Treasury Statuut Brandweer Brabant Noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Treasury Statuut Brandweer Brabant Noord"

Transcriptie

1 AGP Treasury Statuut Brandweer Brabant Noord Regels voor treasury voor Brandweer Brabant-Noord op grond van artikel 17 Financiële Verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord zoals vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord op 7 december 2011 inwerkingtreding: 1 januari 2011

2 1 Inleiding 1.1 De begrippen treasury, treasurystatuut, treasuryparagraaf Het treasurystatuut dat op 21 oktober 2009 is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur, is een document waarbij periodiek moet worden gecontroleerd of de inhoud nog aansluit bij de omstandigheden. Volgens artikel 212 van de Gemeentewet en artikel 17 van de financiële verordening Veiligheidsregio Brabant Noord biedt het Dagelijks Bestuur periodiek het treasurystatuut aan Treasury Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s. Tot de verantwoordelijkheidsgebieden van de treasuryfunctie kunnen worden gerekend: het optimaliseren van de liquiditeitspositie op korte en lange termijn; het beheren en bewaken van risico s op korte en lange termijn; het onderhouden van relaties met financiële instellingen; het garanderen van betrouwbare adviesinformatie; het garanderen van betrouwbare verantwoordingsinformatie; het beheren en bewaken van de omvang en samenstelling van de leningenportefeuille Treasurystatuut In het treasurystatuut worden onder meer vastgelegd doelstellingen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en administratieve organisatie rond het liquiditeitenbeheer van Brandweer Brabant Noord op korte en lange termijn. Het treasurystatuut heeft tot doel de vrijheids- en risicograden te bepalen voor de beheerders van de financiële middelen. Het treasurystatuut bestaat echter niet alleen uit gebods- en verbodsregels. Het zet ook aan tot adequaat handelen, geeft de organisatie vorm, sluit aan op het strategisch beleid en wordt regelmatig beoordeeld Treasuryparagraaf De treasuryparagraaf moet worden opgenomen in de begroting en in de jaarrekening. In de begroting wordt het beleid voor de komende jaren weergegeven aan de hand van algemene ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt en analyses van de financieringspositie en de leningen- en garantieportefeuille. Er zal moeten blijken dat de plannen binnen de kaders van de Wet fido en het treasurystatuut blijven. In de jaarrekening wordt met name een verschillenanalyse tussen planning en de realisatie gegeven. 1.2 De opbouw van het statuut In de hoofdstukken 3 en 4 worden de werkwijzen met betrekking tot cashmanagement en leningenbeheer beschreven. Er wordt ingegaan op de doelstelling, de taken, aanvaardbare financieringsvormen, de beschikbare hulpmiddelen en mogelijke kengetallen. De (interne en externe) randvoorwaarden waarbinnen cashmanagement en leningenbeheer moeten worden uitgevoerd, staan beschreven in hoofdstuk 5.

3 2 Richtlijnen en limieten risicobeheer Met betrekking tot treasury kunnen de volgende risico s worden onderkend: Renterisico: De Wet fido kent twee instrumenten waarmee het toezicht op het renterisicobeheer wordt uitgevoerd. Renterisico s op de netto vlottende schuld zijn begrensd tot de normen van de kasgeldlimiet en renterisico s op de vaste schuld bedragen maximaal de renterisiconorm. Koersrisico: Koersrisico is het risico dat voortvloeit uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. In het verlengde hiervan stelt de Wet fido dat bij belegging de hoofdsom gegarandeerd moet zijn. Kredietrisico: Kredietrisico is het risico dat voortvloeit uit de mogelijkheid van een waardedaling van een vordering als gevolg van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichting van door de tegenpartij als gevolg van betalingsproblemen of faillissement. Intern liquiditeitsrisico: Intern liquiditeitsrisico is het risico van mogelijk wijzigingen in de liquiditeitsprognose en meerjaren investeringsplannen waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Dit risico komt tot uitdrukking op het moment dat blijkt dat er geen middelen beschikbaar zijn om aan een betalingverplichting te voldoen. Dit risico kan verder worden verminderd door alle geldstromen zoveel mogelijk binnen één rentecompensatiecircuit te laten plaatsvinden. Valutarisico: Valutarisico is het risico dat de waarde van bezittingen of verplichtingen onderhevig is aan schommelingen in valutakoersen. Valuta-risico s worden uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in de Euro. 3 Cashmanagement 3.1 Doelstelling Cashmanagement omvat een groot aantal activiteiten, die verband houden met financiële stromen die plaats vinden tussen Brandweer Brabant Noord en derden. De basisactiviteiten van Brandweer Brabant Noord in de zin van inkopen en verkopen van diensten en producten en het ontvangen en verstrekken van subsidies leiden veelal tot geldstromen die wat betreft omvang en tijdstip verschillen. Hierdoor ontstaan saldi. Het doel van het cashmanagement is te zorgen voor de aanwezigheid van voldoende liquide middelen en de rente- en overige kosten (intern en extern) verbonden aan deze geldstromen te minimaliseren. 3.2 Taakstelling Financieringsbeleid korte termijn Door de teamleider financiën/control wordt elk kwartaal aan de hand van de liquiditeitsprognose en de renteverwachtingen bepaald hoe het financieringsbeleid op korte termijn eruit zal zien. De prognose voor de komende drie maanden wordt door de teamleider financiën/control bij aanvang van elk kwartaal opgesteld en is met name bedoeld om de optimale looptijd van de korte financiering te bepalen. Hiermee wordt het renterisico geminimaliseerd.

4 3.2.2 Liquiditeitenbeheer Het doel van het liquiditeitenbeheer is te zorgen voor de aanwezigheid van liquide middelen voor het juiste bedrag, op het juiste moment en op de juiste rekening. Tijdelijke tekorten worden ingedekt en tijdelijke overschotten worden belegd Saldobeheer Het doel van saldobeheer is het vermijden van onnodige rentekosten omdat er positieve of negatieve valutaire saldi staan op bankrekeningen of bankcircuits met relatief ongunstige rentecondities. Gezien de verschillende rentecondities voor debet- en creditposities zullen in de praktijk de (post)bankrekeningen dagelijks zoveel mogelijk worden afgeroomd, respectieve lijk negatieve saldi worden aangezuiverd tot nul Geldstromenbeheer Het doel hiervan is om de kosten verbonden aan die geldstromen te minimaliseren. Deze kosten kunnen als volgt worden onderscheiden: Kosten betalingsverkeer; Deze kosten variëren afhankelijk van bankinstelling en betalingsinstrument. Brandweer Brabant Noord heeft via onderhandeling invloed op deze tarieven. Valuteringkosten; Naast tarifering hanteren banken, ter dekking van hun kosten, ook algemene valuteringregels, waarbij afschrijvingen een dag eerder en bijschrijvingen een dag later dan de verwerkingsdag plaatsvinden. Interne kosten; Er moet zoveel mogelijk kostenbewust betaald worden. Aan de ontvangstenkant is er minder grip op de instrumenten waarmee debiteuren betalen. Wel is het verstandig en ook mogelijk om bepaalde instrumenten te stimuleren. In dit verband valt met name te denken aan automatische incasso, acceptgiro's en electronic banking. Behalve de externe transactiekosten zijn bij deze systemen ook de interne handlingskosten lager Bankrelatiebeheer De teamleider financiën/control onderhoudt de relaties met de financiële instellingen en is het aanspreekpunt voor de organisatie, zowel intern als extern. Eens per vier jaar worden de relaties en hun bancaire condities beoordeeld. 3.3 Financieringsvormen Op het gebied van kortlopende gelden worden de volgende instrumenten ingezet (tot het maximum van de kasgeldlimiet): Kasgeldleningen en deposito's: Aantrekkingen en uitzettingen met een looptijd van maximaal één jaar. Looptijd, bedrag en rentepercentage worden vooraf overeengekomen. Rekening-courant overeenkomsten: Door Brandweer Brabant Noord wordt een rekening bij de betreffende bankinstelling aangehouden. Hierover loopt de bulk van het betalingsverkeer.

5 3.4 Hulpmiddelen Betalingsverkeer: Wat betreft het betalingsverkeer gebruikt Brandweer Brabant Noord een Electronic Banking (EB) systeem. Betaalopdrachten worden centraal via datacommunicatie en met behulp van een PC naar de bank verstuurd. Rekeninginformatie in de vorm van elektronische dagafschriften wordt dagelijks van de bank terugontvangen. Het verkeer via EB-systemen is zowel wat betreft de externe als de interne handlingskosten zeer geschikt voor het efficiënt beheren van geldstromen. Het instrument is snel en uiterst betrouwbaar. Ook automatische verwerking in het natraject is eenvoudig. Overige instrumenten dienen zoveel mogelijk te worden vermeden gezien de relatief hoge transactiekosten en interne handlingskosten. Incidenteel wordt hiervan gebruik gemaakt. Het betreft de volgende betalingen: kasbetalingen, handmatige betalingen via overschrijvingsformulieren, chequebetalingen en telefonische betalingen. 3.5 Kengetallen Voor cashmanagement gelden de volgende kengetallen: Kosten betalingsverkeer ten opzichte van de vorige perioden; Rentekosten/-baten rekening courant (extern) ten opzichte van de nullijn; Rentekosten/-baten korte financiering ten opzichte van het gemiddelde van de markt; Kasgeldlimiet. 4 Leningenbeheer 4.1 Doelstelling Leningenbeheer omvat een aantal activiteiten, die verband houden met de toekomstige behoefte aan vreemd vermogen op lange termijn. Het doel van leningenbeheer is het creëren van een optimale leningenportefeuille, waarbij wordt voorzien in de toekomstige behoefte aan vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten en de financiële risico s worden geminimaliseerd. 4.2 Taakstelling Financieringsbeleid lange termijn Door de teamleider financiën/control wordt aan de hand van de liquiditeitsprognose, de renteverwachtingen en de analyse van de leningenportefeuille bepaald hoe het financieringsbeleid op lange termijn eruit zal zien. Belangrijk hierbij is de beheersing van het renterisico, ofwel de mate waarin het jaarresultaat en het eigen vermogen gevoelig zijn voor veranderingen in de rentestand; De liquiditeitsprognose op de (middel)lange termijn verschaft inzicht in de toekomstige financiële positie van Brandweer Brabant Noord. Schematisch worden alle kapitaaluitgaven alsmede de te verwachten inkomsten weergegeven, waardoor de toekomstige financieringsbehoefte kan worden bepaald. Met het ontwikkelen van een rentevisie voor de lange termijn wordt getracht de besluitvorming te ondersteunen inzake het eventueel afdekken van een openstaande positie. De visie over de richting van de geld- en kapitaalmarktrente over een reeks van jaren kan worden bepaald door: contacten die door de teamleider financiën/control onderhouden

6 worden met banken en geldmakelaars alsmede via het Financieel Dagblad (en overige publicaties) worden marktontwikkelingen gevolgd en vertaald naar de situatie van Brandweer Brabant Noord. Bij het beheer van de leningenportefeuille zal constant aandacht moeten zijn voor de mogelijkheden van vervroegde aflossing, renteherziening en afkoop Leningen en garanties voor derden In speciale gevallen (maatschappelijk belang) kan het bestuur van Brandweer Brabant Noord besluiten tot het verstrekken van een geldlening aan een derde, als gebleken is dat de te financieren activiteit hier zonder niet of niet exploitabel tot stand komt. Voor randvoorwaarden wordt verwezen naar hoofdstuk Administratieve verwerking Alle opgenomen, uitgeleende en gegarandeerde langlopende geldleningen evenals alle wijzigingen hierop worden door de teamleider financiën/control vastgelegd in het leningenbeheersysteem. Een kopie van de leningsovereenkomst en de relevante besluitvorming zal daarbij worden gearchiveerd. 4.3 Financieringsvorm: onderhandse lening Hierbij sluiten geldgever en geldnemer een contract waarin specifieke wensen en bepalingen zijn opgenomen omtrent het bedrag, rente en aflossing, renteherziening en de mogelijkheden tot vervroegde aflossing. Onderhandse leningen worden, tot maximaal de renterisiconorm, aangetrokken op de kapitaalmarkt (via banken, geldmakelaars of rechtstreeks bij institutionele beleggers). De looptijd van deze leningen kan variëren van 1 jaar tot 50 jaar. De renterisiconorm dient in ogenschouw te worden genomen bij het bepalen van de looptijd van de aan te trekken lening. Aflossingen zijn mogelijk volgens het lineaire systeem, annuïtair of ineens aan het einde van de looptijd (fixe leningen). 4.4 Hulpmiddelen Opgenomen en uitgeleende gelden worden op efficiënte en flexibele wijze beheerd met een leningenbeheersysteem. Dit systeem moet analyse mogelijk maken. Onder analyse wordt verstaan het genereren van rapportages zoals leningkaarten, betaallijsten, liquiditeitsprognoses en beslissingsondersteuningen (het simuleren van vervroegde aflossingsmogelijkheden en het bepalen van de rentegevoeligheid en de duration van de leningportefeuille). 4.5 Kengetallen Voor leningenbeheer gelden de volgende kengetallen: De rentelasten ten opzichte van de vorige periode; De hoogte van de gemiddelde rentevoet van de leningportefeuille in vergelijking tot de marktrente; De mate van renterisico ten opzichte van de renterisiconorm; De hoogte van de gap (het gat) tussen uitgegeven en aangetrokken leningen; De duration van de leningenportefeuille.

7 5 Randvoorwaarden 5.1 Interne randvoorwaarden Algemeen Het aantrekken en uitzetten van gelden geschiedt vanuit de publieke taak van Brandweer Brabant Noord; er worden 2 à 3 offertes opgevraagd waarbij de goedkoopste offerte wordt geaccepteerd. Alle algemene besluiten inzake het opnemen en verstrekken van leningen worden voor zover deze op basis van dit besluit niet actueel zijn ingetrokken; Aantrekken van gelden Ter voorziening in de behoefte aan liquiditeiten worden, naar gelang van de behoefte, gelden opgenomen in de vorm van leningen met een looptijd van ten hoogste één jaar. Ter voorziening in de behoefte aan lang vreemd vermogen worden, naar gelang van de behoefte, gelden opgenomen in de vorm van leningen met een looptijd van ten minste één jaar. Uitzetten van gelden Ter belegging van overtollige liquiditeiten worden gelden uitgezet onder de navolgende voorwaarden: 1. De volgende risico s dienen uitgesloten dan wel geminimaliseerd te worden: kredietrisico (debiteurenrisico), hoofdsomrisico en renterisico; 2. Speculatieve beleggingen zijn uitgesloten; 3. Het algemeen bestuur is gemachtigd tot belegging van middelen met een looptijd langer dan één jaar. Om de onder 1 genoemde risico s zoveel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend uitgezet bij: Instellingen die officieel onder EU-toezicht van een Centrale Bank staan en minimaal voldoen aan de kredietwaardigheideis rating A of hoger, afgegeven door een gerenommeerd ratingbureau (bijv. Moody s, Standard&Poors). De A-rating die wordt vereist voor instellingen waar de Brandweer Brabant Noord geld aan uitleent, wordt verhoogd naar AA voor zover het gaat om uitzettingen voor langer dan drie maanden. Voor uitzettingen korter dan drie maanden is er weinig kans dat de rating gedurende die periode zal dalen. Overheden of instanties binnen de Europese Unie, die de publieke taak dienen en voor wiens schuldpapier een solvabiliteitsbeoordeling van de vigerende Centrale Bank geldt van 0%. Verstrekken van geldleningen aan derden: 1. de volgende algemene uitgangspunten gelden voor het verstrekken van geldleningen aan derden: a. de te financieren activiteit waarvoor lening wordt aangevraagd moet passen in het beleid en dient ter beoordeling van het bestuur van voldoende openbaar belang te zijn; b. er dient vastgesteld te zijn dat het project zonder lening niet tot stand komt; c. indien er landelijk opererende instellingen of andere overheidsinstanties zijn die bereid zijn onder overzienbare en aanvaardbare voorwaarden leningen te verstrekken dan garandeert of leent Brandweer Brabant Noord niet of slechts gedeeltelijk; d. het risico voor Brandweer Brabant Noord dient overzienbaar en aanvaardbaar te zijn en zoveel mogelijk te worden beperkt. 2. ter beperking van het risico worden de volgende voorwaarden gesteld aan het verstrekken van leningen:

8 a. het besluit om een lening te verstrekken moet worden genomen door het dagelijks bestuur van Brandweer Brabant Noord. De leningsovereenkomst die op basis van dit besluit wordt afgesloten dienen, voor zover van toepassing, te voldoen aan de bepalingen van de Wet Financiering Decentrale Overheden; b. met betrekking tot roerende en onroerende goederen die met de verstrekte geldleningen worden aangeschaft kunnen nader in te vullen zekerheidseisen worden gesteld, zoals het vestigen van het recht van hypotheek; c. indien relevant dient de leningverkrijgende instelling haar jaarrekening binnen zes maanden na afloop van het jaar ter beschikking te stellen van Brandweer Brabant Noord; d. gedurende het bestaan van de leningsovereenkomst mag de verkrijgende instelling de bezittingen die met de lening zijn gefinancierd niet veranderen of afbreken, noch bezwaren of vervreemden zonder toestemming van burgemeester en wethouders. Afhankelijk van de grootte van het risico kan dit tevens worden bepaald voor overige nader aan te wijzen bezittingen van de instelling; e. de door Brandweer Brabant Noord betaalde bedragen uit hoofde van de garantiestelling blijven als een direct opeisbare schuld op de instelling rusten. Over deze vordering wordt door Brandweer Brabant Noord rente in rekening gebracht volgens een door het bestuur te bepalen percentage;. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Het Dagelijks bestuur van Brandweer Brabant Noord stelt het treasurystatuut vast. Machtiging tot het vertegenwoordigen van Brandweer Brabant Noord wordt verleend aan de regionaal commandant, het hoofd bedrijfsvoering (controller), de teamleider financiën/control en de teamleider strategie, beleid en communicatie voor het aangaan van geldleningen en het uitlenen van gelden. Een combinatie van twee handtekeningen is vereist. Machtiging tot het vertegenwoordigen van Brandweer Brabant Noord wordt verleend aan de regionaal commandant, het hoofd bedrijfsvoering (controller), de teamleider financiën/control en de teamleider strategie, beleid en communicatie voor het aangaan van kortlopende leningen en uitzettingen. Een combinatie van twee handtekeningen is vereist. Administratieve organisatie De teamleider financiën/control verricht de activiteiten omtrent cashmanagement en leningenbeheer (aantrekken en uitzetten van gelden, vervroegde aflossing, renteherziening e.d.) en legt deze ter goedkeuring voor aan de portefeuillehouder financiën; De teamleider financiën/control ontwikkelt met een adviseur de rentevisie en het beleid rondom een optimale leningenportefeuille; De teamleider financiën/control is verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de ondersteunende systemen. Tekeningsbevoegdheid betalingsopdrachten Voor elke bank- en girorekening is de regionaal commandant, hoofd bedrijfsvoering (controller), de teamleiders bedrijfsvoering, beleidsmedewerkers financiën/control en de teamleider strategie, beleid en communicatie gemachtigd tot het, in een combinatie van twee handtekeningen, tekenen van verzendbestanden. Periodieke rapportages Door middel van managementrapportages zal periodiek door de controller naar het bestuur helder en duidelijk verantwoording worden afgelegd over de treasury-activiteiten in de afgelopen periode.

9 5.2 Externe randvoorwaarden Wet financiering decentrale overheden (Wet fido); Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden; Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale overheden; Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden. De Wet fido bevordert een solide financieringswijze bij openbare lichamen. Doel hierbij is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen, die mogelijk consequenties kunnen hebben voor hun financiële positie. De wet beoogt hiermee een bijdrage te leveren aan de uitstekende kredietwaardigheid van openbare lichamen op de (inter-)nationale kapitaalmarkt. Het renterisico is in de wet een direct aangrijpingspunt. Er wordt een kader voor de beheersing van het renterisico geboden. Met het stellen van een renterisiconorm wordt openbare lichamen een handvat gegeven om tot een dusdanige opbouw van de leningenportefeuille te komen, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering in voldoende mate wordt beperkt. Tegelijk wordt de toezichthouder een kader geboden bij de beoordeling van het financieringsbeleid van openbare lichamen. De wet kent een onderscheid tussen regels voor korte financiering en regels voor lange financiering. Het onderscheid is gelegd bij 1 jaar en wordt geconcretiseerd door een maximum netto vlottende (korte) schuld voor te schrijven: de zogenaamde kasgeldlimiet. Deze wordt berekend als een percentage van het begrotingstotaal. De toezichthouder verplicht het openbare lichaam tot het nemen van maatregelen indien de kasgeldlimiet in twee opeenvolgende kwartalen wordt overschreden. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het consolideren van de korte schuld (omzetten naar lange schuld) en/of het beperken van het aangaan van korte schuld. De bepalingen treden in werking per 1 januari 2011.

Treasurystatuut Brandweer Brabant-Noord

Treasurystatuut Brandweer Brabant-Noord AGP 9 ABVRBN 20141112 Bijlage 6 C. Treasurystatuut Brandweer Brabant-Noord Regels voor treasury voor Brandweer Brabant-Noord op grond van artikel 18 Financiële Verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord

Nadere informatie

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Wet financiering decentrale overheden (Wet FiDO) en de Financiële verordening Veiligheidsregio

Nadere informatie

Treasurystatuut 2010

Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 gemeente Dalfsen 2 INHOUDSOPGAVE 1 Treasurystatuut...5 2 Doelstellingen treasuryfunctie...5 3 Uitzettingen en garanties...5 3.1 Uitzettingen en garanties uit hoofde

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - De RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, waarbij een openbaar lichaam is ingesteld - Dat voor genoemd openbaar lichaam regels

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 14 van de financiële verordening 2015 en de Wet financiering decentrale overheden; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne Treasurystatuut Gemeente Westvoorne Begrippenkader en doelstellingen treasurystatuut...3 Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook Noorwegen, IJsland

Nadere informatie

Treasurystatuut Regio Twente 2016

Treasurystatuut Regio Twente 2016 Treasurystatuut Regio Twente 2016 Autorisatie OPSTELLERS: Jan Olthof FUNCTIONARIS Beleidsadviseur Bedrijfsvoering Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.1 2 september Concept Definitief concept

Nadere informatie

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1).

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1). Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 031 Naam Besluit Financieringsstatuut gemeente Nijmegen Publicatiedatum 2 maart 2011 Opmerkingen - Besluit van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014 Treasurystatuut Conceptversie 1.6, december 2014 Autorisatie OPSTELLERS: Martin de Jong FUNCTIONARIS Specialist financiën Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.5 11 november Concept 1.6 11 december

Nadere informatie

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2014d. 18 februari 2014 Treasurystatuut gemeente Korendijk 2015 Inhoudsopgave Inleiding. Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2. Risicobeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten) 2 2.1.

Nadere informatie

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09 Publicatieblad Elektronisch uitgegeven Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 6 Uitgifte: 17 januari 2013 Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Besluit: Vaststellen Treasurystatuut 2015 Intrekken van het Treasurystatuut 2010 Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling

Nadere informatie

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 TREASURYSTATUUT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Het algemeen bestuur van Avri; gelet op de Financiële

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 62513 10 juli 2015 Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Nadere informatie

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Treasurystatuut gemeente Eersel Inhoud Inleiding... 2 Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Risicobeheer... 3 Algemeen Renterisicobeheer Koersrisicobeheer Kredietrisicobeheer

Nadere informatie

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting.

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting. Treasury Statuut Inleiding Algemeen Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities

Nadere informatie

Treasurystatuut 2014 d.d. 18 februari 2014

Treasurystatuut 2014 d.d. 18 februari 2014 0 Treasurystatuut 2014 d.d. 18 februari 2014 Inhoudsopgave Inleiding. 2 Beleidsregels 2 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2. Risicobeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten). 2 2.1. Renterisicobeheer.

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020 November 2014 Inleiding... 3 Begrippenkader

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel inzake het vaststellen van het treasurystatuut

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel inzake het vaststellen van het treasurystatuut r+p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbij lage nummer 84 Inboeknummer 01J003065 Beslisdatum B8cW 8 mei 2001 Dossiernummer 119.307 Raadsbijlage Voorstel inzake het vaststellen van het treasurystatuut

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden. Nr. 57 23 januari 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

Treasurystatuut Nordwin College

Treasurystatuut Nordwin College Treasurystatuut Nordwin College Vastgesteld bij RvT-besluit 24 november 2016 Treasurystatuut van Nordwin College gevestigd te Leeuwarden Het treasurystatuut kent de volgende opbouw: 1. inleiding 2. uitgangspunten,

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; b e s l u i t : vast te stellen het Treasurystatuut gemeente Haren 2014 Artikel 1 Begrippenkader In

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010).

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). 1. Algemeen 1.1 De gemeente Eindhoven gaat alleen over tot het

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland NOTA TREASURYBELEID. Versie: 1.0 Datum: 25 november 2008. Nota Treasurybeleid 1

Hoogheemraadschap van Delfland NOTA TREASURYBELEID. Versie: 1.0 Datum: 25 november 2008. Nota Treasurybeleid 1 NOTA TREASURYBELEID Versie: 1.0 Datum: 25 november 2008 Nota Treasurybeleid 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Rapportages 3 3 Liquiditeitsprognoses 4 4 Uitgangspunten financiering 4 5 Geldleningen 5 6 Kasbeheer

Nadere informatie

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (statuut ingevolge artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet financiering decentrale overheden over de kaders voor

Nadere informatie

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse 4.4 Financiering 4.4.1 Inleiding De kaders voor het beleid van de gemeente Spijkenisse ten aanzien van de treasuryfunctie liggen wettelijk vast in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Deze

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee - Beleidsregel treasury (treasurystatuut)

Goeree-Overflakkee - Beleidsregel treasury (treasurystatuut) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goeree-Overflakkee. Nr. 42461 29 juli 2014 Goeree-Overflakkee - Beleidsregel treasu (treasustatuut) en wethouders van Goeree-Overflakkee; Overwegende dat: ingevolge

Nadere informatie

Treasurystatuut 2018

Treasurystatuut 2018 Treasurystatuut 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstelling en richtlijnen 3 2.1 Doelstelling 3 2.2 Richtlijnen algemeen 3 2.3 Richtlijnen voor het aantrekken van langlopende financiering 4 2.4 Richtlijnen

Nadere informatie

Treasurystatuut. Treasurystatuut

Treasurystatuut. Treasurystatuut Treasurystatuut Treasurystatuut 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 2 3. Uitzettingen en garanties 3 3.a. Uitzettingen en garanties uit hoofde van de publieke taak 4 3.b. Uitzettingen

Nadere informatie

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering Paragraaf Financiering De Financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de wet Fido, per 1 januari 2001 verplicht gesteld. Het doel is om de raad op deze wijze beter te informeren

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

Treasurystatuut 2014. voor. Waterschap Brabantse Delta

Treasurystatuut 2014. voor. Waterschap Brabantse Delta Treasurystatuut 2014 voor Waterschap Brabantse Delta Corsa Zaaknr: 13.ZK06602 13IT030589 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippenkader 2 2.1 Algemene begrippen 2 3. Doel van het treasurystatuut 3 3.1

Nadere informatie

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE 1. Inleiding Dit treasurystatuut geeft de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie. Het gaat om de beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten,

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS. Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) De raad van de gemeente Almere, Gelet op artikel 212, tweede lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen het navolgende treasurystatuut welk statuut in nauwe samenhang met de Wet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 23017 20 maart 2015 Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd 1 Inhoudsopgave 2 Uitgangspunten en doelstellingen Uitgangspunten Het treasurybeleid maakt

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET TREASURYBELEID... 3 2.1. Beleids- en verantwoordingscyclus...3

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en de Wet financiering decentrale overheden en de wet gemeenschappelijke regelingen; Besluit: Vast te stellen

Nadere informatie

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6 2.7 Financiering Algemeen Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de wet Financiering Decentrale

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Treasurystatuut TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Burgemeester en wethouders van Helmond, Gelet op artikel 212 Gemeentewet en artikel 14, vierde lid, van de Verordening op de uitgangspunten voor het

Nadere informatie

In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld:

In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld: Memorie van toelichting Fiancieringsstatuut 2015 Memorie van toelichting Financieringsstatuut 2016 Inleiding: In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld:

Nadere informatie

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005 Presentatie Treasury FEO 11 juli 2005 2 Treasury Het proces van plannen, bewaken en sturen van (toekomstige) geldstromen met als doel: Tijdige beschikbaarheid van middelen Optimaliseren van kosten en opbrengsten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. 5 gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432 Treasurystatuut Gemeente Nuth 2009 Vastgesteld door de raad van de gemeente Nuth op 14 juli 2009 Inwerkingtreding 15 juli 2009 Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 FIN/2009/9432

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden

Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden Versie 08-10-2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Doel financieringsstatuut... 3 1.2 Wettelijke voorschriften... 3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN MET FINANCIERING

Nadere informatie

Treasurystatuut Aqualysis 2014

Treasurystatuut Aqualysis 2014 Treasurystatuut Aqualysis 2014 Het algemeen bestuur van Aqualysis, gezien het voorstel van @@ d.d. @@; gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur; artikel 50 e van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

Sector : II. besluit: vast te stellen het navolgende TREASURYSTATUUT VAN DE GEMEENTE FERWERDERADIEL HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Sector : II. besluit: vast te stellen het navolgende TREASURYSTATUUT VAN DE GEMEENTE FERWERDERADIEL HOOFDSTUK I ALGEMEEN Sector : II Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel; gelet op het bepaalde in de Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014 tot vaststelling van het Treasurystatuut.

Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014 tot vaststelling van het Treasurystatuut. Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 73 Uitgifte: 31 oktober 2014 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014 tot vaststelling

Nadere informatie

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen ADVIESNOTA AAN DE GEMEENTERAAD Voorstel 20 april 2010 Agendanummer : 7 B. Karman Datum Financiën raadsvergadering : 3 juni 2010 Registratienummer : 2010004720 Onderwerp: Treasurystatuut 2010 Gevraagde

Nadere informatie

1 Inleiding... 1. 3 Memorie van toelichting... 11

1 Inleiding... 1. 3 Memorie van toelichting... 11 TREASURYSTATUUT Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Treasurystatuut...2 I Begrippenkader...2 II Reikwijdte treasurystatuur...3 III Doelstellingen van de treasuryfunctie... 4 IV Uitgangspunten risicobeheer... 4 V

Nadere informatie

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Bijlage D. Treasurystatuut De raad der gemeente Weert; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel;

het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel; Treasurystatuut het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden en de financiële verordening; Vast

Nadere informatie

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 9 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Besluit Financieringsstatuut van. Provincie Zeeland

Besluit Financieringsstatuut van. Provincie Zeeland Besluit Financieringsstatuut 2013 van Provincie Zeeland INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 3 1.1. Missie en doelstelling treasurybeleid 3 1.2. Publieke taak 3 2. Voorbereiding en vaststelling van het treasurybeleid

Nadere informatie

Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014

Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel besluit met de vaststelling van het Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 nadere regels met betrekking

Nadere informatie

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente weergegeven, hieronder worden deze afzonderlijk toegelicht.

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente weergegeven, hieronder worden deze afzonderlijk toegelicht. Memorie van toelichting In dit treasurystatuut is het treasurybeleid van de gemeente op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2 Treasurystatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. gelet op hoofdstuk 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander en artikel 12 van de Financiële Reglement Prolander;

PROVINCIAAL BLAD. gelet op hoofdstuk 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander en artikel 12 van de Financiële Reglement Prolander; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1251 3 maart 2016 Financieringsstatuut Prolander Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen Maken bekend dat het bestuur van Prolander

Nadere informatie

Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg

Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud 0 Inleiding... 3 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begrippenkader... 4 Artikel 2 Doelstellingenvan de Treasuryfunctie... 5 2. Risicobeheer... 5 Artikel 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Toelichting op het statuut

Toelichting op het statuut Toelichting op het statuut In dit treasurystatuut wordt het treasurybeleid van de gemeente op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 28-01-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) - Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden)

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

Artikel 12 Treasury Het DB neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de richtlijnen in acht, zoals opgenomen in het treasurystatuut.

Artikel 12 Treasury Het DB neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de richtlijnen in acht, zoals opgenomen in het treasurystatuut. Treasurystatuut 2016 Omgevingsdienst Achterhoek Inleiding In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 december 2016 is ingestemd met de herziene financiële verordening ex artikel 212. In deze verordening

Nadere informatie

2010 BESLUITEN Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 19-01-2010

2010 BESLUITEN Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 19-01-2010 Pagina 1 van 9 Versie 1 Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 19-01-2010 Onderwerp: Treasurystatuut 2010 De raad der gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van, nr. xx d.d. 19 januari 2010; gezien het

Nadere informatie

Versie Wijzigingen Status

Versie Wijzigingen Status Treasury Statuut Versie Wijzigingen Status versie 2.0 Goedgekeurd RvT 9 oktober 2015 Vastgesteld RvB 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLINGEN EN KADERS TREASURY 3 3. TREASURY OPBOUW

Nadere informatie

Wettechnische informatie. Gegevens van de regeling. Rijnland 2014. Citeertitel Treasurystatuut Holland Rijnland 2014.

Wettechnische informatie. Gegevens van de regeling. Rijnland 2014. Citeertitel Treasurystatuut Holland Rijnland 2014. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Treasurystatuut Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 Citeertitel

Nadere informatie

Bijlage 1. Treasurystatuut. Gemeente Ridderkerk. januari 2014

Bijlage 1. Treasurystatuut. Gemeente Ridderkerk. januari 2014 Bijlage 1 Treasurystatuut Gemeente Ridderkerk januari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Doelstelling... 2 Risicobeheer... 3 1. Uitgangspunten risicobeheer... 3 2. Renterisicobeheer... 3

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciale staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciale staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 april 2010, nr. 2010-26260, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland inzake vaststelling van het Financieringsstatuut

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Treasurystatuut 2015

Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut 2015 Inleiding... 4 Treasurystatuut... 6 Begrippenkader... 6 Doelstellingen van de financieringsfunctie... 7 Risicobeheer... 7 Uitgangspunten risicobeheer... 7 Renterisicobeheer... 7 Kredietrisicobeheer...

Nadere informatie

PARAGRAAF FINANCIERING ALGEMEEN

PARAGRAAF FINANCIERING ALGEMEEN PARAGRAAF FINANCIERING ALGEMEEN Inleiding Het doel van deze paragraaf is om u te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. Treasury is het besturen en beheersen van,

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2015-2018. De uiteenzetting

Nadere informatie

Jonieta de Hoop, Corry Verhoef, George Breedveld, Joel van der Dool

Jonieta de Hoop, Corry Verhoef, George Breedveld, Joel van der Dool VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. van Kuilenburg Tel nr: 8401 Nummer: 14A.00873 Datum: 12 november 2014 Team: Financien Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Treasurystatuut 2011 Raad 30 juni 2011

Treasurystatuut 2011 Raad 30 juni 2011 Treasurystatuut 2011 Raad 30 juni 2011 Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Begrippenkader...2 2.1 Begrippenkader...2 3. Doelstelling...3

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2012 Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Gelet op de Wet financiering decentrale overheden; Gelet op de

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL TREASURYSTATUUT ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 3 2. Treasurybeleid 3 2.1. Uitgangspunten 3 2.2. Doelstellingen 4 2.3. Treasury instrumenten. 4 3. Organisatie en bevoegdheden

Nadere informatie

3.4. Financiering Algemeen

3.4. Financiering Algemeen 3.4. Financiering In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn onder andere risicobeheer (met name rente en kredietrisico), de financieringspositie,

Nadere informatie

16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014 Rob van der Stoel

16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014 Rob van der Stoel Raadsinformatiebrief Aan De gemeenteraad van Albrandswaard. Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons konmark 16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE VELSEN 2009

TREASURYSTATUUT GEMEENTE VELSEN 2009 TREASURYSTATUUT GEMEENTE VELSEN 2009 1 Algemeen Artikel 1 Begrippenkader Derivaten Emu landen EU landen Financiering Geldstromenbeheer Liquiditeitenrisico Intern liquiditeitenrisicobeheer Kasgeldlimiet

Nadere informatie

3.4 Paragraaf Financiering

3.4 Paragraaf Financiering 3.4 Paragraaf Financiering 3.4.1 Inleiding In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn risicobeheer (met name rente en kredietrisico),

Nadere informatie

Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, besluit gelet op: artikel 212 van de Gemeentewet, het

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING TREASURYSTATUUT 2015

GEMEENTE TERSCHELLING TREASURYSTATUUT 2015 GEMEENTE TERSCHELLING TREASURYSTATUUT 2015 De Raad van de gemeente Terschelling, Gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders, gelet op artikel 15 van de Financiële verordening gemeente

Nadere informatie

Te besluiten om: 1. Treasurystatuut 2016 vast te stellen 2. Treasurystatuut 2010 in te trekken

Te besluiten om: 1. Treasurystatuut 2016 vast te stellen 2. Treasurystatuut 2010 in te trekken Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Treasurystatuut 2016 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Treasurystatuut 2016 vast te stellen 2. Treasurystatuut 2010 in te trekken

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015. versie 1.0

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015. versie 1.0 TREASURYSTATUUT Colofon auteur(s) Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015 afdeling versie 1.0 status concept v1 locatie bestand L:\VRGZ\6_Bedrijfsvoering\2_Financien\20_F_advies\Informatiebibliotheek\04

Nadere informatie

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 1 2 Pagina Inleiding 5 TREASURYSTATUUT Wettelijk kader 6 Treasuryfunctie 8 Kasbeheer 9 Geldstromen Saldo- en liquiditeitenbeheer Beleggen en Financieren 10

Nadere informatie

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Datum: 06 december 2012 Versie 1.3 Opdrachtgevers: Anne Hellings, Niek Mertens Opstellers: Arjen Timmermans en Thijs Jagersma Update

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie