Voorbeeld. Preview NEN Eisen en beproevingsmethoden voor de keuring van staaldraad en staalkabels. Staalkabels NEDERLANDSE NORM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld. Preview NEN Eisen en beproevingsmethoden voor de keuring van staaldraad en staalkabels. Staalkabels NEDERLANDSE NORM."

Transcriptie

1 UDC Staalkabels Eisen en beproevingsmethoden voor de keuring van staaldraad en staalkabels Steel wire ropes - Requirements and methods of test for the examination of steel wire and steel wire ropes NEDERLANDSE NORM NEN 60 e druk, februari 98 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded Inleiding Onderwerp Toepassingsgebied Staaldraad Terminologie Leveringsvoorwaarden voor staaldraad Monsterneming Eisen Eindbeoordeling Conformiteit van onverwerkt draad Conformiteit van verwerkt draad Proefattest Staalkabel Terminologie Leveringsvoorwaarden voor staalkabels Eisen Beproevingsmethoden Middellijncontrole Mechanische beproeving van het staaldraad Bepaling van de kwantiteit van de zinklaag Wikkelproef Trekproef op de staalkabel Inhoud blz. 6 6 NEN 60

2 NEN 60 Inleiding De eerste druk van deze norm is verschenen in 97. Daarin werden voor staaldraad en voor staalkabels de eisen en beproevingsmethoden voor de keuring van staaldraad en staalkabels alsmede de leveringsvoorwaarden gegeven. In de loop der jaren is de behoefte onderkend te beschikken over een norm met meer algemene informatie over staalkabels. Dit heeft geresulteerd in het opstellen van NEN 7 "Staalkabels - Kabel - Karakteristieken en leveringsvoorwaarden". Hierdoor werd het mogelijk NEN 60 geheel af te stemmen op het keuren van staaldraad en staalkabels. De normcommissie heeft ernaar gestreefd het normpakket voor staalkabels op deze wijze beter toegankelijk te maken. Een grote mate van overeenstemming met de ISO-normen is bereikt. De internationale keurnorm ISO voor staaldraad stelt eisen ten aanzien van de minimum- en maximumwaarden voor de breeksterkte van de afzonderlijke draden. Deze norm geeft daarnaast de gemiddelde waarden voor een partij draad. In afwijking van ISO 08 is aan de slaglengte van staalkabels een maximum gesteld (zie..), omdat door het kiezen van grotere slaglengten de breekkracht gunstig, de levensduur evenwel ongunstig wordt beïnvloed. In afwijking van ISO 08 is voor de kabelmiddellijnen van 6- en 8-strengskabels een verhouding tot de strengmiddellijnen gegeven (zie..6), om voortijdige intanding van strengen te voorkomen. Titels van de vermelde en te raadplegen normen: NEN 9 Thermisch aangebrachte zinklagen op rond staaldraad. Eisen en keuringsmethoden NEN 00 Staalkabels - Draaiarme en draaivrije contructies voor hijskranen NEN Staalkabels - Parallelconstructies (Seale, Seale-Vuldraad en Warrington-Seale) voor algemeen gebruik NEN Verzinkte staalkabels met 7 touwkernen voor meren en slepen NEN 08 Staalkabels, schijven en trommels voor transportwerktuigen. Berekening en ontwerp NEN 7 Staalkabels - Kabel - Karakteristieken en leveringsvoorwaarden ISO 89 Steel - Tensile testing of wire ISO 6 Steel - Simple torsion testing of wire ISO Steel - Reverse bend testing of wire ISO/R 7 Load calibration of testing machines for tensile testing of steel ISO Drawn wire for general purpose non-alloy steel wire ropes - Specifications ISO 08 Steel wire ropes for general purposes - Characteristics ISO 70 Drawn wire for general purpose non-alloy steel wire ropes - Terms of acceptance ISO 78 Steel wire ropes for general purposes - Terms of acceptance ISO 6 Steel wire ropes for general purposes - Lubricants - Basic requirements DIN 0 Drahtseile aus Stahldrähten - Grundlagen - Übersicht JIS-G Wire rope.

3 NEN 60 Onderwerp Deze norm geeft eisen en beproevingsmethoden voor het keuren van rond staaldraad van de treksterkteklassen 70, 770 en 960 en voor hiervan vervaardigde staalkabels in nog ongebruikte toestand. Toepassingsgebied De norm is van toepassing op staalkabels. Uitgesloten zijn kabels waaraan speciale eisen worden gesteld, zoals: - liftkabels voor mijnen; - boorkabels voor grote diepten; - kabels voor de luchtvaart; - kabels voor kabelbanen; - kabels voor voorgespannen beton; - kabels voor hangbruggen. Voorts zijn uitgesloten: - gevlochten kabels; - kabels die in hun geheel, of waarvan strengen zijn verdicht ofwel geprofileerd. De specifieke gegevens van de in deze norm behandelde staalkabels zijn vermeld in de kabeltabellen van de normen NEN 00, NEN en NEN. Voor de genoemde toepassingen en voor niet vermelde toepassingen kan tussen partijen worden overeengekomen toch NEN 60 van toepassing te verklaren. Staaldraad In dit hoofdstuk is de keuring van staaldraad vastgelegd in overeenstemming met de volgorde van de handelingen bij de keuring.. Terminologie Voor onverwerkt en verwerkt staaldraad gelden de hierna volgende benamingen. Voor meer algemene benamingen en definities wordt verwezen naar NEN 7... Middellijnen nominale draadmiddellijn (ö): De middellijn waarmee de draad wordt aangeduid. Voor alle in deze norm genoemde eisen wordt de nominale draadmiddellijn gehanteerd. gemeten draadmiddellijn (ó m ): Het rekenkundig gemiddelde van twee over eenzelfde doorsnede loodrecht op elkaar gemeten middellijnen. Opmerking De draadmiddellijnen worden uitgedrukt in mm... breeksterkte (Я т ): De bij de trekproef gemeten maximum breekkracht gedeeld door het oorspronkelijke oppervlak van de doorsnede. Opmerkingen. De breeksterkte wordt uitgedrukt in N/mm.. In deze norm wordt, indien de draadmiddellijnen voldoen aan de toleranties, in afwijking van dit algemene begrip gehanteerd: de gemeten breekkracht gedeeld door het oppervlak berekend met de nominale middellijn... treksterkteklasse: De nominale waarde waarmee de sterkte van het staaldraad wordt aangeduid. Opmerking In deze norm zijn de volgende trekstrekteklassen opgenomen: 70, 770 en 960. Dit zijn tevens de minimum waarden voor de breeksterkte uitgedrukt in N/mm... Afwerking van het draadoppervlak Het staaldraad is blank, dan wel verzinkt. De norm onderscheidt de volgende zinklagen: - verzinkt nagetrokken B; - zwaar verzinkt nagetrokken AB; - zwaar verzinkt op eindmiddellijn A.. Leveringsvoorwaarden voor staaldraad Het onverwerkte staaldraad bestemd voor staalkabelfabricage moet bij aflevering aan de volgende voorwaarden voldoen.

4 NEN 60 Aanduiding Bij aflevering dienen op de vrachtbrief de volgende gegevens in genoemde volgorde te zijn verstrekt: - aantal colli; - opmaak (spoelen, ringen, enz.); - nominale draadmiddellijn (in mm); - afwerking van het draadoppervlak (zie..); - treksterkteklasse; - massa per collo (in kg); - totale massa (in kg). en spoelen staaldraad 0,70 blank kg; spoelen staaldraad, verzinkt nagetrokken В kg. Verpakkingen en merken Draad op ringen of spoelen moet van één ononderbroken lengte zijn en deugdelijk zijn samengebonden. Er mogen geen losse draadeinden uitsteken. Op elke ring of spoel moet duidelijk en onuitwisbaar zijn aangegeven: - nominale draadmiddellijn; - blank of verzinkt (zie..); - treksterkteklasse; - de fabrikant; - een referentie- of ordernummer, waaruit duidelijk de datum van fabricage kan worden afgeleid. Toleranties op de massa Voor draad met een middellijn kleiner dan 0,6 mm mag niet meer dan % van het geleverde aantal colli onder de voorgeschreven massa liggen. Voor draad met een middellijn van 0,6 mm en meer is dit %. Van de helft van het aantal afwijkende colli mag de massa niet meer dan % onder de voorgeschreven massa liggen. Corrosiebescherming Blank draad dient over de gehele lengte te zijn voorzien van een conserveringsmiddel, opdat tijdens transport en daarna tijdens opslag in daartoe geschikte ruimten gedurende redelijke tijd geen oxidatie kan optreden. Monsterneming Onverwerkt staaldraad De partijgrootte N (aantal ringen of spoelen) van een geleverde partij staaldraad wordt bepaald met de formule: Ô waarin: N is de partijgrootte; m is de getalwaarde van de massa van de partij, in t; ô is de getalwaarde van de nominale draadmiddellijn van de draad, in mm. Het aantal proefstukken moet worden bepaald met behulp van tabel. De lengte van het proefstuk moet ten minste m bedragen. Tabel - Aantal proefstukken vanaf I / I partijgrootte tot en met aantal proefstukken ) toelaatbaar aantal proefstukken met onvoldoende resultaat voor conformiteit ) 0 0 ) Indien het aantal ringen of spoelen lager is dan het in de tabel genoemde aantal proefstukken moet een proefstukworden genomen van iedere ring of spoel. Metingen en beproevingen moeten op ieder proefstuk worden uitgevoerd. ) Zie...

5 NEN 60.. Verwerkt staaldraad Voor de monsterneming van staalkabels is NEN 7 van toepassing. Terwille van de hanteerbaarheid van de onderhavige norm zijn de daartoe in NEN 7 gegeven waarden ook hier in tabel weergegeven. Tabel - Aantal monsters per partij kabel partijgrootte aantal monsters aantal monsters voor aanvullende beproevingen De lengte van elk monster moet ten minste 0,0 m bedragen. Kies uit het als monster genomen stuk staalkabel het hieronder beschreven aantal draden a. Van iedere strengenlaag met ten hoogste 8 strengen, een aantal draden in de verschillende draaddikten en kwaliteiten gelijk aan het aantal draden dat een streng per draaddikte en per kwaliteit bevat. b. Van iedere strengenlaag met meer dan 8 strengen moet het aantal dat in a. wordt omschreven worden verdubbeld. Neem het aantal te onderzoeken staaldraden uit een staalkern, afhankelijk van de samenstelling, gelijk aan dat genoemd in a.. Eisen Opmerking De te beproeven draden mogen uit eenzelfde streng of uit twee strengen zijn genomen... Uiterlijk Staaldraad, onverwerkt zowel als verwerkt, moet glad van uiterlijk zijn zonder zichtbare, ernstige gebreken, zoals een ongelijkmatige doorsnede, een beschadigd oppervlak, diepe kerven, diepe trekgroeven, corrosie... Maatafwijkingen en onrondheid Voor zowel onverwerkt als verwerkt staaldraad mogen de twee metingen van de middellijn, loodrecht op elkaar in eenzelfde doorsnede verricht (gemeten draadmiddellijn <, zie..), onderling niet meer verschillen dan de helft van de totale tolerantie volgens tabel. Hun rekenkundig gemiddelde moet liggen binnen de tolerantiegrenzen zoals gespecificeerd in die tabel. Tabel - Toelaatbare maatafwijkingen Maten in mm nominale draadmiddellijn ô toelaatbare maatafwijkingen van (incl.) tot (excl.) blank en verzinkt nagetrokken В zwaar verzinkt nagetrokken AB zwaar verzinkt op eindmiddellijn А 0, 0,,0,6,,7 0,,0,6,,7,0 ±0,0 ±0,0 ± 0,00 ± 0,0 ± 0,00 ± 0,00 ±0,0 ± 0,00 ± 0,0 ± 0,00 ± 0,00 ± 0,00 ± 0,00 ± 0,00 ± 0,060 ± 0,080

6 NEN 60 6 Breeksterkte De waarde van de breeksterkte van proefdraden moet individueel, en bij partijen gemiddeld, aan de volgende eisen voldoen: individueel (onverwerkt en verwerkt draad): ten minste: de waarde van de treksterkteklasse in N/mm ; ten hoogste: de waarde van de treksterkteklasse in N/mm vermeerderd met de in tabel gegeven waarden. gemiddeld (onverwerkt draad): ten minste: de waarde van de treksterkte vermeerderd met 0 N/mm ten hoogste: de waarde van de treksterkte vermeerderd met de in tabel gegeven waarden. Tabel - Maximum breeksterkte nominale draadmiddellijn < in mm de waarde van de treksterkteklasse vermeerderd met (N/mm ) van (incl.) tot (excl.) individueel gemiddeld 0,0 0,0,00,0,00,0 0,0,00,0,00,0 en meer De breuk als resultaat van de trekproef zal in normale gevallen een insnoering te zien geven als weergegeven in figuur. Figuur - Insnoering na trek tot breuk Aantal wringingen Het bij de wringproef gevonden aantal wringingen moet voor onverwerkt draad ten minste de in tabel gegeven waarde bedragen. Voor verwerkt draad uit ongebruikte kabels moet het aantal wringingen ten minste 90 % bedragen van de in tabel gegeven waarden.

7 Bestelformulier Stuur naar: NEN Standards Products & Services t.a.v. afdeling Klantenservice Antwoordnummer 600 WB Delft Ja, ik bestel NEN Standards Products & Services Postbus GB Delft Vlinderweg 6 6 AX Delft T (0) F (0) ex. NEN 60:98 nl Staalkabels - Eisen en beproevingsmethoden voor de keuring van staaldraad en staalkabels.80 Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (0) Post: NEN Standards Products & Services, t.a.v. afdeling Klantenservice Antwoordnummer, 600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot december 06, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (0) 690 9, dagelijks van 8.0 tot 7.00 uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview - 06

Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik

Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik UDC 679.73:621.86Л87 Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik NEDERLANDSE NORM NEN 3231 Steel wire ropes- Equal lay for general purpose 4e druk, augustus 1989 1 Onderwerp en toepassingsgebied

Nadere informatie

Voorbeeld NËN : ISÖ3903. Preview. Nederlandse. Scheepsbouw en maritieme constructies. Gewone rechthoekige scheepsramen (ISO 3903:1993)

Voorbeeld NËN : ISÖ3903. Preview. Nederlandse. Scheepsbouw en maritieme constructies. Gewone rechthoekige scheepsramen (ISO 3903:1993) Nederlandse NËN : ISÖ3903 Scheepsbouw en maritieme constructies. Gewone rechthoekige scheepsramen (ISO 3903:1993) Shipbuilding and marine structures. Ships' ordinary rectangular windows 2e druk, april

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden

Voorbeeld. Preview NEN Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden UDC 621.86:672.61 Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden Calibrated, short link hoist chains for use in appliances with

Nadere informatie

Vlakglas. 2.1 lichtdoorlatendheid (r): Het quotiënt van de doorgelaten en de opvallende straling.

Vlakglas. 2.1 lichtdoorlatendheid (r): Het quotiënt van de doorgelaten en de opvallende straling. UDC 666.15:631.234:728.98:620.11:535.345.1 Vlakglas Tuinbouwglas - Lichtdoorlatendheid Steekproef procedu re Glass Greenhouse glass - Light transmittance - Sampling procedure NEDERLANDSE NORM NEN 2674

Nadere informatie

NEN VERKLARINGEN. bevat. het model van de overeenstemmingsverklaring. in het kader van de Laagspanningsrichtlijn

NEN VERKLARINGEN. bevat. het model van de overeenstemmingsverklaring. in het kader van de Laagspanningsrichtlijn Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

3.1 Het schrift dat in samenhang met de symbolen wordt gebruikt, moet voldoen aan de eisen in ISO

3.1 Het schrift dat in samenhang met de symbolen wordt gebruikt, moet voldoen aan de eisen in ISO UDC 744.43:003.62 Technische tekeningen Symbolen voor vorm- en plaatstoleranties Verhoudingen en afmetingen Technical drawings - Symbols for geometrical tolerancing - Proportions and dimensions NEDERLANDSE

Nadere informatie

Inleiding. NEN 2887 is eerder als praktijkrichtlijn (NPR 2887) in januari 1986 verschenen. Daarin was het hoofdstuk "Controlemetingen"

Inleiding. NEN 2887 is eerder als praktijkrichtlijn (NPR 2887) in januari 1986 verschenen. Daarin was het hoofdstuk Controlemetingen UDC 69.001.2 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats Maximum permissible dimensional deviations for setting-out on the building site NEDERLANDSE NORM NEN 2887 1e druk,

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing. Nederlandse NEN Onderwerp en toepassingsgebied.

Voorbeeld. Preview. Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing. Nederlandse NEN Onderwerp en toepassingsgebied. Nederlandse NEN 2426 Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing Braille. 8-dot braille for text representation 1e druk, november 1994 UDC 003.248:681.3 Dit document mag slechts op een stand-alone

Nadere informatie

Inhoud. Bijlage A - FabrieksVorigineel certificaat Bijlage В - Afleidcertificaat Bijlage С - Staalkabelbeproevingsrapport

Inhoud. Bijlage A - FabrieksVorigineel certificaat Bijlage В - Afleidcertificaat Bijlage С - Staalkabelbeproevingsrapport UDC 677.72 Staalkabels Kabel - Karakteristieken en leveringsvoorwaarden Steel wire ropes - Rope characteristics, and terms of acceptance NEDERLANDSE NORM 1e druk, september 1981 Dit document mag slechts

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 6165 (nl) Grondverzetmachines Basistypen Woordenlijst (ISO 6165:1997)

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 6165 (nl) Grondverzetmachines Basistypen Woordenlijst (ISO 6165:1997) Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

Deze norm is van toepassing op straat-, trottoir- en gecombineerde straat-trottoirkolken ongeacht de gebruikte

Deze norm is van toepassing op straat-, trottoir- en gecombineerde straat-trottoirkolken ongeacht de gebruikte UDC 628.251-410 Kolken Definities, nominale afmetingen en functionele eisen NEDERLANDSE NORM NEN 7067 Gullies - Definitions, nominal dimensions and functional requirements 1e druk, oktober 1982 1 Onderwerp

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 13920-10:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel UDC 64.843 Brandweermaterieel Watervoerende armaturen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN 2731. Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe NEDERLANDSE NORM. Technische tekeningen.

Voorbeeld. Preview NEN 2731. Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe NEDERLANDSE NORM. Technische tekeningen. UDC 744.4:621.753.1 Technische tekeningen Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe Technical drawings - Fundamental tolerancing principles Envelope requirement and principle

Nadere informatie

behorende tot de groep bevestigingsartikelen 6. Kerfpennen 7. Klinknagels 8. Slagnagels 9. Splitnagels 10. Splitpennen

behorende tot de groep bevestigingsartikelen 6. Kerfpennen 7. Klinknagels 8. Slagnagels 9. Splitnagels 10. Splitpennen UDC 621.086:001.4 Benamingen van bussen, nagels en pennen behorende tot de groep bevestigingsartikelen NEDERLANDSE NORM NEN 5504 Nomenclature of bushes, nails, rivets and pins 1e"druk, mei 1969 Bussen,

Nadere informatie

Technische tekeningen

Technische tekeningen UDC 744.43:621.753.1:003.62 Technische tekeningen Referenties en referentiesystemen voor vorm- en plaatstoleranties en de aanduiding daarvan Technical drawings - Datums and datum-systems for geometrical

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Straatnaamborden. Street name signs C M 1"7"71 NEDERLANDS CIN I//Z NORMALISATIE-

Voorbeeld. Preview. Straatnaamborden. Street name signs C M 1771 NEDERLANDS CIN I//Z NORMALISATIE- UDC 62.74.66:66.0:62-777.1 Straatnaamborden Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

Toelichting op. NTA 8007 Brandgedrag van versieringsmaterialen. december 2007

Toelichting op. NTA 8007 Brandgedrag van versieringsmaterialen. december 2007 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse Nederlandse norm Meeraderige en symmetrische paar- /vierling-kabels voor digitale communicatie - Deel 3-1: Bekabeling op de werkplek - Raamspecificatie (IEC 61156-3-1:1995/A2:2001,IDT) Wijzigingsblad NEN-IEC

Nadere informatie

Radioactiviteitsmetingen. Monsterneming van vis, visserijprodukten. op landslakken.

Radioactiviteitsmetingen. Monsterneming van vis, visserijprodukten. op landslakken. UDC 539.16.08:628.518:637.56 Radioactiviteitsmetingen Monsterneming van vis, visserijprodukten en landslakken Radioactivity measurements Sampling of fish, fishing products and land snails NEDERLANDSE VOORNORM

Nadere informatie

Voorbeeld NEN-EN 577. Preview. N Nederlands. Aluminium en aluminiumlegeringen. Vloeibaar metaal. Specificaties

Voorbeeld NEN-EN 577. Preview. N Nederlands. Aluminium en aluminiumlegeringen. Vloeibaar metaal. Specificaties Nederlandse Aluminium en aluminiumlegeringen. Vloeibaar metaal. Specificaties NEN-EN 577 EN 577 Aluminium and aluminium alloys. Liquid metal. Specifications Ie druk, september 1995 UDC 669.71-404.3 Dit

Nadere informatie

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) Houtsoort azobé. Quality requirements for timber - Species ekki

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) Houtsoort azobé. Quality requirements for timber - Species ekki UDC 674.031.817.22:691.11 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) Houtsoort azobé Quality requirements for timber - Species ekki NEDERLANDSE NORM 1e druk, februari 1983 Onderwerp en toepassingsgebied Vervangt

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 1780-3:1997; NEN-EN 1780-3:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

Nadere informatie

Nederlandse NEN-EN 10204

Nederlandse NEN-EN 10204 Nederlandse NEN-EN 10204 Produkten van metaal. Soorten keuringsdocumenten Metallic products. Types of inspection documents 2e druk, oktober 1995 UDC 669:620.1(088) Dit document bevat de vertaling in het

Nadere informatie

(en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD)

(en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD) Nederlandse praktijkrichtlijn NPR-ENV-IEC 61111 (en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD) Matting of insulating material

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

De norm is van toepassing op onroerend goed, te weten gebouwen en bijbehorende terreinen.

De norm is van toepassing op onroerend goed, te weten gebouwen en bijbehorende terreinen. UDC 001.4:657.47:69.003 Exploitatiekosten van gebouwen Begripsomschrijvingen en indeling NEDERLANDSE NORM NEN 2632 1 Onderwerp Working costs of buildings - Terminology and classification 1e druk, september

Nadere informatie

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen UDC 614.841.33:699.812:692.711 Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen Determination of the resistance against the initiation of fire in the vicinity of open fireplaces

Nadere informatie

Norm > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang

Norm > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Een gedeeltelijk losgelaten groeiring, zichtbaar op het dosse vlak. Voor definities van overige in de norm voorkomende begrippen, zie NEN 5461.

Een gedeeltelijk losgelaten groeiring, zichtbaar op het dosse vlak. Voor definities van overige in de norm voorkomende begrippen, zie NEN 5461. UDC 67.32.477.825.6:691.11 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 198) Houtsoort rode meranti NEDERLANDSE NORM NEN 5483 Quality requirements for timber Species red meranti 1e druk, september 1989 Onderwerp en

Nadere informatie

De vereiste gegevens moeten op een tekening van het tandwiel en in een tabel met vertandingsgegevens worden vermeld.

De vereiste gegevens moeten op een tekening van het tandwiel en in een tabel met vertandingsgegevens worden vermeld. Nederlandse NEN 2366 Cilindrische tandwielen Vermelding van gegevens in technische produktdocumentatie Cilindrical gears. Indication of data on technical product 3e druk, juli 993 documentation UDC 62.833.:744.4

Nadere informatie

UDC :694.28: Vingerlassen in hout lengtelassen Eisen en keuring. Requirements and testing NEN e druk, september 1984

UDC :694.28: Vingerlassen in hout lengtelassen Eisen en keuring. Requirements and testing NEN e druk, september 1984 NEN 7076 NEDERLANDSE NORM UDC 674.028.11:694.28:624.011.1 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 277, april 1995.

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 277, april 1995. Nederlandse Zakken voor het vervoer van levensmiddelen bestemd voor voedselhulp. Zakken gemaakt van geweven polypropeen NEN-EN 277 Sacks for the transport of food aid. Sacks made of woven polypropylene

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. nederlandse praktijkrichtlijn. Radioactiviteitsmetingen NPR Monsterneming van de depositie. 1 Onderwerp en toepassingsgebied

Voorbeeld. Preview. nederlandse praktijkrichtlijn. Radioactiviteitsmetingen NPR Monsterneming van de depositie. 1 Onderwerp en toepassingsgebied UDC 539.16.08:628.111.620.118 nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5628 1e druk, januari 1993 Radioactiviteitsmetingen Monsterneming van de depositie Radioactivity measurements Sampling of the deposition

Nadere informatie

Voorbeeld. Openbare Apotheken. Preview. Certificatieschema > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Openbare Apotheken. Preview. Certificatieschema > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

In een niet tot de normtekst behorende bijlage wordt aanvullende informatie gegeven inzake fysische eigenschappen, duurzaamheid en handelsmaten.

In een niet tot de normtekst behorende bijlage wordt aanvullende informatie gegeven inzake fysische eigenschappen, duurzaamheid en handelsmaten. UDC 674.32.477.635.32:691.11 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 198) Houtsoort iroko Quality requirements for timber Species iroko NEDERLANDSE NORM NEN 5482 1e druk, september 1989 Onderwerp en toepassingsgebied

Nadere informatie

Openbare Apotheken. Norm > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Openbare Apotheken. Norm > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Bouwdienst

Rijkswaterstaat Bouwdienst Leveringsvoorwaarden, kwaliteitseisen en pagina : 1 van 11 EISEN STAALKABELS Leveringsvoorwaarden, kwaliteitseisen en keuringseisen voor staalkabels. document : NBD 00639 uitgave : 10-03-2005 afd./opsteller

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en)

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en) Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Vervangt NEN 5466:1983 en NEN 5467:1983. Nederlandse norm NEN 5466

Vervangt NEN 5466:1983 en NEN 5467:1983. Nederlandse norm NEN 5466 Vervangt NEN 5466:1983 en NEN 5467:1983 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Modulaire coördinatie voor gebouwen. Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels voor plannen

Modulaire coördinatie voor gebouwen. Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels voor plannen Modulaire coördinatie voor gebouwen Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels voor plannen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Nadere informatie

Nederlandse NEN Inhoud

Nederlandse NEN Inhoud Nederlandse NEN 2660 Ordeningsregels voor gegevens in de bouw. Termen, definities en algemene regels Informationsystem for the building field. Terminology, definitions and general rules 1e druk, maart

Nadere informatie

Voorbeeld. norm NEN-EN 795. Preview. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Nederlands

Voorbeeld. norm NEN-EN 795. Preview. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Nederlands Nederlandse norm Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Verankeringsvoorzieningen - Eisen en beproeving NEN-EN 795 Protection against falls from a height - Anchor devices - Requirements and testing

Nadere informatie