Sociale Verzekeringsbank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale Verzekeringsbank"

Transcriptie

1 Sociale Verzekeringsbank Bijlage J DAP Gerechtsdeurwaardersdiensten nationaal Vertrouwelijk Auteur: HR&F/ICM Datum: 8 maart 2017 Geldig tot: 30 juni 2020

2 Pagina 2 van 18 Documentbeheer Versiebeheer Datum Auteur Omschrijving aanpassingen 9 februari Bert Calis Publicatie BD maart 2017 Bert Calis Nota van inlichtingen 1: paragraaf 6.2 Distributielijst

3 Pagina 3 van 18 Inhoudsopgave 1. INLEIDING ALGEMEEN RELATIE TOT DE OVEREENKOMST DOCUMENTBEHEER WIJZIGINGSPROCEDURE COMMUNICATIE EN OVERLEGSTRUCTUUR SERVICE LEVELS WERKAFSPRAKEN MET BETREKKING TOT HET WEBPORTAAL SOORTEN AUTORISATIES AANVRAGEN INTREKKEN MANAGEMENTRAPPORTAGES FINANCIEEL DSV FINANCIEEL DPGB KLACHTEN SERVICE LEVELS FINANCIËLE AFSPRAKEN RECHT TOT AUDIT FACTURERING RAPPORTAGE INFORMATIEBEVEILIGING KLACHTENREGELING VAN OPDRACHTNEMER...18

4 Pagina 4 van Inleiding 1.1. Algemeen Dit document dient als doel de vastlegging van de werkwijzen en werkafspraken die van toepassing zijn op de samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in de vorm van een Dossier Afspraken en Procedures (DAP) Relatie tot de Overeenkomst Het DAP is een integraal onderdeel van de Overeenkomst voor Gerechtsdeurwaardersdiensten nationaal Documentbeheer Het document dient één geheel te blijven. Indien aanpassingen doorgevoerd zijn, wordt het document voorzien van een nieuw versienummer Wijzigingsprocedure De inhoud van het DAP is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de SVB en [naam Opdrachtnemer]. De goedkeuring van en de wijzigingen op het DAP worden voorgelegd in het tactisch overleg tussen de SVB en [naam Opdrachtnemer]. Voor de goede orde: de wijzigingen in het DAP mogen geen inbreuk maken op de algemene aard van de Overeenkomst en/of mogen geen financiële afspraken betreffen en/of mogen geen financiële wijziging betreffen die het afdelingsbudget van de betreffende aangewezen persoon overschrijdt. Hiertoe wijzen de Partijen in het DAP de persoon en een plaatsvervanger aan, die bevoegd zijn tot het maken, wijzigen en tekenen van nadere afspraken in het DAP ter uitvoering van de Overeenkomst. [naam Opdrachtnemer] wijst daartoe aan: 1. Naam, functie, e mail, doorkiesnummer; en als plaatsvervanger 2. Naam, functie, e mail, doorkiesnummer. De SVB wijst daartoe aan: 1. Naam, portefeuillehouder debiteurenbeheer directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen, e mail, doorkiesnummer; en als plaatsvervanger 2. Naam, teamleider financiële administratie klanten PGB, e mail, doorkiesnummer. Indien beide Partijen akkoord zijn, wordt de goedkeuring vastgelegd in het besprekingsverslag van het tactisch overleg onder vermelding van versie en datum van het document. Het document wordt door beide Partijen geparafeerd en verzonden aan de betrokken medewerkers van de SVB en Opdrachtnemer, alsmede de contractmanager van de SVB. De SVB is verantwoordelijk voor het beheer en de penvoering van het DAP, en van het besprekingsverslag.

5 Pagina 5 van Communicatie en overlegstructuur Om ervoor te zorgen dat de communicatie en besluitvorming over Gerechtsdeurwaardersdiensten nationaal doelmatig en doeltreffend verloopt, is de volgende overlegstructuur met bijbehorende communicatiematrix vastgesteld. Tabel 1 Overlegstructuur en communicatiematrix Soort overleg Frequentie SVB Opdrachtnemer Onderwerpen Strategisch 1 * per accountmanager Kalenderjaar Opdrachtnemer Tactisch 1 * per kwartaal portefeuillehouder debiteurenbeheer namens directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen en teamleider financiële administratie klanten namens PGB portefeuillehouder debiteurenbeheer namens directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen en teamleider financiële administratie klanten namens PGB Operationeel dagelijks medewerkers van directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen en medewerkers van de financiële administratie klanten PGB accountmanager Opdrachtnemer medewerkers Opdrachtnemer beleid en lange termijnvisie, doornemen toekomstige ontwikkelingen zowel bij Opdrachtnemer als de SVB algemene benadering Debiteuren, algemene voortgang lopende dossiers, managementrapportages overleg over een specifiek lopend dossier, dagelijkse gang van zaken Van de bovenstaande gesprekken wordt door de SVB een gespreksverslag gemaakt en verspreid onder de deelnemers, en aan de contractmanager van de SVB.

6 Pagina 6 van Service levels Voor Gerechtsdeurwaardersdiensten nationaal zijn de onderstaande drie (3) service levels van toepassing: Service level 1 Definitie Meetmethodiek Verantwoordelijkheid Bereikbaarheid van Opdrachtnemer uptime webportaal minimaal 98,0% op Werkdagen tussen uur en uur Uptime van het webportaal is het volledig, 100,0% operationeel zijn van het webportaal. [naam Opdrachtnemer] meet de uptime van het webportaal. Deze wordt als volgt berekend: de uptime op Werkdagen tussen uur en uur, per kalendermaand gedeeld door de theoretisch maximale uptime op Werkdagen tussen uur en uur, per kalendermaand maal 100% afgerond op 1 decimaal [naam Opdrachtnemer] draagt elke kalendermaand zorg voor tijdige en accurate uitvoering. Service level 2 Definitie Meetmethodiek Verantwoordelijkheid Tijdigheid bevestiging overdracht van dossier Tijdigheid: Opdrachtnemer stuurt in minimaal 98,0% van de per kalendermaand aan [naam Opdrachtnemer] overgedragen dossiers, binnen twee (2) Werkdagen een bevestiging dat [naam Opdrachtnemer] het dossier in behandeling neemt. [naam Opdrachtnemer] meet de tijdigheid waarmee [naam Opdrachtnemer] bevestigt dat [naam Opdrachtnemer] het dossier in behandeling neemt. Deze wordt als volgt berekend: het aantal dossiers waarbij [naam Opdrachtnemer] binnen twee (2) Werkdagen nadat een dossier aan [naam Opdrachtnemer] is overgedragen, een bevestiging aan degene die het dossier aan [naam Opdrachtnemer] overdroeg heeft gestuurd dat [naam Opdrachtnemer] het dossier in behandeling neemt, per kalendermaand gedeeld door het aantal dossiers dat aan [naam Opdrachtnemer] is overgedragen, per kalendermaand maal 100% afgerond op 1 decimaal [naam Opdrachtnemer] draagt elke kalendermaand zorg voor tijdige en accurate uitvoering.

7 Pagina 7 van 18 Service level 3 Definitie Meetmethodiek Verantwoordelijkheid Klanttevredenheid SVB Klanttevredenheid: Minimaal het rapportcijfer 7 voor de klanttevredenheid van de medewerkers van de SVB genoemd bij het tactisch en strategisch overleg in tabel 1. De medewerkers van de SVB genoemd bij het tactisch en strategisch overleg verstrekken een rapportcijfer (schaal van 1 tot en met 10, geen decimaal). De SVB draagt elk kwartaal zorg voor tijdige en accurate uitvoering.

8 Pagina 8 van Werkafspraken met betrekking tot het webportaal 4.1. Soorten autorisaties Er zijn twee soorten autorisaties voor het webportaal van de SVB: 1. autorisatie voor de invorderingstrajecten van directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen (DSV); 2. autorisatie voor de invorderingstrajecten van directie Dienstverlening PGB (DPGB). Binnen elke autorisatie is de betreffende medewerker geautoriseerd voor alle die directie betreffende invorderingstrajecten in het webportaal Aanvragen Voor de autorisatie van de eerste soort zal N.N. (DSV) per e mail een verzoek indienen bij N.N. (naam Opdrachtnemer) onder opgave van voornaam, achternaam, telefoonnummer en rechtstreeks e mailadres van die te autoriseren medewerker. Voor de autorisatie van de tweede soort zal N.N. (DPGB) per e mail een verzoek indienen bij N.N. (naam Opdrachtnemer) onder opgave van voornaam, achternaam, telefoonnummer en rechtstreeks e mailadres van die te autoriseren medewerker. Binnen 3 Werkdagen na indienen van het verzoek zal Opdrachtnemer deze medewerker conform de soort autorisatie hebben geautoriseerd voor het webportaal, en een bevestiging daarvan hebben verzonden aan de aanvrager en aan de zojuist geautoriseerde medewerker Intrekken Voor het intrekken van de autorisatie van de eerste soort zal N.N. (DSV) per e mail een verzoek indienen bij N.N. (naam Opdrachtnemer) onder opgave van voornaam, achternaam, telefoonnummer en rechtstreeks e mailadres van de medewerker van wie de autorisatie dient te worden ingetrokken. Voor het intrekken van de autorisatie van de tweede soort zal N.N. (DPGB) per e mail een verzoek indienen bij N.N. (naam Opdrachtnemer) onder opgave van voornaam, achternaam, telefoonnummer en rechtstreeks e mailadres van de medewerker van wie de autorisatie dient te worden ingetrokken. Binnen één (1) Werkdag na indienen van het verzoek zal Opdrachtnemer de autorisatie van deze medewerker hebben ingetrokken voor het webportaal, en een bevestiging daarvan hebben verzonden aan de aanvrager en aan de medewerker van wie de autorisatie is ingetrokken.

9 Pagina 9 van Managementrapportages 5.1. Financieel DSV Maandrapportage Elke eerste (1 e ) Werkdag na afloop van elke kalendermaand verstrekt Opdrachtnemer een overzicht in Excel aan de portefeuillehouder debiteurenbeheer directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen, waarop: 1. per wet dan wel regeling (AKW, AOW, ANW) voor elk aan het begin van die kalendermaand bij Opdrachtnemer in behandeling zijnde dossier én gedurende die kalendermaand bij Opdrachtnemer in behandeling gekomen dossier, per dossier is aangegeven: a. het door de SVB toegekende registratienummer van de Debiteur b. de status van het dossier op de laatste dag van die kalendermaand (lopend dan wel afgesloten) c. indien de status van het dossier lopend is: in welke fase deze zich bevindt op de laatste dag van die kalendermaand (minnelijke betalingsregeling, stabilisatieperiode, minnelijke schuldregeling, gerechtelijk traject, surseance van betaling) d. indien de status van het dossier afgesloten is: de datum van afsluiting e. de (indien van toepassing) reden van afsluiting van het dossier (schuldsanering, faillissement, onvoldoende middelen, verhuisd naar buitenland, verhuisd adres onbekend, overleden zonder erfgenamen, overleden alle erfgenamen hebben erfenis verworpen, ingetrokken door de SVB, verschuldigd bedrag voldaan) f. de hoofdsom te betalen door Debiteur g. de rente te betalen door Debiteur h. de buitengerechtelijke incassokosten te betalen door Debiteur i. de voor dit dossier (indien van toepassing: in voorgaande kalendermaanden in dat Kalenderjaar en) in voorgaande Kalenderjaren in totaal gemaakte kosten voor door Opdrachtnemer uitgevoerde ambtshandelingen j. de voor dit dossier in deze kalendermaand in totaal gemaakte kosten voor door Opdrachtnemer uitgevoerde ambtshandelingen k. het (indien van toepassing: in voorgaande kalendermaanden in dat Kalenderjaar en) in voorgaande Kalenderjaren door Opdrachtnemer in totaal geïncasseerde bedrag l. het in deze kalendermaand door Opdrachtnemer in totaal geïncasseerde bedrag m. het (indien van toepassing: in voorgaande kalendermaanden in dat Kalenderjaar en) in voorgaande Kalenderjaren door Opdrachtnemer aan de SVB in totaal uitgekeerde bedrag n. het in deze kalendermaand door Opdrachtnemer aan de SVB in totaal uitgekeerde bedrag 2. en tevens per wet dan wel regeling (AKW, AOW, ANW) gesommeerd: a. het totale aantal dossiers in behandeling aan het begin van die kalendermaand b. het totale aantal dossiers in behandeling aan het einde van die kalendermaand c. het totale aantal in die kalendermaand afgesloten dossiers d. de totaal bedragen voor elk van de in deze paragraaf bij 1. onder f tot en met n genoemde onderwerpen 3. en tevens voor alle wetten en regelingen gesommeerd:

10 Pagina 10 van 18 a. het totale aantal dossiers in behandeling aan het begin van die kalendermaand b. het totale aantal dossiers in behandeling aan het einde van die kalendermaand c. het totale aantal in die kalendermaand afgesloten dossiers d. de totaal bedragen voor elk van de in deze paragraaf bij 1. onder f tot en met n genoemde onderwerpen Jaarrapportage Binnen twee (2) weken na afloop van elk Kalenderjaar verstrekt Opdrachtnemer een overzicht in Excel aan de portefeuillehouder debiteurenbeheer directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen, waarop: 1. per wet dan wel regeling (AKW, AOW, ANW) voor elk per 1 januari van dat Kalenderjaar bij Opdrachtnemer in behandeling zijnde dossier én gedurende dat Kalenderjaar bij Opdrachtnemer in behandeling gekomen dossier, per dossier is aangegeven: a. het door de SVB toegekende registratienummer van de Debiteur b. het jaartal waarin het dossier aan Opdrachtnemer is overgedragen c. de status van het dossier op de laatste dag van dat Kalenderjaar (lopend dan wel afgesloten) d. indien de status van het dossier lopend is: in welke fase deze zich bevindt op de laatste dag van dat Kalenderjaar (minnelijke betalingsregeling, stabilisatieperiode, minnelijke schuldregeling, gerechtelijk traject, surseance van betaling) e. indien de status van het dossier afgesloten is: de datum van afsluiting f. de (indien van toepassing) reden van afsluiting van het dossier (schuldsanering, faillissement, onvoldoende middelen, verhuisd naar buitenland, verhuisd adres onbekend, overleden zonder erfgenamen, overleden alle erfgenamen hebben erfenis verworpen, ingetrokken door de SVB, verschuldigd bedrag voldaan) g. de hoofdsom te betalen door Debiteur h. de rente te betalen door Debiteur i. de buitengerechtelijke incassokosten te betalen door Debiteur j. de voor dit dossier in voorgaande Kalenderjaren in totaal gemaakte kosten voor door Opdrachtnemer uitgevoerde ambtshandelingen k. de voor dit dossier in dat Kalenderjaar in totaal gemaakte kosten voor door Opdrachtnemer uitgevoerde ambtshandelingen l. het in voorgaande Kalenderjaren door Opdrachtnemer in totaal geïncasseerde bedrag m. het in dat Kalenderjaar door Opdrachtnemer in totaal geïncasseerde bedrag n. het in voorgaande Kalenderjaren door Opdrachtnemer aan de SVB in totaal uitgekeerde bedrag o. het in dat Kalenderjaar door Opdrachtnemer aan de SVB in totaal uitgekeerde bedrag 2. en tevens per wet dan wel regeling (AKW, AOW, ANW) gesommeerd: a. het totale aantal dossiers in behandeling aan het begin van dat Kalenderjaar b. het totale aantal dossiers in behandeling aan het einde van dat Kalenderjaar c. het totale aantal in dat Kalenderjaar afgesloten dossiers d. de totaal bedragen voor elk van de in deze paragraaf bij 1. onder g tot en met o genoemde onderwerpen

11 Pagina 11 van en tevens voor alle wetten en regelingen gesommeerd: a. het totale aantal dossiers in behandeling aan het begin van dat Kalenderjaar b. het totale aantal dossiers in behandeling aan het einde van dat Kalenderjaar c. het totale aantal in dat Kalenderjaar afgesloten dossiers d. de totaal bedragen voor elk van de in deze paragraaf bij 1. onder g tot en met o genoemde onderwerpen Aangezien de processen bij het CDT nog in ontwikkeling zijn, zullen er gedurende de looptijd van de Overeenkomst waarschijnlijk wijzigingen in de benodigde managementrapportages moeten worden doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen geen extra kosten voor de SVB met zich brengen Financieel DPGB Maandrapportage Elke eerste (1 e ) Werkdag na afloop van elke kalendermaand verstrekt Opdrachtnemer een overzicht in Excel aan de teamleider financiële administratie klanten directie Dienstverlening PGB, waarop: 1. voor elk aan het begin van die kalendermaand bij Opdrachtnemer in behandeling zijnde dossier én gedurende die kalendermaand bij Opdrachtnemer in behandeling gekomen dossier, per dossier is aangegeven: a. het door de SVB toegekende registratienummer van de Debiteur b. de status van het dossier op de laatste dag van die kalendermaand (lopend dan wel afgesloten) c. indien de status van het dossier lopend is: in welke fase deze zich bevindt op de laatste dag van die kalendermaand (minnelijke betalingsregeling, stabilisatieperiode, minnelijke schuldregeling, gerechtelijk traject, surseance van betaling) d. indien de status van het dossier afgesloten is: de datum van afsluiting e. de (indien van toepassing) reden van afsluiting van het dossier (schuldsanering, faillissement, onvoldoende middelen, verhuisd naar buitenland, verhuisd adres onbekend, overleden zonder erfgenamen, overleden alle erfgenamen hebben erfenis verworpen, ingetrokken door de SVB, verschuldigd bedrag voldaan) f. de hoofdsom te betalen door Debiteur g. de rente te betalen door Debiteur h. de buitengerechtelijke incassokosten te betalen door Debiteur i. de voor dit dossier (indien van toepassing: in voorgaande kalendermaanden in dat Kalenderjaar en) in voorgaande Kalenderjaren in totaal gemaakte kosten voor door Opdrachtnemer uitgevoerde ambtshandelingen j. de voor dit dossier in deze kalendermaand in totaal gemaakte kosten voor door Opdrachtnemer uitgevoerde ambtshandelingen k. het (indien van toepassing: in voorgaande kalendermaanden in dat Kalenderjaar en) in voorgaande Kalenderjaren door Opdrachtnemer in totaal geïncasseerde bedrag l. het in deze kalendermaand door Opdrachtnemer in totaal geïncasseerde bedrag m. het (indien van toepassing: in voorgaande kalendermaanden in dat Kalenderjaar en) in voorgaande Kalenderjaren door Opdrachtnemer aan de SVB in totaal uitgekeerde bedrag n. het in deze kalendermaand door Opdrachtnemer aan de SVB in totaal uitgekeerde bedrag

12 Pagina 12 van en tevens gesommeerd: a. het totale aantal dossiers in behandeling aan het begin van die kalendermaand b. het totale aantal dossiers in behandeling aan het einde van die kalendermaand c. het totale aantal in die kalendermaand afgesloten dossiers d. de totaal bedragen voor elk van de in deze paragraaf bij 1. onder f tot en met n genoemde onderwerpen Jaarrapportage Binnen twee (2) weken na afloop van elk Kalenderjaar verstrekt Opdrachtnemer een overzicht in Excel aan de teamleider financiële administratie klanten directie Dienstverlening PGB, waarop: 1. voor elk per 1 januari van dat Kalenderjaar bij Opdrachtnemer in behandeling zijnde dossier én gedurende dat Kalenderjaar bij Opdrachtnemer in behandeling gekomen dossier, per dossier is aangegeven: a. het door de SVB toegekende registratienummer van de Debiteur b. het jaartal waarin het dossier aan Opdrachtnemer is overgedragen c. de status van het dossier op de laatste dag van dat Kalenderjaar (lopend dan wel afgesloten) d. indien de status van het dossier lopend is: in welke fase deze zich bevindt op de laatste dag van dat Kalenderjaar (minnelijke betalingsregeling, stabilisatieperiode, minnelijke schuldregeling, gerechtelijk traject, surseance van betaling) e. indien de status van het dossier afgesloten is: de datum van afsluiting f. de (indien van toepassing) reden van afsluiting van het dossier (schuldsanering, faillissement, onvoldoende middelen, verhuisd naar buitenland, verhuisd adres onbekend, overleden zonder erfgenamen, overleden alle erfgenamen hebben erfenis verworpen, ingetrokken door de SVB, verschuldigd bedrag voldaan) g. de hoofdsom te betalen door Debiteur h. de rente te betalen door Debiteur i. de buitengerechtelijke incassokosten te betalen door Debiteur j. de voor dit dossier in voorgaande Kalenderjaren in totaal gemaakte kosten voor door Opdrachtnemer uitgevoerde ambtshandelingen k. de voor dit dossier in dat Kalenderjaar in totaal gemaakte kosten voor door Opdrachtnemer uitgevoerde ambtshandelingen l. het in voorgaande Kalenderjaren door Opdrachtnemer in totaal geïncasseerde bedrag m. het in dat Kalenderjaar door Opdrachtnemer in totaal geïncasseerde bedrag n. het in voorgaande Kalenderjaren door Opdrachtnemer aan de SVB in totaal uitgekeerde bedrag o. het in dat Kalenderjaar door Opdrachtnemer aan de SVB in totaal uitgekeerde bedrag 2. en tevens gesommeerd: a. het totale aantal dossiers in behandeling aan het begin van dat Kalenderjaar b. het totale aantal dossiers in behandeling aan het einde van dat Kalenderjaar c. het totale aantal in dat Kalenderjaar afgesloten dossiers

13 Pagina 13 van 18 d. de totaal bedragen voor elk van de in deze paragraaf bij 1. onder g tot en met o genoemde onderwerpen Aangezien de processen bij het FAK nog in ontwikkeling zijn, zullen er gedurende de looptijd van de Overeenkomst waarschijnlijk wijzigingen in de benodigde managementrapportages moeten worden doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen geen extra kosten voor de SVB met zich brengen Klachten Binnen twee (2) weken na afloop van elk kwartaal verstrekt Opdrachtnemer een overzicht aan de portefeuillehouder debiteurenbeheer directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen en aan de teamleider financiële administratie klanten directie Dienstverlening PGB, over het aantal klachten van Debiteuren: 5.4. Service levels a. ingediend bij Opdrachtnemer; b. ingediend bij tuchtrechter. Binnen twee (2) weken na afloop van elk kwartaal verstrekt Opdrachtnemer aan de portefeuillehouder debiteurenbeheer directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen en aan de teamleider financiële administratie klanten directie Dienstverlening PGB, een rapportage van de kalendermaanden in dat kwartaal van service levels 1 tot en met 2. Binnen twee (2) weken na afloop van elk kwartaal verstrekken de portefeuillehouder debiteurenbeheer directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen en de teamleider financiële administratie klanten directie Dienstverlening PGB, aan de accountmanager van Opdrachtnemer een rapportage van dat kwartaal van service level 3.

14 Pagina 14 van Financiële afspraken 6.1. Recht tot audit Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende één (1) jaar daarna heeft Opdrachtgever het recht de administratie van Opdrachtnemer en/of de uitvoering van de Overeenkomst te (doen) controleren, in verband met het toezicht op de naleving van de Overeenkomst. Daartoe zal Opdrachtnemer medewerking verlenen en toegang tot zijn panden en/of administratie verlenen en mogelijk maken Facturering Kosten en/of opbrengst invorderingstraject Voor de facturering van de kosten en/of opbrengsten van invorderingstrajecten is het volgende van toepassing: 1. Een invorderingstraject mag pas na daadwerkelijke afsluiting van dat invorderingstraject gefactureerd of gecrediteerd worden, tenzij dit anders wordt voorgeschreven door de vigerende KBvG richtlijnen. 2. Opdrachtnemer stuurt na de eerste helft van een kalendermaand, en na de tweede helft van een kalendermaand, de factuur dan wel credit nota van de in de voorgaande weken afgesloten invorderingstrajecten. 3. De afgesloten invorderingstrajecten van DSV worden op een aparte factuur gefactureerd. De afgesloten invorderingstrajecten van DPGB worden eveneens op een aparte factuur gefactureerd. Tussentijdse facturen voor out of pocket kosten waar onvoldoende inkomsten tegenover staan dienen voorzien te worden van: 1. Aanduiding DSV dan wel DPGB 2. Het door de SVB toegekende registratienummer van de Debiteur 3. Een kopie van de aan Opdrachtnemer gerichte factuur van de derde waaruit in elk geval duidelijk blijkt: a. De omschrijving van de op dit invorderingstraject van toepassing zijnde out of pocket kosten b. Het bedrag van de out of pocket kosten c. Het btw bedrag d. Het totaalbedrag inclusief btw Facturen voor afgesloten invorderingstrajecten dienen de volgende gegevens te bevatten: 1. Aanduiding DSV dan wel DPGB 2. Het door de SVB toegekende registratienummer van de Debiteur 3. Met betrekking tot het invorderingstraject: a. De datum van afsluiting b. De reden van afsluiting c. Hoofdsom: i. Initiële hoofdsom

15 Pagina 15 van 18 d. Rente: ii. Het deel van de hoofdsom dat betaald is door de Debiteur i. Berekende verschuldigde rente ii. Het deel van de berekende verschuldigde rente dat betaald is door de Debiteur e. De buitengerechtelijke incassokosten: i. Totaal gemaakte buitengerechtelijke incassokosten ii. Het deel van de buitengerechtelijke incassokosten dat betaald is door de Debiteur iii. De buitengerechtelijke incassokosten die te betalen zijn door de SVB (alleen van toepassing indien de SVB de overdracht van een dossier intrekt, in sommige gevallen) f. De kosten voor door Opdrachtnemer uitgevoerde ambtshandelingen: i. Totaal gemaakte kosten voor uitgevoerde ambtshandelingen ii. Het deel van de kosten voor de uitgevoerde ambtshandelingen dat betaald is door de Debiteur iii. Het deel van de kosten voor de uitgevoerde ambtshandelingen dat te betalen is door de SVB g. De out of pocket kosten van Opdrachtnemer: i. Totaal gemaakte out of pocket kosten ii. Het deel van de out of pocket kosten dat al eerder is betaald door de SVB iii. Het deel van de out of pocket kosten dat betaald is door de Debiteur iv. Het deel van de out of pocket kosten dat nog te betalen is door de SVB 4. Het totaal door Opdrachtnemer ontvangen bedrag van Debiteur 5. De eventueel al eerder door Opdrachtnemer van Debiteur ontvangen en aan de SVB afgedragen bedragen 6. Het flat rate tarief exclusief btw 7. Het btw bedrag 8. Het totaalbedrag inclusief btw Adressering factuur dan wel credit nota, en verzendmethode directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen Zowel de factuur als de creditnota voor de directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen is geadresseerd aan: Sociale Verzekeringsbank t.a.v. F&C/HKA Postbus BH Amstelveen Zowel de facturen als de creditnota s dienen in pdf format te worden g d aan (per factuur of credit nota één pdf bestand het financiële systeem van de SVB staat het verwerken van meerdere facturen of credit nota s in één pdf niet toe). Waarschijnlijk zal er gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden overgegaan op een digitaal meer geavanceerde vorm van factureren. De SVB zal alsdan in overleg met Opdrachtnemer treden.

16 Pagina 16 van 18 Correcte en niet door de SVB betwiste facturen worden binnen 30 kalenderdagen na ontvangst factuur door de SVB betaald Adressering factuur dan wel credit nota, en verzendmethode directie Dienstverlening PGB Zowel de factuur als de creditnota voor de directie Dienstverlening PGB zijn geadresseerd aan: Sociale Verzekeringsbank t.a.v. Financiële Administratie Klanten Postbus RA Utrecht Zowel de facturen als de creditnota s dienen in pdf format te worden g d aan (per factuur of creditnota één pdf bestand het financiële systeem van de SVB staat het verwerken van meerdere facturen of credit nota s in één pdf niet toe). Waarschijnlijk zal er gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden overgegaan op een digitaal meer geavanceerde vorm van factureren. De SVB zal alsdan in overleg met Opdrachtnemer treden. Correcte en niet door de SVB betwiste facturen worden binnen 30 kalenderdagen na ontvangst factuur door de SVB betaald.

17 Pagina 17 van Rapportage informatiebeveiliging Zoals vermeld in artikel 10 van de Bewerkersovereenkomst rapporteert Opdrachtnemer halfjaarlijks over de genomen maatregelen en getroffen procedures inzake informatiebeveiliging. Opdrachtnemer stuurt deze rapportage aan N.N. (SVB).

18 Pagina 18 van Klachtenregeling van Opdrachtnemer Opnemen na definitieve gunning.

INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ]

INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ] INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ] Inhoud KNLTB EN INTRUM JUSTITIA 3 NATIONALE INCASSO-OVEREENKOMST VOOR KNLTB VERENIGINGEN 4 INCASSO OP DEBITEUREN 4 DE INCASSOPROCEDURE 5 a) Minnelijke incassofase 5

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken.

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken. Algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het

Nadere informatie

Quickscan Elektrische Beïnvloeding

Quickscan Elektrische Beïnvloeding Algemene Algemene Voorwaarden Voorwaarden Quickscan Elektrische Beïnvloeding Quickscan Electrische Beinvloeding (Unity Check) (Unity Check - NEN 3654: 2014) Opdrachtgever: Auteur(s): Versie: 1 Roos+Bijl

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid Amstel Incasso, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Olympiaplein 131, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave Algemenevoorwaarden Inhoudsopgave Algemeen...2 Onderhoud van de website...2 Aanbiedingen en offertes...2 Prijzen, facturatie en betaling...2 Verplichtingen...3 Uitvoering van de overeenkomst...3 Wijzigingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Haenen Gerechtsdeurwaarders (hierna te noemen: Haenen) zijn van toepassing op

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

1. Defini)es. 2. Algemeen. 3. Aanbieding en accepta)e

1. Defini)es. 2. Algemeen. 3. Aanbieding en accepta)e 1. Defini)es 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of non-profi

Nadere informatie

Tarievenblad Klant en Syncasso

Tarievenblad Klant en Syncasso Tarievenblad Klant en Syncasso TARIEVEN KLANT 1. Definities Opdrachtgever: Alle klanten, die niet vallen onder de omschrijving van Tussenpersonen, zoals bedoeld in de algemene voorwaarden van Syncasso.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V.

Algemene Voorwaarden De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V. Januari 2013 V.1 1 van 5 Algemene Voorwaarden De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V. A. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Re-Effect Flevoland Postbus 30180 1303 AD Almere E: info@re-effectflevoland.nl www.re-effectflevoland.nl T: +31 (0)36-5254921 M: +31 (0)6-49691721

Nadere informatie

FAQ facturatie ARAGLS Voorbeeldfactuur / declaratiemethode Voorbeeld opdrachtbevestiging met clausule ARAGLS facturatie

FAQ facturatie ARAGLS Voorbeeldfactuur / declaratiemethode Voorbeeld opdrachtbevestiging met clausule ARAGLS facturatie Verzonden per mail Naarden, 19 februari 2015 Geachte contactpersoon, Tussen ARAG Legal Services (hierna: ARAGLS) en Omnius is afgesproken dat vanaf 1 augustus 2014 de factuur in een ongedekte betalende

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding Algemene voorwaarden van Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, allen gevestigd te Harderwijk, hierna gezamenlijk dan wel individueel aan te duiden als Wittebrood

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase 1 Preventie: maak eigen analyse wat kan beter? hanteer strakke procedure(s) gebruik onze incassosticker De minnelijke incassofase 1. Inleiding Als

Nadere informatie

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst Algemene Voorwaarden Coöperatieve Vereniging KasCoöperatie U.A. Versie 26 juli 2013 Artikel 1 Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen KasCoöperatie U.A.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 -

ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 - ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 - INHOUDSOPGAVE 1. Definities... 3 2. Toepasselijkheid... 3 3. Geldigheid... 3 4. Offertes... 4 5. Aansprakelijkheid... 4 6. Facturering en betaling... 5 7. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel.

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel. Algemene voorwaarden Flex Work In Travel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE

ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE Artikel 1 Definities en toepassing In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Pay Force: Pay Force B.V., optredend als Opdrachtnemer; B. Opdrachtgever: de contractspartij

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

LUCIAN Creative Solutions Versie 6 : April 2014 Dwingeloweg 73 9671 KC Winschoten

LUCIAN Creative Solutions Versie 6 : April 2014 Dwingeloweg 73 9671 KC Winschoten LUCIAN Creative Solutions Versie 6 : April 2014 Dwingeloweg 73 9671 KC Winschoten Aanvullende voorwaarden : incassodiensten Artikel 1. Definities 1. In deze aanvullende voorwaarden worden de volgende termen

Nadere informatie

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER INCASSO-OPDRACHT FORMULIER Salus Juridische Diensten B.V. nieuwezaak@salusjuristen.nl Postbus 18, 6200 AA Maastricht FAX 043 7009 701 Uw vordering indienen in 3 eenvoudige stappen 1. U vult uw (bedrijfs)gegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Haenen Gerechtsdeurwaarders (hierna eveneens te noemen: Haenen) zijn van toepassing

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98

De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer

Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer zijn van toepassing

Nadere informatie

Mandatering van bevoegdheden Stichting Cavent

Mandatering van bevoegdheden Stichting Cavent Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Mandatering van bevoegdheden Stichting Cavent Mandatering op het terrein van inkomsten en uitgaven (budgetten) ALGEMEEN

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

TERUGVORDERING VAN BIJSTAND

TERUGVORDERING VAN BIJSTAND Afdeling Samenleving Richtlijn 720 Ingangsdatum: 01-04-2013 TERUGVORDERING VAN BIJSTAND Algemeen Met de invoering van artikel 18a WWB, zijnde regels met betrekking tot het opleggen van een bestuurlijke

Nadere informatie

Tarievenstructuur CCKL-PRL Accreditaties RvA/CCKL 2015 Algemeen

Tarievenstructuur CCKL-PRL Accreditaties RvA/CCKL 2015 Algemeen 2015 Pagina: 1 van 5 WIJZIGING Tarievenstructuur per 1 januari 2015 In 2015 heeft, conform goedkeuring van de Raad van Toezicht, een tariefsverhoging van 1,2% plaatsgevonden (stijging index zakelijke dienstverlening).

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekko Design

Algemene voorwaarden Gekko Design Algemene voorwaarden Gekko Design Gekko Design is onderdeel van Agterberg Automatisering. Handelsregister: K.v.K. te Lelystad 51299 Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Instructie nummer doorschakelen Fritz!Box 7260. donderdag 7 mei 2009, 13:20:21 uur, versie 1709.1 auteur: M. Geldermans

Instructie nummer doorschakelen Fritz!Box 7260. donderdag 7 mei 2009, 13:20:21 uur, versie 1709.1 auteur: M. Geldermans Instructie nummer doorschakelen Fritz!Box 7260 donderdag 7 mei 2009, 13:20:21 uur, versie 1709.1 auteur: M. Geldermans Nummer doorschakelen Fritz!Box 7260 Boomstructuur kiezen Kies Call Diversion New call

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

VAN EGERAAT SENIOREN ZORG MAKELAARDIJ

VAN EGERAAT SENIOREN ZORG MAKELAARDIJ ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Utrecht onder nummer 8/2010 Deze Algemene Voorwaarden kwamen tot stand in samenwerking Met Wijn & Stael

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep Definities Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon, zijn of haar vertegenwoordiger, gemachtigde en erfgenaam of erfgenamen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Resolution

Algemene voorwaarden New Resolution Art 1: Definities New Resolution onderscheidt in deze Algemene Voorwaarden "open cursussen", "maatwerkopdrachten", "werkgroepen", "documentatie" en coaching. Onder "open cursussen" worden verstaan al de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Edu-life: opdrachtnemer; b) Opdrachtgever: de zorg vragende natuurlijke persoon alsmede diens wettelijke

Nadere informatie

Artikel 1 Kwaliteit Artikel 2 Geheimhouding Artikel 3 Offerte

Artikel 1 Kwaliteit Artikel 2 Geheimhouding Artikel 3 Offerte Algemene voorwaarden Algemeen Op alle tekstproducties van Tekstbureau De Groot zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ACT INSIGHT

ALGEMENE VOORWAARDEN ACT INSIGHT ALGEMENE VOORWAARDEN ACT INSIGHT ACT INSIGHT is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van trainingen, coaching of andere

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. Incassovoorwaarden voor incasso op zakelijke debiteuren (b2b) 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Venlo versie 1 juli 2014

Algemene Voorwaarden Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Venlo versie 1 juli 2014 Algemene Voorwaarden Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Venlo versie 1 juli 2014 A Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hafkamp: de aan Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te

Nadere informatie

DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U?

DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U? DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U? 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. 14-dagen brief 3 3. Berekening incassokosten 3 4. Btw 4 5. Afwijkingen van de incassokosten berekening 4 6. Meerdere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem

Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem 1. Algemeen Algemene Voorwaarden BabyMama Massage 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; BabyMama Massage

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Doelgroep 1. De bijdragen van Stichting DOLFINN zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Geldend is hierbij de datum van aanvraag van een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van (Coaching & Training) diensten

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van (Coaching & Training) diensten Lepelaarplantsoen 97 3145 XC Maassluis Tel. 06-14225340 info@lichaamengeest.com www.lichaamengeest.com Fortis 80.02.39.830 K.v.K. Rotterdam 24438620 BTW-nummer NL0641.76.277.B02 Artikel 1. Definities Algemene

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Validata Group BV

Algemene Voorwaarden Validata Group BV Artikel 1 Definities: Betrokkene: Bewerker: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door Validata Group BV betrekking heeft; degene die

Nadere informatie

2.2 Kweek Communicatie wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.2 Kweek Communicatie wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. Algemene voorwaarden 1. Partijen Partijen op wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn: Stichting gevestigd te Tilburg, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Midden-Brabant onder nummer H1723713

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 148 d.d. 10 augustus 2010 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.W.H. Offerhaus) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Nicole Olsthoorn van vrouwennatuur die

Nadere informatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie Wijziging Contactpersoon v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Contactpersonen. De gegevens en autorisaties van bestaande Contactpersonen

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren van zakelijke vorderingen op zakelijke debiteuren. De incassovoorwaarden

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Regeling Inschrijving en Contributie GMHC

Regeling Inschrijving en Contributie GMHC Regeling Inschrijving en Contributie GMHC Versie 30 juni 2015 Inhoud 1: Algemeen... 2 2: Inschrijving... 3 3: Beëindiging lidmaatschap... 4 4: Contributie... 5 5: Entreegeld... 6 6: Hardheidsclausule...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN LEIDRAAD INVORDERING PRIVAATRECHTELIJKE VORDERINGEN

GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN LEIDRAAD INVORDERING PRIVAATRECHTELIJKE VORDERINGEN GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN LEIDRAAD INVORDERING PRIVAATRECHTELIJKE VORDERINGEN Januari 2012 1 ... 2 1. Algemeen... 3 1.1 Opmerkingen vooraf... 3 1.2 Algemene uitgangspunten van het invorderingsbeleid... 3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 3. Offertes

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 3. Offertes ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Joris van der Bijl Ondernemersadviseur & Personal en Executive coach die deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6. Deze procedure beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende inkoop.

Kwaliteitssysteem. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6. Deze procedure beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende inkoop. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6 Datum vaststelling : 23-03-2009 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 1. BETREFT Deze procedure beschrijft

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Code#id Webdesign. Onder Code#id Webdesign wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Move by Coaching

Algemene Voorwaarden Move by Coaching Algemene Voorwaarden Move by Coaching Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Move by Coaching die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade.

Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade. Incasso dienstverlening Incassade 2014 Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade.nl (0)888 444 111 Incassade Deurwaarders en

Nadere informatie

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? Whitepaper Handvatten Incassokosten vanaf 2012 oktober 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Wanneer is de nieuwe regeling van toepassing? 4 1.1 Consument

Nadere informatie

Algemene voorwaarden So Vie

Algemene voorwaarden So Vie Algemene voorwaarden So Vie Artikel 1 Definities 1. So Vie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Regenboog 31, 3824ED te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Dienstverlener: MassageWorks, gevestigd Mahlerstraat 72 3131SH te Vlaardingen. Dienst: De dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen zijn: diverse massagebehandelingen,

Nadere informatie

(Geef naam opdrachtnemer), gevestigd (geef plaats) en vertegenwoordigd door (geef naam), (geef functie), hierna te noemen Dienstverlener,

(Geef naam opdrachtnemer), gevestigd (geef plaats) en vertegenwoordigd door (geef naam), (geef functie), hierna te noemen Dienstverlener, Overeenkomst enkele inkoop PIB Bron: Gemeente s-hertogenbosch Ondergetekenden: De gemeente X, hierbij vertegenwoordigd door geeft naam, geef functie, daartoe gemachtigd bij mandaatbesluit van 1 november

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van:

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van: 1 Algemene Voorwaarden Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V. A Definities en algemene bepalingen 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) het Kantoor: de besloten vennootschap

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten.

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. VERSIE 2.2 Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Doelstellingen en Uitgangspunten 2 Algemene Doelstelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Viva la Pizza

Algemene voorwaarden Viva la Pizza Algemene voorwaarden Viva la Pizza Viva la Pizza stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar opdrachtgevers tevreden te stellen, onder meer door de gemaakte afspraken na te komen en een constante

Nadere informatie

3.3 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om een opdracht van de Opdrachtgever te weigeren zonder opgave van de daaraan ten grondslag liggende redenen.

3.3 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om een opdracht van de Opdrachtgever te weigeren zonder opgave van de daaraan ten grondslag liggende redenen. Algemene Leveringsvoorwaarden 1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft 1-Line Safety & Security Management bv, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Opdrachtnemer. 1.2. De wederpartij

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MF Select

Algemene Voorwaarden MF Select Algemene Voorwaarden MF Select Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Groningen op 12 september 2012 onder aktenummer 12/20 Inhoud Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 De dienstverlening... 3 Artikel

Nadere informatie

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen :

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen : ALGEMEEN In de herziene Gedragscode NVI Leden 2014 zijn de algemene normen vastgelegd waaraan NVI leden moeten voldoen. Het doel van deze gedragscode is te waarborgen dat de NVI leden hun incassoactiviteiten

Nadere informatie