Datamodel data.overheid.nl DONL-DM versie 0.6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datamodel data.overheid.nl DONL-DM versie 0.6"

Transcriptie

1 Datamodel data.overheid.nl DONL-DM versie Inleiding 1.1. Wijzigingshistorie Versie& Datum& Omschrijving& Auteur& Eersteconcept HansOverbeek (KOOP) Grondslagvandatasettoegevoegd 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 1/19 Rollenuitstelselhandboekovergenomen OWMSWaardelijstenbenoemd Directedownloadlinkstoegelicht Modelopgeschoond Attribuutgrondslagciteertiteltoegevoegd. RelatieAanmeldertoegevoegd. Publicatieopdata.overheid.nl Aanpassingaanworkflow Aanscherpenwaardelijsten AttributenLODStars,DoelenKwaliteit toegevoegd Leeswijzerbijdezeversie DitdocumentspecificeerthetdatamodelvandeCatalogusvoorDatasetsop data.overheid.nl(donldm).hetdoelvandonldmisomtespecificerenwelke informatieopdata.overheid.nlwordtvastgelegdengetoond.ookbeschrijfthetwelke metadatadata.overheid.nlkanharvestenvananderedatacatalogi.hetisgebaseerdop hetnederlandsetoepassingsprofielvandcat(dcatnl)datnoginontwikkelingis (d.d ). Dezeversiekentnogeenaantalopenstaandeissues: EenaantalreferentielijstenmoetennoginOWMSwordenopgenomen. OpbasisvandemogelijkhedenvandelaatsteversievanCKANkunnendetailsin ditdatamodelwordenbijgesteld.

2 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT 1.3. Uitgangspunten Voorhetdatamodelvoordata.overheid.nlnemenwedevolgendeuitgangspunten: waarmogelijkvolgthetdatamodeldespecificatiesvandcatnl[3]datweeris afgeleidvandcateu[2],heteuropesetoepassingsprofielvandcat[1]. Hetdatamodelhoudtrekeningmetspecificatiesinanderestandaardenvoor Datasets,metnamedievanhetNederlandstoepassingsprofielvoorGeodata: ISO19115.[4]Dezegeostandaardwordtmomenteelaangepastaande richtlijnendieinspre[8]geeftvoorgeoinformatie. Dataportalen,catalogivandatasetsenmetadatabrokersinNederlandmoeten zoeenvoudigmogelijkhunmetadatakunnenuitwisselenmetdata.overheid.nl.zij hoevenenkeldemetadatavandedatasetsendecatalogusrecordsuitte wisselen.debeschrijvingvandecatalogusendebeheerpartijenwordenniet automatischuitgewisseld. Data.overheid.nlpubliceertmetadataconformOWMSengebruikt referentiegegevensvanowms.[7] ApplicatiesdieconformDCATNLzijnopgezetkunnenonderlingbeschrijvingen vandatasetsaanbiedenenontvangenzoalsbeschrevenindesectie Terminologie.Incombinatiemetinformatieopdata.overheid.nlkunnen applicatiesconformdcateudataaanbieden. Onderstaandefiguurillustreertdit. 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 2/19

3 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT Ditbetekentdatdata.overheid.nlcompliantismetDCATEU,DCATNLenOWMSendat data.overheid.nlmetadatakanontvangenenverwerkendiecompliantismetiso DCAT%NL Debasisvoorditdatamodelvandata.overheid.nlis DCATNL,eenIPMvoorDatasets [3]destandaardvoordeuitwisselingvanmetadatatussendatacatalogi,zoals data.overheid.nl,nationaalgeoregister(ngr)enbijvoorbeeldookde(open)data catalogivangemeentenenprovincies. DCATNLmoetrekeninghoudenmetinternationalestandaardenopditgebied.Twee standaardenspeleneenrol: 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 3/19 1. DCAT[1]iseentoonaangevendeW3Cstandaardvoormetadatavandatacatalogi. BinnendeEU(DGconnect,ISAprogramenhetEUpublicationoffice)iseen toepassingsprofiel[2]voordcatopgesteld.hieroverzeggenzijzelf:"thedcat ApplicationprofilefordataportalsinEurope(DCATEU)isaspecificationbased onthedatacataloguevocabulary(dcat)fordescribingpublicsectordatasetsin Europe.Itsbasicusecaseistoenableacrossdataportalsearchfordatasetsand makepublicsectordatabettersearchableacrossbordersandsectors.thiscanbe achievedbytheexchangeofdescriptionsofdatasetsamongdataportals." 2. ISO19115enISO19119zijnstandaardenvoormetadatavanGeoinformatieen geoservices.dezestandaardenwordengehanteerddoorhetngrvolgenshet Nederlandsetoepassingsprofiel[4]. DCATNLbevat: EenvertalingvandeEngelselabelsvanDCATnaarNederlandselabels; EenkeuzevoorwelkeentiteitenenattributenuithetDCATmodelwij overnemen; Eeninvullingvanhetwaardebereikvandeattributen(zoalsbijvoorbeeldOWMS waardelijstenvoororganisaties); EenmappingvanhetmetadatamodelvandeNederlandsemetadataprofielenop ISO19115enISO19119naarDCAT; EenmappingvanOWMS(DublinCore)naarDCAT Definities EenAgentiseenpartij(persoonoforganisatieoforganisatieonderdeel)diekan handelenmeteeneigenverantwoordelijkheid. EenDatasetiseenverzameling(ookwelcollectie)vandata,gepubliceerdofbeheerd dooreendataportaalentoegankelijkineenofmeerformaten. EenDataportaal(Engelseterm:Data(Portal)iseensysteemophetwebdatservices aanbiedtomdatasetsteverkrijgen.doorgaans(maarnietnoodzakelijk)biedteen dataportaaleendatacatalogusaanmetbeschrijvingenvandatasets.

4 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT EenDatacatalogusiseenverzamelinggestructureerdebeschrijvingenvanDatasetsdie gebruikersofsystemeninstaatsteltomdatasetstevindenopbasisvanbepaalde kenmerken. EenRegistratiehouderiseenagentmeteindverantwoordelijkheidvooreenDataset. DaarnaastisdeRegistratiehouder(ookverantwoordelijkvoorderelatiemetde Verstrekker. Een&Toepassingsprofiel(Engelseterm:Application(Profile)iseenspecificatiedie termenvaneenofmeeronderliggendestandaardenhergebruiktenmeerspecifiek maaktdoorverplichte,aanbevolenenoptioneleelementenaantewijzenvooreen specifiektoepassingoftoepassingsgebiedenaanbevelingendoetvoortegebruiken waardelijsten. EenVerstrekker&iseenAgentdieeenDatasettechnischbeheertenpubliceert.Vaak, maarnietnoodzakelijk,isditookderegistratiehouder.( Todo:CheckenhoeditmetISO19115mapt.Daarzitook Verstrekker in Terminologie DezeisgebaseerdopdeterminologiediebeschrevenwordtinHoofdstuk5vanDCAT EU. InDCATNLiseensemantischmodel.Daarinishetgebruikelijkomover classes en properties tespreken.inditdatamodelsprekenwevan entiteiten en attributen om onderscheidtemakentussendesemantischedefinitiesvaneenstandaardendemeer concretedefinitiesineenapplicatiemodel. InDCATNLwordenclassesenpropertiesgegroepeerdonderdekopjes Mandatory, Recommended, Optional, Reference en Datatype.Dezetermenhebbeneen vergelijkbarebetekenisinditdatamodel: 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 4/19 Mandatory&entiteit:EenbeschrijvingvaneenDatasetispasvolledigalsdie entiteitaanwezigis. Recommended&entiteit:EenbeschrijvingvaneenDatasetispasvolledigalsdie entiteitaanwezigisineensituatiewaardezeinformatiebeschikbaaris. Optional&entiteit:EenbeschrijvingvaneenDatasetkaninformatieoverdie entiteitbevatten,maarditisnietverplicht. Reference&entiteit:data.overheid.nlenstandaarden.overheid.nlpubliceren entiteitenwaarbeschrijvingenvandatasetsnaarkunnenverwijzenmiddelseen URI. Datatype:Beschrijvingvanhetformaatvaneenattribuutwaarde. Mandatory&attribuut:Eenentiteitkannietwordenvastgelegdin data.overheid.nlalshetattribuutgeenwaardeheeft. Recommended&attribuut:Eenentiteitmagnietwordenvastgelegdin data.overheid.nlalshetattribuutgeenwaardeheeft,terwijldezewelbeschikbaar is.

5 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT Optional&attribuut:Eenentiteitmagookwordenvastgelegdindata.overheid.nl alshetattribuutgeenwaardeheeft. DeURIsinditdocumentkomenovereenmetdeURIsvandeclassesenpropertiesin DCATEU. 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 5/19

6 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT 2. Architectuurdata.overheid.nl Data.overheid.nliseencatalogusvoorbeschrijvingenvandatasets.Dedatasetszelf wordennietopgeslagenindata.overheid.nl.debeschrijvingenvandatasets (metadatarecords)kunnenrechtstreekshandmatigwordeningevoerdop data.overheid.nlofgeautomatiseerdwordenuitgewisseldmetanderedatacatalogi (zoalsbijvoorbeeldhetnationaalgeoregister(ngr)ofstatlinevanhetcbs). Develdenvandemetadatarecordsbevattentekstuelewaarden(literals,zoals bijvoorbeeldvrijetekstofeendatum)ofverwijzingennaarreferentiegegevens(uri s, bijvoorbeeldvanorganisatiesofvanonderwerpen). Dereferentiegegevenswordenonderhoudendoordebeheerdersvandata.overheid.nl enowmsbijkoop. DemetadatabeschrijftenkeldeentiteitenDatasetenDistributieenverwijstalleennaar dereferentiegegevens.diewordenonderhoudenopdata.overheid.nlof standaarden.overheid.nl. 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 6/19

7 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT 3. Datamodel InhetDatamodelvoordata.overheid.nlstaandeentiteitenDatasetenDistributie( centraal.datasetswordenaangebodenopdataportalen,zoalshetngrende Dataportalenvangemeentenenprovincies.EenCatalogusrecordineenCatalogus beschrijfteendataset.data.overheid.nlverzameltdezemetadata,slaatdezeopinde databaseenpubliceertze. KOOPbeheerteenlijstvanCatalogieneenlijstvanVerstrekkers(en(Registratiehouders engeeftdezeeenuriopdata.overheid.nl.dezeuriskunnenlandelijkgebruiktworden omdezeentiteitenopeenpersistentewijzemeeaanteduiden. Data.overheid.nlmaaktverdergebruikvaneenaantalreferentiegegevensuitOWMS waardelijsten 1. 1 Sommigewaardelijstenmoetennogwordenopgesteld. 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 7/19

8 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT Deentiteiteninditmodelwordeninonderstaandetabellenverdertoegelicht. Legenda Man& Entiteit& Class& Waardelijst& (Cen)& M/Rec/O/RefstaatvoorMandatory,Recommended,OptionalenReference. Naamvandeentiteitinhetdatamodel. ClassURIinDCATNL. Eenofmeerlijstenmetreferentiewaarden. Ntb betekent Naderte bepalen MetadatarecordsvoorDatasets Demetadatarecordsvoordatasetsbeschrijvendatasetsenhundistributies.Ditzijnde recordsdietussendatacatalogiwordenuitgewisseldofdoordatastewardsop data.overheid.nlkunnenwordeningevoerd. Man& Entiteit& Class& Toelichting& M Dataset dcat:dataset Verzamelinggestructureerdegegevens.De entiteitdatasetindonldmcorrespondeert metdeclassesdatasetencatalogusrecorduit DCATNL.Catalogusrecordisdebeschrijving vandedatasetineencatalogus.opbasisvande wijzigingsdatumvanhetcatalogusrecord wordendegegevensuithetlaatsterecord overgenomen. Rec Distributie dcat:distribution FysiekeimplementatievaneenDatasetineen bepaaldformaat Referentiegegevensopdata.overheid.nl Opdata.overheid.nlwordenreferentiegegevensonderhoudenoverdedatacatalogiende organisatiesdiedatasetsbeheren. Man& Entiteit& Class& Toelichting& Ref Catalogus dcat:catalog EenverzamelingbeschrijvingenvanDatasets. Opdata.overheid.nlwordteenlijstvan datacatalogibijgehouden. Ref Beheerpartij dcat:agent Registratiehouderofverstrekker. Opdata.overheid.nlwordteenlijstvan beheerdersbijgehouden. 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 8/19

9 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT 3.3. ReferentiegegevensuitOWMS Opstandaarden.overheid.nlwordteenaantalwaardelijstenmetreferentiegegevens aangeboden. Man& Entiteit& Class& Waardebereik& Toelichting& Ref Onderwerp skos:concept Onderwerpindeling Eenonderwerpvaneen Dataset. Ref Waardelijst skos:conceptscheme Namenvan onderwerpindelingen Ref Frequentie dcterms:frequency Ref Licentietype dcterms:licence Document Aantalmaalper tijdseenheid Opendatalicenties Ref Locatie dcterms:location PlaatsbepalingdoorGeo coördinatenofgeo namen Ref Mediatype dcterms:mediatype OrExtent Bestandsformaten Eenverzameling definitiesvan Categorieën. Hetaantalmaalper tijdseenheiddateen gebeurtenisoptreedt. Eenjuridischdocument datofficieeltoestemming geefttotbepaaldgebruik vaneenresource. Eenplaatsopaarde.Deze kandirectworden aangeduidmet coördinatenofindirect meteenidentifier(naam ofcode). Bestandformaatvaneen dataset. Ref Organisatietype skos:concept Organisatietype Typeorganisatiedatde datasetverstrekt. Ref Regeling overheid:regeling Linknaarweten regelgevingvolgensde LiDOstandaarden Verwijzingnaarweten regelgeving. Ref Standaard dcterms:standard Datastandaarden Specificatiewaareen resourceaanvoldoet Ref Wijzigingstype DCATwijzigingstype Soortwijziging.DCAT schrijftminofmeervoor: (:created,:updated, :deleted) Ref Status adms:status StatusindelingADMS Eenindicatievande levensfasevaneen Dataset. 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 9/19

10 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT 3.4. Waardelijsten Devolgendewaardelijstenwordengebruiktopdata.overheid.nl. Waardebereik& Waardelijst(Cen)& Toelichting& Onderwerpindeling Namenvan onderwerpindelingen Aantalmaalper tijdseenheid overheid: TaxonomieBeleidsagenda overheidds:rubricering*) overheid:frequentie*) DeTaxonomieBeleidsagenda(ookwel Activiteitenindexgenoemd)wordtalgebruikt voormeerinformatiecollecties,zoalsofficiële publicaties.erwordtbovendieneenmapping gemaaktnaardeeurovocdieindcateu wordtaanbevolen. Eenlijstmetnamenvan onderwerpindelingendieincatalogigebruikt worden.handmatigonderhoudenop data.overheid.nlofinowms. Hetaantalmaalpertijdseenheiddateen gebeurtenisoptreedt. WL:vertalingopbasisvan 2.ZieDCATEU. OpenDatalicenties overheid:licentietype*) Eenjuridischdocumentdatofficieel toestemminggeefttotbepaaldgebruikvan eenresource. WL: PubliekDomein CC0 GeoGedeeldlicentie CCBY Licentieonbekend Geenopenlicentie Plaatsbepalingdoor Geocoördinatenof Geonamen overheid:gemeente overheid:provincie overheid:waterschap overheid:epsg28992 (rijksdriehoekstelsel) [TODO:Uitzoekenofnog anderelocatiemetadata gebruiktkanworden] Eenplaatsopaarde.Dezekandirectworden aangeduidmetcoördinatenofindirectmet eenidentifier(naamofcode). EPSG28992zijncoördinateninhet rijksdriehoekstelsel. Ookkandegemeente,provincieof waterschapuitdeowmswaardelijsten wordengekozen.delocatieisdanhet mandaatgebiedvandebetreffende organisatie. 2 Cld/freqisweerafgeleidvanhttp://www.loc.gov/marc/holdings/hd html 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 10/19

11 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 11/19 Waardebereik& Waardelijst(Cen)& Toelichting& Bestandsformaten overheid:mediatypes*) Bestandformaatvaneendataset.Selectieuit IANAMediatypes: application/atom+xml application/json application/ld+json application/msword application/pdf application/rdf+xml application/soap+xml application/vnd.msexcel application/zip text/csv text/html text/n3 text/turtle text/xml Organisatietype overheid:organisatietype*) ofadms:organisationtype Typeorganisatiedatdedatasetverstrekt. OWMSWaardelijstmetdevolgende waarden: Gemeente Provincie Waterschap Zelfstandigbestuursorgaan Gemeenschappelijkeregeling Dienst Datastandaarden overheid:standaard Specificatiewaareenresourceaanvoldoet. Nogoptestellenwaardelijst.Bijvoorbeeld waardenvolgensdeencodingguidelinesvan INSPIRE?ZieISO DCATwijzigingstype overheid:wijzigingstype*) HoorteigenlijknietinOWMS thuis,maarineeneigen namespacevoordcatnl: overheidds.moetenditwel Engelsetermenzijn?DCATEU ishiernieterggoedofscherp. Soortwijziging.Vertalingvandelijstdie DCATEUvoorschrijft: Nieuw(:created) Gewijzigd(:updated) Verwijderd(:deleted) StatusindelingADMS overheid:status*) Eenindicatievandelevensfasevaneen Dataset. Vertalingopbasisvanadms:Status: Volledig(Completed) Verouderd(Deprecated) Inontwikkeling (UnderDevelopment) Teruggetrokken(Withdrawn)

12 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT *)WaardelijstmoetnogaangemaaktwordeninOWMS Datatypen DevolgendeclassesuitDCATEUofDCATNLzijninhetdatamodelvandata.overheid.nl geïmplementeerdalsvrijetekstofdatatypeennietalsentiteitgemodelleerd. Classnaam URI& Toelichting Literal rdfs:literal LiteralzoalsgedefinieerddoorRDF;eentekst string Document foaf:document Tekstuelebron,bedoeldvooreenmenselijke lezer,metinformatie,bijvoorbeeldeenweb paginaovereendataset Identificatie adms:identifier xsd:anyurizoalsgedefinieerddoorw3cinde specificatievanxmlschema[5] Taal dcterms:linguistic System xml:langzoalsgedefinieerddoorw3cinde specifactievanxml[6] Periode dcterms:periodoftime Samengestelddatatypemetstarteneinddatum volgensowmsxml Contactgegevens v:vcard Aangezienerveelverschilisinde contactgegevensdieorganisatiesverstrekken,is ditnietuitgemodelleerd,maarvrijetekst Attributen Devolgendeparagrafenbeschrijvendeattributenmetvoorbeeldenvandewaardedie eenattribuutzoukunnenhebben.isdewaardeeenliteral(tekenreeks)danstaatdeze tussendubbelequotes,zoalsbijvoorbeeld Isdewaardeeennonliteral danbetrefthetenverwijzingnaareenentiteit.bijvoorbeeld:ministerievanfinanciën. DeimplementatieisafhankelijkvandetekiezenoplossingenkaneenURIzijn(indit gevalhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ministerie_van_financien)ofeen label.indeapplicatiewordtaltijdeenlabelgetoond Dataset(mandatory) Dedatasetbeschrijftfunctioneeldeherkomsteninhoudvandedata.Datasetsworden aangeleverddoordedatacatalogiofhandmatigingevoerdopdata.overheid.nl.de attributendiebeginnenmet md (metadata)zijndeeigenschappenvanhet catalogusrecorddatdedatasetbeschrijft.alseendatasetinmeerderecatalogiwordt beschrevendanwordendegegevensuitdecatalogusmetdelaatstewijzigingsdatum overgenomen.data.overheid.nliszelfookeencatalogus.alsdemetadataop data.overheid.nlwordtingevoerdennietuiteenanderecataloguswordtverkregen,dan isdecatalogus data.overheid.nl. 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 12/19

13 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT Dataset& Man& Attribuut& DCAT&Property& WaardeC bereik& Toelichting/Voorbeeld& data.gov.uk& M& URI& dct:identifier DT: xsd:anyuri M& titel& dct:title DT:overheid: VrijeTekst M& M& omschrijc ving& wijzigingsc datum& dct:description DT:overheid: VrijeTekst /dataset/ Rijksbegroting2014 Eenoverzichtvan uitgaven,verplichtingenen ontvangstenperartikel vandedepartementale begrotingen. (deurl) (Titel) (Beschrijving) dct:modified DT:xml:date Dateupdate future(???) M& taal& dct:language DT:xml:lang nlnl (Niet?) M& registratiec houder& overheid:authority WL: Beheerpartij R& verstrekker& dct:publisher WL: Beheerpartij R& trefwoord& dcat:keyword DT:overheid: VrijeTekst R& thema& dcat:theme WL: Onderwerp indeling R& landingsc pagina& dcat:landingpage DT: xsd:anyuri R& licentie& dct:license WL: overheidds: Licentietype R& locatie& dct:spatial WL/DT: Plaats bepaling R& O& O& dekking&in& tijd& wijzigingsc frequentie& uitgiftec datum& MinisterievanFinanciën MinisterievanFinanciën begrotingsstaat, najaarsnota Financiën oting.nl/ Publiekdomein(CC0) GemeenteArnhem dct:temporal DT:Periode Startdatum Einddatum dct:accrual Periodicity WL: overheid: Frequentie 1keerpermaand (Niet?) Sourceagency (Niet?) Theme (Niet?) Licensedunder (Dataset) "Geographic coverage (naamlocatie) Temporal coverage Update frequency dct:issued DT:xml:date (Niet?) O& conform& dct:conformsto DT:overheid: VrijeTekst TaxonomyURL 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 13/19

14 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT Dataset& Man& Attribuut& DCAT&Property& WaardeC bereik& Toelichting/Voorbeeld& data.gov.uk& O& Grondslag& overheid: grondslag DT:overheid: Regeling Wettelijkegrondslagop basiswaarvandedatasetis opgesteld. N/A Juriconnectlinknaarwet enregelgeving. Bijvoorbeeld: /BWBR / [TODO: reallifevbzoeken] O& Grondslag& citeertitel& donl:grondslagcite ertitel Vrijetekst Citeertitelvande grondslag. N/A Tekstvoordelinknaarde grondslag.bijvoorbeeld: BesluitGeodataWater [TODO:reallifevbzoeken] O& rechten& dct:rights DT:overheid: VrijeTekst (Niet?) O& LODStars& overheidds: LODStars WL: overheidds: Stars AantalLODsterren(15), leegis0sterrenbetekent onbekend. N/A O& Doel& overheidds:doel Vrijetekst Doelwaarmeededataset issamengesteld. Waarschuwingenvoor bepaaldeinterpretatiesof anderevormenvan gebruik.indienconcrete wetsartikelenvan toepassingzijndienendie hierookteworden vermeld. N/A O& Kwaliteit& overheidds: kwaliteit Vrijetekst Compleetheidvande dataseteneventuele evidentefouten. N/A M& mdc catalogus& dct:partof WL: overheidds: Catalogus N/A N/A M& mdcuri& dct:identifier DT: xsd:anyuri (Niet?) M& mdc wijzigingsc datum& dct:modified DT:xml:date Modifiedon data.gov.uk 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 14/19

15 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT Dataset& Man& Attribuut& DCAT&Property& WaardeC bereik& Toelichting/Voorbeeld& data.gov.uk& R& mdcsoort& wijziging& adms:status WL: overheid:wijz igingstype Deaardvandelaatste wijzigingvanhet metadatarecord. (Niet?) Eenvandedriewaarden uit ngetype/ :created,:updatedof :deleted. R& mdcuitgiftec datum& dct:issued DT:xml:date Addedto data.gov.uk O& mdctitel& dct:title DT:overheid: VrijeTekst Alshetcatalogusrecord nogeenanderetitelheeft dandenaamvande dataset.[todonagaanof ditvoorkomt,anders weglaten] (Niet?) O& mdc omschrijc ving& dct:description DT:overheid: VrijeTekst Toelichtingbijde metadata. (Niet?) Distributie(recommended) Dedistributiebeschrijfthetfysiekevoorkomenvaneendatasetineenbepaaldformaat. Distributieswordenuitgewisseldmetdedatacatalogiofhandmatigingevoerdop data.overheid.nl. Distributie& Man& Attribuut& DCAT&Property& WaardeC bereik& Toelichting/Voorbeeld& data.gov.uk& M& toegangsc URL& dcat:accessurl DT: xsd:anyuri Webpaginametinformatie overhoetoegang verkregenkanwordentot dedistributie. URL 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 15/19

16 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT Distributie& Man& Attribuut& DCAT&Property& WaardeC bereik& Toelichting/Voorbeeld& data.gov.uk& R& downloadc URL& dcat: downloadurl DT: xsd:anyuri Directelinknaarde downloadbare distributiefile.wordt alleenopgenomenalser sprakeisvaneen direct downloadbaarbestand zonderbeperkingen.als ereersttoegangsrechten verkregenmoetenworden ofspecialesoftwarenodig isomdedatasette ontsluitenwordtgeen downloadlinkgetoond, alleendetoegangsurl. (Niet?) R& omschrijc ving& dct:description DT:overheid: VrijeTekst Nadereomschrijvingvan dedistributie. (Niet?) R& formaat& dct:format WL: overheid: MediaTypes CSV Format R& wijzigingsc datum& dct:modified DT:xml:date Lastupdated Date updated(?) O& titel& dct:title DT:overheid: VrijeTekst O& status& adms:status WL: overheid: Status Begrotingsstaten Compleet (Titel) (Niet?) O& uitgiftec datum& dct:issued DT:xml:date (Niet?) O& grootte& dcat:bytesize DT:overheid: VrijeTekst 52KB (Niet?) 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 16/19

17 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT Beheerpartij(reference) Beheerpartijbeschrijftdeagent(persoonoforganisatieonderdeel)dieoptredenals registratiehoudersofverstrekkersvandatasets..beheerpartijenwordeningevoerden beheerdinhetcmsvandata.overheid.nl.datasets,distributiesencatalogusrecordsdie wordenuitgewisseldmetdedatacatalogimoetenverwijzennaarbestaande Beheerpartijenopdata.overheid.nl. Beheerpartij& Man& Attribuut& DCAT&Property& WaardeC bereik& Toelichting/Voorbeeld& data.gov.uk& M& URI& dct:identifier DT: xsd:anyuri M& Naam& foaf:name DT:overheid: VrijeTekst R& mailadres& foaf:mbox DT: foaf:mbox R& type& dct:type WL: overheid: Organisatie type R& is&onderdeel& van& org:memberof WL: Overheids organisatie erstrekker/statline Statline ZBO d.nl/owms/terms/cbs Catalogus(reference) Catalogusbeschrijftdedatacataloguswaarinmetadataoverdatasetswordtbeheerden gepubliceerd.catalogiwordeningevoerdenbeheerdinhetcmsvandata.overheid.nl. Datasets,DistributiesenCatalogusrecordsdiewordenuitgewisseldmetdedatacatalogi moetenverwijzennaarbestaandecatalogiopdata.overheid.nl.data.overheid.nliszelf ookeencatalogus. Catalogus& Man& Attribuut& DCAT&Property& WaardeC bereik& M& URI& dct:identifier DT: xsd:anyuri M& naam& dct:title DT:overheid: VrijeTekst M& omschrijc ving& dct:description DT:overheid: VrijeTekst M& uitgever& dct:publisher WL: overheidds: Beheerder Toelichting/Voorbeeld& atalogus/statline OpendataRijksbegroting datacatalogusvancbs CBS data.gov.uk& (Niet?) (Niet?) (Niet?) (Niet?) 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 17/19

18 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT Catalogus& Man& Attribuut& DCAT&Property& WaardeC bereik& Toelichting/Voorbeeld& data.gov.uk& M& taal& dct:language DT:xml:lang nlnl (Niet?) M& wijzigingsc datum& dct:modified DT:xml:date (Niet?) R& locatie& dct:spatial WL:Locatie Nederland (Niet?) R& homepage& foaf:homepage DT: xsd:anyuri O& O& uitgiftec datum& onderwerpc indeling& (Niet?) dct:issued DT:xml:date (Niet?) dcat:themetaxo nomy DT:overheid: VrijeTekst O& licentie& dct:license WL: overheid: Licentietype CBSthemaindeling Publiekdomein(CC0) (Niet?) (Niet?) O& rechten& dct:rights DT:overheid: VrijeTekst Fairuse (Niet?) 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 18/19

19 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT 4. Referenties [1] Data&Catalog&Vocabulary&(DCAT)& W3C&Recommendation&16&January&2014& [2] DCAT&Application&Profile&for&data&portals&in&Europe&& Final&version&1.00&2013C09C02 https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/asset_release/dcat applicationprofiledataportalseuropefinal [3] DCATCNL,&Een&IPM&voor&datasets& Versie&0.4&in&ontwikkeling& [4] Nederlands&metadataprofiel&op&ISO&19115&geografie,& opiso19115geografie131 [5] xsd:anyuri&definitie&in&xml&schema&part&2:&datatypes&second&edition& [6] xml:lang&definitie&in&extensible&markup&language&(xml)&1.0&(fifth&edition)& [7] OWMS&(Overheidsbrede&Web&Metadata&Standaard)&Versie&4.0& [8] INSPIRE& 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 19/19

!!!!! DCAT"NL,$een$IPM$voor$Datasets!

!!!!! DCATNL,$een$IPM$voor$Datasets! DCAT-NL IPM Datasets 0.6 CONCEPT DCAT"NL,$een$IPM$voor$Datasets Uitwisseling*van*metadata*tussen*(open)*datacatalogi* DCAT%NL(IPM(Datasets( 1. Documenthistorie( 1.1. Wijzigingshistorie( Versie& Datum&

Nadere informatie

Metadata. Geraldine Nolf Expert Metadata

Metadata. Geraldine Nolf Expert Metadata Metadata I Geraldine Nolf Expert Metadata www.geopunt.be Agenda Workshop Metadata aanmaken en editeren Algemeen kader: meerwaarde van metadata Geopunt theorie + demo Zelf aan de slag met metadata Wat moet

Nadere informatie

De URI-strategie voor de Linked Data van de RCE. (Versie 0.2)

De URI-strategie voor de Linked Data van de RCE. (Versie 0.2) De URI-strategie voor de Linked Data van de RCE (Versie 0.2) De uitwerking Termen (thesauri) http://{term.cultureelerfgoed.nl/}/{id}/{et, AT, ABR,...}/{UUID} Bv. http://term.cultureelerfgoed.nl/id/et/0198a25a-3469-469e-8103-a613e32fcdc6

Nadere informatie

Flow UPDATE van DISCRETE VERSIE van DATASET DUPLICAAT maken van bestaande METADATARECORD van dataset

Flow UPDATE van DISCRETE VERSIE van DATASET DUPLICAAT maken van bestaande METADATARECORD van dataset Flow UPDATE van DISCRETE VERSIE van DATASET DUPLICAAT maken van bestaande METADATARECORD van dataset Stap 1: Aanpassingen aan bestaande metadatarecord in NIEUWE AGIV-metadatacenter: 1. Inloggen 2. Zoek

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders Datum: 3 december 2012 Versie: 1.0 Status: definitief Versiehistorie Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum.

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum. Kennissessie Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum Thijs Brentjens Inhoud Download Services Pre-defined datasets via Atom feeds Pre-defined

Nadere informatie

Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden

Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden TREFWOORDEN: GDI-Vlaanderen thesaurus vervolledigen GDI-Vlaanderen thesaurus Voor de GDI-Vlaanderen voorzien we eveneens een lijst trefwoorden,

Nadere informatie

Strooiroutes preventief Provincie Overijssel

Strooiroutes preventief Provincie Overijssel Identificatie Contacten Metametadata Dekking Kwaliteit Inhoud Distributie Identificatie Strooiroutes preventief Provincie Overijssel Alternatieve titel: B2.strooiroutes_provincie; (b2\b22) Versie:strooiseizoen

Nadere informatie

Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina.

Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina. 1 Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina.nl) DIT is geen nummeraanduiding Meerdere werkelijkheden

Nadere informatie

Werkelijkheid. Vindbaar maken. vastleggen

Werkelijkheid. Vindbaar maken. vastleggen Werkelijkheid Real-life dingen, locaties,... Real-life events domein/id/?/.. http://brk.kadaster.nl/id/perceel/102412839 domein/id/?/.. http://brk.kadaster.nl/id/gebeurtenis/3940128 Begrippenkader NORA

Nadere informatie

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen Geonovum datum 22 mei 2012 versie v1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Doel...4 1.2 Relevante achtergrondinformatie...4 1.3 Leeswijzer...4 1 Kader INSPIRE en wijzigingen...5

Nadere informatie

VIP project Toeristische Open Data

VIP project Toeristische Open Data VIP project Toeristische Open Data 1. Marketingbeleid Toerisme Vlaanderen A. Contentpublicatie op de eigen kanalen B. Verstrekken van toeristische content naar (kanalen van) derden. Online travel sites

Nadere informatie

Metadataset: Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Oost-Vlaanderen, opname 2006

Metadataset: Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Oost-Vlaanderen, opname 2006 Metadataset: Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Oost-Vlaanderen, opname 2006 Versie: Opname 2006 Publicatie: 10/08/2007 Toepassingsschaal: 1:1000 Ruimtelijk schema: grid Datasettaal: Nederlands

Nadere informatie

Oppervlaktewateren (lijn) in Overijssel

Oppervlaktewateren (lijn) in Overijssel Identificatie Contacten Metametadata Dekking Kwaliteit Inhoud Distributie Identificatie Oppervlaktewateren (lijn) in Overijssel Alternatieve titel: water_arc (b3\b35) Versie: lijnen Unieke Identifier:

Nadere informatie

Open Data - Transparant Bestuur Samenvatting van de resultaten en stand van zaken. Pieter Ouwerkerk Afdeling Informatiemanagement 21 september 2012

Open Data - Transparant Bestuur Samenvatting van de resultaten en stand van zaken. Pieter Ouwerkerk Afdeling Informatiemanagement 21 september 2012 Open Data - Transparant Bestuur Samenvatting van de resultaten en stand van zaken Pieter Ouwerkerk Afdeling Informatiemanagement 21 september 2012 Programma Definities Wet- en regelgeving Ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

INVENTARISATIE DATA - 2015 - data.overheid.nl Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken

INVENTARISATIE DATA - 2015 - data.overheid.nl Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken INVENTARISATIE DATA - 2015 - data.overheid.nl Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken versie: 18 juni 2015 Nr. Naam en organisatie Actielink Status mei 2015 Actie / besluit 1 Giften aan politieke

Nadere informatie

Metadataset: CRAB hulpbestanden

Metadataset: CRAB hulpbestanden Metadataset: CRAB hulpbestanden Versie: 01/01/2010 Publicatie: 22/10/2010 Toepassingsschaal: 1:1 Ruimtelijk schema: teksttabel Datasettaal: Duits Datasettaal: Frans Datasettaal: Nederlands Eigenaar: Agentschap

Nadere informatie

Informatie Publicatie Model Samenwerkende Catalogi 4.0. Deel B: Technische Beschrijving. Versie 1.0. Datum 23 april 2012 Status Norm

Informatie Publicatie Model Samenwerkende Catalogi 4.0. Deel B: Technische Beschrijving. Versie 1.0. Datum 23 april 2012 Status Norm Samenwerkende Catalogi 4.0 Deel B: Technische Beschrijving Versie 1.0 Datum 23 april 2012 Status Norm Colofon Projectnaam Samenwerkende Catalogi 4.0 Versienummer 1.0 Organisatie Logius Postbus 96810 2509

Nadere informatie

Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks MIDDELGROOT

Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks MIDDELGROOT Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks algemeen onderdeel: Publicatiedatum 1 mei 2012 UM Aquo - metingen Status concept

Nadere informatie

Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven

Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven Contents Inleiding... 2 De stappen... 2 STAP 1: ORIENTATIE... 2 STAP 2: BEPAAL SCOPE... 2 STAP 3: ZOEK PARTNERS... 2 STAP 4: MAAK LINKED DATA... 2 STAP 5:

Nadere informatie

Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker

Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker Inleiding 3 Een indeling 4 Op te nemen elementen 6 Entiteiten 6 Proces 6 Product 7 Informatie-object 8 Beheershandeling 9 Taak 10 Grondslag

Nadere informatie

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Deel 4: Wetstechnische informatie Inhoudsopgave Overzicht wetstechnische informatie...2 Bijlage 1: Overzicht van Controlled Vocabularies...8 Bijlage 2: Overzicht

Nadere informatie

Productspecificatie DKK in PDOK

Productspecificatie DKK in PDOK Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Digitale kadastrale kaart in PDOK Auteur(s) Kadaster Datum Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Inhoudsopgave 1 van 5 1 Inleiding...

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid metadata ontsloten in het NGR

Kwaliteitsbeleid metadata ontsloten in het NGR Kwaliteitsbeleid metadata ontsloten in het NGR In het overleg van het GI-beraad van juni 2014 is het verbeterplan metadata besproken. De voorzitter concludeert dat het belang van metadata door iedereen

Nadere informatie

Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel. Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV

Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel. Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel I Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV GDI-VLAANDEREN ONTWIKKELING 1995 GIS 2000 Het GIS- Vlaanderen decreet is een feit! K 2004 2006 GDI 2009 Het GDI- Vlaanderen

Nadere informatie

Add-on Databank. Specificaties dataset. Versie 1.0. Datum 9 februari 2016 Status Definitief

Add-on Databank. Specificaties dataset. Versie 1.0. Datum 9 februari 2016 Status Definitief Add-on Databank Specificaties dataset Versie 1.0 Datum 9 februari 2016 Status Definitief Colofon CIBG Bezoekadres: Hoftoren - Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Contactpersoon Hans Balster ICT Adviseurs E

Nadere informatie

Conceptenbibliotheek & Technisch register. Frank Terpstra 02-09-2015

Conceptenbibliotheek & Technisch register. Frank Terpstra 02-09-2015 Conceptenbibliotheek & Technisch register Frank Terpstra 02-09-2015 Inhoud Technisch register Concepten bibliotheek Demo Waarom Registers Vindbaarheid (schema s, informatiemodellen, concepten zijn zonder

Nadere informatie

De ecologische Hoofdstructuur van Overijssel

De ecologische Hoofdstructuur van Overijssel De ecologische Hoofdstructuur van Overijssel Alternatieve titel: B4.ehs_polygon (b4/b46) Unieke Identifier: b1c1c6ba-d129-4581-a3ae-45190aa74963 Datum voltooiing: 2009-10-02 Datum laatste wijziging: 2011-04-08

Nadere informatie

Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)

Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Metadata referentie invoerdatum: 1998/1999 laatste controledatum: 26 oktober 2000 laatste update datum:

Nadere informatie

Handleiding bijlage: KALENDER. digital4u.nl effectief op internet. www.digital4u.nl telefoon: 0223-746030 studio@digital4u.nl 1

Handleiding bijlage: KALENDER. digital4u.nl effectief op internet. www.digital4u.nl telefoon: 0223-746030 studio@digital4u.nl 1 Handleiding bijlage: KALENDER digital4u.nl effectief op internet www.digital4u.nl telefoon: 0223-746030 studio@digital4u.nl 1 Introductie Kalender Uw website maakt gebruik van een Kalender module. In deze

Nadere informatie

Website analyse screenstudio.nl

Website analyse screenstudio.nl Website analyse screenstudio.nl Gegenereerd op Oktober 17 2016 17:49 PM Uw score is 50/100 Zoekmachine optimalisatie Titel Screen Studio van 't Hull Textieldrukkerij in amsterdam oost voor het bedrukken

Nadere informatie

CBS StatLine voor Open Data. Handleiding

CBS StatLine voor Open Data. Handleiding CBS StatLine voor Open Data Handleiding CBS StatLine voor Open Data 2 Inhoud Inleiding 4 Wat is CBS StatLine 5 Ingangen van CBS StatLine naar tabellen 6 Etalage 6 Zoeken op thema 7 Zoeken op trefwoord

Nadere informatie

spir-it Open Data van de Rechtspraak Versie 1.14

spir-it Open Data van de Rechtspraak Versie 1.14 spir-it Open Data van de Rechtspraak Versie 1.14 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doel...5 1.2 Wat is het ECLI?...5 1.3 Formaat en betekenis...5 2 Open Data van de Rechtspraak... 5 2.1 XML-metadataformaat...6

Nadere informatie

BIJLAGE _functionele_eisen_demonstrator. 1. Opzet project, databank instantie, serverconfiguratie, NoSQL database

BIJLAGE _functionele_eisen_demonstrator. 1. Opzet project, databank instantie, serverconfiguratie, NoSQL database BIJLAGE 7. 20140616_functionele_eisen_demonstrator Objectieven Bouwen van een demonstrator- applicatie waarmee je de inhoudelijke verbanden (wie, wat, wanneer), overlappingen en hiaten tussen de tien databanken

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw)

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Formaat beschrijving CSV (Kommagescheiden Nieuw ) Rabo Internetbankieren (Pro) COLOFON Titel Formaat Beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Versie date 1.1, Namens Contact adres Rabobank Rabobank Nederland,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Afvalstoffenfiche Toepassing

Gebruikershandleiding Afvalstoffenfiche Toepassing Gebruikershandleiding Afvalstoffenfiche Toepassing Gebruikershandleiding Afvalstoffenfichetoepassing Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Gebruikershandleiding Afvalstoffenfiche-toepassing 2. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Delen en vinden van digitaal leermateriaal

Delen en vinden van digitaal leermateriaal Delen en vinden van digitaal leermateriaal Edurep in de content keten Nico Verbeij Claudia van der Togt www.kennisnet.nl www.ictopschool.net Trends en knelpunten in onderwijs Trends: Flexibel leren Aansluiten

Nadere informatie

COOKBOOK Businessproject: Sumehr

COOKBOOK Businessproject: Sumehr COOKBOOK Businessproject: Sumehr Versie 3.0 VAZG INHOUD 1 DOCUMENTBEHEER 3 1.1 Historiek van het document 3 1.2 Documentreferenties 3 1.3 Doel van het document 3 2 INTRODUCTIE TOT HET SUMEHR-BERICHT 4

Nadere informatie

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten

POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten Salland 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

Online tarievenkaart & aanleverspecificaties kwartaal 1, 2017

Online tarievenkaart & aanleverspecificaties kwartaal 1, 2017 Online tarievenkaart & aanleverspecificaties kwartaal 1, 2017 versie 1, 22-12-2016 Banner formaten en tarieven Reguliere Banner formaten RD.nl Kerktijden.nl Digibron.nl Puntuit.nl Terdege.nl Tekstlink

Nadere informatie

PDOK Geodatastore. Producten- en Dienstencatalogus. 0.1 15 juli 2015 Eerste concept, ter bespreking in Klankbordgroep Geodatastore 15 juli

PDOK Geodatastore. Producten- en Dienstencatalogus. 0.1 15 juli 2015 Eerste concept, ter bespreking in Klankbordgroep Geodatastore 15 juli PDOK Geodatastore Producten- en Dienstencatalogus Datum: 7 oktober Versie: 1.0 Status: definitief Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 0.1 15 juli Eerste concept, ter bespreking in

Nadere informatie

Cijfers over Europa. Raadpleeg de online databank van Eurostat. U komt op de Eurostat site via:

Cijfers over Europa. Raadpleeg de online databank van Eurostat. U komt op de Eurostat site via: Cijfers over Europa Raadpleeg de online databank van Eurostat. U komt op de Eurostat site via: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ of http://www.cbs.nl/nl- NL/menu/informatie/publiek/links/internationaal/default.htm

Nadere informatie

Data deponeren in zeven stappen

Data deponeren in zeven stappen Data deponeren in zeven stappen Instructies voor archeologische data Instructies voor het deponeren van archeologische data U staat op het punt om data te deponeren bij DANS in het online archiveringssysteem

Nadere informatie

De praktijk van Open Data. Praktijkvoorbeelden

De praktijk van Open Data. Praktijkvoorbeelden De praktijk van Open Data Praktijkvoorbeelden Aan de slag Data publiceren en beheren - tot aan de voordeur of verder? metadata datasets en standaarden registers Metadata Druiftype: Regent Herkomst: Maastricht

Nadere informatie

CEST-RICHTLIJNEN INVENTARISEREN. Bert Lemmens & Henk Vanstappen (PACKED vzw)

CEST-RICHTLIJNEN INVENTARISEREN. Bert Lemmens & Henk Vanstappen (PACKED vzw) CEST-RICHTLIJNEN INVENTARISEREN Bert Lemmens & Henk Vanstappen (PACKED vzw) INHOUD business case van registreren standaarden? tools? WAAROM REGISTREREN? collectie vindbaar maken collectie beheren data

Nadere informatie

Bijlage 1 bevat een overzicht van het domeinmodel van metadata in de HortiCube. In het model zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden:

Bijlage 1 bevat een overzicht van het domeinmodel van metadata in de HortiCube. In het model zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden: Domeinmodel van de metadata in de HortiCube Versie 6, 23 juni 2016 Inleiding De HortiCube levert via gestandaardiseerde interfaces gestandaardiseerde data aan applicaties. De functionaliteit van de HortiCube

Nadere informatie

Werktijdenregeling provincie Gelderland

Werktijdenregeling provincie Gelderland Werktijdenregeling provincie Gelderland Geldig sinds: 16-2-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

W Foutherstel CSV encoding UM Aquo Metingen

W Foutherstel CSV encoding UM Aquo Metingen W-1401-0005 - Foutherstel CSV encoding UM Aquo Metingen Algemeen Onderdeel Publicatiedatum 19-09-2014 Versienummer 1.0 Status Definitief impact: Fase update procedure Doorgevoerd Notitie van aandacht Middel

Nadere informatie

Technisch Framework OWMS 3.5

Technisch Framework OWMS 3.5 Identificatie http://standaarden.overheid.nl/owms/3.5/doc/technischframework.pdf Informatietype Richtlijn Taal nl-nl Maker Overheid heeft Antwoord laatste wijziging Geldigheid af 01-08-2008 Locatie Niet

Nadere informatie

Specificaties levering GIS-producten

Specificaties levering GIS-producten Specificaties levering GIS-producten bij levering van GIS-producten door opdrachtnemers aan RWS Datum 11 november Status Versie 1.0 Colofon Uitgegeven door Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat Informatie

Nadere informatie

Handleiding verenigingsportaal

Handleiding verenigingsportaal Handleiding verenigingsportaal Hierbij een korte handleiding over het gebruik van het verenigingsportaal van het Watersportverbond. In deze handleiding lees je hoe je gegevens van de vereniging aanpast

Nadere informatie

Toekennen metadata voor overheden

Toekennen metadata voor overheden Toekennen metadata voor overheden versie: 2.1 datum: 1 juni 2007 Samenwerkende Catalogi Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Metadata toekennen... 2 3. Metadata voor uw productencatalogus... 3 4. Voorbeeld

Nadere informatie

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50%

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% Naam project Lost And Found Animals Url Lokaal gehost Groepsleden Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% 1. Beveiliging in de toepassing Naam gebruiker Wachtwoord

Nadere informatie

Aanvraag voor toegang tot microdata

Aanvraag voor toegang tot microdata Aanvraag voor toegang tot microdata versie 1 januari 2017 Een instelling die voor onderzoeksdoeleinden toegang tot CBS microdata wil verkrijgen dient daarvoor een aanvraag in te dienen. De toegang kan

Nadere informatie

voor aanbieders van nieuwe datasets

voor aanbieders van nieuwe datasets Intakeformulier voor aanbieders van nieuwe datasets Inleiding PDOK ontsluit landsdekkende geo-data van overheidsorganisaties. Daarnaast biedt PDOK onder andere webservices op deze geo-data. Meer informatie

Nadere informatie

voor aanbieders van nieuwe datasets

voor aanbieders van nieuwe datasets Intakeformulier voor aanbieders van nieuwe datasets Inleiding PDOK ontsluit landsdekkende geo-data van overheidsorganisaties. Daarnaast biedt PDOK onder andere webservices op deze geo-data. Meer informatie

Nadere informatie

TERf Dataprofiel voor Archeologisch Vindplaatsen

TERf Dataprofiel voor Archeologisch Vindplaatsen TERf Dataprofiel voor Archeologisch Vindplaatsen Auteur: Bert Lemmens Date: 2012-04-27 Subject: Version Date Changes Author 0.1 2012-03-09 Start document Bert Lemmens 0.2 2012-03-13 Versie 1 Bert Lemmens

Nadere informatie

Voetafdruk hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Voetafdruk hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 12 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62170 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Aan de slag. Nexis Analyser Quickcard

Aan de slag. Nexis Analyser Quickcard Login 1. Ga naar: http://www.lexisnexis.com/nl/nexis 2. Voer gebruikersnaam en wachtwoord in. 3. Wanneer er problemen zijn met inloggen neem contact op met onze servicedesk: +31 (0)20 485 34 56. Introductie

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo

Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Technische bestandsbeschrijving Output bestanden Afkomstig van: Projectgroep Eenmalige Gegevens Overdracht Auteur(s) Bart op het Veld Datum: 6 mei 2014 Versie: 1.1

Nadere informatie

Geo3DModelService (technische documentatie)

Geo3DModelService (technische documentatie) Geo3DModelService Methods van de Geo3DModelService listmodels method describemodel method listrasters method (in ontwikkeling) listdocuments method (in ontwikkeling) samplecolumn method drawcolumn method

Nadere informatie

Vindbaarheid en samenhang van overheidsinformatie op het web

Vindbaarheid en samenhang van overheidsinformatie op het web metadata t De Overheid.nl Web Metadata Standaard Vindbaarheid en samenhang van overheidsinformatie op het web De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is ontwikkeld om via standaardisatie van metadata

Nadere informatie

Handleiding AHN downloaden van PDOK. 27-02-2015 Versie 1.0 Definitief

Handleiding AHN downloaden van PDOK. 27-02-2015 Versie 1.0 Definitief Handleiding AHN downloaden van PDOK Versie 1.0 1 van 10 Verspreiding www.ahn.nl Contact: info@ahn.nl 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Bepalen welk type data nodig is... 3 3 Bepalen van welk gebied

Nadere informatie

Online tarieven en specificaties Q2 2016

Online tarieven en specificaties Q2 2016 Online tarieven en specificaties Q2 2016 7-4-2016 RD.nl Regulier Mobiel Native Premium Digibron.nl Puntuit.nl Terdege.nl Kerktijden.nl Kies links of hieronder het kanaal waarop u wenst te adverteren. Specificaties

Nadere informatie

Versiebeheer in de Stelselcatalogus. Gerard Kuys, vrijdag 26 februari 2016

Versiebeheer in de Stelselcatalogus. Gerard Kuys, vrijdag 26 februari 2016 Versiebeheer in de Stelselcatalogus Gerard Kuys, vrijdag 26 februari 2016 Waarom versiebeheer Backlog Stelselcatalogus (versie 0.7, 02-12-2015): Uitbreiding van de content (dus nieuwe BR/Laan) moet makkelijk

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN ONDERNEMING PUBLICEERGEANNULEERDEONDERNEMINGEN 2.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN ONDERNEMING PUBLICEERGEANNULEERDEONDERNEMINGEN 2.0 /// Gebruikershandleiding GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN ONDERNEMING PUBLICEERGEANNULEERDEONDERNEMINGEN 2.0 Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// 24-08-2017 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie

Nadere informatie

Blog manager OTYS Recruiting Technology. Versie 2.1

Blog manager OTYS Recruiting Technology. Versie 2.1 Blog manager OTYS Recruiting Technology Versie 2.1 OTYS Recruiting Technology OTYS Academy E: academy@otys.nl Datum 11-9-2013 Adres- en contactgegevens OTYS Nederland Landjuweel 52 3905 PH VEENENDAAL U

Nadere informatie

Theme Subscription Documentatie.

Theme Subscription Documentatie. Theme Subscription Documentatie. Created by Shopmonkey. Over het thema: Het thema is gespecialiseerd voor kleine webwinkels met weinig producten óf voor webwinkels die op abonnementsbasis (subscription

Nadere informatie

1. Functionele eisen zaakmanagement systeem

1. Functionele eisen zaakmanagement systeem 1. Functionele eisen zaakmanagement systeem In dit document staan de functionele eisen die worden gesteld aan het zaakmanagementsysteem. 1.1. Input en output van zaakmanagement systeem Het zaakmanagement

Nadere informatie

OpenData. Inleiding Waarom OpenData Kaders Uitgangspunten Ontwikkeling eigen register Aandachtspunten Vragen

OpenData. Inleiding Waarom OpenData Kaders Uitgangspunten Ontwikkeling eigen register Aandachtspunten Vragen OpenData Inleiding Waarom OpenData Kaders Uitgangspunten Ontwikkeling eigen register Aandachtspunten Vragen Inleiding Door de toename van informatiebehoefte en recente ontwikkelingen op het gebied van

Nadere informatie

Aanduiding Laboratorium vs In-situ meting MIDDEL

Aanduiding Laboratorium vs In-situ meting MIDDEL Aanduiding Laboratorium vs In-situ meting algemeen onderdeel: Publicatiedatum 14 januari 2013 UM Aquo metingen Status Definitie impact: Fase update procedure - Notitie van aandacht Definitief voorstel

Nadere informatie

1 Aanmelden nieuwe parkeer dataset

1 Aanmelden nieuwe parkeer dataset Dit document beschrijft het proces voor het aanmelden en beheren van parkeer datasets ten behoeve van de Parkeer Data Catalogus van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. 1 Aanmelden nieuwe parkeer

Nadere informatie

Inleiding. Record. Specificatie ToPX 2.1

Inleiding. Record. Specificatie ToPX 2.1 Prins Willem-Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag T +31-70-331 5400 www.nationaalarchief.nl Contact W. van der Reijden Recordkeeping adviseur T +31 6 55 26 79 52 wout.van.der.reijden@nationaal archief.nl Specificatie

Nadere informatie

Cookbook KBO Open Data. Versie 1.0.0

Cookbook KBO Open Data. Versie 1.0.0 KBO Open Data Cookbook KBO Open Data Versie 1.0.0 Contact: Helpdesk van de KBO-beheersdienst Stafdienst ICT Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel T F +32 (0) 2 277 64 00 +32 (0) 2 277 50 82 helpdesk.kbo@economie.fgov.be

Nadere informatie

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Middag Actieve Openbaarheid 11 februari 2016 Agenda Wat is open data + wet- en regelgeving Beleid Open Data Nationaal Archief Hoe is het Nationaal Archief

Nadere informatie

Banner formaten en tarieven

Banner formaten en tarieven Online tarievenkaart & aanleverspecificaties kwartaal 4, 2016 Banner formaten en tarieven Reguliere Banner formaten RD.nl Kerktijden.nl Digibron.nl Puntuit.nl Terdege.nl Tekstlink 1,00 1,00 Normal mobile

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Checklist websiteonderhoud divosa.nl

Checklist websiteonderhoud divosa.nl Checklist websiteonderhoud divosa.nl 1. Tekst opschonen Zorg altijd dat je gekopieerde tekst vanuit Word of e-mailberichten is opgeschoond voordat je deze in de editor van Drupal zet. Plak je tekst eerst

Nadere informatie

Nieuw artikel toevoegen

Nieuw artikel toevoegen Nieuw artikel toevoegen Advies voor het maken van een nieuw artikel: Werk het artikel eerst lokaal (zonder opmaak) uit in een tekstverwerkingsprogramma. Het is en blijft internet, een klein 'hikje' kan

Nadere informatie

Uitgaven overheid vmbo12

Uitgaven overheid vmbo12 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 20 juni 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62184 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Zaakpagina en metadata In het Informatie Publicatie Model (IPM) 4.0 staat beschreven hoe u als deelnemer aan Vergunningen

Nadere informatie

LinkedData@vlaanderen: uri strategie en vocabularyrichtlijnen versie 1.0

LinkedData@vlaanderen: uri strategie en vocabularyrichtlijnen versie 1.0 LinkedData@vlaanderen: uri strategie en vocabularyrichtlijnen versie 1.0 http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group Inhoudsopgave 1/ Achtergrond...

Nadere informatie

Linked Data @vlaanderen: uri en vocabulary richtlijnen

Linked Data @vlaanderen: uri en vocabulary richtlijnen Linked Data @vlaanderen: uri en vocabulary richtlijnen v 1.0 2013-11-18 Table of Contents Achtergrond...2 Taak 1: het toekennen van een HTTP identifier aan individuele entiteiten...3 Taak 2: het toekennen

Nadere informatie

Cartalk: Simplified REST interface

Cartalk: Simplified REST interface Cartalk: Simplified REST interface Inhoud Cartalk: Simplied REST interface... 2 Inleiding... 2 Simplied REST: request syntax... 2 Failover... 2 Overzicht resultaatcodes:... 2 Response:... 3 Revisiehistorie...

Nadere informatie

Release notes DigiInkoop Juni 2013

Release notes DigiInkoop Juni 2013 Release notes DigiInkoop Juni 2013 Datum 10 juni 2013 De Juni release van DigInkoop gaat op 12 juni 2013 naar productie. De release bestaat uit: 11 Bugfixes nav openstaande JIRA bugs. 4 Octopus wijzigingen.

Nadere informatie

Technisch Ontwerp Ontwerp template

Technisch Ontwerp Ontwerp template Auteur Dennis Steenwijk Versie Datum Status 1 Inleiding 2 Versie geschiedenis Versie Datum Status Naam Omschrijving 03-10-08 Dennis Steenwijk versie 2 van 9 Versie geschiedenis 3 Distributie Naam Functie

Nadere informatie

Help-document gebruikersgedeelte www.kieskleurindeklas.nl Versie 1. Datum: 10 januari 2011

Help-document gebruikersgedeelte www.kieskleurindeklas.nl Versie 1. Datum: 10 januari 2011 Help-document gebruikersgedeelte www.kieskleurindeklas.nl Versie 1 Datum: 10 januari 2011 1 Inhoudsopgave 1. Registreren 2. Project aanmelden 3. Documenten uploaden 4. Project evalueren 5. Declaratieformulier

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/76066

Ontwikkelingssamenwerking hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/76066 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 12 juli 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/76066 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten

Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten Europeesche Verzekeringen IM/ICT Utrecht, 06 juli 2017 Versie 1.1 Historie van wijzigingen Versie Status Datum Door Omschrijving 1 Definitief 26

Nadere informatie

AWIS 2.0 Workshop : intekenen. 8 oktober 2015

AWIS 2.0 Workshop : intekenen. 8 oktober 2015 AWIS 2.0 Workshop : intekenen 8 oktober 2015 Agenda Inleiding Organisatie Project & Workshops Workshop: Intekenen bestaande infrastructuur. Volgende stappen Afsluiter 2 Doelstelling Via webtoepassing UPLOAD

Nadere informatie

Literatuur - Boekverslag 1 vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/76949

Literatuur - Boekverslag 1 vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/76949 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 augustus 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/76949 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Tekort of overschot vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73822

Tekort of overschot vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73822 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 29 March 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73822 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Handleiding SubsidieTotaal

Handleiding SubsidieTotaal Handleiding SubsidieTotaal Versie: 1.1 Datum: 19 oktober 2016 Zoeken Zoeken start u op via de startpagina. U geeft uw zoekterm of zoektermen in. Bij start typen zoekwoord krijgt u na de derde letter suggesties

Nadere informatie

Stroomschema juridische aspecten leveren van gegevens

Stroomschema juridische aspecten leveren van gegevens Bijlage A Stroomschema juridische aspecten leveren van gegevens Op de volgende pagina s is een beslisboom weergegeven voor de Juridische aspecten van het leveren van gegevens. A.1 Soort verzoek Pagina

Nadere informatie

Editorshandleiding BNM-I

Editorshandleiding BNM-I Editorshandleiding BNM-I Februari 2015 Algemeen Dit document beschrijft de edit-mogelijkheden van de BNM-I: het toevoegen van nieuwe entiteiten: o tekstdragers o teksten o literatuur o lexicontermen het

Nadere informatie

Startersgids voor het wehkamp affiliate programma bij Performance Horizon. Augustus 2017

Startersgids voor het wehkamp affiliate programma bij Performance Horizon. Augustus 2017 Startersgids voor het wehkamp affiliate programma bij Performance Horizon Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Welkom a. Algemene Affiliate Voorwaarden b. Toevoegen meerdere websites in één account 2. Trackinglinks

Nadere informatie