Visie op. Sector Release De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV"

Transcriptie

1 Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

2 Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels de zogenaamde Sector Releases sectorbreed wijzigingen in marktafspraken geïmplementeerd. In deze Sector Release is een aantal wijzigingen meegenomen die ook benoemd waren in Stroomopwaarts en daarom bevat Sector Release 2011 veel én omvangrijke wijzigingen. Ten dienste van de marktrol Meetverantwoordelijke heeft Zest Utilities in hoofdlijnen geïnventariseerd welke impact voorliggende wijzigingen hebben op organisatie, processen en systemen. 2

3 Sectorrelease 2011 Planning & Inhoud Bron : EDSN Sectorplanningscommissie 3

4 Impact op Meetverantwoordelijke De volgende onderdelen van de Sector Release 2011 raken in meer of mindere mate de organisatie, processen en systemen van de Meetverantwoordelijke: IC018a Afnamecategorie voor invoeding gas in regionale netten IC056 Procedure 'Einde levering' bij faillissement waarbij curator resp. bewindvoerder is aangesteld IC063 Profielcategorisering E-aansluitingen IC067 Uitwisselen negatieve volumes bij bemeten, niet telemetrie-aansluitingen IC071 Verbeteren werking E73/E74 IC072 Inhuizing op en aanleg zijnde aansluiting / uit bedrijf nemen aansluiting IC073 Verwijderen veld Drukniveau uit de stamgegevens van een aansluiting meetinrichting bij Grootverbruik IC079 Geen wijzigingen E08 gasberichten IC081 Toelichting opleveren (niet volledige) stamgegevens 4

5 IC018a Afnamecategorie voor invoeding gas in regionale netten Binnen regionale netten bestaan klanten/aansluitingen die gas leveren aan het regionale net (o.a. stortgas/biogas). De verwachting is dat deze situaties in aantal zullen gaan toenemen. In het nieuwe marktmodel voor de Wholesale gasmarkt krijgen deze aansluitingen de aanduiding GIS of GIN (GasInvoeding Stuursignaal en GasInvoeding Niet stuursignaal). De nieuwe aanduidingen worden waarden in de afnamecategorie voor gasaansluitingen. Tijdens de invoering van het nieuwe marktmodel Wholesale gasmarkt wordt dit gezien als de enige benodigde aanpassing in het stambericht. In verband daarmee moet dit bericht dan geheel worden doorgetest In de Sector Release 2011 worden al een aantal domeinwaarden aangepast in het stambericht; het is eenvoudiger/goedkoper om dan gelijk deze nieuwe afnamecategorieën alvast mee te nemen vooruitlopend op het nieuwe marktmodel Wholesale gasmarkt De overige benodigde aanpassingen rond deze type aansluitingen (aan AR, CSS, allocatie & reconciliatie) worden meegenomen bij invoering van het nieuwe marktmodel Wholesale gasmarkt. Niet meedoen met de invoering van de nieuwe afnamecategorieën in de stamberichten leidt tot het volgende: in de testfase van de Sector Release 2011 kan de MV stamberichten, waarin deze waarden worden gebruikt, niet correct ontvangen. En bij livegang van het nieuwe marktmodel wholesale gas zal de LV op dit punt niet aansluiten bij de rest van de markt. Tijdens testfase Sector Release correct kunnen ontvangen van stamberichten met de nieuwe afnamecategorieën en zonder veld meerdere schippers Verhinderen dat deze nieuwe waarden buiten testfase sectorrelease gebruikt kunnen worden x x De domeinwaarden voor de afnamecategorie in het stambericht wordt uitgebreid met de waarden GIS en GIN. Deze domeinwaarden worden niet gebruikt tot moment van invoering van het nieuwe marktmodel voor de Wholesale gasmarkt (tijdens of na invoering van de Sector Release 2011). Het veld meerdere schippers wordt geschrapt uit het stamgegevensbericht. 5

6 IC056 Procedure beëindiging levering bij faillissement Na faillissement van een natuurlijk persoon of rechtspersoon zal door de LV/RNB met de curator een afspraak gemaakt dienen te worden over verdere levering van Elektriciteit en/of gas Indien de curator (of bewindsvoerder) instemt met beëindiging van de overeenkomst(en) kan door betrokken partijen een verkorte afsluitprocedure gevolgd worden. Indien de curator (of bewindsvoerder) NIET instemt met beëindiging van de overeenkomst(en), kan iedere partij voor zich besluiten overeenkomst(en) op te zeggen Bij akkoord tot opzegging wordt de meetverantwoordelijke middels een stambericht met melding uit bedrijf / inactief op de hoogte gesteld van afsluiting. Bij NIET akkoord tot opzegging kan meetverantwoordelijke besluiten de beheerovereenkomst met de aangeslotene voor de meetinrichting op te zeggen (Meetcode Elektriciteit 5.1.4; respectievelijk Meetvoorwaarden Gas RNB 6.1.3). De netbeheerder waarschuwt binnen drie werkdagen na ontvangst van de melding van de meetverantwoordelijke de aangeslotene dat de aansluiting zal worden gedeactiveerd, indien niet binnen tien werkdagen na beëindiging van de beheerovereenkomst een andere erkende meetverantwoordelijke is aangewezen. Geen additionele risico s ten opzichte van voor invoering van IC56 Communicatie door RNB monitoren x x x Samenwerking LV en RNB richting curator x x 6

7 IC063 Profielcategorisering E-aansluitingen De huidige profielindeling/profielcategorieën voor E-aansluitingen met een aansluitwaarde <= 3x80A zijn niet eenduidig genoeg gedefinieerd. De huidige definities lijken deels verbonden met de keuze die de klant maakt m.b.t. wel/niet gebruik maken van een mogelijk dubbele tarief. Het kan in de praktijk voorkomen dat een aansluiting de profielcategorie heeft van een dubbeltarief terwijl de klant er bij de leverancier voor heeft gekozen om als enkeltarief afgerekend te worden. Bij nieuwe aansluitingen/meetinstallaties wordt de profielcategorie deels arbitrair door de netbeheerder bepaald. ICT-middelen die wellicht niet berekend zijn op de potentieel grote hoeveelheid stamgegevensberichten die verstuurd zullen worden door de RNB s. De definities van de profielcategorieën voor aansluitwaarden <= 3x80A worden aangepast/aangescherpt. Daarbij worden de definities toegespitst op de technische mogelijkheid van de meter. De RNB s worden na de wijziging geacht de profielcategorie te gebruiken die past bij de technische mogelijkheid van de meter. De verandering gaat in per 1 januari Voor alle bestaande aansluitingen zullen de profielcategorieën worden aangepast indien de nieuwe definities dit vereisen. Per 1 januari 2011 zullen alle betrokken marktpartijen per gewijzigde aansluiting op de hoogte worden gebracht van de wijziging (aanname: middels stamgegevensberichten (staat niet expliciet in de issuetekst). Eén maand voor de wijziging (1 december 2010) moeten de LV s/pv s weten welke aansluitingen gaan wijzigen en wat de som van hun SJV s zijn. Verwerken stamgegevensberichten met gewijzigde profielcategorieën. Nieuwe definities verankeren in de organisatie x x x 7

8 IC067 Uitwisselen neg. volumes bij bemeten, niet TM-aansluitingen In een normale situatie zal een latere meterstand hoger zijn dan een voorgaande meterstand. In een aantal situaties kan het echter ook voorkomen dat er een meterstand wordt afgelezen die lager is dan voorgaande meterstand(en). Communicatie van negatieve volumes was al wel mogelijk voor RNB s die werken met Edine-berichten. Voor RNB s die gebruik maken van EDSN-berichten was dit geblokkeerd. Het toestaan van negatieve volumes maakt het mogelijk om volumecorrecties goed uit te voeren. Netbeheerders, die negatieve volumes willen communiceren, kunnen dat doen middels de reguliere berichten. Netbeheerders kunnen voor de meterstandcorrectie conform HD205f er voor kiezen om geen negatieve volumes te communiceren, zij sturen een herzien positief verbruiksbericht. Na invoering van de Sector Release zullen negatieve volumes gecommuniceerd worden. Indien de eigen systemen hierop nog niet zijn aangepast zullen dus berichten met volumeaanpassingen gemist worden. Indien de systemen deze negatieve volumes niet aan kunnen zullen de verbruiken niet juist geregistreerd worden. Dan bestaat er kans op foutieve facturatie en veel meer klachten en/of vragen van klanten. Mogelijke foutieve registratie van decentrale opwek en daarmee verkeerde opgave tbv subsidies Bij de uitwisseling van negatieve Gas-volumes dient zowel het Normaalverbruik als ook het Calorisch gecorrigeerd verbruik gecommuniceerd te worden Een vastgesteld negatief volume wordt ook als zodanig in de reconciliatie verwerkt Indien de standaardjaarverbruikberekening ten gevolge van het negatieve volume leidt tot een negatief standaardjaarverbruik, blijft het standaardjaarverbruik ongewijzigd. Issue HD159 komt te vervallen. Negatieve volumes toelaten in de interne processen x x x 8

9 IC071 Verbetering werking E66, E73, E74 en MSCons De meetdatastatussen die de meetcode passen niet 1-op-1 op de statussen die kunnen worden weergegeven in de E66 en MSCons berichten Het kan daarom voorkomen dat Meetverantwoordelijken (MV s) de E66 niet op dezelfde manier toepassen De MSCons berichten kunnen de gerepareerde status niet weergeven Bij het invoeren van de E73 en E74 berichten t.b.v. meetdatareclamaties zijn niet voldoende (en/of de juiste) statussen ingevoerd Met name status E0A levert het grote probleem dat niet te zien is of de reclamatie stamdata of meetdata betreft. Hierdoor is het voor de regionale netbeheerder (RNB) niet te bepalen of de PV-partij wel/niet een tegenvoorstel moet doen en of de reclamatie wel/niet moet worden doorgespeeld aan de MV via een E73. (a) Tijdelijke oplossing E66 en MSCons: Het gebruik/definitie van bestaande statuscodes wordt zodanig veranderd dat er een unieker en eenduidiger weergave ontstaat van de in de meetcode onderkende situaties. (b) Definitieve oplossing E66 en MSCons: Er worden nieuwe statuscodes geïntroduceerd (1 nieuwe per bericht) die ervoor zullen zorgen dat de bijna unieke situatie uit de tijdelijke oplossing volledig uniek wordt. (c) Oplossing E73 en E74: Er wordt een nieuwe reclamatiecode geïntroduceerd. De bestaande en nieuwe reclamatiecodes worden ge(her)definieerd. Op die manier wordt het o.a. volledig duidelijk of de reclamatie wel/niet betrekking heeft op de meetdata (met daaraan gekoppeld de helderheid of de PV-partij een tegenvoorstel moet doen en of de RNB de reclamatie via een E73 moet doorspelen naar de MV. In de Sector Release worden alleen punten (a) en (c) meegenomen. Punt (b) volgt in een later stadium. Het niet tijdig invoeren van de nieuwe definities en statussen in processen zorgt ervoor dat de MV de communicatie van marktpartijen niet goed zal interpreteren en/of de juiste communicatie op de juiste manier kan initiëren. Het niet tijdig invoeren van de nieuwe statussen in systemen door de MV kan lijden tot systemen die vastlopen en/of berichten weigeren die feitelijk goed zijn. Implementeren nieuwe situatie rond E66 x x Implementeren nieuwe situatie rond E73 x x 9

10 IC072 Inhuiz. in aanleg zijnde aansl./uit bedrijf nemen aansl. In het huidige marktmodel kent men 2 fysieke statussen van een aansluiting: 000 aangesloten en 001 afgesloten. In diverse processen en situaties blijken deze 2 statussen niet voldoende. Ze leiden tot niet eenduidige werkwijzen in gevallen van inhuizing of (tijdelijk) uit bedrijfname (o.a. bij de RNB). Er komen 4 nieuwe logische statussen ter vervanging van de huidige statussen: In aanleg, In bedrijf, Uit bedrijf en Gesloopt Het veld Fysieke status in de stamgegevens wordt uitgebreid met 4 domeinwaarden die overeenkomen met de genoemde statussen. LV s kunnen inhuizen op In aanleg zijnde aansluitingen. De levering begint zodra de status veranderd in In bedrijf. Zodra de status van een aansluiting veranderd naar In bedrijf, gaat de capaciteitstarief van start en wordt de aansluiting opgenomen in het allocatieproces. De netbeheerder verzendt dan (behalve de stamgegevensbericht ook) een meetdatabericht. Bij de statussen In aanleg, Uit bedrijf en Gesloopt zijn niet alle gegevens in het stamgegevensbericht verplicht. Zodra een status van In bedrijf veranderd naar Uit bedrijf of Gesloopt stuurt de RNB (naast de stamgegevensbericht ook) een meetdatabericht. Dan stopt de capaciteitstarief en wordt de aansluiting niet meer meegenomen in het allocatieproces Bij Uit bedrijf kan de LV eventueel een uithuizing indienen om uit het AR verwijderd te worden. Wanneer een aansluiting status Gesloopt heeft bereikt, kan het niet meer een ander status krijgen en is berichtenverkeer niet meer mogelijk. Niet tijdig correct implementeren van de nieuwe statussen heeft tot gevolg dat de MV niet kan uitsluiten bij de rest van de markt. Er kan dan grote verwarring ontstaan bij de MV m.b.t. de status van de aansluiting. Afhandeling stamgegevensberichten uitbreiden met 4 nieuwe domeinwaarden (berichtenengine & leveranciersregister) Start meetactiviteiten instellen op binnenkomst stamgegevens met In bedrijf en bijbehorende meetdataberichten Stop meetactiviteiten instellen op binnenkomst stamgegevens met Uit bedrijf en bijbehorende meetdataberichten x x x x x x x 10

11 IC073 Verwijderen veld drukniveau uit stamgegevens van gasaansluitingen In de gasdistributie wordt gesproken over hoge en lage druk aansluitingen. Dit kenmerk is ook aanwezig in de stamgegevens van de aansluiting die de netbeheerder naar de leverancier (en shipper) en meetverantwoordelijke stuurt. Het onderscheid tussen HD en LD is ooit geïntroduceerd in het gebruikte calculatieschema van Gasunie, om als tariefdrager een afwijkend m 3 - tarief tussen HD en LD aansluitingen te kunnen hanteren voor het landelijke en het regionale transport. Met invoering van het capaciteitstarief is het onderscheid HD en LD niet meer nodig, omdat de rekencapaciteit, indien juist en compleet gevuld door de RNB, voldoende informatie geeft over de in rekening te brengen capaciteit zonder hier verder nog aan te hoeven rekenen. Het niet verwijderen van het veld drukniveau kan leiden tot een storing in het berichtenverkeer. Verwijderen veld drukniveau (HD/LD) x x Het veld drukniveau (HD/LD) wordt uit de stamgegevens (stamgegevensbericht) verwijderd. 11

12 IC079 Geen wijziging E08-Gasberichten De bericht E08 heeft als doel het uitwisselen van meter-stamgegevens tussen de meetverantwoordelijke (MV) en de regionale netbeheerder (RNB). De E08 bericht bestaat uit internationaal (door Ebix) gestandaardiseerde bouwstenen. Ondermeer de toegestane waarden die velden mogen hebben zijn gestandaardiseerd; Qualified Data Types (QDT). Initieel is specifiek voor Edine/Nederland een waarde gereserveerd voor de G-waarde; M01. In 2008 heeft Ebix de specifieke Nederlandse waarde rechtgetrokken met de internationale waarde; in de nieuwe QDT-lijst is de waarde E26 van toepassing op de G-waarde. De nieuwe QDT-lijst is door de sector niet officieel geïmplementeerd in een Sector Release. Sommige marktpartijen hebben op zichzelf de nieuwe QDT-lijst wel geïmplementeerd, met alle technische consequenties van dien. Het niet terugdraaien van de implementatie van de nieuwe QDT-lijst door de MV zal de nu bestaande technische miscommunicatie doen voortbestaan; de door de MV verzonden E08 berichten kunnen foutief door de RNB geïnterpreteerd worden. Terugdraaien geïmplementeerde QDT-lijst uit de samenstelling van de E08-bericht x In de sector is besloten dat de partijen die de nieuwe QDT-lijst hebben geïmplementeerd dit z.s.m. moeten terugdraaien (in ieder geval vóór de invoering van de Sector Release 2011). In de daaropvolgende Sector Release zullen allen partijen de nieuwe QDT-lijst gelijktijdig implementeren. 12

13 IC081 Toelichting opleveren (niet volledige) stamgegevens Met de invoering van een aantal issues, zoals IC072, worden ook stamgegevens gezonden als nog niet (alle) velden en rollen bekend zijn. Tevens kunnen stamgegevens worden opgevraagd van nog niet actieve aansluitingen. Dit kan ook betekenen dat op moment van zenden (nog) niet alle (soms verplichte) gegevens (definitief) bekend zijn. In deze issue wordt per veld in het stamgegevensbericht aangegeven of het altijd verplicht is (V), of de vulling ervan afhankelijk is van een ander veld (A) of dat het optioneel is (O); het VAO-patroon. Wanneer de meetverantwoordelijke niet tijdig om kan gaan met de nieuwe VAO-patroon, zal dit leiden to misinterpretaties of technische fouten bij het verwerken van stamgegevensberichten. Het VAO-patroon van de velden in het stamgegevensbericht wijzigt. Enkele velden worden wel/niet verplicht (o.a.) afhankelijk van de fysieke status van de aansluiting. De AR moet (als databron van het stamgegevensbericht) dit nieuwe patroon ondersteunen. Ook moeten mogelijk processen die deze gegevens produceren aangepast worden. Verder moeten de systemen die de stamberichten samenstellen correct om kunnen gaan met het nieuwe patroon. Implementeren van het nieuwe VAO-patroon in de verwerking van het stamgegevensbericht. Processen moeten mogelijk worden aangepast aan een gewijzigd beschikbaarheid van bepaalde gegevens afhankelijk van het stadium waarin de aansluiting zich bevindt. x x x x 13

14 Wat kan Zest Utilities voor u betekenen? Met inbreng van haar gedetailleerde sectorkennis ondersteunt Zest Utilities u graag bij het implementeren van de Sector Release 2011 met: Quick scans Impactanalyses Businesstransitie Proces(her)inrichting Procesmanagement Dataschoning en verrijking Trainingen en workshops Programma- en projectmanagement Functionele ontwerpen Acceptatietesten Quality Assurance Functioneel beheer

15 Contact Als u in gesprek wilt gaan over de impact van de Sector Release 2011 op úw organisatie, neem dan contact op met: Henk Smit (manager Services Development) Zest Utilities BV Floridalaan 4b 3404 WV IJsselstein Postbus AG IJsselstein T +31 (0) F +31 (0) E I

Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together

Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels de zogenaamde Sector Releases sectorbreed wijzigingen

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 25 januari 2012 Pag. 1 van 38 Versiebeheer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374 Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN:

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN Diensten 2013 U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN B.V. Baarnsche Dijk 4D 3741 LR Baarn Telefoon +31 (0)35 54 80 180 Telefax +31 (0)35 54 80 184 E-mail

Nadere informatie

Een helder marktmodel voor klant en energiesector

Een helder marktmodel voor klant en energiesector Een helder marktmodel voor klant en energiesector Inhoudsopgave 1 Voorstel op hoofdlijnen 3 2 Uitwerking Leveranciersmodel 7 3 Uitwerking Metermarkt 12 4 Bewaking administratieve kwaliteit energiebranche

Nadere informatie

Implementatie internal control framework: een energierijke inspanning

Implementatie internal control framework: een energierijke inspanning Compact 2005/4 Implementatie internal control framework: een energierijke inspanning Ir. K.M. Lof RE De liberalisering van de energiesector heeft als gevolg dat de verschillende organisaties binnen de

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling ( NEDU ) Bajol Tekst & Interpretatie i.o.v. Verslagdienst NMa

Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling ( NEDU ) Bajol Tekst & Interpretatie i.o.v. Verslagdienst NMa VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 29 augustus 2012, 10.00 13.20 uur Zaaknrs: 103834 en 103900 Inzake: Codewijzigingsvoorstel InformatieCode Elektriciteit en Gas en andere Codes en voorstel ter optimalisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 374 Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteitsen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20891 21 november 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 14 november 2011, nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 163 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 april 2014 De vaste commissie voor Economische

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/128 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

Revenue Assurance in de Nederlandse Stroomsector:

Revenue Assurance in de Nederlandse Stroomsector: Revenue Assurance in de Nederlandse Stroomsector: Een andere IT audit aanpak door Smart Metering? Door: Xavier Landbrug & Pepijn de Jong Master thesis ingeleverd bij de faculteit Economics and Business

Nadere informatie

Bijlagen bij position paper Een helder marktmodel voor klant en energiesector

Bijlagen bij position paper Een helder marktmodel voor klant en energiesector Bijlagen bij position paper Een helder marktmodel voor klant en energiesector Bijlage 1: Leveranciersmodel en BTW Bijlage 2: Toepassing capaciteitstarief voor verschillende afnemersgroepen Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 12 van de Gaswet; Besluit: 1. Begripsbepalingen

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 12 van de Gaswet; Besluit: 1. Begripsbepalingen Kenmerk WJZ 5001052 Opschrift Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ 5001052, houdende regels inzake tariefstructuren en voorwaarden voor gas (regeling tariefstructuren en voorwaarden

Nadere informatie

SAP IS-U in control. Inleiding

SAP IS-U in control. Inleiding 36 SAP IS-U in control Ir. Mark Lof RE CISA en Maurice Urlings MSc Ir. K.M. Lof RE CISA is partner bij KPMG IT Advisory. Belangrijke aandachtsgebieden in zijn werk zijn het verbeteren van de betrouwbaarheid

Nadere informatie

Consultatieverslag wetsvoorstel STROOM

Consultatieverslag wetsvoorstel STROOM Consultatieverslag wetsvoorstel STROOM 1. Inleiding Van 31 juli 2014 tot en met 8 september 2014 was het mogelijk voor partijen via een internetconsultatie te reageren op het concept wetsvoorstel STROOM,

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen 1. Doel en aanleiding Aanleiding voor dit besluit is de samenvoeging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet tot de Elektriciteits- en gaswet (hierna: wet). Dit besluit

Nadere informatie

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1.

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1. Versie: 2013/08/1 Datum: 01-08-2013 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen Scholt Energy Control B.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost 35 5555 XA

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Jeroen de Swart, voorzitter Netbeheer Nederland: Het echte werk moet nog beginnen. invoering van een centraal aansluitingenregister.

NIEUWSBRIEF C-AR. Jeroen de Swart, voorzitter Netbeheer Nederland: Het echte werk moet nog beginnen. invoering van een centraal aansluitingenregister. editie 3 Februari 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur Zaaknummer: 103755 Inzake: Consultatie Modelcontract Aanwezig namens de Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna de Raad

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie Aan Ministerie van Economische Zaken T.a.v. de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC DEN HAAG Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) E/EM/4069320 P_300042/3.O154

Nadere informatie

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft of de wet) voorziet in een aantal artikelen in

Nadere informatie

IDENTIFICATIE EN ANALYSE VAN DE (IT) WIJZIGINGEN EN RISICO S IN DE PROCESSEN VAN DE ENERGIELEVERANCIERS ALS GEVOLG VAN HET ELEKTRISCH VERVOER

IDENTIFICATIE EN ANALYSE VAN DE (IT) WIJZIGINGEN EN RISICO S IN DE PROCESSEN VAN DE ENERGIELEVERANCIERS ALS GEVOLG VAN HET ELEKTRISCH VERVOER IDENTIFICATIE EN ANALYSE VAN DE (IT) WIJZIGINGEN EN RISICO S IN DE PROCESSEN VAN DE ENERGIELEVERANCIERS ALS GEVOLG VAN HET ELEKTRISCH VERVOER Contact informatie drs. Noortje Jansen-de Bakker RA Sandeep

Nadere informatie