Investment beliefs. Uitgangspunten vermogensbeheer. bpfhibin.nl. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investment beliefs. Uitgangspunten vermogensbeheer. bpfhibin.nl. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen"

Transcriptie

1 Investment beliefs bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen Uitgangspunten vermogensbeheer

2 Milieu, maatschappij en corporate governance zijn belangrijk Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Investment beliefs financiële markten 7 2. Investment beliefs vanuit organisatorisch oogpunt 9 3. Investment beliefs vanuit oogpunt van het beleggingsproces Investment beliefs vanuit sociaal oogpunt en governance 13 Bpf HiBiN transparant en betrokken 15 Het ontwikkelen en vastleggen van investment beliefs is voor pensioenfondsen van groot belang investment beliefs 3

3 Inleiding Investment beliefs beschrijven op een heldere en beknopte wijze de uitgangspunten voor het beleggingsbeleid. De investment beliefs, ook wel beleggingsbeginselen, vormen daarmee de basis of de filosofie voor de inrichting van het vermogensbeheer, de verdeling van de beschikbare middelen over de verschillende beleggingscategorieën en beleggingsstijlen en het risicomanagement. Het ontwikkelen en vastleggen van investment beliefs is voor pensioenfondsen van groot belang: Het geeft een raamwerk op basis waarvan belangrijke beleggings- en hedgingbeslissingen worden genomen; Het geeft inzicht in de verschillen met de beliefs van vermogensbeheerders; Het geeft houvast in tijden van crisis; Het helpt om vooraf de verwachtingen van het beleggingsbeleid in de juiste context te plaatsen; Het legt expliciet vast naar alle stakeholders waar het pensioenfonds voor staat. Dat het belang van goed bestuur en het hebben van heldere uitgangspunten positieve invloed heeft op het resultaat van het pensioenfonds is intuïtief goed aan te voelen. Er zijn verschillende studies gedaan met betrekking tot dit onderwerp 1. Uit deze studies blijkt dat er een positieve relatie bestaat tussen goed bestuur, investment beliefs en het behalen van de doelstellingen. Het kwantificeren van deze relaties is echter buitengewoon complex. Investment beliefs beschrijven op een heldere en beknopte wijze de uitgangspunten voor het beleggingsbeleid 1 Een voorbeeld van een studie op het gebied van investment beliefs is van Prof. Kees Koedijk, 4 Beleggingsbeginselen: Feiten en Facts, 18 november Dit is een vervolgstudie gebaseerd op het boek: Investmentbeliefs that matter van Koedijk en Slager (2010). investment beliefs 5

4 1. Investment beliefs financiële markten Niet ieder risico draagt bij tot een beter verwacht rendement, maar een hoger rendement kan niet zonder het nemen van beleggingsrisico Beleggingsrendement kan niet worden behaald zonder het nemen van risico Het nemen van weloverwogen beleggingsrisico bij de selectie van beleggingen is noodzakelijk voor het behalen van rendement. Niet ieder risico draagt bij tot een beter verwacht rendement, maar een hoger rendement kan niet zonder het nemen van beleggingsrisico. De tijdshorizon is van groot belang bij het bepalen van de hoogte van het gewenste risico. Diversificatie voegt waarde toe zonder rendement te kosten Spreiding over verschillende beleggingscategorieën, stijlen en regio s is een effectieve manier om de verhouding tussen rendement en risico op portefeuille niveau te verbeteren. Het risico per categorie wordt hierdoor niet kleiner, maar wel op het niveau van de totale portefeuille zonder dat hier verwacht rendement voor hoeft te worden ingeleverd. Niet alle financiële markten zijn volledig efficiënt Als professionele belegger kan een pensioen - fonds profiteren van deze marktinefficiënties door het voeren van een actief beleid. Echter sterk ontwikkelde markten zijn dermate efficiënt dat daar geen structureel voordeel door actief beleg - gen te behalen is. Daardoor kan bijvoorbeeld in ontwikkelde aandelenmarkten gebruik worden gemaakt van index-producten, gezien de hoge mate van efficiëntie van de markt en de lagere kosten. Daarentegen kan bijvoorbeeld actief beleid worden gevoerd in inefficiënte/opkomende markten. Ook actief beleid in de vorm van tactische asset allocatie kan relatief waarde toevoegen aan de portefeuille in de vorm van hoger rendement of het verminderen van risico. Het verwachte extra rendement bij actief beleid moet de extra uitvoeringskosten meer dan compenseren. Er bestaat een premie voor illiquiditeit en voor het beleggen op lange termijn Beleggers houden er niet van als ze hun beleg - gingen moeilijk kunnen verkopen en ze verplicht zijn ze lang aan te houden. Ze eisen daarom een extra premie voor illiquiditeit in de vorm van een hoger rendement. Als lange termijn belegger is het pensioenfonds in staat om deze premie te innen. Hiervan kan gebruik gemaakt worden binnen de grenzen van de vereiste liquiditeit voor het fonds voor de uitkeringen en mogelijke collateral verplichtingen. Er wordt alleen belegd in beleggingen die voor het bestuur transparant en begrijpelijk zijn Indien er een gebrek is aan transparantie, een product een te hoge mate van complexiteit bezit of het risico van het product te ondoorzichtig is, wordt niet in dit product belegd. Het bestuur dient haar deskundigheid voldoende op peil te houden om bruikbare beleggingsproducten te begrijpen en eigen te maken. Valuta vormt in principe een ongewenst en onbeloond risico Maar het afdekken van valutarisico kan soms erg complex en kostbaar zijn, dan is het beter om dat niet te doen. Voor opkomende markten kan soms wel een risicopremie (rendementsverwachting) worden onderbouwd voor vreemde valuta. Derivaten zijn een efficiënte manier om posities in financiële markten in te nemen Met derivaten is het mogelijk om op een efficiënte en goedkope manier de gewenste strategische of tactische portefeuille te implementeren. Van belang hierbij is de transparantie en de begrijpelijkheid van de gebruikte producten. Rente-afdekking is een strategische, maar zeker ook een tactische keuze Rente-afdekking is afhankelijk van de positie van het pensioenfonds, de risicohouding, de wetgeving, de dekkingsgraad, maar zeker ook de rentevisie en rentestand. Vooralsnog wordt daarbij gekeken vanuit het nominale kader. Waarderingen keren terug naar hun lange termijn evenwichtswaarde Waarderingen en risicopremies fluctueren door de tijd, maar keren op termijn terug naar de evenwichtswaarde behorende bij het geldende financieel-economische regime. Deze aanname vormt een leidraad voor de strategische allocatie. 6 investment beliefs 7

5 Gezien de lange 2. Investment beliefs vanuit organisatorisch oogpunt beleggingshorizon hebben beleggingskosten een grote De beste realisatie van de beleggingsdoelstellingen wordt behaald door een selecte groep van adviseurs omtrent dit proces te selecteren: 1. Fiduciair adviseur(s): voor het adviseren en extra waardetoevoeging van: Strategische beleggingsadvisering, Portefeuille optimalisatie, Managerselectie, Rente- en valutahedging, Risicobeheer. 2. Oversight manager: voor het toetsen van alle bovengenoemde adviezen, zodat het bestuur vanuit meerdere invalshoeken zijn besluiten kan nemen. 3. Bestuursbureau: toezicht houden op het overall beleggingsproces. Kosten die verband houden met het beleggingsbeleid moeten effectief ingezet worden en positief bijdragen aan de beleggingsdoelstellingen Gezien de lange beleggingshorizon hebben beleggings kosten een grote impact op het netto resultaat. Kosten die gemaakt worden dienen effectief en efficiënt bij te dragen aan de doelstellingen van het fonds. Hogere kosten zijn acceptabel, mits deze minimaal goedgemaakt worden door de verwachte outperformance of het verlagen van het risico, en deze kosten dienen continu goed geanalyseerd te worden. impact op het netto resultaat 8 investment beliefs 9

6 3. Investment beliefs vanuit oogpunt van het beleggingsproces De basis van de strategische portefeuille is de structuur van de verplichtingen De beleggingsportefeuille van een pensioenfonds is onlosmakelijk verbonden met de structuur van haar verplichtingen. Beleggingen dienen in eerste instantie bekeken te worden ten opzichte van de verplichtingen, echter binnen dat kader kunnen ze worden geoptimaliseerd. Daarbij is een tijdelijk lagere dekkingsgraad geen reden voor direct ingrijpen. Het managen van beleggingsrisico s is minimaal even belangrijk als het genereren van rendementen Risico s bepalen of de beleggingsdoelstelling kan worden behaald. Rendement is daarbij van groot belang, maar kan echter pas gerealiseerd worden binnen de kaders van het risicobeheer. Er mogen geen risico s genomen worden, die onverantwoord zijn of de pensioendoelstelling in gevaar brengen, zelfs al zou dit kunnen leiden tot hogere rendementen. Wij nemen geen risico s die onverantwoord zijn of de pensioendoelstelling in gevaar brengen 10 investment beliefs 11

7 4. Investment beliefs vanuit sociaal oogpunt en governance Milieu, maatschappij en corporate governance zijn belangrijke issues Het pensioenfonds erkent dat esg thema s belangrijk zijn en aan de orde dienen te komen bij de keuzes en invulling van het beleid. Een van de vormen waarin deze invulling gebeurt, is gebruik te maken van het stemrecht van aandelen via proxyvoting. Het pensioenfonds vermijdt te beleggen in bedrijven die controversiële wapens maken, onderhouden of verhandelen. Deze wapencategorie omvat antipersoonsmijnen, clusterbommen, munitie met verarmd uranium en biologische, chemische of nucleaire wapens. Het pensioenfonds kiest er vanuit ethische en maatschappelijke doelstellingen voor dat niet alle organisaties in aanmerking komen voor de uitbesteding van taken van het pensioenfonds. De vermogensbeheerorganisaties waar het pensioenfonds mee samenwerkt, erkennen en maken de algemeen door de Verenigde Naties vastgestelde minimale maatschappelijke normen onderdeel van hun ondernemingsbeleid, strategie, cultuur en dagelijkse gang van zaken (ondertekenaars unpri). Wij erkennen dat ESG thema s belangrijk zijn en aan de orde dienen te komen bij de keuzes en invulling van het beleid Bpf HiBiN vermijdt te beleggen in bedrijven die controversiële wapens 6 principes voor verantwoord beleggen van de VN Principe 1 Wij zullen milieu, sociale en governance aspecten betrekken bij ons beleggingsbeleid en investeringsbeslissingen. Principe 2 Wij zullen actief invulling geven aan ons aandeelhouderschap en daarbij milieu, sociale en governance aspecten betrekken. Principe 3 Wij streven naar openbaarheid over milieu, sociale en governance aangelegenheden door de entiteiten waarin wij investeren. maken, onderhouden of verhandelen Principe 4 Principe 5 Principe 6 Wij streven naar acceptatie en implementatie van deze principes in de financiële sector. Wij zullen samenwerken om de effectiviteit in de implementatie van deze principes te bevorderen. Wij zullen rapporteren over de activiteiten en de voortgang bij de implementatie van deze principes. 12 investment beliefs 13

8 bpf hibin transparant en betrokken Stemgedrag Bpf HiBiN Bpf HiBiN stelt zich ten doel doordacht en verantwoord keuzes te maken bij het beleggen. Dat wordt onder andere aantoonbaar door daadwerkelijk gebruik te maken van ons HiBiN-stemrecht in aandeelhoudersvergaderingen van de bedrijven waarin belegd wordt. Bij uitvoering van en advies over het stembeleid maakt Bpf HiBiN gebruik van de diensten van Institutional Shareholder Services (iss). Bekijk de tool van iss en zie hoe Bpf HiBiN gebruik maakt van haar stemrecht. Ga daarvoor naar Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord handelen zijn belangrijke en geïntegreerde onderwerpen in het beleggingsbeleid van Bedrijfstakpensioenfonds HiBiN. Daarbij zijn people, planet en profit de pijlers Ook een stem hebben Bekijk de tool van ISS op in ons duurzame beleid? We gaan de dialoog graag met u aan en zie hoe Bpf HiBiN gebruik maakt van haar stemrecht 14 investment beliefs 15

9 bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen Contact: Bestuursbureau Postbus aa Prinsenbeek Colofon Realisatie Bedrijfstakpensioenfonds HiBiN Vormgeving Catapult creatieve communicatie, Hellendoorn

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

De Verklaring wordt aan een deelnemer verstrekt als deze er om vraagt.

De Verklaring wordt aan een deelnemer verstrekt als deze er om vraagt. BIJLAGE C VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doelstelling Artikel 145 van de Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN)

Nadere informatie

Beleggingsovertuigingen

Beleggingsovertuigingen Beleggingsovertuigingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie 13 januari 2015 Beleggingsovertuigingen Een beleggingsovertuiging is kortweg de perceptie van het pensioenfonds van de

Nadere informatie

Beleggingsovertuigingen

Beleggingsovertuigingen Beleggingsovertuigingen Inhoudsopgave 1 Beleggingsovertuigingen bpfbouw 1.1 Inleiding 1.2 Beleggingsovertuigingen t.a.v. Financiële Markten 1.3 Beleggingsovertuigingen t.a.v. de portefeuille en instrumenten

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen

Verklaring Beleggingsbeginselen Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Trespa April 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...5 Risicobereidheid...5 Beleggingsovertuigingen...6 Uitbesteding

Nadere informatie

Beleggingsbeginselen

Beleggingsbeginselen Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Versie april 2015 Deze Verklaring beleggingsbeginselen maakt onderdeel uit van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en is aangepast

Nadere informatie

Bijlage C: Verklaring Beleggingsbeginselen

Bijlage C: Verklaring Beleggingsbeginselen Bijlage C: Verklaring Beleggingsbeginselen 1 Introductie 1.1 Inleiding Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen ( de Verklaring ) beschrijft de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Juni 2014 1. Inleiding Dit Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen dient als leidraad en toetssteen

Nadere informatie

VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Verklaring inzake beleggingsbeginselen 1. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

STANDAARDPENSIOENFONDS

STANDAARDPENSIOENFONDS STANDAARDPENSIOENFONDS Alternatieve oplossing voor het continuïteitsvraagstuk 1 februari 2014 Toenemende druk bij pensioenfondsen FD 20-3-2013 2 Het continuïteitsvraagstuk Continuïteitvraagstuk pensioenfondsen

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Versie: 01 juli 2013

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Woordenlijst (verantwoord) beleggen

Woordenlijst (verantwoord) beleggen Woordenlijst (verantwoord) beleggen In deze woordenlijst leggen we een aantal termen en begrippen uit die te maken hebben met (verantwoord) beleggen. Actief beleggen Op grond van een bepaalde marktvisie

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. FNV Bondgenoten Beleggingsrisico s Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Inhoudsopgave Voorwoord 4 Willem Noordman 1. Goed bestuur basis voor goed risicobeheer

Nadere informatie

DUFAS Code Vermogensbeheerders. Algemene principes

DUFAS Code Vermogensbeheerders. Algemene principes DUFAS Code Vermogensbeheerders ref. 14_041 Algemene principes 1. Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten. 2. Vermogensbeheerders kennen hun klanten. 3. Vermogensbeheerders doen eerlijk

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324

Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324 Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleid maatschappelijk verantwoord beleggen... 3 2.1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Op verzoek van een belanghebbende bij het pensioenfonds wordt de Verklaring verstrekt.

Op verzoek van een belanghebbende bij het pensioenfonds wordt de Verklaring verstrekt. VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van De Nederlandsche

Nadere informatie

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Inleiding Fysiotherapeuten heeft als eerste doelstelling zorg te dragen voor een goed en betaalbaar pensioen. Binnen deze fiduciaire

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

bpfbouw Maatschappelijk verantwoord beleggen

bpfbouw Maatschappelijk verantwoord beleggen bpfbouw Maatschappelijk verantwoord beleggen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen? 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen? 6 4 Hoe willen wij maatschappelijk

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie