GHS. Globally Harmonized System. of classification and labeling of chemicals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GHS. Globally Harmonized System. of classification and labeling of chemicals"

Transcriptie

1 GHS Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals

2 Inhoud 3 Van UN-GHS naar EU-GHS 4 Overzicht GHS-symbolen 5 Het toepassingsgebied 6 De CLP-verordening 7 De GHS en de Nederlandse vergunningverlening 8 De verschillen met de WMS 9 De GHS symbolen versus de WMS symbolen 10 De GHS in relatie tot de transportwetgeving De GHS symbolen versus de ADR symbolen De H-zinnen (gevaarsaanduidingen) De EUH-zinnen (aanvullende gevaarsaanduidingen) De P-zinnen (voorzorgsmaatregelen) 29 Triple-P en verantwoord ondernemen 30 Overzicht ADR-symbolen 31 Algemene gegevens DENIOS groep De vaktechnische informatie in deze brochure is naar eer en geweten samengesteld. Deze brochure heeft een informatief karakter, met als doel het verschaffen van inzicht. Formeel verwijzen wij echter naar de betreffende Wet- en Regelgeving. 2

3 UN-GHS In het door de Verenigde Naties ontwikkelde Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals zijn de criteria bepaald voor het indelen van de gevaarseigenschappen van stoffen en mengsels. Het GHS heeft als doel te komen tot één wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de gevaarsindeling van stoffen. Op basis van de gevaarsindeling van een stof volgt de etikettering die verplicht is voor levering en gebruik. Een etiket kan één of meer verplichte gevarenpictogrammen, gevaarsaanduidingen en aanbevolen voorzorgsmaatregelen bevatten. EU-GHS Om het systeem in Europa in te voeren, heeft de Europese Commissie een EU-verordening opgesteld (EU- GHS). Deze verordening die sinds 20 januari 2009 geldt, vervangt op termijn de Stoffenrichtlijn (EEG/67/548) en de Preparatenrichtlijn (1999/45/EG), de oude regelgeving voor de indeling en etikettering van stoffen en mengsels. Niet alle verplichtingen gelden vanaf januari Omdat indeling van mengsels afhangt van de indeling van stoffen, mogen de criteria van EU-GHS/CLP eerst op stoffen worden toegepast en pas daarna op mengsels. Vanaf 1 december 2010 is het verplicht stoffen volgens het oude en het nieuwe systeem te classificeren. Voor mengsels loopt de overgangsperiode tot 1 juni Op deze manier valt de inwerkingtreding van de nieuwe indelingscriteria voor chemische stoffen samen met de eerste registratiedeadline in REACH voor geleidelijk geïntegreerde stoffen. 3

4 GHS01 Explosief GHS02 Ontvlambaar GHS03 Oxiderend GHS04 Gasflessen (houders onder druk) GHS05 Corrosief GHS06 Giftig GHS07 Irriterend, sensibiliserend schadelijk GHS08 Lange termijn gezondheidsgevaarlijk GHS09 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu 4

5 Toepassingsgebied EU-GHS is binnen de Europese Economische Gemeenschap van toepassing op de levering en het gebruik van chemische stoffen, mengsels en bepaalde specifieke voorwerpen. De verordening bevat verplichtingen voor bedrijven die stoffen en mengsels in de handel brengen (leveranciers). Sommige chemische stoffen, mengsels en situaties zijn uitgezonderd van de bepalingen omdat daar specifieke wetgeving voor is. In artikel 1 staat voor welke stoffen, mengsels en situaties de verordening niet van toepassing is. De verordening geldt voor alle stoffen en mengsels met uitzondering van: Radioactieve stoffen en mengsels Stoffen en mengsels onder douanetoezicht die geen behandeling ondergaan en niet worden verwerkt Niet-geïsoleerde tussenproducten Stoffen en mengsels voor wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke ontwikkelingen die niet in de handel worden gebracht Afvalstoffen Het vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht, over zee, over de weg, per spoor of over de binnenwateren. Deze uitzondering geldt niet als de vervoerswetgeving van toepassing is (artikel 33 2) De verordening geldt ook niet voor de volgende chemische stoffen of mengsels in afgewerkte vorm die bestemd zijn voor de eindgebruiker: Geneesmiddelen Diergeneesmiddelen Cosmetische producten Medische hulpmiddelen Levensmiddelen of diervoeders bij gebruik als: levensmiddelenadditieven in waren als aroma in levensmiddelen als toevoegingsmiddel voor diervoeding in diervoeding 5

6 CLP-verordening De CLP-verordening waarborgt dat werknemers en consumenten in de Europese Unie duidelijk worden geïnformeerd over de gevaren van chemische stoffen in de Europese Unie door middel van de indeling en etikettering van chemische stoffen. Voordat chemische stoffen op de markt worden gebracht, moet de industrie de potentiële risico s van dergelijke stoffen en mengsels vaststellen en deze stoffen indelen in overeenstemming met de vastgestelde gevaren. De gevaarlijke chemische stoffen moeten ook worden voorzien van etiketten volgens een gestandaardiseerd systeem, zodat werknemers en consumenten op de hoogte zijn van de werking ervan voordat zij met deze stoffen omgaan. Dankzij dit proces worden de gevaren van chemische stoffen gemeld via standaardaanduidingen en -pictogrammen op etiketten en veiligheidsinformatiebladen. Wanneer bijvoorbeeld een leverancier een stof identificeert als acute toxiciteit categorie 1 (oraal), bevat de etikettering de gevarenaanduiding dodelijk bij inslikken, het woord Gevaar en een pictogram met een doodshoofd met gekruiste beenderen. CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging (indeling, etikettering en verpakking). De CLP-verordening is in januari 2009 in werking getreden; de methode voor de indeling en etikettering van chemische stoffen die met deze verordening is geïntroduceerd, is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerde systeem (GHS) van de Verenigde Naties. De verordening vervangt twee eerdere wetgevingsdocumenten, de richtlijn Gevaarlijke stoffen en de richtlijn Gevaarlijke preparaten. Er geldt een overgangstermijn tot 1 juni

7 EU-GHS en de Nederlandse vergunningverlening De verordening EU-GHS bevat regels over het indelen en etiketteren van chemische stoffen en stelt verplichtingen aan bedrijven die chemische stoffen en mengsels in de handel brengen. Omdat het om een verordening gaat, zijn de regels rechtstreeks van toepassing. Omzetten naar Nederlandse regelgeving is dus niet nodig. Vergunningverleners dienen met de onderstaande punten rekening te houden. Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS gaat over levering en gebruik (bijvoorbeeld opslag), niet over transport. EU-GHS en de transportwetgeving (o.a. het ADR) blijven naast elkaar bestaan met eigen verplichtingen. De criteria voor de indeling in gevarenklassen volgens EU-GHS verschillen van de criteria van de Stoffenrichtlijn (67/548/EEG) en de Preparatenrichtlijn (1999/45/EG). Daardoor kunnen stoffen en mengsels in een andere klasse worden ingedeeld dan u gewend was. Dit heeft invloed op opslagen en de bedrijfsvoering binnen een inrichting. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheidsignalering op de werkplek. Mogelijk zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. De wijziging van de criteria heeft ook gevolgen voor de SEVESO-richtlijn en dus ook voor voor de reikwijdte van het Besluit Risico s Zware Ongevallen 1999 (BRZO 99). De wijziging van de criteria heeft ook gevolgen voor de PGS 15, voor zover deze richtlijn verwijst naar de gevarenklassen uit de Stoffenrichtlijn. Ook inrichtingen die irriterende en/of schadelijke stoffen en mengsels in opslag hebben vallen mogelijk door wijziging in de indeling onder de PGS15. Tijdens de overgangsperiode krijgt u te maken met verschillende classificatiesystemen voor gevaarlijke stoffen en mengsels (EU-GHS, Stoffenrichtlijn, ADR). Op de verpakking van chemische stoffen en mengsels kan dus de oude of de nieuwe etikettering staan. Let wel, een dubbele etikettering (oud en nieuw naast elkaar) is niet toegestaan. 7

8 Verschillen met de WMS De EU-GHS leunt ook op de indeling van ADR maar niet volledig. De R- en S-zinnen bestaan niet meer en worden omgezet in H- (hazard) en P- (Precautionary) zinnen De aanvullingen op de H-zinnen vanuit de EU worden aangeduid als EUH-zinnen. De indeling van brandbare stoffen wordt opgerekt van 55 tot 60 graden Celsius voor de classificatie brandgevaar. De indeling van giftig op basis van de LD 50 wordt verruimd van 200 mg/ kg naar 300 mg/kg en waar voorheen twee klassen waren (T en T+) zijn er nu drie klassen. Het aantal etiketten is uitgebreid van 7 naar 9 en er is een aanvullend etiket voor gasflessen (houders onder druk) en lange termijn effecten. Het pictogram voor schadelijk en irriterend is vervangen door een nieuw pictogram bestaande uit een ruit met een uitroepteken Er is een M-factor voor de mate waarin iets milieugevaarlijk is. De grens voor de etikettering van irriterende stoffen is verlaagd van 20% naar 10%. 8

9 de GHS symbolen versus de WMS symbolen GHS01 Explosief GHS02 Ontvlambaar GHS03 Oxiderend GHS04 Nieuw: Gasflessen (houders onder druk) geen classificatie GHS05 Corrosief GHS06 Giftig GHS07 Irriterend, sensibiliserend schadelijk GHS08 Nieuw: Lange termijn gezondheidsgevaarlijk geen classificatie GHS09 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu 9

10 De EU-GHS in relatie tot de transportwetgeving Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over land, over zee, in de lucht, over het spoor en via de binnenwateren gelden verschillende internationale verdragen. Deze zijn in de Europese wetgeving verankerd (zie het kader hiernaast). In Nederland is het vervoer van gevaarlijke stoffen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) geregeld. Op basis van deze wet gelden voor het nationale vervoer de internationale regels met daarnaast enkele specifieke nationale regels, over bijvoorbeeld de routering voor het transport van de gevaarlijke stoffen. De vijfde editie van de GHS bevat een nieuwe bijlage Classification and labelling summary tables.deze bijlage kan nuttig zijn bij de vergelijking van de indeling & etikettering van levering en gebruik (CLP) versus transport (ADR). Dit geldt in het bijzonder voor de verplichtingen die voortkomen uit de CLP. U vindt deze vergelijkingstabel op pagina 9 t/m 11 Combinatieverpakking (buiten-, binnen- of tussenverpakking) Als een verpakking bestaat uit buiten-, binnen- of tussenverpakking en de buitenverpakking voldoet aan de etiketteringsvoorschriften van de vervoerswetgeving, hoeft het EU-GHS pictogram alléén op de binnen- en tussenverpakking te worden geplaatst. Het plaatsen van de EU-GHS pictogrammen op de buitenverpakking is toegestaan. Buitenverpakking Als de buitenverpakking van een pakket niet aan de etiketteringsvoorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen hoeft te voldoen, moeten zowel de buiten-, tussen- als binnenverpakking volgens EU-GHS worden geëtiketteerd. Als de binnen- of tussenverpakking goed zichtbaar zijn door de buitenverpakking, hoeft de buitenverpakking niet te worden geëtiketteerd. Enkele verpakkingen Enkele verpakkingen die voldoen aan de vervoersvoorschriften moeten worden geëtiketteerd volgens EU-GHS en volgens de vervoerswetgeving. Deze verplichting geldt niet als het gaat om etikettering van dezelfde gevaren. In dat geval kunnen de gevarenpictogrammen volgens EU-GHS worden weggelaten. 10

11 EU-GHS indeling ADR-klasse ADR Symbool GHS01 Explosief Klasse 1 ontplofbare stoffen subcategorie: 1.1 / 1.2 / 1.3 GHS01 Explosief Klasse 1 ontplofbare stoffen subcategorie: 1.4 GHS01 Explosief Klasse 1 ontplofbare stoffen subcategorie: 1.5 GHS01 Explosief Klasse 1 ontplofbare stoffen subcategorie: 1.6 GHS02 Ontvlambaar Klasse 3 brandbare vloeistoffen GHS02 Ontvlambaar Klasse 4.1 brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste gedesensibiliseerde ontplofbare stoffen 11

12 EU-GHS indeling ADR-klasse ADR Symbool GHS02 Ontvlambaar Klasse 4.2 voor zelfontbranding vatbare stoffen GHS02 Ontvlambaar Klasse 4.3 stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen GHS03 Oxiderend Klasse 5.1 oxiderende stoffen GHS03 Oxiderend Klasse 5.2 organische peroxiden GHS04 Gassen onder druk Klasse 2.1 brandbare gassen GHS04 Gassen onder druk Klasse 2.2 niet brandbare- niet giftige gassen 12

13 EU-GHS indeling ADR-klasse ADR Symbool GHS04 Gassen onder druk Klasse 2.3 giftige gassen GHS05 Corrosief Klasse 8 bijtende stoffen GHS06 Giftig Klasse 6.1 giftige stoffen GHS07 Irriterend, sensibiliserend schadelijk Geen ADR classificering GHS08 Lange termijn gezondheidsgevaarlijk Geen ADR classificering GHS09 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu De stoffen van klassen 1 t/m 9 die voldoen aan de criteria van uit de ADR m.u.v. de UN nummers 3077 of 3082, worden naast de gevaren van de klassen 1 t/m 9 tevens aangeduid als milieugevaarlijk. 13

14 Lijst van gevarenaanduidingen H-zinnen Opmerking: Het coderingssysteem is nog niet definitief vastgesteld! Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Code van toepassing op tekst H200 Ontplofbare stoffen, instabiel "Instabiele ontplofbare stof." H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 "Ontplofbare stof: gevaar voor massa-explosie." H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 "Ontplofbare stof, ernstig gevaar voor scherfwerking." H203 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.3 "Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking." H204 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.4 "Gevaar voor brand of scherfwerking." H205 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.5 "Gevaar voor massa-explosie bij brand." H220 H221 Ontvlambare gassen, gevarencategorie 1 Ontvlambare gassen, gevarencategorie 2 "Zeer licht ontvlambaar gas." "Ontvlambaar gas." H222 Aerosolen, gevarencategorie 1 "Zeer licht ontvlambare aerosol." H223 Aerosolen, gevarencategorie 2 "Ontvlambare aerosol." H224 H225 H226 H228 Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 1 Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 2 Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 3 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2 "Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp." "Licht ontvlambare vloeistof en damp." "Ontvlambare vloeistof en damp." "Ontvlambare vaste stof." H229 Aerosolen, gevarencategorieën 1,2,3 "Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting" H230 Ontvlambare gassen (waaronder chemisch instabiele gassen), gevarencategorie A "Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht" H231 Ontvlambare gassen (waaronder chemisch instabiele gassen), gevarencategorie B "Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur" 14

15 Code van toepassing op tekst H240 H241 H242 H250 H251 H252 H260 H261 H270 H271 H272 H280 H281 Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A Zelfontledende stoffen en mengsels, type B Organische peroxiden, type B Zelfontledende stoffen en mengsels, type C, D, E en F Organische peroxiden, type C, D, E en F Pyrofore vloeistoffen, gevarencategorie 1 Pyrofore vaste stoffen, gevarencategorie 1 Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, gevarencategorie 1 Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, gevarencategorie 2 Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, gevarencategorie 1 Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, gevarencategorie 2 en 3 Oxiderende gassen, gevarencategorie 1 Oxiderende vloeistoffen, gevarencategorie 1 Oxiderende vaste stoffen, gevarencategorie 1 Oxiderende vloeistoffen, gevarencategorie 2 en 3 Oxiderende vaste stoffen, gevarencategorie 2 en 3 Gassen onder druk: samengeperst gas; vloeibaar gas; opgelost gas Gassen onder druk: sterk gekoeld vloeibaar gas "Ontploffingsgevaar bij verwarming." "Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming." "Brandgevaar bij verwarming." "Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht." "Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten." "In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten." "In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden." "In contact met water komen ontvlambare gassen vrij." "Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend." "Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend." "Kan brand bevorderen; oxiderend." "Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming." "Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken." 15

16 Code van toepassing op tekst H290 Bijtend voor metalen, gevarencategorie 1 "Kan bijtend zijn voor metalen." Codes H229, H230 en H231 zijn ingevoegd door Europese Verordening 487/2013 van 8 mei

17 Gevarenaanduidingen voor gezondheidsgevaren Code van toepassing op tekst H300 H301 H302 H304 H310 H311 H312 H314 H315 H317 H318 H319 H330 Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2 Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 3 Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 4 Aspiratiegevaar, gevarencategorie 1 Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2 Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 3 Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 4 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 1A, 1B en 1C Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2A Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2 "Dodelijk bij inslikken." "Giftig bij inslikken." "Schadelijk bij inslikken." "Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt." "Dodelijk bij contact met de huid." "Giftig bij contact met de huid." "Schadelijk bij contact met de huid." "Veroorzaakt ernstige brandwonden." "Veroorzaakt huidirritatie." "Kan een allergische huidreactie veroorzaken." "Veroorzaakt ernstig oogletsel." "Veroorzaakt ernstige oogirritatie." "Dodelijk bij inademing." H331 H332 H334 Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3 Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4 Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1 "Giftig bij inademing." "Schadelijk bij inademing." "Kan bij inademing allergieof astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken." 17

18 Code van toepassing op tekst H335 H336 H340 H341 H350 H351 H360 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, irritatie van de luchtwegen Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, narcotische werking Mutageniteit in geslachtscellen, gevarencategorie 1A en 1B Mutageniteit in geslachtscellen, gevarencategorie 2 Kankerverwekkendheid, gevarencategorie 1A en 1B Kankerverwekkendheid, gevarencategorie 2 Voortplantingstoxiciteit, gevarencategorie 1A en 1B "Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken." "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken." "Kan genetische schade veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij ande - re blootstellingsroutes niet aanwezig is>." "Verdacht van het veroorzaken van genetische schade <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>." "Kan kanker veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>." "Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>." "Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>." H361 Voortplantingstoxiciteit, gevarencategorie 2 "Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>." 18

19 Code van toepassing op tekst H362 H370 H371 H372 H373 H300 + H310 H300 + H330 H310 + H330 H300 + H310 + H330 Voortplantingstoxiciteit, aanvullende categorie, effecten op en via lactatie Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 1 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 1 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2 Acute orale toxiciteit en acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2 Acute orale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2 Acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2 Acute orale toxiciteit, acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2 "Kan schadelijk zijn via de borstvoeding." "Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>." "Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>." "Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>." "Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien af doende bewezen is dat het gevaar bij ande re blootstellingsroutes niet aanwezig is>." "Dodelijk bij inslikken en bij contact met de huid" "Dodelijk bij inslikken en bij inademing" "Dodelijk bij contact met de huid en bij inademing" "Dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing" 19

20 Code van toepassing op tekst H301 + H311 H301 + H331 H311 + H331 H301 + H311 + H331 H302 + H312 H302 + H332 H312 + H332 H302 + H312 + H332 Acute orale toxiciteit en acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 3 Acute orale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3 Acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3 Acute orale toxiciteit, acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3 Acute orale toxiciteit en acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 4 Acute orale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4 Acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4 Acute orale toxiciteit, acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4 "Giftig bij inslikken en bij contact met de huid" "Giftig bij inslikken en bij inademing" "Giftig bij contact met de huid en bij inademing" "Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing" "Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid" "Schadelijk bij inslikken en bij inademing" "Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing" "Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en b j inademing" 20

21 Gevarenaanduidingen voor milieugevaren Code van toepassing op tekst H400 H410 H411 H412 H413 H420 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 4 Gevaarlijk voor de ozonlaag, gevarencategorie 1 "Zeer giftig voor in het water levende organismen." "Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen." "Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen." "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen." "Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben." "Schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu door afbraak van ozon in de bovenste lagen van de atmosfeer" 21

22 De EUH-zinnen Aanvullende gevareninformatie Materiële eigenschappen Code EUH001 EUH014 EUH018 EUH019 EUH044 tekst "In droge toestand ontplofbaar." "Reageert heftig met water." "Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen." "Kan ontplofbare peroxiden vormen." "Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand." De aanduiding EUH006, Ontplofbaar met en zonder lucht., is geschrapt door de Europese Verordening (EU) nr. 487/2013 van 8 mei 2013 Gezondheidseigenschappen Code EUH029 EUH031 EUH032 EUH066 EUH070 EUH071 tekst "Vormt giftig gas in contact met water." "Vormt giftig gas in contact met zuren." "Vormt zeer giftig gas in contact met zuren." "Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken." "Giftig bij oogcontact." "Bijtend voor de luchtwegen." Milieueigenschappen Code tekst EUH059 "Gevaarlijk voor de ozonlaag." (vervangen door H-zin H420) 22

23 Aanvullende etiketteringselementen/informatie over bepaalde stoffen of mengsels Code EUH201 EUH201A(*) EUH202 EUH203 EUH204 EUH205 EUH206 EUH207 EUH208 EUH209 EUH209A EUH210 EUH401 tekst "Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen. "Let op! Bevat lood." "Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden." "Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken." "Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken." "Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken." "Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen." "Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzigen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht." "Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken." "Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden." "Kan bij gebruik ontvlambaar worden." "Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar." "Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen." (*) alternatief voor EUH201 in bepaalde omstandigheden. 23

24 Lijst van voorzorgsmaatregelen P-zinnen Algemeen Code P101 P102 P103 tekst "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden." "Buiten het bereik van kinderen houden." "Alvorens te gebruiken, het etiket lezen." Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie Code P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 P223 P230 P231 P232 P233 P234 P235 P240 P241 P242 P243 P244 P250 P251 P260 tekst "Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen." "Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft." "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. Niet roken." "Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten." "Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren." "Vermenging met brandbare stoffen... absoluut vermijden." "Contact met de lucht vermijden." "Contact met water vermijden." "Vochtig houden met..." "Onder inert gas werken." "Tegen vocht beschermen." "In goed gesloten verpakking bewaren." "Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren." "Koel bewaren." "Opslag- en opvangreservoir aarden." "Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken." "Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken." "Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit." "Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet." "Malen/schokken/...wrijving vermijden." "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden." "Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen." 24

25 Code P261 P262 P263 P264 P270 P271 P272 P273 P280 P282 P283 P284 P231 + P232 P235 + P410 tekst "Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden." "Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden." "Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden." "Na het werken met dit product... grondig wassen." "Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product." "Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken." "Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten." "Voorkom lozing in het milieu." "Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen." "Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen." "Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen." "[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen." "Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen." "Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen." Codes P281 ( De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. ) en P285 ( Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. ) zijn geschrapt door Europese Verordening 487/2013. Voorzorgsmaatregelen in verband met reactie Code tekst P301 "NA INSLIKKEN: " P302 "BIJ CONTACT MET DE HUID: " P303 "BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): " P304 "NA INADEMING: " P305 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: " P306 "NA MORSEN OP KLEDING: " P308 "NA (mogelijke) blootstelling: " P310 "Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen." P311 "Een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen." P312 "Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen." 25

26 Code P313 P314 P315 P320 P321 P330 P331 tekst "Een arts raadplegen." "Bij onwel voelen een arts raadplegen." "Onmiddellijk een arts raadplegen." "Specifieke behandeling dringend vereist (zie... op dit etiket)." "Specifieke behandeling vereist (zie... op dit etiket)." "De mond spoelen." "GEEN braken opwekken." P332 "Bij huidirritatie: " P333 "Bij huidirritatie of uitslag: " P334 P335 P336 "In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen." "Losse deeltjes van de huid afvegen." "Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen." P337 "Bij aanhoudende oogirritatie: " P338 P340 "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen." "De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen." P342 "Bij ademhalingssymptomen: " P351 P352 P353 P360 P361 P362 P363 "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten." "Met veel water/... wassen." "Huid met water afspoelen/afdouchen." "Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken." "Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken." "Verontreinigde kleding uittrekken." "Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken." P370 "In geval van brand: " P371 "In geval van grote brand en grote hoeveelheden: " P372 P373 P374 P375 "Ontploffingsgevaar in geval van brand." "NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt." "Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen." "Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar." 26

27 Code P376 P377 P378 P380 P381 P390 P391 P301 + P310 P301 + P312 P301 + P330 + P331 P302 + P334 P302 + P352 P303 + P361 + P353 P304 + P340 P305 + P351 + P338 P306 + P360 P307 + P311 P308 + P313 P332 + P313 P333 + P313 P335 + P334 P337 + P313 P342 + P311 P361 + P364 tekst "Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden." "Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden." "Blussen met..." "Evacueren." "Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden." "Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden." "Gelekte/gemorste stof opruimen." "NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen." "NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen." "NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken." "BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen." "BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/... wassen." "BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen." "NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen." "BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen." "NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken." "NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen." "NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen." "Bij huidirritatie: een arts raadplegen." "Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen." "Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen." "Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen." "Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen." "Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken." 27

28 Code P362 + P364 P370 + P376 P370 + P378 P370 + P380 P370 + P380 + P375 P371 + P380 + P375 tekst "Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken." "In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden." "In geval van brand: blussen met..." "In geval van brand: evacueren." "In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar." "In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar." Codes P361+P364 en P362+P364 zijn ingevoegd en codes P307 ( NA blootstelling: ), P307 ( NA blootstelling of bij onwel voelen: ), P322 ( Specifieke maatregelen (zie... op dit etiket). ), P341 ( Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. ), P350 ( Voorzichtig wassen met veel water en zeep. ), P302+P350 ( BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep. ), P304+P341 ( NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. ) en P309+P311( NA blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. ) zijn geschrapt door Europese Verordening 487/

29 Triple-P People, Planet, Profit Verantwoord ondernemen Een ondernemer, en zeker een producent, draagt grote verantwoordelijkheden. Voor de medewerkers, de omgeving, het milieu, en zeker ook voor de eigen onderneming en haar aandeelhouders. DENIOS ontwikkelt, produceert en levert producten die een positieve bijdrage leveren aan het veiligheidsniveau bij het werken met gevaarlijke stoffen. Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid staan bij DENIOS centraal. Dat geldt niet alleen voor producten, diensten en service; ook de eigen organisatie staat in het teken van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Triple-P People, Planet, Profit bepaalt het handelen. De Nederlandse dochter van de DENIOS Groep is partner van MVO Nederland en voert een actief mvo-beleid. Duurzaam investeren Bij het ontwikkelen van nieuwe producten is veiligheid niet de enige prioriteit. Ook Europese standaardisatie en duurzame inzetbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten. Onze veelal internationaal opererende afnemers investeren in bedrijfsmiddelen die op Europees niveau inzetbaar zijn, zodat bij reorganisaties of andere aanpassingen in processen het bedrijfsmiddel eenvoudig en efficiënt elders in Europa kan worden ingezet. 29

30 Voorzorgsmaatregelen in verband met opslag Code P401 P402 P403 P404 P405 P406 P407 P410 P411 P412 P413 P420 P422 P402 + P404 P403 + P233 P403 + P235 P410 + P403 P410 + P412 P411 + P235 tekst "... bewaren." "Op een droge plaats bewaren." "Op een goed geventileerde plaats bewaren." "In gesloten verpakking bewaren." "Achter slot bewaren." "In corrosiebestendige/... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren." "Ruimte laten tussen stapels/pallets." "Tegen zonlicht beschermen." "Bij maximaal... C/... F bewaren." "Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C/122 F." "Bulkmateriaal, indien meer dan... kg/... lbs, bij temperaturen van maximaal... C/... F bewaren." "Gescheiden van ander materiaal bewaren." "Onder... bewaren." "Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren." "Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren." "Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren." "Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren." "Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C/122 F." "Bij maximaal... C/... F bewaren. Koel bewaren." Voorzorgsmaatregelen in verband met verwijdering Code tekst P501 "Inhoud/verpakking afvoeren naar..." 30

31 Nr. 1 (1.1, 1.2, 1.3) Ontplofbare stoffen of voorwerpen Nr. 1.4 Ontplofbare stoffen of voorwerpen Nr. 2.1 Brandbare gassen Nr. 2.2 Niet-brandbare, niet-giftige gassen Nr. 2.3 Giftige gassen Nr. 3 Brandbare vloeistoffen Nr. 4.1 Brandbare vaste stoffen Nr. 4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen Nr. 4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen Nr. 5.1 Oxiderende stoffen Nr. 5.2 Organische peroxiden Nr. 6.1 Giftige stoffen Nr. 8 Bijtende stoffen Nr. 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen 31

32 Het infoplatform m.b.t. opslag van gevaarlijke stoffen. Actuele wet- en regelgeving Praktijkgerichte informatie Het meest complete productprogramma voor het veilig werken met en het oplaan van gevaarlijke stoffen DENIOS BV in de benelux voor Nederland: Christiaan Huijgensweg AJ Alphen aan den Rijn Tel Fax Voor België: Zandstraat 48/ Zoersel Tel Fax DENIOS International: Denemarken Tel Duitsland Tel Frankrijk Tel Groot-Brittannië Tel Italië Tel Oostenrijk Tel Polen Tel Slowakije Tel Spanje Tel Tsjechië Tel Verenigde Staten Tel Zweden Tel Zwitserland Tel

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2 Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Code Van toepassing op H00 Ontplofbare stoffen, instabiel H01 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H0 Ontplofbare stoffen, subklasse 1. H03 Ontplofbare stoffen,

Nadere informatie

H-zinnen en S-zinnen. Inhoud

H-zinnen en S-zinnen. Inhoud H-zinnen en S-zinnen Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precaution) volgens de EU-GHS/CLP-verordening. Inhoud 1 Lijst van gevarenaanduidingen

Nadere informatie

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen)

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241 Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen

H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen Met het invoeren van het GHS vervallen de R(isk)- en S(afety)-zinnen. Daarvoor in de plaats komen de H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen. H-zinnen geven informatie

Nadere informatie

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CLP-GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals P I C T O G R A M M E N GHS01 GHS02 Instabiele ontplofbare stoffen Ontplofbaar - subklasse 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Zelfontledende

Nadere informatie

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen Materiële gevaren Klasse 2.1 Ontplofbare stoffen, instabiele ontplofbare stoffen H200 Instabiele ontplofbare stof. Subklasse 1.1 H201 Ontplofbare stof; gevaar voor

Nadere informatie

Zo werkt het EU-GHS - etiketteringssysteem. : deze geven duidelijk aan dat er bepaalde gevaren aan de verwerking van het product zijn verbonden.

Zo werkt het EU-GHS - etiketteringssysteem. : deze geven duidelijk aan dat er bepaalde gevaren aan de verwerking van het product zijn verbonden. Etikettering A1 Binnen de EU zijn voorschriften van kracht voor het etiketteren van gevaarlijke stoffen. Ook de Nederlandse verfindustrie is hieraan gebonden. De wijze waarop deze informatie gegeven dient

Nadere informatie

Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Van toepassing op H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen,

Nadere informatie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie Overzicht P-zinnen P-zin Algemeen P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het

Nadere informatie

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer P-Nummer P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 Omschrijving Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens

Nadere informatie

Veiligheidsaanbevelingen (P)

Veiligheidsaanbevelingen (P) Veiligheidsaanbevelingen (P) P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 P223 P230 P231 P231+P232 P232 P233 P234 P235 P235+P410 P240 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket

Nadere informatie

Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten

Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe EU-GHS/CLP (Globally Harmonized System / Classification, Labelling

Nadere informatie

Gevarenaanduidingen (H)

Gevarenaanduidingen (H) Gevarenaanduidingen (H) H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H240 H241 H242 H250 H251 H252 Instabiele ontplofbare stof. Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie. Ontplofbare

Nadere informatie

Betekenis H-zinnen. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

Betekenis H-zinnen. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Betekenis H-zinnen Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren 00 Ontplofbare stoffen, instabiel Instabiele ontplofbare stof H0 Ontplofbare stoffen, subklasse. H0 Ontplofbare stoffen, subklasse. H03 Ontplofbare

Nadere informatie

LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING

LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN Gevarenaanduidingen voor materiële

Nadere informatie

Groep: Naam: Klas: WAARSCHUWING GEVAAR

Groep: Naam: Klas: WAARSCHUWING GEVAAR HOOFDSTUK 5. BIJZONDERE GEVAREN. 5.1 EXTRA VEILIGHEIDSINFORMATIE OVER CHEMICALIëN. In hoofdstuk 4 heb je geleerd dat potjes en flessen met chemicaliën voorzien moeten worden van waarschuwingspictogrammen.

Nadere informatie

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren.

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren. Overzicht H-zinnen (Hazard) H-zin Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren. H200 Instabiele ontplofbare stof. H201 Ontplofbare stof: gevaar voor massa-explosie. H202 Ontplofbare stof, ernstig gevaar

Nadere informatie

Nieuwe CLP-classificatie

Nieuwe CLP-classificatie Nieuwe CLP-classificatie GHS01 EXPLOSIEF GHS02 ONTVLAMBAAR GHS03 BRAND BEVORDEREND (OXIDEREND) GHS04 HOUDER ONDER DRUK GHS05 CORROSIEF (BIJTEND) GHS06 ACUUT TOXISCH (GIFTIG) GHS07 SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008.

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008. Het Rebo GHS handboek Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008 EU-GHS/CLP in het kort Het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties (VN-GHS) is in 2002 door

Nadere informatie

Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens de CLP-verordening Versie 21/04/2015

Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens de CLP-verordening Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

RISICOZINNEN (R-ZINNEN)

RISICOZINNEN (R-ZINNEN) RISICOZINNEN (R-ZINNEN) R-code R-zin 1 In droge toestand ontplofbaar. 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 16 december 2008 (OR. en) 2007/0121 (COD) LEX 958 PE-CO S 3671/08 ADD 6 REV 2 COMPET 306 E V 538 CHIMIE 49 MI 293 E T 213 CODEC 1079 VERORDE I

Nadere informatie

De nieuwe etikettering CLP

De nieuwe etikettering CLP De nieuwe etikettering CLP PREBES Open forum 11 dec 2009 Christel Swinnen Preventieadviseur Arbeidshygiëne Ford Genk GHS - CLP GHS: Globally Harmonized System wereldwijd systeem voor indeling en etikettering

Nadere informatie

Chemische. producten: etiketten. Chemische. produkten: nieuwe etiketten

Chemische. producten: etiketten. Chemische. produkten: nieuwe etiketten Chemische Chemische produkten: producten: nieuwe etiketten etiketten Chemische producten: nieuwe etiketten INHOUDSTAFEL Voorwoord...7 REACH en CLP...8 OVERGANGSPERIODE VOOR DE ETIKETTEN...10 EN DE WERKNEMERS?...

Nadere informatie

Toepassing CLP-GHS in het onderwijs. Programma

Toepassing CLP-GHS in het onderwijs. Programma Toepassing in het onderwijs Welzijnsdag voor het onderwijs 12 november 2012 Programma CLP (wettelijke achtergrond en toepassing) Databank gevaarlijke stoffen Voorstelling Pauze Databank gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Risk & Safety zinnen (Risico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten)

Risk & Safety zinnen (Risico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten) en S-zinnen isk & Safety zinnen (isico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten) Voor etikettering van stoffen die op de werkplek woren gebruikt verwijst de Arbowet naar het 'Besluit verpakking en aanduiding

Nadere informatie

Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier

Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier Philippe Vigneron Studiedienst Algemene Centrale Inleiding Chemische producten zijn alomtegenwoordig en we komen er allemaal mee in

Nadere informatie

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu GHS-CLP Veiligheid & Milieu GHS-CLP Beste klant, Würth levert ruim 1.000 chemieproducten in een grote variëteit en vindt het daarom belangrijk om u te informeren over veranderende wetgeving omtrent deze

Nadere informatie

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS EU-GHS Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS Programma Workshop EU-GHS/CLP EU-GHS in een vogelvlucht Wetgeving Relatie met andere EU-wetgeving EU-GHS in de praktijk

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor fabrikanten U moet alle stoffen die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van EU-GHS. Stoffen die niet in de handel verkrijgbaar zijn

Nadere informatie

31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141

31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141 31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141 BIJLAGE II SPECIALE VOORSCHRIFTEN VOOR DE ETIKETTERING EN VERPAKKING VAN BEPAALDE STOFFEN EN MENGSELS De bijlage bestaat uit vijf delen. deel

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Correctie - Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 12/01/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Correctie - Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 12/01/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Correctie - Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 12/01/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: KENO CID 2100 15% is toegelaten in overeenstemming

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de

Nadere informatie

De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO

De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO Steven Van de Broeck svb@essenscia.be De nieuwe SEVESO III-richtlijn 25/09/2012 Voka Inhoud Inleiding CLP-gevarenklassen in relatie

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de indeling gebruiken

Nadere informatie

3.1 Indeling en etikettering volgens de CLP-verordening

3.1 Indeling en etikettering volgens de CLP-verordening 3. ETIKETTERING Algemeen Vanaf 1 juni 2015 kunnen stoffen én mengsels enkel nog worden ingedeeld en geëtiketteerd conform de CLP-criteria, de voorschriften van de REACH-regelgeving. 3.1 Indeling en etikettering

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Industriële gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Producenten van voorwerpen Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe

Nadere informatie

Bijlage 27 Gevaarlijk stoffen

Bijlage 27 Gevaarlijk stoffen 1/20 In deze bijlage worden de volgende onderwerpen m.b.t. gevaarlijke stoffen behandeld: sectie omschrijving 1 voorbeeld van een Veiligheidsinformatieblad(VIB) 2 Gevarenklassen van gevaarlijke stoffen volgens

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor. 1. BESCHRIJVING VAN PRODUKT EN FABRIKANT Handelsnaam : Polyesterplamuur / / Beschrijving fabrikant : Tel: 0321-331167 -48 Fax: 0321-331074 E-mail: info@wilsor.nl the Netherlands Intenet: www.wilsor.nl

Nadere informatie

20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1

20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1 20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1 RECTIFICATIES Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer 14429 N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 31 januari 2014 (20140178 AB) van SÜDWEST Lacke und Farben

Nadere informatie

Veiligheidsblad p. 1 / 8

Veiligheidsblad p. 1 / 8 Veiligheidsblad p. 1 / 8 SDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II 1. IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van het product: Lamscobel

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux CLP verordening 1272/2008: de gevolgen Andy D hollander Local Product Expert Benelux Chemische stoffen wereldwijd: huidige situatie Chemische stoffen wereldwijd: Ideale situatie GHS - CLP GHS UN Verenigde

Nadere informatie

Indelen en kenmerken van stoffen en. mengsels in CLP (EU-GHS) mengsels; CLP. Inleiding. Wat betekent dit voor mij? De Veranderingen.

Indelen en kenmerken van stoffen en. mengsels in CLP (EU-GHS) mengsels; CLP. Inleiding. Wat betekent dit voor mij? De Veranderingen. 28 januari 2010 Dr. Hans Razenberg Indelen en kenmerken van stoffen en mengsels in CLP (EU-GHS) Indelen en kenmerken van stoffen en mengsels; CLP Inleiding De Veranderingen Indelen mengsels Wat betekent

Nadere informatie

CLP-gevarenklassen in relatie met SEVESO

CLP-gevarenklassen in relatie met SEVESO CLP-gevarenklassen in relatie met 1 CLP-gevarenklassen : fysische gevaren Gevarenklassen Ontplofbare stoffen Categorieën instabiele explosieven cat.1.1 Ontvlambare gassen Cat. 1 Cat. 2 Ontvlambare aerosolen

Nadere informatie

Fysieke gevaren Waarschuwing Ontvlambaar. Gevaarklasse en - categorie. Oude gevaarpictogram men. Gevaaraanduiding (H-zinnen)

Fysieke gevaren Waarschuwing Ontvlambaar. Gevaarklasse en - categorie. Oude gevaarpictogram men. Gevaaraanduiding (H-zinnen) e m Pictogram gevaaraanduidin g van de CLP klasse - aanduiding Fysieke gevar Springstoff Springstof R2 Risico op explosie door schok, wrijving, brand of andere Onstabiele ontplofbare stoff Afdeling 1.1

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT AFGELEIDE TOELATING Op 7 oktober 2015 is van Blue Wonder! Holding B.V. Aerdenhoutsduinweg 1 2111 AN AERDENHOUT een aanvraag

Nadere informatie

EU-GHS Verordening in vogelvlucht

EU-GHS Verordening in vogelvlucht EU-GHS Verordening in vogelvlucht Kennisdag EU-GHS voor MKB Annet Sluer EU-GHS Helpdesk 6 december 2012 Inhoud EU-GHS en VN-GHS Verplichtingen Wat moet u doen? Relatie met REACH Inventaris van indeling

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 16 december 2008 (OR. en) 2007/0121 (COD) LEX 958 PE-CONS 3671/08 ADD 2 REV 2 COMPET 306 ENV 538 CHIMIE 49 MI 293 ENT 213 CODEC 1079 VERORDENING

Nadere informatie

GHS-CLP Harry de Maaker afdeling VGM

GHS-CLP Harry de Maaker afdeling VGM Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in het LUMC GHS-CLP Harry de Maaker afdeling VGM Inhoud presentatie Hoe gevaarlijk is Cafeïne Wat is GHS, waarom GHS Verschillen tussen GHS, CLP, stoffen/preparaten

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING 4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING Tijdens de scheikundelessen zullen jullie zelf vaak met stoffen werken die gevaarlijk kunnen zijn. Om goed en veilig met deze stoffen (chemicaliën) om

Nadere informatie

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen.

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST Gevaarlijke stoffen - etikettering De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. Op 31 december 2008 is de Verordening

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 01. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Handelsnaam (261410) Fabrikant/Leverancier Chempropack B.V. Straat/Postbus Donker Duyvisweg 45 Landcode/Postcode/Plaats 3316 BL Dordrecht

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Indeling volgens CLP-SGH Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013. Beslist de Minister van Leefmilieu:

TOELATINGSAKTE Indeling volgens CLP-SGH Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013. Beslist de Minister van Leefmilieu: TOELATINGSAKTE Indeling volgens CLP-SGH Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013 Beslist de Minister van Leefmilieu: 1.Het biocide: Kurita F-5000 is toegelaten in overeenstemming met artikel 9 van

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE CHEMISCHE STOF OF HET MENGSEL EN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE CHEMISCHE STOF OF HET MENGSEL EN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2015, Meguiar's, Inc. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het Meguiar's, Inc. product is enkel

Nadere informatie

Impact CLP op SEVESO en VLAREM

Impact CLP op SEVESO en VLAREM Steven Van de Broeck svb@essenscia.be VLARIP2 slotevent 24/01/2013 Ter Elst Edegem Inhoud Impact CLP op SEVESO Impact CLP op VLAREM I + II Conclusies 2 CLP? Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification,

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) (1) Bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG bevat een lijst van gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen.

(Voor de EER relevante tekst) (1) Bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG bevat een lijst van gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen. 19.12.2014 NL L 365/89 VERORDENING (EU) Nr. 1357/2014 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014 ter vervanging van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Format Dit Veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) 1907/2006 (REACH) Handelsnaam RPA-S Lijm Toepassing

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp Met milieuvriendelijke materialen en processen geproduceerde kettingzaagolie. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en

Nadere informatie

Algemene informatie over CLP

Algemene informatie over CLP Algemene informatie over CLP Webinar voor hoofdregistranten 9 april 2010 Gabriele Schöning Unit indeling Europees Agentschap voor chemische stoffen Structuur EU-wetgeving chemische stoffen en GHS of: waarom

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Adhesive spray Veiligheidsinformatieblad (MSDS) versie: 7 7 2009 / 37 Leverancier: Profclean Europe Duinweg 27 5482VR Schijndel telefoon: 073 5478265 fax: 073 5492305 telefoonnr noodgevallen : 073 5432720

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/6 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: HY-Bond Zinc Phosphate Cement "VLOEISTOF" 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

> < Gevaarlijke stoffen. Wat zijn gevaarlijke stoffen?

> < Gevaarlijke stoffen. Wat zijn gevaarlijke stoffen? Wat zijn gevaarlijke stoffen? Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu. De wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) verdeelt de gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Giftig Een stof is giftig als deze

Nadere informatie

GHS komt eraan! Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

GHS komt eraan! Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals Let op: GHS komt eraan! REACH is nog niet goed en wel gestart of er staat ons alwéér een grote verandering te wachten. Nieuwe wetgeving

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Productnaam: Mangaan Sulfaat Pagina 1 van 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Handelsnaam : Mangaansulfaat 31% Mn Gebruik : Industrieel. Bedrijfsnaam : Houweling

Nadere informatie

Vanaf december 2008 is de EU-GHS verordening in werking getreden.

Vanaf december 2008 is de EU-GHS verordening in werking getreden. 1. Gevaarsymbolen Vanaf december 008 is de EU-GHS verordening in werking getreden. GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) is een wereldwijd uniform systeem voor de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (112519) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

Van indeling naar etiket. Mengseldag. 10 april 2015. Workshop Etiketteren

Van indeling naar etiket. Mengseldag. 10 april 2015. Workshop Etiketteren Mengseldag Workshop Etiketteren RWS Leefomgeving CLP Helpdesk Mohamed El-Allouchi Van indeling naar etiket Presentatie 1. Voorschriften 2. Samenstellen van het etiket 3. Uitzonderingen 4. Verpakkingseisen

Nadere informatie

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Classificatie volgens CLP-GHS. Gelet op de aanvraag ingediend op 22/04/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Classificatie volgens CLP-GHS. Gelet op de aanvraag ingediend op 22/04/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 22/04/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: MERGAL V684K is toegelaten in overeenstemming

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp Met milieuvriendelijke materialen en processen geproduceerde harde vloerbedekkingen. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad patineerolie

Veiligheidsinformatieblad patineerolie 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING: 1.2 Productidentificatie PRODUCTNAAM: PATINATION OIL CLP Referentie DOCSH002 Uitgavenr. 11 Januari 2015 1.3 Details betreffende

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISAN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, mengsels en/of stoffen in voorwerpen Voorwoord Er zijn nieuwe regels voor chemische

Nadere informatie

CLP op de werkvloer. Prebes West-Vlaanderen 21/05/2012 CLP en integratie van veiligheid in een kwaliteitsysteem

CLP op de werkvloer. Prebes West-Vlaanderen 21/05/2012 CLP en integratie van veiligheid in een kwaliteitsysteem . Prebes West-Vlaanderen 21/05/2012 CLP en integratie van veiligheid in een kwaliteitsysteem Ir Tine Cattoor Adviseur Productbeleid VLARIP projectleider 1 Waarover gaat het vandaag?! 2 Kennismaking en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Format Dit Veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) 1907/2006 (REACH) Handelsnaam RPI-S Isolatieschaal

Nadere informatie