SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE SLIMME MOBILITEITSOPLOSSINGEN ZUIDOOST BRABANT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE SLIMME MOBILITEITSOPLOSSINGEN ZUIDOOST BRABANT"

Transcriptie

1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE SLIMME MOBILITEITSOPLOSSINGEN ZUIDOOST BRABANT PARTIJEN De gemeente Best, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester,, handelend ter uitvoering van een besluit van het college van burgemeester en wethouders van.., hierna te noemen de gemeente Best. De gemeente Eindhoven, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet hierna te noemen de gemeente Eindhoven. De gemeente Geldrop-Mierlo, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet hierna te noemen de gemeente Geldrop-Mierlo. De gemeente Nuenen c.a., te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet hierna te noemen de gemeente Nuenen c.a.. De gemeente Veldhoven, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet hierna te noemen de gemeente Veldhoven. De gemeente Waalre, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet hierna te noemen de gemeente Waalre.. De gemeente Asten, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet hierna te noemen de gemeente Asten. De gemeente Deurne, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet hierna te noemen de gemeente Deurne. De gemeente Helmond, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet hierna te noemen de gemeente Helmond. 1 1 Bijlage 3 bij Nota Slimme Mobiliteitsoplossingen: samenwerkingsovereenkomst

2 Pagina 2 van De gemeente Someren, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet hierna te noemen de gemeente Someren. De gemeente Cranendonck, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet hierna te noemen de gemeente Cranendonck. 1 De gemeente Bladel, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet hierna te noemen de gemeente Bladel. 1 De gemeente Bergeijk, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet hierna te noemen de gemeente Bergeijk.. De gemeente Eersel, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet hierna te noemen de gemeente Eersel. De gemeente Oirschot, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet hierna te noemen de gemeente Oirschot. De gemeente Reusel-De Mierden, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester,, handelend ter uitvoering van een besluit van het college van burgemeester en wethouders van.., hierna te noemen de gemeente Reusel De Mierden. De gemeente Heeze-Leende, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet hierna te noemen de gemeente Heeze-Leende. De gemeente Valkenswaard, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet hierna te noemen de gemeente Valkenswaard. 1 De gemeente Son en Breugel, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet hierna te noemen de gemeente Son en Breugel

3 Pagina 3 van De gemeente Laarbeek, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet hierna te noemen de gemeente Laarbeek. 2 De gemeente Gemert-Bakel, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 11 Gemeentewet hierna te noemen de gemeente Gemert-Bakel. Gezamenlijk aan te duiden als partijen. IN AANMERKING NEMENDE DAT: In het werkgebied van de Metropoolregio Eindhoven door 18 gemeenten wordt samengewerkt op het gebied van doelgroepenvervoer voor Wmo-geindiceerden; Deze 18 gemeenten een gezamenlijk vervoerscontract hebben afgesloten onder de naam Taxbus ; In 2015 binnen de Taxbus beheerorganisatie een onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid van integratie van het Wmo-vervoer in het reguliere openbaar vervoer; Aanleiding voor dat onderzoek het uitgangspunt van zowel de Wmo als de regio is om mensen zoveel als kan te laten meedoen in de maatschappij in combinatie met een duidelijk beroep op zelfredzaamheid van de burger. Dit uitgangspunt impliceert dat doelgroepenvervoer aan de orde kan zijn in situaties waarin de burger volgens objectieve maatstaven geen gebruik kan maken van algemene voorzieningen als bus, trein, auto, fiets en dergelijke en zijn vervoer evenmin kan regelen met hulp van hun directe omgeving; Uit het onderzoek gebleken is dat er voldoende mogelijkheden zijn om mensen met een Wmo-voorziening een succesvolle overstap naar het openbaar vervoer te laten maken; Gedurende dat onderzoek gebleken is dat de integratie ook betrekking kan hebben op het vervoer voor andere doelgroepen dan Wmo-geindiceerden, zoals leerlingenvervoer; Het onderzoek geresulteerd heeft in het uitbrengen van de notitie heroriëntatie doelgroepenvervoer Zuidoost-Brabant. In de notitie een aantal aandachtspunten zijn opgenomen voor het systeem van doelgroepenvervoer. Deze kunnen als volgt worden samengevat: Er in de Metropoolregio Eindhoven geen integrale visie is op de toekomst van het doelgroepenvervoer in de regio. Er samenwerking is tussen 18 gemeenten m.b.t. het Taxbusvervoer. Samenwerking bij andere vormen van doelgroepenvervoer(bijvoorbeeld met betrekking tot het leerlingenvervoer) gebeurt slechts op beperkte schaal. Er niet of nauwelijks sprake is van samenwerking tussen gemeenten, zorginstellingen en WSW bedrijven over de aanpak en uitvoering van het doelgroepenvervoer. Coördinatie op de schaalgrootte van Metropoolregio met betrekking tot het doelgroepenvervoer ontbreekt

4 Pagina 4 van Integrale benadering van de huidige organisatie van doelgroepenvervoer noodzakelijk is om te komen tot een (beleids-)effectieve en efficiënte aansturing en uitvoering van het OV en doelgroepenvervoer. Een integrale visie op de toekomst van het doelgroepenvervoer in Metropoolregio verband gewenst is mede gelet op de door de provincie op te stellen OV visie en de experimentenlijn Op 8 juli 2016 een conferentie heeft plaatsgevonden onder de titel Samenwerken aan integrale mobiliteitsoplossingen in Zuidoost-Brabant. Aan deze conferentie hebben niet alleen vertegenwoordigers van alle 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven deelgenomen maar ook vertegenwoordigers van cliënten, vrijwilligers, zorginstellingen, vervoerders en vervoersdeskundigen; De werkconferentie aan het licht heeft gebracht dat er een breed gedragen behoefte is aan een uitgewerkte visie met betrekking tot integrale mobiliteitsoplossingen; Die visie tot stand komt aan de hand van de notitie Slimme mobiliteitsoplossingen in Zuidoost-Brabant voor doelgroepenvervoer en OV met de bijbehorende uitwerking voor de opzet van de projectorganisatie; De uitwerking van de projectorganisatie uitgaat van samenwerking tussen de 21 gemeenten die deel uit maken van de Metropoolregio Eindhoven; De samenwerking gestalte krijgt door het opzetten van een projectorganisatie; Dat het om praktische redenen een voorkeur heeft om bij het opzetten van de projectorganisatie voor slimme mobiliteitsoplossingen aan te sluiten bij de beheerorganisatie van Taxbus; Hoofdstuk 1 Artikel 1 algemeen. Definities In deze overeenkomst wordt onder de navolgende begrippen verstaan: a. Opdrachtgever: het college van burgemeester en wethouders van de deelnemende partijen; b. Projectorganisatie: de organisatie die middels deze overeenkomst wordt ingesteld. c. Slimme mobiliteitsoplossingen: oplossingen die zijn gericht op het integreren van doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer. d. Taxbus: het vraagafhankelijk deur tot deur vervoer voor Wmo-geindiceerden in Zuidoost- Brabant waaraan de partijen 1 tot en met 18 van deze samenwerkingsovereenkomst deelnemen. e. Vervoersperceel: de opdeling van het Taxbuscontract in vier geografisch bepaalde vervoerspercelen en een afzonderlijk perceel voor de regievoering. f. Contractbeheer Taxbus: het bureau dat het dagelijks beheer van de overeenkomsten van Taxbus verzorgt

5 Pagina 5 van Artikel 2 Onderwerp en doel van de overeenkomst. Onderwerp van de overeenkomst is het doen van onderzoek naar de integratie van doelgroepenvervoer in het openbaar vervoer met het oog op de bevordering van de participatie en zelfredzaamheid van de burger. Partijen beogen met deze overeenkomst een samenwerking op te zetten met het oog op het vergroten van de mobiliteit van speciale doelgroepen door o.a. de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor hen te vergroten en door de ontwikkeling van andere lokale, bovenlokale en regionale vervoersdiensten voor het doelgroepenvervoer. Die oplossingen worden samengevat met de term Slimme mobiliteitsoplossingen. De met de samenwerking opgedane ervaringen worden opgenomen in een algemene beleidsvisie op slimme mobiliteitsoplossingen. Deze visie dient als uitgangspunt voor de toekomstige aanbesteding van het doelgroepenvervoer. Artikel 3 Uitgangspunten. Partijen behouden ieder voor zich de eigen beleidsverantwoordelijkheid maar houden daarbij zoveel als mogelijk rekening met het gezamenlijk belang. Zij behouden hun autonomie ten aanzien van alle zaken die onderdeel vormen van de samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking richt zich mede op het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van pilots ter bevordering van slimme mobiliteitsoplossingen. Partijen dragen in voorkomende gevallen zorg voor afdoende volmacht of machtiging aan hun vertegenwoordigers in de projectorganisatie, daar waar het verrichten van (rechts)handelingen aan de orde is. Om praktische redenen wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk samenhang aan te brengen tussen de beheerorganisatie van Taxbus en de projectorganisatie van slimme mobiliteitsoplossingen. Zo worden bijeenkomsten bij voorkeur gecombineerd georganiseerd. Hoofdstuk 2 Artikel 4 Organisatiestructuur Bestuurlijke stuurgroep Er is een bestuurlijke stuurgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van portefeuillehouders uit de deelnemende gemeenten. In de bestuurlijke stuurgroep nemen de portefeuillehouders met het grootste vervoersaandeel uit vervoerperceel 1 t/m 4 van Taxbus zitting en één portefeuillehouder namens de gemeenten Gemert Bakel en Laarbeek. Gelet op de geografische ligging sluit de gemeente Son en Breugel aan bij perceel 1 (Eindhoven e.o.) Een lid van het ambtelijk kernteam verzorgt in samenwerking met de contractbeheerder Taxbus en de projectleider Slimme mobiliteitsoplossingen de ambtelijke ondersteuning van de bestuurlijke stuurgroep. Beiden wonen de vergadering bij

6 Pagina 6 van De vertegenwoordigers in de bestuurlijke stuurgroep hebben volmacht respectievelijk machtiging om namens alle opdrachtgevers op te treden met betrekking tot de volgende zaken: a. Het toetsen van pilots aan de uitgangspunten van het Plan van aanpak. Besluitvorming over het implementeren van pilots als structurele voorziening blijft bij de opdrachtgevers rusten; b. Het bewaken van de voortgang van pilots alsmede van de in het plan van aanpak geformuleerde doelstellingen voor slimme mobiliteitsoplossingen; c. Urgente zaken over de nakoming van deze overeenkomst met effect op de dienstverlening voor (een gedeelte van) partijen. Urgente zaken die duidelijk financiële en juridische implicaties hebben behoren hier niet toe. Die zaken worden in beginsel teruggelegd bij de colleges. Dit is alleen anders indien de vertegenwoordigers beslissen dat de kwestie in samenspraak met hen kan worden afgedaan; d. Stroomlijning en afstemming van communicatie over Taxbus en Slimme mobiliteitsoplossingen; e. Het beheren van de door de opdrachtgevers toegekende budgetten voor het inrichten en in stand houden van een projectorganisatie; een stemming in de bestuurlijke stuurgroep over de onderwerpen genoemd in het vierde lid, is alleen geldig indien alle leden daaraan hebben deelgenomen. Voor zover een lid niet in de gelegenheid is de bijeenkomst van de bestuurlijke stuurgroep bij te wonen, kan hij zijn stem schriftelijk uitbrengen of via een volmacht aan een ander lid. Aan het uitbrengen van een schriftelijke stem kan de bestuurlijke stuurgroep een termijn verbinden. In ieder geval dient een schriftelijke stem uiterlijk twee dagen voor de datum van de bijeenkomst van de bestuurlijke stuurgroep te zijn ontvangen door de organisator. Met een schriftelijke stem wordt gelijkgesteld een stem per aan het opgegeven adres. De bestuurlijke stuurgroep beslist op basis van unanimiteit. Bij het ontbreken van unanimiteit wordt het desbetreffende voorstel op de agenda gezet van het breed bestuurlijk overleg. De bestuurlijke stuurgroep kiest uit zijn midden een lid die als technisch voorzitter fungeert en in die hoedanigheid rechtshandelingen naar burgerlijk recht namens de stuurgroep kan verrichten. Deze rechtshandelingen kunnen enkel en alleen betrekking hebben op het inrichten en in stand houden van de projectorganisatie.. De bestuurlijke stuurgroep vergadert zo vaak als nodig is. Artikel 5 Breed bestuurlijk overleg Er is een het breed bestuurlijk overleg waarin zitting nemen de afgevaardigde portefeuillehouders van alle partijen. Het breed bestuurlijk overleg wordt minimaal eenmaal per jaar georganiseerd door de projectleiding namens de bestuurlijke stuurgroep

7 Pagina van De vertegenwoordigers in het breed bestuurlijk overleg hebben van hun colleges de bevoegdheid om in de vergadering de begroting van de projectorganisatie vast te stellen en het jaarverslag goed te keuren. Het breed bestuurlijk overleg besluit verder over voorstellen aan de colleges aangaande beleidswijzigingen die van invloed kunnen zijn op de opdrachten van partijen en zo nodig op basis van een volmacht of machtiging over zaken waarover in de bestuurlijke stuurgroep of het breed ambtelijk overleg geen consensus is bereikt, of die geen urgent karakter hebben als bedoeld in artikel 4, vierde lid, onder b. Een stemming in het breed bestuurlijk overleg is alleen geldig indien alle leden hun stem hebben uitgebracht of op zijn minst in de gelegenheid zijn gesteld een stem uit te brengen. Voor zover een lid niet in de gelegenheid is de bijeenkomst van het breed bestuurlijk overleg bij te wonen, kan hij zijn stem schriftelijk uitbrengen of via een volmacht aan een ander lid. Het bepaalde in artikel 3, vijfde lid, derde, vierde en vijfde volzin is van overeenkomstige toepassing. Het breed bestuurlijk overleg streeft naar besluitvorming op basis van unanimiteit van hen die een stem hebben uitgebracht.. Indien geen unanimiteit kan worden bereikt besluit het breed bestuurlijk overleg op basis van de stemverhouding gerelateerd aan het inwoneraantal van elk jaar zoals opgenomen in artikel Het breed ambtelijk overleg kan desgewenst aansluiten bij dit overleg. Artikel 6 Ambtelijke projectorganisatie Onder de bestuurlijke stuurgroep fungeert een ambtelijk projectleider die een ambtelijk projectteam aanstuurt. De projectleider wordt aangestuurd door de bestuurlijke stuurgroep of een daartoe aangewezen lid van de bestuurlijke stuurgroep. De projectleider wordt bij zijn werkzaamheden ondersteunt door een projectsecretariaat. In het ambtelijk projectteam is ten minste de volgende expertise ondergebracht: Beleid sociaal domein; Beleid verkeer en vervoer; Monitoring en data analyse; Communicatie. Het ambtelijk projectteam jaagt de samenwerking aan en zorgt ervoor dat nieuwe initiatieven voor pilots tot uitvoering kunnen worden gebracht door partijen. De projectleider heeft de bevoegdheid ambtelijke werkgroepen in te stellen die specifieke thema s uitwerken.. Ten behoeve van een adequate afstemming met de reguliere ambtelijke Taxbus organisatie, vindt zo veel mogelijk bespreking van agendapunten over slimme mobiliteitsoplossingen plaats in het Breed ambtelijk overleg en het Ambtelijk kernteam

8 Pagina 8 van De projectleider heeft een eigenstandige bevoegdheid om onderwerpen over slimme mobiliteitsoplossingen te agenderen voor de bestuurlijke stuurgroep. De projectleider draagt zorg voor het opstellen van een concept-begroting en jaarverslag ten behoeve van besluitvorming door het Breed ambtelijk overleg (na tussenkomst van de bestuurlijke stuurgroep). Artikel Klankbordgroep. Ingesteld wordt een maatschappelijke klankbordgroep die wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken reizigersgroepen. De samenstelling van de klankbordgroep is zodanig dat die groep een representatieve afvaardiging vormt van maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij het doelgroepen vervoer en het regulier stad en streekvervoer. In ieder geval zijn vertegenwoordigd reizigers en cliëntenorganisaties, adviesraden leerlingenvervoer en Wmo-raden. Volstaan wordt met één vertegenwoordiger van de belangenorganisaties. In een bijeenkomst van de klankbordgroep kunnen vertegenwoordigers van vervoerders en/of kennisinstellingen worden uitgenodigd. Die vertegenwoordigers hebben in de bijeenkomst een adviserende rol. De projectleider draagt er zorg voor dat de klankbordgroep tijdig wordt geconsulteerd over aangelegenheden slimme mobiliteitsoplossingen betreffende en waarover in de bestuurlijke stuurgroep en/of het Breed bestuurlijk overleg beraadslaagd wordt. De projectleider voorziet zijn advies of voorstel aan de bestuurlijke werkgroep van de zienswijze van de klankbordgroep. Afgevaardigden van de klankbordgroep kunnen participeren in een door de bestuurlijke stuurgroep goedgekeurd project. Hoofdstuk 3 Artikel 8 Financiën Kostenverdeling projectorganisatie Slimme mobiliteitsoplossingen Zuidoost Brabant De verdeling van de apparaatskosten van de projectorganisatie geschiedt op basis van het aantal inwoners op 1 januari van elk jaar. Omdat deze overeenkomst wordt aangegaan terwijl het project al in gang is gezet, worden de kosten van de aanloopfase tot 1 mei 201 betaald uit de reguliere begroting 201 van Taxbus. Naast de liquide bijdrage levert elke partij capaciteit in natura voor het ontwikkelen en uitvoeren van pilots. Kosten gemaakt voor de uitvoering van pilots worden niet gefinancierd uit het budget voor de apparaatskosten. De pilots volgen een aparte projectfinanciering door de deelnemende partners en/of belanghebbenden

9 Pagina 9 van Artikel 9 Begroting en verantwoording. De bestuurlijke stuurgroep neemt in de jaarlijkse begroting een overzicht op van de geraamde apparaatskosten voor het daarop volgende jaar. Alle partijen dragen zorg voor voldoende dekking. In het jaarlijks door de stuurgroep aan het breed bestuurlijk overleg toe te sturen jaarverslag wordt een financiële verantwoording opgenomen. Artikel 10 Faciliteiten Faciliteiten zoals voor vergaderingen, worden geleverd door een van de partijen en de daarmee samenhangende kosten worden niet onderling verrekend. Hoofdstuk 5 Artikel 11 Overige- en slotbepalingen Archivering De gemeente Eindhoven zorgt voor (digitale) archivering van de stukken voor de projectorganisatie. De kosten voor de archivering van de stukken van het eerste lid worden opgenomen in de projectbegroting. De gemeente Eindhoven past de Archiefwet toe. Artikel 12 Wijziging omstandigheden Indien de omstandigheden waaronder de overeenkomst is gesloten zodanig wijzigen dat in redelijkheid niet meer van één van de partijen kan worden gevergd dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft, treden partijen in overleg om nadere afspraken te maken. De nadere afspraken blijven zo dicht mogelijk bij de bedoeling van de overeenkomst, zoals deze blijkt uit de overwegingen. Indien partijen overeenkomen de overeenkomst te ontbinden wordt in de ontbindingsovereenkomst in elk geval bepaald op welke manier de financiële en de concrete afwikkeling van het project gedaan wordt. Indien partijen niet tot overeenstemming komen binnen 3 weken nadat dit onderwerp is aangekaart in de bestuurlijke stuurgroep heeft de meest gerede partij het recht de geschillenregeling in te roepen overeenkomstig het bepaalde in artikel Artikel Duur van de overeenkomst 1 1 2

10 Pagina 10 van De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en geldt tot en met 31 december 20 Na het verstrijken van de duur wordt de overeenkomst niet verlengd, tenzij partijen anders overeenkomen. Artikel Geschillenregeling Partijen proberen eerst in gezamenlijk overleg dan wel met behulp van mediation door een NMI mediator tot een oplossing van het geschil te komen. Indien mediation niet tot een oplossing leidt kan het geschil worden voorgelegd aan de Rechtbank te s-hertogenbosch. Artikel 15 Bijlagen De notitie Slimme mobiliteitsoplossingen in Zuidoost-Brabant voor doelgroepenvervoer en OV en de daarop gebaseerde uitwerking van de projectorganisatie, maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. Deze overeenkomst is afgesloten in Eindhoven en in 21-voud ondertekend

11 Pagina 11 van 1 1 2

12 Pagina 12 van 1 1 2

13 Pagina van 1 1 2

GEMEENTEBLAD. Verordening Adviesraad Samenlevingszaken. Officiële uitgave van de gemeente Maassluis. Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015

GEMEENTEBLAD. Verordening Adviesraad Samenlevingszaken. Officiële uitgave van de gemeente Maassluis. Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015 Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015 Onderwerp: Verordening Adviesraad Samenlevingszaken De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015 I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Bizob Stichting opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten; Combinatie

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl 1. Contactpersoon facturen Gemeente Contactpersoon Mailadres Telefoonnummer Asten Sandra van Rooij zofinancien@helmond.nl 0492-702584 Bergeijk Saskia Kuijpers s.kuijpers@bergeijk.nl 0497-551445 Anne-Miek

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) 17 x projectplan contractmanagement. PIANOo en NEVI- Manage de markt!

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) 17 x projectplan contractmanagement. PIANOo en NEVI- Manage de markt! Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) 17 x projectplan contractmanagement PIANOo en NEVI- Manage de markt! 20 oktober 2009 Introductie Douwe van de Goorberg concern inkoper BIZOB projectleider

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beleidsregel verontreinigde waterbodems de Kempen Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel 28,37, 38, 39 en 63d

Nadere informatie

Gevraagde beslissing: Instemmen met de bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst voor de Regionale Contractbeheersorganisatie Wmo.

Gevraagde beslissing: Instemmen met de bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst voor de Regionale Contractbeheersorganisatie Wmo. Voorstel ~atwijk Aan Status Afdeling Medewerk(st)er Telefoonnummer Portefeuillehouder Bijlage(n) : Burgemeester en Wethouders :Openbaar : Sociale Zaken : R.F.J.M. van Hest : 071 406 5341 : Duijn van W.

Nadere informatie

SAMENWERKINGS- EN UITVOERINGSOVEREENKOMST REGIONALE NETWERKORGANISATIE Jeugdhulp, Wmo en Beschermd wonen

SAMENWERKINGS- EN UITVOERINGSOVEREENKOMST REGIONALE NETWERKORGANISATIE Jeugdhulp, Wmo en Beschermd wonen SAMENWERKINGS- EN UITVOERINGSOVEREENKOMST REGIONALE NETWERKORGANISATIE Jeugdhulp, Wmo en Beschermd wonen DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Alkmaar, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet in dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009 Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 13 oktober 2009; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 12 van de

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

TOELICHTING op de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe

TOELICHTING op de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe TOELICHTING op de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe I. ALGEMEEN DEEL Inleiding De gemeente Groningen en de provincies

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening De partijen: I. De gemeente Asten, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel Ondergetekenden: 1. de gemeente Capelle aan den IJssel, te dezen vertegenwoordigd door M.J. van Cappelle,

Nadere informatie

6lzob. Oirschot, 10 november 2015. Aan de directie van de zorgaanbieders van de 21 regiogemeenten

6lzob. Oirschot, 10 november 2015. Aan de directie van de zorgaanbieders van de 21 regiogemeenten Bezoekadres Markt 1 5688 AJ O rschot Postadres Postbus 21 5 568821 Oirschot Telefoon +31 499 583 451 E-mail ìnfo@bizob.nl lnternet www.b zob.nl Rabobânk 1708.95.238 KvK 17159755 tban NL70 RABO 0170 8952

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST BESCHERMD WONEN RPSW WAALRE, 21 MEI 2015

INFORMATIEBIJEENKOMST BESCHERMD WONEN RPSW WAALRE, 21 MEI 2015 INFORMATIEBIJEENKOMST BESCHERMD WONEN RPSW WAALRE, 21 MEI 2015 PROGRAMMA 1. Landelijke vraagstukken en ontwikkelingen 2. Toegang, huidig beleid en ontwikkelingen in Peelregio 3. Toegang, huidig beleid

Nadere informatie

Stad en land. Bijlagen. ten tijden van demografische krimp. een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant

Stad en land. Bijlagen. ten tijden van demografische krimp. een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant Stad en land ten tijden van demografische krimp een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant Bijlagen Fabiënne Nota Januari 2012 Afstudeerscriptie Sociale Geografie Radboud Universiteit

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling;

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling; Samenwerkingsovereenkomst Ring Blauwe Stad Samenwerken aan een vernieuwingsimpuls Ring Blauwe Stad De Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon De Provincie Groningen, gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015

Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015 Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43910 december 2015 Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden De colleges

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp Beëindiging relatie Consortium Groene Peelvallei II Datum 17-11-2014 Nummer RV-1442 Steller vraag L. Cuijpers Fractie CDA Portefeuillehouder N. Lemlijn Steller C. Biemans

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 De raad

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING GOED WONEN

STATUTENWIJZIGING STICHTING GOED WONEN 1 STATUTENWIJZIGING STICHTING GOED WONEN 3001329/JB/stat.wyz Heden, achttien juni tweeduizenddrie, verscheen voor mij, mr. Sven Jos Billet, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van

Nadere informatie

De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant;

De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant; De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant; Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo,

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ

Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; gelet op de verplichting in artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER Alleen ga je sneller; samen kom je verder Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 Aanleiding bijeenkomst 1.Het contract voor Regiotaxi loopt af per 31

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt, overwegende dat: - het in het kader van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst. Regionale. Inkoop. Sociale Domein

Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst. Regionale. Inkoop. Sociale Domein Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst Regionale Inkoop Sociale Domein A i DIENSTVERLENINGS- EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST "REGIONALE INKOOP SOCIALE DOMEIN" De ondergetekenden: 1. De gemeente Zeevang,gevestigd

Nadere informatie

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk.

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk. PRELUDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Wijkplatform Vreeswijk (WPV) Statuten Stichting Platform Vreeswijk: A) Volgens de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk zijn deelnemers van de stichting vertegenwoordigers

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

AD(H)D poli voor kinderen

AD(H)D poli voor kinderen AD(H)D poli voor kinderen De AD(H)D poli is bedoeld voor kinderen en jongeren die, vaak van jongs af aan, aandachts- en concentratieproblemen hebben en/of hyperactief en/of impulsief gedrag vertonen. Deze

Nadere informatie

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Reglement van Orde Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Vastgesteld tijdens de vergadering van de Rekenkamercommissie op 21 maart 2011 Maart 2011 11GRIF070 Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatieavond Ondernemersverenigingen Waalre 26 Februari 2014

Informatieavond Ondernemersverenigingen Waalre 26 Februari 2014 Informatieavond Ondernemersverenigingen Waalre 26 Februari 2014 B.P.J. van Brunschot (Bart) CPD, plv. directeur I.D. (Inge) de Vos BEd, inkoopmanager D.M.C (Desirée) van Laerhoven LLM, aanbestedingsjuriste

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling zijn

Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling zijn Samenwerkingsovereenkomst uitvoeringsorganisatie Werk, Zorg, Jeugd en Inkomen (incl. de decentralisaties Sociaal Domein) Boxtel en Haaren Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening Cliënten Advies Raad Citeertitel Verordening Cliënten Advies Raad Besloten

Nadere informatie

Concessie Brabant Zuidoost ingaande december 2016

Concessie Brabant Zuidoost ingaande december 2016 Concessie Brabant Zuidoost ingaande december 2016 d.d.eindhoven 14 april 2015 In december 2016 gaat de nieuwe dienstregeling in voor de nieuw concessie Brabant Zuidoost (het voormalige Samenwerkingsverband

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: faculteitsreglement:

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

Informatieavond Ondernemersverenigingen Laarbeek

Informatieavond Ondernemersverenigingen Laarbeek Informatieavond Ondernemersverenigingen Laarbeek 9 oktober 2013 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc, directeur H.C.A (Eric) Zwitserloot Beng, inkoopmanager D.M.C (Desirée) van Laerhoven LLM, aanbestedingsjuriste

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

het volgende vast te stellen: Participatieverordening Wet werk en bijstand 2007

het volgende vast te stellen: Participatieverordening Wet werk en bijstand 2007 Deze gemeentelijke bijlage bevat de volgende onderdelen: 1. Algemeen 2. Tekst van de verordening 1. Algemeen De raad van de gemeente [gemeentenaam]; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Verpleegkundige Adviesraad BNMVV

Verpleegkundige Adviesraad BNMVV 2005-01/14 Verpleegkundige Adviesraad BNMVV Reglement Pagina 1 van5 Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 DMG De Directie Militaire Gezondheidszorg (DMG) ondersteunt de hoofddirecteur

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening Participatie Sociaal Domein 2016

Onderwerp : Verordening Participatie Sociaal Domein 2016 Vergadering d.d. : 25 augustus 2015 Agendapunt : Registratienummer : Onderwerp : Verordening Participatie Sociaal Domein 2016 De raad van de gemeente Hof van Twente; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (FEDERATIE) Zaaknummer: *

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (FEDERATIE) Zaaknummer: * SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (FEDERATIE) Zaaknummer: * Vandaag, *, verschenen voor mij, mr *, notaris te *; 1. a. de heer/ mevrouw * b. de heer/mevrouw beiden handelende als bestuurders van de parochie *

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

INTENTIEOVEREENKOMST

INTENTIEOVEREENKOMST INTENTIEOVEREENKOMST schoolgebouwen aan de Hortensialaan 87 en Reigerlaan 5 te Helmond DE ONDERGETEKENDEN: I. De gemeente Helmond, kantoorhoudende aan de Weg op den Heuvel 35 te 5701 NV Helmond, postadres:

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 BESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER; gelezen het voorstel van 23 september 2014 van het raadspresidium, gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de

Nadere informatie

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in :

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEBUREAU GEMEENTEN De colleges van burgemeester en wethouders, van de gemeenten:

Nadere informatie

Informatieavond Ondernemersverenigingen Best 14 November 2013

Informatieavond Ondernemersverenigingen Best 14 November 2013 Informatieavond Ondernemersverenigingen Best 14 November 2013 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc, directeur I.D. (Inge) de Vos BEd, inkoopmanager D.M.C (Desirée) van Laerhoven LLM, aanbestedingsjuriste D.J.P.

Nadere informatie

Vroegdiagnostiek voor kinderen van 0-8 jaar met een ontwikkelingsachterstand

Vroegdiagnostiek voor kinderen van 0-8 jaar met een ontwikkelingsachterstand Vroegdiagnostiek voor kinderen van 0-8 jaar met een ontwikkelingsachterstand Jaarverslag 204 De ervaring van Nynke Dankzij Vroeghulp is alles zo snel gegaan en zit Styn op de juiste plek Wij zijn in contact

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet

Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Friese Meren Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet

Nadere informatie

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08. CONVENANT SHARED SERVICE CENTER LEIDSE REGIO DE ONDERGETEKENDEN: 1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.0355;

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 13R5385 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer Inleiding

gemeente Eindhoven 13R5385 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5385 13BST00934 Beslisdatum B&W 28 mei 2013 Dossiernummer 13.22.351 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer Inleiding Op 20 november 2012 is door uw raad besloten

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling GR VRBZO Datum 31 juli 2013 Status voorgenomen besluit AB Versie 2.1 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Van toepassing met ingang van 01 januari 2014 in de geregionaliseerde

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij 15-1 Collegevoorstel Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Inkoopteam Wmo Meierij Samenvatting In vervolg op het Functioneel Ontwerp (FO) Wmo hierbij het voorstel om een tijdelijk inkoopteam

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie