Visie op. Sector Release De impact op de marktrol Netbeheerder. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Netbeheerder. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV"

Transcriptie

1 Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Netbeheerder Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

2 Creating Business Ecellence. Together. Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels de zogenaamde Sector Releases sectorbreed wijzigingen in marktafspraken geïmplementeerd. In deze Sector Release is een aantal wijzigingen meegenomen die ook benoemd waren in Stroomopwaarts en daarom bevat Sector Release 2011 veel én omvangrijke wijzigingen. Ten dienste van de marktrol Netbeheerder heeft Zest Utilities in hoofdlijnen geïnventariseerd welke impact voorliggende wijzigingen hebben op organisatie, processen en systemen. 2

3 Creating Business Ecellence. Together. Sectorrelease 2011 Planning & Inhoud Bron : EDSN Sectorplanningscommissie 3

4 Creating Business Ecellence. Together. Impact op Netbeheerder De volgende onderdelen van de Sector Release 2011 raken in meer of mindere mate de organisatie, processen en systemen van de Netbeheerder: IC018a Afnamecategorie voor invoeding gas in regionale netten IC033c Registratie van productie-installaties aangesloten op het regionale net IC038a Toelichting complebepaling EB IC056 Procedure 'Einde levering' bij faillissement waarbij curator resp. bewindvoerder is aangesteld IC063 Profielcategorisering E-aansluitingen IC067 Uitwisselen negatieve volumes bij bemeten, niet telemetrie-aansluitingen IC068 Verbetering correctieproces meterstanden en verbruiken IC069 Meterstanden bij switch van G2C gasaansluitingen met jaaropname IC070 Update SJV E-aansluitingen met een E3 profiel IC071 Verbeteren werking E73/E74 IC072 Inhuizing op en aanleg zijnde aansluiting / uit bedrijf nemen aansluiting 4

5 Creating Business Ecellence. Together. Impact op Netbeheerder (vervolg) IC073 Verwijderen veld Drukniveau uit de stamgegevens van een aansluiting IC076 Aanbieden (niet-event)standen door leverancier aan netbeheerder IC077 Uniformeren switchen, Inhuizen en UIThuizen IC079 Geen wijzigingen E08 gasberichten IC081 Toelichting opleveren (niet volledige) stamgegevens 5

6 Creating Business Ecellence. Together. IC018a Afnamecategorie voor invoeding gas in regionale netten Binnen regionale netten bestaan klanten/aansluitingen die gas leveren aan het regionale net (o.a. stortgas/biogas). De verwachting is dat deze situaties in aantal zullen gaan toenemen. In het nieuwe marktmodel voor de Wholesale gasmarkt krijgen deze aansluitingen de aanduiding GIS of GIN (GasInvoeding Stuursignaal en GasInvoeding Niet stuursignaal). De nieuwe aanduidingen worden waarden in de afnamecategorie voor gasaansluitingen. Tijdens de invoering van het nieuwe marktmodel Wholesale gasmarkt wordt dit gezien als de enige benodigde aanpassing in het stambericht. In verband daarmee moet dit bericht dan geheel worden doorgetest In de Sector Release 2011 worden al een aantal domeinwaarden aangepast in het stambericht; het is eenvoudiger/goedkoper om dan gelijk deze nieuwe afnamecategorieën alvast mee te nemen vooruitlopend op het nieuwe marktmodel Wholesale gasmarkt De overige benodigde aanpassingen rond deze type aansluitingen (aan AR, CSS, allocatie & reconciliatie) worden meegenomen bij invoering van het nieuwe marktmodel Wholesale gasmarkt. De domeinwaarden voor de afnamecategorie in het stambericht wordt uitgebreid met de waarden GIS en GIN. Deze domeinwaarden worden niet gebruikt tot moment van invoering van het nieuwe marktmodel voor de Wholesale gasmarkt (tijdens of na invoering van de Sector Release 2011). Het veld meerdere schippers wordt geschrapt uit het stamgegevensbericht. Niet meedoen met de invoering van de nieuwe afnamecategorieën in de stamberichten leidt tot het volgende: in de testfase van de Sector Release 2011 kan de RNB niet meedoen met testscenario s waarin deze waarden worden gebruikt in verzonden stamberichten. En bij livegang van het nieuwe marktmodel wholesale gas zal de LV op dit punt niet aansluiten bij de rest van de markt. Kunnen gebruiken van de nieuwe afnamecategorieën in stamberichten en verwijderen veld meerdere schippers uit het genereren van dit bericht Verhinderen dat deze nieuwe waarden buiten testfase Sector Release gebruikt kunnen worden 6

7 Creating Business Ecellence. Together. IC033c Registratie van productie-installaties op het regionale net Decentrale productie installaties worden in een eigen register beheerd, het Productie Installatie Register (PIR). Het registreren dient door of met volmacht van de klant te geschieden. In het Aansluitingenregister zal per aansluiting m.b.v. Type Aansluiting moeten worden aangegeven of we te maken hebben met Productie, Combi of Afname. Indien Type Aansluiting Productie of Combi is, dan bevat het PIR, bij de unieke EANcode van de aansluiting, voor ieder apart geïnstalleerde en actieve productie-installatie een opsomming van de kenmerken van de productie-installatie, waaronder een eigen unieke EANcode. De unieke EANcodes zijn alleen in het PIR geregistreerd. De controle dat er geen overlap optreedt met het (C)AR dient etern gemanaged te worden. Het PIR dient gerealiseerd en geïmplementeerd te worden. Implementatie uiterlijk per eerstvolgende Sector Release. Alle unieke productie-installaties dienen in het PIR geregistreerd te worden De verantwoordelijke partijen dienen het bijbehorende proces op correcte wijze te implementeren en uit te voeren. Een centraal meldpunt wordt ingericht. Uitgeven unieke Eancode per productieinstallatie Registreren van productie-installaties Update AR op basis van PIR informatie Raadplegen PIR 7

8 Creating Business Ecellence. Together. IC038a Toepassing complebepaling EB Met de invoering van het Capaciteitstarief is voor een categorie aansluitingen (comple) totaal één keer heffingkorting mogelijk, in plaats van een heffingkorting per aansluiting. Op basis van een WOZ beschikking wordt vastgesteld of een verzameling aansluiting onder de complebepaling vallen. Door de overheid en de sector (LV s) wordt een lijst complebepalingen opgesteld en onderhouden (identiek aan werkwijze verblijfsfunctie) De netbeheerder registreert de waarde zoals deze is opgegeven door de actuele leverancier. De netbeheerder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het veld en controleert de consistentie met andere velden niet. Piekbelasting van resources gedurende invoering Foutieve aanlevering van waarden door LV s Foutieve verwerking van waarden door RNB Uitbreiding op het domein verblijfsfunctie in AR Verwerken van lijst complebepaling in het AR Uitbreiding van het huidige veld verblijfsfunctie met 3 waarden t.b.v. complebepaling: 10 = onderdeel van comple, geen verblijfsfunctie, 11 = onderdeel van comple met verblijfsfunctie, 22 = Code is alleen bedoeld voor 16A geschakeld net. Muteren AR (O.b.v. Input leveranciers) Uitbreiding communicatie (stamberichten 8

9 Creating Business Ecellence. Together. IC056 Procedure beëindiging levering bij faillissement Na faillissement van een natuurlijk persoon of rechtspersoon zal met de curator een afspraak gemaakt dienen te worden over verdere levering van Elektriciteit en/of gas Indien de curator (of bewindsvoerder) instemt met beëindiging van de overeenkomst(en) kan door betrokken partijen een verkorte afsluitprocedure gevolgd worden. Indien de curator (of bewindsvoerder) NIET instemt met beëindiging van de overeenkomst(en), kan iedere partij voor zich besluiten overeenkomst(en) op te zeggen Bij akkoord tot opzegging heeft LV telefonisch contact met de RNB met verzoek tot fysieke afsluiting. RNB sluit de aansluiting z.s.m. af RNB verwerkt de afsluiting binnen een dag na afsluiten in het AR. RNB verzendt stambericht met melding uit bedrijf / inactief naar alle betrokken marktpartijen Bij NIET akkoord tot opzegging door de curator, kan de RNB zelf overgaan tot afsluiten waarbij deze de marktpartijen daarover via reguliere kanalen informeert. Vertraging in afsluiten leidt tot netverlies Mogelijke claim indien RNB niet beschikt over een schriftelijke instemming van curator/bewindvoerder bij versnelde afsluiting Communicatie met leverancier en (i.g.v. GV) met MV Planning van fysieke afsluiting 9

10 Creating Business Ecellence. Together. IC063 Profielcategorisering E-aansluitingen De huidige profielindeling/profielcategorieën voor E-aansluitingen met een aansluitwaarde <= 380A zijn niet eenduidig genoeg gedefinieerd. De huidige definities lijken deels verbonden met de keuze die de klant maakt m.b.t. wel/niet gebruik maken van een mogelijk dubbele tarief. Het kan in de praktijk voorkomen dat een aansluiting de profielcategorie heeft van een dubbeltarief terwijl de klant er bij de leverancier voor heeft gekozen om als enkeltarief afgerekend te worden. Bij nieuwe aansluitingen/meetinstallaties wordt de profielcategorie deels arbitrair door de netbeheerder bepaald. Het niet tijdig klaar zijn met het inventariseren van welke aansluitingen moeten veranderen (inclusief het verzamelen van hun gezamenlijke SJVwaarde). ICT-middelen die wellicht niet berekend zijn op de potentieel grote hoeveelheid stamgegevensberichten die verstuurd moeten worden door de RNB s. Processen rond in gebruik name nieuwe aansluitingen/meetinstallaties niet goed ingeregeld hebben om consequent gebruik te maken van de nieuwe definities. De definities van de profielcategorieën voor aansluitwaarden <= 380A worden aangepast/aangescherpt. Daarbij worden de definities toegespitst op de technische mogelijkheid van de meter. De RNB s worden na de wijziging geacht de profielcategorie te gebruiken die past bij de technische mogelijkheid van de meter. De verandering gaat in per 1 januari Voor alle bestaande aansluitingen zullen de profielcategorieën worden aangepast indien de nieuwe definities dit vereisen. Per 1 januari 2011 zullen alle betrokken marktpartijen per gewijzigde aansluiting op de hoogte worden gebracht van de wijziging (aanname: middels stamgegevensberichten (staat niet epliciet in de issuetekst). Eén maand voor de wijziging (1 december 2010) moeten de LV s/pv s weten welke aansluitingen gaan wijzigen en wat de som van hun SJV s zijn. Inventariseren van de te wijzigen aansluitingen met SJV Initiële correctie van bestaande aansluitingen Versturen stamgegevensberichten met gewijzigde profielcategorieën. Bij nieuwe aansluitingen/meetinstallaties goed inregelen van bepaling profielcategorie o.b.v. nieuwe definities Nieuwe definities verankeren in de organisatie 10

11 Creating Business Ecellence. Together. IC067 Uitwisselen neg. volumes bij bemeten, niet TM-aansluitingen In een normale situatie zal een latere meterstand hoger zijn dan een voorgaande meterstand. In een aantal situaties kan het echter ook voorkomen dat er een meterstand wordt afgelezen die lager is dan voorgaande meterstand(en). Communicatie van negatieve volumes was al wel mogelijk voor RNB s die werken met Edine-berichten. Voor RNB s die gebruik maken van EDSN-berichten was dit geblokkeerd. Het toestaan van negatieve volumes maakt het mogelijk om volumecorrecties goed uit te voeren. Netbeheerders, die negatieve volumes willen communiceren, kunnen dat doen middels de reguliere berichten. Netbeheerders kunnen voor de meterstandcorrectie conform HD205f er voor kiezen om geen negatieve volumes te communiceren, zij sturen een herzien positief verbruiksbericht. Na invoering van de Sector Release zullen negatieve volumes gecommuniceerd worden. Indien de eigen systemen hierop nog niet zijn aangepast zullen dus berichten met volumeaanpassingen gemist worden. Indien de systemen deze negatieve volumes niet aan kunnen zullen de verbruiken niet juist geregistreerd worden. Dan bestaat er kans op foutieve facturatie en veel meer klachten en/of vragen van klanten. Mogelijke foutieve registratie van decentrale opwek en daarmee verkeerde opgave tbv subsidies Bij de uitwisseling van negatieve Gas-volumes dient zowel het Normaalverbruik als ook het Calorisch gecorrigeerd verbruik gecommuniceerd te worden Een vastgesteld negatief volume wordt ook als zodanig in de reconciliatie verwerkt Indien de standaardjaarverbruikberekening ten gevolge van het negatieve volume leidt tot een negatief standaardjaarverbruik, blijft het standaardjaarverbruik ongewijzigd. Issue HD159 komt te vervallen. Negatieve volumes toelaten in de interne processen Reconciliatie proces aanpassen op negatieve volumes 11

12 Creating Business Ecellence. Together. IC068 Verbetering correctieproces meterstanden & verbruiken Correctie van meterstanden en bijbehorende verbruiken zijn één van de grote knelpunten in huidige energiemarkt In het nieuwe marktmodel wordt een basis gecreëerd voor het oplossen van het probleem door het omdraaien van de meetketen Het nieuwe marktmodel is uitgesteld, maar gezien de impact van dit onderwerp op de facturatie naar de klant (kleinverbruiker) wordt het niet verantwoord geacht om een verbetering op dit gebied veel langer uit te stellen De inspanning voor het corrigeren van standen en volumes wordt verplaatst van tijdens het reconciliatieproces naar ervóór. De reconciliatievenster voor E wordt met 3 maanden verschoven; volumes voor E doen pas na 3 maanden mee aan het reconciliatieproces. Deze loopt dan door tot 20 maanden (i.p.v. 17 maanden nu). Het reconciliatieproces van G biedt al voldoende ruimte en zal daarom niet aangepast worden. Bij mutatieprocessen (switchen, verhuizen, einde levering) is de LV de initiërende partij. In dit geval neemt de RNB de stand over en communiceert dit op gebruikelijke manier naar de betrokken partijen. Bij periodieke standen is de RNB de initiërende partij. De tegenpartij heeft tot 20 werkdagen voor het dispuutvrij worden van een stand de tijd om deze in dispuut te trekken. De tegenpartij kan de oude leverancier zijn, maar ook de RNB (bij leegstand). De RNB helpt waar nodig bij identificatie initiërende partij. Het in dispuut brengen en afhandelen gaat middels bilateraal overleg. Spelregels: DPM Dispuut over standen KV met bijbehorend beslistabel Initiërende LV levert uiterlijk 5 dagen vóórdat de stand dispuutvrij wordt de overeengekomen standen middels een voorgestelde standbericht. De RNB verstuurt binnen 5 werkdagen een update met de overeengekomen standen middels gebruikelijke berichten In de gevallen waarbij de RNB de wederpartij is (leegstand/periodieke standen): Processen niet ingesteld op de nieuwe situatie m.b.t. disputen waardoor disputen niet tijdig opgepakt worden gezien de nieuwe dispuutperiode. Processen niet ingesteld om de dispuutperiode te handhaven; voorgestelde standen uit disputen die te laat worden ingediend door de initiërende leverancier worden niet als te laat herkend door de RNB Processen niet voorbereid op de vraagbaak rol in gevallen dat de wederpartij niet weet wie de initiërende leverancier is. Kunnen initiëren van disputen bij leegstand en periodieke standen Kunnen herkennen en weigeren van voorgestelde standen uit disputen die te laat zijn Vraagbaak rol kunnen invullen in gevallen voor wederpartijen die niet weten wie de initiërende leverancier is 12

13 Creating Business Ecellence. Together. IC069 Meterstanden bij switch G2C G-aansluitingen met jaaropname De geïntroduceerde G2C aansluitingen zijn in feite grootverbruikaansluitingen (GV s) die (in afwijking op andere GV s) in feite jaaropname kennen. Zoals alle GV-klanten hebben klanten met G2C aansluiting recht op het kiezen van hun eigen meetverantwoordelijke (MV). Als deze klanten een eigen MV hebben gekozen, dan heeft deze MV geen inzicht in tussentijdse mutaties. In de huidige marktmodel stelt de RNB de standen vast bij switchen, verhuizingen en eindelevering. Dit is middels schatting bij G2C klanten een uitdaging omdat juist deze klanten vaak een zeer afwisselende verbruikspatroon kennen gedurende het jaar. Het is zonder een gedegen oplossing niet mogelijk om een goede mutatiestand te bepalen om zo de oude en nieuwe partijen bij een mutatie van correcte standen/verbruiken te voorzien. Door het niet zelf bepalen van het verbruik vóór een mutatie door de RNB, zullen dikwijls niet-reële verbruiken gecommuniceerd worden naar oude LV s. Door het niet zelf bepalen van het verbruik na een mutatie door de RNB, zullen verkeerde verbruiken (inclusief verbruik vóór mutatie) van de MV overgenomen worden en naar de nieuwe leverancier worden gecommuniceerd. Als de RNB de LV niet houdt aan haar verplichting harde mutatiestanden aan te leveren, is het niet mogelijk om correcte verbruiken te bepalen vóór en na de mutatie. De RNB wordt verantwoordelijk voor het opsplitsen van het verbruik in een deel voorafgaand aan de mutatie en een deel na de mutatie. De LV wordt verplicht om harde mutatiestanden op te leveren (klant afgelezen of fysiek uit-/afgelezen). Hierbij is het taak van de leverancier om de klant degelijk te informeren over het belang van deze standen. De RNB houdt de LV aan haar verplichting. Op basis van de mutatiestand kan de RNB de juiste verbruik berekenen tot aan de mutatie. Aan het reguliere einde van de verbruiksperiode ontvang de RNB een stand en verbruik van de MV. Door het verschil te bepalen tussen deze stand en de mutatiestand zal de RNB zelf het verbruik bepalen vanaf de mutatie (en het verbruik van de MV negeren i.p.v. regulier overnemen). De RNB zal dit zelf bepaalde verbruik communiceren naar de nieuwe LV via de bestaande berichtenverkeer. Controle of er harde standen zijn doorgegeven door LV bij mutaties bij G2C klanten Bij G2C alleen o.b.v. harde standen bepalen en communiceren van het verbruik vóór mutatie Bij G2C met een mutatie zelf het verbruik na mutatie o.b.v. harde standen bepalen en communiceren 13

14 Creating Business Ecellence. Together. IC070 Update SJV E-aansluiting met E3 profiel In de huidige versie van de meetcode wordt omschreven hoe de RNB het SJV moet berekenen. De kleinst mogelijke verbruiksperiode die gebruikt mag worden voor het (her)bepalen van dit SJV is vastgesteld op 120 dagen. Bij aansluitingen met een E3 profiel is het verbruik vaak sterk seizoensgebonden. Een SJV gebaseerd op 120 dagen kan een sterk vertekend beeld opleveren. In de meetcode staat daarom dat de RNB bij E3 aansluitingen naar beste inzicht dient in te schatten. Veelal wordt hierbij gebruik gemaakt van de gemiddelde SJV van deze profielcategorie. Deze methode doet echter geen recht aan de heterogeniteit van deze klantgroep. De meetcode wordt aangepast. Er komt een vermelding in dat de minimale verbruiksperiode bij E3 profielen voor het bepalen van de SJV 345 dagen is. De RNB moet deze methodewijziging implementeren. Bij alle andere marktpartijen verandert er niets op gebied van organisatie, processen of systemen. De door de RNB aangeleverde SJV s voor E3 klanten zullen stabieler zijn. Bij het niet (tijdig) implementeren van de wijziging, zal de RNB in gebreke zijn naar de markt toe. Omgaan met de uitzonderingsituatie van E3 profielen 14

15 Creating Business Ecellence. Together. IC071 Verbetering werking E66, E73, E74 en MSCons De meetdatastatussen die de meetcode passen niet 1-op-1 op de statussen die kunnen worden weergegeven in de E66 en MSCons berichten Het kan daarom voorkomen dat Meetverantwoordelijken (MV s) de E66 niet op dezelfde manier toepassen De MSCons berichten kunnen de gerepareerde status niet weergeven Bij het invoeren van de E73 en E74 berichten t.b.v. meetdatareclamaties zijn niet voldoende (en/of de juiste) statussen ingevoerd Met name status E0A levert het grote probleem dat niet te zien is of de reclamatie stamdata of meetdata betreft. Hierdoor is het voor de regionale netbeheerder (RNB) niet te bepalen of de PV-partij wel/niet een tegenvoorstel moet doen en of de reclamatie wel/niet moet worden doorgespeeld aan de MV via een E73. (a) Tijdelijke oplossing E66 en MSCons: Het gebruik/definitie van bestaande statuscodes wordt zodanig veranderd dat er een unieker en eenduidiger weergave ontstaat van de in de meetcode onderkende situaties. (b) Definitieve oplossing E66 en MSCons: Er worden nieuwe statuscodes geïntroduceerd (1 nieuwe per bericht) die ervoor zullen zorgen dat de bijna unieke situatie uit de tijdelijke oplossing volledig uniek wordt. (c) Oplossing E73 en E74: Er wordt een nieuwe reclamatiecode geïntroduceerd. De bestaande en nieuwe reclamatiecodes worden ge(her)definieerd. Op die manier wordt het o.a. volledig duidelijk of de reclamatie wel/niet betrekking heeft op de meetdata (met daaraan gekoppeld de helderheid of de PV-partij een tegenvoorstel moet doen en of de RNB de reclamatie via een E73 moet doorspelen naar de MV. In de Sector Release worden alleen punten (a) en (c) meegenomen. Punt (b) volgt in een later stadium. Het niet tijdig invoeren van de nieuwe definities en statussen in processen zorgt ervoor dat de RNB de communicatie van marktpartijen niet goed zal interpreteren en/of de juiste communicatie op de juiste manier kan initiëren. Het niet tijdig invoeren van de nieuwe statussen in systemen door de RNB kan lijden tot systemen die vastlopen en/of berichten weigeren die feitelijk goed zijn. Implementeren nieuwe situatie rond E66 en MSCons Implementeren nieuwe situatie rond E73 en E74 15

16 Creating Business Ecellence. Together. IC072 Inhuiz. in aanleg zijnde aansl./uit bedrijf nemen aansl. In het huidige marktmodel kent men 2 fysieke statussen van een aansluiting: 000 aangesloten en 001 afgesloten. In diverse processen en situaties blijken deze 2 statussen niet voldoende. Ze leiden tot niet eenduidige werkwijzen in gevallen van inhuizing of (tijdelijk) uit bedrijfname (o.a. bij de RNB). Er komen 4 nieuwe logische statussen ter vervanging van de huidige statussen: In aanleg, In bedrijf, Uit bedrijf en Gesloopt Het veld Fysieke status in de stamgegevens wordt uitgebreid met 4 domeinwaarden die overeenkomen met de genoemde statussen. LV s kunnen inhuizen op In aanleg zijnde aansluitingen. De levering begint zodra de status veranderd in In bedrijf. Zodra de status van een aansluiting veranderd naar In bedrijf, gaat de capaciteitstarief van start en wordt de aansluiting opgenomen in het allocatieproces. De netbeheerder verzendt dan (behalve de stamgegevensbericht ook) een meetdatabericht. Bij de statussen In aanleg, Uit bedrijf en Gesloopt zijn niet alle gegevens in het stamgegevensbericht verplicht. Zodra een status van In bedrijf veranderd naar Uit bedrijf of Gesloopt stuurt de RNB (naast de stamgegevensbericht ook) een meetdatabericht. Dan stopt de capaciteitstarief en wordt de aansluiting niet meer meegenomen in het allocatieproces Bij Uit bedrijf kan de LV eventueel een uithuizing indienen om uit het AR verwijderd te worden. Wanneer een aansluiting status Gesloopt heeft bereikt, kan het niet meer een ander status krijgen en is berichtenverkeer niet meer mogelijk. Niet tijdig correct implementeren van de nieuwe statussen heeft tot gevolg dat de RNB niet kan aansluiten bij de rest van de markt. Er kan dan grote verwarring ontstaan bij de marktpartijen omtrent de status van de aansluiting. AR en stamgegevensberichten uitbreiden met 4 nieuwe domeinwaarden Status(wisselingen) inbouwen in levenscyclus van de aansluiting Berichtenverkeer m.b.t. status(wisselingen) inbouwen in levenscyclus van de aansluiting (stamgegevens- & meetberichten) Start/stop van capaciteitstarief en allocatie m.b.t. aansluiting inbouwen in levenscyclus van de aansluiting Correcte afhandeling van inhuisverzoeken tijdens status In aanleg Correcte afhandeling van uithuisverzoeken tijdens status Uit bedrijf AR Synchronisatieproces aanpassen aan de 4 nieuwe domeinwaarden. 16

17 Creating Business Ecellence. Together. IC073 Verwijderen veld drukniveau uit stamgegevens van gasaansluitingen In de gasdistributie wordt gesproken over hoge en lage druk aansluitingen. Dit kenmerk is ook aanwezig in de stamgegevens van de aansluiting die de netbeheerder naar de leverancier (en shipper) en meetverantwoordelijke stuurt. Het onderscheid tussen HD en LD is ooit geïntroduceerd in het gebruikte calculatieschema van Gasunie, om als tariefdrager een afwijkend m 3 - tarief tussen HD en LD aansluitingen te kunnen hanteren voor het landelijke en het regionale transport. Met invoering van het capaciteitstarief is het onderscheid HD en LD niet meer nodig, omdat de rekencapaciteit, indien juist en compleet gevuld door de RNB, voldoende informatie geeft over de in rekening te brengen capaciteit zonder hier verder nog aan te hoeven rekenen. Het niet verwijderen van het veld drukniveau kan leiden tot een storing in het berichtenverkeer. Verwijderen veld drukniveau (HD/LD) Het veld drukniveau (HD/LD) wordt uit de stamgegevens (stamgegevensbericht) verwijderd. 17

18 Creating Business Ecellence. Together. IC076 Aanbieden (niet-event)standen door leverancier aan netbeheerder De leveranciers krijgen de mogelijkheid om standen aan de netbeheerder voor te stellen zodat deze worden opgenomen in de meetreeks. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om standen van de klant of via uitlezing van de slimme meter. De leverancier heeft nu al de mogelijkheid om bij events als leverancierswitch, in/uithuizen standen voor te stellen aan netbeheerders Na invoering van het capaciteitstarief zijn meterstanden en verbruiken niet meer van belang voor het facturatieproces van de netbeheerder, het financieel belang van juiste standen en correcte validatie van standen ligt vrijwel alleen bij de leverancier. Indien de systemen en processen van de netbeheerder niet tijdig aangepast zijn om om te kunnen gaan met het gewijzigde proces en de nieuwe waarde, kan dit tot ongewenste uitval en daarmee handmatige activiteit leiden. Het kunnen ontvangen, valideren en verwerken van voorgestelde niet-event standen Het kunnen versturen van vastgestelde nietevent standen Leveranciers kunnen niet-event standen voorstellen middels een (1)300- bericht (Edine: UTILTS E30) met opnamereden niet-event stand Netbeheerders passen op de voorgestelde niet-eventstanden de 50/200 validatieregels toe. Indien de netbeheerder dergelijke voorgestelde standen vaststelt, stuurt de netbeheerder binnen 5 werkdagen na ontvangst van bovengenoemd 300 bericht met voorgestelde meterstanden van de leverancier, een voor bericht met de vastgestelde meterstanden naar de marktpartijen. Alleen de actuele leverancier kan een voorgestelde stand aanbieden Leveranciers kunnen maimaal 4 maal per jaar een stand aanleveren. Het kunnen verzenden berichten Afwijzing voorgestelde standen bij afwijzing voorgestelde niet-event standen 18

19 Creating Business Ecellence. Together. IC077 Uniformeren switchen, INhuizen en UIThuizen In het programma Stroomopwaarts zijn t.b.v. het nieuwe marktmodel afspraken gemaakt over de (minimale en maimale) indientermijnen voor de verzoeken leverancierswitch, inhuizing en uithuizing voor kleinverbruikaansluitingen. Teneinde reeds in het huidige marktmodel van de voordelen van uniforme indientermijnen te profiteren en de uitval a.g.v. kruisende processen te minimaliseren, is besloten in het huidige marktmodel de indientermijnen van de verzoeken leverancierswitch, inhuizing en uithuizing van kleinverbruikaansluitingen te wijzigen. Omdat de indientermijnen korter worden, hebben marktpartijen minder belang bij het ontvangen van geprognosticeerde stamgegevens en vervalt dit berichttype. De indientermijnen van een verzoek tot leverancierswitch, inhuizing en uithuizing voor een kleinverbruikaansluitingen wijzigen in: Leverancierswitch: 20 wd. - 1 wd. voor mutatiedatum Uithuizing: 20 wd.- 1 wd. voor mutatiedatum Inhuizing: 20 wd op mutatiedatum zelf De voorkeursindientermijnen voor kleinverbruikaansluitingen m.u.v. multisite kleinverbruikaansluitingen wordt voor een inhuizing 2 werkdagen voor mutatiedatum en voor de leverancierswitch en uithuizing 1 werkdag voor de mutatiedatum. De netbeheerder verstuurt geen geprognosticeerde stamgegevens meer na wijziging van een marktpartij in het aansluitingenregister, maar verzendt stamgegevens de werkdag ná de wijziging van een marktpartij in het aansluitingenregister. Een onjuiste implementatie van de wijziging in indientermijnen leidt tot ongewenste uitval en tot vragen en klachten van marktpartijen. De herstelacties die hiervoor nodig zijn, doen de (rework)kosten voor de netbeheerder stijgen. Wanneer de netbeheerder de verzoeken van leveranciers voor leverancierswitches, inhuizingen en uithuizingen niet correct verwerkt, kan dit leiden tot leegstand van de aansluiting en daarmee tot directe kosten voor de netbeheerder (onterechte afsluiting, netverlies). Wanneer de netbeheerder de verzoeken van leveranciers voor leverancierswitches, inhuizingen en uithuizingen niet correct verwerkt, kan dit leiden tot een onjuiste allocatie en reconciliatie, waar marktpartijen de netbeheerder op zullen aanspreken. Controles op toepassing van indientermijnen door marktpartijen aanpassen Voorrangsregels van berichtenverkeer (kruisende processen) opnieuw implementeren Afhandeling van berichtenuitval reorganiseren Verzenden van stamgegevens de werkdag na de wijziging van een marktpartij in het aansluitingenregister implementeren Geen geprognosticeerde stamgegevens meer versturen 19

20 Creating Business Ecellence. Together. IC079 Geen wijziging E08-Gasberichten De bericht E08 heeft als doel het uitwisselen van meter-stamgegevens tussen de meetverantwoordelijke (MV) en de regionale netbeheerder (RNB). De E08 bericht bestaat uit internationaal (door Ebi) gestandaardiseerde bouwstenen. Ondermeer de toegestane waarden die velden mogen hebben zijn gestandaardiseerd; Qualified Data Types (QDT). Initieel is specifiek voor Edine/Nederland een waarde gereserveerd voor de G-waarde; M01. In 2008 heeft Ebi de specifieke Nederlandse waarde rechtgetrokken met de internationale waarde; in de nieuwe QDT-lijst is de waarde E26 van toepassing op de G-waarde. De nieuwe QDT-lijst is door de sector niet officieel geïmplementeerd in een Sector Release. Sommige marktpartijen hebben op zichzelf de nieuwe QDT-lijst wel geïmplementeerd, met alle technische consequenties van dien. Het niet terugdraaien van de implementatie van de nieuwe QDT-lijst door de RNB zal de nu bestaande technische miscommunicatie doen voortbestaan bij het verwerken van E08 berichten. Terugdraaien geïmplementeerde QDT-lijst uit verwerking E08 bericht In de sector is besloten dat de partijen die de nieuwe QDT-lijst hebben geïmplementeerd dit z.s.m. moeten terugdraaien (in ieder geval vóór de invoering van de Sector Release 2011). In de daaropvolgende Sector Release zullen allen partijen de nieuwe QDT-lijst gelijktijdig implementeren. 20

21 Creating Business Ecellence. Together. IC081 Toelichting opleveren (niet volledige) stamgegevens Met de invoering van een aantal issues, zoals IC072, worden ook stamgegevens gezonden als nog niet (alle) velden en rollen bekend zijn. Tevens kunnen stamgegevens worden opgevraagd van nog niet actieve aansluitingen. Dit kan ook betekenen dat op moment van zenden (nog) niet alle (soms verplichte) gegevens (definitief) bekend zijn. In deze issue wordt per veld in het stamgegevensbericht aangegeven of het altijd verplicht is (V), of de vulling ervan afhankelijk is van een ander veld (A) of dat het optioneel is (O); het VAO-patroon. Wanneer de netbeheerder niet tijdig deze veranderingen doorstuurt, zullen er misinterpretaties of technische fouten ontstaan naar ontvangende partijen toe die al wel het nieuwe VAO-patroon verwachten. Het VAO-patroon van de velden in het stamgegevensbericht wijzigt. Enkele velden worden wel/niet verplicht (o.a.) afhankelijk van de fysieke status van de aansluiting. De AR moet (als databron van het stamgegevensbericht) dit nieuwe patroon ondersteunen. Ook moeten mogelijk processen die deze gegevens produceren aangepast worden. Verder moeten de systemen die het stamberichten samenstellen correct om kunnen gaan met het nieuwe patroon. Aanpassen AR om het nieuw VAO-patroon te kunnen ondersteunen (of zelfs af te dwingen) Implementeren van het nieuwe VAO-patroon in berichtensysteem bij het genereren van een stamgegevensbericht. Processen moeten op de juiste momenten ervoor zorgen dat verplicht (geworden) gegevens aangeleverd worden 21

22 Creating Business Ecellence. Together. Wat kan Zest Utilities voor u betekenen? Met inbreng van haar gedetailleerde sectorkennis ondersteunt Zest Utilities u graag bij het implementeren van de Sector Release 2011 met: Quick scans Impactanalyses Businesstransitie Proces(her)inrichting Procesmanagement Dataschoning en verrijking Trainingen en workshops Programma- en projectmanagement Functionele ontwerpen Acceptatietesten Quality Assurance Functioneel beheer

23 Creating Business Ecellence. Together. Contact Als u in gesprek wilt gaan over de impact van de Sector Release 2011 op úw organisatie, neem dan contact op met: Henk Smit (manager Services Development) Zest Utilities BV Floridalaan 4b 3404 WV IJsselstein Postbus AG IJsselstein T +31 (0) F +31 (0) E I

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Leverancier. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Leverancier. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Leverancier Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Creating Business Ecellence. Together. Aanleiding en doel Periodiek

Nadere informatie

Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together

Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels de zogenaamde Sector Releases sectorbreed wijzigingen

Nadere informatie

Visie op najaarsrelease Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together

Visie op najaarsrelease Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels de zogenaamde Sector Releases sectorbreed

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime

Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime De impact op de marktrollen shipper, leverancier en regionale netbeheerder Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 6.0 22 februari 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS. Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel ALV NEDU 20160120-008.2.3 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 8.0 20 januari 2016 Versiebeheer

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 117 Versiebeheer Versie

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen GROOTVERBRUIK Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen GROOTVERBRUIK Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 4.0 25 januari 2012 Pag.

Nadere informatie

Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen

Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen Impact op administratieve processen netbeheerders 21 november 2013 Aanleiding Naar aanleiding van Kamervragen over de zogenaamde liegende gasmeter heeft NMa

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Status Vastgesteld door ALV Versienummer 1.0 Versiedatum 27 november

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 9.0 14 januari 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Visie op de Warmtewet

Visie op de Warmtewet Visie op de Warmtewet De impact op Warmtebedrijven Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Aanleiding en doel Aanleiding In 2004 is de kleinverbruikersmarkt voor elektriciteit

Nadere informatie

Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV

Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV Status Vastgesteld Versienummer 1.0 Versiedatum 7 november 2013

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21412 11 mei 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, met kenmerk ACM/DC/2016/202148, houdende

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik ALV NEDU 20170118-008.1.2 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 9.0 18 januari 2017 Versiebeheer V. Naam

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 25 januari

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 7.0 22 november 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme Status Vastgesteld ALV NEDU

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/128 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/125 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie 0.1

Nadere informatie

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374 Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59466 9 november 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 27 oktober 2016, kenmerk ACM/DC/2016/206237, tot

Nadere informatie

Bijlage Marktverkenning Centralisatie. Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R

Bijlage Marktverkenning Centralisatie. Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R Bijlage Marktverkenning Centralisatie Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R Achtergrondinformatie Centralisatie MDP, A&R, MDT Datum 27-02-2015 1 Inleiding Regionale netbeheerders hebben hun activiteiten

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 25 januari 2012 Pag. 1 van 38 Versiebeheer

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 41 Versiebeheer

Nadere informatie

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Erratumlijst v7.0 changes # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM Gegevensuitwissel Pagina 12 Paragraaf 3.4.2 "Response vraag stamgegevens van

Nadere informatie

5a.6 Gaskwaliteitsmeting ten behoeve van uitvoering B5.6.9 Allocatievoorwaarden Gas

5a.6 Gaskwaliteitsmeting ten behoeve van uitvoering B5.6.9 Allocatievoorwaarden Gas Ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt van 12 oktober 2016, kenmerk ACM/DE/2016/205832, tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b en artikel 22, eerste lid, van de Gaswet,

Nadere informatie

Rol EDSN in de energiesector

Rol EDSN in de energiesector Rol EDSN in de energiesector Drs Gerrit Fokkema Manager Architectuur, Produkten en Services 15 november 2012 Agenda De energiemarkt Communicatie in de markt Rol EDSN Positie keten Diensten EDSN Energie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN:

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN Diensten 2013 U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN B.V. Baarnsche Dijk 4D 3741 LR Baarn Telefoon +31 (0)35 54 80 180 Telefax +31 (0)35 54 80 184 E-mail

Nadere informatie

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.enduris.

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.enduris. Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting www.enduris.nl Wanneer wordt u aangemerkt als grootverbruiker? U valt

Nadere informatie

oelfier.den.haselaar@edsn.nl / jjanssen@netbeheernederland.nl

oelfier.den.haselaar@edsn.nl / jjanssen@netbeheernederland.nl Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus BH den Haag

Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus BH den Haag Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH den Haag Datum Behandeld door Onderwerp [vertrouwelijk] Codewijzigingsvoorstel dataveiligheid [vertrouwelijk] Geachte heer

Nadere informatie

Aanpassingen Sector Release maart 2018

Aanpassingen Sector Release maart 2018 Aanpassingen Sector Release maart 2018 11 september 2017 Klantbeleving.. 2 Sector Release maart 2018 De volgende onderwerpen spelen een rol: Consumenten en bedrijven meer keuze geven in leveranciers van

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Codewijzigingsvoorstel inzake optimalisatie allocatie en reconciliatie elektriciteit [McE, ScE, BegrE]

Codewijzigingsvoorstel inzake optimalisatie allocatie en reconciliatie elektriciteit [McE, ScE, BegrE] Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland Utrechtseweg 310 6812 AR Arnhem Postbus 1156 Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor gas

Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor gas Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC131 / Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer 3.0

Nadere informatie

«Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Geacht college,

«Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Geacht college, adres Schatbeurderslaan 2 6002 ED Weert Postbus 2712 6030 AA Nederweert Nederland «Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Nederland postadres Postbus 2712 6030 AA Nederweert Nederland

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 (Terug) leveringsprijzen elektriciteit Wij brengen u de leveringsprijs in rekening voor door Gazprom Energy aan u geleverde volumes en betalen u een

Nadere informatie

Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst

Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst enexis.nl Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst Bedrijfsplan 2012 Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst Bedrijfsplan 2012 Een goed net Tevreden klanten 2. Verbeteren interne

Nadere informatie

T-prognoses. nut en noodzaak

T-prognoses. nut en noodzaak nut en noodzaak : nut en noodzaak Wat zijn? staat voor Transportprognoses, oftewel een verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. Producenten, regionale netbeheerders

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 In het laatste kwartaal van 2011 hebben gemeenten, provincies en waterschappen een brief ontvangen van hun netbeheerder betreffende artikel 1, tweede lid,

Nadere informatie

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg.

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg. Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting www.dnwg.nl Wanneer wordt u aangemerkt als grootverbruiker? U valt in

Nadere informatie

ALV NEDU MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE. Versie oktober 2010

ALV NEDU MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE. Versie oktober 2010 Leveranciersmodel MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE Versie 1.3 29 oktober 2010 BESLUIT EN VERVOLGSTAPPEN De ALV NEDU wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde richting. Indien de ALV NEDU

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Pieklevering Definitieve regeling 11 augustus 2004 Blad 1 van 7

Pieklevering Definitieve regeling 11 augustus 2004 Blad 1 van 7 Blad 1 van 7 Algemeen. Ingevolge het Besluit leveringszekerheid Gaswet van 13 april 2004 is GTS gehouden voorzieningen te treffen voor de pieklevering aan kleinverbruikers vanaf het moment waarop de gasmarkt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds In artikel wordt dagelijks vervangen door: minimaal maandelijks.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds In artikel wordt dagelijks vervangen door: minimaal maandelijks. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3700 20 januari 2017 Besluit van de utoriteit Consument en Markt van 22 december 2016, kenmerk CM/DE/2016/207598 tot wijziging

Nadere informatie

Allocatievoorwaarden Gas

Allocatievoorwaarden Gas Allocatievoorwaarden Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van een onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel

Nadere informatie

METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM. MECOMS Country Template Nederland

METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM. MECOMS Country Template Nederland METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM MECOMS Country Template Nederland INLEIDING De wet- en regelgeving, aangevuld met marktafspraken, legt de functionele eisen op waaraan de Nederlandse

Nadere informatie

LDE aansluiting. Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra)

LDE aansluiting. Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra) LDE aansluiting Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra) Wat is het issue? Onder invloed van verlaagd tarief energiebelasting voor collectieve duurzame opwekinstallaties willen steeds meer LDE

Nadere informatie

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Colofon Auteur Het CAK Afdeling Ketenmanagement en Zorginstituut Nederland Beheerteam istandaarden Versie 1.0 27-10-2015

Nadere informatie

TC025 Aanvullende maatregelen voor verbeteren robuustheid centrale systemen

TC025 Aanvullende maatregelen voor verbeteren robuustheid centrale systemen Barchman Wuytierslaan 6 T (033) 422 4680 3818 LH Amersfoort www.nedu.nl Issue TC025 Aanvullende maatregelen voor verbeteren robuustheid centrale systemen Status Vastgesteld Versienummer 2.0 Versiedatum

Nadere informatie

T-prognoses: nut en noodzaak

T-prognoses: nut en noodzaak T-prognoses: nut en noodzaak 1 Met deze folder willen wij u als klant van TenneT meer informatie geven over het nut en de noodzaak van T(transport)-prognoses. Wat zijn T-prognoses? T-prognoses staat voor

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode Elektriciteit

Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode Elektriciteit 30-11-2002. Bijlage 2 bij codewijzigingsvoorstel 11158-103834 Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode Elektriciteit en Gas Tarievencode Elektriciteit Alleen te wijzigen artikelen zijn

Nadere informatie

Reactie op wijzigingsopdracht meer leveranciers op een aansluiting

Reactie op wijzigingsopdracht meer leveranciers op een aansluiting vereniging van energienetbeheerders Nederland Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Autoriteit Consument & Markt de heer dr. F.J.H. Don Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Postbus 90608 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Actieplan Dataveiligheid Algemene Inleiding

Actieplan Dataveiligheid Algemene Inleiding Actieplan Dataveiligheid Algemene Inleiding Een sectorbrede aanpak voor verhoogde privacy bij de uitwisseling van gegevens uit centrale registers First Consulting 20 juni 2017, Amersfoort Agenda Introductie

Nadere informatie

Meetcode Elektriciteit

Meetcode Elektriciteit bijlage 2 bij voorstel N 2011-321 bijlage 3 bij voorstel N 2011-509 bijlage 2 bij voorstel N 2011-523 Meetcode Elektriciteit Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Energie volgens Robin

Energie volgens Robin Energie volgens Robin Onduidelijk In dit boekje beschrijft Robin hoe wij werken, en voor wie! Ook bieden wij u hier een kijkje in de keuken van de Nederlandse energiemarkt. Aan de hand van veel voorkomende

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overeenstemming met de Consumentenbond

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Datum 19 november 2014 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Volgnummer 2014132192 Inhoud

Nadere informatie

Aansluiten voor Dummies Hier Opgewekt event 2015. Gerja Koldenhof November 2015

Aansluiten voor Dummies Hier Opgewekt event 2015. Gerja Koldenhof November 2015 Aansluiten voor Dummies Hier Opgewekt event 2015 Gerja Koldenhof November 2015 Welke soorten heb je? Welke heb ik nodig? Hoe vraag ik dat aan? Hoe wordt deze bemeten? Etc. 2 Wat gaan we doen? Netbeheerder

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Informatiecode elektriciteit en gas

Informatiecode elektriciteit en gas Informatiecode elektriciteit en gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 54, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en 22, eerste lid van de Gaswet. Zwarte tekst is de door ACM vastgestelde vigerende codetekst.

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS?

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS? BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS? Bijlage 1 Informatieverzoek aan vergunninghouders Geachte heer/mevrouw, De Tweede Kamer heeft op 3 april jl. met de Minister van Economische

Nadere informatie

MIG TPDA. Consultatie 31 oktober 2015 31 december 2015

MIG TPDA. Consultatie 31 oktober 2015 31 december 2015 MIG TPDA Consultatie 31 oktober 2015 31 december 2015 1. Introductie begrippen Atrias CVBA opgericht in 2011 Gezamenlijk initiatief van de vijf grootste distributienetbeheerders van België: Eandis, Infrax,

Nadere informatie

NOTITIE NCC-NPS. ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' AAN DATUM 14 juli 2014 REFERENTIE VAN

NOTITIE NCC-NPS. ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' AAN DATUM 14 juli 2014 REFERENTIE VAN NOTITIE AAN REFERENTIE VAN NCC-NPS ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' Algemeen De noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' is voor marktpartijen, die onder normale omstandigheden, EDINE-berichten

Nadere informatie

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Pagina 1 van 13 1 maart 2014 Inhoud 1. SBR en Digipoort... 3 2. De aangifte omzetten naar SBR... 4 3. De aangifte genereren... 6 3.1. Aangifte omzetbelasting

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden 1. Energielevering Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers en de Algemene

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Wettelijke taken LNB van algemeen belang. Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Wettelijke taken LNB van algemeen belang. Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Wettelijke taken LNB van algemeen belang Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Deze tekst is geconsolideerd tot en met de volgende besluiten: Nummer Onderwerp & Besluitnummer

Nadere informatie

Releasenotes versiebeheer en mutaties op hypotheken en meer optimalisaties

Releasenotes versiebeheer en mutaties op hypotheken en meer optimalisaties Releasenotes versiebeheer en mutaties op hypotheken en meer optimalisaties 6 december 2016 Inhoud Agenda... 3 Melding bij versturen lege uitnodiging... 3 Algemeen... 3 Soort document niet meer categorie

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Browser Clearinghuis Regresschades

Gebruikershandleiding Browser Clearinghuis Regresschades Gebruikershandleiding Browser Clearinghuis Regresschades Den Haag, december 2014 1 INHOUDSOPGAVE 2 OVERZICHT VAN PROCESSEN... 3 2.1 Processtap één, aanmelden... 3 2.2 Processtap twee, matchen van aansprakelijkstellingen...

Nadere informatie

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Onderzoek Administratieve processen. Aard en omvang van problematiek rondom administratieve processen

Onderzoek Administratieve processen. Aard en omvang van problematiek rondom administratieve processen Onderzoek Administratieve processen Aard en omvang van problematiek rondom administratieve processen Resultaten deelonderzoek vergelijking situaties buitenland DTe Den Haag, Februari 2005 Op basis van

Nadere informatie

Energie volgens Robin

Energie volgens Robin Energie volgens Robin Onduidelijk In dit boekje beschrijft Robin hoe wij werken, en voor wie! Ook bieden wij u hier een kijkje in de keuken van de Nederlandse energiemarkt. Aan de hand van veel voorkomende

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 19 november Rapportnummer: 2013/168

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 19 november Rapportnummer: 2013/168 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 19 november 2013 Rapportnummer: 2013/168 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) hem onvoldoende

Nadere informatie

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Versie 0.4 21 Juni 2016 Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302)... 5 2.1 Wmo301 Toewijzing ondersteuning... 5 2.2 Wmo302

Nadere informatie