COMPENSATIEBELEID Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPENSATIEBELEID Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW)"

Transcriptie

1 COMPENSATIEBELEID Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) 28 november 2014

2 1.0 Inleiding Het is de rol van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) om de aan ons toevertrouwde pensioenpremies te beleggen en absolute rendementen te genereren, zodat wij pensioenen kunnen blijven uitkeren. Tegelijkertijd nemen wij beslissingen die de waarde van onze pensioengerechtigden weerspiegelen en die bijdragen aan een duurzamere wereld voor de huidige en toekomstige pensioengerechtigden namens wie wij beleggen. Daarbij heeft PFZW zich gecommitteerd om als asset owner verantwoord institutioneel belegger en betrokken aandeelhouder op te treden. De financiële crisis van eind 2008 veroorzaakte publieke ophef over buitensporige beloningspraktijken in het algemeen en binnen de financiële sector in het bijzonder. Nadat overheidsgeld moest worden gebruikt om voor het systeem belangrijke financiële instituten te redden en zo buitensporige risico s voor de gehele maatschappij te voorkomen, resulteerde het verhitte debat in Nederland (NL), de Europese Unie (EU) en elders in de invoering van verplichte remuneratiegrenzen door toezichthouders, met name voor banken. Ook ons bestuur en onze pensioengerechtigden uitten hun zorgen. Buitensporige compensatie is in tegenspraak met de waarden van onze pensioengerechtigden en de identiteit van ons pensioenfonds. In het Beleggingskader heeft PFZW de wens opgenomen om onze eigen opvattingen over een verantwoord beloningsbeleid te formuleren in een integraal compensatiebeleid. Met dit Compensatiebeleid geven wij uitdrukking aan onze ideeën over compensatie binnen kapitaalmarkten en stellen wij onze doelen voor verandering. Het is van toepassing op Financiële Dienstverleners en op de ondernemingen waarin wij beleggen. Wij zien aanzienlijke praktijkverschillen binnen onze verschillende beleggingscategorieën ( asset classes ) en zullen daarom een op maat gesneden implementatie van dit beleid voor elke categorie bieden. Aandeelhouders van beursgenoteerde ondernemingen hebben zich lange tijd voornamelijk gericht op remuneratiestructuren en -beleid. Wij zijn van mening dat het moment voor aandeelhouders is gekomen om ook een standpunt in te nemen over de omvang van de remuneratieregelingen. Ondernemingen moeten van de huidige praktijk van remuneratietoekenning aan de hand van referentiegroepen ( peer groups ), overgaan op adequate, op maat gemaakte interne remuneratiecriteria, die de creatie van duurzame absolute rendementen op lange termijn bevorderen. De creatie van duurzame, absolute rendementen op lange termijn van onze beleggingen hangt niet alleen af van de beleggingsrendementen, maar ook van het beheersen van de kosten van vermogensbeheer, zoals de compensatie die institutionele beleggers (indirect) betalen binnen het systeem van de kapitaalmarkten. Buitensporige compensatie draagt het risico mee van onjuiste belangengelijkstelling ( alignment ), significant hogere kosten, een verzwakte license to operate en het kan resulteren in buitensporige remuneratie voor de individuen die in dienst zijn van de Financiële Dienstverleners. Wij willen buitensporige praktijken met betrekking tot onze Financiële Dienstverleners beperken, zowel op het niveau van de Tarieven die wij aan Financiële Dienstverleners betalen, als op het niveau van de remuneratie van portfoliomanagers, management en/of partners (zie inzet voor definities). Wij willen opmerken dat wij onze eigen opvattingen hebben, maar ook de wet- en regelgeving rondom compensaties zien toenemen. De Nederlandse pensioenwet- en regelgeving verplicht ons om een standpunt in te nemen inzake de compensatie van onze Financiële Dienstverleners en dit standpunt met een breder publiek te delen 1. Wij worden geacht dit standpunt te betrekken bij de keuze van onze Financiële Dienstverleners. Begrippen In dit document definiëren we onderstaande begrippen als volgt: Compensatie Financiële toekenningen, niet-financiële toekenningen en/of andere zaken van economische waarde in ruil voor het geleverde werk en/of diensten. In dit Compensatiebeleid verwijst het begrip naar Remuneratie of naar Tarieven (fees). Remuneratie De compensatie die individuen ontvangen in ruil voor het geleverde werk. Remuneratie behelst doorgaans het vaste salaris, een variabele beloning in aandelen en/of geld, niet-financiële toekenningen, zoals het ontvangen van training, etc. Tarieven (fees) De compensatie die financiële service providers ontvangen in ruil voor de geleverde diensten. Fees worden doorgaans gebruikt voor lonen, overige kosten en winst. Individuele Beleggingswinst (Personal investing Profits) Financiële waardecreatie uit het meebeleggen door dienstverleners of partners, management of medewerkers van dienstverleners in structuren en/of entiteiten waarin wij beleggen. Deze waardecreatie is onderhevig aan beleggingsrisico s, de manier waarop ook de institutionele belegger rendement op beleggingen realiseert. Financiële Dienstverleners (financial service providers) Onafhankelijke financiële sector ondernemingen die uitbestede diensten aan PFZW leveren, zoals pensioenuitvoeringsorganisaties, vermogensbeheerders, fondsmanagers, enz. 1. Artikel 14, lid 4 van het Besluit Uitvoering Pensioenwet (2006): Een fonds heeft zicht op het beloningsbeleid van de derde aan wie werkzaamheden worden uitbesteed, betrekt het beloningsbeleid bij de keuze voor de derde waaraan de werkzaamheden worden uitbesteed en maakt zijn beleid dienaangaande openbaar. 2

3 Dit Compensatiebeleid is gebaseerd op principes en is van toepassing op onze Financiële Dienstverleners en beleggingen in zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen. Wij streven ernaar om deze principes volledig na te leven. We erkennen dat er verschillen zijn tussen markten, zoals verschillen in cultuur en wetgeving, die invloed hebben op compensatiepraktijken. Door deze verschillen kunnen wij in voorkomende gevallen in strikte zin afwijken van dit Compensatiebeleid. Als dit het geval is, zullen wij ernaar streven om naar de geest van dit Compensatiebeleid te handelen. Gaandeweg zullen wij via de implementatie activiteiten inzetten om deze discrepanties op te heffen. Waar mogelijk worden marktverschillen verkleind. Wij zijn van mening dat dit Compensatiebeleid een belangrijk onderdeel is van onze rol als verantwoord institutionele belegger. Het geeft duidelijke richtlijnen voor onze pensioenuitvoeringsorganisatie over onze primaire doelen en nevendoelstellingen die wij met dit Compensatiebeleid willen bereiken. Dit zijn: (1) het Compensatiebeleid geeft onze verwachtingen inzake de beperking van buitensporige compensatie weer; (2) het is een weerspiegeling van onze beleggingsovertuigingen en praktijken; (3) het is eenvoudig te begrijpen en implementeerbaar binnen onze wereldwijde beleggingen, stemactiviteiten en engagement ten aanzien van ondernemingen; (4) het wordt betrokken bij de selectie van Financiële Dienstverleners. Wij verwachten dat het langere tijd duurt voordat deze doelstellingen zijn bereikt. Daarom stellen we een pragmatische en stapsgewijze aanpak voor waarbij we gefaseerd naar een duurzamere wereld toewerken. 2.0 Doelen en doelstellingen Compensatiebeleid Als asset owner beogen wij onze invloed uit te oefenen om absolute rendementen te genereren, op een manier die de waarden van onze pensioengerechtigden weerspiegelt en die waar mogelijk bijdragen aan een duurzamere wereld voor huidige en toekomstige pensioengerechtigden. In dit licht beschouwen wij de volgende doelen voor ons Compensatiebeleid als noodzakelijk en realistisch: 1. het beperken van buitensporige compensatie; 2. het toestaan van variabele compensatie voor het behalen of overtreffen van uitdagende financiële doelstellingen, rekening houdend met effect op maatschappij en milieu; 3. het incorporeren van het langetermijnperspectief; en 4. het eenvoudiger maken van compensatiestructuren. 1. Beperking van buitensporige compensatie Het vervullen van de rol van dienstverlener, manager en/of werknemer moet niet resulteren in compensatieresultaten die buitensporige financiële betalingen of rijkdom omvatten die niet redelijk en eerlijk zijn. In plaats hiervan moeten individuen in deze rollen vaste remuneratie ontvangen voor het realiseren van wat van hen verwacht wordt, door hun werk op een redelijke en verantwoordelijke manier te doen. Dit betekent voor Financiële Dienstverleners dat zij in het belang van hun klanten handelen. Wij zijn bereid om beleggingswinsten te delen in variabele compensatiestructuren, die op individueel niveau begrensd zijn, wanneer ten dienste van ons uitdagende financiële rendementen zijn behaald. Financiële Dienstverleners, managers en/of werknemers moeten alleen worden beloond met een variabele compensatie als uitdagende financiële prestaties worden behaald of overtroffen. Hun financiële vermogen kan worden gerealiseerd door Individuele Beleggingswinsten, op dezelfde wijze als de institutionele belegger absolute rendementen realiseert door (risicovol) te beleggen. Deze Individuele Beleggingswinsten kunnen tot zeer hoge rendementen voor individuen leiden. Ons beleid is niet gericht op het beperken van dergelijke uitkeringen zolang deze niet strijdig zijn met onze belangen ( alignment ) en doelstellingen. Een voor de hand liggende vraag is: wat is buitensporig? In een ideale wereld zouden wij een getal hieraan kunnen toekennen. Maar in werkelijkheid is dit niet zo eenvoudig. Wij zien verschillen tussen markten en soorten beleggingen. Desalniettemin zijn wij ervan overtuigd dat wij het weten, als wij het zien. Dit betekent dat wij een goed gevoel hebben voor wat onder verschillende omstandigheden buitensporig is. We beginnen gericht van boven naar beneden met de meest buitensporige compensatiepraktijken, zowel in onze portfolio van beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd, als bij onze externe managers (direct en via onze pensioenuitvoeringsorganisatie). Wij gaan in gesprek met deze ondernemingen en externe managers in een poging om hun compensatiepraktijken te verbeteren. Indien deze dialoog uiteindelijk niet tot de gewenste uitkomsten leidt, kunnen wij als laatste middel dergelijke ondernemingen of externe managers uitsluiten van belegging of uitbesteding. 2. Compensatie voor het behalen of overtreffen van uitdagende doelstellingen Wij zijn er sterk van overtuigd dat het bereiken van duurzame financiële absolute rendementen op lange termijn én een duurzame wereld, onderdeel is van het op een redelijke en verantwoordelijke manier je werk doen. Duurzame financiële absolute rendementen op lange termijn zijn het resultaat van bijdragen aan de reële economie, zonder dat zij het resultaat zijn van kortetermijnwinsten ten koste van andere belanghebbenden. Shared value wordt gerealiseerd wanneer kapitaal wordt geïnvesteerd om fundamentele economische meerwaarde te genereren, terwijl het ook waarde voor de maatschappij creëert, bijvoorbeeld door te helpen bij het oplossen van maatschappelijke of milieugerelateerde behoeften of problemen. Op deze manier wordt bijgedragen aan een duurzamere wereld. Het is voor ons belangrijk dat de activiteiten van vermogensbeheerders en/of ondernemingen geen negatieve invloed op de maatschappij of het milieu hebben. Om deze resultaten te bereiken, moeten Financiële Dienstverleners en ondernemingen van de huidige gebruikelijke praktijk bijvoorbeeld compensatietoekenning aan de hand van referentiegroepen overgaan naar adequate, op maat gemaakte interne remuneratiecriteria die de creatie van duurzame, absolute rendementen op lange termijn bevorderen. Dit betekent in de praktijk dat minimale, voor risico gecorrigeerde rendementseisen via ons belegd vermogen op de lange termijn moeten worden overwonnen en daarmee uitdagende doelstellingen worden behaald of overtroffen, voordat via variabele compensatie in de absolute rendementen kan worden gedeeld. 3

4 Wij voorzien dat de belangen van belanghebbenden op elkaar zijn gelijkgestemd met betrekking tot duurzame lange-termijn waardecreatie. Daarom zijn financiële resultaten niet de enige overwegingen bij de bepaling van variabele compensatie, maar worden andere niet-financiële resultaten ook meegenomen. Deze omvatten onder andere klanttevredenheid en impact op de maatschappij, zoals een positieve reactie op wereldwijde uitdagingen, waaronder klimaatverandering, voedselveiligheid en waterschaarste, die tot een duurzamere wereld kunnen leiden. Bij beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen heeft de raad van commissarissen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat remuneratie wordt uitbetaald als deze is verdiend, en voor het op een redelijke manier toepassen van hun discretionaire bevoegdheden, wanneer besluiten uit het verleden resulteren in negatieve effecten voor belanghebbenden. Financiële compensatie is slechts één vorm van beloning die Financiële Dienstverleners, managers en/of werknemers kunnen ontvangen. Andere niet-financiële beloningen omvatten onder andere het krijgen van training, het gebruikmaken van nieuwe kansen die kunnen leiden tot persoonlijke en professionele groei, het krijgen van erkenning voor degelijk werk, het bijdragen aan en onderdeel zijn van een gezonde bedrijfscultuur, et cetera. 3. Ondersteuning van langetermijnperspectief Pensioenfondsen richten zich per definitie op de lange termijn. Wij zijn ervan overtuigd dat de creatie van duurzame lange termijn rendementen wordt gerealiseerd wanneer compensatiesystemen een langetermijnperspectief ondersteunen en zo zijn afgestemd dat zij de waarden van onze pensioengerechtigden weerspiegelen en bijdragen aan een duurzamere wereld. Wij belasten de raad van commissarissen van de ondernemingen waarin wij beleggen met het toezicht op de ondernemingsstrategie en de zorg dat deze strategie duurzame aandeelhouderswaarde op lange termijn creëert, terwijl rekening wordt gehouden met de legitieme belangen van belanghebbenden en met het voorkomen dat de onderneming, het management en/of werknemers buitensporige risico s nemen. 4 Eenvoudige compensatiestructuren Wij zijn ervan overtuigd dat compensatieregelingen te complex zijn geworden en dat het resultaat ervan te onvoorspelbaar, onredelijk en/of onacceptabel is geworden. Wij geloven dat deelnemers in compensatieregelingen alsmede bijvoorbeeld de raad van commissarissen, in de uitoefening van hun toezichtstaak profiteren van compensatieregelingen die eenvoudig, voorspelbaar en redelijk zijn. Wij zijn ook van mening dat onze pensioengerechtigden en andere belanghebbenden kunnen profiteren van eenvoudigere compensatieregelingen. 3.0 Compensatieprincipes Wij verwachten dat al onze Financiële Dienstverleners en de ondernemingen waar wij in beleggen, zich houden aan de doelen en nevendoelstellingen van ons Compensatiebeleid. Ook verwachten wij dat zij bereid zijn hun werk in ons belang en op een redelijke en verantwoordelijke wijze uit te voeren, om zo duurzame diensten en/of financiële absolute rendementen op lange termijn en een duurzamere wereld te realiseren. 3.1 Ondernemingen en remuneratie Als institutionele belegger passen wij een aantal basisprincipes toe om ervoor te zorgen dat de omvang en structuur van de compensatieregelingen van de ondernemingen waarin wij beleggen, beter zijn afgestemd op duurzame lange-termijn waardecreatie en met een brede groep belanghebbenden, waaronder aandeel - houders. Vaste salarissen zijn betalingen voor het bereiken van wat wordt verwacht Managers en werknemers ontvangen vaste salarissen om hun werk op een redelijke en verantwoordelijke manier uit te voeren en financiële absolute rendementen op lange termijn te realiseren en waar mogelijk aan een duurzamere wereld bij te dragen, terwijl zij op z n minst geen negatieve impact op de maatschappij veroorzaken. Niet-financiële beloningen zijn belangrijk en zouden voldoende aandacht moeten krijgen binnen het algehele remuneratiebeleid. Variabele remuneratie is voorwaardelijk Managers en werknemers krijgen een variabele remuneratie, indien zij uitdagende financiële absolute rendementen en duurzame waarde op lange termijn behalen of overtreffen. Een malusbepaling moet worden toegepast op mogelijke variabele remuneratiebeloningen, indien operationele beslissingen een negatieve impact op de maatschappij en/of het milieu hebben. Een terugvorderingsregeling ( clawback ) moet worden ingevoerd voor variabele remuneratie die is uitgekeerd op basis van incorrecte (financiële) informatie of ongewenste uitkomsten gezien de omstandigheden en/of besluiten die achteraf een significante, negatieve impact hebben gehad op de maatschappij en/of het milieu. Variabele remuneratie mag alleen worden toegekend in de vorm van voorwaardelijke gewone aandelen en/of geld, waarbij de voorkeur uitgaat naar voorwaardelijke gewone aandelen. Op het moment van toekenning wordt een variabele remuneratie beperkt tot een redelijke vermenigvuldiging van een vaste remuneratie per persoon per jaar. 4

5 Alleen vast salaris voor leden van raad van commissarissen De raad van commissarissen ( two tier ) is verantwoordelijk voor het toezicht op de raad van bestuur inzake hun inspanningen om financiële absolute rendementen en een duurzamere wereld te creëren. De raad van commissarissen moet ervoor zorgen dat het management dienovereenkomstig wordt beloond. Het is hun verantwoordelijkheid om met de aandeelhouders in gesprek te gaan over hun remuneratietoekenningen. Wij verwachten dat zij de belangen van belanghebbenden afwegen. Om te voorkomen dat zij zich op slechts een subgroep van belanghebbenden richten, mogen leden van de raad van commissarissen alleen vast salaris ontvangen. Zij ontvangen dus geen variabele remuneratie en zij mogen ook geen aandelen kopen of houden van de ondernemingen waarbij zij in de raad van commissarissen zitten. Deze principes passen wij in beginsel ook toe op de niet-uitvoerende bestuurders ( non-executives ) in een monistische bestuursstructuur ( one tier ). 3.2 Keuze en Tarieven dienstverlener PFZW past de principes van dit Compensatiebeleid toe bij haar selectie van Financiële Dienstverleners en op de Tarieven die wij hen willen betalen. In tegenstelling tot de directe invloed die wij als institutionele belegger hebben op de ondernemingen waarin wij beleggen, kunnen wij alleen indirecte invloed uitoefenen op de remuneratiepraktijken binnen Financiële Dienstverleners via de Tarieven en/of mandaten die wij met hen overeenkomen. Wij streven naar een lager tarief en willen verre blijven van ongewenste structuren en praktijken, zoals Catch-up, American Waterfall en Rent-Extraction. Wij streven naar gedetailleerde transparantie op het gebied van vergoedingsstructuren, budgetten en remuneratie door onze Financiële Dienstverleners. Onze mandaten moeten aansluiten bij de doelen en nevendoelstellingen van ons Compensatiebeleid. Onze Financiële Dienstverleners moeten namens ons optreden als asset owner, verantwoord institutionele belegger en betrokken aandeelhouder, zowel vanuit het perspectief van remuneratie als dat van Tarieven. Belangrijke informatie Dit document wordt u uitsluitend ter informatie aangeboden en vormt geen advies alsmede geen uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële instrumenten. U kunt geen rechten aan dit document ontlenen. PFZW heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. PFZW behoudt zich het recht voor dit document te wijzigen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn Noordweg Noord 150 Postbus 117, 3700 AC Zeist pfzw.nl maart

pggm.nl PGGM Uitvoeringsrichtlijn compensatie financiële dienstverleners

pggm.nl PGGM Uitvoeringsrichtlijn compensatie financiële dienstverleners pggm.nl PGGM Uitvoeringsrichtlijn compensatie financiële dienstverleners 2 december 2014 1. Inleiding De recente wereldwijde financiële crisis heeft de discussie aangewakkerd over het functioneren van

Nadere informatie

pggm.nl PGGM Uitvoeringsrichtlijn inzake beloningen voor portefeuilleondernemingen

pggm.nl PGGM Uitvoeringsrichtlijn inzake beloningen voor portefeuilleondernemingen pggm.nl PGGM Uitvoeringsrichtlijn inzake beloningen voor portefeuilleondernemingen 2 december 2014 Inleiding Al geruime tijd gaat de aandacht van aandeelhouders uit naar beloningsbeleid en beloningsstructuren.

Nadere informatie

Beleid verantwoord beleggen Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Beleid verantwoord beleggen Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Beleid verantwoord beleggen Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Juni 2014 Inleiding In juni 2013 heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, hierna te noemen PFZW of het pensioenfonds,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Betreft Kamervragen van het lid Krol Hierbij zend ik u de

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2014 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2016 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Uitgangspunt

Beloningsbeleid. Uitgangspunt Beloningsbeleid Uitgangspunt Zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid 6.1.1. De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid,

Nadere informatie

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Amsterdam, 29 maart 2006 Nederlanders zijn het best bekend met duurzame beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek

Nadere informatie

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co Variabel beloningsbeleid Identified Staff u 2014 heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat vanzelfsprekend voldoet aan de geldende wettelijke vereisten. Belangrijke doelen van dit

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Populair beleggingsplan

Populair beleggingsplan Populair beleggingsplan versie oktober 2015 1 Inhoudsopgave Waarom belegt het pensioenfonds? 4 Wat is het doel van beleggen? 4 Wat levert beleggen op? 4 Er gaan toch ook risico s gepaard met beleggen?

Nadere informatie

Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Juni 2014 1. Inleiding Dit Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen dient als leidraad en toetssteen

Nadere informatie

Beloningsbeleid Provisum en uitbesteding

Beloningsbeleid Provisum en uitbesteding Beloningsbeleid Beloningsbeleid Provisum en uitbesteding 1. Inleiding De Pensioenwet stelt dat pensioenfondsen een beleid inzake beloningen voeren dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico s dan

Nadere informatie

Prof.dr. Sylvester Eijffinger. Hoogleraar Financiële Economie Universiteit Tilburg Oud-lid adviescommissie Maas

Prof.dr. Sylvester Eijffinger. Hoogleraar Financiële Economie Universiteit Tilburg Oud-lid adviescommissie Maas Prof.dr. Sylvester Eijffinger Hoogleraar Financiële Economie Universiteit Tilburg Oud-lid adviescommissie Maas Inleiding Adviescommissie Toekomst Banken Aanbevelingen ter verbetering van functioneren van

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten.

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Risicobeheersing staat aan de basis van elk beleggingsbeleid. Omdat het renterisico het belangrijkste risico voor pensioenfondsen

Nadere informatie

pggm.nl PGGM Overtuigingen en Uitgangspunten ten aanzien van Verantwoord Beleggen

pggm.nl PGGM Overtuigingen en Uitgangspunten ten aanzien van Verantwoord Beleggen pggm.nl PGGM Overtuigingen en Uitgangspunten ten aanzien van Verantwoord Beleggen Mei 2014 PGGM Overtuigingen en Uitgangspunten ten aanzien van Verantwoord Beleggen Inleiding Dit document beschrijft de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.4.2009 C(2009) 3177 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE ter aanvulling van Aanbeveling 2004/913/EG en Aanbeveling 2005/162/EG wat betreft de regeling

Nadere informatie

124 De Pensioenwereld in 2015

124 De Pensioenwereld in 2015 13 124 De Pensioenwereld in 2015 Verslaggeving & communicatie 125 Meer consistentie nodig in verslaggeving premiepensioeninstellingen Auteurs: Frans Glorie en Kees Voorburg Op 1 januari 2011 is de premiepensioeninstelling

Nadere informatie

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Vermogensbeheer Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later. Dat is de belofte van uw pensioenfonds aan uw deelnemers. Verder gaan is nu zorgen voor

Nadere informatie

Beloningsbeleid, Prikkels en Vertrouwen

Beloningsbeleid, Prikkels en Vertrouwen Beloningsbeleid, Prikkels en Vertrouwen Jaap Koelewijn 12-05-2014 Agenda Kennismaking Waarom zijn de salarissen in de financiële sector zo hoog? Waarom zijn de bonussen zo hoog? Is dat systeem effectief?

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Seminar 'Aandeelhouderschap op de schop'

Seminar 'Aandeelhouderschap op de schop' Seminar 'Aandeelhouderschap op de schop' Case study collectief engagement 11 februari 2013 Ger Fehrenbach Senior Advisor Responsible Investment Stelling Institutionele beleggers dragen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324

Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324 Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleid maatschappelijk verantwoord beleggen... 3 2.1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft Financiële ondernemingen t.a.v. het Bestuur Datum 29 april 2011 Pagina 1 van 6 Betreft Beheerst Beloningsbeleid Geachte heer, mevrouw, Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen ook in hun beloningsstructuren

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 9-1-2018 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten ESG-beleid Over dit document Dit document beschrijft het ESG-beleid (Environmental, Social en Governance) van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Beleggen en de uitstoot van broeikasgassen 1 WAAROM MEET ACTIAM DE CO 2 -UITSTOOT VAN HAAR BELEGGINGEN? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende

Nadere informatie

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen 14 De lijsten van pensioenfondsen met de hoogste en de laagste vermogensbeheerkosten die onder andere door Pensioen Pro en De Nederlandsche Bank (hierna:

Nadere informatie

Pensioenfederatie. aanbevelingen Vergoedingen vermogensbeheer

Pensioenfederatie. aanbevelingen Vergoedingen vermogensbeheer PF x Pensioenfederatie aanbevelingen Vergoedingen vermogensbeheer X X 1 De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van de Nederlandse pensioenfondsen. Zij vertegen woordigt namens ongeveer

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op:

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: 1. het voorstel van de Europese Commissie tot aanpassing van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

Populair beleggingsplan

Populair beleggingsplan Populair beleggingsplan versie 22 november 2013 1 Inhoudsopgave Wat belegt het pensioenfonds? 4 Wat is het doel van beleggen? 4 Wat levert beleggen op? 4 Er gaan toch ook risico s gepaard met beleggen?

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Beleggen en de uitstoot van broeikasgassen 1 WAAROM MEET ACTIAM DE CO 2 -UITSTOOT VAN HAAR BELEGGINGEN? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Bright Pensions N.V.

Beloningsbeleid. Bright Pensions N.V. Beloningsbeleid Bright Pensions N.V. Versiebeheer Omschrijving Auteur Datum 0.1 Initiële versie KJ Februari 2013 0.2 Review, aangepast en in de juiste huisstijl gezet AB 28-02-2013 0.3 Aanpassing variabele

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2015 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V.

Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V. Beloningsbeleid Bank Insinger de Beaufort N.V. Inleiding Bank Insinger de Beaufort N.V. (Insinger) heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat voldoet aan de geldende wettelijke vereisten.

Nadere informatie

Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording

Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording Het doel van de Eerlijke Verzekeringswijzer is om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aan te moedigen

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 6.1. Remuneratiebeleid

Bijlage agendapunt 6.1. Remuneratiebeleid Bijlage agendapunt 6.1 Remuneratiebeleid De Raad van Commissarissen stelt, op advies van de remuneratiecommissie, het remuneratiebeleid voor het bestuur (hierna: het bestuur ) van de vennootschap op. Het

Nadere informatie

Beloningsbeleid ING CDC Pensioenfonds

Beloningsbeleid ING CDC Pensioenfonds ING CDC Pensioenfonds per 1 januari 2017 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Inleiding...3 Uitgangspunten: verantwoordelijkheden en tijdsbesteding...3 Eenheid in beleid en operatie...4 Opleidingskosten...5

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Definitieve richtsnoeren

Definitieve richtsnoeren EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Definitieve richtsnoeren betreffende de koers voor de omzetting van vreemd vermogen in eigen vermogen bij een bail-in 1. Nalevings- en rapportageverplichtingen Status van deze

Nadere informatie

beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord

beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord hoe belegt BPL Pensioen Ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid BPL Pensioen wil een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn dat de

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Waarom meet ACTIAM de CO 2 -voetafdruk van haar beleggingen? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Daarom steunt ACTIAM het klimaatakkoord

Nadere informatie

Investment beliefs. Uitgangspunten vermogensbeheer. bpfhibin.nl. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

Investment beliefs. Uitgangspunten vermogensbeheer. bpfhibin.nl. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen Investment beliefs bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen Uitgangspunten vermogensbeheer Milieu, maatschappij en corporate governance zijn belangrijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid SPMS en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) uiteengezet. Dit

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

EBA-richtsnoeren. inzake de benchmarkexercitie voor beloningen EBA/GL/2012/4

EBA-richtsnoeren. inzake de benchmarkexercitie voor beloningen EBA/GL/2012/4 EBA-richtsnoeren inzake de benchmarkexercitie voor beloningen EBA/GL/2012/4 Londen, 27.7.2012 EBA-richtsnoeren inzake de benchmarkexercitie voor beloningen (EBA/GL/2012/4) Status van de richtsnoeren 1.

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: - prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Programma Leergang Besturen van een Pensioenfonds

Programma Leergang Besturen van een Pensioenfonds Programma Leergang Besturen van een Pensioenfonds Locatie: Woudschoten Conferentiecentrum te Zeist Module 1 Wetgeving en beleid Dag 1: donderdag 3 april 2014 09.00 09.30 uur Ontvangst 09.30 10.00 uur Inleiding

Nadere informatie

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen 11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen INLEIDING Wereldwijd wordt meer en meer de gedachte omarmd dat bij beleggen in ondernemingen rekening gehouden moet worden met de gevolgen van het handelen

Nadere informatie

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen NOTITIE Van Aan CC Datum Betreft Sjoerd Hoogterp De leden van de beleggingscommissie 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Inleiding Het pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI)

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

12 VRAGEN over pensioen

12 VRAGEN over pensioen 12 VRAGEN over pensioen Q&A s voor dieren artsassistenten 12 vragen Inhoudsopgave 01 Waarom bouw ik bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn pensioen op? 3 02 Kan ik ervoor kiezen om geen pensioen op te bouwen?

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

Stembeleid Juni 2015

Stembeleid Juni 2015 Stembeleid Juni 2015 Stembeleid ASR Nederland N.V. juni 2015 1. Inleiding 2. Algemene uitgangspunten 3. Socially Responsible Investments Policy (SRI) 4. Bestuur en RvC - (Her)benoeming - Décharge - Vrijwaring

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen omvat 17 vragen verdeeld over 8 opgaven.

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen omvat 17 vragen verdeeld over 8 opgaven. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave CORPORATE GOVERNANCE WOENSDAG 7 OKTOBER 2015 09.00-10.30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen

Nadere informatie

Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt

Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt IP/97/507 Brussel, 10 juni 1997 Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een Groenboek over aanvullende pensioenen

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie

Reglement Remuneratiecommissie Reglement Remuneratiecommissie 12 mei 2017 REGLEMENT VOOR DE REMUNERATIECOMMISSIE DEFINITIES EN INTERPRETATIE Aandeelhouders Aandelen Algemene Vergadering Corporate Governance Code Raad van Bestuur Raad

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2012 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink Workshop Pensioenfondsen Gert Demmink 13 november 2012 Integere Bedrijfsvoering Integere bedrijfsvoering; Bas Jennen Bestuurderstoetsingen; Juliette van Doorn Integere bedrijfsvoering, beleid & uitbesteding

Nadere informatie

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Besluitvormingsproces vaststelling beloningsbeleid De remuneratie- en selectie/ benoemingscommissie (hierna remuneratiecommissie ) bestaat uit

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2006 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

ABC Achiever Bonus Calculator

ABC Achiever Bonus Calculator Visie Als de crisis van 2008-2009 iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat belonen op deelresultaten en nadruk op volume schade toebrengt aan het bedrijf, haar medewerkers, aandeelhouders, klanten

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds

Nadere informatie

Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers. Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006

Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers. Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006 Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006 Agenda Achtergrond verantwoordelijkheden institutionele beleggers Code Tabaksblat Wettelijke verankering

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken

Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken Voor wie? Deze toelichting is van belang voor medewerkers die deelnemen aan de nettopensioenregeling. Doel toelichting Het pensioenfonds communiceert in

Nadere informatie

Verantwoord beleggen bij het ABN AMRO Pensioenfonds

Verantwoord beleggen bij het ABN AMRO Pensioenfonds Verantwoord beleggen bij het ABN AMRO Pensioenfonds Versie 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Reikwijdte van de strategieën 4. Uitsluitingsbeleid 5. Integrale waardenanalyse 6. Stemmen 1. Inleiding

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Stembeleid ASR Nederland

Stembeleid ASR Nederland Stembeleid ASR Nederland Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Nadere toelichting op het stembeleid van ASR Nederland 2.1. Algemene uitgangspunten van het stembeleid 2.1.1. Socially Responsible Investments (SRI)

Nadere informatie

Vermogensbeheerder institutioneel - Informatievoorziening

Vermogensbeheerder institutioneel - Informatievoorziening Vermogensbeheerder institutioneel - Informatievoorziening Beschrijving Rens Vos is vermogensbeheerder bij de Veerbank. Hieronder staan vijf situaties rondom informatievoorziening die hij heeft meegemaakt.

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG 1. Introductie 1.1. Inleiding De Verklaring inzake de beleggingsbeginselen ( Verklaring ) beschrijft

Nadere informatie