Toelichting bij 'Informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij 'Informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering"

Transcriptie

1 Toelichting bij 'Informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende onderdelen die in dit waardeoverzicht worden genoemd. Het doel van dit waardeoverzicht is u inzicht te geven in de (waarde)ontwikkeling van uw beleggingsverzekering in het afgelopen kalenderjaar. Zo kunt u precies zien welk bedrag in het afgelopen jaar werd ingelegd, welke kosten en risicopremies zijn verrekend en welke opbrengst de beleggingen hebben opgeleverd. De actuele waarde van uw beleggingsverzekering kunt u op ieder gewenst moment inzien via ons extranet. Hiervoor heeft u een toegangscode nodig. Deze kunt u aanvragen via particulier/inloggen polishouders/aanvragen toegang. Daarnaast geven wij in dit waardeoverzicht aan welke voorbeeldkapitalen op de einddatum beschikbaar kunnen komen indien jaar na jaar het desbetreffende fondsrendement wordt gerealiseerd en de overeengekomen premiebetaling plaatsvindt. Indien bij ons bekend is welk doelkapitaal bij aanvang van de verzekering werd afgesproken, is dat ook in dit waardeoverzicht genoemd. Is het doelkapitaal bij ons niet bekend, dan adviseren wij om de in dit waardeoverzicht genoemde voorbeeldkapitalen te vergelijken met de kapitalen in uw offerte of om contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur. Wat is het voorbeeldkapitaal op de einddatum? Van tevoren is niet vast te stellen hoe hoog de rendementen van de beleggingsfondsen, waarin u belegt, zullen zijn. Wel kunnen wij een indicatie geven van het bedrag dat uw beleggingsverzekering op de einddatum zou kunnen opleveren. Wij noemen dat een voorbeeldkapitaal. Uitgangspunt voor de vaststelling van zo'n voorbeeldkapitaal is de huidige waarde van uw polis. Voor de resterende looptijd gaan wij uit van een bepaald rendementsscenario. Omdat toekomstige rendementen kunnen fluctueren, noemen wij in dit waardeoverzicht twee voorbeeldkapitalen op de einddatum. én voorbeeldkapitaal is berekend op basis van het historisch rendement. Omdat rendementen ook lager kunnen uitvallen, tonen wij ook een voorbeeldkapitaal op basis van het pessimistisch rendement. Wat is het historisch rendement? Het historisch rendement van een fonds is het rendement dat in de afgelopen 20 jaar met de beleggingen in dat beleggingsfonds is behaald. Vanaf de datum van oprichting van het fonds zijn dit de daadwerkelijk gerealiseerde rendementen op basis van eigen historische gegevens. Voor zover niet over eigen fondsgegevens kon worden beschikt, omdat het fonds bijvoorbeeld nog niet zo lang bestaat, is gebruikgemaakt van een rendement dat door de toezichthouder (Autoriteit Financiële Markten) voor de desbetreffende beleggingscategorie is vastgesteld. Het historisch rendement wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Het oudste jaar in de reeks van 20 jaar valt af en het laatst verstreken jaar komt erbij. Als het rendement van het oudste jaar hoger was dan het rendement in het jongste jaar, zal het historisch rendement een daling laten zien. Ook al was het rendement in dat laatste jaar nog zo goed. Het omgekeerde is natuurlijk ook mogelijk. De in het waardeoverzicht genoemde voorbeeldkapitalen zullen dus van jaar tot jaar wijzigen. Wat is het pessimistisch rendement? Het pessimistisch rendement is bedoeld om u inzicht te geven in de mogelijke fluctuaties in de waardeontwikkeling van uw polis. Toekomstige rendementen kunnen immers tegenvallen. De berekening van dit rendement is gebaseerd op door de toezichthouder voorgeschreven regels en afhankelijk van de aard en de toekomstige duur van de beleggingen. Het pessimistisch rendement laat u zien wat er met het voorbeeldkapitaal gebeurt bij langdurig tegenvallende beleggingsresultaten. Wat gebeurt er met de premie die u inlegt? De premie die wij periodiek van u ontvangen, of die u als koopsom ineens bij ons heeft gestort, is bestemd voor meerdere onderdelen: en deel van de premie kan bestemd zijn voor verzekerde dekkingen, zoals overlijdensrisico en/of arbeidsongeschiktheid; en deel van uw inleg is bedoeld als vergoeding voor de kosten; Het overige deel wordt voor u belegd. De premie voor de verzekerde dekkingen en de kosten wordt gefinancierd vanuit uw periodieke premie of gestorte koopsom en door verkoop van eenheden. Deze transacties vinden plaats bij elke premiebetaling. Bij koopsommen gebeurt dat eenmaal per jaar op de hoofdvervaldatum. 1

2 Toelichting Universal Life Principe Uw werkgever heeft u een pensioentoezegging gedaan. Binnen deze pensioentoezegging heeft u als werknemer de mogelijkheid om overlijdensrisico s mee te verzekeren in de vorm van een nabestaandenpensioen, nabestaandenoverbruggingspensioen en/of een wezenpensioen. Voor deze verzekerde risicodekkingen brengen wij overlijdensrisicopremies in rekening. Wat zijn overlijdensrisicopremies? Uw pensioenverzekering kent een dekking bij overlijden, dat er voor zorgt dat er bij uw overlijden voor de pensioendatum een nabestaandenpensioen uitgekeerd wordt. Dit nabestaandenpensioen heeft een dekking bij overlijden in de vorm van een rente of keert 0% of 110% van de depotwaarde uit. Welke dekking(en) uw pensioenverzekering kent, vindt u terug in uw polis. De premie die benodigd is ter afdekking van het nabestaandenpensioen (behalve ten behoeve van wezenpensioen), wordt berekend aan de hand van het Universal Life Principe. Dat betekent dat de premie telkens wordt aangepast aan de actuele situatie door bij elke premiebetaling de waarde in uw verzekering te vergelijken met de toegezegde uitkering bij overlijden. Wij brengen dus alleen premie in rekening over het verschil hiertussen, zodat er nooit meer premie betaalt wordt dan nodig is. Onderstaand hebben wij een voorbeeld hiervan opgenomen. Mocht u alleen een uitkering bij leven (risicodekking is 0% van de waarde) hebben verzekerd, dan wordt er géén risico-premie aan de waarde van uw verzekering onttrokken. r vindt dan een toevoeging van risicopremie plaats. Rekenvoorbeeld Universal Life Principe en man van 50 jaar oud heeft een partner van 45 jaar oud. De verzekering is een paar jaar actief. Voor deze partner is een nabestaandendekking verzekerd van per jaar. De koopsom voor deze nabestaandendekking bedraagt op dit moment (dus de koopsom die nodig is als de man nu zou komen te overlijden) bijvoorbeeld De waarde van het beleggingsdepot van de man bedraagt nu Het bedrag dat op dit moment verzekerd moet worden bedraagt Dit bedrag wordt op risicobasis verzekerd. ffect gunstig of ongunstig rendement Stel nu dat door een gunstig rendement op de belegging, de waarde van het depot op enig moment zou bedragen en de koopsom voor een uitkering aan de nabestaanden nog steeds bedraagt. In dat geval zou een aanvullende dekking van toereikend zijn. Zou het rendement zich echter ongunstig hebben ontwikkeld en de waarde van het depot bedragen, dan is in deze situatie een aanvullende dekking van benodigd. Omdat de waarde van het depot continu verandert, wordt deze berekening aan het eind van de maand waarop de premie vervalt uitgevoerd en verschilt de risicopremie van tijd tot tijd. Verzorgingspremie bij premiebetalende beleggingsverzekering Indien uw pensioenverzekering een vaste rente uitkeert bij overlijden dan moet er voldoende waarde in uw verzekering aanwezig zijn om de risicopremie te voldoen. Om u een goed beeld te geven van de risicopremie die benodigd is, hebben wij hiervan een indicatie in uw polis vermeld: de verzorgingspremie. De verzorgingspremie is de te verwachten, gemiddelde risicopremie die tijdens de looptijd van uw verzekering jaarlijks benodigd is. Aanvullende risicodekking tegen vaste premie Als u heeft gekozen voor een aanvullende risicodekking tegen een vaste premie is deze opgenomen in de premies voor overlijdensrisicodekking. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Ook kunt u ervoor hebben gekozen dat bij arbeidsongeschiktheid geen of minder premie hoeft te worden betaald voor de beleggingsverzekering. Misschien heeft u gekozen voor een kinder- of ongevallendekking. De premies voor deze aanvullende verzekeringen worden van uw premiesom afgetrokken en dus niet belegd. Hierbij is sprake van een gelijkblijvende premie tijdens de duur van die aanvullende verzekeringen. Kosten verzekeringsmaatschappij (eerste en doorlopende kosten) en groot deel van de kosten wordt aan het begin van de looptijd gemaakt. Het betreft kosten voor het administreren van uw gegevens, de opmaak en verzending van uw polis, het eventueel inschakelen van een medisch adviseur en het regelen dat uw inleg in de juiste beleggingsfondsen wordt belegd. Deze eerste kosten worden door ons met de premiebetaling in de eerste jaren van de verzekering met u verrekend. Bij koopsommen vindt deze kostenverrekening direct plaats. 2

3 Ook tijdens de looptijd worden kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor de incasso van uw premie, het sturen van jaarlijkse waardeoverzichten, het dagelijks publiceren van de fondskoersen, het aanpassen van de actuele waarde van uw beleggingsverzekering, het aanpassen van de verzekering en administratiesystemen als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving en het bijhouden van de dekking van de overlijdensrisicoverzekering. Deze doorlopende kosten worden gefinancierd uit de jaarlijkse poliskosten, de doorlopende kosten en de beheerkosten, die Legal & General jaarlijks in rekening brengt. De hoogte van deze beheerkosten vindt u terug op onze website onder de rubriek Fondseninformatie. Afsluitprovisie Is de vergoeding die uw bemiddelaar of verzekeringsadviseur ontvangt voor het persoonlijk advies en de betrokkenheid bij de totstandkoming van uw beleggingsverzekering. Deze kosten worden door ons met de premiebetaling in de eerste jaren van de verzekering met u verrekend. Op het moment dat u een koopsomverzekering bij ons heeft afgesloten of een extra storting op een bestaande premiebetalende verzekering heeft gedaan wordt de afsluitprovisie in een keer met de koopsom of extra storting verrekend. r is dus géén sprake van een jaarlijkse inhouding van afsluitprovisie. Doorlopende provisie Is de vergoeding die uw bemiddelaar of verzekeringsadviseur ontvangt gedurende de looptijd van de verzekering. U kunt bij hem terecht als u vragen heeft of wilt nagaan of uw polis nog wel optimaal aansluit bij uw wensen. Deze doorlopende kosten worden door Legal & General periodiek in rekening gebracht. Arbeidsongeschiktheidsverzekering Mocht u een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten dan is deze verzekering niet meegenomen in dit overzicht. Deze verzekering die u voorziet in een uitkering bij ziekte of invaliditeit is geadministreerd op een aparte polis. Hoewel Legal & General de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij de samenstelling van deze folder, kan Legal & General niet garanderen dat de in deze folder vervatte informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Legal & General aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in deze folder verstrekte informatie. Legal & General actualiseert de informatie regelmatig. De nieuwe folder komt in dat geval in plaats van de oude informatie. maart 2012/L1 Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V., Postbus 4, 1200 AA Hilversum 3

4 Uitleg 'Informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering (waardeoverzicht) In het waardeoverzicht worden veel (financiële) termen gebruikt. Om u te helpen bij het lezen van uw waardeoverzicht, hebben wij een aantal van deze termen in onderstaand voorbeeld voor u uitgelegd. Het waardeoverzicht dat u heeft ontvangen, kan op sommige onderdelen afwijken van het hier gegeven voorbeeld. Premie. Dit is het totaalbedrag van de door ons ontvangen en verwerkte premies. Beleggingstransacties van in 2011 betaalde, maar in 2012 belegde premies, staan niet op dit overzicht vermeld, maar zijn terug te vinden in het volgende waardeoverzicht. Het is mogelijk dat een betaalde premie nog niet werd verwerkt. Deze premie is dan niet meegenomen in dit waardeoverzicht, maar zal eveneens terug te vinden zijn in het volgend waardeoverzicht. Bonus bij in leven zijn. Hier staat het bedrag dat aan uw beleggingen is toegevoegd omdat u alleen een uitkering bij leven of een overlijdensrisicodekking die bij overlijden minder uitkeert dan de aanwezige fondswaarde heeft. Premies overlijdensrisico. Hier staat het bedrag dat aan overlijdensrisicopremies is verrekend. Dit bedrag heeft betrekking op alle verzekerde overlijdensrisicodekkingen binnen uw beleggingsverzekering. Meer informatie over overlijdensrisicodekkingen en de daarvoor verschuldigde premies vindt u elders in deze toelichting. Saldo per 1 januari. Hier ziet u de waarde van uw beleggingsverzekering aan het begin van het kalenderjaar waarop dit waardeoverzicht betrekking heeft. Premie verdere opbouw pensioen bij arbeidsongeschiktheid Als u ervoor heeft gekozen om bij arbeidsongeschiktheid geen of minder premie te willen betalen, is daarvoor een risicopremie verschuldigd. Deze risicopremie wordt van de inleg afgetrokken en wordt niet belegd. Hier ziet u het bedrag dat voor het afdekken van het arbeidsongeschiktheidsrisico in rekening werd gebracht. Aan- en verkoopkosten. Aankoopkosten worden in rekening gebracht als eenheden voor uw beleggingsverzekering worden aangekocht. Verkoopkosten worden in rekening gebracht als eenheden verkocht moeten worden voor de betaling van sommige kosten en risicopremies. Saldo per 1 januari. Hier ziet u de waarde van uw beleggingsverzekering aan het begin van het kalender-jaar waarop dit waarde-overzicht betrekking heeft. Informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in 2011 Polisnummer : Datum : 31 december 2011 In dit overzicht geven wij u informatie over uw beleggingsverzekering in 2011 Hoe heeft de waarde van uw beleggingsverzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie is in 2011 betaald? Hoeveel kosten hebben wij in 2011 in rekening gebracht? Wat is in 2011 het resultaat van de beleggingen? n wat is op de waarde van de beleggingen? De antwoorden op deze vragen staan in deze tabel. Saldo per 1 januari 2011 Hoeveel premie is in 2011 voor uw pensioenbeleggingsverzekering betaald? Bij: Aanvullende storting Bij: Inkomende waardeoverdracht Subtotaal 1: saldo per 1 januari 2011 plus inleg in 2011 Hiermee is verrekend: Bonus bij in leven zijn Premie uitkering bij overlijden Premie uitkering bij arbeidsongeschiktheid Premie verdere opbouw pensioen bij arbeidsongeschiktheid Premie voor garantiebedrag Totaal premies Kosten verzekeringsmaatschappij Kosten bemiddelaar of verzekeringsadviseur waarvan: - afsluitprovisie* - doorlopende provisie Aan- en verkoopkosten Totaal kosten Af: Onttrekking Subtotaal 2 Wat is in 2011 het resultaat van de beleggingen? Saldo per 31 december ,26 138,96 Saldo per 31 december. Dit is de waarde van uw beleggings-verzekering aan het einde van het kalenderjaar nadat inleg, kosten, premies, eventuele opnames en beleggingsresultaat zijn verwerkt. De waarde per 31 december zal het volgend jaar terugkomen als de waarde per 1 januari. Zo kunt u van jaar tot jaar de waarde-ontwikkeling in uw beleggingsverzekering volgen. Onttrekking. Als u in de periode waarop dit waardeoverzicht betrekking heeft een onttrekking uit uw beleggingstegoed hebt gedaan, vindt u hier het bedrag van de onttrekking terug. Deze onttrekking kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een verrekening in verband met echtscheiding. Aanvullende storting. Hier staat het bedrag dat als extra storting is ontvangen en verwerkt. Dit betreft een extra storting die naast de reguliere premiebetaling heeft plaatsgevonden. +/+ 2,16 317,54 208,53 231, ,22 47, , , , , ,98 523, ,55 650, , , ,33 Subtotaal 2. Dit is het bedrag dat overblijft nadat kosten, premies voor verzekerde dekkingen, aanen verkoopkosten en eventuele opnames met de waarde van uw beleggingen en de inleg zijn verrekend. Resultaat. Hier ziet u wat uw beleggingen hebben opgeleverd. Afhankelijk van de beleggingsresultaten en de verrekende kosten en risicopremies kan dit een positief of negatief bedrag zijn. Inkomende waardeoverdracht. Hier staat het bedrag dat als extra koopsom is ontvangen en verwerkt en afkomstig is van uw vorige pensioenuitvoerder. Kosten verzekeringsmaatschappij. Dit zijn de kosten die in de desbetreffende periode zijn verrekend. Op de achterzijde van deze toelichting kunt u terugvinden waarop deze kosten betrekking hebben en op welke wijze deze kosten worden verrekend. Kosten bemiddelaar of verzekeringsadviseur. Dit zijn de verzekeringsadviseur vanwege zijn betrokkenheid bij de totstandkoming en beheer van uw beleggingsverzekering. Afsluitprovisie. Dit is het gedeelte van de bemiddelaar of verzekeringsadviseur die betrekking heeft op de totstandkoming van uw beleggingsverzekering Doorlopende provisie. Dit is het gedeelte van de bemiddelaar of verzekeringsadviseur gedurende de gehele looptijd van uw verzekering vanwege het beheer van uw beleggingsverzekering. U kunt bij hem terecht als u vragen heeft of wilt nagaan of uw polis nog wel optimaal aansluit bij uw wensen. 4

5 Beleggingsfondsen. Uw beleggingsverzekering biedt u veelal de keuze uit een (ruim) assortiment van beleggingsfondsen van gerenommeerde fondsbeheerders. lk fonds kent zijn eigen risicoprofiel. Zo kan een wereldwijd aandelenfonds een uitstekend rendement opleveren, maar kent zo n fonds een groter beleggingsrisico dan een fonds dat uitsluitend belegt in vastrentende waarden. Op het waardeoverzicht staan de beleggingsfondsen vermeld waarin u met uw beleggingsverzekering momenteel belegt. enheden. Als u deelneemt in een beleggingsfonds wordt uw geld in dat fonds belegd en behoort een deel van het tegoed van dat beleggingsfonds dus aan u. De grootte van uw aandeel in dat beleggingsfonds wordt uitgedrukt in het aantal eenheden. Iedere eenheid staat dus voor een gedeelte van de totale waarde van dat beleggingsfonds. lke keer als u premie betaalt, worden er eenheden voor u aangekocht. Op het waardeoverzicht ziet u het aantal eenheden per beleggingsfonds waarin u deelneemt. Wat is de waarde van de beleggingen? In deze tabel laten we de volgende informatie zien: hoeveel eenheden u aan het eind van 2009 had. Hoeveel eenheden u nu heeft. Wat de koers van de eenheden aan het einde van de periode is. n hoeveel de beleggingen nu waard zijn. Fondsbeheerkosten die fondsbeheerders maken zijn door hen in mindering gebracht op de koers. Kijk voor meer informatie over de beleggingsfondsen op Beleggingsfonds Van Lanschot Global quity Fund Kempen Global High Dividend Hoeveel zijn uw beleggingen per 31 december 2011waard enheden eind ,354 0,000 enheden eind , ,472 Koers , ,21000 Waarde beleggingen 0, , ,33 Koers. De koers vertegenwoordigt de waarde van één eenheid in een specifiek beleggingsfonds. U kunt de koersen van de beleggingsfondsen waarin u deelneemt dagelijks volgen op de website van Legal & General, De koersen van alle beursgenoteerde fondsen zijn eveneens te volgen via de landelijke dagbladen. Waarde beleggingen. De waarde van uw beleggingen wordt berekend door het aantal eenheden per fonds te vermenigvuldigen met de koers (actuele waarde) van één eenheid in dat fonds. In het waardeoverzicht staat de waarde van uw beleggingen per fonds. Ook tellen wij de fondswaarden bij elkaar op. Onder aan de kolom Waarde beleggingen ziet u de totale waarde van uw beleggingsverzekering vermeld. 5

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende

Nadere informatie

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-31.12.2009 Kosten & waardeoverzicht 2009 In dit overzicht vindt u informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in 2009. Hoe heeft de waarde van uw verzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie is in 2009 betaald?

Nadere informatie

Model 3 BPR. Transparantie pensioenbeleggingsverzekeringen

Model 3 BPR. Transparantie pensioenbeleggingsverzekeringen Model 3 BPR Transparantie pensioenbeleggingsverzekeringen Model 3 Informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in Voor nieuw gesloten polissen vanaf 1 april 2010 Informatie over uw beleggingsverzekering

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD TRANSPARANTIE (Modellen De Ruiter)

VRAAG EN ANTWOORD TRANSPARANTIE (Modellen De Ruiter) VRAAG EN ANTWOORD TRANSPARANTIE (Modellen De Ruiter) 1. Welke modellen zijn er? Er zijn bij Legal & General in totaal 5 modellen in omloop. Model 1, Model 2 bij een offerte, nieuwe polis of mutatie, Model

Nadere informatie

Transparantie en Zorgplicht

Transparantie en Zorgplicht Transparantie en Zorgplicht Versie 27 maart 2008 Cockpit Veelgestelde vragen en antwoorden - voor eindklanten Ter beantwoording van vragen van nieuwe en bestaande polishouders van een beleggingsverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN OPGESTELD DOOR HET VERBOND VAN VERZEKERAARS BELEGGINGSVERZEKERINGEN De algemene informatie over beleggingsverzekeringen is opgesteld door het Verbond

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek.

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem 3 In deze Wegwijzer

Nadere informatie

Gouden Handdruk Polis

Gouden Handdruk Polis Gouden Handdruk Polis Optimaal rendement op uw ontslagvergoeding Uniek in Nederland Terugstortingsmogelijkheid in het depot als u uw uitkering op enig moment niet meer nodig heeft. Uw adviseur vertelt

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

Een ASR-beleggingsverzekering, een product voor u?

Een ASR-beleggingsverzekering, een product voor u? Een ASR-beleggingsverzekering, een product voor u? april 2009 Deze brochure bevat belangrijke informatie over de beleggingsverzekering van ASR Verzekeringen. Lees en bewaar deze brochure goed! 3 Inhoud

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding AEGON Gouden Handdruk Verzekering Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding Haal het maximale uit uw Gouden Handdruk U bent bij uw werkgever vertrokken en heeft hiervoor van uw werkgever een vergoeding

Nadere informatie

Pensioen. De beleggingsverzekering van De Amersfoortse. een product voor u? De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Pensioen. De beleggingsverzekering van De Amersfoortse. een product voor u? De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Pensioen De beleggingsverzekering van De Amersfoortse een product voor u? De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

AEGON Safe Pensioen, AEGON Safe Koopsom, AEGON 55+ Pensioen, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON DUTY-FREE.

AEGON Safe Pensioen, AEGON Safe Koopsom, AEGON 55+ Pensioen, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON DUTY-FREE. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem (lijfrente) AEGON Safe Pensioen, AEGON Safe Koopsom, AEGON 55+ Pensioen, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON DUTY-FREE. 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering

Nadere informatie

Nabestaanden Polis. De polis die het gezinsinkomen veilig stelt

Nabestaanden Polis. De polis die het gezinsinkomen veilig stelt Nabestaanden Polis De polis die het gezinsinkomen veilig stelt Gezinssituaties kunnen opeens veranderen, ook financieel De Nabestaanden Polis van Legal & General is een verzekering voor, zoals de naam

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON

Nadere informatie

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd 55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd ASR Euro Aandelen Fonds Dit fonds belegt in aandelen van grote bedrijven die genoteerd zijn aan Europese aandelenbeurzen. Dit fonds belegt gespreid in de

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan.

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. 2 Wegwijzer

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 Budgetfonds B Wegwijzer Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Budgetfonds B van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Achmea compenseert klanten met een beleggingsverzekering Achmea gaat een aantal van haar klanten met een beleggingsverzekering compenseren. Heeft u vóór

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Een akkoord! Wat betekent dat voor u?

Een akkoord! Wat betekent dat voor u? Een akkoord! Wat betekent dat voor u? AEGON heeft in 2009 een akkoord gesloten met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis over de maximale hoogte van de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen.

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

Studie+fonds. Wegwijzer. Studie+fonds

Studie+fonds. Wegwijzer. Studie+fonds Studie+fonds Wegwijzer Studie+fonds In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Studie+fonds van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen en antwoorden schetst de Wegwijzer

Nadere informatie

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1)

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) Schakelsparen Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Berekening vergoeding

Nadere informatie

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Sparen voor de toekomst van uw kind)

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Sparen voor de toekomst van uw kind) Schakelsparen Wegwijzer Schakelsparen (Sparen voor de toekomst van uw kind) Met een ingangsdatum vóór 1 januari 2000 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Schakelsparen (Sparen

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007 Verzekeringen April 2007 Werkgever en personeel Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers Werkgever en personeel Verzekeringen 2007 Persoonlijk Pensioen Plan voor werknemers Wat is pensioen?

Nadere informatie

AEGON Fundplan, AEGON FundPensioen, AEGON 55+ Pensioen, AEGON IndexPlus Koopsom, AEGON VrijetijdsPlan, Flexibel PensioneringsPlan en AEGON DUTY-FREE.

AEGON Fundplan, AEGON FundPensioen, AEGON 55+ Pensioen, AEGON IndexPlus Koopsom, AEGON VrijetijdsPlan, Flexibel PensioneringsPlan en AEGON DUTY-FREE. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) AEGON Fundplan, AEGON FundPensioen, AEGON 55+ Pensioen, AEGON IndexPlus Koopsom, AEGON VrijetijdsPlan, Flexibel PensioneringsPlan en AEGON DUTY-FREE.

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende Resultaten o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 2 3 4 De berekening van de vergoeding voor de kosten De berekening van de vergoeding hefboomwerking De verwerking van

Nadere informatie

Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening. informatie voor particulieren. Berekening vergoeding kosten

Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening. informatie voor particulieren. Berekening vergoeding kosten 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening informatie voor

Nadere informatie

E 01.7.08-0609. Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen

E 01.7.08-0609. Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen E 01.7.08-0609 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen pagina 2 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen pagina 3 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen Delta Lloyd Groep heeft in september 2008 een overeenkomst

Nadere informatie

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan.

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen L30513 a maart 2006 AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001, 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl AEGON Levensverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag Handelsregister

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland December 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling prisma pensioen Informatie voor de werknemer een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland December 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen 1 Vergoeding kosten 2 Vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot 1 Inhoudsopgave 1. De berekening van

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling prisma pensioen Informatie voor de werknemer een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben

U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Herman Couperus, Hans Oomis 978-90-01-82066-2

Herman Couperus, Hans Oomis 978-90-01-82066-2 Unit-linked verzekeringen In het boek worden klassieke levensverzekeringen uitgebreid behandeld. Veel verzekeraars hebben er hier nog veel van in hun lopende boekhouding staan en reserveren ervoor op de

Nadere informatie

1. Uw gegevens. : P.O.M. Boekhoudt Geboortedatum : 7 januari 1971 Burgerservicenummer : 106960295

1. Uw gegevens. : P.O.M. Boekhoudt Geboortedatum : 7 januari 1971 Burgerservicenummer : 106960295 Inhoudsopgave 1. Uw gegevens... 1 2. Basisgegevens pensioenregeling... 2 3. Op welke pensioenen heeft u recht?... 3 4. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid... 4 5. De kosten van uw pensioen...

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0117

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0117 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB0117 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

BudgetB/Pensioen+fonds. Wegwijzer. BudgetB/Pensioen+fonds

BudgetB/Pensioen+fonds. Wegwijzer. BudgetB/Pensioen+fonds BudgetB/Pensioen+fonds Wegwijzer BudgetB/Pensioen+fonds In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product BudgetB/Pensioen+fonds van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen en

Nadere informatie

Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum vóór 1 januari 1991

Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum vóór 1 januari 1991 VP05.001.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

met het Privé Pensioen

met het Privé Pensioen Privé Pensioen 2 Meer inkomensmogelijkheden met het Privé Pensioen Of u nu zelfstandig ondernemer bent of werknemer in loondienst. U wilt zoveel mogelijk zekerheid over uw inkomen. Nu, maar ook in de toekomst.

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben

U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB1015

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB1015 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB1015 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Levensverzekering met garantie Bij deze verzekering is het bedrag op de einddatum gegarandeerd. Ook kan

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1991 en 1 januari 1996

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1991 en 1 januari 1996 KP05.061.a februari 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoersPlan met een

Nadere informatie

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst Verzekeringen www.nn.nl Inhoudsopgave De kansen van beleggen benutten 3 Vrij vermogen of extra inkomen 3 Zicht op een aantrekkelijk rendement 4 Bescherming

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2 Uw aanvullend pensioen geregeld Als u aan het begin van uw loopbaan staat, is de tijd na uw pensioen niet het eerste waar u aan denkt. Maar hebt u er al een flink aantal jaren

Nadere informatie

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling Uitgangspunten Nettopensioenregeling Laatst gewijzigd op 20 februari 2015 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Maart 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen SNS REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Als directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op basis van

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING 1 wat kunt u verwachten? 2 beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 wie komt in aanmerking? 5 hoe nu verder? INHOUDSOPGAVE 1. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren 1 Wat KUNT U verwachten? 2 Beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 Wie komt in aanmerking? Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5 Hoe nu verder? informatie voor particulieren INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd 55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd Wat is ASR VermogenBelegd? Welk risico loopt u met dit product? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen. LeefVrij

Oudedagsvoorzieningen. LeefVrij Oudedagsvoorzieningen LeefVrij Oudedagsvoorzieningen LeefVrij Uw lijfrenteverzekering komt binnenkort tot uitkering. Daar heeft u jaren premies of een koopsom voor betaald. Nu is de tijd gekomen om ervan

Nadere informatie

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN NETTO WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor adviseurs en werkgevers Versie: 1 januari 2016 Voor pensioen opbouw boven 100.000 salaris Het Netto Werknemers Pensioen van De Amersfoortse is een aanvullende

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Advantage Pensioen TB0114

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Advantage Pensioen TB0114 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Advantage Pensioen TB0114 Artikel 2 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen

Nadere informatie

Flexibel Pensioenplan Privé

Flexibel Pensioenplan Privé Flexibel Pensioenplan Privé 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing zijn. Of kunnen juist andere voorwaarden gelden. De toelichting hieronder

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

Het Krediet Aflossingsplan

Het Krediet Aflossingsplan Sinds 1872 Conservatrix levensverzekering en Het Krediet Aflossingsplan Leuker leven dan je van plan was. Flexibele beleggingsverzekering met keuze uit verschillende beursgenoteerde fondsen. Alle fondsen

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0114

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0114 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB0114 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Netto Pensioen Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.000,- verdienen Dé pensioenoplossing bij een salaris boven 100.000,- Pensioen opbouwen

Nadere informatie

Compensatieregeling ASR Nederland

Compensatieregeling ASR Nederland Compensatieregeling ASR Nederland 2 Voorwoord Mensen beleggen niet zomaar. Je belegt met een doel. Een deel van de hypotheek aflossen, een pensioen opbouwen, je kinderen laten studeren. Als dan blijkt

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie