Gedragscode TriviumLindenhof

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode TriviumLindenhof"

Transcriptie

1 Gedragscode TriviumLindenhof Hierbij presenteren wij de vernieuwde TriviumLindenhof-gedragscode. De gedragscode dient ervoor om helderheid en ondersteuning te bieden aan de medewerkers in hun dagelijks werk. Waar staan we voor en waar trekken we de grens? De gedragscode geeft daarnaast verantwoording aan ons handelen, naar cliënten, naar ketenpartners, naar externe instanties, zodat cliënten en andere betrokkenen weten welke afspraken wij met elkaar gemaakt hebben. En zodat medewerkers weten wat er vanuit de organisatie van hen wordt verwacht in hun gedrag naar cliënten, naar elkaar, naar anderen, en naar middelen van TriviumLindenhof. In dit document zijn de bestaande Gedragscodes van voorheen Trivium en voorheen Lindenhof samengevoegd. De evaluatie van dit document zal plaatsvinden per 1 januari We realiseren ons natuurlijk dat een gedragscode nooit af is en niet op alle dilemma s die we in het dagelijks werk tegenkomen antwoord zal kunnen geven. De discussie mag voortduren. Maar met de gezamenlijk vastgestelde gedragscode als uitgangspunt! Waar staan we voor bij TriviumLindenhof? Kernwaarden - de cliënt staat centraal - de hulp is snel en passend - de hulpverleners zijn betrokken, betrouwbaar en bekwaam - bestaande krachten bij de cliënt worden zoveel als mogelijk versterkt Missie TriviumLindenhof biedt kwalitatief verantwoorde hulp bij gedragsproblemen bij jeugdigen en (ortho)pedagogische problemen in gezinnen, in de thuissituatie of door een tijdelijk verblijf in één van onze voorzieningen. TriviumLindenhof doet dit in nauwe samenwerking met de cliënt. Visie - Wij werken competentiegericht; - wij werken systeem- en contextgericht; - wij werken dialoog gestuurd; - wij werken transparant; - wij werken efficiënt en resultaatgericht; - wij vinden het belangrijk dat de verantwoordelijkheid van ouders voor de eigen opvoedingssituatie zoveel als mogelijk wordt gehandhaafd en versterkt. Wij werken in dialoog met ouders. Het belang van de jeugdige staat daarbij voorop; - wij hechten belang aan de tevredenheid van de cliënt; - wij zijn betrokken, betrouwbaar en bekwaam; - wij staan voor een continu proces van kwaliteitsverbetering en er wordt gewerkt met effectieve interventies; - wij werken samen met de ketenpartners in de regio 1

2 Deze kernwaarden, missie en visie worden door medewerkers in de omgang naar cliënten, naar elkaar en naar TriviumLindenhof uitgedragen. Hierbij worden bepaalde gedragingen gewenst, en andere gedragingen ongewenst geacht. Aan gedrag liggen normen en waarden ten grondslag. Elke medewerker heeft eigen normen en waarden en deze kunnen onderling tussen medewerkers variëren. Er zijn echter binnen de Nederlandse samenleving ook algemeen aanvaarde normen, dan wel grondrechten, die ons gedrag bepalen. Binnen TriviumLindenhof zijn de algemene waarden: Respect - Gelijkwaardigheid - Verantwoordelijkheid - Openheid - Zorg 2

3 Hier staat TriviumLindenhof voor! Waarvoor is de gedragscode bedoeld? De gedragscode is een onderdeel van het gedragsprotocol voor medewerkers van TriviumLindenhof. De code is bedoeld om duidelijkheid te geven over gewenst en ongewenst gedrag binnen onze instelling. In de gedragscode wordt beschreven hoe we willen omgaan met cliënten, met elkaar als collega s en met anderen, en met de middelen van TriviumLindenhof. De beschreven omgangsvormen dienen om een veilige, respectvolle en professionele werkomgeving te creëren. De gedragscode vormt onderdeel van de toerusting van medewerkers en helpt bij een plezierige en open werksfeer. Zodoende draagt de gedragscode bij aan de kwaliteit van de hulp die we de cliënten bieden. Hoe kun je de gedragscode gebruiken? De gedragscode is een checklist voor jezelf en voor je collega s Bij het dagelijks werk krijg je te maken met complexe omstandigheden. Dat maakt het vaak lastig om in te schatten welk gedrag gewenst is in welke situatie en waar de grenzen liggen tussen gewenst en ongewenst gedrag. Dit wordt nog eens bemoeilijkt omdat er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen medewerkers en cliënten en zodoende van machtsongelijkheid. Je hebt als medewerker -vaak meer dan je beseft- een voorbeeldfunctie voor de jeugdigen en ouders. Juist dan is het van belang om je bewust te zijn van je gedrag. Je kunt de gedragscode zien als een checklist voor jezelf en je collega s. De gedragscode maakt onze omgangsvormen bespreekbaar Bij TriviumLindenhof hebben we zorg voor elkaar. De medewerkers voor de cliënten, en de medewerkers voor elkaar. Ons uitgangspunt is dat we op een zodanige manier met elkaar omgaan dat ieders krachten versterkt worden. Onze algemene omgangsvormen zijn op diverse plaatsen omschreven en zullen voor velen bekend zijn. Een deel is bijvoorbeeld omschreven in het Burgerlijk Wetboek, een ander deel in de CAO Jeugdzorg, een ander deel in interne notities, zoals bijvoorbeeld Zorgcoördinatie, Cliëntroute en natuurlijk in de hulpverleningsplannen van de cliënten. Ook komen ze aan de orde in het kwaliteitstraject. In de gedragscode worden alle regels duidelijk omschreven en uitgelegd. Zo wordt het gemakkelijker om met elkaar over onze omgangsvormen te praten. De omgangsvormen zijn immers geen statisch gegeven. De gedragscode maakt onze omgangsvormen bespreekbaar. De gedragscode geeft handvatten om open en op een zorgvuldige manier te praten over ons eigen gedrag en dat van anderen Natuurlijk is niet alles in regeltjes te vangen. Er zijn altijd situaties en omstandigheden denkbaar waarvoor de gedragscode geen oplossing biedt. Gelukkig maar, want we dragen flexibiliteit hoog in ons vaandel. De gedragscode geeft echter wel de richting aan en biedt duidelijkheid over situaties waar flexibiliteit niet gepast is. En om hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Openheid is hierbij een voorwaarde. Kijk naar jezelf en naar je collega s en praat op een zorgvuldige manier over het gedrag wat je ziet. Dat wil zeggen in een sfeer van wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Gebruik de gedragscode als een slijpsteen, om jezelf scherp te houden. 3

4 De gedragscode geeft richting aan professioneel en verantwoordelijk handelen Overal waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat is niet erg. Werken met mensen blijft mensenwerk. En van fouten kun je leren. Maar je moet je er wel van bewust zijn dat we werken met cliënten, die in een afhankelijkheidspositie verkeren. Kleine fouten kunnen daarom grote gevolgen hebben. Voor de cliënt, maar ook voor jezelf. De gedragscode geeft aanwijzingen over wat er wordt verwacht, maar geeft ook aan waar grenzen liggen. En welke consequenties het heeft als deze grenzen overschreden worden. Wees daarom alert. Als er iets mis gaat praat er over. Neem je verantwoordelijkheid, vraag om hulp of begeleiding. Wees ook kritisch op elkaar. Praat erover met elkaar. Het melden van gedrag van jezelf of anderen dat in strijd is met de gedragscode is niet oncollegiaal maar een manier om de professionaliteit te vergroten. Het voorkomt dat je bepaalde situaties normaal gaat vinden. Het vergroot de veiligheid en zorgt voor een positieve werkomgeving. De gedragscode is ingedeeld in vier delen: 1. het omgaan met cliënten 2. het omgaan met collega s 3. het omgaan met anderen 4. het omgaan met middelen DEEL 1: OMGANG MET CLIËNTEN Ga respectvol om met cliënten Behandel ouders met respect Hou professionele afstand Handel zonder geweld Seksueel getint gedrag is niet toegestaan Handel volgens het hulpverleningsplan Gebruik geen alcohol of drugs op TriviumLindenhof en gok niet Laat cliënten geen persoonlijke diensten verlenen Leen niets uit, handel niet en geef geen spullen aan cliënten Ga vertrouwelijk om met informatie DEEL 2: OMGANG MET COLLEGA'S Ga respectvol om met collega's Praat mét collega's, niet óver collega's Sta met elkaar voor een positieve en veilige werkomgeving Volg met elkaar de lijn die is afgesproken Ga professioneel om met collega's Accepteer geen seksueel getint gedrag van collega's DEEL 3: OMGANG MET ANDEREN Stel je professioneel op Neem klachten serieus, stel je neutraal op Neem geen persoonlijke geschenken aan 4

5 DEEL 4: OMGANG MET MIDDELEN Neem verantwoordelijkheid voor de eigendommen van TriviumLindenhof Maak geen oneigenlijk gebruik van de eigendommen van TriviumLindenhof Tenslotte: OMGANG MET DE GEDRAGSCODE Handel volgens de gedragscode en verwacht dat ook van je collega's 5

6 OMGANG MET CLIËNTEN GA RESPECTVOL OM MET CLIËNTEN Maak geen onderscheid naar afkomst, achtergrond of persoonlijke eigenschappen Laat cliënten in hun waarde Respect is een begrip dat aan de basis ligt van de kernwaarden van TriviumLindenhof. Respect wil zeggen dat je iemand als persoon in zijn of haar waarde laat. Respect wil zeggen dat je geen waardeoordeel uitspreekt over iemands uiterlijk, iemands afkomst, iemands geaardheid, religie of culturele achtergrond, ook niet bij wijze van grap. Wat voor jou onschuldig lijkt, kan voor de cliënt kwetsend of misplaatst zijn. Iedere cliënt is gelijkwaardig en verdient respect. Dit houdt ook in dat je in gedrag, kleding en handelen zodanig presenteert dat dit past bij een respectvolle benadering van cliënten. Je gaat daarbij niet alleen uit van je eigen (fatsoen)normen, maar houdt rekening met de eigenheid van verschillende cliënten. Je hebt een voorbeeldfunctie naar cliënten wat betreft het uitdragen van respect naar anderen. Respecteer iemands gevoelens of iemands eigenheid. Maak bij conflicten duidelijk dat je iemands gedrag afkeurt, maar niet de persoon. Ook al weet je dat respectloos gedrag de hulpverleningsrelatie verstoort, toch kan je wel eens een verkeerde opmerking ontglippen. Neem dan je verantwoordelijkheid en verontschuldig je meteen. Toon zelfbeheersing bij verbale conflicten. Blijf respectvol, ook als de cliënt gaat schelden of misplaatste opmerkingen maakt. Bedenk dat de relatie ongelijk is. Ook al toont de cliënt geen respect. Jij doet dat wel. Jij bent in functie. BLIJF JE BEWUST VAN DE POSITIE VAN DE OUDERS Ook al neem je soms tijdelijk (een deel van) de zorg voor de jeugdige over, ouders blijven ouders Geef ze niet het gevoel dat je een betere opvoeder bent Zoals eerder vermeld verstaan wij onder cliënten jeugdigen, ouders of gezinnen. In de meeste gevallen hebben we in meer of minder directe zin te maken met ouders. Ouders hebben vaak al veel meegemaakt met hun kind. Probeer je in te leven in hun zienswijze. Op hun manier doen ze hun best en hebben dat ook in het verleden gedaan. Je mag best zeggen dat ook jij soms moeite hebt met het gedrag van hun kind. Je hoeft je niet voor te doen als een betere opvoeder. Soms is het voldoende om te zeggen dat je omdat je niet 24 uur per etmaal werktwat meer afstand kunt nemen. Bespreek met ouders, als hun kind tijdelijk niet bij hen woont, op welke wijze zij de ouderrol naar hun kind kunnen en willen vervullen, denk b.v. aan bezoek aan de dokter, de kapper, activiteiten op school, het kopen van kleding enz. Leg je vragen of twijfels zoveel mogelijk aan hen voor en laat hen het besluit nemen of doe dit in goed overleg. Wees transparant en zorgvuldig in het overleg met en over ouders. Praat naar de jeugdige met respect over zijn/haar ouders. Val de ouders niet af, wek niet de suggestie dat jij beter weet wat goed voor de jeugdige is. Maak de jeugdige duidelijk dat jij zoveel mogelijk samenwerkt met ouders in de zorg naar hem/haar. Neem daarbij de zienswijze van de jeugdige serieus. Ook een jeugdige heeft vaak al veel meegemaakt met zijn of haar ouders. Op deze manier laat je ouders in hun waarde en ga je ook met respect om met de beleving van jeugdigen. Respect hebben wil niet zeggen dat je geen grenzen mag stellen. Daar waar ouders hun opvoedingsverantwoordelijkheid niet (kunnen) nemen en/of de veiligheid van jeugdigen in het geding is, heb je de verantwoordelijkheid dit te signaleren en de benodigde acties te ondernemen. Overleg hierover met je team/leidinggevende en handel volgens gemaakte afspraken. 6

7 zie ook: protocol kindermishandeling/huiselijk geweld HOU PROFESSIONELE AFSTAND Je bent in functie, zorg dat je privé en werk gescheiden houdt Wees ondersteunend en nabij, maar houd altijd je hoofd erbij Je werkt met jeugdigen en ouders, die hulp vragen aan onze instelling en daarmee ook aan jou als medewerker. Hou er rekening mee dat cliënten een afhankelijke positie innemen ten opzichte van jou als medewerker. Sluit daarom geen vriendschappen met cliënten. Je verkeert in een ongelijke positie. Ben je bewust van de signalen die je afgeeft. Met je woorden en gedrag, maar ook bijvoorbeeld met je kleding. Je betrokkenheid bij de cliënt is functioneel. Een meer dan functionele betrokkenheid bij een cliënt kan de hulpverlening schaden. Privérelaties met cliënten zijn daarom niet gewenst; zeker niet tijdens de uitvoering van de hulpverlening, maar ook erna kan dit nog een periode onwenselijk zijn, zeker zolang er sprake is van een mogelijke afhankelijkheidsrelatie. Ben je bewust van de risico s en risicomomenten, die er in de omgang tussen jou en de (ex-)cliënt kunnen optreden. Voorkom dat de scheidslijn onduidelijk wordt en je je op een hellend vlak gaat begeven. Bespreek twijfels met je team. Geef aan als de problematiek van een cliënt je erg raakt of als een jeugdige sterk inspeelt op je gevoelens. Meld het aan je team. Meld het ook als je een cliënt bij de aanvang van de hulp al blijkt te kennen: ook dit heeft invloed op de hulpverleningsrelatie. Het mag niet zo zijn dat de relatie en hulp door het vertrouwelijke karakter van de relatie tussen jou en de cliënt niet meer door je collega s is over te nemen. Ook is het van belang dat er geen geheimen bestaan tussen jou en de cliënt, die jou dan wel de cliënt of anderen schade kunnen berokkenen. Beloof de cliënt nooit absolute geheimhouding. Beloof wel dat je hem of haar op de hoogte houdt van alle stappen die je gaat nemen. Als de cliënt je bijvoorbeeld deelgenoot maakt van een delict dat hij van plan is te gaan plegen, kan je je niet beroepen op je 'Beroepsgeheim. Maar het geldt bijvoorbeeld ook als een kind je meldt dat het seksueel misbruikt wordt. Zorg dat dit ook duidelijk is voor de cliënt en dat je in openheid professioneel kunt handelen. In alle gevallen geldt: werk met je hoofd en hart, maar blijf professioneel. Hierbij bedoelen we dat je altijd bedenkt dat de hulpverlening en de persoon van de cliënt voorop staan, wat je persoonlijke gevoelens ook mogen zijn. Laat je leiden door de gezamenlijk gemaakte hulpverleningsafspraken. Denk altijd na voordat je handelt, en praat erover met je collega s, met je behandelcoördinator of met je regiomanager als je twijfelt over de juistheid van je handelen. Zorg dat je duidelijk en helder bent in je gedrag, zodat wat je doet voor cliënten, maar ook voor je collega s en leidinggevenden duidelijk en helder is. HANDEL ZONDER GEWELD Geweld is onmacht, werkt averechts en is onprofessioneel Onder geweld verstaan we hier psychisch en fysiek geweld, maar ook verwaarlozing. We bedoelen hiermee een groot scala aan gedragingen, die als doel hebben een ander te kwetsen, zoals o.a.: intimideren, kleineren, chanteren, beledigen, bedreigen, treiteren, schelden, vloeken, slaan, schoppen, duwen, trekken van een ander, maar ook het stelselmatig onthouden van aandacht, een aanhoudend patroon van negeren, toegeven aan antipathieën. Naast het feit dat geweld gewoon verboden is, tast het ook je geloofwaardigheid aan. Ook hier geldt weer je voorbeeldfunctie. Als je cliënten voorhoudt dat je conflicten zonder geweld moet oplossen, kun je het je niet veroorloven dit zelf met geweld te doen. Ook fysiek ingrijpen om een conflict te kunnen hanteren is aan regels gebonden en mag nooit verder gaan dan strikt noodzakelijk is. Fysiek ingrijpen is een uiterste middel, en mag alleen als de gebruikelijke hanteringtechnieken niet meer voldoen. Uitgangspunt hierbij is dat het alleen toegestaan is om de veiligheid van de cliënt, andere cliënten of medewerkers te kunnen garanderen, bijvoorbeeld om lichamelijk letsel te voorkomen. 7

8 Gebruik hierbij de vastgestelde technieken (conform training crisissen en incidenten van cursus competentiegericht handelen/training agressieregulatie) en handel volgens gemaakte afspraken en richtlijnen (zie protocol vermoeden van fysiek geweld door medewerker ). Zorg dat je ook in een dergelijke situatie je hoofd erbij houdt. Niemand is perfect. In de praktijk kan het gebeuren dat je bij een conflict je zelfbeheersing dreigt te verliezen. Wees hier alert op, praat erover met je team. Vraag hulp. Voorkom escalatie. Grijp in als je merkt dat een collega zijn of haar zelfbeheersing dreigt te verliezen. Steun je collega, neem het zo nodig over zodat je collega tot rust kan komen. Accepteer ook dat je collega s ingrijpen als het jou een keer mocht overkomen. En als je een keer de fout ingaat neem dan je verantwoordelijkheid. Meld het aan de leidinggevende en bied je verontschuldigingen aan de cliënt aan. Erkennen dat je een fout hebt gemaakt toont respect en herstelt het vertrouwen. Je geeft bovendien aan dat het mogelijk is je te vergissen en dat je fouten kunt corrigeren. SEKSUEEL GETINT GEDRAG IS NIET TOEGESTAAN Ga niet met seksueel getint gedrag in op seksueel getinte toenaderingspogingen van cliënten en neem hiertoe zelf ook geen enkel initiatief Een toenadering wordt als seksueel gedefinieerd als de beweegreden niet pedagogisch van aard is, maar voorkomt uit eigen lustbevrediging. Het gaat hierbij om iedere vorm van seksueel getinte aandacht in verbale, non-verbale, en fysieke zin naar cliënten toe. Het betreft opmerkingen en gebaren van seksuele aard en aanrakingen met een seksuele lading. Het is ongewenst een basisbehoefte op sociaal gebied zowel van jezelf als van je cliënt, (bijvoorbeeld zoeken naar aandacht, bevestiging, macht) door seksueel gedrag te bevredigen. Ook hier geldt weer dat er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie, en dus van machtsongelijkheid. Het aangaan van een seksuele relatie met een cliënt, in welke vorm dan ook, kan zodoende beschouwd worden als seksuele intimidatie dan wel misbruik. Dit geldt zowel binnen als buiten werktijd. Ga bewust om met risicomomenten die zich binnen de opvoedings- en hulpverleningsrelatie kunnen voordoen, praat erover met je team (zie preventief beleid, bij gedragsprotocol). Stel grenzen aan eventueel seksueel getinte toenaderingspogingen. Voor het omgaan met seksueel gedrag tussen jeugdigen onderling wordt verwezen naar de huisregels en het protocol (vermoeden van) seksueel overschrijdend gedrag tussen jeugdigen. Anderzijds is het niet de bedoeling dat seksualiteit in de taboesfeer komt te liggen. Het praten over seksualiteit en het geven van (aanvullende) voorlichting vormt onderdeel van de hulpverlening. HANDEL VOLGENS HET HULPVERLENINGSPLAN Ook als dit niet overeenkomt met je eigen opvattingen Je bent in functie: de cliënt staat centraal Iedere cliënt heeft een hulpverleningsplan, dat in samenspraak met de cliënt is opgesteld. De hulpvraag van de cliënt is hierbij richtinggevend. Deze hulpvraag komt tot stand in dialoog met de cliënt. In die dialoog is er ruimte voor- en wisselwerking tussen de ervaringsdeskundigheid van de cliënt en de professionaliteit van de hulpverlener. In het hulpverleningsplan wordt beschreven waar de cliënt aan gaat werken, wie daarbij betrokken zijn, welke methodieken worden ingezet en hoe. Het kan voorkomen dat het hulpverleningsplan niet helemaal overeenkomt met jouw opvattingen over wat belangrijk is voor deze cliënt. Of dat je je niet kunt vinden in de prioriteiten die de cliënt stelt. Hierbij is het van belang te realiseren dat je in functie bent en dat je je eigen ideeën soms naar achteren moet schuiven. De cliënt staat centraal. Praat er over met je leidinggevende als je persoonlijke opvattingen je belemmeren bij de uitvoering van je functie. 8

9 Zoek samen naar een oplossing. Een ander punt is dat dilemma s bij je kunnen ontstaan, b.v. over veiligheid van jeugdigen, andere gezinsleden, tegenstrijdige belangen van ouders en jeugdigen. Ook al zijn hierover in het hulpverleningsplan geen afspraken, je hebt de verantwoordelijkheid om het te melden aan je leidinggevende wanneer de veiligheid van cliënten in het geding is. Praat hierover. Handel volgens de richtlijnen. (zie protocol kindermishandeling/huiselijk geweld). GEBRUIK GEEN ALCOHOL OF DRUGS BIJ TRIVIUMLINDENHOF EN GOK NIET Je bent in functie, gedraag je verantwoordelijk en professioneel Als je alcohol of drugs gebruikt kun je je werk niet naar behoren doen. Het verandert je gedrag en je beoordelingsvermogen. Je bent niet meer voldoende alert. Je brengt de veiligheid van cliënten en jezelf in gevaar. Stel dat je een conflict krijgt terwijl je onder invloed bent? Stel dat je tijdens een dagje uit of midden in de nacht plotseling met een jeugdige naar een ziekenhuis moet? Alcohol en drugs zijn daarom bij TriviumLindenhof verboden. Als medewerker heb je bovendien een voorbeeldfunctie. Het gebruik van alcohol of drugs ook tijdens feestjes, kampen of uitstapjes- is een onduidelijk signaal naar de cliënten. Om deze reden zijn ook gokken, weddenschappen, kaarten om geld e.d. verboden. Het tast de geloofwaardigheid van je functie aan. Gebruik ook tijdens bereikbaarheidsdiensten geen alcohol of drugs. Beperkte uitzondering wordt gemaakt voor die medewerkers, bij wie, door de aard van hun werkverband, de scheidslijn privéwerk dun is, zoals bijvoorbeeld bij naastwonende mentoren, of bij gezinshuisouders. Maak afspraken over middelengebruik met je leidinggevenden, zodat je handelen transparant blijft. Ook voor deze medewerkers geldt in alle gevallen: neem je verantwoordelijkheid. Onderken de risico s. LAAT CLIËNTEN GEEN PERSOONLIJKE DIENSTEN VERRICHTEN Dit kan worden uitgelegd als voortrekkerij en schept afhankelijkheid Hou professionele afstand Bedenk altijd dat je in functie bent. Het laten doen van een klusje door een jeugdige heeft het gevaar in zich dat je ongelijkheid schept. Ben je hiervan bewust. Waarom laat je de ene jeugdige je auto wassen en de andere niet? Dit kan uitgelegd worden als voortrekkerij. Bovendien kun je hiermee verwachtingen scheppen: voor wat, hoort wat. Afhankelijkheidsrelaties, hoe onbetekenend ze ook lijken, verstoren de hulpverleningsrelatie. De relatie tussen jou en de cliënt kan hierdoor vertroebeld worden. Voorkom dat er een suggestie van partijdigheid ontstaat. Praat erover in het team als je twijfelt waar je de grens moet trekken, maak met elkaar en met je leidinggevende afspraken over specifieke situaties. LEEN NIETS UIT, HANDEL NIET, GEEF GEEN SPULLEN AAN CLIËNTEN De behandelrelatie wordt hierdoor onzuiver Hou professionele afstand Ook het lenen en uitlenen van spullen of het handelen in spullen tast je onafhankelijkheid en onpartijdigheid aan. Hetzelfde geldt voor het geven of ontvangen van spullen. Je zult best wel eens iets thuis hebben dat je niet meer nodig hebt en met de beste bedoelingen wil geven aan een cliënt. Andersom heeft een cliënt misschien net die CD voor je gebrand, waarvan hij weet dat jij die graag wil. Naast het feit dat het de behandelrelatie onzuiver maakt, zijn er ook praktische bezwaren. Stel, je leent iets aan een cliënt en je krijgt het niet terug, of je verkoopt iets en het deugt niet. Of je geeft iets aan een cliënt, maar de cliënt vindt net die kleur niet mooi en durft het niet te zeggen, omdat hij het immers van jou gekregen heeft. 9

10 Of jij bent altijd degene die spullen geeft aan de groep, en daardoor een veel populairdere medewerker dan je collega s die dit niet doen? Hoewel de situaties onbetekenend en onschuldig lijken, geldt ook hier weer dat het handelen, lenen en geven/ontvangen tussen ongelijke partners problemen kan opleveren. Ook hiervoor geldt wederom: ben je hiervan bewust, overleg bij twijfel met je team/leidinggevende. Mocht zich toch een situatie voordoen waarbij bijvoorbeeld spullen door derden gegeven worden, dan kan ervoor gekozen worden deze aan te nemen zonder bekendheid te geven omtrent de herkomst. De gever blijft zo anoniem. GA VERTROUWELIJK OM MET INFORMATIE Bescherm de privacy van jeugdigen, van collega s en van de organisatie De cliënten van TriviumLindenhof hebben recht op bescherming van hun privacy. Ze moeten er op kunnen vertrouwen dat de details van hun omstandigheden alleen bekend zijn aan de mensen die het rechtstreeks aangaat. Voor het verstrekken van gegevens aan anderen dan de direct betrokken hulpverleners wordt altijd schriftelijke toestemming aan de cliënten gevraagd. TriviumLindenhof heeft een apart protocol Privacyprotocol. Wees voorzichtig met dingen die je bijvoorbeeld thuis of met vrienden bespreekt. Denk ook aan zaken als scripties, colleges of schoolpresentaties. Noem in ieder geval nooit namen. De informatie die je beroepshalve moet weten over cliënten kan je soms erg belasten of dwars zitten. Praat hier dan over met collega s, stoom afblazen doe je zoveel mogelijk op je werk. Neem er de tijd voor om afzonderlijk je verhaal kwijt te kunnen. Als je over deze zaken praat in je thuissituatie, vertel er dan bij dat het om vertrouwelijke informatie gaat en noem ook dan geen namen. 10

11 OMGANG MET COLLEGA'S GA RESPECTVOL OM MET COLLEGA'S Wees eerlijk, open, betrouwbaar en zorgvuldig Laat mensen in hun waarde Ga uit van hun krachten Wat voor cliënten geldt, geldt ook voor de collega s met wie je werkt. Iedereen heeft recht op respect. Behandel je collega s zoals je zelf behandeld wilt worden. De kern van een goede samenwerking vormt wederzijds respect, op basis van gelijkwaardigheid. Dat houdt in dat je open en eerlijk bent naar elkaar, op een zorgvuldige manier. Positief, betrokken en betrouwbaar omgaan met je collega s heeft bovendien een voorbeeldfunctie voor de cliënten: je laat zien hoe je op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. PRAAT MÉT COLLEGA'S, NIET ÓVER COLLEGA'S Zorg samen voor een open en eerlijk werkklimaat Waar mensen samenwerken, wordt er gepraat. Mét elkaar, maar ook wel óver elkaar. Er kan in positieve zin gepraat worden, maar het praten over elkaar kan ook neigen naar roddelen. Ben je er van bewust dat het praten over anderen onrust kan geven en zelfs kan leiden tot stemmingmakerij. Kleine voorvallen kunnen buiten proportie worden getrokken en verhalen kunnen gaan rondzingen zonder dat nog duidelijk is wat er nu van waar is. Spreek je collega rechtstreeks aan als je iets over zijn/haar gedrag of werkwijze wilt zeggen. Zo creëer je een open en eerlijk werkklimaat. En op die manier zorg je dat de mensen waarmee je werkt de cliënten én de collega s- zich veilig voelen in je omgeving. STA MET ELKAAR VOOR EEN POSITIEVE EN VEILIGE WERKOMGEVING Door het creëren van een goede sfeer in de onderlinge samenwerking zorg je voor een veilige en positieve werkomgeving Uiteindelijk is alles wat je doet tijdens het uitoefenen van je functie gericht op de hulp aan de cliënten. Met elkaar draag je de verantwoording voor een positief en veilig klimaat. Daarom is het van belang dat je zorgt voor een goede werksfeer. Dat kun je doen door elkaars krachten te versterken en aanvullend te zijn. Door betrokkenheid naar elkaar te tonen en onderling je waardering uit te spreken. Iedereen vindt het prettig om een compliment te krijgen. Een positief klimaat creëer je ook door open te staan voor elkaars standpunten en ideeën en hier respect voor te hebben, ook als je het niet met elkaar eens bent. Door elkaar te bevragen en te luisteren naar elkaar kan er meer begrip ontstaan voor de zienswijze van de ander. Dit kan leiden tot nieuwe gezichtspunten. Blijf in ieder geval met elkaar in gesprek, sta open voor feedback en geef zelf ook feedback, op zo n manier dat je collega er verder mee kan. Dat houdt in dat je feedback opbouwend is en gericht op iemands gedrag of werkwijze, niet op iemands persoon. Als er een verschil in visie ontstaat dat belemmerend werkt voor de uitvoering van je functie, stap dan, zo mogelijk samen met je collega, naar je leidinggevende. Zorg in ieder geval dat je collega ervan op de hoogte is dat je je leidinggevende op de hoogte stelt van jullie verschil in visie. Maak met elkaar een plan om verder te kunnen. 11

12 VOLG MET ELKAAR DE LIJN DIE IS AFGESPROKEN Sta met elkaar voor de afspraken Of je je werk nu in teamverband of individueel uitvoert, je maakt deel uit van een groter geheel: de locatie, de module, TriviumLindenhof. Samen sta je voor de kernwaarden van TriviumLindenhof en draag je de algehele visie mee uit. Dat houdt in dat je loyaal bent aan gemaakte afspraken en de gezamenlijk ingeslagen weg volgt. Kritische betrokkenheid is welkom en houdt eenieder scherp, mits dit op opbouwende wijze gebeurt en het gesprek open blijft. Maak daarvoor gebruik via de geëigende kanalen (team, leidinggevenden, forum op LINK). GA PROFESSIONEEL OM MET COLLEGA'S Je bent op de eerste plaats collega s Neem je professionele verantwoordelijkheid Werk is werk en privé is privé. Maar soms lopen die twee dingen in elkaar over. Dat is geen probleem, als je er maar duidelijk over bent en je verantwoordelijkheid neemt. Samenwerking met collega s heeft op de eerste plaats een functioneel karakter: samen sta je voor de uitvoering van je functie. De cliënt en de uitvoering van het werk, staan hierbij centraal. Een persoonlijke relatie vriendschap, een liefdesrelatie- met een collega kan effect hebben op je werk. Het kan bijvoorbeeld lastiger zijn een collega feedback te geven als die collega toevallig ook je partner is of een goede vriend. Het meenemen van privézaken naar je werk is soms onvermijdelijk. Het is jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat dit de werkuitvoering niet benadeelt of dat je een onevenredig aandeel van de tijd van je collega s in beslag neemt voor jouw privézaken. Het is belangrijk open te zijn over persoonlijke relaties naar andere collega s en leidinggevenden, zodat er rekening mee gehouden kan worden bij de indeling van de werkzaamheden. Praat erover met directe collega s en leidinggevenden wanneer je persoonlijke relatie van invloed is op je relatie als collega s of als privézaken je te zeer belasten om je werk goed te kunnen doen. Zoek samen naar een oplossing. TOLEREER GEEN SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK Accepteer geen seksueel gedrag van collega's Dergelijk gedrag wordt niet getolereerd Vertoon geen seksueel gedrag en accepteer het ook niet van je collega s. Het gaat hierbij om opmerkingen en gebaren van seksuele aard en aanrakingen met een seksuele lading. Dergelijk gedrag is niet alleen naar cliënten, maar ook naar collega s niet toegestaan. Ook al is er tussen collega s veelal sprake van een gelijkwaardige relatie, het gedrag is intimiderend en getuigt niet van wederzijds respect. Spreek je collega er op aan en accepteer dat collega s jou er op aanspreken. Indien aanspreken niet helpt, meld dan zo mogelijk aan je collega dat je het de betrokken leidinggevende (regiomanager of directeur) vertelt. PERSONEELSVERTROUWENSPERSOON TriviumLindenof heeft een Personeelsvertrouwenspersoon. In het Kwaliteitshandboek staat beschreven voor welke zaken je haar kunt benaderen en wat je van haar mag verwachten. 12

13 OMGANG MET ANDEREN STEL JE PROFESSIONEEL OP Je wordt benaderd in je functie, je bent het visitekaartje van TriviumLindenhof Behandel mensen die van buitenaf komen ouders, gezinsvoogden, casemanagers, leerkrachten, andere bezoekers- altijd netjes en correct. Het zijn je gasten. Ben je ervan bewust dat je de organisatie vertegenwoordigt. Wees gastvrij: zorg dat mensen zich welkom voelen. Maak het ze gemakkelijk en laat ze niet aan hun lot over. Wees voorkomend, het vergemakkelijkt de sociale omgang. NEEM KLACHTEN SERIEUS, STEL JE NEUTRAAL OP Val niemand af, blijf positief, geef aan waar betrokkenen met hun klacht heen kunnen Sommige ouders, leerkrachten, gezinsvoogden en andere betrokkenen bij de hulpverlening hebben klachten over elkaar of over eerdere hulpverleners. Neem de klachten serieus. Stel je daarbij neutraal op. Geef aan dat je het vervelend vindt dat ze negatieve ervaringen hebben opgedaan in het verleden, of dat ook nu de relatie met een andere hulpverlener niet naar hun zin verloopt. Als het gaat om zaken in het verleden, leg dan de nadruk op het nu. Geef aan dat je je gaat inzetten om een positieve nieuwe start met je cliënt(en) te maken. Als het gaat om zaken die in het heden spelen en die belastend zijn voor de betrokkenen, wijs ze er dan op hun klacht met de desbetreffende persoon of instantie te bespreken. Wijs ze tevens op bestaande klachtenregelingen. Het kan ook zijn, dat je de klacht van b.v. de cliënt naar een bepaalde hulpverlener of een collega, herkent. Blijf ook dan in contact met de cliënt neutraal. Bespreek je klacht met betrokkene. Schakel zo nodig leidinggevenden in als je er met elkaar niet uitkomt. Ook is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een klachtenregeling. Deze zelfde route geldt ook als je, los van wat de cliënt aangeeft, zelf een klacht hebt over een andere hulpverlener. NEEM GEEN PERSOONLIJKE GESCHENKEN AAN Vermijd onduidelijkheid Het kan zijn dat ouders of betrokkenen hun dankbaarheid willen tonen door je iets te geven. Neem als individueel medewerker geen persoonlijke geschenken aan. Maak duidelijk dat de zorg die je hebt gegeven vanzelf spreekt en bij je werk hoort. Geef aan dat je werk gemeenschappelijk is en dat je een eventueel geschenk graag wilt delen met collega s. Overleg bij twijfel met je team en/of leidinggevende. Als cliënten iets voor de groep of stichting willen doen (tot 50 euro) overleg dan altijd met je leidinggevende. Deze beslist of het kan worden geaccepteerd. Over grotere cadeaus of schenkingen overlegt de leidinggevende altijd met de Raad van Bestuur. OMGANG MET MIDDELEN NEEM VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EIGENDOMMEN VAN TRIVIUMLINDENHOF Ga respectvol om met gebouwen, vervoersmiddelen, computers en dergelijke 13

14 Spullen zijn nooit van niemand. Materiaal waarmee we allemaal werken is van ons allemaal. Niemand werkt graag in een rommelige of verwaarloosde omgeving. Het is niet professioneel en werkt fouten in de hand. Neem daarom verantwoordelijkheid voor je werkomgeving. Gebruik materiaal dat niet van jezelf is met aandacht. Ruim de spullen die je gebruikt op en zorg dat ze in goede staat blijven. Meld schade aan je leidinggevende of aan het betreffende aanspreekpunt. MAAK GEEN ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN DE EIGENDOMMEN VAN TRIVIUMLINDENHOF Aarzel je over privégebruik, overleg dan met je leidinggevende Middelen die door TriviumLindenhof aan de medewerkers beschikbaar worden gesteld zijn op de eerste plaats voor professioneel gebruik. Middelen en goederen die aan cliënten beschikbaar worden gesteld dienen een therapeutisch doel en mogen niet voor iets anders worden gebruikt (b.v. het uitlenen van een gezelschapsspelletje of een boek). Dit geldt ook voor het gebruik van telefoon, en internet: alleen zakelijk gebruik is in principe toegestaan. Twijfel je, overleg dan zo mogelijk eerst met je leidinggevende. OMGANG MET DE GEDRAGSCODE HANDEL VOLGENS DE GEDRAGSCODE EN VERWACHT DAT OOK VAN JE COLLEGA'S De gedragscode biedt steun en duidelijke richtlijnen voor het handelen Neem hierin je verantwoordelijkheid De gedragscode geeft duidelijke omgangsregels die voor iedereen gelden die werkzaam is bij TriviumLindenhof. De regels zijn bedoeld om je richtlijnen te bieden in het handelen naar cliënten, naar collega s, naar anderen en naar de middelen van TriviumLindenhof. In die zin biedt de gedragscode steun en duidelijkheid. Niet alleen in wat er van je verwacht wordt, maar ook in waar de grenzen liggen van wat wel en wat niet toelaatbaar wordt geacht. Elke medewerker krijgt de gedragscode bij zijn aanstelling uitgereikt. Er wordt van je verwacht dat je op de hoogte bent van de omgangsregels en dat je je gedrag hieraan toetst en samen met je collega s bespreekt. Deze regels zijn namelijk niet vrijblijvend: we staan hier met zijn allen voor. Ongewenst gedrag heeft gevolgen voor cliënten, voor collega s, voor jezelf, voor anderen en voor TriviumLindenhof. Het kan niet getolereerd worden. Elke medewerker heeft daarom de verantwoordelijkheid om ongewenst gedrag aan de betrokken leidinggevende te melden. Het melden van gedrag dat in strijd is met de gedragscode is niet oncollegiaal, maar een manier om de gezamenlijke professionaliteit te vergroten. 14

gedragscode TriviumLindenhof

gedragscode TriviumLindenhof gedragscode TriviumLindenhof Inhoud Introductie Een nieuwe gedragscode! I Waar staan we voor bij TriviumLindenhof? Waarvoor is de gedragscode bedoeld? Hoe kun je de gedragscode gebruiken? I II II Gedragscode

Nadere informatie

Gedragscode jongerenwerkers Amsterdam

Gedragscode jongerenwerkers Amsterdam Gedragscode jongerenwerkers Amsterdam De volgende organisaties verbinden zich aan de gedragscode: Combiwel / Dynamo / IJsterk / Impuls / Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam / Stichting DOCK / Stichting Streetcornerwork

Nadere informatie

Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels

Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels Iedereen die Muziekvereniging Soli bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels

Nadere informatie

Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College

Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College Het Maaswaal College heeft als motto samen maken we school. De school wil onderwijs verzorgen dat voldoet aan de eisen van deze tijd en daarvoor

Nadere informatie

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Beste vrijwilliger van Netwerk Gewoon Samen, Netwerk Gewoon Samen heeft

Nadere informatie

Veiligheid van kinderen preventie seksueel misbruik

Veiligheid van kinderen preventie seksueel misbruik Veiligheid van kinderen preventie seksueel misbruik Even voorstellen Marijke Lammers, MOVISIE Adviseur, trainer en auteur bejegeningsvraagstukken en preventie & aanpak seksueel en huiselijk geweld. Veel

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers de regels, de toelichting, de actie bij overtreding juni 2010 Bergen op Zoom, juni 2010 Het Lievensberg ziekenhuis wil graag een gastvrij ziekenhuis voor zijn patiënten

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen.

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen. Gedragscode Talis De gedragscode Talis bevat informatie over de algemene werkafspraken die gelden in het kader van integriteit. Algemeen: - Het beleid van Talis dragen wij eenduidig uit. - Wij erkennen

Nadere informatie

Protocol. Pestprotocol

Protocol. Pestprotocol Pestprotocol Algemeen Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Gedragscode Martini Ziekenhuis

Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Het Martini Ziekenhuis, dat zijn wij. Een dienstverlenende instelling die als speerpunt gastvrijheid heeft en waar mensen centraal staan. Samen

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

CHRISTELIJKE GYMNASTIEKVERENIGING EXCELSIOR - ROZENBURG. Gedragsregels C.G.V. Excelsior Rozenburg

CHRISTELIJKE GYMNASTIEKVERENIGING EXCELSIOR - ROZENBURG. Gedragsregels C.G.V. Excelsior Rozenburg CHRISTELIJKE GYMNASTIEKVERENIGING EXCELSIOR - ROZENBURG Gedragsregels C.G.V. Excelsior Rozenburg februari 2017 1. De sporter: IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel,

Nadere informatie

Gedragscode. Integriteit. De Forensische Zorgspecialisten

Gedragscode. Integriteit. De Forensische Zorgspecialisten Gedragscode Integriteit De Forensische Zorgspecialisten 16 September 2014 Inhoudsopgave Pagina * Inleiding 2 * Voor wie? 2 * Welke situaties? 2 * Meldplicht 3 * Privérelaties met patiënten/cliënten 3 *

Nadere informatie

Solidariteit DE KERNWAARDEN

Solidariteit DE KERNWAARDEN Integer gedrag Samen zorgen voor een prettig woon-, werk- en leefklimaat Openheid, respect en eerlijkheid voor goede zorg Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé is een sociale organisatie waar mensen met

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest PESTPROTOCOL De Vogels We willen graag dat alle kinderen op De Vogels zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

Nadere informatie

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen richt zich op vier hoofdgebieden: 1 Verdeling van schaars goed Hoe gaan we om met de verdeling van huur- en koopwoningen? 2 Zakelijk

Nadere informatie

De omgangsregels worden niet ondertekend, maar gelden als algemene huisregels van de organisatie voor zowel gasten, vrijwilligers als medewerkers.

De omgangsregels worden niet ondertekend, maar gelden als algemene huisregels van de organisatie voor zowel gasten, vrijwilligers als medewerkers. Huishoudelijk reglement Resto VanHarte In het huishoudelijk reglement staan de omgangsregels, de gedragscode en het meldprotocol voor alle Resto VanHarte locaties. De omgangsregels worden niet ondertekend,

Nadere informatie

G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S

G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S Hoe gaan we om met onze klant en met elkaar? U als medewerker draagt bij aan het professionele en klantgerichte karakter van het ziekenhuis.

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Preventie ongewenst gedrag vrijwilligers Gilde De Ronde Venen

Gedragsprotocol. Preventie ongewenst gedrag vrijwilligers Gilde De Ronde Venen Gedragsprotocol Preventie ongewenst gedrag vrijwilligers Gilde De Ronde Venen Inhoud 1. Doel en opbouw... 3 Doel van het document... 3 Opbouw van het document... 3 Bereik van het document... 3 Gebruikte

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Over een relatie met een (ex-)zorgvrager. Aanvulling bij Omgaan met aspecten van seksualiteit tijdens de beroepsuitoefening

Over een relatie met een (ex-)zorgvrager. Aanvulling bij Omgaan met aspecten van seksualiteit tijdens de beroepsuitoefening Over een relatie met een (ex-)zorgvrager Aanvulling bij Omgaan met aspecten van seksualiteit tijdens de beroepsuitoefening 1 Inleiding In 2011 heeft de V&VN Commissie Ethiek de notitie Omgaan met aspecten

Nadere informatie

Gedragscode Bernardusschool Den Haag

Gedragscode Bernardusschool Den Haag Gedragscode Bernardusschool Den Haag Ruychrocklaan 340 2597 EE Den Haag Wat is een gedragscode? Een belangrijk onderdeel van veiligheidsbeleid is het opstellen van regels voor het sociale verkeer op school.

Nadere informatie

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest.

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest. PESTPROTOCOL Pesten komt helaas op iedere school voor> Het is een probleem dat we onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. De manier waarop dat gebeurt, wordt beschreven in dit protocol. Het

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE)

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) Inhoud Algemeen 2 Seksuele intimidatie 4 Agressie en

Nadere informatie

Pestbeleid op school

Pestbeleid op school Pestbeleid op school Pesten wordt niet aangepakt en opgelost door projecten. Het vereist attitudeverandering. Een zaligmakende oplossing voor pestproblemen bestaat helaas niet. Bob van der Meer Natuurlijk

Nadere informatie

Alle kinderen mogen zich in onze vereniging veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen mogen zich in onze vereniging veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pestprotocol. Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in onze vereniging veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers en cliënten

Gedragscode medewerkers en cliënten Gedragscode medewerkers en cliënten 2014 1/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Samenvatting gedragscode... 4 4. Gedragscode medewerkers stichting Zorg Almere... 5 - clientgerichtheid....5

Nadere informatie

GEDRAGSCODE NICOLAASSCHOOL TE ZANDVOORT

GEDRAGSCODE NICOLAASSCHOOL TE ZANDVOORT GEDRAGSCODE NICOLAASSCHOOL TE ZANDVOORT Achtergrond en doelstellingen Zoals in de visie op onderwijs van de Nicolaasschool staat aangegeven, vinden we het heel belangrijk om op school een pedagogisch klimaat

Nadere informatie

De schade die seksueel misbruik aanricht, is groot.

De schade die seksueel misbruik aanricht, is groot. S.V. Excelsior organiseert al jaren activiteiten voor jongeren. Plezier van het kind staat centraal. De begeleiders, veelal vrijwilligers, zetten zich iedere keer weer in om leuke en uitdagende activiteiten

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE 01-06-2014

GEDRAGSCODE 01-06-2014 GEDRAGSCODE 01-06-2014 Auteur: Erik Los Samenvatting:Om leidraad te geven aan het handelen als professionele medewerker is een gedragscode opgesteld Eerste controledatum:01-06-2015 Controle frequentie:

Nadere informatie

Algemeen directeur Directeur sociale zaken

Algemeen directeur Directeur sociale zaken VOORWOORD Wanneer je aan je collega s zou vragen waarom zij naar het werk gaan, dan geven zij vast verschillende antwoorden. De één wil bijvoorbeeld veel geld verdienen, terwijl de ander het juist belangrijk

Nadere informatie

Toolboxmeeting Agressie & Geweld

Toolboxmeeting Agressie & Geweld Agressie en geweld, seksuele intimidatie en pesten op het werk vormen een aanzienlijk probleem. Uit onderzoek blijkt dat het ziekteverzuim onder slachtoffers van seksuele intimidatie en agressie en geweld

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. Inleiding

GEDRAGSCODE. Inleiding GEDRAGSCODE Inleiding De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs (DHS), is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om

Nadere informatie

Het Knaapengevoel. Vooraf

Het Knaapengevoel. Vooraf Het Knaapengevoel Vooraf Zo gaan we met elkaar om! Leg het maar eens uit: het Knaapen-gevoel. Als werknemers van KnaapenGroep weten we onbewust wat ermee bedoeld wordt en gedragen we ons ernaar. Maar hoe

Nadere informatie

Aan de slag blijven. Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud

Aan de slag blijven. Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud Jezelf presenteren De medewerker moet zichzelf goed presenteren. Bijvoorbeeld door er schoon en verzorgd uit te zien. Zo laat hij/zij een goede indruk

Nadere informatie

Notitie. Vermoeden seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik

Notitie. Vermoeden seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik Notitie Vermoeden seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik Inhoud 1. Definitie van vermoeden seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik 2. Seksueel misbruik: achtergrondinformatie

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Persoonlijk Plan Aandachtspunten omgangsvormen, verzorging, lichaamsbeleving, weerbaarheid relaties en seksualiteit

Persoonlijk Plan Aandachtspunten omgangsvormen, verzorging, lichaamsbeleving, weerbaarheid relaties en seksualiteit Persoonlijk Plan Aandachtspunten omgangsvormen, verzorging, lichaamsbeleving, weerbaarheid relaties en seksualiteit Het is belangrijk dat de begeleiding rond omgangsvormen, weerbaarheid en seksualiteit

Nadere informatie

Algemene huisregels Rijnstate

Algemene huisregels Rijnstate Algemene huisregels Rijnstate Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Inleiding Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in ons ziekenhuis. Een prettige omgeving

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

CB13.099 Integriteitscode Aventus PvB 24-07-2013 versie 2.0, vastgesteld CvB 24-09-2013 vervangt CB07.311 INTEGRITEITSCODE AVENTUS

CB13.099 Integriteitscode Aventus PvB 24-07-2013 versie 2.0, vastgesteld CvB 24-09-2013 vervangt CB07.311 INTEGRITEITSCODE AVENTUS CB13.099 Integriteitscode Aventus PvB 24-07-2013 versie 2.0, vastgesteld CvB 24-09-2013 vervangt CB07.311 INTEGRITEITSCODE AVENTUS Document historie Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Gedragscode. Sterk in Werk. Datum: 24 oktober 2011 Opsteller: Edith Snel i.s.m. Paul van Alphen Vastgesteld:

Gedragscode. Sterk in Werk. Datum: 24 oktober 2011 Opsteller: Edith Snel i.s.m. Paul van Alphen Vastgesteld: Gedragscode Sterk in Werk Datum: 24 oktober 2011 Opsteller: Edith Snel i.s.m. Paul van Alphen Vastgesteld: 1. Inleiding Binnen Sterk in Werk verrichten we mensenwerk; de medewerkers leveren een belangrijke

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding. Algemene omgangsregels: aandacht, respect, samen. Algemene gedragsregels. Regels voor de leerlingen

Inhoud: Inleiding. Algemene omgangsregels: aandacht, respect, samen. Algemene gedragsregels. Regels voor de leerlingen Gedragsprotocol Inhoud: Inleiding Algemene omgangsregels: aandacht, respect, samen Algemene gedragsregels Regels voor de leerlingen Regels voor leerkrachten en ondersteunend personeel Stappen bij storend

Nadere informatie

Torion Gedragscode. Aanvulling Omgangsregels INHOUD. 1. Inleiding. 2. Werkingssfeer. 3. Algemene gedragsnormen. 4. De omgang met klanten en anderen

Torion Gedragscode. Aanvulling Omgangsregels INHOUD. 1. Inleiding. 2. Werkingssfeer. 3. Algemene gedragsnormen. 4. De omgang met klanten en anderen Torion Gedragscode Aanvulling Omgangsregels INHOUD 1. Inleiding 2. Werkingssfeer 3. Algemene gedragsnormen 4. De omgang met klanten en anderen 5. De werkrelatie 6. Samengevat Gedragscode Torion, aanvulling

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl PESTPROTOCOL DE BOOG Pestprotocol De Boog Dit pestprotocol heeft als doel voor De Boog: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

uw bedrijf een plek waar zij lekker kunnen ontspannen de recreatiebranche omdat zij willen werken in een

uw bedrijf een plek waar zij lekker kunnen ontspannen de recreatiebranche omdat zij willen werken in een De branche verblijfsrecreatie en zwembaden is erop gericht mensen een plezierige tijd te bezorgen. Voor recreanten is uw bedrijf een plek waar zij lekker kunnen ontspannen en genieten van hun vrije tijd.

Nadere informatie

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Samenvatting, informatie en verwijzingen

Samenvatting, informatie en verwijzingen HAND-OUT Samenvatting, informatie en verwijzingen In deze handout vatten we de belangrijkste informatie uit de bijeenkomst over veilig jeugdwerk samen. Deze handout is niet uitputtend en in veel gevallen

Nadere informatie

dragscode Gedra Gedrags code scode Gedragscode Ged Gedragscode Ge DSW Gedragscode Gedragscod

dragscode Gedra Gedrags code scode Gedragscode Ged Gedragscode Ge DSW Gedragscode Gedragscod Gedragscode Ge scode Gedragscode Gedrag DSW Gedragscode Gedragscod dragscode Gedra scode Gedragscode Ged Gedragscode Ge Gedrags scode Gedragscode Gedrag D i e n s t S o c i a l e We r k v o o r z i e n

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

doen gedragsregels van PSW

doen gedragsregels van PSW doen laten gedragsregels van PSW Inhoud1. Inleiding 2. De Taak 3. Gedragsregels 4. Werken met dit boekje 1 1. Inleiding Algemeen Werken bij PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg betekent

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

Seksuele intimidatie in de sport

Seksuele intimidatie in de sport Informatie voor ouders Seksuele intimidatie in de sport Wat is het? Hoe herkent u het? Wat kunt u doen? Ze ging met plezier naar de trainingen en kwam altijd enthousiast thuis. Ineens wilde ze niet meer.

Nadere informatie

Voorbeeld meldprotocol. Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk

Voorbeeld meldprotocol. Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk Voorbeeld meldprotocol Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk Voorbeeld Meldprotocol Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel

Nadere informatie

Goed met elkaar omgaan en Huisregels

Goed met elkaar omgaan en Huisregels Goed met elkaar omgaan en Huisregels Gedragscode en Huisregels cliënten eenvoudige versie Cliënten en begeleiders moeten goed met elkaar omgaan. ASVZ wil graag: Bij ASVZ willen we jouw leven zo prettig

Nadere informatie

De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden

De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden In het onderstaande kader staan de gedragsregels in het kort samengevat en omschreven. Op de volgende pagina s staan de regels een voor

Nadere informatie

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers De Sint Maartenskliniek verwacht van u dat u zich gedraagt als gast en dat u respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Behandel de ander zoals u zelf behandeld

Nadere informatie

Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken. 1. Inleiding Deze gedragscode is opgesteld op verzoek van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit Gedragscode Medewerkers Pagina 1 van 6 Gedragscode Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie onze organisatie diensten verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers

Nadere informatie

Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014

Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014 Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014 Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordiging van de school en de ouders waarin is vastgelegd dat we pestgedrag op school

Nadere informatie

ZGT Gedragscode. ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo zgt.nl

ZGT Gedragscode. ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo zgt.nl ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo zgt.nl ZGT Gedragscode 2 In goede handen ZGT hecht aan een goede sfeer waarin medewerkers, patiënten en bezoekers tot hun recht komen. In de dagelijkse omgang

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT Integriteitcode bij Zeeuwland Samen werken aan integriteit! Integriteit gaat over hoe wij ons gedragen. Naar klanten, leveranciers, collega s en anderen die we tegen komen

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Gedragscode Welzijn Lelystad

Gedragscode Welzijn Lelystad Missie Welzijn Lelystad richt zich op alle Lelystedelingen en zet zich in om de betrokkenheid van mensen met elkaar te versterken. Actieve deelname aan de samenleving moet voor ieder mogelijk zijn door

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Een fijne en veilige omgeving!

Een fijne en veilige omgeving! SSV moet een fijne en veilige omgeving zijn voor iedereen. Toch kan het voorkomen dat leden stoppen met sporten omdat ze het niet naar hun zin hebben. Soms wordt daarbij aangegeven dat er ongepast over

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5

INHOUDSOPGAVE: 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5 Agressieprotocol Omnia Wonen INHOUDSOPGAVE: Hfd.stuk Paginanr. 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5 2 1. VOORWOORD Van tijd tot tijd is

Nadere informatie

Agressie, geweld en ongewenst gedrag

Agressie, geweld en ongewenst gedrag Agressie, geweld en ongewenst gedrag Inleiding Iedereen heeft belang bij een goede behandel- en leefsfeer. Voorwaarde voor een goede behandelsfeer is de bejegening. Revant heeft daarom een beleidsnotitie

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Prinses Marijke

Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen

Nadere informatie

ROC Ter AA. Integriteitscode

ROC Ter AA. Integriteitscode ROC Ter AA Integriteitscode 1 COLOFON Versie 20150210.1.CVB.DEF Geldig tot 20190101 Auteur Antoinette Knoet, College van Bestuur Soort document beleidsdocument Datum vaststelling 1-1-2015 Datum plaatsing

Nadere informatie

Gedragscode. Toepassing door:

Gedragscode. Toepassing door: Parochiebureau: Dorpsstraat 26 2712 AL Zoetermeer Telefoon: 079 316 30 Gedragscode Toepassing door: alle beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires die werkzaamheden en activiteiten verrichten binnen

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Dit pestprotocol heeft als doel: Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het team van

Nadere informatie

Het algemene uitgangspunt van de school is regel 8: - Iedereen moet zich veilig voelen op school

Het algemene uitgangspunt van de school is regel 8: - Iedereen moet zich veilig voelen op school 1. Doe niets bij een ander wat die ander niet prettig vindt. 2. Kom niet aan een ander of aan andermans spullen als die ander dat niet wil. 3. Als je kwaad bent, ga niet slaan, schoppen (je komt niet aan

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

Om pesten zoveel mogelijk te voorkomen werken we er bij Olympia aan dat kinderen mede verantwoordelijk worden gemaakt voor de sfeer in het team.

Om pesten zoveel mogelijk te voorkomen werken we er bij Olympia aan dat kinderen mede verantwoordelijk worden gemaakt voor de sfeer in het team. Pesten is niet cool! Pesten komt helaas op iedere voetbalvereniging voor, dus ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze vereniging serieus aanpakken. Doel Dit protocol heeft als

Nadere informatie

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk.

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk. Antipest protocol Inleiding Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen op zorgvuldige manier met andere leerlingen omgaan, op zorgvuldige manier met materialen omgaan en dat zij zich binnen

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren!

Zo zijn onze manieren! Concept Gedragsprotocol PCBS de Rank, Rozenburg Zo zijn onze manieren! Inleiding Gezond gedrag is een goede zaak! PCBS de Rank wil een veilige leeromgeving zijn, waarin het unieke van ieder kind uitgangspunt

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Odyssee

Gedragscode Basisschool de Odyssee Gedragscode Basisschool de Odyssee 1 Zo gedragen wij ons op de Odyssee Wij zorgen ervoor dat: * Iedereen zich veilig voelt. * Iedereen mee mag doen. * Iedereen erbij hoort. * Iedereen zorgvuldig met elkaars

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie