Handhaving door en voor gemeenten EEN JURIDISCHE HANDLEIDING VOOR DE GEMEENTELIJKE PRAKTIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handhaving door en voor gemeenten EEN JURIDISCHE HANDLEIDING VOOR DE GEMEENTELIJKE PRAKTIJK"

Transcriptie

1 Handhaving door en voor gemeenten EEN JURIDISCHE HANDLEIDING VOOR DE GEMEENTELIJKE PRAKTIJK

2

3 Handhaving door en voor gemeenten Een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk

4 Colofon Auteur mr. M.G.J. Maas-Cooymans, advocaat en partner bij Ploum Lodder Princen Samenstelling en redactie mr. L.A. Kadiks, VNG J.R.H.J. Evers, VNG Begeleidingscommissie mr. W.A.G. Hillenaar, gemeente Cuijk prof. mr. G.T.J.M. Jurgens, Universiteit Utrecht mr. B.C. Knieriem, gemeente Veenendaal Vormgeving C.J.N. Koning, VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Den Haag, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Postbus GK Den Haag 2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

5 Inhoudsopgave Voorwoord 11 Lijst van afkortingen 13 1 Handhaving Inleiding Wat is handhaving? Handhavingsbeleid Handhavingsorganisatie Belang van handhaving De rol van samenwerkingspartners De rol van de burger Handhaafbaarheid Sancties Bestuursrechtelijk Bestraffend of gericht op herstel? Naming and shaming Gevolgen kwalificatie bestraffend? Van strafrechtelijke naar bestuurlijke afdoening Strafrechtelijk Keuze: strafrecht of bestuursrecht? Afstemming OM en gemeenten 30 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3

6 Gemeentelijke strafbepalingen Bestuurlijke boete/bestuurlijke strafbeschikking Privaatrechtelijke en tuchtrechtelijke sancties Conformiteitsbeoordelingen Convenanten en handhavingscontracten 38 2 Toezicht Inleiding Plicht tot het houden van toezicht? Adequaat toezicht De toezichthouder van nu Inadequaat toezicht Vormen van toezicht Zelfcontrole via een checklist Risicogestuurd toezicht Hercontrolekaarten Aanwijzing toezichthouders Toedeling toezichtbevoegdheden Toezichtbevoegdheden Het betreden van plaatsen; artikel 5:15 Awb Het vorderen van inlichtingen; artikel 5:16 Awb Identificatieplicht; artikel 5:16a Awb Het vorderen van inzage van zakelijke gegevens en bescheiden; artikel 5:17 Awb Onderzoek, opneming en monsterneming; artikel 5:18 Awb Onderzoek vervoermiddelen; artikel 5:19 Awb Verplichtingen toezichthouder Legitimatie; artikel 5:12 Awb Evenredigheidsbeginsel; artikel 5:13 Awb Binnentreden zonder toestemming Medewerkingsplicht Zwijgrecht versus medewerkingsplicht (On)rechtmatig verkregen bewijs Buitengewoon opsporingsambtenaar Checklist en modellen binnentreden Vooraf Binnentreden Na afloop 74 4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

7 2.12 Checklist verslag binnentreden Verslag binnentreden Model machtiging tot binnentreden Model aanwijzing toezichthouder 78 3 Handhavingsplicht en gedogen Gedogen: wanneer is daarvan sprake? Bevoegdheid Beginselplicht tot handhaven Handhavingsbeleid en het stellen van prioriteiten Handhaven: belangen afwegen en motiveren De af te wegen belangen Bijzondere omstandigheden waaronder van handhaving kan worden afgezien Concreet zicht op legalisatie Handhaven is onevenredig Motivering Vertrouwensbeginsel Compensatie? Gedogen, wanneer wel en wanneer niet? Gedoogbeleid Vormen van gedogen Impliciet Expliciet Persoonsgebonden Van algemene strekking De gedoogbeschikking Onder voorwaarden Naleving gedoogvoorwaarden Weigeren te gedogen en intrekken gedoogbeschikking Geen besluit, tenzij Gedogen en strafrechtelijke handhaving Gedogen coffeeshops Aansprakelijkheid wegens falend toezicht en handhaving 107 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5

8 4 Algemene bepalingen Toepassingsbereik Begripsbepalingen Overtreding Overtreder Pleger Medepleger Medeplichtige Rechtspersonen en feitelijk leidinggevers Rechtsopvolgers Meerdere overtreders Overtreders uitbreiden in heroverweging Overtreder onbekend Bestuurlijke sancties Overige algemene bepalingen Legaliteitsbeginsel/lex certa Rechtvaardigingsgrond Cumulatie herstelsancties Preventieve handhaving Vrees voor herhaling Samenloop Eisen sanctiebeschikking Betaling geldsom aan bestuursorgaan Zwijgrecht en cautie Bestuursdwang en dwangsom Herstelsancties Last onder bestuursdwang Bevoegdheid Inhoud bestuursdwangbeschikking Omschrijven te nemen herstelmaatregelen; artikel 5:24 Awb Algemene vereisten sanctiebesluit; artikel 5:9 Awb Begunstigingstermijn; artikel 5:24 lid 2 Awb Aanzegging kostenverhaal; artikel 5:25 lid 2 Awb Bekendmaking; artikel 5:24 lid 3 Awb Spoed en superspoedeisende toepassing bestuursdwang; artikel 5:31 Awb Vereniging van Nederlandse Gemeenten

9 5.3 Toepassen bestuursdwang Accessoire bevoegdheden Betreden plaatsen; artikel 5:27 Awb Verzegeling; artikel 5:28 Awb Meevoeren, opslaan en verkoop; artikel 5:29 Awb Feitelijk handelen Toepassingsbeschikking Op verzoek of ambtshalve? Verval toepassingsbeschikking Geconcentreerde rechtsbescherming last en toepassingsbeschikking Last onder Dwangsom Bevoegdheid Inhoud dwangsombeschikking Omschrijven te nemen herstelmaatregelen; artikel 5:32a Awb Algemene vereisten sanctiebesluit; artikel 5:9 Awb Begunstigingstermijn; artikel 5:32a lid 2 Awb Modaliteit dwangsom artikel 5:32b lid 1 en 2 Awb Hoogte dwangsom; artikel 5:32b lid 3 Awb Bekendmaking Opheffen en opschorten last; artikel 5:34 Awb Grenzen last Last onder dwangsom of last onder bestuursdwang? Last onder dwangsom en last onder bestuursdwang? Na elkaar en/of tegelijkertijd Bijzonderheden Wabo Zakelijke werking herstelsancties; artikel 5:18 Wabo Verruimde reikwijdte; artikel 5:17 Wabo Stappenplan opleggen herstelsancties Constatering overtreding Onderzoeken overtreding en vastleggen constateringen Informeren overtreder Onderzoek legalisatie Bekendmaken voornemen opleggen herstelsanctie(s); artikel 4:8 Awb Uitzondering: geen voornemen vooraf Verzuim toepassen 4:8 Awb 166 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 7

10 5.11 Stappenplan last onder dwangsom en bestuursdwang Draaiboek toepassen bestuursdwang Model herstelsanctie last onder dwangsom Model herstelsanctie last onder bestuursdwang Model vooraankondiging/voornemen 4:8 Awb 177 5:16 Model toepassingsbeschikking De bestuurlijke boete Inleiding Boete in de gemeentelijke praktijk Beginselplicht tot het opleggen van bestuurlijke boeten Bevoegdheid Bijzondere wet kent bevoegdheid toe Mandaatverbod Toepasselijke (procedurele) bepalingen Lichte en zware procedure Stappenplan opleggen bestuurlijke boete Constatering van een overtreding Bewijsvoering: verzamelen en vastleggen feiten en omstandigheden Boeterapport of proces-verbaal Inhoud boeterapport Bewijslevering ( vrije bewijsleer ) Bepalen of een boete kan worden opgelegd Ontbreken verwijtbaarheid? Overtreder overleden? Overtreder al voor dezelfde overtreding bestraft? Una Via Overtreder ook strafrechtelijk vervolgd? Vervaltermijn verstreken? Bepalen hoogte van de boete Wet bepaalt boetemaximum Bepalen boetehoogte bij wettelijk boetemaximum en rol beleidsregels Maatstaf bepalen boetehoogte bij wettelijk gefixeerde boete; hardheidsclausule Wet of beleidsregels verlagen boete ten voordele van overtreder? Vereniging van Nederlandse Gemeenten

11 6.4.5 Procedurele waarborgen voor de overtreder Inzage in boetedossier en taalhulp Zienswijzen Beslistermijn Boetebesluit Rechtsbescherming Cautie Rechterlijke toetsing Verplicht zelf in de zaak voorzien Geen bestuurlijke lus? Procesrechtelijke waarborgen Naming and shaming Model boetebesluit Invordering en executie Inleiding Kostenverhaal Kostenverhaal is hoofdregel De uitzonderingen: kostenverhaal is onredelijk Kostenverhaal en het algemeen belang Kostenverhaal en (ontbreken van) verwijtbaarheid Kostenverhaal is onmogelijk Kostenverhaal is in strijd met de a.b.b.b Kostenverhaal en (tijdelijke) betalingsonmacht en (dreigend) faillissement Kostenverhaal ingeval van toepassing spoedeisende bestuursdwang Voorwaarden voor kostenverhaal Motivering kostenverhaal Verhaalbare kosten Kostenverhaal bij (gedeeltelijk) uitblijven toepassen bestuursdwang Kostenverhaalbeschikking Inhoud kostenverhaalbeschikking Rechtsbescherming 220 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 9

12 7.9 Invordering verbeurde dwangsommen Invordering is regel Verbeurte doet betalingsplicht ontstaan Nota en/of invorderingsbeschikking? Invorderingsbeschikking Inhoud invorderingsbeschikking Bewijs verbeurte van dwangsommen Rechtsbescherming Rechterlijke toetsing Invordering verschuldigde bestuurlijke boete Procedure invorderen Verzuim Aanmaning Dwangbevel Executie Verzet Verjaring Rechterlijke toetsing executiegeschil Invordering voor vierde tranche Modelbeschikkingen Invorderingsbeschikking Kostenverhaalbeschikking Dwangbevel Vereniging van Nederlandse Gemeenten

13 Voorwoord Handhaving van het recht is belangrijk voor de geloofwaardigheid van de gemeente en de regels die zij stelt. In deze publicatie wordt aandacht besteed aan de diverse aspecten van handhaving, zoals het handhavingsbeleid en prioritering, de beginselplicht tot handhaven, de (on)mogelijkheden om te gedogen, de herstel- en bestraffende sancties (de bestuurlijke boete) en de invordering en executie. Handhaving is elke actie die erop gericht is om de naleving van regels te bevorderen en te bewerkstelligen. Handhaving is meer dan het uitoefenen van toezicht op de naleving en het zo nodig opleggen van sancties. Beleidsvorming, communicatie en samenwerking maken een belangrijk onderdeel uit van handhaving. Het landschap van de handhaving is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Niet alleen door het in werking treden van de vierde tranche Awb en de wijzigingen in de omgevingsrechtelijke wetgeving. Er is ook veel nieuwe jurisprudentie ontstaan. Uiteraard zijn deze ontwikkelingen opgenomen in deze publicatie. Daarnaast is de kijk op handhaving en toezicht (noodgedwongen) veranderd. Er is stevige kritiek op de manier waarop toezicht is en wordt gehouden op onder andere risicovolle bedrijven. Dit gecombineerd met bezuinigingen en teruglopende toezicht- en handhavingcapaciteit, brengt gemeenten in een lastig parket. Gemeenten moeten het beschikbare Vereniging van Nederlandse Gemeenten 11

14 instrumentarium daarom slim en efficiënt inzetten. Het handhavingsbeleid speelt hierin een belangrijke rol. Door middel van diverse modelbesluiten, checklists, stappenplannen en voorbeelden bieden we u een handreiking die de nadruk legt op de gemeentelijke praktijk. Met behulp van de margeteksten kunt u onderwerpen snel vinden. Deze publicatie leent zich minder goed voor een uitgebreide, gedetailleerde behandeling van specifieke onderwerpen zoals toezicht op inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van het Besluit risico s zware ongevallen, handhaving in de kinderopvang, de bestuurlijke boete in de Drank- en horecawet, et cetera. Deze onderwerpen worden wel benoemd en we geven voorbeelden, maar meer in algemene zin. Op wordt aan deze onderwerpen, indien de bijzondere beleidsterreinen daar om vragen, gerichte aandacht besteed. Voor informatie over handhaving van de openbare orde verwijzen we naar het Zakboek Openbare orde en veiligheid, uitgegeven in 2010 door het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. De VNG is de begeleidingscommissie zeer erkentelijk voor hun gedegen commentaar op de inhoud en hun inbreng vanuit de gemeentelijke praktijk. Ik vertrouw erop dat deze handreiking veel steun biedt aan de kwaliteit van de beslissingen in de gemeentelijke handhavingpraktijk. Den Haag, september 2013 drs. C.J.G.M. de Vet Lid directieraad Vereniging van Nederlandse Gemeenten 12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

15 Lijst van afkortingen Abbb AB ABRvS AG AMvB art. Awb Awr BBO BOA Bor BR Brbb BRZO BW BZK CBb CJIB Dhw EVRM GGD HR Algemene beginselen van behoorlijk bestuur Administratiefrechtelijke Beslissingen Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Advocaat-Generaal Algemene maatregel van bestuur artikel Algemene wet bestuursrecht Algemene wet inzake rijksbelastingen Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Buitengewoon opsporingsambtenaar Besluit omgevingsrecht Bouwrecht Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten Besluit Risico Zware Ongevallen Burgerlijk Wetboek (ministerie/minister van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties College van Beroep voor het bedrijfsleven Centraal Justitieel Incassobureau Drank- en Horecawet Europees Verdrag van de Rechten van de Mens Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hoge Raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten 13

16 IenM IPO JnB NJ NJB NVWA OM PUmA Pw Rb RUD Rv Sr Sv SZW UvW UWV VNG VOG VTH Vzr Wabo Wbp WID Wkkp Wm Wob Wro Wrzo WW (ministerie/minister van) Infrastructuur en Milieu Interprovinciaal Overleg Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht Nederlandse Jurisprudentie Nederlands Juristen Blad Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit Openbaar Ministerie Programma Uitvoering met Ambitie Politiewet Rechtbank Regionale Uitvoeringsdienst Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafvordering (ministerie/minister van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid Unie van Waterschappen Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Vereniging van Nederlandse Gemeenten Verklaring omtrent het Gedrag vergunningverlening, toezicht en handhaving Voorzieningenrechter Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet bescherming persoonsgegevens Wet op identificatieplicht Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Wet milieubeheer Wet openbaarheid van bestuur Wet ruimtelijke ordening Wet rampen en zware ongevallen Werkloosheidswet 14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

17 1 Handhaving handhaving is meer dan het opleggen van sancties 1.1 Inleiding Wat is handhaving? Handhaving is elke (re)actie die erop gericht is de naleving van het bij of krachtens wet- en regelgeving geldende recht te bevorderen en te bewerkstelligen, zo nodig door het opleggen van sancties. Het gaat mede om het beïnvloeden van het gedrag van burgers (normadressanten) en heeft als doel normconform gedrag te bewerkstelligen. Dat begint in feite al met goede wetgeving en goede wetgeving begint met goed inzicht in gedrag. Om normconform gedrag te bevorderen, is duidelijke informatievoorziening en communicatie van groot belang. Handhaving betekent immers ook het hebben en onderhouden van contacten met de burger, het vormen van handhavingsbeleid, het verschaffen van informatie en voorlichting over het naleven van wet- en regelgeving, het houden van toezicht en het bespreken van normconform én normafwijkend gedrag met de burger. In ruime zin heeft handhaving ook betrekking op de interne organisatie binnen gemeenten, de samenwerking tussen de handhavingpartners, certificeringsmogelijkheden en andere slimme instrumenten. Handhaving is tevens onderdeel van het bredere veiligheidsbeleid in een gemeente. Het gaat daarbij om fysieke veiligheid en om sociale veiligheid. In deze zin gaat handhaving niet alleen om de harde kant, het opleggen van sancties, maar ook om (het creëren van) de randvoorwaarden. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 15

18 De VNG heeft de methode kernbeleid veiligheid ontwikkeld. Handhaving is een van de middelen die gebruikt worden bij het integrale veiligheidsbeleid. Zie voor meer informatie de handreiking: Kernbeleid Veiligheid, VNG, Den Haag Voor effectieve en integrale handhaving is het gezamenlijk ontwikkelen van beleid met interne en externe partners van groot belang. Een voorbeeld. De gemeente heeft vastgesteld dat het zwerfaval bij evenementen aangepakt moet worden. De gemeente wil een groene gemeente zijn met zorg en aandacht voor natuur- en recreatiegebieden en wil bewustwording realiseren bij de organisatoren en bezoekers. De gemeente hanteert verschillende methoden om haar doel te bereiken. Er wordt gezorgd voor voldoende afvalbakken bij evenementen om mensen te verleiden tot naleving. Er worden afspraken gemaakt met de organisatoren van evenementen over het schoon houden van het terrein en na afloop van het evenement worden de looproutes schoongeveegd. Bij constatering van overtredingen, zoals het weggooien van afval in de bermen, parken e.d. wordt direct proces-verbaal opgemaakt. handhaven is prioriteren Handhavingsbeleid Omdat het een gegeven is dat gemeenten niet beschikken over oneindige handhavings- en toezichtcapaciteit, zullen verantwoorde keuzes moeten worden gemaakt. Die keuzes zullen vertaald moeten worden naar handhavingsbeleid. Aan de hand van geformuleerde prioriteiten wordt bepaald wanneer, op welke wijze en aan de hand van welke instrumenten zal worden gehandhaafd. Vervolgens zal het beleid hierover bekend moeten worden gemaakt en zal dit beleid moeten worden uitgevoerd. Daarbij is vaak sprake van een voelbaar spanningsveld tussen de beginselplicht tot handhaving enerzijds en de onmogelijkheid om alle overtredingen op te merken en daar vervolgens tegen op te treden. In hoofdstuk 3 wordt hier verder op ingegaan. 16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

19 handhavings- opgave bepaalt handhavingscapaciteit Handhavingsorganisatie Een goede handhavingsorganisatie is cruciaal. Het opzetten van een goede organisatie is één, maar een organisatie moet ook nog worden bemenst. De ambtelijke capaciteit moet zowel kwantitatief als kwalitatief op voldoende niveau zijn om het handhavingbeleid goed te kunnen uitvoeren. Voor veel gemeenten is het lastig in te schatten hoeveel capaciteit nodig is, nog afgezien van de financiële (on)mogelijkheden. Een algemeen antwoord op de vraag welke capaciteit noodzakelijk is, is helaas niet te geven. De voor de handhaving benodigde capaciteit is afhankelijk van het te handhaven beleid, de relevante wet- en regelgeving waarop moet worden toegezien, de werkwijze en cultuur binnen een organisatie, het aantal bezwaar- en beroepszaken en de prioriteitstelling. Bij het bepalen van de ambtelijke capaciteit wordt veelal gebruik gemaakt van ervaringscijfers uit de eigen gemeente of van vergelijkbare gemeenten. Daarbij moet inzichtelijk worden gemaakt welke handelingen verricht moeten worden, zoals het formuleren en actueel houden van handhavingsbeleid, het uitoefenen van toezicht, het onderhouden van contacten in het veld en het waar nodig opleggen van sancties, de invordering en executie en het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures Belang van handhaving Waarom is handhaving noodzakelijk? Handhaving gebaseerd op doordacht handhavingbeleid is noodzakelijk om: 1 de naleving van democratisch vastgestelde regels te bewerkstelligen en te bevorderen; 2 beoogde beleidsdoelstellingen te behalen; 3 rechtszekerheid en gelijke behandeling van burgers te waarborgen; 4 geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en integriteit van bestuurders te bevorderen; 5 normvervaging tegen te gaan; 6 civiele claims van burgers wegens inadequate handhaving en onverzekerbare risico s tegen te gaan De rol van samenwerkingspartners Handhaving is steeds complexer en vraagt steeds meer van de gemeentelijke organisatie. Daarnaast geldt in het bijzonder in het omgevingsrecht, dat handhaving vaak een gemeente overschrijdend karakter heeft. Dit heeft onder andere geleid tot een interne en externe integrale aanpak. Dit houdt bijvoorbeeld in dat niet voor ieder afzonderlijk beleidsterrein handhavingbe- Vereniging van Nederlandse Gemeenten 17

20 belang van samenwerking leid wordt opgesteld en uitgevoerd, maar dat de handhaving van de beleidsterreinen op elkaar wordt afgestemd en dat gezamenlijke acties worden uitgevoerd. Samenwerking leidt ook vaak tot beter handhavingbeleid, tot betere handhavingresultaten, tot efficiënter werken en tot kostenbesparing. De daadwerkelijke mogelijkheden om in te grijpen zijn voor een gemeente die alleen werkt soms ook eenvoudigweg te beperkt. Partners zijn daarbij van groot belang. Denk aan andere overheden, woningcorporaties, politie, OM, brandweer, GGD, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Inspectie SZW, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Belastingdienst, douane en de burger zelf. Iedere partner heeft zijn eigen mogelijkheden om bij te dragen aan de naleving van de wet- en regelgeving. De samenwerking met partners is niet alleen interessant vanuit een oogpunt van slagvaardige handhaving. Ook vanuit een meer klantgerichte houding biedt samenwerking perspectieven. Op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het evenredigheidsbeginsel, zou zelfs beargumenteerd kunnen worden dat een betere afstemming noodzakelijk is tussen de toezichthouders bij de controlebezoeken aan bedrijven. Hierdoor wordt toezicht uitgeoefend op een minder belastende wijze dan wanneer alle instanties los van elkaar op verschillende tijdstippen komen controleren. handhaven in het omgevingsrecht In het omgevingsrecht is door de Commissie Mans geconstateerd dat fragmentatie van de handhavingorganisaties en de vrijblijvendheid in de samenwerking tussen verschillende organisaties het centrale probleem vormen voor de handhaving van het omgevingsrecht. Dit leidt tot grote en onrechtvaardige verschillen in de aanpak van de handhaving en in de behandeling van burgers en bedrijven. Ook is de aanpak van mobiele en ketenactiviteiten vrijwel onmogelijk. In de afgelopen jaren hebben de VNG, het IPO, de UvW en het Rijk (ministeries van IenM, Justitie, BZK) naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie Mans toegewerkt naar de instelling van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD/omgevingsdienst). Deze samenwerking is gericht op de modernisering van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Zie: Per 1 januari 2013 zijn er 28 RUD s gevormd en is het programma Uitvoering met ambitie (PUmA) gestopt. De directeuren van de omgevingsdiensten zijn 18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

21 RUD s verenigd in Omgevingsdienst NL. Het doel van Omgevingsdienst NL is het vormen van een platform voor kennis- en informatie-uitwisseling voor de omgevingsdiensten in Nederland. Zie: kwaliteitscriteria VTH wetsvoorstel VTH Via het kenniscentrum Infomil zijn de kwaliteitscriteria te vinden die gelden voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in het omgevingsrecht. Het doel van de kwaliteitscriteria is de uitvoering transparanter en voorspelbaarder te maken en een meer uniforme aanpak over het land te realiseren. De set kwaliteitscriteria 2.1 zal conform het wetsvoorstel VTH wettelijk worden vastgelegd. De ministerraad heeft op 1 februari 2013 het wetsvoorstel VTH aanvaard. Het wetsvoorstel betreft een wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarmee de afspraken die over dit onderwerp zijn gemaakt in de zogenoemde Package Deal (2009) wettelijk worden geborgd. Het voorstel is nu naar de Raad van State gestuurd voor advies. Daarna volgt parlementaire behandeling. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de uitvoering van VTH-taken verbetering behoeft. Incidenten als de brand bij Chemie Pack hebben de noodzaak daarvan nog eens onderstreept. Met bestuurlijke afspraken is inmiddels voortgang geboekt, maar in de praktijk blijken deze toch te vrijblijvend. Het wetsvoorstel voorziet er daarom in dat partijen gehouden worden aan de gemaakte afspraken. Het wetsvoorstel biedt nog geen tot in detail uitgewerkte regelingen. Wel bevat het grondslagen om bij amvb regels te kunnen stellen over een groot aantal onderwerpen zoals onder meer: samenwerking, onderlinge afstemming en prioriteitstelling; kwaliteit van uitvoering van VTH-taken; specifieke regels voor BRZO-RUD s (zie ook de brief van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur van 17 juni 2013 aan de staatssecretaris van IenM Veiligheid bij Brzo-bedrijven, verantwoordelijkheid en daadkracht op uitvoering van het basistakenpakket op regionaal niveau; gegevensuitwisseling. Zie: Vereniging van Nederlandse Gemeenten 19

22 informele aanpak De rol van de burger Normconform gedrag is groter naarmate de burger beter begrijpt waarom de gemeente een bepaald besluit neemt. Daarom is het zo belangrijk niet enkel schriftelijk te communiceren met de burger, maar met de burger in gesprek te gaan. Uit te leggen welke afwegingen aan de zijde van de gemeente worden gemaakt en waarom. De burger wil een eerlijke afweging ervaren en wil zoals iedereen serieus worden genomen. Burgers hebben rechtvaardigheid én goede informatie nodig om ambtenaren, politici en de overheid te kunnen vertrouwen en overheidsbesluiten te kunnen aanvaarden. De zogenaamde informele aanpak, een initiatief van het ministerie van BZK, zet in op het vergroten van het vertrouwen in de overheid door de gebruikelijke juridische focus op (mogelijke) conflicten om te zetten in een focus op het waar mogelijk oplossen van problemen en conflicten die de burger ervaart. Zie: misbruik van(proces)recht Zo wordt het door burgers in de praktijk als frustrerend ervaren wanneer bij ingediende klachten, handhavingverzoeken, bezwaren et cetera door gemeenten direct een formeel-juridische houding wordt ingenomen, zoals: u bent niet ontvankelijk, dus we luisteren niet naar u. Het lijkt op het eerste oog (te) tijdrovend om met iedere brievenschrijvende burger contact op te nemen en in gesprek te gaan, maar een gefrustreerde burger kost gemeenten nog veel meer tijd. Uiteraard zijn er burgers die, wat een gemeente ook doet, veel tijd zullen blijven kosten, maar dat zijn de uitzonderingen. In die gevallen waarin burgers hun ongenoegens spuien en gemeenten overspoelen met handhavingverzoeken (of andere verzoeken, zoals een Wobverzoek) met als ogenschijnlijk doel de gemeente met werk op te zadelen, komt de vraag op of deze burgers geen misbruik van (proces)recht maken. Dat is echter zelden het geval (zie bijvoorbeeld: ABRvS 12 december 2012, ECLI:NL:RvS:2012:BY5866). Een bijzonder geval is de notoire klager uit Dordrecht, die de gemeente uiteindelijk dwong zich tot de voorzieningenrechter te wenden met het verzoek om aan deze burger een verbod op te leggen om zich gedurende twee jaar vaker dan 10 keer per maand, met brieven, faxen of s tot de gemeente Dordrecht te richten, behalve voor zover deze brieven, faxen of s betrekking hebben op vergunningaanvragen door of namens hem ingediend, dan wel betrekking hebben op bezwaar- en beroepschriften van hem tegen beschikkingen die de gemeente Dordrecht aan hem heeft gericht, op straffe van verbeurte van een dwangsom. 20 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

23 De voorzieningenrechter van de rechtbank Dordrecht overweegt als volgt: Bevoegdheden (rechten) kunnen misbruikt worden. Art. 3:13 Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt hierover: 1. Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt. 2. Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen. 3. Uit de aard van een bevoegdheid kan voortvloeien dat zij niet kan worden misbruikt. Art. 3:13 BW maakt onderdeel uit van het vermogensrecht. De rechtsbetrekking tussen de gemeente Dordrecht en deze burger is echter niet vermogensrechtelijk, maar bestuursrechtelijk van aard. Ingevolge art. 3:15 BW vindt artikel 3:13 BW ook buiten het vermogensrecht toepassing, dit voor zover de aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet. De bestuursrechtelijke aard van een rechtsbetrekking staat er op zich niet aan in de weg dat ook in die verhouding een bevoegdheid kan worden misbruikt, door een burger jegens de overheid. Dit oordeel vindt bevestiging in eerdere jurisprudentie van zowel de civiele rechter als de bestuursrechter (vgl. Gerechtshof Arnhem 7 oktober 2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AR4836; Rechtbank Zutphen 30 december 2004, JB 2005/55; impliciet ook Vz. ABRvS 1999, JB 1999/ 268). bijzondere positie van de overheid Wel brengt de aard van de verhouding tussen overheid en burger mee dat minder snel mag worden aangenomen dat sprake is van misbruik van bevoegdheid dan in de verhouding tussen burgers onderling. De positie van de overheid verschilt immers wezenlijk van die van willekeurige burgers onderling. Aan de overheid komen bevoegdheden toe met een soms zeer verstrekkend karakter, die een willekeurige burger als regel niet pleegt te hebben, getuige alleen al het handhavend optreden door de gemeente Dordrecht ter zake van de illegale kamerverhuur door deze burger. Een Vereniging van Nederlandse Gemeenten 21

De VNG heeft de publicatie Handhaving door en voor gemeenten, een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk ontwikkeld.

De VNG heeft de publicatie Handhaving door en voor gemeenten, een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk ontwikkeld. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft VNG publicatie Handhaving door en voor gemeenten ons kenmerk ECGR/U201301370 Lbr.

Nadere informatie

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Besluitvorming Toezicht Sancties Rechtsgebied bestuursrecht oktober 2011 Rechtsgebied bestuursrecht Verhoudingen tussen bestuursorgaan/belanghebbende - stelt het bestuur is staat

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur

mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur Gemeenschappelijke Dienst Directie Juridische Zaken AJBZ mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur Telefoon 070 339

Nadere informatie

Bijlage 9: Begrippenlijst

Bijlage 9: Begrippenlijst Bijlage 9: Begrippenlijst Begrip Ambtelijke waarschuwing of constateringsbrief Beginselplicht tot handhaving Brief naar aanleiding van een controle waarbij wel een overtreding is vastgesteld. In de brief

Nadere informatie

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Besluit van de deken in het arrondissement Oost-Brabant van 11 mei 2016 tot vaststelling van de beleidsregel handhaving Wwft 2016 in het arrondissement Oost- Brabant De deken van de orde in het arrondissement

Nadere informatie

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG Doel van de beleidsregel preventieve dwangsom bij overlastgevend gedrag. Met deze preventieve dwangsom wordt getracht het gedrag van overlastgevende personen

Nadere informatie

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur Zaak: OB/001 Kenmerk: 00.061.063 Openbaarmaking onder kenmerk: Besluit tot openbaarmaking Besluit tot openbaarmaking van de besluiten

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE foto provincie Utrecht Versie: maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 Gebruik van de Leidraad... 3 Bestuursrecht... 3 Naamgeving... 3 Stappen... 4 Last onder dwangsom

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en II, dan wel aangewezen

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en lijst II, dan wel

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Beleidsregels Handhaving Opiumwet Oplegvel Informatienota Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr. 2009/2531 ZONDER

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 202 Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Omdat tijdens de controle overtredingen zijn geconstateerd hebben wij het voornemen u een last onder bestuursdwang op te leggen.

Omdat tijdens de controle overtredingen zijn geconstateerd hebben wij het voornemen u een last onder bestuursdwang op te leggen. Omgevingsdienst NZKG Retouradres: Postbus 209, 1500 EE ZAANDAM Bezoekadres: Ebbenhout 31 1507 EA Zaandam Leidseplein Beheer B.V. t.a.v. de heer M. J. C. de Vries Nieuwe Hemweg 5 E 1013 BG Amsterdam Postbus

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening elektronische kennisgeving uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 bijlage(n)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

DEEL III. Het bestuursprocesrecht

DEEL III. Het bestuursprocesrecht DEEL III Het bestuursprocesrecht Inleiding op deel III In het voorgaande deel is het regelsysteem van art. 48 (oud) Rv besproken voor zover dit relevant was voor art. 8:69 lid 2 en 3 Awb. In dit deel

Nadere informatie

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC.

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC. TOEZICHT EN/OF OPSPORING Jan Willem van Veenendaal MEC. Rechtshandhavingsystemen Onderwerpen: Iets over Bestuursrechtelijke bevoegdheden De sfeerovergang Iets over Strafrechtelijke bevoegdheden Toezicht

Nadere informatie

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW 1 ONDERWERP In deze notitie wordt kort het proces rond het opleggen van de bestuurlijke boete op basis van de Drank- en Horecawet beschreven, zoals toegepast door de Nederlandse

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van Houten; gelet op de artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

VMR Actualiteitendag

VMR Actualiteitendag VMR Actualiteitendag Handhaving - overtreder 20 maart 2014 mr. T.E.P.A. Lam advocaat Hekkelman Advocaten senior docent/onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen Begrip overtreder bij bestuurlijke handhaving

Nadere informatie

Naming & shaming. Juridische aspecten van actieve openbaarmaking van inspectieresultaten door de NVWA

Naming & shaming. Juridische aspecten van actieve openbaarmaking van inspectieresultaten door de NVWA Naming & shaming Juridische aspecten van actieve openbaarmaking van inspectieresultaten door de NVWA Barbara Mutsaers Advocaat bij AKD advocaten en notarissen Food Law Event Openbaarmaking Actieve openbaarmaking

Nadere informatie

LJN: BV6353,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 12/285 en 12/502

LJN: BV6353,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 12/285 en 12/502 LJN: BV6353,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 12/285 en 12/502 Datum uitspraak: 21-02-2012 Datum publicatie: 21-02-2012 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Voorlopige

Nadere informatie

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Valkenswaard; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Nadere informatie

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregels van de burgemeester van Valkenburg aan de Geul voor de uitvoering van artikel 174a van de Gemeentewet, dat de burgemeester de bevoegdheid

Nadere informatie

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

Uitspraken CRvB inzake boetes en overgangsrecht (in kader Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)

Uitspraken CRvB inzake boetes en overgangsrecht (in kader Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) Uitspraken CRvB inzake boetes en overgangsrecht (in kader Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) Inleiding Op 24 november 2014 heeft de CRvB de eerste uitspraak gedaan over boetes

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE De burgemeester van de gemeente Heeze-Leende; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te

Nadere informatie

Handhaving pensioenrecht

Handhaving pensioenrecht Handhaving pensioenrecht Vereniging voor Pensioenrecht, 18 juni 2014 Saskia Nuyten Rechter: toezicht op handelen DNB DNB: toezicht op naleving wettelijke eisen Uitvoerder: uitvoering met als minimum wettelijk

Nadere informatie

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten Inleidster Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten I: www.pellicaan.nl E: ellen.timmer@pellicaan.nl Kantoorintroductie Pellicaan Advocaten: Advocatuur nieuwe stijl Arbeidsrecht Ondernemingsrecht

Nadere informatie

Diner Omgevingswet: de juridische dimensie Toezicht en handhaving als nagerecht

Diner Omgevingswet: de juridische dimensie Toezicht en handhaving als nagerecht Titeldia Diner Omgevingswet: de juridische dimensie Toezicht en handhaving als nagerecht Prof. mr. G.A. van der Veen Advocaat AKD Rotterdam Hgl. milieurecht Rijksuniversiteit Groningen Omgevingsweb 3 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 44 Wet van 20 december 2007, houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van

Nadere informatie

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Opsterland Augustus 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Relevante wet en regelgeving blz. 3 2.1.

Nadere informatie

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht;

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht; ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 40 Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Nadere informatie

VERZONDEN - 1 SEP 2015

VERZONDEN - 1 SEP 2015 .Gemeente lemen Ons kenmerk Uw kenmerk Uw aanvraag Bijlagen Beh.ambtenaar Telefoonnummer Emailadres mr. D. Walraven 020-3144793 d.walraven@diemen.nl Aan Advocatenkantoor Kerpestein T.a.v. de heer G.M.

Nadere informatie

VMR Actualiteitendag Handhaving - beginselplicht 19 maart 2015

VMR Actualiteitendag Handhaving - beginselplicht 19 maart 2015 VMR Actualiteitendag Handhaving - beginselplicht 19 maart 2015 mr. T.E.P.A. Lam advocaat Hekkelman Advocaten senior docent/onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen Thema s Handhavingsbeleid Concreet zicht

Nadere informatie

DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet

DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet Gemeente Hof van Twente september 2013 De burgemeester van Hof van Twente gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, in overeenstemming met de

Nadere informatie

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN Burgemeester en wethouders van Velsen Overwegende dat bij besluit van 28 januari 2003 het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen en

Nadere informatie

Beleidsregels artikel 174a Gemeentewet (Wet Victoria)

Beleidsregels artikel 174a Gemeentewet (Wet Victoria) Beleidsregels artikel 174a Gemeentewet (Wet Victoria) Registratienummer: 13-8695 INLEIDING Gemeente Leeuwarden vindt het noodzakelijk dat structurele overlast vanuit en rond de woning wordt bestreden.

Nadere informatie

De deken van de orde in het arrondissement Amsterdam;

De deken van de orde in het arrondissement Amsterdam; Besluit van de deken in het arrondissement Amsterdam van 11 maart 2015 tot vaststelling van de beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Amsterdam De deken van de orde

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen De burgemeester van Vianen, Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

De Intentieverklaring.

De Intentieverklaring. De www.omwb.nl De De OMWB heeft, in samenwerking met gemeenten en provincie, een nieuwe manier van verlening ontwikkeld: De. In dit document maken we duidelijk hoe deze nieuwe manier precies werkt. De

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3698-22 Betreft zaak: natuurlijke persoon Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet

Nadere informatie

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

De loop van de procedure Op 1 juni 2007 hebben IGZ en CBP een bezoek gebracht aan het OZG Lucas in het kader van het hiervoor genoemde onderzoek.

De loop van de procedure Op 1 juni 2007 hebben IGZ en CBP een bezoek gebracht aan het OZG Lucas in het kader van het hiervoor genoemde onderzoek. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10= TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN AANGETEKEND Ommelander Ziekenhuis

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

Print deze uitspraak rechtsgebied. Kamer 2 - Milieu - Bestuursdwang / E-mail deze uitspraak

Print deze uitspraak rechtsgebied. Kamer 2 - Milieu - Bestuursdwang / E-mail deze uitspraak Essentie uitspraak: Indien in een inrichting meerdere overslag- of laad- en losgedeelten aanwezig zijn, mag per overslag- of laad- en losgedeelte maximaal 10.000 kilogram gevaarlijke stoffen tijdelijk

Nadere informatie

Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen

Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen Paragraaf 1 Algemeen Het college hanteert het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang en Peuterspeelzalen bij het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27433 1 oktober 2014 Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur

Nadere informatie

Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding.

Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding. Toelichting Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject Stap 1: aanwijzing (artikel 1.65, eerste lid en artikel 2.23, eerste lid van de Wko) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ;

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; Besluit 2013/D007 Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond van

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven gemeente Terneuzen 2014 De directeur van de DCMR Milieudienst

Nadere informatie

Handhaven voor inspecteurs

Handhaven voor inspecteurs Handhaven voor inspecteurs Sabine van den Hoek VNG Eveline Roijakkers/Mandy van Ommeren GG&GD Utrecht Wencke Thijssen gemeente Gouda 1 oktober 2013 Welkom en inleiding Wat gaan we bespreken? Wat is handhaven?

Nadere informatie

Damoclesbeleid Medemblik 2016

Damoclesbeleid Medemblik 2016 Damoclesbeleid Medemblik 2016 Bevoegdheid van de burgemeester tot sluiting van lokalen en woningen op grond van artikel 13b Opiumwet Zaaknummer: Z-11-69886 Damoclesbeleid gemeente Medemblik Aanleiding

Nadere informatie

AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis 070-8888500. last onder dwangsom. Geachte A,

AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis 070-8888500. last onder dwangsom. Geachte A, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis

Nadere informatie

We are Stibbe Tax specialists

We are Stibbe Tax specialists Risicomanagement met een juridische blik; wanneer is er sprake van compliance Anna Collignon 11 september 2014 Inhoudsopgave 1. Wat is compliance 2. Relevante wet- en regelgeving 3. Handhaving 4. Toezichtsmogelijkheden

Nadere informatie

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam Gemeente Loon op Zand De Burgemeester van Loon op Zand, overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder bestuursdwang toe te passen indien

Nadere informatie

3.3 Openbaarmaking Het ontsluiten van informatie op zodanige wijze dat een ieder de betreffende informatie kan inzien.

3.3 Openbaarmaking Het ontsluiten van informatie op zodanige wijze dat een ieder de betreffende informatie kan inzien. Bijlage 33 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Beleidsregel Openbaarmaking handhavingsbesluiten, Wobbesluiten en beslissingen op bezwaar De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is op grond van de Wet marktordening

Nadere informatie

Art. - Stuiting van de verjaring van de invorderingsbevoegdheid

Art. - Stuiting van de verjaring van de invorderingsbevoegdheid PB 2015/4 Art. - Stuiting van de verjaring van de invorderingsbevoegdheidd Publicatie PB: Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht Jaargang 6 Publicatiedatum 20-05-2015 Afleveringnummer 4 Artikelnummer

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; De raad van de gemeente.; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale

Nadere informatie

Openbare versie. Bijlage 1: Boetebeleid en handhavingsbeleid spam. 1. Inleiding

Openbare versie. Bijlage 1: Boetebeleid en handhavingsbeleid spam. 1. Inleiding Bijlage 1: Boetebeleid en handhavingsbeleid spam 1. Inleiding 1.1. De Telecommunicatiewet geeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) de bevoegdheid

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26146/2011014629 Betreft: beslissing op bezwaar inzake het besluit tot publicatie van het besluit betreffende het leveren van programmagegevens van de landelijke publieke

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving horeca en alcohol

Beleidsregels handhaving horeca en alcohol DE BURGEMEESTER VAN PAPENDRECHT Beleidsregels handhaving horeca en alcohol Toezicht en handhaving 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleiding... 3 1.1 Onderwerp... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Opzet... 3 Hoofdstuk II

Nadere informatie

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE Vastgesteld bij collegebesluit van 19 juni 2007, nr. 6a. Datum bekendmaking: 27 juni 2007. Datum inwerkingtreding: 28 juni 2007. Gemeenteblad

Nadere informatie

Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering

Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering Algemeen De Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent de mogelijkheid om bepaalde overtredingen te bestraffen met een bestuurlijke boete. Een bestuurlijke

Nadere informatie

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) / Bijlage 3.2 Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) 7 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Bevoegdheden op grond van artikel 172a Gemeentewet 2 Artikel

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Bestuurlijke boete of strafbeschikking Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

ECGR/U200901131 Lbr. 09/081

ECGR/U200901131 Lbr. 09/081 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Gemeentelijk optreden bij incidenten met honden naar aanleiding intrekking RAD uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U200901131

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 14 mei 2004 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 14 mei 2004 in het geding tussen: LJN: AT7485, Raad van State, 200405147/1 (Printbare versie) Datum uitspraak: 15-06-2005 Datum publicatie: 15-06-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij

Nadere informatie

Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen.

Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen. STAPPENPLAN 13b OPIUMWET Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen. Artikel 13b is toepasbaar

Nadere informatie

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur ennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur Wettelijke aders Milieu Specifiek Gesloten vragen Geen 70 minuten 55% + gokkans Deze toetstermen worden zo mogelijk specifiek bevraagd Onderwerp Artikel/begrip

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING 1. Inleiding Het tegengaan van heling is één van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Het is onderdeel van de aanpak van woninginbraak

Nadere informatie

Op grond van de verstrekte informatie concludeert het CBP dat de FAD voornemens is het Protocol op een aantal punten te wijzigen.

Op grond van de verstrekte informatie concludeert het CBP dat de FAD voornemens is het Protocol op een aantal punten te wijzigen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl Besluit inzake de verklaring omtrent de

Nadere informatie

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 De burgemeester van Twenterand; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegende: 1. dat artikel 13b lid 1 Opiumwet

Nadere informatie

Zaaknummer: HHVYT01. Bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking. Collegevoorstel

Zaaknummer: HHVYT01. Bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking. Collegevoorstel Collegevoorstel Inleiding Kleine ergernissen in het publieke domein, zoals overlast door loslopende honden, het verkeerd aanbieden van huisvuil, hinderlijk geplaatste uitstallingen en dergelijke zijn in

Nadere informatie

Handhavingsverordening PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Groesbeek gemeente Groesbeek 2015

Handhavingsverordening PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Groesbeek gemeente Groesbeek 2015 Handhavingsverordening PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Groesbeek 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET 1. DOEL Deze procedure beschrijft de lijn die door de gemeente Kaag en Braassem wordt toegepast om geconstateerde overtredingen van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Nota van de Burgemeester

Nota van de Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van de Burgemeester onderwerp Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer Burgemeester drs. Theo Weterings Datum besluit 30 augustus 201 6 inlichtingen C. Bremer (carola.bremer@haarlemmermeer.nl)

Nadere informatie

6 Handhavingsinstrumenten

6 Handhavingsinstrumenten 6 Handhavingsinstrumenten In het vorige hoofdstuk zijn de strategieën genoemd, die kunnen worden aangewend om de gestelde doelen te bereiken. In dit hoofdstuk worden de toe te passen handhavingsinstrumenten

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende

Nadere informatie

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14.

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14. Gemeente Hoogeveen AANTEKENEN Hotel Hoogeveen Beheer B.V./Hotel-Restaurant Hoogeveen Mathijsenstraat 1 7909 AP HOOGEVEEN DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten.

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten. Directie Grondgebied Openbare Ruimte Aan BTHV Datum - Opgesteld door, telefoonnummer Jan Abelen, Twan van Meijel Onderwerp Bestuurlijke strafbeschikking / Bestuurlijke boete Aanleiding Op 5 februari 2009

Nadere informatie