Zuid-West 380 kv West

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zuid-West 380 kv West"

Transcriptie

1 Zuid-West 380 kv West Van planvorming tot definitieve inpassing Het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding.

2 Inleiding e afgelopen tien jaar is hard gewerkt aan de planvorming voor een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen hoogspanningsstation Borssele en een nieuw te bouwen hoogspanningsstation in Tilburg. Eind 06 ligt het definitieve inpassingsplan voor het gedeelte Borssele Rilland ter inzage en TenneT hoopt in 07 te kunnen starten met de voorbereidende werkzaamheden. it document beschrijft de belangrijkste stappen die in de planvormingsprocedure zijn genomen nog eens kort. Impressie van de toepassing van een wintrack mast

3 Impressie van de toepassing van een wintrack mast Leveringszekerheid en verduurzaming: Nieuwe hoogspanningsverbinding in Zeeland Om ervoor te zorgen dat we in Nederland altijd gebruik kunnen maken van elektriciteit is vervanging en/of uitbreiding van het hoogspanningsnet soms nodig. In dat kader werken de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) samen met TenneT aan een nieuwe 380 kv hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg, ook bekend als het project Zuid-West 380 kv (ZW380). eze brochure gaat over het Zeeuwse deel van de verbinding tussen 380 kv station Borssele en 380 kv station Rilland: Zuid-West 380 kv West (ZW380 west). Twee deeltracés Het project ZW380 betreft een nieuwe hoogspanningsverbinding van Borssele naar de landelijke ring bij Tilburg. oor de komst van een nieuw 380 kv hoogspanningsstation in Rilland is het project opgedeeld in twee deeltracés: het tracé van Borssele naar Rilland (ZW380 west) en het tracé van Rilland naar Tilburg (ZW380 oost). Het westelijke tracédeel Borssele- Rilland wordt vooruitlopend op het tracédeel Rilland-Tilburg gerealiseerd. it is wenselijk om zo snel mogelijk onderhoud te kunnen uitvoeren en te kunnen voorzien in aansluit capaciteit voor grootschalige energieopwekking. Het meest concreet zijn de nieuwe windparken op zee, voor de kust van Zeeland. oor diverse ontwikkelingen heeft het deel ZW380 oost vertraging opgelopen. oor het opdelen heeft deze vertraging geen invloed op het tijdig realiseren van het deel ZW380 west. In de eerste helft van 06 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe 380 kv hoogspanningsstation in Rilland. 3

4 Huidige productie Productie Transportcapaciteit 00 MW 600 MW 500 Zuid-West 380kV West Station Borssele 4 Nut en Noodzaak e nieuwe 380 kv hoogspanningsverbinding draagt bij aan het waarborgen van de leveringszekerheid van elektriciteit in Nederland. oordat in Zeeland veel elektriciteit wordt opgewekt en relatief weinig lokaal wordt verbruikt, wordt de huidige verbinding maximaal gebruikt voor het transporteren van de elektriciteit naar de rest van Nederland (en Noord West Europa). e nieuwe verbinding tussen Borssele en Rilland is nodig, omdat de bestaande hoogspanningsverbinding vol zit. Het huidige net in de regio Zuid-West zit aan haar maximum transportcapaciteit. Hierdoor kan er geen onderhoud meer worden uitgevoerd zonder productiebeperkingen met grote economische gevolgen. aarnaast is er onvoldoende aansluitcapaciteit beschikbaar voor nieuwe productie. e verbinding vormt ook een belangrijke schakel in de transitie naar duurzame energie. e elektriciteit die straks grootschalig wordt opgewekt op zee bij Borssele vindt zijn weg naar de rest van Nederland via de nieuwe 380 kv verbinding Borssele-Rilland. Procedure Het project is de eerste helft van 009 van start gegaan met de publicatie van de Startnotitie voor de m.e.r. Hierin is het zoekgebied bepaald en zijn uitgangspunten geformuleerd voor het onderzoek naar de milieueffecten. Na het advies van de commissie m.e.r. heeft het ministerie van Economische Zaken de Richtlijnen voor het opstellen van het Milieueffectrapport (MER) vastgesteld. In de periode die daarop volgde zijn tracé-alternatieven ontwikkeld. Voor deze tracé-alternatieven zijn de milieueffecten onderzocht en is op basis daarvan het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) bepaald. Van deze alternatieven zijn bovendien de netstrategische effecten, de technische complexiteit, kosten en vrij te spelen gevoelige bestemmingen (woningen die uit de magneetveldzone verdwijnen van een bestaande verbinding waarmee de nieuwe verbinding wordt gecombineerd) in beeld gebracht. Na advies van de Zeeuwse overheden hebben de ministers van EZ en IenM in het voorjaar van 0 een keuze gemaakt voor een voorgenomen tracé. In de periode die daar op volgde is dit tracé verder uitgewerkt, en hebben, op basis van vele gesprekken met onder meer grondeigenaren en lokale/ regionale overheden optimalisaties en aanpassingen aan het tracé plaatsgevonden. In het voorjaar van 06 zijn het ontwerp inpassingsplan, het MER en de ontwerp uitvoeringbesluiten gepubliceerd en heeft een ieder hierop zienswijzen kunnen indienen. Op basis van het ontwerp inpassingsplan zijn in totaal 5 zienswijzen ingediend, waarvan 54 unieke en 3 reacties van overheden. e zienswijzen hebben onder meer geleid tot een aantal (kleinere) aanpassingen in het tracé. In december 06 zijn het definitieve inpassingsplan en de definitieve uitvoeringsbesluiten gepubliceerd. Hierop is beroep bij de Raad van State mogelijk.

5 Uitgangspunten Bij de ontwikkeling van nieuwe hoogspanningsverbindingen worden verschillende alternatieven ontwikkeld op basis van een aantal uitgangspunten: Ruimtelijke functies in het gebied 3 (net)technische uitgangspunten Het vermijden van de bebouwde kom (gevoelige Hierbij moet gedacht worden aan de volgende uitgangs- bestemmingen); punten: Het vermijden van fysieke belemmeringen als e functionaliteit van het bestaande hoogspanningsnet hoofd vaarwegen, windturbines, etc; blijft behouden (bijv. het aangesloten houden van Ruimte om een zo recht mogelijk tracé te maken; 50 kv hoogspanningsstations); Waar mogelijk rekening houden met toekomstige Eerst de nieuwe verbinding bouwen, alvorens de bestaande ontwikkelingen van andere overheden. af te breken (in geval van een combiverbinding); Toepassen van SEV III-principes In het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening zijn de Geen bovengrondse kruising tussen 380 kv hoogspanningsverbindingen om risico s voor de leveringszekerheid te vermijden; volgende uitgangspunten opgenomen waar rekening mee Bij het bundelen met bestaande hoogspanningsverbin dingen moet worden gehouden: voldoende (val)afstand tot de bestaande aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen van 0 kv verbinding houden om onnodige risico s voor de leverings- en hoger worden in beginsel bovengronds aangelegd; zekerheid te vermijden; nieuwe hoogspanningsverbindingen van 0 kv en hoger Bij voorkeur een zo laag mogelijke complexiteit ten aanzien worden waar mogelijk en zinvol gecombineerd met van de realisatie van de verbinding (bijv. het zoveel mogelijk bestaande hoogspanningsverbindingen op één mast. voorkomen van het gebruik van tijdelijke verbindingen). Op de masten van de nieuwe verbinding wordt een bestaande verbinding van 50 kv of 380 kv erbij gehangen er blijft dus verbinding; nieuwe hoogspanningsverbindingen van 0 kv en hoger worden waar mogelijk en zinvol gebundeld met bestaande hoogspanningsverbindingen en/of gebundeld met boven regionale infrastructuur (snelwegen, spoorwegen, waterwegen). e nieuwe verbinding wordt aangelegd naast de bestaande verbinding (of andere infrastructuur). eze blijven in de nieuwe situatie staan. Er komen dus twee verbindingen naast elkaar te staan; in acht nemen van het geldende beleidsadvies met betrekking tot magneetvelden. (zie voor meer informatie het MMA). 5

6 Alternatieven Voor de verbinding zijn vier tracé-alternatieven ontwikkeld: Legenda MER alternatief C50b MER variant C50b Zuid-Beverland Verkabeling Stations 50kV Stations 380kV Bestaande 380kV verbinding Bestaande 50kV verbinding Aan te passen Te amoveren eelgebieden eelgebied eelgebied Legenda MER alternatief C50n Verkabeling Stations 50kV Stations 380kV Bestaande 380kV verbinding Bestaande 50kV verbinding Aan te passen Te amoveren eelgebieden eelgebied eelgebied C50b: een combinatie van de nieuwe 380 kvverbinding met de bestaande 50 kv-verbinding. e verbin ding bestaat uit combimasten met twee 50 kv-circuits (vervanging van de bestaande) en twee 380 kv-circuits van een nieuwe verbinding. Er ontstaat een bundeling van twee verbindingen: de bestaande 380 kv en de nieuwe gecombineerde 380/50 kv-verbinding. e variant op dit alternatief, Variant Zuid-Beveland, volgt in principe de bestaande 50 kv-verbinding. C50n: een combinatie van de nieuwe 380 kv-verbinding met een bestaande 50 kv-verbinding, waarbij grotendeels een nieuw tracé wordt gevolgd. e verbinding bestaat uit combimasten met twee 380 kv-circuits en twee 50 kv-circuits (vervanging van de bestaande). it alternatief kent geen varianten. Milieueffecten In het MER zijn alle tracé-álternatieven beschreven en beoordeeld op de volgende milieuaspecten: Leefomgevingskwaliteit (waaronder gevoelige bestemmingen) Landschap en cultuurhistorie 3 Natuur 4 Ruimtegebruik 5 Bodem en water 6 Archeologie 6

7 Legenda MER alternatief C380b Verkabeling Stations 50kV Stations 380kV Bestaande 380kV verbinding Bestaande 50kV verbinding Te amoveren eelgebieden eelgebied eelgebied Legenda MER alternatief C380n Verkabeling Stations 50kV Stations 380kV Bestaande 380kV verbinding Bestaande 50kV verbinding Te amoveren eelgebieden eelgebied eelgebied 3 C380b: een combinatie van de nieuwe 380 kv-verbinding met de bestaande 380 kv-verbinding. e verbinding bestaat uit masten met vier 380 kv-circuits (twee nieuwe en twee ter vervanging van de bestaande verbinding) en volgt het tracé van de bestaande 380 kv verbinding. e nieuwe verbinding wordt naast de bestaande 380 kv verbinding gebouwd. Na aanleg van de nieuwe verbinding wordt de bestaande 380 kv verbinding geamoveerd. it alternatief kent geen varianten. 4 C380n: een combinatie van de nieuwe 380 kv-verbinding met de bestaande 380 kv-verbinding. e verbinding bestaat uit masten met twee 380 kv-circuits van de nieuwe verbinding en twee 380 kv-circuits die de bestaande verbinding vervangen. e nieuwe verbinding wordt gebouwd naast de te handhaven 50 kv-verbinding. Na aanleg van de nieuwe verbinding wordt de bestaande 380 kv-verbinding geamoveerd. it alternatief kent geen varianten. In de achtergronddocumenten bij het MER is het onderzoek naar deze zes milieuaspecten voor de verschillende alter natieven beschreven. Een zorgvuldige effectbeschrijving is belangrijk om inzichtelijk te maken wat de milieueffecten van alle tracé-alternatieven zijn. In het MER worden alle milieu effecten uit de achtergrond rapporten in samenhang beschreven en de alternatieven hierop gewogen. e beoordeling van de effecten heeft geleid tot het bepalen van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA). it is gedaan door de kwantitatieve gegevens (zoals bijv. het aantal woningen binnen de magneetveldzone, door kruisingen leefgebied vogels) van de tracé-alternatieven kwalitatief ten opzichte van elkaar te wegen. e absolute getallen (kwantitatieve gegevens) zijn gekoppeld aan een kwalitatieve waarde op een 7 puntschaal van - - tot ++. Het alternatief met de minste milieueffecten wordt als meest milieuvriendelijk alternatief aangewezen. Per deelgebied is een MMA bepaald. 7

8 Noord-Beveland Steenbergen Tholen Middelburg Goes Bergen op Zoom Kapelle Reimerswaal Borsele Vlissingen eelgebied eelgebied Hulst Terneuzen eelgebieden In het project Zuid-West 380 kv west worden twee deelgebieden onderscheiden: Het gebied van het 380 kv-station Borssele tot aan het 50 kv-station Willem-Annapolder Het gebied van het 50 kv-station Willem Annapolder tot aan het nieuwe 380 kv-station Rilland. Meest milieuvriendelijke alternatief (MMA): C380n voor deelgebied en Op basis van de effectbeoordeling in het MER is het MMA bepaald. e thema s landschap en cultuurhistorie, leefomgevingskwaliteit en natuur zijn voor het project ZW380 west het meest relevant gebleken. e thema s ruimtegebruik, bodem en water en archeologie zijn wel onderzocht, maar er is geen wezenlijk verschil gebleken tussen de thema s, waarmee deze in de afweging een beperktere rol spelen. 8 Het belangrijkste onderdeel van de beoordeling op het thema leefomgeving zijn de magneetvelden die veroorzaakt worden door hoogspanningsverbindingen. Op grond van het beleidsadvies inzake magneetvelden geldt dat zoveel als redelijkerwijs mogelijk moet worden vermeden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningsverbindingen waarbinnen het

9 Het voorkeursalternatief (VKA) jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla (de magneetveldzone). Hiervoor zijn de nieuwe gevoelige bestemmingen (woningen, scholen, kinderopvangplaatsen en crèches) binnen deze magneetveldzone in beeld gebracht. Voor het aspect natuur is het effect van de nieuwe verbinding op draadslachtoffers onder vogels het belangrijkste criterium. Bij het aspect landschap tenslotte is op verschillende niveaus gekeken naar de gevolgen van de nieuwe verbinding op het landschap. Met name de invloed van het tracé op lijnniveau (gebiedskarakteristiek) is hierbij van belang. In deelgebied is alternatief C380n aangewezen als MMA. it alternatief scoort ten opzichte van de andere onderzochte alternatieven het beste op de thema s landschap, natuur (aantal draadslachtoffers) en leefomgevingskwaliteit (aantal gevoelige bestemmingen). In deelgebied scoort niet één alternatief voor de drie meest belangrijke milieuthema s beter dan de andere alternatieven. Voor het aspect landschap en cultuurhistorie is er nauwelijks onderscheid tussen de alternatieven. Op basis van de effectscore alleen komen alternatieven C380n en C50b beide in aanmerking voor het predicaat MMA. Op basis van achterliggende kwalitatieve en kwantitatieve data blijkt echter dat de verschillen in effect op natuur iets groter zijn dan op leefomgevingskwaliteit. aarom is C380n ook voor deelgebied aangewezen als het meest milieuvriendelijke alternatief. Voor de bepaling van het voorkeurstracé voor ZW380 west is breder gekeken dan alleen naar de milieueffecten. Er is sprake van een integrale afweging waarbij ook de aspecten vrij te spelen gevoelige bestemmingen (huizen die niet meer in een magneetveldzone liggen omdat deze bestaande verbinding wordt afgebroken), kosten, netstrategie en techniek zijn betrokken. Voor deelgebied geldt dat het MMA (C380n) ook het beste scoort op het aantal vrij te spelen gevoelige bestemmingen, ten opzichte van de andere alternatieven. Op de andere drie aspecten (kosten, netstrategie en techniek) zijn er geen (substantiële) verschillen tussen de alternatieven. aarom is voor deelgebied alternatief C380n ook gekozen als VKA. In de weging voor een VKA in deelgebied geldt dat weliswaar C380n het MMA is maar het verschil in milieueffecten ligt erg dicht bij elkaar. Kijkend naar de andere effecten blijkt dat C50b meer vrij te spelen gevoelige bestemming oplevert dan het MMA (C380n). Vanuit techniek blijken er echter complexe opgaven nodig om het MMA te kunnen realiseren. Zo is er een kruisingslocatie nodig in de omgeving van het 50 kv station Willem Annapolder, en vraagt de kruising van het Kanaal van Zuid- Beveland ingrijpende oplossingen met grote (ruimtelijke) effecten. Gepaard met de beperkte ruimte en de forse toename in kosten is geconcludeerd dat C380n als VKA vanuit techniek zeer ongewenst is. Alles overwegende is als VKA in deelgebied gekozen voor C50b. 9

10 e werkzaamheden voor ZW380 west bestaat uit drie onderdelen: Het hele bouwproces van de verbinding duurt circa drie jaar. In die periode wordt er niet continu op de locatie gewerkt, er zitten soms grote tussenpozen tussen de werkzaamheden, omdat bijvoorbeeld meerdere masten klaar moeten zijn, voordat de kabels er in gehangen kunnen worden.vervolgens wordt een gedeelte van de bestaande 380 kv en 50 kv afgebroken. Aanleg van een nieuwe 380 kv-verbinding Het beginpunt van de nieuwe verbinding is het bestaande 380 kv-hoogspanningsstation bij Borssele. Het eindpunt ligt bij het nieuwe 380 kv station Rilland. Voor het bouwen van een hoogspanningsmast is veel materieel en materiaal nodig. aarom begint de aanleg van een verbinding met de aanleg van een weg naar de plek waar de mast moet komen. Hoogspanningsmasten hebben een stevige fundering nodig. Hiervoor worden allereerst betonnen palen in de grond geheid. Vervolgens wordt een bouwput gegraven en wordt een fundering van beton en staal gemaakt. e masten wordt met grote vrachtwagens in delen aangeleverd en met een montagekraan opgebouwd. e draden in een hoogspanningsverbinding waar stroom doorheen gaat (geleiders) kunnen worden opgehangen als er al een aantal masten staat. it gebeurt met speciale machines. Tenslotte wordt het land in de oude staat teruggebracht en komt beplanting waar mogelijk (gezien de hoogte) weer terug. Aansluiten van 50 kv-stations met ondergrondse 50 kv-kabels aar waar de nieuwe 380 kv verbinding gecombineerd wordt met een bestaande 50 kv verbinding worden 50 kv-kabels aangelegd om de bestaande 50 kv-stations aangesloten te houden zodat de elektriciteitsvoorziening in de regio gehandhaafd blijft. eze kabeltracés maken onderdeel uit van de tracé-alternatieven van ZW380 west. eze 50 kv kabelverbindingen worden in principe aangelegd door middel van een open ontgraving. at wil zeggen dat er een kabelbed wordt gegraven waar de kabel ingelegd kan worden. Soms is het niet mogelijk om te graven, bijvoorbeeld omdat de verbinding onder een weg of onder water doorgaat. Waar graven niet mogelijk is wordt geboord. Bij een boring worden er buizen de grond in geboord waar de kabels doorheen getrokken kunnen worden. e breedte van het kabelbed is afhankelijk van het aantal verbindingen en het vermogen dat nodig is. Als de kabel op zijn plek ligt wordt de omgeving zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld. e plek waar de ondergrondse kabels boven de grond komen heet opstijgpunt. Vanaf hier gaan de kabels naar de hoogspanningsmast. 0

11 3 Afbreken van de bestaande 50 kv- of 380 kv-verbinding e nieuwe 380 kv-verbinding wordt over vrijwel de hele lengte gecombineerd met een bestaande 50 kvof 380 kv-verbinding. Na aanleg van de nieuwe gecombineerde verbinding kunnen deze 50 kv- of 380 kv-verbindingen waarmee wordt gecombineerd worden gesloopt. it verwijderen bestaat eigenlijk uit dezelfde stappen als het bouwen, maar dan in de omgekeerde volgorde. Ook het weghalen van geleiders moet machinaal gebeuren. e masten worden in grote delen doorgebrand en met een kraan plat in het veld gelegd. Vervolgens worden ze in stukken geknipt en afgevoerd. e fundering wordt tot twee meter onder het maaiveld weggehaald. aarna wordt de grond in de oorspronkelijke staat hersteld. Voor ZW380 west betekent dit dat er 07 nieuwe wintrackmasten worden geplaatst en 3 vakwerkmasten worden afgebroken. Voorbereidende werkzaamheden Om de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland te kunnen realiseren, zal eerst een aantal conditionerende maatregelen op verschillende plaatsen op het tracé worden genomen. aarna wordt gestart met het bouwrijp maken van een aantal locaties. e eerste masten worden naar verwachting begin 08 geplaatst en de verbinding wordt in principe eind 00 in gebruik genomen. aarna wordt, waar nodig, de bestaande 380 kv en 50 kv hoogspanningsverbinding afgebroken. Er wordt bij de aanleg van de verbinding ook veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van de nieuwe verbinding. Hiertoe is een afzonderlijk Landschapsplan opgesteld. e maatregelen die hierin zijn aangegeven zullen tijdens en na de aanleg worden uitgevoerd.

12 Zeker van energie Informatie Bureau Energieprojecten Postbus AC en Haag Telefoon: (070) Colofon it is een publicatie van het ministerie van Economische Zaken en TenneT. december 06 Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie U kunt achtergrondinformatie en actuele berichtgeving nalezen op Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, dan kunt u zich via deze website abonneren op de digitale nieuwsbrief.

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016 Nieuwsbrief NR 5 Ter inzage legging definitief inpassingsplan Het definitieve inpassingsplan voor het project Zuid-West 380 kv west ligt samen met de december 2016 Inhoudsopgave vergunningen die nodig

Nadere informatie

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief Zuid West Definitief Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek De minister van Economische Zaken en VROM werken samen met Tennet TSO B.V. aan de Zuid-West 80 kv-verbinding. Definitief

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r.-procedure

Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid West Publiekssamenvatting Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid-West 380 kv hoogspanningsverbinding De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT aan de Zuid-West 380 kv-verbinding

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ez Bijlage(n) 1 >

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Datum 1 6 M 2016 Beantwoording vragen over de radio-uitzending 'Hoogspanning in Zeeland'

Ministerie van Economische Zaken. Datum 1 6 M 2016 Beantwoording vragen over de radio-uitzending 'Hoogspanning in Zeeland' Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Datum 1 6 M 2016 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 4. maart 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 4. maart 2016 Nieuwsbrief NR 4 Langs de lijn Op de Herinneringsdijk in Nisse staan 141 lindebomen die geplant zijn door ouders die hun maart 2016 Inhoudsopgave kinderen verloren hebben aan een stofwisselingsziekte.

Nadere informatie

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Gemeente Oosterhout T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders SLOTJESVELD

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Zienswijze indienen Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? Vanaf vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 kan iedereen schriftelijk en mondeling zienswijzen

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

Tracéalternatieven MER

Tracéalternatieven MER Tracéalternatieven MER ZW380 kv - Oost Het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. Voorwoord

Nadere informatie

Ondergrondse 150kV kabelverbindingen. Oosteind en omgevingtilburg

Ondergrondse 150kV kabelverbindingen. Oosteind en omgevingtilburg Ondergrondse 150kV kabelverbindingen Oosteind en omgevingtilburg Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT TSO B.V. aan

Nadere informatie

In de bijlagen bij deze brief leest u meer over de motivatie voor de keuze van het voorgenomen tracé en over het vervolgproces.

In de bijlagen bij deze brief leest u meer over de motivatie voor de keuze van het voorgenomen tracé en over het vervolgproces. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Aan de bewoners van Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek ondergronds Noord-West 380 kv EOS-VVL

Uitkomsten onderzoek ondergronds Noord-West 380 kv EOS-VVL AUTEUR TenneT TSO B.V. PAGINA 1 van 9 Uitkomsten onderzoek ondergronds Noord-West 380 kv EOS-VVL Voorliggende document heeft de status definitief. PAGINA 2 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanleiding

Nadere informatie

Zuid-West 380 kv Oost

Zuid-West 380 kv Oost Notitie Aansluiting deelgebieden & Stationslocaties Zuid-West 380 kv Oost VERSIE 1.0 VERSIE STATUS Definitief PAGINA 1 van 61 Notitie aansluitingen deelgebieden en stationslocaties Zuid-West 380 kv Oost

Nadere informatie

SAMENVATTING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE ZW380 HOOGSPANNINGSVERBINDING BORSSELE - RILLAND

SAMENVATTING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE ZW380 HOOGSPANNINGSVERBINDING BORSSELE - RILLAND SAMENVATTING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE ZW38 HOOGSPANNINGSVERBINDING BORSSELE RILLAND MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 28 januari 216 78817394:A.2 Definitief B247.138.1

Nadere informatie

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport ȟȟ ȟ Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Nadere informatie

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Directoraat generaal voor Energie, Telecom en Mededinging Directie Energiemarkt t.a.v. de directeur drs. J.C. de Groot Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

MER hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kv Achtergronddocument leefomgeving

MER hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kv Achtergronddocument leefomgeving MER hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kv Achtergronddocument leefomgeving 5 december 2014 MER hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kv Achtergronddocument leefomgeving Verantwoording Titel MER hoogspanningsverbinding

Nadere informatie

Evaluatie haalbaarheid alternatieven. Jasperien de Weert

Evaluatie haalbaarheid alternatieven. Jasperien de Weert Evaluatie haalbaarheid alternatieven Jasperien de Weert Inhoud presentatie 1. Korte introductie Deltares 2. Presentatie van de ingebrachte alternatieven 3. Criteria voor analyse van de alternatieven 4.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Extra uitgave Krabbendijke. Maar hoe zit het met de gezondheid? Op elke vraag een antwoord. juni 2014

Nieuwsbrief. Extra uitgave Krabbendijke. Maar hoe zit het met de gezondheid? Op elke vraag een antwoord. juni 2014 Nieuwsbrief Extra uitgave Krabbendijke 2 3 6 In januari van dit jaar hebben we u tijdens een informatieavond geïnformeerd over de tracéwijziging bij Krabbendijke. Tijdens deze avond hebben diverse mensen

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding 380 kv. Gemeente Drimmelen

Hoogspanningsverbinding 380 kv. Gemeente Drimmelen Hoogspanningsverbinding 380 kv Gemeente Drimmelen Agenda Inleiding (wethouder Jan-Willem Stoop) Doel bijeenkomst (wethouder Jan-Willem Stoop) Toelichting ontwikkelingen tot nu toe (Corina Segeren) Zoektocht

Nadere informatie

Zuid-West 380 kv west Milieu effect rapport

Zuid-West 380 kv west Milieu effect rapport Zuid-West 380 kv west Milieu effect rapport MILIEUEFFECTRAPPORTAGE ZW380 HOOGSPANNINGSVERBINDING BORSSELE - RILLAND MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 3 februari 2016

Nadere informatie

Licht in de Randstad óók na De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding

Licht in de Randstad óók na De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding Licht in de Randstad óók na 2010 De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT aan de Randstad 380 kv-verbinding. Licht in de Randstad

Nadere informatie

MER Zuid-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland. Achtergronddocument Archeologie

MER Zuid-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland. Achtergronddocument Archeologie MER Zuid-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland Achtergronddocument Archeologie 28 januari 2016 MER Zuid-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland Achtergronddocument Archeologie

Nadere informatie

Advies beoordeling alternatieven. Jasperien de Weert

Advies beoordeling alternatieven. Jasperien de Weert Advies beoordeling alternatieven Jasperien de Weert Inhoud presentatie 1. Positionering opdracht in MER-procedure 2. Opdracht aan Deltares 3. Advies 1: Positionering advies haalbaarheid in MER-procedure

Nadere informatie

Tracévoorstel. Alternatief voor het Zuidelijke Tracé hoogspanningsverbinding Rilland Tilburg ( Zuid-West 380kV Oost ) Voorkeurstracé A17- Amer 380kV

Tracévoorstel. Alternatief voor het Zuidelijke Tracé hoogspanningsverbinding Rilland Tilburg ( Zuid-West 380kV Oost ) Voorkeurstracé A17- Amer 380kV Tracévoorstel Alternatief voor het Zuidelijke Tracé hoogspanningsverbinding Rilland Tilburg ( Zuid-West 380kV Oost ) Voorkeurstracé A17- Amer 380kV Halderberge380kV 380kVEtten-Leur Breda380kVNEE Mede namens:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Hoogspannings- lijnen

Hoogspannings- lijnen Hoogspanningslijnen 2 Een nieuwe hoogspanningsverbinding leggen we niet zo maar aan. We onderzoeken eerst nauwkeurig welk tracé en welke technische uitvoering het beste is. Dat gebeurt door een zorgvuldige

Nadere informatie

MER hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV. Achtergronddocument Ruimtegebruik

MER hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV. Achtergronddocument Ruimtegebruik MER hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV Achtergronddocument Ruimtegebruik 04 december 2014 MER hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV Achtergronddocument Ruimtegebruik Verantwoording Titel MER hoogspanningsverbinding

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave. NR 2 juni 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave. NR 2 juni 2016 Nieuwsbrief NR 2 juni 2016 Inhoudsopgave Het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. Samen verder

Nadere informatie

Notitie Kosten. Zuid-West 380 kv Oost

Notitie Kosten. Zuid-West 380 kv Oost Notitie Kosten Zuid-West 380 kv Oost PROJECTNUMMER 002.678.20 AUTEUR Bas Hoeijmakers VERSIE 1.0 VERSIE STATUS Definitief PAGINA 1 van 28 Notitie Kosten Zuid-West 380 kv Oost PAGINA 2 van 28 Inhoudsopgave

Nadere informatie

31574 PKB Randstad 380 kv verbinding Haarlemmermeer Oost

31574 PKB Randstad 380 kv verbinding Haarlemmermeer Oost 29023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie 31574 PKB Randstad 380 kv verbinding Haarlemmermeer Oost Nr. 201 Brief van de minister van Economische Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Eemshave Meed Werken aan hoogspanning Netversterking en netuitbreiding 110 kv-net Harculo - Hengelo COBRAcable (enemarken) NorNed (Noorwegen) Hollandse Kust (noord) Alpha Beverwijk Ens Zwolle Harculo -

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel Jaargang 1 nummer 1 juli 2014 Nieuwsbrief Oirschot-Boxtel 150 kv Inhoud Voorwoord 02 Oog voor de omgeving tussen Boxtel en Oirschot 03 In kaart 04 Stappen van aanleg 05 Feiten & cijfers en planning 06

Nadere informatie

Noord-West 380 kv Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten (EOS-VVL) Samenvatting milieueffectrapport

Noord-West 380 kv Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten (EOS-VVL) Samenvatting milieueffectrapport NoordWest 380 kv Eemshaven OudeschipVierverlaten (EOSVVL) Samenvatting milieueffectrapport 23 mei 2017 Kenmerk R0044634227HJWefmV01NL Verantwoording Titel Samenvatting MER NoordWest 380 kv, Eemshaven

Nadere informatie

factsheet Bodem en water Milieueffectbeoordeling Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer

factsheet Bodem en water Milieueffectbeoordeling Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer Bodem en water Milieueffectbeoordeling Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer factsheet In deze factsheet zijn de belangrijkste effecten van de verbinding op bodem en water beschreven.

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Werken aan hoogspanning Versterken 150 kv-net Lutterade-Born-Maasbracht COBRAcable (Denemarken NorNed (Noorwegen) Hollandse Kust (noord) Alpha Beverwijk Ens Zwolle Hollandse Kust (zuid) Alpha Hollandse

Nadere informatie

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Position Paper Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Geactualiseerde inzichten verkabelen Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels In 2008 heeft TenneT aangegeven maximaal 20 km 380 kv-kabel verantwoord

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Werken aan hoogspanning Versterken 150 kv-net Zeeuws-Vlaanderen Hollandse Kust (noord) Alpha Hollandse Kust (zuid) Alpha Hollandse Kust (zuid) Beta Westerlee BritNed (Groot-Brittannië) Maasvlakte Beta

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Zuid-West 380 kv oost. Tracédocument V1.0

Zuid-West 380 kv oost. Tracédocument V1.0 Zuid-West 380 kv oost Tracédocument V1.0 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv verbinding.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Over de keuze voor westvariant Noordring. Stand van zaken tracé tussen Vijfhuizen en Rijpwetering. augustus 2011

NIEUWSBRIEF. Over de keuze voor westvariant Noordring. Stand van zaken tracé tussen Vijfhuizen en Rijpwetering. augustus 2011 NIEUWSBRIEF augustus 2011 Over de keuze voor westvariant Noordring Stand van zaken tracé tussen Vijfhuizen en Rijpwetering Westkant van Hoofddorp Caroline van Dalen vertelt waarom ervoor gekozen is om

Nadere informatie

MER Zuid-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland. Achtergronddocument Ruimtegebruik

MER Zuid-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland. Achtergronddocument Ruimtegebruik MER Zuid-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland Achtergronddocument Ruimtegebruik 28 januari 2016 MER Zuid-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland Achtergronddocument Ruimtegebruik

Nadere informatie

Milieueffectrapport. Publiekssamenvatting. Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer

Milieueffectrapport. Publiekssamenvatting. Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer Publiekssamenvatting Milieueffectrapport Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Randstad 380

Nadere informatie

Position Paper. Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen

Position Paper. Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Position Paper Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen 2 Position Paper TenneT Position Paper Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Bij hoogspanningslijnen vanaf 110 kv

Nadere informatie

ZUID-WEST 380 KV WEST

ZUID-WEST 380 KV WEST ZUID-WEST 380 KV WEST QUICK SCAN BEOORDELING VAN NUT & NOODZAAK MOGELIJKE ALTERNATIEVEN In opdracht van de Provincie Zeeland in samenspraak met de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal Dr.ir. R.A.

Nadere informatie

Noord-West 380 kv Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten (EOS-VVL) Samenvatting milieueffectrapport

Noord-West 380 kv Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten (EOS-VVL) Samenvatting milieueffectrapport Noord-West 380 kv Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten (EOS-VVL) Samenvatting milieueffectrapport 12 oktober 2015 Verantwoording Titel Noord-West 380 kv, Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten (EOS-VVL) Opdrachtgever

Nadere informatie

Position Paper. Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen

Position Paper. Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Position Paper Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Een zeer belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van een nieuw tracé voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding is afstand houden

Nadere informatie

Nieuwe 380kV hoogspanningslijnen

Nieuwe 380kV hoogspanningslijnen Nieuwe 380kV hoogspanningslijnen Waarom en Hoe? Ruben Rasing Arnhem, 25 april 2012 Stay tuned. Safety first! Voor uw en onze veiligheid vragen wij uw aandacht voor de volgende veiligheidsmaatregelen: In

Nadere informatie

Zuid-West 380 kv west Ontwerp- Inpassingsplan

Zuid-West 380 kv west Ontwerp- Inpassingsplan Zuid-West 380 kv west Ontwerp- Inpassingsplan Vaststellingsbesluit Ontwerp BESLUIT Ontwerp Inpassingsplan Zuid-West 380 kv-west De Minister van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en

Nadere informatie

Zuid-West 380kV. Een nieuwe hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg

Zuid-West 380kV. Een nieuwe hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg Zuid-West 380kV Een nieuwe hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT TSO

Nadere informatie

Uitgangspunten aanleg hoogspanningslijnen

Uitgangspunten aanleg hoogspanningslijnen Hoogspanningslijnen Hoogspanningslijnen Een nieuwe hoogspanningsverbinding wordt niet zomaar aangelegd. Eerst wordt nauwkeurig onderzocht welk tracé en welke technische uitvoering het beste is. Dat gebeurt

Nadere informatie

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE ZW380 PROJECT: ZUID-WEST 380KV TRAJECT: BORSSELE - TILBURG

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE ZW380 PROJECT: ZUID-WEST 380KV TRAJECT: BORSSELE - TILBURG MILIEUEFFECTRAPPORTAGE ZW380 PROJECT: ZUID-WEST 380KV TRAJECT: BORSSELE - TILBURG MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU PROCEDURE ZUID-WEST 380 KV WEST IN RELATIE TOT

Nadere informatie

Magneetveld bij het hoogspanningsnet

Magneetveld bij het hoogspanningsnet Magneetveld bij het hoogspanningsnet Advies over reikwijdte en detailniveau van een milieueffectrapport 10 juli 2017 / projectnummer: 3220 1. Aanleiding en verantwoording Nederland werkt aan de transitie

Nadere informatie

Bijlage 1: specifieke onderdelen van het advies

Bijlage 1: specifieke onderdelen van het advies Bijlage 1: specifieke onderdelen van het advies Inleiding De leefomgeving en de ruimtelijke kwaliteit bepalen in belangrijke mate de algemene maatschappelijke aanvaardbaarheid van het vast te stellen tracé.

Nadere informatie

Registratienummer DSO/ RIS294945

Registratienummer DSO/ RIS294945 Registratienummer RIS294945 Voorstel van het college inzake concept Advies voorkeurstracé aanlanding kabels Net op zee en concept zienswijzen op Ontwerp Rijksstructuurvisie windenergie op zee, aanvulling

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 3. December 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 3. December 2016 oogspanningsverbinding van idee tot tracé ealisatie van een hoogspanningsverbinding is een langdurig en nauwgezet proces. Diverse al n. Daarbij maken we een zorgvuldige afweging van milieueffecten, (net)techniek,

Nadere informatie

Zuid-West 380kV verbinding Roosendaal - Tilburg. Verkenning naar alternatieve tracés

Zuid-West 380kV verbinding Roosendaal - Tilburg. Verkenning naar alternatieve tracés Zuid-West 380kV verbinding Roosendaal - Tilburg Verkenning naar alternatieve tracés WB de Ruimte en Laborelec 18 maart 2015 Zuid-West 380kV verbinding Roosendaal- Tilburg Verkenning naar alternatieve tracés

Nadere informatie

Zuid-West 380 kv west Inpassingsplan

Zuid-West 380 kv west Inpassingsplan Zuid-West 380 kv west Inpassingsplan Vaststellingsbesluit Toelichting Zuid West 380 kv west Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Infrastructuur en Milieu inpassingsplan definitief

Nadere informatie

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Samenvatting Toepassing 380 kv

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015 Jaargang 1 maart 2015 Nieuwsbrief Netuitbreiding Kop van Noord-Holland Inhoud Voorwoord 02 Een toekomstbestendig energienetwerk 03 In kaart (ondergrondse) kabeltracés 04 Stappen van aanleg 05 Netuitbreiding

Nadere informatie

Versterken 150kV-net Zeeuws-Vlaanderen

Versterken 150kV-net Zeeuws-Vlaanderen Nut- en noodzaak project Ir. J.A. (Jorrit) Bos - Netstrateeg Inhoud Introductie en aanleiding Overzicht Zeeuws-Vlaanderen Wet- en regelgeving Aanleiding voor het project Afgevallen oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten

Nieuwsbrief Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten Noord West Nieuwsbrief Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten NR 3 juni 2016 Inhoudsopgave it is een publicatie van Noord-West 380 kv Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten Voorvoord eze nieuwsbrief informeert u over

Nadere informatie

DSO/ RIS Aan: de Gemeenteraad. Stedenbouw & Planologie. Div. Spui DJ Den Haag Den Haag

DSO/ RIS Aan: de Gemeenteraad. Stedenbouw & Planologie. Div. Spui DJ Den Haag  Den Haag Typ teksttyp teksttyp tekst 040 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Gemeenteraad RIS294868 Contactpersoon Datum 24 augustus 2016 Onderwerp Voorstel concept Advies voorkeurstracé aanlanding

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015.

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015. Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015.0499 Aanvraag Op 16 juli 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Lijnverzwaring 220 kv Vierverlaten - Hessenweg

Lijnverzwaring 220 kv Vierverlaten - Hessenweg Lijnverzwaring 220 kv Vierverlaten - Hessenweg Feda (Noorwegen) Eemshaven Weiwerd Louwsmeer Bergum Vierverlaten Peize Groningen Zeyerveen Meeden Diele Oudehaske Assen Beilen GAVI Hoogeveen Ens Lelystad

Nadere informatie

De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie. Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011

De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie. Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011 De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011 TenneT TSO Elektriciteitstransporteur in Nederland en een deel van Duitsland In Nederland: Alle netten op

Nadere informatie

Besluit. Ministerie van Economische Zaken. De Minister van Economische Zaken. en Directie Energie en Omgeving. Datum

Besluit. Ministerie van Economische Zaken. De Minister van Economische Zaken. en Directie Energie en Omgeving. Datum > Retouracjres Postbus 20401 2500 El< Den Haag De Minister van Economische Zaken en Bezoekadres De Minister van Infrastructuur- en Milieu Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Oostza Nieuwsbrief Vijfhuizen-Waarderpolder september 2016 Werken aan hoogspanning Ondergrondse kabelaanleg: hoe gaat dat in z n werk? Beverwijk Vijfhuizen Vijfhuizen-Waarderpolder Wateringen Video Nieuwe

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk)

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Besluit van tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van,

Nadere informatie

Randstad 380 kv verbinding Wateringen-Zoetermeer Milieueffectrapport

Randstad 380 kv verbinding Wateringen-Zoetermeer Milieueffectrapport Randstad 380 kv verbinding Wateringen-Zoetermeer Milieueffectrapport Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer Milieueffectrapport Den Haag, april 2009 1 2 Samenvatting MER Zuidring

Nadere informatie

Gevoelige bestemmingen in magneetveldzone ZW-W

Gevoelige bestemmingen in magneetveldzone ZW-W Gevoelige bestemmingen in magneetveldzone ZW-W Inleiding In dit document zijn de gevoelige bestemmingen en niet-gerealiseerde gevoelige bestemmingen gelegen binnen de specifieke magneetveldzone van de

Nadere informatie

Hoogspanningsnet. 8-november Peter Nieuwenhuijse

Hoogspanningsnet. 8-november Peter Nieuwenhuijse Peter Nieuwenhuijse Stay tuned. Safety first! Voor uw en onze veiligheid vragen we uw aandacht voor de volgende veiligheidsmaatregelen. In geval van een ontruiming van het pand: Volg de vluchtroute zoals

Nadere informatie

Randstad 380 kv verbinding Wateringen-Zoetermeer Milieueffectrapport

Randstad 380 kv verbinding Wateringen-Zoetermeer Milieueffectrapport Randstad 380 kv verbinding Wateringen-Zoetermeer Milieueffectrapport Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer Milieueffectrapport Den Haag, april 2009 1 2 Samenvatting MER Zuidring

Nadere informatie

MER-beoordelingskader bovengrondse en gedeeltelijk ondergrondse hoogspanningsverbindingen

MER-beoordelingskader bovengrondse en gedeeltelijk ondergrondse hoogspanningsverbindingen MER-beoordelingskader bovengrondse en gedeeltelijk ondergrondse hoogspanningsverbindingen 28 februari 2017 MER-beoordelingskader bovengrondse en gedeeltelijk ondergrondse hoogspanningsverbindingen Methodiek

Nadere informatie

Achtergrondrapport leefomgevingskwaliteit MER Noordring Randstad 380 kv verbinding

Achtergrondrapport leefomgevingskwaliteit MER Noordring Randstad 380 kv verbinding Achtergrondrapport leefomgevingskwaliteit MER Noordring Randstad 380 kv verbinding 13 april 2012 Verantwoording Titel Achtergrondrapport leefomgevingskwaliteit MER Noordring Randstad 380 kv verbinding

Nadere informatie

Inleiding Ondergronds of bovengronds Vervolgproces

Inleiding Ondergronds of bovengronds Vervolgproces Memo Aan: Gemeenteraad Cc: College van burgemeester en wethouders Van: Bas Kippers Datum: 28 oktober 2014 Kenmerk: 14ini02855 Onderwerp: Hoogspanningslijn 380kV Doetinchem-Wesel Inleiding Het Ministerie

Nadere informatie

Waarom windenergie (op land)?

Waarom windenergie (op land)? Waarom windenergie (op land)? Steeds meer schone energie Dit kabinet kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Evenwichtige energiemix Om dit doel verantwoord

Nadere informatie

MER Zuid-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland. Achtergronddocument Landschap en Cultuurhistorie

MER Zuid-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland. Achtergronddocument Landschap en Cultuurhistorie MER Zuid-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland Achtergronddocument Landschap en Cultuurhistorie Verantwoording Titel MER Zuid-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland Achtergronddocument

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Ee Werken aan hoogspanning Versterken 150 kv-net Haps--Venray COBRAcable (enemarken) NorNed (Noorwegen) Hollandse Kust (noord) Alpha Beverwijk Ens Zwolle Haps--Venray Hollandse Kust (zuid) Alpha Hollandse

Nadere informatie

Waarom windenergie op land?

Waarom windenergie op land? Waarom windenergie op land? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Basis vormt de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

150kV kabelverbinding Roosendaal-Dinteloord

150kV kabelverbinding Roosendaal-Dinteloord 150kV kabelverbinding Roosendaal-Dinteloord Berekening magneetveldzones In opdracht van: TenneT-AM Datum: 4 juni 2012 Referentie: Auteur: A.A.H.J. Ross Auteur: A. Ross datum: 4-6-2012 gecontroleerd: datum:4-6-2012

Nadere informatie

Noord-West 380 kv. Noord West. Van initiatief naar verbinding

Noord-West 380 kv. Noord West. Van initiatief naar verbinding Noord West Noord-West 380 kv Van initiatief naar verbinding Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Noord-West

Nadere informatie

Bijlage 2. Zuid-West 380 kv-oost (Rilland-Tilburg), keuzeproces en eindconclusie ten behoeve van advies samenwerkende overheden

Bijlage 2. Zuid-West 380 kv-oost (Rilland-Tilburg), keuzeproces en eindconclusie ten behoeve van advies samenwerkende overheden Bijlage 2 Zuid-West 380 kv-oost (Rilland-Tilburg), keuzeproces en eindconclusie ten behoeve van advies samenwerkende overheden Inhoud van deze bijlage 1. Inleiding 2. Eerste schifting 3. Nadere uitwerking

Nadere informatie

Notitie Nut & Noodzaak. Zuid-West 380 kv Oost

Notitie Nut & Noodzaak. Zuid-West 380 kv Oost Notitie Nut & Noodzaak Zuid-West 380 kv Oost PROJECTNUMMER 002.678.20 AUTEUR Gert Aanhaanen VERSIE 1.0 VERSIE STATUS Definitief PAGINA 1 van 11 Notitie Nut & noodzaak Zuid-West 380 kv Oost PAGINA 2 van

Nadere informatie

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Deel 4: Planologische kernbeslissing

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Deel 4: Planologische kernbeslissing Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel 4: Planologische kernbeslissing s-gravenhage, 10 augustus 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Doelstellingen... 5 3 Strekking en kenmerken... 6

Nadere informatie

Doetinchem-Wesel 380 kv. Doetinchem Wesel. Van initiatief naar verbinding

Doetinchem-Wesel 380 kv. Doetinchem Wesel. Van initiatief naar verbinding Doetinchem Wesel Doetinchem-Wesel 380 kv Van initiatief naar verbinding Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT TSO B.V.

Nadere informatie

Zuid-West 380 kv west Nota van antwoord zienswijzen

Zuid-West 380 kv west Nota van antwoord zienswijzen Zuid-West 380 kv west Nota van antwoord zienswijzen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Beantwoording zienswijzen... 2 3. Ambtshalve wijzigingen en wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen... 3 4. Wijzigingen

Nadere informatie

A59 Midden. Addendum A59 Geertruidenberg

A59 Midden. Addendum A59 Geertruidenberg A59 Midden Addendum A59 Geertruidenberg Vervanging bestaande 380kV Geertruidenberg-Tilburg Dit alternatief bestaat uit het vervangen van de bestaande 3 circuits 380kV door een nieuw 2 circuits 380kV met

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 112 28 januari 2016 Voorbereidingsbesluit kavel II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), Ministerie van Economische

Nadere informatie

Hoogspanningslijnen. Antwoord op de meest gestelde vragen

Hoogspanningslijnen. Antwoord op de meest gestelde vragen Hoogspanningslijnen Antwoord op de meest gestelde vragen 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Hoogspanningslijnen Antwoorden op de meest gestelde vragen Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 3 2.

Nadere informatie

Zuid-West 380 kv verbinding Borssele - de landelijke ring Startnotitie voor de milieueffectrapportage

Zuid-West 380 kv verbinding Borssele - de landelijke ring Startnotitie voor de milieueffectrapportage Zuid-West 380 kv verbinding Borssele - de landelijke ring Zuid-West 380 kv verbinding Borssele de landelijke ring Den Haag, mei 2009 Samenvatting Een nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele Elektriciteit

Nadere informatie

aan den Rijn en Zuidplas Geachte heer, mevrouw,

aan den Rijn en Zuidplas Geachte heer, mevrouw, Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit adres BEHANDELD DOOR Bouwman, Judith TELEFOON DIRECT 026 373 32 39 E-MAIL info@randstad380kv.nl AANTAL BIJLAGEN Twee gebiedskaartjes

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Noord West. In verbinding met EZ. Hoe komt een tracé tot stand? Expertblog: rentmeester Ben Velthuis. april 2013 NR 1

Nieuwsbrief. Noord West. In verbinding met EZ. Hoe komt een tracé tot stand? Expertblog: rentmeester Ben Velthuis. april 2013 NR 1 Noord West Nieuwsbrief 4 In verbinding met EZ Hoe komt de keuze voor de verbinding tot stand? Waarom kan het niet anders? Is dit echt het beste tracé? En hoe zit dat met magneetvelden? Niels van Campen,

Nadere informatie

?Gs~- 2 A. 150kV hoogspanningsverbinding. Magneetveldberekeningen Q10 Landtrace. Berekenlng magneetvelclzone. Landtrace Q10. J.w.

?Gs~- 2 A. 150kV hoogspanningsverbinding. Magneetveldberekeningen Q10 Landtrace. Berekenlng magneetvelclzone. Landtrace Q10. J.w. ?Gs~- 2 A Magneetveldberekeningen Q10 Landtrace 150kV hoogspanningsverbinding Berekenlng magneetvelclzone Landtrace Q10 j Document number: Author: Revision: Date: Checked: ENSOL-RPT-2011.77 J. A. van Oosterom

Nadere informatie

Doetinchem-Wesel 380 kv. Doetinchem Wesel. Van initiatief naar verbinding

Doetinchem-Wesel 380 kv. Doetinchem Wesel. Van initiatief naar verbinding Doetinchem Wesel Doetinchem-Wesel 380 kv Van initiatief naar verbinding Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT TSO B.V.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 4. juli Op weg naar het meest gedragen tracé voor Trilland

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 4. juli Op weg naar het meest gedragen tracé voor Trilland Nieuwsbrief Op weg naar het meest gedragen tracé voor Trilland NR 4 Het voorgenomen tracé Het voorgenomen tracé loopt vanaf Rilland via Woensdrecht en Roosendaal-Borchwerf naar juli 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie