Stichting Mediation en Arbitrage Gezondheidszorg Driebergseweg 16 c 3708 JB Zeist Telefoon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Mediation en Arbitrage Gezondheidszorg Driebergseweg 16 c 3708 JB Zeist Telefoon: 030-23 64 655"

Transcriptie

1 Stichting Mediation en Arbitrage Gezondheidszorg Driebergseweg 16 c 3708 JB Zeist Telefoon:

2 Stichting Mediation en Arbitrage Gezondheidszorg (SMAG) Wat doet SMAG? Wat is mediation? Wat is arbitrage? Wat is bindend advies? Werkwijze van SMAG - bij mediation - bij arbitrage Kosten van arbitrage Reglement mediation Standaard mediation overeenkomst Reglement arbitrage Standaard arbitraal beding Bestuursleden SMAG Contact Stichting Mediation en Arbitrage Gezondheidszorg Driebergseweg 16 c 3708 JB Zeist Telefoon:

3 Wat doet SMAG? In de gezondheidszorg wordt veelvuldig voorzien in arbitrage als vorm van geschillenbeslechting, zonder dat voldoende duidelijk is hoe dit door partijen moet worden uitgevoerd. Ook mediation wordt steeds meer toegepast. SMAG voorziet in een professionele infrastructuur voor die vormen van geschillenbeslechting tussen beroepsbeoefenaren en/of instellingen in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld op het gebied van financiële zaken of samenwerking. SMAG is er niet voor particulieren die een geschil hebben met een hulpverlener of instelling. De activiteiten van SMAG zijn te onderscheiden in enerzijds mediation en anderzijds begeleiding bij arbitrage. SMAG verzorgt de administratieve afwikkeling en de aanwijzing van deskundige mediators en arbiters. Bovendien ziet SMAG erop toe dat een mediation of arbitrage procedureel correct en efficiënt wordt afgewikkeld. De behoefte daaraan is gebleken in contacten met beroepsbeoefenaren en instel-lingen in de gezondheidszorg. SMAG houdt mediation en arbitrage strikt gescheiden, zodat als dat nodig is- in een eerder stadium zonder succes aan mediation onderworpen geschillen zonder belangentegenstelling in een arbitrale procedure kunnen worden beslecht. Wat is mediation? Mediation is een steeds vaker gehanteerde manier van conflictoplossing. Mediation is een proces van bemiddeling, waarbij de mediator partijen helpt tot een vrijwillige oplossing te komen door middel van onderhandelingen. De mediator ondersteunt partijen met een aantal vaardigheden en technieken, die in de praktijk hun nut hebben bewezen. De mediator is volstrekt onpartijdig en neutraal ten aanzien van het geschil en de oplossing. In de Verenigde Staten is mediation een algemeen geaccepteerde vorm van conflictoplossing. Ook in Nederland realiseren partijen zich steeds vaker dat procedures met name tijd, geld en energie kosten en oplossingen vaak niet dichterbij brengen. Vanuit dat besef is mediation een uitstekend middel om snel en tegen geringe kosten een oplossing te bewerkstelligen, waarmee alle partijen tevreden zijn. Bijkomend voordeel is dat de relatie vaak in stand kan worden gehouden in plaats van te worden verstoord. Naar schatting 80% van de aan mediation onderworpen ge-schillen komt tot een oplossing.

4 Wat is arbitrage? Arbitrage is een in de wet geregelde vorm van geschillenbeslechting (art.1020 e.v. wetboek van burgerlijke rechtsvordering) door één of meer arbiters, die met de branche of materie bekend zijn. Als arbitrage is overeengekomen, is de gewone rechter niet bevoegd over het geschil te oordelen en moet het geschil opgelost worden via arbitrage. De procedure is omgeven met in de wet neergelegde waarborgen, maar degenen die oordelen zijn op verzoek van partijen zelf aangewezen, bij voorkeur uit een kring van deskundigen. Dat heeft als voordeel dat kennis van zaken bij arbiters aanwezig is en de procedure vaak sneller en tegen relatief geringe kosten tot resultaat leidt, terwijl de uitspraak beter aansluit bij de normen en waarden die in de beroeps-groep of branche gelden. Bovendien is de uitspraak doorgaans definitief en zijn er geen tijdrovende appèlmogelijkheden, tenzij dat is overeen gekomen. Deze zaken worden veelal als voordeel gezien tegenover de gewone rechtspraak. Arbitrage mondt uit in een arbitraal vonnis. Een arbitraal vonnis is een rechtens afdwingbare en voor partijen bindende beslissing, die gedeponeerd wordt bij de griffie van de rechtbank in de plaats waar de arbitrage is gewezen. De president van de rechtbank van de rechtbank kan de beslissing vervolgens voor executie vatbaar maken, zodat naleving van de uitspraak kan worden afgedwongen. Dat maakt een arbitrale beslissing feitelijk even sterk als een gewoon vonnis van een rechtbank. Wat is bindend advies? Bindend advies is een andere vorm van geschillenbeslechting dan arbitrage, alhoewel arbitrage en bindend advies in de praktijk veel op elkaar lijken. Bindend advies werd vroeger vaak gebruikt voor geschillen over de uitleg van een overeenkomst, maar is langzaam maar zeker een eigen leven gaan leiden naast arbitrage. Bij bindend advies is geen sprake van een in de wet geregelde vorm van geschillenbeslechting. De bindend adviseur stelt zelf de regels vast, waaraan de procedure en de uitspraak moeten voldoen. Bindend advies is slechts mogelijk tussen contractspartijen en heeft het karakter van een verlengstuk van de overeen-komst tussen partijen. Als een bindend advies is gewezen, moeten partijen worden geacht te zijn overeengekomen hetgeen de bindend adviseur beslist. De gewone rechter kan echter marginaal toetsen en dat kan bij arbitrage niet.

5 Marginale toetsing houdt in dat de rechter kan worden gevraagd te beoordelen of de ene partij in redelijkheid naleving van de overeenkomst van de andere partij kan verlangen. Iemand die het met een bindend advies niet eens is kan dus de zaak aan de rechter voorleggen, die marginaal toetst en kijkt of de bindend adviseur in redelijkheid tot het oordeel heeft kunnen komen. Vervolgens kunnen nog de appèlmogelijkheden van gerechtshof en Hoge Raad worden gebruikt. In de praktijk komt het vrijwel niet voor dat een bindend advies op grond van marginale toetsing terzijde wordt geschoven, behalve wanneer de procedure niet eerlijk is verlopen, bijvoorbeeld doordat één van partijen niet is gehoord. In dat geval kan een bindend advies niet in stand blijven. Dat is echter ook in het geval van arbitrage een vernietigingsgrond. Arbitrage en bindend advies lijken dus sterk op elkaar, zeker als voor beiden een eenduidig reglement wordt gebruikt, doch met name als één van partijen het met de beslissing niet eens is, kunnen verschillen optreden. Bij arbitrage is na het vonnis de zaak duidelijk, tenzij de mogelijkheid van hoger beroep uitdrukkelijk is overeen gekomen. Bij bindend advies kunnen allerlei beroepsmoge-lijkheden worden gebruikt, die in de praktijk vaak tijdro-vend en kostbaar zijn. SMAG hanteert bij voorkeur arbitrage, doch partijen kunnen ook zo zij daaraan behoefte hebben een beslissing krijgen in de vorm van bindend advies. In beide gevallen is het normale SMAG-reglement van toepassing, zodat de procedure met waarborgen is omkleed. Werkwijze van SMAG -bij mediation Beroepsbeoefenaren of instellingen in de gezondheidszorg kunnen gezamenlijk SMAG benaderen en verzoeken om één of meerdere mediators te benoemen. Doorgaans volstaat benoeming van één mediator. SMAG werkt uitsluitend met door het Nederlands Mediation Instituut erkende mediators. Op basis van een verzoek tot mediation verzoekt het secretariaat van SMAG om bevestiging dat beide partijen bereid zijn hun geschil te onderwerpen aan mediation en zal het secretariaat drie namen van te benoemen mediators opgeven. Als niet binnen 14 dagen na toezending van die lijst bezwaren zijn geuit tegen één of meer van de mediators, benoemt SMAG een mediator.

6 Gewerkt wordt met een standaard-mediationovereenkomst, waarin onder meer afspraken zijn vastgelegd omtrent geheimhouding en vertrouwelijkheid. In deze overeenkomst wordt het standaard NMI-reglement ( van toepassing verklaard. Aan beide partijen zal een voorschot gevraagd worden ter dekking van secretariaatskosten (e 600,-) en de kosten van de mediator (e 400,- per uur, exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting). De mediator stemt met partijen de handelwijze af. Als het geschil tot een oplossing komt zal de mediator een vast-stellingsovereenkomst opstellen die door partijen getekend moet worden. Daarin is ook geregeld hoe de kosten over partijen worden verdeeld. - bij arbitrage Het wettelijk uitgangspunt voor arbitrage is een schriftelijke overeenkomst tussen partijen. In deze overeenkomst leggen partijen vast, hetzij op voorhand, hetzij in dien een geschil is gerezen, dat geschillen met uitsluiting van de burgerlijke rechter middels arbitrage worden beslecht. Partijen kunnen daarbij tevens afspreken het aantal arbiters en de wijze van hun benoeming, bijvoorbeeld via de SMAG. Is arbitrage niet overeengekomen dan worden partijen door het secretariaat van de SMAG uitgenodigd om door middel van een standaardovereenkomst de mogelijkheid van arbitrage via de SMAG alsnog vast te leggen. De partijen onderwerpen zich daarmee tevens aan het reglement van de SMAG, in het kader waarvan arbiters worden benoemd. Het secretariaat zal partijen uitnodigen memories van eis en antwoord in te dienen binnen een termijn van (voor ieder) vier weken. Alle stukken, ook de eventuele verder te wisselen gedingstukken, zullen prompt door het secretariaat aan partijen worden doorgezonden. Het secretariaat organiseert de mondelinge behandeling en ziet erop toe dat zo spoedig mogelijk daarna een arbitraal vonnis wordt gewezen. Ook is het secretariaat belast met de verzending en inschrijving van het arbitraal vonnis. De SMAG voorziet aldus in de organisatorische spil van de procedure. Kosten van arbitrage De kosten van arbitrage bestaan uit secretariaatskosten (e 600,-) en de kosten van arbiters (afhankelijk van de personen en hun deskundigheid tussen e 250,- en e 400,- per uur). Deze laatste kosten worden door de arbiters bepaald afhankelijk van inschatting van de complexiteit en daarmee

7 de omvang en bewerkelijkheid van het geschil en haar beslechting. Zo nodig zullen de als voorschot door partijen te betalen kosten in de loop van de procedure door partijen moeten worden aangevuld. De uiteindelijke kosten en de verdeling daarvan tussen partijen zullen door arbiters in hun vonnis worden bepaald. Reglement mediation Artikel 1 Partijen kunnen gezamenlijk de SMAG benaderen met het verzoek om mediation in het tussen hen gerezen geschil. 2. Een verzoek tot mediation wordt ingediend door de meest gerede partij. Alvorens het verzoek tot mediation in behandeling te nemen, gaat het Secretariaat na of de partijen die in het verzoek tot mediation worden genoemd met mediation instemmen, waartoe een mediation-overeenkomst door partijen moet worden ondertekend. Indien de mediation niet de instemming van alle partijen heeft, vindt geen mediation plaats. Voorafgaande aan de mediation kan het Secretariaat partijen uitnodigen ter delging van de kosten een depôt te storten. Artikel 2 Mediation vindt plaats op grond van een apart tussen par-tijen te sluiten mediationovereenkomst, waarin onder meer afspraken worden gemaakt over vertrouwelijkheid en geheim-houding van het besprokene. Voorts is van toepassing het reglement van het Nederlands Mediation Instituut ( ) Artikel 3 Het Secretariaat schrijft de partijen in het geschil aan met een voorstel tot benoeming van één mediator of -als daarom verzocht is- meerdere mediators. Indien tegen het voorstel niet binnen 14 dagen bezwaar wordt gemaakt, zal de mediator de werkzaamheden aanvangen. Daartoe worden partijen uitgenodigd hun standpunten op informele wijze mondeling of schriftelijk kenbaar te maken. Vervolgens arrangeert de mediator in overleg met partijen een bespreking.

8 Artikel 4 De mediation zal -behoudens in bijzondere gevallen- niet langer in beslag nemen dan twee maanden na benoeming van de mediator. Artikel 5 Indien een mediation niet slaagt, en partijen daarna gebruik maken van de mogelijkheid om conform het daartoe gehanteerde reglement van de SMAG arbitrage of bindend advies te vragen, zal de mediator geen deel uitmaken van het college van arbiters. Al hetgeen tijdens de mediation is besproken of vastgelegd blijft vertrouwelijk en wordt niet door het Secretariaat ter kennis van arbiters gebracht. Partijen zijn krachtens de mediationovereenkomst gebonden aan geheimhouding. Artikel 6 Indien de mediation slaagt, dienen de kosten verbonden aan de mediation onderdeel uit te maken van de tussen partijen getroffen regeling. Indien de mediation niet slaagt wordende kosten verbonden aan de werkzaamheden van de mediator aan partijen ieder voor 50% - in rekening gebracht. Artikel 7 Iedere directe of indirecte aansprakelijkheid voor enig handelen of nalaten van de SMAG, de bestuursleden van de SMAG, het Secretariaat en/of via de SMAG benoemde mediators wordt uitgesloten. Artikel 8 In de gevallen waarin dit reglement en de wet niet voorzien beslist de mediator.

9 Standaard mediation-overeenkomst (Dit model betreft een mediation met twee partijen. Indien bij de mediation meer dan twee partijen zijn betrokken, dienen de aanhef, de artikelen 6.1 en 8.3, alsmede het slot, dienovereenkomstig te worden aangepast.) De ondergetekenden:..., Mediator, en Partijen: A:... hier vertegenwoordigd door:... en B:.... hier vertegenwoordigd door:..... Komen hierbij overeen: Mediation 1 Partijen en de Mediator nemen jegens elkaar de inspanningsverplichting op zich, het in artikel 2 genoemde geschil tussen Partijen op te lossen door Mediation conform het reglement van de stichting Nederlands Mediation Instituut (hierna te noemen het Reglement) zoals dat luidt op de datum van deze overeenkomst. 2 Partijen en de Mediator verbinden zich jegens elkaar tot al hetgeen waartoe zij ingevolge het Reglement gehouden zijn.

10 3 Als Mediator treedt op de in de aanhef genoemde, in het NMI - Register van Mediators ingeschreven Mediator. 2. Globale omschrijving van het geschil Vrijwilligheid De Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat elk der Partijen en de Mediator vrij om de Mediation op elk gewenst moment te beëindigen. 4. Geheimhouding 4.1 Voor zover deze overeenkomst in samenhang met het Reglement Partijen verplicht tot geheimhouding, geldt zij tevens als bewijsovereenkomst in de zin van de Wet. (Art. 7:900 lid 3 BW jo. art. 180 Rv). 4.2 De Mediator draagt zorg dat alle in artikel 7 bedoelde derden die hij bij de Mediation betrekt of daarover informeert, zich verbinden tot geheimhouding als omschreven in het Reglement. 5. Bijzondere verplichtingen van Partijen Naast het gestelde in het Reglement verbinden Partijen zich jegens de Mediator en jegens elkaar: - zich te onthouden van acties of gedragingen die de Media-tion in ernstige mate bemoeilijken of belemmeren; - bereid te zijn naar elkaars argumenten te luisteren en te zoeken naar compromissen. 6. Vertegenwoordiging 6.1 Tijdens de Mediation-procedure zal elk der Partijen in persoon dan wel door middel van een door haar aan te wijzen vertegenwoordiger aanwezig zijn. 10

11 (voor zover van toepassing:) Partij A wordt vertegenwoordigd door:... Partij B wordt vertegenwoordigd door: Elk der Partijen staat ervoor in dat haar vertegenwoordiger rechtsgeldig bevoegd is om namens haar alle rechtshandelingen te verrichten die in het kader van de Mediation noodzakelijk zijn, het aangaan van een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 9.1 daaronder begrepen, alsmede dat de vertegenwoordiger zich zal houden aan de in het Reglement genoemde geheimhouding. 6.3 Op verzoek van de Mediator dient een schriftelijke volmacht te worden getoond waaruit voornoemde bevoegdheid van de vertegenwoordiger blijkt. 7. Derden 7.1 De Mediator kan zich bij de Mediation voor secretariële ondersteuning laten bijstaan door een daartoe door hem aan te wijzen persoon. 7.2 De Mediator kan met toestemming van Partijen anderen bij de Mediation toelaten of betrekken, hieronder mede te begrijpen Hulppersonen in de zin van het Reglement. 8. Honoraria en kosten 8.1 Het honorarium van de Mediator bedraagt e... (zegge Euro s) per uur, vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting. 8.2 Partijen zijn, ongeacht het verloop en het resultaat van de Mediation, gehouden tot betaling van het honorarium van de Mediator alsmede tot vergoeding van alle door de Mediator gemaakte kosten. 11

12 Voorts komen voor rekening van Partijen alle overige directe en indirecte kosten vallend op de Mediation, zoals huur van ruimte, telefoon-, fax- en reiskosten, porti, honoraria en kosten van ingevolge artikel 7 bij de Mediation betrokken derden, vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting. 8.3 Honorarium en kosten bedoeld in artikel 8.2 worden door Partijen gedragen in de volgende verhouding: Partij A:.. % Partij B:.. % 8.4 Partijen dragen ieder voor zich de aan eigen zijde gevallen kosten. 9. Vaststellingsovereenkomst, tussentijdse afspraken 9.1 Een ingevolge de Mediation in der minne bereikte oplossing van het geschil zal tussen Partijen worden vastgelegd in een daartoe strekkende, schriftelijke vaststellingsovereenkomst. 9.2 Tijdens de loop van de Mediation tussen Partijen gemaakte afspraken binden hen alleen voorzover deze schriftelijk tussen hen zijn overeengekomen. Partijen kunnen in een dergelijke overeenkomst bepalen dat bedoelde afspraken hen niet binden indien en zodra de Mediation wordt beëindigd zonder vaststellingsovereenkomst als bedoeld in het voorgaande lid. 10. Geschillen 10.1 Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit enige overeenkomst als bedoeld in artikel 9 of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen Partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het Reglement, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van die Mediation Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als bedoeld in artikel 10.1 op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. 12

13 1 Toepasselijk recht Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Aldus overeengekomen en in...-voud opgemaakt en onderte-kend te..., De Mediator:... Partij A:... (....) Partij B:.... (......) 13

14 Reglement arbitrage Artikel 1 Stichting Mediation en Arbitrage Gezondheidszorg (SMAG) stelt zich ten doel het doen beslechten van geschillen tussen medische en/of paramedische beroepsbeoefenaren en/of instellingen. Daartoe houdt de SMAG een onafhankelijk secretariaat in stand, hieronder verder aan te duiden als het Secretariaat. Artikel 2 Geschillenbeslechting via de SMAG vangt aan door de schriftelijke melding van een geschil bij het Secretariaat. De melding van het geschil dient tenminste te bevatten de volledige namen, adressen en woonplaatsen/vestigingsplaatsen van de bij het geschil betrokken partijen, een korte omschrijving van het geschil en een globale omschrijving van de vordering. Voorts dient bij de melding te worden aangegeven uit hoofde waarvan de geschillenbeslechting via de SMAG zal dienen plaats te vinden. Indien partijen geen geschillenbeslechting via de SMAG zijn overeengekomen, nodigt het Secretariaat partijen uit daarover afspraken te maken op basis van een door het Secreta-riaat te verstrekken standaardovereenkomst. 2. Het Secretariaat bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de in lid 1 genoemde melding aan alle partijen die in de melding van het geschil worden genoemd. Artikel 3 De partij die conform het bepaalde in art.2 lid 1 het geschil bij het Secretariaat heeft gemeld (verder eiser te noemen) wordt in de gelegenheid gesteld binnen vier weken een memorie van eis in te dienen. Het Secretariaat zendt onverwijld een afschrift daarvan aan de wederpartij (verder gedaagde te noemen). 14

15 2. Na de ontvangst van de memorie van eis wordt de gedaagde in de gelegenheid gesteld binnen vier weken een memorie van antwoord in te dienen. Een exemplaar daarvan wordt door het Secretariaat onverwijld aan de eiser gezonden. 3. Bij memorie van antwoord kan een tegenvordering worden ingesteld. Nadien wordt een tegenvordering niet meer toegelaten, behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling van het scheidsgerecht. 4. De in lid 1 en 2 genoemde termijnen kunnen op verzoek van de eiser of de gedaagde door het secretariaat worden verlengd met veertien dagen. Nader uitstel wordt aan de eiser of de gedaagde door het secretariaat niet verleend, tenzij met instemming van de andere partij. Indien laatstbedoelde partij met uitstel niet instemt terwijl bijzondere omstandigheden uitstel noodzakelijk maken, kan de partij die uitstel wenst onverwijld het scheidsgerecht verzoeken alsnog de gelegenheid te geven een memorie van eis dan wel een memorie van antwoord in te dienen. Artikel 4 Het staat in het scheidsgerecht vrij al dan niet op verzoek partijen in de gelegenheid te stellen memories van repliek en dupliek of nadere schrifturen in te dienen. Voor de daarbij in acht te nemen termijnen geldt de regeling zoals vermeld in art.3. Artikel 5 Het Secretariaat is bevoegd van de eiser en in geval het daartoe termen aanwezig acht eveneens van de gedaagde een depôt te verlangen waaruit het honorarium en de verschotten van arbiters worden betaald. Indien de gedaagde een tegen-vordering heeft ingesteld, kan het Secretariaat ook daarvoor een depôt verlangen. 2. Het depôt dient mede ter delging van de administratiekosten, de kosten van het Secretariaat, de eventueel door het scheidsgerecht te benoemen deskundigen en de kosten van neerlegging van het vonnis ter Griffie van de Rechtbank. 15

16 3. Het Secretariaat kan te allen tijde aanvulling van het depôt van de eiser en/of de gedaagde verlangen. 4. Het scheidsgerecht is bevoegd de arbitrage ten aanzien van de vordering dan wel de tegenvordering op te schorten zolang de desbetreffende partij het van hem verlangde depôt niet heeft voldaan. Indien na een tweede schriftelijke aanmaning door het Secretariaat een partij het van hem verlangde depôt niet binnen 14 dagen daarna heeft betaald, wordt die partij geacht zijn vordering, respectievelijk tegenvordering, te hebben ingetrokken. 5. Over het gestorte depôt wordt geen rente vergoed. Artikel 6 Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen bepaalt het Secretariaat het aantal te benoemen arbiters. Het Secretariaat bepaalt het aantal op één of drie arbiters, rekening houdend met de voorkeur van partijen, de grootte van de vordering en eventuele tegenvordering en de ingewikkeldheid van de zaak. 2. Nadat de arbitrage aanhangig is gemaakt, zendt het Secretariaat aan ieder der partijen een gelijkluidende lijst met namen van personen. Deze lijst bevat tenminste drie namen in geval één arbiter wordt benoemd en tenminste zes namen in geval drie arbiters worden benoemd. 3. Iedere partij kan binnen 14 dagen na verzending van de lijst opgeven tegen welk van de op de lijst voorkomende personen overwegende bezwaren bestaan. Indien niet binnen 14 dagen na verzending van de lijst wordt gereageerd, wordt aangenomen dat alle op de lijst voorkomende personen voor partijen gelijkelijk als arbiter aanvaardbaar zijn. 16

17 4. Indien wegens bezwaren van partijen of andere omstandigheden het aantal op de toegezonden lijst voorkomende personen niet toereikend is om tot een volledig scheidsgerecht te komen, is het Secretariaat bevoegd rechtstreeks één of meerdere personen uit te nodigen als arbiter op te treden. 5. Voor de toepassing van de bepalingen van dit artikel worden de namen van personen door het Secretariaat bijvoorkeur ontleend aan de algemene lijst van arbiters, welke lijst wordt samengesteld, aangevuld en gewijzigd door de SMAG. 6. De in dit artikel neergelegde procedure laat onverlet de mogelijkheid dat partijen op een eigen wijze in de benoeming van arbiters voorzien. De overeengekomen wijze van benoeming van arbiters gaat boven de in dit artikel genoemde wijze van benoeming. 7. De benoeming van arbiters overeenkomstig de bepalingen van dit artikel vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat de arbitrage aanhangig is gemaakt. Indien het scheidsgerecht uit drie arbiters bestaat, wijzen de arbiters uit hun midden een voorzitter aan. Artikel 7 Nadat de stukken zijn gewisseld vindt een mondelinge behandeling plaats ter zitting van het scheidsgerecht. Indien partijen schriftelijk laten weten een mondelinge behandeling niet noodzakelijk te achten, kan het scheidsgerecht een zitting achterwege laten. Voor de mondelinge behandeling worden partijen schriftelijk opgeroepen met een termijn van tenminste twee weken voor de zittingsdag. 2. Het scheidsgerecht bepaalt dag, tijdstip en plaats van de zitting. 17

18 3. Partijen kunnen zich doen vertegenwoordigen en/of laten bijstaan door een advocaat, dan wel door een bijzonder daartoe schriftelijk gevolmachtigde. Het scheidgerecht of het Secretariaat kan bepalen dat partijen persoonlijk ter zitting zullen verschijnen. Artikel 8 Partijen kunnen voor de zitting van het scheidsgerecht getuigen of deskundigen oproepen, mits zij hiervan binnen vier dagen na de dagtekening van de oproeping voor de zitting mededeling doen aan het Secretariaat en aan de wederpartij met opgave van de namen van getuigen of deskundigen. Wordt daaraan niet voldaan, dan is het scheidsgerecht niettemin bevoegd de verschenen getuigen en/of deskundigen te horen. 2. Partijen kunnen tot zeven dagen voor de mondelinge behande-ling stukken in het geding brengen, onder toezending van kopieën daarvan aan de wederpartij. Indien stukken binnen zeven dagen voor de mondelinge behandeling of tijdens de mondelinge behandeling in het geding worden gebracht, oordeelt het scheidsgerecht over acceptatie van de stukken, de wederpartij gehoord hebbende. In elk geval wordt de wederpartij in de gelegenheid gesteld van alle stukken inzage te nemen of afschrift te maken en zich over de inhoud van die stukken uit te laten. Artikel 9 Blijft een gedaagde in gebreke binnen de door het Secretariaat aangegeven termijn een memorie van antwoord in te dienen dan zal het scheidsgerecht vonnis wijzen. Bij dit vonnis wordt de vordering geheel of gedeeltelijk toegewezen, tenzij de vordering aan het scheidsgerecht onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Het scheidsgerecht kan alvorens eindvonnis te wijzen van de eiser het bewijs van één of meer van zijn stellingen ver-langen. 2. Blijft de eiser in gebreke binnen de door het secretariaat genoemde termijn de memorie van eis in te dienen dan kan het scheidsgerecht bij vonnis een einde maken aan het geding. 18

19 3. De bepalingen van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de tegenvordering. Artikel 10 Het scheidsgerecht beslist als goede mannen naar billijkheid, tenzij partij bij overeenkomst opdracht hebben gegeven te beslissen naar de regelen des rechts. 2. Het scheidsgerecht geeft zijn vonnis zo spoedig mogelijk. Het scheidsgerecht kan een geheel of gedeeltelijk eindvonnis dan wel een tussenvonnis wijzen. 3. Een vonnis van het scheidsgerecht wordt gewezen met meerderheid van stemmen. Het is met redenen omkleed en wordt door de leden van het scheidsgerecht ondertekend. De plaats van arbitrage wordt bepaald door het kantooradres van het Secretariaat. Artikel 11 In het vonnis veroordeelt het scheidsgerecht de in het ongelijk gestelde partij tot een door het scheidsgerecht vast te stellen bedrag in de kosten van de arbitrage en desgevorderd in die van de wederpartij. Het staat het scheidsgerecht vrij de kosten van de arbitrage over de partijen te verdelen en de kosten van partijen geheel of ten dele tussen hen te compenseren. Artikel 12 Na ontvangst van het vonnis draagt het Secretariaat er zorg voor dat namens het scheidsgerecht onverwijld een exemplaar van het vonnis aan ieder der partijen per aangetekende brief wordt gezonden. Een geheel of gedeeltelijk eindvonnis wordt neergelegd ter griffie van de Rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen de plaats van arbitrage is gele-gen. 19

20 2. Het Secretariaat stelt zo spoedig mogelijk partijen en het scheidsgerecht schriftelijk in kennis van de datum van neerlegging zoals in het vorige lid bedoeld. Artikel 13 Tegen de vonnissen van het scheidsgerecht staat geen hoger beroep open. Artikel 14 Indien het belang van een partij een onverwijlde voorzie-ning bij voorraad vordert, kan die partij een voorlopige maatregel verzoeken. Het verzoek daartoe wordt schriftelijk bij het Secretariaat ingediend op de in art.2 lid 1 aangegeven wijze. 2. Met het verzoek zendt de eiser een memorie van eis aan het Secretariaat. Het Secretariaat zendt onverwijld een afschrift van de memorie van eis aan de gedaagde. Ten spoedigste na ontvangst van de memorie van eis benoemt het Secretariaat één arbiter die over de verzochte voorlopige maatregel zal beslissen. Van de benoeming worden partijen schriftelijk in kennis gesteld. 3. Ten overstaan van de door het Secretariaat benoemde arbiter wordt het geschil tussen partijen mondeling behandeld. Voor zover mogelijk wordt het bepaalde in art.7 en art.8 in acht genomen. 4. Het bepaalde in art.5 is van overeenkomstige toepassing. Artikel 15 Iedere directe of indirecte aansprakelijkheid voor enig handelen of nalaten van de SMAG, de bestuursleden van de SMAG, het Secretariaat en/of via de SMAG benoemde arbiters/ bindend adviseurs wordt uitgesloten. 20

21 Artikel 16 In de gevallen waarin dit reglement en de wet niet voorzien beslist het college van scheidslieden. Standaard Arbitraal beding Indien in overeenkomsten een geschillenregeling wordt opgenomen, kan verwezen worden naar het reglement van de SMAG. Geadviseerd wordt de tekst op te nemen: Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden beslecht overeenkomstig het reglement voor arbitrage van Stichting Mediation en Arbitrage Gezondheidszorg, Driebergseweg 16 C, 3708 JB Zeist. Bestuursleden SMAG Het bestuur van de SMAG bestaat uit: Mr A. Heijder, advocaat te Amsterdam, voorzitter Mr A.F. Geerts, advocaat en mediator te Zeist, secretaris Prof. mr. J.H. Hubben, hoogleraar gezondheidsrecht en advocaat te Arnhem Prof. mr. E.Ph.R. Sutorius, hoogleraar strafrecht te Amsterdam Prof. mr. W.R. Kastelein, hoogleraar gezondheidsrecht en advocaat te Utrecht mr R. Greijdanus, hoofd sectie gezondheidsrecht DAS rechts-bijstand te Amsterdam Contact: Stichting Mediation en Arbitrage Gezondheidszorg (SMAG) Driebergseweg 16 c 3708 JB Zeist Telefoon:

Mediationovereenkomst Mediation Unlimited - Breda KvK Breda 62171097

Mediationovereenkomst Mediation Unlimited - Breda KvK Breda 62171097 Mediationovereenkomst Mediation Unlimited - Breda KvK Breda 62171097 MEDIATION OVEREENKOMST De ondergetekenden: Mediator en partijen: A....... wonende te..... aan de......, hierna te

Nadere informatie

MEDIATIONOVEREENKOMST

MEDIATIONOVEREENKOMST Rob van Wijnen Conflictbemiddeling www.robvanwijnen.nl 1 MEDIATIONOVEREENKOMST De ondergetekenden: Rob van Wijnen, Mediator en partijen: A. gevestigd te

Nadere informatie

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Nederlands Mediation Instituut NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Artikel 1 - Definities In dit reglement wordt verstaan onder: NMI: de Stichting Nederlands Mediation Instituut, gevestigd te Rotterdam. Reglement:

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008)

ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008) ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008) (artikel I artikel XIV) I. Aanmelding van arbitrage Benoeming van arbiters 1. Arbitrage dient schriftelijk met een omschrijving van het geschil te worden aangemeld

Nadere informatie

NMI Mediation Reglement 2008

NMI Mediation Reglement 2008 NMI Mediation Reglement 2008 Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Kwestie: de in de Mediationovereenkomst omschreven kwestie. b. Certificerende Instelling: de instelling die certificaten

Nadere informatie

MEDIATIONOVEREENKOMST

MEDIATIONOVEREENKOMST MEDIATIONOVEREENKOMST mw., Mediator en de Partijen: A: en B: KOMEN HIERBIJ OVEREEN: 1 - Globale omschrijving van de kwestie 2 - Mediation 2.1 De Partijen en de Mediator zullen zich inspannen om de in punt

Nadere informatie

MEDIATION-OVEREENKOMST

MEDIATION-OVEREENKOMST MEDIATION-OVEREENKOMST De ondergetekenden: De Mediator: De heer, gevestigd en kantoorhoudende te (3817 DN) Amersfoort, aan de Albert Hahnstraat 8. En De Partijen: A:.... en B:..... nemen in overweging

Nadere informatie

Mediationovereenkomst HK Mediation

Mediationovereenkomst HK Mediation Mediationovereenkomst HK Mediation HK Mediation, vertegenwoordigd door Henk Karman, MfN-registermediator, hierna te noemen Mediator. en de Partijen: A:.... hier vertegenwoordigd door:.... en B:..... hier

Nadere informatie

Mediationovereenkomst Scheidingsexpert. MfN RFEA, kantoorhoudende te (..) aan de.,

Mediationovereenkomst Scheidingsexpert. MfN RFEA, kantoorhoudende te (..) aan de., Mediationovereenkomst Scheidingsexpert MfN RFEA, kantoorhoudende te (..) aan de., hierna te noemen: scheidingsexpert en A: (voor)naam : adres : postcode/plaats : en B: (voor)naam : adres : postcode/plaats

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 Inhoudsopgave Afdeling 1: Algemene Bepalingen Afdeling 2: Geschillenbeslechting Bindend Advies Afdeling 3: Slotbepalingen Reglement geschillencommissie

Nadere informatie

Mediationovereenkomst

Mediationovereenkomst Mediationovereenkomst De mediator, Math Boesten, kantoorhoudende te Voerendaal, bereikbaar via: Postbus 23036, 6367 ZG te Voerendaal En Partij a. Partij b. Komen hierbij overeen: 1. Mediation Partijen

Nadere informatie

Nadere arbitrageovereenkomst. De ondergetekenden:

Nadere arbitrageovereenkomst. De ondergetekenden: Nadere arbitrageovereenkomst De ondergetekenden: 1. Invullen naam eiser, gevestigd/wonende te invullen vestigingsplaats/woonplaats eiser; en 2. Invullen naam verweerder, gevestigd/wonende te invullen vestigingsplaats/woonplaats

Nadere informatie

Mediationreglement Instituut Sportrechtspraak 30 december 2011

Mediationreglement Instituut Sportrechtspraak 30 december 2011 MEDIATIONREGLEMENT INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 30 december 2011en treedt in werking op 1 januari 2012. Artikel

Nadere informatie

Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA)

Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) A. ICT-mediation reglement ICT-mediation reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering ICT-mediation is bij uitstek geschikt om zakelijke

Nadere informatie

TAMARA ARBITRAGEREGLEMENT (geldend vanaf 1 januari 2015)

TAMARA ARBITRAGEREGLEMENT (geldend vanaf 1 januari 2015) 1. Algemeen TAMARA ARBITRAGEREGLEMENT (geldend vanaf 1 januari 2015) 1.1 Dit Reglement, in zijn meest recente versie ten tijde van de ontvangst door TAMARA van een afschrift van de arbitrageaanzegging,

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN 1. Inleiding Volgens de Wet Personenvervoer 2000 dient de besloten busvervoerder te voorzien, al dan niet in samenwerking

Nadere informatie

MEDIATIONOVEREENKOMST DMW ADVIES (naar MfN model)

MEDIATIONOVEREENKOMST DMW ADVIES (naar MfN model) MEDIATIONOVEREENKOMST DMW ADVIES (naar MfN model) Pagina 1 Inhoudsopgave 1 - Globale omschrijving van wat er speelt/reden mediation/de kwestie... 3 2 - Mediation... 3 3 - Vrijwilligheid... 3 4 - Geheimhouding...

Nadere informatie

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE eherkenning p/a Lange Kerkdam 27 2242BN Wassenaar Klachten- en Geschillenreglement reglement Dit document is een nadere uitwerking van paragraaf 4.1.5 klachten- en geschillencommissie

Nadere informatie

(versie geldend vanaf 01-01-2015)

(versie geldend vanaf 01-01-2015) (versie geldend vanaf 01-01-2015) REGLEMENT INZAKE BEMIDDELING ZORGVERZEKERING Door het bestuur van de Stichting Rechtspraak Zorgverzekering zetelende te Utrecht is het navolgende Reglement inzake Bemiddeling

Nadere informatie

Reglement van de Commissie van Beroep

Reglement van de Commissie van Beroep Reglement van de Commissie van Beroep 1 oktober 2009 Artikel 1 De in dit Reglement van Beroep voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE ARBITRAGE COMMISSIE SPORTSPONSORING VAN HET NEDERLANDS OLYMPISCH COMITE * NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE EN HET GENOOTSCHAP VOOR RECLAME

REGLEMENT VAN DE ARBITRAGE COMMISSIE SPORTSPONSORING VAN HET NEDERLANDS OLYMPISCH COMITE * NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE EN HET GENOOTSCHAP VOOR RECLAME REGLEMENT VAN DE ARBITRAGE COMMISSIE SPORTSPONSORING VAN HET NEDERLANDS OLYMPISCH COMITE * NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE EN HET GENOOTSCHAP VOOR RECLAME De verenigingen: A. Nederlands Olympisch Comité *

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KOUDE EN KLIMAAT

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KOUDE EN KLIMAAT REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KOUDE EN KLIMAAT voor de zakelijke markt per 1 juli 2009 Begripsomschrijving ARTIKEL 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting: de Stichting Geschillencommissies

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting: de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator)

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator) vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator) De ondergetekenden: Mr. @, in deze optredend als advocaat-mediator, kantoorhoudende te @ aan de @. Mr. @ is lid van de vfas ( www.verenigingfas.nl).

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

Geschillenreglement (Servicehuis Parkeer- en verblijfsrechten)

Geschillenreglement (Servicehuis Parkeer- en verblijfsrechten) COOPERATIE SERVICEHUIS PARKEER- EN VERBLIJFSRECHTEN U.A. PANTHEON 2 7521 PR ENSCHEDE TELEFOON: 06 2012 7854 E-MAIL: INFO@SHPV.NL WWW.SHPV.NL KVK: 50 371 371 Geschillenreglement (Servicehuis Parkeer- en

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

Geschillenreglement Geborgde Vleeskalverdierenarts

Geschillenreglement Geborgde Vleeskalverdierenarts Het bestuur van VERIN heeft, gelet op het bepaalde in het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts, op 1 oktober 2013 het navolgende reglement vastgesteld. Definities Artikel 1 Dit reglement neemt de terminologie

Nadere informatie

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen Definities Artikel 1: In dit Reglement wordt verstaan onder: 1.1 Commissie: de Geschillencommissie NKH; 1.2 NKH: het Nationaal Keurmerk

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal

Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal Versie: 3.51 Datum: februari 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Procedure... 3 Artikel 2 Aanvraagprocedure... 3 Artikel 3 Beoordelingsprocedure...

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen. A., hierna te noemen de adviseur,

SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen. A., hierna te noemen de adviseur, Nr. 33.933 SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen A., hierna te noemen de adviseur, e i s e r e s in de hoofdzaak, v e r w e e r s t e r in het

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN per 1 april 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN per 1 april 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN per 1 april 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN)

REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN) REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN) Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

1.1 De partijen geven hierbij opdracht aan # om overeenkomstig de Gedragsregels voor hen als vfas-advocaatscheidingsmediator

1.1 De partijen geven hierbij opdracht aan # om overeenkomstig de Gedragsregels voor hen als vfas-advocaatscheidingsmediator vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR De ondergetekenden: De vfas-advocaat familiemediator, #, in deze optredend als vfas-advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te Amersfoort aan

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WEBSHOP per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WEBSHOP per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WEBSHOP per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumenten zaken; commissie

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR De ondergetekenden: De vfas-advocaat scheidingsmediator, hierna te noemen vfas-advocaat familiemediator mr. A.J. de Jong, in deze optredend als advocaat-scheidingsmediator,

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ALGEMEEN

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ALGEMEEN REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ALGEMEEN per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage SIDN, 18 december 2002 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) registreert op verzoek domeinnamen onder het country code toplevel domein.nl.

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR De ondergetekenden:

vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR De ondergetekenden: vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR De ondergetekenden: De vfas-advocaat scheidingsbemiddelaar, hierna te noemen vfas-advocaat familiemediator mr. M.A. Zon, in deze optredend als

Nadere informatie

DE ONDERGETEKENDEN: Mediator, Jan J.C. Smits Mediation tafel Stationsstraat 13 5241 EE Rosmalen WWW.MEDIATIONTAFEL.ORG en partijen: A:...

DE ONDERGETEKENDEN: Mediator, Jan J.C. Smits Mediation tafel Stationsstraat 13 5241 EE Rosmalen WWW.MEDIATIONTAFEL.ORG en partijen: A:... DE ONDERGETEKENDEN: Mediator, Jan J.C. Smits Mediation tafel Stationsstraat 13 5241 EE Rosmalen WWW.MEDIATIONTAFEL.ORG en partijen: A:... hier vertegenwoordigd door: Adres Telefoonnummer e-mail en B:...

Nadere informatie

reglement geschillencommissie advocatuur

reglement geschillencommissie advocatuur reglement geschillencommissie advocatuur Inhoudsopgave Afdeling 1: Algemene Bepalingen Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 3 : Artikel 4 : Artikel 5 : Artikel 6 : Artikel 7 : Artikel 8 : Begripsomschrijving

Nadere informatie

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder : - bezwaarschrift : een schrijven, ingediend door de (adspirant) cursist

Nadere informatie

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op artikel 19 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

MEDIATIONOVEREENKOMST.

MEDIATIONOVEREENKOMST. MEDIATIONOVEREENKOMST. De ondergetekenden: Lamers Echtscheidingsbemiddeling en advies, de heer J.P.H. Lamers, hierna te noemen Lamers Scheidingsadvies, kantoorhoudende te 6021MS Budel aan het Zustershof

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan

Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan Reglement van de Geschillencommissie oogo-jeugdplan zoals bedoeld in het Model Procedure oogo-jeugdplan Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder:

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR

vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR De ondergetekenden: De vfas-advocaat scheidingsbemiddelaar, hierna te noemen vfas-advocaat familiemediator mr. R.R.J.A. Olie-Hallmans, in deze

Nadere informatie

L f. vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid. De ondergetekenden:

L f. vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid. De ondergetekenden: vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid De ondergetekenden: Mr...., in deze optredend als advocaat-mediator, kantoorhoudende te 1083 HJ Amsterdam aan de De Boelelaan 7. Mr.... is advocaat-lid

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen; gelet op het bepaalde in hoofdstuk 12 van de CAR-UWO; B E S L U I T : vast te stellen de Overlegregeling commissie voor Georganiseerd Overleg Hoofdstuk

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Klachten- en geschillenprocedure

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Klachten- en geschillenprocedure Juli 2015 Bijlage 3 en 4 - Pensioenreglement BPF Schilders versie 34 1 juli 2015 1

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CENTRALE ANTENNE INRICHTINGEN

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CENTRALE ANTENNE INRICHTINGEN REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CENTRALE ANTENNE INRICHTINGEN per 1 oktober 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN per 1 januari 2017

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN per 1 januari 2017 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN per 1 januari 2017 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels;

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels; 10 november 2009 REGLEMENT STICHTING TUCHTRECHTSPRAAK MEDIATORS Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Aangesloten Instelling: Mediator: Gedragsregels: Klachtenregeling:

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE voor de zakelijke markt per 1 april 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE voor de zakelijke markt per 1 april 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE voor de zakelijke markt per 1 april 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Beroep

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE AUTEURSRECHTEN per 15 maart 2012

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE AUTEURSRECHTEN per 15 maart 2012 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE AUTEURSRECHTEN per 15 maart 2012 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf;

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP VSR-KEURMERK

REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP VSR-KEURMERK REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP VSR-KEURMERK Vastgesteld door het bestuur d.d.: 4 september 2015 Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 15.01 / september 2015 / SSK-002 REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP VSR-KEURMERK

Nadere informatie

Betrokkene Een natuurlijke persoon waarop een door de stichting verwerkt persoonsgegeven betrekking heeft.

Betrokkene Een natuurlijke persoon waarop een door de stichting verwerkt persoonsgegeven betrekking heeft. REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BKR Oktober 2013 Uitgave: Bureau Krediet Registratie Dodewaardlaan 1 4006 EA Tiel Tekst: Afdeling Juridische Zaken Lay out: Afdeling Relatiemanagement Ingangsdatum: 1 oktober

Nadere informatie

In dit reglement wordt verstaan onder:

In dit reglement wordt verstaan onder: REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZONNE ENERGIE per 1 september 2014 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Commissie: Ondernemer: Consument: Voorwaarden: de Stichting

Nadere informatie

Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB

Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB IN EERSTE AANLEG Artikel 1 De aspirant- en de gewone leden van NOAB zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen. a) ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KOUDE EN KLIMAAT voor de zakelijke markt per 14 juli 2014

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KOUDE EN KLIMAAT voor de zakelijke markt per 14 juli 2014 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KOUDE EN KLIMAAT voor de zakelijke markt per 14 juli 2014 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies

Nadere informatie

vfas- MEDIATIONOVEREENKOMST De ondergetekenden:

vfas- MEDIATIONOVEREENKOMST De ondergetekenden: vfas- MEDIATIONOVEREENKOMST De ondergetekenden: De vfas-advocaat in de zin van artikel 4 lid 1 7 van de statuten van de vfas, mr. @, in deze optredend als vfas-advocaat mediator, kantoorhoudende te @ aan

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Klachten- en geschillenregeling 1 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT VOOR HET CARROSSERIEBEDRIJF REGLEMENT TOELICHTING

COMMISSIE VAN TOEZICHT VOOR HET CARROSSERIEBEDRIJF REGLEMENT TOELICHTING TOELICHTING De Commissie van Toezicht voor het Carrosseriebedrijf heeft tot taak de behandeling van geschillen tussen leden van de Vereniging FOCWA Carrosseriebouw, Vereniging FOCWA Schadeherstel, Vereniging

Nadere informatie

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van VastgoedPRO op 12-11-2013, op grond van het bepaalde in de statuten van VastgoedPRO. Ingaande per 1-1-2014. Begripsomschrijving

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

M E D I A T I O N O V E R E E N K O M S T

M E D I A T I O N O V E R E E N K O M S T M E D I A T I O N O V E R E E N K O M S T Ondergetekenden: 1. BEDRIJF, gevestigd te (POSTCODE) WOONPLAATS, aan de STRAAT, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw N.N. ; [zoals daarvan

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt, overwegende dat: - het in het kader van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN per 14 juni 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN per 14 juni 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN per 14 juni 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VERPLEGING VERZORGING EN GEBOORTEZORG Per 1 januari 2017

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VERPLEGING VERZORGING EN GEBOORTEZORG Per 1 januari 2017 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VERPLEGING VERZORGING EN GEBOORTEZORG Per 1 januari 2017 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting commissie : de Stichting Geschillencommissies

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE MAKELAARDIJ per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE MAKELAARDIJ per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE MAKELAARDIJ per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd.

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd. Voor Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren gelden wettelijke eisen en verplichtingen. Deze zijn neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van artikel 1:383/435/452, zevende lid, BW

Nadere informatie

GORDIASS Bindend Advies Reglement ( Reglement )

GORDIASS Bindend Advies Reglement ( Reglement ) GORDIASS Bindend Advies Reglement ( Reglement ) Algemeen: Gordiass geschillen beslechting beoogt snelle en hoogwaardige oplossingen te bieden. Dit reglement dient te worden opgevat tegen de achtergrond

Nadere informatie

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST. mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer],

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST. mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer], BEMIDDELINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer], en de partners: [naam en achternaam],

Nadere informatie

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Dit reglement geldt in aanvulling op het bepaalde in de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 c.q. in aanvulling op de Wet Dieren (nadat de daarin

Nadere informatie

Artikel 2. lid 1. De Commissie heeft tot taak te beoordelen of artikel 19 van de Nederlandse Reclame Code (hierna: NRC) is overtreden.

Artikel 2. lid 1. De Commissie heeft tot taak te beoordelen of artikel 19 van de Nederlandse Reclame Code (hierna: NRC) is overtreden. Reglement betreffende de voorzitter van de Financiële Kamer van de Reclame Code Commissie (Voorzitter) en de Financiële Kamer van de Reclame Code Commissie (Commissie) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

REGLEMENT BINDEND ADVIES CENTRUM HIPPISCHE GESCHILBESLECHTING (CHIG)

REGLEMENT BINDEND ADVIES CENTRUM HIPPISCHE GESCHILBESLECHTING (CHIG) 83013 REGLEMENT BINDEND ADVIES CENTRUM HIPPISCHE GESCHILBESLECHTING (CHIG) Dit reglement is door Hekkelman Advocaten N.V. en Schenkeveld Advocaten N.V. ten behoeve van het Centrum Hippische Geschilbeslechting

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE PRIVATE LEASE per 1 april 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE PRIVATE LEASE per 1 april 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE PRIVATE LEASE per 1 april 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haren. Nr. 125599 22 december 2015 Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren,

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het Huishoudelijk Reglement van de Stichting ROTA 8 mei 2014

UITTREKSEL uit het Huishoudelijk Reglement van de Stichting ROTA 8 mei 2014 UITTREKSEL uit het Huishoudelijk Reglement van de Stichting ROTA 8 mei 2014 Hoofdstuk 2 Vaststelling van het Reglement omtrent de behandeling van klachten door het Bestuur (Het Klachtenreglement Reclamewezen)

Nadere informatie

Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75. de partners: mevrouw, wonende te. en de heer, wonende te ;

Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75. de partners: mevrouw, wonende te. en de heer, wonende te ; BEMIDDELINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75 en de partners: mevrouw, wonende te en de heer, wonende te ; VERKLAREN HET

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: - beroepsschrift een schrijven, ingediend door de cursist, waarin beroep wordt

Nadere informatie

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging;

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging; Reglement Tuchtzaken Het Reglement Tuchtzaken is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld op 15 juni 2011 door het besluit van de algemene ledenvergadering Algemeen Preliminair Begripsomschrijving Voor de

Nadere informatie

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend.

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend. Klachtenregeling Datum van inwerkingtreding: 1 mei 2011 Artikel 1 Algemene bepalingen In deze klachtenregeling, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, wordt verstaan

Nadere informatie

Reglement Landelijke bezwarencommissie functiewaardering confessioneel BVE

Reglement Landelijke bezwarencommissie functiewaardering confessioneel BVE Reglement Landelijke bezwarencommissie functiewaardering confessioneel BVE Artikel 1 Begripsbepalingen a. bevoegd gezag: het bestuur van de rechtspersoon waarvan de instelling uitgaat; b. Centrales: de

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie

Reglement Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie 1 Artikel 1. Begrippen en correspondentie met de Geschillencommissie Dit reglement verstaat onder: Akkoord op Hoofdlijnen: de op 19 september 2011 bereikte overeenstemming

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE OPENBAAR VERVOER per 2 mei 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE OPENBAAR VERVOER per 2 mei 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE OPENBAAR VERVOER per 2 mei 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie