Inhoudsopgave. Inleiding tot de ISA s : een voorstelling van de ISA-SME Guide. (3) IFAC ISA-SME SME Guide. 10 september 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inleiding tot de ISA s : een voorstelling van de ISA-SME Guide. (3) IFAC ISA-SME SME Guide. 10 september 2009"

Transcriptie

1 Inleiding tot de ISA s : een voorstelling van de ISA-SME Guide 10 september 2009 Daniël KROES Bedrijfsrevisor Deloitte Dries SCHOCKAERT Senior Manager PWC Inhoudsopgave (1) ISA s vs. Belgian GAAS (2) Ontwerpnorm : aannemen ISA s in België (3) IFAC ISA-SME SME Guide 1

2 (1) ISA s vs. Belgian GAAS ISA vs. Belgian GAAS Huidig Belgisch normatief kader International Standards on Auditing (clarified) Belgisch normatief kader tot op zekere hoogte in overeenstemming met clarified ISA s Belangrijke nieuwe vereisten voor auditor Clarified ISA s zonder strikte equivalentie met het Belgische normatieve kader 2

3 ISA vs. Belgian GAAS Algemene controlenormen, Normen inzake de controle van de geconsolideerde jaarrekening, Controleaanbevelingen (out of scope: normen betreffende de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad, normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, e.d.) International Standards on Auditing (clarified) (out of scope: ISA 800) (NIET: ISRE s, ISQC1, e.d.) ISA vs. Belgian GAAS Doel van de vergelijking : Onderkennen van belangrijkste verschillen Bijkomende vereisten Wijzigingen aangebracht aan de huidige Belgische praktijken (Belgisch normatief kader) 3

4 Huidig Belgisch normatief kader Controlenormen Verplichte bepalingen Controleaanbevelingen Praktijk waarvan het gebruik gewenst is (1) Verplichting, tenzij het afwijken daarvan wordt gemotiveerd (2) (1) Volgens de Algemene Controlenormen (2) Volgens de wet van 1953 (gewijzigd in 2007) Huidig Belgisch normatief kader Bijzonderheden Algemene beginselen in normen Verwijzing naar Belgische specificiteiten (wet) Op basis van vroegere versies van de ISA s 4

5 Huidig Belgisch normatief kader Structuur Algemene controlenormen ( ) (Algemene normen, Normen inzake de uitvoering van een controleopdracht, Normen met betrekking tot het verslag) Normen inzake de certificatie van de geconsolideerde jaarrekening (1994) Aanbevelingen - Beheer van de opdracht - Methodologie van de controle - Technische aspecten - Specifieke aspecten van de controle Clarified ISA s - Quid: relevantie van de vereisten (indien vereiste niet relevant voor controle -> uitvoering daarvan niet vereist) - Aandacht voor voorwaardelijke bepalingen (indien voorwaarde niet vervuld -> uitvoering voorwaardelijke werkzaamheden niet vereist) 5

6 Clarified ISA s Structuur van clarified ISA s : Inleiding Doelstelling(en) Definities Vereisten Toepassingsgerichte en overige verklarende teksten (Richtlijnen) Vereisten : kort + duidelijk Richtlijnen : uiterst gedetailleerd Clarified ISA s Structuur volgt auditproces : Initiële werkzaamheden Risico-inschattingswerkzaamheden Controle-informatie (technieken) Verdere werkzaamheden Controleverklaring + communicaties 6

7 Algemene doelstellingen (ISA 200) Algemene beginselen Planning and Risk Identification Strategy and Risk Assessment Execution Conclusion and Reporting Voorwaarden van de controleopdrachten (ISA 210) Kw aliteitsbeheersing voor een controle van financiële overzichten(isa 220) Controledocumentatie (ISA 230) Verantwoordelijkheden van de auditor met betrekking tot fraude (ISA 240) Het in overweging nemen van wet- en regelgeving (ISA 250) Communicatie met degenen belast met governance (ISA 260) Het communiceren van tekortkomingen in de interne beheersing (ISA 265) Planning (ISA 300) Inschatten risico Onderkennen/inschatten risico's afwijking (ISA 315) Materiële planning(isa 320) Wijzen van inspelen op ingeschatte risico's (ISA 330) Service- organisatie (ISA 402) Inschatten van afwijkingen (ISA 450) Controle-informatie Controle-informatie (ISA 500) Controle-informatie (ISA 501) Externe bevestigingen (ISA 505) Openingssaldi (ISA 510) Analyse Cijferanalyse (ISA 520) Steekproeven bij een controle (ISA 530) Controle van schattingen (ISA 540) Partijen Verbonden partijen (ISA 550) Continuïteit (ISA 570) Controles van geconsolideerde financiële overzichten (ISA 600) Gebruikmaken van de werkzaamheden van interne auditors (ISA 610) Werkzaamheden van een deskundige (ISA 620) Gebeurtenissen na einddatum verslagperiode(isa 560) Schriftelijke bevestigingen (ISA 580) Overeenkomst met Clarified ISA s Aanbevelingen Clarified ISA s Aanvaarding van een controleopdracht door een bedrijfsrevisor (1985) Overeenstemming over de voorwaarden van een controleopdracht (ISA 210) Controleprogramma (1987) Planning van een controle van financiele overzichten (ISA 300) Werkdocumenten van de bedrijfsrevisor (1987) Controledocumentatie (ISA 230) Kwaliteitsbeheersing van de controlewerkzaamheden (1998) Kwaliteitsbeheersing voor een controle van financiële overzichten (ISA 220) 7

8 Overeenkomst met Clarified ISA s Aanbevelingen Clarified ISA s Controlerisico (1993) Impact van de interne controle op de controlewerkzaamheden (1993) Controle in een omgeving waarin gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde informatiesystemen (1997) Doelstelling van de controle van de jaarrekening (1987) Overeenkomst met Clarified ISA s Aanbevelingen Clarified ISA s Fraude en onwettige handelingen (1998) De verantwoordelijkheden van de auditor met betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten (ISA 240) Het in overweging nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten (ISA 250) Uitvoering van een beperkt nazicht door de commissaris bij een tussentijdse toestand (1993) Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit (ISRE 2410) Controle van een vennootschap in moeilijkheden (1999) Continuïteit (ISA 570) 8

9 Overeenkomst met Clarified ISA s Aanbevelingen Clarified ISA s Externe controle-informatie (1995) Controle-informatie (ISA 500) Gebruik van de werkzaamheden van een andere revisor (1988) Controles van de financiële overzichten van de groep (inclusief de werkzaamheden van auditors van groepsonderdelen) (ISA 600) Gebruik van het werk van een interne auditafdeling Gebruikmaken van werkzaamheden van interne auditors (ISA 610) Gebruikmaken van de werkzaamheden van deskundigen Gebruikmaken van de werkzaamheden van een door de auditor aangestelde deskundige (ISA 620) Overeenkomst met Clarified ISA s Aanbevelingen Clarified ISA s Controle van de voorraadopname (1990) Controle-informatie Bijkomende beschouwingen voor specifieke aspecten (ISA 501) Analytisch onderzoek (1995) Cijferanalyses (ISA 520) Controle van de boekhoudkundige ramingen (1995) Controle van schattingen, met inbegrip van schattingen op basis van reële waarde, alsmede van de daarmee verband houdende toelichtingen daarop (ISA 540) 9

10 Overeenkomst met Clarified ISA s Aanbevelingen Clarified ISA s Steekproeven in de controle (1996) Het trekken van steekproeven bij een controle (ISA 530) Controle van de inlichtingen opgenomen in de toelichting (1995) Controle van de vormvereisten in verband met de vaststelling, de goedkeuring en de bekendmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (1998) Verschillen met Clarified ISA s Nieuwe communicatie (ISA 265) Hernieuwd Audit Risk Model (ISA s 315 en 330) Uitbreiding materialiteitsconcept (ISA ) Service-organisaties (ISA 402) Openingssaldi (ISA 510) Verbonden partijen (ISA 550) Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode (ISA 560) 10

11 Belangrijkste nieuwe vereisten Overeenstemming over de voorwaarden van controleopdrachten (ISA 210) Het is vereist een opdrachtbrief op te stellen met vermelding van de scope en de verantwoordelijkheden van de partijen, alvorens de opdracht uit te voeren Belangrijkste nieuwe vereisten Planning (ISA 300) Algehele controlestrategie Significante risico s Strategie : gegevensgericht of op basis van interne beheersingsmaatregelen Niveau van de financiële overzichten als geheel Controleprogramma Controlerisico Aard, timing en omvang controlewerkzaamheden Tayloren in functie van eigenschappen entiteit 11

12 Belangrijkste nieuwe vereisten Hernieuwd Audit Risk Model (ISA 315) Doel : onderkennen en inschatten van afwijkingen van materieel belang die het gevolg zijn van fraude of fouten Inzicht in entiteit en haar omgeving, met inbegrip van alle belangrijke componenten van interne beheersing Belangrijkste nieuwe vereisten Hernieuwd Audit Risk Model (ISA 330) Het doel is om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen -> controlerisico aanvaardbaar laag De structurele methodologische aanpak van ISA 330 omvat: Speciale aandacht voor significante risico s Aard, timing en omvang van toetsingen van de interne beheersingsmaatregelen Aard, timing en omvang van gegevensgerichte controles Actualiseren van controle-informatie die in de loop van een tussentijdse periode is verkregen 12

13 Belangrijkste nieuwe vereisten Kwaliteitsbeheersing (ISA 220) Een proces van kwaliteitsbeheersing, opgezet binnen het kabinet (ISQC1 of equivalent) Verplicht intern of extern consulteren voor moeilijke of gevoelige aangelegenheden Een kwaliteitsbeoordeling moet tot stand worden gebracht voor geselecteerde dossiers (genoteerde vennootschappen b.v.) Belangrijkste nieuwe vereisten Controledocumentatie (ISA 230) De auditor moet de reden(en) documenteren indien hij in uitzonderlijke situaties afwijkt van een vereiste, alsmede de aangewende alternatieve controlewerkzaamheden Afronding van het samenstellen van het dossier (gewoonlijk termijn van 60 dagen na de datum van de controleverklaring) 13

14 Belangrijkste nieuwe vereisten Fraude (ISA 240) Significant risico van een afwijking van materieel belang Element van onvoorspelbaarheid Rapporteren van gevallen van (vermoede) fraude Weerlegbaar vermoeden fraude inzake opbrengsterkenning Journal entries (b.v. nabij einddatum verslagperiode) Belangrijkste nieuwe vereisten Communicatie (ISA 265) Significante tekortkomingen in de interne beheersing Ev. Bewoordingen van wet gebruiken Communicatie aan degenen belast met governance 14

15 Belangrijkste nieuwe vereisten Service-organisaties (ISA 402) Inzicht in service-organisaties (uitbesteding deel van interne beheersing) De auditor moet de nog uit te voeren controles bepalen of de specifieke rapporten (type A of B) verkrijgen. Belangrijkste nieuwe vereisten Materialiteit (ISA s 320 en 450) Cf. ISA 320 : bepalen materialiteit Materialiteitsconcept toepassen bij evaluatie van afwijkingen van materieel belang Niet-gecorrigeerde afwijkingen -> // ISA 260 (management letter) 15

16 Belangrijkste nieuwe vereisten Schattingen (ISA 540) Voor schattingen met significante risico s: Quid: alternatieve veronderstellingen (management) Quid: redelijkheid van gehanteerde belangrijke veronderstellingen Beoordelen standpunten en beslissingen management ->? mogelijke vooringenomenheid van de zijde van het management. Belangrijkste nieuwe vereisten Verbonden partijen (ISA 550) Risico s van een afwijking van materieel belang die betrekking hebben op relaties en transacties met verbonden partijen (ongeacht bepalingen stelsel inzake financiële verslaggeving). Verwerking relaties of transacties // voornoemd stelsel Indien het management een bewering opneemt in de financiële overzichten op basis van «at arm s lenght» voorwaarden tussen verbonden partijen, dient de auditor voldoende en geschikte informatie te verkrijgen over deze bewering. 16

17 Belangrijkste nieuwe vereisten Schriftelijke bevestigingen (ISA 580) Aandacht voor Verantwoordelijkheid van de leiding voor het opstellen van financiële overzichten Volledigheid van informatie Specifiek geval : oordeelonthouding Belangrijkste nieuwe vereisten Audit financiële overzichten van de groep (ISA 600) Aparte ISA voor controle financiële overzichten groep Inzicht in de groep Waar mogelijk gebruikmaken van input auditors groepscomponenten Specifieke aandacht voor : Communicatie controle-instructies Materialiteit op groepsniveau Indien nodig : zelf bepaalde werkzaamheden uitvoeren 17

18 Belangrijkste nieuwe vereisten Rapportering (ISA s 700/705/706/710/720) De meerderheid van voorbeelden in brochure «Commissarisverslag» zijn in overeenstemming met de ISA s 700 tot 720 Nieuw: Paragraaf inzake overige aangelegenheden Caveat: Gebruik toelichtende paragraaf! Conclusie vergelijking Vele concepten van het Belgisch normatieve kader bevinden zicht ook in de clarified ISA s. De toepassing van de ISA s wordt gemoduleerd in functie van de complexiteit van de gecontroleerde entiteit. De vereisten van de clarified ISA s laten toe een systematische en strikte controleaanpak te verzekeren. Het lezen van de richtlijnen (guidance) vertegenwoordigt investering in human capital Documentatie evenredig met complexiteit entiteit 18

19 (2) Ontwerpnorm: Aannemen ISA s in België Ontwerpnorm: aannemen van ISA s in België Harmonisatie controle van de financiële overzichten Kwaliteit van de controle Aanvullingen voor KMO s VZW s Aangepast begeleidingsplan: contacten voor software, opleiding, publicatie, helpdesk, 19

20 Timing Ontwerpnorm: aannemen van ISA s in België PIE s: controle financiële overzichten voor verslagperioden afgesloten ten laatste vanaf 15 december 2012 boekjaar 2012 Andere entiteiten: controle financiële overzichten voor verslagperioden afgesloten ten laatste vanaf 15 december 2014 boekjaar 2014 Evaluatie tegen 15 december 2011 Intussen op website IBR: lijst kantoren ISA-compliance (3) IFAC ISA-SME SME Guide 20

21 ISAs and the other standards of the IAASB ISA Audit Guide SMEs TOOL Standards on auditing ILLUSTRATION TOOL Full work program CURRENCY UNIT : CU [Є] TOOL -> use of Professional judgement! 21

22 Company Dephta Furniture Family-owned Furniture manufacturer Wooden household furniture Excellent reputation 3 product lines : Bedroom sets Dining room sets Tables of all sorts Setup of Internet sales payments Presentation : functions, sales and ownership Ownership Is the family man Is a singer-songwriter (daughter) Business plan Ravi Jain Succesful local businessman Also provides loan to Company - convertible bonds Money maker (and family friend) Is the Owner-Managing Director (son) Formal shareholder meeting in June 22

23 Sales Audit Process Flow chart : three part process Risk Assessment (Part I) Risk Response (Part II) Reporting (Part III) 23

24 Audit Process PART I PART II PART III PART I : RISK ASSESSMENT 24

25 Client Acceptance procedures Check-list acceptance and continuance Representation letter to be signed at the end of the audit -> Will we accept/continue the engagement? Planning procedures Scope + timing reporting + communications Key-factors to be considered by audit team Significant changes Significant risks Overall audit strategy Audit team 25

26 Materiality Best Practice Part of this work : during the period subject to the audit Audit Partner + Senior audit personnel! (professional judgement) Direct Audit team -> high-risk areas (importance of reliance of controls, if possible) 26

27 Relevance of Internal control for the audit Very important (small entity) - management s attitude? - concerns about condition/reliability of records Internal Control Business risks relevant to financial reporting objectives - Understood by employees - Properly implementation - Used on a day-to-day basis Policies and Procedures, e.g. - Authorizations - Segregation of duties 27

28 Understanding of Family Related Business Suraj Dephta Managing Director Kamera Dephta Suraj s Assistant Brothers John Rabeer IT Arjan Sing Sales Jawab Kassab Finance Dameer Dephta Production IT Staff (vacant) Sales Staff Karla Winston Jawab s Assistant Production Supervisor Inventory Quality Control Manager 19 employees (8 family-related) Production Staff Considerations Managing Director : controls are important Sales manager : great dealmaker but likes to spend money + number of bad debts is rising (no credit checks on customers) Production manager : no seggregation in fonction from inventory management 28

29 Consider point Major source of information : auditor s working papers (previous year) Issues -> this year s planning Adjustments + uncorrected errors Disagreements (assumptions, estimates) Communication with management and those charged with governance Link materiality to Audit Risk 29

30 Assertions Risk Assessment Procedures 30

31 Significant risks Significant risks Special consideration by the auditor Risk factors Most difficult part Check-list (taylored) 31

32 Risk register Risk factors vs. assertions + Column indicating which controls or steps are taken to mitigate the risk Discussion with management! What can go wrong? E.g. declining sales : risk factor If recorded acurately by entity -> no risk of material misstatement However : inventories -> obsolete/overvalued Receivables difficult to collect Quid: link with fraud opportunities (bonus calculations) 32

33 Fraud risks (example) Immediate need (personal debts, meeting the profit expectations etc.) I m already paying too much in taxes Fraud triangle Lack of internal controls Audit team discussions Provide direction Exchange ideas Share knowledge (Team members not present -> Partner considers which matters are to be communicated to them) 33

34 Benefits of audit team discussions Overall Audit Strategy Reliance on controls Substantive procedures - strategic decision; - input from risk analysis; 34

35 Understanding of internal control Material Weaknesses in control Control design matrix ->? Control weaknesses 35

36 Assessing risks of material misstatement PART II : RISK RESPONSE 36

37 Detailed audit program Indentified and assessed risks Responses (further audit procedures) Tests of detail Substantive analytical procedures Reducing audit risk to acceptably low level (needs to be taylored) Tool box ISA 530 ISA 520 ISAs 240, ,

38 PART III : REPORTING Iterative procedures Changes in materiality Changes in effectiveness of controls Aggregate of non-corrected misstatements is material -> revision of Overall audit strategy (cf. PARTS I and II) 38

39 Form an opinion Auditor s report Unmodified opinion Modified opinion Quid : Emphasis of Matter Paragraph Other Matter Paragraph Impossible to form an opinion Disclaimer of opinion 39

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Overwegende dat het moderniseren van het norrnatief kader voor de uitvoering van revisorale opdrachten

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

Stand van zaken van het begeleidingsplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de invoering van de ISA s in België op 30 september 2014

Stand van zaken van het begeleidingsplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de invoering van de ISA s in België op 30 september 2014 Stand van zaken van het begeleidingsplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de invoering van de ISA s in België op 30 september 2014 A. Algemene beschouwing 1. De norm van 10 november 2009

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 706, PARAGRAFEN TER BENADRUKKING VAN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN EN PARAGRAFEN INZAKE OVERIGE AANGELEGENHEDEN IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

Nadere informatie

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd

Nadere informatie

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE

ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door

Nadere informatie

Samenvatting van de voornaamste nieuwigheden als gevolg van de nieuwe en herziene ISA s

Samenvatting van de voornaamste nieuwigheden als gevolg van de nieuwe en herziene ISA s Samenvatting van de voornaamste nieuwigheden als gevolg van de nieuwe en herziene ISA s Publicatie in het kader van de openbare raadpleging betreffende het ontwerp van norm inzake de toepassing van de

Nadere informatie

ISA 710, Ter vergelijking opgenomen informatie overeenkomstige cijfers en vergelijkende financiële overzichten.

ISA 710, Ter vergelijking opgenomen informatie overeenkomstige cijfers en vergelijkende financiële overzichten. INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, Ter vergelijking opgenomen informatie overeenkomstige cijfers en vergelijkende financiële overzichten. Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard

Nadere informatie

ISA 300, Planning van een controle van financiële overzichten

ISA 300, Planning van een controle van financiële overzichten INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 300, Planning van een controle van financiële overzichten Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de Engelse taal gepubliceerd

Nadere informatie

ISA 501, CONTROLE-INFORMATIE SPECIFIEKE OVERWEGINGEN VOOR GESELECTEERDE ELEMENTEN

ISA 501, CONTROLE-INFORMATIE SPECIFIEKE OVERWEGINGEN VOOR GESELECTEERDE ELEMENTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 501, CONTROLE-INFORMATIE SPECIFIEKE OVERWEGINGEN VOOR GESELECTEERDE ELEMENTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd

Nadere informatie

ISA 330, INSPELEN DOOR DE AUDITOR OP INGESCHATTE RISICO S

ISA 330, INSPELEN DOOR DE AUDITOR OP INGESCHATTE RISICO S INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 330, INSPELEN DOOR DE AUDITOR OP INGESCHATTE RISICO S Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

ISA 330, Inspelen door de auditor op ingeschatte risico s

ISA 330, Inspelen door de auditor op ingeschatte risico s INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 330, Inspelen door de auditor op ingeschatte risico s Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de Engelse taal gepubliceerd

Nadere informatie

ISA 705, AANPASSINGEN VAN HET OORDEEL IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

ISA 705, AANPASSINGEN VAN HET OORDEEL IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 705, AANPASSINGEN VAN HET OORDEEL IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610 (Herzien in 2013), Gebruikmaken van de werkzaamheden van interne auditors Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de

Nadere informatie

ISA 520, CIJFERANALYSES

ISA 520, CIJFERANALYSES INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 520, CIJFERANALYSES Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International Auditing and Assurance Standards

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding...1-5 Definities... 6 Aard van de controledocumentatie...7-8 Vorm, inhoud en omvang van de controledocumentatie...9-24

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-5 Voorwaarden voor het aanvaarden van de opdracht als groepsauditor...

Nadere informatie

ISA'S AANGEPAST AAN DE CONTROLE VAN DE KMO'S

ISA'S AANGEPAST AAN DE CONTROLE VAN DE KMO'S ISA'S AANGEPAST AAN DE CONTROLE VAN DE KMO'S Inge Saeys Bedrijfsrevisor RSM InterAudit Voorzitter Commissie SME-SMP van het IBR Voorzitter Werkgroep Implementatie ISA ISQC1 van het IBR ZIJN DE ISA S ENKEL

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

ISA 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor

ISA 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 720, DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE AUDITOR MET BETREKKING TOT ANDERE INFORMATIE IN DOCUMENTEN WAARIN GECONTROLEERDE FINANCIËLE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN

Nadere informatie

Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning van andere controle-informatie

Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning van andere controle-informatie Josef Ferlings, Lid van de IAASB, Lid van de IAASB Representations Task Force en Voorzitter van de Auditafdeling IDW Hauptfachausschuss Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit

Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit Op 6 juni 1997 heeft de Raad van het IBR een controleaanbeveling goedgekeurd Bevestigingen door de leiding. Deze aanbeveling heeft het voorwerp

Nadere informatie

Page 1 of 20 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 330 THE AUDITOR S RESPONSES TO ASSESSED RISKS

Page 1 of 20 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 330 THE AUDITOR S RESPONSES TO ASSESSED RISKS Engels Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 330 THE AUDITOR S RESPONSES TO ASSESSED RISKS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 330 INSPELEN DOOR DE AUDITOR OP INGESCHATTE RISICO S (Effective for

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 200, Algehele doelstellingen van de onafhankelijke auditor, alsmede het uitvoeren van een controle overeenkomstig de International Standards on Auditing Copyright

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 260 (Herzien), Communicatie met de met governance belaste personen

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 260 (Herzien), Communicatie met de met governance belaste personen INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 260 (Herzien), Communicatie met de met governance belaste personen Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de Engelse taal

Nadere informatie

Page 1 of 11. Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 520 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 520 ANALYTICAL PROCEDURES CIJFERANALYSES

Page 1 of 11. Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 520 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 520 ANALYTICAL PROCEDURES CIJFERANALYSES INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 520 ANALYTICAL PROCEDURES INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 520 CIJFERANALYSES (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December

Nadere informatie

Waarschuwing Woord vooraf Executive Summary (NL) Executive Summary (FR) Executive summary (EN) Inleiding 1

Waarschuwing Woord vooraf Executive Summary (NL) Executive Summary (FR) Executive summary (EN) Inleiding 1 Waarschuwing Woord vooraf Executive Summary (NL) Executive Summary (FR) Executive summary (EN) V VII IX XV XXI XXVII Inleiding 1 Hoofdstuk 1. Het commissarisverslag: structuur 3 1.1. Inleiding 5 1.2. Verslag

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Scope of this ISA 1 2 Toepassingsgebied van deze ISA 1 2. Effective Date 5 Ingangsdatum 5. Objectives 6 Doelstellingen 6. Definitions 7 Definities 7

Scope of this ISA 1 2 Toepassingsgebied van deze ISA 1 2. Effective Date 5 Ingangsdatum 5. Objectives 6 Doelstellingen 6. Definitions 7 Definities 7 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 610 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 610 USING THE WORK OF INTERNATIONAL AUDITORS GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS (Effective for audits of financial

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 560, Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de Engelse taal gepubliceerd

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

ISA 450, EVALUATIE VAN TIJDENS DE CONTROLE GEÏDENTIFICEERDE AFWIJKINGEN

ISA 450, EVALUATIE VAN TIJDENS DE CONTROLE GEÏDENTIFICEERDE AFWIJKINGEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 450, EVALUATIE VAN TIJDENS DE CONTROLE GEÏDENTIFICEERDE AFWIJKINGEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

Scope of this ISA 1-3 Reikwijdte van deze ISA 1-3. Effective Date 4 Ingangsdatum 4. Objective 5 Doelstelling 5. Definitions 6 Definities 6

Scope of this ISA 1-3 Reikwijdte van deze ISA 1-3. Effective Date 4 Ingangsdatum 4. Objective 5 Doelstelling 5. Definitions 6 Definities 6 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 805 SPECIAL CONSIDERATIONS AUDITS OF SINGLE FINANCIAL STATEMENTS AND SPECIFIC ELEMENTS, ACCOUNTS OR ITEMS OF A FINANCIAL STATEMENT Introduction (Effective for audits

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 402. Paragraph. Inleiding

Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 402. Paragraph. Inleiding INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 402 AUDIT CONSIDERATIONS RELATING TO AN ENTITY USING A SERVICE ORGANIZATION (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15,

Nadere informatie

Het betreft hier aanpassingen aan Standaard 315 i.v.m. het herzien van Standaard 610. Consultatieperiode loopt tot 11 november 2013, 14.

Het betreft hier aanpassingen aan Standaard 315 i.v.m. het herzien van Standaard 610. Consultatieperiode loopt tot 11 november 2013, 14. Originally developed by: Translated and re-published by: NBA (The Netherlands Institute of Chartered Accountants) Concept Standaard 315 Risico s op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 510 EERSTE UITVOERING VAN CONTROLE-OPDRACHTEN OPENINGSSALDI

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 510 EERSTE UITVOERING VAN CONTROLE-OPDRACHTEN OPENINGSSALDI INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 510 EERSTE UITVOERING VAN CONTROLE-OPDRACHTEN OPENINGSSALDI INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Controlewerkzaamheden... 4-10 Controlebevindingen en rapportering...

Nadere informatie

Stand van zal{en van het begeleidingsplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de invoering van de ISA's in België op 31 maart 2014

Stand van zal{en van het begeleidingsplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de invoering van de ISA's in België op 31 maart 2014 Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Koninklijk Instituut - InstiM royal Stand van zal{en van het begeleidingsplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Het fysiek bijwonen van voorraadopnames... 4-18 Dit

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7

Inhoud. Woord vooraf 7 Inhoud Woord vooraf 7 1 Diverse aspecten van de controle 9 1.1 Doelstelling van de controle van de jaarrekening 9 1.1.1 Basisprincipes 9 1.1.2 De specifieke Belgische context 10 1.2 Andere controleopdrachten

Nadere informatie

ISA 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor

ISA 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard

Nadere informatie

Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport

Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport Jean-François CATS Inhoud van de uiteenzetting Nieuwe opdrachten van het auditcomité ingevoerd door de Audit Directieve en het Audit Reglement

Nadere informatie

Revision as the Audit Progresses 12-13 Herziening naarmate de controle vordert 12-13 Documentation 14 Documentatie 14

Revision as the Audit Progresses 12-13 Herziening naarmate de controle vordert 12-13 Documentation 14 Documentatie 14 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 320 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 320 MATERIALITY IN PLANNING AND PERFORMING AN AUDIT (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1132 Controle van (tussen)holdings met beperkte eigen activiteiten 29 juli 2015 NBA-handreiking 1132 NBA-handreiking 1132: Van toepassing op:

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Door de auditor in

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 620, Gebruikmaken van de werkzaamheden van een door de auditor ingeschakelde deskundige.

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 620, Gebruikmaken van de werkzaamheden van een door de auditor ingeschakelde deskundige. INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 620, Gebruikmaken van de werkzaamheden van een door de auditor ingeschakelde deskundige. Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in

Nadere informatie

Handleiding Nederlandse controlestandaarden bij de controles in het MKB. Deel 1 - Kernbegrippen Oktober 2012

Handleiding Nederlandse controlestandaarden bij de controles in het MKB. Deel 1 - Kernbegrippen Oktober 2012 Handleiding Nederlandse controlestandaarden bij de controles in het MKB Deel 1 - Kernbegrippen Oktober 2012 Copyright IFAC Deze Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small-

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN)

BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN) BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN) VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VE NNOOTSCHAP OV ER

Nadere informatie

PLM & CAD Consultancy

PLM & CAD Consultancy 2 Over USG 3 Facts & Figures PARTNERS Elke maand helpen we 90.000 mensen aan het werk via ons netwerk van 5.195 medewerkers in 944 kantoren in 8 landen. Dit maakt ons de 2de grootste speler in de Nederlandse

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

De controle van de groepsjaarrekening

De controle van de groepsjaarrekening De controle van de groepsjaarrekening Frans de Groot en Victor Valckx, Assurance Organisaties reageren steeds sneller met overnames, herstructureringen, reorganisaties en internationalisering op de dynamische

Nadere informatie

Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 710 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 710

Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 710 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 710 ENGELS Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 710 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 710 COMPARATIVE INFORMATION TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE CORRESPONDING FIGURES AND COMPARATIVE

Nadere informatie

Page 1 of 34. Vertaling NEDERLANDS ENGELS

Page 1 of 34. Vertaling NEDERLANDS ENGELS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 200 OVERALL OBJECTIVES OF THE INDEPENDENT AUDITOR AND THE CONDUCT OF AN AUDIT IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam A. Verklaring over de in het

Nadere informatie

Samenstelling en takenpakket van het auditcomité. Het nieuw commissarisverslag en het verslag aan het auditcomité

Samenstelling en takenpakket van het auditcomité. Het nieuw commissarisverslag en het verslag aan het auditcomité Samenstelling en takenpakket van het auditcomité. Het nieuw commissarisverslag en het verslag aan het auditcomité Tom MEULEMAN Vice-President IBR-IRE 1 De rol van het auditcomité 2 Evolutie Auditcomités

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inleiding... 1-3 Definities... 4 Gebeurtenissen die zich vóór de datum van de controleverklaring

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 11

Inhoud. Woord vooraf 11 5 Inhoud Woord vooraf 11 1 Diverse aspecten van de controle 13 1.1 Doelstelling van de controle van de jaarrekening 14 1.1.1 Basisprincipes 14 1.1.2 De specifieke Belgische context 15 1.2 Andere controleopdrachten

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 550, Verbonden partijen Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de Engelse taal gepubliceerd door de International Auditing

Nadere informatie

Handleiding Financiële en

Handleiding Financiële en Europese Rekenkamer 2012 Handleiding Financiële en NL Nalevingsgerichte Controle 2 Overzicht HANDLEIDING FINANCIËLE EN NALEVINGSGERICHTE CONTROLE OVERZICHT DELEN VAN DE HANDLEIDING FINANCIËLE EN NALEVINGSGERICHTE

Nadere informatie

ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN

ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Page 1 of 12. Scope of this ISA. Toepassingsgebied van deze ISA

Page 1 of 12. Scope of this ISA. Toepassingsgebied van deze ISA INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 300 PLANNING AN AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

Nadere informatie

1/45 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 3402 ASSURANCE REPORTS ON CONTROLS AT A SERVICE ORGANIZATION. Vertaling NEDERLANDS

1/45 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 3402 ASSURANCE REPORTS ON CONTROLS AT A SERVICE ORGANIZATION. Vertaling NEDERLANDS ENGELS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 3402 ASSURANCE REPORTS ON CONTROLS AT A SERVICE ORGANIZATION (Effective for service auditors assurance reports covering periods ending on or after June 15, 2011)

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

ISA 250, HET IN AANMERKING NEMEN VAN WET- EN REGELGEVING BIJ EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN

ISA 250, HET IN AANMERKING NEMEN VAN WET- EN REGELGEVING BIJ EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 250, HET IN AANMERKING NEMEN VAN WET- EN REGELGEVING BIJ EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in

Nadere informatie

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Bijlage 6 Circulaire _2011_06-6 dd. 14 februari 2011 Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk

Nadere informatie

Page 1 of 24. Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 500 AUDIT EVIDENCE CONTROLE-INFORMATIE

Page 1 of 24. Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 500 AUDIT EVIDENCE CONTROLE-INFORMATIE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 500 AUDIT EVIDENCE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 500 CONTROLE-INFORMATIE (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December

Nadere informatie

Vertaling Nederlands. Page 1 of 25 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 260 COMMUNICATIE MET DE MET GOVERNANCE BELASTE PERSONEN

Vertaling Nederlands. Page 1 of 25 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 260 COMMUNICATIE MET DE MET GOVERNANCE BELASTE PERSONEN Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 260 COMMUNICATION WITH THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS

Nadere informatie

Our disclaimer of opinion

Our disclaimer of opinion Nederlands Let op: dit is een voorbeeldtekst! Engels 00 Voorbeelden oob-controleverklaringen (Controlestandaarden 700-799) 0. Controleverklaringen in overeenstemming met Standaard 702N 0.1.13 Controleverklaring

Nadere informatie

ISA 250, Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten

ISA 250, Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 250, Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA)

Nadere informatie

Nieuwe en herziene Standaarden inzake de controleverklaring en wijzigingen in andere Standaarden

Nieuwe en herziene Standaarden inzake de controleverklaring en wijzigingen in andere Standaarden Originally developed by: Translated and re-published by: Royal NBA (The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants) Dit document maakt gebruik van bladwijzers Nieuwe en herziene Standaarden inzake

Nadere informatie

Perspectief voor de accountant in een digitale omgeving. Peter Eimers VUrORE 13 September 2016

Perspectief voor de accountant in een digitale omgeving. Peter Eimers VUrORE 13 September 2016 Perspectief voor de accountant in een digitale omgeving Peter Eimers VUrORE 13 September 2016 peter.eimers@nl.pwc.com De stellingen als de agenda voor vanochtend 1. Het wordt tijd voor verdere regulering

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening 20 december 2010 NBA-handreiking

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Scope of this ISA 1-3 Reikwijdte van deze ISA 1-3. Effective Date 4 Ingangsdatum 4. Objective 5 Doelstelling 5. Definitions 6-7 Definities 6-7

Scope of this ISA 1-3 Reikwijdte van deze ISA 1-3. Effective Date 4 Ingangsdatum 4. Objective 5 Doelstelling 5. Definitions 6-7 Definities 6-7 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 800 SPECIAL CONSIDERATIONS AUDITS OF FINANCIAL STATEMENTS PREPARED IN ACCORDANCE WITH SPECIAL PURPOSE FRAMEWORKS (Effective for audits of financial statements for periods

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises - Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Institut royal MEDEDELING AAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte DS/NHikt Uw referte Datum 8 maart 200

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises. Konin klijk Instituut -Institut royal

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises. Konin klijk Instituut -Institut royal Instituut van de Bedrijfsrevisoren Konin klijk Instituut -Institut royal OMZENDBRIEF! 2011/5 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte DSINH/cs Uw

Nadere informatie

Scope of this ISA 1 Toepassingsgebied van deze ISA 1

Scope of this ISA 1 Toepassingsgebied van deze ISA 1 ENGELS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 550 RELATED PARTIES (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) Introduction CONTENTS Paragraph Vertaling

Nadere informatie

MEER AMBACHT DAN FABRIEK Data-Analyse en Process Mining Support www.coney.nl

MEER AMBACHT DAN FABRIEK Data-Analyse en Process Mining Support www.coney.nl MEER AMBACHT DAN FABRIEK Data-Analyse en Process Mining Support www.coney.nl DE TOOLS DIE WIJ GEBRUIKEN DATA- ANALYSE TOOLS DATA- ANALYSE SUPPORT PROCESS MINING TOOLS PROCESS MINING SUPPORT DATA- ANALYSE

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Gooisch Natuurreservaat A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel Wij hebben de

Nadere informatie