Doorlopende leerlijnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorlopende leerlijnen"

Transcriptie

1 Overstap naar het voortgezet onderwijs Heerjansdam H.I. Ambacht Alblasserdam Papendrecht Sliedrecht Doorlopende leerlijnen Zwijndrecht 1

2 Voorwoord Naar het Voortgezet Onderwijs De overgang naar een andere school, van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs, is voor leerlingen, ouders en leraren een belangrijk en bijzonder moment, dat in hoge mate het schoolsucces van de leerling bepaalt. Om de overstap soepel te laten verlopen en te zorgen dat leerlingen een doorgaande leerlijn ervaren, is het van belang dat het Primair Onderwijs en het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs aandacht besteden aan de afstemming tussen de onderwijssoorten en de (onderwijs)ondersteuningsbehoefte van een leerling. Het is goed om op de hoogte te zijn van alles wat er komt kijken bij de overstap naar een school voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. Het is heel belangrijk dat deze overgang zowel pedagogisch als vakinhoudelijk een ononderbroken lijn vormt. Om dit te waarborgen moet de school op de hoogte zijn van de leergeschiedenis en de (extra)ondersteuningsbehoefte van een leerling. Advies- en Toewijzingscommissie, namens: Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden (VO) Samenwerkingsverband Drechtsteden (PO) Els Wagenmakers Beleidsondersteuner AT-VO 2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Overstapkalender Primair onderwijs 4 2 Overstapkalender Voortgezet Onderwijs 4 3 Naar het Voortgezet Onderwijs 5 4 Schooladvies 6 5 Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs 7 6 Schoolverlaters vanuit Primair Onderwijs met OPP 9 7 Reguliere schoolverlaters vanuit het Primair Onderwijs 10 Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) 8 Toelaatbaarheid verklaring Praktijkonderwijs (TLV PrO) 10 9 Arrangement Opstart-Doorstart Naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Toelaatbaarheid Verklaring Voortgezet Speciaal Onderwijs (TLV-VSO) Procedure Onderwijs Transparant Primair Onderwijs Procedure Onderwijs Transparant Voortgezet Onderwijs Privacy & wetgeving Procedure hoor- en adviescommissie SWV-VO Verklarende woordenlijst Adressen/contactgegevens 19 3

4 1 Overstapkalender Primair Onderwijs Maand Dag Omschrijving november 1 Uiterste aanmeld datum Schoolverlaters vanuit het primair onderwijs met OPP 5 Uiterste datum 1 e ronde drempelonderzoek reguliere schoolverlaters 10 Uiterste datum invullen Zorgaanmeldformulier 1 e ronde NIO/NPV-J medio Testdag (en) NIO/NPV-J November december 10 Uiterste datum 2 e ronde drempelonderzoek schoolverlaters Januari 6 Uiterste datum invullen Zorgaanmeldformulier 2 e ronde NIO/NPV-J medio Testdag(en) NIO/NPV-J januari februari 1 Uiterste datum definitief zetten OKR in Onderwijs Transparant maart 1 Uiterste datum verstrekken schriftelijk schooladvies schoolverlaters medio Testdag(en) NIO/NPV-J maart april Eindtoets groep 8 mei medio Testdag(en) NIO/NPV-J mei 30 Uiterste datum invullen uitslag eindtoets in OT/aanpassen advies 2 Overstapkalender Voortgezet Onderwijs Maand Dag Omschrijving mei 15 Uiterste aanmelddatum leerlingen LWOO/PrO buiten de regio Medio Testdag(en) NIO/NPV-J mei juni 1 Uiterste datum aanvraagdatum TLV VSO 4

5 3 Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) Ieder jaar maken veel leerlingen de overstap van het Primair Onderwijs (PO) naar het Voortgezet Onderwijs (VO). Het is heel belangrijk dat deze overgang zowel pedagogisch als vakinhoudelijk een ononderbroken lijn vormt. Om dit te waarborgen moet de school op de hoogte zijn van de leergeschiedenis en de (extra)ondersteuningsbehoefte van een leerling. Centraal staat dat aan de leerlingen van het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden een passende plek en een doorgaande schoolloopbaan geboden wordt. De keuze voor een VO school wordt gemaakt aan de hand van het advies van het Primair Onderwijs. De overdracht van het leerling dossier en de aanmelding op één van de VO scholen binnen het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden gebeurt digitaal via de POVO-module van Onderwijstransparant (OT). Naast het niveau van lesgeven, kan ook de manier van lesgeven per schoolsoort verschillen. Het belangrijkste is, dat een kind naar een school gaat waar hij of zij het best tot zijn of haar recht komt. Het Voortgezet Onderwijs in Nederland kent vier opleidingsniveaus: 1. Praktijkonderwijs (geen vaste lengteduur opleiding, tussen 12 en 18 jaar) 2. Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) (vierjarige opleiding) 3. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) (vijfjarige opleiding) 4. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) (zesjarige opleiding) In de eerste leerjaren (de onderbouw) van al deze schoolsoorten moeten alle leerlingen voldoen aan de kerndoelen die door de rijksoverheid zijn opgesteld. Deze kerndoelen zijn voor alle schoolsoorten gelijk, alleen het niveau van de aangeboden lesstof verschilt. Daarna, in de bovenbouw, komen er grotere verschillen. Het eindniveau van de schoolsoorten verschilt. Ook kan de manier waarop zelfstandigheid en verantwoordelijkheid gevraagd wordt per schoolsoort verschillen. 5

6 4 Schooladvies Bij de toelating tot het voortgezet onderwijs is het schooladvies van het primair onderwijs leidend. Scholen voor primair onderwijs dienen voor 1 maart een schriftelijk schooladvies aan al hun leerlingen te verstrekken. Leerlingen worden vervolgens conform dit advies in het VO geplaatst. Daarbij geldt dat VO scholen leerlingen desgewenst wel hoger mogen plaatsen dan het advies van de basisschool. Een lagere plaatsing is alleen mogelijk op verzoek van ouders en de leerling zelf. Het advies op basis van de score op de eindtoets heeft in deze procedure de plek als onafhankelijk, tweede gegeven. Als het advies op de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, is de basisschool verplicht het schooladvies te heroverwegen. Dit gebeurt in nauw overleg met ouders en leerling. Is het advies op de eindtoets lager, dan past de basisschool het schooladvies niet aan. Omdat het schooladvies bij de toelating tot het VO centraal staat, mogen VO scholen de toelating niet afhankelijk stellen van het resultaat op de eindtoets. Ook mogen zij naast de eindtoets geen andere gegevens gebruiken of eisen als tweede gegeven. Dit geldt zowel voor toelatingstoetsen die de VO-school zelf eventueel zou willen afnemen als voor andere toetsen die leerlingen op de basisschool maken (bijv. de Entreetoets, toetsen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs of een IQ-test). De basisschool kan deze gegevens wel gebruiken als onderbouwing van het schooladvies. Uiteraard is het van groot belang dat het schooladvies zorgvuldig tot stand komt. Dit advies is gebaseerd op de gehele schoolloopbaan van een leerling. Basisscholen geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs volgens hen het beste bij een leerling past. Bij het streven naar een krachtig advies voor een schooltype, gaat men vooral uit van: - de aanleg en de talenten van een leerling; - de leerprestaties; - de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode; - de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van een leerling. Zaken als het Cito LOVS, OPP, NIO (of andere IQ-test) en overige relevante bevindingen dienen hierin betrokken te worden. Indicatiestellingen voor LWOO of PrO staan los van het schooladvies. De basisschool kan dus niet via het schooladvies bepalen of een leerling in aanmerking komt voor LWOO of PrO. Een basisschool kan bijvoorbeeld het schooladvies VMBO basisberoepsgerichte leerweg met LWOO geven. Het deel met LWOO is dan geen onderdeel van het schooladvies. LWOO betreft een vorm van extra ondersteuning en de basisschool geeft alleen aan dat men verwacht dat de leerling in het VMBO-LWOO nodig heeft. De Advies-en Toewijzingscommissie voortgezet Onderwijs bepaalt na beoordeling van het complete dossier of de leerling daadwerkelijk in aanmerking komt voor een aanwijzing LWOO of TLV PrO. 6

7 Het advies van de basisschool is dus leidend. Binnen het SWV-VO Noordelijke Drechtsteden is dit niets nieuws omdat we altijd al in de geest hiervan hebben gehandeld. Cijfers, scores en onderzoek uitslagen zijn er om dit advies, dat gebaseerd is op de ontwikkeling van het kind gedurende de hele schoolloopbaan, mede te onderbouwen. Die ontwikkeling kan goed in beeld gebracht worden via het Leerling Volg Systeem (LVS). Deze informatie is vooral bedoeld ter ondersteuning van de groepsleerkracht, directeur, school voor het geven van een gefundeerd eindadvies aan ouders, bij het opstellen van het onderwijskundig rapport (OKR) en bij de warme overdracht naar het VO. Waar een kind het beste tot haar of zijn recht komt, hangt van een aantal factoren af. Voor een goede inschatting van het cognitieve niveau van een leerling kunnen de gegevens van het LOVS en eventuele testgegevens worden gebruikt. De (werk)houding van de leerling en de wijze waarop hij/zij leerstof opneemt en verwerkt is van groot belang. Dat is niet te vangen in een score. Inzicht hierin is vaak het meest aanwezig bij hen die langere tijd met het kind hebben gewerkt en de ontwikkeling hebben gevolgd. Ook het sociaal-emotioneel functioneren en het doorzettingsvermogen kunnen een grote rol spelen voor uiteindelijk succes in het VO. 5 Advies en consultatie Advies- en Toewijzings Commissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO) Voor wie: Alle leerlingen met een extra (onderwijs)ondersteuningsvraag. De AT-VO biedt scholen, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen de mogelijkheid om met alle bij de leerling betrokken partijen een groot overleg te arrangeren. De AT-VO probeert voor deze leerlingen een zo passend mogelijk advies te geven. Kan aangevraagd worden door: De school, ouder(s)/verzorger(s) en de leerling. Dit gebeurt altijd in overleg met de begeleider passend onderwijs (BPO-er) die betrokken is bij de betreffende VO-school en/of de intern begeleider van het primair onderwijs. Procedure: Om een aanvraag voor een advies-/consultatie gesprek te doen, dient het daarvoor bestemde aanvraagformulier advies en consultatie te worden ingevuld. Deze kan worden gedownload van de website Vervolgens kan de aanvraag per worden gestuurd naar Zodra het complete aanvraagformulier ontvangen is bij de AT-VO, wordt er een voorstel gedaan voor een datum en tijd voor het overleg. 7

8 6 Schoolverlaters vanuit het primair onderwijs met OPP Leerlingen met Ontwikkeling Perspectief (OPP) De Samenwerkingsverbanden Primair-en Voortgezet onderwijs zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede overdracht van leerlingen van het PO naar het VO. De schoolverlaters vanuit het primair onderwijs met een OPP vormen een belangrijk onderdeel van de overdracht van leerlingen die vanuit het PO de overstap maken naar het Voortgezet Onderwijs. Leerlingen met een speciale (onderwijs)ondersteuningsbehoefte komen tijdig in beeld waardoor de juiste stappen gezet kunnen worden voor een goede start in het VO. De preventieve aanmelding middels het zorgaanmeldformulier (ZAF) in Onderwijs Transparant (OT) is voor de volgende groep schoolverlaters bedoeld: 1. Leerlingen die in het bezit zijn van een OPP 2. Leerlingen met een complexe hulpvraag waarvan de PO-school inschat dat meer of specifieke ondersteuning nodig is in het VO en waarover de school graag in een breder verband overlegt. 3. Leerlingen die (vermoedelijk) naar het VSO gaan Let op: Deze specifieke groep leerlingen dient vóór 1 november van het lopende schooljaar te zijn aangemeld middels het zorgaanmeldformulier in Onderwijs Transparant. De PO school van aanvraag is verantwoordelijk voor de overdracht van het dossier, heeft de ouder(s)/verzorger(s) hiervan op de hoogte gesteld en hen om toestemming gevraagd. Na beoordeling van het dossier in Onderwijs Transparant kan er indien noodzakelijk met verschillende betrokkenen overlegd worden om tot een zo goed mogelijk advies te komen. Vanuit de basisschool is het mogelijk dat de internbegeleider (IB-er) en/of de leerkracht van groep 8 aansluit. Indien de ambulant begeleider (AB-er) of orthopedagoog veelvuldig betrokken is bij een leerling dan kan hij/zij ook aansluiten bij een door de AT-VO gearrangeerd overleg. Na beoordeling van het dossier wordt een advies geformuleerd. 8

9 7 Reguliere schoolverlaters vanuit het Primair Onderwijs Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) Voor wie: Schoolverlaters uit het PO, die op basis van de leerachterstanden voldoen aan de wettelijke criteria voor een aanwijzing LWOO, dienen bij de AT-VO te worden aangemeld middels een zorg aanmeld formulier (ZAF) in Onderwijs Transparant (OT). Kan aangevraagd worden door: De leerkracht/internbegeleider van de betreffende leerling(en) in het primair onderwijs via OT. Criteria: Om in aanmerking te komen voor een aanwijzing LWOO, dient de leerling minimaal 2 leerachterstanden te behalen van 25 % of hoger, waarvan er 1 op begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen dient te vallen. Als 2 e criterium geldt het behaalde IQ op een recente IQ -toets, deze dient te liggen tussen Bij een IQ van 91 of hoger dient er tevens sprake te zijn van aantoonbare sociaal-emotionele(se) leer belemmerde problematiek. Dit dient te worden aangetoond door minimaal 2 signaalscores op een erkend SE-onderzoek (bijvoorbeeld de NPV-J-2). Let op: Als de leerling niet voldoet aan het leerachterstands criterium kan er geen LWOO worden aangevraagd. De uiterste aanvraag datum voor een aanwijzing LWOO vanuit het primair onderwijs is 1 februari. Voor leerlingen van buiten de regio die aangemeld worden via één van onze VO-scholen geld de uiterste datum 15 mei. De PO/VO school van aanvraag is verantwoordelijk voor de overdracht van het dossier, heeft de ouder(s)/verzorger(s) hiervan op de hoogte gesteld en hen om toestemming gevraagd. Procedure: Voor alle schoolverlaters geldt dat er een drempelonderzoek dient te worden afgenomen. Op basis van de uitslag op dit onderzoek dienen de leerlingen middels een ZAF in OT te worden aangemeld. Na beoordeling van dit formulier in OT zal de leerling worden uitgenodigd voor deelname aan een aanvullend onderzoek. De keuze voor afname van dit onderzoek (individueel of klassikaal) hangt af van de inhoud in het ZAF. De uitslag van dit onderzoek zal middels een uitslagformulier worden ingevuld in OT. In dit formulier geeft de AT-VO een preadvies, gebaseerd op de tot dan toe behaalde leerresultaten en op het behaalde IQ. Dit advies kan afwijken van het uiteindelijke advies. De papieren profielbladen worden per post naar de school van de leerling verzonden. Zij dienen deze aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen te overhandigen en met hen te bespreken. Om het dossier verder te kunnen behandelen, dient de school voor primair onderwijs het onderwijskundig rapport in te vullen in OT en het profielblad evenals alle overige relevante informatie als PDF aan OT toe te voegen. Aan te leveren documenten: Zorg aanmeld formulier in OT, als PDF toevoegen: - Profielblad van Drempelonderzoek /Recente uitdraai van het LVS met niet methode gebonden toetsen. - Indien aanwezig IQ onderzoek van de leerling. - Indien aanwezig SE-onderzoek van de leerling - Indien aanwezig OPP - Indien aanwezig handelingsplannen. 9

10 Tijdens de procedure wordt de leerkracht/ib-er per op de hoogte worden gehouden over de voortgang van het dossier. Indien het dossier compleet is, zal de commissie LWOO-PrO binnen 6 weken uitspraak doen over het dossier. Na toekenning van de aanwijzing LWOO zal per post een exemplaar van het besluit naar de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling verzonden worden. Een kopie van dit besluit wordt als PDF bij de bijlagen van de leerling in Onderwijs Transparant geplaatst. 8 Toelaatbaarheid verklaring Praktijkonderwijs (TLV PrO) Voor wie: Alle schoolverlaters uit het primair onderwijs, die op basis van de leerachterstanden voldoen aan de wettelijke criteria voor een TLV PrO, dienen bij de AT-VO te worden aangemeld middels een zorgaanmeldformulier (ZAF) in Onderwijs Transparant (OT). Kan aangevraagd worden door: De leerkracht/internbegeleider van de betreffende leerling(en) in het primair onderwijs via OT. Criteria: Om in aanmerking te komen voor een TLV PrO, dient de leerling minimaal 2 leerachterstanden te behalen van 50 % of hoger, waarvan er 1 op begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen dient te vallen.. Als 2 e criterium geldt het behaalde IQ op een recente IQ -toets, deze dient te liggen tussen In uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van deze IQ range. Let op: Als de leerling niet voldoet aan het leerachterstands criterium kan er geen TLV PrO worden aangevraagd. De uiterste aanvraag datum voor een TLV PrO vanuit het primair onderwijs is 1 februari. Voor leerlingen vanuit buiten de regio die aangemeld worden via één van onze VO-scholen geld de uiterste datum 15 mei. De PO/VO school van aanvraag is verantwoordelijk voor de overdracht van het dossier, heeft de ouder(s)/verzorger(s) hiervan op de hoogte gesteld en hen om toestemming gevraagd. Procedure: Voor alle schoolverlaters geldt dat er een drempelonderzoek dient te worden afgenomen. Op basis van de uitslag op dit onderzoek dienen de leerlingen middels een ZAF in OT te worden aangemeld. Na beoordeling van dit formulier in OT zal de leerling worden uitgenodigd voor deelname aan een aanvullend onderzoek. De keuze voor afname van dit onderzoek (individueel of klassikaal) hangt af van de inhoud in het ZAF. De uitslag van dit onderzoek zal middels een uitslagformulier worden geplaatst in OT in dit formulier geeft de AT-VO een preadvies, gebaseerd op het behaalde IQ en de tot dan toe behaalde leerresultaten. Dit advies kan afwijken van het uiteindelijke advies. De papieren profielbladen worden per post naar de school van de leerling verzonden. Zij dienen deze aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen te overhandigen en met hen te bespreken. Om het dossier verder te kunnen behandelen, dient de school voor primair onderwijs het onderwijskundig rapport in te vullen in OT en het profielblad evenals alle overige relevante informatie als PDF aan OT toe te voegen. Aan te leveren documenten: Zorg aanmeld formulier in OT, als PDF toevoegen: - Profielblad van Drempelonderzoek - Recente uitdraai van het LVS met niet methode gebonden toetsen - Indien aanwezig IQ/SE verslag van de leerling, niet ouder dan 2 jaar - Indien aanwezig OPP / Handelingsplannen 10

11 Tijdens de procedure wordt de leerkracht/ib-er per op de hoogte gehouden over de voortgang van het dossier. Indien het dossier compleet is, zal binnen de commissie LWOO-PrO binnen 6 weken uitspraak doen over het dossier. Na toekenning van de TLV PrO zal per post een exemplaar van het besluit naar de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling verzonden worden. Een kopie van dit besluit wordt als PDF in Onderwijs Transparant geplaatst. 9 Arrangement Opstart-Doorstart Voor wie: Voor schoolverlaters uit het primair onderwijs(po) en overstappers binnen het voortgezet onderwijs (VO) waarvan de VO-school inschat dat voor de overgang naar een (andere) VO-school extra ondersteuning dient te worden ingezet, die boven de basis(plus)ondersteuning van de VO-school uit stijgt. Kan aangevraagd worden door: De zorgcoördinator van de school voor voortgezet onderwijs. Dit gebeurt in overleg met de begeleider passend onderwijs (BPO-er) die betrokken is bij de betreffende VO-school in samenspraak met de IB-er/leerkracht van de school voor primair onderwijs. Doel: Het doel van een arrangement Opstart-Doorstart is ervoor te zorgen dat met de geboden extra ondersteuning een soepele overgang van het primair- naar het voortgezet onderwijs plaatsvindt. Het arrangement Opstart-Doorstart kan al worden ingezet in de laatste weken van de schoolverlatersgroep van het primair onderwijs. Criteria: Voor de aanvraag van een arrangement Opstart-Doorstart gelden vooralsnog geen specifieke criteria, in het aanvraagformulier, verschaft door de AT-VO, kan de zorgcoördinator, van de VO school waar de leerling wordt aangemeld, omschrijven wat de specifieke (onderwijs)ondersteuningsbehoefte is en waarom deze niet kan worden geboden vanuit de basis(plus)ondersteuning van de VO-school. Let op: De uiterlijke aanvraagdatum is 1 oktober. De VO school van aanvraag is verantwoordelijk voor de overdracht van het dossier, heeft de ouder(s)/verzorger(s) hiervan op de hoogte gesteld en hen om toestemming gevraagd. Duur: Maximaal 3 maanden Procedure: Om in aanmerking te komen voor een arrangement Opstart-Doorstart dient het aanvraagformulier arrangement Opstart-Doorstart volledig te worden ingevuld, de meest recente versie hiervan is te vinden op de website van het samenwerkingsverband De volledige aanvraag kan per worden verzonden naar: Indien het dossier compleet is wordt per een ontvangstbevestiging verzonden en zal het dossier binnen 6 weken besproken worden in de AT-VO vergadering. Na toekenning van het arrangement Opstart-Doorstart zal per post een exemplaar van het besluit naar de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling verzonden worden. Een kopie van dit besluit wordt per naar de betrokken zorgcoördinator verzonden. Na afloop van het arrangement dient deze te worden 11

12 geëvalueerd door de zorgcoördinator, de ouders en de leerling. Een afschrift van de ondertekende evaluatie dient voor 1 december van het lopende schooljaar per te worden verzonden naar de AT-VO. 10 Naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Naast het reguliere Voortgezet Onderwijs is er ook Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Deze scholen zijn bedoeld voor leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen met ernstige gedragsproblematiek.een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs heeft de deskundigheid in huis om deze kinderen op de juiste wijze te begeleiden. In Nederland bestaan veel verschillende scholen voor VSO. De scholen zijn ingedeeld in vier groepen. Elke groep verwijst naar een bepaalde beperking van de groep leerlingen die daar op school zitten. De vier groepen zijn: VSO 1 Scholen voor VSO 1 zijn bedoeld voor leerlingen met een visuele handicap. Wanneer sprake is (van een vermoeden) van een visuele beperking kunnen ouders, maar ook de school, hun kind aanmelden bij de koninklijke Visio. VSO 2 Scholen voor VSO 2 zijn bedoeld voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Het gaat om leerlingen die doof, slechthorend zijn of een taalspraakstoornis hebben. VSO 3 Scholen voor VSO 3 zijn speciale onderwijsvoorzieningen voor leerlingen die zeer moeilijk leren, langdurig ziek zijn en/of een lichamelijke of meervoudige beperking hebben. In ons samenwerkingsverband is dit school Bleyburgh in Sliedrecht. Deze school wordt bezocht door leerlingen die zeer moeilijk leren. De langdurig zieke kinderen en de kinderen met een lichamelijke of/en meervoudige beperking die in het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden wonen, maken gebruik van VSO 3 scholen in o.a. Rotterdam en Dordrecht. VSO 4 Scholen voor VSO 4 zijn bedoeld voor leerlingen met ernstige gedragsproblematiek en/of een ernstige psychiatrische stoornis. In het samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden is nog geen onderwijsvoorziening voor VSO 4. Leerlingen met VSO 4 problematiek zijn aangewezen op de Yulius en Horizon scholen in de omgeving Hoe u een Toelaatbaarheid Verklaring voor het VSO aan kunt vragen leest u op blz. 13 van deze brochure. 12

13 11 Toelaatbaarheid Verklaring Voortgezet Speciaal Onderwijs VSO 3 en 4 Voor wie: Voor alle ingeschreven leerlingen op een VO-school behorende tot het SWV-VO Noordelijke Drechtsteden, waarvan de reguliere VO-school niet (langer) kan voldoen aan de (onderwijs) ondersteuningsbehoefte en voor leerlingen reeds ingeschreven op een VSO school waarvan de postcode van het woonadres valt in het SWV-VO Noordelijke Drechtsteden. Voor leerlingen in het primair onderwijs geldt dat de ouders de leerling aan kunnen melden bij een VSO school. Kan aangevraagd worden door: De zorgcoördinator van de school voor voortgezet onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de begeleider passend onderwijs (BPO-er) die betrokken is bij de betreffende VO-school. Indien de leerling ingeschreven wordt/staat op een (V)SO school en de leerling is woonachtig is binnen de regio Noordelijke Drechtsteden, dient de VSO school de TLV VSO aan te vragen bij de AT-VO. Criteria: VSO 3: Voor leerlingen die zeer moeilijk leren, langdurig ziek zijn en/of een lichamelijke of meervoudige beperking hebben. VSO 4 : Voor leerlingen met ernstige gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek. Let op: De uiterste datum voor het aanleveren van een compleet dossier is 1 juni van het lopende schooljaar. De V(S)O school van aanvraag is verantwoordelijk voor de overdracht van het dossier, heeft de ouder(s)/verzorger(s) hiervan op de hoogte gesteld en hen om toestemming gevraagd. Tevens is de aanvrager verantwoordelijk voor de overdracht van het dossier aan de VSO school van plaatsing. Procedure: Om in aanmerking te komen voor een TLV-VSO, dient het aanvraagformulier TLV-VSO volledig te worden ingevuld, de meest recente versie hiervan is te vinden op de website van het samenwerkingsverband ( De volledige aanvraag kan per worden verzonden naar: Indien het dossier compleet is wordt per een ontvangstbevestiging verzonden en zal het dossier binnen 6 weken besproken worden in een TLV vergadering. Zodra er een positief/negatief besluit afgegeven wordt ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) hiervan een afschrift van per post. Een kopie van het besluit wordt per verzonden naar de aanvragende school. Wie vraagt aan: 1.Leerling zit op Primair Onderwijs (PO), ouders melden aan bij VSO, VSO vraagt aan bij AT-VO. 2.Leerling zit op Voortgezet Onderwijs(VO), VO vraagt aan bij AT-VO 13

14 12 Procedure Onderwijs Transparant (OT) Primair onderwijs invullen zorgaanmeldformulier in OT en als PDF bijlage meesturen: 1. Recente uitdraai LVS (niet methode gebonden toetsen). 2. IQ-SE onderzoek (indien aanwezig) 3. Handelingsplannen (indien aanwezig) Uitnodiging aanvullend onderzoek: AT-VO nodigt per de leerling, indien deze daar voor in aanmerking komt, uit voor aanvullend onderzoek. De PO school dient deze uitnodiging aan de ouders te overhandigen en hen het toestemmingsformulier te laten tekenen. Dit document dient op de testdag te worden overhandigt aan de test assistent. Uitslagformulier De AT-VO vult in OT de uitslag in van het aanvullend onderzoek in OT in en voorziet dit formulier van een preadvies, dit advies kan afwijken van het uiteindelijke advies. De profielbladen worden per post met begeleidende brief voor de IB-er/leerkracht naar de PO school gestuurd, zodat zij deze aan de ouder(s)/verzorger(s) kunnen overhandigen en met hen kunnen bespreken. Onderwijskundig rapport Na het ontvangen van de uitslag van het aanvullend onderzoek dient het PO het OKR in te vullen en de profielbladen van het aanvullend onderzoek, met toestemming van de ouders, als PDF bijlage aan OT toe te voegen. Dit OKR dient op definitief gezet te worden. Dossier compleet Indien na het definitief maken van het OKR het dossier compleet is zal de aanvraag in behandeling worden genomen. Het aanvraagformulier zal per naar het PO worden gezonden, ter overhandiging aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. Het aanvraagformulier is geen besluit. Het complete dossier wordt besproken in de vergadering van commissie LWOO-PrO. Besluit De commissie LWOO-PrO geeft een besluit af, een kopie van dit besluit wordt als PDF bijlage in OT geplaatst. Het origineel wordt met begeleidende brief per post naar de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling gestuurd. Unieke code Nadat het hele dossier verwerkt is in OT dient de unieke code ten behoeve van de overstap naar het voortgezet onderwijs (VO) te worden aangemaakt. Met deze code kan de leerling zich aanmelden bij een VO-school. Eindtoets (verplicht in te vullen ) Als laatste stap in het overstap proces dient het resultaat van de eindtoets te worden verwerkt in OT. Tevens kan er indien gewenst een heroverwogen advies worden gegeven. Dit formulier dient op definitief gezet te worden, zodat ook de VO-school van plaatsing op de hoogte wordt gesteld van het aangepaste advies. Voor het aanpassen van het advies hoeft het OKR dus niet teruggezet te worden op onvolledig. Let op: De PO school van aanvraag is verantwoordelijk voor de overdracht van het dossier, heeft de ouder(s)/verzorger(s) hiervan op de hoogte gesteld en hen om toestemming gevraagd. 14

15 13 Procedure Onderwijs Transparant (OT) Voortgezet onderwijs invullen zorgaanmeldformulier in OT en als PDF bijlage meesturen: 1. Recente uitdraai LVS (niet methode gebonden toetsen) 2. IQ-SE onderzoek (indien aanwezig) 3. Handelingsplannen (indien aanwezig) 4. Volledig ingevuld OKR 5. Overige relevante informatie Uitnodiging aanvullend onderzoek: Indien de leerling niet in het bezit is van een nog geldig IQ-SE onderzoek nodigt AT-VO nodigt per e- mail de leerling, indien deze daar voor in aanmerking komt, uit voor aanvullend onderzoek. De VO school dient deze uitnodiging aan de ouders te overhandigen en hen het toestemmingsformulier te laten tekenen. Dit document dient op de testdag te worden overhandigt aan de test assistent Dossier compleet Indien het dossier compleet is zal de aanvraag LWOO/PrO in behandeling worden genomen. Het aanvraagformulier LWOO/PrO zal per naar het VO worden gezonden, ter overhandiging aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. Het aanvraagformulier is geen besluit. Het complete dossier wordt besproken in de vergadering van commissie LWOO-PrO. Besluit De commissie LWOO-PrO geeft een besluit af, een kopie van dit besluit wordt als PDF bijlage in OT geplaatst. Het origineel wordt met begeleidende brief per post naar de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling gestuurd. Let op: De VO school van aanvraag is verantwoordelijk voor de overdracht van het dossier, heeft de ouder(s)/verzorger(s) hiervan op de hoogte gesteld en hen om toestemming gevraagd. 15

16 14 Privacy & wetgeving Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en ook andere wetgeving vraagt van professionals om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Met de term persoonsgegevens wordt gedoeld op alle informatie die te herleiden is tot individuele personen of gezinnen. 1.Toestemming vragen voor overleg tussen school en lokaal team Voor het onderwijs en voor het lokale team geldt dat ze toestemming van ouders en/of leerling nodig hebben als ze informatie over gezinnen met elkaar willen uitwisselen. Voor het verstrekken van informatie of het uitwisselen van gegevens met een lokaal team biedt de onderwijswetgeving geen specifieke bevoegdheden. Als juridische basis daarvoor geldt de toestemming van de betrokkenen zoals als grondslag genoemd in art. 8 Wbp. Dit toestemmingsvereiste heeft als belangrijkste doel om er voor te zorgen dat ouders en leerlingen zich vrij voelen om zich tot school of het lokale team te wenden, ook met eventuele zorgen en problemen. De drempel om moeilijke dingen te bespreken wordt lager als ouders en leerlingen er op kunnen vertrouwen dat wat zij bespreken niet zomaar terecht komt bij anderen. Als zij het gevoel hebben dat ze de regie kwijt raken als ze ergens in vertrouwen hun verhaal hebben verteld, bestaat het risico dat zij zich gaan afkeren van eventuele hulp of in hun contacten alleen nog sociaal wenselijke antwoorden geven. Zo bezien is het toestemmingsvereiste een belangrijk methodisch instrument om het vertrouwen van gezinnen te houden en om zo leerlingen als school en lokaal team samen de hulp te kunnen bieden die nodig is. 2.Gericht toestemming vragen Gelet op dit doel van het toestemmingsvereiste stelt de wet als eis dat er gericht toestemming wordt gevraagd. Dit wil zeggen dat eerst wordt uitgelegd waarom overleg of info uitwisselen nodig is, wat er wordt uitgewisseld en met wie voordat om toestemming wordt gevraagd. Op die manier worden gezinnen ook meegenomen in eventuele vragen en problemen. Toestemming mag ook mondeling worden gegeven, of bijvoorbeeld telefonisch. Van belang is dan dat deze toestemming goed wordt vastgelegd in het registratiesysteem. Mocht er ooit een klacht worden ingediend dan geldt de aantekening van de professional als bewijs van de toestemming. De wet spreekt zich niet uit over het al dan niet aanwezig zijn van ouders of een (wat oudere) leerling. Het is aan de school en het lokale team om te beslissen of dat zinvol wordt geacht. Bij het uitnodigen van ouders is het van belang goed uit te leggen wie er bij het overleg aanwezig zullen zijn en wat het doel van het overleg is. 3.Geen toestemming, zo nodig een nieuwe afweging Geen enkel beroepsgeheim en geen enkel toestemmingsvereiste is absoluut. Lukt het echt niet om toestemming te krijgen, of is het niet mogelijk deze te vragen, dan vindt als regel geen informatie uitwisseling plaats. Maar het is mogelijk dat een professional meent dat het verstrekken of uitwisselen van informatie echt dringend nodig is voor een kind omdat het kind zich in een zeer zorgelijke situatie bevindt en informatie uitwisseling de situatie kan verbeteren. Bij wijze van uitzondering kan een professional dan tot de afweging komen om, ondanks het ontbreken van toestemming, toch informatie te verstrekken of uit te wisselen omdat er geen ander weg is om de situatie van het kind (en/of zijn ouders) te verbeteren. 4.Doe het niet alleen In alle gevallen waarin een professional twijfelt over de juiste beslissing of de goede aanpak, is het verstandig om een collega te raadplegen. De meerwaarde daarvan is dat iemand die net iets verder van de zaak af staat helpt bij de te maken afweging en soms ook met een frisse blik op een nieuw gezichtspunt of net en andere aanpak kan wijzen. Kortom, collegiale consultatie helpt om tot een zorgvuldig besluit te komen. 16

17 15 Bezwaar Procedure hoor- en adviescommissie van het SWV VO Noordelijke Drechtsteden Informatie voor indieners: Bezwaar tegen een besluit van de Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO) Als u het niet eens bent met een besluit van de AT-VO, kunt u een bezwaar indienen. De bezwaarprocedure is bedoeld om het bestuur van het samenwerkingsverband de gelegenheid te geven de eerdere beslissing te heroverwegen. Hierbij gaat het om zowel de procedurele als de inhoudelijke toetsing van het besluit. De hoor- en adviescommissie brengt alleen een advies uit aan de directeur van het samenwerkingsverband en het bestuur, zij beslist niet. Het bezwaarschrift dient u per in bij de hoor-en adviescommissie van het samenwerkingsverband t.a.v. drs. C. van Haersma Buma, ambtelijk secretaris. Mevrouw van Haersma Buma is telefonisch bereikbaar onder nummer (06) Wie kunnen een bezwaarschrift indienen: Iedere belanghebbende kan een bezwaarschrift indienen. Een belanghebbende is iemand wiens belang rechtstreeks bij een besluit van de AT-VO is betrokken. Belanghebbend zijn bijvoorbeeld: De ouders of wettelijke vertegenwoordigers van een leerling. Hoe dient u het bezwaarschift in? U gebruikt voor het indienen van het bezwaarschrift het te downloaden model ( U dient uw bezwaarschrift in binnen een termijn van 6 weken nadat u de aanwijzing of toelaatbaarheidsverklaring hebt ontvangen. Deze zes weken gaan in met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Welke stukken stuurt u mee naar de hoor- en adviescommissie: U hoeft alleen het bezwaarschrift in te dienen. Door dit te versturen naar de hoor-en adviescommissie geeft u hen toestemming om de benodigde informatie op te vragen bij de AT-VO en de school. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is soms kort. U kunt daarom uw motivering eventueel later toezenden. Doet u dit niet binnen een met u overeengekomen termijn, dan geldt uw bezwaar als niet ontvankelijk en wordt het niet in behandeling genomen. Wat gebeurt er na het indienen van het bezwaar: De hoor- en adviescommissie stuurt na ontvangst een bevestiging aan de betrokkenen (voor het verzenden van de ontvangstbevestiging is geen termijn gesteld). Dat kan via de mail, wanneer u op deze wijze bereikbaar bent. In dit bericht vraagt de commissie ook of de bezwaarmaker gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om te worden gehoord en zij beschrijft het verloop van de verdere procedure. 17

18 16 Verklarende woordenlijst VO PO SO VSO MBO SWV-VO OPP ZAF NIO NPV-J OKR HAVO VMBO VWO PrO LVS AT-VO BPO OT SE IQ ALC AB IB ZOCO Voortgezet Onderwijs Primair Onderwijs Speciaal Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Ontwikkeling Perspectief Plan Zorgaanmeldformulier Nederlands Intelligentie Onderzoek Nederlandse Persoonlijkheid Vragenlijst Jeugd Onderwijskundig rapport Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Praktijkonderwijs Leerlingen Volg Systeem Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs Begeleider Passend Onderwijs Onderwijs Transparant Sociaal Emotioneel Intelligentie Quotiënt Ambulant Leer Centrum Ambulant school begeleider Internbegeleider Zorgcoördinator 18

19 17 Contactgegevens Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden Directeur C.H. Nugteren Teamleider J.Grootenboer Teamleider P.Prooi Samenwerkingsverband PO Drechtsteden Directeur C.H. Nugteren Teamleider R.Golverdingen Teamleider C.Hebels Advies- en Toewijzingscommissie Voorzitter/gedragsdeskundige P.Prooi GZ-psycholoog E.Jenster Beleidsondersteuner E.Wagenmakers LWOO-PrO deskundige Maatschappelijk werk SEN B. de Groot Coördinator thuiszitters Orthopedagoog G.Tissink Bezwaarcommissie / klachtencommissie Verdere informatie kunt u vinden op de websites van de Samenwerkingsverbanden:

Doorlopende ondersteuning PO-VO

Doorlopende ondersteuning PO-VO Doorlopende ondersteuning PO-VO 2018-2019 Els Wagenmakers-Tebes COÖRDINATOR INTAKE & ADVIES AT-VO Voorwoord Voor u ligt de folder doorlopende ondersteuning voor het schooljaar 2018-2019. De overgang naar

Nadere informatie

Overstap van PO naar VO

Overstap van PO naar VO Overstap van PO naar VO 2019-2020 juli 2019 Inhoud Overstapkalender Primair Onderwijs... 2 Van het Primair- naar het Voortgezet Onderwijs... 3 Route aanmelding AT-VO... 4 Procedure PO-VO module Onderwijs

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Toelating. tot het leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs

Toelating. tot het leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Toelating tot het leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Waarom deze brochure? Het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. wil u door middel van deze brochure informatie geven over de toelating tot

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Overgangsprocedure PO-VO 2019

Overgangsprocedure PO-VO 2019 Overgangsprocedure PO-VO 2019 Samenwerkingsverband PassendWijs en Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 coördineren samen de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs binnen de gemeentes Arnhem,

Nadere informatie

Protocol verwijzing voortgezet onderwijs

Protocol verwijzing voortgezet onderwijs Christelijk kindcentrum Impuls Talmaplatsoen 3 3332 CR Zwijndrecht T 078 820 00 14 E info@impuls-zwijndrecht.nl I www.impuls-zwijndrecht.nl Protocol verwijzing voortgezet onderwijs Kinderen zijn gebaat

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Overgangsprocedure PO-VO 2019

Overgangsprocedure PO-VO 2019 Overgangsprocedure PO-VO 2019 Samenwerkingsverband PassendWijs en Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 coördineren samen de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs binnen de gemeentes Arnhem,

Nadere informatie

Protocol Overgang PO-VO Montessorischool Het Mozaïek

Protocol Overgang PO-VO Montessorischool Het Mozaïek Protocol Overgang PO-VO Montessorischool Het Mozaïek 2019-2020 Montessorischool Het Mozaïek Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen Telefoonnummer: 0346 59 08 48 b.g.g mobiel (di/wo en do): 06 12 70 10 84

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies;

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; 2 e rapport groep 6: Bij het tweede rapport van groep 6, worden de Cito grafieken voor ouders, vanuit

Nadere informatie

VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND

VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND MARJA VAN LEEUWEN HANNIE SMOLDERS 8 OKTOBER 2015 PROGRAMMA Passend onderwijs, algemeen Passend onderwijs in Helmond-Peelland VO Van po naar vo - Leerwegondersteunend

Nadere informatie

PROCEDURE ADVISERING PO/VO

PROCEDURE ADVISERING PO/VO PROCEDURE ADVISERING PO/VO RK Basisschool De Drie Linden Versie december 2018 In deze procedure is omschreven welke activiteiten wij ondernemen in aanloop naar het vaststellen van het basisschooladvies

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

BWS. Aanmelding, Toelating en Plaatsing. Draaiboek 2018

BWS. Aanmelding, Toelating en Plaatsing. Draaiboek 2018 BWS Aanmelding, Toelating en Plaatsing Draaiboek 2018 1 Inhoudsopgave 1) Beschrijving ATP. pag.3 2) Reglement Bezwaarschrift. pag. 3 3) Stappenplan overgang PO- VO.. pag. 5 4) Aanmeldingsformulier BWS

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor ouders/verzorgers 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2015-2016 2. Afspraken

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Protocol overgang PO - VO

Protocol overgang PO - VO Protocol overgang PO - VO Montessorischool Loenersloot Hollandstraat 25 3634 AS Loenersloot Telefoon: 0294-291597 directie@montessorischoolloenersloot.nl www.montessorischoolloenersloot.nl Dit document

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Procedure aanvraag Lwoo/PrO Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Aanmelding in het voortgezet onderwijs PO/VO Pré-advies bij ODC omtrent passend

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2017-2018 vanuit (s)bao naar vmbo basisberoeps- gerichte leerweg kaderberoeps- gerichte leerweg gemengde/ theoretische leerweg Leerwegondersteuning

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Verwijzen naar het voortgezet onderwijs.

Verwijzen naar het voortgezet onderwijs. Verwijzen naar het voortgezet onderwijs. De Wet. Het schooladvies in groep 8. In groep 8 geeft de basisschool advies over het soort middelbare school dat past bij uw kind. De school kijkt daarvoor onder

Nadere informatie

Overstapprocedure PO-VO

Overstapprocedure PO-VO Overstapprocedure PO-VO Versie september 2017 Inleiding In dit document wordt de overstapprocedure van primair naar voortgezet onderwijs beschreven in de regio Duin- en Bollenstreek. Het beschrijft gedetailleerd

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Procedure PO-VO

Procedure PO-VO Procedure PO-VO 2018-2019 beschrijving voor ouders Montessorischool Houtwijk Schooljaar 2018-2019 1 PROCEDURE PO-VO 2018-2019 Inhoudsopgave Procedure overgang PO-VO... 3 1. Voorlichtingsavond VO... 3 2.

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) Veel zaken zijn bij wet geregeld of gemeentelijk bepaald. Daar zijn wij als basisschool aan gehouden.

OP WEG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) Veel zaken zijn bij wet geregeld of gemeentelijk bepaald. Daar zijn wij als basisschool aan gehouden. OP WEG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) Waarover gaat het op deze avond: a. Hoe verloopt 'de weg' naar het eind-schooladvies en hoe komt dit advies tot stand? b. Wat is het doel van de eindtoets in april?

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies;

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; 2 e rapport groep 6: Bij het tweede rapport van groep 6, worden de Cito grafieken voor ouders, vanuit

Nadere informatie

Aanmelding en toelating bij het Dockinga College Aanmelding eerste leerjaar:

Aanmelding en toelating bij het Dockinga College Aanmelding eerste leerjaar: Aanmelding en toelating bij het Dockinga College Aanmelding eerste leerjaar: Uitgangspunt Het Dockinga College vindt het belangrijk om, in samenwerking met de ouder(s)/ verzorger(s) en de school van herkomst,

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Toelichting ouders Adviesbeleid VO groep 8

Toelichting ouders Adviesbeleid VO groep 8 Toelichting ouders Adviesbeleid VO groep 8 2018-2019 In groep 8 zullen de leerlingen een advies ontvangen voor het voortgezet vervolgonderwijs. Het advies is gebaseerd op de leerprestaties, de aanleg,

Nadere informatie

Beleid advisering basisschool De Duinsprong

Beleid advisering basisschool De Duinsprong Beleid advisering basisschool De Duinsprong Inleiding De Duinsprong streeft ernaar om haar leerlingen op het juiste niveau te plaatsen op het voortgezet onderwijs. Om dit in alle groepen en bij alle leerkrachten

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de 1 bij de aanmelding op een schriftelijk hebben

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen in het basisonderwijs of speciaal (basis-) onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar het voortgezet

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies;

Procesgang PO-VO. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Procesgang PO-VO 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Uitstroomverwachting groep 7; September; Ouders ontvangen op informatieavond schrijven ivm hun gedachte over uitstroomverwachting en nemen

Nadere informatie

Protocol overgang PO - VO

Protocol overgang PO - VO Protocol overgang PO - VO 2018-2019 Montessorischool Loenersloot Hollandstraat 25 363 AS Loenersloot Telefoon: 029-291597 directie@montessorischoolloenersloot.nl www.montessorischoolloenersloot.nl Dit

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016 2017 In het schooljaar 2014 2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating

Nadere informatie

Protocol verwijzing naar voortgezet onderwijs

Protocol verwijzing naar voortgezet onderwijs Protocol verwijzing naar voortgezet onderwijs In dit protocol staat de procedure beschreven die wij hanteren ten aanzien van de verwijzing van leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Eerst volgt een

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Aan: Geadresseerde Datum: Arnhem, november 2017 Kenmerk: PAS/1711-089/PB/AdR Betreft: Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar 2018 2019

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar 2018-2019 Agenda Waarom LWOO / PrO-show? Criteria en testinstrumenten Welke leerlingen testen? Testprocedure Onderwijskundig rapport

Nadere informatie

Evaluatiebijeenkomst LWOO/PrO & Route september 2018

Evaluatiebijeenkomst LWOO/PrO & Route september 2018 Evaluatiebijeenkomst LWOO/PrO 2017-2018 & Route 2018-2019 5 september 2018 1 Agenda Voorstellen Terugblik schooljaar 2017-2018 Route schooljaar 2018-2019 Verantwoordelijkheid PO, VO, ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016-2017 In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2018

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2018 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2018 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Protocol Advisering PO VO OBS De Straap

Protocol Advisering PO VO OBS De Straap Protocol Advisering PO VO OBS De Straap Protocol advisering PO-VO OBS De Straap versie 1.3 l februari 2018 1 Status Datum Silke Vos Document versie 1.3 afgerond 01-02-2018 MR Instemming verleend 08-02-2018

Nadere informatie

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Procedure advies en aanmelding september 2014 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): NIO en PMT-K2 Drempelonderzoek Voorbereiding

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2017 PROCEDURE SCHOOLADVIES OBS HOUTRUST INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen

Nadere informatie

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Gemeente Arnhem Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Onderwijskundig Rapport 2015 Correspondentieadressen Stichting PAS Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 Peter Burgers Ward Habets

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2015 PO VO 2015-2016 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Gemeente Arnhem Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Onderwijskundig Rapport 2016 Correspondentieadressen Stichting PAS Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 Peter Burgers Ward Habets

Nadere informatie

VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND

VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND MARJA VAN LEEUWEN HANNIE SMOLDERS 13 OKTOBER 2016 PROGRAMMA Passend onderwijs, algemeen Passend onderwijs in Helmond-Peelland VO Van po naar vo - Leerwegondersteunend

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Aan: Geadresseerde Datum: Arnhem, november 2016 Kenmerk: PAS/1610-189/PB Betreft: Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar 2017 2018

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2016-2017 Passend onderwijs & LWOO-PrO (1) RVC blijft in functie tot 1 januari 2016 Samenwerkingsverband / CTO gaat vanaf 1 januari 2016 lwoo- en pro-gelden

Nadere informatie

Overstapprocedure PO-VO Duin- en Bollenstreek

Overstapprocedure PO-VO Duin- en Bollenstreek Overstapprocedure PO-VO Duin- en Bollenstreek Versie september 2018 Inleiding In dit document wordt de overstapprocedure van primair naar voortgezet onderwijs beschreven in de regio Duin- en Bollenstreek.

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport 2017-2018 Onderwijskundig Rapport Advies & Inlichtingenformulier voor het Voortgezet Onderwijs Naam Leerling: Woonplaats: 1 1. Leerling- en schoolgegevens Achternaam leerling Tussenvoegsel Roepnaam Geboortedatum

Nadere informatie

Procesgang PO-VO

Procesgang PO-VO Basisschool Jeroen Procesgang PO-VO 2018-2019 Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Voorlopig advies groep 7 De Entreetoets wordt door de leerkrachten van

Nadere informatie

GEEN LWOO MAAR PRO SHOW

GEEN LWOO MAAR PRO SHOW GEEN LWOO MAAR PRO SHOW Wat is opting out? Agenda Wat betekent opting out voor leerlingen die vanaf schooljaar 2019-2020 starten in het voortgezet onderwijs? De gevolgen voor de testprocedure bij een vmbo-schooladvies

Nadere informatie

Aanmelding bij het VO regio Eemland

Aanmelding bij het VO regio Eemland Handleiding Aanmelding bij het VO regio Eemland BAVO Eemland, november 2017 Inleiding Dit document is, samen met het Aanmelding bij het VO regio Eemland-formulier en OSO, de aanmeldingsprocedure voor de

Nadere informatie

Adviesbeleid VO groep 8

Adviesbeleid VO groep 8 Adviesbeleid VO groep 8 voor katholiek basisonderwijs de school behoort tot de Laurentius Stichting Tijdens het uitvoeren van het adviesbeleid VO is het BOVO tijdpad Regio Haaglanden enorm van belang voor

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Inleiding

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Inleiding Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding Schoolverlaters 2018 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

Draaiboek planning en procedure overstap po-vo Noord-Kennemerland

Draaiboek planning en procedure overstap po-vo Noord-Kennemerland Draaiboek planning en procedure overstap po-vo Noord-Kennemerland 2018- In dit document is de planning en procedure rond de overstap van leerlingen van groep 8 van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2016 PROCEDURE SCHOOLADVIES GROEP 8 INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen we graag

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de ouders 1 bij de aanmelding op een vo-school

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro:

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: L E E R W E G O N D E R S T E U N E N D O N D E R W I J S ( L W O O ) E N P R A K T I J K O N D E R W I J S ( P R O ) Start procedure in OT! Zet de ll.en in OT en

Nadere informatie

AANNAMEBELEID Juni 2019

AANNAMEBELEID Juni 2019 AANNAMEBELEID Juni 2019 Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Algemene beschrijving van toelating tot het voortgezet onderwijs blz. 3 Onderwijsaanbod en brugperiode blz. 4 Traject tot aanmelding blz. 5 1 Inleiding

Nadere informatie

De zorgleerling in beeld (ZIB)

De zorgleerling in beeld (ZIB) De zorgleerling in beeld 2019-2020 (ZIB) Van basisschool naar school voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) Deze brochure geeft inhoudelijke informatie over het traject De zorgleerling

Nadere informatie

Aanmelding, zorgplicht en plaatsingsproblemen

Aanmelding, zorgplicht en plaatsingsproblemen Pagina 1 van 5 De nieuwe regels voor aanmelding en plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs, die in beginsel duidelijk zijn, roepen vragen op. Deze vragen komen voort uit de specifieke situaties,

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs!

Naar het voortgezet onderwijs! Naar het voortgezet onderwijs! Handleiding bij de POVO procedure voor leerkrachten en docenten 2018-2019 Inhoudsopgave Inleiding 1. Werken met Onderwijs Transparant 2. Het schooladvies: hoe komt dat tot

Nadere informatie

ONDERWIJSNETWERK. 28 en 30 maart 2017

ONDERWIJSNETWERK. 28 en 30 maart 2017 ONDERWIJSNETWERK 28 en 30 maart 2017 Een soepele overgang PO naar VO vraagt aandacht, afstemming en samenwerking tussen PO en VO PO Enkelvoudige / combinatie groepen Vaak 1 á 2 leerkrachten Grote niveau

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? december 2016 Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal

Nadere informatie

Van advies naar aanmelding en toelating

Van advies naar aanmelding en toelating Van advies naar aanmelding en toelating Schooljaar 2019/2020 Inleiding Wanneer uw kind in groep 8 van de basisschool zit, gaat hij/zij volgend schooljaar naar een school voor voortgezet onderwijs. Dat

Nadere informatie

Procesgang PO-VO Leidend is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO Leidend is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend is de BOVO procedure 2017-2018 Leidend is de BOVO Haaglanden procedure voor het betreffende schooljaar. In het schooljaar 2017-2018 is de procedure aangepast. Het tijdpad voor

Nadere informatie

ADVIES. de Stichting B, gevestigd te L, het bevoegd gezag van C, een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, verweerder

ADVIES. de Stichting B, gevestigd te L, het bevoegd gezag van C, een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, verweerder 107697 - De reguliere VO-school kan het onderzoek naar de toelating van een leerling uit praktijkonderwijs beperken tot de adviezen van het samenwerkingsverband en de Praktijkschool, maar moet hierover

Nadere informatie

Notitie optimaliseren overgang PO-VO voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

Notitie optimaliseren overgang PO-VO voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften Notitie optimaliseren overgang PO-VO voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften In diverse (strategische) sessies van het samenwerkingsverband PO LHA en Samenwerkingsverband VO De Langstraat over

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan WELKOM informatieavond schooladvies De Achtbaan Voortgezet onderwijs Totstandkoming van het schooladvies VO scholen te bereiken op de fiets Carmel College (Anthonius College): tto, technasium, vwo en

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Maasland. regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo

Maasland. regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo Maasland regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo Het samenwerkingsverband Noord-Limburg VO* bestaat uit de volgende gemeentes: * In tegenstelling tot het samenwerkingsverband Noord-Limburg

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

De aanmelding en plaatsing V.O. Hoogeveen september 2014

De aanmelding en plaatsing V.O. Hoogeveen september 2014 De aanmelding en plaatsing V.O. Hoogeveen september 2014 Uitgangspunten voor aanmelding en plaatsing Het is in het belang van leerlingen dat zij in de opleiding geplaatst worden die bij hen past. Leerlingen

Nadere informatie

Bijlage 16 Procedures voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor voortgezet speciaal onderwijs

Bijlage 16 Procedures voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor voortgezet speciaal onderwijs Bijlage 16 Procedures voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor voortgezet speciaal onderwijs De vier samenwerkingsverbanden in de regio (SWVZHW, SWV VO Delflanden, ICOZ en SWV VO Westland)

Nadere informatie

Protocol overgang PO VO

Protocol overgang PO VO Protocol overgang PO VO In dit protocol beschrijven we hoe op onze school de overgang van het basisonderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is geregeld. Het traject start in groep 7 en loopt door

Nadere informatie