ ÓÔ ÚÓÓÖ¹ Ò Ò Ø Ù Ð º ¾º à ÒÑ Ö Ò Ú Ò ÔÖÓ ÙØ Ñ Ð Ò µ ÀÓÓ Ø Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ó Ø Ò Ö Ø ÒÓÐÓ Å Ø ÓÓ Ø Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò ÛÓÖ Ø Ø Ö Ó Ð Ø ÒÚ Ø Ö Ö Ò Ú Ò Ø ÔÖÓ ÙØ Ñ Ð Ò Ð Ú Ö Ò Ö Ø Ðغ ÁÒÚ Ø Ö Ò Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ ÛÓÓÒÐ ÙÙÖ Ö Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ø Ò Ö Ø ÒÓÐÓ º ¾ Ö Þ Ò Ò Ö Ö Ø Ö Ò Ö ÓÔ Û ÖÚ Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ð Ø ÙÒÒ Ò ÛÓÖ Ò ØÓ ÚÓ Ó ÚÓ Ö º À Ø Ö Ö Ú Ò Ö Ø Ö ÙÑ ØÓ Ô Ø Ø Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ Ò ÓÓ ØÙ º

33 ¾ ØÓÖ Ò Ú Ò Ð Ò Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò µ Î Ö ÐÐ Ò Ò ÜÔÐÓ Ø Ø Ò Ð Ò Ú Ò ÜÔÐÓ Ø Ø Ó Ø Ò Ì ÒÓÚ Ö Ø Ò Ð Ú Ò Ò Ó Ö ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÚÓÓÖ ÒÚ ¹ Ø Ö Ö Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ Ò Ø ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Ò Ó ÓÔ Ö ÜÔÐÓ Ø Ø Ø Òº Ó Þ Ð Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ö ÞÙ Ò Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖ Ð Ð Ò ØÓØ Ò Ð Ò Ú Ò Ø Ò Ö Ú Ö ÖÙ Ò Ù Ò Ö Ö Ò Ò º µ Î Ö ÐÐ Ò Ò ÜÔÐÓ Ø Ø Ò Ð Ò Ú Ò Ñ Ò Ö Ø Ñ Ð Ù Ì ÒÓÚ Ö Ø Ò Ð Ú Ò Ò Ó Ö ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÚÓÓÖ ÒÚ ¹ Ø Ö Ö Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ Ò Ø ÚÓÓÖ Ð Ø Ò Ú Ò Ò ¹ Ð Ò Ú Ò Ñ Ò Ö Ø Ñ Ð Ùº Ú Ö ÓÙ Ò ØÙ Ò ÔÖ Ú Ø Ò Ñ Ø ÔÔ Ð Ø Ò Ú Ò Þ Ð Ò Ò ¹ Ò Ð Ú Ò Ø ØÝÔ ÒÚ Ø Ö Ò ¹ ÓÓÖÐ Ú Ö ÐÐ Òº Ó Þ Ò ÔÖ Ú Ø Ø Ò Ú Ò ÒÚ ¹ Ø Ö Ò Ò Ò Ò Ö Ô Ö Ò Ó Ú ÐÖ Ù Ö Ò Ø ÒÓÐÓ Ö Ð Ø ÓÓ Ø ÖÛ Ð ÔÖ Ú Ø Ø Ò Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ö ÙØ Ú Ò Ò Ö Ð Û Ò»Ó Ø Ò µ Ö Ð Ø Ð Þ Òº ÓÚ Ò Ò Ø ÚÓÓÖ Ð Ú Ò Þ Ð Ø Ø Ø ÓÖ Ø Ò Ð Ø Ö Ø Û ÒØ Ö Òº µ ÇÒÞ Ö Øº ºÚº ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø ÜÔÐÓ Ø Ø ÚÓÓÖ Ð Ú Ò ÐØ ÖÒ ¹ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ Ò Þ Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ Ò Ö Ð Ø Ò ÙÛÞ Ò ÓÔ Ñ Ö Ø Ò ÖÓÓØ Ø Ö ÚÓÓÖ Þ Ø ÒÓÐÓ Ò ÔÖ Ú Ò ÓÒÞ Ö Ø Ò ÒÞ Ò Ú Ò ÓÓ Ø Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø ÜÔÐÓ Ø Ø ÚÓÓÖ¹ к Ò Ö Ø Ö Ò ÖÚÓÓÖ Ø Ø Ö Ò Ñ ÒØ Ò Ù Ø Ò Ð Ö ÚÓ Ö Ò Ò Ð Ò Þ Ò Ú Ò Ð Ò Ò Ø Ù ÚÓÐÐ Ò¹ Ô Ò Ú Ò Ò ÙÛ Ø ÒÓÐÓ Ò Ö ÚÓ Ö Ò º À Ö ÓÓÖ Ò Ø Þ Ò Ø Ø ÜÔÐÓ Ø Ø ÚÓÓÖ Ð Ó Ö Ó Ð Ö Ù ØÚ ÐØ Ò ÚÓÓÖ Û Ö Ö Ñ º ÇÓ Ø ÑÓ Ð Ø ÒÚ Ø Ö Ò Þ Ð Ó Ö Ó Ð Ö Ù ØÚ ÐØ Ò ÓÓÖ ÔÖÓÒ Ð Û Ö Ñ ÚÓÓÖ Ð Ð ÚÓÐ Ú Ò ÓÒÚÓÐ Ó Ò Ò ÓÖÑ Ø Ø Ò Ø Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò º Ò ØÛ Ö Ò Ø Ø Ò Ò Ð Ö Ò Ñ ÒØ Ò Ð Ò Þ Ò Ú Ò ÔÖ Ú Ò ÒÔÙØ Û ÖÚ Ò ÔÖ ÙØÙ ÖØ ÞÓ Ð ÚÓÓÖ Ð Ò Ö º Ò Ö Ö Ò Ø Ö ÓÔ Ø ÑÓÑ ÒØ Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò ÓÒÞ Ö Ø Ø ÓÚ Ö Ø Ò ÒÔ Ö Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ø ¹ Ø Ò ÔÖÓ ÙØ ÔÖÓ Û Ö ÓÓÖ Ö ÓÒÞ Ö Ø Ø Ø Ò ÒÞ Ò Ú Ò Ü Ø Ð Ò Ú Ò Ñ º

34 ØÓÖ Ò Ú Ò Ð Ò Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò µ ÈÖÓ ÒØ Ö Ö ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÈÖÓ ÒØ Ö Ö ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÛÓÖ Ò Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò¹ Ñ Ö Ø ÓÓÖ Ó Ö ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø Ò Ò Ð Ö Ñ Ö Ò Ð ÔÖÓ ÙØ ¹ Ó Ø Òº Ð Ò Ö Ø ÓÔ Ò Ò Ø¹Ô Ö Ø ÓÒÙÖÖ Ö Ò Ñ Ö Ø Ø Ø Ò Ø ÔÐ Ò Ú Ò Ò ÔÖÓ ÒØ Ö Ö ÒÚ Ø ¹ Ö Ò Ò ÔÖ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÙØ Ø Ú Ö ÖÓØ Ò ÓÑ Ø Ñ Ö Ò Ð Ó Ø Ò Ð Ö Þ Òº ÁÒÚ Ø Ö Ò Ò ÔÖÓ ÒØ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ Ø Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ù Ò ØÖ Ø Ñ Ò º ÈÖÓ ÒØ Ö Ö ÒÚ Ø Ö Ò Ò Þ Ò Ò ÒÕÙ Ø Ò Ö Ð ÒÚ Ø Ö Ò Ò Û ÖÑ Ø Ö Ø ÔÖÓ ÙØ ÔÖÓ ÓÔ Ò Ó Ö Ò Ú Ù Ò Ö Ò Òº Ø Ø ÒØ Û Ð Ø Ö ÔÖ Ú Ò Ò Ò Ö ¹ Ô Ò ÖÞ Ò Ò Ú Ò Ø ÔÖÓ ÙØ ÔÖÓ Û ÖÑ Ò ØÓ Ò ÑØ Ø Ö Ò ÒÚ Ø Ö Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ò ÓÔ Ù Òº µ Ì ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò Ì ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ ÓÔ ØÛ Ú Ö ÐÐ Ò Û Þ Ò ÓÒ ÖÞÓ Øº ÁÒ Ö Ø ÔÐ Ø Ò Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ØØ Ò Ò Ò Ö Ø Ø Ú Ò Ò Ð Ò Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø Ò Ò ØÓ ÓÑ Ø Ô Ö Ó Ò ÓÔ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ö º ÁÒ ØÛ ÔÐ Ø Ò ÒÕÙ Ø ÓÒ ÖÞÓ Ø Û Ø Ø Ø Ú Ò ÒØÖÓ ÙØ Ú Ò Ò Ò ÙÛ Ø ÒÓÐÓ Ñ Ø Ð Ö ÜÔÐÓ Ø Ø Ó Ø Ò Ò»Ó Ó Ö Ñ ¹ Ð Ù Ø Òº º à ÒÑ Ö Ò Ú Ò Ð ¹ Ò Ö ÓÑ Ú Ò µ ÁÒÚ Ø Ö Ò ÖÙ ÑØ ÒÚ Ø Ö Ò ÖÙ ÑØ Ú Ò Ò Ö Ô ÐØ Ò Û Ð Ñ Ø Ø Ö Ò Ø Ø ÓÑ ¹ ÐÓ Ú Ò Ö Ò Ñ ÒØ ÓÚ ÖÛ Ò Ò ¹ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò ÙÛ Ø ÒÓÐÓ º Ò Ô Ö Ø ÒÚ Ø Ö Ò ÖÙ ÑØ Ø ÚÓÓÖ Ð ¹ ÚÓÐ Ò ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ ÓÑ Ø Þ ÓÚ Ö Ø Ð Ñ Ò ÒÓÑ Ò ÙÙÖ Ö Ò Ø Ò Ö Ø ÒÓÐÓ º Ò¹ Ú Ø Ö Ò ÖÙ ÑØ Ú Ò Ò Ö ÛÓÖ Ø ÓÒ Ö Ò Ö Ô Ð ÓÓÖ Þ Ò Ò Ö Ñ Ö Ø Ò Ò Ø Ú Ò ÔÖÓ ÒØ Ö Ö Ø Ø ÔÖÓ ÙØ Ò»Ó Ø ÔÖÓ ÙØ ÔÖÓ ÛÓÖ Ø ÖÞ Ò Ñ Ø Ð ÚÓÐ Ø Ö Ñ Ò Ö Ú ÖÚÙ Ð Ò ÛÓÖ Ø ÔÖÓ Ù Ö º ÈÖÓ ÒØ Ö Ö ÒÚ Ø Ö Ò Ò Þ Ò Ò Ò Ú ÙÙÖ Ö Ò Ò Ø¹ÔÖÓ ÒØ Ö Ö ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ò Ú Ñ Ö Ò Ø ÐØ Ð Ö Ñ Ö Ò Ð Ó Ø Ò ÓÑ Ø Ó Ø Ò ÓÑ Ú ÖÚÙ Ð Ò Ø Ú Ò Ò Ò Ø Ú ÖÛ Ö Ò Ð Òº ÁÒ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ø Ò Û Ø Ú Ð Û Ö Ò Ò Ó Ø Ò Ð Ö Ò Ñ Ö Ò Ð Ó Ø Ò ÖÓØ Ö Þ Ò Ù Ø Ò ÓÙÛ Ò º

35 ØÓÖ Ò Ú Ò Ð Ò Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò Ð ÕÙ Ø Ø ÔÓ Ø ØÓ Ò Ø Ø ØÓØ ÚÖ Ñ Ú ÖÑÓ Ò Ø Ø Ö º µ Å Ø Ú Ò ÙÖ ÙÖ Ø Ñ Ø Ú Ò ÙÖ ÙÖ Ø Ñ Ò ØÖ Ø Ú ÖÓÑÔ ÐÓÑÔ³µ Ò Ú Ò Ò¹ ÚÐÓ Þ Ò ÓÔ Ñ Ø Û ÖÚ Ò ÒÚ Ø Ö Ö ÖÙ Ñ Ò Ú Ò Ò Ù Ö Ð Ò º µ Å Ð Ù ÙÖÑ Ö Î Ò ÒÚÓ Ö Ò Ú Ò Ò Ñ Ð Ù ÙÖÑ Ö ÚÓÓÖ ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ò Ð ÙÒØ Ù Ø Òº µ Å Ö ØÓÑ Ø Ò Ò Å Ö ØÓÑ Ø Ò Ò ÙÒÒ Ò Ú Ò ÒÚÐÓ Þ Ò ÓÔ Ö ÓÑ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ø ÒÓÐÓ º Ø Ð Ø Ò Ð Ò Ö Ñ Ø ÚÓÓÖ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÒÓÐÓ ÓÑ Ø ÒÓ ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ö º µ Î Ø Ð Ú Ö Ò Ö Ö Ú Ò Ú ÖØÖÓÙÛ Ò Ú ÓÔ Ò Ú Ø Ð Ú Ö Ò Ö Ú ÒÛ Ö ÓÑ ¹ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ò Ô Ø Ú Ò Ø Ø Ò ÔÖÓ ÙØ ¹ ÔÔ Ö Ø Ó ÑÓ Ð ÓÒ ØÖÓÙÛ Ö Ú Ò Ò Ò ÙÛ Ð Ú Ö Ò Öµº µ Ó Ó Ø Ò À Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò ÙÛ Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖ Ö Ú Ò Ó Ø Ö ÓÑ Ø Þ Ø Û Ø Þ Ò Ò Ø Ú ÖÞ Ñ Ð Ò Ú Ò Ò ÓÖÑ Ø Ø Ú ÐÙ Ö Ò Ú Ò Ú Ö ÐÐ Ò ÓÔØ Ò Ø Ò ÖÙ Ò Ñ Ò Ú Ò Ò ÙÛ Ø ÒÓÐÓ Òº ÇÑ Ø Ö Ú Ò Þ Ø ÓÓ Ò ÙÒÒ Ò Ø Ò Ò ÒÓÖÑ Ð ³ Û Ö Þ Ñ Ò ÞÓ Ð ÔÖÓ ÙØ Ö ÔÖ Ú Ò ÓÔÔÓÖØÙÒ Ø Ø Ó Ø Ò ÓÔÔÓÖØÙÒ ØÝ Ó Ø ³µ Ø Ó Ò Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Òº µ Ê Ò Ñ ÒØ Ö Ú Ò ÙÒÒ Ò Ú Ö ÐÐ Ò Ø Ò ÒÞ Ò Ú Ò Ö Ò Ñ ÒØ ¹ ¹ ÓÒØ Ö Ò ¹ Þ ÒØ Ö Ò ÚÓÓÖ ÙÒ ÒÚ Ø Ö Ò Òº µ ÜØ ÖÒ Ð Ø Ø Í Ø Ö Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ Ð Ò Ø Ñ Ò Ò Ö Þ Ò ÐÓ Ð µ ÜØ ÖÒ Ð Ø Ø Ò ÐØ Ð µ Ø ÒØ ÖÒ Ð Ö Ò Þ Ð Ð Ø Ò Ø Ò ÙÒ Ò Ñ Ø Ö Ð Ð Ò º À Ø Ø Ú Ò Ø Ò Ö ÓÔ ÙÙÖÑ Ò ÛÓÖ Ø Ò Ø Ú Ð ÐØ Ð µ Ñ ÛÓ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò º

36 ÀÓÓ ØÙ À Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ ÁÒ Ø ÓÓ ØÙ ÛÓÖ Ò ÓÔÞ Ø Ò Ö ÙÐØ Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ ÔÖÓ Òº ÐÐ Ö Ö Ø ÛÓÖ Ø Ò Ô Ö Ö º½ Ò Ò ÓÔ ÚÖ Û Ø Ò Ü¹ Ô Ö Ñ ÒØ º ÖÒ ÛÓÖ Ø ÒÔ Ö Ö º¾ Ø Ò Ú Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ØÓ ¹ Ð Ø Ò Ø Ö Ú Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ Þ Ò Ù Ø ÚÓ Ö º Î ÖÚÓÐ Ò ÛÓÖ Ø Ò Ô Ö Ö º Ò Ò ÓÔ Ð Ò Ö Ø Ö ÙÐØ Ø Ò Ú Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ º º½ Ï Ø Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÛÓÖ Ò Ô Ö ÓÒ Ò ÖÒ ÐÒ Ñ Ö ÒÓ Ñ Ò Ò ØÙ ¹ Ø Ö Ø Û Ö Þ ÙÞ Ñ Ò Ò Ò ÓÓÖ Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÔÞ Ø Ð ÓÒØÖÓÐ Ö ÓÑ Ú Ò Ð ÓÖ ØÓÖ ÙÑ ØÙ Ø ³µº Þ Ø ÓÑ Ú Ò ÛÓÓÒÐ Ò ÓÑÔÙØ Ö Û Ö ÓÒ ÓÖÑ Ô Ò ØÖÙØ Ò Ú Ò Ø ÚÓÖ Ò ¹ Ô Ð Ø ÑÓ Ø ÛÓÖ Ò Ù Ø ÚÓ Ö º Ì Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÐÒ Ñ Ö ÑÓ Ð ÓÑ ÙÞ Ø Ñ Ò Ú Ò ÒÚÐÓ Þ Ò ÓÔ Ù Ø Ø Ð Ò Ò Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ Òغ ËÓÑÑ ÙÞ Ð Ò ØÓØ Ò Ð Ö Ù Ø Ø Ð Ò Ò¹ Ö ØÓØ Ò Ó Ö º Æ Ø Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÓÔ Ò ÙÒÒ Ò ÓÒ ÖÞÓ Ö ØÓØ Ò Ø Ð Ò Ò Û Ð ÙÞ ÐÒ Ñ Ö ÚÓÓÖ Ð Ñ Ø ØÖ Ò ØÓØ ÙÒ ÒÚ Ø Ö Ò Ö Ò Ñ Øº Æ ÓÓÔ Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÓÒ ÖÞÓ Ö ÒÞ Ø Ö Ò Ò Ø Ö Ú Ò ÐÒ Ñ Ö ÓÓÖ Ø Ò Û Ø ÐÒ Ñ Ö Ø Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ Ð ÒÓÑ Ò Ò Òº ÓÓÖ Ú ÖÚÓÐ Ò ØÙ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ø Ò ØÓÖ Ø Ú Ö Ö Ò ÓÒØ Ø Ø ÒÞ Ø Ò Ø Ö Ð Ø Ú Ð Ò Ú Ò ÞÓ³Ò ØÓÖ ÓÓÖ Ñ Ð ØÙ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ñ Ø Ð Ö Ø Ú Ö Ð Òº

37 À Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ ÎÓÓÖ Ø Ö ÔÔÓÖØ Ò Ò Û Ø Ø Ø Ú Ò Ò ÒØ Ð Ú Ò Ò Ø ÚÓÖ ÓÓ ØÙ ÒÓ Ñ ØÓÖ Ò ÓÔ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ö º À Ø ÚÓÐ Ò Ð Ò ¹ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ö ÒØÖ Ðº ÁÒÚ Ø Ö Ö ÙÒÒ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ú Ö ÐÐ Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Û Ö Ð Ø Ø ÙÙÖ Ö Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ó Ö Ô Ö Ò Ô Ö Ô Ö Ó ÓÔÐ Ú Ö Òº ÇÔ ÖÚ Ò Þ Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ø ÓÖ Ò Ò ÓÔ Ò¹ ØÖ Ð ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ö Ò ØØÓ ÓÒØ ÒØ Û Ö µº ÒÚ Ø Ö Ö Ò Ò Ø ÑÔ ÐÛ Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ó Þ Ø Ñ Ø ÒØÖ Ð Ú Ò Øº Ö ÑÓ Ø ÞÓ Ø ÛÓÖ Òº ÇÑ Ø Ø ÞÓ Ò Ó Ø Ö Ø Ó Ø ÞÓÛ Ð Ø Ð Ð ÑÓ Ø Ò ÒÚ Ø Ö Ö Ø Ò ÙÞ Ñ Ò ØÙ Ò ÓÓÖÞÓ Ò Ó ØÓØ Ò ØÓ ÚÓÒ Ò Ø Ø ÒÓÐÓ Ò Òº Î Ö Ö Ð Ø Ø Ñ Ø ÒØÖ Ð Ø ÒÓÐÓ Ø Ø ÒÓÐÓ Ñ Ø ÓÓ Ø Ò ØØÓ ÓÒ¹ Ø ÒØ Û Ö Ò Ø Ð Ò Ø ÒÓÐÓ Ú ÒÙ Ø Ò Ñ Ð ÙÔ Ö Ô Ø Ø Ñ Ø ÒÒØÖ Ð º Ù ÖÓÔ Ö Ø ÓÑ ÒÚ Ø Ö Ö Ø Ø ÑÙÐ ¹ Ö Ò Ò ÙÙÖ Ö Ø ÒÓÐÓ Ò Ø Ò Ñ Ø Ò Ó Ö Ñ Ð ÙÖ Ò Ñ Òغ ÁÒ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÛÓÖ Ø ÓÒ ÖÞÓ Ø Ò Û Ð Ñ Ø Ò Ù Ö Ò Ð Øº ÇÑ Ø Ð Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÓÒ ÖÞÓ Ò Ø ÚÓÐ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÔ Þ Øº ÐÒ Ñ Ö ÙÒÒ Ò Ø Ò ÙÒ ÐÒ Ñ ÞÓÛ Ð Ð Ò Ò Ò Ñ Ò Ñ Ø ØÖ Ò ØÓØ ÓÙØÔÙØ ÙÒ Ö ÔÖÓ Ù ÖØ ½ Ð Ñ Ø ØÖ Ò ØÓØ Ø ÒÓÐÓ Þ Û Ò Ò Ø ÖÙ Òº Ò Ø Ö Ò Òع Ò¹ Ð Ö Ð Ø Ñ Ø Ø ÒÓÐÓ¹ Ò Ñ Ö Þ ÑÓ Ø Ò ÓÔ ÞÓ ³ Ò Ö Ò ÚÓÓÖ Ò Ø Ø ÒÓÐÓ º Ø ÐÒ Ñ Ö Ö Ø Ò Ò Ø ÞÓ Ò Ú Ò Ò Ø ÒÓÐÓ ÙÒÒ Ò Þ Ò Ø Ø Ò Ò Ø Ò Ñ Ò Ú Ò ÓÙØÔÙØ Ð Ò Òº Å Ø Ò Ö ÛÓÓÖ Ò Ø ÞÓ Ò Ò Ö Ò Ó Ø ÒÓÐÓ Ó Ø Ö ÓÑ Ø Ñ Ò ÑÓ Ð µ ÓÔ Ö Ò ¹ Ø Ò Ñ ÐÓÓÔØ Ò ÓÙØÔÙØ Òغ À Ø ÞÓ Ò Ò Ö Ò Ø ÒÓÐÓ Ö ÙÐØ ÖØ Ù Ò Ò Ð Ö Û Ò Ø Ò Ù Ó Ø Ö³ ÚÓÓÖ ÐÒ Ñ Ö ÓÔÔÓÖØÙÒ ØÝ Ó Ø³µº À Ø ÓÑÔÙØ Ö ÖÑ Ø ÐÒ Ñ Ö Ø Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Þ Ò ØÓÒ Ù Ø Ö Ö Ð Ú ÒØ Ð ÖÑ Ò ÁÒ Ø ÓÙØÔÙØ ÖÑ Ò ÐÒ Ñ Ö Ð Ô Ö Ó Ò ÓÙØÔÙØ Ð Ò ÒÚÓ Ö Ò ÁÒ Ø Ø ÒÓÐÓ ¹ Ò ÓÖÑ Ø ÖÑ Ú Ò Ø ÐÒ Ñ Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÚ Ö Ø ÒÓÐÓ ÒÙ ÖÙ Ø Ò Ø ØÓØ Ò ØÓ ÚÓÒ Ò Ø ÒÓ¹ ÐÓ ÔÖ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ µº ÇÓ Ò Ò Ð ÖÓÒ Û Ö Ò ÞÓ Ø ½ À Ø ÔÖÓ Ù Ö Ò Ú Ò ÓÙØÔÙØ ÑÓ Ø Þ Ò ÛÓÖ Ò Ð Ò Ñ Ø ÓÓÖº À Ø Û Ö Ô ÐØ ÐÐ Û Ø Ø Ó Ø Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÔÖ Ú Ø µ Û Ò Ø ÓÔÐ Ú Öغ

38 º½ Ï Ø Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÛÓÖ Ø Ò Ö Ò Ò ÙÛ Ø ÒÓÐÓ ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÔÖ Ö Ö Ø ÒÓ¹ ÐÓ ÓÔØ µ Ð Ø ÒÓÐÓ ÛÓÖ Ø ÚÓÐÐ Ö Ø Ö Ö ÓÓÖ Þ Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø Ò Ú ÒØÙ Ð Ù Ò Ô Ö Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ö ÖØ Ð Ò Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ø ÔÐ Ø ÚÓÒ Ò Ò ÁÒ Ø Ø ÒÓÐÓ ¹ÞÓ ÖÑ Ò ÞÓ Ò Ò Ö Ò ÙÛ Ø ÒÓÐÓ Òº ÁÒ ÓÑÑ ØÖ ØÑ ÒØ Ò ÐÒ Ñ Ö ÑÓ Ð ÓÑ Ú Ò Ø ÚÓÖ Ò Ò Ø Ú Ò Ó Û Ð ÞÓ Ò Ò Ö Ò Ù Ö Ø ÒÓÐÓ Ó Ù Ø Ò Ö Ò Ò Ø¹ Ù Ö Ø ÒÓÐÓ º ÇÔ Þ Û Þ Ø Ð ÔÖÓ Ø Ò Ò Ô Ö Ó Ò Ò Ö Ø Ð Ö Ò Ö Ð Ð Ò Ò ÓÔ ÔÐ Ø Øº Ð Ô Ö Ó Ò ÐÒ Ñ Ö Ò Ð Ò Ò Ñ Ò ÓÚ Ö Ø Û Ò Ø ÓÙØÔÙØÒ Ú Ù Ð Ò ½µ ÞÓ Ò Ò Ö Ò Ò ÙÛ Ø ¹ ÒÓÐÓ Ð Ò ¾µº ÖÒ Ø Ò ÐÒ Ñ Ö Ø Ò Ð Ô Ö Ó Û Ö Ò Ò Ö Ò Ø ÒÓÐÓ ÞÓ Ø ÛÓÖ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÔÖ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ Ð Ò µ Ò ÖÚÓÓÖ ÒÓ Ò ÓÖÑ Ø Ø ÖÙ Ú Ò Ò ÓÔ Ø ÖѺ Æ Ø ÐÒ Ñ Ö Þ Ò ÙÞ Ø Ñ Ø ÛÓÖ Ø Û Ò Ø Ò Þ Ô Ö Ó ¹ Ö Ò Û ÖÒ Ô Ö Ó Ò Øº Å Ø Ò Ò Ú Ò ¼± Ø ÐÒ Ñ Ö Ò ÓÓÖ Ò Ö ÚÓÐ Ò Ô Ö Ó Û Ö Ò ÓÔÒ ÙÛ Ò ÓÙØÔÙØ Ð Ò Ò ÛÓÖ Ò ÒÓÑ Ò Ò Ö Ò Ø ÒÓÐÓ ÞÓ Ø Ò»Ó ÒÚ Ø Ö Ò ÛÓÖ Òº Þ ÓÚ ÖÐ Ú Ò Ò ÞÓÖ Ø ÖÚÓÓÖ Ø ÐÒ Ñ Ö ÓÔ Ö Ò Ø Ò Ò Ð Ø Ö Ô Ö Ó Ò ÓÒØ ÖØ ÓÑ Ø Ò Ø Þ Ö Ø Þ ÓÔ Ö Ò Ø Ò Ö Øº À Ø Ô Ð Ø ÒØ Ò Ô Ö Ó ½ Ò Ø Ð ÐÒ Ñ Ö Ò Ø ÓÓÖ Ø Ò Ö Ò ÚÓÐ Ò Ô Ö Ó º ÌÓØ ÐÓØ Ú Ò Ø Ø ÞÓ Ò Ò Ö Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø Ö Ò Óѳ ÔÐ Ø º Æ Ø ÐÒ Ñ Ö Ø ÐÓØ Ò ÓÑ Ø Ò Ò Ô Ö Ó Ø ÞÓ Ò Ò Ö Ò Ð Ò Ò Ø¹ Ù Ö Ø ÒÓÐÓ ØÖ Ø ÓÑÔÙØ Ö Ò Û ÐÐ ÙÖ Ø ¹ ÒÓÐÓ Ù Ø Ø Ú Ò ÐÐ Ö Ø ÒÓÐÓ Òº ÁÒ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Û Ö Ò ÐÒ Ñ Ö Ò ÙÒÒ Ò Ú Ò Ó Þ Û Ò Ò Ø ÞÓ Ò Ò Ö Ò Ù ¹ Ö Ó Ò Ø¹ Ù Ö Ø ÒÓÐÓ ØÖ Ø ÓÑÔÙØ Ö Ò Ø ÒÓÐÓ Ù Ø Ø Ú Ò Ù Ö Ó Ò Ø¹ Ù Ö Ø ÒÓÐÓ Òº ÇÑ Ø ÚÓÓÖ ÓÑ Ò Ø Þ Ö Ò ÓÑ ØÖ Ò Ù Ø ÓÑ Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø Ú Ð ÒÚÐÓ Ø Ô ÐØ Ð ÐÒ Ñ Ö Ñ Ö Ö Ô Ð Ò Û Ö Ò Ø Ð Ò Ñ Ø Ò Ð ÒÓ Ð ÛÓÖ Ø ÓÒÒ Òº ¾ ¾ Æ ØÙÙÖÐ ÛÓÖ Ø Û Ð ÓÙ Ò Û Ø ÐÒ Ñ Ö ØÓØ Ò ØÓ Ø Ú Ö Ò º

39 À Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ º¾ À Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ À Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ Ø Ø Ù Ø Ú Ö ÐÐ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Òº Þ ÜÔ ¹ Ö Ñ ÒØ Ò ÙÒÒ Ò Ò ØÛ Ñ Ò Ú Ò Ð Ö Ú Ö ÐÐ Ò Þ ÙÙÖ º½µº ÁÒ Ö Ø ÔÐ Ø Ò Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö Þ Ò ÓÔ Ò Ò Ö ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø º Ó Ò Ò Ø Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÔÖ Þ Ò Ú Ò Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò Ò Ò Ø Ò Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Øº ÁÒ ØÛ ÔÐ Ø Ò Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ú Ö ÐÐ Ò ÓÔ Ú Ò Ø ØÖ ØÑ ÒØ ÛÓÖ Ø Ù Ø ÚÓ Ö ÞÓÒ Ö Ù ³ Ó Ñ Ø Ù ³º À Ø ØÖ ØÑ ÒØ Ñ Ø Ù ³ Ò ÚÓÓÖ Ð ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø Ú ÒØÙ Ð Ñ Ö Ö Ö Ò ÛÓÖ Ò Ù Ø ÚÓ Ö Û Ö Ù Ú Ö ØÖ Ø ÛÓÖ Ø Ø Ð Ò Ú Ö Ð¹ Ð Ò º Ó Ò ÓÓ Ø Ú Ò Ù Ò Ø Ö Ø ØÖ ØÑ ÒØ Ñ Ø Ù ³ ± Þ Ò Ò Ò Ø ØÛ ØÖ ØÑ ÒØ Ñ Ø Ù ³ ½ ± Þ Òº Zonder subsidie Zonder subsidie Met subsidie Met subsidie Omgevingssituatie nr. 1 Omgevingssituatie nr. 2 Zonder subsidie Met subsidie Omgevingssituatie nr. n ÙÙÖ º½ À Ø Ò Ú Ò Ù Ø ÚÓ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ò Ú Ò ÙÙÖ º½ Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ ÒÙ Ð ÚÓÐ Ø ÛÓÖ Ò Ö Ø Ö Ö º ÁÒ Ö Ø ÔÐ Ø Ò Ò Ò Ú Ò Ø ÓÒ ÖÞÓ ÛÓÖ¹ Ò Ú Ø Ø Ð ÓÓÖ Ò Ø ÒÛ Ð ØÓÖ Ò Ò ÐÐ Ù Ø Ø ÚÓ Ö Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÓÒ Ø ÒØ ÛÓÖ Ò ÓÙ Òº ÁÒ ØÛ ÔÐ Ø Ò Ø Ø Ú Ò Ò Ù Ò Ò Ô Ð ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø ÛÓÖ Ò Ú Ø Ø Ð ÓÓÖ ÚÓÓÖ ÓÑ Ú Ò ØÙ ¹ Ø Ø ØÖ ØÑ ÒØ Ñ Ø Ù ³ Ø Ú Ö Ð Ò Ñ Ø Ø ØÖ ØÑ ÒØ ÞÓÒ Ö Ù ³º À Ö Ø ÑÓ Ð ÓÑ Ò Ø Ò Ó Ø Ø Ú Ò Þ Ð µ Ù Ò Ú Ö ÐÐ Ò ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø º À Ø ØÖ ØÑ ÒØ Ñ Ø Ù ³ Ð Ø ÐÐ ÒÑ Ö Ò Ú Ò Ù Ú Ø ÓÓ Ø Ú Ò Ù Ø ØÝÔ Ù Ø ÒÓÐÓ Ò ÚÓÓÖ Ù Ò ÒÑ Ö Ò ÓÑ Ò Ø Ø Ø Ô Û ÖÓÔ Ù ÛÓÖ Ø Ù Ø Ö Ø Ø Ö º

40 º¾ À Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ ÎÓÓÖ Ø ÓÒ ÖÞÓ Þ Ò Ò ØÓØ Ð Ú Ö ÐÐ Ò ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø ÓÒ ÖÞÓ Ø Ð ÓÓ Ú Ö ÐÐ Ò ØÖ ØÑ ÒØ ½ ØÖ ØÑ ÒØ ÞÓÒ Ö Ù ³ Ò ØÖ ØÑ ÒØ Ñ Ø Ù ³º Ò ÓÑ Ò Ø Ú Ò Ò Ô Ð ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø Ñ Ø Ò ØÖ ¹ ØÑ ÒØ Ø Ò ÖÙÒ Ò Ò ÚÓÐÐ Ò Ö ØØ Ò Ú Ò Ò ÜÔ Ö Ñ Òغ Ð Ð ØÖ ØÑ ÒØ Ñ Ø Ð ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø ÓÑ Ò Ö ÞÓÙ ÛÓÖ Ò ÞÓÙ Ò Ö Ù Ñ Ü Ñ Ð Ü ¾ ÖÙÒ ÙÒÒ Ò ÛÓÖ Ò Ù Ø ÚÓ Ö º Î ÒÛ Ù ØØ Ö Ö Ò Ò Þ Ò Ñ Ò Ö ÖÙÒ Ù Ø ÚÓ Ö Ò Ø Ø Ò Ñ Ü Ñ Ð ÒØ Ð Ò ¹ Ñ Ð ½ Ú Ò ¾º ÚÓÐ Ò ÖÙÒ ÓÑ Ò Ø Ú Ò ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø Ú Ø Ö٠ص Ò ØÖ ØÑ ÒØ ÙÖ Ö٠ص Þ Ò ÓÒ ÖÞÓ Ø ÇÑ Ú Ò ØÙ Ø Ø Ò Ö Ø Ò Ö ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø Ò ØÙ Ø Û Ö Ò ÔÖ Ú Ò Ö Ð Ø Ó ÞÓ Ó Ø Ò Ö Ò ÓÒÞ Ö Ñ Ø ØÖ Ò ØÓØ ÓÓ Ø Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ö Ò Ø ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò Ø ÒÓÐÓ Û Ö Ò ÒÚ Ø Ö ÛÓÖ Ø Ò Ø ÔÖÓ ÒØ Ö Ö Ö Ò ÜØ ÖÒ Ð Ø Ø Ò ÓÒØ Ö Ò ÚÓ Ø Ö Ð Ø Ð ½¼±µº ÊÙÒ ½ Ò Ù ÊÙÒ ¾ Ò Ð Ù ± ÚÓÓÖ Ò Ö Ð Ø Ö Ò ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ Ò ÊÙÒ Ò Ó Ù ½ ± ÚÓÓÖ Ò Ö Ð Ø Ö Ò ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ¹ Ò ÊÙÒ Ò Ó Ù ½ ± Ò Ð Ö Ò ÓÚ Ö Ò ÒØ Ð Ô Ö Ó Ò ÛÓÖ Ø Ù Ø Ö ÓÛ³µ ÊÙÒ Ò Ó Ù ½ ± ÚÓÓÖ Ò Ö Ð Ø ÖÓÓØ ÒØ Ð Ø ÒÓ¹ ÐÓ Ò ÛÓÖ Ø Ú Ò ÊÙÒ Ò Ó Ù ½ ± Ô Ò ØÖ Ò Ú Ò Ò Ø ÒÓÐÓ ÛÓÖ Ø Ú Ò Ñ Ö Û Ð ÚÓÓÖ Ò Ö Ð Ø ÖÓÓØ ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ Ò ÇÑ Ú Ò ØÙ Ø Ð Ö ÞÓ Ó Ø Ò Ì Ò ÓÔÞ Ø Ú Ò Ø Ò Ö ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø Ö ÔÖ Ú Ò Ð Ö ÞÓ Ó Ø Ò Û Ö ÓÓÖ Ú ÖÛ Ø Ñ ÛÓÖ Ò Ø ÐÒ Ñ Ö Ð Ò Ö ÞÓ Ò Ò Ö Ø ÒÓÐÓ Þ Ò Û ÐÐ Ò Òº ÊÙÒ Ò Ù Ö Ø Ö ÖÙÒ Ñ Ø ÒÙÑÑ Ö ½ ¾ Ò Þ Ò ÐÚ Ñ Ø ØÙ ÒØ Ò ÓÓ Ù Ø ÚÓ Ö Ñ Ø Ñ Ò Ö º Þ ÖÙÒ Ò Ö Ô Ø Ú Ð ÒÙÑÑ Ö Ñ ½ ¾ Ñ Ò Ñ º

41 ¼ À Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ ÊÙÒ Ò Ó Ù ½ ± ÚÓÓÖ Ò Ö Ð Ø Ö Ò ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ¹ Ò ÇÑ Ú Ò ØÙ Ø ÇÒÞ Ö ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø Ò Ì Ò ÓÔÞ Ø Ú Ò Ø Ò Ö ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø Ö ÔÖ Ú Ò ÓÒÞ Ö¹ Ø Ò ÒÞ Ò Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ó Ø Òº ÐÒ Ñ Ö Û Ø Ò Ð Þ ÒÚ Ø Ö Ò Û Ð Û Ø Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ö Ñ Ð Þ Ð Þ Òº À Ø Ø Ð ¹ ÒÚ Ø Ö Ò Ö Ò ÖÚ Ò Ñ Ü Ñ Ð ¾¼± Ò Ö ÓÚ Ò Ó Ò Ò Û Òº ÊÙÒ Ò Ù ÊÙÒ ½¼ Ò Ó Ù ½ ± ÚÓÓÖ Ò Ö Ð Ø Ö Ò ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ¹ Ò ÇÑ Ú Ò ØÙ Ø Ì ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò Ì Ò ÓÔÞ Ø Ú Ò Ø Ò Ö ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø Ö ÔÖ Ú Ò Ø ÒÓÐÓ¹ ÚÓÓÖÙ Ø Ò º ÎÓÓÖ ÐÐ Ö Ø ÒÓÐÓ Ò Ð Ø Ø ÒÚ ¹ Ø Ö Ò Ó Ø Ò Ò ÚÓÐ Ò Ô Ö Ó Ú Ò Ø Ô Ð ½ ± Ð Ö Þ Òº ÊÙÒ ½½ Ò Ù ÊÙÒ ½¾ Ò Ó Ù ½ ± ÚÓÓÖ Ò Ö Ð Ø Ö Ò ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ¹ Ò ÇÑ Ú Ò ØÙ Ø ÈÖÓ ÒØ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ Ì Ò ÓÔÞ Ø Ú Ò Ø Ò Ö ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø Ò ÐÒ Ñ Ö ÒÙ ÑÓ Ð ÓÑ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò ÔÖÓ ÒØ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ º à ÒÑ Ö¹ Ò ÚÓÓÖ ÔÖÓ ÒØ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ð Ò ÒÚÐÓ Ø ÓÔ Û Ò Ø Ð Ö ÔÖÓ Ù Ö ÛÓÖ Øº ÊÙÒ ½ Ò Ù ÊÙÒ ½ Ò Ó Ù ½ ± ÚÓÓÖ Ò Ö Ð Ø Ö Ò ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ¹ Ò Ð Ø Ñ Ð ÒÚ Ø Ö Ò Ö Á Ò ÛÓÖ Ø ØÖÓ Ò Ù Ø ÙÒ ÓÖÑ Ú Ö Ð Ò Í ¼ Á ½ ¾Á º

42 º Ê ÙÐØ Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ½ ÇÑ Ú Ò ØÙ Ø ÜØ ÖÒ Ð Ø Ø Ì Ò ÓÔÞ Ø Ú Ò Ø Ò Ö ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø ÛÓÖ Ò ÐÒ Ñ Ö ¹ ÓÒ ÖÓÒØ Ö Ñ Ø Ò ÜØ ÖÒ Ð Ø Øº ÐÒ Ñ Ö Û Ø Ò Ø Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ø ÒÓÐÓ Ò Ø ÐÐ Ò ÚÓÓÖ Ð ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ö Þ Ð ÓÔÐ Ú ÖØ Ñ Ö ÓÓ ÚÓÓÖ ÐÐ Ò Ö ÐÒ Ñ Ö ÓÔ Ø ÑÓÑ ÒØ ÒÛ Þ Þ Òº Ø Û Ð Þ Ò Ø ÐÐ ÐÒ Ñ Ö ÕÙ Ù Ø Ø Ð Ò ÔÖÓ Ø Ö Ò Ú Ò Ò ÒÚ ¹ Ø Ö Ò Þ Ð Ð Ò Ò Ö ÐÒ Ñ Ö ÒÚ Ø Ö Ò ÔРغ ÜØ ÖÒ Ð Ø Ø ÞÓ ÚÓÖÑ Ú Ò Ø Ø ÚÓÓÖ Ð Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ö Þ Ð ÓÒ Û Þ Ø Ò ÓÔÞ Ø Ú Ò Ø Ò Ö ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø º ÊÙÒ ½ Ò Ù ÊÙÒ ½ Ò Ó Ù ½ ± ÚÓÓÖ Ò Ö Ð Ø Ö Ò ÒØ Ð Ø ÒÓÐÓ¹ Ò ÇÑ Ú Ò ØÙ Ø ÀÓ Ö ÓÒØ Ö Ò ÚÓ Ø Ì Ò ÓÔÞ Ø Ú Ò Ø Ò Ö ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø ÔÖ Ú Ò Ò Ó Ö ÓÒØ Ö Ò ÚÓ Øº Ò Ø ÐÒ Ñ Ö ÓÓÖ Ò Ò Ö ÚÓÐ Ò Ô ¹ Ö Ó ÒÙ Ò Ø ¼± Ñ Ö Ð Ø ±º ÇÑ Ø Ö ÓÓÖ Ò Ø Ø Ø ÐÒ Ñ Ö Ò Ø ÚÖÙ Ø Ò ÙÒÒ Ò ÔÐÙ Ò Ú Ò ÙÒ ÒÚ Ø Ö Ò ÞÙÐÐ Ò Þ Ø Ò Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ñ Ò Ö ÞÛ Ö Ð Ø Ò Ñ Û Òº Ì Ò Ú ÖØ ÐØ Þ Ø Ò Ò Ó Ö ÓÒØ Ö Ò ÚÓ Ø Ú Ò ½ ± Ò ÔÐ Ø Ú Ò ½¼±º ÊÙÒ ½ Ò Ù º º Ê ÙÐØ Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÁÒ Þ Ô Ö Ö ÓÑ Ò Ð Ò Ö Ø Ö ÙÐØ Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ Ö¹ ÞÓ Ò ÓÖ º Ï ÔÖ Ò Þ Ö ÙÐØ Ø Ò ÖÒ Ò Ò Ú Ò Ö Ö ÓÔ Ø Ð Ð Ø Ú Ò ØÓÖ Ò Ù Ø ÓÓ ØÙ ¾º Ù Ø ÓÑ Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÛÓÖ Ò Ö Ú Ò Ò Ò Ú Ò Ö ÒØ ÐÐ Òº À Ø Ö Ø ÒØ Ð ¹ Ñ Ð ÓÔØ º Ø ÒØ Ð Ø Û Ö Ò Û Ð ØÝÔ Ø ÒÓÐÓ ÐÒ Ñ Ö Ñ Ð Ò ÒÚ Ø Ö ÞÓÒ Ö Ö Ò Ò Ø ÓÙ Ò Ñ Ø Ò Ð Ú Ò ÓÔØ º À Ø ØÛ ÒØ Ð Ñ Ð Ô Ö Ó Û Ö Ò Ø ÒÓÐÓ ÓÔØ Ö º Ø ÒØ Ð Ø Û Ö Ò Û Ð Ô Ö Ó ÐÒ Ñ Ö Ñ Ð Þ Ò ÓÚ Ö Ò ØÓØ ÓÔØ º ÎÓÓÖ ÐÒ Ñ Ö Ø Ò Ò Ô Ð Ò Ò Ð À Ø Ø Ú ÒÞ Ð ÔÖ Ò ÐÐ Ò ÓÑ ØÓÖ Ò Û ÖÓÚ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ù Ø ÐÙ Ø Ð Ú Òº

43 ¾ À Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ Ø ÒÓÐÓ Ò ÓÔØ Ö Ò Ø Ú ÓÔØ Ô Ö Ó ÒØ Ö Ø Ò Ô Ö Ó º Ø Ð Ò Ñ Ð ÙÙÖ Ú Ò Ò Ô Ðº Å Ö ÓÔ Ø Ò ÓÓ Ø Ð Ò Þ ÓÐÓÑ Ø ÒØ Ø ÓÔØ Ò Ð Ð º À Ø Ö ÒØ Ð Ñ Ð Ô Ö Ò Ð ÚÓÐ Ú Ò Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ø ÒÓ¹ ÐÓ Ø Ò Ø Ô Ð Ö Ð Ö º Ø ÒØ Ð ÓÙ Ø ÞÓÛ Ð Ö Ò Ò Ñ Ø Ø ØÝÔ Ø ÒÓÐÓ Ø ÓÔØ Ö Ð ÓÓ Ñ Ø Ô Ö Ó Û Ö Ò Þ Ø ÒÓÐÓ ÓÔØ Ö º ËØ Ð Ò Ô Ð ÙÙÖØ ÖÓÒ Òº ÁÒ Ø Ú Ð Ñ Ð ¹ Ô Ö Ò Ú Ò Ò Ø ÒÓÐÓ Ñ Ø Ô Ö Ò Ú Ò ½¾ Ò Ô Ö Ó ¾ ÓÔØ Ö Ð Ò ¼ ½¾ ½¾ ½¾ ½¾ ½¾µ ½¼ Ø ÖÛ Ð Ñ Ð Ô Ö Ò ¼ ¼ ¼ ¼ ½¾ ½¾µ Û ÒÒ Ö Þ Ø ÒÓÐÓ Ô Ò ÖÓÒ ÛÓÖ Ø ÓÔØ Ö º ÎÓÓÖ Ø Û Ö ÙÐØ Ø Ò Ò ÔÖ Ò Ø ÒÓÓ Þ Ð ÓÑ Ù Ð Ø Ñ Ò Û Ø Û Ø Ò ÒÞ Ò Ú Ò Ù Ø ÓÑ Ø Ò Ú Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÑÓ Ò Ú ÖÛ Ø Òº ÐÐ ÖÙÒ Ñ Ø Ù Þ Ò ÞÓ ÓÔ Þ Ø ÖÙÒ ¾ ½¼ ½¾ ½ ½ ¾ Ñ Ò Ñ µ Ø Ø ÚÓÓÖ ÐÒ Ñ Ö Ð Øµ ÒØÖ Ð Ö ÓÑ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ø¹ Ù Ö Ø ÒÓÐÓ Ò ÓÑ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ù Ö Ø ÒÓÐÓ¹ º Ú ÖÛ Ø Ò ØØÓ ÓÒØ ÒØ Û Ö Ú Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ø¹ Ù Ö Ø ÒÓÐÓ Ò Ñ Ð ÖÓØ Ö Ò Ú ÖÛ Ø Ò ØØÓ ÓÒØ ÒØ Û Ö Ú Ò Ò¹ Ú Ø Ö Ò Ò Ù Ö Ø ÒÓÐÓ ÒÐÙ Ù µº ÎÓÓÖ ÖÙÒ ¾ Ò ¾ Ñ Ð Ø Þ Ð Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ø¹ Ù Ö Ø ÒÓÐÓ Ú Ð ÒØÖ Ð Ö Ò ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ù Ö Ø ÒÓÐÓ º Ï ÑÓ Ò Ù Ú ÖÛ Ø Ò Ø ÐÒ Ñ Ö Ò Ñ Ö Ö Þ Ò ÚÓÓÖ Ò Ø¹ Ù Ö Ø ÒÓÐÓ º Ð ØÓ Ð Ø Ø ÐÒ Ñ Ö Ñ Ð ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ù Ö Ø ÒÓÐÓ ¹ Ò Û Ù Ò Ð Ò Ö ÒÛ Þ Ò ÚÓÒ Ò Ø Ù Û Ö Ò Ò Ò Û Ð Ñ Ø Þ Û Ö Òº Ì Ð º½ Ø Ö ÙÐØ Ø Ò Û Ö Ú Ò ÖÙÒ ½ ØÓØ ÚÓÓÖ ØÙ ÒØ Ò Ò ÖÙÒ ½ Ñ ØÓØ Ñ ÚÓÓÖ Ñ Ò Ö º Þ Ö ÙÐØ Ø Ò Ò ØÖ Ò ÓÔ Û Ö Ò Ú Ò Ú Ö ÐÐ Ò ØÝÔ Ò Ù Ò Ø Ò Ö ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø º Ì ¹ Ð º¾ Ø Ö ÙÐØ Ø Ò Û Ö ÚÓÓÖ ÖÙÒ ØÓØ ½ ÚÓÓÖ ØÙ ÒØ Òº Þ Ö ÙÐØ Ø Ò Ò ØÖ Ò ÓÔ Û Ö Ò Ú Ò Ò Ó Ù Ò Ú Ö ÐÐ Ò¹ Ò ØÛ Ö Ò Û ÖÓÑ Ú ÖÛ Ø Ñ ÛÓÖ Ò Ø ÐÒ Ñ Ö Ò Ø Ò Ð Ò Þ Ò ÓÑ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ù Ö Ø ÒÓÐÓ Ø Ò ØØÓ ÓÒØ ÒØ Û Ö ÛÓÖ Ø Ö Ò ÓÔ Ú Ò ÒÒ Ñ Ø ÐÒ Ñ Ö Ö Ó¹Ò ÙØÖ Ð Þ Òº Í Ø ÓÒÓÑ ÓÒ ÖÞÓ Ø Ö Ð Ò Ø Ú Ð ÐÒ Ñ Ö Ö Ó¹ Ú Ö Þ Ò º º Ò Ð Ò Ò Ö Óº ÎÓÓÖ Ö Ó¹ Ú Ö ÐÒ Ñ Ö Ð Ø Ø Þ Ò ÚÓÓÖ ÙÖ Ò ÚÓÓÖ ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ò Ò Ø¹ Ù Ö Ø ÒÓÐÓ ÓÑ Ø Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ö ÖÚÓÓÖ Ð Ö º

44 º Ê ÙÐØ Ø Ò Ú Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÃÓÖØ ÓÑ Ö Ú Ò ÒÙÑÑ Ö Ñ Ð Ñ Ð Ú Ò Ô Ö Ó Ú Ò Ô Ö Ò ÖÙÒ ÓÔØ ËÌÍ ÆÌ Æ ¹ Ò Ù ½ ½º ½½º ¹ Ð Ù ¾ ¾º¾ ½ º ¹ Ó Ù ¾º ½ º ¹ Ó Ù ÓÛ ¾º ½ º½ ¹ Ú Ð Ø Ò Ò Ó Ù ½º ½ º¼ ¹ Ú Ð Ø Ò Ò Ó Ü¹ÔÓ Ø Ù ½º ½½º Å Æ ÊË ¹ Ò Ù ½ Ñ ¾º º ¹ Ð Ù ¾ Ñ º¾ ½ º ¹ Ó Ù Ñ ½º ½ º Ì Ð º½ À Ø Ø Ú Ò Ú Ö ÐÐ Ò ØÝÔ Ò Ù Ò Ø ØÖ ØÑ ÒØ ÓÑ Ú Ò ØÙ Ø º Ø ÓÖÑÙÐ Ö Ò Ú Ò Ö ÙÐØ Ø Ò Ò Û ÖÙ Ñ Ø Ú Ò Ò Ø¹Ô Ö Ñ ØÖ Ø Ø Ø ØÓ Ø Ò ÓÑ Ò Ø Ò Ó Ù Ø Óѹ Ø Ò Ú Ò ÖÙÒ Ò ÒØ Ú Ò Ð Ö Ú Ö ÐÐ Òº Ö ÙÐØ Ø Ò ÖÚ Ò Þ Ò Ô ÖØ Û Ö Ú Ò Ò Ð º ½º à ÒÑ Ö Ò Ú Ò Ù µ ÓÓ Ø ½ µ Ø Ò Ú Ö Ó Ò Ú Ò Ù Ð Ø ØÓØ Ù Ø ÒØ Ð ÖÓØ Ö Ò Ú Ò Ñ Ð ÙÚÖ Ò Ð Ø ÒÓÐÓ Ð Ø Ù Ø Ú Ö Ð ¹ Ò Ú Ò ÖÙÒ ½ Ñ ¾ Ñ Ò Ñ Ò Ø Ð º½º ÁÒÚÓ Ö Ò Ú Ò Ò Ù Ú Ò ± Ð Ø ØÓØ Ò Ø Ò Ú Ò Ñ Ð Ô Ö Ò Ú Ò º Ò Ö ½ º º Ò Ú Ö Ö Ú Ö Ó Ò Ú Ò Ù Ú Ò ± Ò Ö ½ ± Ö Ùй Ø ÖØ Ò Ò Ø Ð Ò Ö Ñ Ö ÒÓ Ø Ò ÒØ Ø Ò Ú Ò Ñ Ð Ô Ö Ò Ú Ò ½ º Ò Ö ½ º º Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ò Ù Ð Ò Ø Ú Ö Ð Ò Ñ Ð Ô Ö Ò ØÙ Ò ØÛ ÖÙÒ º Ó Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ò ± Ù Ð Ò ½ º Ñ Ò º º¼º ÔÔ Ò Ü ÚÓÓÖ Ò ÓÚ ÖÞ Øº ÓÖÑ Ð Ø Ø Ò ÚÓÓÖ Ø Ö ÙÐØ Ø Þ Ò Ø Ú Ò Ò Ò Ø Ð º º ÐÐ Ø ÐÐ Ò Û ÖÚ Ò ÒÙÑÑ Ö Ò ÒØ Ñ Ø Ò Ð ØØ Ö Ó µ Þ Ò Ø Ú Ò Ò Ò ÔÔ Ò º

45 À Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÖÞÓ ÃÓÖØ ÓÑ Ö Ú Ò ÒÙÑÑ Ö Ñ Ð Ñ Ð Ú Ò Ô Ö Ó Ú Ò Ô Ö Ò ÖÙÒ ÓÔØ ËÌÍ ÆÌ Æ Ä ÞÓ Ó Ø Ò ¹ Ò Ù ½º ½¼º ¹ Ó Ù ½º ½ º ÇÒÞ Ö ÒÚ Ø Ö Ò ¹ Ò Ù ¾º¼ ½¼º ¹ Ó Ù ½¼ ¾º¾ ½ º Ì ÒÓÐÓ ÚÓÓÖÙ Ø Ò ¹ Ò Ù ½½ ¾º º ¹ Ó Ù ½¾ º ½½º ÈÖÓ ÒØ Ö Ö Ø ÒÓÐÓ ¹ Ò Ù ½ ¾º º ¹ Ó Ù ½ ¾º ½¾º ÜØ ÖÒ Ð Ø Ø ¹ Ò Ù ½ º º¼ ¹ Ó Ù ½ ¾º ½ º ÓÒØ Ö Ò ÚÓ Ø ¹ Ò Ù ½ º¼ º¾ Ì Ð º¾ Ø Ú Ò Ø Ò Ö Ù ÓÒ Ö Ú Ö ÐÐ Ò ÓÑ Ø Ò Ò Ï Ð Ð Ø Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò Ù Ø Ö ÐØ Ò ÖÑ ¹ Ø Ø Ô Ö ÒØ Ù Ø Øº Ó ÐØ Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ø Ú Ò º Ò Ö º Ð Ø Ù Ô Ö ÒØ Ø Ø Ú Ò ± Ò Ö ½ ± Þ Ø Ð º½ Ò ÔÔ Ò Üµº Ö Ò ÖÚÓÓÖ Ø Ò Ó Ö Ù Û Ð Û Ö Ñ Ö ÐÒ Ñ Ö ÓÚ Ö ØÖ Ô ØÖ Ø ÓÑ Ð ÒÓ Ø ÒÚ Ø ¹ Ö Ò Ò Ù Ö Ø ÒÓÐÓ Ñ Ö ÓÓ ÑÓ Ø ÛÓÖ Ò Ù Ø Ø Ð Ò ÐÒ Ñ Ö Ð Ö Ø Ð Ö Ù Ô Ö ÒØ Ú Ò ± Ò ÐÓØ Ò ÓÑ Ø ÒÚ Ø Ö Ò Ò Ù Ö Ø ÒÓÐÓ Ò ÒÙ Ø Ó Ö Ù Ô Ö ÒØ Ú Ò ½ ± Ø Ð ÑÓ Ø ÛÓÖ Òº Ö ÙÐØ Ø Ò ÓÒ Ö ØÙ ÒØ Ò ÖÙÒ ½ ¾ Ò Ò Ø Ð º½µ ¹ Ú Ø Ò Ø ÓÚ Ò Ø Ò Ð Ñ Ø Ò Ù ØÞÓÒ Ö Ò º Ò Ú Ö Ö

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring Hacker, T.W.F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M.

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Tilburg University Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Published in: Adformatie Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

ÁÒØ Ö Ø Ú Ö Ð Ø Ú Ù Ð Ø ÖÙ Ñ Ò Ú Ò Ò Ö Û Ö ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ö Ö Ô Ô Ð Ò Ö Ä ½ Ñ ¾¼¼¾ Ò ÛÓÓÖ ÁÒ Ö Ø ÔÐ Ø Û Ð Ñ Ò ÓÙ Ö Ò Òº Ó Ò Ñ Ò Ò ÓÑ Ó Ö ØÙ Ò Ø Ú ØØ Ò Ò Ð Ú Ò Ø Ò Ñ ÐÓÚ Òº ÈÖÓ º Öº Öº È º ÙØÖ Ò Ò Ö ÓÑ Ø Ñ

Nadere informatie

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985 Tilburg University Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue Publication date: 1985 Link to publication Citation for published version (APA): Pieters,

Nadere informatie

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1980 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1983 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R.

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Tilburg University De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication date: 1992 Link

Nadere informatie

X u (X,Y,Z) (u,v) v Z = 1

X u (X,Y,Z) (u,v) v Z = 1 ÎÒ ÓØÓ³ ØÓØ ¹ÑÒ ÓÒÐ ÑÓÐÐÒ Û ÙÒ ØÖ ÚÖØÙÐ ÖÐØØ ÌÓ ÅÓÓÒ º ÓÑÔÙØÖÑÓÐÐÒ Ò ÚÖØÙÐ ÖÐØغ ÓÑÔÙØÖÑÓÐÐÒ ÚÒ ØÒ ¹ÑÒ ÓÒÐ µ ÓÑÚÒÒ ÛÓÖÒ Ø ÐÒ¹ ÖÖ ÐÙØÚÓÖÑÒ Ò ÚÖ ÐÐÒ ÑØ ÔÔÐ ÓÑÒÒº ÎÓÓÖÐÒ Ö¹ ÚÒ ÞÒ Ø ÖÙ ÚÒ ¹ Ø ÑÓÐÐÒ Ò ÖÙÑØÐ

Nadere informatie

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication Tilburg University Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog Publication date: 1977 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1977). Economische

Nadere informatie

Tilburg University. Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1

Tilburg University. Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1 Tilburg University Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1 Publication date: 1985 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed.

Tilburg University. Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed. Tilburg University Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed. Publication date: 1990 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M.

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Financiele advisering aan de consument Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H.

Tilburg University. Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H. Tilburg University Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H. Published in: Waarden-in-Spanning. Conflicterende Keuzen bij Zelfstandige Ondernemers, Land en- Tuinbouwers Publication date: 2001 Link to publication

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication Tilburg University Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1988). Psychologisch marktonderzoek.

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Tilburg University De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Published in: De Rol van het Vermogen in de Economie. Preadviezen van de KVS Publication date: Link to

Nadere informatie

Tilburg University. Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie

Tilburg University. Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Tilburg University Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication date: 1996 Link to publication Citation for

Nadere informatie

De Derde Wereld en de Global Studies

De Derde Wereld en de Global Studies Mondiale conflicten De Derde Wereld en de Global Studies Werner Cornelis " #! % & "! $ #! '!!!! " # )! $! ( $! #!!! "!! $ '!!!! +,! *!!! @I?99A9J

Nadere informatie

Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R.

Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R. Tilburg University Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R. Published in: Financiering en belegging Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Omgaan met verschillen Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Omgaan met verschillen

Tilburg University. Omgaan met verschillen Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Omgaan met verschillen Tilburg University Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Publication date: 2002 Link to publication Citation for published version (APA): Kroon, S., Vallen, T., & Van den Branden,

Nadere informatie

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. Wat in het vak zit verzuurt niet Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse

Tilburg University. Wat in het vak zit verzuurt niet Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse Tilburg University Wat in het vak zit verzuurt niet Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse Document version: Peer reviewed version Publication date: 2013

Nadere informatie

Handleiding Matlab voor W en BMT

Handleiding Matlab voor W en BMT Handleiding Matlab voor W en BMT bij de eerstejaars-training Matlab 2000/2001 Voorwoord Voor u ligt de trainings-handleiding Matlab voor het eerste studiejaar W en BMT. De handleiding bestaat uit vier

Nadere informatie

Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L.

Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L. Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L. Gepubliceerd: 01/01/1966 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the

Nadere informatie

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1992 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M., &

Nadere informatie

Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E.

Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E. Tilburg University Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E. Published in: Nederlands Juristenblad Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Tilburg University. De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 1999 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis " De Klosterhof" te Arcen Deelen, van, Eric

Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis  De Klosterhof te Arcen Deelen, van, Eric Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis " De Klosterhof" te Arcen Deelen, van, Eric Gepubliceerd: 01/01/1992 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als

Nadere informatie

Wij zijn de toekomst : Jos Lichtenberg over Eco-Cities

Wij zijn de toekomst : Jos Lichtenberg over Eco-Cities Wij zijn de toekomst : Jos Lichtenberg over Eco-Cities Lichtenberg, J.J.N. Published in: Eco-Cities Gepubliceerd: 01/01/2012 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check

Nadere informatie

Eindhoven University of Technology MASTER

Eindhoven University of Technology MASTER Eindhoven University of Technology MASTER Zelfmonterend vliesgevelsysteem een zelfmonterend en zelfdemonterend vliesgevelsysteem, waarbij de aandrijftechniek tijdens zijn levenscyclus gebruikt wordt voor

Nadere informatie

Gepubliceerd: 01/01/1997. Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record. Link to publication

Gepubliceerd: 01/01/1997. Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record. Link to publication Redevoering gehouden ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar 1997/1998 aan de TU Eindhoven en de start van de opleiding biomedische technologie Rem, M. Published in: Redevoeringen gehouden

Nadere informatie

Project verslag Gegaste Containers 2008

Project verslag Gegaste Containers 2008 Ð ±»½ Ù»¹» ݱ² ²» Î ± ¹» ßèéð Project verslag Gegaste Containers 2008 ² ±«¼ ± ¹ ª» ʱ± ±± ¼ ë ï Í ³»²ª ²¹ é î Ð ±»½ ±»»² «ª±» ²¹ îòï ß ²» ¼ ²¹ ç îòî ܱ»» ²¹»² ç îòí Ë ª±» ²¹ ç îòíòï Û»» ²»½»¾» ±»µ»² ç

Nadere informatie

Onderzoek rapport Lenting & Partners

Onderzoek rapport Lenting & Partners Onderzoek rapport Lenting & Partners Wijnen, J.T.M. Gepubliceerd: 01/01/1995 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication: A submitted

Nadere informatie

Tilburg University. Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse. Publication date: 2012

Tilburg University. Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse. Publication date: 2012 Tilburg University Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse Publication date: 2012 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift en schema video recording

Bedieningsvoorschrift en schema video recording Bedieningsvoorschrift en schema video recording Groot, de, M.Th. Gepubliceerd: 01/01/1966 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication:

Nadere informatie

Productontwikkeling en comfortverbetering van naoorlogse woningbouw haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van polymeren op vloeren

Productontwikkeling en comfortverbetering van naoorlogse woningbouw haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van polymeren op vloeren Eindhoven University of Technology MASTER Productontwikkeling en comfortverbetering van naoorlogse woningbouw haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van polymeren op vloeren van Rede, P. Award date:

Nadere informatie

Eindhoven University of Technology MASTER. Een brug dichtbij de ontwikkeling van een micronetwerk. Ploegmakers, R.F.C.

Eindhoven University of Technology MASTER. Een brug dichtbij de ontwikkeling van een micronetwerk. Ploegmakers, R.F.C. Eindhoven University of Technology MASTER de ontwikkeling van een micronetwerk Ploegmakers, R.F.C. Award date: 2009 Disclaimer This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored

Nadere informatie

Een toepassing van de elementgenerator volgens rapport PRGL-SYST R71-2, 71-1 Schoofs, A.J.G.

Een toepassing van de elementgenerator volgens rapport PRGL-SYST R71-2, 71-1 Schoofs, A.J.G. Een toepassing van de elementgenerator volgens rapport PRGL-SYST R71-2, 71-1 Schoofs, A.J.G. Gepubliceerd: 01/01/1971 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document

Nadere informatie

Docentenhandleiding FOODTOPIA Het eten van de toekomst

Docentenhandleiding FOODTOPIA Het eten van de toekomst Docentenhandleiding FOODTOPIA Het eten van de toekomst $ % &'# ( ) * "! " # INLEIDING -!.$ " " +,! 0123453634784 + - /! 9 : ;: - " < = - > " STICHTING BIOWETENSCHAPPEN EN MAATSCHAPPIJ! " )? : @ 9 ABCDDB,

Nadere informatie

Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel

Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel Wijnen, J.T.M. Gepubliceerd: 01/01/1994 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication:

Nadere informatie

Tilburg University. De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR. Publication date: 2008

Tilburg University. De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR. Publication date: 2008 Tilburg University De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Klaassen,

Nadere informatie

Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen

Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen Janssen, J.D.; Schoofs, A.J.G. Gepubliceerd: 01/01/1971 Document Version Uitgevers

Nadere informatie

Tilburg University. Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine. Publication date: 2000

Tilburg University. Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine. Publication date: 2000 Tilburg University Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine Publication date: 2000 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Tilburg University. Published in: Economisch Statistische Berichten. Publication date: 2000. Link to publication

Tilburg University. Published in: Economisch Statistische Berichten. Publication date: 2000. Link to publication Tilburg University Komen we steeds meer rood te staan?. [Review of the book De Nederlandse Economie 1999, CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek, 2000] van Schaik, A.B.T.M. Published in: Economisch Statistische

Nadere informatie

Hergebruik moet vanzelfsprekend worden

Hergebruik moet vanzelfsprekend worden Hergebruik moet vanzelfsprekend worden Moonen, S.P.G. Published in: 360, het kan wel! Gepubliceerd: 01/01/2013 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document

Nadere informatie

Sekseverschillen op de werkvloer

Sekseverschillen op de werkvloer Sekseverschillen op de werkvloer Verkerk, M.J. Published in: RMU-NU : ledenmagazine van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie Gepubliceerd: 01/01/2014 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version

Nadere informatie

Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric

Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric Tilburg University Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric Document version: Preprint (usually an early version) Publication date: 2009 Link to publication

Nadere informatie

Eindhoven University of Technology MASTER. Wonen op de grens van land en zee "leven en beleven op een zeedijk" Slokkers, G.C.J.J.

Eindhoven University of Technology MASTER. Wonen op de grens van land en zee leven en beleven op een zeedijk Slokkers, G.C.J.J. Eindhoven University of Technology MASTER Wonen op de grens van land en zee "leven en beleven op een zeedijk" Slokkers, G.C.J.J. Award date: 2007 Disclaimer This document contains a student thesis (bachelor's

Nadere informatie

Flexibel bouwen : technisch én commercieel interessant

Flexibel bouwen : technisch én commercieel interessant Flexibel bouwen : technisch én commercieel interessant Gijsbers, R. Published in: InstallateursZaken Gepubliceerd: 01/01/2013 Document Version Het geaccepteerde manuscript inclusief aanpassingen uit het

Nadere informatie

Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de panden aan de Insulindelaan nr. 111 en nr. 113 te Eindhoven van Aarle, M.A.P.

Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de panden aan de Insulindelaan nr. 111 en nr. 113 te Eindhoven van Aarle, M.A.P. Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de panden aan de Insulindelaan nr. 111 en nr. 113 te Eindhoven van Aarle, M.A.P. Gepubliceerd: 01/01/2013 Document Version Het geaccepteerde manuscript inclusief

Nadere informatie

Prinsessekade!15!! Haarlem!

Prinsessekade!15!! Haarlem! Prinsessekade15 Haarlem Vraagprijs 619.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Prinsessekade15GHaarlem DitROYALEenBIJZONDERSFEERVOLLEHERENHUIS(1908)metZONNIGEVOORGenACHTERTUINstaatinde

Nadere informatie

Thermische comfortonderzoek nabij de balie in Flux Technische Universiteit Eindhoven van Aarle, M.A.P.; Diepens, J.F.L.

Thermische comfortonderzoek nabij de balie in Flux Technische Universiteit Eindhoven van Aarle, M.A.P.; Diepens, J.F.L. Thermische comfortonderzoek nabij de balie in Flux Technische Universiteit Eindhoven van Aarle, M.A.P.; Diepens, J.F.L. Gepubliceerd: 17/04/2015 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of

Nadere informatie

Over een balanceringsprobleem bij een 2-cilinder compressor in V-uitvoering Esmeijer, W.L.

Over een balanceringsprobleem bij een 2-cilinder compressor in V-uitvoering Esmeijer, W.L. Over een balanceringsprobleem bij een 2-cilinder compressor in V-uitvoering Esmeijer, W.L. Gepubliceerd: 01/01/1965 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document

Nadere informatie

Afwaterings- en bevriezingsproblemen te Best

Afwaterings- en bevriezingsproblemen te Best Afwaterings- en bevriezingsproblemen te Best Technische Hogeschool Eindhoven (THE). Bouwkundewinkel Gepubliceerd: 01/01/1985 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check

Nadere informatie

Tilburg University. Internationaal marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Published in: Onderzoek. Publication date: 1992. Link to publication

Tilburg University. Internationaal marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Published in: Onderzoek. Publication date: 1992. Link to publication Tilburg University Internationaal marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Published in: Onderzoek Publication date: 1992 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1992). Internationaal

Nadere informatie

Evaluatie experiment van werk naar werk tussenrapportage Visscher, K.; de Groot, M.; van Eck, S.; van Gestel, N.; van de Pas, Irmgard

Evaluatie experiment van werk naar werk tussenrapportage Visscher, K.; de Groot, M.; van Eck, S.; van Gestel, N.; van de Pas, Irmgard Tilburg University Evaluatie experiment van werk naar werk tussenrapportage Visscher, K.; de Groot, M.; van Eck, S.; van Gestel, N.; van de Pas, Irmgard Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Onder druk : Multidisciplinaire richtlijn Werkdruk

Onder druk : Multidisciplinaire richtlijn Werkdruk Onder druk : Multidisciplinaire richtlijn Werkdruk Oerlemans, W.G.M.; Bakker, A.B.; Vuuren, van, C.V.; Veldhoven, van, M.J.C.M.; Bekkum, van, P.W.J.; Lith, van, P.M.P.; Siegert, H.S.; Tweehuysen, H.; Velde,

Nadere informatie

Voorziening voor de integratie van zonwering

Voorziening voor de integratie van zonwering Voorziening voor de integratie van zonwering Lichtenberg, J.J.N.; Timmermans, A.W.C.; Willems, M.H.P.M. Gepubliceerd: 07/01/2003 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please

Nadere informatie

Ervaringen met ICTonderzoek in HBO

Ervaringen met ICTonderzoek in HBO Ervaringen met ICTonderzoek in HBO van Leeuwen, H.; Teeuw, W.; Tangelder, R.; Griffioen, R.; Krose, B.; Schouten, B.A.M. Published in: Proceedings Nederlands Informatica Congres, 7-8 April 2011, Heerlen,

Nadere informatie

Tilburg University. Bedrijfsscholing de Wolff, C.J.; Luijkx, Ruud; Kerkhofs, M.J.M. Published in: Over - Werk: Tijdschrift van het steunpunt WAV

Tilburg University. Bedrijfsscholing de Wolff, C.J.; Luijkx, Ruud; Kerkhofs, M.J.M. Published in: Over - Werk: Tijdschrift van het steunpunt WAV Tilburg University Bedrijfsscholing de Wolff, C.J.; Luijkx, Ruud; Kerkhofs, M.J.M. Published in: Over - Werk: Tijdschrift van het steunpunt WAV Publication date: 2002 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Vereenzelviging en het ontnemen van vermogenswinsten Vranken, J.B.M.

Tilburg University. Vereenzelviging en het ontnemen van vermogenswinsten Vranken, J.B.M. Tilburg University Vereenzelviging en het ontnemen van vermogenswinsten Vranken, J.B.M. Published in: WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie Document version: Peer reviewed version

Nadere informatie

Tilburg University. Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008. Link to publication

Tilburg University. Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008. Link to publication Tilburg University Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Vranken, J. B. M., (2008). Buitengerechtelijke

Nadere informatie

Rechterlijke organisatie en organisatie van de rechtspraak Barendrecht, Maurits

Rechterlijke organisatie en organisatie van de rechtspraak Barendrecht, Maurits Tilburg University Rechterlijke organisatie en organisatie van de rechtspraak Barendrecht, Maurits Published in: Nederlands Juristenblad Publication date: 2001 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

îòððð ìòððð ³³ô º µ»²¼» ³»² ± ²ª ¹ ìëð ïòîíë ³³

îòððð ìòððð ³³ô º µ»²¼» ³»² ± ²ª ¹ ìëð ïòîíë ³³ ÍÑÒ ÝÑ ïïð Ó±¾»» ²»» ²¼ Ì» Õ µ» ñ ±» ²¹ ͱ² ½± ïïð Û» ½» ±» ²¹»² ³» ±¹»» ¹» «¼ ±» ¼»²ô ¹» ½ µ ª±±» ¼±»» ²¼»² Ð ²»» º³» ²¹»²æ Ü µ» ر±¹» Þ»»¼» Ü»«²»» Ú ³» ± ¾±«Ð ²»» ² ½ Þ» ²¹ ߺ» µ ²¹ Ù» «¼ ±» Î ó ¼» ø

Nadere informatie

Improving the properties of polymer blends by reactive compounding van der Wal, Douwe Jurjen

Improving the properties of polymer blends by reactive compounding van der Wal, Douwe Jurjen University of Groningen Improving the properties of polymer blends by reactive compounding van der Wal, Douwe Jurjen IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF)

Nadere informatie

Verslag van de resultaten op de retentietoets "massa-veer systemen" vd Elst, J.H.A.M.

Verslag van de resultaten op de retentietoets massa-veer systemen vd Elst, J.H.A.M. Verslag van de resultaten op de retentietoets "massa-veer systemen" vd Elst, J.H.A.M. Gepubliceerd: 01/01/1985 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document

Nadere informatie

Ankerplaats 43 te Ridderkerk

Ankerplaats 43 te Ridderkerk Ankerplaats 43 te Ridderkerk Zonnig, luxe en ruim 3 kamer appartement op de 12e verdieping met een fraai balkon op het Westen kunt u genieten van een fantastisch uitzicht. Op uw eigen terras de zon zien

Nadere informatie

Tilburg University. Big Brother als baas Koops, Bert-Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening. Publication date: 2000

Tilburg University. Big Brother als baas Koops, Bert-Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening. Publication date: 2000 Tilburg University Big Brother als baas Koops, Bert-Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Naar een echte visie op het onderwijs Barendrecht, Maurits. Published in: Nederlands Juristenblad. Publication date: 2001

Tilburg University. Naar een echte visie op het onderwijs Barendrecht, Maurits. Published in: Nederlands Juristenblad. Publication date: 2001 Tilburg University Naar een echte visie op het onderwijs Barendrecht, Maurits Published in: Nederlands Juristenblad Publication date: 2001 Link to publication Citation for published version (APA): Barendrecht,

Nadere informatie

Taaltechnologie voor mensen met communicatieve beperkingen Krahmer, Emiel; Marsi, E.C.; Beijer, L.

Taaltechnologie voor mensen met communicatieve beperkingen Krahmer, Emiel; Marsi, E.C.; Beijer, L. Tilburg University Taaltechnologie voor mensen met communicatieve beperkingen Krahmer, Emiel; Marsi, E.C.; Beijer, L. Published in: DIXIT: tijdschrift over toegepaste taal- en spraaktechnologie Publication

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Mazzola, P. (2016). Phenylketonuria: From body to brain [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen

Citation for published version (APA): Mazzola, P. (2016). Phenylketonuria: From body to brain [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen University of Groningen Phenylketonuria Mazzola, Priscila IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph

Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Opvoeding op school en in het gezin. Onderzoek naar de samenhang tussen opvoeding en de houding van jongeren ten opzichte van sociale grenzen Mooren, Francisca Catharina Theodora

Nadere informatie

Herindeling en bestuurskracht Súdwest-Fryslân, Eindrapport Schaap, Linze; van den Dool, Leon

Herindeling en bestuurskracht Súdwest-Fryslân, Eindrapport Schaap, Linze; van den Dool, Leon Tilburg University Herindeling en bestuurskracht Súdwest-Fryslân, Eindrapport Schaap, Linze; van den Dool, Leon Document version: Early version, also known as pre-print Publication date: 2014 Link to publication

Nadere informatie

Tilburg University. Interne rechtsvergelijking Vranken, J.B.M. Published in: Tijdschrift voor privaatrecht. Document version: Peer reviewed version

Tilburg University. Interne rechtsvergelijking Vranken, J.B.M. Published in: Tijdschrift voor privaatrecht. Document version: Peer reviewed version Tilburg University Interne rechtsvergelijking Vranken, J.B.M. Published in: Tijdschrift voor privaatrecht Document version: Peer reviewed version Publication date: 1995 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. De redelijke derde en de blockchain Tjong Tjin Tai, Eric. Published in: WPNR: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

Tilburg University. De redelijke derde en de blockchain Tjong Tjin Tai, Eric. Published in: WPNR: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Tilburg University De redelijke derde en de blockchain Tjong Tjin Tai, Eric Published in: WPNR: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Document version: Peer reviewed version Publication

Nadere informatie

Berekening van dimensieloze getallen ten behoeve van het electro-erosief onderzoek Kerstens, C.

Berekening van dimensieloze getallen ten behoeve van het electro-erosief onderzoek Kerstens, C. Berekening van dimensieloze getallen ten behoeve van het electro-erosief onderzoek Kerstens, C. Gepubliceerd: 01/01/1965 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the

Nadere informatie

Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J.

Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J. Link to publication Citation for published version (APA): Aguirre

Nadere informatie

Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety

Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Bankzitters : hoe krijg je ze online?

Bankzitters : hoe krijg je ze online? Bankzitters : hoe krijg je ze online? Schepers, J.J.L. Published in: Marktvisie: Tijdschrift voor de Marketeer Gepubliceerd: 01/01/2006 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Nadere informatie

Tilburg University. Bespreking van 'Werknemerscompensatie in de steigers' van Dijck, Gijs. Published in: Recht der werkelijkheid

Tilburg University. Bespreking van 'Werknemerscompensatie in de steigers' van Dijck, Gijs. Published in: Recht der werkelijkheid Tilburg University Bespreking van 'Werknemerscompensatie in de steigers' van Dijck, Gijs Published in: Recht der werkelijkheid Document version: Author final version (often known as postprint) Publication

Nadere informatie

Vervormingsmetingen Z-profiel

Vervormingsmetingen Z-profiel Vervormingsmetingen Z-profiel Kortman, J.C. Gepubliceerd: 01/01/1964 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication: A submitted

Nadere informatie

Verslag van de onderzoeksopdracht voor het schrijven van een handleiding voor de assemblies-module van Unigraphics 10.2 Brouwer, de, Erwin A.M.

Verslag van de onderzoeksopdracht voor het schrijven van een handleiding voor de assemblies-module van Unigraphics 10.2 Brouwer, de, Erwin A.M. Verslag van de onderzoeksopdracht voor het schrijven van een handleiding voor de assemblies-module van Unigraphics 10.2 Brouwer, de, Erwin A.M. Gepubliceerd: 01/01/1995 Document Version Uitgevers PDF,

Nadere informatie

Tilburg University. Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole. Published in: Fiscaal Praktijkblad

Tilburg University. Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole. Published in: Fiscaal Praktijkblad Tilburg University Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole Published in: Fiscaal Praktijkblad Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2013 Link to publication

Nadere informatie

Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M.

Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M. Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

Dynamics of inner ear pressure change with emphasis on the cochlear aqueduct Laurens-Thalen, Elisabeth Othilde

Dynamics of inner ear pressure change with emphasis on the cochlear aqueduct Laurens-Thalen, Elisabeth Othilde University of Groningen Dynamics of inner ear pressure change with emphasis on the cochlear aqueduct Laurens-Thalen, Elisabeth Othilde IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

University of Groningen. Hulp op maat voor leerlingen met leerproblemen in het vmbo Mombarg, Remo

University of Groningen. Hulp op maat voor leerlingen met leerproblemen in het vmbo Mombarg, Remo University of Groningen Hulp op maat voor leerlingen met leerproblemen in het vmbo Mombarg, Remo IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

Vedor Editor Handleiding

Vedor Editor Handleiding Vedor Editor Handleiding Kijk voor meer editor tips op help.vedor.nl. Versie 1.3 Handleiding Vedor-editor Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 4 Vedor Editor Bookmarklet... 5 3 De werkbalk...

Nadere informatie

Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G.

Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G. Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie