3.1 Indeling en etikettering volgens de CLP-verordening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.1 Indeling en etikettering volgens de CLP-verordening"

Transcriptie

1 3. ETIKETTERING Algemeen Vanaf 1 juni 2015 kunnen stoffen én mengsels enkel nog worden ingedeeld en geëtiketteerd conform de CLP-criteria, de voorschriften van de REACH-regelgeving. 3.1 Indeling en etikettering volgens de CLP-verordening CLP staat voor classification, labelling and packaging, en is de Europese invulling van het Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, kortweg GHS genoemd. Dit GHS is een wereldwijd geharmoniseerd etiketteringssysteem dat door de Verenigde Naties is ontwikkeld. Het CLP is een aanvulling op de REACH-regelgeving en geldt voor alle landen die tot de EU behoren. De CLP-verordening vervangt de Stoffenrichtlijn 67/548/ EEG die op 1 juni 2015 is ingetrokken. De CLP-verordening met bijlagen is in het EU Publicatieblad L 353 gepubliceerd op 31 december 2008 als Verordening (EG) nr. 1272/2008. Annex VI is een bijlage met de officiële, geharmoniseerde voorgeschreven etikettering van veel stoffen. Onderdeel hiervan is Tabel 3.1 die de indeling en etikettering geeft. De Europese Commissie heeft op de CLP-verordening uit 2008 met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang aanvullende verordeningen vastgesteld. Inmiddels zijn vijf aanvullende verordeningen gepubliceerd: Verordening (EG) nr. 790/2009 is van toepassing vanaf 1 december 2010; Verordening (EU) nr. 286/2011 is van toepassing voor stoffen vanaf 1 december 2012 en voor mengsels met ingang van 1 juni 2015; Verordening (EU) nr. 618/2012. Deze verordening is van toepassing vanaf 1 december 2013; Verordening (EU) nr. 487/2013. Deze verordening is van toepassing vanaf 1 december 2014; Verordening (EU) nr. 944/2013. Deze verordening is van toepassing vanaf 1 januari Alle bovenstaande verordeningen en rectificaties zijn in deze editie van Chemiekaarten verwerkt. Onderstaande gevarenklassen zijn in de CLP-richtlijn gedefinieerd: Fysische gevaren ontplofbaar ontvlambare gassen chemisch instabiele gassen oxiderende gassen gassen onder druk ontvlambare vloeistoffen ontvlambare vaste stoffen zelfontledende stoffen en mengsels pyrofore vloeistoffen pyrofore vaste stoffen voor zelfverhitting vatbare stoffen/mengsels stoffen/mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Chemiekaarten 31 ste editie

2 oxiderende vloeistoffen oxiderende vaste stoffen organische peroxiden bijtend voor metalen Gezondheidsgevaren acuut toxisch huidcorrosie/-irritatie ernstig oogletsel/oogirritatie sensibilisatie van de luchtwegen of huid mutageniteit in geslachtscellen kankerwekkendheid voortplantingstoxiciteit specifieke doelorgaantoxiciteit bij éénmalige blootstelling specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling aspiratiegevaar Milieugevaren acute aquatische toxiciteit chronische aquatische toxiciteit Wanneer in de EU-landen gesproken wordt over gevaarlijke stoffen of gevaarlijke mengsels, dan betekent dit dat de eigenschappen van de stof of het mengsel voldoen aan de criteria van ten minste 1 van de hierboven genoemde gevaarsklassen. Kenmerken van de CLP-verordening Om de gevaren van een stof of mengsel aan de gebruiker te tonen, moet de verpakking voorzien worden van een gevaarsetiket. Dit etiket moet voorzien zijn van een aantal verplichte onderdelen, te weten: 1 of meer gevarenpictogram(men) 1 signaalwoord gevarenaanduidingen (H-zinnen) veiligheidsmaatregelen. In het kort zullen de volgende, verplichte etiketonderdelen verwoord worden: i) het gevarenpictogram Dit is een ruitvormig gevarenpictogram, met een zwart symbool op een witte achtergrond in een rood kader, dat direct verwijst naar de van toepassing zijnde gevaarsklasse(n). Er zijn 9 verschillende pictogrammen, GHS01 t/m GHS09, met elk een eigen naamgeving die toegepast worden bij verschillende gevaarsklassen: pictogram GHS01 voor ontplofbare subklasse 1.1, 1.2, 1.3,1.4; voor zelfontledende stoffen Type A,B; voor organische peroxiden Type A,B. pictogram GHS02 voor ontvlambare gassen cat. 1; voor ontvlambare aerosolen cat. 1,2; voor ontvlambare vloeistoffen cat. 1,2,3; voor ontvlambare vaste stoffen cat. 1,2; voor zelfontledende stoffen Type B, C&D, E&F; voor pyrofore stoffen cat. 1; voor zelfverhitting vatbare stoffen cat. 1,2; voor stoffen die in contact met water ontvlambare gassen kunnen ontwikkelen cat. 1,2,3; en organische peroxiden Type B, C&D, E&F. pictogram GHS03 voor oxiderende gassen cat. 1, voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen cat. 1,2,3. pictogram GHS04 voor gassen: samengeperst gas, vloeibaar gemaakt gas, sterk gekoeld vloeibaar gas en opgelost gas. pictogram GHS05 voor corrosieve stoffen die metalen aantasten, en voor corrosieve stoffen die de huid ernstig kunnen aantasten cat. 1A, 1B, 1C alsmede stoffen die ernstig oogletsel kunnen veroorzaken cat Chemiekaarten 31 ste editie 2016

3 pictogram GHS06 voor acuut toxische stoffen, categorie 1,2,3. pictogram GHS07 voor acuut toxische stoffen cat. 4; voor huid- en oogirriterende stoffen cat. 2; voor luchtweg irriterende stoffen; voor huidsensibiliserende stoffen cat. 1; voor stoffen met een specifiek doelorgaantoxiciteit cat. 3; en voor stoffen met een narcotische werking. pictogram GHS08 voor kankerverwekkende stoffen cat. 1A, 1B, 2; voor mutagene stoffen cat. 1A, 1B, 2: voor voortplantingstoxische stoffen cat. 1A,1B, 2; voor stoffen die een specifiek doelorgaan kunnen aantasten (na éénmalige of herhaalde blootstelling) cat. 1, 2; en voor stoffen waarbij verslikkingsgevaar (aspiratie) kan optreden cat. 1. pictogram GHS09 voor stoffen die acuut gevaarlijk zijn voor het aquatische milieu cat. 1, alsmede die welke chronische gevaarlijk zijn cat. 1, 2. ii) een signaalwoord Er is keuze uit 2 signaalwoorden: gevaar voor de ernstigere gevaarscategorieën, en waarschuwing ter aanduiding van de minder ernstige gevaarscategorieen. iii) de gevarenaanduidigen, of H-zinnen Ook de CLP-verordening kent eigen gevarenzinnen, de H-zinnen (H staat voor Hazard). Deze zijn een variant op de R-zinnen van richtlijn 67/548. De zin wordt aangeduid met de letter H gevolgd door een driecijferig getal. De H2xx-zinnen hebben betrekking op de materiële gevaren (bijvoorbeeld ontplofbaarheid, ontvlambaarheid, zelfontledende stoffen, peroxiden). In totaal zijn er nu 31 van deze zinnen. Daarnaast zijn er 29 zinnen uit de H3xx-serie die onder meer betrekking hebben op gezondheidsgevaren zoals toxiciteit, aspiratiegevaar, sensibilisatie, corrosiviteit/irritatie en carcinogeniteit. Vervolgens zijn er 5 zinnen uit de H4xx-serie die de gevaren voor het aquatische milieu verwoorden. Daarnaast zijn er in de CLP nog 24 aanvullende gevarenaanduidingen voor materiële en gezondheidsgevaren welke aan de CLP-verordening zijn toegevoegd, en dus enkel binnen de EU-landen kunnen voorkomen maar géén mondiale GHS-toepassing kennen. Ter onderscheiding van bovengenoemde H-zinnen worden deze niet als H-zinnen, maar als EUH-zinnen afgekort. Een volledige opsomming van alle bestaande H- en EUH-zinnen die op de chemiekaart kunnen voorkomen, staat op pagina afgebeeld. Afgezien van deze extra gevarenaanduidingen, zijn er voor enkele bijzondere groepen stoffen/mengsels (cyanoacrylaten, epoxiden, loodhoudende verbindingen, actief chloor bevattende producten) enige speciale zinnen toegevoegd. iv) voorzorgsmaatregelen, of P-zinnen De CLP-verordening kent meerdere voorzorgsmaatregelen of P-zinnen (P staat voor Precautionary). Op de chemiekaart zijn de P-zinnen in deze editie niet opgenomen, op de cd-rom en de online worden deze wel vermeld. 3.2 Titels bij het CLP-etiket Het CLP-etiket dat op de chemiekaart wordt vermeld, geeft in de titel de herkomst van het opgenomen etiket aan. In de 31e editie is de redactie gestart met het systematisch inventariseren van de indelingen en etiketteringen door producenten en leveranciers bij de registratie van stoffen. Deze zijn te vinden in de ECHA Inventory van de CLP en in de REACH-registratiedossiers. Indien een producent of leverancier gegevens heeft waardoor de geharmoniseerde CLP Annex VI indeling en etikettering niet alle gevaren juist weergeven, dan mag hiervan worden afgeweken mits de afwijkende indeling zwaarder is dan of aanvullend op de officiële indeling. Chemiekaarten 31 ste editie

4 De volgende titels komen in deze editie voor: CLP-etiket (CLP Annex VI) CLP-etiket (REACH Registratie & CLP Annex VI) LP-etiket (REACH Registratie) CLP-etiket (VIB-leverancier) geen informatie voorhanden Het geharmoniseerde etiket zoals dat in Tabel 3.1 van de CLP-verordening is opgenomen. Indien een producent of leverancier van mening is dat de geharmoniseerde indeling en etikettering niet alle gevaren op een juiste manier weergeeft, mag hij hiervan afwijken mits de afwijkende indeling zwaarder is dan de officiële indeling. Wanneer een stof niet in Annex VI is opgenomen kan etikettering toch verplicht zijn omdat een of meer eigenschappen voldoen aan de gevaarscriteria van de CLP-richtlijn. De leverancier dient in dat geval het product in te delen en van een gevaarsetiket te voorzien. Deze zin wordt opgenomen wanneer geen EU-etiket bekend is of wanneer sprake is van handelsproducten waarbij de samenstelling kan variëren. Op het bij stoffen verplicht te leveren veiligheidsinformatieblad (VIB) wordt de etikettering aangegeven. Vraag de leverancier naar het VIB! Deze zin wordt gebruikt wanneer van een stof geen (leveranciers)informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld omdat sprake is van een emissie tijdens een productieproces. Voorbeelden zijn de etiketteringen op de kaarten van Lasrook en Dieselmotorenemissie. 3.3 Indeling en etikettering voor transport (ADR) Invulling van het ADR-etiket kan op twee manieren op de kaart voorkomen: Transportindeling (ADR) bij stoffen met een officiële indeling en Transportindeling (ADR) volgens leverancier. UN-nummer UN VRIJ n.o.s. n.e.g. UN-nummer register GEVI De chemiekaart vermeldt, indien bekend, het stofidentieke vervoersnummer, dat wil zeggen een nummer dat alleen aan deze verbinding (of groep van verbindingen) is toegekend en zoals die in Nederland geldt. Voor het indelen in groepsnummers en n.e.g. (n.o.s.) nummers ligt de verantwoordelijkheid bij de leverancier en transporteur. Daar waar geen stofidentiek vervoersnummer is gevonden, heeft de redactie gekozen voor een leveranciersindeling. Dit is op de kaart als volgt aangegeven: Transportindeling (ADR) volgens leverancier. Bron: Sdu Uitgevers Den Haag. Wordt vermeld wanneer volgens de leverancier of vervoerder het product niet onder de transportregelgeving valt. Afkorting van not otherwise specified. Wordt toegekend aan UN-nummers die betrekking hebben op stoffen waaraan geen specifiek stofidentificatienummer is toegekend. Een UNnos nummer geeft op zich geen aanwijzingen over de identiteit van het bijbehorende product, maar wel over de acute gevaarseigenschappen ervan. Afkorting van niet elders genoemd ; de Nederlandse vertaling van n.o.s. Achterin het boek is een UN-nummer register opgenomen waarin alle transportgegevens staan vermeld die op een chemiekaart zijn opgenomen. Het GEVI-nummer (gevaarsidentificatienummer; ook bekend als Kemler-getal) is een code die bij het vervoer van gevaarlijke stoffen moet worden gebruikt, samen met het stofidentificatienummer of Verenigde Naties (UN) nummer van de stof (het rechthoekige oranje bord op o.a. tankauto s; het Kemlergetal staat boven het UN-nummer). De betekenis van de cijfers in het GEVInummer is als volgt: eerste cijfer (direct gevaar): 2 = gas 3 = brandbare vloeistof 4 = brandbare vaste stof 24 Chemiekaarten 31 ste editie 2016

5 5 = oxiderend werkende stof of organische peroxide 6 = giftige stof 7 = radioactieve stof 8 = bijtende stof 9 = diverse gevaarlijke stoffen (o.a. asbest, lithiumbatterijen) tweede en derde cijfer (bijkomend gevaar): 0 = geen betekenis 1 = gevaar voor explosie 2 = gevaar voor vrijkomend gas 3 = gevaar voor ontbranding 5 = gevaar voor oxiderende werking 6 = gevaar voor vergiftiging 8 = gevaar voor corrosie 9 = gevaar voor hevige reactie door polymerisatie of ontleding Een X voor het GEVI-nummer wil zeggen: contact stof met water vermijden. Wanneer twee opeenvolgende cijfers hetzelfde zijn duidt dat op versterking van het gevaar. Enkele voorbeelden: 22 = gekoeld gas 33 = zeer brandbare vloeistof (vlampunt beneden 23 C) 66 = zeer giftige stof 266 = zeer giftig gas 88 = sterk bijtende stof In bepaalde gevallen kan voor Europees transport aan een stof wel een GEVInummer zijn toegekend, zonder dat door de Verenigde Naties een UN-nummer is toegekend. ADR klassen Emergency Response Intervention Card, (ERIC) NFPA-code De GEVI-nummers hangen samen met de classificatie van gevaarlijke stoffen bij transport conform de Europese overeenkomst ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route). Het ADR kent dertien klassen van gevaarlijke stoffen. In de onderstaande tabel zijn deze ADR klassen omschreven: 1. ontplofbare stoffen en voorwerpen 2. gassen 3. brandbare vloeistoffen 4.1 brandbare vaste stoffen, zelfontledende vaste stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand 4.2 voor zelfontbranding vatbare stoffen 4.3 stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen 5.1 oxiderende stoffen 5.2 organische peroxiden 6.1 giftige stoffen 6.2 infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen) 7. radioactieve stoffen 8. bijtende stoffen 9. diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen Een in de Nederlandse taal uitgebrachte informatiekaart die bedoeld is voor professionele hulpverleners (m.n. de brandweer). De kaarten zijn opgesteld voor specifieke groepen stoffen, en tonen de karakteristieke eigenschappen ervan (zoals vlampunt en mengbaarheid met water). De chemiekaart vermeldt het van toepassing zijnde nummer van de ERIC. Een code waarin de National Fire Protection Association (USA) aangeeft: F H R H: relatieve risico voor de gezondheid F: brandgevaar R: instabiliteit Blanco of OXY of W: eventuele specifieke gevaren (symbool) Voor elk van de eerste drie genoemde aspecten wordt een met het gevaar oplopend cijfer van 0 t/m 4 opgegeven. De betekenis van de cijfers is als volgt: Chemiekaarten 31 ste editie

6 H-vak F-vak R-vak Blanco vak W Blootstelling gedurende een korte tijd aan deze stoffen kan de dood ten gevolge hebben of een blijvend zwaar letsel, zelfs indien er onmiddellijk medische hulp gegeven is. Blootstelling gedurende een korte tijd aan deze stoffen kan ernstig (voorbijgaand of blijvend) letsel veroorzaken, zelfs indien er onmiddellijk medische hulp gegeven is. Langdurige, herhaalde blootstelling aan deze stoffen kan de getroffene tijdelijk uitschakelen of mogelijk blijvend letsel veroorzaken, tenzij onmiddellijk medische hulp wordt gegeven. Blootstelling aan deze stoffen veroorzaakt irritatie maar slechts zeer licht blijvend letsel, zelfs indien er geen medische hulp wordt gegeven. Stoffen die bij brand niet meer hinder veroorzaken dan gewone brandbare stoffen. Stoffen die snel of totaal verdampen bij kamertemperatuur en atmosferische druk; of stoffen die zich in de lucht snel verspreiden en heel gemakkelijk vlam vatten. Vloeistoffen en vaste stoffen die onder vrijwel alle omstandigheden aan de (buiten)lucht kunnen worden ontstoken. Stoffen die wat verwarmd moeten worden of aan relatief hoge (buiten)lucht temperaturen moeten worden blootgesteld voordat zij kunnen worden ontstoken. Stoffen die moeten worden verhit, voordat ontsteking kan plaats hebben. Onbrandbare stoffen. Stoffen die vanzelf kunnen detoneren of explosief kunnen ontleden of reageren bij normale temperatuur en druk. Stoffen die pas kunnen detoneren of explosief ontleden indien een sterke ontstekingsbron aanwezig is, of indien deze stoffen onder afsluiting worden verhit. Ook stoffen die explosief met water reageren behoren tot deze categorie. Stoffen die instabiel zijn en gemakkelijk een heftige chemische reactie ondergaan, maar niet detoneren. Ook stoffen die heftig met water reageren of er potentieel explosieve mengsels mee vormen behoren tot deze categorie. Stoffen die in normale omstandigheden stabiel zijn, maar onstabiel kunnen worden bij verhoogde temperaturen en drukken. Ook stoffen die onder warmte-ontwikkeling met water reageren behoren tot deze categorie. Stabiele stoffen die, zelfs in een brand, niet met water kunnen reageren. Dit symbool moet in samenhang met de reactiviteitscijfers (geel) gelezen worden: R=3 Naast de onder 3 genoemde gevaren, kan deze stof ook explosief met water reageren; beveiliging tegen explosie is noodzakelijk wanneer er met waterhoudende (blus)stoffen wordt gewerkt. R=2 Naast de onder 2 genoemde gevaren kunnen deze stoffen heftig met water reageren of er potentieel explosieve verbindingen mee vormen. R=1 Naast de onder 1 genoemde gevaren kunnen deze stoffen fel maar niet heftig reageren met water. W wordt niet in samenhang met R=4 of R=0 gebruikt. OXY Soms worden in dit vakje de letters OXY vermeld; hiermee wordt aangegeven dat de stof een sterk oxidatiemiddel is. Bron: Standard System for the Identification of the Fire Hazards of Materials NFPA, de meest recente uitgave. N.B.: NFPA heeft soms risico s anders ingeschat dan de Europese instanties, resp. de samenstellers van dit boek. Bovendien worden bij het inschatten van de gezondheidsrisico s soms ook de ontledingsproducten t.g.v. brand betrokken. 26 Chemiekaarten 31 ste editie 2016

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008.

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008. Het Rebo GHS handboek Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008 EU-GHS/CLP in het kort Het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties (VN-GHS) is in 2002 door

Nadere informatie

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen Materiële gevaren Klasse 2.1 Ontplofbare stoffen, instabiele ontplofbare stoffen H200 Instabiele ontplofbare stof. Subklasse 1.1 H201 Ontplofbare stof; gevaar voor

Nadere informatie

Betekenis H-zinnen. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

Betekenis H-zinnen. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Betekenis H-zinnen Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren 00 Ontplofbare stoffen, instabiel Instabiele ontplofbare stof H0 Ontplofbare stoffen, subklasse. H0 Ontplofbare stoffen, subklasse. H03 Ontplofbare

Nadere informatie

Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens de CLP-verordening Versie 21/04/2015

Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens de CLP-verordening Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens

Nadere informatie

Identificatie gevaarlijke stoffen

Identificatie gevaarlijke stoffen Identificatie gevaarlijke stoffen 2 Gas 3 Brandbare vloeistof 4 Brandbare vaste stof 5 Oxiderende werkende stof of Organische peroxide 6 Giftige stof 7 Radioactieve stof 8 Bijtende stof 9 Diverse gevaarlijke

Nadere informatie

Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier

Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier Philippe Vigneron Studiedienst Algemene Centrale Inleiding Chemische producten zijn alomtegenwoordig en we komen er allemaal mee in

Nadere informatie

Toepassing CLP-GHS in het onderwijs. Programma

Toepassing CLP-GHS in het onderwijs. Programma Toepassing in het onderwijs Welzijnsdag voor het onderwijs 12 november 2012 Programma CLP (wettelijke achtergrond en toepassing) Databank gevaarlijke stoffen Voorstelling Pauze Databank gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

De nieuwe etikettering CLP

De nieuwe etikettering CLP De nieuwe etikettering CLP PREBES Open forum 11 dec 2009 Christel Swinnen Preventieadviseur Arbeidshygiëne Ford Genk GHS - CLP GHS: Globally Harmonized System wereldwijd systeem voor indeling en etikettering

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 16 december 2008 (OR. en) 2007/0121 (COD) LEX 958 PE-CO S 3671/08 ADD 6 REV 2 COMPET 306 E V 538 CHIMIE 49 MI 293 E T 213 CODEC 1079 VERORDE I

Nadere informatie

De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO

De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO Steven Van de Broeck svb@essenscia.be De nieuwe SEVESO III-richtlijn 25/09/2012 Voka Inhoud Inleiding CLP-gevarenklassen in relatie

Nadere informatie

EU-GHS Verordening in vogelvlucht

EU-GHS Verordening in vogelvlucht EU-GHS Verordening in vogelvlucht Kennisdag EU-GHS voor MKB Annet Sluer EU-GHS Helpdesk 6 december 2012 Inhoud EU-GHS en VN-GHS Verplichtingen Wat moet u doen? Relatie met REACH Inventaris van indeling

Nadere informatie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

Bijlage 27 Gevaarlijk stoffen

Bijlage 27 Gevaarlijk stoffen 1/20 In deze bijlage worden de volgende onderwerpen m.b.t. gevaarlijke stoffen behandeld: sectie omschrijving 1 voorbeeld van een Veiligheidsinformatieblad(VIB) 2 Gevarenklassen van gevaarlijke stoffen volgens

Nadere informatie

20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1

20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1 20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1 RECTIFICATIES Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering

Nadere informatie

Vanaf december 2008 is de EU-GHS verordening in werking getreden.

Vanaf december 2008 is de EU-GHS verordening in werking getreden. 1. Gevaarsymbolen Vanaf december 008 is de EU-GHS verordening in werking getreden. GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) is een wereldwijd uniform systeem voor de

Nadere informatie

CLP-gevarenklassen in relatie met SEVESO

CLP-gevarenklassen in relatie met SEVESO CLP-gevarenklassen in relatie met 1 CLP-gevarenklassen : fysische gevaren Gevarenklassen Ontplofbare stoffen Categorieën instabiele explosieven cat.1.1 Ontvlambare gassen Cat. 1 Cat. 2 Ontvlambare aerosolen

Nadere informatie

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu GHS-CLP Veiligheid & Milieu GHS-CLP Beste klant, Würth levert ruim 1.000 chemieproducten in een grote variëteit en vindt het daarom belangrijk om u te informeren over veranderende wetgeving omtrent deze

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Industriële gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2 Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Code Van toepassing op H00 Ontplofbare stoffen, instabiel H01 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H0 Ontplofbare stoffen, subklasse 1. H03 Ontplofbare stoffen,

Nadere informatie

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CLP-GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals P I C T O G R A M M E N GHS01 GHS02 Instabiele ontplofbare stoffen Ontplofbaar - subklasse 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Zelfontledende

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D033652/02 - BIJLAGE.

Hierbij gaat voor de delegaties document D033652/02 - BIJLAGE. Raad van de Europese Unie Brussel, 14 juli 2014 (OR. en) 11888/14 ADD 1 ENV 672 ENT 161 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 11 juli 2014 aan: Betreft: de Europese Commissie het secretariaat-generaal van

Nadere informatie

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen)

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241 Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Producenten van voorwerpen Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften

Nadere informatie

Zo werkt het EU-GHS - etiketteringssysteem. : deze geven duidelijk aan dat er bepaalde gevaren aan de verwerking van het product zijn verbonden.

Zo werkt het EU-GHS - etiketteringssysteem. : deze geven duidelijk aan dat er bepaalde gevaren aan de verwerking van het product zijn verbonden. Etikettering A1 Binnen de EU zijn voorschriften van kracht voor het etiketteren van gevaarlijke stoffen. Ook de Nederlandse verfindustrie is hieraan gebonden. De wijze waarop deze informatie gegeven dient

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

Transport gevaarlijke stoffen

Transport gevaarlijke stoffen min. 30 cm Identificatienummer gevaar Identificatienummer stof 40 cm Afmeting mag ongeveer 10% afwijken Herkenningsbord Blanco Lijst van stoffen en identificatienummers Betekenis van gevaarsidentificatienummers

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux CLP verordening 1272/2008: de gevolgen Andy D hollander Local Product Expert Benelux Chemische stoffen wereldwijd: huidige situatie Chemische stoffen wereldwijd: Ideale situatie GHS - CLP GHS UN Verenigde

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING

LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN Gevarenaanduidingen voor materiële

Nadere informatie

Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten

Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe EU-GHS/CLP (Globally Harmonized System / Classification, Labelling

Nadere informatie

> < Gevaarlijke stoffen. Wat zijn gevaarlijke stoffen?

> < Gevaarlijke stoffen. Wat zijn gevaarlijke stoffen? Wat zijn gevaarlijke stoffen? Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu. De wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) verdeelt de gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de indeling gebruiken

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor fabrikanten U moet alle stoffen die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van EU-GHS. Stoffen die niet in de handel verkrijgbaar zijn

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) (1) Bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG bevat een lijst van gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen.

(Voor de EER relevante tekst) (1) Bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG bevat een lijst van gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen. 19.12.2014 NL L 365/89 VERORDENING (EU) Nr. 1357/2014 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014 ter vervanging van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen

Nadere informatie

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren.

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren. Overzicht H-zinnen (Hazard) H-zin Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren. H200 Instabiele ontplofbare stof. H201 Ontplofbare stof: gevaar voor massa-explosie. H202 Ontplofbare stof, ernstig gevaar

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe

Nadere informatie

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen.

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST Gevaarlijke stoffen - etikettering De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. Op 31 december 2008 is de Verordening

Nadere informatie

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst 31.1.2014 A7-0319/ 001-019 AMENDEMENTEN 001-019 ingediend door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Verslag Sari Essayah Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels A7-0319/2013

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de

Nadere informatie

Symbool (exploderende bom): zwart; achtergrond: oranje; cijfer 1 in de benedenhoek

Symbool (exploderende bom): zwart; achtergrond: oranje; cijfer 1 in de benedenhoek GEVAAR VAN KLASSE 1 Ontplofbare stoffen of voorwerpen Symbool (exploderende bom): zwart; achtergrond: oranje; cijfer 1 in (Nr. 1) Subklassen 1.1, 1.2 en 1.3 ( Nr. 1.4) Subklasse 1.4 Achtergrond: oranje;

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING 4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING Tijdens de scheikundelessen zullen jullie zelf vaak met stoffen werken die gevaarlijk kunnen zijn. Om goed en veilig met deze stoffen (chemicaliën) om

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

Impact CLP op SEVESO en VLAREM

Impact CLP op SEVESO en VLAREM Steven Van de Broeck svb@essenscia.be VLARIP2 slotevent 24/01/2013 Ter Elst Edegem Inhoud Impact CLP op SEVESO Impact CLP op VLAREM I + II Conclusies 2 CLP? Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification,

Nadere informatie

Gevarenaanduidingen (H)

Gevarenaanduidingen (H) Gevarenaanduidingen (H) H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H240 H241 H242 H250 H251 H252 Instabiele ontplofbare stof. Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie. Ontplofbare

Nadere informatie

Indelen en kenmerken van stoffen en. mengsels in CLP (EU-GHS) mengsels; CLP. Inleiding. Wat betekent dit voor mij? De Veranderingen.

Indelen en kenmerken van stoffen en. mengsels in CLP (EU-GHS) mengsels; CLP. Inleiding. Wat betekent dit voor mij? De Veranderingen. 28 januari 2010 Dr. Hans Razenberg Indelen en kenmerken van stoffen en mengsels in CLP (EU-GHS) Indelen en kenmerken van stoffen en mengsels; CLP Inleiding De Veranderingen Indelen mengsels Wat betekent

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Giftig Een stof is giftig als deze

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Van toepassing op H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen,

Nadere informatie

GHS. Globally Harmonized System. of classification and labeling of chemicals

GHS. Globally Harmonized System. of classification and labeling of chemicals GHS Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals Inhoud 3 Van UN-GHS naar EU-GHS 4 Overzicht GHS-symbolen 5 Het toepassingsgebied 6 De CLP-verordening 7 De GHS en de Nederlandse

Nadere informatie

31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141

31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141 31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141 BIJLAGE II SPECIALE VOORSCHRIFTEN VOOR DE ETIKETTERING EN VERPAKKING VAN BEPAALDE STOFFEN EN MENGSELS De bijlage bestaat uit vijf delen. deel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN - WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN

VEILIGHEIDSPLAN - WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN Introductie VEILIGHEIDSPLAN - WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN Het werken met gevaarlijke stoffen, gezien de grote verscheidenheid aan chemische- en minerale stoffen, waarvan de eigenschappen, de behandeling,

Nadere informatie

Van indeling naar etiket. Mengseldag. 10 april 2015. Workshop Etiketteren

Van indeling naar etiket. Mengseldag. 10 april 2015. Workshop Etiketteren Mengseldag Workshop Etiketteren RWS Leefomgeving CLP Helpdesk Mohamed El-Allouchi Van indeling naar etiket Presentatie 1. Voorschriften 2. Samenstellen van het etiket 3. Uitzonderingen 4. Verpakkingseisen

Nadere informatie

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, mengsels en/of stoffen in voorwerpen Voorwoord Er zijn nieuwe regels voor chemische

Nadere informatie

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS EU-GHS Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS Programma Workshop EU-GHS/CLP EU-GHS in een vogelvlucht Wetgeving Relatie met andere EU-wetgeving EU-GHS in de praktijk

Nadere informatie

Algemene informatie over CLP

Algemene informatie over CLP Algemene informatie over CLP Webinar voor hoofdregistranten 9 april 2010 Gabriele Schöning Unit indeling Europees Agentschap voor chemische stoffen Structuur EU-wetgeving chemische stoffen en GHS of: waarom

Nadere informatie

Omgaan met gevaarlijke stoffen

Omgaan met gevaarlijke stoffen Omgaan met gevaarlijke stoffen Middelen die bij de professionele schoonmaak gebruikt worden Gevaarlijke stof Een gevaarlijke stof is een goed dat bij een kleine blootstelling al leidt tot een gevolg zoals

Nadere informatie

VLAREM-trein 2013 een toelichting

VLAREM-trein 2013 een toelichting VLAREM-trein 2013 een toelichting 18/05/2015 Gert Boschmans Business Manager Erkend Milieudeskundige gert.boschmans@be.bureauveritas.com INHOUD Inleiding: Totstandkoming Belangrijkste wijzigingen CLP en

Nadere informatie

Circulaire ETIKETTERING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Circulaire ETIKETTERING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN Etikettering van chemische producten PRINCIPE Sinds 1 juni 2015 heeft de CLP-verordening (wat staat voor Classifying, Labelling and Packaging ) officiële benaming: Verordening (EG) nr. 1272/2008 van de

Nadere informatie

Gevaar conform de klasse zonder bijkomend gevaar. Klasse 6.1. Klasse 9. Klasse 3. Klasse 8. Klasse 5.1

Gevaar conform de klasse zonder bijkomend gevaar. Klasse 6.1. Klasse 9. Klasse 3. Klasse 8. Klasse 5.1 Verkorte versie van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 15): UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 De PGS 15 geeft richtlijnen voor de

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Identificatie van gevaarlijke stoffen

Hoofdstuk 8: Identificatie van gevaarlijke stoffen Hoofdstuk 8: Identificatie van gevaarlijke stoffen Olt. Bart Noyens - Brandweer Kasterlee Provinciaal Instituut voor brandweer en ambulanciersopleiding Oostmalsesteenweg 75 2520 Ranst Vervoer over de weg

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie Bij een ongeval of een noodsituatie die tijdens het vervoer kan optreden moeten de bemanningsleden

Nadere informatie

Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen

Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen Welkom bij Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen Jaap van der Steen Bedrijfsadvies EVO Agenda Risico s Stoffen Controle lading Verzenden LQ en ADR volle dozen Verzenden LQ en ADR stuks Oververpakken

Nadere informatie

H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen

H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen Met het invoeren van het GHS vervallen de R(isk)- en S(afety)-zinnen. Daarvoor in de plaats komen de H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen. H-zinnen geven informatie

Nadere informatie

Veilig werken met chemicaliën

Veilig werken met chemicaliën Veilig werken met chemicaliën Vlaams Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid 3 e Trefdag Zwembaden Docent: David Bogaert Inhoud 1. Producten met gevaarlijke eigenschappen 2. Veranderende wetgeving

Nadere informatie

cursus meetploegen Herkennen van gevaarlijke stoffen O/Lt Koen Maes Lt Koen Vanderzwalm

cursus meetploegen Herkennen van gevaarlijke stoffen O/Lt Koen Maes Lt Koen Vanderzwalm cursus meetploegen Herkennen van gevaarlijke stoffen O/Lt Koen Maes Lt Koen Vanderzwalm Wat als dit voorvalt??? Algemene aandachtspunten bij ongevallen Bij elk ongeval met gevaarlijke stoffen: over welke

Nadere informatie

Risicoanalyse chemische agentia. Wettelijk kader

Risicoanalyse chemische agentia. Wettelijk kader Provikmo 10/10/2016 Risicoanalyse chemische agentia Wettelijk kader Prebes, 10/10/2016 Ing. Bart Muylle Zijn de risico s ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke chemische agentia op de arbeidsplaats

Nadere informatie

H-zinnen en S-zinnen. Inhoud

H-zinnen en S-zinnen. Inhoud H-zinnen en S-zinnen Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precaution) volgens de EU-GHS/CLP-verordening. Inhoud 1 Lijst van gevarenaanduidingen

Nadere informatie

Nieuwe gevarenindeling van Adhesive Technologies. Implementatie van de CLP in de EU

Nieuwe gevarenindeling van Adhesive Technologies. Implementatie van de CLP in de EU Nieuwe gevarenindeling van Adhesive Technologies Implementatie van de CLP in de EU EU CLP-verordening voor indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labeling and Packaging) van chemische producten

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 01/04/2014 Datum herziening: 20/04/2015 Vervangt: 01/04/2014 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

GHS. Globally Harmonized System. of classification and labeling of chemicals

GHS. Globally Harmonized System. of classification and labeling of chemicals GHS Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals UN-GHS In het door de Verenigde Naties ontwikkelde Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals zijn

Nadere informatie

CLP op de werkvloer. Prebes West-Vlaanderen 21/05/2012 CLP en integratie van veiligheid in een kwaliteitsysteem

CLP op de werkvloer. Prebes West-Vlaanderen 21/05/2012 CLP en integratie van veiligheid in een kwaliteitsysteem . Prebes West-Vlaanderen 21/05/2012 CLP en integratie van veiligheid in een kwaliteitsysteem Ir Tine Cattoor Adviseur Productbeleid VLARIP projectleider 1 Waarover gaat het vandaag?! 2 Kennismaking en

Nadere informatie

Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels

Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Dit is een geheugensteun voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren. In deze brochure staan onderwerpen die belangrijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken OPMERKING. Voor de kenmerking en etikettering van containers, MEGC s, tankcontainers en mobiele tanks van een vervoer dat deel uitmaakt van een

Nadere informatie

REACh-GHS/CLP in de praktijk

REACh-GHS/CLP in de praktijk REACh-GHS/CLP in de praktijk Sharon Sriram 8 december 2015 www.kluthe.nl 1 REACh EU wetgeving Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen R=Registration E=Evaluation Registratie van geproduceerde

Nadere informatie

Fiche 6 (Observatie): Transport van gevaarlijke producten en signalisatie

Fiche 6 (Observatie): Transport van gevaarlijke producten en signalisatie Fiche 6 (Observatie): Transport van gevaarlijke producten en signalisatie Inleiding Volgens het soort transport is de internationale reglementering die van kracht is, verschillend : Transport langs de

Nadere informatie

Gevaarlijke producten

Gevaarlijke producten Welkom Gevaarlijke producten Basisvorming preventie & bescherming Gemeenschappelijke preventiedienst Lesgever: Karen Brems Wat is een gevaarlijk product? Gevaarlijke producten in scholen Blootstelling

Nadere informatie

Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen Voorbeeldstoffen uit deze klasse zijn: asbest en asbestbevattende mengsels, PCB s, lithiumbatterijen, reddingsmiddelen en verwarmde stoffen. 1.1 Transport

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken OPMERKING. Voor de kenmerking en etikettering van containers, MEGC s, tankcontainers en mobiele tanks van een vervoer dat deel uitmaakt van een

Nadere informatie

Gewasbeschermingsmiddelen: Europese wetgeving

Gewasbeschermingsmiddelen: Europese wetgeving Nieuwsbrief 61 Lente 2012 Gewasbeschermingsmiddelen: Europese wetgeving Om in de Europese Unie de handel in gewasbescher- te mingsmiddelen tussen de verschillende lidstaten vergemakkelijken en een uniforme

Nadere informatie

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Classificatie volgens CLP-GHS. Gelet op de aanvraag ingediend op 22/04/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Classificatie volgens CLP-GHS. Gelet op de aanvraag ingediend op 22/04/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 22/04/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: MERGAL V684K is toegelaten in overeenstemming

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

Chemicaliën op de werkvloer: een nieuw etiketteringssysteem

Chemicaliën op de werkvloer: een nieuw etiketteringssysteem ! Chemicaliën op de werkvloer: een nieuw etiketteringssysteem Leidraad ter ondersteuning van werkgevers en werknemers bij de overgang naar het nieuwe systeem voor indeling, etikettering en verpakking Chemicaliën

Nadere informatie

: Eurol Super Vloerabsorbent 10KG package

: Eurol Super Vloerabsorbent 10KG package Datum van uitgave: 11-6-2014 Datum herziening: 11-6-2014 Vervangt: 11-6-2014 Versie: 2.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011 Hoofdstuk 10 - Veiligheidsaanduidingen Inleiding Veiligheid op de werkplek begint vaak met te weten welke gevaren op de werkplek aanwezig zijn en waar extra op gelet moet worden. Door een duidelijke signalering

Nadere informatie

Signalisatie voor gevaarlijke stoffen

Signalisatie voor gevaarlijke stoffen Signalisatie voor gevaarlijke stoffen Zijn al uw chemicaliën gelabeld?... 242 Labelformaat en elementen van het veiligheidsinformatieblad... 243 CLP/GHS-pictogrammen en gevarenklassen... 244 Labels met

Nadere informatie

2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas.

2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. bladzijde : 1 ón 2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. Waarschuwing M«1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Handelsnaam VIB nr Registratie

Nadere informatie

Fysieke gevaren Waarschuwing Ontvlambaar. Gevaarklasse en - categorie. Oude gevaarpictogram men. Gevaaraanduiding (H-zinnen)

Fysieke gevaren Waarschuwing Ontvlambaar. Gevaarklasse en - categorie. Oude gevaarpictogram men. Gevaaraanduiding (H-zinnen) e m Pictogram gevaaraanduidin g van de CLP klasse - aanduiding Fysieke gevar Springstoff Springstof R2 Risico op explosie door schok, wrijving, brand of andere Onstabiele ontplofbare stoff Afdeling 1.1

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 16 december 2008 (OR. en) 2007/0121 (COD) LEX 958 PE-CONS 3671/08 ADD 2 REV 2 COMPET 306 ENV 538 CHIMIE 49 MI 293 ENT 213 CODEC 1079 VERORDENING

Nadere informatie

17/ / /

17/ / / Gefahrgutfahrer-Handbuch F B L Frankreich Belgien(f) Luxemburg Land Polizei Feuerwehr Rettung 17/112 101 11 18/112 100 112 15/112 100 112 Höchstgeschwindigkeiten für LKW km/h 50 50 50 80 60 75 90 90 90

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 21/04/2015

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 10/12/2011 Afdruk datum: 17/04/2012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: KAPPERSHAMPOO

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Silvo Zilverglans. Datum: BENCKISER Pag. : 1 van 5.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Silvo Zilverglans. Datum: BENCKISER Pag. : 1 van 5. RECKITT Silvo Zilverglans. Datum:31.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5. 1. Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming. Productnaam: Silvo Zilverglans. Toepassing: Reinigings- en glansmiddel

Nadere informatie

Groep: Naam: Klas: WAARSCHUWING GEVAAR

Groep: Naam: Klas: WAARSCHUWING GEVAAR HOOFDSTUK 5. BIJZONDERE GEVAREN. 5.1 EXTRA VEILIGHEIDSINFORMATIE OVER CHEMICALIëN. In hoofdstuk 4 heb je geleerd dat potjes en flessen met chemicaliën voorzien moeten worden van waarschuwingspictogrammen.

Nadere informatie

Ethanol? Welke wettelijke verplichtingen zijn van toepassing?

Ethanol? Welke wettelijke verplichtingen zijn van toepassing? l Eth l Eth l Eth l Eth l Eth l Eth l Eth l Eth Ethanol? Welke wettelijke verplichtingen zijn van toepassing? Ethanol welke wettelijke verplichtingen zijn van toepassing? Voor het werken met chemische

Nadere informatie

Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen,

Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, Toelatingsnummer 11323 N Tanalith E 3500 11323 N Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, overwegende, in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/8/EG, tot wijziging van bijlage

Nadere informatie

Reach en GHS. 11 februari 2010 / Utrecht

Reach en GHS. 11 februari 2010 / Utrecht Reach en GHS 11 februari 2010 / Utrecht Supertanker REACH Little dingy GHS Voor diegene die met GHS moet werken wordt de dingy steeds groter. Inhoud 1. Reach 2. Korte terugblik 3. Eerste registratie 4.

Nadere informatie

RISICOZINNEN (R-ZINNEN)

RISICOZINNEN (R-ZINNEN) RISICOZINNEN (R-ZINNEN) R-code R-zin 1 In droge toestand ontplofbaar. 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie