De controle van de groepsjaarrekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De controle van de groepsjaarrekening"

Transcriptie

1 De controle van de groepsjaarrekening Frans de Groot en Victor Valckx, Assurance Organisaties reageren steeds sneller met overnames, herstructureringen, reorganisaties en internationalisering op de dynamische omgeving. De structuur en organisatie van bedrijven wordt hierdoor soms uiterst complex. Daarnaast wijzigt de wet- en regelgeving en het toezicht op accountants en accountantsorganisaties voortdurend. Wat betekent dit nu voor een accountant die de jaarrekening van een groep controleert en dus ook een oordeel geeft over de geconsolideerde jaarrekening van de groep? 1. Inleiding Recent is nieuwe wetgeving inzake de verantwoordelijkheid van de groepsaccountant van kracht geworden door een wijziging in het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta). Het gaat om artikel 15a, Bta, waardoor de verantwoordelijkheid van de groepsaccountant een prominente plaats krijgt in de accountantswetgeving. Daarnaast is er een nieuwe ISA uitgegeven (ISA: International Standard on Auditing, zoals uitgevaardigd door de International Auditing and Assurance Standards Board), die van toepassing wordt op de controles van groepsjaarrekeningen over boekjaren die op of na 15 december 2009 beginnen. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens van groepsmaatschappijen begrepen waarop mogelijk door andere accountants werkzaamheden zijn verricht. De groepsaccountant draagt de eindverantwoordelijkheid voor de werkzaamheden die door de accountants van groepsonderdelen zijn verricht. 2. Artikel 15a, Bta De accountant is volgens artikel 15a, Bta, dus gehouden om onderzoek te doen naar de werkzaamheden van accountants van groepsonderdelen en dit te documenteren. Het gaat dus over werkzaamheden van accountants in het kader van de groepscontrole. Over de aard en diepgang van dit onderzoek geeft het artikel geen duidelijkheid. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat daarvoor aansluiting kan worden gezocht bij de betreffende standaard, COS 600, in de NV COS (Nadere Voorschriften Controle en Overige Standaarden). Deze standaard ( vertaling van ISA 600) wordt ook in de Nota van Toelichting op de Bta genoemd. De groepsaccountant dient, volgens het artikel, ook maatregelen te treffen om de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toegang te geven tot de controledossiers van de accountants van groepsonderdelen indien de AFM deze informatie niet zelf kan verkrijgen. Deze bepaling is opgenomen om de AFM de mogelijkheid te geven het werk van de groepsaccountant te beoordelen. Voor EU-landen is dit niet apart nodig omdat dit al via Samenvatting De accountant die de jaarrekening van een groep controleert, geeft ook een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening van de groep. De groeps accountant is verantwoordelijk voor de controle van het geheel. Daarom zal hij zich een oor deel moeten vormen over de door andere accountants uitgevoerde werkzaamheden. Hoe ver moet de groeps accountant daarin gaan? Wat zeggen de standaarden hierover? Dit artikel geeft een kort overzicht van de wijzigingen in de wet- en regelgeving die voor groepsaccountants relevant zijn. Zo komen enkele opvallende verschillen tussen de huidige standaard voor de controle van groepsjaarrekeningen en de toekomstige controlestandaard aan de orde. De boodschap hierbij luidt: kapitein, blijf aan het roer! Europese regelgeving is afgedwongen; de hier bedoelde maatregelen gelden dus voor landen buiten de EU ( derde land ). Opvallend is de bepaling in lid 5 van artikel 15a, Bta. Indien er wettelijke of andere belemmeringen zijn waardoor het voor de groepsaccountant niet mogelijk is om de informatieverstrekking aan AFM te borgen, hoeft de groepsaccountant, volgens lid 5, dit slechts te documenteren. Het is niet duidelijk welke belemmeringen de groepsaccountant kan aanvoeren, maar algemeen wordt aangenomen dat, bijvoorbeeld, interne richtlijnen van een accountantskantoor hier niet onder vallen. De groepsaccountant heeft overigens wél de taak om de procedures die in lid 4 van artikel 15a, Bta, staan, vast te stellen, maar dit heeft kennelijk geen gevolgen voor het al dan niet accepteren of continueren van de opdracht. Artikel 15a, Bta luidt als volgt: 1. Een accountantsorganisatie die een wettelijke controle verricht van een jaarrekening die mede de geconsolideerde jaarrekening van een groep ondernemingen of instellingen bevat, zorgt ervoor dat de groepsaccountant onderzoek verricht, en daarover 9

2 informatie vastlegt, naar de controlewerkzaamheden die door een externe accountant, accountantsorganisatie, auditkantoor, auditor van een derde land of auditorganisatie van een derde land zijn verricht met het oog op de groepscontrole. 2. Indien een onderdeel van een groep ondernemingen of instellingen is gecontroleerd door een auditor van een derde land met statutaire zetel in een staat waarmee de Autoriteit Financiële Markten geen overeenkomst als bedoeld in artikel 63j van de wet heeft gesloten, zorgt de accountantsorganisatie dat de groepsaccountant, op verzoek van de Autoriteit Financiële Markten, de gegevens of inlichtingen verstrekt die op de controlewerkzaamheden van die auditors van een derde land of auditorganisatie van een derde land betrekking hebben, met inbegrip van de gegevens of inlichtingen met betrekking tot de groepscontrole, opdat de Autoriteit Financiële Markten het werk van de groepsaccountant kan beoordelen. 3. Met het oog op de verstrekking van de in het tweede lid bedoelde gegevens of inlichtingen aan de Autoriteit Financiële Markten, zorgt de accountantsorganisatie ervoor dat de groepsaccountant: a. een afschrift van deze gegevens of inlichtingen vastlegt; b. met de auditors van een derde land of auditorganisaties van een derde land overeenkomt dat hij, op verzoek, onbeperkt toegang heeft tot deze gegevens of inlichtingen; of c. andere passende maatregelen neemt teneinde de verstrekking van de in het tweede lid bedoelde gegevens of inlichtingen aan de Autoriteit Financiële Markten mogelijk te maken. 4. De accountantsorganisatie stelt passende procedures vast om de toegang tot de in het tweede lid bedoelde gegevens of inlichtingen te verkrijgen. 5. Indien gegevens of inlichtingen met betrekking tot een controle om wettelijke of andere redenen niet door de auditors van een derde land of auditorganisatie van een derde land aan de groepsaccountant kunnen worden verstrekt, zorgt de accountantsorganisatie ervoor dat de groepsaccountant vastlegt dat hij de in het vierde lid bedoelde procedures heeft gevolgd en, in het geval van andere dan wettelijke belemmeringen, dat dergelijke belemmeringen bestaan. 3. COS/ISA 600: de huidige standaard De huidige controlestandaard (COS 600 Gebruikmaken van de werkzaamheden van andere accountants ), is gebaseerd op de controlestandaard ISA 600. Deze standaard heeft ten doel grondslagen en essentiële werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven voor de accountant die een verklaring afgeeft bij een financieel overzicht van een entiteit en daarbij gebruik maakt van de werkzaamheden van een andere accountant voor de financiële gegevens van een of meer (groeps)onderdelen die in het financiële overzicht van de desbetreffende entiteit zijn verwerkt. Deze grondslagen, essentiële werkzaamheden en aanwijzingen worden slechts in hoofdlijnen in de standaard uiteengezet. De huidige standaard geeft geen nadere toelichtingen en handreikingen voor de accountant. Veel lijkt dus te worden overgelaten aan de interpretatie van de individuele groepsaccountants. In het kader zijn de belangrijkste elementen uit COS 600 opgenomen. 4. ISA 600R: de toekomstige standaard De nieuwe standaard ISA 600R(evised) is veel uitgebreider dan de huidige standaard. De nieuwe standaard legt meer de nadruk op de controle van een groep. Volgens ISA 600R heeft de accountant van de groep de volgende doelstellingen: vaststellen of hij in staat is om te kunnen opereren als accountant van de groep; duidelijke communicatie met de accountants van groepsonderdelen ( components ) over de reikwijdte en timing van hun werkzaamheden voor de financiële gegevens van het groepsonderdeel en over de bevindingen uit hun werkzaamheden; verkrijgen van voldoende en geschikte controleinformatie over de financiële gegevens van groepsonderdelen en over het consolidatieproces om een oordeel te kunnen geven bij de jaarrekening van de groep. Hoofdthema s De nieuwe standaard kent zes hoofdthema s. Dit zijn: Ongedeelde verantwoordelijkheid van de groepsaccountant De groepsaccountant is geheel en ongedeeld verantwoordelijk voor de controle van en de accountants verklaring bij de groepsjaarrekening. De huidige ISA staat een gedeelde verantwoordelijkheid nog toe, bijvoorbeeld bij joint audits. Voor de Nederlandse praktijk is dit voorschrift overigens niet nieuw. Betrokkenheid van de groepsaccountant bij de controle van groepsonderdelen De groepsaccountant kan zijn verantwoordelijkheden niet delegeren aan accountants van groepsonderdelen. Hij zal zelf moeten bepalen welke controlewerkzaamheden worden uitgevoerd voor het consolidatieproces en welke type werkzaamheden uitgevoerd moeten worden voor de financiële informatie van de groepsonderdelen. De groepsaccountant is dus verantwoordelijk voor de richting van, het toezicht op en de uitvoering van de controle van de gehele groep. Kennis over de geschiktheid van de accountants van groepsonderdelen Bij groepscontroles is het risico dat de accountants van groepsonderdelen materiële afwijkingen niet ontdekken onderdeel van het accountantscontrolerisico. De groeps- 10

3 De belangrijkste elementen uit COS 600 Als de groepsaccountant gebruikmaakt van de werkzaamheden van een andere accountant, dan bepaalt hij in welke mate de werkzaamheden van die andere accountant van invloed zijn op zijn controle. Als voorwaarde voor het optreden als groepsaccountant noemt COS 600 de overweging van de groepsaccountant of zijn eigen betrokkenheid voldoende is om te kunnen fungeren als groepsaccountant. Hij betrekt daartoe in zijn overweging het materieel belang van het deel van de jaarrekening dat hij controleert, de kennis die hij heeft over de bedrijfsactiviteiten van groepsonderdelen en het risico op materiële fouten in de financiële overzichten van groepsonderdelen die door andere accountants gecontroleerd zijn. Ook overweegt hij de uitvoering van aanvullende werkzaamheden voor groepsonderdelen die door andere accountants gecontroleerd zijn, op een zodanige wijze dat dit voor de groepsaccountant een significante betrokkenheid bij een dergelijk controle tot gevolg heeft. De standaard geeft geen nadere toelichting op het begrip significante betrokkenheid. De groepsaccountant moet volgens de standaard de volgende werkzaamheden verrichten: het beoordelen van de vakbekwaamheid van de andere accountants. Een bron van informatie kan onder meer zijn het lidmaatschap van dezelfde of een vergelijkbare organisatie en het lidmaatschap van of de aansluiting bij een ander accountantskantoor; de werkzaamheden die nodig zijn om toereikende controle-informatie te verkrijgen waaruit blijkt dat de andere accountants de werkzaamheden toereikend uitgevoerd hebben voor de doelstellingen van de groepsaccountant; het informeren van de andere accountants over onafhankelijkheidseisen, scope van de werkzaamheden en vooral de gebieden die speciale aandacht vragen, het identificeren van onderlinge groepstransacties, de tijdsplanning en de verslaggevings, controle- en rapportagevoorschriften; het in beginsel met de andere accountants bespreken van de uitgevoerde controlewerkzaamheden, het beoordelen van de schriftelijke samenvatting van de werkzaamheden van de andere accountants óf het beoordelen van de controledocumentatie van de andere accountants. De groepsaccountant kan het gewenst achten deze werkzaamheden tijdens een bezoek bij de andere accountant uit te voeren. De groepsaccountant kan besluiten dat het niet nodig is deze werkzaamheden uit te voeren omdat hij tijdens voorgaande controleperioden al op toereikende wijze is geïnformeerd over de aanvaardbaarheid van de kwaliteitbeheersingsmaatregelen zoals die worden toegepast in de controlepraktijk van de andere accountant. Dit kan bijvoorbeeld gelden als de groepsaccountant en de andere accountant tot hetzelfde netwerk behoren waarbij de kwaliteit is geborgd door kwaliteitreviews en review van controledocumentatie van geselecteerde controles. Het evalueren van de significante controlebevindingen van de andere accountants en deze betrekken in zijn oordeelsvorming. De groepsaccountant kan het nodig achten om de controlebevindingen met betrekking tot de financiële informatie van het groepsonderdeel te bespreken met het bestuur van het groepsonderdeel en met de andere accountant. Hij kan ook besluiten dat nog aanvullende werkzaamheden nodig zijn. De groepsaccountant legt in zijn controledocumentatie de volgende gegevens vast: de groepsonderdelen die door andere accountants zijn gecontroleerd; het belang van deze groepsonderdelen in relatie tot de groepsjaarrekening; de namen van de andere accountants; een conclusie waarom een groepsonderdeel niet materieel is (indien van toepassing); de uitgevoerde werkzaamheden en de bereikte conclusies. Indien de groepsaccountant geen gebruik kan maken van de werkzaamheden van de andere accountant en de groepsaccountant niet in staat is geweest voldoende aanvullende controlewerkzaamheden te verrichten voor de financiële gegevens van het groepsonderdeel, verstrekt hij een accountantsverklaring met beperking of een accountantsverklaring van oordeelonthouding. Aangezien de component in scope is, is deze als materieel te beschouwen. Indien de andere accountant een andere dan een goedkeurende verklaring verstrekt, bepaalt de groepsaccountant of dit consequenties heeft voor zijn verklaring bij de groepsjaarrekening. De groepsaccountant zal dan bepalen of de reden hiervan in relatie tot de jaarrekening als geheel van zodanige aard en betekenis is dat hij eveneens een andere dan een goedkeurende accountantsverklaring zal moeten verstrekken. 11

4 accountant stelt daarom vast of de accountants van groepsonderdelen voldoende vakbekwaam zijn, of zij zich houden aan ethische normen en of hij in staat is voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van deze accountants. De groepsaccountant zal bij zijn evaluatie ook het gegeven betrekken dat de accountant van het groepsonderdeel al dan niet onder toezicht staat van een onafhankelijke toezichthouder, zoals de AFM. Voorgeschreven typen werkzaamheden voor groepsonderdelen ISA 600R bevat voorschriften voor uit te voeren werkzaam heden voor de financiële informatie van groepsonderdelen. Het type werkzaamheden dat wordt uitgevoerd hangt af van de aard, omvang en risico s van het groepsonderdeel. Voorgeschreven communicatie met accountants van groepsonderdelen Het is belangrijk dat de groepsaccountant en de accountants van groepsonderdelen goed en tijdig met elkaar communiceren. Over en weer moet duidelijk zijn wat van elkaar wordt verwacht, welke regels van toepassing zijn, welke risico s en key-issues bestaan, wat de bevindingen zijn en hoe deze moeten worden geïnterpreteerd. Documentatie Uit het controledossier van de groepsaccountant moet de betrokkenheid bij de werkzaamheden, die worden uitgevoerd door de accountants van groepsonderdelen, blijken. Onder meer de aard van de betrokkenheid, de momenten en inhoud van overleg en/of contact en de getrokken conclusies dienen helder en transparant te worden vastgelegd. Dit is vooral van belang bij zogenoemde significante groepsonderdelen ( significant components ). Indien van toepassing, zullen ook de uitgevoerde reviews op de dossiers van de accountants van groepsonderdelen uit het dossier moeten blijken. Ter uitwerking van de hoofdthema s bevat ISA 600R een aantal voorschriften. De voorschriften zijn opgenomen in het kader hiernaast. In dit artikel wordt op deze voorschriften niet nader ingegaan. 5. De toekomstige standaard vergeleken met de huidige standaard Wat zijn nu de belangrijkste verschillen tussen de huidige standaard (COS/ISA 600) en de toekomstige standaard ISA 600R? Allereerst is de verantwoordelijkheid van de groepsaccountant voor het gehele controleproces van de groeps controle een belangrijk thema van de nieuwe ISA. De groepsaccountant zal onder ISA 600R van het begin tot het einde de regie moeten hebben. Dit vereist een meer proactieve houding en betrokkenheid van de Voorschriften ISA 600R ter uitwerking hoofdthema's verantwoordelijkheid; acceptatie en continuering; controlestrategie en controleplan; het verkrijgen van kennis over de groep, de groeps onderdelen en hun omgeving; evalueren van de accountants van groepsonderdelen; materialiteit; betekenis van de gesignaleerde risico s voor de controle aanpak; consolidatieproces; gebeurtenissen na balansdatum; communicatie met de accountants van groepsonderdelen; evaluatie of voldoende en geschikte controleinformatie is verkregen; communicatie met bestuur en commissarissen of andere toezichthoudende organen; documentatie. groeps accountant bij de controles van groepsonderdelen. Daarom legt de nieuwe standaard, meer dan de huidige, de nadruk op de voorbereiding en planning van de groeps controle. De huidige standaard is meer gericht op de werk zaamheden die de groepsaccountant moet verrichten. In ISA 600R zijn meer elementen explicieter vastgelegd. Door de nadruk op de voorbereiding en planning stelt de groepsaccountant al bij de start van het controleproces vast welke groepsonderdelen belangrijk zijn of mogelijk risico s in zich hebben. Deze analyse bepaalt in belangrijke mate de aard en omvang van de te verrichten werkzaam heden bij groepsonderdelen en van de mate waarin de groepsaccountant gebruik zal maken van de werkzaamheden van accountants van groepsonderdelen. De geplande werkzaamheden staan dus, in belangrijke mate, vooraf al vast. Op basis van de huidige standaard kan de groepsaccountant ook nog achteraf besluiten of hij van de werkzaamheden van accountants van groepsonderdelen gebruik wil maken. Bij het evalueren van de accountant van een groepsonderdeel kan, volgens de huidige standaard, het lid maatschap van dezelfde of vergelijkbare organisatie een bron van informatie zijn. De nieuwe standaard gaat daarin verder. Deze standaard vereist dat áltijd onderzoek moet worden gedaan naar de accountant van een groeps onderdeel indien de groepsaccountant van de werkzaamheden van deze accountant gebruik wil maken. De aard, timing en omvang van deze werkzaamheden kunnen wel afhangen van een lidmaatschap van een vergelijkbare organisatie mits deze organisatie aan bepaalde eisen voldoet. 12

5 Het materieel belang en de specifieke risico s bij groepsonderdelen bepalen volgens ISA 600R de classificatie van groepsonderdelen als significante componenten en nietsignificante componenten. Voor belangrijke componenten gelden voorgeschreven typen werkzaamheden die bij de controle van de groepsonderdelen uitgevoerd moeten worden. De classificatie significant en nietsignificant bepaalt ook de mate van betrokkenheid van de groepsaccountant bij de controle van het groepsonderdeel. De indeling naar componenten en de voorgeschreven werkzaamheden zijn niet opgenomen in de huidige standaard. Ten opzichte van de huidige standaard bevat de nieuwe standaard gedetailleerdere voor schriften over de communicatie tussen groepsaccountant en de accountants van groepsonderdelen en over de documentatie in het controledossier van de groepsaccountant. Uit het controledossier dienen al zijn afwegingen en zijn betrokkenheid bij de werkzaam heden bij groeps onderdelen te blijken. Indien er signalen zijn die duiden op afwijkingen als gevolg van fraude of fouten, zal uit het dossier zijn reactie hierop duidelijk moeten blijken. 6. Conclusie De toekomstige standaard, ISA 600R, is veel uitgebreider dan de huidige standaard, ISA/COS 600. De toekomstige standaard bevat meer specifieke voorschriften en een uitgebreidere toelichting. Betekent dit nu dat accountants vanaf 2010 veel meer moeten doen dan nu? Voor een deel zal dit het geval zijn. De nieuwe standaard is strikter en bevat een aantal nieuwe voorschriften. Voor een deel zal er een verschuiving plaatsvinden naar de voorbereidingsen planningsfase. Echter, de nieuwe standaard bevat ook een uitwerking van bepalingen die ook al in de huidige standaard zijn opgenomen. Voor een belangrijk deel zal de nieuwe standaard als handreiking kunnen worden gehanteerd bij het toepassen van de huidige standaard. Daar komt bij dat door het opnemen van de onderzoeksplicht van de groepsaccountant in het Bta, zwaarder wordt getild aan de verantwoordelijkheid die de groepsaccountant heeft voor de werkzaamheden van de accountants van groepsonderdelen. Van groepsaccountants wordt nu en straks verwacht dat zij de regie hebben bij belangrijke keuzes en beslissingen in de planningsfase, dat zij betrokken zijn bij de werkzaam heden bij belangrijke groepsonderdelen, dat zij een gedegen kennis hebben van de significante risico s voor de groepsjaarrekening en hun controle adequaat afstemmen op deze significante risico s. Uit het dossier van de groepsaccountant dient dit allemaal voldoende te blijken. De groepsaccountant neemt zijn verantwoordelijkheid: kapitein, blijf aan het roer! 13

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-5 Voorwaarden voor het aanvaarden van de opdracht als groepsauditor...

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding...1-5 Definities... 6 Aard van de controledocumentatie...7-8 Vorm, inhoud en omvang van de controledocumentatie...9-24

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Overwegende dat het moderniseren van het norrnatief kader voor de uitvoering van revisorale opdrachten

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning van andere controle-informatie

Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning van andere controle-informatie Josef Ferlings, Lid van de IAASB, Lid van de IAASB Representations Task Force en Voorzitter van de Auditafdeling IDW Hauptfachausschuss Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009. Ingetrokken per dec '14

Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009. Ingetrokken per dec '14 Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009 1 PRAKTIJKHANDREIKING INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Praktijkhandreiking 1106 Datum:

Nadere informatie

Ingetrokken voor 2013

Ingetrokken voor 2013 Audit Alert Nr. 21 Optreden als groepsaccountant 1 Audit Alert Nr. 21 Optreden als groepsaccountant Inleiding Naar aanleiding van een recente CBb-uitspraak en andere vragen die het NIVRA krijgt met betrekking

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 720 ANDERE GEGEVENS IN DOCUMENTEN WAARIN DE GECONTROLEERDE FINANCIELE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 720 ANDERE GEGEVENS IN DOCUMENTEN WAARIN DE GECONTROLEERDE FINANCIELE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 720 ANDERE GEGEVENS IN DOCUMENTEN WAARIN DE GECONTROLEERDE FINANCIELE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-8 Het beschikbaar komen van andere

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inleiding... 1-3 Definities... 4 Gebeurtenissen die zich vóór de datum van de controleverklaring

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Transparant over de controle Consultatiedocument uitgebreidere controleverklaring

Transparant over de controle Consultatiedocument uitgebreidere controleverklaring Transparant over de controle Consultatiedocument uitgebreidere controleverklaring Consultatietermijn sluit op 18 november 2014. Inhoudsopgave: Inhoud 1. Meer dan een handtekening... 3 2. Voorbeeld van

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Het fysiek bijwonen van voorraadopnames... 4-18 Dit

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Spotlight Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Robert van der Glas - Statutaire compliance, Tax Reporting & Strategy De NBA heeft onlangs de herziene standaard uitgebracht

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Openbare versie. Baat accountants en adviseurs Postbus 650 6040 AR ROERMOND

Openbare versie. Baat accountants en adviseurs Postbus 650 6040 AR ROERMOND Openbare versie Baat accountants en adviseurs Postbus 650 6040 AR ROERMOND NeeAkkerD.MDennis AkkerDennisBesluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete Datum 16 december 2014 - Pagina 1 van 101 Kopie

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet op het Accountantsberoep

naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet op het Accountantsberoep NBA ALERT 27 Scheiding controlediensten & andere werkzaamheden naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet op het Accountantsberoep December 2012 NBA Alert 27: Scheiding controlediensten & andere

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 250 HET IN AANMERKING NEMEN VAN WET- EN REGELGEVING BIJ EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 250 HET IN AANMERKING NEMEN VAN WET- EN REGELGEVING BIJ EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 250 HET IN AANMERKING NEMEN VAN WET- EN REGELGEVING BIJ EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-8 Verantwoordelijkheid van de leiding

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING

Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING Algemeen: De beoordeling van de werking van het kwaliteitsbeheersingssysteem omvat

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Handleiding Financiële en

Handleiding Financiële en Europese Rekenkamer 2012 Handleiding Financiële en NL Nalevingsgerichte Controle 2 Overzicht HANDLEIDING FINANCIËLE EN NALEVINGSGERICHTE CONTROLE OVERZICHT DELEN VAN DE HANDLEIDING FINANCIËLE EN NALEVINGSGERICHTE

Nadere informatie

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds 2006 toezicht op accountantsorganisaties. De niet-oob vergunninghouders voeren uitsluitend

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 2013 2016 2013-2016 Aangepaste versie februari 2015,

Nadere informatie

SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014)

SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014) SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014) De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

ISA 501, CONTROLE-INFORMATIE SPECIFIEKE OVERWEGINGEN VOOR GESELECTEERDE ELEMENTEN

ISA 501, CONTROLE-INFORMATIE SPECIFIEKE OVERWEGINGEN VOOR GESELECTEERDE ELEMENTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 501, CONTROLE-INFORMATIE SPECIFIEKE OVERWEGINGEN VOOR GESELECTEERDE ELEMENTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen 31 januari 2014 NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvo-verslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave OVERIGE GEGEVENS

Inhoudsopgave OVERIGE GEGEVENS ABP Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave OVERIGE GEGEVENS 3 Gebeurtenissen na balansdatum 4 Statutaire winstverdeling 5 Actuariële verklaring 6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 8 OVERIGE

Nadere informatie

Consultatiedocument implementatiewet richtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen

Consultatiedocument implementatiewet richtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen Consultatiedocument implementatiewet richtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen A. Dieleman RA 1 1. Inleiding Op 28 april 2015 is de consultatieversie 2 gepubliceerd van de Implementatiewet

Nadere informatie

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50 te Amsterdam Jaarrekening 2006 Inhoudsopgave Jaarrekening 2006 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 27 april 2007 Balans (na winstbestemming) 31-12-2006

Nadere informatie

Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring

Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring Op 15 december 2010 nemen we afscheid van de accountantsverklaring en begroeten we de controleverklaring. Vanaf die datum moeten alle verklaringen voldoen

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. Copro 13126 Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

( ONDERTEKENING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT 1 Raad van Bestuur Naam en adres Handtekening Bestuurder De Heer G. Jongetjes Zaagmolenkade 42 3515 AE Utrecht Raad van Toezicht Naam en adres Handtekening

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen. De leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 3061 2601 DB Delft 22 juni 2010 H.E. de Winter /A10.52-14. Accountantsverklaring jaarrekening 2009 Geachte leden van

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400

Accountantsprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400 Maart, 2014 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding Dit accountantsprotocol heeft betrekking

Nadere informatie

Concept NBA-handreiking Publicatie kwaliteitsfactoren 17 april 2015

Concept NBA-handreiking Publicatie kwaliteitsfactoren 17 april 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Concept NBA-handreiking 17 april 2015 Consultatieperiode loopt tot 29 mei 2015 Concept NBA-handreiking NBA-handreiking Van toepassing op: xx Onderwerp xx Datum:

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM PER KOERIER Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 9 november 2011 Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van 156 E-mail -------------------@afm.nl

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april

Nadere informatie

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey. Postbus 7883 1008 AB Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.com Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Delo itte. 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA IRotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Aandeelhouders en

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Assurance- en overige opdrachten met betrekking tot prospectussen

Assurance- en overige opdrachten met betrekking tot prospectussen Ontwerp NV COS 3850N Assurance- en overige opdrachten met betrekking tot prospectussen Consultatietermijn loopt tot 15 maart 2010 11 februari 2010 3850N Assurance- en overige opdrachten met betrekking

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4

Nadere informatie

Aan: de algemene vergadering en de raad van commissarissen van Ordina N.V.

Aan: de algemene vergadering en de raad van commissarissen van Ordina N.V. Aan: de algemene vergadering en de raad van commissarissen van Ordina N.V. ONS OORDEEL Naar ons oordeel: geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het

Nadere informatie

Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis

Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Jaarrekening 2008 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Geconsolideerd Fortis SA/NV Fortis N.V. 2 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Inleiding

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant EY Ernst S Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 48 00 ey.com 2014-02637 Gemeente Goes Ingekomen d.d. 2 3 MEI

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Bijlage - Controleprotocol Subsidieregeling cofinanciering sectorplannen 1. Uitgangspunten 1.1. Doel en reikwijdte van het controleprotocol Dit controleprotocol

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Pagina 2 (6) Controleverordening Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten.

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten. Bijlage 1 Onderzoeksprotocol aanlevering kostprijzen GRZ op basis van kostprijsmodel 1. Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

26 mei 2015. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.nl

26 mei 2015. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.nl Advies inzake het consultatievoorstel voor Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek, en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012, voorzien van onze controleverklaringen d.d. 19 maart 2013.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012, voorzien van onze controleverklaringen d.d. 19 maart 2013. III I NS&Ô NG Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 4187 www.ey.nl VERTROUWELIJK Het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie

Voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een samenstellingsopdracht volgens Standaard 4410H

Voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een samenstellingsopdracht volgens Standaard 4410H Let op: dit is een voorbeeldtekst! 0-1 Opdrachtbevestigingen Voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een samenstellingsopdracht volgens Standaard 4410H NB: Dit voorbeeld van een opdrachtbevestiging

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

1. AUDITINSTRUCTIE SCORECARD COPRO 8120

1. AUDITINSTRUCTIE SCORECARD COPRO 8120 1. AUDITINSTRUCTIE SCORECARD COPRO 8120 1.1. Inleiding DTe vraagt ter verificatie van de aangeleverde cijfers een assurance-rapport van een externe accountant. Een assurance-rapport dient eenmaal per jaar

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. Verkiaring over de jaarrekening 2014. Ons oordeel. De basis voor ons oordeet

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. Verkiaring over de jaarrekening 2014. Ons oordeel. De basis voor ons oordeet Aan: de Aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Waard Schade N.y. ACCOUNTANT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE www.deloitte.ni Fax: 088 288 9737 Tel: 088 288 2888 Nederland 1040 HC Amsterdam

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument onafhankelijkheid en VGBA

Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument onafhankelijkheid en VGBA Aan de Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Drs. H. Wieleman RA, voorzitter Postbus 7984 1008 AD Amsterdam Den Haag, 30 augustus 2013 Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument

Nadere informatie

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014 tal Heemstede Ernst & Young Nederland LLP t.a.v. de heer R. Ellermeijer RA Postbus 7883 1008 AB AMSTERDAM Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 14 april 2015 650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

Nadere informatie