Beleidsnotitie Snippergroen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsnotitie Snippergroen."

Transcriptie

1 Beleidsnotitie Snippergroen. 1.1 Inleiding. Regelmatig ontvangt het college van burgemeester en wethouders verzoeken van burgers inzake het aankopen, huren of gebruiken (lees hierna voor deze termen gezamenlijk: uitgeven) van gemeentelijke percelen die zijn ingericht als openbaar groen. Voor deze situaties is in 2009 een uitgifte beleid vastgesteld. Dat beleid is grotendeels gebaseerd op een beleidsnotitie uit Kort weergegeven betreft het een restrictief verkoopbeleid. Tevens is toen om efficiencyredenen besloten geen nieuwe verhuursituaties te creëren. Daarnaast komt het met regelmaat voor dat groenstroken ongewenst in gebruik genomen zijn door inwoners, waartegen tot op heden niet of nauwelijks is opgetreden. Vanwege een wijziging in de verjaringstermijn in het Burgerlijk Wetboek heeft In 2011 een gemeentebrede inventarisatie plaatsgevonden, waarbij alle illegaal in gebruik genomen gronden in beeld zijn gebracht. Om te voorkomen dat die gronden door verjaring eigendom worden van de ingebruiknemer zijn en worden gebruikers aangeschreven om het eigendomsrecht van de gemeente te erkennen. Dit gebeurt in fases vanwege de omvang van het aantal illegale gebruikers, in de eerste fase zijn 280 mensen aangeschreven. Voorts is in het verleden in een groot aantal situaties een gebruiksovereenkomst gesloten (zgn. recognities). Veelal zijn daarbij prijzen afgesproken waarbij geen indexatie wordt toegepast en hebben prijzen vaak een symbolische betekenis. Dit betekent dat de administratieve last in relatie tot de opbrengsten onevenredig is. Het college ziet het als een duidelijke taak voor de uitgifte van groenstroken een eenduidig beleid vast te stellen. Het beleid dient op een efficiënte wijze ingericht te worden en uitgangspunt daarbij is om daarvoor marktconforme prijzen te hanteren. Hierdoor wordt transparantie en uniformiteit in de wijze van behandeling van soortgelijke situaties gewaarborgd. In ieder geval moet het snippergroenbeleid de gemeente geen geld kosten. 1.2 Doel van deze beleidsnotitie Het doel van de beleidsnotitie snippergroen is: 1. Het vastleggen van een duidelijk en eenduidig beleid inzake de uitgifte van groenstroken; 2. Daar waar mogelijk tot verkoop overgaan (uitsluitend snippergroen onder daarvoor gestelde criteria en voorwaarden); 3. Zoveel mogelijk nieuwe verhuur-situaties voorkomen. Indien verhuur aan de orde is, daarvoor marktconforme prijzen hanteren. 4. De oude gebruiksovereenkomsten omzetten in verkoop of huurovereenkomst nieuwe stijl. 5. Handhaving van ongewenste ingebruiknemingen eenvoudiger maken door middel van eenduidig beleid. Het doel van het nieuwe beleid is om voor de uitgifte van percelen snippergroen een eenduidig beleid en duidelijke toetsingscriteria vast te stellen. Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd: Alle grond die niet voor de uitoefening van de gemeentelijke taak - of een afgeleide functie daarvan - nodig is, komt voor afstoting in aanmerking.

2 Verder geldt als uitgangspunt: Verkoop boven verhuur. De redenen om snippergroen te verkopen zijn gelegen in het tegemoetkomen aan wensen van de burger om deze de mogelijkheid te bieden hun perceel uit te breiden. De redenen van de gemeente om percelen openbaar groen te verkopen zijn het voorkomen arbeidsintensieve locaties, besparing op onderhoudskosten en het terugdringen van de administratieve last. Voorts speelt mee dat burgers in een gelijke positie worden gebracht. Sommige inwoners hebben in de loop der jaren gehuurd of gekocht tegen verschillende, soms willekeurige tarieven, andere inwoners nemen gronden zonder toestemming in gebruik. Door eenduidige toepassing wordt iedereen hetzelfde behandeld. 2 Toetsingskader 2.1 Omschrijving snippergroen Snippergroen ontstaat meestal als gevolg van in het verleden uitgevoerde projecten en veranderde inzichten en/of herinrichtingen van openbaar gebied. Als een perceel openbaar groen aan particuliere percelen grenst, blijft er steeds druk bestaan vanuit de particulieren om delen van dit openbaar groen te willen kopen of in gebruik te nemen. De gemeente voert daarom het beleid om bij nieuwe bestemmingsplannen en herinrichtingen van wijken zoveel mogelijk zogenaamde harde scheidingen aan te leggen tussen particuliere eigendommen en openbaar gebied. Onder harde scheidingen wordt verstaan: voetpaden, fietspaden, sloten, muren etc. Definitie uitgeefbaar snippergroen: Uitgeefbaar snippergroen is een perceel groen dat geen openbare functie (meer) heeft. Dat wil zeggen dat het perceel grond geen verkeersgroen, gebruiksgroen of beeldbepalend groen is en/of dat het perceel groen niet wordt gebruikt ten behoeve van kabels, leidingen, rioleringen en overige nutsvoorzieningen en of voor monumentale bomen. Stroken grond die niet als openbaar groen zijn ingericht, maar zijn verhard, vallen dus niet onder de definitie van snippergroen. Wel kan in het in incidentele gevallen voorkomen dat ook verharding wordt verkocht. Dit valt dan niet onder snippergroen maar de criteria worden dan wel naar analogie toegepast. De definitie is voorts bewust ruim gesteld, zodat stoken grond op het industrieterrein kunnen worden overgedragen, indien deze voldoen aan de criteria. Hieronder volgt een nadere uitwerking van de in de definitie van snippergroen geformuleerde termen. Verkeersgroen: Begeleidingsgroen gelegen aan wegen met een ontsluitingsfunctie (gebiedsontsluitingsweg), groen gelegen aan wegen met een buurtverzamelingsfunctie (belangrijke erftoegangsweg). Gebruiksgroen: Groen op en rondom sportvelden, groen op en rondom speelterreintjes en trapveldjes en groen met overig recreatief gebruik (vijver, dorpsrand, park, etc.). Beeldbepalend groen: Structuurversterkend groen en groen met een afschermende functie.

3 Snippergroen betreft derhalve reststroken zonder duidelijke functie. Het verkopen van dergelijke groenstroken aan de direct aangrenzende eigenaar tast de groenstructuur en de belevings- en gebruikswaarde van de omgeving niet aan. Ook van de percelen die momenteel zijn verhuurd c.q. in gebruik zijn gegeven dan wel ongewenst in gebruik zijn genomen, zal moeten worden bepaald of er al dan niet sprake is van snippergroen. 2.2 Criteria uitgifte snippergroen Om een duidelijk en eenduidig beleid inzake de uitgifte van snippergroen te kunnen waarborgen, dient elk verzoek te worden getoetst aan vooraf vastgestelde criteria. Uitgifte snippergroen is alleen mogelijk indien: a) een strook snippergroen direct grenst aan het eigendom van de aanvrager; b) er geen verkeerskundige bezwaren zijn; c) er geen nutsvoorzieningen in het betreffende perceel aanwezig zijn; d) er geen omgevingsbezwaren zijn; e) er geen onderhoudsbezwaren zijn; f) er geen stedenbouwkundige bezwaren zijn; Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het stellen van nadere regels en kan in voorkomende gevallen, mits voldoende beargumenteerd, afwijken van bovenstaande criteria. In nieuwe situaties kan uitgifte alleen plaatsvinden door middel van verkoop of, onder bepaalde omstandigheden, door middel van verhuur via een woningbouwcoöperatie, indien deze bereid is om de grond van de gemeente aan te kopen. Voorts behoort verhuur tot de mogelijkheden indien niet voldaan wordt aan het criterium dat er geen nutsvoorzieningen in het perceel aanwezig zijn maar wel voldaan wordt aan de overige criteria. Ieder verzoek wordt op gelijke wijze getoetst aan het nieuw vastgestelde beleid. In het verleden verkochte dan wel verhuurde of anderszins uitgegeven percelen die volgens het nieuwe beleid niet (meer) voor uitgifte in aanmerking komen, vormen geen aanleiding om in een vergelijkbare situatie (waarin dus niet wordt voldaan aan de nu gestelde criteria) tot verkoop over te gaan. 2.3 Nadere omschrijving snippergroencriteria Indien een perceel op basis van de definitie snippergroen (paragraaf 2.1) kan worden aangemerkt als snippergroen, kan het in principe in aanmerking komen voor verkoop. Er kunnen echter bepaalde feitelijke omstandigheden zijn die verkoop onwenselijk maken. De onder 2.2 genoemde criteria geven hier de kaders voor aan. Hieronder wordt op onderdelen een nadere toelichting op de criteria gegeven. Verzoeker moet eigenaar zijn van het aangrenzende perceel (criterium sub a). Snippergroen wordt alleen verkocht aan de eigenaren van een aangrenzend perceel. Er wordt niet verkocht aan huurders. Het is wel mogelijk dat stukken snippergroen worden verkocht aan de eigenaar - verhuurder van het aangrenzend perceel. Verkeerskundige bezwaren (criterium sub b). Snippergroen wordt niet uitgegeven indien uitgifte leidt tot belemmering van het zicht op de weg of andere verkeerstechnische problemen of er parkeervoorzieningen verdwijnen of er in de omgeving een hoge parkeerdruk is en er mogelijk nieuwe

4 parkeervoorzieningen aangelegd moeten worden of er in de directe omgeving een aanpassing van wegen, voet- en of fietspaden noodzakelijk is. Aanwezigheid van kabels, leidingen, riolering en overige nutsvoorzieningen (sub c). Indien zich in, op of onder de groenstrook kabels, leidingen, riolering en/of overige nutsvoorzieningen bevinden vindt verkoop in principe niet plaats. Dit omdat deze voorzieningen altijd vrij toegankelijk moeten zijn i.v.m. storingen e.d. Snippergroen wordt ook niet uitgegeven indien onderhoud en beheer van nutsvoorzieningen in de directe omgeving slecht of niet mogelijk is. Mochten de nutsbedrijven echter bereid zijn de kabels en/of leidingen te verplaatsen dan kan wel tot verkoop van de reststrook worden overgegaan. De kosten van het omleggen van de kabels en/of leidingen komen in dat geval geheel voor rekening van de koper. De koper dient echter zelf overeenstemming te bereiken met de nutsbedrijven. De gemeente werkt slechts mee aan verkoop indien de koper zelf de afspraken met de nutsbedrijven schriftelijk heeft vastgelegd en een bevestiging van het nutsbedrijf wordt overlegd. De eventueel verbonden kosten (zoals kosten voor vastlegging van de afspraken met de nutsbedrijven, de notariële, fiscale en kadastrale lasten) zijn voor rekening van de koper. Aangezien verplaatsing kostbaar is, zal van deze mogelijkheid nauwelijks gebruik gemaakt worden. Gelet op de prioriteit van de bereikbaarheid van de aanwezige nutsvoorzieningen wordt ook niet overgegaan tot verhuur, ook al wordt aan de overige criteria voldaan. Bestaande situaties worden gerespecteerd. In alle andere situaties moet de gemeente onderhoud (weer) op zich nemen. Omgevingsbezwaren (criterium sub d) Uitgifte van snippergroen mag niet leiden tot een sociaal onveilige situatie. Voor de leefbaarheid van de woonomgeving is een veilig gevoel voor de bewoners van groot belang. Met name in de donkere periodes van avond en nacht kunnen onoverzichtelijke situaties leiden tot een onveilig gevoel. Indien te verwachten is dat verkoop leidt tot het ontstaan van dergelijke sociaal onveilige locaties, wordt niet tot verkoop overgegaan. Uitgifte mag geen overlast voor derden met zich meebrengen of dat de gerede verwachting bestaat dat overlast voor derden ontstaat. Een ander belangrijk aspect is een eventuele toekomstige ontwikkeling. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwe bouwlocaties (zowel inbreiding als uitbreiding), een (langzaam) verkeerontsluiting tussen een nieuw te ontwikkelen woonwijk en de bestaande wijk, een toekomstig voetpad of toekomstige parkeerplaatsen. Het spreekt voor zich dat gemeentelijke percelen die benodigd zijn voor een toekomstige ontwikkeling niet voor verkoop in aanmerking komen. Onderhoudsbezwaren (criterium sub e) Er mag geen snippergroen ontstaan doordat slechts een deel van een bredere groenstrook naast een woning in gebruik zal worden genomen. Als uitgangspunt wordt hier gehanteerd dat uitsluitend tot gehele uitgifte van stroken groen wordt overgegaan indien de strook is gelegen tussen de particuliere erfgrens en de openbare verharding. Dit heeft tot gevolg dat een potentiële koper de gehele strook dient aan te kopen of dat de strook in zijn geheel niet wordt verkocht, indien slechts een kleine reststrook zou overblijven. Uitgangspunt is voorts dat groenstroken die langs meerdere percelen lopen in één keer moeten worden uitgegeven. Dat betekent dat indien de groenstrook grenst aan percelen van verschillende eigenaren de strook in zijn geheel verkocht dient te worden. Als één of meerdere bewoners geen belangstelling heeft/hebben, wordt aan de hand van de feitelijke situatie bezien of al dan niet tot verkoop kan worden overgegaan. Het mag duidelijk zijn dat verkoop niet mag leiden tot verdergaande versnippering.

5 Ook van belang is dat niet onderbroken stroken worden verkocht. Bijvoorbeeld: Bevat een aan te kopen groenstrook een in- of uitrit dan dient de gehele strook dus inclusief de in-/uitrit te worden verkocht indien dit mogelijk is. Per geval dient dit te worden bekeken. Aanliggende sloten of groenvoorzieningen moeten bereikbaar voor onderhoud en beheer blijven en er mag door uitgifte geen situatie ontstaan waardoor niet of onder zeer moeilijke omstandigheden onderhoud gepleegd kan worden. De groenstrook wordt in deze gevallen niet uitgegeven. Het moet dan wel gaan om situaties waarbij onderhoud daadwerkelijk is gepleegd door gemeente of waterschap. In situaties waarin reeds langere tijd geen gebruik is gemaakt van een onderhoudsstrook gaat het argument van bereikbaarheid niet op. Stedenbouwkundige bezwaren (criterium sub f) Snippergroen wordt niet uitgegeven wanneer de beplanting een wezenlijk onderdeel vormt van een gezichtsbepalend totaal-groenplan. Groen rondom sportvelden, speelterreintjes en trapveldjes of ander recreatief gebruik (vijver, dorpsrand, park etc.) wordt niet uitgegeven. Indien er sprake is van groen gelegen aan wegen met een ontsluitingsfunctie, aan belangrijke toegangswegen tot de wijken wordt niet tot uitgifte van de groenstrook overgegaan. 3 Vormen van uitgifte en prijsvorming 3.1 algemene uitgangspunten Bij de uitgifte van gemeentelijke groenstroken gelden de volgende algemene uitgangspunten. Voor nieuwe situaties geldt: Snippergroen wordt alleen verkocht aan de eigenaar van een naastgelegen perceel. Biij huurwoningen kan worden verkocht aan de woningcoöperatie/eigenaar van de woning indien aan de snippergroencriteria wordt voldaan. Voor bestaande situaties geldt: De bestaande huurovereenkomsten van reststroken worden omgezet in verkoop, voor zover de nieuwe snippergroencriteria de verkoop niet in de weg staan. Wanneer de huidige gebruiker niet wil kopen, wordt de bestaande ingebruikgeving omgezet in een huurovereenkomst met een marktconforme huurprijs. Een nieuwe bewoner/eigenaar kan geen huurovereenkomst meer afsluiten maar moet kopen. Voor onrechtmatig in gebruik genomen gemeentegrond geldt: Degene die een perceel openbaar groen van de gemeente zonder toestemming in gebruik heeft, wordt in de gelegenheid gesteld om dit perceel aan te kopen indien blijkt dat verkoop mogelijk is op basis van de in deze notitie opgestelde voorwaarden en toetsingscriteria. Is verkoop niet mogelijk dan zal handhaving plaatsvinden. De gebruiker zal worden verzocht het perceel openbaar groen te ontruimen. De kosten voor de ontruiming en herstel in de oorspronkelijke toestand voor rekening van degene die het perceel in gebruik heeft genomen. Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid voor bodemverontreiniging en overige schade(n) gelegd bij degene die het perceel in gebruik heeft genomen, ongeacht of ontruiming geschiedt via de rechter of minnelijk overleg. Overigens geldt in zijn algemeenheid dat wanneer een perceel op basis van de toetsing aan de criteria als genoemd onder paragraaf 2.2. niet wordt aangemerkt als uit te geven snippergroen het gebruik van het perceel wordt beëindigd en door de gemeente terug in onderhoud dient te worden genomen. Daarbij dient bedacht te worden dat de gemeente

6 aan die stroken niet of nauwelijks onderhoud heeft gepleegd en derhalve voor hogere kosten zal worden gesteld. Bij beëindiging van de huursituatie of gebruikssituatie moet de grond weer worden teruggebracht in de originele staat, dat wil zeggen dat de grond openbaar moet worden ingericht, meer specifiek dat het perceel vrij van hekwerken, palen, tegels en/of andere bebouwing en vrij van door huurder/gebruiker aangebrachte beplantingen (voor zover de verwijdering van bomen niet onderhevig is aan een kapvergunning) moet worden opgeleverd. 3.2 Grondprijzen Bij de uitgifte van snippergroen wordt momenteel een prijs gehanteerd van 140 euro per m2. Deze prijs kan belemmerend werken in die situaties waarin een perceel voor verkoop in aanmerking komt maar waarbij momenteel een lage gebruiksvergoeding wordt betaald (soms maar enkele euro s per jaar). Ook in de huidige praktijk blijkt dat de prijs een beletsel vormt voor aankoop. De ambitie is, om naar aanleiding om naar aanleiding van de inventarisatie onrechtmatig in gebruik genomen gronden zoveel mogelijk percelen te verkopen. Op grond daarvan zou je een aantrekkelijke prijs moeten hanteren. Tevens is de opzet van deze notitie om alle gebruiksovereenkomsten om te zetten in verkoop waar mogelijk of verhuur tegen een marktconform tarief. Om de prikkel tot koop te stimuleren wordt een tarief voorgesteld van 70 euro per m2. Deze prijs kan jaarlijks worden geïndexeerd. Als huurprijs voor percelen grond zou aansluiting gezocht kunnen worden bij de erfpachtberekening. Een reële prijs is dan 6 euro per m2. In geval van verkoop kunnen de kosten voor de koper beperkt worden indien deze in een notariële verzamelakte worden opgenomen. De kadastrale kosten zijn ook beperkt om voor kleinere percelen een aangepast tarief geldt van ongeveer 150 euro. Wellicht is het zelfs mogelijk om bij een groot aantal transactie speciale prijsafspraken te maken met de in Waalwijk gevestigde notarissen. 3.3 Bouwmogelijkheden Wanneer een perceel snippergroen in eigendom of in huur wordt verkregen, bestaat ook vaak de wens om op die nieuw verkregen grond iets te bouwen. De bouwmogelijkheden op de grond die bewoners in eigendom hebben verkregen, zijn afhankelijk van de bestemming die op de grond ligt. Een aanvraag om bouwvergunning (voor bijvoorbeeld een erfafscheiding, aanbouw of vrijstaand bijgebouw op het betreffende perceel) wordt altijd getoetst aan het bestemmingsplan. Omdat gemeentelijke groenstroken veelal een bestemming verkeer-verblijf hebben, zal de gewenste bebouwing vaak niet zijn toegestaan en kan de vergunning niet of niet zonder meer worden verleend. In dat geval wordt echter altijd bezien of herziening of ontheffing van het bestemmingsplan mogelijk is. Indien de gewenste bebouwing past binnen het ruimtelijk beleid van de gemeente, kan hieraan medewerking worden verleend en zal in de meeste gevallen ontheffing door middel van een omgevingsvergunning (Wabo) verleend moeten worden.

Beleidsnotitie Verkoop groen- en reststroken

Beleidsnotitie Verkoop groen- en reststroken Beleidsnotitie Verkoop groen- en reststroken Inleiding In aansluiting op de nota grondbeleid 2011 is door het college de wens geuit om het beleid ten aanzien van de uitgifte van een strook openbaar groen

Nadere informatie

Beleidsnota Snippergroen Gemeente Boxtel

Beleidsnota Snippergroen Gemeente Boxtel Beleidsnota Snippergroen Gemeente Boxtel 1. Inleiding 1.1 Aanleiding beleidsnota snippergroen De gemeente beheert openbaar groen. Het groen draagt bij aan de duurzame instandhouding, en zo nodig de verbetering

Nadere informatie

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015)

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding beleidsregels snippergroen Deze beleidsregels zijn opgesteld

Nadere informatie

Beleidsnota snippergroen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsnota snippergroen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsnota snippergroen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoudsopgave 2 Openbaar groen... 4 2.1 Wat is snippergroen?... 4 2.2 Doel van het nieuwe beleid... 4 2.3 Redenen om snippergroen te verkopen...

Nadere informatie

Beleidsnotitie Uitgangspunten voor uitgifte reststroken

Beleidsnotitie Uitgangspunten voor uitgifte reststroken Beleidsnotitie Uitgangspunten voor uitgifte reststroken 1. Algemeen Voor de uitoefening van de gemeentelijke taak bezit de gemeente gronden die openbaar toegankelijk zijn en waar iedereen gebruik van mag

Nadere informatie

Beleidsnota Snippergroen Gemeente Zuidplas mei 2011

Beleidsnota Snippergroen Gemeente Zuidplas mei 2011 ** Beleidsnota Snippergroen Gemeente Zuidplas mei 2011 Aanpassing op grond van besluit B12.000746 Versie: 24 januari 2013 Gemeente Zuidplas Afdeling VROM Beleidsnota Snippergroen Inhoud 1 Inleiding. 3

Nadere informatie

Snippergroenbeleid 2017 gemeente Waalwijk. Hoofdstuk 1. Inleiding

Snippergroenbeleid 2017 gemeente Waalwijk. Hoofdstuk 1. Inleiding Snippergroenbeleid 2017 gemeente Waalwijk Hoofdstuk 1. Inleiding Regelmatig ontvangt het college van B&W verzoeken van inwoners om een stuk grond dat ingericht is met openbaar groen te kopen. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes.

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Inleiding. In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren.

Nadere informatie

o Onderwerp: Beleidsregel verkoop en verhuur reststroken gemeente Overbetuwe gemeente Overbetuwe 2016

o Onderwerp: Beleidsregel verkoop en verhuur reststroken gemeente Overbetuwe gemeente Overbetuwe 2016 gemeente OveľbetUWe o Onderwerp: Beleidsregel verkoop en verhuur reststroken gemeente Overbetuwe gemeente Overbetuwe 2016 Ons kenmerk: 16bwbOŨ015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

lnleiding: Voorstel Het vaststellen van het Snippergroenbeleid Argumenten: Muiden,20 mei 2015

lnleiding: Voorstel Het vaststellen van het Snippergroenbeleid Argumenten: Muiden,20 mei 2015 2 g Jt\tt 2t15 Commissie Vergaderdatum Comm issie Vergaderdatum Raad Onderwerp Registratienummer Ruimte en Samenleving 10 juni 2015 25 juni 2015 Snippergroenbeleid 20 1 5 1 060 Voor technische vragen over

Nadere informatie

Notitie snippergroen. Harmen Huisman Gemeente Drechterland

Notitie snippergroen. Harmen Huisman Gemeente Drechterland 2014 Notitie snippergroen Harmen Huisman Gemeente Drechterland 31-3-2014 Notitie snippergroen 2014 Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Drechterland op 16 juni 2014. Inwerkingtreding: 1 juli

Nadere informatie

Verkoop Openbaar Groen

Verkoop Openbaar Groen Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen [Concept - Versie] Datum: Januari 2014 Naam: Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen, afdeling Omgeving Sectie: Openbaar Groen 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Parkeren bij bedrijven 2013

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Parkeren bij bedrijven 2013 Collegevoorstel Inleiding In de regel moeten bedrijven zorgen dat parkeren op eigen terrein plaatsvindt. De afgelopen periode heeft een aantal bedrijven aangegeven in de knel te zitten met hun parkeercapaciteit.

Nadere informatie

Vragen over het project

Vragen over het project Vragen over het project Wat is de aanleiding? Het project Verkoop en verhuur reststroken openbaar groen is nieuw leven ingeblazen. Het is de wens van het huidige college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsnota. Verkoop snippergroen.

Beleidsnota. Verkoop snippergroen. Beleidsnota Verkoop snippergroen. Beleidsnota verkoop Snippergroen H 1 Aanleiding In het raadsbesluit over de Programmabegroting 2012-2015 is opgenomen dat de gemeente stroken groen kan verkopen aan particulieren.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuur openbare ruimte. Definitief

Algemene voorwaarden. Verhuur openbare ruimte. Definitief Algemene voorwaarden Verhuur openbare ruimte Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden voor de verhuur van openbare ruimte in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

Verkoop/verhuur van groenstroken en aanpak illegaal grondgebruik

Verkoop/verhuur van groenstroken en aanpak illegaal grondgebruik Collegevoorstel Inleiding Elk jaar worden de grondprijzen in de gemeente Heusden vastgesteld in de nota grondprijzen. De verhuurprijzen voor groenstroken zijn daarin niet meegenomen en bovendien wordt

Nadere informatie

Notitie verkoop snippergroen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg 2011

Notitie verkoop snippergroen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg 2011 Notitie verkoop snippergroen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg 2011 Gemeente Leidschendam-Voorburg 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Criteria toetsing uitgifte/verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Evaluatie pilot snippergroen Augustus 2016, Stadsdeelbeheer.

Evaluatie pilot snippergroen Augustus 2016, Stadsdeelbeheer. Evaluatie pilot snippergroen Augustus 2016, Stadsdeelbeheer. Doel van de evaluatie Deze evaluatie geeft weer welke inzichten en concrete resultaten de pilot snippergroen heeft opgeleverd ten aanzien van:

Nadere informatie

Het instrument van verkoop geeft voor de gemeente de meest positieve resultaten, zowel ten aanzien van de eigendomsverhoudingen als de opbrengsten.

Het instrument van verkoop geeft voor de gemeente de meest positieve resultaten, zowel ten aanzien van de eigendomsverhoudingen als de opbrengsten. Nota restgroen 2016 Algemeen kader De huidige situatie In 2011 is de nota restgroen door het college van B&W vastgesteld. In 2016 wordt er gestart met het project gebruik gemeentegronden Stichtse Vecht

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht

Gemeente Papendrecht Gemeente Papendrecht Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht op 23 februari 2016. Inhoud 1. Inleiding 1.1 Definitie van snippergrond 1.2 Doelstelling 1.3 Juridisch kader

Nadere informatie

Gemeentelijk groen en snippergroen / restgrond: verkopen, verhuren of ontruimen?

Gemeentelijk groen en snippergroen / restgrond: verkopen, verhuren of ontruimen? Gemeentelijk groen en snippergroen / restgrond: verkopen, verhuren of ontruimen? Concept 24-11-2010 Inleiding Ingebruikname zonder toestemming Binnen de gemeente Uitgeest is geconstateerd dat gemeentelijk

Nadere informatie

3.1 Uitgiftecriteria Om te kunnen beoordelen of een perceel restgroen voor verkoop in aanmerking komt, wordt er getoetst aan onderstaande criteria.

3.1 Uitgiftecriteria Om te kunnen beoordelen of een perceel restgroen voor verkoop in aanmerking komt, wordt er getoetst aan onderstaande criteria. Nota restgroen 2011 1. Algemeen kader In de drie voormalige gemeenten Maarssen, Loenen en Breukelen was er een verschillend verkoopbeleid ten aanzien van restgroen. Deze nota restgroen harmoniseert het

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel beëindiging onrechtmatig gebruik gemeentegrond gemeente Overbetuwe 2009

Onderwerp: Beleidsregel beëindiging onrechtmatig gebruik gemeentegrond gemeente Overbetuwe 2009 Onderwerp: Beleidsregel beëindiging onrechtmatig gebruik gemeentegrond gemeente Overbetuwe 2009 Ons kenmerk: 09bwb00381 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 4:81 e.v.

Nadere informatie

Verkoop snippergroen en restgronden

Verkoop snippergroen en restgronden Uitvoeringsnotitie Verkoop snippergroen en restgronden Gemeente Weststellingwerf nummer: 2015-12387/intern Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Toetsingskader verkoop snippergroen en restgronden pag. 3

Nadere informatie

Notitie Snippergroen. Gemeente Sluis

Notitie Snippergroen. Gemeente Sluis Notitie Snippergroen Gemeente Sluis Februari 2009 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Uitgangspunten en definities 4 3. Criteria voor het bepalen van snippergroen 4 4. Criteria voor het bepalen van verkoop

Nadere informatie

Beleidsnota Snippergroen 2010 Gemeente Wijdemeren

Beleidsnota Snippergroen 2010 Gemeente Wijdemeren Beleidsnota Snippergroen 2010 Gemeente Wijdemeren Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, op 2 november 2010 te Loosdrecht. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Inleiding 2 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

RESTSTROKENBELEID Gemeente Culemborg. December 2012

RESTSTROKENBELEID Gemeente Culemborg. December 2012 RESTSTROKENBELEID Gemeente Culemborg December 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad op 28 februari 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Verzoek tot aankoop reststrook 2a. Wijze van beleid 2b. Wijze van

Nadere informatie

SBH/ Leefbaarheid en stedelijk beheer 4 RAADSINFORMATIE inzake Handhaving Onrechtmatig Grondgebruik

SBH/ Leefbaarheid en stedelijk beheer 4 RAADSINFORMATIE inzake Handhaving Onrechtmatig Grondgebruik BOUÜUECh Retouradres: Postbus 8 Aan 3300 AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spui boulevard 300 3311 GR DORDRECHT de gemeenteraad F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum Begrotingsprogramma Bijlage(n) Betreft

Nadere informatie

Beleidsnota uitgifte reststroken gemeente Ede

Beleidsnota uitgifte reststroken gemeente Ede Beleidsnota uitgifte reststroken gemeente Ede Ede, 28 februari 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding beleidsnota... 3 1.2. Doelstelling beleidsnota... 3 1.3. Opbouw beleidsnota... 3 1.4.

Nadere informatie

Notitie Snippergroen

Notitie Snippergroen Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Uitgifte van gemeentegrond... 5 2.1. Bestaande huur- en bruikleensituaties... 5 2.2 Bestaande onrechtmatige en nieuwe situaties... 5 2.3 Toetsingscriteria...

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 3 december 2013 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: mr. F. Doting Onderwerp: gemeente eigendommen Hazenweg achter nummers 1 t/m 12 Afdeling

Nadere informatie

NOTITIE VERKOOP EN VERHUUR VAN OPENBARE GROND 2017

NOTITIE VERKOOP EN VERHUUR VAN OPENBARE GROND 2017 NOTITIE VERKOOP EN VERHUUR VAN OPENBARE GROND 2017 Notitie verkoop en verhuur grond gemeente Sluis Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijk kader 3. Uitgeefbare grond 3.1 De grond mag geen structuur-,

Nadere informatie

*Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134

*Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134 Grave *Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134 Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : 16 juni 2014 : Doorstart project snippergroen Portefeuillehouder Afdeling Commissie : H.A.W.M.

Nadere informatie

EVALUATIE BELEIDSNOTITIE SNIPPERGROEN

EVALUATIE BELEIDSNOTITIE SNIPPERGROEN EVALUATIE BELEIDSNOTITIE SNIPPERGROEN Augustus 2012 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Werkwijze en resultaten 2012 4 3. Conclusies en aanbevelingen 6 Evaluatie beleidsnotitie Snippergroen 2 1. INLEIDING In september

Nadere informatie

Weth. C.J. den Blanken (bestemmingsplan) datum raadsvoorstel :

Weth. C.J. den Blanken (bestemmingsplan) datum raadsvoorstel : RAADSVOORSTEL/-BESLUIT Nummer 2010/25 datum raadsvergadering : 20 mei 2010 onderwerp : Voortgang woninggroen portefeuillehouder : Weth. B.M. Veltkamp (woninggroen) Weth. C.J. den Blanken (bestemmingsplan)

Nadere informatie

Agendanr.: Voorstelnr.: RB Onderwerp: Verhuurregeling openbaar groen. Aan de Raad, Heerhugowaard, 29 januari 2013

Agendanr.: Voorstelnr.: RB Onderwerp: Verhuurregeling openbaar groen. Aan de Raad, Heerhugowaard, 29 januari 2013 Agendanr.: Voorstelnr.: RB2013019 Onderwerp: Verhuurregeling openbaar groen Aan de Raad, Heerhugowaard, 29 januari 2013 Beknopt voorstel Om meer marktconform met de uitgifte van openbaar groen om te kunnen

Nadere informatie

Uitgiftebeleid gemeentelijke gronden. Afdeling Ruimte Grondzaken Ingaande: 1 januari 2014 Datum vaststelling: 19 december 2013

Uitgiftebeleid gemeentelijke gronden. Afdeling Ruimte Grondzaken Ingaande: 1 januari 2014 Datum vaststelling: 19 december 2013 Uitgiftebeleid gemeentelijke gronden Afdeling Ruimte Grondzaken Ingaande: 1 januari 2014 Datum vaststelling: 19 december 2013 Inhoudsopgave Bladzijde: H1. Algemeen kader 1.1 Aanleiding 4 1.2 Leeswijzer

Nadere informatie

Huurnota Inhoudsopgave

Huurnota Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Doel van de nota 2 3. Voorwaarden en uitgangspunten 2 4. Verhuur van grond/ water en of rechten 3 5. Indienen verzoek tot huur 4 6. Bevoegdheden op grond van de Gemeentewet

Nadere informatie

Notitie Beleid verkoop openbaar groen Gemeente Twenterand Afdeling Beleid, september 2016

Notitie Beleid verkoop openbaar groen Gemeente Twenterand Afdeling Beleid, september 2016 Notitie Beleid verkoop openbaar groen 2016 Gemeente Twenterand Afdeling Beleid, september 2016 Inhoud Inleiding 3 Reikwijdte 3 Wettelijk Kader 3 Uitgangspunten 3 Voorwaarden verkoop niet-functioneel groen

Nadere informatie

Raad d.d.: 18 november 2008 Budgethouder: Bas van de Berg Corsa registratienr. : 08.47810 2 de Budgethouder: Dick Hornberg

Raad d.d.: 18 november 2008 Budgethouder: Bas van de Berg Corsa registratienr. : 08.47810 2 de Budgethouder: Dick Hornberg Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: C. van Weel Raad d.d.: 18 november 2008 Budgethouder: Bas van de Berg Corsa registratienr. : 08.47810 2 de Budgethouder: Dick Hornberg

Nadere informatie

Actualisatie beleidsnotitie snippergroen gemeente Binnenmaas 2013

Actualisatie beleidsnotitie snippergroen gemeente Binnenmaas 2013 Actualisatie beleidsnotitie snippergroen gemeente Binnenmaas 2013 In deze notitie worden de kaders en procedures uiteengezet voor een zorgvuldige procedure uitgifte snippergroen voor de gemeente Binnenmaas.

Nadere informatie

Kaders verkoop plantsoengrond gemeente Roosendaal (binnen de bebouwde kom)

Kaders verkoop plantsoengrond gemeente Roosendaal (binnen de bebouwde kom) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 33610 20 april 2015 Kaders verkoop plantsoengrond gemeente Roosendaal (binnen de bebouwde kom) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

Nadere informatie

24MEI Besluit: Voorstelnummer: (Z.Qs'Xt') U OZ2- Heerhugowaard Stad van kansen t.

24MEI Besluit: Voorstelnummer: (Z.Qs'Xt') U OZ2- Heerhugowaard Stad van kansen t. Raadsvergadering > 24MEI Besluit: Voorstelnummer: (Z.Qs'Xt') U OZ2- Heerhugowaard Stad van kansen t. Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, RB2011022 Beleid uitgifte openbaar groen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Definitie, criteria en randvoorwaarden 1.1 Niet functionele groen- of reststroken binnen de bebouwde kom

Hoofdstuk 1 Definitie, criteria en randvoorwaarden 1.1 Niet functionele groen- of reststroken binnen de bebouwde kom Aanleiding, Jaarlijks worden vele verzoeken ingediend tot het aankopen of huren van groen- of reststroken binnen de gemeente Boxmeer. Meestal worden dergelijke verzoeken ingediend ter vergroting van een

Nadere informatie

Revindicatiebeleid. Er zijn een tweetal vormen van verjaring:

Revindicatiebeleid. Er zijn een tweetal vormen van verjaring: Revindicatiebeleid Inleiding Het is bekend dat er gemeentegrond, doorgaans groenstroken, in bezit/gebruik genomen zijn. Na een globale inventarisatie blijkt dat het gaat om een gemeentebrede problematiek.

Nadere informatie

NOTITIE OMGEVINGSVERGUNNING UITWEG WOUDRICHEM

NOTITIE OMGEVINGSVERGUNNING UITWEG WOUDRICHEM NOTITIE OMGEVINGSVERGUNNING UITWEG WOUDRICHEM NOTITIE OMGEVINGSVERGUNNING UITWEG WOUDRICHEM Vastgesteld door de gemeenteraad Woudrichem: 17 mei 2011 Uitvoering: VIA H. (Hessel) de Jong L.M. (Leanne) van

Nadere informatie

Nota Grondprijsbeleid 2012

Nota Grondprijsbeleid 2012 Nota Grondprijsbeleid 2012 Versie: 27 juni 2012 Datum vaststelling: 20 juni 2012 I. Inleiding II. Woningbouw 1. Richtlijnen woningtoewijzing gemeente Landerd 2. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo)

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) 2014 Datum vaststelling college van B&W: 18 maart 2014 Datum publicatie: 26 maart 2014 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Snippergroen. Gemeente Deventer Januari 2016

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Snippergroen. Gemeente Deventer Januari 2016 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Snippergroen Gemeente Deventer Januari 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN... 4 INGEDIENDE ZIENSWIJZEN... 4 BIJLAGE 1 LUCHTFOTO S... 6

Nadere informatie

Beleidsnota Grondenbeheer 2016-2019. Gemeente STEIN

Beleidsnota Grondenbeheer 2016-2019. Gemeente STEIN Beleidsnota Grondenbeheer 2016-2019 Gemeente STEIN Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1. Inleiding 1.2. Geldigheidsduur van deze nota 2. Uitgiftebeleid m.b.t. verkoop, verhuur, pacht en ingebruikgeving 4 2.1.

Nadere informatie

Nota Uitgifte Openbare Ruimte 2013. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Nota Uitgifte Openbare Ruimte 2013. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Nota Uitgifte Openbare Ruimte 2013 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding Nota Uitgifte Openbare Ruimte... 3 1.2 Inwerkingtreding Nota Uitgifte Openbare Ruimte 2013...

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND y^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND 1 7 datum indiening: 10 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: afdeling: Juridische Zaken en Eigendommen Onderwerp:

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE SNIPPERGROEN GEMEENTE

BELEIDSNOTITIE SNIPPERGROEN GEMEENTE BELEIDSNOTITIE SNIPPERGROEN GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND DELFLAND 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Pag. 2 2. OVERKOEPELENDE VISIES OVER (OPENBAAR) GROEN. Pag. 2 3. WAT IS SNIPPERGROEN?... Pag. 4 4. IN WELKE

Nadere informatie

Nota Uitgiftebeleid Openbaar Groen.

Nota Uitgiftebeleid Openbaar Groen. Nota Uitgiftebeleid Openbaar Groen. Bureau Vastgoed gemeente Hoorn Januari 2011 Inhoudsopgave Inleiding 1.Beschrijving soorten groen 4 2.Toetsingscriteria 5 3.Adoptie of onderhoud 8 4.Geschillencommissie

Nadere informatie

Er is een bijlage toegevoegd (deze Nota van Zienswijzen). SAB 8

Er is een bijlage toegevoegd (deze Nota van Zienswijzen). SAB 8 toelichting o o De toelichting is geactualiseerd wat betreft status (vastgesteld bestemmingsplan) en een beschrijving van de procedure (terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan); Er is een bijlage toegevoegd

Nadere informatie

Gemeente Hardenberg SNIPPERGROENBELEID

Gemeente Hardenberg SNIPPERGROENBELEID Gemeente Hardenberg SNIPPERGROENBELEID Gemeente Hardenberg Beleidsnota, vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg op 21 september 2010 Cluster Gebouwen en Gronden/Adviseur

Nadere informatie

Beleidsnota Snippergroen

Beleidsnota Snippergroen G E M E E N T E B O R N E Beleidsnota Snippergroen Opgesteld in opdracht van de gemeente Borne Metafoor Vastgoed en Software - Lelystad Marian Mulder, 28-10-2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen Pagina 3 a. Voorwoord

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 99396 Sector: Grondgebied Team : Gebiedsontwikkeling Ontworpen door: Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed Besluit: 1. te starten met de voorbereidingen

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

NOTA GRONDZAKEN 2010-2014

NOTA GRONDZAKEN 2010-2014 NOTA GRONDZAKEN 2010-2014 Gemeente Neerijnen Vastgesteld raad d.d. 2010 Versie: 10 december 2009 2 INHOUD pagina Inleiding 3 Wettelijk kader 3 Uitgangspunten 3 Definitie snippergroen/restgrond 4 Verkoop:

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2016

Nota Grondprijzen 2016 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Grondbedrijf en Vastgoedzaken Nota Grondprijzen 2016 Datum 5 januari 2016 Auteur Mark Slingerland Versie Vastgesteld door B&W op 12

Nadere informatie

Notitie beleidsregels. verkoop en verhuur van overhoeken. Notitie beleidsregels verkoop en verhuur van overhoeken Pagina 1 van 9

Notitie beleidsregels. verkoop en verhuur van overhoeken. Notitie beleidsregels verkoop en verhuur van overhoeken Pagina 1 van 9 Notitie beleidsregels verkoop en verhuur van overhoeken Notitie beleidsregels verkoop en verhuur van overhoeken Pagina 1 van 9 Notitie beleidsregels... 1 1. Aanleiding... 3 2. Inleiding... 3 3. Actief

Nadere informatie

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd)

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) D161278889 *D161278889* Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) Wij hebben op 20 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van: voor het plaatsen van een parasoldoek

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 2014

Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 7617 20 februari 2014 Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 2014 Beleidsregel Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

Nadere informatie

In het vergunningenspoor worden de volgende toetsingscriteria gebruikt.

In het vergunningenspoor worden de volgende toetsingscriteria gebruikt. Beleidsregels onderhoudsstroken langs a-wateren 1. Inleiding Het beheer en onderhoud van a-wateren is een belangrijke taak van het waterschap. Door de toenemende gronddruk in het beheergebied wordt op

Nadere informatie

Van één, of van allen?

Van één, of van allen? Van één, of van allen? Voorwoord De afgelopen jaren is er een hoop veranderd in gemeente Heerenveen. Nieuwbouw, uitbreiding, revitalisatie en verandering van de infrastructuur zijn enkele voorbeelden hiervan.

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 366312 Dossier: OV17139 Documentnummer: 366312BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 11 augustus 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

Handhaving clandestien grondgebruik gemeente Oisterwijk. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling April 2004. 1. Inleiding

Handhaving clandestien grondgebruik gemeente Oisterwijk. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling April 2004. 1. Inleiding Handhaving clandestien grondgebruik gemeente Oisterwijk Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling April 2004 1. Inleiding Op diverse locaties in de gemeente Oisterwijk wordt illegaal gebruik gemaakt van gemeentegrond.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht j o artikel 4 van bijlage II Besluit omgevingsrecht Gemeente Barneveld maart 2013 Afwijkingenbeleid

Nadere informatie

Dit voorstel is gericht op de plannen voor de herinrichting van de woonwagenlocatie aan de Sportlaan te Drunen.

Dit voorstel is gericht op de plannen voor de herinrichting van de woonwagenlocatie aan de Sportlaan te Drunen. Raadsvoorstel Inleiding Dit voorstel is gericht op de plannen voor de herinrichting van de woonwagenlocatie aan de Sportlaan te Drunen. Op 16 december 2008 was een voorstel tot herinrichting van de vier

Nadere informatie

Aanvraagformulier aankoop restgroen

Aanvraagformulier aankoop restgroen Aanvraagformulier aankoop restgroen Datum aanvraag: Burgerservicenummer: KvK-nummer: Vestigingsnummer: Achternaam of Naam Bedrijf: Voorletter(s): Tussenvoegsel(s): Straatnaam: Huisnummer: Postcode: Huisletter

Nadere informatie

Beleidsregel inritvergunningen Bunschoten gelet op artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Bunschoten;

Beleidsregel inritvergunningen Bunschoten gelet op artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Bunschoten; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bunschoten Nr. 151644 31 augustus 2017 Beleidsregel inritvergunningen Bunschoten 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Bunschoten, gelet op

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 26 juli 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 26 juli 2016 2.2.12 1 Dossier 546 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 546 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 26 juli 2016 Agendapunt 2.2.12 Omschrijving Leegstaand gemeentelijk woningbezit in relatie tot de tijdelijke

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Beleid en Ontwikkeling

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Beleid en Ontwikkeling BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Beleid en Ontwikkeling 17-10-14 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: Ruimte/Ontwerp; OBM/Vastgoed B. Er is wel

Nadere informatie

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. definitief

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. definitief Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen definitief 25-09-2009 1 Inleiding De Leegstandwet voorziet in de mogelijkheid voor eigenaren om bepaalde leegstaande woningen tijdelijk te

Nadere informatie

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland Wat en hoe PLANSCHADE druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland 2008 afdeling Bestuursondersteuning / COM-EJ-102008 2 11 Als de nieuwe wet en de twee procentregel van toepassing is op het voorbeeld dan

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015

Grondprijzenbrief 2015 Grondprijzenbrief 2015 Inleiding De grondprijzenbrief 2015 geeft de door de gemeente Ede te hanteren prijzen weer voor gronden die in Ede door de gemeente worden uitgegeven met verschillende bestemmingen.

Nadere informatie

Gemeente Ommen SNIPPERGROENBELEID

Gemeente Ommen SNIPPERGROENBELEID Gemeente Ommen SNIPPERGROENBELEID Gemeente Ommen Beleidsnota, vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen op 15 januari 2013 Team Infrastructuur, Gebouwen en Gronden/Adviseur Metafoor

Nadere informatie

Beleidsnota illegaal grondgebruik. 1. Inleiding

Beleidsnota illegaal grondgebruik. 1. Inleiding Beleidsnota illegaal grondgebruik 1. Inleiding Op diverse locaties in de gemeente Oost Gelre wordt zonder recht of titel (onrechtmatig) gebruik gemaakt van gemeentegrond. In de meeste gevallen wordt deze

Nadere informatie

Nota Plattelandswoningen Wijdemeren

Nota Plattelandswoningen Wijdemeren 1 Nota Plattelandswoningen Wijdemeren 1. Aanleiding Op 1 januari 2013 is de wet plattelandswoning in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Nadere informatie

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM VIGEREND BESTEMMINGSPLAN GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN Het onderhavige bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer OLOGYD09. Onderwerp Deregulering kapvergunningstelsel

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer OLOGYD09. Onderwerp Deregulering kapvergunningstelsel Raadsvoorstel Inleiding Op 15 december 2009 heeft u besloten de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te herzien. Bij deze herziening zijn veel van de in de APV opgenomen vergunning- en ontheffingstelsels

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN ONRECHTMATIG GEBRUIK GEMEENTEGROND

STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN ONRECHTMATIG GEBRUIK GEMEENTEGROND STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN ONRECHTMATIG GEBRUIK GEMEENTEGROND Situatie waarbij in rood de erfgrens is aangegeven. 1. Inleiding Dit stappenplan maakt onderdeel

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Wavin Diensten B.V. Aangevraagde activiteiten : Aanleggen in- en uitrit en vellen van een eikenboom Locatie : J.C. Kellerlaan

Nadere informatie

Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf. Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus Bekendgemaakt op 3 september 2014

Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf. Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus Bekendgemaakt op 3 september 2014 Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus 2014 Bekendgemaakt op 3 september 2014 Inwerkingtreding op 4 september 2014 Wijzigingen vastgesteld

Nadere informatie

Nota (rest)strokenbeleid 2012-2017 GEMEENTE PEEL EN MAAS

Nota (rest)strokenbeleid 2012-2017 GEMEENTE PEEL EN MAAS Nota (rest)strokenbeleid 2012-2017 GEMEENTE PEEL EN MAAS Gemeente Peel en Maas Vastgesteld raad d.d.. Versie: 27042012 1 INHOUD Pagina Inleiding 3 Definitie (rest)strook grond 4 Wettelijk kader 4 Actief/passief

Nadere informatie

REVINDICATIEBELEID Inleiding Revindicatie Verjaring Revindicatieprocedure

REVINDICATIEBELEID Inleiding Revindicatie Verjaring Revindicatieprocedure REVINDICATIEBELEID Inleiding Het komt regelmatig voor dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond. Onrechtmatig gebruik houdt in dat particulieren of bedrijven zonder toestemming van de gemeente

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Aanvraag Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Met dit formulier kunt u een vergunning

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. R.G.J. ter Beek SB OA / G Nota snippergroen Facetagenda: Duurzaamheid

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. R.G.J. ter Beek SB OA / G Nota snippergroen Facetagenda: Duurzaamheid SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 13G200295 R.G.J. ter Beek SB OA 505205 / 505205 ONDERWERP Nota snippergroen 2013 AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2015

Nota Grondprijzen 2015 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Grondbedrijf en Vastgoedzaken Nota Grondprijzen 2015 Datum 5 januari 2015 Auteur Mark Slingerland Versie Vastgesteld door B&W op 13

Nadere informatie

Onderwerp Aansprakelijkheidsstelling door bewoners Zwembadweg

Onderwerp Aansprakelijkheidsstelling door bewoners Zwembadweg Onderwerp Aansprakelijkheidsstelling door bewoners Zwembadweg Voorgesteld besluit 1. Afwijzen van aansprakelijkheid en het bijbehorend verzoek tot schadeloosstelling; 2. Niet in te stemmen met het verzoek

Nadere informatie

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 9 december 2014 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 9 december 2014 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 9 december 2014 Corr. nr.: 2014.15827 Onderwerp : Tussentijdse aanpassing beleid "Uitgifte reststroken" Programma : 3. Woon-

Nadere informatie

Beleidsnota illegaal grondgebruik. 1. Inleiding

Beleidsnota illegaal grondgebruik. 1. Inleiding Beleidsnota illegaal grondgebruik 1. Inleiding Op diverse locaties in de gemeente Oost Gelre wordt zonder recht of titel (onrechtmatig) gebruik gemaakt van gemeentegrond. In de meeste gevallen wordt deze

Nadere informatie

Grenzen (v)erkennen. Groenstroken/snippergrond- en erfpachtbeleid Gemeente Harlingen

Grenzen (v)erkennen. Groenstroken/snippergrond- en erfpachtbeleid Gemeente Harlingen Grenzen (v)erkennen Groenstroken/snippergrond- en erfpachtbeleid Gemeente Harlingen INHOUD Hoofdstuk Blz. Inhoudsopgave 2 1. Aanleiding 3 2. Huidige situatie 4 Voorkeur 4 Uitgezonderd 4 Prijsbepaling 4

Nadere informatie