NIEUWSBRIEF. Over de keuze voor westvariant Noordring. Stand van zaken tracé tussen Vijfhuizen en Rijpwetering. augustus 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Over de keuze voor westvariant Noordring. Stand van zaken tracé tussen Vijfhuizen en Rijpwetering. augustus 2011"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF augustus 2011 Over de keuze voor westvariant Noordring Stand van zaken tracé tussen Vijfhuizen en Rijpwetering Westkant van Hoofddorp Caroline van Dalen vertelt waarom ervoor gekozen is om de Noordring van de Randstad 380 kvhoogspanningsverbinding langs de westkant van Hoofddorp te laten lopen. Lees het interview op pagina 2 en 3. Mijlpalen Alle mijlpalen van het bouwproces en een uitgebreide beschrijving hiervan op pagina 4 en 5. Aanleg ondergronds De aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding in woord en beeld op pagina 6 en 7. Station Vijfhuizen Door het nieuwe plan van Minister Verhagen verandert de planning en het ontwerp voor station Vijfhuizen. Lees er alles over op pagina 10. EN VERDER: het schadebeleid van TenneT uitgelegd en een overzichtskaart van het tracé.

2 Haarlemmermeer Caroline van Dalen, projectleider Randstad 380 kv Hoogspanningsverbinding Randstad 380 kv komt aan de westkant van Hoofddorp In augustus wordt met de bewoners en de gemeente besproken welk tracé de voorkeur heeft. De knoop is doorgehakt: de Noordring van de Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding loopt straks langs de westkant van Hoofddorp langs Nieuwe Wetering naar station Bleiswijk. Caroline van Dalen, projectleider Randstad 380 kv bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vertelt over deze keuze. Eerder werd gesproken over de oostvariant. Waarom is uiteindelijk toch gekozen voor de westvariant? De oostvariant is een heel gecompliceerd tracé. Door de hoogtebeperking rondom Schiphol zijn speciale masten (zogeheten portaalmasten) nodig van vijfentwintig meter hoog. Dit betekent een Kamerdebat in juni is besloten om bij de wijk Floriande de hoogspanningsverbinding ondergronds aan te leggen. Het ondergrondse deel begint nu bij het 380 kv-station Vijfhuizen, langs de Polderbaan van Schiphol. Daarna zal de hoogspanningsverbinding een stukje bovengronds gaan tot aan ongeveer de rand van de wijk Floriande, waar over Het tracé wordt vastgelegd in een ontwerp inpassingsplan. flinke belemmering van agrariërs bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Ook is het technisch gezien gecompliceerd en duur om de verbinding door bestaande bedrijventerreinen te leggen. Ook het onderzoek naar de risico s rond Schiphol heeft een rol gespeeld in deze afweging. Aan de westkant lukt het beter om de hoogspanningsverbinding te realiseren. Deze optie is na onderzoek ook als het meest milieuvriendelijk alternatief beoordeeld en kan op ruim voldoende afstand van de woningbouw worden aangelegd. De verbinding komt voor een deel ondergronds. Dit gebeurt vooral op plekken waar relatief veel mensen wonen, zoals langs de wijk Floriande en in Rijpwetering. Wat betekent de keuze voor de westvariant voor de bewoners van de wijk Floriande en de dorpen in Kaag en Braassem? Mensen in de gemeente Kaag en Braassem krijgen nu op een andere manier te maken met de 380 kv-hoogspanningsverbinding. In een Tweede een afstand van circa 3,5 kilometer vervolgens kabels ondergronds komen te liggen. De Ministers van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en Infrastructuur en Milieu (I&M) hebben verder toegezegd dat het bebouwingslint van Rijpwetering ondergronds gekruist zal worden. De nieuwe verbinding zal langs Nieuwe Wetering bovengronds worden aangelegd. Waarom kan het tracé van de hoogspanningsverbinding niet volledig ondergronds worden aangelegd? Het maximum voor het aanleggen van een ondergronds gedeelte van de 380 kv-hoogspanningsverbinding in ons vermaasde net ligt volgens TenneT op dit moment op 20 kilometer. Met deze lengte is netstabiliteit te garanderen en stroomuitval te voorkomen. Het tracé van Randstad 380 kv, dat loopt van Beverwijk, via Bleiswijk naar Wateringen is langer dan deze 20 kilometer. In de Zuidring (van Wateringen naar Bleiswijk) wordt al ruim 10 kilometer ondergronds aangelegd. Dat betekent dat de Ministers voor het tracé Beverwijk- Bleiswijk keuzes moeten maken waar de hoogspanningsverbinding ondergronds zal worden gerealiseerd. Overigens worden de ondergrondse lijnen na aanleg- door TU Delft ongeveer zes jaar gemonitord om te kijken hoe de kabel zich gedraagt in het bestaande netwerk. Is het hele tracé al bekend? Nee. Want tussen het bebouwingslint bij Rijpwetering en de rand van Nieuw-Vennep moet nog een nieuw tracé bovengronds worden uitgestippeld. Ook is de precieze locatie van de bovengrondse verbinding ten noorden van Hoofddorp nog niet bekend. Langs de N205 zal de hoogspanningsverbinding waarschijnlijk weer ondergronds gaan tot aan het hoogspanningsstation Vijfhuizen. De Ministers zullen de komende maanden een nieuw tracé moeten uitwerken. Dit tracé wordt vastgelegd in een voorbereidingsbesluit. Eerst zal naar de situatie in Rijpwetering worden gekeken. Dan is duidelijk hoeveel kilometer kabel over is voor de rest van het traject, eerst voor de wijk Floriande en daarna voor Schiphol. Hoe verloopt de aansluiting van Beverwijk- Vijfhuizen op het zuidelijke gedeelte? Het tracé van Beverwijk naar Vijfhuizen is helemaal uitgewerkt. Er is nu wel haast om zo snel mogelijk het tracé ten zuiden van Vijfhuizen uit te werken. Het inpassingsplan voor het gehele tracé moet worden vastgesteld. Voor het gedeelte van Beverwijk naar Vijfhuizen is dat heel belangrijk, omdat daar het 150 kv-netwerk vervangen moet worden. Hoe langer we wachten, hoe meer de conditie van dit netwerk achteruit gaat, en dat betekent meer kans op storingen. Kunnen bewoners ook meepraten over het nieuwe tracé? Voor de mensen in Rijpwetering en Nieuwe Wetering verandert er behoorlijk veel in hun omgeving. In augustus worden de verschillende uitgewerkte varianten informeel met hen besproken. In het gebied Kaag en Braassem zijn er verschillende mogelijkheden voor het tracé. Men kan bijvoorbeeld kiezen voor een bundeling van infrastructuur. Ook is de optie voor een autonoom tracé mogelijk. Dit betekent de kortste weg recht door het gebied. Er wordt een aantal varianten uitgewerkt. In augustus wordt met de bewoners en de gemeente besproken welk tracé de voorkeur heeft. Het nieuwe tracé wordt uitgewerkt in een voorbereidingsbesluit. Daarop is geen inspraak mogelijk. Wel worden er in november twee informatie-avonden georganiseerd, één in de gemeente Haarlemmermeer en één in de gemeente Kaag en Braassem. Hier zal de tracékeuze van de Ministers worden toegelicht. Wanneer kunnen bewoners formeel hun mening geven? Het tracé wordt vastgelegd in een inpassingsplan, een bestemmingsplan op rijksniveau. Eerst zal er een ontwerp inpassingsplan worden vastgesteld. Dit ontwerp inpassingsplan ligt rond april 2012 ter inzage in alle gemeentehuizen in de regio. Dan kunnen bewoners hun zienswijze (mening) formeel duidelijk maken. Dit kan per brief, per of telefonisch en verder op de website van Bureau Energieprojecten. Wanneer mensen geen zienswijze indienen, kunnen ze later geen beroep meer indienen als het definitieve inpassingsplan wordt vastgesteld. 2 Randstad 380 kv augustus 2011 Randstad 380 kv augustus

3 Mijlpalen van de 380 kv-hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk Totstandkoming van een nieuwe hoogspanningsverbinding In Nederland wordt de voorbereidende procedure voor dergelijke ruimtelijke besluitvorming gedaan door de overheid. De Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur & Milieu bepalen waar en hoe de hoogspanningsverbinding wordt aangelegd. TenneT realiseert vervolgens de verbinding en gaat deze beheren. In de voorbereidingsfase is TenneT nauw betrokken en adviseert onder meer over de techniek en inpassingmogelijkheden. De voorbereiding en totstandkoming van deze hoogspanningsverbinding is een uitgebreid en intensief proces. Het inpassen van hoogspanningsverbindingen heeft impact op de omgeving en moet daarom heel zorgvuldig Noordring november 2011 december 2011 gebeuren. Het is vergelijkbaar met andere bovenregionale infrastructuren, zoals snelwegen of spoorlijnen. Het vraagt om een nauwkeurig inpassingproces. Het proces nog even stap voor stap uitgelegd. Vaststellen voorkeurstracé (westvariant) en ter inzage legging nieuw voorbereidingsbesluit Noordring Informatie-avonden gemeenten Kaag & Braassem en Haarlemmermeer naar aanleiding van voorbereidingsbesluit Rijkscoördinatieregeling De rijkscoördinatieregeling heeft als doel de besluitvorming te stroomlijnen én te versnellen. Voor belanghebbenden betekent de rijkscoördinatieregeling dat men precies ziet waar de Startnotitie voor het MER De start van de procedures die leiden naar het inpassingsplan en daarmee de nieuwe verbinding is de startnotitie voor het MER (Milieu Effect Rapport). In dit document wordt het voornemen voor de nieuwe hoogspanningsverbinding aan het publiek uitgelegd. Ook wordt Voorkeurstracé Nadat er op basis van de onderzoeksresultaten naar de milieueffecten een meest milieuvriendelijk alternatief is geformuleerd, is de volgende verbinding komt te lopen en dat er één moment is waarop men op alle verschillende besluiten tegelijk kan reageren. Het tracé van de verbinding wordt vastgelegd in het inpassingsplan, dit is een bestemmingsplan op rijksniveau. aangegeven welke verbindingsalternatieven en welke milieueffecten onderzocht zullen worden in het MER. Tijdens het uitwerken van tracéalternatieven wordt veelvuldig overleg gepleegd met provinciale en lokale overheden en belangenorganisaties. stap het opstellen van een voorkeurstracé. De Ministers van EL&I en I&M stellen het voorkeurstracé vast. Er is nu nog maar één route voor de nieuwe verbinding overgebleven. februari 2012 Ontwerp inpassingsplan station Vijfhuizen ter inzage maart 2012 april 2012 mei 2012 Informatie-avond gemeente Haarlemmermeer naar aanleiding van ontwerp inpassingsplan station Vijfhuizen Ontwerp inpassingsplan Randstad 380 kv-verbinding Beverwijk-Bleiswijk ter inzage Informatie-avonden naar aanleiding van ontwerp inpassingsplan Beverwijk-Bleiswijk Van ontwerp tot inpassingsplan In het inpassingsplan motiveren de Ministers het besluit voor het tracé. Bij de keuze wordt rekening gehouden met wat het beste is voor bijvoorbeeld het milieu, de leefomgeving en het landschap. Maar ook ruimtelijk beleid, kosten en nettechnische aspecten spelen een rol. Natuurlijk praten TenneT en de regionale overheden ook mee over de ligging van het tracé. Het ontwerp inpassingsplan wordt samen met het MER (milieu effect rapport) ter inzage gelegd en belanghebbenden mogen hierop hun zienswijzen indienen. Omwonenden en betrokken instanties geven hun mening via informatieavonden en inspraakronden. Uiteindelijk zal het inpassingsplan door de Ministers worden vastgesteld. juni 2012 september 2012 tweede kwartaal 2015 Definitief inpassingsplan station Vijfhuizen ter inzage Definitief inpassingsplan Beverwijk-Bleiswijk ter inzage Ingebruikname verbinding Beverwijk-Vijfhuizen en station Vijfhuizen Vergunningaanvragen Voor de realisering van een hoogspanningsverbinding moeten verschillende vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd. Bijvoorbeeld een bouwvergunning en een vergunning voor de realisering van tijdelijke bouwwegen. TenneT bereidt de aanvraag van deze vergunningen en ontheffingen voor. Deze zullen bij de desbetreffende overheden worden ingediend. Deze overheden beslissen in eerste instantie zélf over de aangevraagde vergunningen. De projectminister bepaalt echter wel, in overleg met de betrokken overheden, de termijnen waarbinnen de (ontwerp-)besluiten genomen moeten worden en ze ter inzage gelegd moeten worden. vierde kwartaal 2016 Ingebruikname verbinding Vijfhuizen-Bleiswijk Raad van State Na de inspraakronde(s) worden het definitieve inpassingsplan en de besluiten over deze aanvragen bekend gemaakt. Wanneer een burger of organisatie het niet eens is met één of meer van de besluiten kan hij in beroep bij de Raad van State (dit kan alleen als er ook een zienswijze is ingediend). Er is dus geen bezwaarfase. 4 Randstad 380 kv augustus 2011 Randstad 380 kv augustus

4 RANDSTAD 380 kv Aanleg ondergrondse hoogspanningsverbinding Bij de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding worden sleuven gegraven om kabels in te leggen. Daarnaast wordt er geboord op de stukken waar niet gegraven kan worden, omdat er bijvoorbeeld een waterweg of een sportveld wordt gekruist. Dat gebeurt met op afstand bestuurbare boorkoppen. Als de boringen zijn afgerond, wordt begonnen met het graven van sleuven waarin de kabels komen te liggen. Omdat de grond in de Randstad drassig is, moet gedurende de aanlegwerkzaamheden grondwater worden weggepompt. Het trekken van de kabels is de volgende stap. Grote haspels van wel 50 ton vervoeren de kabels naar de sleuven. Met behulp van trekkabels en lieren trekt men de kabels op hun plek in de sleuven. In een open ontgraving komt de kabel op een diepte van ongeveer 1 meter onder het maaiveld te liggen. Bij een boring kan de kabel dieper worden gelegd, bijvoorbeeld als de kabel een weg kruist. Een kabel is maximaal circa 1000 meter lang. Een mof is een verbindingsstuk. Dit verbindingsstuk zorgt ervoor dat kabels aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Nadat de kabels aan elkaar zijn gelegd, wordt de sleuf weer dichtgegooid. De grond zal daarbij tot 50 centimeter boven het maaiveld uitkomen. Dat wordt gedaan omdat de grond over een periode van 5 jaar zal inklinken (zakken) tot het niveau van het omliggende terrein. Op de locatie van de moffen zullen betonnen putten (crossbondingboxen) zichtbaar blijven. Deze putten zijn nodig om de kabelverbinding te inspecteren. Ten slotte moet het terrein worden afgewerkt. Op de plekken waar het gras is verdwenen, verschijnt nieuwe beplanting en paden worden hersteld. Hiernaast een impressie van het boren, het ontgraven van de sleuven en het trekken van de kabels. 6 Randstad 380 kv augustus 2011 Randstad 380 kv augustus

5 KAag & braassem Caroline van Dalen, projectleider Randstad 380 kv Niet ondergronds maar bovengronds bij Nieuwe Wetering Met de bewoners en de gemeente zal in augustus nagedacht worden over het beste bovengrondse tracé, inclusief mogelijke locaties voor de opstijgpunten. Niet ondergronds, maar bovengronds bij Nieuwe Wetering. Dat is de nieuwe situatie van de 380 kv-hoogspanningsverbinding tussen Rijpwetering en Nieuwe Wetering. Alleen bij de bebouwing van Rijpwetering komt een deel van de hoogspanningsverbinding ondergronds te liggen. Aan de Zuidweg van Rijpwetering staan veel woningen. Het ligt niet voor de hand om op die locatie te kiezen voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding. Volgens Caroline van Dalen, projectleider Randstad 380 kv bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, is er in dit gebied nauwelijks een plek te vinden waar weinig woningen staan. De minister van Infrastructuur en Milieu adviseert om bij de ontwikkeling van een nieuw tracé gevoelige bestemmingen binnen de dat uiteindelijk in Rijpwetering geen enkele woning komt te liggen in de specifieke magneetveldzone. Opstijgpunt De keuze voor ondergrondse kabelverbindingen onder het bebouwingslint van Rijpwetering betekent ook dat er in de buurt twee opstijgpunten komen te liggen. Bij een opstijgpunt gaat een bovengrondse verbinding over in een ondergrondse verbinding. De bovengrondse hoogspanningslijnen stijgpunt worden vastgesteld. Bij het bepalen van de locaties van de opstijgpunten zullen gevoelige objecten zoveel als mogelijk is worden vermeden. Als er toch een woning binnen het specifieke magneetveld van een opstijgpunt valt, zal TenneT met de eigenaren van deze woning in gesprek gaan over de eventuele aankoop van de woning. Nieuw bovengronds tracé De minister heeft in overleg met de Tweede Kamer besloten de eerder geplande ondergrondse verbinding ter hoogte van Nieuwe Wetering elders in de Randstad Noordring-verbinding in te zetten. Daarom zal er hier een nieuw bovengronds tracé uitgewerkt moeten worden. Voor het uit te werken tracé geldt een zoekgebied dat zich uitstrekt van de kruising van de N205 en de N207 bij Nieuw-Vennep tot aan Rijpwetering. Bij de nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding is het indicatieve magneetveld vastgesteld op 100 meter, 50 meter aan weerszijde uit de hartlijn van de verbinding; dus vanaf het midden tussen de masten. Op dit tracé zullen Wintrackmasten komen te staan. Hoe Wintrackmasten er in het veld komen uit te zien, is te bekijken langs de A12 bij Zoetermeer. Met de bewoners en de gemeente zal in augustus nagedacht worden over het beste bovengrondse tracé, inclusief mogelijke locaties voor opstijgpunten. De keuze voor ondergrondse kabelverbindingen onder de bebouwingslint van Rijpwetering betekent dat er in de buurt twee opstijgpunten komen te liggen. specifieke magneetveldzone van 0,4 microtesla te vermijden, daar waar het redelijkerwijs mogelijk is. Gevoelige bestemmingen zijn woningen, scholen en kinderdagverblijven. Ondergronds tracé Bij het bebouwingslint van Rijpwetering kruist het tracé de Zuidweg en de Wetering. Door het advies van de minister is er voor gekozen om de kabel via een boring aan te leggen. Een boring heeft een bijkomend voordeel: Hoe dieper de boring gaat, des te kleiner het magneetveld aan de oppervlakte wordt. Op dit moment is het nog onbekend hoe diep de boringen worden. Het is mogelijk gaan na een opstijgpunt over in ondergrondse kabels. Een opstijgpunt is circa 50 meter breed en 90 meter lang inclusief hekwerk. Bij het vinden van een goede locatie is het belangrijk te onderzoeken waar het opstijgpunt goed in te passen is. In overleg met de bewoners van Rijpwetering zal gekeken worden waar de opstijgpunten zo goed mogelijk ruimtelijk wegvallen. Bij het bepalen van de locaties van de opstijgpunten kijken we ook naar het indicatieve magneetveld van de opstijgpunten. Dit is vastgesteld op een vierkant van 150 x 150 meter. Hoe groot het werkelijke magneetveld is, kan pas na vaststelling van het definitieve tracé en de locatie van het op- 8 Randstad 380 kv augustus 2011 Randstad 380 kv augustus

6 RANDSTAD 380 kv Transformatorstation Vijfhuizen Uitkoop en schadevergoeding Randstad 380 kv is de hoogspanningsverbinding die gaat zorgen voor meer capaciteit en leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad. Transformatorstation Vijfhuizen is een belangrijke schakel in deze verbinding. Onlangs hebben Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en Minister Schultz van Haegen van infrastructuur & Milieu (I&M) beslissingen genomen die van invloed zijn op de planning van de aanleg van het station. Minister Verhagen stelt in zijn brief aan de Tweede Kamer van 1 juni 2011 voor om transformatorstation Vijfhuizen vanuit het zuiden ondergronds te benaderen. De 380 kv-hoogspanningsverbinding ter hoogte van de wijk Floriande zal voor een groot gedeelte ondergronds worden gerealiseerd. Door het nieuwe plan van de Ministers verandert de planning en het ontwerp voor station Vijfhuizen. De technische aanpassingen die het ondergronds aanleggen van het tracé met zich meebrengt, moeten in het station Vijfhuizen worden doorgevoerd, zegt Marijke Reuver van het Ministerie van EL&I. Deze technische aanpassingen moeten tijdig in de plannen voor het station worden meegenomen, omdat de bouw van het station voor moet blijven lopen op de aanleg van de Noordring. Voor het doorvoeren van de aanpassingen hebben we 3 á 4 maanden nodig. Voor de bewoners betekent dit concreet dat de inzage in het ontwerp inpassingsplan ook later is dan oorspronkelijk is gepland. De verwachting is nu dat dit aan het einde van het jaar gaat gebeuren. Onderzoeken De gevolgen voor de omgeving, zoals mogelijke geluidsoverlast of magnetische velden, worden nog wel onderzocht. Als maatregelen nodig zijn, dan worden die genomen, vertelt Reuver. In zijn brief naar de Tweede Kamer wijst Minister Verhagen erop dat vertraging van het project een langer voortdurende kwetsbaarheid van de stroomvoorziening in de Randstad betekent. Ook Reuver wijst er nogmaals op dat de aanleg van de nieuwe ring in de hoogspanningsverbinding naarmate de tijd voortduurt steeds urgenter aan het worden is. De Randstad is toe aan verzwaring van het stroomnet, dus is die nieuwe verbinding hard nodig om stroomstoringen te voorkomen. Informatie-avond Volgens Theo Molier, projectleider van transformatorstation Vijfhuizen van TenneT, is er onder andere een aantal technische aanpassingen noodzakelijk als een ondergronds tracé wordt aangelegd naar station Vijfhuizen. Merken de mensen in de omgeving daar wat van? Theo Molier: Het ontwerp van het station zelf kan wat anders worden opgezet, waarbij weer wordt gekeken naar de omgeving. Naar verwachting hebben we hier binnenkort meer duidelijkheid over, dit hangt namelijk of van de beslissingen over het tracé. Het Ministerie van EL&I en TenneT zullen waarschijnlijk in september in gesprek gaan met de direct omwonenden om de veranderingen toe te lichten. Hoe terecht is de angst voor gezondheidsschade voor mensen die binnen vijftig meter van een 380 kv-mast wonen? De Europese Commissie heeft aanbevelingen opgesteld voor magnetische velden. Het aanbevolen niveau bedraagt 100 microtesla als het gaat om magnetische velden zoals die bij hoogspanningslijnen. Deze aanbevelingen zijn in Nederland overgenomen, en worden in de leefomgeving, bij hoogspanningslijnen nergens overschreden. Ondanks het feit dat op basis van internationaal onderzoek geen causaal verband is aangetoond tussen de aanwezigheid van hoogspanningsverbindingen en gezondheidseffecten heeft de Nederlandse overheid op grond van het voorzorgsprincipe aanvullend beleid opgesteld. Bij de aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen volgt de rijksoverheid het advies van het Ministerie van VROM (nu I&M) van 2005 en In dit advies is opgenomen dat gevoelige bestemmingen binnen de specifieke magneetveldzone bij de aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen zoveel als mogelijk vermeden moeten worden. Bij gevoelige bestemmingen gaat het bijvoorbeeld om woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen. De specifieke magneetveldzone wordt berekend. Door die berekening kan vervolgens vastgesteld worden hoe breed de zone is waarbinnen gevoelige objecten voor uitkoop in aanmerking komen. Wanneer wordt mijn woning als gevoelige bestemming aangemerkt? Op dit moment wordt het tracé tussen station Vijfhuizen en Rijpwetering uitgewerkt. Bij de tracering van de nieuwe hoogspanningsverbinding langs de de westzijde van de gemeente Haarlemmermeer wordt gekeken of gevoelige bestemmingen vermeden kunnen worden. Daarvoor wordt een indicatieve magneetveldzone gehanteerd. Deze is voor een bovengrondse 380 kv-hoogspanningsverbinding in totaal 100 meter breed (50 meter uit het hart van de verbinding). Voor een ondergrondse 380 kv-hoogspanningsverbinding is deze indicatieve zone 60 meter breed (30 meter uit het hart van de verbinding). Als het tracé tussen Vijfhuizen en Rijpwetering vaststaat, kan berekend worden welke gevoelige bestemmingen in de specifieke magneetveldzone liggen. Eigenaren van gevoelige bestemmingen in deze zone krijgen van TenneT een aanbod tot aankoop van de woning. TenneT kan in plaats daarvan ook aanbieden om de waardevermindering van de gevoelige bestemming te vergoeden. Pas in de loop van 2012 wordt duidelijk wat de specifieke magneetveldzone is van de hoogspanningsverbinding tussen Vijfhuizen en Rijpwetering. Pas daarna is duidelijk welke gevoelige objecten er concreet in de magneetveldzone liggen. Overeenkomst bij niet gevoelig object Er zijn ook eigenaren van percelen die in de specifieke magneetveldzone liggen, maar waarbij geen sprake is van een gevoelig object. Met deze eigenaren wil TenneT een zakelijk rechtovereenkomst (ZRO) afsluiten. Partijen leggen samen in deze overeenkomst vast dat TenneT de grond mag gebruiken voor de aanleg en de instandhouding van de hoogspanningsverbinding. De ZRO wordt afgesloten voor percelen die binnen de zakelijk rechtstrook liggen. Deze zakelijk rechtstrook bevindt zich aan weerszijde van de hoogspanningsverbinding en is 44 tot 54 meter breed. Bij het afsluiten van deze overeenkomst worden ook alle eventuele schades vastgesteld en vastgelegd die aan de grondeigenaren en rechthebbenden in dat kader zullen worden vergoed. 10 Randstad 380 kv augustus 2011 Randstad 380 kv augustus

7 a Contact d

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel Jaargang 1 nummer 1 juli 2014 Nieuwsbrief Oirschot-Boxtel 150 kv Inhoud Voorwoord 02 Oog voor de omgeving tussen Boxtel en Oirschot 03 In kaart 04 Stappen van aanleg 05 Feiten & cijfers en planning 06

Nadere informatie

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief Zuid West Definitief Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek De minister van Economische Zaken en VROM werken samen met Tennet TSO B.V. aan de Zuid-West 80 kv-verbinding. Definitief

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r.-procedure

Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid West Publiekssamenvatting Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid-West 380 kv hoogspanningsverbinding De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT aan de Zuid-West 380 kv-verbinding

Nadere informatie

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport ȟȟ ȟ Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015 Jaargang 1 maart 2015 Nieuwsbrief Netuitbreiding Kop van Noord-Holland Inhoud Voorwoord 02 Een toekomstbestendig energienetwerk 03 In kaart (ondergrondse) kabeltracés 04 Stappen van aanleg 05 Netuitbreiding

Nadere informatie

Licht in de Randstad óók na De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding

Licht in de Randstad óók na De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding Licht in de Randstad óók na 2010 De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT aan de Randstad 380 kv-verbinding. Licht in de Randstad

Nadere informatie

Position Paper. Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen

Position Paper. Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Position Paper Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Een zeer belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van een nieuw tracé voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding is afstand houden

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Oostza Nieuwsbrief Vijfhuizen-Waarderpolder september 2016 Werken aan hoogspanning Ondergrondse kabelaanleg: hoe gaat dat in z n werk? Beverwijk Vijfhuizen Vijfhuizen-Waarderpolder Wateringen Video Nieuwe

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Definitief Inpassingsplan Noordring ligt ter inzage. Stand van Zaken Noordring Noord. september 2012. zie pagina 15

NIEUWSBRIEF. Definitief Inpassingsplan Noordring ligt ter inzage. Stand van Zaken Noordring Noord. september 2012. zie pagina 15 NIEUWSBRIEF september 2012 Definitief Inpassingsplan Noordring ligt ter inzage Stand van Zaken Noordring Noord Het definitief Inpassingsplan ligt ter inzage samen met een aantal vergunnin gen van TenneT.

Nadere informatie

Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT

Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT Inleiding TenneT is bezig om dwars door Nederland verschillende nieuwe 380 kvhoogspanningsverbindingen te realiseren. Eigenaren, pachters,

Nadere informatie

kv Noordring (Velsen - Vijfhuizen) Gezien het standpunt van Amsterdam Airport Schiphol tijdens het voortraject inzake 38 kv Noordring;

kv Noordring (Velsen - Vijfhuizen) Gezien het standpunt van Amsterdam Airport Schiphol tijdens het voortraject inzake 38 kv Noordring; Nummer -2014/2948 Betreft Ontheffing ex artikel 8.12 Wet luchtvaart, Randstad 380 kv Noordring (Velsen - Vijfhuizen) Saturnusstraat 50 Hoofddorp Postbus 575 2130 AN Hoofddorp Contactpersoon H.J. Stikfort

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Stand van zaken nieuw tracé 380 kv-hoogspanningsverbinding Noordring. De stand van zaken. april 2012. zie pagina 4-7. zie pagina 12-13.

NIEUWSBRIEF. Stand van zaken nieuw tracé 380 kv-hoogspanningsverbinding Noordring. De stand van zaken. april 2012. zie pagina 4-7. zie pagina 12-13. NIEUWSBRIEF april 2012 Stand van zaken nieuw tracé 380 kv-hoogspanningsverbinding Noordring De stand van zaken In deze nieuwsbrief leest u over de voorbereidingen voor het vastleggen van het nieuwe tracé

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Stand van Zaken voorbereiding Noordring. Stand van Zaken. april 2013. zie pagina 16

NIEUWSBRIEF. Stand van Zaken voorbereiding Noordring. Stand van Zaken. april 2013. zie pagina 16 NIEUWSBRIEF april 2013 Stand van Zaken voorbereiding Noordring Stand van Zaken De Noordring is de 380 kv-hoogspanningsverbinding die tussen Bleiswijk en Beverwijk wordt aangelegd. De Raad van State heeft

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk)

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Besluit van tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van,

Nadere informatie

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding 380 kv. Gemeente Drimmelen

Hoogspanningsverbinding 380 kv. Gemeente Drimmelen Hoogspanningsverbinding 380 kv Gemeente Drimmelen Agenda Inleiding (wethouder Jan-Willem Stoop) Doel bijeenkomst (wethouder Jan-Willem Stoop) Toelichting ontwikkelingen tot nu toe (Corina Segeren) Zoektocht

Nadere informatie

Gevoelige bestemmingen in magneetveldzone ZW-W

Gevoelige bestemmingen in magneetveldzone ZW-W Gevoelige bestemmingen in magneetveldzone ZW-W Inleiding In dit document zijn de gevoelige bestemmingen en niet-gerealiseerde gevoelige bestemmingen gelegen binnen de specifieke magneetveldzone van de

Nadere informatie

Hoogspanningslijnen. Antwoord op de meest gestelde vragen

Hoogspanningslijnen. Antwoord op de meest gestelde vragen Hoogspanningslijnen Antwoord op de meest gestelde vragen 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Hoogspanningslijnen Antwoorden op de meest gestelde vragen Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 3 2.

Nadere informatie

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Samenvatting Toepassing 380 kv

Nadere informatie

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Position Paper Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Geactualiseerde inzichten verkabelen Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels In 2008 heeft TenneT aangegeven maximaal 20 km 380 kv-kabel verantwoord

Nadere informatie

o. v. v. Randstad380 Zuidring

o. v. v. Randstad380 Zuidring Onze referenlie >1:, Datum 29 aug ~Q~8 /~{ ~; ~l-",', ;:1': 4»\ R380 08 0587~;e,~H~4:!~I~EG Pagina 2 van 3 TenneT TSO B.V. pia Bureau Energieprojecten Ta.v. mw. E.J.G. Witsenburg Postbus 93144 2509 AC

Nadere informatie

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Directoraat generaal voor Energie, Telecom en Mededinging Directie Energiemarkt t.a.v. de directeur drs. J.C. de Groot Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

factsheet Bodem en water Milieueffectbeoordeling Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer

factsheet Bodem en water Milieueffectbeoordeling Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer Bodem en water Milieueffectbeoordeling Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer factsheet In deze factsheet zijn de belangrijkste effecten van de verbinding op bodem en water beschreven.

Nadere informatie

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Gemeente Oosterhout T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders SLOTJESVELD

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Milieueffectrapport. Publiekssamenvatting. Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer

Milieueffectrapport. Publiekssamenvatting. Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer Publiekssamenvatting Milieueffectrapport Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Randstad 380

Nadere informatie

Nieuwe 380kV hoogspanningslijnen

Nieuwe 380kV hoogspanningslijnen Nieuwe 380kV hoogspanningslijnen Waarom en Hoe? Ruben Rasing Arnhem, 25 april 2012 Stay tuned. Safety first! Voor uw en onze veiligheid vragen wij uw aandacht voor de volgende veiligheidsmaatregelen: In

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Laatste fase vergunningen

Nieuwsbrief. Laatste fase vergunningen Nieuwsbrief oktober 2014 Laatste fase vergunningen Noordring Eind vorig jaar is het inpassingsplan voor de Noordring in werking getreden. Dit plan wordt ingepast in het bestemmingsplan. Hiermee wordt de

Nadere informatie

Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen

Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen NOTITIE AAN Dienst Regelingen VAN Sara Zehenpfenning ONDERWERP Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen TER BESLUITVORMING TER INFORMATIE Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen

Nadere informatie

Specifieke magneetveld zones

Specifieke magneetveld zones Specifieke magneetveld zones 150 kv schakelstation Boxtel. IJsselstein, 17 september 2010 In opdracht van TenneT B.V. Jenastraat 4 tel: +31 30 686 52 91 Mail: piet.peeters@hetnet.nl 3401 WJ IJsselstein

Nadere informatie

Gemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid om het advies al dan niet op te volgen.

Gemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid om het advies al dan niet op te volgen. Raadsinformatiebrief Onderwerp Problematiek hoogspanningslijn Inleiding/aanleiding De gemeente Oirschot heeft door Kema onderzoek laten uitvoeren naar de breedte van de magneetveldzone rond de hoogspanningslijn

Nadere informatie

Uitgangspunten aanleg hoogspanningslijnen

Uitgangspunten aanleg hoogspanningslijnen Hoogspanningslijnen Hoogspanningslijnen Een nieuwe hoogspanningsverbinding wordt niet zomaar aangelegd. Eerst wordt nauwkeurig onderzocht welk tracé en welke technische uitvoering het beste is. Dat gebeurt

Nadere informatie

150kV kabelverbinding Roosendaal-Dinteloord

150kV kabelverbinding Roosendaal-Dinteloord 150kV kabelverbinding Roosendaal-Dinteloord Berekening magneetveldzones In opdracht van: TenneT-AM Datum: 4 juni 2012 Referentie: Auteur: A.A.H.J. Ross Auteur: A. Ross datum: 4-6-2012 gecontroleerd: datum:4-6-2012

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Hoogspanningsverbinding Zuidring. De stand van zaken. januari/februari zie pagina 4 en 5. zie pagina 6 en 7

NIEUWSBRIEF. Hoogspanningsverbinding Zuidring. De stand van zaken. januari/februari zie pagina 4 en 5. zie pagina 6 en 7 NIEUWSBRIEF januari/februari 2011 Hoogspanningsverbinding Zuidring De stand van zaken In deze nieuwsbrief leest u alles over de huidige stand van zaken rondom het tracé van de nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbinding

Nadere informatie

TenneT Nieuwsbrief. Hoogspanningsverbinding 150 kv in Tanthof verdwijnt onder de grond. over de 150 kv hoogspanningsverbinding Kruithuisweg

TenneT Nieuwsbrief. Hoogspanningsverbinding 150 kv in Tanthof verdwijnt onder de grond. over de 150 kv hoogspanningsverbinding Kruithuisweg TenneT Nieuwsbrief over de 150 kv hoogspanningsverbinding Kruithuisweg Hoogspanningsverbinding 150 kv in Tanthof verdwijnt onder de grond In de wijk Tanthof staat een hoogspanningsverbinding 150 kv voor

Nadere informatie

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 20140445.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 20140445. ONTWERP Omgevingsvergunning bouw mast 94A inclusief hekwerk, fundering en opstijgpunt en het kappen van houtopstanden en aanleggen tijdelijk werkterreinen Aanvraag Op 20 juni 2014 is een aanvraag om een

Nadere informatie

Waarom windenergie (op land)?

Waarom windenergie (op land)? Waarom windenergie (op land)? Steeds meer schone energie Dit kabinet kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Evenwichtige energiemix Om dit doel verantwoord

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Werkzaamheden tracé van de hoogspanningsverbinding 380 kv en 150 kv. De stand van zaken. april 2012. zie pagina 11.

NIEUWSBRIEF. Werkzaamheden tracé van de hoogspanningsverbinding 380 kv en 150 kv. De stand van zaken. april 2012. zie pagina 11. NIEUWSBRIEF april 2012 Werkzaamheden tracé van de hoogspanningsverbinding 380 kv en 150 kv De stand van zaken In deze nieuwsbrief leest u alles over de planning en de bovengrondse en ondergrondse werkzaamheden

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Extra uitgave Krabbendijke. Maar hoe zit het met de gezondheid? Op elke vraag een antwoord. juni 2014

Nieuwsbrief. Extra uitgave Krabbendijke. Maar hoe zit het met de gezondheid? Op elke vraag een antwoord. juni 2014 Nieuwsbrief Extra uitgave Krabbendijke 2 3 6 In januari van dit jaar hebben we u tijdens een informatieavond geïnformeerd over de tracéwijziging bij Krabbendijke. Tijdens deze avond hebben diverse mensen

Nadere informatie

"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Administratieve herziening Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr. 090207 Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

provincie Noord-Holland

provincie Noord-Holland provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 OA HAARLEM Tennet Tso Bv Mevrouw W. van Dijk Utrechtseweg 31 0 6812 AR ARNHEM Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon H.P. Zwanenburg-Nederlof SHVjVG/BOD Doorkiesnummer

Nadere informatie

Planschade bij energie (infrastructuur)projecten van het Rijk

Planschade bij energie (infrastructuur)projecten van het Rijk Planschade bij energie (infrastructuur)projecten van het Rijk Is er bij u in de buurt bijvoorbeeld sprake van een plan (planologisch besluit) voor een windmolenpark, een hoogspanningsverbinding of ander

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Hoogspanningsverbinding Noordring. De stand van zaken. november 2010

NIEUWSBRIEF. Hoogspanningsverbinding Noordring. De stand van zaken. november 2010 NIEUWSBRIEF november 2010 Hoogspanningsverbinding Noordring De stand van zaken In deze nieuwsbrief leest u alles over de huidige stand van zaken rondom het voorlopige tracé van de nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbinding

Nadere informatie

10 vragen/antwoorden. over de gastransportleiding Beverwijk Wijngaarden

10 vragen/antwoorden. over de gastransportleiding Beverwijk Wijngaarden 10 vragen/antwoorden over de gastransportleiding Beverwijk Wijngaarden Gasunie is voornemens een nieuwe aardgastransportleiding aan te leggen tussen de compressorstations in Beverwijk en Wijngaarden. In

Nadere informatie

Tracévoorstel. Alternatief voor het Zuidelijke Tracé hoogspanningsverbinding Rilland Tilburg ( Zuid-West 380kV Oost ) Voorkeurstracé A17- Amer 380kV

Tracévoorstel. Alternatief voor het Zuidelijke Tracé hoogspanningsverbinding Rilland Tilburg ( Zuid-West 380kV Oost ) Voorkeurstracé A17- Amer 380kV Tracévoorstel Alternatief voor het Zuidelijke Tracé hoogspanningsverbinding Rilland Tilburg ( Zuid-West 380kV Oost ) Voorkeurstracé A17- Amer 380kV Halderberge380kV 380kVEtten-Leur Breda380kVNEE Mede namens:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Stand van Zaken hoogspanningsverbinding Noordring 380 kv. Stand van Zaken. december 2013

NIEUWSBRIEF. Stand van Zaken hoogspanningsverbinding Noordring 380 kv. Stand van Zaken. december 2013 NIEUWSBRIEF december 2013 Stand van Zaken hoogspanningsverbinding Noordring 380 kv Stand van Zaken Op 5 juni 2013 sprak de Raad van State zich uit over de definitieve Inpassingsplannen voor de Noordring

Nadere informatie

gemeente Oude I sselstreek

gemeente Oude I sselstreek gemeente Oude I sselstreek TenneT TSO B.V. Dhr. K. Bakker Postbus 718 6800 AS ARNHEM Bezoekadres: Staringstraat 25, Gendringen Postbus 42 7080 AA Gendringen Telefoon: (0315) 292 292 Fax: (0315) 292 293

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken VRAGEN EN ANTWOORDEN UITKOOPREGELING VOOR WONINGEN ONDER EEN HOOGSPANNINGSLIJN

Ministerie van Economische Zaken VRAGEN EN ANTWOORDEN UITKOOPREGELING VOOR WONINGEN ONDER EEN HOOGSPANNINGSLIJN Ministerie van Economische Zaken VRAGEN EN ANTWOORDEN UITKOOPREGELING VOOR WONINGEN ONDER EEN HOOGSPANNINGSLIJN Ministerie van Economische Zaken April 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN UITKOOPREGELING VOOR WONINGEN

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inpassingsplan Randstad 380 kv-verbinding Beverwijk-Zoetermeer (Bleiswijk) Noordring planstatus datum:

Nadere informatie

Nota beantwoording zienswijzen. Inhoud

Nota beantwoording zienswijzen. Inhoud Nota beantwoording zienswijzen Inhoud Inleiding... 2 Thema 1 Procedure en Werkwijze... 3 Thema 2 Inpassingsplan...19 Thema 3 Nut en Noodzaak...31 Thema 4 Maximaal 20 kilometer ondergronds...34 Thema 5

Nadere informatie

Evaluatie haalbaarheid alternatieven. Jasperien de Weert

Evaluatie haalbaarheid alternatieven. Jasperien de Weert Evaluatie haalbaarheid alternatieven Jasperien de Weert Inhoud presentatie 1. Korte introductie Deltares 2. Presentatie van de ingebrachte alternatieven 3. Criteria voor analyse van de alternatieven 4.

Nadere informatie

Onderwerp: vaststellen definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) netuitbreiding Kop van Noord-Holland

Onderwerp: vaststellen definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) netuitbreiding Kop van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 8 maart 2016 Onderwerp: vaststellen definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) netuitbreiding Kop van Noord-Holland Kenmerk: 775095 Bijlage: - Definitief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 1 november 2007 OI/REB/CGB 7127999.n45 Onderwerp Kamervragen pkb Randstad

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer M. Middelbeek Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/548767

Nadere informatie

Schade- & vergoedingengids. Ondergrondse 150 kv en 110 kv-hoogspanningsverbindingen

Schade- & vergoedingengids. Ondergrondse 150 kv en 110 kv-hoogspanningsverbindingen Schade- & vergoedingengids Ondergrondse 150 kv en 110 kv-hoogspanningsverbindingen Voorwoord TenneT voert een publieke taak uit in een private omgeving. We beheren het hoogspanningsnet, breiden het uit

Nadere informatie

(Ontwerp)Besluit van de Minister van Economische Zaken:

(Ontwerp)Besluit van de Minister van Economische Zaken: > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag TenneT TSO B.V. T.a.v. de heer I.F.M. Hermans Postbus 718 6800 AS ARNHEM Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag Datum Betreft

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: Sliedrecht, 28 maart 2006

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: Sliedrecht, 28 maart 2006 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 28 maart 2006 Onderwerp: Onderzoek Kema berekeningen magnetische velden onder de hoogspanningsleidingen Baanhoek- West. Samenvatting:

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

A59 Midden. Addendum A59 Geertruidenberg

A59 Midden. Addendum A59 Geertruidenberg A59 Midden Addendum A59 Geertruidenberg Vervanging bestaande 380kV Geertruidenberg-Tilburg Dit alternatief bestaat uit het vervangen van de bestaande 3 circuits 380kV door een nieuw 2 circuits 380kV met

Nadere informatie

Berekening magneetveldzones nabij 150 kv-hoogspanningslijn Eindhoven Oost Maarheeze ter hoogte van Heeze (project Bulders), in de gemeente

Berekening magneetveldzones nabij 150 kv-hoogspanningslijn Eindhoven Oost Maarheeze ter hoogte van Heeze (project Bulders), in de gemeente Berekening magneetveldzones nabij 150 kv-hoogspanningslijn Eindhoven Oost Maarheeze ter hoogte van Heeze (project Bulders), in de gemeente Heeze-Leende Colofon Colofon Berekening magneetveldzones nabij

Nadere informatie

Gemeente Bergen T.a.v de heer K. Datum 22 oktober 2009. Reactie op uw brief over Bergermeer gasopslag. Geachte heer K.,

Gemeente Bergen T.a.v de heer K. Datum 22 oktober 2009. Reactie op uw brief over Bergermeer gasopslag. Geachte heer K., > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag Gemeente Bergen T.a.v de heer K. Directoraat -generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC Den Haag T 070 379 8911 (algemeen) www.ez.nl Datum 22

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster en andere bewoners van een woning nabij een hoogspanningsleiding te Hoogeveen klagen erover, dat de bij de instandhouding van het leidingstelsel betrokken overheidsinstanties,

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Ou Nieuwsbrief Randstad Noordring september 2016 Werken aan hoogspanning Van Beverwijk naar Bleiswijk terugblikken en vooruitkijken Geven en nemen in recreatiegebied Spaarnwoude Lelystad Beverwijk Uitzicht

Nadere informatie

VERGUNNING conform artikel 15 van het Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen

VERGUNNING conform artikel 15 van het Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen VERGUNNING conform artikel 15 van het Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen Nummer: SH08.1602 DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, Gezien de aanvraag bij brief van 14 juli 2008 (kenmerk R380 08

Nadere informatie

Hoogspanningslijnen en gezondheid

Hoogspanningslijnen en gezondheid Hoogspanningslijnen en gezondheid Vraag en antwoord Voor meer informatie over hoogspanningslijnen en gezondheid, zie ook de website www.ggd-bureaugmv.nl (Informatie over > Milieu en Veiligheid > Straling).

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

Tracéalternatieven MER

Tracéalternatieven MER Tracéalternatieven MER ZW380 kv - Oost Het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. Voorwoord

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Doetinchem Wesel. In verbinding met ministerie Infrastructuur en Milieu. TenneT aan het woord. Langs de lijn NR 2

Nieuwsbrief. Doetinchem Wesel. In verbinding met ministerie Infrastructuur en Milieu. TenneT aan het woord. Langs de lijn NR 2 Doetinchem Wesel Nieuwsbrief 3 In verbinding met ministerie Infrastructuur en Milieu 5 TenneT aan het woord 6 Langs de lijn Henk van den Burg is senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Tracébesluit doortrekken A15

Tracébesluit doortrekken A15 Tracébesluit doortrekken A15 Groessen 28 februari 2012 Doortrekken A15 Proces tracébesluit = oude tracewet, dus voor 1-1-2012 Hoe verloopt de procedure vanaf nu, inclusief de bijbehorende tijdslijnen?

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 3. December 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 3. December 2016 oogspanningsverbinding van idee tot tracé ealisatie van een hoogspanningsverbinding is een langdurig en nauwgezet proces. Diverse al n. Daarbij maken we een zorgvuldige afweging van milieueffecten, (net)techniek,

Nadere informatie

De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie. Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011

De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie. Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011 De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011 TenneT TSO Elektriciteitstransporteur in Nederland en een deel van Duitsland In Nederland: Alle netten op

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1167837 V2014/255 6 augustus 2014

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1167837 V2014/255 6 augustus 2014 Tennet TSO B.V. De heer J. ter Haar Postbus 428 6800 AK ARNHEM Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 Fax: (0172) 465 564 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website:

Nadere informatie

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer. Bijlagen bij het milieueffectrapport

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer. Bijlagen bij het milieueffectrapport Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Bijlagen bij het milieueffectrapport Den Haag, april 2012 1 2 BIJLAGEN RAPPORT MER RANDSTAD 380 kv NOORDRING Inhoud Bijlage 1 Realisatie en

Nadere informatie

TenneT TSO B.V. t.a.v. de heer J. ter Haar Utrechtseweg AR Arnhem. Ontwerp omgevingsvergunning. Geachte heer Ter Haar,

TenneT TSO B.V. t.a.v. de heer J. ter Haar Utrechtseweg AR Arnhem. Ontwerp omgevingsvergunning. Geachte heer Ter Haar, Afdeling BWT Contact C.M. Priem T 088-5450402 cpriem@odmh.nl TenneT TSO B.V. t.a.v. de heer J. ter Haar Utrechtseweg 310 6812 AR Arnhem Onderwerp Ontwerp omgevingsvergunning Postbus 45 2800 AA Gouda T

Nadere informatie

Oostzijde van de gemeente Leiderdorp ter hoogte van de Ruige Kade grenzend aan de gemeenten Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn.

Oostzijde van de gemeente Leiderdorp ter hoogte van de Ruige Kade grenzend aan de gemeenten Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn. Pagina 1 van 9 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp Aanhef Van TenneT TSO B.V. en namens deze de heer J. ter Haar, gevestigd aan de Utrechtseweg 310 te Arnhem, is op 5 mei 2014 een verzoek

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hou I Conform Geparafeerd door: Heusden, S. van D&H I - Geparafeerd door: Cuypers, M.P.

Parafering besluit PFO Hou I Conform Geparafeerd door: Heusden, S. van D&H I - Geparafeerd door: Cuypers, M.P. agendapunt 3.b.11 1248635 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERKENNING PROJECT "TENNET LANDROUTE TRANSMISSIESYSTEEM HOLLANDSE KUST ZUID". Portefeuillehouder Houtzager, M.A. Datum 9 mei 2016 Aard

Nadere informatie

Ontwerp planologische kernbeslissing pkb Randstad 380kV verbinding

Ontwerp planologische kernbeslissing pkb Randstad 380kV verbinding Foto? Foto? Ontwerp planologische kernbeslissing pkb Randstad 380kV verbinding s-gravenhage, 13 oktober 2006. Ontwerp planologische kernbeslissing pkb Randstad 380 kv verbinding Planologische kernbeslissing

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland De commissaris van de Koning TenneT TSO B.V. De heer J. ter Haar Postbus 718 6800 AS ARNHEM Uw contactpersoon A.P.J. van Berkom SVT/VG/OMG Doorkiesnummer (023) 514 3296 berkoma@noord-holland.n1

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

HKS CONSULTANCY HoogspanningsKabels & Systemen RAPPORT

HKS CONSULTANCY HoogspanningsKabels & Systemen RAPPORT RAPPORT Specifieke magneetveldzones in de nabijheid van de bovengrondse 150 kv lijn Eindhoven Eerde, tussen de masten 092 en 093, in de omgeving van de kruising De Kuilen (Son en Breugel) met de Olen (Nuenen).

Nadere informatie

Vermilion Oil & Gas Netherlands BV Aardgasproductie Langezwaag. Langezwaag 21 februari 2012

Vermilion Oil & Gas Netherlands BV Aardgasproductie Langezwaag. Langezwaag 21 februari 2012 Vermilion Oil & Gas Netherlands BV Aardgasproductie Langezwaag Langezwaag 21 februari 2012 2 Inhoud presentatie Vermilion Oil & Gas Netherlands BV Terugblik Resultaat proefboring Vervolg Activiteiten (Milieu-)aspecten

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding Oterleek - Westwoud Jaargemiddelde 0,4 microtesla magneetveldzone

Hoogspanningsverbinding Oterleek - Westwoud Jaargemiddelde 0,4 microtesla magneetveldzone Hoogspanningsverbinding Oterleek - Westwoud Jaargemiddelde 0,4 microtesla magneetveldzone HUIDIGE SITUATIE EN SITUATIE NA AANLEG VAN EEN 250 MVA KABELCIRCUIT (150 KV) Opdrachtgever: TenneT Uitgevoerd door:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Noord West. In verbinding met EZ. Hoe komt een tracé tot stand? Expertblog: rentmeester Ben Velthuis. april 2013 NR 1

Nieuwsbrief. Noord West. In verbinding met EZ. Hoe komt een tracé tot stand? Expertblog: rentmeester Ben Velthuis. april 2013 NR 1 Noord West Nieuwsbrief 4 In verbinding met EZ Hoe komt de keuze voor de verbinding tot stand? Waarom kan het niet anders? Is dit echt het beste tracé? En hoe zit dat met magneetvelden? Niels van Campen,

Nadere informatie

Het Noord-Zuid Project

Het Noord-Zuid Project voorkant SRA.qxp 22-05-2007 09:33 Pagina 1 Het Noord-Zuid Project Negen Startnotities voor negen milieueffectrapportages N.V. Nederlandse Gasunie 2 In de komende jaren wil Gasunie het 'Noord-Zuid Project'

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Terugblik op de aanleg van de Zuidring. Stand van Zaken Zuidring. maart 2013

NIEUWSBRIEF. Terugblik op de aanleg van de Zuidring. Stand van Zaken Zuidring. maart 2013 NIEUWSBRIEF maart 2013 Terugblik op de aanleg van de Zuidring Stand van Zaken Zuidring De Zuidring is binnenkort in bedrijf. Een proces van jaren plannen, overleggen en aanleggen is ten einde. De spanning

Nadere informatie

380 kv Verbinding Doetinchem - Wesel. Richtlijnen voor het milieueffectrapport

380 kv Verbinding Doetinchem - Wesel. Richtlijnen voor het milieueffectrapport 380 kv Verbinding Doetinchem - Wesel Richtlijnen voor het milieueffectrapport 380 kv Verbinding Doetinchem - Wesel Richtlijnen voor het milieueffectrapport Den Haag, 17 juni 2011 Hierbij stellen wij de

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

Ons kenmerk: EW Groningen, 9 juni 2016 Betreft: Coördinatiebesluit Noord-West 380 kv EOS-VVL

Ons kenmerk: EW Groningen, 9 juni 2016 Betreft: Coördinatiebesluit Noord-West 380 kv EOS-VVL De Minister van Economische Zaken Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC DEN HAAG Ons kenmerk: 16-016-EW Groningen, 9 juni 2016 Betreft: Coördinatiebesluit Noord-West 380 kv EOS-VVL Geachte minister, Wij zijn van

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15152

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15152 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: 0316-291663 Ons kenmerk: 20140206 Behorend bij: 14ink15152 Uw kenmerk: Uw brief van: Bijlage(n): Onderwerp: Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Position Paper. Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net

Position Paper. Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net Position Paper Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net 2 Position Paper TenneT Position Paper Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net GIL is in principe toepasbaar in zowel hoogspanningsstations

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie