Datamodel data.overheid.nl DONL-DM versie 0.6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datamodel data.overheid.nl DONL-DM versie 0.6"

Transcriptie

1 Datamodel data.overheid.nl DONL-DM versie Inleiding 1.1. Wijzigingshistorie Versie& Datum& Omschrijving& Auteur& Eersteconcept HansOverbeek (KOOP) Grondslagvandatasettoegevoegd 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 1/19 Rollenuitstelselhandboekovergenomen OWMSWaardelijstenbenoemd Directedownloadlinkstoegelicht Modelopgeschoond Attribuutgrondslagciteertiteltoegevoegd. RelatieAanmeldertoegevoegd. Publicatieopdata.overheid.nl Aanpassingaanworkflow Aanscherpenwaardelijsten AttributenLODStars,DoelenKwaliteit toegevoegd Leeswijzerbijdezeversie DitdocumentspecificeerthetdatamodelvandeCatalogusvoorDatasetsop data.overheid.nl(donldm).hetdoelvandonldmisomtespecificerenwelke informatieopdata.overheid.nlwordtvastgelegdengetoond.ookbeschrijfthetwelke metadatadata.overheid.nlkanharvestenvananderedatacatalogi.hetisgebaseerdop hetnederlandsetoepassingsprofielvandcat(dcatnl)datnoginontwikkelingis (d.d ). Dezeversiekentnogeenaantalopenstaandeissues: EenaantalreferentielijstenmoetennoginOWMSwordenopgenomen. OpbasisvandemogelijkhedenvandelaatsteversievanCKANkunnendetailsin ditdatamodelwordenbijgesteld.

2 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT 1.3. Uitgangspunten Voorhetdatamodelvoordata.overheid.nlnemenwedevolgendeuitgangspunten: waarmogelijkvolgthetdatamodeldespecificatiesvandcatnl[3]datweeris afgeleidvandcateu[2],heteuropesetoepassingsprofielvandcat[1]. Hetdatamodelhoudtrekeningmetspecificatiesinanderestandaardenvoor Datasets,metnamedievanhetNederlandstoepassingsprofielvoorGeodata: ISO19115.[4]Dezegeostandaardwordtmomenteelaangepastaande richtlijnendieinspre[8]geeftvoorgeoinformatie. Dataportalen,catalogivandatasetsenmetadatabrokersinNederlandmoeten zoeenvoudigmogelijkhunmetadatakunnenuitwisselenmetdata.overheid.nl.zij hoevenenkeldemetadatavandedatasetsendecatalogusrecordsuitte wisselen.debeschrijvingvandecatalogusendebeheerpartijenwordenniet automatischuitgewisseld. Data.overheid.nlpubliceertmetadataconformOWMSengebruikt referentiegegevensvanowms.[7] ApplicatiesdieconformDCATNLzijnopgezetkunnenonderlingbeschrijvingen vandatasetsaanbiedenenontvangenzoalsbeschrevenindesectie Terminologie.Incombinatiemetinformatieopdata.overheid.nlkunnen applicatiesconformdcateudataaanbieden. Onderstaandefiguurillustreertdit. 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 2/19

3 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT Ditbetekentdatdata.overheid.nlcompliantismetDCATEU,DCATNLenOWMSendat data.overheid.nlmetadatakanontvangenenverwerkendiecompliantismetiso DCAT%NL Debasisvoorditdatamodelvandata.overheid.nlis DCATNL,eenIPMvoorDatasets [3]destandaardvoordeuitwisselingvanmetadatatussendatacatalogi,zoals data.overheid.nl,nationaalgeoregister(ngr)enbijvoorbeeldookde(open)data catalogivangemeentenenprovincies. DCATNLmoetrekeninghoudenmetinternationalestandaardenopditgebied.Twee standaardenspeleneenrol: 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 3/19 1. DCAT[1]iseentoonaangevendeW3Cstandaardvoormetadatavandatacatalogi. BinnendeEU(DGconnect,ISAprogramenhetEUpublicationoffice)iseen toepassingsprofiel[2]voordcatopgesteld.hieroverzeggenzijzelf:"thedcat ApplicationprofilefordataportalsinEurope(DCATEU)isaspecificationbased onthedatacataloguevocabulary(dcat)fordescribingpublicsectordatasetsin Europe.Itsbasicusecaseistoenableacrossdataportalsearchfordatasetsand makepublicsectordatabettersearchableacrossbordersandsectors.thiscanbe achievedbytheexchangeofdescriptionsofdatasetsamongdataportals." 2. ISO19115enISO19119zijnstandaardenvoormetadatavanGeoinformatieen geoservices.dezestandaardenwordengehanteerddoorhetngrvolgenshet Nederlandsetoepassingsprofiel[4]. DCATNLbevat: EenvertalingvandeEngelselabelsvanDCATnaarNederlandselabels; EenkeuzevoorwelkeentiteitenenattributenuithetDCATmodelwij overnemen; Eeninvullingvanhetwaardebereikvandeattributen(zoalsbijvoorbeeldOWMS waardelijstenvoororganisaties); EenmappingvanhetmetadatamodelvandeNederlandsemetadataprofielenop ISO19115enISO19119naarDCAT; EenmappingvanOWMS(DublinCore)naarDCAT Definities EenAgentiseenpartij(persoonoforganisatieoforganisatieonderdeel)diekan handelenmeteeneigenverantwoordelijkheid. EenDatasetiseenverzameling(ookwelcollectie)vandata,gepubliceerdofbeheerd dooreendataportaalentoegankelijkineenofmeerformaten. EenDataportaal(Engelseterm:Data(Portal)iseensysteemophetwebdatservices aanbiedtomdatasetsteverkrijgen.doorgaans(maarnietnoodzakelijk)biedteen dataportaaleendatacatalogusaanmetbeschrijvingenvandatasets.

4 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT EenDatacatalogusiseenverzamelinggestructureerdebeschrijvingenvanDatasetsdie gebruikersofsystemeninstaatsteltomdatasetstevindenopbasisvanbepaalde kenmerken. EenRegistratiehouderiseenagentmeteindverantwoordelijkheidvooreenDataset. DaarnaastisdeRegistratiehouder(ookverantwoordelijkvoorderelatiemetde Verstrekker. Een&Toepassingsprofiel(Engelseterm:Application(Profile)iseenspecificatiedie termenvaneenofmeeronderliggendestandaardenhergebruiktenmeerspecifiek maaktdoorverplichte,aanbevolenenoptioneleelementenaantewijzenvooreen specifiektoepassingoftoepassingsgebiedenaanbevelingendoetvoortegebruiken waardelijsten. EenVerstrekker&iseenAgentdieeenDatasettechnischbeheertenpubliceert.Vaak, maarnietnoodzakelijk,isditookderegistratiehouder.( Todo:CheckenhoeditmetISO19115mapt.Daarzitook Verstrekker in Terminologie DezeisgebaseerdopdeterminologiediebeschrevenwordtinHoofdstuk5vanDCAT EU. InDCATNLiseensemantischmodel.Daarinishetgebruikelijkomover classes en properties tespreken.inditdatamodelsprekenwevan entiteiten en attributen om onderscheidtemakentussendesemantischedefinitiesvaneenstandaardendemeer concretedefinitiesineenapplicatiemodel. InDCATNLwordenclassesenpropertiesgegroepeerdonderdekopjes Mandatory, Recommended, Optional, Reference en Datatype.Dezetermenhebbeneen vergelijkbarebetekenisinditdatamodel: 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 4/19 Mandatory&entiteit:EenbeschrijvingvaneenDatasetispasvolledigalsdie entiteitaanwezigis. Recommended&entiteit:EenbeschrijvingvaneenDatasetispasvolledigalsdie entiteitaanwezigisineensituatiewaardezeinformatiebeschikbaaris. Optional&entiteit:EenbeschrijvingvaneenDatasetkaninformatieoverdie entiteitbevatten,maarditisnietverplicht. Reference&entiteit:data.overheid.nlenstandaarden.overheid.nlpubliceren entiteitenwaarbeschrijvingenvandatasetsnaarkunnenverwijzenmiddelseen URI. Datatype:Beschrijvingvanhetformaatvaneenattribuutwaarde. Mandatory&attribuut:Eenentiteitkannietwordenvastgelegdin data.overheid.nlalshetattribuutgeenwaardeheeft. Recommended&attribuut:Eenentiteitmagnietwordenvastgelegdin data.overheid.nlalshetattribuutgeenwaardeheeft,terwijldezewelbeschikbaar is.

5 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT Optional&attribuut:Eenentiteitmagookwordenvastgelegdindata.overheid.nl alshetattribuutgeenwaardeheeft. DeURIsinditdocumentkomenovereenmetdeURIsvandeclassesenpropertiesin DCATEU. 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 5/19

6 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT 2. Architectuurdata.overheid.nl Data.overheid.nliseencatalogusvoorbeschrijvingenvandatasets.Dedatasetszelf wordennietopgeslagenindata.overheid.nl.debeschrijvingenvandatasets (metadatarecords)kunnenrechtstreekshandmatigwordeningevoerdop data.overheid.nlofgeautomatiseerdwordenuitgewisseldmetanderedatacatalogi (zoalsbijvoorbeeldhetnationaalgeoregister(ngr)ofstatlinevanhetcbs). Develdenvandemetadatarecordsbevattentekstuelewaarden(literals,zoals bijvoorbeeldvrijetekstofeendatum)ofverwijzingennaarreferentiegegevens(uri s, bijvoorbeeldvanorganisatiesofvanonderwerpen). Dereferentiegegevenswordenonderhoudendoordebeheerdersvandata.overheid.nl enowmsbijkoop. DemetadatabeschrijftenkeldeentiteitenDatasetenDistributieenverwijstalleennaar dereferentiegegevens.diewordenonderhoudenopdata.overheid.nlof standaarden.overheid.nl. 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 6/19

7 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT 3. Datamodel InhetDatamodelvoordata.overheid.nlstaandeentiteitenDatasetenDistributie( centraal.datasetswordenaangebodenopdataportalen,zoalshetngrende Dataportalenvangemeentenenprovincies.EenCatalogusrecordineenCatalogus beschrijfteendataset.data.overheid.nlverzameltdezemetadata,slaatdezeopinde databaseenpubliceertze. KOOPbeheerteenlijstvanCatalogieneenlijstvanVerstrekkers(en(Registratiehouders engeeftdezeeenuriopdata.overheid.nl.dezeuriskunnenlandelijkgebruiktworden omdezeentiteitenopeenpersistentewijzemeeaanteduiden. Data.overheid.nlmaaktverdergebruikvaneenaantalreferentiegegevensuitOWMS waardelijsten 1. 1 Sommigewaardelijstenmoetennogwordenopgesteld. 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 7/19

8 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT Deentiteiteninditmodelwordeninonderstaandetabellenverdertoegelicht. Legenda Man& Entiteit& Class& Waardelijst& (Cen)& M/Rec/O/RefstaatvoorMandatory,Recommended,OptionalenReference. Naamvandeentiteitinhetdatamodel. ClassURIinDCATNL. Eenofmeerlijstenmetreferentiewaarden. Ntb betekent Naderte bepalen MetadatarecordsvoorDatasets Demetadatarecordsvoordatasetsbeschrijvendatasetsenhundistributies.Ditzijnde recordsdietussendatacatalogiwordenuitgewisseldofdoordatastewardsop data.overheid.nlkunnenwordeningevoerd. Man& Entiteit& Class& Toelichting& M Dataset dcat:dataset Verzamelinggestructureerdegegevens.De entiteitdatasetindonldmcorrespondeert metdeclassesdatasetencatalogusrecorduit DCATNL.Catalogusrecordisdebeschrijving vandedatasetineencatalogus.opbasisvande wijzigingsdatumvanhetcatalogusrecord wordendegegevensuithetlaatsterecord overgenomen. Rec Distributie dcat:distribution FysiekeimplementatievaneenDatasetineen bepaaldformaat Referentiegegevensopdata.overheid.nl Opdata.overheid.nlwordenreferentiegegevensonderhoudenoverdedatacatalogiende organisatiesdiedatasetsbeheren. Man& Entiteit& Class& Toelichting& Ref Catalogus dcat:catalog EenverzamelingbeschrijvingenvanDatasets. Opdata.overheid.nlwordteenlijstvan datacatalogibijgehouden. Ref Beheerpartij dcat:agent Registratiehouderofverstrekker. Opdata.overheid.nlwordteenlijstvan beheerdersbijgehouden. 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 8/19

9 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT 3.3. ReferentiegegevensuitOWMS Opstandaarden.overheid.nlwordteenaantalwaardelijstenmetreferentiegegevens aangeboden. Man& Entiteit& Class& Waardebereik& Toelichting& Ref Onderwerp skos:concept Onderwerpindeling Eenonderwerpvaneen Dataset. Ref Waardelijst skos:conceptscheme Namenvan onderwerpindelingen Ref Frequentie dcterms:frequency Ref Licentietype dcterms:licence Document Aantalmaalper tijdseenheid Opendatalicenties Ref Locatie dcterms:location PlaatsbepalingdoorGeo coördinatenofgeo namen Ref Mediatype dcterms:mediatype OrExtent Bestandsformaten Eenverzameling definitiesvan Categorieën. Hetaantalmaalper tijdseenheiddateen gebeurtenisoptreedt. Eenjuridischdocument datofficieeltoestemming geefttotbepaaldgebruik vaneenresource. Eenplaatsopaarde.Deze kandirectworden aangeduidmet coördinatenofindirect meteenidentifier(naam ofcode). Bestandformaatvaneen dataset. Ref Organisatietype skos:concept Organisatietype Typeorganisatiedatde datasetverstrekt. Ref Regeling overheid:regeling Linknaarweten regelgevingvolgensde LiDOstandaarden Verwijzingnaarweten regelgeving. Ref Standaard dcterms:standard Datastandaarden Specificatiewaareen resourceaanvoldoet Ref Wijzigingstype DCATwijzigingstype Soortwijziging.DCAT schrijftminofmeervoor: (:created,:updated, :deleted) Ref Status adms:status StatusindelingADMS Eenindicatievande levensfasevaneen Dataset. 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 9/19

10 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT 3.4. Waardelijsten Devolgendewaardelijstenwordengebruiktopdata.overheid.nl. Waardebereik& Waardelijst(Cen)& Toelichting& Onderwerpindeling Namenvan onderwerpindelingen Aantalmaalper tijdseenheid overheid: TaxonomieBeleidsagenda overheidds:rubricering*) overheid:frequentie*) DeTaxonomieBeleidsagenda(ookwel Activiteitenindexgenoemd)wordtalgebruikt voormeerinformatiecollecties,zoalsofficiële publicaties.erwordtbovendieneenmapping gemaaktnaardeeurovocdieindcateu wordtaanbevolen. Eenlijstmetnamenvan onderwerpindelingendieincatalogigebruikt worden.handmatigonderhoudenop data.overheid.nlofinowms. Hetaantalmaalpertijdseenheiddateen gebeurtenisoptreedt. WL:vertalingopbasisvan 2.ZieDCATEU. OpenDatalicenties overheid:licentietype*) Eenjuridischdocumentdatofficieel toestemminggeefttotbepaaldgebruikvan eenresource. WL: PubliekDomein CC0 GeoGedeeldlicentie CCBY Licentieonbekend Geenopenlicentie Plaatsbepalingdoor Geocoördinatenof Geonamen overheid:gemeente overheid:provincie overheid:waterschap overheid:epsg28992 (rijksdriehoekstelsel) [TODO:Uitzoekenofnog anderelocatiemetadata gebruiktkanworden] Eenplaatsopaarde.Dezekandirectworden aangeduidmetcoördinatenofindirectmet eenidentifier(naamofcode). EPSG28992zijncoördinateninhet rijksdriehoekstelsel. Ookkandegemeente,provincieof waterschapuitdeowmswaardelijsten wordengekozen.delocatieisdanhet mandaatgebiedvandebetreffende organisatie. 2 Cld/freqisweerafgeleidvanhttp://www.loc.gov/marc/holdings/hd html 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 10/19

11 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 11/19 Waardebereik& Waardelijst(Cen)& Toelichting& Bestandsformaten overheid:mediatypes*) Bestandformaatvaneendataset.Selectieuit IANAMediatypes: application/atom+xml application/json application/ld+json application/msword application/pdf application/rdf+xml application/soap+xml application/vnd.msexcel application/zip text/csv text/html text/n3 text/turtle text/xml Organisatietype overheid:organisatietype*) ofadms:organisationtype Typeorganisatiedatdedatasetverstrekt. OWMSWaardelijstmetdevolgende waarden: Gemeente Provincie Waterschap Zelfstandigbestuursorgaan Gemeenschappelijkeregeling Dienst Datastandaarden overheid:standaard Specificatiewaareenresourceaanvoldoet. Nogoptestellenwaardelijst.Bijvoorbeeld waardenvolgensdeencodingguidelinesvan INSPIRE?ZieISO DCATwijzigingstype overheid:wijzigingstype*) HoorteigenlijknietinOWMS thuis,maarineeneigen namespacevoordcatnl: overheidds.moetenditwel Engelsetermenzijn?DCATEU ishiernieterggoedofscherp. Soortwijziging.Vertalingvandelijstdie DCATEUvoorschrijft: Nieuw(:created) Gewijzigd(:updated) Verwijderd(:deleted) StatusindelingADMS overheid:status*) Eenindicatievandelevensfasevaneen Dataset. Vertalingopbasisvanadms:Status: Volledig(Completed) Verouderd(Deprecated) Inontwikkeling (UnderDevelopment) Teruggetrokken(Withdrawn)

12 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT *)WaardelijstmoetnogaangemaaktwordeninOWMS Datatypen DevolgendeclassesuitDCATEUofDCATNLzijninhetdatamodelvandata.overheid.nl geïmplementeerdalsvrijetekstofdatatypeennietalsentiteitgemodelleerd. Classnaam URI& Toelichting Literal rdfs:literal LiteralzoalsgedefinieerddoorRDF;eentekst string Document foaf:document Tekstuelebron,bedoeldvooreenmenselijke lezer,metinformatie,bijvoorbeeldeenweb paginaovereendataset Identificatie adms:identifier xsd:anyurizoalsgedefinieerddoorw3cinde specificatievanxmlschema[5] Taal dcterms:linguistic System xml:langzoalsgedefinieerddoorw3cinde specifactievanxml[6] Periode dcterms:periodoftime Samengestelddatatypemetstarteneinddatum volgensowmsxml Contactgegevens v:vcard Aangezienerveelverschilisinde contactgegevensdieorganisatiesverstrekken,is ditnietuitgemodelleerd,maarvrijetekst Attributen Devolgendeparagrafenbeschrijvendeattributenmetvoorbeeldenvandewaardedie eenattribuutzoukunnenhebben.isdewaardeeenliteral(tekenreeks)danstaatdeze tussendubbelequotes,zoalsbijvoorbeeld Isdewaardeeennonliteral danbetrefthetenverwijzingnaareenentiteit.bijvoorbeeld:ministerievanfinanciën. DeimplementatieisafhankelijkvandetekiezenoplossingenkaneenURIzijn(indit gevalhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ministerie_van_financien)ofeen label.indeapplicatiewordtaltijdeenlabelgetoond Dataset(mandatory) Dedatasetbeschrijftfunctioneeldeherkomsteninhoudvandedata.Datasetsworden aangeleverddoordedatacatalogiofhandmatigingevoerdopdata.overheid.nl.de attributendiebeginnenmet md (metadata)zijndeeigenschappenvanhet catalogusrecorddatdedatasetbeschrijft.alseendatasetinmeerderecatalogiwordt beschrevendanwordendegegevensuitdecatalogusmetdelaatstewijzigingsdatum overgenomen.data.overheid.nliszelfookeencatalogus.alsdemetadataop data.overheid.nlwordtingevoerdennietuiteenanderecataloguswordtverkregen,dan isdecatalogus data.overheid.nl. 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 12/19

13 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT Dataset& Man& Attribuut& DCAT&Property& WaardeC bereik& Toelichting/Voorbeeld& data.gov.uk& M& URI& dct:identifier DT: xsd:anyuri M& titel& dct:title DT:overheid: VrijeTekst M& M& omschrijc ving& wijzigingsc datum& dct:description DT:overheid: VrijeTekst /dataset/ Rijksbegroting2014 Eenoverzichtvan uitgaven,verplichtingenen ontvangstenperartikel vandedepartementale begrotingen. (deurl) (Titel) (Beschrijving) dct:modified DT:xml:date Dateupdate future(???) M& taal& dct:language DT:xml:lang nlnl (Niet?) M& registratiec houder& overheid:authority WL: Beheerpartij R& verstrekker& dct:publisher WL: Beheerpartij R& trefwoord& dcat:keyword DT:overheid: VrijeTekst R& thema& dcat:theme WL: Onderwerp indeling R& landingsc pagina& dcat:landingpage DT: xsd:anyuri R& licentie& dct:license WL: overheidds: Licentietype R& locatie& dct:spatial WL/DT: Plaats bepaling R& O& O& dekking&in& tijd& wijzigingsc frequentie& uitgiftec datum& MinisterievanFinanciën MinisterievanFinanciën begrotingsstaat, najaarsnota Financiën oting.nl/ Publiekdomein(CC0) GemeenteArnhem dct:temporal DT:Periode Startdatum Einddatum dct:accrual Periodicity WL: overheid: Frequentie 1keerpermaand (Niet?) Sourceagency (Niet?) Theme (Niet?) Licensedunder (Dataset) "Geographic coverage (naamlocatie) Temporal coverage Update frequency dct:issued DT:xml:date (Niet?) O& conform& dct:conformsto DT:overheid: VrijeTekst TaxonomyURL 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 13/19

14 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT Dataset& Man& Attribuut& DCAT&Property& WaardeC bereik& Toelichting/Voorbeeld& data.gov.uk& O& Grondslag& overheid: grondslag DT:overheid: Regeling Wettelijkegrondslagop basiswaarvandedatasetis opgesteld. N/A Juriconnectlinknaarwet enregelgeving. Bijvoorbeeld: /BWBR / [TODO: reallifevbzoeken] O& Grondslag& citeertitel& donl:grondslagcite ertitel Vrijetekst Citeertitelvande grondslag. N/A Tekstvoordelinknaarde grondslag.bijvoorbeeld: BesluitGeodataWater [TODO:reallifevbzoeken] O& rechten& dct:rights DT:overheid: VrijeTekst (Niet?) O& LODStars& overheidds: LODStars WL: overheidds: Stars AantalLODsterren(15), leegis0sterrenbetekent onbekend. N/A O& Doel& overheidds:doel Vrijetekst Doelwaarmeededataset issamengesteld. Waarschuwingenvoor bepaaldeinterpretatiesof anderevormenvan gebruik.indienconcrete wetsartikelenvan toepassingzijndienendie hierookteworden vermeld. N/A O& Kwaliteit& overheidds: kwaliteit Vrijetekst Compleetheidvande dataseteneventuele evidentefouten. N/A M& mdc catalogus& dct:partof WL: overheidds: Catalogus N/A N/A M& mdcuri& dct:identifier DT: xsd:anyuri (Niet?) M& mdc wijzigingsc datum& dct:modified DT:xml:date Modifiedon data.gov.uk 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 14/19

15 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT Dataset& Man& Attribuut& DCAT&Property& WaardeC bereik& Toelichting/Voorbeeld& data.gov.uk& R& mdcsoort& wijziging& adms:status WL: overheid:wijz igingstype Deaardvandelaatste wijzigingvanhet metadatarecord. (Niet?) Eenvandedriewaarden uit ngetype/ :created,:updatedof :deleted. R& mdcuitgiftec datum& dct:issued DT:xml:date Addedto data.gov.uk O& mdctitel& dct:title DT:overheid: VrijeTekst Alshetcatalogusrecord nogeenanderetitelheeft dandenaamvande dataset.[todonagaanof ditvoorkomt,anders weglaten] (Niet?) O& mdc omschrijc ving& dct:description DT:overheid: VrijeTekst Toelichtingbijde metadata. (Niet?) Distributie(recommended) Dedistributiebeschrijfthetfysiekevoorkomenvaneendatasetineenbepaaldformaat. Distributieswordenuitgewisseldmetdedatacatalogiofhandmatigingevoerdop data.overheid.nl. Distributie& Man& Attribuut& DCAT&Property& WaardeC bereik& Toelichting/Voorbeeld& data.gov.uk& M& toegangsc URL& dcat:accessurl DT: xsd:anyuri Webpaginametinformatie overhoetoegang verkregenkanwordentot dedistributie. URL 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 15/19

16 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT Distributie& Man& Attribuut& DCAT&Property& WaardeC bereik& Toelichting/Voorbeeld& data.gov.uk& R& downloadc URL& dcat: downloadurl DT: xsd:anyuri Directelinknaarde downloadbare distributiefile.wordt alleenopgenomenalser sprakeisvaneen direct downloadbaarbestand zonderbeperkingen.als ereersttoegangsrechten verkregenmoetenworden ofspecialesoftwarenodig isomdedatasette ontsluitenwordtgeen downloadlinkgetoond, alleendetoegangsurl. (Niet?) R& omschrijc ving& dct:description DT:overheid: VrijeTekst Nadereomschrijvingvan dedistributie. (Niet?) R& formaat& dct:format WL: overheid: MediaTypes CSV Format R& wijzigingsc datum& dct:modified DT:xml:date Lastupdated Date updated(?) O& titel& dct:title DT:overheid: VrijeTekst O& status& adms:status WL: overheid: Status Begrotingsstaten Compleet (Titel) (Niet?) O& uitgiftec datum& dct:issued DT:xml:date (Niet?) O& grootte& dcat:bytesize DT:overheid: VrijeTekst 52KB (Niet?) 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 16/19

17 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT Beheerpartij(reference) Beheerpartijbeschrijftdeagent(persoonoforganisatieonderdeel)dieoptredenals registratiehoudersofverstrekkersvandatasets..beheerpartijenwordeningevoerden beheerdinhetcmsvandata.overheid.nl.datasets,distributiesencatalogusrecordsdie wordenuitgewisseldmetdedatacatalogimoetenverwijzennaarbestaande Beheerpartijenopdata.overheid.nl. Beheerpartij& Man& Attribuut& DCAT&Property& WaardeC bereik& Toelichting/Voorbeeld& data.gov.uk& M& URI& dct:identifier DT: xsd:anyuri M& Naam& foaf:name DT:overheid: VrijeTekst R& mailadres& foaf:mbox DT: foaf:mbox R& type& dct:type WL: overheid: Organisatie type R& is&onderdeel& van& org:memberof WL: Overheids organisatie erstrekker/statline Statline ZBO d.nl/owms/terms/cbs Catalogus(reference) Catalogusbeschrijftdedatacataloguswaarinmetadataoverdatasetswordtbeheerden gepubliceerd.catalogiwordeningevoerdenbeheerdinhetcmsvandata.overheid.nl. Datasets,DistributiesenCatalogusrecordsdiewordenuitgewisseldmetdedatacatalogi moetenverwijzennaarbestaandecatalogiopdata.overheid.nl.data.overheid.nliszelf ookeencatalogus. Catalogus& Man& Attribuut& DCAT&Property& WaardeC bereik& M& URI& dct:identifier DT: xsd:anyuri M& naam& dct:title DT:overheid: VrijeTekst M& omschrijc ving& dct:description DT:overheid: VrijeTekst M& uitgever& dct:publisher WL: overheidds: Beheerder Toelichting/Voorbeeld& atalogus/statline OpendataRijksbegroting datacatalogusvancbs CBS data.gov.uk& (Niet?) (Niet?) (Niet?) (Niet?) 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 17/19

18 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT Catalogus& Man& Attribuut& DCAT&Property& WaardeC bereik& Toelichting/Voorbeeld& data.gov.uk& M& taal& dct:language DT:xml:lang nlnl (Niet?) M& wijzigingsc datum& dct:modified DT:xml:date (Niet?) R& locatie& dct:spatial WL:Locatie Nederland (Niet?) R& homepage& foaf:homepage DT: xsd:anyuri O& O& uitgiftec datum& onderwerpc indeling& (Niet?) dct:issued DT:xml:date (Niet?) dcat:themetaxo nomy DT:overheid: VrijeTekst O& licentie& dct:license WL: overheid: Licentietype CBSthemaindeling Publiekdomein(CC0) (Niet?) (Niet?) O& rechten& dct:rights DT:overheid: VrijeTekst Fairuse (Niet?) 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 18/19

19 Datamodeldata.overheid.nl Versie0.6CONCEPT 4. Referenties [1] Data&Catalog&Vocabulary&(DCAT)& W3C&Recommendation&16&January&2014& [2] DCAT&Application&Profile&for&data&portals&in&Europe&& Final&version&1.00&2013C09C02 https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/asset_release/dcat applicationprofiledataportalseuropefinal [3] DCATCNL,&Een&IPM&voor&datasets& Versie&0.4&in&ontwikkeling& [4] Nederlands&metadataprofiel&op&ISO&19115&geografie,& opiso19115geografie131 [5] xsd:anyuri&definitie&in&xml&schema&part&2:&datatypes&second&edition& [6] xml:lang&definitie&in&extensible&markup&language&(xml)&1.0&(fifth&edition)& [7] OWMS&(Overheidsbrede&Web&Metadata&Standaard)&Versie&4.0& [8] INSPIRE& 2014%11%13DONLDatamodel0.6.docx 19/19

!!!!! DCAT"NL,$een$IPM$voor$Datasets!

!!!!! DCATNL,$een$IPM$voor$Datasets! DCAT-NL IPM Datasets 0.6 CONCEPT DCAT"NL,$een$IPM$voor$Datasets Uitwisseling*van*metadata*tussen*(open)*datacatalogi* DCAT%NL(IPM(Datasets( 1. Documenthistorie( 1.1. Wijzigingshistorie( Versie& Datum&

Nadere informatie

Technisch GDI-Vlaanderen voorschrift voor metadata

Technisch GDI-Vlaanderen voorschrift voor metadata Technisch GDI-Vlaanderen voorschrift Technisch GDI-Vlaanderen voorschrift voor metadata GDI-Vlaanderen metadataprofiel versie 3.0 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat

Nadere informatie

Handboek voor het Drupal content systeem

Handboek voor het Drupal content systeem Handboek voor het Drupal content systeem Versie 007 Datum 19-11-2012 Auteur Tom A. Kooy Handboek voor het Drupal content systeem - Inhoudsopgave Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 OVER HET HANDBOEK

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012

Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012 Access Online Betaalformatenboek Februari 2012 Hebt u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met de afdeling: ABN AMRO Bank N.V. COO C&MB / E-Channels / Global

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden is een product van het Programma Archief 2020, waarin het Ministerie van OCW samen met gemeenten,

Nadere informatie

ideal Merchant Integratie Gids

ideal Merchant Integratie Gids ideal Merchant Integratie Gids Versie 3.3.1 (februari 2015) Februari 2015 Currence Copyright Currence ideal B.V.. Voorwaarden De ideal Merchant Integratie Gids wordt door de producteigenaar Currence beschikbaar

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Cookbook KBO Open Data. Versie 1.0.0

Cookbook KBO Open Data. Versie 1.0.0 KBO Open Data Cookbook KBO Open Data Versie 1.0.0 Contact: Helpdesk van de KBO-beheersdienst Stafdienst ICT Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel T F +32 (0) 2 277 64 00 +32 (0) 2 277 50 82 helpdesk.kbo@economie.fgov.be

Nadere informatie

Sjabloon Project Start Architectuur (PSA), versie 0.1

Sjabloon Project Start Architectuur (PSA), versie 0.1 Sjabloon Project Start Architectuur (PSA), versie 0.1 Doelstelling document Een PSA (Project Start Architectuur) is bedoeld om te borgen dat nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in samenhang worden gerealiseerd

Nadere informatie

INFORMATIEANALYSE VOLGENS HET ER-MODEL

INFORMATIEANALYSE VOLGENS HET ER-MODEL INFORMATIEANALYSE VOLGENS H ER-MOL Werkwijze Informatiemodellering De kracht van de werkwijze voor informatiemodellering ligt in de communicatie van de informatie-analist met de gebruiker. In de lessen

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS) voor Elektronisch Gewaarmerkt Document (EGD) uitgegeven door KvK Nederland namens KvK's

Certification Practice Statement (CPS) voor Elektronisch Gewaarmerkt Document (EGD) uitgegeven door KvK Nederland namens KvK's Certification Practice Statement (CPS) voor Elektronisch Gewaarmerkt Document (EGD) uitgegeven door KvK Nederland namens KvK's Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 25 februari 2004 KvK Nederland Eerste definitieve

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT GIS online ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT V1.2 drs Barend Köbben prof dr M J. Kraak International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) division

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

e-publications Handleiding Centre d Informatique pour la Région Bruxelloise Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest versie 1.

e-publications Handleiding Centre d Informatique pour la Région Bruxelloise Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest versie 1. Centre d Informatique pour la Région Bruxelloise Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest e-publications Handleiding versie 1.0 www.cirb.irisnet.be www.cibg.irisnet.be Document Code: Klant: e-publications

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group Modellicenties Open Data http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group INLEIDING In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor

Nadere informatie

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 1 Rapport Waterschappen en Open Databeleid een afwegingskader Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 2 Rapport Waterschappen en Open Databeleid - een afwegingkader Auteurs:

Nadere informatie

Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten

Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten Stichting HL7 Nederland W. Barentszstraat 1 3902 DE Veenendaal Telefoon : +31 (0)318-548869 Fax : +31 (0)318-548090 E-mail : info@hl7.nl Deze publicatie

Nadere informatie

[HANDLEIDING MAGENTO]

[HANDLEIDING MAGENTO] Pagina 0 Inhoudsopgave: 1. Introductie van het beheerderspaneel... 2 2. Uw catalogus opzetten... 9 3. Promoties... 43 4. Bestellingen en klanten beheren... 63 5 Beheren van door de klanten ontwikkelde

Nadere informatie

Mogelijk onvolledige datum

Mogelijk onvolledige datum Mogelijk onvolledige datum Auteur: Wim Bakkeren (wim.bakkeren@ictu.nl) Datum: 25 september 2014 Versie: 1.0 Status: Definitief Inleiding Dit document bevat een voorstel voor een datatype voor mogelijk

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Uw leeraanbod op het Leer-Rijk en op De Leerkaart

Uw leeraanbod op het Leer-Rijk en op De Leerkaart Uw leeraanbod op het Leer-Rijk en op De Leerkaart Handleiding voor leveranciers Colofon Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer CFB.Leer-Rijk@minbzk.nl Bijlage(n) 5 Pagina 1 van 30 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

Programma van Eisen deel 4: Definities en Afkortingen

Programma van Eisen deel 4: Definities en Afkortingen Programma van Eisen deel 4: Definities en Afkortingen Datum 27 juli2015 Colofon Versienummer 4.1 Contactpersoon Policy Authority PKIoverheid Organisatie Logius Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenweg 52

Nadere informatie

De 10 gouden regels. Waar moet een succesvolle WordPress-website ABSOLUUT aan voldoen? Maak niet dezelfde fouten, als vele anderen!

De 10 gouden regels. Waar moet een succesvolle WordPress-website ABSOLUUT aan voldoen? Maak niet dezelfde fouten, als vele anderen! De 10 gouden regels Waar moet een succesvolle WordPress-website ABSOLUUT aan voldoen? Maak niet dezelfde fouten, als vele anderen! Copyright 2004-2013 Antagonist B.V. 1 Inhoudsopgave Benodigdheden voor

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 3.33, November 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contact adres Rabobank

Nadere informatie