U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN:"

Transcriptie

1 EDSN Diensten 2013

2 U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN B.V. Baarnsche Dijk 4D 3741 LR Baarn Telefoon +31 (0) Telefax +31 (0) Internet 2

3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. DIENSTVERLENING Vier aandachtsgebieden EDSN diensten Portaal Communicatiekanalen Transactiedossiers Centrale registers Marktpartijen register Centraal aansluitingenregister (C-AR) Attributenlijst Historie in het C-AR Productie installatieregister (PIR) Centraal stuursignaal gas Contract einde register (CER) Afdrachtcontrole (ADC) Toegankelijk meetregister Tarieven Calorische correctiefactoren Publiek EAN-codeboek Centrale distributie Meetdata distributie Portaal uitwissel diensten Portal P Bestandsuitwisseling SERVICE DESK 38 BIJLAGEN 41 A Servicebeschrijvingen 42 B Communicatiekanalen 43 C Gedetailleerde C-AR attributenlijst 48 D Referenties 54 3

4

5 1. Inleiding

6 1 MET DE INTRODUCTIE VAN HET NIEUWE MARKT- MODEL PER 1 APRIL 2013 VERANDEREN OOK DE DIENSTEN DIE EDSN GAAT LEVEREN AAN DE MARKT. Inleiding De belangrijkste procesmatige elementen in het nieuwe marktmodel zijn het leveranciersmodel en het omdraaien van de meetdata keten, waarbij de leverancier verantwoordelijk is voor het ophalen van de meterstanden. Daarnaast is de verdergaande samenwerking tussen de regionale netbeheerders in het Centraal Aansluitingenregister een derde belangrijke mijlpaal. OP HOOFDLIJNEN BESTAAT HET PROGRAMMA STROOMOPWAARTS UIT DE VOLGENDE ELEMENTEN: Deze brochure biedt in een toegankelijke vorm een overzicht van de diensten die EDSN gaat leveren vanaf de implementatie van het nieuwe marktmodel op 1 april Voor meer informatie over EDSN, raadpleeg de website 6

7 VERPLICHT LEVERAN- CIERSMODEL Een van de belangrijke elementen binnen het programma Stroomopwaarts is dat de leverancier eerste aanspreekpunt is voor consumenten met een kleinverbruikaansluiting. Een uitvloeisel hiervan is de invoering van het Verplicht Leveranciersmodel, waardoor naast de verbruikskosten ook de netwerkkosten door de leverancier aan de klant gefactureerd worden. De leverancier sluit namens de netbeheerder een aansluit- en transportovereenkomst (ATO) af en brengt bij afnemers in het kleinverbruiksegment de netwerkkosten in rekening. Het incassorisico voor de netwerkkosten wordt gedragen door de leveranciers. Deze wijziging wordt ingevoerd per 1 april CAPA- CITEITS- TARIEF De invoering van het capaciteitstarief betekent dat voor kleinverbruik aansluitingen de netwerkkosten gefactureerd worden op basis van een vast bedrag dat is gebaseerd op de capaciteit van de aansluiting in plaats van een verbruiksafhankelijk variabel bedrag. Deze vereenvoudiging maakt het makkelijker om de netwerkkosten tussen de leverancier en de netbeheerder onderling te verrekenen. De invoering van het leveranciersmodel wordt hierdoor sterk vereenvoudigd. Deze wijziging is per 1 januari 2009 ingevoerd WIJZIGING GASGRENS De grens tussen grootverbruik en kleinverbruik gas wordt niet langer gedefinieerd op basis van het verbruik, maar op basis van de (technische) capaciteit van de aansluiting. Door de eerder gehanteerde volumegerelateerde grens ( m3n) kwam het soms voor dat afnemers jaarlijks wisselden tussen grootverbruik en kleinverbruik. Door de grens te baseren op de technische capaciteit is het voor iedereen duidelijk tot welk segment een aansluiting behoort. Deze component is per 1 januari 2009 in werking getreden en wettelijk geborgd per 1 juli METER- MARKT- MODEL In het nieuwe marktmodel verschuiven verantwoordelijkheden in de meetprocessen. Leveranciers zijn per 1 april 2013 verantwoordelijk voor het collecteren, valideren en vaststellen van de meterstanden bij kleinverbruikaansluitingen. Via het in 2007 ingevoerde Toegankelijk Meetregister hebben leveranciers de mogelijkheid actuele en historische standen en verbruiken in te zien. Deze wijziging wordt ingevoerd per 1 april SLIMME METER De komende jaren wordt bij alle huishoudens in Nederland een slimme meter geïnstalleerd. Door de slimme meter zijn leveranciers in staat om regelmatig feedback te geven aan klanten over hun energieverbruik. Dit vergroot de bewustwording over het energieverbruik en leidt naar verwachting tot een lager verbruik. Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de infrastructuur rond de slimme meters. Middels deze infrastructuur kunnen leveranciers en andere marktpartijen de slimme meter periodiek uitlezen en de informatie daaruit aan de klant terugkoppelen. 7

8

9 2. Dienstverlening

10 2.1 Vier aandachtsgebieden KLANT PROGRAMMA VERANTWOORDELIJKE LEVERANCIER MEET VERANTWOORDELIJKE LANDELIJKE NETBEHEERDER (TENNET & GTS) REGIONALE NETBEHEERDER IN DE NEDERLANDSE ENERGIESECTOR IS EEN GROOT AANTAL BEDRIJVEN BETROKKEN DIE GEZAMENLIJK VOOR EEN BETROUWBARE ENERGIE- VOORZIENING ZORGEN. OM DIT GOED TE LATEN VERLOPEN WORDT INFORMATIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE PARTIJEN UITGEWISSELD IN MARKT- PARTIJ OVERSTIJGENDE PROCESSEN. DEZE MARKTPROCESSEN ZIJN OP HOOFDLIJNEN TE VERDELEN OVER VIER AANDACHTSGEBIEDEN. 10

11 MUTATIES De verschillende marktpartijen (programmaverantwoordelijken, leverancier en meetverantwoordelijken) bieden mutaties aan in het kader van marktprocessen. Deze mutaties worden doorgevoerd in de basisregisters van de regionale netbeheerders. Denk hierbij aan marktprocessen zoals switchen en verhuizen, maar ook aan wijzigingen met betrekking tot de naam van de contractant of de registratie van productie-installaties (zoals zonnecellen of HRe ketels). MEETDATA Op basis van meetdata vindt toe- en verrekening van de afgenomen energievolumes plaats. In dit kader kan nog onderscheid worden gemaakt tussen meetdata telemetrie voor telemetrisch bemeten aansluitingen en meetdata periodiek voor periodiek (handmatig en maandelijks of jaarlijks) opgenomen meters. Bij het bepalen, uitwisselen en verwerken van meetdata zijn leveranciers, meetverantwoordelijken en regionale netbeheerders betrokken. Afhankelijk van het marktsegment worden meterstanden bepaald door leveranciers (bij kleinverbruikaansluitingen) of meetverantwoordelijken (bij grootverbruikaansluitingen). Voor kleinverbruikaansluitingen bepaalt de regionale netbeheerder het verbruik. Bij grootverbruikaansluitingen gebeurt dit door de meetverantwoordelijke. Via de regionale netbeheerders wordt de meetdata vervolgens beschikbaar gesteld aan de marktpartijen. FINANCIËLE VERREKENING In het nieuwe marktmodel is de leverancier het aanspreekpunt voor de klant. De invoering van het verplicht leveranciersmodel voor kleinverbruikaansluitingen betekent dat klanten zowel de kosten voor levering en de kosten voor transport van energie aan de leverancier betalen. De leverancier draagt de kosten voor transport af aan de regionale netbeheerder. Om dit marktproces te faciliteren wordt maandelijks informatie uitgewisseld tussen leveranciers en regionale netbeheerders. TOE- EN VERREKENEN ENERGIESTROMEN (ALLOCATIE EN RECONCILIATIE) Vraag en aanbod van energie dienen continu in balans te zijn. De programmaverantwoordelijken en de landelijke netbeheerders spelen een grote rol in deze balanshandhaving. Voor de toewijzing van de daadwerkelijk energiestromen (allocatie en reconciliatie) wisselen programmaverantwoordelijken, de landelijke- en regionale netbeheerders informatie met elkaar uit. 11

12 2.2 EDSNdiensten MUTATIES MEETDATA FINANCIËLE VERREKENING TOE- EN VERREKENEN ENERGIESTROMEN (ALLOCATIE EN RECONCILIATIE) - CENTRAAL AANSLUITINGEN REGISTER - CONTRACT EINDE REGISTER - MARKTPARTIJEN REGISTER - PRODUCTIE-INSTALLATIE- REGISTER - CALORISCHE CORRECTIE- FACTOREN - PORTAAL P4 - TOEGANKELIJK MEETDATA REGISTER - MEETDATA DISTRIBUTIE - AFDRACHTCONTROLE - TRANSPORTTARIEVEN - STUURSIGNAAL GAS EDSN STELT HAAR DIENSTEN, IN OPDRACHT VAN HAAR OPDRACHT- GEVERS, TER BESCHIKKING AAN MARKTPARTIJEN IN DE NEDER- LANDSE ENERGIEMARKT. EEN BETROUWBARE EN TRANSPARANTE INFORMATIE-UITWISSELING LIGT HIERAAN TE GRONDSLAG. EDSN streeft na om haar dienstverlening op een zoveel mogelijk uniforme wijze beschikbaar te stellen aan de marktpartijen. EDSN biedt per aandachtsgebied oplossingen om de marktprocessen en bijbehorende informatie-uitwisselingen zo goed mogelijk te faciliteren. 12

13 De dienstverlening van EDSN is globaal in te delen in twee categorieën: - MIDDELS CENTRALE REGISTERS KUNNEN MARKTPARTIJEN DIRECT GEGEVENS OPVRAGEN DIE VOOR HEN BESCHIKBAAR ZIJN. OOK KUNNEN ZE OP DEZE GEGEVENS DIRECT WIJZIGINGEN DOORVOEREN. DEZE GEGEVENS WORDEN CENTRAAL DOOR EDSN BEHEERD. - EDSN BIEDT OOK CENTRALE DISTRIBUTIE WAARMEE GEGEVENS DOORGEGEVEN WORDEN TUSSEN VERSCHILLENDE MARKTPARTIJEN EN NETBEHEERDERS. EDSN FACILITEERT HIERBIJ DE DISTRIBUTIE VAN INFORMATIE, ZODAT NIET IEDERE MARKTPARTIJ MET IEDERE ANDERE MARKTPARTIJ DIRECT EEN VERBINDING HOEFT TE MAKEN. De rollen en verantwoordelijkheden van partijen binnen deze marktprocessen zijn uitgewerkt in verschillende marktprocesmodellen. De onderliggende marktprocessen zijn beschreven in detailprocesmodellen. De informatie-uitwisseling tussen de marktpartijen en EDSN is beschreven in servicebeschrijvingen. In de bijlage is een overzicht opgenomen waarin is aangegeven welke centrale registers en centrale distributiefuncties een rol spelen bij de servicebeschrijvingen. NETBEHEERDERS EDSN MARKTPARTIJEN REGIONALE NETBEHEERDER LANDELIJKE NETBEHEERDER (TENNET & GTS) CENTRALE REGISTERS CENTRALE DISTRIBUTIE LEVERANCIER MEET VERANT- WOORDELIJKE PROGRAMMA- VERANT- WOORDELIJKE MUTATIES CENTRALE REGISTERS - MARKTPARTIJENREGISTER - CENTRAAL AANSLUITINGENREGISTER - PRODUCTIE INSTALLATIE REGISTER - CONTRACTEINDEREGISTER CENTRALE DISTRIBUTIE MEETDATA - CALORISCHE CORRECTIE- FACTOREN - TOEGANKELIJK MEETDATAREGISTER - MEETDATA DISTRIBUTIE - PORTAL P4 FINANCIËLE VERREKENING - AFDRACHTCONTROLESYSTEEM - TRANSPORTTARIEVENREGISTER TOE- EN VERREKENEN ENERGIESTROMEN (ALLOCATIE EN RECONCILIATIE) - STUURSIGNAAL GAS 13

14 2.3 Portaal Het Portaal heeft als doel diensten via één platform beschikbaar te stellen aan de marktpartijen. Het Portaal biedt marktpartijen op een uniforme manier toegang tot de achterliggende diensten. Het Portaal faciliteert de uitwisseling van informatie en bevat generieke functies zoals authenticatie, autorisatie, rapportage en logging. Onderstaand diagram bevat een visuele weergave van het Portaal in relatie tot de EDSN-diensten. PV NETBEHEERDER LEVERANCIER MV ODA ML BFI PIR MARKT RAPPORTAGES CENTRAAL AANSLUITINGEN REGISTER PORTAAL AFDRACHT- CONTROLE CONTRACT EINDE REGISTER AFHANDELING MARKTPROCESSEN RNB REGISTER LV REGISTER TARIEF REGISTER TMR PORTAL P4 OVERIGE SYSTEMEN EDSN CSS PUBLIEK EANCODE BOEK De volgende systeemdiensten van EDSN zijn gerelateerd aan het Portaaldomein. PORTAALDOMEIN MARKT- PARTIJEN REGISTER MEETDATA DISTRIBUTIE AFDRACHT CONTROLE SYSTEEM PORTAL P4 CENTRAAL AANSLUITINGEN REGISTER CONTRACT EINDE REGISTER CALORISCHE CORRECTIE FACTOREN TRANSPORT TARIEVEN REGISTER TOEGANKELIJK MEETDATA REGISTER STUURSIGNAAL GAS PRODUCTIE INSTALLATIE REGISTER 14

15 2.3.1 Communicatiekanalen Om gebruik te maken van de EDSN-systeemdiensten biedt EDSN verschillende communicatiekanalen waaronder een grafische gebruikersinterface (GUI), webservices, batch file interface (BFI) en bestandsuitwisseling (voor grote databestanden). In bijlage B is een overzicht opgenomen welke dienstverlening beschikbaar is via welk communicatiekanaal. GUI Eindgebruikers van marktpartijen hebben de beschikking over een GUI waarmee ze via internet gebruik kunnen maken van de diensten achter het Portaal. Er wordt hierbij onder andere gebruik gemaakt van single sign-on, zodat een gebruiker niet voor iedere dienst opnieuw hoeft in te loggen. WEB- SERVICES Naast de GUI biedt het Portaal ook de mogelijkheid om via webservices gebruik te maken van de diensten. Marktpartijen koppelen hiermee hun systemen geautomatiseerd aan de centrale dienstverlening van EDSN. BFI Voor enkele marktprocessen, waaronder in- en uithuizingen, switches en einde leveringen maar ook de uitwisseling van meetdata tussen leveranciers en netbeheerders, biedt EDSN de BFI. Deze interface stamt uit het vorige marktmodel en wordt voor een beperkte periode gehandhaafd om een soepele overgang naar ML en webservices te faciliteren. BESTANDS UITWISSELING Bestandsuitwisseling biedt marktpartijen de mogelijkheid om (grote) bestanden aan te bieden of op te halen. Hierbij kan gedacht worden aan specifieke data extracten vanuit het centraal aansluitingenregister, maar ook aan grote bestanden die in het kader van afdrachtcontrole worden uitgewisseld. 15

16 2.3.2 Transactiedossiers ALLE MUTATIES EN UITWISSELING DIE OP EEN AANSLUITING PLAATSVINDEN WORDEN IN HET PORTAAL IN TRANSACTIEDOSSIERS GEREGISTREERD. DE INFORMATIE DIE IN HET KADER VAN EEN MUTATIE WORDT UITGEWISSELD, WORDT OPGESLAGEN IN HET TRANSACTIE- DOSSIER BEHORENDE BIJ DE MUTATIE. EEN TRANSACTIEDOSSIER BESTAAT UIT EEN OF MEERDERE STAPPEN. IEDERE STAP STAAT VOOR EEN ONTVANGEN OF VERZONDEN BERICHT. TRANSACTIEDOSSIER VOORBEELD (LV SWITCH) Berichten die tot doel hebben het zoeken en raadplegen van de informatie in de systemen worden niet vastgelegd in het transactiedossier. LEVERANCIERSWITCH (VAN NIEUWE LV) GAIN (NAAR NIEUWE LV) GAIN (NAAR NIEUWE PV) LOSS (NAAR OUDE LV) LOSS (NAAR OUDE PV) NOTIFICATIE (NAAR RNB) STAMDATA (NAAR NIEUWE LV) STAMDATA (NAAR NIEUWE PV) STAMDATA (NAAR MV) NOTIFICATIE (NAAR RNB) VASTGESTELDE STAND (VAN NIEUWE LV) CENTRAALAANSLUITINGENREGISTER Een transactiedossier is inzichtelijk voor de partijen die bij die transactie betrokken waren. De details van een bepaalde stap zijn inzichtelijk als de partij de ontvanger of verzender van het bericht was. Het transactiedossier is de verbindende schakel tussen marktprocessen en berichten. Zo is de uitwisseling van meetdata naar aanleiding van een inhuizing, uithuizing, leverancierswitch of einde levering opgenomen als stappen in hetzelfde transactiedossier als de oorspronkelijke mutatie. Leveranciers en netbeheerders gebruiken hiervoor de meetdata distributie functionaliteit beschreven in paragraaf Zie ook het voorbeeld hiernaast van een leverancierswitch, waarbij eveneens meetdata is uitgewisseld. VASTGESTELDE STAND (NAAR RNB) STAND & VERBRUIK (VAN RNB) STAND & VERBRUIK (NAAR OUDE LV) STAND (VAN RNB) MEETDATA DISTRIBUTIE STAND (NAAR NIEUWE LV) 16

17 Centrale Registers Marktpartijenregister Centraal bij EDSN staat het Marktpartijenregister. In dit register zijn onder andere bedrijfs- en contactgegevens van de netbeheerders en leveranciers opgeslagen. Ook zijn hier de organisaties en onderliggende marktpartijen van de programma- en meetverantwoordelijken in geregistreerd. Als gevolg van de invoering van het verplicht leveranciersmodel is het essentieel dat leveranciers en netbeheerders de beschikking hebben over up-to-date informatie van elkaar. Deze informatie wordt onder andere gebruikt bij de facturatie en incasso van de netwerkkosten. In het leveranciers- en netbeheerdersregister wordt deze informatie centraal opgeslagen, beheerd en beschikbaar gesteld. Voor leveranciers zijn per juridische entiteit de bijbehorende marktpartijen geregistreerd. Een leverancier kan maximaal één vergunning voor gas en maximaal één voor elektriciteit hebben. Verder zijn voor de relevante operationele processen de contacten opgeslagen, zodat overige partijen direct met de juiste persoon contact kunnen opnemen. Netbeheerders kunnen per juridische entiteit meerdere fiscale entiteiten hebben. Aan deze fiscale entiteiten zijn de marktpartijen gekoppeld. Ook voor netbeheerders zijn voor de relevante operationele processen de contacten opgeslagen. MARKTPARTIJEN REGISTER LV S RNB S PV S MV S - JURIDISCHE ENTITEITEN - MARKT- PARTIJEN - VER- GUNNINGEN - CONTACTEN - JURIDISCHE ENTITEITEN - FISCALE ENTITEITEN - MARKT- PARTIJEN - CONTACTEN - ORGANISATIES - MARKT- PARTIJEN - ORGANISATIES - MARKT- PARTIJEN Voor de programma- en meetverantwoordelijken zijn de organisaties en onderliggende marktpartijen opgeslagen. Alleen geautoriseerde medewerkers van EDSN kunnen gegevens registreren en wijzigen (op basis van een door de betreffende marktpartij ingediende modelverklaring). Het registreren en wijzigen van bedrijfsgegevens in het register doorloopt dan ook een formeel traject en is gebaseerd op het vierogen principe. Marktpartijen hebben verder de mogelijkheid om gegevens in het register te raadplegen. SPECIFIEKE KENMERKEN - Centrale administratie van bedrijfsgegevens, juridische structuren en relevante operationele contactpersonen. - Heldere procedures voor het bijwerken van bedrijfs- en contactgegevens zorgen voor up-to-date informatie. - Bij vragen kunnen marktpartijen direct met de juiste persoon contact opnemen. 17

18 2.4.2 Centraal Aansluitingenregister (C-AR) DE NEDERLANDSE NETBEHEERDERS HEBBEN DE AANSLUIT- GEGEVENS VAN RUIM 15 MILJOEN ELEKTRICITEITS- EN GASKLANTEN ONDERGEBRACHT IN HET CENTRAAL AANSLUITINGEN- REGISTER (C-AR). Het aansluitingenregister heeft een wettelijke basis en vormt een belangrijke functie binnen het faciliteren van de informatiestromen en het uitvoeren van verantwoordelijkheden. Het aansluitingenregister bevat naast de registratie van enkele fysieke kenmerken van alle met het distributienetwerk verbonden aansluitingen tevens de registratie van de verantwoordelijke marktpartijen: de Leverancier en programmaverantwoordelijke partij en indien van toepassing de meetverantwoordelijke. Het aansluitingenregister bevat daarnaast nog gegevens met een financiële component zoals de capaciteitstariefcode. Het register is hiermee de bron van financiële verrekeningen, waaronder de toe- en verrekening van afgenomen energievolumes (allocatie en reconciliatie) en de verrekening van het capaciteitstarief. De gegevens in het C-AR zijn raadpleegbaar door de marktpartijen. Naast informatie over aansluitingen, biedt het C-AR ook functionaliteit om direct mutatieprocessen te verwerken. Zo biedt het C-AR aan leveranciers functionaliteit om direct switches, inhuizingen, uithuizingen en einde levering processen af te handelen. 18

19 Voor hun eigen klanten kunnen zij rechtstreeks op het C-AR specifieke kenmerken, zoals tenaamstelling, onderhouden. Ook kunnen meetverantwoordelijken (op grootverbruik aansluitingen) wijzigingen met betrekking tot hun meetverantwoordelijkheid doorvoeren. De directe verwerking op het C-AR kan marktpartijen grote voordelen bieden, omdat onmiddellijk duidelijk is of een marktproces en transactie geslaagd is. In het C-AR kan op elk moment slechts 1 leverancier per aansluiting geldig zijn. Hiermee behoren conflicten over welke leverancier wanneer een aansluiting heeft beleverd tot het verleden. Het C-AR bevat de juiste registratie en geldt als gemeenschappelijke waarheid bij eventuele onduidelijkheden. SPECIFIEKE KENMERKEN - Centrale waarheid voor marktpartijen per aansluiting, inclusief inzage in de historie van alle transacties gerelateerd aan de aansluiting. - Directe toegang tot de relevante gegevens van aansluitingen. - Directe terugkoppeling op mutatieverzoeken van marktpartijen. - Consistente, eenduidige afhandeling van mutatieverzoeken. - Vereenvoudiging van de procesgang. 19

20 Attributenlijst AAN- SLUITING KEN- MERKEN EIGENAAR ZICHTBAAR MUTEERBAAR NB LV MV NB LV MV [A.01] AANSLUITING EAN NB x x x [A.17] PRODUCTSOORT NB x x x [A.18] VERBRUIKSSEGMENT NB x x x x [A.19] LEVERINGSRICHTING NB x x x x [A.20] LEVERINGSSTATUS NB x x x [A.21] FYSIEKE STATUS NB x x x x [A.22] REDEN UIT BEDRIJF NB x x [A.23] WIJZE UIT BEDRIJF NB x x x x [A.24] WIJZE VAN BEMETING NB x x x x [A.25] TYPE AANSLUITING NB x x x [A.26] SOORT AANSLUITING NB x x x x [A.27] GEBRUIK AANSLUITING NB x x x x [A.28] CONTRACTCAPACITEIT NB x x x x [A.29] FYSIEKE CAPACITEIT NB x x x x [A.30] CAPACITEITSTARIEFCODE NB x x x x [A.31] BEPALING CAPTARCODE NB x x x x [A.32] PROFIELCATEGORIE NB x x x x [A.33] SJV NORMAAL TARIEF NB x x x x [A.34] SJV LAAG TARIEF NB x x x x [A.35] SWITCHBAARHEID NB x x x x [A.36] SUBSIDIEREGELING NB x x x x [A.37] DUURZAME ENERGIE NB x x x x [A.38] VERBLIJFSFUNCTIE LV x x x x x [A.40] ALLOCATIEMETHODE NB x x x x [A.57] AFREKENMAAND NB x x x x [A.59] ARTIKEL 1 LID 2 OF LID 3 KENMERK NB x x x x [A.62] COMPLEBEPALING LV x x x x x [A.63] MAVERBRUIK NB x x x x [A.64] ADMINISTRATIEVE STATUS NB x x x x [A.06] NETGEBIED NB x x x x [A.07] POSTCODE NB x x x x [A.08] HUISNUMMER NB x x x x [A.09] HUISNUMMERTOEVOEGING NB x x x x [A.10] STRAATNAAM NB x x x x LOCATIE [A.11] WOONPLAATS NB x x x x [A.60] LANDCODE NB x x x x [A.12] TNT PERCEELNUMMER NB x x x x [A.13] BAG NUMMERIDENTIFICATIE NB x x x x [A.14] GPS/N-COÖRDINATEN NB x x x x [A.15] GPS/O-COÖRDINATEN NB x x x x [A.16] LOCATIEOMSCHRIJVING NB x x x x 20

21 LET OP: DE METERKENMERKEN (ZOWEL VOOR CONVENTIONELE ALS SLIMME METERS) GELDEN ALLEEN BIJ KLEINVERBRUIK AANSLUITINGEN. In onderstaande tabel zijn de attributen opgenomen die in C-AR geregistreerd zijn. Eveneens is weergegeven welke marktpartij eigenaar is, voor welke marktpartijen het attribuut zichtbaar is, en door welke marktpartijen het attribuut muteerbaar is. In de bijlage is een gedetailleerde attributenlijst opgenomen. MARKT PARTIJEN EIGENAAR ZICHTBAAR MUTEERBAAR NB LV MV NB LV MV [A.02] NETBEHEERDER NB x x x x [A.03] LEVERANCIER LV x x x x [A.04] MEETVERANTWOORDELIJKE MV x x x x [A.05] PROGRAMMAVERANTWOORDELIJKE LV x x x x CONTRAC- TANT [A.41a] NAAM CONTRACTANT NB x x x x x [A.41b] INITIALEN CONTRACTANT NB x x x x x [A.41c] TUSSENVOEGSEL CONTRACTANT NB x x x x x METER PER TELWERK EIGENAAR ZICHTBAAR MUTEERBAAR NB LV MV NB LV MV [M.101] METERNUMMER NB x x x [M.102] TYPE METER NB x x x [M.107] AANTAL TELWERKEN NB x x x [M.111] TELWERKIDENTIFICATIE NB x x x [M.112] MEETRICHTING NB x x x [M.113] MEETEENHEID NB x x x [M.114] TARIEFZONE NB x x x [M.115] AANTAL TELWIELEN NB x x x [M.118] VERMENIGVULDIGINGSFACTOR NB x x x [M.101] METERNUMMER NB x x x [M.102] TYPE METER NB x x x [M.121] TEMPERATUUR-HERLEIDING NB x x x [M.104] NTA VERSIE NB x x x SLIMME METER PER TELWERK [M.119] FYSIEKE STATUS SLIMME METER NB x x x [M.120] SCHAKELDATUMTIJD NB x x x [M.111] TELWERKIDENTIFICATIE NB x x x [M.112] MEETRICHTING NB x x x [M.113] MEETEENHEID NB x x x [M.115] AANTAL TELWIELEN NB x x x [M.118] VERMENIGVULDIGINGSFACTOR NB x x x 21

22 De gegevens in het C-AR zijn de basis voor de marktprocessen die het C-AR faciliteert. In het C-AR wordt een uitgebreide historie bijgehouden van de mutaties op aansluitingen. Het is daardoor voor alle marktpartijen volledig transparant hoe data door de tijd heen verandert. Wanneer een mutatie wordt ingediend, zijn twee datums van belang: het mutatiemoment en de effectueringsdatum. Het mutatiemoment is het moment dat de mutatie in het C-AR wordt ingediend. De effectueringsdatum is het moment dat de mutatie daadwerkelijk geëffectueerd wordt. Een en ander is vergelijkbaar met internetbankieren, waarbij een betaling voor in de toekomst wordt klaargezet. Om transparantie te garanderen richting alle markpartijen biedt C-AR de mogelijkheid om de situatie van een aansluiting voor moment x op te halen met de kennis van moment y. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van een zichtdatum en een peildatum. Historie in het C-AR Hierdoor kan men de vraag stellen wat de situatie van morgen (peildatum) is met de kennis van vandaag (zichtdatum). Maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld de situatie van morgen op te vragen met de kennis van vorige week. Met andere woorden, de zichtdatum is de datum waarop in het C-AR gekeken wordt welke mutaties bekend waren. De peildatum is de datum waar de status van wordt opgevraagd, gegeven de kennis van de zichtdatum. In onderstaande voorbeelden is op een bepaalde aansluiting eerst leverancier A de actieve leverancier. Leverancier B heeft een leverancierswitch ingediend op het mutatiemoment, met een effectueringsdatum in de toekomst. Vanaf deze effectueringsdatum is leverancier B de actieve leverancier. LV SWITCH IS NIET ZICHTBAAR OP ZICHTDATUM, DUS ACTIEVE LEVERANCIER IS A LV SWITCH IS WEL ZICHTBAAR OP ZICHTDATUM, DUS ACTIEVE LEVERANCIER IS B ZICHTDATUM PEILDATUM ZICHTDATUM PEILDATUM LV SWITCH NOG NIET ZICHTBAAR LV SWITCH WEL ZICHTBAAR LV SWITCH NOG NIET ZICHTBAAR LV SWITCH WEL ZICHTBAAR AANSLUITING LEVERANCIER A LEVERANCIER B AANSLUITING LEVERANCIER A LEVERANCIER B LV SWITCH DOOR LEVERANCIER B INGEDIEND LV SWITCH GEËFFECTUEERD LV SWITCH DOOR LEVERANCIER B INGEDIEND LV SWITCH GEËFFECTUEERD Wanneer de zichtdatum vóór het mutatiemoment ligt, is de ingediende leverancierswitch nog niet zichtbaar in het C-AR. Als dan met behulp van de peildatum gekeken wordt naar een datum ná de effectueringsdatum, zou leverancier A nog steeds de actieve leverancier geweest zijn. Wanneer de zichtdatum ná het mutatiemoment ligt, is de ingediende leverancierswitch wel zichtbaar in het C-AR. Als dan met behulp van de peildatum gekeken wordt naar een datum ná de effectueringsdatum, is leverancier B de actieve leverancier. 22

23 2.4.3 Productieinstallatie Register (PIR) In dit register registeren netbeheerders op een centrale plaats productie-installaties. Netbeheerders hebben hiermee inzicht in de decentrale elektriciteits-opwekking. De gegevens worden gebruikt door de netbeheerder om het elektriciteitsnet optimaal te beheren (zie ook Registratie is van belang voor alle consumenten en bedrijven die zelf energie leveren met een productie-installatie. Dit geldt voor zonnepanelen, HRe-ketels, warmtekrachteenheden, windturbines, biomassa-installaties en kleinschalige waterkrachtcentrales. Steeds meer consumenten gaan zelf duurzame energie produceren. Het is van belang om al deze duurzame productie nauwkeurig in kaart te brengen. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de veiligheid van het netwerk. Een goed inzicht welke klanten zelf energie leveren aan het net is belangrijk om de veiligheid van de monteur in het geval van storingen, werkzaamheden of calamiteiten te garanderen. Het Productie-installatie Register bestaat uit twee onderdelen: de publieke website waarmee klanten en installateurs de productie-installaties kunnen aan- en afmelden, en het register waar de aan- en afmeldingen worden gecontroleerd en verwerkt. Leveranciers kunnen het register raadplegen en informatie over de installaties opvragen. Netbeheerders hebben tevens de mogelijkheid om installaties aan te maken en te wijzigen. SPECIFIEKE KENMERKEN - Online mogelijkheid voor consumenten en installateurs om via energieleveren.nl de productie-installaties te registreren. - Inzicht in de omvang van duurzame productie. - Informatie over decentrale opwekking is essentieel voor de veiligheid van monteurs bij storingen, werkzaamheden of calamiteiten. - Inzicht in decentrale opwekking helpt netbeheerder bij het optimaal plannen en beheren van het elektriciteitsnet. 23

24 2.4.4 Centraal Stuursignaal Gas Programmaverantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor het in- en verkopen van stroom en gas. Om dit goed en nauwkeurig te kunnen doen hebben ze behoefte aan actueel inzicht in de status van hun portfolio. Het systeem Centraal Stuursignaal Gas faciliteert het proces waarmee de landelijke netbeheerder voor gas (GTS) op near real-time basis allocaties ter beschikking stelt aan de programmaverantwoordelijken. Het gastransport in Nederland wordt verzorgd door de landelijke netbeheerder voor gas (GTS). Via verschillende exit-punten in het landelijk gastransportnet wordt dit gas afgegeven aan onder andere regionale netbeheerders, landelijke netbeheerders in omringende landen en eindgebruikers. GTS verzorgt de near real-time metingen voor alle exit punten in het landelijke gastransportnet en levert de energetische uurverbruiken per netgebied op aan het centraal stuursignaal gas. NETBEHEERDERS EDSN REGISTERS MARKTPARTIJEN CENTRAAL AANSLUITINGEN REGISTER TARIEVEN REGISTER STAMDATA PROGNOSE TEMP. ENERGIE NETGEBIED STUURSIGNAAL CENTRAAL STUURSIGNAAL GAS VOLUMES RAPPORTAGE MEET VERANT- WOORDELIJKE PROGRAMMA VERANT- WOORDELIJKE 24 ALLOCATIES

25 De regionale netbeheerders leveren actuele aansluitgegevens aan zodat bij het centraal stuursignaal bekend is welke aansluitingen near-real time gemeten zijn. De meetverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het bepalen van meterstanden en verbruiken bij grootverbruik aansluitingen. Hiervoor plaatst hij in opdracht van de klant de near real-time meetinstallaties op een aansluiting. De meetverantwoordelijke stuurt de uurverbruiken per aansluiting door naar het Centraal Stuursignaal Gas. Het Centraal Stuursignaal Gas biedt een signaleringsfunctie in het geval een partij niet tijdig de juiste gegevens heeft opgeleverd. Op basis van alle aangeleverde gegevens berekent het centraal stuursignaal de near real-time allocaties per programmaverantwoordelijke en levert dit aan GTS. GTS levert deze gegevens vervolgens aan de juiste programmaverantwoordelijke. SPECIFIEKE KENMERKEN - Centrale berekening van gas allocaties per programmaverantwoordelijke. - Near real-time allocatieberekening. - Signaleringsfunctie in het geval een partij niet tijdig de benodigde gegevens oplevert. 25

26 2.4.5 Contract Einde Register (CER) Door de liberalisering van de energiemarkt hebben consumenten de vrijheid om hun eigen leverancier te kiezen. Meer en meer consumenten maken hier gebruik van en wisselen regelmatig van energie leverancier. Om deze wijzigingen zo vloeiend mogelijk te laten verlopen biedt het Contract Einde Register inzicht in lopende contracten. Het Contract Einde Register is een centraal register waarin alle kleinverbruik contracten voor elektriciteit en gas zijn opgenomen. Hierbij is voor een contract zowel de contract einddatum, de opzegtermijn als de leverancier opgenomen. Wanneer een klant wil wisselen van leverancier kan de nieuwe leverancier in het Contract Einde Register zien of de klant nog een lopend contract heeft met een andere leverancier. Ook kan de nieuwe leverancier bestaande contracten in het CER opzeggen. Het CER biedt daarnaast functionaliteit ter voorkoming van onterechte switches. Zo is er een signaleringsfunctie waarmee een leverancier geïnformeerd wordt over goedgekeurde uithuizingen op een aansluiting waar de leverancier volgens het Centraal A ansluitingenregister (C-AR) nog niet verantwoordelijk voor is, maar volgens het CER wel een contract (in de toekomst) mee heeft afgesloten. Het CER stelt de leveranciers in staat om te voldoen aan de op basis van de informatiecode verplichte onderlinge informatie-uitwisseling ten behoeve van het aangaan en beëindigen van contracten. De informatie in het CER helpt de leverancier bij het ontzorgen van de klant bij het aangaan van nieuwe contracten. SPECIFIEKE KENMERKEN - Centraal register met informatie over lopende contracten. - Signaleringsfunctie voor leveranciers voor onterechte switches. - Voorkomen van onbedoeld dubbele contracten voor klanten. 26

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/128 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1.

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1. Versie: 2013/08/1 Datum: 01-08-2013 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen Scholt Energy Control B.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost 35 5555 XA

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 26b van de Elektriciteitswet 1998; Besluit: 1. Begripsbepalingen

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 26b van de Elektriciteitswet 1998; Besluit: 1. Begripsbepalingen Kenmerk Opschrift Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr., houdende regels inzake tariefstructuren en voorwaarden voor elektriciteit (Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit)

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER Overeenkomst tussen Stream BV & 30 mei 2012 Status: Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 21 VERSIEHISTORIE Versie Datum Wijzigingen 1.1 30-05-2012 Definitieve

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Code levering elektriciteit en aardgas en netbeheer recreatiebedrijven 1.0 najaar 2012 (na afstemming met Netbeheer Nederland

Code levering elektriciteit en aardgas en netbeheer recreatiebedrijven 1.0 najaar 2012 (na afstemming met Netbeheer Nederland Code levering elektriciteit en aardgas en netbeheer recreatiebedrijven 1.0 najaar 2012 (na afstemming met Netbeheer Nederland en ANWB/Consumentenbond) 1. Toepassingsgebied 1.1. Deze code is van toepassing

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers 1 Definities 2 2 Toepasselijkheid 5 3 Overeenkomst 6 4 Gasinstallatie en Aansluiting 7 5 Continuïteit van de Levering 7 6 Eigendom en

Nadere informatie

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Bergen Auteurs: Stefan van Gerwen (Empuls), Henk van der Wal (EUTopics) September 2011 Empuls adviesgroep Postbus

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie