Nederlands Arbitrage Instituut ARBITRAGEAANVRAAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands Arbitrage Instituut ARBITRAGEAANVRAAG"

Transcriptie

1 Secretariaat Nederlands Arbitrage Instituut Postbus 21075, 3001 AB Rotterdam Weena 505, 3013 AL Rotterdam Telefoon: Fax: Website: Inleiding Een NAI arbitrage wordt aanhangig gemaakt door het indienen van een arbitrageaanvraag bij de NAI administrateur op bovenvermeld adres. De arbitrage is aanhangig op de dag van ontvangst van de arbitrageaanvraag door de administrateur (artikel 7(1) van het NAI Arbitragereglement van 1 januari 2015). De vereisten waaraan een arbitrageaanvraag moet voldoen vindt u in artikel 7(2). Als de arbitrageaanvraag niet voldoet aan de in artikel 7(2) gestelde vereisten, neemt de NAI administrateur contact op met de eiser voor aanvulling of verbetering. Hij kan de behandeling van de aanvraag opschorten; dit kan leiden tot vertraging in de behandeling (artikel 7(3)). Een afschrift van de arbitrageaanvraag wordt door de NAI administrateur aan de verweerder toegezonden. Deze wordt daarbij uitgenodigd op de arbitrageaanvraag te reageren met een kort antwoord (artikel 8(1)). De arbitrageaanvraag en het korte antwoord dienen ter inleiding van de arbitrale procedure en moeten het proces van benoeming van arbiters bevorderen. Partijen hebben het recht om na benoeming van de arbiter(s) een memorie van eis, respectievelijk van antwoord, in te dienen (artikel 9). De bijzondere vereisten waaraan een arbitrale kortgedingaanvraag moet voldoen worden vermeld in artikel Gegevens eiser (Artikel 7(2)(a)) Naam Btw-nummer

2 Indien van toepassing, gegevens vertegenwoordiger eiser (Artikel 7(2)(b)) Naam vertegenwoordiger : 2. Gegevens verweerder (Artikel 7(2)(a)) Naam Btw-nummer

3 Indien van toepassing, gegevens vertegenwoordiger verweerder Naam vertegenwoordiger : 3. waarop de eiser voor de duur van het arbitraal geding voor elektronische communicatie bereikbaar is (Artikel 7(2)(c)) 4. Korte omschrijving van het geschil (Artikel 7(2)(d)) (De hier gegeven omschrijving dient ter inleiding van de procedure en ter informatie van de NAI administrateur en doet geen afbreuk aan het recht van partijen om een memorie van eis, respectievelijk van antwoord in te dienen (artikel 9(1)). Als de ruimte hieronder te klein is kan de omschrijving van het geschil op een bijlage bij de arbitrageaanvraag worden gegeven.) 5. Duidelijke opgave van het gevorderde met, indien mogelijk, een opgave van het geldelijk belang van elk van de vorderingen (Artikel 7(2)(e)) (De hier gegeven omschrijving dient ter inleiding van de procedure en ter informatie van de NAI administrateur en doet geen afbreuk aan het recht een vordering te veranderen, vermeerderen of

4 verminderen binnen de grenzen van de desbetreffende bepalingen van het NAI Arbitragereglement.) 6. Arbitrageovereenkomst en eventuele overige overeenkomsten waarop de arbitrage betrekking heeft (Artikel 7(2)(f)) (Een afschrift van deze overeenkomst(en) moet met de arbitrageaanvraag meegezonden worden). Ervan uitgaande dat door partijen reeds de modelarbitrageovereenkomst behorende bij het Convenant is ondertekend, dient u een afschrift daarvan mee te zenden). De afspraak tussen partijen, dat hun geschillen zullen worden beslist door arbitrage volgens het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut blijkt uit: * (a) bijgaande arbitrageovereenkomst d.d. (b) bijgaand contract (bevestiging) met arbitrageclausule d.d. (c) ander schriftelijk bewijs, nl. 7. Aantal arbiters (Artikel 7(2)(i)) (Het aantal arbiters dient oneven te zijn. Indien partijen het aantal arbiters niet zijn overeengekomen, wordt dit bepaald door de NAI administrateur; deze bepaalt het aantal op één of drie, rekening houdend met de voorkeur van partijen, de grootte van de vordering/tegenvordering en de complexiteit van de zaak. In de modelovereenkomst, opgenomen als bijlage bij het Convenant, wordt uitgegaan van 1 arbiter, tenzij partijen gezien de aard van het geschil nader zijn overeengekomen dat het aantal arbiters drie dient te zijn.) Met betrekking tot het aantal arbiters:* (a) zijn partijen overeengekomen dat het scheidgerecht bestaat uit arbiter(s). (b) zijn partijen niets overeengekomen, maar heeft eiser de voorkeur voor arbiter(s). 8. Benoeming van arbiters (Artikel 7(2)(g)(h)) (In de modelovereenkomst, opgenomen als bijlage bij het Convenant, wordt afgeweken van de standaardbenoemingsregeling (zie hieronder) en wordt uitgegaan van benoeming van de arbiter(s) via

5 de lijstprocedure, waarbij de termijn voor retourneren van de arbiterlijst is gesteld op één week. Wat de lijstprocedure inhoudt leest u in de toelichting. Op basis van het NAI Arbitragereglement van 1 januari 2015 benoemen partijen in principe zelf de arbiters (artikel 13). Als partijen reeds zijn overeengekomen één arbiter te benoemen, benoemen zij deze arbiter gezamenlijk. Als partijen al de benoeming van drie arbiters zijn overeengekomen, benoemt iedere partij een arbiter en deze beide arbiters benoemen gezamenlijk de voorzitter van het scheidsgerecht. Ten slotte kunnen partijen zijn overeengekomen een van de artikelen 13 en 14 afwijkende benoemingsregeling te volgen (artikel 13(6)). U kunt hieronder aangeven wat van toepassing is.) a) Partijen zijn als benoemingsmethode de lijstprocedure (artikel 14) overeengekomen: b) Partijen zijn overeengekomen één arbiter te benoemen en partijen hebben gezamenlijk benoemd (artikel 13): Naam arbiter c) Partijen zijn overeengekomen drie arbiters te benoemen (artikel 13): Eiser heeft benoemd: Naam arbiter 1

6 Verweerder heeft benoemd: Naam arbiter 2 Als al bekend is wie tot voorzitter van het scheidsgerecht is benoemd Voorzitter: Naam arbiter 3

7 (Een arbiter behoort onpartijdig en onafhankelijk te zijn. Hij of zij mag geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met een van partijen of een van de mede-arbiters hebben. Hij of zij behoort geen rechtstreeks persoonlijk of zakelijk belang bij de afloop van het geding te hebben. Evenmin mag een arbiter voorafgaand aan de benoeming zijn of haar mening over de zaak aan een der partijen kenbaar gemaakt hebben.) (d) (artikel 13(6)) Eiser verklaart dat noch situatie (a), noch (b) noch (c) zich voordoet en verzoekt om de volgende methode van benoeming: 9. Kwalificaties van de arbiter(s) (Artikel 7(2)(i)) Met betrekking tot de kwalificaties van de arbiter(s):* (a) zijn partijen overeengekomen dat de arbiter(s) over de volgende kwalificaties dient te beschikken: (b) zijn partijen niets overeengekomen, maar heeft eiser de voorkeur voor: 10. Plaats van arbitrage (Artikel 7(2)(i)) (In de modelovereenkomst tussen partijen, opgenomen als bijlage bij het Convenant, wordt uitgegaan van Rotterdam als plaats van arbitrage. De plaats van arbitrage wordt bepaald door partijen. Hebben partijen dat niet gedaan, dan bepaalt het scheidsgerecht de plaats van arbitrage. Het scheidsgerecht kan zitting houden, beraadslagen, getuigen en deskundigen horen op elke plaats die het daartoe geschikt acht, ongeacht de vastgestelde / vast te stellen plaats van arbitrage). Met betrekking tot de plaats van arbitrage:*

8 (a) zijn partijen overeengekomen dat dit dient te zijn. (b) zijn partijen niets overeengekomen, maar heeft eiser de voorkeur voor: 11. Taal van de arbitrage (In de modelovereenkomst, opgenomen als bijlage bij het Convenant, is uitgegaan van de Nederlandse taal). Met betrekking tot de taal van de arbitrage:* (a) zijn partijen overeengekomen dat dit de taal dient te zijn; (b) zijn partijen niets nader overeengekomen, maar heeft eiser de voorkeur voor de taal. 12. Overige bijzonderheden betreffende de arbitrale procedure (Artikel 7(2)(j)) (Hier vermeldt eiser de bijzonderheden betreffende de arbitrale procedure. Verweerder kan in het korte antwoord de bijzonderheden vermelden. Bijzonderheid als hier bedoeld is bijvoorbeeld in een arbitrage tussen partijen die niet dezelfde nationaliteit bezitten, het verlangen van eiser dat de arbiter dan wel de voorzitter van het scheidsgerecht niet de nationaliteit van een der partijen zal hebben (artikel 13(3) en 14(4)). (Plaats), (datum) 20 (handtekening eiser of diens vertegenwoordiger) * A.u.b. invullen wat van toepassing is; doorhalen wat niet van toepassing is.

9 Toelichting arbitrage Arbitrage: Welke stappen dient u te nemen voorafgaand aan een arbitrage? 1) U sluit met de wederpartij de overeenkomst voor NAI arbitrage. Een model van de arbitrageovereenkomst treft u bijgaand aan. In de arbitrageovereenkomst is opgenomen dat partijen hun geschil laten beslechten overeenkomstig het op het moment van het aanvragen van de arbitrage geldende Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut en de volgende bepalingen: a. Het aantal arbiters is één, tenzij partijen gezien de aard van het geschil overeenkomen dat het aantal arbiters drie dient te zijn. De te benoemen arbiter is een jurist, tenzij partijen anders overeenkomen. Indien partijen de benoeming van drie arbiters overeenkomen, is de voorzitter van het scheidsgerecht een jurist; b. Het scheidsgerecht zal worden benoemd conform de lijstprocedure, zoals bedoeld in het NAI Arbitragereglement; c. In afwijking van het reglement worden de termijnen voor het indienen van een kort antwoord en het retourneren van de arbiterlijst gesteld op één week; d. Nadat de benoeming van het scheidsgerecht is bevestigd zal op korte termijn een telefonische regiezitting plaatsvinden tussen de partijen en het scheidsgerecht waarin de data voor het indienen van memories worden vastgesteld en een zittingsdatum zal worden gepland, indien partijen prijsstellen op het houden van een mondelinge behandeling. De termijn voor het indienen van de memorie van eis en memorie antwoord is vier weken, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hiervan af te wijken; e. Plaats van arbitrage: de plaats van arbitrage zal zijn Rotterdam *Het scheidsgerecht kan zitting houden, beraadslagen, getuigen en deskundigen horen op elke plaats die het daartoe geschikt acht; f. Taal: De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal; g. Publicatie vonnis: Het NAI is bevoegd het vonnis zonder vermelding van de namen van de partijen en met weglating van verdere gegevens welke de identiteit van de partijen zouden kunnen openbaren, te laten publiceren; h. Iedere partij draagt de eigen kosten van juridische bijstand; i. Hoger Beroep: Partijen zijn hoger beroep van een arbitraal vonnis overeengekomen. Op het hoger beroep is eveneens het arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut van toepassing evenals de hiervoor genoemde bepalingen. Toelichting op de arbitrageovereenkomst: a) In de modelovereenkomst is standaard uitgegaan van de benoeming van één arbiter. Mochten partijen hiervan willen afwijken, dan dienen zij dit nader overeen te komen. Houdt u er rekening mee, dat de benoeming van drie arbiters aanzienlijk meer kosten met zich meebrengt dan de benoeming van één arbiter.

10 Bij de benoeming van één arbiter, is de arbiter een jurist, tenzij partijen nader anders overeenkomen. Bij de benoeming van drie arbiters, dient de voorzitter van het scheidsgerecht een jurist te zijn. b) In afwijking van het NAI Arbitragereglement is er voor gekozen om de benoeming van de arbiter via de lijstprocedure ex artikel 14 te laten plaatsvinden, in plaats van de benoemingsprocedure ex artikel 13 waarin de partijen eerst gezamenlijk de mogelijkheid krijgen om tot benoeming van een arbiter te komen. De lijstprocedure houdt het volgende in: bij de benoeming van één arbiter stelt de administrateur van het NAI een lijst op met drie namen van mogelijke arbiters. Op de lijst wordt melding gemaakt van de functie die de arbiter bekleedt, bijvoorbeeld hoogleraar, advocaat, rechter, directeur, etc., maar ook, mochten partijen dat willen in het geval van de benoeming van drie arbiters, huisarts, tandarts, apotheker, etc. De lijst wordt vervolgens gezonden aan ieder der partijen met het verzoek op de lijst de voorkeur van de partij aan te geven door middel van nummering van de personen en bij bezwaar tegen een persoon kan de naam van deze persoon op de lijst worden doorgehaald. De bewerkte lijsten dienen binnen één week aan het NAI te worden geretourneerd (deze termijn is korter dan opgenomen in artikel 14). Het NAI legt de bewerkte lijsten vervolgens naast elkaar en gaat op basis daarvan over tot uitnodiging van een arbiter. Een arbiter van wie de naam op de lijst is doorgehaald zal niet als arbiter worden benoemd. c) Om de arbitrage spoedig van start te kunnen laten gaan is ervoor gekozen de termijn voor het indienen van een kort antwoord en voor het retourneren van de arbiterlijst te stellen op één week in plaats van twee weken. e) Plaats van arbitrage: de plaats van arbitrage bepaalt welk arbitragerecht op de procedure van toepassing is. Is de plaats in Nederland gelegen, dan is de Nederlandse arbitragewet op de procedure van toepassing. In de modelovereenkomst is als plaats van arbitrage opgenomen Rotterdam. De plaats van arbitrage staat los van de vraag waar een mondelinge behandeling zal plaatsvinden. Deze kan plaatshebben in Rotterdam, maar ook in iedere andere plaats. h) De kosten van juridische bijstand betreffen de kosten die u maakt wanneer u zich bijvoorbeeld laat bijstaan door een advocaat of een juridisch adviseur. Deze kosten betreffen niet de NAI administratiekosten of het depot waaruit de kosten van de arbiter worden voldaan. i) Hoger beroep. Het NAI Arbitragereglement kent niet de mogelijkheid van hoger beroep. Gezien de wens van de convenantspartijen is de mogelijkheid voor hoger beroep opgenomen in de modelovereenkomst. 2) Nadat de arbitrageovereenkomst is gesloten dient u vervolgens een arbitrageaanvraag in bij het NAI. Het formulier dat u kunt gebruiken voor het indienen van de arbitrageaanvraag treft u hierbij aan. De arbitrageaanvraag kan door alle partijen gezamenlijk worden ingediend dan wel door één of meer van hen. De arbitrageaanvraag moet de volgende gegevens bevatten (artikel 7(2) NAI Arbitragereglement): i. de naam, het adres, de woonplaats, het telefoonnummer, het adres en in voorkomend geval het btw-nummer van ieder van de partijen; ii. de naam, het adres, de woonplaats, het telefoonnummer en het adres van de persoon of personen die de eiser in de arbitrage vertegenwoordigen; iii. het adres waarop de eiser voor de duur van het arbitraal geding voor elektronische communicatie bereikbaar is; iv. een korte omschrijving van het geschil; v. een duidelijke opgave van het gevorderde met, indien mogelijk, een opgave van het geldelijk belang van elk van de vorderingen; vi. een verwijzing naar de arbitrageovereenkomst en eventuele overige

11 overeenkomst(en) waarop de arbitrage betrekking heeft, waarbij afschriften van de betreffende overeenkomsten worden meegezonden (dit zal dus in ieder geval een afschrift van de tussen partijen gesloten arbitrageovereenkomst zijn, waarvan de modelovereenkomst als bijlage aan het convenant is gehecht); vii. het bericht dat benoeming van de arbiter(s) plaatsvindt via de lijstprocedure zoals opgenomen in de arbitrageovereenkomst; viii. de afspraken tussen partijen, dan wel de voorkeur van eiser ter zake van het aantal arbiters, de kwalificaties van arbiters, de plaats van arbitrage en de taal van de arbitrage. In de modelovereenkomst wordt uitgegaan van 1 arbiter, de arbiter dient een jurist te zijn, de plaats van arbitrage is Rotterdam en de taal van de arbitrage is Nederlands; en ix. voor zover van toepassing, de overige bijzonderheden betreffende de arbitrale procedure. 3) Na indiening van de arbitrageaanvraag zal het NAI de wederpartij vragen een kort antwoord in te dienen. Dit kort antwoord dient binnen een week na het verzoek daartoe te worden ingediend bij het NAI met een afschrift aan de wederpartij. Het korte antwoord bevat de volgende gegevens: i. de naam, het adres, de woonplaats, het telefoonnummer, het adres en in voorkomend geval het btw-nummer van de verweerder; ii. de naam, het adres, de woonplaats, het telefoonnummer en het adres van de persoon of personen die de verweerder in de arbitrage vertegenwoordigen; iii. het adres waarop de verweerder voor de duur van het arbitraal geding voor elektronische communicatie bereikbaar is; iv. een reactie op de in de aanvraag weergegeven opgave van het gevorderde, een reactie op de arbitrageovereenkomst, een reactie op de wijze van benoeming, de afspraken tussen partijen dan wel de voorkeur van eiser ter zake van het aantal arbiters, de kwalificaties van de arbiter(s), de plaats van arbitrage en de taal van arbitrage. v. voor zover van toepassing, de overige bijzonderheden betreffende de arbitrale procedure. In het korte antwoord kan de verweerder een tegenvordering tegen de eiser instellen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 24(2). Deze tegenvordering moet bevatten: een korte omschrijving van het geschil, een duidelijke opgave van het gevorderde met, indien mogelijk, een opgave van het geldelijk belang van elk van de vorderingen en een verwijzing naar de arbitrageovereenkomst en eventuele overige overeenkomst(en) waarop de arbitrage betrekking heeft, waarbij afschriften van de overeenkomsten dienen te worden meegezonden. 4) Vervolgens zal worden overgegaan tot benoeming van de arbiter(s) middels de lijstprocedure. De lijstprocedure is hierboven bij de modelovereenkomst reeds ter sprake gekomen. 5) De persoon die het voornemen heeft zijn opdracht als arbiter te aanvaarden, dient voorafgaand aan de benoeming een verklaring te ondertekenen waarin zijn/haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid, beschikbaarheid en aanvaarding van de opdracht wordt bevestigd. 6) Nadat de benoeming van het scheidsgerecht door de administrateur van het NAI is bevestigd zal op korte termijn een telefonische regiezitting plaatsvinden tussen de partijen en het scheidsgerecht waarin de data voor het indienen van memories worden vastgesteld en een zittingsdatum zal worden gepland, indien partijen prijsstellen op het houden van een mondelinge behandeling. De termijn voor het indienen van de memorie van eis en de memorie antwoord is vier weken, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hiervan af te wijken.

12 7) Na de behandeling van het geschil zal door het scheidsgerecht vonnis worden gewezen. Het scheidsgerecht deelt de termijn waarop vonnis zal worden gewezen aan de partijen mee. Met het wijzen van het eindvonnis is de arbitrage afgelopen. 8) Een arbitrage kan ook eindigen door het intrekken van de arbitrage door de eisende partij, bijvoorbeeld omdat sprake is van een schikking tussen partijen. Nadat een memorie van antwoord is ingediend of, indien geen schriftelijke behandeling heeft plaatsgevonden en er een zitting heeft plaatsgehad, is intrekking alleen mogelijk met instemming van de wederpartij. 9) De kosten. De aan de arbitrage verbonden kosten bestaan uit (i) de administratiekosten van het NAI en (ii) de kosten en het honorarium van de arbiter(s). i. De administratiekosten worden door het secretariaat vastgesteld nadat de aanvraag is ingediend. De vaststelling van de administratiekosten geschiedt op basis van de schaal die in de appendix bij de modelovereenkomst is opgenomen. Indien de administratiekosten niet kunnen worden berekend op grond van deze schaal beslist de NAI administrateur. Wanneer door de verwerende partij een tegenvordering is ingesteld, is ook die partij administratiekosten verschuldigd aan het NAI. Na ontvangst van de administratiekosten zal het NAI overgaan tot benoeming van het scheidsgerecht. ii. Zodra het scheidsgerecht is benoemd zal de administrateur van de eiser een depot verlangen waaruit, voor zover mogelijk, het honorarium en de verschotten van de arbiter(s) zullen worden betaald. Indien de verweerder een tegenvordering, waaronder begrepen een voorwaardelijke tegenvordering, heeft ingesteld kan de administrateur ook van hem daarvoor een depot verlangen.

Nederlands Arbitrage Instituut ARBITRAGEAANVRAAG

Nederlands Arbitrage Instituut ARBITRAGEAANVRAAG Secretariaat Nederlands Arbitrage Instituut Postbus 21075, 3001 AB Rotterdam Telefoon: 010 2816969 Aert van Nesstraat 25 J-K, 3012 CA Rotterdam Fax: 010 2816968 E-mail: zorgcontractering@nai-nl.org Website:

Nadere informatie

De bijzondere vereisten waaraan een arbitrale kortgedingaanvraag dient te voldoen worden vermeld in artikel 36. Adres. Woonplaats.

De bijzondere vereisten waaraan een arbitrale kortgedingaanvraag dient te voldoen worden vermeld in artikel 36. Adres. Woonplaats. Secretariaat Nederlands Arbitrage Instituut Postbus 21075, 3001 AB Rotterdam Weena 505, 3013 AL Rotterdam Telefoon: 010 2816969 Fax: 010 2816968 E-mail: secretariaat@nai-nl.org Website: www.nai-nl.org

Nadere informatie

Nederlands Arbitrage Instituut MEDIATIONAANVRAAG

Nederlands Arbitrage Instituut MEDIATIONAANVRAAG Secretariaat Nederlands Arbitrage Instituut Postbus 21075, 3001 AB Rotterdam Telefoon: 010 2816969 Aert van Nesstraat 25 J-K, 3012 CA Rotterdam Fax: 010 2816968 E-mail: zorgcontractering@nai-nl.org Website:

Nadere informatie

Postbus 21075, 3001 AB Rotterdam Telefoon: Aert van Nesstraat 25 J-K, 3012 CA Rotterdam Fax:

Postbus 21075, 3001 AB Rotterdam Telefoon: Aert van Nesstraat 25 J-K, 3012 CA Rotterdam Fax: Secretariaat Nederlands Arbitrage Instituut Postbus 21075, 3001 AB Rotterdam Telefoon: 010 2816969 Aert van Nesstraat 25 J-K, 3012 CA Rotterdam Fax: 010 2816968 E-mail: secretariaat@nai-nl.org Website:

Nadere informatie

Nederlands Arbitrage Instituut BINDENDADVIESAANVRAAG

Nederlands Arbitrage Instituut BINDENDADVIESAANVRAAG Secretariaat Nederlands Arbitrage Instituut Postbus 21075, 3001 AB Rotterdam Telefoon: 010 2816969 Aert van Nesstraat 25 J-K, 3012 CA Rotterdam Fax: 010 2816968 E-mail: zorgcontractering@nai-nl.org Website:

Nadere informatie

EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES

EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES Secretariaat Nederlands Arbitrage Instituut Postbus 21075, 3001 AB Rotterdam Telefoon: 010 2816969 Aert van Nesstraat 25 J-K, 3012 CA Rotterdam Fax: 010 2816968 E-mail: secretariaat@nai-nl.org Website:

Nadere informatie

Nederlands Arbitrage Instituut MEDIATIONAANVRAAG

Nederlands Arbitrage Instituut MEDIATIONAANVRAAG Secretariaat Nederlands Arbitrage Instituut Postbus 21075, 3001 AB Rotterdam Telefoon: 010 2816969 Aert van Nesstraat 25 J-K, 3012 CA Rotterdam Fax: 010 2816968 E-mail: zorgcontractering@nai-nl.org Website:

Nadere informatie

NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES

NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES EERSTE AFDELING ALGEMEEN Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Nadere informatie

NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN SCHEIDSGERECHT IN AD HOC ARBITRAGES

NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN SCHEIDSGERECHT IN AD HOC ARBITRAGES NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN SCHEIDSGERECHT IN AD HOC ARBITRAGES EERSTE AFDELING ALGEMEEN Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Nadere arbitrageovereenkomst. De ondergetekenden:

Nadere arbitrageovereenkomst. De ondergetekenden: Nadere arbitrageovereenkomst De ondergetekenden: 1. Invullen naam eiser, gevestigd/wonende te invullen vestigingsplaats/woonplaats eiser; en 2. Invullen naam verweerder, gevestigd/wonende te invullen vestigingsplaats/woonplaats

Nadere informatie

ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008)

ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008) ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008) (artikel I artikel XIV) I. Aanmelding van arbitrage Benoeming van arbiters 1. Arbitrage dient schriftelijk met een omschrijving van het geschil te worden aangemeld

Nadere informatie

NEDERLANDS ARBITRAGE INSTITUUT

NEDERLANDS ARBITRAGE INSTITUUT NEDERLANDS ARBITRAGE INSTITUUT ARBITRAGEREGLEMENT Ingaande 1 januari 2015 Nederlands Arbitrage Instituut, Rotterdam 1 EERSTE AFDELING - ALGEMEEN Artikel 1 - Definities In dit reglement hebben de volgende

Nadere informatie

NAI ARBITRAGEREGLEMENT. In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:

NAI ARBITRAGEREGLEMENT. In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis: EERSTE AFDELING ALGEMEEN Artikel 1 - Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis: (a) administrateur : de directeur van het NAI zoals voorzien in de statuten

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage SIDN, 18 december 2002 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) registreert op verzoek domeinnamen onder het country code toplevel domein.nl.

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

TAMARA ARBITRAGEREGLEMENT (geldend vanaf 1 januari 2015)

TAMARA ARBITRAGEREGLEMENT (geldend vanaf 1 januari 2015) 1. Algemeen TAMARA ARBITRAGEREGLEMENT (geldend vanaf 1 januari 2015) 1.1 Dit Reglement, in zijn meest recente versie ten tijde van de ontvangst door TAMARA van een afschrift van de arbitrageaanzegging,

Nadere informatie

REGLEMENT COLLEGE VAN BEROEP EN BEZWAAR

REGLEMENT COLLEGE VAN BEROEP EN BEZWAAR REGLEMENT COLLEGE VAN BEROEP EN BEZWAAR Vastgesteld door Stichting ProCERT Stichting ProCERT Kerkewijk 69a 3901 CE Veenendaal Tel. 0318-514580 Fax. 0318-551331 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 Definities 2 ARTIKEL

Nadere informatie

NAI BINDENDADVIESREGLEMENT. In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:

NAI BINDENDADVIESREGLEMENT. In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis: EERSTE AFDELING - ALGEMEEN Artikel 1 - Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis: (a) administrateur : de directeur van het NAI zoals voorzien in de

Nadere informatie

Arbitragereglement Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland. Geldig vanaf 1 juli 2016

Arbitragereglement Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland. Geldig vanaf 1 juli 2016 Arbitragereglement Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland Geldig vanaf 1 juli 2016 1 Arbitragereglement StAR geldig vanaf 1 juli 2016 Inhoudsopgave AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1 - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE ARBITRAGE COMMISSIE SPORTSPONSORING VAN HET NEDERLANDS OLYMPISCH COMITE * NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE EN HET GENOOTSCHAP VOOR RECLAME

REGLEMENT VAN DE ARBITRAGE COMMISSIE SPORTSPONSORING VAN HET NEDERLANDS OLYMPISCH COMITE * NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE EN HET GENOOTSCHAP VOOR RECLAME REGLEMENT VAN DE ARBITRAGE COMMISSIE SPORTSPONSORING VAN HET NEDERLANDS OLYMPISCH COMITE * NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE EN HET GENOOTSCHAP VOOR RECLAME De verenigingen: A. Nederlands Olympisch Comité *

Nadere informatie

1. In dit Reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:

1. In dit Reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis: SURINAAMS ARBITRAGE INSTITUUT [cpt II 1 juli 2015] ARBITRAGEREGLEMENT 2016 EERSTE AFDELING - ALGEMEEN Artikel 1 - Definities 1. In dit Reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende

Nadere informatie

Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA)

Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) A. ICT-mediation reglement ICT-mediation reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering ICT-mediation is bij uitstek geschikt om zakelijke

Nadere informatie

GORDIASS Bindend Advies Reglement ( Reglement )

GORDIASS Bindend Advies Reglement ( Reglement ) GORDIASS Bindend Advies Reglement ( Reglement ) Algemeen: Gordiass geschillen beslechting beoogt snelle en hoogwaardige oplossingen te bieden. Dit reglement dient te worden opgevat tegen de achtergrond

Nadere informatie

Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal

Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal Versie: 3.51 Datum: februari 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Procedure... 3 Artikel 2 Aanvraagprocedure... 3 Artikel 3 Beoordelingsprocedure...

Nadere informatie

CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Reglement Geschillencommissie Vastgesteld op 27 maart 2012

CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Reglement Geschillencommissie Vastgesteld op 27 maart 2012 CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld op 27 maart Versie 0.2 Mvw 21/2/ Inhoud Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Samenstelling van de Geschillencommissie 3 Artikel 3.

Nadere informatie

SAI Arbitrage Reglement Paramaribo, april 2016 prof. mr. R.P.J.L. Tjittes

SAI Arbitrage Reglement Paramaribo, april 2016 prof. mr. R.P.J.L. Tjittes SAI Arbitrage Reglement 2016 Paramaribo, april 2016 prof. mr. R.P.J.L. Tjittes Toepassingsgebied SAI Arbitrage reglement (i) arbitrage, niet mediation of bindend advies (aparte reglementen) (ii) verwijzing

Nadere informatie

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.;

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Reglement geschillen in de landbouwzorg Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting : de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Commissie : de Geschillencommissie

Nadere informatie

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE eherkenning p/a Lange Kerkdam 27 2242BN Wassenaar Klachten- en Geschillenreglement reglement Dit document is een nadere uitwerking van paragraaf 4.1.5 klachten- en geschillencommissie

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen. de vereniging A., hierna te noemen de VVE,

SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen. de vereniging A., hierna te noemen de VVE, Nr. 31.796 SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen de vereniging A., hierna te noemen de VVE, e i s e r e s in de hoofdzaak, v e r w e e r s t

Nadere informatie

BIJLAGE 10. ARBITRAGEREGLEMENT SYNDICALE KAMER VOOR DE HANDEL IN VEEVOEDER, RIJST EN PEULVRUCHTEN

BIJLAGE 10. ARBITRAGEREGLEMENT SYNDICALE KAMER VOOR DE HANDEL IN VEEVOEDER, RIJST EN PEULVRUCHTEN BIJLAGE 10. ARBITRAGEREGLEMENT SYNDICALE KAMER VOOR DE HANDEL IN VEEVOEDER, RIJST EN PEULVRUCHTEN ALGEMENE BEPALINGEN 1) De Centrale Commissie van Arbitrage staat in voor de naleving van het arbitraal

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE LUCHTVAART

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE LUCHTVAART REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE LUCHTVAART Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: stichting: de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie: de Geschillencommissie

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 Inhoudsopgave Afdeling 1: Algemene Bepalingen Afdeling 2: Geschillenbeslechting Bindend Advies Afdeling 3: Slotbepalingen Reglement geschillencommissie

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen. A., hierna te noemen de adviseur,

SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen. A., hierna te noemen de adviseur, Nr. 33.933 SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen A., hierna te noemen de adviseur, e i s e r e s in de hoofdzaak, v e r w e e r s t e r in het

Nadere informatie

reglement geschillencommissie advocatuur

reglement geschillencommissie advocatuur reglement geschillencommissie advocatuur Inhoudsopgave Afdeling 1: Algemene Bepalingen Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 3 : Artikel 4 : Artikel 5 : Artikel 6 : Artikel 7 : Artikel 8 : Begripsomschrijving

Nadere informatie

ARBITRAGE EN MEDIATION REGELS. van het ARBITRAGE INSTITUUT. van de NEDERLANDSE ANTILLEN. en ARUBA

ARBITRAGE EN MEDIATION REGELS. van het ARBITRAGE INSTITUUT. van de NEDERLANDSE ANTILLEN. en ARUBA ARBITRAGE EN MEDIATION REGELS van het ARBITRAGE INSTITUUT van de NEDERLANDSE ANTILLEN en ARUBA 20 november 2007 Inhoudsopgave INLEIDING EERSTE AFDELING ALGEMEEN Artikel 1- Definities Artikel 2- Vormvereisten

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

Reglement. KMS Reglementen. Raad van Beroep. Raad van Beroep. Pagina: 1 van 7. Geldig per: Opgesteld: Wiebe Boekema

Reglement. KMS Reglementen. Raad van Beroep. Raad van Beroep. Pagina: 1 van 7. Geldig per: Opgesteld: Wiebe Boekema Pagina: 1 van 7 Reglement Pagina: 2 van 7 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Het aanhangig maken van een beroep 3 3 Samenstelling van een 3 4 Inlichtingen 4 5 Geheimhouding 4 6 Procedure 4 7 Uitspraak 6 8 Overige

Nadere informatie

MR²kwadraat B.V. ARBITRAGEREGLEMENT. 1 december 2007

MR²kwadraat B.V. ARBITRAGEREGLEMENT. 1 december 2007 MR²kwadraat B.V. ARBITRAGEREGLEMENT 1 december 2007 MR²kwadraat B.V. Postbus 5028, 5201 GA s-hertogenbosch Haanwijk 1, 5271 VG Sint-Michielsgestel Telefoon +31-73-553 09 10 Telefax +31-73-553 09 11 Van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten GESCHILLENREGELING EN REGLEMENT COMMISSIE VAN GESCHILLEN Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Datum: 16 september 2015 Versie: 2.0 1 Reglement Commissie van Geschillen als bedoeld in artikel 28

Nadere informatie

Stichting Mediation en Arbitrage Gezondheidszorg Driebergseweg 16 c 3708 JB Zeist Telefoon: 030-23 64 655

Stichting Mediation en Arbitrage Gezondheidszorg Driebergseweg 16 c 3708 JB Zeist Telefoon: 030-23 64 655 Stichting Mediation en Arbitrage Gezondheidszorg Driebergseweg 16 c 3708 JB Zeist Telefoon: 030-23 64 655 Stichting Mediation en Arbitrage Gezondheidszorg (SMAG) Wat doet SMAG? Wat is mediation? Wat is

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR per 1 januari 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR per 1 januari 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR per 1 januari 2016 - 2 - Inhoudsopgave Afdeling 1: algemene bepalingen Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 3 : Artikel 4 : Artikel 5 : Artikel 6 : Artikel 7 : Artikel

Nadere informatie

N E D E R L A N D S ARBITRAGE IN S T I T U U T HER ZIENING ARBITRAG EWET

N E D E R L A N D S ARBITRAGE IN S T I T U U T HER ZIENING ARBITRAG EWET Burgerlijk Wetboek Boek 6, Verbintenissenrecht Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht Artikel 236 Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS in een geschil tussen. de besloten vennootschap A., hierna te noemen leverancier,

SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS in een geschil tussen. de besloten vennootschap A., hierna te noemen leverancier, Essentie: Twee sets algemene voorwaarden cumulatief van toepassing, één met en één zonder arbitraal beding. Voor geen van beide is een duidelijke voorrang. De wederpartij wil beslechting door de rechter.

Nadere informatie

ARBITRAGE-OVEREENKOMST

ARBITRAGE-OVEREENKOMST ARBITRAGE-OVEREENKOMST ARBITRAGE-OVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. (naam lid) gevestigd/woonachtend te (plaats) aan de (adres) ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam), in de functie van (functie

Nadere informatie

Reglement Klacht en Tuchtzaken

Reglement Klacht en Tuchtzaken Reglement Klacht en Tuchtzaken Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: De vereniging: NEVOA, Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs. De algemene vergadering:

Nadere informatie

Reglement van de Commissie van Beroep

Reglement van de Commissie van Beroep Reglement van de Commissie van Beroep 1 oktober 2009 Artikel 1 De in dit Reglement van Beroep voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en

Nadere informatie

Geschillenreglement (Servicehuis Parkeer- en verblijfsrechten)

Geschillenreglement (Servicehuis Parkeer- en verblijfsrechten) COOPERATIE SERVICEHUIS PARKEER- EN VERBLIJFSRECHTEN U.A. PANTHEON 2 7521 PR ENSCHEDE TELEFOON: 06 2012 7854 E-MAIL: INFO@SHPV.NL WWW.SHPV.NL KVK: 50 371 371 Geschillenreglement (Servicehuis Parkeer- en

Nadere informatie

B., hierna te noemen onderneemster,

B., hierna te noemen onderneemster, Nr. 80497 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS ter zake van een geschil tussen A., hierna te noemen opdrachtgeefster, e i s e r e s, gemachtigden: mevrouw mr. L.C.M.C. Gels, advocaat te Rijswijk, later vervangen

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek

Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek Begripsomschrijving Artikel 1 In deze beroepsregeling wordt verstaan onder: Gedragscode: De gedragscode die de VBO, VSO en MOA hebben vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ALGEMEEN

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ALGEMEEN REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ALGEMEEN per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep

Reglement Commissie van beroep Vastgesteld door de Ledenraad op 21 mei 2007 inwerkingtreding op 28 augustus 2007 INHOUDSOPGAVE PAGINA Artikel 1 Reglement 2 Artikel 2 Commissie van Beroep 2 Artikel 3 Samenstelling en werkwijze Commissie

Nadere informatie

FAST TRACK BINDEND ADVIES

FAST TRACK BINDEND ADVIES REGLEMENT FAST TRACK BINDEND ADVIES 18 november 2016 RAAD VAN ARBITRAGE VOOR DE BOUW Inhoud Begripsbepalingen... 1 Reglement... 1 Artikel 1... 1 Het verloop van de procedure... 1 Artikel 2... 1 Artikel

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Ontevreden over uw advocaat?

Ontevreden over uw advocaat? Ontevreden over uw advocaat? Natuurlijk probeert u eerst om in overleg met uw advocaat tot een oplossing te komen. Heel wat kantoren hebben tegenwoordig ook een interne klachtenregeling. Die houdt in dat

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN 1. Inleiding Volgens de Wet Personenvervoer 2000 dient de besloten busvervoerder te voorzien, al dan niet in samenwerking

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL December 2015 Inhoudsopgave DEFINITIES 3 Artikel 1 - Begripsbepaling 3 Artikel 2 - Doel 3 DE GESCHILLENCOMMISSIE 4 Artikel 3 - Samenstelling 4 Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Veroordeling tot betaling van kosten van juridische bijstand in NAI arbitrages

Veroordeling tot betaling van kosten van juridische bijstand in NAI arbitrages Veroordeling tot betaling van kosten van juridische bijstand in NAI arbitrages Handreiking voor arbiters. 1. Deze handreiking beoogt niet meer te zijn dan een notitie die arbiters van nut kan zijn als

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE Inhoudsopgave KLACHTENPROCEDURE... 3 Artikel 1. Klachtenregeling... 3 Artikel 2. Behandeling van de klacht... 3 Artikel 3. Beroep op het bestuur... 3 Artikel 4. Beroep

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Reglement Artikel 2: Keurmerk Artikel 3: Beroep Artikel 4: College van beroep Artikel 5: Kamers Artikel 6: Secretariaat Artikel

Nadere informatie

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013.

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013. ARBITRAGEREGLEMENT INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Nederlands Mediation Instituut NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Artikel 1 - Definities In dit reglement wordt verstaan onder: NMI: de Stichting Nederlands Mediation Instituut, gevestigd te Rotterdam. Reglement:

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE GEHANDICAPTENZORG per 1 januari 2017

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE GEHANDICAPTENZORG per 1 januari 2017 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE GEHANDICAPTENZORG per 1 januari 2017 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN ARBITRAGE ZOALS GELDEND PER 1 JANUARI 2015

WETTELIJKE BEPALINGEN ARBITRAGE ZOALS GELDEND PER 1 JANUARI 2015 WETTELIJKE BEPALINGEN ARBITRAGE ZOALS GELDEND PER 1 JANUARI 2015 1 Vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Inhoud Eerste titel. Arbitrage in Nederland... 3 Eerste afdeling. De overeenkomst

Nadere informatie

Toelichting op het Woningborg Geschillenreglement 2015

Toelichting op het Woningborg Geschillenreglement 2015 Toelichting op het Woningborg Geschillenreglement 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Keuze RvA / gewone rechter 1.3 Overeenkomsten van vóór 1 januari 2010 met GIW waarborgcertificaat 2. Arbitrage

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 4e Boek (Tekst geldend op: )

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 4e Boek (Tekst geldend op: ) Vierde Boek. Arbitrage Eerste titel. Arbitrage in Nederland Eerste afdeling. De overeenkomst tot arbitrage Artikel 1020 1. Partijen kunnen bij overeenkomst geschillen die tussen hen uit een bepaalde, al

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE NOTARIAAT per 16 oktober 2014

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE NOTARIAAT per 16 oktober 2014 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE NOTARIAAT per 16 oktober 2014 - 2 - Inhoudsopgave Afdeling 1: Algemene Bepalingen Artikel 1 : Begripsomschrijving Artikel 2 : Toepasselijkheid Artikel 3 : Samenstelling Commissie

Nadere informatie

Woningborg Geschillenreglement Verbouwingen 2015

Woningborg Geschillenreglement Verbouwingen 2015 Woningborg Geschillenreglement Verbouwingen 2015 1 Geschillenreglement ten behoeve van verbouwingen met toepassing van een Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

N E D E R L A N D S ARBITRAGE IN S T I T U U T HER ZIENING ARBITRAG EWET

N E D E R L A N D S ARBITRAGE IN S T I T U U T HER ZIENING ARBITRAG EWET Oud Burgerlijk Wetboek Boek 3, Vermogensrecht in het algemeen Nieuw Burgerlijk Wetboek Boek 3, Vermogensrecht in het algemeen Artikel 316 1. De verjaring van een rechtsvordering wordt gestuit door het

Nadere informatie

Gegarandeerde nakoming van de uitspraak: Zie punt 12 van deze brochure. HOE WERKT DE GESCHILLENCOMMISSIE GARANTIEWONINGEN? 1.

Gegarandeerde nakoming van de uitspraak: Zie punt 12 van deze brochure. HOE WERKT DE GESCHILLENCOMMISSIE GARANTIEWONINGEN? 1. HOE WERKT DE GESCHILLENCOMMISSIE GARANTIEWONINGEN? 1. Inleiding U hebt een geschil met uw ondernemer. Samen komt u er niet uit. U kunt dan als regel de hulp inroepen van de Geschillencommissie Garantiewoningen.

Nadere informatie

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd.

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd. Voor Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren gelden wettelijke eisen en verplichtingen. Deze zijn neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van artikel 1:383/435/452, zevende lid, BW

Nadere informatie

Geschillenreglement IKB Ei

Geschillenreglement IKB Ei Definities Artikel 1 Dit geschillenreglement is een bijlage van de AV IKB Ei neemt de terminologie van de AV IKB Ei over. In afwijking van de definities in de AV IKB Ei wordt voor de toepassing van dit

Nadere informatie

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op artikel 19 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN per 1 januari 2017

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN per 1 januari 2017 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN per 1 januari 2017 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Regeling beroepen (privaatrecht)

Regeling beroepen (privaatrecht) Pagina : 1 van 6 Raad voor Accreditatie (RvA) Regeling beroepen (privaatrecht) Pagina : 2 van 6 Inhoudsopgave TOEPASSINGSGEBIED... 3 DEFINITIES... 3 COLLEGE VAN VOORZITTERS EN DE BEROEPENCOMMISSIE... 3

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Reglement van de klachten- en geschillencommissie administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183,

Nadere informatie

WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING EERSTE AFDELING - DE OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE

WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING EERSTE AFDELING - DE OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE VIERDE BOEK - ARBITRAGE EERSTE TITEL - ARBITRAGE IN NEDERLAND EERSTE AFDELING - DE OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE Artikel 1020 1. Partijen kunnen bij overeenkomst geschillen die tussen hen uit een bepaalde,

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend.

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend. Klachtenregeling Datum van inwerkingtreding: 1 mei 2011 Artikel 1 Algemene bepalingen In deze klachtenregeling, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, wordt verstaan

Nadere informatie

Artikel 1 - Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Artikel 1 - Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis: BIJLAGE 3 BIJ SAMENWERKINGSAFSPRAKEN NAM-EZ-NCG REGLEMENT ARBITER AARDBEVINGSSCHADE EERSTE AFDELING - ALGEMEEN Artikel 1 - Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende

Nadere informatie

BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie

BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie ARTIKEL 1 DEFINITIES CAO: Beroepscommissie: Werkgeversvereniging:

Nadere informatie

IKOB-BKB Reglement Raad van Beroep

IKOB-BKB Reglement Raad van Beroep IKOB-BKB Reglement Raad van Beroep nr. RGL0668/03 Datum uitgifte: 2003-01-03 Uitgever: Blad 1 van 6 Vastgesteld door het Bestuur van Stichting IKOB te Barneveld op 3 januari 2003 (datum inwerkingtreding);

Nadere informatie

ter zake van een geschil tussen de besloten vennootschap R. EN D. B.V., hierna te noemen aanneemster, M. V., hierna te noemen: opdrachtgeefster,

ter zake van een geschil tussen de besloten vennootschap R. EN D. B.V., hierna te noemen aanneemster, M. V., hierna te noemen: opdrachtgeefster, No. 29.632 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS ter zake van een geschil tussen de besloten vennootschap R. EN D. B.V., hierna te noemen aanneemster, e i s e r e s gemachtigde: mr. P.J.A. Vis, werkzaam bij Actio

Nadere informatie

BIJLAGE 9. ARBITRAGEREGLEMENT LEGIBEL

BIJLAGE 9. ARBITRAGEREGLEMENT LEGIBEL BIJLAGE 9. ARBITRAGEREGLEMENT LEGIBEL I. Voorafgaande bepalingen Het arbitraal college kan kennisnemen van geschillen tussen verzekerden die de optie rechtsbijstand hebben onderschreven in elke materie

Nadere informatie

Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen november 2007 Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsomschrijvingen zoals

Nadere informatie

REGLEMENT BINDEND ADVIES HERSTELKADER RENTEDERIVATEN

REGLEMENT BINDEND ADVIES HERSTELKADER RENTEDERIVATEN REGLEMENT BINDEND ADVIES HERSTELKADER RENTEDERIVATEN Het Herstelkader biedt MKB-Klanten de mogelijkheid om Bindend Advies te verzoeken in een limitatief aantal in het Herstelkader omschreven gevallen.

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

BIJLAGE 3 - GESCHILLENREGLEMENT IKB EI

BIJLAGE 3 - GESCHILLENREGLEMENT IKB EI BIJLAGE 3 - GESCHILLENREGLEMENT IKB EI Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 17 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei, terzake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan

Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan Reglement van de Geschillencommissie oogo-jeugdplan zoals bedoeld in het Model Procedure oogo-jeugdplan Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder:

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ARBITRAGEREGLEMENT SCHEIDSGERECHT VOOR DE BLOEMBOLLENHANDEL

ARBITRAGEREGLEMENT SCHEIDSGERECHT VOOR DE BLOEMBOLLENHANDEL ARBITRAGEREGLEMENT SCHEIDSGERECHT VOOR DE BLOEMBOLLENHANDEL 1 januari 2015 Postbus 175, 2180 AD Hillegom Tel. 0252-536950 Fax. 0252-536951 Inhoud Algemene bepaling... 2 Scheidsgerecht... 2 Wijze van rechtspraak...

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie