U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN:"

Transcriptie

1 EDSN Diensten 2013

2 U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN B.V. Baarnsche Dijk 4D 3741 LR Baarn Telefoon +31 (0) Telefax +31 (0) Internet 2

3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. DIENSTVERLENING Vier aandachtsgebieden EDSN diensten Portaal Communicatiekanalen Transactiedossiers Centrale registers Marktpartijen register Centraal aansluitingenregister (C-AR) Attributenlijst Historie in het C-AR Productie installatieregister (PIR) Centraal stuursignaal gas Contract einde register (CER) Afdrachtcontrole (ADC) Toegankelijk meetregister Tarieven Calorische correctiefactoren Publiek EAN-codeboek Centrale distributie Meetdata distributie Portaal uitwissel diensten Portal P Bestandsuitwisseling SERVICE DESK 38 BIJLAGEN 41 A Servicebeschrijvingen 42 B Communicatiekanalen 43 C Gedetailleerde C-AR attributenlijst 48 D Referenties 54 3

4

5 1. Inleiding

6 1 MET DE INTRODUCTIE VAN HET NIEUWE MARKT- MODEL PER 1 APRIL 2013 VERANDEREN OOK DE DIENSTEN DIE EDSN GAAT LEVEREN AAN DE MARKT. Inleiding De belangrijkste procesmatige elementen in het nieuwe marktmodel zijn het leveranciersmodel en het omdraaien van de meetdata keten, waarbij de leverancier verantwoordelijk is voor het ophalen van de meterstanden. Daarnaast is de verdergaande samenwerking tussen de regionale netbeheerders in het Centraal Aansluitingenregister een derde belangrijke mijlpaal. OP HOOFDLIJNEN BESTAAT HET PROGRAMMA STROOMOPWAARTS UIT DE VOLGENDE ELEMENTEN: Deze brochure biedt in een toegankelijke vorm een overzicht van de diensten die EDSN gaat leveren vanaf de implementatie van het nieuwe marktmodel op 1 april Voor meer informatie over EDSN, raadpleeg de website 6

7 VERPLICHT LEVERAN- CIERSMODEL Een van de belangrijke elementen binnen het programma Stroomopwaarts is dat de leverancier eerste aanspreekpunt is voor consumenten met een kleinverbruikaansluiting. Een uitvloeisel hiervan is de invoering van het Verplicht Leveranciersmodel, waardoor naast de verbruikskosten ook de netwerkkosten door de leverancier aan de klant gefactureerd worden. De leverancier sluit namens de netbeheerder een aansluit- en transportovereenkomst (ATO) af en brengt bij afnemers in het kleinverbruiksegment de netwerkkosten in rekening. Het incassorisico voor de netwerkkosten wordt gedragen door de leveranciers. Deze wijziging wordt ingevoerd per 1 april CAPA- CITEITS- TARIEF De invoering van het capaciteitstarief betekent dat voor kleinverbruik aansluitingen de netwerkkosten gefactureerd worden op basis van een vast bedrag dat is gebaseerd op de capaciteit van de aansluiting in plaats van een verbruiksafhankelijk variabel bedrag. Deze vereenvoudiging maakt het makkelijker om de netwerkkosten tussen de leverancier en de netbeheerder onderling te verrekenen. De invoering van het leveranciersmodel wordt hierdoor sterk vereenvoudigd. Deze wijziging is per 1 januari 2009 ingevoerd WIJZIGING GASGRENS De grens tussen grootverbruik en kleinverbruik gas wordt niet langer gedefinieerd op basis van het verbruik, maar op basis van de (technische) capaciteit van de aansluiting. Door de eerder gehanteerde volumegerelateerde grens ( m3n) kwam het soms voor dat afnemers jaarlijks wisselden tussen grootverbruik en kleinverbruik. Door de grens te baseren op de technische capaciteit is het voor iedereen duidelijk tot welk segment een aansluiting behoort. Deze component is per 1 januari 2009 in werking getreden en wettelijk geborgd per 1 juli METER- MARKT- MODEL In het nieuwe marktmodel verschuiven verantwoordelijkheden in de meetprocessen. Leveranciers zijn per 1 april 2013 verantwoordelijk voor het collecteren, valideren en vaststellen van de meterstanden bij kleinverbruikaansluitingen. Via het in 2007 ingevoerde Toegankelijk Meetregister hebben leveranciers de mogelijkheid actuele en historische standen en verbruiken in te zien. Deze wijziging wordt ingevoerd per 1 april SLIMME METER De komende jaren wordt bij alle huishoudens in Nederland een slimme meter geïnstalleerd. Door de slimme meter zijn leveranciers in staat om regelmatig feedback te geven aan klanten over hun energieverbruik. Dit vergroot de bewustwording over het energieverbruik en leidt naar verwachting tot een lager verbruik. Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de infrastructuur rond de slimme meters. Middels deze infrastructuur kunnen leveranciers en andere marktpartijen de slimme meter periodiek uitlezen en de informatie daaruit aan de klant terugkoppelen. 7

8

9 2. Dienstverlening

10 2.1 Vier aandachtsgebieden KLANT PROGRAMMA VERANTWOORDELIJKE LEVERANCIER MEET VERANTWOORDELIJKE LANDELIJKE NETBEHEERDER (TENNET & GTS) REGIONALE NETBEHEERDER IN DE NEDERLANDSE ENERGIESECTOR IS EEN GROOT AANTAL BEDRIJVEN BETROKKEN DIE GEZAMENLIJK VOOR EEN BETROUWBARE ENERGIE- VOORZIENING ZORGEN. OM DIT GOED TE LATEN VERLOPEN WORDT INFORMATIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE PARTIJEN UITGEWISSELD IN MARKT- PARTIJ OVERSTIJGENDE PROCESSEN. DEZE MARKTPROCESSEN ZIJN OP HOOFDLIJNEN TE VERDELEN OVER VIER AANDACHTSGEBIEDEN. 10

11 MUTATIES De verschillende marktpartijen (programmaverantwoordelijken, leverancier en meetverantwoordelijken) bieden mutaties aan in het kader van marktprocessen. Deze mutaties worden doorgevoerd in de basisregisters van de regionale netbeheerders. Denk hierbij aan marktprocessen zoals switchen en verhuizen, maar ook aan wijzigingen met betrekking tot de naam van de contractant of de registratie van productie-installaties (zoals zonnecellen of HRe ketels). MEETDATA Op basis van meetdata vindt toe- en verrekening van de afgenomen energievolumes plaats. In dit kader kan nog onderscheid worden gemaakt tussen meetdata telemetrie voor telemetrisch bemeten aansluitingen en meetdata periodiek voor periodiek (handmatig en maandelijks of jaarlijks) opgenomen meters. Bij het bepalen, uitwisselen en verwerken van meetdata zijn leveranciers, meetverantwoordelijken en regionale netbeheerders betrokken. Afhankelijk van het marktsegment worden meterstanden bepaald door leveranciers (bij kleinverbruikaansluitingen) of meetverantwoordelijken (bij grootverbruikaansluitingen). Voor kleinverbruikaansluitingen bepaalt de regionale netbeheerder het verbruik. Bij grootverbruikaansluitingen gebeurt dit door de meetverantwoordelijke. Via de regionale netbeheerders wordt de meetdata vervolgens beschikbaar gesteld aan de marktpartijen. FINANCIËLE VERREKENING In het nieuwe marktmodel is de leverancier het aanspreekpunt voor de klant. De invoering van het verplicht leveranciersmodel voor kleinverbruikaansluitingen betekent dat klanten zowel de kosten voor levering en de kosten voor transport van energie aan de leverancier betalen. De leverancier draagt de kosten voor transport af aan de regionale netbeheerder. Om dit marktproces te faciliteren wordt maandelijks informatie uitgewisseld tussen leveranciers en regionale netbeheerders. TOE- EN VERREKENEN ENERGIESTROMEN (ALLOCATIE EN RECONCILIATIE) Vraag en aanbod van energie dienen continu in balans te zijn. De programmaverantwoordelijken en de landelijke netbeheerders spelen een grote rol in deze balanshandhaving. Voor de toewijzing van de daadwerkelijk energiestromen (allocatie en reconciliatie) wisselen programmaverantwoordelijken, de landelijke- en regionale netbeheerders informatie met elkaar uit. 11

12 2.2 EDSNdiensten MUTATIES MEETDATA FINANCIËLE VERREKENING TOE- EN VERREKENEN ENERGIESTROMEN (ALLOCATIE EN RECONCILIATIE) - CENTRAAL AANSLUITINGEN REGISTER - CONTRACT EINDE REGISTER - MARKTPARTIJEN REGISTER - PRODUCTIE-INSTALLATIE- REGISTER - CALORISCHE CORRECTIE- FACTOREN - PORTAAL P4 - TOEGANKELIJK MEETDATA REGISTER - MEETDATA DISTRIBUTIE - AFDRACHTCONTROLE - TRANSPORTTARIEVEN - STUURSIGNAAL GAS EDSN STELT HAAR DIENSTEN, IN OPDRACHT VAN HAAR OPDRACHT- GEVERS, TER BESCHIKKING AAN MARKTPARTIJEN IN DE NEDER- LANDSE ENERGIEMARKT. EEN BETROUWBARE EN TRANSPARANTE INFORMATIE-UITWISSELING LIGT HIERAAN TE GRONDSLAG. EDSN streeft na om haar dienstverlening op een zoveel mogelijk uniforme wijze beschikbaar te stellen aan de marktpartijen. EDSN biedt per aandachtsgebied oplossingen om de marktprocessen en bijbehorende informatie-uitwisselingen zo goed mogelijk te faciliteren. 12

13 De dienstverlening van EDSN is globaal in te delen in twee categorieën: - MIDDELS CENTRALE REGISTERS KUNNEN MARKTPARTIJEN DIRECT GEGEVENS OPVRAGEN DIE VOOR HEN BESCHIKBAAR ZIJN. OOK KUNNEN ZE OP DEZE GEGEVENS DIRECT WIJZIGINGEN DOORVOEREN. DEZE GEGEVENS WORDEN CENTRAAL DOOR EDSN BEHEERD. - EDSN BIEDT OOK CENTRALE DISTRIBUTIE WAARMEE GEGEVENS DOORGEGEVEN WORDEN TUSSEN VERSCHILLENDE MARKTPARTIJEN EN NETBEHEERDERS. EDSN FACILITEERT HIERBIJ DE DISTRIBUTIE VAN INFORMATIE, ZODAT NIET IEDERE MARKTPARTIJ MET IEDERE ANDERE MARKTPARTIJ DIRECT EEN VERBINDING HOEFT TE MAKEN. De rollen en verantwoordelijkheden van partijen binnen deze marktprocessen zijn uitgewerkt in verschillende marktprocesmodellen. De onderliggende marktprocessen zijn beschreven in detailprocesmodellen. De informatie-uitwisseling tussen de marktpartijen en EDSN is beschreven in servicebeschrijvingen. In de bijlage is een overzicht opgenomen waarin is aangegeven welke centrale registers en centrale distributiefuncties een rol spelen bij de servicebeschrijvingen. NETBEHEERDERS EDSN MARKTPARTIJEN REGIONALE NETBEHEERDER LANDELIJKE NETBEHEERDER (TENNET & GTS) CENTRALE REGISTERS CENTRALE DISTRIBUTIE LEVERANCIER MEET VERANT- WOORDELIJKE PROGRAMMA- VERANT- WOORDELIJKE MUTATIES CENTRALE REGISTERS - MARKTPARTIJENREGISTER - CENTRAAL AANSLUITINGENREGISTER - PRODUCTIE INSTALLATIE REGISTER - CONTRACTEINDEREGISTER CENTRALE DISTRIBUTIE MEETDATA - CALORISCHE CORRECTIE- FACTOREN - TOEGANKELIJK MEETDATAREGISTER - MEETDATA DISTRIBUTIE - PORTAL P4 FINANCIËLE VERREKENING - AFDRACHTCONTROLESYSTEEM - TRANSPORTTARIEVENREGISTER TOE- EN VERREKENEN ENERGIESTROMEN (ALLOCATIE EN RECONCILIATIE) - STUURSIGNAAL GAS 13

14 2.3 Portaal Het Portaal heeft als doel diensten via één platform beschikbaar te stellen aan de marktpartijen. Het Portaal biedt marktpartijen op een uniforme manier toegang tot de achterliggende diensten. Het Portaal faciliteert de uitwisseling van informatie en bevat generieke functies zoals authenticatie, autorisatie, rapportage en logging. Onderstaand diagram bevat een visuele weergave van het Portaal in relatie tot de EDSN-diensten. PV NETBEHEERDER LEVERANCIER MV ODA ML BFI PIR MARKT RAPPORTAGES CENTRAAL AANSLUITINGEN REGISTER PORTAAL AFDRACHT- CONTROLE CONTRACT EINDE REGISTER AFHANDELING MARKTPROCESSEN RNB REGISTER LV REGISTER TARIEF REGISTER TMR PORTAL P4 OVERIGE SYSTEMEN EDSN CSS PUBLIEK EANCODE BOEK De volgende systeemdiensten van EDSN zijn gerelateerd aan het Portaaldomein. PORTAALDOMEIN MARKT- PARTIJEN REGISTER MEETDATA DISTRIBUTIE AFDRACHT CONTROLE SYSTEEM PORTAL P4 CENTRAAL AANSLUITINGEN REGISTER CONTRACT EINDE REGISTER CALORISCHE CORRECTIE FACTOREN TRANSPORT TARIEVEN REGISTER TOEGANKELIJK MEETDATA REGISTER STUURSIGNAAL GAS PRODUCTIE INSTALLATIE REGISTER 14

15 2.3.1 Communicatiekanalen Om gebruik te maken van de EDSN-systeemdiensten biedt EDSN verschillende communicatiekanalen waaronder een grafische gebruikersinterface (GUI), webservices, batch file interface (BFI) en bestandsuitwisseling (voor grote databestanden). In bijlage B is een overzicht opgenomen welke dienstverlening beschikbaar is via welk communicatiekanaal. GUI Eindgebruikers van marktpartijen hebben de beschikking over een GUI waarmee ze via internet gebruik kunnen maken van de diensten achter het Portaal. Er wordt hierbij onder andere gebruik gemaakt van single sign-on, zodat een gebruiker niet voor iedere dienst opnieuw hoeft in te loggen. WEB- SERVICES Naast de GUI biedt het Portaal ook de mogelijkheid om via webservices gebruik te maken van de diensten. Marktpartijen koppelen hiermee hun systemen geautomatiseerd aan de centrale dienstverlening van EDSN. BFI Voor enkele marktprocessen, waaronder in- en uithuizingen, switches en einde leveringen maar ook de uitwisseling van meetdata tussen leveranciers en netbeheerders, biedt EDSN de BFI. Deze interface stamt uit het vorige marktmodel en wordt voor een beperkte periode gehandhaafd om een soepele overgang naar ML en webservices te faciliteren. BESTANDS UITWISSELING Bestandsuitwisseling biedt marktpartijen de mogelijkheid om (grote) bestanden aan te bieden of op te halen. Hierbij kan gedacht worden aan specifieke data extracten vanuit het centraal aansluitingenregister, maar ook aan grote bestanden die in het kader van afdrachtcontrole worden uitgewisseld. 15

16 2.3.2 Transactiedossiers ALLE MUTATIES EN UITWISSELING DIE OP EEN AANSLUITING PLAATSVINDEN WORDEN IN HET PORTAAL IN TRANSACTIEDOSSIERS GEREGISTREERD. DE INFORMATIE DIE IN HET KADER VAN EEN MUTATIE WORDT UITGEWISSELD, WORDT OPGESLAGEN IN HET TRANSACTIE- DOSSIER BEHORENDE BIJ DE MUTATIE. EEN TRANSACTIEDOSSIER BESTAAT UIT EEN OF MEERDERE STAPPEN. IEDERE STAP STAAT VOOR EEN ONTVANGEN OF VERZONDEN BERICHT. TRANSACTIEDOSSIER VOORBEELD (LV SWITCH) Berichten die tot doel hebben het zoeken en raadplegen van de informatie in de systemen worden niet vastgelegd in het transactiedossier. LEVERANCIERSWITCH (VAN NIEUWE LV) GAIN (NAAR NIEUWE LV) GAIN (NAAR NIEUWE PV) LOSS (NAAR OUDE LV) LOSS (NAAR OUDE PV) NOTIFICATIE (NAAR RNB) STAMDATA (NAAR NIEUWE LV) STAMDATA (NAAR NIEUWE PV) STAMDATA (NAAR MV) NOTIFICATIE (NAAR RNB) VASTGESTELDE STAND (VAN NIEUWE LV) CENTRAALAANSLUITINGENREGISTER Een transactiedossier is inzichtelijk voor de partijen die bij die transactie betrokken waren. De details van een bepaalde stap zijn inzichtelijk als de partij de ontvanger of verzender van het bericht was. Het transactiedossier is de verbindende schakel tussen marktprocessen en berichten. Zo is de uitwisseling van meetdata naar aanleiding van een inhuizing, uithuizing, leverancierswitch of einde levering opgenomen als stappen in hetzelfde transactiedossier als de oorspronkelijke mutatie. Leveranciers en netbeheerders gebruiken hiervoor de meetdata distributie functionaliteit beschreven in paragraaf Zie ook het voorbeeld hiernaast van een leverancierswitch, waarbij eveneens meetdata is uitgewisseld. VASTGESTELDE STAND (NAAR RNB) STAND & VERBRUIK (VAN RNB) STAND & VERBRUIK (NAAR OUDE LV) STAND (VAN RNB) MEETDATA DISTRIBUTIE STAND (NAAR NIEUWE LV) 16

17 Centrale Registers Marktpartijenregister Centraal bij EDSN staat het Marktpartijenregister. In dit register zijn onder andere bedrijfs- en contactgegevens van de netbeheerders en leveranciers opgeslagen. Ook zijn hier de organisaties en onderliggende marktpartijen van de programma- en meetverantwoordelijken in geregistreerd. Als gevolg van de invoering van het verplicht leveranciersmodel is het essentieel dat leveranciers en netbeheerders de beschikking hebben over up-to-date informatie van elkaar. Deze informatie wordt onder andere gebruikt bij de facturatie en incasso van de netwerkkosten. In het leveranciers- en netbeheerdersregister wordt deze informatie centraal opgeslagen, beheerd en beschikbaar gesteld. Voor leveranciers zijn per juridische entiteit de bijbehorende marktpartijen geregistreerd. Een leverancier kan maximaal één vergunning voor gas en maximaal één voor elektriciteit hebben. Verder zijn voor de relevante operationele processen de contacten opgeslagen, zodat overige partijen direct met de juiste persoon contact kunnen opnemen. Netbeheerders kunnen per juridische entiteit meerdere fiscale entiteiten hebben. Aan deze fiscale entiteiten zijn de marktpartijen gekoppeld. Ook voor netbeheerders zijn voor de relevante operationele processen de contacten opgeslagen. MARKTPARTIJEN REGISTER LV S RNB S PV S MV S - JURIDISCHE ENTITEITEN - MARKT- PARTIJEN - VER- GUNNINGEN - CONTACTEN - JURIDISCHE ENTITEITEN - FISCALE ENTITEITEN - MARKT- PARTIJEN - CONTACTEN - ORGANISATIES - MARKT- PARTIJEN - ORGANISATIES - MARKT- PARTIJEN Voor de programma- en meetverantwoordelijken zijn de organisaties en onderliggende marktpartijen opgeslagen. Alleen geautoriseerde medewerkers van EDSN kunnen gegevens registreren en wijzigen (op basis van een door de betreffende marktpartij ingediende modelverklaring). Het registreren en wijzigen van bedrijfsgegevens in het register doorloopt dan ook een formeel traject en is gebaseerd op het vierogen principe. Marktpartijen hebben verder de mogelijkheid om gegevens in het register te raadplegen. SPECIFIEKE KENMERKEN - Centrale administratie van bedrijfsgegevens, juridische structuren en relevante operationele contactpersonen. - Heldere procedures voor het bijwerken van bedrijfs- en contactgegevens zorgen voor up-to-date informatie. - Bij vragen kunnen marktpartijen direct met de juiste persoon contact opnemen. 17

18 2.4.2 Centraal Aansluitingenregister (C-AR) DE NEDERLANDSE NETBEHEERDERS HEBBEN DE AANSLUIT- GEGEVENS VAN RUIM 15 MILJOEN ELEKTRICITEITS- EN GASKLANTEN ONDERGEBRACHT IN HET CENTRAAL AANSLUITINGEN- REGISTER (C-AR). Het aansluitingenregister heeft een wettelijke basis en vormt een belangrijke functie binnen het faciliteren van de informatiestromen en het uitvoeren van verantwoordelijkheden. Het aansluitingenregister bevat naast de registratie van enkele fysieke kenmerken van alle met het distributienetwerk verbonden aansluitingen tevens de registratie van de verantwoordelijke marktpartijen: de Leverancier en programmaverantwoordelijke partij en indien van toepassing de meetverantwoordelijke. Het aansluitingenregister bevat daarnaast nog gegevens met een financiële component zoals de capaciteitstariefcode. Het register is hiermee de bron van financiële verrekeningen, waaronder de toe- en verrekening van afgenomen energievolumes (allocatie en reconciliatie) en de verrekening van het capaciteitstarief. De gegevens in het C-AR zijn raadpleegbaar door de marktpartijen. Naast informatie over aansluitingen, biedt het C-AR ook functionaliteit om direct mutatieprocessen te verwerken. Zo biedt het C-AR aan leveranciers functionaliteit om direct switches, inhuizingen, uithuizingen en einde levering processen af te handelen. 18

19 Voor hun eigen klanten kunnen zij rechtstreeks op het C-AR specifieke kenmerken, zoals tenaamstelling, onderhouden. Ook kunnen meetverantwoordelijken (op grootverbruik aansluitingen) wijzigingen met betrekking tot hun meetverantwoordelijkheid doorvoeren. De directe verwerking op het C-AR kan marktpartijen grote voordelen bieden, omdat onmiddellijk duidelijk is of een marktproces en transactie geslaagd is. In het C-AR kan op elk moment slechts 1 leverancier per aansluiting geldig zijn. Hiermee behoren conflicten over welke leverancier wanneer een aansluiting heeft beleverd tot het verleden. Het C-AR bevat de juiste registratie en geldt als gemeenschappelijke waarheid bij eventuele onduidelijkheden. SPECIFIEKE KENMERKEN - Centrale waarheid voor marktpartijen per aansluiting, inclusief inzage in de historie van alle transacties gerelateerd aan de aansluiting. - Directe toegang tot de relevante gegevens van aansluitingen. - Directe terugkoppeling op mutatieverzoeken van marktpartijen. - Consistente, eenduidige afhandeling van mutatieverzoeken. - Vereenvoudiging van de procesgang. 19

20 Attributenlijst AAN- SLUITING KEN- MERKEN EIGENAAR ZICHTBAAR MUTEERBAAR NB LV MV NB LV MV [A.01] AANSLUITING EAN NB x x x [A.17] PRODUCTSOORT NB x x x [A.18] VERBRUIKSSEGMENT NB x x x x [A.19] LEVERINGSRICHTING NB x x x x [A.20] LEVERINGSSTATUS NB x x x [A.21] FYSIEKE STATUS NB x x x x [A.22] REDEN UIT BEDRIJF NB x x [A.23] WIJZE UIT BEDRIJF NB x x x x [A.24] WIJZE VAN BEMETING NB x x x x [A.25] TYPE AANSLUITING NB x x x [A.26] SOORT AANSLUITING NB x x x x [A.27] GEBRUIK AANSLUITING NB x x x x [A.28] CONTRACTCAPACITEIT NB x x x x [A.29] FYSIEKE CAPACITEIT NB x x x x [A.30] CAPACITEITSTARIEFCODE NB x x x x [A.31] BEPALING CAPTARCODE NB x x x x [A.32] PROFIELCATEGORIE NB x x x x [A.33] SJV NORMAAL TARIEF NB x x x x [A.34] SJV LAAG TARIEF NB x x x x [A.35] SWITCHBAARHEID NB x x x x [A.36] SUBSIDIEREGELING NB x x x x [A.37] DUURZAME ENERGIE NB x x x x [A.38] VERBLIJFSFUNCTIE LV x x x x x [A.40] ALLOCATIEMETHODE NB x x x x [A.57] AFREKENMAAND NB x x x x [A.59] ARTIKEL 1 LID 2 OF LID 3 KENMERK NB x x x x [A.62] COMPLEBEPALING LV x x x x x [A.63] MAVERBRUIK NB x x x x [A.64] ADMINISTRATIEVE STATUS NB x x x x [A.06] NETGEBIED NB x x x x [A.07] POSTCODE NB x x x x [A.08] HUISNUMMER NB x x x x [A.09] HUISNUMMERTOEVOEGING NB x x x x [A.10] STRAATNAAM NB x x x x LOCATIE [A.11] WOONPLAATS NB x x x x [A.60] LANDCODE NB x x x x [A.12] TNT PERCEELNUMMER NB x x x x [A.13] BAG NUMMERIDENTIFICATIE NB x x x x [A.14] GPS/N-COÖRDINATEN NB x x x x [A.15] GPS/O-COÖRDINATEN NB x x x x [A.16] LOCATIEOMSCHRIJVING NB x x x x 20

21 LET OP: DE METERKENMERKEN (ZOWEL VOOR CONVENTIONELE ALS SLIMME METERS) GELDEN ALLEEN BIJ KLEINVERBRUIK AANSLUITINGEN. In onderstaande tabel zijn de attributen opgenomen die in C-AR geregistreerd zijn. Eveneens is weergegeven welke marktpartij eigenaar is, voor welke marktpartijen het attribuut zichtbaar is, en door welke marktpartijen het attribuut muteerbaar is. In de bijlage is een gedetailleerde attributenlijst opgenomen. MARKT PARTIJEN EIGENAAR ZICHTBAAR MUTEERBAAR NB LV MV NB LV MV [A.02] NETBEHEERDER NB x x x x [A.03] LEVERANCIER LV x x x x [A.04] MEETVERANTWOORDELIJKE MV x x x x [A.05] PROGRAMMAVERANTWOORDELIJKE LV x x x x CONTRAC- TANT [A.41a] NAAM CONTRACTANT NB x x x x x [A.41b] INITIALEN CONTRACTANT NB x x x x x [A.41c] TUSSENVOEGSEL CONTRACTANT NB x x x x x METER PER TELWERK EIGENAAR ZICHTBAAR MUTEERBAAR NB LV MV NB LV MV [M.101] METERNUMMER NB x x x [M.102] TYPE METER NB x x x [M.107] AANTAL TELWERKEN NB x x x [M.111] TELWERKIDENTIFICATIE NB x x x [M.112] MEETRICHTING NB x x x [M.113] MEETEENHEID NB x x x [M.114] TARIEFZONE NB x x x [M.115] AANTAL TELWIELEN NB x x x [M.118] VERMENIGVULDIGINGSFACTOR NB x x x [M.101] METERNUMMER NB x x x [M.102] TYPE METER NB x x x [M.121] TEMPERATUUR-HERLEIDING NB x x x [M.104] NTA VERSIE NB x x x SLIMME METER PER TELWERK [M.119] FYSIEKE STATUS SLIMME METER NB x x x [M.120] SCHAKELDATUMTIJD NB x x x [M.111] TELWERKIDENTIFICATIE NB x x x [M.112] MEETRICHTING NB x x x [M.113] MEETEENHEID NB x x x [M.115] AANTAL TELWIELEN NB x x x [M.118] VERMENIGVULDIGINGSFACTOR NB x x x 21

22 De gegevens in het C-AR zijn de basis voor de marktprocessen die het C-AR faciliteert. In het C-AR wordt een uitgebreide historie bijgehouden van de mutaties op aansluitingen. Het is daardoor voor alle marktpartijen volledig transparant hoe data door de tijd heen verandert. Wanneer een mutatie wordt ingediend, zijn twee datums van belang: het mutatiemoment en de effectueringsdatum. Het mutatiemoment is het moment dat de mutatie in het C-AR wordt ingediend. De effectueringsdatum is het moment dat de mutatie daadwerkelijk geëffectueerd wordt. Een en ander is vergelijkbaar met internetbankieren, waarbij een betaling voor in de toekomst wordt klaargezet. Om transparantie te garanderen richting alle markpartijen biedt C-AR de mogelijkheid om de situatie van een aansluiting voor moment x op te halen met de kennis van moment y. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van een zichtdatum en een peildatum. Historie in het C-AR Hierdoor kan men de vraag stellen wat de situatie van morgen (peildatum) is met de kennis van vandaag (zichtdatum). Maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld de situatie van morgen op te vragen met de kennis van vorige week. Met andere woorden, de zichtdatum is de datum waarop in het C-AR gekeken wordt welke mutaties bekend waren. De peildatum is de datum waar de status van wordt opgevraagd, gegeven de kennis van de zichtdatum. In onderstaande voorbeelden is op een bepaalde aansluiting eerst leverancier A de actieve leverancier. Leverancier B heeft een leverancierswitch ingediend op het mutatiemoment, met een effectueringsdatum in de toekomst. Vanaf deze effectueringsdatum is leverancier B de actieve leverancier. LV SWITCH IS NIET ZICHTBAAR OP ZICHTDATUM, DUS ACTIEVE LEVERANCIER IS A LV SWITCH IS WEL ZICHTBAAR OP ZICHTDATUM, DUS ACTIEVE LEVERANCIER IS B ZICHTDATUM PEILDATUM ZICHTDATUM PEILDATUM LV SWITCH NOG NIET ZICHTBAAR LV SWITCH WEL ZICHTBAAR LV SWITCH NOG NIET ZICHTBAAR LV SWITCH WEL ZICHTBAAR AANSLUITING LEVERANCIER A LEVERANCIER B AANSLUITING LEVERANCIER A LEVERANCIER B LV SWITCH DOOR LEVERANCIER B INGEDIEND LV SWITCH GEËFFECTUEERD LV SWITCH DOOR LEVERANCIER B INGEDIEND LV SWITCH GEËFFECTUEERD Wanneer de zichtdatum vóór het mutatiemoment ligt, is de ingediende leverancierswitch nog niet zichtbaar in het C-AR. Als dan met behulp van de peildatum gekeken wordt naar een datum ná de effectueringsdatum, zou leverancier A nog steeds de actieve leverancier geweest zijn. Wanneer de zichtdatum ná het mutatiemoment ligt, is de ingediende leverancierswitch wel zichtbaar in het C-AR. Als dan met behulp van de peildatum gekeken wordt naar een datum ná de effectueringsdatum, is leverancier B de actieve leverancier. 22

23 2.4.3 Productieinstallatie Register (PIR) In dit register registeren netbeheerders op een centrale plaats productie-installaties. Netbeheerders hebben hiermee inzicht in de decentrale elektriciteits-opwekking. De gegevens worden gebruikt door de netbeheerder om het elektriciteitsnet optimaal te beheren (zie ook Registratie is van belang voor alle consumenten en bedrijven die zelf energie leveren met een productie-installatie. Dit geldt voor zonnepanelen, HRe-ketels, warmtekrachteenheden, windturbines, biomassa-installaties en kleinschalige waterkrachtcentrales. Steeds meer consumenten gaan zelf duurzame energie produceren. Het is van belang om al deze duurzame productie nauwkeurig in kaart te brengen. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de veiligheid van het netwerk. Een goed inzicht welke klanten zelf energie leveren aan het net is belangrijk om de veiligheid van de monteur in het geval van storingen, werkzaamheden of calamiteiten te garanderen. Het Productie-installatie Register bestaat uit twee onderdelen: de publieke website waarmee klanten en installateurs de productie-installaties kunnen aan- en afmelden, en het register waar de aan- en afmeldingen worden gecontroleerd en verwerkt. Leveranciers kunnen het register raadplegen en informatie over de installaties opvragen. Netbeheerders hebben tevens de mogelijkheid om installaties aan te maken en te wijzigen. SPECIFIEKE KENMERKEN - Online mogelijkheid voor consumenten en installateurs om via energieleveren.nl de productie-installaties te registreren. - Inzicht in de omvang van duurzame productie. - Informatie over decentrale opwekking is essentieel voor de veiligheid van monteurs bij storingen, werkzaamheden of calamiteiten. - Inzicht in decentrale opwekking helpt netbeheerder bij het optimaal plannen en beheren van het elektriciteitsnet. 23

24 2.4.4 Centraal Stuursignaal Gas Programmaverantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor het in- en verkopen van stroom en gas. Om dit goed en nauwkeurig te kunnen doen hebben ze behoefte aan actueel inzicht in de status van hun portfolio. Het systeem Centraal Stuursignaal Gas faciliteert het proces waarmee de landelijke netbeheerder voor gas (GTS) op near real-time basis allocaties ter beschikking stelt aan de programmaverantwoordelijken. Het gastransport in Nederland wordt verzorgd door de landelijke netbeheerder voor gas (GTS). Via verschillende exit-punten in het landelijk gastransportnet wordt dit gas afgegeven aan onder andere regionale netbeheerders, landelijke netbeheerders in omringende landen en eindgebruikers. GTS verzorgt de near real-time metingen voor alle exit punten in het landelijke gastransportnet en levert de energetische uurverbruiken per netgebied op aan het centraal stuursignaal gas. NETBEHEERDERS EDSN REGISTERS MARKTPARTIJEN CENTRAAL AANSLUITINGEN REGISTER TARIEVEN REGISTER STAMDATA PROGNOSE TEMP. ENERGIE NETGEBIED STUURSIGNAAL CENTRAAL STUURSIGNAAL GAS VOLUMES RAPPORTAGE MEET VERANT- WOORDELIJKE PROGRAMMA VERANT- WOORDELIJKE 24 ALLOCATIES

25 De regionale netbeheerders leveren actuele aansluitgegevens aan zodat bij het centraal stuursignaal bekend is welke aansluitingen near-real time gemeten zijn. De meetverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het bepalen van meterstanden en verbruiken bij grootverbruik aansluitingen. Hiervoor plaatst hij in opdracht van de klant de near real-time meetinstallaties op een aansluiting. De meetverantwoordelijke stuurt de uurverbruiken per aansluiting door naar het Centraal Stuursignaal Gas. Het Centraal Stuursignaal Gas biedt een signaleringsfunctie in het geval een partij niet tijdig de juiste gegevens heeft opgeleverd. Op basis van alle aangeleverde gegevens berekent het centraal stuursignaal de near real-time allocaties per programmaverantwoordelijke en levert dit aan GTS. GTS levert deze gegevens vervolgens aan de juiste programmaverantwoordelijke. SPECIFIEKE KENMERKEN - Centrale berekening van gas allocaties per programmaverantwoordelijke. - Near real-time allocatieberekening. - Signaleringsfunctie in het geval een partij niet tijdig de benodigde gegevens oplevert. 25

26 2.4.5 Contract Einde Register (CER) Door de liberalisering van de energiemarkt hebben consumenten de vrijheid om hun eigen leverancier te kiezen. Meer en meer consumenten maken hier gebruik van en wisselen regelmatig van energie leverancier. Om deze wijzigingen zo vloeiend mogelijk te laten verlopen biedt het Contract Einde Register inzicht in lopende contracten. Het Contract Einde Register is een centraal register waarin alle kleinverbruik contracten voor elektriciteit en gas zijn opgenomen. Hierbij is voor een contract zowel de contract einddatum, de opzegtermijn als de leverancier opgenomen. Wanneer een klant wil wisselen van leverancier kan de nieuwe leverancier in het Contract Einde Register zien of de klant nog een lopend contract heeft met een andere leverancier. Ook kan de nieuwe leverancier bestaande contracten in het CER opzeggen. Het CER biedt daarnaast functionaliteit ter voorkoming van onterechte switches. Zo is er een signaleringsfunctie waarmee een leverancier geïnformeerd wordt over goedgekeurde uithuizingen op een aansluiting waar de leverancier volgens het Centraal A ansluitingenregister (C-AR) nog niet verantwoordelijk voor is, maar volgens het CER wel een contract (in de toekomst) mee heeft afgesloten. Het CER stelt de leveranciers in staat om te voldoen aan de op basis van de informatiecode verplichte onderlinge informatie-uitwisseling ten behoeve van het aangaan en beëindigen van contracten. De informatie in het CER helpt de leverancier bij het ontzorgen van de klant bij het aangaan van nieuwe contracten. SPECIFIEKE KENMERKEN - Centraal register met informatie over lopende contracten. - Signaleringsfunctie voor leveranciers voor onterechte switches. - Voorkomen van onbedoeld dubbele contracten voor klanten. 26

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 6.0 22 februari 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 9.0 14 januari 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 25 januari

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 7.0 22 november 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 117 Versiebeheer Versie

Nadere informatie

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Status Vastgesteld door ALV Versienummer 1.0 Versiedatum 27 november

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme Status Vastgesteld ALV NEDU

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21412 11 mei 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, met kenmerk ACM/DC/2016/202148, houdende

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen GROOTVERBRUIK Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen GROOTVERBRUIK Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 4.0 25 januari 2012 Pag.

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS. Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel ALV NEDU 20160120-008.2.3 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 8.0 20 januari 2016 Versiebeheer

Nadere informatie

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374 Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie 0.1

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 41 Versiebeheer

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/125 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

Bijlage Marktverkenning Centralisatie. Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R

Bijlage Marktverkenning Centralisatie. Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R Bijlage Marktverkenning Centralisatie Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R Achtergrondinformatie Centralisatie MDP, A&R, MDT Datum 27-02-2015 1 Inleiding Regionale netbeheerders hebben hun activiteiten

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/128 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 25 januari 2012 Pag. 1 van 38 Versiebeheer

Nadere informatie

Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen

Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen Impact op administratieve processen netbeheerders 21 november 2013 Aanleiding Naar aanleiding van Kamervragen over de zogenaamde liegende gasmeter heeft NMa

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik ALV NEDU 20170118-008.1.2 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 9.0 18 januari 2017 Versiebeheer V. Naam

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Rol EDSN in de energiesector

Rol EDSN in de energiesector Rol EDSN in de energiesector Drs Gerrit Fokkema Manager Architectuur, Produkten en Services 15 november 2012 Agenda De energiemarkt Communicatie in de markt Rol EDSN Positie keten Diensten EDSN Energie

Nadere informatie

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.enduris.

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.enduris. Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting www.enduris.nl Wanneer wordt u aangemerkt als grootverbruiker? U valt

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV

Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV Status Vastgesteld Versienummer 1.0 Versiedatum 7 november 2013

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING

STROOMOPWAARTS. Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 5.04. 25 januari

Nadere informatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Erratumlijst v7.0 changes # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM Gegevensuitwissel Pagina 12 Paragraaf 3.4.2 "Response vraag stamgegevens van

Nadere informatie

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg.

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg. Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting www.dnwg.nl Wanneer wordt u aangemerkt als grootverbruiker? U valt in

Nadere informatie

Informatiecode elektriciteit en gas

Informatiecode elektriciteit en gas Informatiecode elektriciteit en gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 54, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en 22, eerste lid van de Gaswet. Zwarte tekst is de door ACM vastgestelde vigerende codetekst.

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59466 9 november 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 27 oktober 2016, kenmerk ACM/DC/2016/206237, tot

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 (Terug) leveringsprijzen elektriciteit Wij brengen u de leveringsprijs in rekening voor door Gazprom Energy aan u geleverde volumes en betalen u een

Nadere informatie

Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus BH den Haag

Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus BH den Haag Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH den Haag Datum Behandeld door Onderwerp [vertrouwelijk] Codewijzigingsvoorstel dataveiligheid [vertrouwelijk] Geachte heer

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Leverancier. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Leverancier. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Leverancier Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Creating Business Ecellence. Together. Aanleiding en doel Periodiek

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

ALV NEDU MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE. Versie oktober 2010

ALV NEDU MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE. Versie oktober 2010 Leveranciersmodel MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE Versie 1.3 29 oktober 2010 BESLUIT EN VERVOLGSTAPPEN De ALV NEDU wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde richting. Indien de ALV NEDU

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels

Nadere informatie

Tarievenblad 2017 easyenergy Stroom

Tarievenblad 2017 easyenergy Stroom Tarievenblad 2017 easyenergy Stroom (Bijlage C) Jouw nota Jouw stroomrekening heeft de volgende kostenspecificatie: Kosten in rekening gebracht door de leverancier:* o Vaste leveringskosten: een vast bedrag

Nadere informatie

Tarieven 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

Tarieven 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers elektriciteit TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en

Nadere informatie

Richtlijn energierekening voor consumenten 2010

Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 Den Haag, 31 maart 2010 Energiekamer - 1 / 18 - Datum: 31-03-2010 Projectnaam: Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 Projectnummer: 102714 Energiekamer

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

«Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Geacht college,

«Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Geacht college, adres Schatbeurderslaan 2 6002 ED Weert Postbus 2712 6030 AA Nederweert Nederland «Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Nederland postadres Postbus 2712 6030 AA Nederweert Nederland

Nadere informatie

Aanbod op Maat. Beter geïnformeerd en een bewustere keuze. Toelichting op

Aanbod op Maat. Beter geïnformeerd en een bewustere keuze. Toelichting op Vereniging Energie-Nederland Toelichting op Aanbod op Maat Beter geïnformeerd en een bewustere keuze In de beleidsbrief over de wetgevingsagenda STROOM aan de Tweede Kamer meldt de minister van Economische

Nadere informatie

Werkbeschrijving EPA/SDS Energiemonitor

Werkbeschrijving EPA/SDS Energiemonitor Werkbeschrijving EPA/SDS Energiemonitor Samenvatting: Bij een op afstand uitleesbare (slimme) meter 1. Vul de machtiging en profielformulier in 3. U krijgt binnen enkele dagen uw inloggegevens 4. Data

Nadere informatie

T-prognoses: nut en noodzaak

T-prognoses: nut en noodzaak T-prognoses: nut en noodzaak 1 Met deze folder willen wij u als klant van TenneT meer informatie geven over het nut en de noodzaak van T(transport)-prognoses. Wat zijn T-prognoses? T-prognoses staat voor

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 277,00 58,17 335,17

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 277,00 58,17 335,17 Pagina: 1/4! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5323) Bedrijf Jansen Energie B.V. Adres Nieuwe Dijk 12 PC 1619 Plaats PK ANDIJK Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje achter

Nadere informatie

Voorbeeld afrekening. Voorbeeld BV Naam Straatnaam 1 1234AB Stad. Klantnummer Uw persoonlijke nummer binnen Gazprom Energy.

Voorbeeld afrekening. Voorbeeld BV Naam Straatnaam 1 1234AB Stad. Klantnummer Uw persoonlijke nummer binnen Gazprom Energy. Voorbeeld Adres : Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Postbus 2324 5202 CH s-hertogenbosch Nederland KVK : 55351727 (NL) Btw-nummer: NL823563406B01 IBAN : NL17 CITI 0266 0056 59 Incassant ID : NL53138553517270000

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 146,83 30,84 177,67

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 146,83 30,84 177,67 Pagina: 1/3! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5420) Bedrijf Strengholt B.V. Adres Postbus 338 PC 1400 Plaats AH BUSSUM Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje achter de uitleg

Nadere informatie

oelfier.den.haselaar@edsn.nl / jjanssen@netbeheernederland.nl

oelfier.den.haselaar@edsn.nl / jjanssen@netbeheernederland.nl Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

T-prognoses. nut en noodzaak

T-prognoses. nut en noodzaak nut en noodzaak : nut en noodzaak Wat zijn? staat voor Transportprognoses, oftewel een verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. Producenten, regionale netbeheerders

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 82,83 17,40 100,23

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 82,83 17,40 100,23 Pagina: 1/4! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5420) Bedrijf Fremarona B.V. Adres Soestdijkerstraatweg 62 PC 1213 Plaats XE HILVERSUM Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje

Nadere informatie

DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004

DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004 DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004 Den Haag, juli 2004 Dienst uitvoering en toezicht Energie PAGINA 1 VAN 8 PROJECTNAAM: DUIDELIJKE NOTA S (DUIN) PROJECTNUMMER: 300039 DIENST UITVOERING EN

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 318,13 66,80 384,93

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 318,13 66,80 384,93 Pagina: 1/5! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5420) Bedrijf A-Point B.V. Adres T.a.v. Crediteuren administratie PC Postbus Plaats12888 1100 AW AMSTERDAM Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via

Nadere informatie

Zienswijze wijziging Informatiecode

Zienswijze wijziging Informatiecode Inleiding De Nederlandse Energie Maatschappij B.V. ( NLE ) heeft kennisgenomen van het ontwerpbesluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit met zaaknummers 103834 en 103900 tot wijziging van de Informatiecode

Nadere informatie

LDE aansluiting. Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra)

LDE aansluiting. Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra) LDE aansluiting Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra) Wat is het issue? Onder invloed van verlaagd tarief energiebelasting voor collectieve duurzame opwekinstallaties willen steeds meer LDE

Nadere informatie

Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime

Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime De impact op de marktrollen shipper, leverancier en regionale netbeheerder Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest

Nadere informatie

GAS TARIEVEN Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SinDs De invoering van De ELeKtriCiteitsWet 1998 en De GasWet Bestaat er

Nadere informatie

Witruimte voor de tabel. Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan HE Nijmegen. Beste heer Wind,

Witruimte voor de tabel. Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan HE Nijmegen. Beste heer Wind, Witruimte voor de tabel Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan 57 6500 HE Nijmegen Huismerk Energie N.V. Adres: Kerkenbos 1057b 6546 BB Nijmegen Postadres: Postbus 125 6500 AC Nijmegen Telefoon:

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Netbeheerder. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Netbeheerder. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Netbeheerder Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Creating Business Ecellence. Together. Aanleiding en doel Periodiek

Nadere informatie

Erratumlijst v6.0 changes

Erratumlijst v6.0 changes Erratumlijst v6.0 changes # Heeft betrekk op Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie Goedgekeurd in ALV NEDU DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM Gegevensuitwissel

Nadere informatie

Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor gas

Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor gas Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC131 / Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer 3.0

Nadere informatie

ENEXIS SLUIT BIJ U AAN! AANSLUITINGEN EN INFRASTRUCTUREN BIJ GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

ENEXIS SLUIT BIJ U AAN! AANSLUITINGEN EN INFRASTRUCTUREN BIJ GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN ENEXIS SLUIT BIJ U AAN! AANSLUITINGEN EN INFRASTRUCTUREN BIJ GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN Enexis, uw netwerkbedrijf Enexis is de schakel tussen particuliere en zakelijke afnemers van energie en de energieleverancier.

Nadere informatie

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Handleiding Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 4 Proces - webapplicatie... 5 Status uitleg... 6 Proces aan / afmelden aansluiting... 7 Nieuwe aansluiting... 8 Status wijzigen... 10 Status log... 11 Bestanden

Nadere informatie

Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit

Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit Bijlage 4A Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit Perceelnr Omschrijving 1 Levering van elektriciteit een inschrijving in het PV-register van TenneT, waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt

Nadere informatie

FLEX VERSNELLINGS PROGRAMMA

FLEX VERSNELLINGS PROGRAMMA FLEX VERSNELLINGS PROGRAMMA 2017 INLEIDING Steeds meer huishoudens, bedrijven en energiecollectieven wekken zelf hun energie op. Tegelijkertijd zien we in de samenleving dat de vraag naar met name elektriciteit

Nadere informatie

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 In het laatste kwartaal van 2011 hebben gemeenten, provincies en waterschappen een brief ontvangen van hun netbeheerder betreffende artikel 1, tweede lid,

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN Situatieschets Definitie en inhoud

INFORMATIEBULLETIN Situatieschets Definitie en inhoud INFORMATIEBULLETIN Deze informatie is bedoeld voor bedrijven en organisaties die vallen in artikel 1 lid 2 en 3 van de Elektriciteitswet (zie bijlage A). Doel van het bulletin is het informeren van deze

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Dagprijs gas

Leveringsvoorwaarden Dagprijs gas Leveringsvoorwaarden Dagprijs gas Versie april 2016 Hezelaer Energy BV treedt op als vergunninghoudende energieverlener Leveringsvoorwaarden Dagprijs gas voor kleinverbruikaansluitingen. (= Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW Netbeheer 533,73 112,08 645,81 Verrekende termijnfacturen

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW Netbeheer 533,73 112,08 645,81 Verrekende termijnfacturen Pagina: 1/5 Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2NA5410)! Bedrijf Adres PC Plaats Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje achter de uitleg komt u weer terug op de factuur-pagina.

Nadere informatie

Aanpassingen Sector Release maart 2018

Aanpassingen Sector Release maart 2018 Aanpassingen Sector Release maart 2018 11 september 2017 Klantbeleving.. 2 Sector Release maart 2018 De volgende onderwerpen spelen een rol: Consumenten en bedrijven meer keuze geven in leveranciers van

Nadere informatie

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd Regelingen en voorzieningen CODE 5.1.4.22 Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd bronnen vraag en antwoord ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), 23.2.2011, www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden van het meetbedrijf

Taken en verantwoordelijkheden van het meetbedrijf Energie in zicht Taken en verantwoordelijkheden van het meetbedrijf Jörg Benders en Jeroen van Hooff Energie in zicht 2 Wie is Kenter Kenter meet energie Kenter staat midden in de snel veranderende energiemarkt

Nadere informatie

Aansluiten voor Dummies Hier Opgewekt event 2015. Gerja Koldenhof November 2015

Aansluiten voor Dummies Hier Opgewekt event 2015. Gerja Koldenhof November 2015 Aansluiten voor Dummies Hier Opgewekt event 2015 Gerja Koldenhof November 2015 Welke soorten heb je? Welke heb ik nodig? Hoe vraag ik dat aan? Hoe wordt deze bemeten? Etc. 2 Wat gaan we doen? Netbeheerder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikaansluitingen (versie: 09/2015)

Algemene Voorwaarden voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikaansluitingen (versie: 09/2015) Algemene Voorwaarden voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikaansluitingen (versie: 09/2015) Inhoudsopgave 1. Toepasselijkheid 2. Partijen 3. Contract 4. Product 5. Levering 6. Vergoedingen

Nadere informatie

Uitleg van uw jaarafrekening

Uitleg van uw jaarafrekening Uitleg van uw jaarafrekening Algemeen: Wij maken uw jaar- of eindrekening op met uw meterstanden. Wij bepalen uw verbruik aan de hand van het verschil tussen de begin- en eindstanden van de verbruiksperiode

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overeenstemming met de Consumentenbond

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Jaarnota Eneco. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727.

Jaarnota Eneco. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727. Jaarnota Eneco In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Eneco. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van

Nadere informatie

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan 8 3818 LH AMERSFOORT Den Haag, 25 januari 2017 Aantal bijlage(n): 1 Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN DE GASWET BESTAAT ER

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikaansluitingen

Algemene Voorwaarden voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikaansluitingen Algemene Voorwaarden voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikaansluitingen Versie 09/2015 Inhoudsopgave 1. Toepasselijkheid 1 2. Partijen 1 3. Contract 1 4. Product 1 5. Levering 1 6. Vergoedingen

Nadere informatie

Aan- en afsluiten van gas en elektriciteit

Aan- en afsluiten van gas en elektriciteit AAN- EN AFSLUITEN VAN GAS EN ELEKTRICITEIT Aan- en afsluiten van gas en elektriciteit Voor een nieuwe gas of elektriciteitsaansluiting zijn twee aanvragen nodig. Eén bij de netbeheerder en één bij de energieleverancier.

Nadere informatie

METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM. MECOMS Country Template Nederland

METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM. MECOMS Country Template Nederland METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM MECOMS Country Template Nederland INLEIDING De wet- en regelgeving, aangevuld met marktafspraken, legt de functionele eisen op waaraan de Nederlandse

Nadere informatie

Om verder te gaan naar de persoonlijke omgeving wordt de aanmeld module beschikbaar gesteld.

Om verder te gaan naar de persoonlijke omgeving wordt de aanmeld module beschikbaar gesteld. Ontwerp Percussion Friends pagina Mijn lessen Inleiding. Vanuit de homepage van http://www.percussionfriends.com wordt in het menu de menu link item Mijn Lessen beschikbaar gesteld. Deze pagina voorziet

Nadere informatie