Tracéalternatieven MER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tracéalternatieven MER"

Transcriptie

1 Tracéalternatieven MER ZW380 kv - Oost Het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding.

2 Voorwoord Augustus, de vakantiemaand, werd een mooi moment om ons te bezinnen op een zorgvuldig planproces. In overleg met samenwerkende overheden en indieners zijn evaluaties en werksessies georganiseerd met als onderwerp hoe lossen we knelpunten op en hoe steken we het vervolgproces in met voor iedereen herkenbare tracéalternatieven?. In september hebben op het kantoor van TenneT sessies plaatsgevonden met deskundigen van de indieners en met vakexperts van TenneT. Er is inhoudelijk is gekeken naar de (technische) mogelijkheden per alternatief. Samen zijn de technische knelpunten opgelost en zijn de ingediende tracés geoptimaliseerd. In oktober en november is hier vervolg aan gegeven in werksessies met alle indieners en in gesprekken met gemeenten. Op 7 december is het resultaat van dit intensieve samenwerkingsproces aan alle betrokkenen gepresenteerd. Daarmee is de kaartenset van tracéalternatieven die worden meegenomen in de milieueffectrapportage gereed. Deze kaartenset is samen met de knelpuntanalyse in dit document opgenomen. Naast het uitwerken van de knelpunten en de optimalisaties aan de tracés, is ook het MER beoordelingskader bovengronds en ondergronds opgesteld. Het MER beoordelingskader bevat de uitgangspunten voor de effectanalyse in het MER. De monitoringcommissie, die is aangesteld namens de Ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en de samenwerkende overheden, heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om advies uit te brengen op dit MER beoordelingskader. De monitoringscommissie kijkt ook mee bij de verdere totstandkoming van de milieueffectrapportage. Het MER-beoordelingskader en het tracédocument vormen samen met dit document Tracéalternatieven MER ZW380 kv Oost de basis voor het bepalen van de milieueffecten ten behoeve van de milieueffectrapportage. Het gezamenlijk bedenken van waardevolle aanpassingen aan een plan is iets waar ik energie van krijg. De samenwerkende overheden, indieners, EZ en TenneT hebben elkaar beter leren kennen en waarderen. We weten elkaar te vinden en aan te spreken. Het resultaat van dit gezamenlijke proces is een goed vertrekpunt voor de volgende fase. Namens het projectteam wil ik graag iedereen bedanken voor alle bijdragen. Met vriendelijke groet, William Hartman, Projectleider ZW380 kv Oost TenneT december 2016

3 Inhoud Voorwoord Processtappen en planning Proces met de omgeving van tracédocument tot nu Deel A: Alternatieven ZW380 kv - Oost Overzichtskaart tracéalternatieven ZW380 kv - Oost MER deelgebieden Overzichtskaarten tracéalternatieven en varianten per deelgebied Deel B: Knelpuntanalyse en oplossingsrichtingen Onderzoeksaanpak knelpuntanalyse Uitwerking per knelpunt Begrippenlijst

4 Processtappen en planning Hoogspanningsverbinding: van idee tot tracé De realisatie van een hoogspanningsverbinding is een langdurig en nauwgezet proces. Diverse alternatieven worden bestudeerd en vergeleken. Daarbij maken we een zorgvuldige afweging van milieueffecten, (net) techniek, kosten en vrij te spelen gevoelige bestemmingen. De samenwerkende overheden krijgen de mogelijkheid om een advies te geven voor een voor keursalternatief. Uiteindelijk beslissen de ministers van EZ en IenM welk tracé wordt gerealiseerd. Waar staan we in de m.e.r procedure? Afgelopen maanden zijn met de samenwerkende overheden en indieners de knelpunten besproken en ook verbetersuggesties meegenomen. Het resultaat van dit alles is dat de tracéalternatieven nu herkenbaar op de kaart staan. Deze kaartenset vormt het startpunt voor de bepaling van alle effecten van de verschillende alternatieven en varianten, welke in december 2016 is gestart. Het gevolg hiervan is dat de vaststelling van het Voorgenomen Voorkeursalternatief (VVKA) is verschoven naar het tweede kwartaal van Dit was oorspronkelijk gepland eind In de periode van december 2016 tot en met maart 2017 (MMA) bepaald. In april en mei 2017 krijgen de samenwerkende overheden de mogelijkheid om een advies te worden alle effecten van de tracéalternatieven inzichtelijk gemaakt in een integrale effectenanalyse. Hierbij gaat geven voor een voorkeursalternatief. Op basis van de het om de aspecten milieu, (net)techniek, kosten en vrij integrale effectenanalyse en de voorkeur vanuit de te spelen gevoelige bestemmingen. In deze periode samenwerkende overheden, beslissen de ministers van wordt ook het Meest Milieuvriendelijke Alternatief EZ en IenM over de keuze van het VVKA. r een voorkeursalternatief. Uiteindelijk beslissen de ministers van EZ en IenM welk STAP 1 Wat hebben we nodig? Er wordt een knelpunt in het elektriciteitstransport voorzien. Wat hebben we nodig om dat te voorkomen? A B A STAP 2 Zoekgebied bepalen In de startnotitie beschrijven we waar we zoeken naar alternatieven en hoe we ze toetsen op effecten en haalbaarheid. B A B A STAP 3 Ontwikkelen tracés B Er worden verschillende tracés getekend en aan alle betrokkenen kenbaar gemaakt. December 2016 April 2017 Juni 2017 STAP 4 Milieueffectrapportage Onderzoek welk effect ieder alternatief heeft op o.a. natuur, leefomgeving en landschap. Hieruit komt een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) naar voren. A STAP 5 Keuze tracé Na weging van milieueffecten, (net)techniek, kosten, vrij te spelen gevoelige bestemmingen en het advies van de samenwerkende overheden wordt het voorgenomen voorkeursalternatief (VVKA) vastgesteld. De ministers van EZ en IenM beslissen welk tracé het wordt. B STAP 6 Detailplan Het gekozen tracé wordt in detail uitgewerkt. Het resultaat wordt vastgelegd in een Rijksinpassingsplan en vergunningen. Iedereen kan op basis van dit plan zienswijzen indienen.

5 Proces met de omgeving van tracédocument tot nu In de afgelopen periode hebben we samengewerkt met de omgeving om het tracédocument uit te werken tot tracéalternatieven. Deze worden samen meegenomen in het MER. We zijn gestart met gezamenlijke evaluatie van het traceringsproces. Hieruit bleek dat de indieners, natuur- en milieuorganisaties en de samenwerkende overheden zich onvoldoende herkenden in het tracédocument. In de evaluatie is met elkaar gesproken om duidelijkheid te krijgen over de planning en de betrokkenheid van de belanghebbenden in dit proces en over het oplossen van knelpunten. Het doel is om het vervolgproces in te gaan met uitgewerkte knelpunten en voor iedereen herkenbare tracéalternatieven. Indieners, gemeenten, natuur- en milieuorganisaties, het ministerie van Economische Zaken (EZ) en TenneT zijn vervolgens in september, oktober en november een intensief traject met elkaar in gegaan: Twee werksessies met deskundigen vanuit indieners en TenneT met als opgave herkenbaarheid en optimalisatie van tracés ; Twee bijeenkomsten met natuur- en milieuorganisaties over hun kijk op en belangen bij de tracés en over knelpunten en mogelijke oplossingen; Afzonderlijke werksessies en twee gezamenlijke werksessies met alle indieners om de knelpunten en mogelijke oplossingen te bespreken; Gesprekken met gemeenten over knelpunten, mogelijke oplossingen en optimalisaties van tracés; Bijeenkomsten en gesprekken met buurt- en bewonersgroepen samen met de betrokken gemeenten om informatie te geven over de tracéalternatieven en het proces. Twee ambtelijke bijeenkomsten en een bestuurlijke bijeenkomst met de samenwerkende overheden over de knelpuntenanalyses en oplossingen, het proces en de planning. Op 7 december zijn de tracés die worden meegenomen in de MER gepresenteerd aan alle indieners en de samenwerkende overheden. De komende tijd gaat het projectteam samen met gemeenten, indieners, actie-, buurt- en bewonerscomités bijeenkomsten en gesprekken organiseren om de omgeving te informeren over de MER tracéalternatieven en het vervolg van het proces. In januari starten we met de gesprekken over de aanpassingen in de tracéalternatieven, die zijn opgenomen als oplossingsrichtingen voor de aanwezige knelpunten. Met dank aan iedereen die ons de afgelopen tijd scherp heeft gehouden en dank aan iedereen die dit de komende tijd blijft doen.

6 Deel A Alternatieven ZW380 kv - Oost Dit is de kaartenset met tracéalternatieven (deel A) en knelpuntenanalyse (deel B) voor de start van de m.e.r.-procedure. De beschrijving van de tracéalternatieven en de knelpuntenanalyses worden opgenomen in het achtergronddocument tracéontwikkeling bij het MER.

7 Overzichtskaart tracéalternatieven ZW380 kv - Oost

8 MER deelgebieden In de milieueffectrapportage worden de milieueffecten per deelgebied inzichtelijk gemaakt. De alternatieven worden in feite opgeknipt in afzonderlijke stukken. Er is gekozen voor deelgebieden met een logische grens, waarbinnen alle tracéalternatieven gelijkwaardig te vergelijken zijn. De deelgebieden zijn op bovenstaande afbeelding weergegeven. Het zoekgebied bestaat in totaal uit drie deelgebieden. Door deze aanpak te hanteren voorkom je dat bepaalde effecten in een gebied van invloed zijn op het gehele tracé. Een alternatief kan bijvoorbeeld in deelgebied 1 negatieve effecten hebben op het aspect natuur, terwijl het alternatief in een van de andere twee deelgebieden juist goed scoort op dit aspect. Ook de integrale effectenanalyse (milieu, kosten, (net) techniek en vrij te spelen gevoelige bestemmingen) word per deelgebied inzichtelijk gemaakt. Per deelgebied kan dus een onafhankelijke afweging tussen de verschillende alternatieven worden gemaakt. Bij de keuze van het Voorgenomen Voorkeursalternatief (VVKA) kunnen de verschillende alternatieven per deelgebied aan elkaar worden gekoppeld. Zo kan er bijvoorbeeld een keuze worden gemaakt voor een tracé dat bestaat uit een combinatie van drie verschillende kleuren alternatieven achter elkaar.

9 tracéalternatieven Rilland-Borchwerf

10 tracéalternatieven Borchwerf-Standdaarbuiten

11 tracéalternatieven Standdaarbuiten-Tilburg

12 Locatieopties 380 kv hoogspanningsstation Tilburg

13 Overzichtskaart per alternatief per deelgebied Tracé Blauw: Rilland-Borchwerf

14 Overzichtskaart per alternatief per deelgebied Tracé Geel: Rilland-Borchwerf

15 Overzichtskaart per alternatief per deelgebied Tracé Paars: Rilland-Borchwerf

16 Overzichtskaart per alternatief per deelgebied Tracé Rood: Rilland-Borchwerf

17 Overzichtskaart per alternatief per deelgebied Tracé Blauw: Borchwerf-Standdaarbuiten

18 Overzichtskaart per alternatief per deelgebied Tracé Geel: Borchwerf-Standdaarbuiten

19 Overzichtskaart per alternatief per deelgebied Tracé Paars: Borchwerf-Standdaarbuiten

20 Overzichtskaart per alternatief per deelgebied Tracé Rood: Borchwerf-Standdaarbuiten

21 Overzichtskaart per alternatief per deelgebied Tracé Blauw: Standdaarbuiten-Tilburg

22 Overzichtskaart per alternatief per deelgebied Tracé Geel: Standdaarbuiten-Tilburg

23 Overzichtskaart per alternatief per deelgebied Tracé Paars: Standdaarbuiten-Tilburg

24 Overzichtskaart per alternatief per deelgebied Tracé Rood: Standdaarbuiten-Tilburg

25 Deel B Knelpuntanalyse en oplossingsrichtingen De genoemde oplossingen uit de knelpuntanalyse zijn opgenomen in de tracéalternatieven in deel A en worden meegenomen in de m.e.r.. Deze oplossingsrichtingen worden gedurende een iteratief proces op gedetailleerder schaalniveau onderzocht.

26 Onderzoeksaanpak knelpuntanalyse In het proces om te komen tot het Rijksinpassingsplan worden verschillende stappen gezet om tot een optimaal tracé te komen. In het tracédocument zijn op een relatief hoog schaalniveau de ligging van de alternatieven bepaald. Vervolgens wordt er op een steeds gedetailleerder schaalniveau gekeken naar de tracéalternatieven. Bij tracéalternatieven kan er sprake zijn van één of meerdere aandachtspunten. Criteria Milieu: Leefomgeving Natuur/ecologie Landschap Vergunbaarheid Maakbaarheid Identificeren aandachtpunten Knelpuntanalyse 1. Substantiële negatieve invloed op (milieu)criteria? 2. Niet vergunbaar? 3. Niet goed maakbaar/te beheren? Knelpunt Aanpassingen tracé of ontwikkeling variant Een aandachtspunt kan zich vanuit verschillende invalshoeken voordoen; vanuit milieuoptiek, vanuit vergunbaarheid of technische maakbaarheid. Wanneer aandachtspunten zijn geïdentificeerd, wordt door vakexperts onderzocht of er sprake is van een knelpunt. Knelpunten vanuit milieu hebben betrekking op niet-kleinschalige concentraties van gevoelige bestemmingen binnen de magneetveldzone, substantiële aantasting van natuurwaarden of substantiële aantasting van landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Een substantiële aantasting kan worden bepaald door omvang of effect. Tracés uit tracédocument (bovengronds, tenzij..) Inhoudelijke analyse GIS systeem (lagenbenadering) Vakexperts Consultatie stakeholders 1 Op basis van criteria worden door middel van de inhoudelijke analyse aandachtspunten geïdentificeerd. 2 De aandachtspunten worden door vakexperts onderzocht of er sprake is van een knelpunt. 3 Is er een knelpunt dan komt de toolbox aan de orde en wordt het tracé mogelijk aangepast of een variant ontwikkeld. Toolboxoplossingen: 1. Optimalisatie bovengronds tracé 2. Toepassen technische maatregelen 3. Aanpassen/uitkopen bestaande elementen/ functies 4. Ondergrondse aanleg De knelpuntanalyse wordt gedurende het proces op steeds gedetailleerder schaalniveau doorlopen.

27 Overzicht knelpuntlocaties ZW380 kv - Oost

28 Knelpunt 1: Tracé Paars en Rood Brabantse Wal Woensdrecht

29 Knelpunt 1: Tracé Paars en Rood Brabantse Wal Woensdrecht Huidige situatie Alternatief Paars/Rood Variant ondergronds

30 Knelpunt 2: Tracé Paars en Rood Brabantse Wal Bergen op Zoom

31 Knelpunt 2: Tracé Paars en Rood Brabantse Wal Bergen op Zoom Huidige situatie Alternatief Paars/Rood Variant ondergronds

32 Knelpunt 3: Tracé Blauw en Geel Natura2000 Markiezaatsmeer

33 Knelpunt 3: Tracé Blauw en Geel Natura2000 Markiezaatsmeer Huidige situatie Alternatief Blauw en Geel Variant ondergronds

34 Knelpunt 4: Tracé Paars Westzijde A17

35 Knelpunt 4: Tracé Paars Westzijde A17 Huidige situatie Alternatief Paars Variant ondergronds

36 Knelpunt 5: Tracé Paars en Blauw 380/380 kv kruising

37 Knelpunt 5: Tracé Paars en Blauw 380/380 kv kruising Huidige situatie Ondergrondse aanleg

38 Knelpunt 6: Tracé Geel en Rood Windpark Halderberge/Etten-Leur

39 Knelpunt 6: Tracé Geel en Rood Windpark Halderberge/Etten-Leur Huidige situatie Alternatief Geel/Rood

40 Knelpunt 7: Tracé Paars Biesbosch/Hooge Zwaluwe

41 Knelpunt 7: Tracé Paars Biesbosch/Hooge Zwaluwe B A A B Huidige situatie Huidige situatie Tracé Paars Variant Biesbosch/Hooge Zwaluwe Variant Biesbosch/Hooge Zwaluwe

42 Knelpunt 8: Tracé Paars 380 kv station Geertruidenberg

43 Knelpunt 8: Tracé Paars 380 kv station Geertruidenberg Huidige situatie Alternatief Paars Variant Biesbosch/Hooge Zwaluwe

44 Knelpunt 9: Tracé Blauw en Geel Linie van den Hout

45 Knelpunt 9: Tracé Blauw en Geel Linie van den Hout Huidige situatie Alternatief Blauw/Geel Variant Linie van den Hout

46 Knelpunt 10: Tracé Rood Oosterheide

47 Knelpunt 10: Tracé Rood Oosterheide Huidige situatie Alternatief Rood Ondergrondse aanleg

48 Knelpunt 11: Blauw en Geel woonlint Moersedreef

49 Knelpunt 11: Blauw en Geel woonlint Moersedreef Huidige situatie Alternatief Blauw/Geel Variant bosroute

50 Knelpunt 12: Paars, Blauw en Geel Huis ter Heide

51 Knelpunt 12: Paars, Blauw en Geel Huis ter Heide Huidige situatie Alternatief Paars Alternatief Blauw/Geel Ondergrondse aanleg

52 Begrippenlijst Alternatief Een alternatief is een mogelijke manier waarop de nieuwe hoogspanningsverbinding kan worden gebouwd. Een alternatief bestaat uit een tracé en een beschrijving van de vormgeving (welk type mast wordt gebruikt). Bevoegd gezag Het bevoegd gezag is een bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een formeel besluit. In het geval van het Inpassingsplan en het MER zijn de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM) gezamenlijk het bevoegd gezag. Voor vergunningen zijn dat gemeenten, provincies, waterschappen, Zelfstandige Bestuursorganen en een aantal ministeries. Hoogspanningsverbinding Verbinding tussen twee punten waardoor elektriciteit getransporteerd kan worden. Bij hoogspanning kan het gaan om verschillende voltages: 110 kv, 150 kv, 220 kv en 380 kv. De hoogspanningsverbindingen zijn bedoeld om grote hoeveelheden elektriciteit te transporteren van de productielocaties (elektriciteitscentrales) naar de gebieden waar het verbruik plaatsvindt. Inpassingsplan (IP) Een inpassingsplan is in Nederland in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een bestemmingsplan van provincie of Rijk, waarmee de bestemming van een bepaald gebied planologisch kan worden vastgelegd. kv kilovolt = (1000 Volt). Leveringszekerheid Het langetermijnevenwicht tussen vraag en aanbod van elektriciteit: is er in de markt op termijn voldoende aanbod mogelijk om aan de geschatte vraag naar stroom te voldoen en is er voldoende capaciteit om de elektriciteit te transporten? Het gaat dus niet om kortetermijnonderbrekingen van de stroomlevering als gevolg van storingen in het net. Magneetveldzone De zone rondom hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla MER Milieueffectrapport. In het MER staat de uitkomst van de uitgevoerde onderzoeken voor de gevolgen van het milieu voor dit project. Het rapport bevat alle wettelijk voorgeschreven onderdelen (samenvatting, nut- en noodzaak activiteit, beleidskader, procedure, alternatieven, effectbeschrijving, effectbeoordeling en vergelijking, mitigerende- en compenserende maatregelen, een beschrijving van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA)). m.e.r.-procedure De milieueffectrapportage voor het opstellen van het MER. Milieuthema s Onderdelen van het milieu waarop de effecten van de hoogspanningsverbinding worden onderzocht en de alternatieven met elkaar worden vergeleken. De milieuthema s die in dit MER onderzocht zijn, zijn Ruimtegebruik, Leefomgevingskwaliteit, Natuur, Landschap en Cultuurhistorie, Archeologie en Bodem en Water.

53 Begrippenlijst MMA Meest milieuvriendelijk alternatief, was een wettelijk verplicht onderdeel van het MER. Dit is het alternatief waarbij de nadelige gevolgen voor het milieu zo veel mogelijk worden voorkomen, dan wel als dat niet kan, zoveel mogelijk worden beperkt. Het MMA moet een realistisch alternatief zijn, dat wil zeggen voldoen aan de doelstellingen en technisch en financieel haalbaar. Omdat bij de start van dit project het maken van een MMA nog verplicht was, moet dit hier nog steeds bepaald worden. Natura 2000 Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. Het doel van dit netwerk is om de achteruitgang van de biodiversiteit met alle lidstaten tegen te gaan. Deze gebieden zijn aangewezen omdat ze van internationaal belang zijn, bijvoorbeeld als overwinteringsplaats voor vogels. Natura 2000 komt voort uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen; in Nederland vertaald in de Natuurbeschermingswet. Nettechniek, nettechnische aspecten De aspecten die verband houden met de capaciteit, het gebruik en het functioneren van het hoogspanningsnet, zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn. NNN (Nationaal Natuur Netwerk) Samenhangend stelsel van natuurkerngebieden, ontwikkelingsgebieden en verbindingszones. Deels nog niet gerealiseerd. In 2014 is met de Rijksnatuurvisie de EHS vervangen door het Natuurnetwerk Nederland. Dit is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. SEV III SEV III is een structuurvisie met als doel het waarborgen van voldoende ruimte voor grootschalige productie en transport van elektriciteit. Startnotitie m.e.r. De startnotitie m.e.r. is het eerste formele document binnen de m.e.r.-procedure, waarin een voorgenomen project wordt aangekondigd. Hierin wordt onder andere vermeld wat de voorgenomen activiteit is en welke alternatieven op welke manier worden onderzocht. Station Plaats waar hoogspanningsverbindingen onderling zijn verbonden en waar ook de koppeling mogelijk is met elektriciteitscentrales. Ook wel aangeduid als koppelstation of transformatorstation. Bij koppelingen tussen verbindingen met verschillende voltages zijn transformatoren noodzakelijk. Tracé De lijn door het landschap waar ZW380 wordt gesitueerd.

54 Begrippenlijst Tracéalternatief Een alternatief is een mogelijke manier waarop ZW380 kan worden gebouwd. Een alternatief bestaat uit een tracé en een beschrijving van de vormgeving (welk type mast wordt gebruikt). In de startnotitie wordt een onderscheid gemaakt tussen verbindingsalternatief (dat op hoofdlijnen de mogelijke verbindingen beschouwt) en tracéalternatieven (de gedetailleerde tracémogelijkheden die in het MER onderzocht worden). Variant Lokaal andere mogelijkheid binnen een tracéalternatief. Verbinding In het MER wordt onder een verbinding verstaan het geheel van masten en geleiders waarover onder hoge spanning elektriciteit kan worden getransporteerd. Voorkeursalternatief (VKA) Het alternatief dat na zorgvuldige afweging van milieueffecten, haalbaarheid, kosten en draagvlak de voorkeur heeft van het bevoegd gezag en uiteindelijk in het IP wordt vastgelegd. Zoekgebied De zone waarbinnen wordt gezocht naar mogelijke tracés voor de nieuwe hoogspanningsverbinding. Dwarsprofielen

55 Zeker van energie Informatie Colofon 7 december 2016 Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

In de bijlagen bij deze brief leest u meer over de motivatie voor de keuze van het voorgenomen tracé en over het vervolgproces.

In de bijlagen bij deze brief leest u meer over de motivatie voor de keuze van het voorgenomen tracé en over het vervolgproces. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Aan de bewoners van Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ez Bijlage(n) 1 >

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 3. December 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 3. December 2016 oogspanningsverbinding van idee tot tracé ealisatie van een hoogspanningsverbinding is een langdurig en nauwgezet proces. Diverse al n. Daarbij maken we een zorgvuldige afweging van milieueffecten, (net)techniek,

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r.-procedure

Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid West Publiekssamenvatting Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid-West 380 kv hoogspanningsverbinding De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT aan de Zuid-West 380 kv-verbinding

Nadere informatie

Zuid-West 380 kv Oost

Zuid-West 380 kv Oost Notitie Aansluiting deelgebieden & Stationslocaties Zuid-West 380 kv Oost VERSIE 1.0 VERSIE STATUS Definitief PAGINA 1 van 61 Notitie aansluitingen deelgebieden en stationslocaties Zuid-West 380 kv Oost

Nadere informatie

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief Zuid West Definitief Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek De minister van Economische Zaken en VROM werken samen met Tennet TSO B.V. aan de Zuid-West 80 kv-verbinding. Definitief

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016 Nieuwsbrief NR 5 Ter inzage legging definitief inpassingsplan Het definitieve inpassingsplan voor het project Zuid-West 380 kv west ligt samen met de december 2016 Inhoudsopgave vergunningen die nodig

Nadere informatie

Notitie Kosten. Zuid-West 380 kv Oost

Notitie Kosten. Zuid-West 380 kv Oost Notitie Kosten Zuid-West 380 kv Oost PROJECTNUMMER 002.678.20 AUTEUR Bas Hoeijmakers VERSIE 1.0 VERSIE STATUS Definitief PAGINA 1 van 28 Notitie Kosten Zuid-West 380 kv Oost PAGINA 2 van 28 Inhoudsopgave

Nadere informatie

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Gemeente Oosterhout T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders SLOTJESVELD

Nadere informatie

Zuid-West 380 kv West

Zuid-West 380 kv West Zuid-West 380 kv West Van planvorming tot definitieve inpassing Het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380

Nadere informatie

Advies beoordeling alternatieven. Jasperien de Weert

Advies beoordeling alternatieven. Jasperien de Weert Advies beoordeling alternatieven Jasperien de Weert Inhoud presentatie 1. Positionering opdracht in MER-procedure 2. Opdracht aan Deltares 3. Advies 1: Positionering advies haalbaarheid in MER-procedure

Nadere informatie

Bijlage 2. Zuid-West 380 kv-oost (Rilland-Tilburg), keuzeproces en eindconclusie ten behoeve van advies samenwerkende overheden

Bijlage 2. Zuid-West 380 kv-oost (Rilland-Tilburg), keuzeproces en eindconclusie ten behoeve van advies samenwerkende overheden Bijlage 2 Zuid-West 380 kv-oost (Rilland-Tilburg), keuzeproces en eindconclusie ten behoeve van advies samenwerkende overheden Inhoud van deze bijlage 1. Inleiding 2. Eerste schifting 3. Nadere uitwerking

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave. NR 2 juni 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave. NR 2 juni 2016 Nieuwsbrief NR 2 juni 2016 Inhoudsopgave Het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. Samen verder

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Zienswijze indienen Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? Vanaf vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 kan iedereen schriftelijk en mondeling zienswijzen

Nadere informatie

Datum 5 september 2016 Betreft Beantwoording vragen over berichten betreffende de Zuid-West 380 KV Oost-hoogspanningsverbinding

Datum 5 september 2016 Betreft Beantwoording vragen over berichten betreffende de Zuid-West 380 KV Oost-hoogspanningsverbinding > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Tracévoorstel. Alternatief voor het Zuidelijke Tracé hoogspanningsverbinding Rilland Tilburg ( Zuid-West 380kV Oost ) Voorkeurstracé A17- Amer 380kV

Tracévoorstel. Alternatief voor het Zuidelijke Tracé hoogspanningsverbinding Rilland Tilburg ( Zuid-West 380kV Oost ) Voorkeurstracé A17- Amer 380kV Tracévoorstel Alternatief voor het Zuidelijke Tracé hoogspanningsverbinding Rilland Tilburg ( Zuid-West 380kV Oost ) Voorkeurstracé A17- Amer 380kV Halderberge380kV 380kVEtten-Leur Breda380kVNEE Mede namens:

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding 380 kv. Gemeente Drimmelen

Hoogspanningsverbinding 380 kv. Gemeente Drimmelen Hoogspanningsverbinding 380 kv Gemeente Drimmelen Agenda Inleiding (wethouder Jan-Willem Stoop) Doel bijeenkomst (wethouder Jan-Willem Stoop) Toelichting ontwikkelingen tot nu toe (Corina Segeren) Zoektocht

Nadere informatie

Zuid-West 380 kv west Milieu effect rapport

Zuid-West 380 kv west Milieu effect rapport Zuid-West 380 kv west Milieu effect rapport MILIEUEFFECTRAPPORTAGE ZW380 HOOGSPANNINGSVERBINDING BORSSELE - RILLAND MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 3 februari 2016

Nadere informatie

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport ȟȟ ȟ Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 4. juli Op weg naar het meest gedragen tracé voor Trilland

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 4. juli Op weg naar het meest gedragen tracé voor Trilland Nieuwsbrief Op weg naar het meest gedragen tracé voor Trilland NR 4 Het voorgenomen tracé Het voorgenomen tracé loopt vanaf Rilland via Woensdrecht en Roosendaal-Borchwerf naar juli 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatie haalbaarheid alternatieven. Jasperien de Weert

Evaluatie haalbaarheid alternatieven. Jasperien de Weert Evaluatie haalbaarheid alternatieven Jasperien de Weert Inhoud presentatie 1. Korte introductie Deltares 2. Presentatie van de ingebrachte alternatieven 3. Criteria voor analyse van de alternatieven 4.

Nadere informatie

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE ZW380 PROJECT: ZUID-WEST 380KV TRAJECT: BORSSELE - TILBURG

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE ZW380 PROJECT: ZUID-WEST 380KV TRAJECT: BORSSELE - TILBURG MILIEUEFFECTRAPPORTAGE ZW380 PROJECT: ZUID-WEST 380KV TRAJECT: BORSSELE - TILBURG MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU PROCEDURE ZUID-WEST 380 KV WEST IN RELATIE TOT

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek ondergronds Noord-West 380 kv EOS-VVL

Uitkomsten onderzoek ondergronds Noord-West 380 kv EOS-VVL AUTEUR TenneT TSO B.V. PAGINA 1 van 9 Uitkomsten onderzoek ondergronds Noord-West 380 kv EOS-VVL Voorliggende document heeft de status definitief. PAGINA 2 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanleiding

Nadere informatie

Zuid-West 380 kv oost. Tracédocument V1.0

Zuid-West 380 kv oost. Tracédocument V1.0 Zuid-West 380 kv oost Tracédocument V1.0 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv verbinding.

Nadere informatie

Licht in de Randstad óók na De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding

Licht in de Randstad óók na De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding Licht in de Randstad óók na 2010 De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT aan de Randstad 380 kv-verbinding. Licht in de Randstad

Nadere informatie

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Directoraat generaal voor Energie, Telecom en Mededinging Directie Energiemarkt t.a.v. de directeur drs. J.C. de Groot Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

Bijlage 1: specifieke onderdelen van het advies

Bijlage 1: specifieke onderdelen van het advies Bijlage 1: specifieke onderdelen van het advies Inleiding De leefomgeving en de ruimtelijke kwaliteit bepalen in belangrijke mate de algemene maatschappelijke aanvaardbaarheid van het vast te stellen tracé.

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk)

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Besluit van tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van,

Nadere informatie

MER hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kv Achtergronddocument leefomgeving

MER hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kv Achtergronddocument leefomgeving MER hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kv Achtergronddocument leefomgeving 5 december 2014 MER hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kv Achtergronddocument leefomgeving Verantwoording Titel MER hoogspanningsverbinding

Nadere informatie

Bewonersavond Windenergie Korendijk. John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys)

Bewonersavond Windenergie Korendijk. John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys) Bewonersavond Windenergie Korendijk John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys) 2 Programma Opening Gesprek met de wethouder Inleiding Toelichting op de avond en het onderzoek Eerste verkenning quickscan

Nadere informatie

Besluit. Datum 2 7 NOV Betreft Voorbereidingsbesluit Zuid-West 380 kv Borssele - Tilburg (Noord- Brabant) De Minister van Economische Zaken

Besluit. Datum 2 7 NOV Betreft Voorbereidingsbesluit Zuid-West 380 kv Borssele - Tilburg (Noord- Brabant) De Minister van Economische Zaken - > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres Postbus 16180 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Alternatieven ZW 380kV. Advies over de inpassing in de m.e.r-procedure

Alternatieven ZW 380kV. Advies over de inpassing in de m.e.r-procedure Alternatieven ZW 380kV Advies over de inpassing in de m.e.r-procedure Alternatieven ZW 380kV Advies over de inpassing in de m.e.r-procedure Pauline van Gaans Maaike Bos Ruurd Noordhuis Johan Beekhuizen

Nadere informatie

Editie: mei v0.3

Editie: mei v0.3 Editie: mei 2017 - v0.3 Inhoud Ten geleide...4 Uitgangspunten... 4 Gevoelige bestemmingen - deelgebied 2...5 Roosendaal - Oud-Gastel - Oudenbosch - Standdaarbuiten... 5 Blauw B2, hoofdtracé... 6 Paars

Nadere informatie

Magneetveld bij het hoogspanningsnet

Magneetveld bij het hoogspanningsnet Magneetveld bij het hoogspanningsnet Advies over reikwijdte en detailniveau van een milieueffectrapport 10 juli 2017 / projectnummer: 3220 1. Aanleiding en verantwoording Nederland werkt aan de transitie

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

MER hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV. Achtergronddocument Ruimtegebruik

MER hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV. Achtergronddocument Ruimtegebruik MER hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV Achtergronddocument Ruimtegebruik 04 december 2014 MER hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV Achtergronddocument Ruimtegebruik Verantwoording Titel MER hoogspanningsverbinding

Nadere informatie

380 kv Verbinding Doetinchem - Wesel. Richtlijnen voor het milieueffectrapport

380 kv Verbinding Doetinchem - Wesel. Richtlijnen voor het milieueffectrapport 380 kv Verbinding Doetinchem - Wesel Richtlijnen voor het milieueffectrapport 380 kv Verbinding Doetinchem - Wesel Richtlijnen voor het milieueffectrapport Den Haag, 17 juni 2011 Hierbij stellen wij de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel Jaargang 1 nummer 1 juli 2014 Nieuwsbrief Oirschot-Boxtel 150 kv Inhoud Voorwoord 02 Oog voor de omgeving tussen Boxtel en Oirschot 03 In kaart 04 Stappen van aanleg 05 Feiten & cijfers en planning 06

Nadere informatie

Noord-West 380 kv Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten (EOS-VVL) Samenvatting milieueffectrapport

Noord-West 380 kv Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten (EOS-VVL) Samenvatting milieueffectrapport NoordWest 380 kv Eemshaven OudeschipVierverlaten (EOSVVL) Samenvatting milieueffectrapport 23 mei 2017 Kenmerk R0044634227HJWefmV01NL Verantwoording Titel Samenvatting MER NoordWest 380 kv, Eemshaven

Nadere informatie

Noord-West 380 kv Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten (EOS-VVL) Samenvatting milieueffectrapport

Noord-West 380 kv Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten (EOS-VVL) Samenvatting milieueffectrapport Noord-West 380 kv Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten (EOS-VVL) Samenvatting milieueffectrapport 12 oktober 2015 Verantwoording Titel Noord-West 380 kv, Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten (EOS-VVL) Opdrachtgever

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding Randstad 380 kv Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Hoogspanningsverbinding Randstad 380 kv Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Hoogspanningsverbinding Randstad 380 kv Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 20 maart 2007 / rapportnummer 1703-50 Minister van Economische Zaken Postbus 20101 2500 EC DEN HAAG uw kenmerk uw brief

Nadere informatie

Milieueffectrapport. Publiekssamenvatting. Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer

Milieueffectrapport. Publiekssamenvatting. Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer Publiekssamenvatting Milieueffectrapport Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Randstad 380

Nadere informatie

Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen

Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen NOTITIE AAN Dienst Regelingen VAN Sara Zehenpfenning ONDERWERP Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen TER BESLUITVORMING TER INFORMATIE Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen

Nadere informatie

MER Regionaal Bedrijventerrein Twente Samenvatting

MER Regionaal Bedrijventerrein Twente Samenvatting MER Regionaal Bedrijventerrein Twente Samenvatting MER Regionaal Bedrijventerrein Twente Samenvatting Van zoekgebieden naar inrichting oktober 2004 Adecs Oost bv oktober 2004 MER Regionaal Bedrijventerrein

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Eemshave Meed Werken aan hoogspanning Netversterking en netuitbreiding 110 kv-net Harculo - Hengelo COBRAcable (enemarken) NorNed (Noorwegen) Hollandse Kust (noord) Alpha Beverwijk Ens Zwolle Harculo -

Nadere informatie

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht lijnen ME AAN 1 INLEIDING Overeenkomstig het Masterplan Stationsgebied willen Holland Casino, Wolff Cinema Groep en de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs op de

Nadere informatie

Bijlage A. Begrippenlijst

Bijlage A. Begrippenlijst Titel Bijlage A. Begrippenlijst Datum 10-11-2016 Auteur Anne Schipper Aanlegfase Fase gedurende welke activiteiten worden uitgevoerd die specifiek verband houden met het initiatief. Alternatieven Mogelijkheden

Nadere informatie

SAMENVATTING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE ZW380 HOOGSPANNINGSVERBINDING BORSSELE - RILLAND

SAMENVATTING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE ZW380 HOOGSPANNINGSVERBINDING BORSSELE - RILLAND SAMENVATTING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE ZW38 HOOGSPANNINGSVERBINDING BORSSELE RILLAND MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 28 januari 216 78817394:A.2 Definitief B247.138.1

Nadere informatie

2 e fase Woningbouwlocatie Steenbrugge te Deventer

2 e fase Woningbouwlocatie Steenbrugge te Deventer 2 e fase Woningbouwlocatie Steenbrugge te Deventer Aanvullend advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 24 juni 2004 / rapportnummer 1314-154 Aanvullend advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffect- rapportage

Startnotitie voor de milieueffect- rapportage Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Startnotitie voor de milieueffect- rapportage Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk Zoetermeer Startnotitie voor de milieueffectrapportage

Nadere informatie

Ondergrondse 150kV kabelverbindingen. Oosteind en omgevingtilburg

Ondergrondse 150kV kabelverbindingen. Oosteind en omgevingtilburg Ondergrondse 150kV kabelverbindingen Oosteind en omgevingtilburg Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT TSO B.V. aan

Nadere informatie

Zuid-West 380 kv verbinding Borssele - de landelijke ring Startnotitie voor de milieueffectrapportage

Zuid-West 380 kv verbinding Borssele - de landelijke ring Startnotitie voor de milieueffectrapportage Zuid-West 380 kv verbinding Borssele - de landelijke ring Zuid-West 380 kv verbinding Borssele de landelijke ring Den Haag, mei 2009 Samenvatting Een nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele Elektriciteit

Nadere informatie

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies SPELREGELS EHS Spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies Ministeries van LNV en VROM en de provincies 2 De Ecologische Hoofdstructuur, ook

Nadere informatie

Bijlage I Verklarende woordenlijst

Bijlage I Verklarende woordenlijst Bijlage I Verklarende woordenlijst Aansluiting De plaats waar een weg van het onderliggend wegennet aansluit op een weg van het hoofdwegennet. Door middel van toe- en afritten van de aansluiting kan de

Nadere informatie

Berekening magneetveldzones nabij 150 kv-hoogspanningslijn Eindhoven Oost Maarheeze ter hoogte van Heeze (project Bulders), in de gemeente

Berekening magneetveldzones nabij 150 kv-hoogspanningslijn Eindhoven Oost Maarheeze ter hoogte van Heeze (project Bulders), in de gemeente Berekening magneetveldzones nabij 150 kv-hoogspanningslijn Eindhoven Oost Maarheeze ter hoogte van Heeze (project Bulders), in de gemeente Heeze-Leende Colofon Colofon Berekening magneetveldzones nabij

Nadere informatie

Hoogspannings- lijnen

Hoogspannings- lijnen Hoogspanningslijnen 2 Een nieuwe hoogspanningsverbinding leggen we niet zo maar aan. We onderzoeken eerst nauwkeurig welk tracé en welke technische uitvoering het beste is. Dat gebeurt door een zorgvuldige

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 4. maart 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 4. maart 2016 Nieuwsbrief NR 4 Langs de lijn Op de Herinneringsdijk in Nisse staan 141 lindebomen die geplant zijn door ouders die hun maart 2016 Inhoudsopgave kinderen verloren hebben aan een stofwisselingsziekte.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015.

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015. Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015.0499 Aanvraag Op 16 juli 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Position Paper. Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen

Position Paper. Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Position Paper Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Een zeer belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van een nieuw tracé voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding is afstand houden

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

Waarom windenergie op land?

Waarom windenergie op land? Waarom windenergie op land? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Basis vormt de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Drachten Ureterp 1 2 Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie 3 4 Donkerbroek 5 Oosterwolde Appelscha Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Datum: 1 augustus 2003

Nadere informatie

Inleiding Ondergronds of bovengronds Vervolgproces

Inleiding Ondergronds of bovengronds Vervolgproces Memo Aan: Gemeenteraad Cc: College van burgemeester en wethouders Van: Bas Kippers Datum: 28 oktober 2014 Kenmerk: 14ini02855 Onderwerp: Hoogspanningslijn 380kV Doetinchem-Wesel Inleiding Het Ministerie

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

De heer F. van der Lee Norbertusplein EE Vlijmen. Geachte heer Van der Lee,

De heer F. van der Lee Norbertusplein EE Vlijmen. Geachte heer Van der Lee, De heer F. van der Lee Norbertusplein 2 5251 EE Vlijmen ONS KENMERK: 00503647 UW KENMERK: HT2017011 UW BRIEF VAN: 7 maart 2017 Lucien Kuijsters ONDERWERP: Artikel 61 vragen GOL 2 (waarvan 1 vertrouwelijk

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop. 3 oktober

Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop. 3 oktober Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop 3 oktober 2002 1179-104 ISBN 90-421-1030-9 Utrecht, Commissie voor de milieueffectrapportage. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inhoud. Deel A Milieueffectrapportage DW380

Inhoud. Deel A Milieueffectrapportage DW380 Inhoud 1 Inleiding... 6 1.1 Een nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding tussen Nederland en Duitse grens... 6 1.2 Het inpassingsplan, milieueffectrapportage en overige besluiten... 8 1.2.1 Rijkscoördinatieregeling

Nadere informatie

Voornemen Rijksstructuurvisie Windenergie op Land. Achtergrondinformatie

Voornemen Rijksstructuurvisie Windenergie op Land. Achtergrondinformatie Voornemen Rijksstructuurvisie Windenergie op Land Achtergrondinformatie Voornemen Rijksstructuurvisie Windenergie op Land Achtergrondinformatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Datum 1 6 M 2016 Beantwoording vragen over de radio-uitzending 'Hoogspanning in Zeeland'

Ministerie van Economische Zaken. Datum 1 6 M 2016 Beantwoording vragen over de radio-uitzending 'Hoogspanning in Zeeland' Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Datum 1 6 M 2016 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN REGIONAAL BOD WINDENERGIE

STAND VAN ZAKEN REGIONAAL BOD WINDENERGIE Bijlage 11 STAND VAN ZAKEN REGIONAAL BOD WINDENERGIE Vergadering RRO Datum 8 juli 2015 Status Besluit ONDERWERP In 2011 hebben de gemeenten in West-Brabant een bod gedaan aan de provincie en het Rijk voor

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS Visie op Zuid-Holland Verordening Ruimte Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS GS 21 mei 2013 ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van

Nadere informatie

Ons kenmerk: EW Groningen, 9 juni 2016 Betreft: Coördinatiebesluit Noord-West 380 kv EOS-VVL

Ons kenmerk: EW Groningen, 9 juni 2016 Betreft: Coördinatiebesluit Noord-West 380 kv EOS-VVL De Minister van Economische Zaken Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC DEN HAAG Ons kenmerk: 16-016-EW Groningen, 9 juni 2016 Betreft: Coördinatiebesluit Noord-West 380 kv EOS-VVL Geachte minister, Wij zijn van

Nadere informatie

MER Zuid-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland. Achtergronddocument Ruimtegebruik

MER Zuid-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland. Achtergronddocument Ruimtegebruik MER Zuid-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland Achtergronddocument Ruimtegebruik 28 januari 2016 MER Zuid-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland Achtergronddocument Ruimtegebruik

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Randstad 380 kv verbinding Wateringen-Zoetermeer Milieueffectrapport

Randstad 380 kv verbinding Wateringen-Zoetermeer Milieueffectrapport Randstad 380 kv verbinding Wateringen-Zoetermeer Milieueffectrapport Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer Milieueffectrapport Den Haag, april 2009 1 2 Samenvatting MER Zuidring

Nadere informatie

factsheet Bodem en water Milieueffectbeoordeling Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer

factsheet Bodem en water Milieueffectbeoordeling Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer Bodem en water Milieueffectbeoordeling Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer factsheet In deze factsheet zijn de belangrijkste effecten van de verbinding op bodem en water beschreven.

Nadere informatie

Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch

Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch PHS Meteren - Boxtel Bijeenkomst 7 maart 2016 In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Doelstellingen:

Nadere informatie

Randstad 380 kv verbinding Wateringen-Zoetermeer Milieueffectrapport

Randstad 380 kv verbinding Wateringen-Zoetermeer Milieueffectrapport Randstad 380 kv verbinding Wateringen-Zoetermeer Milieueffectrapport Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer Milieueffectrapport Den Haag, april 2009 1 2 Samenvatting MER Zuidring

Nadere informatie

Duurzame elektriciteitsverbinding tussen Nederland en Denemarken

Duurzame elektriciteitsverbinding tussen Nederland en Denemarken Endrup (Denemarken) 1 Nederlandse netkaart met de toekomstige buitenlandverbinding DK Duurzame elektriciteitsverbinding tussen Nederland en Denemarken COBRAcable De Nederlandse en Deense beheerders van

Nadere informatie

31574 PKB Randstad 380 kv verbinding Haarlemmermeer Oost

31574 PKB Randstad 380 kv verbinding Haarlemmermeer Oost 29023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie 31574 PKB Randstad 380 kv verbinding Haarlemmermeer Oost Nr. 201 Brief van de minister van Economische Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023;

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023; De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Dat op grond van richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015 Jaargang 1 maart 2015 Nieuwsbrief Netuitbreiding Kop van Noord-Holland Inhoud Voorwoord 02 Een toekomstbestendig energienetwerk 03 In kaart (ondergrondse) kabeltracés 04 Stappen van aanleg 05 Netuitbreiding

Nadere informatie

MER Zuid-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland. Achtergronddocument Archeologie

MER Zuid-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland. Achtergronddocument Archeologie MER Zuid-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland Achtergronddocument Archeologie 28 januari 2016 MER Zuid-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland Achtergronddocument Archeologie

Nadere informatie

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam De provincie Groningen en de regio hebben zich gezamenlijk ingezet voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Over de keuze voor westvariant Noordring. Stand van zaken tracé tussen Vijfhuizen en Rijpwetering. augustus 2011

NIEUWSBRIEF. Over de keuze voor westvariant Noordring. Stand van zaken tracé tussen Vijfhuizen en Rijpwetering. augustus 2011 NIEUWSBRIEF augustus 2011 Over de keuze voor westvariant Noordring Stand van zaken tracé tussen Vijfhuizen en Rijpwetering Westkant van Hoofddorp Caroline van Dalen vertelt waarom ervoor gekozen is om

Nadere informatie

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Vervroegd betrekken van de markt December 2011 Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Aanleiding Knooppunt Hoevelaken heeft een vaste plaats in de file top-25.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied-West, gemeente De Ronde Venen

Bestemmingsplan Buitengebied-West, gemeente De Ronde Venen Bestemmingsplan Buitengebied-West, gemeente De Ronde Venen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 oktober 2017 / projectnummer: 3232 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De gemeente

Nadere informatie

De vormvrije m.e.r.-beoordeling: vereisten

De vormvrije m.e.r.-beoordeling: vereisten Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu vereisten In gevallen dat een be sluit of plan betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de D-lijst kent de vormvrije m.e.r.-beoordeling

Nadere informatie

Verslag. Onderwerp: Omgevingswerkgroep Baarlo Hout-Blerick. Plaats/datum bespreking: Baarlo, Voorzitter: mevr. Cals, dhr.

Verslag. Onderwerp: Omgevingswerkgroep Baarlo Hout-Blerick. Plaats/datum bespreking: Baarlo, Voorzitter: mevr. Cals, dhr. Verslag Onderwerp: Omgevingswerkgroep Baarlo Hout-Blerick Plaats/datum bespreking: Baarlo, 12-04-2017 Voorzitter: mevr. Cals, dhr. Spaans 1. Inleiding Marita Cals, omgevingsmanager Waterschap Limburg,

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 29 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/U.06.01313 Onderwerp Trechteringsbesluit 1 e fase MER

Nadere informatie