!!!!! DCAT"NL,$een$IPM$voor$Datasets!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!!! DCAT"NL,$een$IPM$voor$Datasets!"

Transcriptie

1 DCAT-NL IPM Datasets 0.6 CONCEPT DCAT"NL,$een$IPM$voor$Datasets Uitwisseling*van*metadata*tussen*(open)*datacatalogi*

2 DCAT%NL(IPM(Datasets( 1. Documenthistorie( 1.1. Wijzigingshistorie( Versie& Datum& Omschrijving& Auteur& 0.1& 2014&04&07 Eersteconcept HansOverbeek (KOOP) 0.2& 2014&05&13 & URIsvoorDatasets & toelichtingbijproperties 0.3& 2014&05&25 & Grondslagvandatasettoegevoegd 2014&06& &06&23 & Rollenuitstelselhandboekovergenomenenschema bijgewerkt & Openstaandeissuesbijgewerkt 0.4& 2014&07&11 & OpmerkingenGeonovumenRWSverwerkt 2014&10&09 & Schemalayoutverbeterd & Grondslagciteertiteltoegevoegd 0.5& 2014&11&04 & Licentieenrightsvandistributienaardataset 0.6& 2014&11&13 & AttributenLODStars,DoelenKwaliteittoegevoegd Planning( Datum& Ntb& Ntb& Ntb& Ntb& Omschrijving& MappingmetISO19115 ConceptvoorleggenaanNGR,CBSenRWS IPMVaststellen IPMpubliceren & & 1.3. Bekende(issues(en(todo s(in(deze(versie( 1. BijhetopstellenvanditIPMzijnweuitgegaanvandespecificatiesvanDCAT&EU.Daarin wordtnietaltijdevenconsequentomgegaanmetverwijzingennaarnamespacesen 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 2/22

3 DCAT%NL(IPM(Datasets( termenuitvocabularies.dezeonvolkomenhedenzijnookinditipmterechtgekomenen moetennogwordenopgelost.voorbeeldishetgebruikvanzoweldeadmsnamespace vandeeualsdievanhetw3c. 2. Consequentgebruikvanhoofdlettersenkleineletters:entiteitenenclassesbeginnen methoofdletter,propertiesbeginnenmetkleineletter. 3. UitbreidingOWMS:DitIPMsteuntopnieuwebegrippendieinOWMSmoetenworden ondergebracht,zoalsnieuweclasses,propertiesenwaardelijsten.dezezijnnogniet allemaalinowmsgedefinieerd 4. DitheleIPM,eninhetbijzonderdeidentificatievandatasets(sectie4.1)moetnog wordenafgestemdmetanderedatacatalogi. 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 3/22

4 DCAT%NL(IPM(Datasets( 2. Inleiding( DitdocumentbeschrijfthetNederlandstoepassingsprofielvandeDataCatalogueVocabulary (DCAT) 1 datisopgesteldindecontextvanhetopendatanextprogramma 2 vanhetministerie vanbinnenlandsezakenenkoninkrijksrelaties.ditinformatiepublicatiemodel(ipm)voor datasetsspecificeerteenstandaardvoordeonlineuitwisselingvanmetadatatussen Nederlandsedata&catalogi,zoals:data.overheid.nl,hetNationaalGeoregister(NGR)en bijvoorbeeldookde(open)datacatalogivangemeentenenprovincies. Watisdaarvoornodig? HetIPMvoordatasetsmoetrekeninghoudenmetinternationalestandaardenopditgebied.Drie standaardenspeleneencentralerol: 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 4/22 1. DCAT[1]iseentoonaangevendeW3Cstandaardvoormetadatavandatacatalogi. BinnendeEU(DGconnect,ISAprogramenhetEUpublicationoffice)iseen toepassingsprofiel[2]voordcatopgesteld.hieroverzeggenzijzelf:"thedcat ApplicationprofilefordataportalsinEurope(DCAT&AP)isaspecificationbasedonthe DataCataloguevocabulary(DCAT)fordescribingpublicsectordatasetsinEurope.Its basicusecaseistoenableacross&dataportalsearchfordatasetsandmakepublicsector databettersearchableacrossbordersandsectors.thiscanbeachievedbytheexchange ofdescriptionsofdatasetsamongdataportals." 2. ISO19115enISO19119zijnstandaardenvoormetadatavanGeo&informatieengeo& services.dezestandaardenwordengehanteerddoorhetngrvolgenshetnederlandse toepassingsprofiel[3]. 3. OWMS4.0,deOverheidbredeWebMetadataStandaardishetNederlandse toepassingsprofielvandublincore.hetiseenstandaardvoormetadatavan informatieobjectenvandenederlandseoverheidopinternet. HetIPMbevat: EenvertalingvandeEngelselabelsvanDCATnaarNederlandselabels; EenkeuzevoorwelkeentiteitenenattributenuithetDCATmodelwijovernemen; Eeninvullingvanhetwaardebereikvandeattributen(zoalsbijvoorbeeldOWMS waardelijstenvoororganisaties); EenmappingvanhetmetadatamodelvandeNederlandsemetadataprofielenopISO 19115enISO19119naarDCAT; EenmappingvanOWMS(DublinCore)naarDCAT Scope( HetdoelvanditIPMisomeenToepassingsprofiel0tedefiniërendatgebruiktkanwordenvoorde uitwisselingvanbeschrijvingenvandatasetstussendataportalen.0 IPMstaatvoorInformatie&Publicatie&Model,(ookwelContentmodel0genoemd).EenIPM beschrijftdemanierwaaropeenapplicatieeenbepaaldecollectievaninformatieobjectenmet 1W3C.DataCatalogueVocabulary(DCAT).W3CRecommendation,16January OpenDataNEXTprogramma:https://data.overheid.nl/opendataNEXT

5 DCAT%NL(IPM(Datasets( metadatakanbeschrijvenzodatandereapplicatiesdezeinformatieobjectenkunnenvindenenin samenhangmetandereinformatiekunnenontsluiten. Een&Toepassingsprofiel(Engelseterm:Application0Profile)iseenspecificatiedietermenvan eenofmeeronderliggendestandaardenhergebruiktenmeerspecifiekmaaktdoorverplichte, aanbevolenenoptioneleelementenaantewijzenvooreenspecifiektoepassingof toepassingsgebiedenaanbevelingendoetvoortegebruikenwaardelijsten. EenDatasetiseenverzameling(ookwelcollectie)vandata,gepubliceerdofbeheerddooreen Dataportaalentoegankelijkineenofmeerformaten. EenDataportaal(Engelseterm:Data0Portal)iseensysteemophetwebdatservicesaanbiedt omdatasetsteverkrijgen.doorgaansbiedteendataportaaleendatacatalogusaanmet beschrijvingenvandatasets. EenDatacatalogusiseenverzamelinggestructureerdebeschrijvingenvanDatasetsdie gebruikersofsystemeninstaatsteltomdatasetstevindenopbasisvanbepaaldekenmerken. HetNederlandsToepassingsprofielvanDCAT(DCAT&NL)datinditIPMwordtgespecificeerdis gebaseerdophetdcat0application0profile0for0data0portals0in0europe;0final0version b09b 02[2](DCAT&EU)engeeftrichtlijnenvoordevertalingvanmetadatavolgenshetNederlands0 metadataprofiel0op0iso geografie,01.3.1[3](iso19115)naardcat&nl. DitIPM: IdentificeertdeessentiëleelementenenattributenvanDCATindecontextvanDatasets vandenederlandseoverheid. IdentificeertdewaardelijstendiegebruiktwordenindeNederlandsecontext Identificeertdeminimalesetdescriptionmetadataomuittewisselentussen NederlandseDataportalenentussenNederlandseenEuropeseDataportalen. HetIPMgeeftgeenspecificatiesvoorimplementatie,zoalsmechanismevooruitwisselingvan dataenverwachtgedragvansystemendiehetipmtoepassen,andersdanhetgeengedefinieerd indesectieoverconformering.[verwijzing] 2.2. Proces( DitIPMvoorDatasetsisopgestelddoorhetKennisB0en0Exploitatiecentrum0voor0Officiële0 Overheidspublicaties(KOOP)vanhetMinisterie0van0Binnenlandse0Zaken0en0Koninkrijksrelaties (BZK)inhetkadervandedoorontwikkelingvanData.overheid.nl:0het0open0dataportaal0van0de0 Nederlandse0overheid(DONL).HetIPMzalwordenafgestemdmetdiversehoudersvan domeinspecifiekedataportalen. Houder& Rijkswaterstaat& Centraal&Bureau&voor&de&Statistiek&(CBS)& Geonovum& KOOP& Dataportaal& OpenDataRWS Statline NationaalGeoregister(NGR) Data.overheid.nl Tabel:'Houders'van'Dataportalen'die'bijdragen'aan'dit'IPM.' 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 5/22

6 DCAT%NL(IPM(Datasets( 2.3. Methodologie( Uitgangspunten & & & & & waarmogelijkwordendespecificatiesvandcatendcat&eugevolgd. Hettoepassingsprofielhoudtrekeningmetspecificatiesinanderestandaardenvoor Datasets,metnamedievanhetNederlandstoepassingsprofielvoorGeo&data:ISO DCAT&NLmoetzoeenvoudigmogelijktoepasbaarzijndoordata&portalen,catalogivan datasetsenmetadata&brokersionnederland. Opdata.overheid.nl,hetOpenDataportaalvandeNederlandseoverheidworden referentiegegevensbeschikbaargesteld.toepassersmakengebruikvandeze referentiegegevens. ApplicatiesdieconformDCAT&NLzijnopgezetkunnenonderlingbeschrijvingenvan Datasetsaanbiedenenontvangenzoalsbeschrevenindesectie Terminologie.In combinatiemetinformatieopdata.overheid.nlkunnenapplicatiesconformdcat&eu dataaanbieden.ditbetekentdatbijvoorbeelddedatacatalogusopdata.overheid.nlwel DCAT&EUcompliantkanzijn,maardaterookDCAT&NLcompliantapplicatieskunnen zijndienietdcat&eucompliantzijn Gevolgdewerkwijze BijhetopstellenvanDCAT&NLzijnwealsvolgttewerkgegaan: 1. NeemdeclassesenpropertiesuitDCAT&EUalsuitgangspunt. 2. Deelalleclassesdiealsdatatypegeïmplementeerdkunnenwordeninals Datatype. 3. Deelalleclassesdie reedsofbinnenkort alsreferentiegegevensopdata.overheid.nlof standaarden.overheid.nlbeschikbaarzijn,inals Reference. 4. NeemdeoverigeclassesvanDCAT&EUoverinDCAT&NL. 5. GeefaanofdezeinDCAT&NLverplichtofoptioneelzijn. 6. LoopalleverplichteeigenschappenuitISO19115naenprobeerdezetemappenop DCAT&EU.[TODO:begonnen,maarnognietgereed] 2.4. Structuur(van(dit(IPM( [TODO] 2.5. Gebruikscenarios( [TODO] 2.6. Terminologie(in(dit(IPM( DezeisgebaseerdopdeterminologiediebeschrevenwordtinHoofdstuk5vanDCAT&EU. InDCAT&NLwordenclassesenpropertiesgegroepeerdonderdekopjes Mandatory, Recommended, Optional, Referenced en Datatype.Dezetermenhebbendevolgende betekenis: 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 6/22

7 DCAT%NL(IPM(Datasets( Mandatory&class:eenontvangervaneenbeschrijvingvaneenDatasetMOETinformatie overinstantiesvandeclasskunnenverwerken;eenaanbiedervaneenbeschrijvingvan eendatasetmoetinformatieoverinstantiesvandeclassverstrekken. Recommended&class:eenontvangervaneenbeschrijvingvaneenDatasetMOET informatieoverinstantiesvandeclasskunnenverwerken;eenaanbiedervaneen beschrijvingvaneendatasetmoetinformatieoverinstantiesvandeclassverstrekken alsdezebeschikbaaris. Optional&class:eenontvangervaneenbeschrijvingvaneenDatasetMOETinformatie overinstantiesvandeclasskunnenverwerken;eenaanbiedervaneenbeschrijvingvan eendatasetmaginformatieoverinstantiesvandeclassverstrekken,maarisdaartoe nietverplicht. Mandatory&property:eenontvangervaneenbeschrijvingvaneenDatasetMOET informatievoordiepropertykunnenverwerken;eenaanbiedervaneenbeschrijvingvan eendatasetmoetinformatievoordiepropertyverstrekken. Recommended&property:eenontvangervaneenbeschrijvingvaneenDatasetMOET informatievoordiepropertykunnenverwerken;eenaanbiedervaneenbeschrijvingvan eendatasetmoetinformatievoordiepropertyverstrekkenalsdezebeschikbaaris. Optional&property:eenontvangervaneenbeschrijvingvaneenDatasetMOET informatievoordiepropertykunnenverwerken;eenaanbiedervaneenbeschrijvingvan eendatasetmaginformatievoordiepropertyverstrekken,maarisdaartoeniet verplicht. 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 7/22

8 DCAT%NL(IPM(Datasets( 3. Het(Nederlandse(Metadataprofiel(voor(Datacatalogi:(DCAT%NL( OnderstaandefiguurishetmodelvoorDCAT&NL.DeURIsvandeclassesenpropertieskomen overeenmetdeurisvandecorresponderendeclassesenpropertiesindcat&eu.deblauwe rechthoek,gelabeld Exchange,duidtdeentiteitenaandietussendatacatalogiworden uitgewisseld.deoverigeentiteitenzijndeinditipmbeoogdereferentie&entiteitendie gemeenschappelijkgebruiktworden. DeURIsinditIPMzijngespecificeerdalsq&names([namespacealias]:[term]).Daarbijzijnde volgendenamespacealiassenalsprefixgebruikt: Alias& adms:& dcat:& dct:& Namespace& %11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 8/22

9 DCAT%NL(IPM(Datasets( Alias& foaf:& overheid:& rdfs:& schema:& skos:& xsd:& v:& Namespace& Classes( HetmodelvoorDCAT&NLisgebaseerdophetUML&diagramin[2]. & & MeestalheefteenDataportaaleeneigenCatalogus,maardathoeftnietperse. EenMetadatabrokerverzameltmetadatauitverschillendeCatalogienontsluitdeze verzamelingdoorgaansweerineeneigencatalogus.decatalogusvande MetadatabrokerbevatdanbeschrijvingenvandeandereCatalogienhun Catalogusrecords.ZokunnenDatasetsinmeerdereCatalogibeschrevenstaan,watals voordeelheeftdatzeopmeerderemanierenbeschrevenzijn,bijvoorbeeldals statistischedataenalsgeografischedata.gebruikerskunnendedatasetsdanvindenvia demetadatadiehetbestepastbijhuneigendomein. DCAT&NLbeschrijfteenminimalesetmetadatadiealleNederlandseCatalogivoorDatasets zoudenmoetenhanteren.uiteraardstaathetcatalogushoudersvrijomnaastdemetadatain DCAT&NLanderemetadatatehanteren Kern"classesuitDCAT"NL InhetmodelstaandeclassesDataset,Distributieen0Catalogusrecordcentraal.Datasetsworden aangebodenopdataportalen,zoalshetngrendedataportalenvangemeentenenprovincies. EenCatalogusrecordineenCatalogusbeschrijfteenDataset. Classnaam& URI& Toelichting& Dataset <<mandatory>> Distributie <<recommended>> Catalogusrecord <<optional>> dcat:dataset dcat:distribution Dcat:CatalogRecord Beschrijvingvaneenverzamelinggestructureerde gegevens,gepubliceerddooréénpartijentoegankelijk inéénofmeerformaten. FysiekeimplementatievaneenDatasetineenbepaald formaat. MetadatabijeenbeschrijvingvaneenDatasetineen catalogus. 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 9/22

10 DCAT%NL(IPM(Datasets( Gerefereerdeclassesuitdata.overheid.nl DevolgendeclassesuitDCAT&EUzijninDCAT&NLopgenomenalsreferentiegegevensdieop data.overheid.nlwordengepubliceerd.zieookdesectieoveridentificatieeldersindit document. Classnaam& URI& Toelichting& Catalogus dcat:catalog EenverzamelingbeschrijvingenvanDatasets. Data.overheid.nlhoudteenregistratiebijvanCatalogi engeefturisuitwaarmeecatalogigeïdentificeerd worden. Verstrekker dcat:agent PersoonoforganisatiedieeenDatasettechnisch beheertenpubliceert.(eencatalogusisookopte vattenalseendataset) GerefereerdeclassesuitOWMS Data.overheid.nlhoudteenregistratiebijvan VerstrekkersvanDatasetsengeeftURIsuitwaarmee Verstrekkersgeïdentificeerdkunnenworden. DevolgendeclassesuitDCAT&EUzijninDCAT&NLopgenomenalsreferentiegegevensuiteen waardelijstopstandaarden.overheid.nl[4]. Classnaam& URI& Toelichting& Categorie skos:concept EenonderwerpvaneenDataset.Eenwaardeuiteen Rubricering. Rubricering skos:conceptscheme EenverzamelingdefinitiesvanCategorieën. Eenwaardelijstmetonderwerpen Frequentie dcterms:frequency Hetaantalmaalpertijdseenheiddateengebeurtenis optreedt. Locatie dcterms:location Eenplaatsopaarde.Dezekandirectwordenaangeduid metcoördinatenofindirectmeteenidentifier(naamof code). CoderingvindtplaatsopbasisvanNEN3610. Formaat dcterms:mediatype& OrExtent Bestandformaatvaneendataset. Typeverstrekker skos:concept Typeorganisatiedatoptreedtalsverstrekker. Status skos:concept EenindicatievandelevensfasevaneenDataset. Opbasisvanadms:status (http://purl.org/adms/status/1.0) Completed Deprecated UnderDevelopment Withdrawn 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 10/22

11 DCAT%NL(IPM(Datasets( 3.2. Datatypen(in(DCAT%NL( DatatypenvoorclassesuitDCAT"EU DevolgendeclassesuitDCAT&EUzijninDCAT&NLgeïmplementeerdalsvrijetekstofdatatypeen nietalsclass. Classnaam&in& DCATVEU& URI&in& DCATVEU& Toelichting& Datatype&in& DCATVNL& Literal rdfs:literal Eentekenreeks,mogelijkgetypeerd, zoalseendatum.eenliteralmetvoor demensleesbaretekstkaneentaal& codehebben. InDCAT&EUalleengebruiktvoorKey Words.InDCAT&NLwordtditvrije tekst Resource rdfs:resource AlleswatmetRDFbeschreven wordt. InDCAT&EUalleengebruiktvoor(de linknaar)dedistributie.indcat&nl wordtditdeurivandedistributie. Document Foaf:Document Informatievoormenselijke consumptie. InDCAT&EUgebruiktvoorhome pageenlandingspaginavan respectievelijkeencatalogusofen Dataset.InDCAT&NLisditeenURL. Identificatie adms:identifier Identificatieineenbepaaldecontext, bestaandeuit: & & & & Dereferentie Hetgebruikteschema Schema&versie Schema&beheerder InDCAT&EUgebruiktvoor samengesteldeidentifiers.dcat&nl ondersteuntalleenuri. Licentie&document dct:licensedocument Eenjuridischdocumentdatofficieel toestemminggeefttotbepaald gebruikvaneenresource. InDCAT&EUeendocument.InDCAT& NLeenURL. Vrijetekst URI URL URI URL 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 11/22

12 DCAT%NL(IPM(Datasets( Classnaam&in& DCATVEU& URI&in& DCATVEU& Toelichting& Datatype&in& DCATVNL& Taal dcterms:linguistic& System Eensysteemvantekens,symbolen, geluiden,gebarenofregels,gebruikt voorcommunicatie,bijvoorbeeldeen taal. xml:lang InDCAT&EUacademischcorrecten uitgebreidgeïmplementeerd,in DCAT&NLpragmatischdeXMLtaal& code. Periode dcterms:periodof& Time Eentijdsinterval. DCAT&EUondersteuntbenoemde tijdsintervallenentijdsintervallen aangeduidmetstart&eneinddatum. DCAT&NLalleendelaatste. overheid: Period Rechtenclaim dcterms:rights& Statement Eenstatementoverdeintellectuele eigendomsrechten(ipr)dierusten opeenresource. URL InDCAT&EUeenzelfstandigeentiteit. InDCAT&NLgeïmplementeerdals URLdiekanverwijzennaareen rechtenstatement. Standaard dcterms:standard SpecificatiewaareenDatasetaan voldoet. InDCAT&EUeenzelfstandigeentiteit. InDCAT&NLgeïmplementeerdals URLdiekanverwijzennaareen rechtenstatement. Contact&gegevens v:vcard EenbeschrijvingvolgensdevCard specificatie. InDCAT&EUwordtdehelevCard specificatiegevolgd.indcat&nl wordt,pragmatischer,gekozenvoor adres. URL Datatypevoorregelingen HetdatatyperegelingistoegevoegdaanDCAT&NLomdewettelijkegrondslagvooreendataset meeuittedrukkenvolgensdejuriconnectstandaard. Classnaam& URI& Toelichting& Datatype&in& DCATVNL& Regeling overheid:regeling Linknaarwet&ofregelgeving Juriconnect& link 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 12/22

13 DCAT%NL(IPM(Datasets( 3.3. Properties(per(class( Dataset Man& Property& URI& Toelichting& &Card& Range& Man Verwijzing dct:identifier Uniformeidentificatievande dataset. RangeisnietURImaarvrijetekst omdathethieromdelettersvan stringgaat(deliteral)ennietomde link. ZiedesectieoverIdentificatieelders inditdocument Vrijetekst Man Titel dct:title Naamwaaronderdedatasetbekend staat. Herhaalbaarvoorversiesin verschillendetalen. 1..n Vrijetekst Man Omschrijving dct: description Beschrijvingvandedatasetopbasis waarvaneengebruikerkanbepalen ofdedatasetbruikbaarisendiede datasetonderscheidtvanandere datasets. 1..n Vrijetekst Herhaalbaarvoorversiesin verschillendetalen Man Wijzigings&datum dct:modified Laatstedatumwaaropdedatasetzelf isgewijzigd.dezedatumzegtniets overdewijzigingsdatumvande metadatavandedataset xs:date Man Taal dct:language Taalvandeinhoudvandedataset. Herhaalbaarindienmeerderetalen voorkomen. 1..n xml:lang Man Registratiehouder overheid: authority Deorganisatiedie eindverantwoordelijkisvoorhettot standkomenvandedataset.de registratiehouderisook verantwoordelijkvoorderelatiemet deverstrekker donl:agent Rec Verstrekker dct:publisher Persoonoforganisatiedie verantwoordelijkisvoorhet technischbeheerenpublicatievan dedataset donl:agent Rec Trefwoord dcat:keyword Trefwoorddatdedataset karakteriseert. 0..n Vrijetekst 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 13/22

14 DCAT%NL(IPM(Datasets( Man& Property& URI& Toelichting& &Card& Range& Rec Thema dcat:theme ThemawaardeDatasetondervalt. 0..n overheid: Taxonomie& Beleids& agenda Rec Landingspagina dcat: landingpage Webpagina,meestalbijde verstrekker,dietoelichtinggeeftbij dedataset,dedistributiesen metadatadiedeverstrekkergeeft URL Rec Locatie dct:spatial Geografischgebiedwaaropde datasetbetrekkingheeft. Rec Dekkingintijd dct:temporal Periodeindetijdwaaropdedataset betrekkingheeft. 0..n 0..n overheid: Spatial overheid: Period Rec Licentie dct:license Licentiewaaronderdedistributie beschikbaarwordtgesteld. Opt Rechten dct:rights Derechtendierustenopeen distributie 0..1 Vrijetekstof Waardelijst 0..1 Vrijetekstof URL Opt Wijzigings& frequentie dct:accrual& Periodicity Frequentiewaarmeededataset wordtgewijzigd overheid: Frequentie Opt Uitgiftedatum dct:issued Datumwaaropdedatasetformeelis uitgegeven xs:date Opt Conform dct:conforms& To Standaardwaardedatasetaan voldoet. 0..n Vrijetekst Opt Versie adms:version Versieaanduiding Vrijetekst Opt Versietoelichting adms: versionnotes Toelichtingbijdeversieaanduiding Vrijetekst Opt Grondslag overheid: grondslag Wettelijkegrondslagopbasis waarvandedatasetisopgesteld. 0..n overheid: Regeling Opt LODStars overheidds: LODStars Opt Doel overheidds: doel Opt Kwaliteit overheidds: kwaliteit AantalLOD&sterren(1&5),leegis0 sterrenbetekentonbekend. Doelwaarmeededatasetis samengesteld.waarschuwingenvoor bepaaldeinterpretatiesofandere vormenvangebruik.indienconcrete wetsartikelenvantoepassingzijn dienendiehierookteworden vermeld. Compleetheidvandedataseten eventueleevidentefouten overheidds: Stars 0..1 Vrijetekst 0..1 Vrijetekst 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 14/22

15 DCAT%NL(IPM(Datasets( Distributie Man& Property& URI& Toelichting& Card& Datatype& Man Toegangs&URL dcat:accessurl Webpagina,meestalbijde verstrekker,dietoeganggeefttoteen distributie.depaginakan naast linksnaardedistributie ook nadereinformatieoverdedistributie bevatten. 1..n URL Rec Download&URL dcat:download URL Directelinknaarhetdownloadbare bestandinhetgegevenformaat. 0.n URL Rec Omschrijving dct:description Beschrijvingvandedistributieop basiswaarvaneengebruikerkan bepalenofdedistributiebruikbaaris endiededistributieonderscheidt vananderedistributies. Herhaalbaarvoorversiesin verschillendetalen 0..1 Vrijetekst Rec Formaat dct:format Fileformaatvandedistributie overheid: FileFormat Rec Wijzigingsdatum dct:modified Laatstedatumwaaropdedistributie zelfisgewijzigd.dezedatumzegt nietsoverdewijzigingsdatumvande metadatavandedistributie xs:date Opt Titel dct:title Naamwaaronderdedistributie bekendstaat. Herhaalbaarvoorversiesin verschillendetalen. 0..n Vrijetekst Opt Status adms:status Levensfasevandedistributie (Bijgewerkt,Nietlanger ondersteund,inontwikkeling, Ingetrokken) Opt Uitgiftedatum dct:issued Datumwaaropdedistributieformeel beschikbaarisgesteld overheid: Status 0..1 xs:date Opt Grootte dcat:bytesize Omvangvandedistributieinbytes 0..1 Vrijetekst 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 15/22

16 DCAT%NL(IPM(Datasets( Catalogusrecord Man& Property& URI& Toelichting& Card& Datatype& Man Catalogus dcat:catalog Cataloguswaartoehetrecord behoort 1..1 donl: Catalogus Man Verwijzing dct:identifier Identificatievanhetcatalogusrecord URL Man Wijzigingsdatum dct:modified Datumwaarophetcatalogusrecord voorhetlaatstisgewijzigd xs:date Man Onderwerp foaf:primary& Topic Identifiervandedatasetwaardit catalogusrecordbetrekkingopheeft dcat:dataset Rec Soortwijziging adms:status Indicatievandesoortvandelaatste wijziging::created,:updatedof :deleted Opt Uitgiftedatum dct:issued Datumwaaropdebeschrijvingvan dedatasetvoorheteerstinde catalogusisopgenomen overheid: RecordStatus 0..1 xs:date Opt Titel dct:title Naamvoorhetcatalogusrecord. Herhaalbaarvoorversiesin verschillendetalen Opt Omschrijving dct:description Omschrijvingvanhet catalogusrecord. Herhaalbaarvoorversiesin verschillendetalen 0..n 0..n Vrijetekst Vrijetekst 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 16/22

17 DCAT%NL(IPM(Datasets( 4. Identificatie(en(Linked(Data( Omtekunnenrefererenaandatasets,verstrekkers,registratiehouders,catalogienandere entiteiten(resources)enmetadataoverdezeresourcesmetanderepartijentekunnen uitwisselenishetprettigomstandaardidentificatievandezeresourcesaftespreken.metdeze afspraaksluitenweaanbijdeuri&strategievanhetplatformimplementatielinkedopendata (PiLOD) 3. Data.overheid.nlpubliceertdeURIsvandatasets,verstrekkers,registratiehoudersen datacatalogi Identificatie(van(de(Dataset( Elkedatasetkrijgteenunieke,duurzameID.DeIDmoetduurzaamzijnindezindatdeID behoudenblijftbijhetupdatenvaninformatieoverdedatasetofhettoevoegenvannieuwe versiesvanlinksnaaronderliggendedatasets. EenIDvaneendatasetisalsvolgtopgebouwd: {ID dataset} = DSET:{verstrekkercode}:{invulling door verstrekker} Deverstrekkercodeisdecodediedoordata.overheid.nlwordttoegekendaanorganisatiesdie datasetspublicerenenvervolgensaanmeldenbijdata.overheid.nlofbijeencatalogusdie metadatauitwisseltmetdata.overheid.nl.zodradeverstrekkercodebekendis,kaneen verstrekkerzelfzijn/haareigenidsvoordatasetsgenereren. Voorbeeld: SteldatRijkswaterstaatdeverstrekkercode RWS krijgtenelkedataseteennummervan achtcijfersgeeft.eenvoorbeeldidvoorrijkswaterstaatzoudanzijn: DSET:RWS: EenIDvooreenCBSdatasetzoukunnenzijn: DSET:CBS:STATLINE4053_50qw90. EneenIDvoorhetMinisterievanBZKzoukunnenzijn: DSET:BZK:2014-salarissen. DeURI&strategievanPiLODdringtaanophetgebruikvanhttp&URIs.Eenhttp&URIis resolvable (jekunteropklikken).vaneendataset&idkaneenvoudigeenhttp&urigemaaktwordendoorer hetdomeinvaneendatacatalogusvoortezetten,bijvoorbeeld: Eendatacatalogusmoeteenaanroepondersteuneninhetvolgendeformaat: Bijvoorbeeld: {http-uri dataset} = {domein datacatalogus}/{id dataset} DezeURIwordtmeteenhttp&303geredirectnaardepaginametmetadataoverdedatasetinhet data.overheid.nlportaal 4.Dezepaginametmetadataheefteendoc&URI: 3PiLOD;Zie:pilod.nl 4Zie:CoolURIsfortheSemanticWeb 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 17/22

18 DCAT%NL(IPM(Datasets( GebruikvandeIDenhttp&URIbuitenhetportaal. - hetmoetmogelijkzijndatbijvoorbeeldrijkswaterstaatophaarwebsitebijelkedataset eenlinkmaaktnaardebeschrijvingvandedatasetopdata.overheid.nl.delinkwordt gevormddoordehttp&uri.dezekandoorrwszelfwordengegenereerdconform bovengenoemdschema. - Ookontwikkelaars,portalenenanderehergebruikersvandatasetskunnenopdeze manierverwijzennaardedataset.zijkunnenhierbijkiezenomdehttp&uriofalleende IDtegebruikenenzelfineenresolvertevoorzien.Ditzalbijvoorbeeldvoorportalen interessantzijndiediscussieenco&creatiefaciliterenwaarbijmeerderedatasetsworden ingezet. EventueleID sdievanandereportalenwordenbinnengehaald(zoalsngr)blijvenbehoudenen verbondennaardebetreffendedatasets.debinnengehaaldeid swordendeid svaneen dataset.wegaanerhierbijvanuitdateenorganisatiealsrijkswaterstaateeniddoorgeeftaan NGR,zodatdezeuniekgeïdentificeerdblijft.Rijkswaterstaatgeeftinbovenstaandvoorbeelddan DSET:RWS: dooralsIDvanhundatasetaanNGR. IndienNGRgeenIDontvangtvaneenaanbieder,maaktzijzelfeenIDaan(UUID).DezeUUID wordtdoorgegevenaandata.overheid.nl.deidendehttp&urivandebetreffendedatasetop data.overheid.nlisinditgeval: - deid(dset:ngr:44bfd8c9-8b99-4bce-8161-ef4b ) - dehttp&uri(http://data.overheid.nl/id/dataset/dset:ngr:44bfd8c9-8b99-4bce-8161-ef4b ) 4.2. Identificatie(van(de(Verstrekker:(verstrekkercode( Elkeoverheidsorganisatiediedatasetspubliceertkaneenverstrekkercodekrijgen.Omte voorkomendatdezelfdeverstrekkercodeaanmeerdereorganisatieswordttoegekendiseen registratievanverstrekkercodesnodig.data.overheid.nlkentverstrekkercodestoeenbeheert eenregistratievoordeverstrekkercodes.hetstrevenisomdezeverstrekkercodespragmatisch enduskorttehouden. Ookverstrekkerskrijgeneenhttp&URIopdata.overheid.nl.DezeURIwordtgevormddoorvoor deverstrekkercodedevolgendestringteplaatsen: Dehttp&URIvanCBSwordtdanbijvoorbeeld: DezeURIwordtmeteenhttp&303geredirectnaardepaginametmetadataoverdeverstrekker inhetdata.overheid.nlportaal.dezepaginametmetadataheefteendoc&uri: Identificatie(van(de(Registratiehouder:(registratiehoudercode( Eenorganisatiedieeindverantwoordelijkheiddraagtisvoorhettotstandkomenendeinhoud vandedatasetnoemenweeenregistratiehouder.doorgaansisditdeopdrachtgevervoorde verstrekkeromdedatasetsamentestellenentepubliceren.ookregistratiehouderskrijgeneen http&uriopdata.overheid.nl.dezeuriwordtgevormddoorvoorderegistratiehoudercodede volgendestringteplaatsen: 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 18/22

19 DCAT%NL(IPM(Datasets( Dehttp&URIvanhetMinisterievanBinnenlandseZakenenKoninkrijksrelatieswordtdan bijvoorbeeld: DezeURIwordtmeteenhttp&303geredirectnaardepaginametmetadataoverdeverstrekker inhetdata.overheid.nlportaal.dezepaginametmetadataheefteendoc&uri: Identificatie(van(de(Datacatalogus:(cataloguscode( Elkecatalogusdiemetadataoverdatasetspubliceertkaneencataloguscodekrijgen.Omte voorkomendateencataloguscodeaanmeerderecatalogiwordttoegekendiseenregistratievan cataloguscodesnodig.data.overheid.nlonderhoudteenregistratievandatacatalogiengeeftelke datacataloguseencataloguscode.hetstrevenisomdezecataloguscodespragmatischendus korttehouden. Ookdatacatalogikrijgeneenhttp&URIopdata.overheid.nl.DezeURIwordtgevormddoorvoor decataloguscodedevolgendestringteplaatsen: Dehttp&URIvanhetNationaalGeoregister(NGR)wordtdanbijvoorbeeld: DezeURIwordtmeteenhttp&303geredirectnaardepaginametmetadataoverdecatalogusin hetdata.overheid.nlportaal.dezepaginametmetadataheefteendoc&uri: Uitwisseling(van(informatie(over(datasets:(Linked(Data( DeuniformeIDenhttp&URIperdataset,verstrekkerencatalogusmaakthetmogelijkom duurzaamnaardezeresourcesteverwijzen. Voorportals,communitysitesenandereplatformenvoorhergebruikersenontwikkelaarsishet interessantomgestandaardiseerdnaardegebruiktedatasetsteverwijzendiedebasisvormen vaneentoepassingofwaarovergediscussieerdwordt.zokanondubbelzinnigworden aangegevenwelkedatasetwordthergebruiktofbediscussieerd.hetbijelkaarbrengenvan vraagenaanbod(hergebruikersenverstrekkers)begintbijhetgoedbegrijpenvande beschikbaredata.hethelptverstrekkerenhergebruikeromvragenenantwoordenoverde datasetsuittewisselen.hoemeerduidelijkheideenhergebruikerkrijgtoverdecontext, toepassingsmogelijkheidensamenhangvaneendataset,destegroterisdekansoptoegevoegde waardeuitdedataset. Begripvandedatasetsisdebasisomco&creatie,toepassingenenuiteindelijketoegevoegde maatschappelijkeeneconomischewaardetegenereren Zichtbaarheidvandatasetsopdata.overheid.nl Derolvandata.overheid.nlbestaatvooraluithetzichtbaarmaken,waarmeerinformatieover eenspecifiekedatasetkanwordengevonden,zowelvoorverstrekkeralsvoordehergebruiker. Opdezemanierkandeverstrekkeruitvindenwaarhij/zijzichineendiscussiekanmengen,en vergelijkbaarkunnenhergebruikersuitvindenwaaralkennisovereendatasettevindenis. 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 19/22

20 DCAT%NL(IPM(Datasets( Voordeverstrekkerbiedtditdemogelijkheidomvragenoverdedataseteenmaligte beantwoorden,eneventueelmetnieuwinzichtdebeschikbaarheiden/ofdebeschrijvingvande datasetaantepassen. Data.overheid.nlzaleenactieverolnemenomteachterhalenwaardatasetsvandeNederlandse overheidwordengebruikt,bediscussieerdentoegepast;maaralleenalsdehergebruikerdit wenst.alleenwanneerdehergebruikerexplicietverwijstnaareendataset(metdeduurzame ID)ENwanneerdehergebruikerditdoetopeensite,communityofplatformdatbekendisbij data.overheid.nl,kandelinkwordengelegdtussendatasetentoepassing/discussie LinkedDataomgeving Omdelinksnaardatasetsopsitesteherkennen,zullendezesitesactiefmoetenworden geharvest.deoverheidkanbekendesitesnalopenoferlinksnaardatasetswordengenoemd endezelinksvervolgensopnemen. InhetprojectLinkedDataOverheiddoetdeoverheidditalvoorlinksnaarformele overheidsinformatiezoalswet&enregelgeving,jurisprudentieofbeleid.hetzoekennaar verwijzingennaardatasetslijktveelophetzoekennaarlinksnaarformeleoverheidsinformatie. Ookdelinksnaarformeleoverheidsinformatiewordenopgestandaardiseerdewijzegemaakten zijndaardoorherkenbaar. OmdelinksnaardatasetsteverzamelenzaldeLinkedDataOverheidomgevingwordeningezet. Deomgevingbiedtalvoorzieningenomlinksteverzamelen,teherkennenenvervolgensde linksoptevragen.aandelinkeddataoverheidomgevingkanopelkmomentwordengevraagd welke links erwijzennaareenspecifiekedataset. Indieneendatasetwordtopgevraagdopdata.overheid.nl,kantegelijkertijdbijLiDOworden opgevraagdwelkegerelateerdelinkserzijnbijdedataset.derelatieshoevennietalleenlinks naarsitestezijnwaardedatasetzelfwordtgenoemd.dedatasetbevatmogelijkookrelaties naarwet&enregelgevingdiedegrondslagvormdevoorhetverzamelenvandedata,ofdoor beleidsmakersofderechterisverwezennaareendataset.dezerelatieswordenverzamelddoor LiDOenkunnenwordengeleverdopbasisvandeIDvaneendataset. LiDObiedtdiverseservicesenwidgetsdievanuitdata.overheid.nlkunnenwordenaangeroepen omdegerelateerdelinkstetonen.eenvoorbeeldvanzo nlijstje: Soortenverwijzingennaardataset:semantiek Eenmogelijkheiddienogmoetwordenonderzochtophaalbaarheid,ishettoekennenvan semantiek aanderelatiesnaardatasets.hetsoortgebruikvandedatasetzoubijvoorbeeld kunnenwordenvastgelegddoordehergebruikerbijhetlinken: 2014%11%13(DCAT%NL(IPM(Datasets(0.6.docx( ( 20/22

Wat is er mis met XML?

Wat is er mis met XML? Wat is er mis met XML? Marc de Graauw eerder gepubliceerd in

Nadere informatie

Nieuw artikel toevoegen

Nieuw artikel toevoegen Nieuw artikel toevoegen Advies voor het maken van een nieuw artikel: Werk het artikel eerst lokaal (zonder opmaak) uit in een tekstverwerkingsprogramma. Het is en blijft internet, een klein 'hikje' kan

Nadere informatie

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie.

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Bert Gossey Marie-Francine Moens Inleiding Statistische

Nadere informatie

Inleiding tot XML en aanverwante specificaties

Inleiding tot XML en aanverwante specificaties Inleiding tot XML en aanverwante specificaties Kris Luyten Universiteit Hasselt (http://www.luc.ac.be) Expertisecentrum Digitale Media (http://www.edm.luc.ac.be) kris.luyten@luc.ac.be Chris Vandervelpen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mededeling... 2

Inhoudsopgave. Mededeling... 2 Inhoudsopgave Mededeling... 2 1.0 Voorwoord... 2 2.0 Introductie van de Tablet PC... 4 3.0 Het eerste gebruik... 7 3.1 Home Shell... 7 3.1.1 Home Shell > Widgets (Zoeken, RSS, Weer)... 8 3.1.2 Home Shell

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

Expertadvies. SETU versie 1. Jos van Hillegersberg, Piet Hein Minnecré. 10 maart 09 1.0. Voorlopig. Auteur(s) Datum. Versie.

Expertadvies. SETU versie 1. Jos van Hillegersberg, Piet Hein Minnecré. 10 maart 09 1.0. Voorlopig. Auteur(s) Datum. Versie. Expertadvies SETU versie 1 Auteur(s) Jos van Hillegersberg, Piet Hein Minnecré Datum 10 maart 09 Versie 1.0 Status Voorlopig Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Doelstelling expertadvies... 4

Nadere informatie

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Deel I: Beschrijving onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) versie 2.01 (in gebruik) april 2010 Voorwoord Burgers en bedrijven

Nadere informatie

Conscribo Open XML API

Conscribo Open XML API Onze gegevens: Tel: +31 (0)24 3000555 Fax: +31 (0)24 3000569 Postadres: Elsland 1027 6605 KA Wijchen Web: www.conscribo.nl E-mail: info@conscribo.nl Rekeningnr: 4932850 K.v.k nr: 09197284 Btw nr: NL 1513.25.169.B.02

Nadere informatie

INFORMATIEANALYSE VOLGENS HET ER-MODEL

INFORMATIEANALYSE VOLGENS HET ER-MODEL INFORMATIEANALYSE VOLGENS H ER-MOL Werkwijze Informatiemodellering De kracht van de werkwijze voor informatiemodellering ligt in de communicatie van de informatie-analist met de gebruiker. In de lessen

Nadere informatie

Analyse & Verbetervoorstel Coating van VRA-kasten per batch

Analyse & Verbetervoorstel Coating van VRA-kasten per batch Analyse & Verbetervoorstel Coating van VRA-kasten per batch Onderwerp Coating van VRA kasten per batch Revisiedatum Auteur Pieter van Manen, Siemon Bruinsma Bedrijf B.V. Gecontroleerd Siemon Bruinsma Unit

Nadere informatie

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Brochures: aanbevelingen en advies 6 We gaan digitaal Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO 30 september 2013, versie 0.86 20130930.PvE 2013 PO-VO.v086 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ontwikkelingen rond leermaterialen... 3 1.2 Een

Nadere informatie

Handleiding Reference Manager 12 met Word2010

Handleiding Reference Manager 12 met Word2010 WALAEUS BIIBLIIOTHEEK Handleiding Reference Manager 12 met Word2010 1. Een database aanmaken Start het programma. Kies File > New database. Geef in het scherm New Reference Manager Database de opslagplaats

Nadere informatie

Licentie-overeenkomst deponeringsdatum:

Licentie-overeenkomst deponeringsdatum: Licentie-overeenkomst deponeringsdatum: Bij deze licentie-overeenkomst zijn de volgende partijen betrokken: 1. de organisatie of de persoon die gerechtigd is de digitale dataset(s) over te dragen en in

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De Wmo berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren Wmo ondersteuning

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

ZAP ALL PEOPLE HANDLEIDING WEBSITE

ZAP ALL PEOPLE HANDLEIDING WEBSITE HANDLEIDING WEBSITE HANDLEIDING WEBSITE 1030CULTUUR p 1 15 INHOUDSTAFEL 1. ALGEMENE INFO VOOR SITEBEHEER P2-3 1.1 contact zap p2 1.2 verklarende woordenlijst p2 1.3 webbrowser google chrome p2 1.4 browse

Nadere informatie

Wat betekent XML voor software engineers?

Wat betekent XML voor software engineers? Wat betekent XML voor software engineers? Danny Greefhorst, Reinier Balt Inleiding Het zal u niet ontgaan zijn: XML is een hype. Overal in de vakbladen en op conferenties is XML het terugkerende thema

Nadere informatie

E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen.

E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen. E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen. FILIP BOUDREZ, 2006 INHOUD 1. INLEIDING 5 2. KWALITEITSVEREISTEN VOOR EEN 9 ARCHIVERINGSPROCEDURE VOOR E-MAILS 2.1 Juridisch kader 9

Nadere informatie

Uitleg WMS, WFS en tiled services 1.6.1. Kadaster Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Versie. Auteur(s)

Uitleg WMS, WFS en tiled services 1.6.1. Kadaster Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Versie. Auteur(s) Auteur(s) Kadaster Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2 van 66 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Doel en reikwijdte van dit document...4 1.2 Doelgroep...4 1.3 Gerelateerde technische documenten...4

Nadere informatie

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk.

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. 8. Richtlijn gebruik beeldmerk Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. Ter nadere uitwerking

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

Naar een andere verdeling verantwoordelijkheid in de bouw

Naar een andere verdeling verantwoordelijkheid in de bouw Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Onderzoek naar privaatrechtelijke verbeteringsmogelijkheden van de bouwkwaliteit Instituut voor Bouwrecht Februari 2013 EINDRAPPORT INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Handleiding werken met RefWorks

Handleiding werken met RefWorks Universiteitsbibliotheek Handleiding werken met RefWorks Inhoud Inleiding... 2 Account maken... 2 Interface en navigatie... 2 I. Referentiebestand creëren... 3 1. Referenties importeren... 3 2. Referenties

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN?

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Co-partnership Externe versus interne zekerheid: HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Onderhavig document werd geschreven door een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Profielwerkstuk 2014-2015

Profielwerkstuk 2014-2015 Profielwerkstuk 2014-2015 informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:.... Klas:. Begeleider: mw./hr.....

Nadere informatie