ISA'S AANGEPAST AAN DE CONTROLE VAN DE KMO'S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ISA'S AANGEPAST AAN DE CONTROLE VAN DE KMO'S"

Transcriptie

1 ISA'S AANGEPAST AAN DE CONTROLE VAN DE KMO'S Inge Saeys Bedrijfsrevisor RSM InterAudit Voorzitter Commissie SME-SMP van het IBR Voorzitter Werkgroep Implementatie ISA ISQC1 van het IBR

2 ZIJN DE ISA S ENKEL VOOR GROTE BEURSGENOTEERDE ONDERNEMINGEN OF OOK VOOR KMO S? IAASB : verwijzingen naar KLEINE ENTITEITEN IN EUROPA: EUROPESE AUDITHERVORMING : belangrijke notie van audittoepassingen in functie van de omvang en complexiteit v/d entiteit IN BELGIË : WETSONTWERP : organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, goedgekeurd door de Kamercommissie op 8/11/2016. Par. 5 : beschrijft de proportionele toepassing van de ISA S i.f.v de omvang en de complexiteit van de gecontroleerde entiteit

3 IN HET IBR - OMZENDBRIEF 2013/05 IBR: proportionele toepassing van de ISA S i.f.v de omvang en complexiteit v/d entiteit ( scalability van de ISA S) met als bijlage de auditflow - verantwoordelijkheid van de auditor om de ISA S toe te passen en om de vereisten v/d ISA S na te leven, worden niet beperkt of verminderd - geen onderscheid in de leidraden van de kwaliteitscontrole - pack PE-KE - FAQ gepubliceerd door ICCI

4 ICCI FAQ VOORBEELDEN

5 VOORBEELDEN - Vormt een mondelinge bevestiging, schriftelijk vastgelegd door de commissaris en vervolgens bevestigd door de derde, een schriftelijke bevestiging in de zin van ISA 505? - Kunnen de verzoeken om saldobevestiging per worden verzonden? - Teneinde ISA 402 na te leven, is het laten opstellen van een verslag op basis van ISAE 3402 verplicht bij de audit van een vennootschap die gebruik maakt van een serviceorganisatie, zoals een sociaal secretariaat? Zo ja, dient dit verslag elk jaar te worden opgevraagd? - Welke vorm moet de communicatie met de cliënt zoals voorzien in ISA 260 aannemen?

6 Enige objectieve referentie maar KMO s is de definitie KLEINE ENTITEIT in de ISA 200 A64

7 Een kleinere entiteit vertoont doorgaans volgende kwalitatieve kenmerken : (a) (b) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) concentratie van eigendom en management bij een klein aantal individuen (vaak één enkel individu, hetzij een natuurlijk persoon, hetzij een andere onderneming die de entiteit in eigendom heeft op voorwaarde dat de eigenaar de relevante kwalitatieve kenmerken vertoont); en één of meer van de onderstaande: eenvoudige en ongecompliceerde transacties; eenvoudige administratie; weinig productlijnen en een beperkt aantal producten binnen de productlijnen; weinig interne beheersingsmaatregelen; beperkt aantal niveaus van management met verantwoordelijkheid voor een brede groep van interne beheersingsmaatregelen; of weinig personeel waarvan velen een breed scala aan taken hebben. Deze kwalitatieve kenmerken zijn niet uitputtend, zij hebben niet uitsluitend betrekking op kleinere entiteiten en kleinere entiteiten hebben niet noodzakelijk al deze kenmerken.

8 REFERENTIES KLEINE ENTITEITEN : terug te vinden in de vele ISA S ISA S ZONDER PARAGRAFEN VERZWIJZEND NAAR KLEINE ENTITEITEN Risico-inschattingen en het inspelen op onderkende risico s ISA 240 FRAUDE ISA 315 RISICO S IDENTIFICEREN Risico inschattingen en inspelen op onderkende risico s ISA 300 PLANNING ISA 320 MATERIALITEIT Gebruik maken van de werkzaamheden van anderen ISA 600 SPECIALE OVERWEGINGEN - GROEP ISA 610 INTERNE AUDITORS ISA 620 DESKUNDIGE Conclusies van de controle en rapportering ISA 700 OORDEEL EN HET RAPPORTEREN ISA 705 AANPASSING VAN HET OORDEEL ISA 706 PARAGRAFEN INZAKE OVERIGE AANGELEGENHEDEN ISA 710 VERGELIJKENDE CIJFERS Risico-inschattingen en het inspelen op onderkende risico s ISA 450 EVALUATIE VAN DE AFWIJKINGEN Controle informatie ISA 500 CONTROLE - INFORMATIE ISA 501 CONTROLE INFORMATIE SPECIFIEKE OVERWEGINGEN ISA 505 EXTERNE CONFIRMATIES ISA 510 BEGINSALDI ISA 520 CIJFERANALYSES ISA 530 STEEKPROEVEN ISA 560 GEBEURTENISSEN NA EINDDATUM ISA 580 SCHRIFTELIJKE BEVESTIGINGEN Specifieke rapportering ISA 800 STELSELS VOOR BIJZONDERE DOELEINDEN ISA 805 ENKEL FINANCIEEL OVERZICHT EN SPECIFIEKE ELEMENTEN ISA 810 SAMENGEVATTE FINANCIËLE OVERZICHTEN

9 ISA S MET PARAGRAFEN VERZWIJZEND NAAR KLEINE ENTITEITEN PLANNINGSFASE 1. RISICO S IDENTIFICEREN DOOR KENNIS VAN DE ENTITEIT EN HAAR OMGEVING ISA FRAUDE INDICATOREN ISA MATERIALITEIT ISA 320

10 1. RISICO S IDENTIFICEREN DOOR KENNIS VAN DE ENTITEIT EN HAAR OMGEVING ISA 315

11 De houding, de kennis en de handelingen van het management of de eigenaar- bestuurder zijn van bijzonder belang voor het inzicht in de interne beheersingsomgeving van een kleinere entiteit (A78) WANT: - vaak geen processen voor het meten en beoordelen van financiële prestaties (A41) - minder gestructureerde middelen en eenvoudiger processen en werkwijzen hanteren om hun doelstellingen m.b.t. interne beheersing te bereiken ( A45) - beperkte functiescheiding kan gecompenseerd worden doordat de eigenaar-bestuurder op effectievere wijze toezicht uitoefent (A49)

12 - groter risico op management-override : de auditor houdt hier rekening mee bij het identificeren van het risico op fraude in een kleine entiteit (A50) - de eigenaar-bestuurder is meestal belast met de governance-functie (A76) - beperkte documentatie over de interne beheersingsomgeving en minder formele communicatie maar wel effectief - geen schriftelijke gedragscode maar cultuur die het belang van integriteit en ethisch gedrag onderstreept (A77)

13 COMPONENTEN VAN DE INTERNE BEHEERSING HET RISICO - INSCHATTINGSPROCES VAN DE ENTITEIT Hoewel er geen formeel risico-inschattingsproces aanwezig is en het management de risico s zelf identificeert door haar persoonlijke betrokkenheid zal het ongeacht deze omstandigheden toch noodzakelijk zijn inlichtingen in te winnen over de geïdentificeerde risico's en de wijze waarop er door het management op wordt ingespeeld (A80)

14 GERELATEERDE BEDRIJFSPROCESSEN De noodzaak om inzicht te verwerven in de bedrijfsprocessen blijft belangrijk en is meestal ook gemakkelijker. Dit zal voornamelijk gebeuren door het verzoeken om inlichtingen. Informatiesystemen en bedrijfsprocessen zijn meestal minder geavanceerd daartegenover staat een actieve betrokkenheid van het management zodat er geen behoefte is aan uitgebreide beschrijvingen van procedures.(a85) COMMUNICATIE Minder gestructureerd en makkelijker te bereiken vanwege het kleiner aantal verantwoordelijkheidsniveaus en de grotere zichtbaarheid en beschikbaarheid van het management. ( A87)

15 COMPONENTEN VAN DE INTERNE BEHEERSING - INTERNE BEHEERSINGSACTIVITEITEN Interne beheersingsactiviteiten die relevant zijn voor de controle hebben waarschijnlijk betrekking op de belangrijkste transactiecycli, zoals opbrengsten, inkopen en personeelskosten. (A94) De concepten van de interne beheersingsactiviteiten zijn vergelijkbaar met die bij grotere entiteiten, maar de wijze waarop ze werken kan verschillen. Bepaalde soorten interne beheersingsactiviteiten zijn niet relevant vanwege de door het management toegepaste controles. Bijv. de exclusieve bevoegdheid van het management om aan klanten krediet te verstrekken en om significante aankopen goed te keuren leidt tot een effectieve interne beheersing van belangrijke rekeningsaldi en transacties, waardoor minder behoefte is aan meer gedetailleerde interne beheersingsactiviteiten. (A93)

16 COMPONENTEN VAN DE INTERNE BEHEERSING - MONITORING VAN INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN Het monitoren van de interne beheersing door het management komt vaak tot stand door de nauwe betrokkenheid van het management bij de bedrijfsactiviteiten waardoor significante afwijkingen in financiële gegevens sneller aan het licht worden gebracht die dan tot corrigerende maatregelen leiden (A100)

17 DOCUMENTATIE VAN DE ONDERKENDE RISICO S EN DE DAAROP BETREKKING HEBBENDE INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN WAAROVER DE AUDITOR KENNIS HEEFT VERKREGEN De vorm en omvang van de documentatie wordt mede bepaald door de aard, omvang en complexiteit van de entiteit en haar interne beheersing, de beschikbaarheid van informatie bij de entiteit en de in de gehanteerde controle -technieken. De auditor bepaalt de wijze van documentatie - professionele oordeelsvorming (A131) Zo kan hij de resultaten van de risico-inschatting afzonderlijk documenteren, of documenteren als onderdeel van zijn documentatie van de verdere werkzaamheden. Hij kan de documentatie opnemen in de documentatie van de algehele controleaanpak en het controleprogramma.

18 2. FRAUDE ISA 240

19 FRAUDE BIJ KLEINE ENTITEITEN ISA concentratie op risico's op personeelsfraude of oneigenlijke toe-eigening van activa (A13) - minder aandacht gezien geen toezicht wordt uitgeoefend dat losstaat van het management (A20) - groter risico op management override - mondelinge communicatie en het voorbeeldgedrag van integriteit en ethisch handelen van het management is belangrijk - de noodzaak om goedkeuring van het management te krijgen compenseert de in andere opzichten tekortschietende interne beheersingsmaatregelen en beperkt het risico van werknemersfraude (A26)

20 3. BEPALING VAN DE MATERIALITEIT ISA 320

21 MATERIALITEIT ISA 320 Wanneer de winst vóór belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van een entiteit consistent nominaal is, zoals het geval kan zijn bij een bedrijf dat door de eigenaar wordt bestuurd en waar de eigenaar veel van de winst vóór belastingen opneemt in de vorm van een beloning, is een benchmark zoals winst vóór beloningen en belastingen mogelijkerwijs relevanter.( A8)

22 AUTIDPLAN AUDITPLAN 1. HET RISICO-INSCHATTINGSPROCES VAN DE ENTITEIT ISA PLANNING ISA 300

23 1. RISICO S OP EEN AFWIJKING VAN MATERIEEL BELANG ISA 315

24 HET RISICO-INSCHATTINGSPROCES VAN DE ENTITEIT ISA vaak een minder gedocumenteerd risico-inschattingsproces - auditor bespreekt met het management of er relevante bedrijfsrisico s m.b.t. de financiële verslaggeving zijn geïdentificeerd en hoe daarop is ingespeeld - auditor dient te evalueren of het ontbreken van een gedocumenteerd risicoinschattingsproces passend is dan wel een significante tekortkoming in de interne beheersing

25 CIJFERANALYSES DEEL UITMAKEND VAN HET RISICO-INSCHATTINGSPROCES - cijferanalyses inplannen indien een voorlopige jaarrekening beschikbaar is : vaak is er geen tussentijdse of maandelijkse financiële informatie beschikbaar - beperkte cijferanalyse uitvoeren of andere informatie verkrijgen via het inwinnen van inlichtingen (A10) BESPREKING TUSSEN DE LEDEN VAN HET OPDRACHTTEAM Als er geen team is zal de opdrachtpartner zelf de planning van de controle in overweging nemen en bepalen in welke mate de financiële overzichten vatbaar zijn voor afwijkingen die het gevolg zijn van fraude of fouten. (A16)

26 2. PLANNING ISA 300 Voor kleine entiteiten behoeft het vaststellen van de algehele controleaanpak voor de opdracht niet ingewikkeld of tijdrovend te zijn; dit zal afhankelijk zijn van de grootte van de entiteit, de complexiteit van de controle en de omvang van het opdrachtteam.

27 - eenvoudige coördinatie van en communicatie tussen teamleden - een memorandum over de problemen geïdentificeerd tijdens de vorige controle kan op basis van besprekingen met de eigenaar- bestuurder tijdens de lopende periode wordt bijgewerkt en als basis dienen kan dienen als de documentatie voor de controleaanpak voor de lopende controleopdracht (A11) - bij bijzonder gecompliceerde of ongebruikelijke kwesties kan het wenselijk zijn om andere auditors met de noodzakelijke ervaring, dan wel de beroepsorganisatie waartoe de auditor behoort, te consulteren (A15)

28 SIGNIFICANTE RISICO'S BELANGRIJKE TRANSACTIESTROMEN OF RUBRIEKEN AUDIT UITVOEREN SYSTEEMGERICHTE CONTROLES ( TEST OF CONTROLS) CONCLUSIE GEGEVENSGERICHTE CONTROLES (TEST OF DETAILS) JA JA VOLDOENDE LAAG/GEMIDDELD JA NIET VOLDOENDE HOOG NEEN HOOG NEEN JA JA VOLDOENDE LAAG JA JA NIET VOLDOENDE GEMIDDELD/HOOG JA NEEN ALTIJD GEMIDDELD/HOOG NEEN CIJFERANALYSES

29 AUTIDPLAN AUDIT EVIDENCE 1. SCHATTINGEN ISA SERVICE ORGANISATIE ISA VERBONDEN PARTIJEN ISA CONTINUÏTEIT ISA 570

30 1. SCHATTINGEN ISA 540

31 - minder complexe schattingen: bedrijfsactiviteiten vaak beperkt en de transacties minder complex - eigenaar-bestuurder bepaalt de schatting: de auditor kan gerichter controleren en verzoeken om inlichtingen (A21) - bespreking met de eigenaar- bestuurder in een vroeg stadium van de controle kan helpen bepalen of het nodig is een deskundige in te schakelen (A30) - indien langere periode tussen balansdatum en de datum van de controleverklaring : kan de beoordeling van de gebeurtenissen in deze periode op een effectieve manier inspelen op de schattingen (A67)

32 - zelfs als de entiteit geen formele vastgestelde procedure heeft, betekent dit niet dat het management niet in staat is een basis te verschaffen op grond waarvan de auditor de schatting kan toetsen (A70) - in het geval van zeer kleine entiteiten : mogelijkheid bestaat dat de auditor niet veel interne beheersingsmaatregelen kan vaststellen, daarom zal de manier waarmee de auditor op de ingeschatte risico s inspeelt waarschijnlijk gegevensgericht zijn (A87) - de auditor kan aan het management uitleg geven over het proces van schattingen, de methoden en de documentatie, dit verandert niets aan de verantwoordelijkheden van het management voor het opstellen van de financiële overzichten (A106)

33 2. SERVICEORGANISATIES ISA 402

34 - gebruik van externe boekhouddiensten, berekeningen lonen, en andere administratie ontheft het management niet van hun verantwoordelijkheden voor de financiële overzichten (A5)

35 3. VERBONDEN PARTIJEN ISA 550

36 - minder formeel en niet altijd gedocumenteerd proces: actieve deelname van de eigenaarbestuurder aan deze transacties kan het risico beperken of juist vergroten. - verzoek van inlichtingen: de auditor kan inzicht verwerven in de transacties met verbonden partijen en de interne beheersingsmaatregelen, dit in combinatie met andere werkzaamheden o.a. het waarnemen van bestaand toezicht door het management, het inspecteren van de beschikbare relevante documentatie (A20) - indien voor uitzonderlijke significante transacties met verbonden partijen niet op autorisatie procedures kan worden teruggevallen: andere controlewerkzaamheden overwegen zoals onderzoek van relevante documenten, bevestiging van specifieke aspecten van de transacties of waarneming van betrokkenheid van de eigenaar-bestuurder.

37 4. CONTINUÏTEIT ISA 570

38 - kleine entiteiten zijn mogelijk in staat snel te reageren op de wijzigingen in de continuïteit, maar beschikken mogelijk niet over voldoende reserves (A4) - omstandigheden zijn onder meer het risico dat banken zich teruggtrekken of het verlies van een belangrijke leverancier, klant, een sleutelfunctionaris of licentie, op franchisebasis of op grond van een juridische overeenkomst (A5) - de middellange- en langetermijnfinanciering van de entiteit met het management te bespreken (A11) - indien financiële steun van de eigenaar-bestuurders belangrijk is voor de continuïteit: vereist dat deze fondsen niet worden teruggetrokken of een achterstelling van de leningen niet wordt ingetrokken, of een lening kan worden ondersteund door persoonlijke borgen. Het vragen naar documentatie is belangrijk alsook een schriftelijke bevestiging van de voorwaarden van die steun en de intentie

39 RAPPORTERING 1. CONTROLEDOCUMENTATIE ISA COMMUNICATIE MET DE MET GOVERNANCE BELASTE PERSONEN ISA MEDEDELEN VAN TEKORTKOMINGEN INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN ISA ANDERE INFORMATIE ISA 720

40 1. CONTROLEDOCUMENTATIE ISA 230

41 - controledocumentatie minder omvangrijk - partner doet zelf de controle: documentatie zal geen aangelegenheden bevatten die als informatie voor het opdrachtteam moet worden vastgelegd, dan wel een review om aan te tonen door andere leden van het team (bijvoorbeeld geen aangelegenheden m.b.t. teambesprekingen of het houden van toezicht) - controledocumentatie opstellen, omdat deze het voorwerp kan uitmaken van de reviews door externe partijen voor wettelijke of andere doeleinden (A16)

42 - verschillende aspecten van de controle vastleggen in één enkel document waarin, afhankelijk van de situatie, onderlinge verwijzingen naar ondersteunende werkdocumenten worden opgenomen - voorbeelden van aangelegenheden die bij een kleinere entiteit gezamenlijk kunnen worden gedocumenteerd houden onder meer in: het verwerven van inzicht in de entiteit en haar interne beheersing, de algehele controleaanpak en het controleprogramma, de materialiteit, de ingeschatte risico s, significante aangelegenheden, alsmede de getrokken conclusies

43 2. COMMUNICATIE MET DE MET GOVERNANCE BELASTE PERSONEN ISA 260

44 - meest entiteiten: governance is een collectieve verantwoordelijkheid van een groep van met governance belaste personen o.a. een raad van bestuur, partners, eigenaren, een bestuursdelegatie. Een subgroep zoals een auditcomité of zelfs een individu kan belast zijn met specifieke taken - in kleinere entiteiten is het echter mogelijk dat één persoon, bijvoorbeeld de eigenaar- bestuurder belast is met governance en kan een subgroep of één enkele persoon specifieke, bij wet vastgelegde verantwoordelijkheden dragen die verschillen van de eigenaar (A2)

45 - specifieke gevallen: alle met governance belaste personen zijn ook nabij betrokken bij de leiding van de entiteit. Aangelegenheden die op grond van de ISA 260 meegedeeld worden aan de leidinggevende verantwoordelijken maar die ook met de governance belaste personen zijn, hoeven niet opnieuw te worden meegedeeld aan dezelfde persoon in zijn rol in het kader van governance. Deze aangelegenheden zijn toegelicht in paragraaf 16(c). De auditor moet zeker zijn dat de mededeling die gericht is aan de leidinggevende persoon, leidt tot het adequaat informeren van al degenen met wie de auditor in andere omstandigheden zou communiceren in hun rol in het kader van governance (A12) - de auditor kan op een minder gestructureerde wijze communiceren met de met governance belaste personen (A3)

46 3. MEDEDELEN VAN TEKORTKOMINGEN V/D INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN ISA 265

47 - de interne beheersingsmaatregelen worden minder formeel vastgelegd - minder functiescheiding - in het geval van controles van kleinere entiteiten kan de auditor op een minder gestructureerde wijze communiceren met de met governance belaste personen.

48 4. ANDERE INFORMATIE ISA 720

49 - Tenzij ze hiertoe door de wet verplicht zijn, is het minder waarschijnlijk dat kleinere entiteiten documenten publiceren waarin gecontroleerde financiële overzichten zijn opgenomen, Voorbeelden van andere informatie die deel kan uitmaken van een document waarin de gecontroleerde financiële overzichten, zijn een gedetailleerde winst-en verliesrekening en een managementrapport (A2)

50 POSITIEVE ERVARINGEN NA ÉÉN JAAR TOEPASSING OP KMO S meer inzicht in de entiteit het in overweging nemen van frauderisico s de interne controle van de klant het concept van materialiteit andere structuur van de controlewerkzaamheden bijv. het oordeelkundig gebruik van steekproeven een grotere communicatie met de cliënt meer inspanningen op het vlak van documentatie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Overwegende dat het moderniseren van het norrnatief kader voor de uitvoering van revisorale opdrachten

Nadere informatie

ISA 300, Planning van een controle van financiële overzichten

ISA 300, Planning van een controle van financiële overzichten INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 300, Planning van een controle van financiële overzichten Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de Engelse taal gepubliceerd

Nadere informatie

ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE

ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

ISA 330, INSPELEN DOOR DE AUDITOR OP INGESCHATTE RISICO S

ISA 330, INSPELEN DOOR DE AUDITOR OP INGESCHATTE RISICO S INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 330, INSPELEN DOOR DE AUDITOR OP INGESCHATTE RISICO S Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

ISA 330, Inspelen door de auditor op ingeschatte risico s

ISA 330, Inspelen door de auditor op ingeschatte risico s INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 330, Inspelen door de auditor op ingeschatte risico s Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de Engelse taal gepubliceerd

Nadere informatie

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

ISA 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor

ISA 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard

Nadere informatie

ISA 520, CIJFERANALYSES

ISA 520, CIJFERANALYSES INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 520, CIJFERANALYSES Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International Auditing and Assurance Standards

Nadere informatie

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 260 (Herzien), Communicatie met de met governance belaste personen

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 260 (Herzien), Communicatie met de met governance belaste personen INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 260 (Herzien), Communicatie met de met governance belaste personen Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de Engelse taal

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 720, DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE AUDITOR MET BETREKKING TOT ANDERE INFORMATIE IN DOCUMENTEN WAARIN GECONTROLEERDE FINANCIËLE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 706, PARAGRAFEN TER BENADRUKKING VAN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN EN PARAGRAFEN INZAKE OVERIGE AANGELEGENHEDEN IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 560, Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de Engelse taal gepubliceerd

Nadere informatie

Stand van zaken van het begeleidingsplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de invoering van de ISA s in België op 30 september 2014

Stand van zaken van het begeleidingsplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de invoering van de ISA s in België op 30 september 2014 Stand van zaken van het begeleidingsplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de invoering van de ISA s in België op 30 september 2014 A. Algemene beschouwing 1. De norm van 10 november 2009

Nadere informatie

ISA 501, CONTROLE-INFORMATIE SPECIFIEKE OVERWEGINGEN VOOR GESELECTEERDE ELEMENTEN

ISA 501, CONTROLE-INFORMATIE SPECIFIEKE OVERWEGINGEN VOOR GESELECTEERDE ELEMENTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 501, CONTROLE-INFORMATIE SPECIFIEKE OVERWEGINGEN VOOR GESELECTEERDE ELEMENTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610 (Herzien in 2013), Gebruikmaken van de werkzaamheden van interne auditors Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de

Nadere informatie

ISA 450, EVALUATIE VAN TIJDENS DE CONTROLE GEÏDENTIFICEERDE AFWIJKINGEN

ISA 450, EVALUATIE VAN TIJDENS DE CONTROLE GEÏDENTIFICEERDE AFWIJKINGEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 450, EVALUATIE VAN TIJDENS DE CONTROLE GEÏDENTIFICEERDE AFWIJKINGEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 550, Verbonden partijen Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de Engelse taal gepubliceerd door de International Auditing

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Door de auditor in

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning van andere controle-informatie

Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning van andere controle-informatie Josef Ferlings, Lid van de IAASB, Lid van de IAASB Representations Task Force en Voorzitter van de Auditafdeling IDW Hauptfachausschuss Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding...1-5 Definities... 6 Aard van de controledocumentatie...7-8 Vorm, inhoud en omvang van de controledocumentatie...9-24

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Het fysiek bijwonen van voorraadopnames... 4-18 Dit

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-5 Voorwaarden voor het aanvaarden van de opdracht als groepsauditor...

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

ISA 250, HET IN AANMERKING NEMEN VAN WET- EN REGELGEVING BIJ EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN

ISA 250, HET IN AANMERKING NEMEN VAN WET- EN REGELGEVING BIJ EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 250, HET IN AANMERKING NEMEN VAN WET- EN REGELGEVING BIJ EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in

Nadere informatie

ISA 240, Verantwoordelijkheden van de auditor met betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten

ISA 240, Verantwoordelijkheden van de auditor met betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 240, Verantwoordelijkheden van de auditor met betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten Copyright IFAC Deze Internationale

Nadere informatie

ISA 540, DE CONTROLE VAN SCHATTINGEN, MET INBEGRIP VAN SCHATTINGEN VAN REËLE WAARDE, ALSMEDE VAN DE TOELICHTINGEN DAAROP

ISA 540, DE CONTROLE VAN SCHATTINGEN, MET INBEGRIP VAN SCHATTINGEN VAN REËLE WAARDE, ALSMEDE VAN DE TOELICHTINGEN DAAROP INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 540, DE CONTROLE VAN SCHATTINGEN, MET INBEGRIP VAN SCHATTINGEN VAN REËLE WAARDE, ALSMEDE VAN DE TOELICHTINGEN DAAROP Deze Internationale controlestandaard (ISA)

Nadere informatie

ISA 250, Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten

ISA 250, Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 250, Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA)

Nadere informatie

Samenvatting van de voornaamste nieuwigheden als gevolg van de nieuwe en herziene ISA s

Samenvatting van de voornaamste nieuwigheden als gevolg van de nieuwe en herziene ISA s Samenvatting van de voornaamste nieuwigheden als gevolg van de nieuwe en herziene ISA s Publicatie in het kader van de openbare raadpleging betreffende het ontwerp van norm inzake de toepassing van de

Nadere informatie

ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN

ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

ISA 705, AANPASSINGEN VAN HET OORDEEL IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

ISA 705, AANPASSINGEN VAN HET OORDEEL IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 705, AANPASSINGEN VAN HET OORDEEL IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Gooisch Natuurreservaat A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel Wij hebben de

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 620, Gebruikmaken van de werkzaamheden van een door de auditor ingeschakelde deskundige.

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 620, Gebruikmaken van de werkzaamheden van een door de auditor ingeschakelde deskundige. INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 620, Gebruikmaken van de werkzaamheden van een door de auditor ingeschakelde deskundige. Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs bezoekadres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen postbus Postbus 174 9700 AD Groningen telefoon 050-3166966 fax 050-3138180 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 200, Algehele doelstellingen van de onafhankelijke auditor, alsmede het uitvoeren van een controle overeenkomstig de International Standards on Auditing Copyright

Nadere informatie

ISA 710, Ter vergelijking opgenomen informatie overeenkomstige cijfers en vergelijkende financiële overzichten.

ISA 710, Ter vergelijking opgenomen informatie overeenkomstige cijfers en vergelijkende financiële overzichten. INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, Ter vergelijking opgenomen informatie overeenkomstige cijfers en vergelijkende financiële overzichten. Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 330 DE DOOR DE AUDITOR UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN IN FUNCTIE VAN ZIJN GEMAAKTE RISICO-INSCHATTING

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 330 DE DOOR DE AUDITOR UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN IN FUNCTIE VAN ZIJN GEMAAKTE RISICO-INSCHATTING INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 330 DE DOOR DE AUDITOR UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN IN FUNCTIE VAN ZIJN GEMAAKTE RISICO-INSCHATTING INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding...1-3 Algehele benadering...4-6 Controlewerkzaamheden

Nadere informatie

ISA 570, CONTINUÏTEIT

ISA 570, CONTINUÏTEIT INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 570, CONTINUÏTEIT Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International Auditing and Assurance Standards

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs adres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen telefoon 050-3166966 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

NOREA Richtijn 3402 ASSURANCE-RAPPORTEN BETREFFENDE INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN BIJ EEN SERVICEORGANISATIE INHOUD

NOREA Richtijn 3402 ASSURANCE-RAPPORTEN BETREFFENDE INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN BIJ EEN SERVICEORGANISATIE INHOUD Vertaling NEDERLANDS ISA 3402 NOREA Richtijn 3402 ASSURANCE-RAPPORTEN BETREFFENDE INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN BIJ EEN SERVICEORGANISATIE (Van toepassing op assurance-rapporten van auditors van de serviceorganisatie

Nadere informatie

NOREA Richtijn 3402 ASSURANCE-RAPPORTEN BETREFFENDE INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN BIJ EEN SERVICEORGANISATIE

NOREA Richtijn 3402 ASSURANCE-RAPPORTEN BETREFFENDE INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN BIJ EEN SERVICEORGANISATIE NOREA Richtijn 3402 ASSURANCE-RAPPORTEN BETREFFENDE INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN BIJ EEN SERVICEORGANISATIE (Van toepassing op assurance-rapporten van IT-auditors van de serviceorganisatie over verslagperioden

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 500 CONTROLE-INFORMATIE

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 500 CONTROLE-INFORMATIE INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 500 CONTROLE-INFORMATIE INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-2 Het begrip controle-informatie... 3-6 Voldoende en geschikte controle-informatie... 7-14 Het gebruikmaken

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

ISA 450, Evaluatie van tijdens de controle geïdentificeerde afwijkingen

ISA 450, Evaluatie van tijdens de controle geïdentificeerde afwijkingen INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 450, Evaluatie van tijdens de controle geïdentificeerde afwijkingen Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de Engelse taal

Nadere informatie

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mededeling GMO Groenten en fruit 2016-9: WAP 2014 bijlage III Richtlijnen accountantscontrole waarde afgezette productie 2014 ten behoeve van het operationeel programma,

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam A. Verklaring over de in het

Nadere informatie

Handleiding Nederlandse controlestandaarden bij de controles in het MKB. Deel 1 - Kernbegrippen Oktober 2012

Handleiding Nederlandse controlestandaarden bij de controles in het MKB. Deel 1 - Kernbegrippen Oktober 2012 Handleiding Nederlandse controlestandaarden bij de controles in het MKB Deel 1 - Kernbegrippen Oktober 2012 Copyright IFAC Deze Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small-

Nadere informatie

Jaarrekening Patijnenburg 2016

Jaarrekening Patijnenburg 2016 Jaarrekening Patijnenburg 2016 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Patijnenburg Verklaring over de in het jaarverslag

Nadere informatie

Stand van zal{en van het begeleidingsplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de invoering van de ISA's in België op 31 maart 2014

Stand van zal{en van het begeleidingsplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de invoering van de ISA's in België op 31 maart 2014 Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Koninklijk Instituut - InstiM royal Stand van zal{en van het begeleidingsplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inleiding... 1-3 Definities... 4 Gebeurtenissen die zich vóór de datum van de controleverklaring

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

Als basis voor de NOREA Richtlijn Documentatie is gehanteerd ISA 230.

Als basis voor de NOREA Richtlijn Documentatie is gehanteerd ISA 230. NOREA Richtlijn Documentatie Achtergrond Uitgangspunt is om een Richtlijn Documentatie op te stellen die geldend is voor de professionele diensten van een IT-auditor, zoals omschreven in paragraaf 1. Als

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

De controle van de groepsjaarrekening

De controle van de groepsjaarrekening De controle van de groepsjaarrekening Frans de Groot en Victor Valckx, Assurance Organisaties reageren steeds sneller met overnames, herstructureringen, reorganisaties en internationalisering op de dynamische

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit

Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit Op 6 juni 1997 heeft de Raad van het IBR een controleaanbeveling goedgekeurd Bevestigingen door de leiding. Deze aanbeveling heeft het voorwerp

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 240

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 240 INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 240 DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE AUDITOR OM REKENING TE HOUDEN MET FRAUDE IN HET KADER VAN EEN CONTROLE VAN FINANCIELE OVERZICHTEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding Financiële en

Handleiding Financiële en Europese Rekenkamer 2012 Handleiding Financiële en NL Nalevingsgerichte Controle 2 Overzicht HANDLEIDING FINANCIËLE EN NALEVINGSGERICHTE CONTROLE OVERZICHT DELEN VAN DE HANDLEIDING FINANCIËLE EN NALEVINGSGERICHTE

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V.

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland U.A. Verklaring over de in de jaarstukken

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1132 Controle van (tussen)holdings met beperkte eigen activiteiten 29 juli 2015 NBA-handreiking 1132 NBA-handreiking 1132: Van toepassing op:

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 500, Controle-informatie. Copyright IFAC

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 500, Controle-informatie. Copyright IFAC INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 500, Controle-informatie Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de Engelse taal gepubliceerd door de International Auditing

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening

Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening NIVRA en NOvAA gebruiken de merknaam NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het bestuur van Stichting Pensioenfonds ERIKS Verklaring over de jaarrekening 2015 Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 720 ANDERE GEGEVENS IN DOCUMENTEN WAARIN DE GECONTROLEERDE FINANCIELE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 720 ANDERE GEGEVENS IN DOCUMENTEN WAARIN DE GECONTROLEERDE FINANCIELE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 720 ANDERE GEGEVENS IN DOCUMENTEN WAARIN DE GECONTROLEERDE FINANCIELE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-8 Het beschikbaar komen van andere

Nadere informatie

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 505 EXTERNE BEVESTIGINGEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 505 EXTERNE BEVESTIGINGEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 505 EXTERNE BEVESTIGINGEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-6 De relatie tussen de werkzaamheden inzake externe bevestigingen en de inschatting door de auditor van

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem

De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem In dit artikel wordt de logica van de ISA s besproken in relatie met het interne controlesysteem. Hieronder worden de componenten van het interne

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Bijlage 6 Circulaire _2011_06-6 dd. 14 februari 2011 Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk

Nadere informatie

het commissarisverslag 2013 ERRATUM

het commissarisverslag 2013 ERRATUM VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 20 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen 30) en de toelichting. Verslag over Oordeel met

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring Aan de raad van de Gemeente Bunnik Postbus 5 3980 CA Bunnik c^ regio Utrecht Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088-022 50 00 info@odru.nl www.odru.nl

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1119 Nadere toelichting in de controleverklaring 24 april 2012 NBA-handreiking 1119 NBA-handreiking 1119: Van toepassing op: Accountants die controle-opdrachten

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 250 HET IN AANMERKING NEMEN VAN WET- EN REGELGEVING BIJ EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 250 HET IN AANMERKING NEMEN VAN WET- EN REGELGEVING BIJ EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 250 HET IN AANMERKING NEMEN VAN WET- EN REGELGEVING BIJ EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-8 Verantwoordelijkheid van de leiding

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 200 DOEL EN ALGEMENE UITGANGSPUNTEN BETREFFENDE EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 200 DOEL EN ALGEMENE UITGANGSPUNTEN BETREFFENDE EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 200 DOEL EN ALGEMENE UITGANGSPUNTEN BETREFFENDE EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding..... 1 Doel van de controle...2-3 Ethische voorschriften

Nadere informatie

Naar ons oordeel geven:

Naar ons oordeel geven: CONTROLEVERKTAR1NG VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Het bestuur van Vrij zinnige Partij Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten Wij hebben het bijgaande door ons gewaarmerkte

Nadere informatie