BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start"

Transcriptie

1 BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start Hoofdstuk 1: KEUZE VAN DE ONDERNEMINGSVORM Indeling: 1 Juridische aspecten 2 Administratieve verplichtingen 3 Keuzebepaling 4 Boekhoudkundige aspecten

2 Ondernemingsvormen - 1 van 43 Keuze van de geschikte ondernemingsvorm Inleiding Bespreek volgende vragen. 1/ Veel mensen willen starten met een eigen zaak. Waarom? 2/ Welke ondernemingsvorm zou je kiezen als je bv. een handeltje in schoolgerief of een papierhandel wil starten? Waarom? 3/ Stel dat je hebt gekozen om een eenmanszaak op te richten. Wat is een eenmanszaak? Wat is een vennootschap? 4/ Welke gevolgen heeft het faillissement van een eenmanszaak? Ken je een onderneming die failliet ging? Welke gevolgen had dat faillissement? 5/ Stel je papierhandel draait goed en je wil uitbreiden. Je bent van plan een groot magazijn, kostprijs EUR, aan te kopen. Daarvoor wil je een lening aangaan bij een bank. Ga je de gekozen ondernemingsvorm behouden? Waarom? 6/ Welke ondernemingsvormen ken je? Geef telkens de belangrijkste kenmerken en de voor- en nadelen van elke ondernemingsvorm. Enkele vraagjes om je te helpen: wie heb je nodig om een onderneming op te richten, wie krijgt de winst, wat bij een faillissement, hoeveel kapitaal heb je nodig? Om je plannen te realiseren zal je moeten nagaan wat wettelijk mag en niet mag. Daarom zullen we onderzoeken wat de wet in dit verband voorziet. We moeten ons immers houden aan het recht dat in onze gemeenschap van kracht is, daarom eerst een beetje juridische informatie. Wat versta je onder het begrip recht? - een geheel van regels die de gedragingen van mensen in een gemeenschap regelen - welke opgesteld werden door de gemeenschap, of door mensen die deze gemeenschap vertegenwoordigen - deze regels zijn afdwingbaar voor iedereen die lid is van die gemeenschap - ze werden opgesteld om het algemeen welzijn te bevorderen, m.a.w. opdat mensen met verschillende overtuigingen kunnen samenleven zonder elkaar te schaden. Bronnen van het recht Waarop zal een rechter zich baseren om recht te spreken? 1/ De wet Een wet is een bindende rechtsregel, opgelegd door de wetgevende macht. Hoe worden wetten gemaakt? Wetten kunnen imperatief of suppletief zijn. Imperatieve of dwingende wetten moeten steeds nageleefd worden, zij zijn van openbare orde. Vb.: Suppletieve of aanvullende wetten moeten enkel nageleefd worden indien de partijen onderling niets anders overeengekomen waren. Vb.: 2/ Gewoonten en gebruiken Als bepaalde handelingen langdurig en regelmatig op een zelfde wijze gebeuren door de betrokken personen, kunnen ze een bron van recht zijn. Bv. 3/ Rechtsspraak Vonnissen en arresten van rechters. Bv. een eenzijdige rechtshandeling (zie p. 19)

3 Ondernemingsvormen - 2 van 43 1 Juridische informatie 1. Handelsvennootschappen 1.1. Welke ondernemingsvormen voorziet de wet? Eenmanszaak of vennootschap Het is van groot belang om de juiste ondernemingsvorm te kiezen voor uw zaak. Maak een vergelijking tussen een eenmanszaak en een vennootschap, tussen de verschillende vennootschapsvormen en trek hieruit de nodige besluiten om een keuze tussen de mogelijke ondernemingsvormen te kunnen maken. 1/ Eenmanszaak Wat? Kenmerken van een eenmanszaak 1/ Een eenmanszaak bezit, in tegenstelling tot een vennootschap, geen aparte rechtspersoonlijkheid. 2/ Eén persoon is eigenaar, hij levert het kapitaal, hij is volledig aansprakelijk en draagt alle verantwoordelijkheid. Er is geen duidelijke splitsing tussen het privé-vermogen van de handelaar en het vermogen van de zaak. 3/ Doordat hij alleen het beheer in handen heeft kan hij snel beslissingen treffen. Alle winst komt aan hem alleen toe. Maar iedereen is financieel en menselijk beperkt. 4/ De oprichtingsformaliteiten en boekhoudkundige verplichtingen van een eenmanszaak zijn veel eenvoudiger dan bij een vennootschap. 5/ Een eenmanszaak is fiscaal onderworpen aan de personenbelasting, welke nadeliger uitvalt dan de vennootschapsbelasting voor hoge winsten. 6/ De eigenaar van een eenmanszaak is steeds onbeperkt aansprakelijk. 7/ De continuïteit en stabiliteit van de zaak zijn afhankelijk van één persoon. Oprichtingsformaliteiten 1/ Handelsnaam kiezen d.i. de benaming waaronder een handelsonderneming gekend is of waaronder ze wordt geëxploiteerd. De handelsnaam wordt beschermd zonder dat enige vorm van depot of registratie nodig is. Het recht op bescherming krijgt men door het eerste publiek gebruik ervan in de handel. 2/ Een inschrijving in het handelsregister nemen Waar? Op de griffie van de Rechtbank van Koophandel 3/ Openen van een bankrekening 4/ Inschrijving bij de BTW 5/ Bekendmaken van het huwelijksstelsel

4 Ondernemingsvormen - 3 van 43 2/ Vennootschap Wat? Art. 1832: Een vennootschap kan worden opgericht door twee of meer personen die overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met het oogmerk de winst die daaruit kan ontstaan onder elkaar te verdelen of, in de gevallen bepaald door de wet, door de wilsuiting van één enkele persoon die goederen verbindt aan het uitoefenen van een bepaalde bedrijvigheid. Welke belangrijke elementen vind je in dit wetsartikel? Kenmerken van een vennootschap 1/ Meerdere personen kunnen deelnemen aan de oprichting en het beleid van de zaak. Meer en ruimere werkmogelijkheden, zowel financieel als menselijk. Vertrouwen en samenwerking zijn dan nodig. 2/ Men heeft een minimaal kapitaal nodig. 3/ Strengere oprichtingsvereisten (meestal is een notariële akte vereist) en boekhoudkundige verplichtingen (volledige boekhouding) dan bij een eenmanszaak. 4/ De vennootschapsbelasting is gunstiger dan de personenbelasting indien de winst hoog is. 5/ De continuïteit kan makkelijker verzekerd worden. 6/ Vrijwaring van het privé-vermogen is mogelijk. Beperkte aansprakelijkheid bij NV en BVBA.

5 Ondernemingsvormen - 4 van Wat is nu eigenlijk een handelsvennootschap? Wetboek van Koophandel Art. 1: Handelsvennootschappen zijn vennootschappen die daden van koophandel (daden met een handelskarakter en winstoogmerk) tot doel hebben. Daden van koophandel kunnen in 2 groepen ingedeeld worden: 1) daden van koophandel naar de aard: dit zijn daden die, door wie ze ook gesteld worden, steeds een handelskarakter vertonen. a/ Zijn altijd handelsdaden: 1. Aankoop van roerende goederen om verder te verkopen, en de verkoop ervan, of zelfs om enkel het gebruik ervan te verhuren Dit is de meest typische daad van koophandel. Bv. 2. Huur van roerende goederen om verder te verhuren 3. Leveringen van werk en goederen 4. Aankoop van een handelsfonds om het uit te baten 5. Verhandelen van handelseffecten b/ Zijn alleen handelsdaden als ze voortdurend herhaald worden: 1. Vervoer 2. Premieverzekering 3. Aan- en verkoop van onroerende goederen 4. Ondernemingen van openbare werken, nijverheidsondernemingen, Bv. constructie van gebouwen, wegen, enz. 5. Bankverrichtingen e.d., agentschappen, 6. Ondernemingen van leveringen Bv. levering van gas, elektriciteit, enz. c/ Daden van zeehandel Bv. bouwen of bevrachten van schepen 2) daden van koophandel naar de hoedanigheid van degene die ze stelt. Daden van een handelaar voor zijn handel zijn handelsdaden tot het tegendeel bewezen werd.

6 Ondernemingsvormen - 5 van 43 Roerende en onroerende goederen Wat is het verschil tussen roerende en onroerende goederen? Verklaar met een voorbeeld. Onroerende goederen Roerende goederen Lees volgende wetsartikels en maak een schematisch overzicht. Art. 516: Alle goederen zijn roerend of onroerend. ONROERENDE GOEDEREN Art. 517: Goederen zijn onroerend ofwel uit hun aard, of door hun bestemming, of door het voorwerp waarop zij betrekking hebben. 1E Art. 518: Onroerend uit hun aard zijn gronderven en gebouwen. 2E Art. 520: Wortelvaste vruchten, evenals dieren aan een erf verbonden zijn onroerend. Art. 524: Voorwerpen die de eigenaar van een erf voor de dienst en de exploitatie van dat erf, daarop geplaatst heeft, zijn onroerend door bestemming. Onroerend door bestemming zijn ook alle roerende voorwerpen die de eigenaar blijvend aan het erf verbonden heeft, d.w.z. dat men ze niet kan losmaken zonder te breken of te beschadigen. 3E Art. 526: Onroerend door het voorwerp waarop zij betrekking hebben zijn: - het vruchtgebruik van onroerende goederen; - erfdienstbaarheden of grondlasten; - rechtsvorderingen i.v.m. een onroerend goed. ROERENDE GOEDEREN Art. 527: Goederen zijn roerend uit hun aard of door wetsbepaling. 1E Art. 528: Roerend uit hun aard zijn verplaatsbare zaken. 2E Art. 529: Roerend door wetsbepaling zijn verbintenissen en vorderingen die geldsommen of roerende goederen betreffen, aandelen en lijfrenten. Wat is het verschil tussen (verklaar met voorbeelden): 1 Zaken (alles wat buiten de mens in de natuur voorkomt) en goederen (zaken die het voorwerp kunnen uitmaken van een recht dat men zich kan toe-eigenen). 2 Lichamelijke goederen en onlichamelijke goederen 3 Vervangbare en niet-vervangbare goederen 4 Verbruikbare en niet-verbruikbare goederen 5 Een zakelijk recht en een vorderingsrecht

7 Onderscheid tussen roerende en onroerende goederen Ondernemingsvormen - 6 van 43 A) Onroerende goederen: (geef telkens voorbeelden) 1E Uit hun aard (niet verplaatsbaar) 2E Door hun bestemming voor dienst en exploitatie bij het onroerend goed gevoegd; een blijvende verbondenheid met het onroerend goed: dieren of uitrustingsgoederen tot blijvend gebruik bij het onroerend goed gevoegd, men kan ze niet losmaken zonder te breken of te beschadigen 3E Door het voorwerp waarop ze betrekking hebben. B) Roerende goederen: alle goederen die niet onroerend zijn, zijn roerend. 1E Uit hun aard (verplaatsbaar) 2E Door wetsbepaling Belang van dit onderscheid: - Fiscaal: Bij aankoop van een roerend goed moet je B.T.W. betalen. Bij aankoop van een onroerend goed betaal je registratierechten. Roerende en onroerende goederen worden apart belast bij erfenis in rechte lijn. - Eigendomsbewijs: Van een onroerend goed = notariële akte Van een roerend goed = Art. 2279: Met betrekking tot roerende goederen geldt het bezit als titel. Wie een roerend goed in zijn bezit heeft wordt vermoed er de eigenaar van te zijn. Welk gevolg heeft dit wettelijk vermoeden?

8 Ondernemingsvormen - 7 van 43 Art. 2: De wet erkent als handelsvennootschap: - de vennootschap onder firma - de gewone commanditaire vennootschap - de naamloze vennootschap - de commanditaire vennootschap op aandelen - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - de coöperatieve vennootschap. Elk van deze vennootschappen is onderscheiden van de persoon der vennoten. Enkel vennootschappen die één van deze vormen aannemen krijgen rechtspersoonlijkheid. Algemene oprichtingsvereisten Art. 4: N.V.'s, B.V.B.A.'s en C.V.A. worden, op straffe van nietigheid, opgericht bij authentieke akte. De andere kunnen ook met een onderhandse akte worden opgericht. Art. 6: De oprichtingsakte van deze vennootschappen wordt bij uittreksel bekendgemaakt, in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Art. 10: De uittreksels moeten binnen de 15 dagen na de dagtekening van de definitieve akte neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel. De keuze tussen de vennootschapsvormen beperkt zich meestal tussen N.V. en B.V.B.A. Waarom?

9 Ondernemingsvormen - 8 van Natuurlijke personen en rechtspersonen Niet alleen mensen, maar ook vennootschappen worden soms door de wet aanzien als personen. We spreken daarom van 2 soorten personen: 1/ Natuurlijke of fysieke personen: dit zijn mensen van vlees en bloed. 2/ Rechtspersonen: dit zijn instellingen of groeperingen waaraan de wet dezelfde rechten en plichten toekent als aan natuurlijke personen. Vanzelfsprekend moeten rechtspersonen steeds vertegenwoordigd worden door natuurlijke personen, die in hun naam en voor hun rekening optreden. Daarom spreken we van een juridische fictie. Verenigingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben noemen we feitelijke verenigingen. Zij bestaan in de ogen van de wet niet. Wanneer je een contract tekent voor zo'n vereniging, verbind je niet de vereniging om dat contract na te leven, maar wel jezelf. Vb.: Welke gevolgen heeft het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid? 1/ De vereniging heeft een eigen identiteit, geheel onderscheiden van de natuurlijke personen die haar samenstellen, met eigen rechten en plichten en een eigen domicilie. 2/ Zij kan zelf bezittingen hebben, een eigen patrimonium, volledig afgescheiden van dat van bv. de vennoten in een N.V. De vennootschap is eigenares van haar goederen, niet de vennoten. 3/ Zij wordt handelingsbekwaam: zij kan rechten verwerven, verbintenissen aangaan, rechtshandelingen stellen. Een vennootschap kan bv. Goederen kopen en verkopen, contracten afsluiten en verplichtingen aangaan, natuurlijk via haar vertegenwoordigers. Het belang hiervan is niet te onderschatten. Verklaar. - feitelijke vereniging t.g.o. vereniging met rechtspersoonlijkheid: - aansprakelijkheid van een NV of BVBA:

10 Ondernemingsvormen - 9 van Waarin verschillen N.V. en B.V.B.A.? 1/ Naamloze Vennootschap Onderstreep de belangrijkste elementen in volgende wetsartikels. Art. 26: De N.V. is een vennootschap waarin de vennoten zich slechts tot een bepaalde inbreng verbinden. Art. 29: Voor de oprichting van een N.V. is vereist dat het maatschappelijk kapitaal, dat niet minder dan EUR mag bedragen, volledig geplaatst is. Op ieder aandeel moet één vierde worden gestort. Vanaf de oprichting moet het minimum kapitaal volstort zijn. Een inbreng in natura moet binnen de 5 jaar na de oprichting volgestort zijn. Art. 29bis: Indien een inbreng in natura gebeurt, moet voor de oprichting een bedrijfsrevisor aangewezen worden door de oprichters. De revisor maakt een verslag over de inbreng in natura. Art. 29ter: Voor de oprichting overhandigen de oprichters aan de notaris een financieel plan waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden. Dit stuk wordt niet openbaar gemaakt. Art. 55: Er moeten ten minste 2 bestuurders zijn. Vat de belangrijkste kenmerken van een N.V. samen. Wie heeft de leiding van een N.V.? N.V.

11 Ondernemingsvormen - 10 van 43 1) Kenmerken van een NV Welke algemene kenmerken vind je terug in een NV? 1/ Als de onderneming behoefte heeft aan een zeer groot kapitaal, kan dat makkelijkst bekomen worden met een NV. 2/ De aandelen in een NV zijn vrij overdraagbaar. 3/ Een NV kan haar aandelen laten noteren op de beurs. 4/ Men kan de leiding overgeven aan managers. Er is een grotere scheiding tussen leiding en eigendom in een NV dan in een BVBA. 5/ Een NV mag obligaties uitgeven. 6/ Kan open of gesloten zijn. Leg uit. 2) Oprichtingsvereisten Aan welke oprichtingsvereisten moet voldaan worden? 1/ Voor de definitieve oprichting moeten de inbrengen in geld op een geblokkeerde bankrekening gezet worden. Waarom? 2/ De oprichting moet gebeuren bij authentieke akte. 3/ Om het kapitaal te verantwoorden moet een financieel plan opgemaakt worden. 4/ Kapitaal 1E Het kapitaal moet volledig geplaatst zijn. 2E Minimumkapitaal = EUR 3E Per aandeel moet ten minste 25 % gestort worden bij oprichting. 4E Bij oprichting moet ten minste EUR gestort zijn. 5E Een inbreng in natura moet geschat worden door een bedrijfsrevisor, en ten laatste 5 jaar na oprichting volstort zijn. De stichters zijn onbeperkt aansprakelijk als aan deze eisen niet voldaan werd. 3) Bestuur en toezicht Drie verplichte organen: N.V.

12 Ondernemingsvormen - 11 van 43 a) Raad van Bestuur - Ten minste 2 bestuurders, benoemd door de Algemene Vergadering; - Zij beslissen collectief. - Zij worden aangesteld voor maximum 6 jaar, maar zijn herkiesbaar. - Zij kunnen steeds ontslagen worden door de A.V. - Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade ten gevolge van een overtreding van de wet of de statuten. Noot: Voor het dagelijks bestuur worden één of meer directeurs of zaakvoerders benoemd. b) Commissarissen - Zij oefenen een onbeperkt recht van toezicht en controle uit op alle handelingen van de vennootschap. - Zij worden benoemd door de A.V. voor 3 jaar, maar zijn herkiesbaar. - Indien er meerdere commissarissen werden benoemd moeten ze in college werken. - Verplicht bij grote ondernemingen. Noot: Algemene Raad = Raad van Bestuur + College van Commissarissen. c) Algemene Vergadering - Omvat alle aandeelhouders; ieder aandeel heeft één stem. - De A.V. heeft de meest uitgebreide bevoegdheid. - Ten minste éénmaal per jaar moet een gewone Algemene Vergadering gehouden worden. 4) Inventaris en winstverdeling Jaarlijks moeten de bestuurders een inventaris en een jaarrekening maken. Van de winst moet ten minste 5 % afgenomen worden voor een wettelijke reserve, totdat deze 10 % van het kapitaal bedraagt. Binnen de 30 dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de A.V. moet de jaarrekening en het controleverslag door de bestuurders op de griffie van de Rechtbank van Koophandel gedeponeerd worden. N.V.

13 Ondernemingsvormen - 12 van 43 2/ Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Onderstreep de belangrijkste elementen in volgende wetsartikels. Art. 116: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een vennootschap opgericht door één of meer personen die zich slechts tot hun inbreng verbinden, en waarin de rechten van de vennoten alleen kunnen worden overgedragen onder bepaalde voorwaarden. Art. 12O: Voor de oprichting van een B.V.B.A. is vereist: 1E dat het gehele kapitaal is geplaatst 2E dat het kapitaal ten minste EUR bedraagt 3E dat ten minste EUR van het kapitaal gestort is 4E dat op ieder aandeel waarop in geld is ingeschreven, ten minste één vijfde gestort is 5E dat de aandelen die een inbreng in natura vertegenwoordigen, in elk geval zijn volgestort. Art. 120bis: De bepalingen van art. 29bis en 29ter over de N.V. zijn van overeenkomstige toepassing. Art. 123bis: Een natuurlijk persoon kan slechts de enige vennoot zijn van één enkele B.V.B.A. Deze natuurlijke persoon wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere B.V.B.A. die hij nadien alleen zou oprichten. Art. 124: Het kapitaal wordt verdeeld in gelijke aandelen met een nominale waarde van ten minste 25 EUR. Art. 129: De B.V.B.A. wordt bestuurd door één of meer lasthebbers, natuurlijke personen, al dan niet vennoten. Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Art. 13O: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden. De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. Art. 131: De B.V.B.A. kan geen lening aangaan door uitgifte van obligaties. Art. 135: De besluiten van de vennoten worden bij meerderheid van stemmen genomen in een algemene vergadering. Art. 139: Tenzij bij de statuten anders is bepaald, zijn de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur aangegaan. Art. 14Obis: De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuw vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot haar ontbinding. Art. 140ter: Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Vat de belangrijkste kenmerken van een B.V.B.A. samen. Wie heeft de leiding van een B.V.B.A.? B.V.B.A.

14 Ondernemingsvormen - 13 van 43 1) Kenmerken van een BVBA 1/ Zeer geschikt als familiale ondernemingsvorm. De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar, dus niet iedereen kan aandeelhouder worden (besloten). Hierdoor kan men gemakkelijk de controle (macht) over de zaak in eigen handen houden. 2/ Men kan over minder kapitaal beschikken dan in een NV. 3/ Eigenaars nemen meestal ook de leiding op zich. 4/ Een BVBA kan opgericht worden door één persoon; een NV niet. Enkel natuurlijke personen kunnen een éénhoofdige BVBA oprichten. Eén natuurlijk persoon mag slechts één EBVBA oprichten. Waarom? 2) Oprichtingsvereisten 1/ De oprichting moet gebeuren met een authentieke akte; een uittreksel van de oprichtingsakte moet gepubliceerd worden. 2/ Een financieel plan ter verantwoording van het kapitaal is vereist. 3/ Het aantal vennoten kan beperkt zijn tot één, indien dit een natuurlijk persoon is. 4/ Kapitaal 1E Het kapitaal moet volledig geplaatst zijn. 2E Minimumkapitaal = EUR 3E Per aandeel moet ten minste 20 % gestort worden bij oprichting. 4E Bij de oprichting moet ten minste EUR van het kapitaal gestort zijn (op een geblokkeerde bankrekening). 5E Een inbreng in natura moet onmiddellijk bij de oprichting gebeuren, en geschat worden door een bedrijfsrevisor. De stichters zijn onbeperkt aansprakelijk als aan deze eisen niet voldaan werd. 3) Bestuur en toezicht a) Zaakvoerder(s) Een of meer zaakvoerders (natuurlijke personen) besturen en vertegenwoordigen de BVBA. Zij kunnen voor het leven benoemd worden in de oprichtingsakte, of herroepbaar benoemd worden door de A.V. Zij kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden bij faling veroorzaakt door begane grove fouten. b) Commissaris zie N.V. c) Algemene Vergadering zie N.V. 4) Jaarrekening en winstverdeling zie N.V. B.V.B.A.

15 Ondernemingsvormen - 14 van 43 Vergelijk de kenmerken en oprichtingsvereisten van een eenmanszaak met deze van een vennootschap (N.V. of B.V.B.A.) Oprichtingskosten Aansprakelijkheid Administratieve en boekhoudkundige verplichtingen Belastingen Eenmanszaak N.V. of B.V.B.A. Continuïteit Kapitaal Vergelijk de kenmerken en oprichtingsvereisten van een B.V.B.A. met deze van een N.V. Aantal vennoten Kapitaal 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ Aandelen Aandeelhouders Overdracht aandelen Leiding Oprichtingsakte en financieel plan Raiders Welke voordelen heeft B.V.B.A. 1/ een eenmanszaak t.o.v. een N.V. of B.V.B.A., en omgekeerd 2/ een N.V. t.o.v. een B.V.B.A. en omgekeerd? (zie p. 34) N.V.

16 Ondernemingsvormen - 15 van 43 Uitbreiding: Verenigingen zonder winstoogmerk De voetbalploeg, de wandelclub, maar ook studiebureaus en ziekenhuizen doen een beroep op het statuut van VZW. Dank zij de rechtspersoonlijkheid kan het privé-vermogen van de beheerders worden afgeschermd wanneer het misloopt met de VZW. Leiding Het hoogste gezagsorgaan in een VZW is de Algemene vergadering. Zij bepaalt het beleid. Zij heeft volgende bevoegdheden: - benoemen en ontslaan van beheerders - wijzigen van de statuten - goedkeuren van rekeningen en begrotingen - uitsluiten van leden - vrijwillige ontbinding van de vereniging De Raad van Beheer voert het beleid van de A.V. uit, en staat in voor het dagelijks bestuur. Binnen de Raad van Beheer kan een Dagelijks Bestuur gecreëerd worden, om snel over bepaalde zaken te kunnen beslissen. De leden die vermeld zijn op de ledenlijst ingediend bij de Griffie van de rechtbank hebben stemrecht op de A.V. Zij worden de werkende leden genoemd. Kenmerken: VZW's die tegen betaling goederen en diensten leveren zijn BTW-plichtig. Vrijstellingen: - VZW's met een politiek, syndicaal, religieus, e.d. doel, die diensten leveren tegen een vooraf vastgestelde prijs; - medische en sociale VZW's; - VZW's die sport-, toneel- e.d. evenementen organiseren. Bepaalde beslissingen kunnen niet met een gewone meerderheid genomen worden: - uitsluiting van een lid: 2/3e meerderheid nodig - bij een wijziging van de statuten en voor een vrijwillige ontbinding is een dubbele 2/3e meerderheid vereist. Verplichtingen: Binnen de maand na de publicatie van de oprichting moet de VZW een alfabetisch gerangschikte ledenlijst indienen. Jaarlijks moet de A.V. samengeroepen worden. Bij de oprichting zijn een aantal vermeldingen verplicht: benaming, doel, aantal leden, hun naam beroep en woonplaats, toe-en uittredingsvoorwaarden, bedrag van het lidgeld, benoeming beheerders, bevoegdheid AV, regeling statutenwijziging, begrotingsverantwoording, bestemming van het vermogen bij ontbinding.

17 Ondernemingsvormen - 16 van Huwelijksvermogensstelsels Vermogenstoestand van gehuwde ondernemers Welke goederen staan borg voor de schulden van de gehuwde ondernemer? Het huwelijk regelt de verhoudingen op familiaal vlak tussen man, vrouw en kinderen. Het huwelijksgoederenrecht regelt de patrimoniale verhoudingen of het vermogen van de man en de vrouw van voor het huwelijk en de uitbreiding ervan tijdens het huwelijk. 1 Het wettelijk stelsel Indien er geen huwelijkscontract werd opgesteld geldt het wettelijk stelsel. Art. 1398: Het wettelijk stelsel berust op het bestaan van drie vermogens: het eigen vermogen van de man, het eigen vermogen van de vrouw, en het gemeenschappelijk vermogen. Art. 1399: Eigen zijn: de goederen en schuldvorderingen die aan elk van beide echtgenoten toebehoren op de dag van het huwelijk en die welke ieder van hen tijdens het stelsel verkrijgt door schenking, erfenis of testament. Art. 14O5: Gemeenschappelijk zijn: 1E de inkomsten uit de beroepsbezigheden van elk der echtgenoten; 2E de inkomsten van hun eigen goederen; 3E alle goederen waarvan niet bewezen is dat zij aan één der echtgenoten eigen zijn. Art. 1415: De echtgenoten besturen het gemeenschappelijk vermogen in het belang van het gezin. Art. 1425: Iedere echtgenoot bestuurt zijn eigen vermogen alleen. Welke 3 vermogens worden onderscheiden in het wettelijk stelsel? 1 EIGEN goederen van de MAN (MIJN) 2 GEMEENSCHAPPELIJKE goederen (ONS) 3 EIGEN goederen van de VROUW (DIJN) Welke goederen zijn eigen en welke goederen zijn gemeenschappelijk? Hoe worden deze goederen verdeeld bij een erfenis? Welke goederen zullen in beslag genomen worden bij een faillissement van de man?

18 Ondernemingsvormen - 17 van 43 2E Bedongen stelsels: huwelijkscontracten De gehuwden kunnen zelf hun patrimoniale verhoudingen bepalen door een huwelijkscontract op te stellen. Art. 1392: Alle huwelijksovereenkomsten worden vastgesteld bij notariële akte. Art. 1394: De echtgenoten kunnen tijdens hun huwelijk hun huwelijksvermogensstelsel wijzigen. a) Algehele gemeenschap Art. 1451: Echtgenoten kunnen bij huwelijkscontract wijzigingen aanbrengen in het wettelijk stelsel. Zij kunnen met name overeenkomen dat hun gemeenschappelijk vermogen al hun tegenwoordige en toekomstige goederen zal omvatten. b) Scheiding van goederen Art. 1466: Echtgenoten kunnen bij huwelijkscontract bedingen dat zij gescheiden van goederen zullen zijn. Waarom kiezen handelaars vaak voor scheiding van goederen? c) Ongelijke verdeling van de gemeenschap Afwijkingen op het wettelijk stelsel kunnen overeengekomen worden. Bv. Het huis dat de man voor het huwelijk al bezat, wordt bij de gemeenschappelijke goederen geplaatst. Welk stelsel is het meest geschikt voor een gehuwde ondernemer? Waarom? Noot: Welke wederzijdse rechten en plichten hebben echtgenoten?

19 3. Het contract Om een vennootschap op te richten moet je een contract sluiten. Uitzondering: Welke wetten moeten in dit verband gerespecteerd worden? Ondernemingsvormen - 18 van Contract als bron van verbintenissen Inleiding Niemand leeft alleen. Uit de relatie met anderen volgen rechtsbetrekkingen waarvoor de wet regels vooropstelt. De subjectieve rechten die een individu hieraan ontleent noemen wij enerzijds persoonlijke rechten, omdat het gaat om een rechtsverhouding tussen personen, of anderzijds vorderingsrechten, omdat zij toelaten iets van een ander op te eisen. Het materiële recht waaraan personen deze subjectieve rechten ontlenen, is het verbintenissenrecht. Een verbintenis is een op het objectieve recht gesteunde band die aan één of meer personen een aanspraak verleent op een prestatie vanwege één of meer andere personen. Wie iets moet presteren is de schuldenaar (SN), degene aan wie de aanspraak toekomt is de schuldeiser (SE). M.a.w. een verbintenis is een rechtsband waardoor de SE aanspraak kan maken op een prestatie van een SN. Bv.: zoonlief trapt op school een ruit in: u bent gehouden de kapotte ruit te betalen; u looft een beloning uit aan de eerlijke vinder van de poes die verloren is: u moet wie de poes terugbrengt, de uitgeloofde som betalen. Noteer nog 2 voorbeelden: De prestatie (het voorwerp) kan bestaan in iets doen, iets geven of iets niet-doen. bv. iets doen verplicht tot het leveren van een prestatie, iets geven betekent het overdragen van een voorwerp; iets niet-doen verplicht tot het niet-stellen van een bepaalde gedraging (bv. zijn ex-werkgever geen concurrentie aandoen). Voorbeelden: De rechtsband tussen SE en SN, de aanspraak en de gehoudenheid die eruit volgen zijn afdwingbaar. Verklaar. Hoe kunnen verbintenissen ontstaan?

20 Ondernemingsvormen - 19 van 43 Bronnen van verbintenissen: Een verbintenis kan ontstaan: 1E Door een overeenkomst tussen de partijen: een contract Twee of meer personen kunnen een akkoord sluiten waardoor zij zich rechtens jegens elkaar verbinden en aanspraken en verplichtingen doen ontstaan. Bv. koopcontract, verhuurcontract. 2E Zonder overeenkomst tussen de partijen, door 1/ Een wet Ook de wet kan bepaalde personen verbintenissen opleggen. Bv.: onderhoudsplicht tussen ouders en kinderen. Noot: deze verbintenissen moeten ook niet bewezen worden. 2/ Een oneigenlijke overeenkomst (quasi-contract) Een persoon stelt vrijwillig en op eigen initiatief een rechtmatige daad waaraan de wet ten voordele of ten laste van een ander persoon dezelfde gevolgen toekent als was er een overeenkomst gesloten. Ook voor de eerste persoon kunnen er verbintenissen ontstaan. Bv.: - Zaakwaarneming: een landbouwer-vrijgezel belandt voor langere tijd in het ziekenhuis. Buren passen op zijn dieren. - Onverschuldigde betaling: iemand betaalt per vergissing een schuld die niet bestaat; hij kan deze terugvorderen (zonder intresten). 3/ Een onrechtmatige daad (delict of quasi-delict) Wie door een foutieve gedraging een ander schaadt moet deze persoon schadeloos stellen. Hierbij is het van geen belang of de schade opzettelijk, door nalatigheid of uit onvoorzichtigheid werd veroorzaakt, door uzelf of door personen, dieren of zaken waarvoor u moet instaan. 4/ Een eenzijdige rechtshandeling (een creatie van de rechtsspraak) Wie vrijwillig en op eigen initiatief een prestatie belooft aan een ander persoon, is door zijn belofte gebonden. Vaak is de verbintenis voorwaardelijk: diegene die zich wil verbinden, stelt daaraan voorwaarden die een derde zal moeten vervullen. Bv.: De belofte tot beloning:de politie looft een beloning uit voor wie helpt een misdrijf op te lossen (=intentieverklaring); Kortingsbonnen: een bonnetje in een aankoopfolder geeft recht op een korting van 1 EUR bij aankoop van een product; het aanbod; werknemerspremies. Noot: De natuurlijke verbintenis D.i. een verbintenis waarvan de nakoming niet kan worden afgedwongen. Wie haar vrijwillig nakomt, kan nadien zijn prestatie niet terugeisen. Bv. betaling van een verjaarde schuldvordering.

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak Maatschap VOF (CV) Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid (2:3 BW) BV NV (vereniging, coöperatie, OWM, stichting)

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba)

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Omschrijving van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Cvba is de afkorting van coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen?

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen? DEEL 1: DE IDENTITEITSKAART VAN DE VZW 23 de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist Checklist oprichting vennootschap Identificatie rechtsvorm (bvba/nv/cva/cv/cvoha) naam verkorte benaming zetel (adres) telefoon fax kontaktpersoon Nuttige adressen accountant (adres, telefoon, fax, kontaktpersoon)

Nadere informatie

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen :

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : 8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : EVBA = EENMANSVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BVBA = BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon)

Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon) Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon) 1*. Welke van de volgende uitspraken is de juiste? a. indien voor een V.O.F. het doel en bevoegdheden van de zaakvoerder

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

Kick-off voor presidia

Kick-off voor presidia Kick-off voor presidia 13.05.2014 JURIDISCH STATUUT EN AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN STUDENTENVERENIGING Stad Antwerpen/ juridische dienst Inhoud 1. Feitelijke vereniging vs. vzw 2. Aansprakelijkheid feitelijke

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

A. Ondernemer en huwelijk

A. Ondernemer en huwelijk A. Ondernemer en huwelijk Iedere ondernemer die met een partner samen woont, is vrij om zijn of haar in komen te innen en om een bankrekening te openen. Het maakt daarbij niets uit voor welke samenlevingsvorm

Nadere informatie

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2 www.vdvaccountants.be 7 1. DEFINITIES Om de omzetting van éénmanszaak tot vennootschap te begrijpen is het nodig om eerst enkele begrippen gedefinieerd te zien vanuit wettelijk perspectief. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11 Hoofdstuk I.- Algemene inleiding 13 Afdeling 1.- Het privaatrecht, wat is dat? 13 1.- Objectief recht vs. subjectief recht 13 I.- Algemeen 13 II.- Objectieve benadering het

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige

De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige gratis modelstatuten De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige vennootschap zullen/kunnen worden samengesteld.

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Rechtspersoon = Dat is aansprakelijk dus niet de mensen die erachter zitten.

Rechtspersoon = Dat is aansprakelijk dus niet de mensen die erachter zitten. Recht les 1 Verplichtingen van de ondernemer - Publicatieplicht - Administratieplicht - Instellen OR Rechtspersoon = Dat is aansprakelijk dus niet de mensen die erachter zitten. Ondernemingsvormen zonder

Nadere informatie

Recht in je opleiding

Recht in je opleiding Verbintenissenrecht el ondernemingsrecht Mr. C.W. de Ruiter Mr. R. Westra Tweede druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 201 o Inhoud VERBINTENISSENRECHT I I.I 1.2 i-3 1.4 1.6 i-7 1.8 1.9 I.IO in het recht

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De Heer #, #, geboren te # op #, rijksregister

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht echtscheiding Huwelijksvermogensrecht on line De bezittingen van de huwelijkspartners kunnen behoren tot 3 soorten vermogens: 1. Het eigen vermogen van de man 2. Het eigen vermogen van de vrouw 3. Het

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 %

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % Bedrijfsanalyse Roman Pieter Informaticabeheer Evaluatie Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % D 65 % - 55 % E 45 % - 55 % F < 45 % Opmerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Analyse arrest HvB Gent 26 september 2013 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be

Nadere informatie

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof 27 OKTOBER 2000 C.98.0554.N/1 C.98.0554.N O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw?

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? INFO VZW VS FEITELJKE VERENIGING NINOVE 11.12.2014 Overzicht Organen vzw Boekhouding vzw Jaarlijkse verplichtingen vzw Kenmerken FV - meerdere personen die samen geregeld een aantal initiatieven nemen

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW Gedurende het bestaan van een VZW rusten er verschillende administratieve verplichtingen op de bestuurders. Het is zeer belangrijk dat

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag)

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) 1 AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) Op DATUM is voor mij, NAAM NOTARIS, notaris met plaats van vestiging PLAATS, verschenen: [ kandidaat-notaris/paralegal]., te dezen handelend

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht Inhoud I Verbintenissenrecht 17 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 in het recht 19 19 Recht en rechtsbronnen 19 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 23 1.2.4 Het gewoonterecht

Nadere informatie

1. Een geldige wil = om een rechtshandeling te stellen, moeten de partijen hun volwaardige wil uiten

1. Een geldige wil = om een rechtshandeling te stellen, moeten de partijen hun volwaardige wil uiten Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: joeri.vananroye@law.kuleuven.be woensdag 10/10/2012 Overeenkomst mogelijk bij aanwezigheid: (Art. 1108 BW) - toestemming - handelingsbekwaamheid - bepaald

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Verbintenis en rechtshandhaving Inleiding

Hoofdstuk 21. Verbintenis en rechtshandhaving Inleiding Hoofdstuk 21 Verbintenis en rechtshandhaving 21.1 Inleiding In hoofdstuk 5 was het verschil tussen absolute en relatieve rechten aan de orde. Absolute rechten zijn rechten die tegenover iedereen werken.

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

Poolbiljart Vlaanderen

Poolbiljart Vlaanderen Poolbiljart Vlaanderen Opmaak Statuten DHT 1-3-2014 In de volgende genummerde pagina s ( 1-7) staat de opmaak beschreven van de statuten betreffende de feitelijke vereniging Poolbiljart Vlaanderen Feitelijke

Nadere informatie

I VERBINTENISSENRECHT 17

I VERBINTENISSENRECHT 17 I VERBINTENISSENRECHT 17 1 Inleiding in het recht 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Recht en rechtsbronnen 20 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 22 1.2.4 Het gewoonterecht 23 1.3 Privaatrecht

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Kinderen

Verlies van een partner - Verwerking - Kinderen Verlies van een partner - Verwerking - Kinderen Bron: Wet tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen 29 april 2001 Jeugdbeschermingswet 8 april 1965 Afstammingswet,

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging

Nadere informatie

2de bach TEW. Vennootschapsrecht. Notities aangevuld uit wetboek. uickprinter Koningstraat Antwerpen.

2de bach TEW. Vennootschapsrecht. Notities aangevuld uit wetboek. uickprinter Koningstraat Antwerpen. 2de bach TEW Vennootschapsrecht Notities aangevuld uit wetboek Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 143 5,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Praktische

Nadere informatie

DEEL 3. Wettelijk samenwonen

DEEL 3. Wettelijk samenwonen DEEL 3 Wettelijk samenwonen DE RECHTEN VAN HET PAAR 1 Procedure Wettelijk samenwonen houdt het midden tussen samenwonen zonder meer (zonder bescherming voor de partners) en het huwelijk (dat de echtgenoten

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Paragraaf 5.1 1. Ondernemingsrecht a. Wat is economisch en juridisch gezien het verschil in benadering bij de diverse ondernemersvormen? b. Waartoe dient het ondernemingsrecht?

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument Statuten Iedereen die een stichting opricht, wordt hierbij ook wettelijk verplicht statuten op te stellen. Hierin staan onder

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verbintenissenrecht: inleiding

Verbintenissenrecht: inleiding Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: joeri.vananroye@law.kuleuven.be woensdag 17/10/2012 Verbintenissenrecht: inleiding Verbintenis = op objectief recht gesteunde rechtsband tussen twee

Nadere informatie

College NV en BV; Aandelen

College NV en BV; Aandelen College NV en BV; Aandelen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 23 februari 2010 van 19.00-20.30 uur NV en BV - inleiding 1. De NV is een RP met een of meer op naam of aan toonder

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83 Doorlopende tekst van de gewijzigde artikelen van de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW (nieuw), alsmede van artikel V (overgangsbepaling), zoals deze luidt volgens Kamerstukken I 2008/09, 28 867, A (gewijzigd

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als 18-jarige

Uw rechten en plichten als 18-jarige Uw rechten en plichten als 18-jarige Hoofdstuk 5 Een 18 de verjaardag is vaak een mijlpaal waarop men zelfstandiger en onafhankelijker wordt, maar het is ook het moment van wettelijke meerderjarigheid.

Nadere informatie