!!!!! DCAT"NL,$een$IPM$voor$Datasets!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!!! DCAT"NL,$een$IPM$voor$Datasets!"

Transcriptie

1 DCAT-NL IPM Datasets 0.6 CONCEPT DCAT"NL,$een$IPM$voor$Datasets Uitwisseling*van*metadata*tussen*(open)*datacatalogi*

2 DCAT%NL(IPM(Datasets( 1. Documenthistorie( 1.1. Wijzigingshistorie( Versie& Datum& Omschrijving& Auteur& 0.1& 2014&04&07 Eersteconcept HansOverbeek (KOOP) 0.2& 2014&05&13 & URIsvoorDatasets & toelichtingbijproperties 0.3& 2014&05&25 & Grondslagvandatasettoegevoegd 2014&06& &06&23 & Rollenuitstelselhandboekovergenomenenschema bijgewerkt & Openstaandeissuesbijgewerkt 0.4& 2014&07&11 & OpmerkingenGeonovumenRWSverwerkt 2014&10&09 & Schemalayoutverbeterd & Grondslagciteertiteltoegevoegd 0.5& 2014&11&04 & Licentieenrightsvandistributienaardataset 0.6& 2014&11&13 & AttributenLODStars,DoelenKwaliteittoegevoegd Planning( Datum& Ntb& Ntb& Ntb& Ntb& Omschrijving& MappingmetISO19115 ConceptvoorleggenaanNGR,CBSenRWS IPMVaststellen IPMpubliceren & & 1.3. Bekende(issues(en(todo s(in(deze(versie( 1. BijhetopstellenvanditIPMzijnweuitgegaanvandespecificatiesvanDCAT&EU.Daarin wordtnietaltijdevenconsequentomgegaanmetverwijzingennaarnamespacesen 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 2/22

3 DCAT%NL(IPM(Datasets( termenuitvocabularies.dezeonvolkomenhedenzijnookinditipmterechtgekomenen moetennogwordenopgelost.voorbeeldishetgebruikvanzoweldeadmsnamespace vandeeualsdievanhetw3c. 2. Consequentgebruikvanhoofdlettersenkleineletters:entiteitenenclassesbeginnen methoofdletter,propertiesbeginnenmetkleineletter. 3. UitbreidingOWMS:DitIPMsteuntopnieuwebegrippendieinOWMSmoetenworden ondergebracht,zoalsnieuweclasses,propertiesenwaardelijsten.dezezijnnogniet allemaalinowmsgedefinieerd 4. DitheleIPM,eninhetbijzonderdeidentificatievandatasets(sectie4.1)moetnog wordenafgestemdmetanderedatacatalogi. 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 3/22

4 DCAT%NL(IPM(Datasets( 2. Inleiding( DitdocumentbeschrijfthetNederlandstoepassingsprofielvandeDataCatalogueVocabulary (DCAT) 1 datisopgesteldindecontextvanhetopendatanextprogramma 2 vanhetministerie vanbinnenlandsezakenenkoninkrijksrelaties.ditinformatiepublicatiemodel(ipm)voor datasetsspecificeerteenstandaardvoordeonlineuitwisselingvanmetadatatussen Nederlandsedata&catalogi,zoals:data.overheid.nl,hetNationaalGeoregister(NGR)en bijvoorbeeldookde(open)datacatalogivangemeentenenprovincies. Watisdaarvoornodig? HetIPMvoordatasetsmoetrekeninghoudenmetinternationalestandaardenopditgebied.Drie standaardenspeleneencentralerol: 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 4/22 1. DCAT[1]iseentoonaangevendeW3Cstandaardvoormetadatavandatacatalogi. BinnendeEU(DGconnect,ISAprogramenhetEUpublicationoffice)iseen toepassingsprofiel[2]voordcatopgesteld.hieroverzeggenzijzelf:"thedcat ApplicationprofilefordataportalsinEurope(DCAT&AP)isaspecificationbasedonthe DataCataloguevocabulary(DCAT)fordescribingpublicsectordatasetsinEurope.Its basicusecaseistoenableacross&dataportalsearchfordatasetsandmakepublicsector databettersearchableacrossbordersandsectors.thiscanbeachievedbytheexchange ofdescriptionsofdatasetsamongdataportals." 2. ISO19115enISO19119zijnstandaardenvoormetadatavanGeo&informatieengeo& services.dezestandaardenwordengehanteerddoorhetngrvolgenshetnederlandse toepassingsprofiel[3]. 3. OWMS4.0,deOverheidbredeWebMetadataStandaardishetNederlandse toepassingsprofielvandublincore.hetiseenstandaardvoormetadatavan informatieobjectenvandenederlandseoverheidopinternet. HetIPMbevat: EenvertalingvandeEngelselabelsvanDCATnaarNederlandselabels; EenkeuzevoorwelkeentiteitenenattributenuithetDCATmodelwijovernemen; Eeninvullingvanhetwaardebereikvandeattributen(zoalsbijvoorbeeldOWMS waardelijstenvoororganisaties); EenmappingvanhetmetadatamodelvandeNederlandsemetadataprofielenopISO 19115enISO19119naarDCAT; EenmappingvanOWMS(DublinCore)naarDCAT Scope( HetdoelvanditIPMisomeenToepassingsprofiel0tedefiniërendatgebruiktkanwordenvoorde uitwisselingvanbeschrijvingenvandatasetstussendataportalen.0 IPMstaatvoorInformatie&Publicatie&Model,(ookwelContentmodel0genoemd).EenIPM beschrijftdemanierwaaropeenapplicatieeenbepaaldecollectievaninformatieobjectenmet 1W3C.DataCatalogueVocabulary(DCAT).W3CRecommendation,16January OpenDataNEXTprogramma:

5 DCAT%NL(IPM(Datasets( metadatakanbeschrijvenzodatandereapplicatiesdezeinformatieobjectenkunnenvindenenin samenhangmetandereinformatiekunnenontsluiten. Een&Toepassingsprofiel(Engelseterm:Application0Profile)iseenspecificatiedietermenvan eenofmeeronderliggendestandaardenhergebruiktenmeerspecifiekmaaktdoorverplichte, aanbevolenenoptioneleelementenaantewijzenvooreenspecifiektoepassingof toepassingsgebiedenaanbevelingendoetvoortegebruikenwaardelijsten. EenDatasetiseenverzameling(ookwelcollectie)vandata,gepubliceerdofbeheerddooreen Dataportaalentoegankelijkineenofmeerformaten. EenDataportaal(Engelseterm:Data0Portal)iseensysteemophetwebdatservicesaanbiedt omdatasetsteverkrijgen.doorgaansbiedteendataportaaleendatacatalogusaanmet beschrijvingenvandatasets. EenDatacatalogusiseenverzamelinggestructureerdebeschrijvingenvanDatasetsdie gebruikersofsystemeninstaatsteltomdatasetstevindenopbasisvanbepaaldekenmerken. HetNederlandsToepassingsprofielvanDCAT(DCAT&NL)datinditIPMwordtgespecificeerdis gebaseerdophetdcat0application0profile0for0data0portals0in0europe;0final0version b09b 02[2](DCAT&EU)engeeftrichtlijnenvoordevertalingvanmetadatavolgenshetNederlands0 metadataprofiel0op0iso geografie,01.3.1[3](iso19115)naardcat&nl. DitIPM: IdentificeertdeessentiëleelementenenattributenvanDCATindecontextvanDatasets vandenederlandseoverheid. IdentificeertdewaardelijstendiegebruiktwordenindeNederlandsecontext Identificeertdeminimalesetdescriptionmetadataomuittewisselentussen NederlandseDataportalenentussenNederlandseenEuropeseDataportalen. HetIPMgeeftgeenspecificatiesvoorimplementatie,zoalsmechanismevooruitwisselingvan dataenverwachtgedragvansystemendiehetipmtoepassen,andersdanhetgeengedefinieerd indesectieoverconformering.[verwijzing] 2.2. Proces( DitIPMvoorDatasetsisopgestelddoorhetKennisB0en0Exploitatiecentrum0voor0Officiële0 Overheidspublicaties(KOOP)vanhetMinisterie0van0Binnenlandse0Zaken0en0Koninkrijksrelaties (BZK)inhetkadervandedoorontwikkelingvanData.overheid.nl:0het0open0dataportaal0van0de0 Nederlandse0overheid(DONL).HetIPMzalwordenafgestemdmetdiversehoudersvan domeinspecifiekedataportalen. Houder& Rijkswaterstaat& Centraal&Bureau&voor&de&Statistiek&(CBS)& Geonovum& KOOP& Dataportaal& OpenDataRWS Statline NationaalGeoregister(NGR) Data.overheid.nl Tabel:'Houders'van'Dataportalen'die'bijdragen'aan'dit'IPM.' 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 5/22

6 DCAT%NL(IPM(Datasets( 2.3. Methodologie( Uitgangspunten & & & & & waarmogelijkwordendespecificatiesvandcatendcat&eugevolgd. Hettoepassingsprofielhoudtrekeningmetspecificatiesinanderestandaardenvoor Datasets,metnamedievanhetNederlandstoepassingsprofielvoorGeo&data:ISO DCAT&NLmoetzoeenvoudigmogelijktoepasbaarzijndoordata&portalen,catalogivan datasetsenmetadata&brokersionnederland. Opdata.overheid.nl,hetOpenDataportaalvandeNederlandseoverheidworden referentiegegevensbeschikbaargesteld.toepassersmakengebruikvandeze referentiegegevens. ApplicatiesdieconformDCAT&NLzijnopgezetkunnenonderlingbeschrijvingenvan Datasetsaanbiedenenontvangenzoalsbeschrevenindesectie Terminologie.In combinatiemetinformatieopdata.overheid.nlkunnenapplicatiesconformdcat&eu dataaanbieden.ditbetekentdatbijvoorbeelddedatacatalogusopdata.overheid.nlwel DCAT&EUcompliantkanzijn,maardaterookDCAT&NLcompliantapplicatieskunnen zijndienietdcat&eucompliantzijn Gevolgdewerkwijze BijhetopstellenvanDCAT&NLzijnwealsvolgttewerkgegaan: 1. NeemdeclassesenpropertiesuitDCAT&EUalsuitgangspunt. 2. Deelalleclassesdiealsdatatypegeïmplementeerdkunnenwordeninals Datatype. 3. Deelalleclassesdie reedsofbinnenkort alsreferentiegegevensopdata.overheid.nlof standaarden.overheid.nlbeschikbaarzijn,inals Reference. 4. NeemdeoverigeclassesvanDCAT&EUoverinDCAT&NL. 5. GeefaanofdezeinDCAT&NLverplichtofoptioneelzijn. 6. LoopalleverplichteeigenschappenuitISO19115naenprobeerdezetemappenop DCAT&EU.[TODO:begonnen,maarnognietgereed] 2.4. Structuur(van(dit(IPM( [TODO] 2.5. Gebruikscenarios( [TODO] 2.6. Terminologie(in(dit(IPM( DezeisgebaseerdopdeterminologiediebeschrevenwordtinHoofdstuk5vanDCAT&EU. InDCAT&NLwordenclassesenpropertiesgegroepeerdonderdekopjes Mandatory, Recommended, Optional, Referenced en Datatype.Dezetermenhebbendevolgende betekenis: 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 6/22

7 DCAT%NL(IPM(Datasets( Mandatory&class:eenontvangervaneenbeschrijvingvaneenDatasetMOETinformatie overinstantiesvandeclasskunnenverwerken;eenaanbiedervaneenbeschrijvingvan eendatasetmoetinformatieoverinstantiesvandeclassverstrekken. Recommended&class:eenontvangervaneenbeschrijvingvaneenDatasetMOET informatieoverinstantiesvandeclasskunnenverwerken;eenaanbiedervaneen beschrijvingvaneendatasetmoetinformatieoverinstantiesvandeclassverstrekken alsdezebeschikbaaris. Optional&class:eenontvangervaneenbeschrijvingvaneenDatasetMOETinformatie overinstantiesvandeclasskunnenverwerken;eenaanbiedervaneenbeschrijvingvan eendatasetmaginformatieoverinstantiesvandeclassverstrekken,maarisdaartoe nietverplicht. Mandatory&property:eenontvangervaneenbeschrijvingvaneenDatasetMOET informatievoordiepropertykunnenverwerken;eenaanbiedervaneenbeschrijvingvan eendatasetmoetinformatievoordiepropertyverstrekken. Recommended&property:eenontvangervaneenbeschrijvingvaneenDatasetMOET informatievoordiepropertykunnenverwerken;eenaanbiedervaneenbeschrijvingvan eendatasetmoetinformatievoordiepropertyverstrekkenalsdezebeschikbaaris. Optional&property:eenontvangervaneenbeschrijvingvaneenDatasetMOET informatievoordiepropertykunnenverwerken;eenaanbiedervaneenbeschrijvingvan eendatasetmaginformatievoordiepropertyverstrekken,maarisdaartoeniet verplicht. 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 7/22

8 DCAT%NL(IPM(Datasets( 3. Het(Nederlandse(Metadataprofiel(voor(Datacatalogi:(DCAT%NL( OnderstaandefiguurishetmodelvoorDCAT&NL.DeURIsvandeclassesenpropertieskomen overeenmetdeurisvandecorresponderendeclassesenpropertiesindcat&eu.deblauwe rechthoek,gelabeld Exchange,duidtdeentiteitenaandietussendatacatalogiworden uitgewisseld.deoverigeentiteitenzijndeinditipmbeoogdereferentie&entiteitendie gemeenschappelijkgebruiktworden. DeURIsinditIPMzijngespecificeerdalsq&names([namespacealias]:[term]).Daarbijzijnde volgendenamespacealiassenalsprefixgebruikt: Alias& adms:& dcat:& dct:& Namespace& %11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 8/22

9 DCAT%NL(IPM(Datasets( Alias& foaf:& overheid:& rdfs:& schema:& skos:& xsd:& v:& Namespace& Classes( HetmodelvoorDCAT&NLisgebaseerdophetUML&diagramin[2]. & & MeestalheefteenDataportaaleeneigenCatalogus,maardathoeftnietperse. EenMetadatabrokerverzameltmetadatauitverschillendeCatalogienontsluitdeze verzamelingdoorgaansweerineeneigencatalogus.decatalogusvande MetadatabrokerbevatdanbeschrijvingenvandeandereCatalogienhun Catalogusrecords.ZokunnenDatasetsinmeerdereCatalogibeschrevenstaan,watals voordeelheeftdatzeopmeerderemanierenbeschrevenzijn,bijvoorbeeldals statistischedataenalsgeografischedata.gebruikerskunnendedatasetsdanvindenvia demetadatadiehetbestepastbijhuneigendomein. DCAT&NLbeschrijfteenminimalesetmetadatadiealleNederlandseCatalogivoorDatasets zoudenmoetenhanteren.uiteraardstaathetcatalogushoudersvrijomnaastdemetadatain DCAT&NLanderemetadatatehanteren Kern"classesuitDCAT"NL InhetmodelstaandeclassesDataset,Distributieen0Catalogusrecordcentraal.Datasetsworden aangebodenopdataportalen,zoalshetngrendedataportalenvangemeentenenprovincies. EenCatalogusrecordineenCatalogusbeschrijfteenDataset. Classnaam& URI& Toelichting& Dataset <<mandatory>> Distributie <<recommended>> Catalogusrecord <<optional>> dcat:dataset dcat:distribution Dcat:CatalogRecord Beschrijvingvaneenverzamelinggestructureerde gegevens,gepubliceerddooréénpartijentoegankelijk inéénofmeerformaten. FysiekeimplementatievaneenDatasetineenbepaald formaat. MetadatabijeenbeschrijvingvaneenDatasetineen catalogus. 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 9/22

10 DCAT%NL(IPM(Datasets( Gerefereerdeclassesuitdata.overheid.nl DevolgendeclassesuitDCAT&EUzijninDCAT&NLopgenomenalsreferentiegegevensdieop data.overheid.nlwordengepubliceerd.zieookdesectieoveridentificatieeldersindit document. Classnaam& URI& Toelichting& Catalogus dcat:catalog EenverzamelingbeschrijvingenvanDatasets. Data.overheid.nlhoudteenregistratiebijvanCatalogi engeefturisuitwaarmeecatalogigeïdentificeerd worden. Verstrekker dcat:agent PersoonoforganisatiedieeenDatasettechnisch beheertenpubliceert.(eencatalogusisookopte vattenalseendataset) GerefereerdeclassesuitOWMS Data.overheid.nlhoudteenregistratiebijvan VerstrekkersvanDatasetsengeeftURIsuitwaarmee Verstrekkersgeïdentificeerdkunnenworden. DevolgendeclassesuitDCAT&EUzijninDCAT&NLopgenomenalsreferentiegegevensuiteen waardelijstopstandaarden.overheid.nl[4]. Classnaam& URI& Toelichting& Categorie skos:concept EenonderwerpvaneenDataset.Eenwaardeuiteen Rubricering. Rubricering skos:conceptscheme EenverzamelingdefinitiesvanCategorieën. Eenwaardelijstmetonderwerpen Frequentie dcterms:frequency Hetaantalmaalpertijdseenheiddateengebeurtenis optreedt. Locatie dcterms:location Eenplaatsopaarde.Dezekandirectwordenaangeduid metcoördinatenofindirectmeteenidentifier(naamof code). CoderingvindtplaatsopbasisvanNEN3610. Formaat dcterms:mediatype& OrExtent Bestandformaatvaneendataset. Typeverstrekker skos:concept Typeorganisatiedatoptreedtalsverstrekker. Status skos:concept EenindicatievandelevensfasevaneenDataset. Opbasisvanadms:status ( Completed Deprecated UnderDevelopment Withdrawn 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 10/22

11 DCAT%NL(IPM(Datasets( 3.2. Datatypen(in(DCAT%NL( DatatypenvoorclassesuitDCAT"EU DevolgendeclassesuitDCAT&EUzijninDCAT&NLgeïmplementeerdalsvrijetekstofdatatypeen nietalsclass. Classnaam&in& DCATVEU& URI&in& DCATVEU& Toelichting& Datatype&in& DCATVNL& Literal rdfs:literal Eentekenreeks,mogelijkgetypeerd, zoalseendatum.eenliteralmetvoor demensleesbaretekstkaneentaal& codehebben. InDCAT&EUalleengebruiktvoorKey Words.InDCAT&NLwordtditvrije tekst Resource rdfs:resource AlleswatmetRDFbeschreven wordt. InDCAT&EUalleengebruiktvoor(de linknaar)dedistributie.indcat&nl wordtditdeurivandedistributie. Document Foaf:Document Informatievoormenselijke consumptie. InDCAT&EUgebruiktvoorhome pageenlandingspaginavan respectievelijkeencatalogusofen Dataset.InDCAT&NLisditeenURL. Identificatie adms:identifier Identificatieineenbepaaldecontext, bestaandeuit: & & & & Dereferentie Hetgebruikteschema Schema&versie Schema&beheerder InDCAT&EUgebruiktvoor samengesteldeidentifiers.dcat&nl ondersteuntalleenuri. Licentie&document dct:licensedocument Eenjuridischdocumentdatofficieel toestemminggeefttotbepaald gebruikvaneenresource. InDCAT&EUeendocument.InDCAT& NLeenURL. Vrijetekst URI URL URI URL 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 11/22

12 DCAT%NL(IPM(Datasets( Classnaam&in& DCATVEU& URI&in& DCATVEU& Toelichting& Datatype&in& DCATVNL& Taal dcterms:linguistic& System Eensysteemvantekens,symbolen, geluiden,gebarenofregels,gebruikt voorcommunicatie,bijvoorbeeldeen taal. xml:lang InDCAT&EUacademischcorrecten uitgebreidgeïmplementeerd,in DCAT&NLpragmatischdeXMLtaal& code. Periode dcterms:periodof& Time Eentijdsinterval. DCAT&EUondersteuntbenoemde tijdsintervallenentijdsintervallen aangeduidmetstart&eneinddatum. DCAT&NLalleendelaatste. overheid: Period Rechtenclaim dcterms:rights& Statement Eenstatementoverdeintellectuele eigendomsrechten(ipr)dierusten opeenresource. URL InDCAT&EUeenzelfstandigeentiteit. InDCAT&NLgeïmplementeerdals URLdiekanverwijzennaareen rechtenstatement. Standaard dcterms:standard SpecificatiewaareenDatasetaan voldoet. InDCAT&EUeenzelfstandigeentiteit. InDCAT&NLgeïmplementeerdals URLdiekanverwijzennaareen rechtenstatement. Contact&gegevens v:vcard EenbeschrijvingvolgensdevCard specificatie. InDCAT&EUwordtdehelevCard specificatiegevolgd.indcat&nl wordt,pragmatischer,gekozenvoor adres. URL Datatypevoorregelingen HetdatatyperegelingistoegevoegdaanDCAT&NLomdewettelijkegrondslagvooreendataset meeuittedrukkenvolgensdejuriconnectstandaard. Classnaam& URI& Toelichting& Datatype&in& DCATVNL& Regeling overheid:regeling Linknaarwet&ofregelgeving Juriconnect& link 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 12/22

13 DCAT%NL(IPM(Datasets( 3.3. Properties(per(class( Dataset Man& Property& URI& Toelichting& &Card& Range& Man Verwijzing dct:identifier Uniformeidentificatievande dataset. RangeisnietURImaarvrijetekst omdathethieromdelettersvan stringgaat(deliteral)ennietomde link. ZiedesectieoverIdentificatieelders inditdocument Vrijetekst Man Titel dct:title Naamwaaronderdedatasetbekend staat. Herhaalbaarvoorversiesin verschillendetalen. 1..n Vrijetekst Man Omschrijving dct: description Beschrijvingvandedatasetopbasis waarvaneengebruikerkanbepalen ofdedatasetbruikbaarisendiede datasetonderscheidtvanandere datasets. 1..n Vrijetekst Herhaalbaarvoorversiesin verschillendetalen Man Wijzigings&datum dct:modified Laatstedatumwaaropdedatasetzelf isgewijzigd.dezedatumzegtniets overdewijzigingsdatumvande metadatavandedataset xs:date Man Taal dct:language Taalvandeinhoudvandedataset. Herhaalbaarindienmeerderetalen voorkomen. 1..n xml:lang Man Registratiehouder overheid: authority Deorganisatiedie eindverantwoordelijkisvoorhettot standkomenvandedataset.de registratiehouderisook verantwoordelijkvoorderelatiemet deverstrekker donl:agent Rec Verstrekker dct:publisher Persoonoforganisatiedie verantwoordelijkisvoorhet technischbeheerenpublicatievan dedataset donl:agent Rec Trefwoord dcat:keyword Trefwoorddatdedataset karakteriseert. 0..n Vrijetekst 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 13/22

14 DCAT%NL(IPM(Datasets( Man& Property& URI& Toelichting& &Card& Range& Rec Thema dcat:theme ThemawaardeDatasetondervalt. 0..n overheid: Taxonomie& Beleids& agenda Rec Landingspagina dcat: landingpage Webpagina,meestalbijde verstrekker,dietoelichtinggeeftbij dedataset,dedistributiesen metadatadiedeverstrekkergeeft URL Rec Locatie dct:spatial Geografischgebiedwaaropde datasetbetrekkingheeft. Rec Dekkingintijd dct:temporal Periodeindetijdwaaropdedataset betrekkingheeft. 0..n 0..n overheid: Spatial overheid: Period Rec Licentie dct:license Licentiewaaronderdedistributie beschikbaarwordtgesteld. Opt Rechten dct:rights Derechtendierustenopeen distributie 0..1 Vrijetekstof Waardelijst 0..1 Vrijetekstof URL Opt Wijzigings& frequentie dct:accrual& Periodicity Frequentiewaarmeededataset wordtgewijzigd overheid: Frequentie Opt Uitgiftedatum dct:issued Datumwaaropdedatasetformeelis uitgegeven xs:date Opt Conform dct:conforms& To Standaardwaardedatasetaan voldoet. 0..n Vrijetekst Opt Versie adms:version Versieaanduiding Vrijetekst Opt Versietoelichting adms: versionnotes Toelichtingbijdeversieaanduiding Vrijetekst Opt Grondslag overheid: grondslag Wettelijkegrondslagopbasis waarvandedatasetisopgesteld. 0..n overheid: Regeling Opt LODStars overheidds: LODStars Opt Doel overheidds: doel Opt Kwaliteit overheidds: kwaliteit AantalLOD&sterren(1&5),leegis0 sterrenbetekentonbekend. Doelwaarmeededatasetis samengesteld.waarschuwingenvoor bepaaldeinterpretatiesofandere vormenvangebruik.indienconcrete wetsartikelenvantoepassingzijn dienendiehierookteworden vermeld. Compleetheidvandedataseten eventueleevidentefouten overheidds: Stars 0..1 Vrijetekst 0..1 Vrijetekst 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 14/22

15 DCAT%NL(IPM(Datasets( Distributie Man& Property& URI& Toelichting& Card& Datatype& Man Toegangs&URL dcat:accessurl Webpagina,meestalbijde verstrekker,dietoeganggeefttoteen distributie.depaginakan naast linksnaardedistributie ook nadereinformatieoverdedistributie bevatten. 1..n URL Rec Download&URL dcat:download URL Directelinknaarhetdownloadbare bestandinhetgegevenformaat. 0.n URL Rec Omschrijving dct:description Beschrijvingvandedistributieop basiswaarvaneengebruikerkan bepalenofdedistributiebruikbaaris endiededistributieonderscheidt vananderedistributies. Herhaalbaarvoorversiesin verschillendetalen 0..1 Vrijetekst Rec Formaat dct:format Fileformaatvandedistributie overheid: FileFormat Rec Wijzigingsdatum dct:modified Laatstedatumwaaropdedistributie zelfisgewijzigd.dezedatumzegt nietsoverdewijzigingsdatumvande metadatavandedistributie xs:date Opt Titel dct:title Naamwaaronderdedistributie bekendstaat. Herhaalbaarvoorversiesin verschillendetalen. 0..n Vrijetekst Opt Status adms:status Levensfasevandedistributie (Bijgewerkt,Nietlanger ondersteund,inontwikkeling, Ingetrokken) Opt Uitgiftedatum dct:issued Datumwaaropdedistributieformeel beschikbaarisgesteld overheid: Status 0..1 xs:date Opt Grootte dcat:bytesize Omvangvandedistributieinbytes 0..1 Vrijetekst 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 15/22

16 DCAT%NL(IPM(Datasets( Catalogusrecord Man& Property& URI& Toelichting& Card& Datatype& Man Catalogus dcat:catalog Cataloguswaartoehetrecord behoort 1..1 donl: Catalogus Man Verwijzing dct:identifier Identificatievanhetcatalogusrecord URL Man Wijzigingsdatum dct:modified Datumwaarophetcatalogusrecord voorhetlaatstisgewijzigd xs:date Man Onderwerp foaf:primary& Topic Identifiervandedatasetwaardit catalogusrecordbetrekkingopheeft dcat:dataset Rec Soortwijziging adms:status Indicatievandesoortvandelaatste wijziging::created,:updatedof :deleted Opt Uitgiftedatum dct:issued Datumwaaropdebeschrijvingvan dedatasetvoorheteerstinde catalogusisopgenomen overheid: RecordStatus 0..1 xs:date Opt Titel dct:title Naamvoorhetcatalogusrecord. Herhaalbaarvoorversiesin verschillendetalen Opt Omschrijving dct:description Omschrijvingvanhet catalogusrecord. Herhaalbaarvoorversiesin verschillendetalen 0..n 0..n Vrijetekst Vrijetekst 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 16/22

17 DCAT%NL(IPM(Datasets( 4. Identificatie(en(Linked(Data( Omtekunnenrefererenaandatasets,verstrekkers,registratiehouders,catalogienandere entiteiten(resources)enmetadataoverdezeresourcesmetanderepartijentekunnen uitwisselenishetprettigomstandaardidentificatievandezeresourcesaftespreken.metdeze afspraaksluitenweaanbijdeuri&strategievanhetplatformimplementatielinkedopendata (PiLOD) 3. Data.overheid.nlpubliceertdeURIsvandatasets,verstrekkers,registratiehoudersen datacatalogi Identificatie(van(de(Dataset( Elkedatasetkrijgteenunieke,duurzameID.DeIDmoetduurzaamzijnindezindatdeID behoudenblijftbijhetupdatenvaninformatieoverdedatasetofhettoevoegenvannieuwe versiesvanlinksnaaronderliggendedatasets. EenIDvaneendatasetisalsvolgtopgebouwd: {ID dataset} = DSET:{verstrekkercode}:{invulling door verstrekker} Deverstrekkercodeisdecodediedoordata.overheid.nlwordttoegekendaanorganisatiesdie datasetspublicerenenvervolgensaanmeldenbijdata.overheid.nlofbijeencatalogusdie metadatauitwisseltmetdata.overheid.nl.zodradeverstrekkercodebekendis,kaneen verstrekkerzelfzijn/haareigenidsvoordatasetsgenereren. Voorbeeld: SteldatRijkswaterstaatdeverstrekkercode RWS krijgtenelkedataseteennummervan achtcijfersgeeft.eenvoorbeeldidvoorrijkswaterstaatzoudanzijn: DSET:RWS: EenIDvooreenCBSdatasetzoukunnenzijn: DSET:CBS:STATLINE4053_50qw90. EneenIDvoorhetMinisterievanBZKzoukunnenzijn: DSET:BZK:2014-salarissen. DeURI&strategievanPiLODdringtaanophetgebruikvanhttp&URIs.Eenhttp&URIis resolvable (jekunteropklikken).vaneendataset&idkaneenvoudigeenhttp&urigemaaktwordendoorer hetdomeinvaneendatacatalogusvoortezetten,bijvoorbeeld: Eendatacatalogusmoeteenaanroepondersteuneninhetvolgendeformaat: Bijvoorbeeld: {http-uri dataset} = {domein datacatalogus}/{id dataset} DezeURIwordtmeteenhttp&303geredirectnaardepaginametmetadataoverdedatasetinhet data.overheid.nlportaal 4.Dezepaginametmetadataheefteendoc&URI: 3PiLOD;Zie:pilod.nl 4Zie:CoolURIsfortheSemanticWeb 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 17/22

18 DCAT%NL(IPM(Datasets( GebruikvandeIDenhttp&URIbuitenhetportaal. - hetmoetmogelijkzijndatbijvoorbeeldrijkswaterstaatophaarwebsitebijelkedataset eenlinkmaaktnaardebeschrijvingvandedatasetopdata.overheid.nl.delinkwordt gevormddoordehttp&uri.dezekandoorrwszelfwordengegenereerdconform bovengenoemdschema. - Ookontwikkelaars,portalenenanderehergebruikersvandatasetskunnenopdeze manierverwijzennaardedataset.zijkunnenhierbijkiezenomdehttp&uriofalleende IDtegebruikenenzelfineenresolvertevoorzien.Ditzalbijvoorbeeldvoorportalen interessantzijndiediscussieenco&creatiefaciliterenwaarbijmeerderedatasetsworden ingezet. EventueleID sdievanandereportalenwordenbinnengehaald(zoalsngr)blijvenbehoudenen verbondennaardebetreffendedatasets.debinnengehaaldeid swordendeid svaneen dataset.wegaanerhierbijvanuitdateenorganisatiealsrijkswaterstaateeniddoorgeeftaan NGR,zodatdezeuniekgeïdentificeerdblijft.Rijkswaterstaatgeeftinbovenstaandvoorbeelddan DSET:RWS: dooralsIDvanhundatasetaanNGR. IndienNGRgeenIDontvangtvaneenaanbieder,maaktzijzelfeenIDaan(UUID).DezeUUID wordtdoorgegevenaandata.overheid.nl.deidendehttp&urivandebetreffendedatasetop data.overheid.nlisinditgeval: - deid(dset:ngr:44bfd8c9-8b99-4bce-8161-ef4b ) - dehttp&uri( Identificatie(van(de(Verstrekker:(verstrekkercode( Elkeoverheidsorganisatiediedatasetspubliceertkaneenverstrekkercodekrijgen.Omte voorkomendatdezelfdeverstrekkercodeaanmeerdereorganisatieswordttoegekendiseen registratievanverstrekkercodesnodig.data.overheid.nlkentverstrekkercodestoeenbeheert eenregistratievoordeverstrekkercodes.hetstrevenisomdezeverstrekkercodespragmatisch enduskorttehouden. Ookverstrekkerskrijgeneenhttp&URIopdata.overheid.nl.DezeURIwordtgevormddoorvoor deverstrekkercodedevolgendestringteplaatsen: Dehttp&URIvanCBSwordtdanbijvoorbeeld: DezeURIwordtmeteenhttp&303geredirectnaardepaginametmetadataoverdeverstrekker inhetdata.overheid.nlportaal.dezepaginametmetadataheefteendoc&uri: Identificatie(van(de(Registratiehouder:(registratiehoudercode( Eenorganisatiedieeindverantwoordelijkheiddraagtisvoorhettotstandkomenendeinhoud vandedatasetnoemenweeenregistratiehouder.doorgaansisditdeopdrachtgevervoorde verstrekkeromdedatasetsamentestellenentepubliceren.ookregistratiehouderskrijgeneen http&uriopdata.overheid.nl.dezeuriwordtgevormddoorvoorderegistratiehoudercodede volgendestringteplaatsen: %11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 18/22

19 DCAT%NL(IPM(Datasets( Dehttp&URIvanhetMinisterievanBinnenlandseZakenenKoninkrijksrelatieswordtdan bijvoorbeeld: DezeURIwordtmeteenhttp&303geredirectnaardepaginametmetadataoverdeverstrekker inhetdata.overheid.nlportaal.dezepaginametmetadataheefteendoc&uri: Identificatie(van(de(Datacatalogus:(cataloguscode( Elkecatalogusdiemetadataoverdatasetspubliceertkaneencataloguscodekrijgen.Omte voorkomendateencataloguscodeaanmeerderecatalogiwordttoegekendiseenregistratievan cataloguscodesnodig.data.overheid.nlonderhoudteenregistratievandatacatalogiengeeftelke datacataloguseencataloguscode.hetstrevenisomdezecataloguscodespragmatischendus korttehouden. Ookdatacatalogikrijgeneenhttp&URIopdata.overheid.nl.DezeURIwordtgevormddoorvoor decataloguscodedevolgendestringteplaatsen: Dehttp&URIvanhetNationaalGeoregister(NGR)wordtdanbijvoorbeeld: DezeURIwordtmeteenhttp&303geredirectnaardepaginametmetadataoverdecatalogusin hetdata.overheid.nlportaal.dezepaginametmetadataheefteendoc&uri: Uitwisseling(van(informatie(over(datasets:(Linked(Data( DeuniformeIDenhttp&URIperdataset,verstrekkerencatalogusmaakthetmogelijkom duurzaamnaardezeresourcesteverwijzen. Voorportals,communitysitesenandereplatformenvoorhergebruikersenontwikkelaarsishet interessantomgestandaardiseerdnaardegebruiktedatasetsteverwijzendiedebasisvormen vaneentoepassingofwaarovergediscussieerdwordt.zokanondubbelzinnigworden aangegevenwelkedatasetwordthergebruiktofbediscussieerd.hetbijelkaarbrengenvan vraagenaanbod(hergebruikersenverstrekkers)begintbijhetgoedbegrijpenvande beschikbaredata.hethelptverstrekkerenhergebruikeromvragenenantwoordenoverde datasetsuittewisselen.hoemeerduidelijkheideenhergebruikerkrijgtoverdecontext, toepassingsmogelijkheidensamenhangvaneendataset,destegroterisdekansoptoegevoegde waardeuitdedataset. Begripvandedatasetsisdebasisomco&creatie,toepassingenenuiteindelijketoegevoegde maatschappelijkeeneconomischewaardetegenereren Zichtbaarheidvandatasetsopdata.overheid.nl Derolvandata.overheid.nlbestaatvooraluithetzichtbaarmaken,waarmeerinformatieover eenspecifiekedatasetkanwordengevonden,zowelvoorverstrekkeralsvoordehergebruiker. Opdezemanierkandeverstrekkeruitvindenwaarhij/zijzichineendiscussiekanmengen,en vergelijkbaarkunnenhergebruikersuitvindenwaaralkennisovereendatasettevindenis. 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 19/22

20 DCAT%NL(IPM(Datasets( Voordeverstrekkerbiedtditdemogelijkheidomvragenoverdedataseteenmaligte beantwoorden,eneventueelmetnieuwinzichtdebeschikbaarheiden/ofdebeschrijvingvande datasetaantepassen. Data.overheid.nlzaleenactieverolnemenomteachterhalenwaardatasetsvandeNederlandse overheidwordengebruikt,bediscussieerdentoegepast;maaralleenalsdehergebruikerdit wenst.alleenwanneerdehergebruikerexplicietverwijstnaareendataset(metdeduurzame ID)ENwanneerdehergebruikerditdoetopeensite,communityofplatformdatbekendisbij data.overheid.nl,kandelinkwordengelegdtussendatasetentoepassing/discussie LinkedDataomgeving Omdelinksnaardatasetsopsitesteherkennen,zullendezesitesactiefmoetenworden geharvest.deoverheidkanbekendesitesnalopenoferlinksnaardatasetswordengenoemd endezelinksvervolgensopnemen. InhetprojectLinkedDataOverheiddoetdeoverheidditalvoorlinksnaarformele overheidsinformatiezoalswet&enregelgeving,jurisprudentieofbeleid.hetzoekennaar verwijzingennaardatasetslijktveelophetzoekennaarlinksnaarformeleoverheidsinformatie. Ookdelinksnaarformeleoverheidsinformatiewordenopgestandaardiseerdewijzegemaakten zijndaardoorherkenbaar. OmdelinksnaardatasetsteverzamelenzaldeLinkedDataOverheidomgevingwordeningezet. Deomgevingbiedtalvoorzieningenomlinksteverzamelen,teherkennenenvervolgensde linksoptevragen.aandelinkeddataoverheidomgevingkanopelkmomentwordengevraagd welke links erwijzennaareenspecifiekedataset. Indieneendatasetwordtopgevraagdopdata.overheid.nl,kantegelijkertijdbijLiDOworden opgevraagdwelkegerelateerdelinkserzijnbijdedataset.derelatieshoevennietalleenlinks naarsitestezijnwaardedatasetzelfwordtgenoemd.dedatasetbevatmogelijkookrelaties naarwet&enregelgevingdiedegrondslagvormdevoorhetverzamelenvandedata,ofdoor beleidsmakersofderechterisverwezennaareendataset.dezerelatieswordenverzamelddoor LiDOenkunnenwordengeleverdopbasisvandeIDvaneendataset. LiDObiedtdiverseservicesenwidgetsdievanuitdata.overheid.nlkunnenwordenaangeroepen omdegerelateerdelinkstetonen.eenvoorbeeldvanzo nlijstje: Soortenverwijzingennaardataset:semantiek Eenmogelijkheiddienogmoetwordenonderzochtophaalbaarheid,ishettoekennenvan semantiek aanderelatiesnaardatasets.hetsoortgebruikvandedatasetzoubijvoorbeeld kunnenwordenvastgelegddoordehergebruikerbijhetlinken: 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 20/22

Datamodel data.overheid.nl DONL-DM versie 0.6

Datamodel data.overheid.nl DONL-DM versie 0.6 Datamodel data.overheid.nl DONL-DM versie 0.6 1. Inleiding 1.1. Wijzigingshistorie Versie& Datum& Omschrijving& Auteur& 0.1 20140304 Eersteconcept HansOverbeek (KOOP) 0.2 20140613 Grondslagvandatasettoegevoegd

Nadere informatie

Werkelijkheid. Vindbaar maken. vastleggen

Werkelijkheid. Vindbaar maken. vastleggen Werkelijkheid Real-life dingen, locaties,... Real-life events domein/id/?/.. http://brk.kadaster.nl/id/perceel/102412839 domein/id/?/.. http://brk.kadaster.nl/id/gebeurtenis/3940128 Begrippenkader NORA

Nadere informatie

Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina.

Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina. 1 Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina.nl) DIT is geen nummeraanduiding Meerdere werkelijkheden

Nadere informatie

De URI-strategie voor de Linked Data van de RCE. (Versie 0.2)

De URI-strategie voor de Linked Data van de RCE. (Versie 0.2) De URI-strategie voor de Linked Data van de RCE (Versie 0.2) De uitwerking Termen (thesauri) http://{term.cultureelerfgoed.nl/}/{id}/{et, AT, ABR,...}/{UUID} Bv. http://term.cultureelerfgoed.nl/id/et/0198a25a-3469-469e-8103-a613e32fcdc6

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

Strooiroutes preventief Provincie Overijssel

Strooiroutes preventief Provincie Overijssel Identificatie Contacten Metametadata Dekking Kwaliteit Inhoud Distributie Identificatie Strooiroutes preventief Provincie Overijssel Alternatieve titel: B2.strooiroutes_provincie; (b2\b22) Versie:strooiseizoen

Nadere informatie

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum.

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum. Kennissessie Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum Thijs Brentjens Inhoud Download Services Pre-defined datasets via Atom feeds Pre-defined

Nadere informatie

Metadataset: Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Oost-Vlaanderen, opname 2006

Metadataset: Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Oost-Vlaanderen, opname 2006 Metadataset: Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Oost-Vlaanderen, opname 2006 Versie: Opname 2006 Publicatie: 10/08/2007 Toepassingsschaal: 1:1000 Ruimtelijk schema: grid Datasettaal: Nederlands

Nadere informatie

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen Geonovum datum 22 mei 2012 versie v1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Doel...4 1.2 Relevante achtergrondinformatie...4 1.3 Leeswijzer...4 1 Kader INSPIRE en wijzigingen...5

Nadere informatie

Semantiek, URI s, LD Applicaties, Tijden locatie. Workshop, discussie, huidige stand van zaken 17 april 2014

Semantiek, URI s, LD Applicaties, Tijden locatie. Workshop, discussie, huidige stand van zaken 17 april 2014 1 Semantiek, URI s, LD Applicaties, Tijden locatie Workshop, discussie, huidige stand van zaken 17 april 2014 RECAP: DIT is geen nummeraanduiding Meerdere werkelijkheden 2 Fysiek object Wetgeving Artikel1

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. 1 AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

Metadataset: CRAB hulpbestanden

Metadataset: CRAB hulpbestanden Metadataset: CRAB hulpbestanden Versie: 01/01/2010 Publicatie: 22/10/2010 Toepassingsschaal: 1:1 Ruimtelijk schema: teksttabel Datasettaal: Duits Datasettaal: Frans Datasettaal: Nederlands Eigenaar: Agentschap

Nadere informatie

E-mail. CityFashion Mail (niet obv Google Mail) configureren met uw ios-apparaat

E-mail. CityFashion Mail (niet obv Google Mail) configureren met uw ios-apparaat E-mail CityFashion Mail (niet obv Google Mail) configureren met uw ios-apparaat Tik Settings en ga naar Mail, Contacts, Calendars. Tik Add Account... Tik Other. Selecteer Add Mail Account. Voer uw Name

Nadere informatie

CEST-RICHTLIJNEN INVENTARISEREN. Bert Lemmens & Henk Vanstappen (PACKED vzw)

CEST-RICHTLIJNEN INVENTARISEREN. Bert Lemmens & Henk Vanstappen (PACKED vzw) CEST-RICHTLIJNEN INVENTARISEREN Bert Lemmens & Henk Vanstappen (PACKED vzw) INHOUD business case van registreren standaarden? tools? WAAROM REGISTREREN? collectie vindbaar maken collectie beheren data

Nadere informatie

Conceptenbibliotheek & Technisch register. Frank Terpstra 02-09-2015

Conceptenbibliotheek & Technisch register. Frank Terpstra 02-09-2015 Conceptenbibliotheek & Technisch register Frank Terpstra 02-09-2015 Inhoud Technisch register Concepten bibliotheek Demo Waarom Registers Vindbaarheid (schema s, informatiemodellen, concepten zijn zonder

Nadere informatie

Business Case. <<Naam project>>

Business Case. <<Naam project>> Business Case SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Doel van dit document...

Nadere informatie

Data, Data, Data: Big, Linked & Open

Data, Data, Data: Big, Linked & Open 15 Data, Data, Data: Big, Linked & Open Auteurs Erwin Folmer (Geonovum) Dennis Krukkert (TNO) Silja Eckartz (TNO) De gehele business en IT-wereld praat op dit moment over Big Data, een trend die medio

Nadere informatie

Data, Data, Data: Big, Linked & Open

Data, Data, Data: Big, Linked & Open Data, Data, Data: Big, Linked & Open 13 14 15 Data, Data, Data: Big, Linked & Open Auteurs Erwin Folmer (Geonovum) Dennis Krukkert (TNO) Silja Eckartz (TNO) De gehele business en IT-wereld praat op dit

Nadere informatie

Mogelijk onvolledige datum

Mogelijk onvolledige datum Mogelijk onvolledige datum Auteur: Wim Bakkeren (wim.bakkeren@ictu.nl) Datum: 25 september 2014 Versie: 1.0 Status: Definitief Inleiding Dit document bevat een voorstel voor een datatype voor mogelijk

Nadere informatie

VIP project Toeristische Open Data

VIP project Toeristische Open Data VIP project Toeristische Open Data 1. Marketingbeleid Toerisme Vlaanderen A. Contentpublicatie op de eigen kanalen B. Verstrekken van toeristische content naar (kanalen van) derden. Online travel sites

Nadere informatie

Oppervlaktewateren (lijn) in Overijssel

Oppervlaktewateren (lijn) in Overijssel Identificatie Contacten Metametadata Dekking Kwaliteit Inhoud Distributie Identificatie Oppervlaktewateren (lijn) in Overijssel Alternatieve titel: water_arc (b3\b35) Versie: lijnen Unieke Identifier:

Nadere informatie

Externe integratie. XML dataset AGB-register AGB801. Versie: Versiedatum: 1.1 15-4-2015

Externe integratie. XML dataset AGB-register AGB801. Versie: Versiedatum: 1.1 15-4-2015 Externe integratie XML dataset AGB-register AGB801 Versie: Versiedatum: 1.1 15-4-2015 Uitgave document: 1 Uitgavedatum: 15-4-2015 Kenmerk: AGB801v1.1_XMLDataset_u1 Adres- en contactgegevens Correspondentie-adres

Nadere informatie

Nieuw artikel toevoegen

Nieuw artikel toevoegen Nieuw artikel toevoegen Advies voor het maken van een nieuw artikel: Werk het artikel eerst lokaal (zonder opmaak) uit in een tekstverwerkingsprogramma. Het is en blijft internet, een klein 'hikje' kan

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel Ontwerp en implementatie Aquo-catalogus

Wijzigingsvoorstel Ontwerp en implementatie Aquo-catalogus Wijzigingsvoorstel Ontwerp en implementatie Aquo-catalogus Auteur: IDsW Kenmerk: W-0910-0010 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 28-09-2009 0.1 H-J. Lekkerkerk Eerste versie

Nadere informatie

Vindbaarheid en samenhang van overheidsinformatie op het web

Vindbaarheid en samenhang van overheidsinformatie op het web metadata t De Overheid.nl Web Metadata Standaard Vindbaarheid en samenhang van overheidsinformatie op het web De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is ontwikkeld om via standaardisatie van metadata

Nadere informatie

Sec-ID. Certification Practice Statement. en Certificate Policy. Medizorg Services BV

Sec-ID. Certification Practice Statement. en Certificate Policy. Medizorg Services BV Sec-ID Certification Practice Statement en Certificate Policy Medizorg Services BV Medizorg Services BV Molensteijn 3b 3454 PT De Meern Classificatie OPENBAAR Versie 1.4, Nederlands/Dutch Publicatiedatum

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid FRIS-KVK

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid FRIS-KVK Een initiatief van de Nederlandse overheid FRIS-KVK Eisen aan en toelichting op het gebruik van XBRL instance documenten gebaseerd op versie 6.0 van de Nederlandse Taxonomie (NT2012) ten behoeve van het

Nadere informatie

Vereenvoudigd sjabloon requirementsdocument. <<Organisatie>>

Vereenvoudigd sjabloon requirementsdocument. <<Organisatie>> Vereenvoudigd sjabloon requirementsdocument SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van

Nadere informatie

AGIV - KLIP Web API 0.6

AGIV - KLIP Web API 0.6 AGIV - KLIP Digitale Fase AGIV - KLIP Web API Copyright 2014 AGIV KLIP Web API Page 1 of 11 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 1. INLEIDING... 3 A. SCOPE... 3 a. Scope van het project KLIP Digitale Fase...

Nadere informatie

Technisch Framework OWMS 3.5

Technisch Framework OWMS 3.5 Identificatie http://standaarden.overheid.nl/owms/3.5/doc/technischframework.pdf Informatietype Richtlijn Taal nl-nl Maker Overheid heeft Antwoord laatste wijziging Geldigheid af 01-08-2008 Locatie Niet

Nadere informatie

Technisch Ontwerp VISSIM-PPA Koppeling

Technisch Ontwerp VISSIM-PPA Koppeling 1 Technisch Ontwerp VISSIM-PPA Koppeling Revisie Versie Datum Omschrijving 1.0 25 juli 2013 Initiële versie 1.1 26 juli 2013 Toevoeging van TDI regeltoestand. Toevoeging van bestandsnaam filtering. 1.2

Nadere informatie

Ariba Network Catalog

Ariba Network Catalog Ariba Network Catalog Ten behoeve van Leveranciers Datum 12 februari 2013 Documentnaam Ariba Network Catalog (Handleiding).doc 2013 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen Blad 1 van 13 Inhoud 1 Introductie...

Nadere informatie

Website analyse screenstudio.nl

Website analyse screenstudio.nl Website analyse screenstudio.nl Gegenereerd op Oktober 17 2016 17:49 PM Uw score is 50/100 Zoekmachine optimalisatie Titel Screen Studio van 't Hull Textieldrukkerij in amsterdam oost voor het bedrukken

Nadere informatie

Cookbook KBO Open Data. Versie 1.0.0

Cookbook KBO Open Data. Versie 1.0.0 KBO Open Data Cookbook KBO Open Data Versie 1.0.0 Contact: Helpdesk van de KBO-beheersdienst Stafdienst ICT Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel T F +32 (0) 2 277 64 00 +32 (0) 2 277 50 82 helpdesk.kbo@economie.fgov.be

Nadere informatie

Wijzigingen Imkad 1.0 20080411 Dit is een major release. 1. Het model is niet langer letterlijk van nen3610 afgeleid. Er zijn een GeoObject en

Wijzigingen Imkad 1.0 20080411 Dit is een major release. 1. Het model is niet langer letterlijk van nen3610 afgeleid. Er zijn een GeoObject en Wijzigingen Imkad 1.0 20080411 Dit is een major release. 1. Het model is niet langer letterlijk van nen3610 afgeleid. Er zijn een GeoObject en ReigstratiefGebied in IMKAD gemodelleerd, waarin de relatie

Nadere informatie

Release informatie Nederlandse taxonomie NT 2009

Release informatie Nederlandse taxonomie NT 2009 Release informatie Nederlandse taxonomie NT 2009 In deze release informatie van de definitieve release van de NT 2009 wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen op functioneel niveau, ten opzichte

Nadere informatie

Nederlands profiel op ISO 19115 voor geografie

Nederlands profiel op ISO 19115 voor geografie Nederlands profiel op ISO 19115 voor geografie Geonovum Datum september 2013 versie 1.3.1 rechtenbeleid Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland (CC BY-ND 3.0) ersiebeschrijving ersienummer Jaar

Nadere informatie

Toekennen metadata voor overheden

Toekennen metadata voor overheden Toekennen metadata voor overheden versie: 2.1 datum: 1 juni 2007 Samenwerkende Catalogi Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Metadata toekennen... 2 3. Metadata voor uw productencatalogus... 3 4. Voorbeeld

Nadere informatie

informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2010-2011

informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2010-2011 informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2010-2011 vandaag labels metadata tags search informatie architectuur vijf stappen 1. content categoriseren 2. hiërarchie aanbrengen 3. rubrieken en content soorten

Nadere informatie

Aanzet tot een nationale URI- Strategie voor Linked Data van de Nederlandse overheid

Aanzet tot een nationale URI- Strategie voor Linked Data van de Nederlandse overheid Aanzet tot een nationale URI- Strategie voor Linked Data van de Nederlandse overheid Dit document is een kopie van de versie van 24 september 2013 van het artikel op http://www.pilod.nl/wiki/boek/uri-strategie

Nadere informatie

DE CB-NL DE CONCEPTEN BIBLIOTHEEK VOOR DE GEBOUWDE OMGEVING

DE CB-NL DE CONCEPTEN BIBLIOTHEEK VOOR DE GEBOUWDE OMGEVING DE CB-NL DE CONCEPTEN BIBLIOTHEEK VOOR DE GEBOUWDE OMGEVING 2 e ICT Vendor bijeenkomst 26 augustus 2013 Bram Mommers Namens de CB-NL Agenda Nr Onderwerp 1 Welkom en kort voorstelrondje 5 minuten 2 Doel

Nadere informatie

Casusbeschrijving 1 VU / KOOP

Casusbeschrijving 1 VU / KOOP Casusbeschrijving 1 VU / KOOP Casusbeschrijving VU / KOOP ONDERZOEK OPEN DATA EN HET GEBRUIK VAN STANDAARDEN Versie: 1.0 Datum: 26 maart 2012 Concept Inhoud 1 Inleiding 3 2 Kenmerken organisatie 4 2.1

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Impactmeting Wikimedia Commons

Inleiding. Inleiding. Impactmeting Wikimedia Commons Inleiding Welkom bij deze korte inventarisatie. Deze wordt georganiseerd door Open Cultuur Data (OCD) en is onderdeel van de impactmeting van Nederlandse open cultuurdata. Het doel is inzicht te krijgen

Nadere informatie

Ervaringen in het gebruik van FME

Ervaringen in het gebruik van FME Ervaringen in het gebruik van FME Corine Land Cover INSPIRE Landcover 1 juli 2015, Maarten Storm Programma Korte intro Alterra en EAGLE EAGLE project Corine Land Cover INSPIRE Landcover Ervaringen met

Nadere informatie

Keteininformatiemodellering op basis van UML

Keteininformatiemodellering op basis van UML Keteininformatiemodellering op basis van UML Richtlijnen en voorbeelden versie 0.1 Bert Dingemans Keteininformatiemodellering op basis van UML... 1 Richtlijnen en voorbeelden... 1 Inleiding... 2 Documenten...

Nadere informatie

Case7: Sensordata. Arnoud de Jong en Matthijs Vonder. 12 maart 2014

Case7: Sensordata. Arnoud de Jong en Matthijs Vonder. 12 maart 2014 Case7: Sensordata Arnoud de Jong en Matthijs Vonder 12 maart 2014 1 Agenda Status update Demo behind the scenes Next steps Strategieën voor Sensor Data opslag 2 Status update - bijeenkomsten Pilod bijeenkomst

Nadere informatie

1) installeren module advanced forum - geeft een ander beeld zie hiervoor ook het aparte pdf forum_advanced_youtube door yaworski.

1) installeren module advanced forum - geeft een ander beeld zie hiervoor ook het aparte pdf forum_advanced_youtube door yaworski. DR3_fons_les_13 _advanced_forum_fotoalbums 2014_12_11 1 ADVANCED FORUM EN FOTOALBUMS symbool voor forum gepost op forum F FP 1) installeren module advanced forum - geeft een ander beeld zie hiervoor ook

Nadere informatie

Metadata. Geraldine Nolf Expert Metadata

Metadata. Geraldine Nolf Expert Metadata Metadata I Geraldine Nolf Expert Metadata www.geopunt.be Agenda Workshop Metadata aanmaken en editeren Algemeen kader: meerwaarde van metadata Geopunt theorie + demo Zelf aan de slag met metadata Wat moet

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid metadata ontsloten in het NGR

Kwaliteitsbeleid metadata ontsloten in het NGR Kwaliteitsbeleid metadata ontsloten in het NGR In het overleg van het GI-beraad van juni 2014 is het verbeterplan metadata besproken. De voorzitter concludeert dat het belang van metadata door iedereen

Nadere informatie

Linked Data @vlaanderen: uri en vocabulary richtlijnen

Linked Data @vlaanderen: uri en vocabulary richtlijnen Linked Data @vlaanderen: uri en vocabulary richtlijnen v 1.0 2013-11-18 Table of Contents Achtergrond...2 Taak 1: het toekennen van een HTTP identifier aan individuele entiteiten...3 Taak 2: het toekennen

Nadere informatie

Eigen Widgets in CRM. Introductie. Limitering. Widgets beschikbaar stellen. Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM

Eigen Widgets in CRM. Introductie. Limitering. Widgets beschikbaar stellen. Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM Eigen Widgets in CRM Introductie De WebUI van CRM 7.0 maakt het mogelijk om je eigen widgets te maken en deze in je eigen view te gebruiken. Dat kan door gebruik te maken

Nadere informatie

LinkedData@vlaanderen: uri strategie en vocabularyrichtlijnen versie 1.0

LinkedData@vlaanderen: uri strategie en vocabularyrichtlijnen versie 1.0 LinkedData@vlaanderen: uri strategie en vocabularyrichtlijnen versie 1.0 http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group Inhoudsopgave 1/ Achtergrond...

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders Datum: 3 december 2012 Versie: 1.0 Status: definitief Versiehistorie Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 Aanmelden nieuwe parkeer dataset

1 Aanmelden nieuwe parkeer dataset Dit document beschrijft het proces voor het aanmelden en beheren van parkeer datasets ten behoeve van de Parkeer Data Catalogus van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. 1 Aanmelden nieuwe parkeer

Nadere informatie

Handleiding Joomla 3.x

Handleiding Joomla 3.x Handleiding Joomla 3.x Hoe maak ik een categorie aan? Geschreven: Sandra van der Heijden (2015) AdviesMies Waarom categorieën aanmaken? Categorieën zijn van belang binnen een website. Met het aanmaken

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. Een. Releasenotes

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. Een. Releasenotes Een initiatief van de Nederlandse overheid Een Releasenotes Behorend bij de Nederlandse Taxonomie versie ten behoeve van het deponeren van jaarverantwoordingen bij het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Stroomschema juridische aspecten leveren van gegevens

Stroomschema juridische aspecten leveren van gegevens Bijlage A Stroomschema juridische aspecten leveren van gegevens Op de volgende pagina s is een beslisboom weergegeven voor de Juridische aspecten van het leveren van gegevens. A.1 Soort verzoek Pagina

Nadere informatie

Beginnen met de Agenda & planning module

Beginnen met de Agenda & planning module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Introductie Hieronder wordt het minimum aantal stappen om te beginnen met de module Agenda & Planning kort beschreven.

Nadere informatie

Handleiding CCV Shop - Yuki

Handleiding CCV Shop - Yuki Handleiding CCV Shop - Yuki www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van CCV Shop naar Yuki. De koppeling zorgt dat voor bestellingen in CCV Shop automatisch een factuur

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

ideal Merchant Integratie Gids - Overzicht van Wijzigingen

ideal Merchant Integratie Gids - Overzicht van Wijzigingen ideal Merchant Integratie Gids - Overzicht van Wijzigingen Versie 3.3.1 April 2012 Currence Copyright Currence ideal B.V.. Voorwaarden De ideal Merchant Integratie Gids Overzicht van Wijzigingen wordt

Nadere informatie

Yes-co informatie uitwisseling met 3MCP 1.3

Yes-co informatie uitwisseling met 3MCP 1.3 uitwisseling met 3MCP 1.3 Versie: 1.3 Datum: 2011-05-05 Auteur(s): Jan Horsman Geoffrey de Kleijn David Betgen Bestand: Yes-co 3MCP 1.3 specs v1.3.doc Version

Nadere informatie

Nadat u de lijsten hebt geexporteerd kan u exact online openen om de lijsten op te laden. Ga naar Algemeen - Import/Export.

Nadat u de lijsten hebt geexporteerd kan u exact online openen om de lijsten op te laden. Ga naar Algemeen - Import/Export. Hoe importeer ik klanten/facturen in exact online? Om uw klanten en facturen te importeren in exact online moet u eerst in planmanager uw gefactureerde klanten en facturen exporteren. Ga naar Boekhouding

Nadere informatie

RSS Feed Reader OTYS Recruiting Technology. Versie 2.0

RSS Feed Reader OTYS Recruiting Technology. Versie 2.0 RSS Feed Reader OTYS Recruiting Technology Versie 2.0 OTYS Recruiting Technology OTYS Academy E: academy@otys.nl Datum 1-8-2013 Adres- en contactgegevens OTYS Nederland Landjuweel 52 3905 PH VEENENDAAL

Nadere informatie

Wijzigingen Ten opzichte van de BT2013 zijn de onderstaande wijzigingen in de BT2014 doorgevoerd.

Wijzigingen Ten opzichte van de BT2013 zijn de onderstaande wijzigingen in de BT2014 doorgevoerd. Memo 17 december 2013 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2014 Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de BT2014. In deze release informatie wordt inzicht gegeven in de

Nadere informatie

Les 10 : Aanmaken van een database (deel2).

Les 10 : Aanmaken van een database (deel2). Les 10 : Aanmaken van een database (deel2). Wat is een database? Een centrale opslagruimte voor gegevens. Alle informatie wordt centraal opgeslagen en kan door iedereen geraadpleegd worden. Voordelen van

Nadere informatie

Schema s en services versie 2.0

Schema s en services versie 2.0 0.1 Koppelvlak LVBAG Bevragen Schema s en services versie 2.0 Webservices en berichten: v20150501 op basis van IMBAG 1.0 Datum 1 oktober 2015 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

Nadere informatie

NHibernate als ORM oplossing

NHibernate als ORM oplossing NHibernate als ORM oplossing Weg met de SQL Queries Wat is ORM? ORM staat in dit geval voor Object Relational Mapping, niet te verwarren met Object Role Modeling. ORM vertaalt een objectmodel naar een

Nadere informatie

Gegevenskoppeling BoekenRoute

Gegevenskoppeling BoekenRoute Gegevenskoppeling BoekenRoute 1. Inleiding Dit document beschrijft de koppeling van de gegevens op BoekenRoute met de website van een uitgever. Veel uitgevers die deelnemen aan BoekenRoute, hebben uiteraard

Nadere informatie

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Uitgave : agentschap Versie : 1.0 Definitief Datum : 26-7-2007 Bestandsnaam : 20070726 CP bedrijfstestomgeving ZOVAR 1.0.doc Organisatie ZOVAR Pagina 2 van

Nadere informatie

OPSLAG EN UITWISSELING VAN METADATA

OPSLAG EN UITWISSELING VAN METADATA WHITE PAPER OPSLAG EN UITWISSELING VAN METADATA VOORSTEL VOOR EEN ANDERE AANPAK ERIK SIEGEL I NHOUDSOPGAVE 0. INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave... 2 0.1. Gebruik en copyrights... 2 1. Inleiding... 3 2. Metadata

Nadere informatie

Gebruikersdocumentatie SEO EXPERT

Gebruikersdocumentatie SEO EXPERT Gebruikersdocumentatie SEO EXPERT De module SEO Expert helpt u om snel: Beschrijvende URL's te maken en te personaliseren Metatags voor productpagina's, Facebook-posts en Twitter Cards in uw webshop op

Nadere informatie

Addendum op Programma van Eisen en XSD s elektronische gegevensuitwisseling tussen PO-instellingen en DUO

Addendum op Programma van Eisen en XSD s elektronische gegevensuitwisseling tussen PO-instellingen en DUO (1) DUO BRON pagina : 1 van 7 Addendum op Programma van Eisen en XSD s elektronische gegevensuitwisseling tussen PO-instellingen en DUO Sector: PO Addendum: WV_0213 Versie: 1.0 Datum: 27-10-2015 Status:

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving GMW Innamewebservice Datum 19 augustus 2015 Status 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact

Nadere informatie

Beschrijving downloads Open DIS-data

Beschrijving downloads Open DIS-data Beschrijving downloads Open DIS-data augustus 2015 Inhoud 1. Introductie 4 1.1 Overzicht tabellen 4 1.2 Disclaimer 4 1.3 Documenthistorie 4 2. Beschrijving tabellen 5 2.1 DBC-zorgproducten per jaar, specialisme,

Nadere informatie

IBP-catalogus. Gebruikshandleiding

IBP-catalogus. Gebruikshandleiding IBP-catalogus Gebruikshandleiding Inhoudstafel Inleiding... 1 Vereisten...2 Toegangsaanvraag...2 De catalogus...4 1. De filters...4 2. Resultaat van de filteractie...5 3. Laatste bijzonderheden...7 Updaten

Nadere informatie

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Release 2012/1. Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Release 2012/1. Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen Directie Geo Product- en Procesbeheer Release 2012/1 Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen Opdrachtgever Kadaster Status Definitief Versie 1.0 1 Inleiding Release 2012/1 voor de

Nadere informatie

De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten. DAVID studiedag 30 nov 2000

De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten. DAVID studiedag 30 nov 2000 De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten DAVID studiedag 30 nov 2000 Prof. Jan Engelen, Steven Depuydt K.U.Leuven - ESAT Onderzoeksgroep Document Architecturen Waarom

Nadere informatie

Online tarieven en specificaties (Q4 2015 t/m Q1 2016)

Online tarieven en specificaties (Q4 2015 t/m Q1 2016) Online tarieven en specificaties (Q4 2015 t/m Q1 2016) 11-12-2015 RD.nl Regulier Mobiel Native Premium Digibron.nl Puntuit.nl Terdege.nl Kerktijden.nl Kies links of hieronder het kanaal waarop u wenst

Nadere informatie

Edifact / IHFN Reference guide 7/10/2004. Identificatie

Edifact / IHFN Reference guide 7/10/2004. Identificatie Identificatie Type : Documentatie Language : Edifact / InHouse File Normalised Date : 1/08/2000 Analist : TO08 - Jérôme Decasteau Inleiding Dit document is bestemd voor alle personen die de Edifact / IHFN

Nadere informatie

http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/beheer/beheerplanowmsv 1.0.pdf

http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/beheer/beheerplanowmsv 1.0.pdf Beheerplan OWMS Overheid.nl Web Metadata Standaard Identificatie Titel Informatietype Taal Maker Autoriteit http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/beheer/beheerplanowmsv 1.0.pdf Beheerplan OWMS Richtlijn

Nadere informatie

Voorstel Hygiëne SIKB0101-protocol

Voorstel Hygiëne SIKB0101-protocol Voorstel Hygiëne SIKB0101-protocol CSO Adviesbureau Contactpersonen CSO: Johannes Battjes (j.battjes@cso.nl) Versiebeheer Versie Datum doelgroep aanleiding 0.1 8 februari 2007 GO plus Eerste opzet 0.2

Nadere informatie

Werkinstructie: WIN_MOV_ALL_02 Reisopvolging en afsluiting reis

Werkinstructie: WIN_MOV_ALL_02 Reisopvolging en afsluiting reis Werkinstructie: WIN_MOV_ALL_02 Reisopvolging en afsluiting reis Omschrijving Deze werkinstructie beschrijft de wijze waarop een reis (MOVEMENT type ARRIVAL, SHIFT of DEPARTURE) na de toelatingsbevestiging

Nadere informatie

Opzeggen Abonnement v1.15. Domein Organisatie

Opzeggen Abonnement v1.15. Domein Organisatie Opzeggen Abonnement v1.15 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u uw abonnement op de Certificatiedienstverlening van KPN opzeggen. Voor de gewenste ingangsdatum van de opzegging dient u

Nadere informatie

3D Pilot Fase II Eindrapportage Activiteit 2: 3D Geometrie validator.

3D Pilot Fase II Eindrapportage Activiteit 2: 3D Geometrie validator. 3D Pilot Fase II Eindrapportage Activiteit 2: 3D Geometrie validator. auteurs Paul Janssen (Geonovum) Jan Kooijman (TNO) Hugo Ledoux (TU-Delft) datum 2012-11-15 versie 1.0 Eindversie Inhoudsopgave 1 Uitleg

Nadere informatie

ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card)

ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card) Script: Versie: 0.5 Licentie: ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card) Gratis te gebruiken door (erkende) goede doelen. 200,00 excl. BTW voor aanschaf

Nadere informatie

Werkinstructie: WEB_MOV_ALL_03 Raadplegen reisstatus door dienstverleners

Werkinstructie: WEB_MOV_ALL_03 Raadplegen reisstatus door dienstverleners Werkinstructie: WEB_MOV_ALL_03 Raadplegen reisstatus door dienstverleners Omschrijving Deze werkinstructie beschrijft de wijze waarop een reis (MOVEMENT type aankomst _ ARRIVAL, verhaal _ SHIFT of vertrek

Nadere informatie

2015-10-08 Brussel, TiNT 2015 Jef Malliet

2015-10-08 Brussel, TiNT 2015 Jef Malliet Het belang en gebruik van terminologie i voor Linked Data TiNT 2015 Brussel, 8 oktober 2015 Jef Malliet Erfgoedplus.be, Provincie Limburg Context: Ontworpen in 2002, bouw gestart in 2005, on-line in 2009,

Nadere informatie

Handelsplatformen. Hugo Prince Wouter van Bronswijk. MiFID bijeenkomst 2015 Amsterdam, 12 februari 2015

Handelsplatformen. Hugo Prince Wouter van Bronswijk. MiFID bijeenkomst 2015 Amsterdam, 12 februari 2015 Handelsplatformen Hugo Prince Wouter van Bronswijk MiFID bijeenkomst 2015 Amsterdam, 12 februari 2015 Handelsplatformen Agenda Organisational Requirements Instrument Referentie Data Orderbook Data Transactierapportage

Nadere informatie

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving 2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving Document versie: 1.0 SCVN 02 Uitgiftedatum: 2006-5-1 Status: Conceptueel Auteur: 2BA Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Wat is deeplink?... 3 2 Deeplink gebruiken... 4

Nadere informatie

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Zaakpagina en metadata In het Informatie Publicatie Model (IPM) 4.0 staat beschreven hoe u als deelnemer aan Vergunningen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Afvalstoffenfiche Toepassing

Gebruikershandleiding Afvalstoffenfiche Toepassing Gebruikershandleiding Afvalstoffenfiche Toepassing Gebruikershandleiding Afvalstoffenfichetoepassing Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Gebruikershandleiding Afvalstoffenfiche-toepassing 2. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Handleiding Downloaden Iv3 open data via het dataportaal

Handleiding Downloaden Iv3 open data via het dataportaal Handleiding Downloaden Iv3 open data via het dataportaal w 23 maart 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Opzoeken Iv3 open datatabel via het portaal 4 3. Downloaden data uit de Iv3 open datatabel 7 3.1

Nadere informatie

Trefdag Informatie Vlaanderen Innovatief gebruik van data

Trefdag Informatie Vlaanderen Innovatief gebruik van data Trefdag Informatie Vlaanderen Innovatief gebruik van data Bart De Lathouwer OGC 9 Juni 2016 Innovatief gebruik van data Democratisering van geo-gegevens, interoperabiliteit (standaarden), het web en de

Nadere informatie

Semantische Web Services

Semantische Web Services Semantische Web Services Een suggestie voor de verbetering van web service compositie Door Pepijn Arts 0412570 Begeleiding door Patrick van Bommel Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Probleemstelling...

Nadere informatie

Linked Data: stap voor stap, deel 3bis Table of Contents

Linked Data: stap voor stap, deel 3bis Table of Contents Linked Data: stap voor stap, deel 3bis Table of Contents Linked Data: stap voor stap, deel 3bis...1 Inleiding...2 Van triples naar concrete syntax...2 N-Triples...2 Turtle...3 RDF/XML...5 Van syntax naar

Nadere informatie