STICHTING BIJENPARK AMSTERDAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING BIJENPARK AMSTERDAM"

Transcriptie

1 STICHTING BIJENPARK AMSTERDAM Voorjaarsbrief 2011 DE LENTE. Zaterdag gaat zij beginnen; de Lente, zaterdag de 19 e maart. Althans zo verzekerde ons Erwin Krol. Na een lange, lange winter is iedere dag met een beetje zonneschijn, met een temperatuur boven de tien graden, met getjilp en gefluit van aanstaande vader- en moedervogels toch een zelf benoemde lentedag. Gorter mag dan bladzijdenlang de Mei hebben bezongen, wij doen het eerste met maart en dan nog april. Alles bot alweer uit, er wordt door grote en kleine gevleugelden met takjes, pluisjes, mosjes en wat dies meer zij gesleept. Kieviten scheren over het grasland en in de tuinen kunnen we gerust het bijvoederen staken. Kan het water er al weer op? Op eigen risico dan en goed de voorspellingen in de gaten houden; wakend voor onverhoopte, maar plots optredende nachtelijke vorst. Het zal toch wel meevallen. Er zal deze maand nog wel met staarten worden geroerd of -volgende maand- een eigen willetje worden doorgezet. De lente laat zich niet tegenhouden, ook niet door de winter. Dus de laarzen kunnen weer worden uitgeschud zodat de opgehoopte muizenkeutels niet aan de sokken blijven kleven, het tuingereedschap geslepen en ontroest, de piepende kruiwagenwielen gesmeerd en dan staan wij weer gereed voor een nieuw tuinseizoen waarin het bestuur u alle goeds wenst en vooral ook veel groei- en bloeiplezier. (En vergeet niet ook regelmatig te genieten na gedane arbeid. Een kopje thee of koffie, of iets sterkers met de buren, een goed boek of een middagdutje in de schaduw). Paul Toebes, voorzitter SBA. SNEEUW ALS INFORMATIEBRON. Ook in de winter is het Bijenpark mooi! Zeker als het pas gesneeuwd heeft. Maar gelukkig zijn we er nu vanaf, van die sneeuw bedoel ik. Toch kom ik er nog even op terug. Het had de voorgaande avond en nacht gesneeuwd; ik liep van het parkeerterrein op het nieuwe park naar ons tuinhuis. Alles was besneeuwd, ook de daken van de tuinhuizen. Alles? Nee niet alles. het dak van het museum was sneeuwvrij! Als portefeuillehouder Algemene Zaken, verantwoordelijk voor ondermeer de verwarmingsinstallatie, ging er bij mij een belletje rinkelen. Waarom ligt er geen sneeuw op het dak van het museum? De sneeuw kan alleen maar verdwenen zijn door warmtestraling vanuit het museum. Dat betekent dat we aan het stoken zijn om de sneeuw op het dak te laten smelten. Dat lijkt me niet slim. Het werd januari Het had de voorgaande avond en nacht gesneeuwd; ik liep van het parkeerterrein naar ons tuinhuis. Alles was met een laag sneeuw bedekt, ook het dak van het museum! Want ondertussen is het dak van het museum met glaswoldekens geïsoleerd en is er een thermostaat aangebracht, die door iedereen ingesteld kan worden. De nieuwe volumemeter op de gasolietank geeft aan dat er geen olie besteld hoeft te worden. De verwachting is dat er de komende jaren bespaard gaat worden op de stookkosten van het museum. Met dank aan de periode met verse sneeuw. Valt u iets op wat verspilling kan voorkomen, laat het ons weten. Bert Wallet, Portefeuillehouder Algemene Zaken.

2 HET BOMENBELEID. De twee krulwilgen die in het drachtplantenbosje op het NP staan zijn ziek en instabiel. Op advies van de bomenexperts van het Stadsdeel hebben wij een kapvergunning aangevraagd. In verband met het broedseizoen zal het nog wel even duren totdat daadwerkelijk tot kappen zal worden overgegaan. De grote treurwilg op het hoekje van het 1e pad links (NP) zal worden gekandelaberd. Er is onderzocht of we hem konden vervangen voor een iets passender soort boom maar we krijgen voor kap geen vergunning. Voor het kandelaberen is ook een vergunning aangevraagd, dit is verplicht als er meer dan 20% van de boom verwijderd wordt. We wijzen er ten overvloede nog maar eens op dat voor kappen en drastisch snoeien een vergunning moet worden aangevraagd door het bestuur. Ook voor ingrijpende wijzigingen dient u toestemming van het bestuur te vragen. Op het OP neemt u contact op met Suzanne Baart, op het NP met Clarijalke Barkhuis, Rita Toenbreker of Manja de Waart. Wij kunnen u dan verder helpen. Naar aanleiding van de laatste storm: controleer af en toe de bomen op uw tuin. Bij de bomeninspectie van een paar jaar geleden zijn er aanbevelingen gedaan. De kap heeft plaatsgevonden maar hier en daar moeten er bomen in de gaten worden gehouden. Desgewenst is inzage in het bomenrapport mogelijk. Neem contact op met de groencommissies, zie boven. Manja de Waart, Groencommissie SBA. HET ONDERHOUD AAN DE WATERKANT. Een nieuwe huurder op het Oude Park kreeg tegelijk met de sleutel te horen om de beschoeiing te vernieuwen van de slootkant die de achtergrens van zijn tuin vormt. Wat houdt de verplichting tot onderhoud van de slootkant precies in? vroeg hij aan het bestuur. Goede vraag. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) zegt er in de Keur 2009 het volgende over: De onderhoudsplichtigen van oevers zijn verantwoordelijk voor: a. Het in stand houden van constructie, vorm en richting van de oever, inclusief de beschoeiing. b. Het zodanig onderhouden en beschermen van de oever dat deze niet afkalft. c. De oever waar nodig beschermen tegen vertrapping door dieren. d. Het vrijhouden van het oevertalud en de zone tot 0,4 meter landinwaarts uit het talud, of, bij flauwe taluds, tot 2 meter uit de waterkant van bemesting en bestrijdingsmiddelen. e. Het vrijhouden van de beschermingszone van voorwerpen, materialen en werken die het onderhoud van water, oever en oeverbeschoeiing kunnen belemmeren of die de stabiliteit en ecologische toestand van de oeverzone kunnen aantasten. Vertrapping door dieren is niet aan de orde in het Oude en Nieuwe Bijenpark. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is, in verband met de gezondheid van vogels en bijen, in onze parken verboden dus ook op de 0,4 meter langs het water. Rest ons punt a, b en e. Kort samengevat: iedereen die een tuin huurt met een waterkant, moet zorgen dat de beschoeiing stevig genoeg is om te voorkomen dat de aarde afkalft en in het water zakt. En de strook langs de waterkant mag niet volgestouwd worden met kruiwagens, oude tuinstoelen, sloophout en wat de tuinier verder maar kwijt wil. Er moet namelijk altijd iemand van het bestuur of het Waterschap bij de beschoeiing kunnen komen om te kijken of deze in orde is. Een tuin aan het water heeft zo zijn extraatjes, zoals voorbij zwemmende vogels, maar bovenstaand onderhoud hoort erbij. Ineke Jungschleger, bestuurslid SBA.

3 DE TUINEN VAN WEST en aanverwante zaken zoals riolering en baggeren. Midden maart is er een gesprek geweest met het stadsdeel Nieuw West over de voortgang van de Tuinen van West en aanverwante zaken. Een en ander mede in het kader van de Haagse bezuinigingen waar in de najaarsbrief gewag van werd gemaakt. Het beschikbare budget is door de bezuinigingen verlaagd tot circa 8,5 miljoen. Dit budget is op 29 maart definitief goedgekeurd door het bestuur van het stadsdeel en is bestemd voor de realisatie van het Middengebied, de Oost-West verbinding en het Fluisterbos. Het Middengebied wordt ingericht zoals beschreven in de najaarsbrief met kleine aanpassingen, met uitzondering van de bruggen in het kader van de vaarroute. In plaats van bruggen worden duikers aangelegd. Derhalve kan er dus (nog) niet gevaren worden. Indien later nieuwe budgetten ter beschikking komen, kunnen de bruggen alsnog uitgevoerd worden. Waar nodig zullen de waterlopen wel op breedte worden gebracht. Het fietsviaduct over de N200 in het tracé van de Noord-Zuid verbinding (dit is het fietspad en wandelpad dat o.a. langs het Nieuwe Park loopt) en de aansluiting van de Joris van de Bergweg op de N200 zijn eveneens niet opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Deze maatregelen staan op het wensenlijstje voor na Er is nog geen budget voor gereserveerd. Op het toekomstige Middengebied vinden al enige activiteiten plaats. Op het zogenaamde evenemententerrein wordt een heuvel van 5 meter hoog aangelegd die ondermeer dienst gaat doen als een soort amfitheater met zicht op de plaats waar de evenementen gaan plaatsvinden. De weiden op de heuvel zijn tevens speel- en ligweiden. Nu wordt er reeds grond aangevoerd dat elders beschikbaar komt. In totaal moet m3 grond aangevoerd gaan worden. Tevens worden er waterlopen gegraven. Een reconstructie van de Nico Broekhuysenweg is noodzakelijk om de Oost-Westverbinding te realiseren. Deze verbinding is vooral een wandel- en fietsroute, met uitzondering van het stukje van de Joris van de Bergweg tot aan de Noord-Zuid verbinding. Hier is medegebruik van auto s toegestaan ter bevoorrading van de ondernemers en voor het bereiken van het parkeerterrein. Het is de bedoeling binnenkort een ingenieursbureau in te schakelen opdat de uitvoering van de inrichting van het middengebied nog voor het einde van dit jaar kan beginnen. De planning is er op gericht om de inrichting van het middengebied in 2013 gereed te hebben. Het fluisterbos langs de randweg moet ook grotendeels rond 2013 aangeplant zijn. Naast de beplanting zullen er de noodzakelijke waterlopen gegraven worden en er zal een halfverhard wandelpad komen. De Noord-Zuid verbinding(het fiets- en wandelpad aan de westzijde van het Nieuwe Park) is een project dat in opdracht van de provincie wordt uitgevoerd. De werkzaamheden zullen in april hervat worden met ondermeer heiwerkzaamheden voor het plaatsen van de bruggen over de waterlopen en het aanbrengen van de verharding. De planning is dat de werkzaamheden aan de verbinding in oktober afgerond zijn. Het stadsdeel Nieuw West en Waternet gaan de komende jaren een waterplan maken. Voortuit lopend op de uitkomst van het waterplan wil het stadsdeel op korte termijn het waterniveau gaan verhogen, alhoewel de vaarroute (nog) niet verwezenlijkt gaat worden. De reden is om de hydrostatische druk op de bodem van de waterlopen te verhogen zodat minder kwelwater die waterlopen instroomt. Dit kwelwater is voedselrijk en belandt uiteindelijk in de Sloterplas. De Sloterplas heeft last van algengroei mede ten gevolge van die voedselrijkheid. Het bestuur van de stichting heeft de huurders van het Nieuwe Park in het najaar gevraagd om de overhangende takken boven de binnensloot te verwijderen met het oog op komende

4 baggerwerkzaamheden geïnitieerd door Waternet. De baggerwerkzaamheden zijn inmiddels begonnen, echter de waterlopen grenzend aan de tuinparken (waaronder onze binnensloot) zullen nog niet aangepakt gaan worden. Er is een discussie tussen het stadsdeel en Waternet wie de kosten voor zijn rekening neemt. De aanleg van de riolering is een weerbarstig dossier. Het ligt in de bedoeling dat voor de zomer in deze een besluit genomen wordt dat kan variëren van doorgaan tot uitstel. Rob Saal, bestuurslid SBA. VERZEKERINGEN. Is uw huisje verzekerd? Heeft u een W.A. verzekering? Wist u dat u als tuinier verantwoordelijk bent voor het omwaaien van bomen op andermans terrein. Wist u dat het gebruik van generatoren niet geoorloofd is. Wist u dat er links naast de ingang van het museum een brievenbusje is voor mededelingen aan het bestuur. HET LENEN VAN ANDERMANS SPULLEN. Vorig jaar was er op het Nieuwe Park tenminste één kruiwagen zoek, dit jaar zijn er reeds twee kruiwagens tijdelijk of permanent geleend door een onbekende. Zoals iedereen behoort te weten zijn de kruiwagens bedoeld voor eigen gebruik en niet bedoeld voor gebruik door anderen. Dus houdt U aan deze ongeschreven regel. Er verdwijnen meer spullen. Onlangs was de grondboor - eigendom van de stichting - niet te vinden. Met deze boor kan je gaten in de grond maken om palen in te plaatsen. Deze boor is eigendom van het park. Het is trouwens het risico van de eigenaar van de goederen alleen, als ze onbeheerd achtergelaten worden, de stichting is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor persoonlijke eigendommen. Als U geen risico wilt lopen, kunt U uw kruiwagen beter op uw tuin stallen. Als U spullen leent, geoorloofd of niet, breng ze in ieder geval terug naar de plaats van herkomst. Permanent lenen is vanzelfsprekend uit den boze. Spijtoptanten kunnen alsnog geleende goederen terugbrengen. TV OPNAMES. Het bestuur is benaderd door NL FILM EN TV BV (www.nlfilm.tv) met het verzoek om op het Nieuwe Park opnames te mogen maken voor het NCRV programma Spangas, een serie voor de oudere jeugd. Het bestuur heeft op zich geen bezwaar, het is haar inziens echter primair een zaak tussen de huurder van de betreffende tuin en het opnamebedrijf. Het bestuur blijft wel betrokken. Het gaat om drie tot vijf opnamedagen verspreid over zes maanden, de eerste opname is gepland op 20 april. VAN HET SECRETARIAAT. Het is halverwege maart, een heerlijk voorjaarszonnetje en dus uitnodigende weersomstandigheden om van mijn flatje op 7hoog naar mijn paradijsje op aarde te gaan. Alweer de eerste vlinder gezien. (bruin/rood). Niet nader kunnen bestuderen. Zij vloog weer weg. Bij het knippen en scheren werd ik gadegeslagen door een nieuwsgierig roodborstje. De narcissen en forsythia in bloei. Wat een feest.

5 We zullen allemaal weer uitzien naar een heerlijk voorjaar en een mooie zomer. De imkers zullen er weer voor zorgen dat bij ons de bijen een goed tehuis hebben. En de gemeenschappelijke terreinen zijn en worden weer onderhouden door de hovenier en zijn medewerkers. En verder... mocht u een ander postadres krijgen, een (nieuw) -adres of mobiel telelfoonnummer, dat verneem ik dat graag van u. Deze brief, bijv., willen wij zoveel mogelijk elektronisch aan u verzenden. Ik wens u een heel plezierig tuinseizoen. Pauli van der Zijden, secretaris SBA. BESTUUR. Paul Toebes Pauli van der Zijden Christine Burggraaf Bert Wallet Ineke Jungschleger Manja de Waart Lydia van Veen Rob Saal voorzitter secretaris penningmeester algemene/ technische zaken oude park groencommissie oude park imkers/avbb/tuinen van West Postadres voor het secretariaat: Baron Schimmelpenninck van der Oyeweg 4, 1067 HV Amsterdam Website: adres: VOOR UW AGENDA. TUINZONDAGEN. Overgenomen uit Bijzaken nr april, 1 oktober, 30 oktober OPEN TUINENDAG. Zondag 29 mei TABLE D HÔTE, aanvang uur in het Museum Nieuwe Park. Zaterdag 28 mei, zondag 19 juni, zaterdag 9 juli en zondag 31 juli Deelname is slechts mogelijk naar voorintekening. Een lijstje hiertoe zal in kastjes bij de ingang t.z.t. opgehangen worden Uitgebreidere informatie over bovenstaande dagen vindt u in Bijzaken en t.z.t. in het Oude en Nieuwe Park.

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Midden-Del --- ---- -._"", losse nummers f 3,50. Midden- Delfkrant 43 verschijnt zes maal per jaar achtste jaargang nr.

Midden-Del --- ---- -._, losse nummers f 3,50. Midden- Delfkrant 43 verschijnt zes maal per jaar achtste jaargang nr. Midden-Del losse nummers f 3,50 Midden- Delfkrant 43 verschijnt zes maal per jaar achtste jaargang nr. 2, juni 1984 ---- -._"", --- 2 Midden-Delfkrant REDACTIONEEL achtste jaargang nr. 2, juni 1984 De

Nadere informatie

Werkzaamheden al volop aan de gang

Werkzaamheden al volop aan de gang infobulletin dijkverleggingen ~ jaargang 1 ~ augustus 2014 Werkzaamheden al volop aan de gang Dieren en planten vinden hun plekje Nieuwe locatie voor familie Wijers Bouwen en vooruitkijken Inhoud Het project

Nadere informatie

: Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014

: Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014 Verslag T.a.v. Onderwerp Datum : Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014 Algemeen: De bewonersbijeenkomst is onderdeel

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

De s-heerenbroeker 12e Jaargang nummer 4 december 2010

De s-heerenbroeker 12e Jaargang nummer 4 december 2010 De s-heerenbroeker 12e Jaargang nummer 4 december 2010 De s-heerenbroeker Voorwoord... Voor u ligt de 48e editie van de s-heerenbroeker. In dit decembernummer aandacht voor het Dorpsontwikkelingsplan,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen Bin nenstadskrant Binnenstadskrant, 16e jaargang, nummer 2, voorjaar 2011-03-19 Betere Bestrating Bomen & Beton Binnen & Buiten Bezoekers & Bedden Breken & Bouwen 400.000 Toen ik in de jaren zestig op

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Wijkkrant nummer 12 - september 2014

Wijkkrant nummer 12 - september 2014 Wijkkrant nummer 12 - september 2014 Jumbo Els Boek Meer dan de 7 zekerheden Jumbo Els Boek staat altijd voor je klaar. In de winkel met een uitgebreid assortiment, de laagste prijzen en de beste service,

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

NU KUNNEN WE HIER BLIJVEN WONEN

NU KUNNEN WE HIER BLIJVEN WONEN NU KUNNEN WE HIER BLIJVEN WONEN Verhalen van grote woningaanpassingen in Gelderland OPENHARTIGE GESPREKKEN MET MENSEN DIE HUN WOONSITUATIE INGRIJPEND HEBBEN VERANDERD VANWEGE DE ZORG VOOR EEN OUDER OF

Nadere informatie

Dit is dus de flat waar het om gaat, nu buiten bereik van de media. Foto genomen voor ontruiming #Ede #omroepgld pic.twitter.

Dit is dus de flat waar het om gaat, nu buiten bereik van de media. Foto genomen voor ontruiming #Ede #omroepgld pic.twitter. Dit is dus de flat waar het om gaat, nu buiten bereik van de media. Foto genomen voor ontruiming #Ede #omroepgld pic.twitter.com/ Wv84ebnVu8 Arjan Hoefakker @Hoefakker 16 Mosterdgas in Ede Menno van Duin,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld 1 jaar Onderlinge Zegveld Verzekeringsinfo Najaar 2011 Postbus 9 / 3474 ZG Zegveld Middenweg 7 / 3474 KC Zegveld Tel. 0348-691777 E-mail: info@ovmzegveld.nl Internet: www.ovmzegveld.nl Paul Vonk nieuw

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie