Technisch Interface Specificatie Webservice Koppelvlak Versie Datum Status Concept

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technisch Interface Specificatie Webservice Koppelvlak Versie 4.1.03. Datum 08-07-2013 Status Concept"

Transcriptie

1 Technisch Interface Specificatie Webservice Koppelvlak Versie Datum Status Concept

2 Colofon Projectnaam Technisch Interface Specificatie Webservice Versienummer Organisatie Logius Postbus JE Den Haag Bijlage(n) Pagina 2 van 64

3 Colofon Inleiding Doel Reikwijdte Definities & Afkortingen Leeswijzer Technische beschrijving Inleiding Communicatie standaarden Encoding/Karakterset Bericht opbouw SOAP Header SOAP Body Berichten opmaak services Voorbeeld bericht IF-SI-01 Aanvragen machtiging Antwoordbericht IF-SI-02 Activeren machtiging Vraagbericht Antwoordbericht IF-SI-03 Opvragen lijst van machtigingen en machtigingsaanvragen Vraagbericht Antwoordbericht IF-SI-05 Opvragen details machtiging Vraagbericht Antwoordbericht IF-SI-06 Intrekken machtigingen Vraagbericht Antwoordbericht IF-SI-07 Opvragen aanwezigheid machtiging (SAML-variant) Vraagbericht Antwoordbericht IF-SI-08 Opvragen bewijs machtiging (SAML-variant) Vraagbericht Antwoordbericht IF-SI-09 Beperken machtiging Vraagbericht Antwoordbericht IF-SI-10 Direct digitaal machtigen Vraagbericht Antwoordbericht Foutbericht: SOAPFault Pagina 3 van 64

4 1 Inleiding 1.1 Doel Het doel van dit document is het beschrijven hoe de technische interface van PB webservice er uit ziet. 1.2 Reikwijdte De doelgroep van dit document is : ontwikkelaars, technische architecten, testers van alle betrokken partijen (DigiD Machtigen, Dienstaanbieders, aansluitende softwareleveranciers). Dit document beschrijft de 2013 interface. Andere interfaces worden beschreven in aparte documenten. 1.3 Definities & Afkortingen Term / afkorting Omschrijving Verklarend Link / bron PB Webservice Persoonlijke Beheer Webservice Koppelvlak tbv aansluitende software leveranciers 1.4 Leeswijzer Dit document bestaat uit de volgende onderwerpen: Hoofdstuk 2: De technische beschrijving van de koppeling Hoofdstuk 3: De beschrijving van de berichten van de koppeling Pagina 4 van 64

5 2 Technische beschrijving 2.1 Inleiding In dit document worden de services van het PB Webservice koppelvlak, op het technisch niveau beschreven. 2.2 Communicatie standaarden Voor de communicatie tussen PBS en een dienstaanbieder wordt er gebruik gemaakt van SOAP (Simple Object Access Protocol) versie 1.1. Deze SOAP koppeling voldoet aan de OSB (Overheid Service Bus) Koppelvlak Standaard WUS. Deze OSB-standaard wordt beschreven in [1]. Voor de adressering binnen een SOAP bericht wordt er gebruik gemaakt van WS-Adressing. Zoals in [1] beschreven staat wordt de webservice beschreven door de WSDL (Web Service Description Language). De WSDL is opgesplitst in een aantal documenten: De WSDL met de specifieke service bindings. Een XML bestand voor de abstracte definities Een XSD bestand met alle types die gebruikt worden binnen de WSDL. Per service een XSD bestand met daarin de beschrijving van de interface van desbetreffende service. 2.3 Encoding/Karakterset UTF-8 karakterset wordt gebruikt bij de uitwisseling van berichten met de webservice. In het bericht kan data Base64 gecodeerd worden. Zo kan binaire data worden overgestuurd. 2.4 Bericht opbouw Een SOAP bericht bestaat uit 2 onderdelen waar we belang bij hebben: SOAP Header SAOP Body In de komende paragrafen worden enkele algemene eigenschappen van de header en de body nader toegelicht. In paragraaf wordt een voorbeeld gegeven van een compleet bericht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 soorten berichten: Vraagbericht (inkomend) Antwoordbericht (uitgaand) Foutbericht (uitgaand) Dit onderscheid is terug te vinden in de body van de berichten. Het vraagbericht bevat in de header echter ook nog een SAML assertion met de identificatie van de actor. In de overige paragrafen van hoofdstuk 3 wordt per service de body specificaties gegeven. Pagina 5 van 64

6 2.4.1 SOAP Header In deze paragraaf worden de enkele onderdelen uit de SOAP header nader toegelicht. Ondertekening eigenschappen Voor de ondertekening wordt gebruik gemaakt van: Eigenschap Soort URL Signature xmldsig CanonicalizationMethod SignatureMethod rsa-sha1 DigestMethod sha1 WebService Security Envelope (WSSE) WSSE in de SOAP header is een verplicht onderdeel voor de PBS. Binnen dit onderdeel wordt er een SAML 2.0 assertion verwacht van het type Sender Vouches, welke ondertekend is door een ASP. Verder is er een ondertekening verplicht als er 1 way SSL gebruikt wordt. Deze ondertekening gaat over 2 doelen: het BODY-element van het SOAP-bericht. De SecurityTokenReference naar de SAML Assertion Het volgende berichtgedeelte geeft de SecurityTokenReference naar de SAML Assertion: <wsse:securitytokenreference xml-excc14n xmlns:wsse11=" wsse11:tokentype=" wsu:id=" "> <wsse:keyidentifier ValueType=" wss-saml-token-profile- 1.0#SAMLAssertionID"> </wsse:KeyIdentifier> </wsse:securitytokenreference> <saml2:assertion xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion" xmlns:ds=" xmlns:exc14n=" xmlns:xenc=" xmlns:xs=" Pagina 6 van 64

7 ID=" " IssueInstant=" T16:35:21.183Z" Version="2.0">... <saml2:assertion> Tabel 1: SecurityTokenReference naar de SAML Assertion Let op: De technische architectuur schrijft voor dat er een validatie gedaan moet worden of de actor in het vraag bericht overeenkomt met de actor in de saml assertion. Let dus op dat deze overeenkomen. Anders kan het vraagbericht niet afgehandeld worden en wordt er een melding met de code 400 (Niet geautoriseerd voor deze handeling) terug gegeven. WS-Addressing De ws-addressing tags zoals beschreven in de technische architectuur zoals action, to, replyto en messageid worden in de header gezet. Bij een request moeten de volgende velden in de header gezet worden: - To tag bevat het POST adres.. - Action tag bevat de webservice action. - MessageId tag bevat een gegenereerde unieke Id. Bij een response staat de volgende extra tag in de header: - RelatesTo tag bevat het MessageId van het request bericht. <wsa:to xmlns:wsa=" SOAP-ENV:mustUnderstand="1"> </wsa:to> <wsa:action xmlns:wsa=" aanvragenmachtiging </wsa:action> <wsa:messageid xmlns:wsa=" urn:uuid:d378ce2b-0ec0-473f-88ce-bfcfcbb45b96 </wsa:messageid> Pagina 7 van 64

8 <wsa:relatesto>uuid:33a73e0f-d42d-497d bb01d9c28737</wsa:relatesto> Tabel 2: SOAP header ws-addressing SOAP Body Alle SOAP berichten die de PB Webservice binnen krijgt en weer terug stuurt voldoen aan de structuur zoals functioneel beschreven. Dit betekent dat alle request berichten een info- en vraagblok hebben en alle response berichten een info- en resultaatblok heeft. Er zijn een aantal velden binnen het vraagbericht die optioneel zijn volgens het FGSM (zoals bijvoorbeeld Einde geldigheid machtiging bij aanvragen machtiging). Deze moet dan niet worden opgenomen in het bericht. Als dit veld wel aanwezig is en niet gevuld (vb. <ns2:datumeindegeldigheidmachtiging></ns2:datumeindegeldigheidmachtigi ng>) dan zal dit worden gezien als een leeg veld (in geval van een String) of een XSD-fout (in geval van bv een date). <soapenv:body> <v1:[koppelvlakfunctie] xmlns:v1=" <v1:info> <v1:trackandtrace> <v1:id>abcd01</v1:id> <v1:datumtijd> t18:27: :00</v1:datumtijd> </v1:trackandtrace> </v1:info> <v1:vraag>[functionele inhoud van het verzoek]</v1:vraag> </v1:[koppelvlakfunctie]> </soapenv:body> <soapenv:body> Tabel 3: SOAP vraagbericht <ns1:[koppelvlakfunctie] xmlns:ns1=" <ns1:info> Pagina 8 van 64

9 <ns1:trackandtrace> <ns1:id>abcde01</ns1:id> <ns1:datumtijd> t16:09: :00</ns1:datumtijd> </ns1:trackandtrace> <ns1:status>nok</ns1:status> <ns1:meldingen> <ns1:melding> <ns1:type>error</ns1:type> <ns1:text>datum aanvang geldigheid ligt voor of op de huidige datum</ns1:text> <ns1:nummer>305</ns1:nummer> </ns1:melding> </ns1:meldingen> </ns1:info> </ns1:[koppelvlakfunctie]> </soapenv:body> Tabel 4: SOAP antwoordbericht <soapenv:body> <soapenv:fault xmlns:axis2ns1=" <faultcode>axis2ns1:client</faultcode> <faultstring>validation error</faultstring> <detail> <details> <v1:validationerror xmlns:v1=" Pagina 9 van 64

10 </v1:validationerror> </details> </detail> </soapenv:fault> </soapenv:body> Tabel 5: SOAP Foutbericht Pagina 10 van 64

11 3 Berichten opmaak services Binnen de PBS wordt er onderscheid gemaakt tussen 3 soorten berichten: Vraagbericht (inkomend) Antwoordbericht (uitgaand) Foutbericht (uitgaand) Per service wordt een set van vraag- en antwoordbericht in de volgende paragrafen besproken. Het foutbericht zal in het laatste paragraaf worden besproken en geldt voor alle services als: Er een onverwachte fout optreedt tijdens de afhandeling van de berichten. Het bericht niet voldoet aan de beschreven opmaak (niet syntactisch gevalideerd). 3.1 Voorbeeld bericht <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv=" xmlns:sch=" <soapenv:header> <wsse:security soapenv:mustunderstand="1"> <wsse:binarysecuritytoken xmlns:wsse=" xmlns:wsu=" EncodingType=" ValueType=" wsu:id="xwssgid ">MIICOzCCAeWgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADBGMQ swcqydvqqgewjbvtetmbega1uecbmku29tzs1tdgf0zteomawga1uechmftu4tqkqxejaq BgNVBAMTCWxvY2FsaG9zdDAeFw0wOTEyMTExMTE0NTRaFw0xMDEyMTExMTE0NTRaMEYxCz AJBgNVBAYTAkFVMRMwEQYDVQQIEwpTb21lLVN0YXRlMQ4wDAYDVQQKEwVNTi1CRDESMBAG A1UEAxMJbG9jYWxob3N0MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAL794La9RBOF7ag9vr 1hdjlEuinz5SXLE/7Xie9TVIk3edJqJ3rnga7tZSFYLyeDkSByoETaPEMit4s0jHHQ2O0C AwEAAaOBvTCBujAJBgNVHRMEAjAAMCwGCWCGSAGG+EIBDQQfFh1PcGVuU1NMIEdlbmVyYX RlZCBDZXJ0aWZpY2F0ZTAdBgNVHQ4EFgQU4UuiEFBovSoOfVNG5HNWiztH2YswYAYDVR0j BFkwV6FKpEgwRjELMAkGA1UEBhMCQVUxEzARBgNVBAgTClNvbWUtU3RhdGUxDjAMBgNVBA otbu1olujemriweaydvqqdewlsb2nhbghvc3sccqdeaii+dp7urtanbgkqhkig9w0baquf AANBACizDdj/MGUxEmOdzQK2leyhGTLmuet2WkikFsEnV0DqIfsR9cJ4qwP3diHTuXdjUd UjdhnDvLrSsy3+HK6P4dk= </wsse:binarysecuritytoken> <ds:signature xmlns:ds=" Id="XWSSGID "> <ds:signedinfo> <ds:canonicalizationmethod Algorithm=" <InclusiveNamespaces xmlns=" Pagina 11 van 64

12 PrefixList="wsse sch soapenv" /> </ds:canonicalizationmethod> <ds:signaturemethod Algorithm=" /> <ds:reference URI="#XWSSGID "> <ds:digestmethod Algorithm=" /> <ds:digestvalue>7naebnaavth0oat53th27rdx2vg= </ds:digestvalue> </ds:reference> <ds:reference URI="# "> <ds:transforms> <ds:transform <wsse:transformationparameters> <ds:canonicalizationmethod Algorithm=" /> </wsse:transformationparameters> </ds:transform> </ds:transforms> <ds:digestmethod Algorithm=" /> <ds:digestvalue>ai8ewt+xtrrlet3sfv5xqnwjgjg= </ds:digestvalue> </ds:reference> </ds:signedinfo> <ds:signaturevalue>jugrwrbm+9rtw5z4dqukebvsc0slgizvng3kj7d/du/b7irwhjq m3yomvhljx7jdean3sdh8u/67 VdzLHR/veA==</ds:SignatureValue> <ds:keyinfo> <wsse:securitytokenreference wsu:id="xwssgid "> <wsse:reference URI="#XWSSGID " Algorithm=" xmlns:wsu=" ValueType=" /> </wsse:securitytokenreference> </ds:keyinfo> </ds:signature> <wsse:securitytokenreference wsu:id=" "> <wsse:keyidentifier xmlns:wsse11=" xmlns:wsu=" wsse11:tokentype=" ValueType=" </wsse:securitytokenreference> <saml2:assertion xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion" xmlns:ds=" xmlns:exc14n=" Pagina 12 van 64

13 xmlns:xenc=" xmlns:xs=" ID=" " IssueInstant=" T13:55: :00" Version="2.0"> <saml2:issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">DigiD Machtigen</saml2:Issuer> <ds:signature> <ds:signedinfo> <ds:canonicalizationmethod Algorithm=" /> <ds:signaturemethod Algorithm=" /> <ds:reference URI="# "> <ds:transforms> <ds:transform Algorithm=" /> <ds:transform Algorithm=" /> </ds:transforms> <ds:digestmethod Algorithm=" /> <ds:digestvalue>/00uzlm2a5ej/hiaajblw5+p/sq= </ds:digestvalue> </ds:reference> </ds:signedinfo> <ds:signaturevalue>oqppu1s5acjhpccd1rln7cxoet3q+fj4s5zorp+ra5a6jmfopcf gnn2egtiirj+we4e1qiftv2gyb9fe0qa0mq== </ds:signaturevalue> <ds:keyinfo> <wsse:securitytokenreference> <wsse:keyidentifier EncodingType=" ValueType=" x509-token-profile- 1.0#X509SubjectKeyIdentifier">4UuiEFBovSoOfVNG5HNWiztH2Ys= </wsse:keyidentifier> </wsse:securitytokenreference> </ds:keyinfo> </ds:signature> <saml2:subject> <saml2:nameid Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">urn:digidburger:BSN: </saml2:NameID> <saml2:subjectconfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:sender-vouches" /> </saml2:subject> <saml2:conditions /> <saml2:authnstatement AuthnInstant=" T13:55: :00"> <saml2:authncontext> <saml2:authncontextclassref>passwordprotectedtransport </saml2:authncontextclassref> <saml2:authenticatingauthority>digid-burger </saml2:authenticatingauthority> </saml2:authncontext> Pagina 13 van 64

14 </saml2:authnstatement> </saml2:assertion> </wsse:security> <wsa:to xmlns:wsa=" soapenv:mustunderstand="1"> </wsa:to> <wsa:action xmlns:wsa=" wsa:action> <wsa:messageid xmlns:wsa=" 1a81-4e86-b1d7-fc4f905984a6 </wsa:messageid> </soapenv:header> <soapenv:body xmlns:wsu=" wsu:id="xwssgid "> <sch:aanvragenmachtigingrequest> <sch:info> <sch:trackandtrace> <sch:datumtijd> t15:44:07</sch:datumtijd> </sch:trackandtrace> </sch:info> <sch:vraag> <sch:actor> <sch:identificatie> </sch:identificatie> <sch:identificatiesoort>bsn</sch:identificatiesoort> </sch:actor> <sch:vertegenwoordigde> <sch:identificatie> </sch:identificatie> <sch:identificatiesoort>bsn</sch:identificatiesoort> </sch:vertegenwoordigde> <sch:dienst> <sch:identificatie>mnbdib2007</sch:identificatie> <sch:dienstaanbieder>mnbd</sch:dienstaanbieder> <sch:zekerheidsniveau>basis</sch:zekerheidsniveau> </sch:dienst> <sch:datumaanvanggeldigheidmachtiging> </sch:datumaanvanggeldigheidmachtiging> </sch:vraag> </sch:aanvragenmachtigingrequest> </soapenv:body> </soapenv:envelope> 3.2 IF-SI-01 Aanvragen machtiging Vraagbericht WSA-Action: aanvragenmachtiging WSA-To: Vraagbericht Gegevenselement FGSM Gegevenselement bericht Pagina 14 van 64

15 Berichtdeel Gegevenselement Gegevenselement Machtigingsaanvraag Aanvang geldigheid machtiging /datumaanvanggeldigheidmachtiging Einde geldigheid machtiging /datumeindegeldigheidmachtiging Einde geldigheid machtigingsaanvraag /datumeindegeldigheidmachtigingsaanvraag Identificatie actor /actor/identificatie /actor/identificatiesoort Identificatie vertegenwoordigde /vertegenwoordigde/identificatie /vertegenwoordigde/identificatiesoort Dienstenset dienstaanbieder /dienstenset/identificatie dienstenset /dienstenset/dienstaanbieder /dienstenset/zekerheidsniveau <soapenv:body xmlns:wsu=" wsu:id="xwssgid "> <sch:aanvragenmachtigingrequest> <sch:info> <sch:trackandtrace> <sch:datumtijd> t15:44:07</sch:datumtijd> </sch:trackandtrace> </sch:info> <sch:vraag> <sch:actor> <sch:identificatie> </sch:identificatie> <sch:identificatiesoort>bsn</sch:identificatiesoort> Pagina 15 van 64

16 </sch:actor> <sch:vertegenwoordigde> <sch:identificatie> </sch:identificatie> <sch:identificatiesoort>bsn</sch:identificatiesoort> </sch:vertegenwoordigde> <sch:dienstenset> <sch:identificatie>mnbdib2007</sch:identificatie> <sch:dienstaanbieder>mnbd</sch:dienstaanbieder> <sch:zekerheidsniveau>basis</sch:zekerheidsniveau> </sch:dienstenset> 23</sch:datumAanvangGeldigheidMachtiging> </sch:vraag> </sch:aanvragenmachtigingrequest> </soapenv:body> </soapenv:envelope> Tabel 6: Voorbeeld vraagbericht Aanvragen machtiging Antwoordbericht Antwoordbericht Gegevenselement FGSM Gegevenselement bericht Berichtdeel Gegevenselement Gegevenselement Identificatie vertegenwoordigde /vertegenwoordigde/identificatie /vertegenwoordigde/identificatiesoort Machtiging Machtigingscode /machtigingscode <soapenv:body <sch:datumaanvanggeldigheidmachtiging> xmlns:wsu=" Pagina 16 van 64

17 wssecurity-utility-1.0.xsd" wsu:id="xwssgid "> <ns2:aanvragenmachtigingresponse xmlns:ns2=" <ns2:info> <ns2:trackandtrace> <ns2:datumtijd> t15:44: :00</ns2:datumtijd> </ns2:trackandtrace> <ns2:status>ok</ns2:status> <ns2:meldingen> <ns2:melding> <ns2:type>info</ns2:type> <ns2:text>de machtigingsaanvraag is succesvol geregistreerd.</ns2:text> <ns2:nummer>2000</ns2:nummer> </ns2:melding> </ns2:meldingen> </ns2:info> <ns2:resultaat> <ns2:vertegenwoordigde> <ns2:identificatie> </ns2:identificatie> <ns2:identificatiesoort>bsn</ns2:identificatiesoort> </ns2:vertegenwoordigde> <ns2:machtigingscode>8g77h</ns2:machtigingscode> </ns2:resultaat> </ns2:aanvragenmachtigingresponse> Pagina 17 van 64

18 </soapenv:body> Tabel 7: Voorbeeld antwoordbericht Aanvragen machtiging 3.3 IF-SI-02 Activeren machtiging Vraagbericht WSA-Action: activerenmachtiging WSA-To: Vraagbericht Gegevenselement FGSM Gegevenselement bericht Berichtdeel Gegevenselement Gegevenselement Identificatie actor /actor/identificatie /actor/identificatiesoort Machtiging Machtigingscode /aanvraag/machtigingscode Dienst Dienstcode /dienst/identificatiedienstofdienstenset Dienstaanbiedercode /dienst/dienstaanbieder /dienst/zekerheidsniveau Identificatie vertegenwoordigde /aanvraag/vertegenwoordigde/identificatie /aanvraag/vertegenwoordigde/identificatiesoort <soapenv:body xmlns:wsu=" 1.0.xsd" wsu:id="xwssgid "> <sch:activerenmachtigingrequest> <sch:info> <sch:trackandtrace> <sch:datumtijd> t15:44:07</sch:datumtijd> </sch:trackandtrace> </sch:info> <sch:vraag> Pagina 18 van 64

19 <sch:actor> <sch:identificatie> </sch:identificatie> <sch:identificatiesoort>bsn</sch:identificatiesoort> </sch:actor> <sch:aanvraag> <sch:machtigingscode>8g77h</sch:machtigingscode> <sch:vertegenwoordigde> <sch:identificatie> </sch:identificatie> <sch:identificatiesoort>bsn</sch:identificatiesoort> </sch:vertegenwoordigde> </sch:aanvraag> <sch:dienst> <sch:identificatiedienstofdienstenset>mnbdib2007</sch:identificatiedienstofdienstenset> <sch:dienstaanbieder>mnbd</sch:dienstaanbieder> <sch:zekerheidsniveau>basis</sch:zekerheidsniveau> </sch:dienst> </sch:vraag> </sch:activerenmachtigingrequest> </soapenv:body> Tabel 8: Voorbeeld vraagbericht Activeren machtiging Antwoordbericht Antwoordbericht Gegevenselement FGSM Gegevenselement bericht Berichtdeel Gegevenselement Gegevenselement Identificatie gemachtigde /gemachtigde/identificatie /gemachtigde/identificatiesoort Machtiging Machtigingscode /machtigingscode Pagina 19 van 64

20 Identificatie vertegenwoordigde /vertegenwoordigde/identificatie /vertegenwoordigde/identificatiesoort Dienstenset Identificatie dienstaanbieder /dienstenset/dienstaanbieder Dienst of Dienstenset /dienstenset/identificatiedienstofdienstenset Identificatie Dienstenset /dienstenset/identificatiedienstenset <soapenv:body xmlns:wsu=" wsu:id="xwssgid "> <ns2:activerenmachtigingresponse xmlns:ns2=" <ns2:info> <ns2:trackandtrace> <ns2:datumtijd> t15:44: :00</ns2:datumtijd> </ns2:trackandtrace> <ns2:status>ok</ns2:status> <ns2:meldingen> <ns2:melding> <ns2:type>info</ns2:type> <ns2:text>de machtiging is succesvol geregistreerd.</ns2:text> <ns2:nummer>2001</ns2:nummer> </ns2:melding> </ns2:meldingen> </ns2:info> <ns2:resultaat> Pagina 20 van 64

21 <ns2:vertegenwoordigde> <ns2:identificatie> </ns2:identificatie> <ns2:identificatiesoort>bsn</ns2:identificatiesoort> </ns2:vertegenwoordigde> <ns2:gemachtigde> <ns2:identificatie> </ns2:identificatie> <ns2:identificatiesoort>bsn</ns2:identificatiesoort> </ns2:gemachtigde> <ns2:dienstenset> <ns2:identificatiedienstofdienstenset>mnbdib2007</ns2:identificatiedie nstofdienstenset> <ns2:identificatiedienstenset>mnbdib2007</ns2:identificatiedienstenset > <ns2:dienstaanbieder>mnbd</ns2:dienstaanbieder> </ns2:dienstenset> <ns2:machtigingscode>8g77h</ns2:machtigingscode> </ns2:resultaat> </ns2:activerenmachtigingresponse> </soapenv:body> Tabel 9: Voorbeeld antwoordbericht Activeren machtigingsaanvraag 3.4 IF-SI-03 Opvragen lijst van machtigingen en machtigingsaanvragen Vraagbericht WSA-Action: opvragenmachtigingenenaanvragen WSA-To: Vraagbericht Gegevenselement FGSM Gegevenselement bericht Berichtdeel Gegevenselement Gegevenselement Identificatie actor /actor/identificatie Pagina 21 van 64

22 /actor/identificatiesoort Persoon filter /persoonfilter/persoon/identificatie /persoonfilter/persoon/identificatiesoort Rol persoon /persoonfilter/rol Dienstfilter dienst /dienstfilter/identificatie dienstaanbieder /dienstfilter/dienstaanbieder Geldigheidsfilter Geldigheid machtiging (saanvraag) /statusfilter Periodefilter Tijdstip geldigheid machtiging (saanvraag)en /tijdstipopvragen <soapenv:body xmlns:wsu=" wsu:id="xwssgid "> <sch:opvragenmachtigingenenaanvragenrequest> <sch:info> <sch:trackandtrace> <sch:datumtijd> t15:44:07</sch:datumtijd> </sch:trackandtrace> </sch:info> <sch:vraag> <sch:actor> <sch:identificatie> </sch:identificatie> <sch:identificatiesoort>bsn</sch:identificatiesoort> </sch:actor> <!--Optional:--> <sch:persoonfilter> Pagina 22 van 64

23 <sch:persoon> <sch:identificatie> </sch:identificatie> <sch:identificatiesoort>bsn</sch:identificatiesoort> </sch:persoon> </sch:persoonfilter> </sch:vraag> </sch:opvragenmachtigingenenaanvragenrequest> </soapenv:body> Tabel 10: Voorbeeld vraagbericht Opvragen lijst van machtigingen Antwoordbericht Antwoordbericht Gegevenselement FGSM Gegevenselement bericht Berichtdeel Gegevenselement Gegevenselement Overig Aantal machtigingen /aantalmachtigingen Aantal aanvragen /aantalaanvragen Machtiging(0..*) (/machtigingen/machtiging) Identificatie vertegenwoordigde /vertegenwoordigde/identificatie /vertegenwoordigde/identificatiesoort Identificatie gemachtigde /gemachtigde/identificatie /gemachtigde/identificatiesoort Dienstenset Identificatie dienstaanbieder /dienstenset/dienstaanbieder Identificatie dienstenset /dienstenset/identificatie /dienstenset/zekerheidsniveau Machtiging Datum aanvang geldigheid machtiging /datumaanvanggeldigheid Datum einde geldigheid machtiging /datumeindegeldigheid Machtigingscode /machtigingscode /status Pagina 23 van 64

24 Machtigingsaanvraag(0..*) (/aanvragen/aanvraag) Identificatie vertegenwoordigde /vertegenwoordigde/identificatie /vertegenwoordigde/identificatiesoort Dienstenset Identificatie dienstaanbieder /dienstenset/dienstaanbieder Identificatie dienstenset /dienstenset/identificatie /dienstenset/zekerheidsniveau Machtigingsaanvraag Datum aanvang geldigheid machtiging /datumaanvanggeldigheid Datum einde geldigheid machtiging /datumeindegeldigheid Datum einde geldigheid machtigingsaanvraag machtigingscode /machtigingscode /status <soapenv:body xmlns:wsu=" wsu:id="xwssgid "> <ns2:opvragenmachtigingenenaanvragenresponse xmlns:ns2=" <ns2:info> <ns2:trackandtrace> <ns2:datumtijd> t15:44: :00</ns2:datumtijd> </ns2:trackandtrace> <ns2:status>ok</ns2:status> <ns2:meldingen> <ns2:melding> <ns2:type>info</ns2:type> Pagina 24 van 64

25 <ns2:text>het opvragen van de lijst met machtingsaanvragen en machtigingen is succesvol verlopen.</ns2:text> <ns2:nummer>2002</ns2:nummer> </ns2:melding> </ns2:meldingen> </ns2:info> <ns2:resultaat> <ns2:aantalmachtigingen>1</ns2:aantalmachtigingen> <ns2:aantalaanvragen>0</ns2:aantalaanvragen> <ns2:machtigingen> <ns2:machtiging> <ns2:vertegenwoordigde> <ns2:identificatie> </ns2:identificatie> <ns2:identificatiesoort>bsn</ns2:identificatiesoort> </ns2:vertegenwoordigde> <ns2:gemachtigde> <ns2:identificatie> </ns2:identificatie> <ns2:identificatiesoort>bsn</ns2:identificatiesoort> </ns2:gemachtigde> <ns2:dienstenset> <ns2:identificatie>mnbdib2007</ns2:identificatie> <ns2:dienstaanbieder>mnbd</ns2:dienstaanbieder> <ns2:zekerheidsniveau>basis</ns2:zekerheidsniveau> </ns2:dienstenset> Pagina 25 van 64

26 23+01:00</ns2:datumAanvangGeldigheid> <ns2:machtigingscode>8g77h</ns2:machtigingscode> <ns2:status>actief</ns2:status> </ns2:machtiging> </ns2:machtigingen> <ns2:aanvragen /> </ns2:resultaat> </ns2:opvragenmachtigingenenaanvragenresponse> </soapenv:body> Tabel 11: Voorbeeld antwoordbericht Opvragen lijst van machtigingen 3.5 IF-SI-05 Opvragen details machtiging Vraagbericht WSA-Action: opvragenmachtiging WSA-To: Vraagbericht Gegevenselement FGSM Gegevenselement bericht Berichtdeel Gegevenselement Gegevenselement Identificatie actor /actor/identificatie /actor/identificatiesoort Identificatie Vertegenwoordigde /vertegenwoordigde/identificatie /vertegenwoordigde/identificatiesoort Machtiging Machtigingscode /machtigingscode <soapenv:body <ns2:datumaanvanggeldigheid> xmlns:wsu=" wsu:id="xwssgid "> <sch:opvragenmachtigingrequest> Pagina 26 van 64

27 <sch:info> <sch:trackandtrace> <sch:datumtijd> t15:44:07</sch:datumtijd> </sch:trackandtrace> </sch:info> <sch:vraag> <sch:actor> <sch:identificatie> </sch:identificatie> <sch:identificatiesoort>bsn</sch:identificatiesoort> </sch:actor> <sch:vertegenwoordigde> <sch:identificatie> </sch:identificatie> <sch:identificatiesoort>bsn</sch:identificatiesoort> </sch:vertegenwoordigde> <sch:machtigingscode>8g77h</sch:machtigingscode> </sch:vraag> </sch:opvragenmachtigingrequest> </soapenv:body> Tabel 12: Voorbeeld vraagbericht Opvragen details machtiging Antwoordbericht Antwoordbericht Gegevenselement FGSM Gegevenselement bericht Berichtdeel Gegevenselement Gegevenselement Actor /actor/identificatie /actor/identificatiesoort Identificatie vertegenwoordigde /vertegenwoordigde/identificatie /vertegenwoordigde/identificatiesoort Pagina 27 van 64

28 Identificatie gemachtigde /gemachtigde/identificatie /gemachtigde/identificatiesoort Dienstenset Identificatie dienstaanbieder /dienstenset/dienstaanbieder Identificatie dienstenset /dienstenset/identificatie /dienstenset/zekerheidsniveau Machtiging Datum aanvang geldigheid machtiging /datumaanvanggeldigheidmachtiging Datum einde geldigheid machtiging /datumeindegeldigheidmachtiging Machtigingscode /machtigingscode /status /datumtijdintrekking /datumtijdmutatie <soapenv:body xmlns:wsu=" wsu:id="xwssgid "> <ns2:opvragenmachtigingresponse xmlns:ns2=" <ns2:info> <ns2:trackandtrace> <ns2:datumtijd> t15:44: :00</ns2:datumtijd> </ns2:trackandtrace> <ns2:status>ok</ns2:status> <ns2:meldingen> <ns2:melding> <ns2:type>info</ns2:type> Pagina 28 van 64

29 <ns2:text>het opvragen van de machtigingdetails is succesvol verlopen.</ns2:text> <ns2:nummer>2003</ns2:nummer> </ns2:melding> </ns2:meldingen> </ns2:info> <ns2:resultaat> <ns2:actor> <ns2:identificatie> </ns2:identificatie> <ns2:identificatiesoort>bsn</ns2:identificatiesoort> </ns2:actor> <ns2:vertegenwoordigde> <ns2:identificatie> </ns2:identificatie> <ns2:identificatiesoort>bsn</ns2:identificatiesoort> </ns2:vertegenwoordigde> <ns2:gemachtigde> <ns2:identificatie> </ns2:identificatie> <ns2:identificatiesoort>bsn</ns2:identificatiesoort> </ns2:gemachtigde> <ns2:dienstenset> <ns2:identificatie>mnbdib2007</ns2:identificatie> <ns2:dienstaanbieder>mnbd</ns2:dienstaanbieder> <ns2:zekerheidsniveau>basis</ns2:zekerheidsniveau> </ns2:dienstenset> <ns2:status>actief</ns2:status> Pagina 29 van 64

30 23+01:00</ns2:datumAanvangGeldigheidMachtiging> 20T16:28: :00</ns2:datumTijdMutatie> <ns2:machtigingscode>8g77h</ns2:machtigingscode> </ns2:resultaat> </ns2:opvragenmachtigingresponse> </soapenv:body> Tabel 13: Voorbeeld antwoordbericht Opvragen detail machtiging 3.6 IF-SI-06 Intrekken machtigingen Vraagbericht WSA-Action: intrekkenmachtigingen WSA-To: Vraagbericht Gegevenselement FGSM Gegevenselement bericht Berichtdeel Gegevenselement Gegevenselement Identificatie actor /actor/identificatie /actor/identificatiesoort Machtiging 0..* /machtiging/machtiging Identificatie Machtiging /vertegenwoordigde/identificatie /vertegenwoordigde/identificatiesoort Machtigingscode /machtigingscode <soapenv:body <ns2:datumaanvanggeldigheidmachtiging> <ns2:datumtijdmutatie> xmlns:wsu=" wsu:id="xwssgid "> <sch:intrekkenmachtigingenrequest> <sch:info> Pagina 30 van 64

31 <sch:trackandtrace> <sch:datumtijd> t15:44:07</sch:datumtijd> </sch:trackandtrace> </sch:info> <sch:vraag> <sch:actor> <sch:identificatie> </sch:identificatie> <sch:identificatiesoort>bsn</sch:identificatiesoort> </sch:actor> <sch:machtiging> <!--1 to 25 repetitions:--> <sch:machtiging> <sch:vertegenwoordigde> <sch:identificatie> </sch:identificatie> <sch:identificatiesoort>bsn</sch:identificatiesoort> </sch:vertegenwoordigde> <sch:machtigingscode>8g77h</sch:machtigingscode> </sch:machtiging> </sch:machtiging> </sch:vraag> </sch:intrekkenmachtigingenrequest> </soapenv:body> Tabel 14: Voorbeeld vraagbericht Intrekken machtigingen Pagina 31 van 64

32 3.6.2 Antwoordbericht Antwoordbericht Gegevenselement FGSM Gegevenselement bericht Berichtdeel Gegevenselement Gegevenselement Machtiging 0..* /machtigingen/machtiging Overig Meldingtype /meldingtype Meldingcode /meldingcode Machtiging /vertegenwoordigde/identificatie identificatiesoort /vertegenwoordigde/identificatiesoort Machtigingscode /machtigingscode <soapenv:body xmlns:wsu=" wsu:id="xwssgid "> <ns2:intrekkenmachtigingenresponse xmlns:ns2=" <ns2:info> <ns2:trackandtrace> <ns2:datumtijd> t15:44: :00</ns2:datumtijd> </ns2:trackandtrace> <ns2:status>ok</ns2:status> <ns2:meldingen> <ns2:melding> <ns2:type>info</ns2:type> <ns2:text>de intrekking van de gehele set van machtigingen is succesvol afgehandeld.</ns2:text> <ns2:nummer>2006</ns2:nummer> Pagina 32 van 64

33 </ns2:melding> </ns2:meldingen> </ns2:info> <ns2:resultaat> <ns2:machtigingen> <ns2:machtiging> <ns2:vertegenwoordigde> <ns2:identificatie> </ns2:identificatie> <ns2:identificatiesoort>bsn</ns2:identificatiesoort> </ns2:vertegenwoordigde> <ns2:machtigingscode>8g77h</ns2:machtigingscode> <ns2:meldingtype>info</ns2:meldingtype> <ns2:meldingcode>2004</ns2:meldingcode> </ns2:machtiging> </ns2:machtigingen> </ns2:resultaat> </ns2:intrekkenmachtigingenresponse> </soapenv:body> Tabel 15: Voorbeeld antwoordbericht Intrekken detail machtiging 3.7 IF-SI-07 Opvragen aanwezigheid machtiging (SAML-variant) Vraagbericht WSA-Action: opvragenaanwezigheidmachtiging WSA-To: Vraagbericht Gegevenselement bericht Berichtdeel Gegevenselement Gegevenselement Machtiging(1..25) Pagina 33 van 64

34 Actor AuthzDecisionQuery. Zie het SAD voor de inhoud. Identificatie vertegenwoordigde Identificatie gemachtigde Machtiging Tijdstip controle geldigheid dienstaanbieder Dienst 1..* /dienst/ Dienst dienst AuthzDecisionQuery. Zie het SAD voor de inhoud. <SOAP-ENV:Body xmlns:wsu=" 1.0.xsd" wsu:id="xwssgid "> <saml2p:authzdecisionquery xmlns:saml2p="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:protocol" ID=" " IssueInstant=" T10:08:08.709Z" Resource="Assertion " Version="2.0"> <saml2:issuer xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion" Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">DigiD Machtigen</saml2:Issuer> <ds:signature xmlns:ds=" <ds:signedinfo> <ds:canonicalizationmethod Algorithm=" /> <ds:signaturemethod Algorithm=" /> <ds:reference URI="# "> <ds:transforms> Pagina 34 van 64

35 <ds:transform Algorithm=" /> <ds:transform Algorithm=" <ec:inclusivenamespaces xmlns:ec=" PrefixList="ds saml2 saml2p #default" /> </ds:transform> </ds:transforms> <ds:digestmethod Algorithm=" /> <ds:digestvalue>8tuhauvfqpghucycnru5syjukzy=</ds:digestvalue> </ds:reference> </ds:signedinfo> <ds:signaturevalue> it91cm8worygafqxnck+x744uz+knpb/82fvf4yutjpd+bhtamikilqasuhjbwjnxrhksdsutae2 KLBzqRpcOw== </ds:signaturevalue> <ds:keyinfo> <ds:keyvalue> <ds:rsakeyvalue> <ds:modulus>vv3gtr1ee4xtqd2+vwf2ous6kfpljcst/tej71nuitd50moneuebru1livgvj4orihkgrno8qyk3 izsmcddy7q==</ds:modulus> <ds:exponent>aqab</ds:exponent> </ds:rsakeyvalue> </ds:keyvalue> Pagina 35 van 64

36 </ds:keyinfo> </ds:signature> <Extensions xmlns="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:protocol"> <saml2:assertion xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion" ID="Assertion " IssueInstant=" T10:08:08.709Z" Version="2.0"> <saml2:issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">DigiD Machtigen</saml2:Issuer> <ds:signature xmlns:ds=" <ds:signedinfo> <ds:canonicalizationmethod Algorithm=" /> <ds:signaturemethod Algorithm=" /> <ds:reference URI="#Assertion "> <ds:transforms> <ds:transform Algorithm=" /> <ds:transform Algorithm=" <ec:inclusivenamespaces xmlns:ec=" PrefixList="ds saml2" /> </ds:transform> </ds:transforms> Pagina 36 van 64

37 <ds:digestmethod Algorithm=" /> <ds:digestvalue>vc0eeclk+lavn+tlm0ycoigc+sa=</ds:digestvalue> </ds:reference> </ds:signedinfo> <ds:signaturevalue> np+umljydphfrfvxjn4lnlg0wqwn4pvur1ukluwflozv4cbi/0fui/am/usxc9sj6wpgbcew71mi k+kqqtr+yg== </ds:signaturevalue> <ds:keyinfo> <ds:keyvalue> <ds:rsakeyvalue> <ds:modulus>vv3gtr1ee4xtqd2+vwf2ous6kfpljcst/tej71nuitd50moneuebru1livgvj4orihkgrno8qyk3 izsmcddy7q==</ds:modulus> <ds:exponent>aqab</ds:exponent> </ds:rsakeyvalue> </ds:keyvalue> </ds:keyinfo> </ds:signature> <saml2:subject> <saml2:nameid Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">urn:Digid- Burger:BSN: </saml2:NameID> </saml2:subject> <saml2:attributestatement> <saml2:attribute Name="IdentificatieCodeVertegenwoordigde"> Pagina 37 van 64

38 <saml2:attributevalue> </saml2:attributevalue> </saml2:attribute> <saml2:attribute Name="IdentificatieSoortVertegenwoordigde"> <saml2:attributevalue>bsn</saml2:attributevalue> </saml2:attribute> <saml2:attribute Name="IdentificatieCodeGemachtigde"> <saml2:attributevalue> </saml2:attributevalue> </saml2:attribute> <saml2:attribute Name="IdentificatieSoortGemachtigde"> <saml2:attributevalue>bsn</saml2:attributevalue> </saml2:attribute> <saml2:attribute Name="IdentificatieCodeDienst"> <saml2:attributevalue>mnbdib2007</saml2:attributevalue> </saml2:attribute> <saml2:attribute Name="IdentificatieCodeDienstaanbieder"> <saml2:attributevalue>mnbd</saml2:attributevalue> </saml2:attribute> <saml2:attribute Name="DatumTijdControle"> <saml2:attributevalue> t00:00:00</saml2:attributevalue> </saml2:attribute> </saml2:attributestatement> </saml2:assertion> </Extensions> <saml2:subject xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion"> <saml2:nameid Pagina 38 van 64

39 Burger:BSN: </saml2:NameID> </saml2:subject> <saml2:action xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion" Namespace="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">Execute</saml2:Action> </saml2p:authzdecisionquery> </SOAP-ENV:Body> Tabel 16: Voorbeeld vraagbericht Controleren geldigheid machtiging(en) (SAML-variant) Antwoordbericht Zie voor functionele specificatie en doel [2], paragraaf Controleren geldigheid machtiging(en)('saml-variant ), kopje antwoordbericht. Vraagbericht Gegevenselement FGSM Gegevenselement bericht Berichtdeel Gegevenselement Gegevenselement Machtigingsaanvraag(1..25) Resultaat Status controle Direct onder de body de SAML Response. Identificatie vertegenwoordigde Zie het SAD voor de inhoud. Identificatie gemachtigde Dienst dienstaanbieder dienst dienstenset <soapenv:body Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">urn:Digid- xmlns:wsu=" wsu:id="xwssgid "> <saml2p:response xmlns:saml2p="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:protocol" ID="AuthzDecisionResponse " InResponseTo=" " Pagina 39 van 64

40 IssueInstant=" T10:08:09.173Z" Version="2.0"> <saml2:issuer xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion" Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">DigiD Machtigen</saml2:Issuer> <ds:signature xmlns:ds=" <ds:signedinfo> <ds:canonicalizationmethod Algorithm=" /> <ds:signaturemethod Algorithm=" /> <ds:reference URI="#AuthzDecisionResponse "> <ds:transforms> <ds:transform Algorithm=" /> <ds:transform Algorithm=" <ec:inclusivenamespaces xmlns:ec=" PrefixList="ds saml2 saml2p" /> </ds:transform> </ds:transforms> <ds:digestmethod Algorithm=" /> <ds:digestvalue>qrzdduo6rng3uxz+ac93iznyq7u= </ds:digestvalue> </ds:reference> </ds:signedinfo> Pagina 40 van 64

41 <ds:signaturevalue> RuW4Pf9FX475xQCWaKjbxBrsNhwQsBhWHZTx1kCTDAXm+f6KgAMxd5n2R0aDdVCSz78ipE EZd+2u uvdjg1bhgq== </ds:signaturevalue> <ds:keyinfo> <ds:keyvalue> <ds:rsakeyvalue> <ds:modulus>vv3gtr1ee4xtqd2+vwf2ous6kfpljcst/tej71nuitd50moneuebru1liv gvj4orihkgrno8qyk3 izsmcddy7q==</ds:modulus> <ds:exponent>aqab</ds:exponent> </ds:rsakeyvalue> </ds:keyvalue> </ds:keyinfo> </ds:signature> <saml2p:status> <saml2p:statuscode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success" /> <saml2p:statusmessage>code: 2005 ;Details: Het opvragen van de machtigingsrelatie is succesvol verlopen.</saml2p:statusmessage> </saml2p:status> <saml2:assertion xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion" ID="responseAssertion " IssueInstant=" T10:08:09.175Z" Version="2.0"> <saml2:issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">DigiD Pagina 41 van 64

42 Machtigen</saml2:Issuer> <ds:signature xmlns:ds=" <ds:signedinfo> <ds:canonicalizationmethod Algorithm=" /> <ds:signaturemethod Algorithm=" /> <ds:reference URI="#responseAssertion "> <ds:transforms> <ds:transform Algorithm=" /> <ds:transform Algorithm=" <ec:inclusivenamespaces xmlns:ec=" PrefixList="ds saml2" /> </ds:transform> </ds:transforms> <ds:digestmethod Algorithm=" /> <ds:digestvalue>mdudoj9qshgeybeninfoeol7yds= </ds:digestvalue> </ds:reference> </ds:signedinfo> <ds:signaturevalue> uqzutvsfje+9xme8tr0xggmggwgubbkrzdtsqpybvjkotw3l/ewpmf90+xaser7xuiulvu cgj7uh Pagina 42 van 64

43 HzG0etOL0Q== </ds:signaturevalue> <ds:keyinfo> <ds:keyvalue> <ds:rsakeyvalue> <ds:modulus>vv3gtr1ee4xtqd2+vwf2ous6kfpljcst/tej71nuitd50moneuebru1liv gvj4orihkgrno8qyk3 izsmcddy7q==</ds:modulus> <ds:exponent>aqab</ds:exponent> </ds:rsakeyvalue> </ds:keyvalue> </ds:keyinfo> </ds:signature> <saml2:subject> <saml2:nameid Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">urn:Digid- Burger:BSN: </saml2:NameID> </saml2:subject> <saml2:authzdecisionstatement Decision="Deny" Resource="Deny"> <saml2:action>execute</saml2:action> </saml2:authzdecisionstatement> </saml2:assertion> <saml2:assertion xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion" ID="Assertion " IssueInstant=" T10:08:08.709Z" Version="2.0"> <saml2:issuer Pagina 43 van 64

44 Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">DigiD Machtigen</saml2:Issuer> <ds:signature xmlns:ds=" <ds:signedinfo> <ds:canonicalizationmethod Algorithm=" /> <ds:signaturemethod Algorithm=" /> <ds:reference URI="#Assertion "> <ds:transforms> <ds:transform Algorithm=" /> <ds:transform Algorithm=" <ec:inclusivenamespaces xmlns:ec=" PrefixList="ds saml2" /> </ds:transform> </ds:transforms> <ds:digestmethod Algorithm=" /> <ds:digestvalue>vc0eeclk+lavn+tlm0ycoigc+sa= </ds:digestvalue> </ds:reference> </ds:signedinfo> <ds:signaturevalue> Pagina 44 van 64

45 np+umljydphfrfvxjn4lnlg0wqwn4pvur1ukluwflozv4cbi/0fui/am/usxc9sj6wpgbc ew71mi k+kqqtr+yg== </ds:signaturevalue> <ds:keyinfo> <ds:keyvalue> <ds:rsakeyvalue> <ds:modulus>vv3gtr1ee4xtqd2+vwf2ous6kfpljcst/tej71nuitd50moneuebru1liv gvj4orihkgrno8qyk3 izsmcddy7q==</ds:modulus> <ds:exponent>aqab</ds:exponent> </ds:rsakeyvalue> </ds:keyvalue> </ds:keyinfo> </ds:signature> <saml2:subject> <saml2:nameid Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">urn:Digid- Burger:BSN: </saml2:NameID> </saml2:subject> <saml2:attributestatement> <saml2:attribute Name="IdentificatieCodeVertegenwoordigde"> <saml2:attributevalue> </saml2:attributevalue> </saml2:attribute> <saml2:attribute Name="IdentificatieSoortVertegenwoordigde"> <saml2:attributevalue>bsn</saml2:attributevalue> </saml2:attribute> Pagina 45 van 64

46 <saml2:attribute Name="IdentificatieCodeGemachtigde"> <saml2:attributevalue> </saml2:attributevalue> </saml2:attribute> <saml2:attribute Name="IdentificatieSoortGemachtigde"> <saml2:attributevalue>bsn</saml2:attributevalue> </saml2:attribute> <saml2:attribute Name="IdentificatieCodeDienstenset"> <saml2:attributevalue>mnbdib2007</saml2:attributevalue> </saml2:attribute> <saml2:attribute Name="IdentificatieCodeDienst"> <saml2:attributevalue>mnbdib2007</saml2:attributevalue> </saml2:attribute> <saml2:attribute Name="IdentificatieCodeDienstaanbieder"> <saml2:attributevalue>mnbd</saml2:attributevalue> </saml2:attribute> <saml2:attribute Name="DatumTijdControle"> <saml2:attributevalue> t00:00:00 </saml2:attributevalue> </saml2:attribute> </saml2:attributestatement> </saml2:assertion> </saml2p:response> </soapenv:body> Tabel 17: Voorbeeld antwoordbericht Controleren geldigheid machtiging(en) (SAML-variant) Pagina 46 van 64

47 3.8 IF-SI-08 Opvragen bewijs machtiging (SAML-variant) Vraagbericht WSA-Action: opvragenbewijsmachtiging WSA-To: Vraagbericht Gegevenselement bericht Berichtdeel Gegevenselement Gegevenselement Actor Direct onder de body de AttributeQuery. Zie het SAD voor de inhoud. Identificatie vertegenwoordigde Identificatie gemachtigde Machtiging Tijdstip controle geldigheid dienstaanbieder Dienst 1..* /dienst/ Dienst dienst Keyword ALMANDATES mogelijk <SOAP-ENV:Body xmlns:wsu=" 1.0.xsd" wsu:id="xwssgid "> <saml2p:attributequery xmlns:saml2p="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:protocol" ID=" " IssueInstant=" T10:31:41.540Z" Version="2.0"> <saml2:issuer xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion" Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">DigiD Machtigen</saml2:Issuer> <ds:signature xmlns:ds=" <ds:signedinfo> Pagina 47 van 64

48 <ds:canonicalizationmethod Algorithm=" /> <ds:signaturemethod Algorithm=" /> <ds:reference URI="# "> <ds:transforms> <ds:transform Algorithm=" /> <ds:transform Algorithm=" <ec:inclusivenamespaces xmlns:ec=" PrefixList="ds saml2 saml2p" /> </ds:transform> </ds:transforms> <ds:digestmethod Algorithm=" /> <ds:digestvalue>lpaqqy7fkk5c6rn8ggqtevr/rs0= </ds:digestvalue> </ds:reference> </ds:signedinfo> <ds:signaturevalue> E3mVT+pli/qv5e4IDY4APo6mTIIgF5Q+JKBZIkwZalSOqVtQBfSfm017+/rS/R7vztXNvL0kLpmz 1yghsfZagw== </ds:signaturevalue> <ds:keyinfo> Pagina 48 van 64

49 <ds:keyvalue> <ds:rsakeyvalue> <ds:modulus>vv3gtr1ee4xtqd2+vwf2ous6kfpljcst/tej71nuitd50moneuebru1livgvj4orihkgrno8qyk3 izsmcddy7q==</ds:modulus> <ds:exponent>aqab</ds:exponent> </ds:rsakeyvalue> </ds:keyvalue> </ds:keyinfo> </ds:signature> <saml2:subject xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion"> <saml2:nameid Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">urn:Digid- Burger:BSN: </saml2:NameID> </saml2:subject> <saml2:attribute xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion" Name="IdentificatieCodeVertegenwoordigde"> <saml2:attributevalue> </saml2:attributevalue> </saml2:attribute> <saml2:attribute xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion" Name="IdentificatieSoortVertegenwoordigde"> <saml2:attributevalue>bsn</saml2:attributevalue> </saml2:attribute> <saml2:attribute xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion" Name="IdentificatieCodeGemachtigde"> <saml2:attributevalue> </saml2:attributevalue> </saml2:attribute> Pagina 49 van 64

50 <saml2:attribute xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion" Name="IdentificatieSoortGemachtigde"> <saml2:attributevalue>bsn</saml2:attributevalue> </saml2:attribute> <saml2:attribute xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion" Name="IdentificatieCodeDienst"> <saml2:attributevalue>mnbdib2007</saml2:attributevalue> </saml2:attribute> <saml2:attribute xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion" Name="IdentificatieCodeDienstaanbieder"> <saml2:attributevalue>mnbd</saml2:attributevalue> </saml2:attribute> <saml2:attribute xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion" Name="DatumTijdControle"> <saml2:attributevalue> t00:00:00 </saml2:attributevalue> </saml2:attribute> </saml2p:attributequery> </SOAP-ENV:Body> Tabel 18: Voorbeeld vraagbericht Opvragen bewijs machtiging (SAML-variant) Antwoordbericht Vraagbericht Gegevenselement bericht Berichtdeel Gegevenselement Gegevenselement Resultaat Status controle Direct onder de body de SAML Response. Identificatie Pagina 50 van 64

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Versie 1.o Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en Doelgroep... 3

Nadere informatie

Rapport. Versiebeheer. Aan te sluiten overheidspartij Kamer van Koophandel Nederland

Rapport. Versiebeheer. Aan te sluiten overheidspartij Kamer van Koophandel Nederland aan van Rapport Aan te sluiten overheidspartij datum 7 januari 2013 kenmerk Onderwerp Technische Aansluitvoorwaarden KvK Web services voor overheidspartijen 1 Versiebeheer Versiebeheer Versienummer Datum

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van mededelingen bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van mededelingen bij de BIV Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het ophalen van mededelingen bij de BIV Versie 1.0 Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en Doelgroep...

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving aanleverservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het aanleveren van kredietrapportages bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving aanleverservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het aanleveren van kredietrapportages bij de BIV Koppelvlakbeschrijving aanleverservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het aanleveren van kredietrapportages bij de BIV Versie 1.0 Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doel en Doelgroep...

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving AuSP Service Bancaire Infrastructurele Voorzieningen

Koppelvlakbeschrijving AuSP Service Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Koppelvlakbeschrijving AuSP Service Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Versie 1.0 Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Relatie met koppelvlakbeschrijving overheid (Logius)...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Compliancevoorziening WUS

Gebruikershandleiding Compliancevoorziening WUS Gebruikershandleiding Compliancevoorziening WUS Versie 1.4 Datum 1 juli 2013 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T

Nadere informatie

IH Berichtauthenticatie met DigiD

IH Berichtauthenticatie met DigiD IH Berichtauthenticatie met DigiD Datum: 15 November 2013 Publicatie: AORTA 2013 (V6.12.1.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel en scope... 3 1.2 Doelgroep voor dit document... 3 1.3 Documenthistorie...

Nadere informatie

Eerste versie van document

Eerste versie van document Eerste versie van document De startup van het.amsterdam-topleveldomein bestaat globaal uit de fases die in onderstaand figuur zijn weergegeven. Vanaf het moment dat een (g)tld door ICANN in de root wordt

Nadere informatie

Eerste versie van document. Aanpassing doorgevoerd in de Domaincheck (claims check)

Eerste versie van document. Aanpassing doorgevoerd in de Domaincheck (claims check) Eerste versie van document Aanpassing doorgevoerd in de Domaincheck (claims check) De startup van het.amsterdam-topleveldomein bestaat globaal uit de fases die in onderstaand figuur zijn weergegeven.

Nadere informatie

Voorbeeldmateriaal JAB-2

Voorbeeldmateriaal JAB-2 Voorbeeldmateriaal JAB-2 Editor(s): Pim van der Eijk, Sonnenglanz Consulting BV Albert Kappe, Capgemini. Abstract: Dit document bevat materiaal dat het gebruik van de Justitiestandaard Asynchrone Berichtenuitwisseling,

Nadere informatie

IH SAML F2F token. Datum: 1 September 2015 Publicatie: AORTA 2015 (V )

IH SAML F2F token. Datum: 1 September 2015 Publicatie: AORTA 2015 (V ) IH SAML F2F token Datum: 1 September 2015 Publicatie: AORTA 2015 (V8.0.1.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel en scope... 3 1.2 Doelgroep voor dit document... 3 1.3 Documenthistorie... 3 2 Het SAML

Nadere informatie

Edukoppeling. Transactiestandaard. Versie 1.2 (concept Standaardisatieraad) Edustandaard. Datum: 22 juni 2015. Versie: 1.2

Edukoppeling. Transactiestandaard. Versie 1.2 (concept Standaardisatieraad) Edustandaard. Datum: 22 juni 2015. Versie: 1.2 Edukoppeling Transactiestandaard Versie 1.2 (concept Standaardisatieraad) Edustandaard Datum: 22 juni 2015 Versie: 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doel en doelgroep... 3 Leeswijzer... 3 Historie...

Nadere informatie

Technische FAQ koppelvlak WUS 2.0 voor bedrijven

Technische FAQ koppelvlak WUS 2.0 voor bedrijven Technische FAQ koppelvlak WUS 2.0 voor bedrijven Versie 1.0 Datum 25 juli 2012 Status Definitief Colofon Projectnaam Versienummer Contactpersoon Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP HET ONTWERP... 3 1.1 HET DOEL VAN DIT

Nadere informatie

DT, PVdB - WS-A headers in SOAP Response - validaties op WS-A headers en customer identificatie - soap faults bij skipped requests en WSDLongeldige

DT, PVdB - WS-A headers in SOAP Response - validaties op WS-A headers en customer identificatie - soap faults bij skipped requests en WSDLongeldige BatchSOAP: Technical Service Specifications Revision History Date Version Description Author 22/12/2011 0.1 Initiële versie PVdB 28/05/2013 0.2 Toegevoegd: DT, PVdB - WS-A headers in SOAP Response - validaties

Nadere informatie

DigiD Machtigen Functionele beschrijving ten behoeve van de dienstaanbieder

DigiD Machtigen Functionele beschrijving ten behoeve van de dienstaanbieder DigiD Machtigen Functionele beschrijving ten behoeve van de dienstaanbieder Versie 1.0 Datum 25-02-2015 Status Definitief Colofon Applicatie DigiD Machtigen Versienummer 1.0 Organisatie Logius Postbus

Nadere informatie

Gebruikershandleiding e-invoicing/customerservice 01.00

Gebruikershandleiding e-invoicing/customerservice 01.00 Coördinatiecel Vlaams e-government MAGDA-VSB documentatie Gebruikershandleiding e-invoicing/customerservice 01.00 Versie: 1.0 Verspreiding: vertrouwelijk E-mail: egovernment@vlaanderen.be Web: www.vlaanderen.be/egov

Nadere informatie

Standaard koppelvlak Digikoppeling adapter Servicebus. Datum: 18 augustus 2014 Versie: 0.3 Auteur: M. van den Broek

Standaard koppelvlak Digikoppeling adapter Servicebus. Datum: 18 augustus 2014 Versie: 0.3 Auteur: M. van den Broek Standaard koppelvlak Digikoppeling adapter Servicebus Datum: 18 augustus 2014 Versie: 0.3 Auteur: M. van den Broek Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 2 Architectuur, uitgangspunten en verantwoordelijkheden...2

Nadere informatie

Volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling

Volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling Foutberichten en foutafhandeling INLEIDING OpenTunnel is een B2B Gateway die de volgende standaarden ondersteund en controleert op een juist gebruik: ñ XML Schema ñ WSDL 1.1 ñ WS-Addressing ñ WS-Security

Nadere informatie

Testrapport MDC WUS. Testrapport MDC WUS

Testrapport MDC WUS. Testrapport MDC WUS Testrapport MDC WUS Organisatie : Yenlo B.V. Adres : Rijndijk 137, 2394 AG Hazerswoude Gegevens : Compliance Tests WSO2 WUS Datum : 29-06-2014 Versie : 1.0 Status : Definitief 1 Document informatie Revisie

Nadere informatie

DigiD Machtigen Functionele beschrijving ten behoeve van de dienstaanbieder

DigiD Machtigen Functionele beschrijving ten behoeve van de dienstaanbieder DigiD Machtigen Functionele beschrijving ten behoeve van de dienstaanbieder Versie 1.4 Datum 20-10-2016 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD Machtigen Versienummer 1.4 Organisatie Logius Postbus

Nadere informatie

Yenlo The experts in integration. Test rapport met Logius betreffende:

Yenlo The experts in integration. Test rapport met Logius betreffende: Test rapport Yenlo The experts in integration BETREFT Test rapport met Logius betreffende: Managed Digikoppeling Cloud Managed Digikoppeling Hardware Appliance Managed Digikoppeling Software Appliance

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels. Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

Nadere informatie

Service API Specificatie. Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging

Service API Specificatie. Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Product: Services: Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Versie: 1.0 Datum: 10-10-2014 Status: Gepubliceerd Auteur:, Public Sector Solutions, Belastingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Edukoppeling. Transactiestandaard. Versie 1.2 (definitief) Edustandaard. Datum: okt Versie: 1.2

Edukoppeling. Transactiestandaard. Versie 1.2 (definitief) Edustandaard. Datum: okt Versie: 1.2 Edukoppeling Transactiestandaard Versie 1.2 (definitief) Edustandaard Datum: okt 2015 Versie: 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doel en doelgroep... 3 Leeswijzer... 3 Historie... 3 2. Positionering Edukoppeling

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl What kind of StUF? Acroniem: Standaard Uitwisseling Formaat voor (gemeentelijke) applicaties.

Nadere informatie

IH Berichtauthenticatie Burger

IH Berichtauthenticatie Burger IH Berichtauthenticatie Burger Datum: 6 November 2015 Publicatie: AORTA 2015 (V8.0.1.1) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel en scope... 3 1.2 Doelgroep voor dit document... 3 1.3 Documenthistorie...

Nadere informatie

Generieke interface energielabels

Generieke interface energielabels Handleiding Generieke interface energielabels In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Woningbouw) 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Korte omschrijving 3 1.3 Indeling

Nadere informatie

Test rapport Yenlo The experts in integration

Test rapport Yenlo The experts in integration Test rapport Yenlo The experts in integration BETREFT Test rapport met Logius betreffende: Lopende Zaken (Mijnoverheid.nl) voor de Managed Digikoppeling Cloud en Digikoppeling oplossingen van Yenlo Yenlo

Nadere informatie

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0 Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Versie 1.0 Datum 19 april 2012 Colofon Projectnaam Samenwerkende Catalogi 4.0 Versienummer

Nadere informatie

Overheidsservicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling

Overheidsservicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling Foutberichten en foutafhandeling FOUTEN BIJ ONTVANGST BERICHT OT20308 Generieke fout, maar de meest voorkomende is het niet kunnen vinden van een entrypoint URL Verkeerde URL wordt aangesproken door of

Nadere informatie

Handleiding Testvoorziening istandaarden (TiS) 4 mei 2017

Handleiding Testvoorziening istandaarden (TiS) 4 mei 2017 Handleiding Testvoorziening istandaarden (TiS) 4 mei 2017 Inhoud 1 Toegang tot de Testvoorziening istandaarden (TiS) 5 1.1 istandaarden-account 5 1.2 Bedoeling en ontwikkeling 5 1.3 WSDL 5 1.4 Endpoint

Nadere informatie

Koppelvlakspecificatie DigiD SAML. Authenticatie. Versie 3.0. Datum 12 december 2013 Status Definitief

Koppelvlakspecificatie DigiD SAML. Authenticatie. Versie 3.0. Datum 12 december 2013 Status Definitief Koppelvlakspecificatie DigiD SAML Authenticatie Versie 3.0 Datum 12 december 2013 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD 4 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Best Practices WUS Digikoppeling 2.0

Best Practices WUS Digikoppeling 2.0 Best Practices WUS Digikoppeling 2.0 Versie 1.3 Datum 09/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers Versie 1.3 Datum 7 mei 2013 Status Definitief Colofon Product DigiInkoop Versienummer 1.3 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Versie 1.0 Datum 23/05/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Afsprakenstelsel eherkenning. Koppelvlak DV-HM. Versie 1.4

Afsprakenstelsel eherkenning. Koppelvlak DV-HM. Versie 1.4 Afsprakenstelsel eherkenning Koppelvlak DV-HM Versie 1.4 1 2 Document informatie Colofon Auteur Beheerorganisatie Afsprakenstelsel eherkenning Status Definitief Project Datum Afsprakenstelsel eherkenning

Nadere informatie

IH Berichtauthenticatie met DigiD

IH Berichtauthenticatie met DigiD IH Berichtauthenticatie met DigiD Datum: 15 mei 2017 Publicatie: AORTA 2017 (V8.0.1.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel en scope... 3 1.2 Doelgroep voor dit document... 3 1.3 Documenthistorie...

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Handleiding Punch out (SAP OCI)

Handleiding Punch out (SAP OCI) Handleiding Punch out (SAP OCI) Koppeling webshop leveranciers met DigiInkoop Versie 1.1 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer V1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel

Nadere informatie

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1 VERBINDING MET DE API 4 1.1 QUICK START 4 2 SMS PARAMETERS 5 2.1 VERPLICHTE PARAMETERS 6

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Foutafhandeling!synchrone)berichten&

Foutafhandeling!synchrone)berichten& Foutafhandeling!synchrone)berichten 1 Inleiding) Ditvoorstelbeschrijftopwelkewijzetechnischefoutmeldingengestandaardiseerd kunnenworden.hetgaathierfoutafhandelingbijsoap#berichtenverkeerdie synchroonuitgewisseldworden.hetvoorstelheeftbetrekkingopdestandaardenen

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening Aansluit handleiding Omgevingsloket online Webservices INREGELOMGEVING (INR) Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Eric van den Hoek Ton Laarhoven Versie 20 april 2015 Programma 14.15 15.30 Welkom, programma De diepte in 2 Logius, dienst digitale overheid 20

Nadere informatie

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer Aansluithandleiding Omgevingsloket online Webservices PRODUCTIEOMGEVING Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

OSB Koppelvlakstandaard WUS. OSB versie 1.1

OSB Koppelvlakstandaard WUS. OSB versie 1.1 OSB Koppelvlakstandaard WUS OSB versie 1.1 versie 1.1 november 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel en doelgroep 3 1.2 Opbouw OSB documentatie 3 1.3 De OverheidsServiceBus: OSB 4 1.4 Koppelvlak &

Nadere informatie

Tokenauthenticatie & XML Signature in detail

Tokenauthenticatie & XML Signature in detail Tokenauthenticatie & XML Signature in detail Tokenauthenticatie QURX_ EX990011NL smartcard met private key Certificaat token maken SignedInfo maken RSA / SHA sig maken signeddata SignedInfo SignatureValue

Nadere informatie

Koppelvlakken en de verschillen BIV - DigiPoort

Koppelvlakken en de verschillen BIV - DigiPoort Doel Deze notitie beschrijft de verschillen in de koppelvlakken van de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) en de DigiPoort van de overheid. Het is geschreven om inzicht te geven in enkele keuzes

Nadere informatie

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum.

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum. Kennissessie Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum Thijs Brentjens Inhoud Download Services Pre-defined datasets via Atom feeds Pre-defined

Nadere informatie

Inhoud. Revisiehistorie... 3. Inleiding... 4

Inhoud. Revisiehistorie... 3. Inleiding... 4 Inhoud Revisiehistorie... 3 Inleiding... 4 1. Omgevingen... 5 1.1. Test/acceptatie-omgeving... 5 1.2. Productie-omgeving... 5 1.3. Methodes... 5 1.3.1. DataRequest... 5 1.3.2. StandaardDataRequest... 6

Nadere informatie

Inzenden en ontvangen aangifte

Inzenden en ontvangen aangifte UPA Inzenden en ontvangen aangifte Specificaties koppelvlak Versie 1.0 Inhoud 1 Doel document... 2 2 Aanlevering bestanden... 2 2.1 Webservices... 2 2.2 FTP... 4 2.3 Secure cloud... 4 3 Aanlevering MDV/PLO...

Nadere informatie

Koppelvlakstandaard WUS

Koppelvlakstandaard WUS Koppelvlakstandaard WUS Voor Digikoppeling 2.0 Versie 2.4 Datum 19 oktober 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling 2.3 Definitief Servicecentrum Logius Postbus

Nadere informatie

Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule

Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule Aansluitdocument webservices VSP-EDP Validatiemodule Versie 2.0 Pagina 2 van 20 Historie Versie Datum Veranderingen 0.1 12-07-2010 Initiële versie 0.2 19-07-2010 Wijzigingen n.a.v. opmerkingen reviewteam

Nadere informatie

Rapport. Versiebeheer. Aan te sluiten overheidspartij Kamer van Koophandel Nederland. Catalogus KvK Web services Overheid.

Rapport. Versiebeheer. Aan te sluiten overheidspartij Kamer van Koophandel Nederland. Catalogus KvK Web services Overheid. aan van Rapport Aan te sluiten overheidspartij datum 05 februari 2013 kenmerk Onderwerp Catalogus KvK Web services Overheid 1 Versiebeheer Versiebeheer Versienummer Datum Auteur Wijzigingen 0.1 06-07-2012

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Compliancevoorziening WUS

Gebruikershandleiding Compliancevoorziening WUS Gebruikershandleiding Compliancevoorziening WUS Versie 1.32 Datum 16 september 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Technische documentatie APK AFS 6.2

Technische documentatie APK AFS 6.2 Technische documentatie APK AFS 6.2 A2SP 1 / 31 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 1.0 17 oktober 2011 Gerard van Maurik Initiële versie 1.1 11 november 2011 Gerard van Maurik datatype:

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid

Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid Versie 1.1 Datum 01 oktober 2013 Status Definitief Definitief Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

SuwiML. Transactiestandaard Versie 3.0

SuwiML. Transactiestandaard Versie 3.0 SuwiML Transactiestandaard Versie 3.0 16-03-2009 Goedgekeurd door de Werkgroep XML op 27-03-2009 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...4 1.1 Afspraken...4 1.2 Verschillen met versie 2.0...6 1.3 Doorvoeren

Nadere informatie

OSB versie 1 OSB Koppelvlak Standaard WUS

OSB versie 1 OSB Koppelvlak Standaard WUS OSB versie 1 OSB Koppelvlak Standaard WUS Datum: 5 september 2007 DocumentVersie: 0.92 Documentbeheer Documenthistorie datum versie auteur opmerking 10 januari 2007 0.1 E.Reinhoud 17 januari 2007 0.2 E.Reinhoud

Nadere informatie

SMS Webservice Implementatie handleiding

SMS Webservice Implementatie handleiding SMS Webservice Implementatie handleiding Versie 1.2 Inhoudspagina Versiebeheer... 2 Overzicht webservice... 2 Begrippenlijst... 2 Starten met de straightxs webservice... 3 Algemene beschrijving van de

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden WS Gateway Provider

Aansluitvoorwaarden WS Gateway Provider Aansluitvoorwaarden WS Gateway Provider Auteur: Datum: Versie: André van den Nouweland / Michiel Jaeger 23-12-2014 3.3 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel en omschrijving... 3 1.2 Doelgroep... 3 2 Architectuur...

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Koppelvlakspecificatie

Koppelvlakspecificatie Koppelvlakspecificatie Versie 1.50 Datum 14 juli 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Versienummer 1.50 Contactpersoon Organisatie Bijlage(n) Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Educatieve Contentketen Distributie en Toegang 2.0. Technische voorschriften web services

Educatieve Contentketen Distributie en Toegang 2.0. Technische voorschriften web services Educatieve Contentketen Distributie en Toegang 2.0 Technische voorschriften web services 1. Documentgeschiedenis Versie Datum Omschrijving 0.1 januari 2015 Initiële versie 0.2 februari 2015 Verwerking

Nadere informatie

Digikoppeling Glossary

Digikoppeling Glossary Digikoppeling Glossary Verklarende woordenlijst Digikoppeling documentatie Versie 1.1 Datum 5 januari 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus

Nadere informatie

Functionele Dataservice Beschrijving

Functionele Dataservice Beschrijving Functionele Dataservice Beschrijving onderwerp Dataservice Contactgegevens datum 20-04-206 versie Versiebeheer Versie Datum Opmerking 20-04-206 Het afgeleide gegeven in de Persoon /uitgebreiderechtsvorm

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Security web services

Security web services Security web services Inleiding Tegenwoordig zijn er allerlei applicaties te benaderen via het internet. Voor bedrijven zorgt dit dat zei de klanten snel kunnen benaderen en aanpassingen voor iedereen

Nadere informatie

Ontwerp Interfaces Zorgverzekeraar. Machtigingen

Ontwerp Interfaces Zorgverzekeraar. Machtigingen Ontwerp Interfaces Zorgverzekeraar Machtigingen Versie 4.3 Definitief Ontwerp Interfaces Zorgverzekeraar Versie 4.3 Datum 14-10-2011 Pagina 1 van 33 Historie Versie Datum Auteur Veranderingen 4.0 7-3-2011

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.2 Datum 01 april 2016 Status Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 april 2016 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING MESSAGESERVICE WEBSERVICE

TECHNISCHE HANDLEIDING MESSAGESERVICE WEBSERVICE TECHNISCHE HANDLEIDING MESSAGESERVICE WEBSERVICE Versie: 1.43 Versiedatum: 23-03-2011 Status: Concept Stichting ETIM Nederland is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, TGF, UNETO-VNI en de deelnemende

Nadere informatie

Schema s en services versie 2.0

Schema s en services versie 2.0 0.1 Koppelvlak LVBAG Bevragen Schema s en services versie 2.0 Webservices en berichten: v20150501 op basis van IMBAG 1.0 Datum 1 oktober 2015 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

Nadere informatie

AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ

AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Digikoppeling... 3 COMMUNICATIE TUSSEN BRONHOUDER/GEMEENTE EN LV- WOZ... 3 EBMS COLLABORATION PROTOCOL

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Technische afspraken Ketenregister

Technische afspraken Ketenregister Copyright 2014 Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Datum: 02-03-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Wijzigingsblad Versie Auteur(s) Wijzigingen 1.0 BKD Initiële versie 1.1 BKD Aanvullingen wijzigingen 2014-2015

Nadere informatie

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief DigiD SSL Versie 2.1.1 Datum 16 augustus 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD Versienummer 2.1.1 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl Pagina 2 van 9 Inhoud

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. 1 AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8

API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8 API API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8 Identificatie Alle programma's communiceren met elkaar door gebruik te maken van JSON objecten. Het normale

Nadere informatie

REST Implementatie. Versie 0.99. ideal

REST Implementatie. Versie 0.99. ideal REST Implementatie Versie 0.99 ideal REST Implementatie 2 van 14 Inhoudsopgave REST... 3 DirectoryRequest... 4 StatusRequest... 6 TransactionRequest... 8 ErrorResponse... 10 ReturnURL... 11 CallbackURL...

Nadere informatie

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Figuur 1 geeft een overzicht van het AGR-GPS systeem op functioneel niveau weer.

Nadere informatie

GIM REGISTER. versie 20080401

GIM REGISTER. versie 20080401 GIM REGISTER versie 20080401 INHOUDSOPGAVE 1. VERSIEBEHEER... 3 2. INLEIDING... 4 2.1 DOELSTELLING... 4 2.2 OPZET... 4 3. PROCEDURE OPSTELLEN GIM REGISTRATIEBERICHT... 5 3.1 NAAMGEVING VAN REGISTRATIEBERICHTEN...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal)

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Versie 1.0 Datum 18-10-2016 Status Concept Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Versie 1.0 Datum 07/11/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Statussen in Digipoort

Statussen in Digipoort sen in Digipoort Grip op verzending met de statusinformatieservice Versie 1.2 Datum 23 juli 2013 Definitief Definitief sen in Digipoort 14 mei 2013 Colofon Producten Digipoort Versienummer 1.2 Contactpersoon

Nadere informatie

ideal Merchant Integratie Gids - Overzicht van Wijzigingen

ideal Merchant Integratie Gids - Overzicht van Wijzigingen ideal Merchant Integratie Gids - Overzicht van Wijzigingen Versie 3.3.1 April 2012 Currence Copyright Currence ideal B.V.. Voorwaarden De ideal Merchant Integratie Gids Overzicht van Wijzigingen wordt

Nadere informatie

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012 Handleiding Portaal Digipoort Versie 1.55 Datum 25 januari 2012 Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.55 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

MediRund Technische aspecten data aanlevering. Arnold Harbers

MediRund Technische aspecten data aanlevering. Arnold Harbers MediRund Technische aspecten data aanlevering Arnold Harbers Programma toelichting webservice dia 3-15 foutafhandeling dia 16 technische vragen dia 17 testtraject dia 18 Toelichting webservice Webservice

Nadere informatie

Berichtspecificaties Connector Verkooporders. Unit4 Business Software B.V. Datum Februari 2016 Connector Document versie 5.

Berichtspecificaties Connector Verkooporders. Unit4 Business Software B.V. Datum Februari 2016 Connector Document versie 5. Berichtspecificaties Connector Verkooporders Unit4 Business Software B.V. Datum Februari 2016 Connector 14.4.16 Document versie 5.0 INHOUD 1. Beschrijving document... 5 1.1 Beschikbaarheid... 5 2. Revisie

Nadere informatie