Visie op. Sector Release De impact op de marktrol Leverancier. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Leverancier. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV"

Transcriptie

1 Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Leverancier Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

2 Creating Business Ecellence. Together. Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels de zogenaamde Sector Releases sectorbreed wijzigingen in marktafspraken geïmplementeerd. In deze Sector Release is een aantal wijzigingen meegenomen die ook benoemd waren in Stroomopwaarts en daarom bevat Sector Release 2011 veel en omvangrijke wijzigingen. Ten dienste van de marktrol Leverancier heeft Zest Utilities in hoofdlijnen geïnventariseerd welke impact voorliggende wijzigingen hebben op organisatie, processen en systemen. 2

3 Creating Business Ecellence. Together. Sectorrelease 2011 Planning & Inhoud Bron : EDSN Sectorplanningscommissie 3

4 Creating Business Ecellence. Together. Impact op Leverancier De volgende onderdelen van de Sector Release 2011 raken in meer of mindere mate de organisatie, processen en systemen van de Leverancier: IC018a Afnamecategorie voor invoeding gas in regionale netten IC033c Registratie van productie-installaties aangesloten op het regionale net IC038a Toelichting complebepaling EB IC056 Procedure 'Einde levering' bij faillissement waarbij curator resp. bewindvoerder is aangesteld IC063 Profielcategorisering E-aansluitingen IC067 Uitwisselen negatieve volumes bij bemeten, niet telemetrie-aansluitingen IC068 Verbetering correctieproces meterstanden en verbruiken IC069 Meterstanden bij switch van G2C gasaansluitingen met jaaropname IC072 Inhuizing op en aanleg zijnde aansluiting / uit bedrijf nemen aansluiting IC073 Verwijderen veld Drukniveau uit de stamgegevens van een aansluiting IC076 Aanbieden (niet-event)standen door leverancier aan netbeheerder IC077 Uniformeren switchen, Inhuizen en UIThuizen IC081 Toelichting opleveren (niet volledige) stamgegevens 4

5 Creating Business Ecellence. Together. IC018a Afnamecategorie voor invoeding gas in regionale netten Binnen regionale netten bestaan klanten/aansluitingen die gas leveren aan het regionale net (o.a. stortgas/biogas). De verwachting is dat deze situaties in aantal zullen gaan toenemen. In het nieuwe marktmodel voor de Wholesale gasmarkt krijgen deze aansluitingen de aanduiding GIS of GIN (GasInvoeding Stuursignaal en GasInvoeding Niet stuursignaal). De nieuwe aanduidingen worden waarden in de afnamecategorie voor gasaansluitingen. Tijdens de invoering van het nieuwe marktmodel Wholesale gasmarkt wordt dit gezien als de enige benodigde aanpassing in het stambericht. In verband daarmee moet dit bericht dan geheel worden doorgetest In de Sector Release 2011 worden al een aantal domeinwaarden aangepast in het stambericht; het is eenvoudiger/goedkoper om dan gelijk deze nieuwe afnamecategorieën alvast mee te nemen vooruitlopend op het nieuwe marktmodel Wholesale gasmarkt De overige benodigde aanpassingen rond deze type aansluitingen (aan AR, CSS, allocatie & reconciliatie) worden meegenomen bij invoering van het nieuwe marktmodel Wholesale gasmarkt. De domeinwaarden voor de afnamecategorie in het stambericht wordt uitgebreid met de waarden GIS en GIN. Deze domeinwaarden worden niet gebruikt tot moment van invoering van het nieuwe marktmodel voor de Wholesale gasmarkt (tijdens of na invoering van de Sector Release 2011). Het veld meerdere schippers wordt geschrapt uit het stamgegevensbericht. Niet meedoen met de invoering van de nieuwe afnamecategorieën in de stamberichten leidt tot het volgende: in de testfase van de Sector Release 2011 kan de LV stamberichten, waarin deze waarden worden gebruikt, niet correct ontvangen. En bij livegang van het nieuwe marktmodel wholesale gas zal de LV op dit punt niet aansluiten bij de rest van de markt. Tijdens testfase Sector Release correct kunnen ontvangen van stamberichten met de nieuwe afnamecategorieën en zonder veld meerdere schippers Verhinderen dat deze nieuwe waarden buiten testfase Sector Release gebruikt kunnen worden 5

6 Creating Business Ecellence. Together. IC033c Registratie van productie-installaties op het regionale net Decentrale productie installaties worden in een eigen register beheerd, het Productie Installatie Register (PIR). Het registreren dient door of met volmacht van de klant te geschieden. In het Aansluitingenregister zal per aansluiting m.b.v. Type Aansluiting moeten worden aangegeven of we te maken hebben met Productie, Combi of Afname. Indien Type Aansluiting Productie of Combi is, dan bevat het PIR, bij de unieke EANcode van de aansluiting, voor ieder apart geïnstalleerde en actieve productie-installatie een opsomming van de kenmerken van de productie-installatie, waaronder een eigen unieke EANcode. De unieke EANcodes zijn alleen in het PIR geregistreerd. De controle dat er geen overlap optreedt met het (C)AR dient etern gemanaged te worden. Informeren klant bij gemeten teruglevering, dan wel einde productie. Raadplegen PIR Het PIR dient gerealiseerd en geïmplementeerd te worden. Implementatie uiterlijk per eerstvolgende Sector Release. Alle unieke productie-installaties dienen in het PIR geregistreerd te worden De verantwoordelijke partijen dienen het bijbehorende proces op correcte wijze te implementeren en uit te voeren. Een centraal meldpunt wordt ingericht. 6

7 Creating Business Ecellence. Together. IC038a Toepassing complebepaling EB Met de invoering van het Capaciteitstarief is voor een categorie aansluitingen (comple) totaal één keer heffingkorting mogelijk, in plaats van een heffingkorting per aansluiting. Op basis van een WOZ beschikking wordt vastgesteld of een verzameling aansluiting onder de complebepaling vallen. Door de overheid en de sector wordt een lijst complebepalingen opgesteld en onderhouden (identiek aan werkwijze verblijfsfunctie) Leveranciers zullen een overzicht opstellen met aansluitingen (eancodes) waarbij het in het aansluitingenregister geregistreerde veld moet worden gewijzigd. Veelal zal dit een wijziging zijn van code 00 naar code 10 en in enkele gevallen kan dat zijn van code 01 naar code 11. In geval van onjuiste registratie worden naheffingen op de Leverancier verhaald. Communicatie naar netbeheerders Controle op wijzigingen in het AR Aanlevering van de complebepaling (samengenomen met de al bestaande werkwijze voor de verblijfsfunctie.) Mutaties in het AR controleren op basis van stamgegevens. 7

8 Creating Business Ecellence. Together. IC056 Procedure beëindiging levering bij faillissement Na faillissement van een natuurlijk persoon of rechtspersoon zal met de curator een afspraak gemaakt dienen te worden over verdere levering van Elektriciteit en/of gas Indien de curator (of bewindsvoerder) instemt met beëindiging van de overeenkomst(en) kan door betrokken partijen een verkorte afsluitprocedure gevolgd worden. Indien de curator (of bewindsvoerder) NIET instemt met beëindiging van de overeenkomst(en), kan iedere partij voor zich besluiten overeenkomst(en) op te zeggen Bij akkoord tot opzegging heeft LV telefonisch contact met de RNB met verzoek tot fysieke afsluiting. EN LV stuurt een einde leveringsbericht naar de RNB RNB sluit fysiek af (datum afsluiting i.o. met LV) en stelt LV op de hoogte van het moment van daadwerkelijk afschakelen Bij NIET akkoord tot opzegging door de curator, kan de leverancier een eindeleveringsmelding indienen bij de netbeheerder (Informatiecode 2.9). De netbeheerder bevestigt de ontvangst van de eindeleveringsmelding en de geplande eindelevering aan de leverancier en communiceert het geplande moment van afsluiting schriftelijk aan de aangeslotene. Voornamelijk bij gasaansluitingen zal het uitblijven van de fysieke afsluiting van de aansluiting leiden tot een voortduren van verbruik ten laste van de leverancier Mogelijke claim indien LV niet beschikt over een schriftelijke instemming van curator/bewindvoerder bij versnelde afsluiting Communicatie met RNB (telefoon en/of berichtenverkeer) Melding einde levering Communicatie bewindvoerder/curator 8

9 Creating Business Ecellence. Together. IC063 Profielcategorisering E-aansluitingen De huidige profielindeling/profielcategorieën voor E-aansluitingen met een aansluitwaarde <= 380A zijn niet eenduidig genoeg gedefinieerd. De huidige definities lijken deels verbonden met de keuze die de klant maakt m.b.t. wel/niet gebruik maken van een mogelijk dubbele tarief. Het kan in de praktijk voorkomen dat een aansluiting de profielcategorie heeft van een dubbeltarief terwijl de klant er bij de leverancier voor heeft gekozen om als enkeltarief afgerekend te worden. Bij nieuwe aansluitingen/meetinstallaties wordt de profielcategorie deels arbitrair door de netbeheerder bepaald. ICT-middelen die wellicht niet berekend zijn op de potentieel grote hoeveelheid stamgegevensberichten die verstuurd zullen worden door de RNB s. Als een aansluiting van E1A (huidig enkeltarief ) overgaat naar bijv. E1B (nieuwe meter met nachtschakeling ) kan dit mogelijk automatisch triggeren dat de klant van een enkel naar dubbeltarief gaat in de LVsystemen. Dit moet voorkomen worden; klant heeft ooit (bewust) gekozen voor enkeltarief en dat moet ook zo blijven als de meter nu ineens anders blijkt te kunnen. De definities van de profielcategorieën voor aansluitwaarden <= 380A worden aangepast/aangescherpt. Daarbij worden de definities toegespitst op de technische mogelijkheid van de meter. De RNB s worden na de wijziging geacht de profielcategorie te gebruiken die past bij de technische mogelijkheid van de meter. De verandering gaat in per 1 januari Voor alle bestaande aansluitingen zullen de profielcategorieën worden aangepast indien de nieuwe definities dit vereisen. Per 1 januari 2011 zullen alle betrokken marktpartijen per gewijzigde aansluiting op de hoogte worden gebracht van de wijziging (aanname: middels stamgegevensberichten - staat niet epliciet in de issuetekst). Eén maand voor de wijziging (1 december 2010) moeten de LV s/pv s weten welke aansluitingen gaan wijzigen en wat de som van hun SJV s zijn. Verwerken stamgegevensberichten met gewijzigde profielcategorieën. Systemen moeten onderscheid maken tussen technische mogelijkheid meter en keuze klant. Ervoor zorgen dat een gewijzigde profielcategorie geen gevolgen heeft voor de huidige facturatievorm van de klant Nieuwe definities verankeren in de organisatie 9

10 Creating Business Ecellence. Together. IC067 Uitwisselen neg. volumes bij bemeten, niet TM-aansluitingen In een normale situatie zal een latere meterstand hoger zijn dan een voorgaande meterstand. In een aantal situaties kan het echter ook voorkomen dat er een meterstand wordt afgelezen die lager is dan voorgaande meterstand(en). Communicatie van negatieve volumes was al wel mogelijk voor RNB s die werken met Edine-berichten. Voor RNB s die gebruik maken van EDSN-berichten was dit geblokkeerd. Het toestaan van negatieve volumes maakt het mogelijk om volumecorrecties goed uit te voeren. Netbeheerders, die negatieve volumes willen communiceren, kunnen dat doen middels de reguliere berichten. Netbeheerders kunnen voor de meterstandcorrectie conform HD205f er voor kiezen om geen negatieve volumes te communiceren, zij sturen een herzien positief verbruiksbericht. Na invoering van de Sector Release zullen negatieve volumes gecommuniceerd worden. Indien de eigen systemen hierop nog niet zijn aangepast zullen dus berichten met volumeaanpassingen gemist worden. Indien de systemen deze negatieve volumes niet aan kunnen zullen de verbruiken niet juist geregistreerd worden. Dan bestaat er kans op foutieve facturatie en veel meer klachten en/of vragen van klanten. Mogelijke foutieve registratie van decentrale opwek en daarmee verkeerde opgave tbv subsidies Bij de uitwisseling van negatieve Gas-volumes dient zowel het Normaalverbruik als ook het Calorisch gecorrigeerd verbruik gecommuniceerd te worden Een vastgesteld negatief volume wordt ook als zodanig in de reconciliatie verwerkt Indien de standaardjaarverbruikberekening ten gevolge van het negatieve volume leidt tot een negatief standaardjaarverbruik, blijft het standaardjaarverbruik ongewijzigd. Issue HD159 komt te vervallen. Negatieve volumes toelaten in de interne processen 10

11 Creating Business Ecellence. Together. IC068 Verbetering correctieproces meterstanden & verbruiken Correctie van meterstanden en bijbehorende verbruiken zijn één van de grote knelpunten in huidige energiemarkt. In het nieuwe marktmodel wordt een basis gecreëerd voor het oplossen van het probleem door het omdraaien van de meetketen. Het nieuwe marktmodel is uitgesteld, maar gezien de impact van dit onderwerp op de facturatie naar de klant (kleinverbruiker) wordt het niet verantwoord geacht om een verbetering op dit gebied veel langer uit te stellen. In de gevallen waarbij de LV de wederpartij is (switchen/verhuizen/, einde levering): Processen niet ingesteld op de nieuwe situatie m.b.t. disputen waardoor disputen niet tijdig opgepakt worden gezien de nieuwe dispuutperiode. Processen niet ingesteld om de dispuutperiode te handhaven; als de wederpartij het dispuut te laat begint, wordt dit niet herkend. De inspanning voor het corrigeren van standen en volumes wordt verplaatst van tijdens het reconciliatieproces naar ervóór. De reconciliatievenster voor E wordt met 3 maanden verschoven; volumes voor E doen pas na 3 maanden mee aan het reconciliatieproces. Deze loopt dan door tot 20 maanden (i.p.v. 17 maanden nu). Het reconciliatieproces van G biedt al voldoende ruimte en zal daarom niet aangepast worden. Bij mutatieprocessen (switchen, verhuizen, einde levering) is de LV de initiërende partij. In dit geval neemt de RNB de stand over en communiceert dit op gebruikelijke manier naar de betrokken partijen. Bij periodieke standen is de RNB de initiërende partij. De tegenpartij heeft tot 20 werkdagen voor het dispuutvrij worden van een stand de tijd om deze in dispuut te trekken. De tegenpartij kan de oude leverancier zijn, maar ook de RNB (bij leegstand). De RNB helpt waar nodig bij identificatie initiërende partij. Het in dispuut brengen en afhandelen gaat middels bilateraal overleg. Spelregels: DPM Dispuut over standen KV met bijbehorend beslistabel Initiërende LV levert uiterlijk 5 dagen vóórdat de stand dispuutvrij wordt de overeengekomen standen middels een voorgestelde standbericht. De RNB verstuurt binnen 5 werkdagen een update met de overeengekomen standen middels gebruikelijke berichten. Procesmatig kunnen herkennen van disputen bij leegstand en periodieke standen Kunnen herkennen en weigeren van voorgestelde standen uit disputen die te laat zijn Vraagbaak rol kunnen invullen in gevallen voor wederpartijen die niet weten wie de initiërende leverancier is 11

12 Creating Business Ecellence. Together. IC069 Meterstanden bij switch G2C G-aansluitingen met jaaropname De geïntroduceerde G2C aansluitingen zijn in feite grootverbruikaansluitingen (GV s) die (in afwijking op andere GV s) in feite jaaropname kennen. Zoals alle GV-klanten hebben klanten met G2C aansluiting recht op het kiezen van hun eigen meetverantwoordelijke (MV). Als deze klanten een eigen MV hebben gekozen, dan heeft deze MV geen inzicht in tussentijdse mutaties. In de huidige marktmodel stelt de RNB de standen vast bij switchen, verhuizingen en eindelevering. Dit is middels schatting bij G2C klanten een uitdaging omdat juist deze klanten vaak een zeer afwisselende verbruikspatroon kennen gedurende het jaar. Het is zonder een gedegen oplossing niet mogelijk om een goede mutatiestand te bepalen om zo de oude en nieuwe partijen bij een mutatie van correcte standen/verbruiken te voorzien. Door het niet aanleveren van harde standen bij mutaties door de LV kan de RNB het verbruik van vóór de mutatie niet (goed) bepalen. Als de RNB geen gebruik maakt van door de LV aangeleverde harde standen, kan de RNB het verbruik van vóór of na de mutatie niet (goed) bepalen. G2C Klant doordringen van noodzaak opleveren harde stand bij mutaties Aanleveren van harde standen bij mutaties G2C aansluiting De RNB wordt verantwoordelijk voor het opsplitsen van het verbruik in een deel voorafgaand aan de mutatie en een deel na de mutatie. De LV wordt verplicht om harde mutatiestanden op te leveren (klant afgelezen of fysiek uit-/afgelezen). Hierbij is het taak van de leverancier om de klant degelijk te informeren over het belang van deze standen. De RNB houdt de LV aan haar verplichting. Op basis van de mutatiestand kan de RNB de juiste verbruik berekenen tot aan de mutatie. Aan het reguliere einde van de verbruiksperiode ontvang de RNB een stand en verbruik van de MV. Door het verschil te bepalen tussen deze stand en de mutatiestand zal de RNB zelf het verbruik bepalen vanaf de mutatie (en het verbruik van de MV negeren i.p.v. regulier overnemen). De RNB zal dit zelf bepaalde verbruik communiceren naar de nieuwe LV via de bestaande berichtenverkeer. Als oude LV bij mutatie op G2C aansluiting controleren of RNB de aangeleverde mutatiestanden heeft gebruikt bij het verbruiksbepaling. Zo niet dispuut opstarten conform IC068. Als nieuwe LV bij mutatie op G2C aansluiting controleren of RNB de aangeleverde mutatiestanden heeft gebruikt bij de verbruiksbepaling en niet klakkeloos de verbruiken van de MV heeft overgenomen. Zo niet dispuut opstarten conform IC

13 Creating Business Ecellence. Together. IC072 Inhuiz. in aanleg zijnde aansl./uit bedrijf nemen aansl. In het huidige marktmodel kent men 2 fysieke statussen van een aansluiting: 000 aangesloten en 001 afgesloten. In diverse processen en situaties blijken deze 2 statussen niet voldoende. Ze leiden tot niet eenduidige werkwijzen in gevallen van inhuizing of (tijdelijk) uit bedrijfname (o.a. bij de RNB). Er komen 4 nieuwe logische statussen ter vervanging van de huidige statussen: In aanleg, In bedrijf, Uit bedrijf en Gesloopt Het veld Fysieke status in de stamgegevens wordt uitgebreid met 4 domeinwaarden die overeenkomen met de genoemde statussen. LV s kunnen inhuizen op In aanleg zijnde aansluitingen. De levering begint zodra de status verandert naar In bedrijf. Zodra de status van een aansluiting verandert naar In bedrijf, gaat het capaciteitstarief van start en wordt de aansluiting opgenomen in het allocatieproces. De netbeheerder verzendt dan (behalve de stamgegevensbericht ook) een meetdatabericht. Bij de statussen In aanleg, Uit bedrijf en Gesloopt zijn niet alle gegevens in het stamgegevensbericht verplicht. Zodra een status van In bedrijf verandert naar Uit bedrijf of Gesloopt stuurt de RNB (naast de stamgegevensbericht ook) een meetdatabericht. Dan stopt het capaciteitstarief en wordt de aansluiting niet meer meegenomen in het allocatieproces Bij Uit bedrijf kan de LV eventueel een uithuizing indienen om uit het AR verwijderd te worden. Wanneer een aansluiting status Gesloopt heeft bereikt, kan het niet meer een ander status krijgen en is berichtenverkeer niet meer mogelijk. Niet tijdig correct implementeren van de nieuwe statussen heeft tot gevolg dat de LV niet kan aansluiten bij de rest van de markt. Er kan dan grote verwarring ontstaan bij de LV m.b.t. de status van de aansluiting. Verder kan de LV niet inspelen op de mogelijkheden die de nieuwe statussen bieden. Afhandeling stamgegevensberichten uitbreiden met 4 nieuwe domeinwaarden (berichtenengine & leveranciersregister) Switch/verhuisverzoeken kunnen indienen op in aanleg zijnde aansluitingen (met bijbehorende correcte procesafhandeling) Start levering instellen op binnenkomst stamgegevens met In bedrijf en bijbehorende meetdataberichten Processen inregelen op stamgegevens met Uit bedrijf (bijv. al dan niet standaard een uithuizing indienen) Start/stop van capaciteitstarief afhankelijk laten zijn van de status AR Synchronisatieproces aanpassen aan de 4 nieuwe domeinwaarden. 13

14 Creating Business Ecellence. Together. IC073 Verwijderen veld drukniveau uit stamgegevens van gasaansluitingen In de gasdistributie wordt gesproken over hoge en lage druk aansluitingen. Dit kenmerk is ook aanwezig in de stamgegevens van de aansluiting die de netbeheerder naar de leverancier (en shipper) en meetverantwoordelijke stuurt. Het onderscheid tussen HD en LD is ooit geïntroduceerd in het gebruikte calculatieschema van Gasunie, om als tariefdrager een afwijkend m 3 - tarief tussen HD en LD aansluitingen te kunnen hanteren voor het landelijke en het regionale transport. Met invoering van het capaciteitstarief is het onderscheid HD en LD niet meer nodig, omdat de rekencapaciteit, indien juist en compleet gevuld door de RNB, voldoende informatie geeft over de in rekening te brengen capaciteit zonder hier verder nog aan te hoeven rekenen. Het niet verwijderen van het veld drukniveau kan leiden tot een storing in het berichtenverkeer. Verwijderen veld drukniveau (HD/LD) Het veld drukniveau (HD/LD) wordt uit de stamgegevens (stamgegevensbericht) verwijderd. 14

15 Creating Business Ecellence. Together. IC076 Aanbieden (niet-event)standen door leverancier aan netbeheerder De leveranciers krijgen de mogelijkheid om standen aan de netbeheerder voor te stellen zodat deze worden opgenomen in de meetreeks. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om standen van de klant of via uitlezing van de slimme meter. De leverancier heeft nu al de mogelijkheid om bij events als leverancierswitch, in/uithuizen standen voor te stellen aan netbeheerders Na invoering van het capaciteitstarief zijn meterstanden en verbruiken niet meer van belang voor het facturatieproces van de netbeheerder, het financieel belang van juiste standen en correcte validatie van standen ligt vrijwel alleen bij de leverancier. Het niet kunnen aanbieden van niet-event standen door de leverancier leidt tot gemiste kansen voor correcties (met de bijbehorende financiële gevolgen). Leveranciers kunnen niet-event standen voorstellen middels een (1)300- bericht (Edine: UTILTS E30) met opnamereden niet-event stand Netbeheerders passen op de voorgestelde niet-eventstanden de 50/200 validatieregels toe. Indien de netbeheerder dergelijke voorgestelde standen vaststelt, stuurt de netbeheerder binnen 5 werkdagen na ontvangst van bovengenoemd (1)300-bericht (met voorgestelde meterstanden van de leverancier), een bericht met de vastgestelde meterstanden naar de marktpartijen. Alleen de actuele leverancier kan een voorgestelde stand aanbieden Leveranciers kunnen maimaal 4 maal per jaar een stand aanleveren. Niet-event standen op een correcte wijze kunnen aanbieden aan de netbeheerder Het kunnen verwerken van door de netbeheerder vastgestelde niet-event standen Het kunnen verwerken van door de netbeheerder verzonden berichten Afwijzing voorgestelde standen 15

16 Creating Business Ecellence. Together. IC077 Uniformeren switchen, INhuizen en UIThuizen In het programma Stroomopwaarts zijn t.b.v. het nieuwe marktmodel afspraken gemaakt over de (minimale en maimale) indientermijnen voor de verzoeken leverancierswitch, inhuizing en uithuizing voor kleinverbruikaansluitingen. Teneinde reeds in het huidige marktmodel van de voordelen van uniforme indientermijnen te profiteren en de uitval a.g.v. kruisende processen te minimaliseren, is besloten in het huidige marktmodel de indientermijnen van de verzoeken leverancierswitch, inhuizing en uithuizing van kleinverbruikaansluitingen te wijzigen. Omdat de indientermijnen korter worden, hebben marktpartijen minder belang bij het ontvangen van geprognosticeerde stamgegevens en vervalt dit berichttype. Een onjuiste implementatie van de wijziging in indientermijnen leidt tot ongewenste uitval en tot vragen en klachten van klanten. De herstelacties die hiervoor nodig zijn, doen de (rework)kosten voor de leverancier stijgen. Indien de nieuwe indientermijnen niet correct worden toegepast, neemt de berichtenuitval toe. Dit leidt voor de leverancier tot etra kosten voor uitvalafhandeling. De indientermijnen van een verzoek tot leverancierswitch, inhuizing en uithuizing voor een kleinverbruikaansluitingen wijzigen in: Leverancierswitch: 20 wd. - 1 wd. voor mutatiedatum Uithuizing: 20 wd.- 1 wd. voor mutatiedatum Inhuizing: 20 wd op mutatiedatum zelf De voorkeursindientermijnen voor kleinverbruikaansluitingen m.u.v. multisite kleinverbruikaansluitingen wordt voor een inhuizing 2 werkdagen voor mutatiedatum en voor de leverancierswitch en uithuizing 1 werkdag voor de mutatiedatum. De leverancier ontvangt geen geprognosticeerde stamgegevens meer na wijziging van een marktpartij in het aansluitingenregister, maar ontvangt stamgegevens de werkdag ná de wijziging van een marktpartij in het aansluitingenregister. Toepassing van indientermijnen aanpassen X X Voorrangsregels van berichtenverkeer (kruisende processen) opnieuw implementeren X X X Afhandeling van berichtenuitval herinrichten X X X Processen en systemen aanpassen op ontvangst stamgegevens ipv geprognosticeerde stamgegevens X X X 16

17 Creating Business Ecellence. Together. IC081 Toelichting opleveren (niet volledige) stamgegevens Met de invoering van een aantal issues, zoals IC072, worden ook stamgegevens gezonden als nog niet (alle) velden en rollen bekend zijn. Tevens kunnen stamgegevens worden opgevraagd van nog niet actieve aansluitingen. Dit kan ook betekenen dat op moment van zenden (nog) niet alle (soms verplichte) gegevens (definitief) bekend zijn. In deze issue wordt per veld in het stamgegevensbericht aangegeven of het altijd verplicht is (V), of de vulling ervan afhankelijk is van een ander veld (A) of dat het optioneel is (O); het VAO-patroon. Wanneer de leverancier niet tijdig om kan gaan met de nieuwe VAOpatroon, zal dit leiden to misinterpretaties of technische fouten bij het verwerken van stamgegevensberichten. Het VAO-patroon van de velden in het stamgegevensbericht wijzigt. Enkele velden worden wel/niet verplicht (o.a.) afhankelijk van de fysieke status van de aansluiting. De AR moet (als databron van het stamgegevensbericht) dit nieuwe patroon ondersteunen. Ook moeten mogelijk processen die deze gegevens produceren aangepast worden. Verder moeten de systemen die de stamberichten samenstellen correct om kunnen gaan met het nieuwe patroon. Implementeren van het nieuwe VAO-patroon in de verwerking van het stamgegevensbericht. Processen moeten mogelijk worden aangepast aan een gewijzigd beschikbaarheid van bepaalde gegevens afhankelijk van het stadium waarin de aansluiting zich bevindt. 17

18 Creating Business Ecellence. Together. Wat kan Zest Utilities voor u betekenen? Met inbreng van haar gedetailleerde sectorkennis ondersteunt Zest Utilities u graag bij het implementeren van de Sector Release 2011 met: Quick scans Impactanalyses Businesstransitie Proces(her)inrichting Procesmanagement Dataschoning en verrijking Trainingen en workshops Programma- en projectmanagement Functionele ontwerpen Acceptatietesten Quality Assurance Functioneel beheer

19 Creating Business Ecellence. Together. Contact Als u in gesprek wilt gaan over de impact van de Sector Release 2011 op úw organisatie, neem dan contact op met: Henk Smit (manager Services Development) Zest Utilities BV Floridalaan 4b 3404 WV IJsselstein Postbus AG IJsselstein T +31 (0) F +31 (0) E I

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Netbeheerder. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Netbeheerder. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Netbeheerder Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Creating Business Ecellence. Together. Aanleiding en doel Periodiek

Nadere informatie

Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together

Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels de zogenaamde Sector Releases sectorbreed wijzigingen

Nadere informatie

Visie op najaarsrelease Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together

Visie op najaarsrelease Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels de zogenaamde Sector Releases sectorbreed

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime

Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime De impact op de marktrollen shipper, leverancier en regionale netbeheerder Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 6.0 22 februari 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Status Vastgesteld door ALV Versienummer 1.0 Versiedatum 27 november

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 117 Versiebeheer Versie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen

Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen Impact op administratieve processen netbeheerders 21 november 2013 Aanleiding Naar aanleiding van Kamervragen over de zogenaamde liegende gasmeter heeft NMa

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen GROOTVERBRUIK Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen GROOTVERBRUIK Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 4.0 25 januari 2012 Pag.

Nadere informatie

Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV

Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV Status Vastgesteld Versienummer 1.0 Versiedatum 7 november 2013

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 9.0 14 januari 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

Visie op de Warmtewet

Visie op de Warmtewet Visie op de Warmtewet De impact op Warmtebedrijven Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Aanleiding en doel Aanleiding In 2004 is de kleinverbruikersmarkt voor elektriciteit

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme Status Vastgesteld ALV NEDU

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 25 januari

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/128 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 7.0 22 november 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/125 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie 0.1

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 25 januari 2012 Pag. 1 van 38 Versiebeheer

Nadere informatie

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374 Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 41 Versiebeheer

Nadere informatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Erratumlijst v7.0 changes # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM Gegevensuitwissel Pagina 12 Paragraaf 3.4.2 "Response vraag stamgegevens van

Nadere informatie

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

5a.6 Gaskwaliteitsmeting ten behoeve van uitvoering B5.6.9 Allocatievoorwaarden Gas

5a.6 Gaskwaliteitsmeting ten behoeve van uitvoering B5.6.9 Allocatievoorwaarden Gas Ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt van 12 oktober 2016, kenmerk ACM/DE/2016/205832, tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b en artikel 22, eerste lid, van de Gaswet,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59466 9 november 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 27 oktober 2016, kenmerk ACM/DC/2016/206237, tot

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

oelfier.den.haselaar@edsn.nl / jjanssen@netbeheernederland.nl

oelfier.den.haselaar@edsn.nl / jjanssen@netbeheernederland.nl Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.enduris.

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.enduris. Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting www.enduris.nl Wanneer wordt u aangemerkt als grootverbruiker? U valt

Nadere informatie

Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor gas

Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor gas Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC131 / Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer 3.0

Nadere informatie

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN:

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN Diensten 2013 U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN B.V. Baarnsche Dijk 4D 3741 LR Baarn Telefoon +31 (0)35 54 80 180 Telefax +31 (0)35 54 80 184 E-mail

Nadere informatie

Allocatievoorwaarden Gas

Allocatievoorwaarden Gas Allocatievoorwaarden Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van een onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 (Terug) leveringsprijzen elektriciteit Wij brengen u de leveringsprijs in rekening voor door Gazprom Energy aan u geleverde volumes en betalen u een

Nadere informatie

T-prognoses. nut en noodzaak

T-prognoses. nut en noodzaak nut en noodzaak : nut en noodzaak Wat zijn? staat voor Transportprognoses, oftewel een verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. Producenten, regionale netbeheerders

Nadere informatie

Aansluiten voor Dummies Hier Opgewekt event 2015. Gerja Koldenhof November 2015

Aansluiten voor Dummies Hier Opgewekt event 2015. Gerja Koldenhof November 2015 Aansluiten voor Dummies Hier Opgewekt event 2015 Gerja Koldenhof November 2015 Welke soorten heb je? Welke heb ik nodig? Hoe vraag ik dat aan? Hoe wordt deze bemeten? Etc. 2 Wat gaan we doen? Netbeheerder

Nadere informatie

Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst

Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst enexis.nl Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst Bedrijfsplan 2012 Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst Bedrijfsplan 2012 Een goed net Tevreden klanten 2. Verbeteren interne

Nadere informatie

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg.

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg. Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting www.dnwg.nl Wanneer wordt u aangemerkt als grootverbruiker? U valt in

Nadere informatie

Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode Elektriciteit

Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode Elektriciteit 30-11-2002. Bijlage 2 bij codewijzigingsvoorstel 11158-103834 Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode Elektriciteit en Gas Tarievencode Elektriciteit Alleen te wijzigen artikelen zijn

Nadere informatie

Codewijzigingsvoorstel inzake optimalisatie allocatie en reconciliatie elektriciteit [McE, ScE, BegrE]

Codewijzigingsvoorstel inzake optimalisatie allocatie en reconciliatie elektriciteit [McE, ScE, BegrE] Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland Utrechtseweg 310 6812 AR Arnhem Postbus 1156 Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Colofon Auteur Het CAK Afdeling Ketenmanagement en Zorginstituut Nederland Beheerteam istandaarden Versie 1.0 27-10-2015

Nadere informatie

Wettelijke taken LNB van algemeen belang. Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Wettelijke taken LNB van algemeen belang. Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Wettelijke taken LNB van algemeen belang Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Deze tekst is geconsolideerd tot en met de volgende besluiten: Nummer Onderwerp & Besluitnummer

Nadere informatie

Meetcode Elektriciteit

Meetcode Elektriciteit bijlage 2 bij voorstel N 2011-321 bijlage 3 bij voorstel N 2011-509 bijlage 2 bij voorstel N 2011-523 Meetcode Elektriciteit Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

AllSolutions Support Dienstverlening

AllSolutions Support Dienstverlening AllSolutions Support Dienstverlening Inhoud 1. Uitbreiding support services... 3 2. De dienst die bij u past... 4 2.1. Support Basis... 4 2.2. Support Plus... 5 2.3. Consultancy diensten... 6 3. Overzicht

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 In het laatste kwartaal van 2011 hebben gemeenten, provincies en waterschappen een brief ontvangen van hun netbeheerder betreffende artikel 1, tweede lid,

Nadere informatie

METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM. MECOMS Country Template Nederland

METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM. MECOMS Country Template Nederland METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM MECOMS Country Template Nederland INLEIDING De wet- en regelgeving, aangevuld met marktafspraken, legt de functionele eisen op waaraan de Nederlandse

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Datum 19 november 2014 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Volgnummer 2014132192 Inhoud

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overeenstemming met de Consumentenbond

Nadere informatie

MIG TPDA. Consultatie 31 oktober 2015 31 december 2015

MIG TPDA. Consultatie 31 oktober 2015 31 december 2015 MIG TPDA Consultatie 31 oktober 2015 31 december 2015 1. Introductie begrippen Atrias CVBA opgericht in 2011 Gezamenlijk initiatief van de vijf grootste distributienetbeheerders van België: Eandis, Infrax,

Nadere informatie

Voorbeeld afrekening. Voorbeeld BV Naam Straatnaam 1 1234AB Stad. Klantnummer Uw persoonlijke nummer binnen Gazprom Energy.

Voorbeeld afrekening. Voorbeeld BV Naam Straatnaam 1 1234AB Stad. Klantnummer Uw persoonlijke nummer binnen Gazprom Energy. Voorbeeld Adres : Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Postbus 2324 5202 CH s-hertogenbosch Nederland KVK : 55351727 (NL) Btw-nummer: NL823563406B01 IBAN : NL17 CITI 0266 0056 59 Incassant ID : NL53138553517270000

Nadere informatie

Pieklevering Definitieve regeling 11 augustus 2004 Blad 1 van 7

Pieklevering Definitieve regeling 11 augustus 2004 Blad 1 van 7 Blad 1 van 7 Algemeen. Ingevolge het Besluit leveringszekerheid Gaswet van 13 april 2004 is GTS gehouden voorzieningen te treffen voor de pieklevering aan kleinverbruikers vanaf het moment waarop de gasmarkt

Nadere informatie

Onderzoek Administratieve processen. Aard en omvang van problematiek rondom administratieve processen

Onderzoek Administratieve processen. Aard en omvang van problematiek rondom administratieve processen Onderzoek Administratieve processen Aard en omvang van problematiek rondom administratieve processen Resultaten deelonderzoek vergelijking situaties buitenland DTe Den Haag, Februari 2005 Op basis van

Nadere informatie

Aansluiten in de praktijk

Aansluiten in de praktijk Aansluiten in de praktijk Kennissessie Projectrealisatie Zon Henk Kistemaker 14 april 2016 Programma Netbeheerder Aansluiting Meten Registreren 3 netbeheerders zijn partner van Hier Opgewekt 2 Netbeheerders

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

LDE aansluiting. Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra)

LDE aansluiting. Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra) LDE aansluiting Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra) Wat is het issue? Onder invloed van verlaagd tarief energiebelasting voor collectieve duurzame opwekinstallaties willen steeds meer LDE

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de jaarnota over de afgelopen periode en de termijnspecificatie voor de komende periode.

Hierbij ontvangt u de jaarnota over de afgelopen periode en de termijnspecificatie voor de komende periode. Services Postbus 666, 3000 AR Rotterdam STICHTING GOLFBAAN OCHENBURGH Postbus 13485 2501 EL 'S-GRAVENHAGE 2501EL13485 Eneco Services B.V. Klantendesk Zakelijk Postbus 666 3000 AR Rotterdam T 0800-1555

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING

STROOMOPWAARTS. Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 5.04. 25 januari

Nadere informatie

Pagina. Openbaar. De Autoriteit Consument en Markt, Gelet op artikel 12f, eerste lid, van de Gaswet; Besluit: De nieuwe bepalingen komen te luiden:

Pagina. Openbaar. De Autoriteit Consument en Markt, Gelet op artikel 12f, eerste lid, van de Gaswet; Besluit: De nieuwe bepalingen komen te luiden: Bijlage 1: Behorende bij het besluit nr. 103640/ 40 van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van diverse voorwaarden ex artikel 12b, eerste lid, van de Gaswet De Autoriteit Consument en Markt,

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Premium SLA. Versie 1.0

Dienstbeschrijving. Premium SLA. Versie 1.0 Dienstbeschrijving Premium SLA Versie 1.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Definities... 3 3 Premium SLA... 3 3.1 Ordering & Levering... 3 3.1.1 Orderscenario 15: Premium Service Order... 3 3.1.2 KPI 1: reactiesnelheid...

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW Netbeheer 533,73 112,08 645,81 Verrekende termijnfacturen

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW Netbeheer 533,73 112,08 645,81 Verrekende termijnfacturen Pagina: 1/5 Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2NA5410)! Bedrijf Adres PC Plaats Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje achter de uitleg komt u weer terug op de factuur-pagina.

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

WIJZIGINGEN TARIEVENCODE ELEKTRICITEIT...

WIJZIGINGEN TARIEVENCODE ELEKTRICITEIT... Bijlage 2 behorende bij het besluit nr. 103834/xx en 103900/xx van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 27, eerste lid,

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2013. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2013. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Zienswijze wijziging Informatiecode

Zienswijze wijziging Informatiecode Inleiding De Nederlandse Energie Maatschappij B.V. ( NLE ) heeft kennisgenomen van het ontwerpbesluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit met zaaknummers 103834 en 103900 tot wijziging van de Informatiecode

Nadere informatie

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS?

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS? BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS? Bijlage 1 Informatieverzoek aan vergunninghouders Geachte heer/mevrouw, De Tweede Kamer heeft op 3 april jl. met de Minister van Economische

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 146,83 30,84 177,67

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 146,83 30,84 177,67 Pagina: 1/3! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5420) Bedrijf Strengholt B.V. Adres Postbus 338 PC 1400 Plaats AH BUSSUM Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje achter de uitleg

Nadere informatie

Implementatie internal control framework: een energierijke inspanning

Implementatie internal control framework: een energierijke inspanning Compact 2005/4 Implementatie internal control framework: een energierijke inspanning Ir. K.M. Lof RE De liberalisering van de energiesector heeft als gevolg dat de verschillende organisaties binnen de

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN DE GASWET BESTAAT ER

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd Regelingen en voorzieningen CODE 5.1.4.22 Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd bronnen vraag en antwoord ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), 23.2.2011, www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

ENERGIEBELASTING VERKLARING 2017 AARDGAS

ENERGIEBELASTING VERKLARING 2017 AARDGAS ENERGIEBELASTING VERKLARING 2017 AARDGAS VRIJSTELLING OPWEKKEN ELEKTRICITEIT WKK-VERKLARING Leverancier: Afnemer/verbruiker Bedrijfsnaam Adres Plaats Klantnummer KvK-nummer BTW-nummer Essent Energie Verkoop

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. RENDO. Expert versie

Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. RENDO. Expert versie Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. Expert versie De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

HOE COMMUNICEERT UW LANDIS + GYR SLIMME METER?

HOE COMMUNICEERT UW LANDIS + GYR SLIMME METER? INF.HSL.GSA.011.05.15 HOE COMMUNICEERT UW LANDIS + GYR SLIMME METER? INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bij welke meters kan de communicatie-informatie bekeken worden? 3 3. Welke informatie komt op het display?

Nadere informatie

Referentiedocument EU-ETS 2013-2020 Voorbeeldinrichting

Referentiedocument EU-ETS 2013-2020 Voorbeeldinrichting Referentiedocument EU-ETS 2013-2020 Voorbeeldinrichting Versie 1.0 Datum: xx-xx-20xx NB: Dit is een voorbeeld van een referentiedocument behorend bij een monitoringsplan. Dit voorbeeld hoort bij het voorbeeld-mp

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Instructie notificatie instelling Digitaal Loket

Instructie notificatie instelling Digitaal Loket Instructie notificatie instelling Digitaal Loket Versie mei 2010 Inleiding Wanneer een publicatieopdracht in het Digitaal Loket wordt aangeleverd en verwerkt, worden daar verschillende, automatisch gegenereerde

Nadere informatie

Werkbeschrijving EPA/SDS Energiemonitor

Werkbeschrijving EPA/SDS Energiemonitor Werkbeschrijving EPA/SDS Energiemonitor Samenvatting: Bij een op afstand uitleesbare (slimme) meter 1. Vul de machtiging en profielformulier in 3. U krijgt binnen enkele dagen uw inloggegevens 4. Data

Nadere informatie

Beleid schadevergoeding tussentijdse contractbeëindiging - van toepassing op beëindigingen in 2015 van leveringsovereenkomsten 2015 en verdere jaren

Beleid schadevergoeding tussentijdse contractbeëindiging - van toepassing op beëindigingen in 2015 van leveringsovereenkomsten 2015 en verdere jaren Beleid schadevergoeding tussentijdse contractbeëindiging - van toepassing op beëindigingen in 2015 van leveringsovereenkomsten 2015 en verdere jaren Aanleiding AgroEnergy krijgt van tijd tot tijd vragen

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden 1. Energielevering Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers en de Algemene

Nadere informatie