Doorrekening van producten. Deel 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorrekening van producten. Deel 2"

Transcriptie

1 Doorrekening van producten Deel 2 167

2 Deel 2 Doorrekening van producten

3 Leeswijzer bij de factsheets van het feitenonderzoek beleggingsverzekeringen A B C D E F

4 Wat is een factsheet? Een factsheet geeft een kort en bondig overzicht van één bestaande beleggingsverzekering voor één voorbeeldklant. We noemen dit ook wel een maatmens. Een factsheet toont op drie verschillende manieren wat een voorbeeldklant krijgt en wat hij hiervoor betaalt. Dit is te vinden in de blokken C, D en E. De drie blokken met uitkomsten moeten afzonderlijk worden beschouwd en niet onderling worden gecombineerd. Let op: De cijfers van een factsheet zijn alleen juist onder de in de specifieke factsheet genoemde uitgangspunten. De factsheets kennen verscheidene blokken met informatie. Hieronder wordt de informatie per blok toegelicht. Daarna wordt aangegeven hoe factsheets onderling kunnen worden vergeleken. 1. Toelichting op de factsheet A Blok: Product Van welk product toont de factsheet informatie? In dit blok staan onder meer de maatschappijnaam van de verzekeraar, de productnaam en de productsoort. Er zijn twee productsoorten: kapitaalverzekering en uitgestelde lijfrente. Een kapitaalverzekering betaalt aan het einde van een looptijd een bedrag uit. Met een uitgestelde lijfrente wordt een levenslange periodieke uitkering aangekocht. Er zijn drie producttypes: Unit Linked, en Spaarkas. Unit Linked producten kennen een verzekeringspremie die niet afhankelijk is van de beleggingsresultaten. Bij hangt de verzekeringspremie wel af van de beleggingsresultaten. De premie voor de overlijdensrisicoverzekering wordt dan maandelijks bepaald. Bij een Spaarkas gaat de opgebouwde waarde bij overlijden van de klant in de spaarkas. Het geld wordt verdeeld onder deelnemers die nog in leven zijn. Er is een overlijdensrisicodekking, die een minimumuitkering bij overlijden garandeert. De verzekeringspremie kan bij dit producttype afhangen van het beleggingsrendement. Het onderzoek kent drie productcategorieën, beleggingsverzekeringen gekoppeld aan een hypotheek, aan een lijfrente voor pensioenopbouw en een categorie overige vermogensopbouw. B Blok: Welke uitgangspunten zijn gebruikt? In het blok uitgangspunten van de berekening staan de eigenschappen van de voorbeeldklant die gebruikt zijn in de berekening. Eigenschappen zoals leeftijd, looptijd, doelkapitaal en gekozen belegging, zijn opgenomen. Het onderzoek gebruikt twee soorten beleggingfondsen: mixfonds en aandelenfonds. Beide komen voor met of zonder valutarisico. Het voorbeeldbeleggingsrendement is het vaste rendement waarmee het product is doorgerekend. Bij een mixfonds gebruiken we 6,2% en bij een aandelenfonds 8,0%. De uitkering bij overlijden geeft aan welke uitkering de verzekerde krijgt als hij overlijdt. Dit kan 90% of 110% van de opgebouwde waarde zijn, of een vast bedrag bijvoorbeeld De uitkomsten van de doorrekeningen zijn afhankelijk van de uitgangspunten. De klant moet bepalen welke uitgangspunten het best bij hem passen op het moment van afsluiten van de beleggingsverzekering. De factsheet met die uitgangspunten geeft dan een goede indicatie voor zijn situatie. Elk product is doorgerekend voor verschillende voorbeeldklanten met verschillende uitgangspunten. Er zijn per product dus verscheidene factsheets opgesteld.

5 C Blok: Eurocententabel Waaraan wordt de periodieke inleg van de klant besteed? Dit blok toont alle kosten en verzekeringspremies die de klant periodiek betaalt, uitgedrukt in eurocenten per één euro. Een klant kan zien welk gedeelte van zijn inleg uiteindelijk wordt besteed aan de kosten van de verzekeraar en advies, de beleggingskosten en de verzekeringspremie. Daarnaast laat dit blok zien welk gedeelte van de inleg vermogen opbouwt. De verdeling van kosten, verzekeringspremies en beleggingsdeel is niet constant over de looptijd van het product. Aan het begin van de looptijd is er bijvoorbeeld vaak een verhoogde kostentoerekening. In de uitkomsten van dit blok wordt hiermee rekening gehouden. D Blok: Wat krijgt de klant en wat betaalt hij ervoor? Dit blok laat bovenaan het totale bedrag zien dat de klant inlegt gedurende de looptijd. In de tekst is ook het bedrag opgenomen dat de klant maandelijks of eenmalig inlegt. Hiervan worden verschillende kosten en verzekeringspremies afgetrokken. Op basis van het voorbeeldbeleggingsrendement van 6,2% of 8% is een verwachte opbrengst van de beleggingen berekend. Er is gerekend met vaste voorbeeldbeleggingsrendementen om de vergelijkbaarheid tussen verschillende producten te vergroten. Voor elk van de vermelde bedragen kan de klant zien hoeveel hij betaalt en wat hij er voor terug krijgt. De verschillende onderdelen worden elk toegelicht. In dit blok is geen rekening gehouden met het moment waarop de kosten en opbrengsten worden gerealiseerd. Alle bedragen zijn dus nominaal. Wat betekent Totale inleg? De klant legt vaak iedere maand een bedrag in in zijn beleggingsverzekering(en). Een eenmalige betaling van de inleg heet een koopsom. Bij de voorbeeldklanten wordt uitgegaan van een inleg per maand of van een koopsom. Het bedrag dat de klant in totaal heeft betaald gedurende de hele looptijd, wordt in de factsheet Totale. Wat betekent? Een beleggingsverzekering keert een bedrag uit bij overlijden van de klant tijdens de looptijd. In de factsheets van de verzekeringen gekoppeld aan een hypotheek is de uitkering bij overlijden vaak een bepaald minimum vast bedrag. In de factsheets van de lijfrenteverzekeringen staat meestal een 90% overlijdensrisicodekking. De beleggingsverzekering keert bij overlijden 90% van de opgebouwde waarde uit. De verzekeraar houdt bij overlijden van de klant dus geld over (de resterende 10%) en daarom betaalt de klant geen premie maar krijgt hij premie terug. Dat is in de factsheet opgenomen als bonuspremie. In de factsheets van de verzekeringen voor algemene vermogensopbouw staat meestal een 110% overlijdensrisicodekking. Deze beleggingsverzekering keert bij overlijden 110% van de opgebouwde waarde uit. Omdat de klant bij overlijden meer krijgt dan de op dat moment aanwezige waarde in de verzekering, betaalt de klant een verzekeringspremie. Een bijzonder type verzekering is de verzorgerdekking. Hierbij neemt de verzekeraar de betaling van de inleg over als de klant vóór de einddatum van de verzekering overlijdt. De uitkering is bestemd voor de (klein)kinderen. Bij sommige spaarkassen is er een minimumuitkering bij overlijden. Wat betekent verzekeraar & advies? verzekeraar & advies zijn onder andere kosten voor het opmaken van de verzekeringspolis, het verkopen, adviseren en administreren ervan en het verstrekken van informatie tijdens de looptijd van de verzekering. Tussenpersonen die beleggingsverzekeringen adviseren, krijgen daarvoor provisie. Deze provisie wordt betaald uit de totale kosten verzekeraar & advies. Ook de kosten die de verzekeraar aan de klant berekent om participaties in de beleggingsfondsen te kopen en te verkopen, zijn hier opgenomen. De factsheet maakt dus geen onderscheid tussen de kosten van de verzekeraar en de tussenpersoon.

6 Wat betekent beleggingen? De beleggingen zijn de kosten voor het beheer van de beleggingsfondsen. Wat betekent Verwachte opbrengst beleggingen? Alle beleggingsverzekeringen zijn met hetzelfde voorbeeldbeleggingsrendement doorgerekend. Dit maakt de verschillende producten vergelijkbaar. Bij de berekeningen is gerekend met 6,2% voor de mixfondsen en 8% voor de aandelenfondsen. Deze voorbeeldbeleggingsrendementen zijn gebaseerd op rendementen uit het verleden voor dit soort fondsen. Hoeveel rendement de klant in werkelijkheid maakt op zijn beleggingen, is vooraf onzeker en niet te voorspellen. Wat betekent? Op de einddatum van de beleggingsverzekering keert de verzekeraar de waarde uit van belegging die tot einddatum is opgebouwd. Deze waarde is het verwacht eindkapitaal. Dit is dus het geldbedrag dat de klant uiteindelijk verwacht te ontvangen. Alleen bij Spaarkassen: Wat betekent Verwachte overlevingswinst? Bij een Spaarkas wordt bij overlijden de opgebouwde waarde verdeeld onder deelnemers die nog in leven zijn. Een schatting van dit bedrag heet de Verwachte overlevingswinst. E Blok: Nettorendementtabel Welk nettorendement mag de klant verwachten op het geld dat de klant inlegt in zijn beleggingsverzekering, bij 6,2% of 8,0% voorbeeld beleggingsrendement op het beleggingsfonds? Dit blok toont het nettorendement op de totale inleg van de beleggingsverzekering dat kan worden behaald over de gehele looptijd van het product. In de bovenstaande regel van dit blok staat het gehanteerde voorbeeldbeleggingsrendement van 6,2% of 8%. Vervolgens worden hiervan de verschillende kosten en verzekeringspremies in procenten afgehaald. Het rendement dat resteert, is het nettorendement. F Blok:?? sverzekeringen kunnen van elkaar verschillen. Hier leest de klant wat de unieke, aanvullende kenmerken zijn van het product dat in de factsheet is doorgerekend. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een ingebouwde garantie.

7 2. De manier waarop de factsheets onderling kunnen worden vergeleken. Het is mogelijk om onderlinge vergelijkingen tussen beleggingsverzekeringen te maken met behulp van de factsheets. Alleen factsheets van dezelfde productcategorie en dezelfde maatmens kunnen vergeleken worden. De klant kan verder bekijken hoe de verdeling is van de kostensoorten, verzekeringspremie en het gedeelte dat ten bate van de klant wordt. Dit kan met behulp van de vergelijking van de blokken C van verschillende producten. De verdeling is uitgedrukt in eurocenten van één ingelegde euro. De klant kan ook analyseren hoe de inleg en de eindwaarde verschilt van product tot product. Dit kan met behulp van de vergelijking van blok D van verschillende producten. Voor de beleggingsverzekeringen gekoppeld aan een hypotheek kan hij de inleg per maand vergelijken. Deze staat in de tekst van de eerste regel in blok D vermeld staat. Bij de pensioen gerelateerde lijfrente en algemene vermogensopbouw kan de klant het verwachte eindkapitaal in blok D vergelijken. De klant kan zien hoe de percentages van het rendement die worden besteed aan kosten en verzekeringspremie, van product tot product verschillen. Dit kan met behulp van de vergelijking tussen blok E van verschillende producten. Ook kunnen de nettorendementen worden vergeleken. Het percentage totale kosten kan worden vergeleken met de zogeheten Wabeke-norm (zie paragraaf 3.2 van het rapport). In de paragraaf 3.4 zijn alle doorrekeningen vergeleken op nettorendement. Deze vergelijkingstabellen zijn gesorteerd per productsoort en per maatmens. In Bijlage Verantwoording is meer informatie te vinden over de manier waarop de producten en maatmensen gekozen zijn en over de achtergronden van de doorrekeningen.

8 Index Factsheet * Algemene vermogensopbouw Aantal Nummer Label Product berekeningen factsheet Achmea ACH Avero Achmea AVA Vermogensplan VMP 9 1 t/m 9 Aegon AEG Aegon AEG Levensloop Vermogen LLV 6 10 t/m 15 Aegon AEG Aegon AEG SpaarBeurs SPB 6 16 t/m 21 Aegon AEG Spaarbeleg SPB KoersPlan KOP 8 22 t/m 29 Allianz ALL Royal Nederland RNE Allianz Future ALF 7 30 t/m 36 Delta Lloyd DLG ABN AMRO Verzekeringen AAV Toekomstplan/Studieplan TKS 2 37 t/m 38 Delta Lloyd DLG Nationaal Spaarfonds NSF Beurs-/Kinder-/Jeugdspaarplan (aandelen) BKJ 9 39 t/m 47 Fortis FOR AMEV AMV ABC Spaarplan ABC 8 48 t/m 55 Goudse GOU Goudse GOU Flexx Vermogensplan FVP t/m 66 ING ING Postbank Verzekeringen PBA Studiegroeiplan SGP 2 67 t/m 68 ING ING RVS RVS RVS Toekomstplan RTP 8 69 t/m 76 ING ING RVS RVS BeursSpaarplan BSP 8 77 t/m 84 Reaal REA DSB Bank DSB ProfijtPlan PRP 8 85 t/m 92 Reaal REA DSB Bank DSB Hollands Welvaren Plus HWP 9 93 t/m 101 Reaal REA DSB Bank DSB Garant ProfijtPlan GPP t/m 107 Reaal REA Reaal REA Vrij Vermogen Verzekering VVV t/m 116 Reaal REA Reaal REA Vermogensopbouw Plan VOP t/m 124 Reaal REA Reaal REA ParticipatiePlan PCP t/m 133 Reaal REA Reaal (v/h NOG) NOG Persoonlijk Vermogen Plan PVP t/m 144 Reaal REA Winterthur WIN Windex Optimaal WO t/m 154 * Op het factsheet is bij het kopje maatschappij de naam opgenomen die de klant het beste herkent. Dit is meestal het label waaronder het product verkocht is.

9 Hypotheek Aantal Nummer Label Product berekeningen factsheet Achmea ACH Interpolis INT OpMaatVerzekering OMV t/m 162 Aegon AEG Aegon AEG Levensloop Hypotheek LLH t/m 170 Allianz ALL Zwolsche Algemeene ZAL DIN Hypotheekplan DIN t/m 174 Delta Lloyd DLG ABN AMRO Verzekeringen AAV Meegroeihypotheek MGH t/m 182 Delta Lloyd DLG Delta Lloyd DLL Financieel VrijheidsPlan FVP t/m 190 Delta Lloyd DLG Delta Lloyd DLL Delta Life DLL t/m 198 Fortis FOR AMEV AMV Variabel InvesteringsPlan (Hypotheek) VIH t/m 206 Fortis FOR Falcon Leven FAL LevensPlan Hypotheek LPH t/m 214 Fortis FOR Fortis ASR ASR Fortis Hybride Hypotheek FHH t/m 222 ING ING Nationale-Nederlanden NNE Flexibel Verzekerd Beleggen (Hypotheken) FVH t/m 230 ING ING Postbank Verzekeringen PBA Maatwerkverzekering MWV t/m 238 Reaal REA AXA AXA Verzekerd Hypotheek Fonds VHF t/m 246 Reaal REA Reaal REA Doorgroei Hypotheekverzekering DHV t/m 254 Reaal REA Zwitserleven ZWL Belegspaarplan Eigen Woning BEW t/m 262 Reaal REA Reaal REA Opstap Hypotheekverzekering OHV t/m 270 Lijfrente Aantal Nummer Label Product berekeningen factsheet Achmea ACH Interpolis INT Nu & Later NEL t/m 272 Achmea ACH Interpolis INT Toekomstplanner TKP t/m 276 Achmea ACH Interpolis INT Cumulent Totaal Plan/Quadrent Plan CTP t/m 278 Achmea ACH Interpolis INT Cumulent Koopsom/Quadrent Koopsom CKQ t/m 280 Aegon AEG Aegon AEG Levensloop Pensioen LLP t/m 284 Aegon AEG Aegon AEG FundPensioen FUP t/m 288 Aegon AEG Aegon AEG Safe Pensioen SAP t/m 291 Aegon AEG Aegon AEG LijfrentePlan LRP t/m 295 Aegon AEG Aegon AEG PensioenBeurs PEB t/m 297 Aegon AEG Spaarbeleg SPB ToekomstPlan STP t/m 301 Aegon AEG Spaarbeleg SPB BonusPlan BNP t/m 303 Delta Lloyd DLG ABN AMRO Verzekeringen AAV Koopsom s Polis KBP t/m 305 Delta Lloyd DLG Delta Lloyd DLL Bijspijkerpensioen BSP t/m 309 Delta Lloyd DLG Delta Lloyd DLL MeerkeuzePlan MKP t/m 313 Fortis FOR AMEV AMV Variabel InvesteringsPlan (Lijfrente) VIL t/m 315 Fortis FOR Falcon Leven FAL LevensPlan+ Lijfrente LPL t/m 320 Fortis FOR Stad Rotterdam SRO Waerdije WAE t/m 324 Goudse GOU Tiel Utrecht TUT Aktief Sparen AKS t/m 328 ING ING Nationale-Nederlanden NNE Bedrijfs Effect Sparen BES t/m 332 ING ING Nationale-Nederlanden NNE Flexibel Verzekerd Beleggen (Lijfrente) FVL t/m 334 Legal & General LG Legal & General L&G Particulier Pensioen Plan PPP t/m 339 ING ING RVS RVS BeursPensioenplan BPP t/m 343

10 Avéro Achmea Ingangsdatum Productnaam Vermogensplan Verzekerde 1 Man 30 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet 1 15 jaren 75,00 per maand Presto Mixfonds Mix zonder valutarisico 6,2% bruto Gehele looptijd 110% opgebouwde waarde 30 cent 2 cent Let op! 0 cent 68 cent tijdens de looptijd elke maand 75,00. Totale inleg ,00 overlijden 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde. - 16,80 verzekeraar & advies ,15 De klant belegt voor 100% in het Presto Mixfonds (Mix zonder valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de beleggingen - 259,11 van 6,2% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal Verwachte opbrengst beleggingen ,56 = ,50 Van het voorbeeldrendement van 6,20% wordt gemiddeld 6,2% - 4,85% - 0,01% is 1,34%. 4,61 % 0,24 % 4,85 % 0,01 %

11 Avéro Achmea Ingangsdatum Productnaam Vermogensplan Verzekerde 1 Man 30 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet 2 30 jaren 75,00 per maand Avéro Wereldwijd Aandelenfonds Aandelen met valutarisico 8% bruto Gehele looptijd 110% opgebouwde waarde 37 cent 7 cent Let op! 1 cent 55 cent tijdens de looptijd elke maand 75,00. Totale inleg ,00 overlijden 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde ,48 verzekeraar & advies ,85 De klant belegt voor 100% in het Avéro Wereldwijd Aandelenfonds (Aandelen met valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de klant betaalt kosten voor dit actieve beheer. van 8% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal afwijken van dit rendement en zal niet elk jaar gelijk zijn. beleggingen ,74 Verwachte opbrengst beleggingen ,21 = ,14 Van het voorbeeldrendement van 8% wordt gemiddeld 8% - 3,21% - 0,04% is 4,75%. 2,72 % 0,49 % 3,21 % 0,04 %

12 Avéro Achmea Ingangsdatum Productnaam Vermogensplan Verzekerde 1 Man 30 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet 3 15 jaren 150,00 per maand Presto Mixfonds Mix zonder valutarisico 6,2% bruto Gehele looptijd 110% opgebouwde waarde 26 cent 2 cent Let op! 0 cent 72 cent tijdens de looptijd elke maand 150,00. Totale inleg ,00 overlijden 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde. - 35,95 verzekeraar & advies ,72 De klant belegt voor 100% in het Presto Mixfonds (Mix zonder valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de beleggingen - 555,17 van 6,2% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal Verwachte opbrengst beleggingen ,52 = ,68 Van het voorbeeldrendement van 6,20% wordt gemiddeld 6,2% - 4,03% - 0,02% is 2,15%. 3,78 % 0,25 % 4,03 % 0,02 %

13 Avéro Achmea Ingangsdatum Productnaam Vermogensplan Verzekerde 1 Man 30 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet 4 30 jaren 150,00 per maand Avéro Wereldwijd Aandelenfonds Aandelen met valutarisico 8% bruto Gehele looptijd 110% opgebouwde waarde 33 cent 7 cent Let op! 1 cent 59 cent tijdens de looptijd elke maand 150,00. Totale inleg ,00 overlijden 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde ,80 verzekeraar & advies ,27 De klant belegt voor 100% in het Avéro Wereldwijd Aandelenfonds (Aandelen met valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de klant betaalt kosten voor dit actieve beheer. van 8% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal afwijken van dit rendement en zal niet elk jaar gelijk zijn. beleggingen ,78 Verwachte opbrengst beleggingen ,76 = ,91 Van het voorbeeldrendement van 8% wordt gemiddeld 8% - 2,87% - 0,04% is 5,09%. 2,36 % 0,51 % 2,87 % 0,04 %

14 Avéro Achmea Ingangsdatum Productnaam Vermogensplan Verzekerde 1 Man 40 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet 5 20 jaren 75,00 per maand Presto Mixfonds Mix zonder valutarisico 6,2% bruto Gehele looptijd 110% opgebouwde waarde 32 cent 2 cent Let op! 0 cent 65 cent tijdens de looptijd elke maand 75,00. Totale inleg ,00 overlijden 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde ,42 verzekeraar & advies ,54 De klant belegt voor 100% in het Presto Mixfonds (Mix zonder valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de beleggingen - 500,19 van 6,2% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal Verwachte opbrengst beleggingen ,06 = ,91 Van het voorbeeldrendement van 6,20% wordt gemiddeld 6,2% - 3,85% - 0,05% is 2,3%. 3,61 % 0,24 % 3,85 % 0,05 %

15 Avéro Achmea Ingangsdatum Productnaam Vermogensplan Verzekerde 1 Man 40 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet 6 20 jaren 150,00 per maand Presto Mixfonds Mix zonder valutarisico 6,2% bruto Gehele looptijd 110% opgebouwde waarde 28 cent 2 cent Let op! 1 cent 69 cent tijdens de looptijd elke maand 150,00. Totale inleg ,00 overlijden 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde ,63 verzekeraar & advies ,34 De klant belegt voor 100% in het Presto Mixfonds (Mix zonder valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de beleggingen ,26 van 6,2% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal Verwachte opbrengst beleggingen ,39 = ,16 Van het voorbeeldrendement van 6,20% wordt gemiddeld 6,2% - 3,28% - 0,06% is 2,87%. 3,03 % 0,25 % 3,28 % 0,06 %

16 Avéro Achmea Ingangsdatum Productnaam Vermogensplan Verzekerde 1 Man 0 jaar (geboren ) Man 32 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet 7 18 jaren 50,00 per maand Presto Mixfonds Mix zonder valutarisico 6,2% bruto Verzorgersdekking. 36 cent 2 cent Let op! 1 cent 61 cent tijdens de looptijd elke maand 50,00. Totale inleg ,00 betaalt hij een verzekeringspremie. De verzekeraar zal de premiebetaling voortzetten als de verzorger (één of beide ouders/verzorgers) komt te overlijden gedurende de looptijd van de verzekering ,34 verzekeraar & advies ,22 De klant belegt voor 100% in het Presto Mixfonds (Mix zonder valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de beleggingen - 238,95 van 6,2% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal Verwachte opbrengst beleggingen ,05 = ,54 Van het voorbeeldrendement van 6,20% wordt gemiddeld 6,2% - 4,88% - 0,16% is 1,15%. 4,65 % 0,23 % 4,88 % 0,16 %

17 Avéro Achmea Ingangsdatum Productnaam Vermogensplan Verzekerde 1 Man 0 jaar (geboren ) Man 32 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet 8 18 jaren 150,00 per maand Avéro Wereldwijd Aandelenfonds Aandelen met valutarisico 8% bruto Verzorgersdekking. 27 cent 4 cent Let op! 1 cent 67 cent tijdens de looptijd elke maand 150,00. Totale inleg ,00 betaalt hij een verzekeringspremie. De verzekeraar zal de premiebetaling voortzetten als de verzorger (één of beide ouders/verzorgers) komt te overlijden gedurende de looptijd van de verzekering ,17 verzekeraar & advies ,79 De klant belegt voor 100% in het Avéro Wereldwijd Aandelenfonds (Aandelen met valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de klant betaalt kosten voor dit actieve beheer. van 8% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal afwijken van dit rendement en zal niet elk jaar gelijk zijn. beleggingen ,50 Verwachte opbrengst beleggingen ,04 = ,58 Van het voorbeeldrendement van 8% wordt gemiddeld 8% - 3,84% - 0,16% is 4,01%. 3,32 % 0,52 % 3,84 % 0,16 %

18 Avéro Achmea Ingangsdatum Productnaam Vermogensplan Verzekerde 1 Man 0 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet 9 18 jaren Koopsom 2.500,00 Avéro Wereldwijd Aandelenfonds Aandelen met valutarisico 8% bruto Gehele looptijd 110% opgebouwde waarde 52 cent 6 cent Let op! 0 cent 42 cent hij verzekerd van een uitkering bij overlijden.. De klant stort eenmalig een koopsom van 2.500,00. Totale inleg 2.500,00 overlijden 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde. - 1,32 verzekeraar & advies ,41 De klant belegt voor 100% in het Avéro Wereldwijd Aandelenfonds (Aandelen met valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de klant betaalt kosten voor dit actieve beheer. van 8% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal afwijken van dit rendement en zal niet elk jaar gelijk zijn. beleggingen - 295,18 Verwachte opbrengst beleggingen ,63 = 4.175,72 Van het voorbeeldrendement van 8% wordt gemiddeld 8% - 5,11% - 0% is 2,89%. 4,58 % 0,52 % 5,11 % 0,00 %

19 AEGON Ingangsdatum Productnaam AEGON Levensloop Vermogen Verzekerde 1 Man 30 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet jaren 75,00 per maand AEGON Mix Fund Mix met valutarisico 6,2% bruto 1e helft looptijd 110% opgebouwde waarde, daarna 100% 22 cent 3 cent Let op! 0 cent 75 cent tijdens de looptijd elke maand 75,00. Totale inleg ,00 overlijden in de eerste helft van de looptijd 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde. - 2,50 verzekeraar & advies ,48 De klant belegt voor 100% in het AEGON Mix Fund (Mix met valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de beleggingen - 548,59 van 6,2% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal Verwachte opbrengst beleggingen ,49 = ,92 Van het voorbeeldrendement van 6,20% wordt gemiddeld 6,2% - 3,65% - 0% is 2,55%. 3,16 % 0,49 % 3,65 % 0,00 % Bij belegging in het AEGON Mix Fund en/of AEGON Rente Fund (gedurende ten minste de laatste 10 jaar voor de einddatum) is bij leven op einddatum een minimumbedrag gegarandeerd. De garantie wordt bepaald op basis van 3,6% netto fondsrendement (de kosten van de fondsbeheerder zijn al in dit percentage verrekend) over het deel van de premie dat in deze fondsen is. Bij wijziging van de verzekering of fondskeuze kan de garantie opnieuw worden vastgesteld of vervallen. De gegarandeerde uitkering op einddatum bedraagt voor deze maatmens

20 AEGON Ingangsdatum Productnaam AEGON Levensloop Vermogen Verzekerde 1 Man 30 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet jaren 75,00 per maand AEGON Equity Fund Aandelen met valutarisico 8% bruto 1e helft looptijd 110% opgebouwde waarde, daarna 100% 30 cent 5 cent Let op! 0 cent 64 cent tijdens de looptijd elke maand 75,00. Totale inleg ,00 overlijden in de eerste helft van de looptijd 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde. - 18,85 verzekeraar & advies ,06 De klant belegt voor 100% in het AEGON Equity Fund (Aandelen met valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de beleggingen ,22 van 8% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal afwijken van dit rendement en zal niet elk jaar gelijk zijn. Verwachte opbrengst beleggingen ,19 = ,06 Van het voorbeeldrendement van 8% wordt gemiddeld 8% - 2,38% - 0,01% is 5,62%. 2,03 % 0,35 % 2,38 % 0,01 % Bij belegging in het AEGON Mix Fund en/of AEGON Rente Fund (gedurende ten minste de laatste 10 jaar voor de einddatum) is bij leven op einddatum een minimumbedrag gegarandeerd. De garantie wordt bepaald op basis van 3,6% netto fondsrendement (de kosten van de fondsbeheerder zijn al in dit percentage verrekend) over het deel van de premie dat in deze fondsen is. Bij wijziging van de verzekering of fondskeuze kan de garantie opnieuw worden vastgesteld of vervallen.

21 AEGON Ingangsdatum Productnaam AEGON Levensloop Vermogen Verzekerde 1 Man 30 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet jaren 150,00 per maand AEGON Mix Fund Mix met valutarisico 6,2% bruto 1e helft looptijd 110% opgebouwde waarde, daarna 100% 19 cent 4 cent Let op! 0 cent 78 cent tijdens de looptijd elke maand 150,00. Totale inleg ,00 overlijden in de eerste helft van de looptijd 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde. - 5,22 verzekeraar & advies ,20 De klant belegt voor 100% in het AEGON Mix Fund (Mix met valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de beleggingen ,58 van 6,2% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal Verwachte opbrengst beleggingen ,29 = ,29 Van het voorbeeldrendement van 6,20% wordt gemiddeld 6,2% - 3,11% - 0% is 3,09%. 2,61 % 0,50 % 3,11 % 0,00 % Bij belegging in het AEGON Mix Fund en/of AEGON Rente Fund (gedurende ten minste de laatste 10 jaar voor de einddatum) is bij leven op einddatum een minimumbedrag gegarandeerd. De garantie wordt bepaald op basis van 3,6% netto fondsrendement (de kosten van de fondsbeheerder zijn al in dit percentage verrekend) over het deel van de premie dat in deze fondsen is. Bij wijziging van de verzekering of fondskeuze kan de garantie opnieuw worden vastgesteld of vervallen. De gegarandeerde uitkering op einddatum bedraagt voor deze maatmens

22 AEGON Ingangsdatum Productnaam AEGON Levensloop Vermogen Verzekerde 1 Man 30 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet jaren 150,00 per maand AEGON Equity Fund Aandelen met valutarisico 8% bruto 1e helft looptijd 110% opgebouwde waarde, daarna 100% 27 cent 5 cent Let op! 0 cent 67 cent tijdens de looptijd elke maand 150,00. Totale inleg ,00 overlijden in de eerste helft van de looptijd 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde. - 39,45 verzekeraar & advies ,33 De klant belegt voor 100% in het AEGON Equity Fund (Aandelen met valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de beleggingen ,35 van 8% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal afwijken van dit rendement en zal niet elk jaar gelijk zijn. Verwachte opbrengst beleggingen ,15 = ,02 Van het voorbeeldrendement van 8% wordt gemiddeld 8% - 2,15% - 0,01% is 5,85%. 1,79 % 0,36 % 2,15 % 0,01 % Bij belegging in het AEGON Mix Fund en/of AEGON Rente Fund (gedurende ten minste de laatste 10 jaar voor de einddatum) is bij leven op einddatum een minimumbedrag gegarandeerd. De garantie wordt bepaald op basis van 3,6% netto fondsrendement (de kosten van de fondsbeheerder zijn al in dit percentage verrekend) over het deel van de premie dat in deze fondsen is. Bij wijziging van de verzekering of fondskeuze kan de garantie opnieuw worden vastgesteld of vervallen.

23 AEGON Ingangsdatum Productnaam AEGON Levensloop Vermogen Verzekerde 1 Man 40 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet jaren 75,00 per maand AEGON Mix Fund Mix met valutarisico 6,2% bruto 1e helft looptijd 110% opgebouwde waarde, daarna 100% 24 cent 4 cent Let op! 0 cent 72 cent tijdens de looptijd elke maand 75,00. Totale inleg ,00 overlijden in de eerste helft van de looptijd 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde. - 14,60 verzekeraar & advies ,41 De klant belegt voor 100% in het AEGON Mix Fund (Mix met valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de beleggingen ,35 van 6,2% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal Verwachte opbrengst beleggingen ,32 = ,96 Van het voorbeeldrendement van 6,20% wordt gemiddeld 6,2% - 3,03% - 0,01% is 3,16%. 2,55 % 0,48 % 3,03 % 0,01 % Bij belegging in het AEGON Mix Fund en/of AEGON Rente Fund (gedurende ten minste de laatste 10 jaar voor de einddatum) is bij leven op einddatum een minimumbedrag gegarandeerd. De garantie wordt bepaald op basis van 3,6% netto fondsrendement (de kosten van de fondsbeheerder zijn al in dit percentage verrekend) over het deel van de premie dat in deze fondsen is. Bij wijziging van de verzekering of fondskeuze kan de garantie opnieuw worden vastgesteld of vervallen. De gegarandeerde uitkering op einddatum bedraagt voor deze maatmens

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende Resultaten o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op

Nadere informatie

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1991 en 1 januari 1996

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1991 en 1 januari 1996 KP05.061.a februari 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoersPlan met een

Nadere informatie

Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum vóór 1 januari 1991

Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum vóór 1 januari 1991 VP05.001.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende Resultaten o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op

Nadere informatie

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2000

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2000 KP05.063.a februari 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoersPlan met een

Nadere informatie

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Achmea compenseert klanten met een beleggingsverzekering Achmea gaat een aantal van haar klanten met een beleggingsverzekering compenseren. Heeft u vóór

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Maart 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen SNS REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening. informatie voor particulieren. Berekening vergoeding kosten

Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening. informatie voor particulieren. Berekening vergoeding kosten 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening informatie voor

Nadere informatie

Wegwijzer. SpaarLift-Formule

Wegwijzer. SpaarLift-Formule Wegwijzer SpaarLift-Formule 2 Wegwijzer SpaarLift-Formule 3 In deze Wegwijzer SpaarLift-Formule vindt u algemene informatie over het product SpaarLift-Formule van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie geldt

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Wegwijzer MixPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 1997

Wegwijzer MixPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 1997 MP05.003.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer MixPlan met een ingangsdatum

Nadere informatie

Wegwijzer ToekomstPlan met een ingangsdatum na 1 januari 2000

Wegwijzer ToekomstPlan met een ingangsdatum na 1 januari 2000 ST05.002.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer ToekomstPlan met een ingangsdatum

Nadere informatie

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd 55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd ASR Euro Aandelen Fonds Dit fonds belegt in aandelen van grote bedrijven die genoteerd zijn aan Europese aandelenbeurzen. Dit fonds belegt gespreid in de

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen 1 Vergoeding kosten 2 Vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot 1 Inhoudsopgave 1. De berekening van

Nadere informatie

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1)

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) Schakelsparen Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

Een akkoord! Wat betekent dat voor u?

Een akkoord! Wat betekent dat voor u? Een akkoord! Wat betekent dat voor u? AEGON heeft in 2009 een akkoord gesloten met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis over de maximale hoogte van de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen.

Nadere informatie

Wegwijzer AOW-PrivéPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 1999

Wegwijzer AOW-PrivéPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 1999 AP05.001.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer AOW-PrivéPlan met een ingangsdatum

Nadere informatie

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 Budgetfonds B Wegwijzer Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Budgetfonds B van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren 1 Wat KUNT U verwachten? 2 Beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 Wie komt in aanmerking? Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5 Hoe nu verder? informatie voor particulieren INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Wegwijzer KoersPlan met een lijfrenteclausule en een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2000

Wegwijzer KoersPlan met een lijfrenteclausule en een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2000 Wegwijzer KP05.064.a februari 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoersPlan

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op basis van

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 2 3 4 De berekening van de vergoeding voor de kosten De berekening van de vergoeding hefboomwerking De verwerking van

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Berekening vergoeding

Nadere informatie

Studie+fonds. Wegwijzer. Studie+fonds

Studie+fonds. Wegwijzer. Studie+fonds Studie+fonds Wegwijzer Studie+fonds In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Studie+fonds van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen en antwoorden schetst de Wegwijzer

Nadere informatie

Wegwijzer FiscaalVoordeelPlan met een ingangsdatum tussen1 januari 1996 en 1 januari 1999

Wegwijzer FiscaalVoordeelPlan met een ingangsdatum tussen1 januari 1996 en 1 januari 1999 FP05.002.a april 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer FiscaalVoordeelPlan met

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Sparen voor de toekomst van uw kind)

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Sparen voor de toekomst van uw kind) Schakelsparen Wegwijzer Schakelsparen (Sparen voor de toekomst van uw kind) Met een ingangsdatum vóór 1 januari 2000 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Schakelsparen (Sparen

Nadere informatie

Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2000

Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2000 SK05.001.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum

Nadere informatie

Product actief. actief. niet meer actief. niet meer actief

Product actief. actief. niet meer actief. niet meer actief Product Label Maatschappij Toelichting tarief Beleggers Polis - (Koopsom) Depot Plan Uitkering bij overlijden: 90%, 100% (doch minimaal de betaalde premies/koopsom) of 110% van de Fiscaal: Lijfrente/Pensioen

Nadere informatie

Wegwijzer BonusPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 1999

Wegwijzer BonusPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 1999 BP05.002.a april 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer BonusPlan met een ingangsdatum

Nadere informatie

Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum na 1 januari 2000

Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum na 1 januari 2000 SK05.002.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum

Nadere informatie

UITKERING BIJ OVERLIJDEN KOOPSOM BIJ LEVEN MET RESTITUTIE 15-07-10 Restitutie- Aanbieder. LIJFRENTE DEPOSITO'S Aanbieder. 15-07-2010 Nr.

UITKERING BIJ OVERLIJDEN KOOPSOM BIJ LEVEN MET RESTITUTIE 15-07-10 Restitutie- Aanbieder. LIJFRENTE DEPOSITO'S Aanbieder. 15-07-2010 Nr. 15-07-2010 Nr. K1410 UITKING BIJ OVLIJDEN KOOPSOM BIJ LEVEN MET RESTITUTIE 15-07-10 Restitutie- Productnaam percentage Afsluitprovisie ABN AMRO Koopsom Polis 90% + 100% 6,7% over de storting AEGON Koopsom

Nadere informatie

BudgetB/Pensioen+fonds. Wegwijzer. BudgetB/Pensioen+fonds

BudgetB/Pensioen+fonds. Wegwijzer. BudgetB/Pensioen+fonds BudgetB/Pensioen+fonds Wegwijzer BudgetB/Pensioen+fonds In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product BudgetB/Pensioen+fonds van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen en

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

E 01.7.08-0609. Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen

E 01.7.08-0609. Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen E 01.7.08-0609 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen pagina 2 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen pagina 3 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen Delta Lloyd Groep heeft in september 2008 een overeenkomst

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende Resultaten o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op

Nadere informatie

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING 1 wat kunt u verwachten? 2 beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 wie komt in aanmerking? 5 hoe nu verder? INHOUDSOPGAVE 1. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende

Nadere informatie

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd 55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd Wat is ASR VermogenBelegd? Welk risico loopt u met dit product? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt

Nadere informatie

Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht

Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht Gaat u een lijfrentekapitaal oversluiten naar een Rabo ToekomstRekening of Rabo GoudenHanddrukRekening? Dan heeft de overdragende aanbieder altijd een ondertekend

Nadere informatie

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-31.12.2009 Kosten & waardeoverzicht 2009 In dit overzicht vindt u informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in 2009. Hoe heeft de waarde van uw verzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie is in 2009 betaald?

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

Wat u vooraf moet weten

Wat u vooraf moet weten Aegon Verzekeren&Beleggen Vermogen Wat u vooraf moet weten Toelichting op uw offerte Deze brochure is onderdeel van uw offerte. In deze brochure leest u meer over Verzekeren&Beleggen Vermogen. Het doel

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

Transparantie en Zorgplicht

Transparantie en Zorgplicht Transparantie en Zorgplicht Versie 27 maart 2008 Cockpit Veelgestelde vragen en antwoorden - voor eindklanten Ter beantwoording van vragen van nieuwe en bestaande polishouders van een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Productnaam Label Toenmalige Maatschappij Maatschappij anno 2010 Toelichting tarief Toelichting product In actieve verkoop?

Productnaam Label Toenmalige Maatschappij Maatschappij anno 2010 Toelichting tarief Toelichting product In actieve verkoop? ABN AMRO Koopsom Beleggings Polis ABN AMRO UAP REAAL Verzekeringen verzekeringspremie: van de premie af Doelstelling: Vermogensopbouw, ABN AMRO Overall Lijfrente (AOL) ABN AMRO AXA REAAL Verzekeringen

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland December 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN OPGESTELD DOOR HET VERBOND VAN VERZEKERAARS BELEGGINGSVERZEKERINGEN De algemene informatie over beleggingsverzekeringen is opgesteld door het Verbond

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende

Nadere informatie

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding AEGON Gouden Handdruk Verzekering Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding Haal het maximale uit uw Gouden Handdruk U bent bij uw werkgever vertrokken en heeft hiervoor van uw werkgever een vergoeding

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over

Nadere informatie

Wat u vooraf moet weten

Wat u vooraf moet weten Aegon Verzekeren&Beleggen Wonen Box 1 (Kapitaalverzekering Eigen Woning) Wat u vooraf moet weten Toelichting op uw offerte Deze brochure is onderdeel van uw offerte. In deze brochure leest u meer over

Nadere informatie

Geschreven door mr. R.M.J. van Zijp zaterdag, 23 oktober 2010 22:54 - Laatst aangepast donderdag, 09 juni 2011 23:45

Geschreven door mr. R.M.J. van Zijp zaterdag, 23 oktober 2010 22:54 - Laatst aangepast donderdag, 09 juni 2011 23:45 Banksparen Inleiding Als u uw pensioen wilt aanvullen heeft u de keus uit een groot aantal mogelijkheden. Deze website www.pensioenvoordenotaris.nl geeft u objectieve en onafhankelijke informatie over

Nadere informatie

ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen. Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen. Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen Particuliere Beleggingsverzekeringen Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen OVEREENKOMST Heeft ABN AMRO Levensverzekering

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl Op een dag... Brandweerman. Fotomodel. Piloot. Dierenarts. Voetballer. Of popster. Uw kind zal u de komende jaren ongetwijfeld verrassen met boeiende plannen voor zijn of haar eigen toekomst. Ooit komt

Nadere informatie

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2015

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2015 MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2015 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag: 25.000,

Nadere informatie

Productnaam Label Toenmalige Maatschappij Maatschappij anno 2012 Toelichting tarief Toelichting product In actieve verkoop?

Productnaam Label Toenmalige Maatschappij Maatschappij anno 2012 Toelichting tarief Toelichting product In actieve verkoop? ABN AMRO Koopsom Beleggings Polis ABN AMRO UAP REAAL ABN AMRO Overall Lijfrente (AOL) ABN AMRO AXA REAAL ABN AMRO Overall Polis ABN AMRO AXA REAAL ABN AMRO Pensioen Beleggings Polis ABN AMRO UAP REAAL

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren. maart 2011 59801 Compensatie brochure.indd 2 24-03-11 13:56 Uw beleggingsverzekering

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen

Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen ABN AMRO Verzekeringen Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen Veel gestelde vragen Algemene informatie Hierbij wordt uitleg gegeven over de 3 verschillende regelingen

Nadere informatie

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Meegroeiverzekering 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Wat u vooraf moet weten

Wat u vooraf moet weten Aegon Verzekeren&Beleggen Junior Wat u vooraf moet weten Toelichting op uw offerte Deze brochure is onderdeel van uw offerte. In deze brochure leest u meer over Verzekeren&Beleggen Junior. Het doel is

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek of een AEGON Levensloop Hypotheek afsluiten. Door het beantwoorden

Nadere informatie

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Levensverzekering met garantie Bij deze verzekering is het bedrag op de einddatum gegarandeerd. Ook kan

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland December 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

www.independer.nl 10-10-2006 1

www.independer.nl 10-10-2006 1 www.independer.nl 10-10-2006 1 Inkomen Hoger dan 50.000 euro Profiel bestaande hypotheek Verzekerd bedrag 200.000 op 1 levens Maatschappij premie maandpremie Looptijd 25 jaar Premie per maand Bouwfonds

Nadere informatie

Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen Veelgestelde vragen

Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen Veelgestelde vragen ABN AMRO Verzekeringen Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen Veelgestelde vragen Algemene informatie Hierbij wordt uitleg gegeven over de 3 verschillende regelingen

Nadere informatie

Wegwijzer KapitaalPlan

Wegwijzer KapitaalPlan Wegwijzer KapitaalPlan Over de Wegwijzer KapitaalPlan In deze Wegwijzer KapitaalPlan vindt u algemene informatie over het product KapitaalPlan van MoneyMaxx België. Aan de hand van een serie vragen en

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 In juni 2013 introduceerde Achmea nieuwe mixfondsen voor beleggingsverzekeringen. Een deel van de houders van beleggingsverzekeringen

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

niet opbouwende polis

niet opbouwende polis Legal & General heeft per 21 augustus 2015 100% van de klanten met een niet opbouwende polis geactiveerd. Dit resultaat is per 31 maart 2016 als volgt samengesteld; 39 % 14 % Verzekering is inmiddels opbouwend

Nadere informatie

Aannames Avéro Achmea. Productnaam Onderdeel Aanname

Aannames Avéro Achmea. Productnaam Onderdeel Aanname Aannames Avéro Achmea Productnaam Onderdeel Aanname Alle beleggingsverzekeringen van Avéro Achmea. Een overzicht van de productnamen die onder de regeling vallen vindt u op de pagina Achmea-regeling. Daar

Nadere informatie

Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017

Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017 Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag:

Nadere informatie

Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017

Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017 Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag:

Nadere informatie

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2013

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2013 MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2013 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1948 Vrouw geboortedatum: 1-6-1950 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag: 25.000,

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan.

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. 2 Wegwijzer

Nadere informatie

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2014

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2014 MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2014 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag: 25.000,

Nadere informatie

Dé combinatie van verzekeren en beleggen voor het vormen van vermogen

Dé combinatie van verzekeren en beleggen voor het vormen van vermogen Dé combinatie van verzekeren en beleggen voor het vormen van vermogen Als u voor later een kapitaal wilt opbouwen, is er nu een aantrekkelijk alternatief voor de gewone spaarrekening: AEGON Levensloop

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2 Uw aanvullend pensioen geregeld Als u aan het begin van uw loopbaan staat, is de tijd na uw pensioen niet het eerste waar u aan denkt. Maar hebt u er al een flink aantal jaren

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse

Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse De Goudse heeft kennis genomen van de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening van 4 maart 2008. Aanvullend daarop heeft zij een aantal

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON PensioenBeurs

Wegwijzer AEGON PensioenBeurs Wegwijzer AEGON PensioenBeurs 2 In deze Wegwijzer AEGON PensioenBeurs vindt u algemene informatie over het product AEGON PensioenBeurs van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen en antwoorden

Nadere informatie