Jaargang 15, nummer 1 Januari De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A."

Transcriptie

1 Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. (FOTO: R.J. NIJDAM) HCWV DE EENDRAGT WENST U EEN GEZOND EN WINDMOLENRIJK 2004!!!

2 2 Helderse Coöperatieve windmolenvereniging De Eendragt u.a. Deze nieuwsbrief is een uitgave van HCWV de Eendragt u.a. en hoort 4 x per jaar uit te komen. Met deze nieuwsbrief wil de Eendragt u informeren over windenergie in ons werkgebied, de Noordkop van Noord Holland, globaal ten noorden van de lijn Schagen/ Medemblik (naar eigen inzicht maken wij hiervan soms een grillige lijn). Wij informeren u gaarne over waarom wij ons inzetten voor duurzaam opgewekte energie. Soms gaat dit helaas gepaard met onheilspellende berichten uit de pers. Wij willen echter niet dat u later zegt dit wisten wij niet. Naast windenergie bevelen wij u aan om zich in te zetten voor zonne-energie. Erover praten is prima, wij verwachten echter van u ook actie om daadwerkelijk gebruik te maken van duurzame energiebronnen, door deze zelf te plaatsen of door duurzaam opgewekte energie te gebruiken, zodat ook uw kinderen met trots straks deze aarde kunnen overnemen, wetend dat hun ouders deze aarde niet alleen hebben gebruikt om uit te putten. Ook energiebesparing hebben wij hoog in het vaandel staan. Natuurlijk is er nog voor enkele honderden jaren fossiele energie beschikbaar. Moeten wij dit dan in zo n slordige 100 jaar opmaken met alle nadelige milieugevolgen en dreigende tekorten voor hen die na ons komen? Neen natuurlijk. Voortgekomen uit de Kerngroep Den Helder van de vereniging Milieudefensie en opgericht op 7 december Ereleden: Anna van Vliet-Scholtens en Astrid Verhoef-Speur. Artikel 2 van de Statuten: doel, middelen en werkgebied 1. De coöperatie heeft ten doel: het bevorderen van het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie, met name in coöperatief verband en het op milieuvriendelijke wijze produceren van (elektrische) energie in het belang van haar leden door met hen terzake overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent. 2. De coöperatie tracht haar doel ondermeer te bereiken door a. het oprichten en in werking houden van één of meer windturbines; b. het geven van voorlichting over het gebruik van windenergie en andere duurzame energiebronnen. 3. Het werkgebied van de coöperatie zal zich globaal uitstrekken over een gebied in de provincie Noord-Holland ten noorden van de gemeente Schagen (de Noordkop). (In alfabetische volgorde) de actieve mensen van de coöperatie: Marja Bakker (bestuurslid, # Alex Coppens (# Frits Dijkshoorn (renovatie WP Anna Paulowna), Rien Haasnoot (bestuurslid, # & Ledenadministratie). Krijn Harte (Voorzitter/ Penningmeester). Peter Kries Leden en donateurs (draagkracht voor de doelstellingen van de coöperatie), Frits van Muijden (bestuurslid, #), Hans Verhoef (bestuurslid, & #. Tevens verzorgt Hans onze internet pagina http/www.ecn/society/eendragt), Anna van Vliet- Scholtens ($), Fred van Vliet (Secretaris, # & redactie verenigingsblad), Harm Vos Dick Weerstand (#) en Peter Winters (#). (# = = bezorgen van het verenigingsblad). Lid worden! Welkom. ledenadministratie Rien Haasnoot Borneolaan 27, 1782 DL DEN HELDER of per Alle leden die nog geen certificaat hebben ontvangen of niet in het bezit zijn van de statuten en/of het huishoudelijk reglement, kunnen dit melden bij Rien.

3 3 Colofon De Eendragt is de nieuwsbrief van HCWV "De Eendragt" en verschijnt in principe vier keer per jaar. Januari 2004 Nummer 1, jaargang 15 Kopij voor De Eendragt Kopij kunt u sturen naar: J.P.Verhoef Zandkreekweg JC Den Helder o.v.v. 'Kopij Eendragt' De redactie behoudt zich het recht voor plaatsing te weigeren en teksten in te korten. Internet: Advertenties: U kunt adverteren in ons blad. Neem daartoe contact op met Hans Verhoef Tel e-: foto voorpagina: Rob Nijdam (DOWEC windturbine) In dit nummer Namens de redactie wil ik u een windmolenrijk, maar vooral gezond 2004 toewensen. Krijn, als voorzitter, ziet het weer "helemaal" zitten en het gaat volgens hem dan ook weer Voor de Wind. Fred, let zoals altijd goed op en zag dat de beide molens van Ton Langelaan opgemep't zijn. Onze molen begint een aardige excursie mogelijkheid te worden voor verenigingen en inwoners van Den Helder. Lees hoe deze keer de Helderse Vereniging voor Sociale Geschiedenis (HVSG) onze molen beklom. Verder treft u het verslag aan van de ledenvergadering van 12 juni jl. Onze molenaars houden u wederom op de hoogte van het wel en wee van onze molens en het is goed om te lezen dat onze nieuwe Vestas al aardig wat elektriciteit heeft geproduceerd. Ondanks het feit dat je soms afvraagt waar de wind toch gebleven is in Nederland. In het blad treft u ook nog een cadeautje aan van Rien, in de vorm van een acceptgirokaart om de contributie voor dit jaar te betalen!! Tevens treft u bij dit blad informatie aan van Greenchoice. Hieraan gaan wij (zie artikel van Krijn) de energie van onze Vestas leveren. Misschien iets voor U. Wederom veel leesplezier!!!! Hans Verhoef Inhoudsopgave Het gaat voor de Wind 4 Verslag ledenvergadering 12 juni Ton Langelaan MEP't zijn beide LW18/80 molens 8 Den Helder op ca 40 meter hoogte 9 Molenaarsnieuws 11 Vechten voor windmolens 13

4 4 Het gaat voor de Wind Allereerst de beste wensen voor 2004!! Als ik naar buiten kijk kan je daar je twijfels bij hebben. Er is geen boomblad wat beweegt en dat is in deze nazomer nog al eens het geval. Zelfs in Den Helder. Toch is mijn gevoel positief. We hebben een aantal zaken goed afgerond en zijn bezig met nieuwe projecten. De gevolgen van het verkeerd aansluiten van de meter bij De Eendragt (V29), waardoor we tot half juli geen inkomsten hadden, zijn volledig recht getrokken. Met ingang van 1 juli j.l. is er door Economische zaken een nieuw pakket van stimuleringsmiddelen van kracht verklaard. Per kwh krijgen we van Enerq (EZ) 0,049. Dat heet nu de MEP (Milieukwaliteit elektriciteitsproductie). De MEP bijdrage geldt slechts voor vollasturen. In winderige gebieden zoals onze omgeving beslaat dat een periode van 7 á 8 jaar. De rest van de terugleververgoeding moeten we bedingen bij een afnemer. Ook deze afnemer krijgt compensatie in het kader van vrijstelling van Regulerende Energie Belasting (artikel 36i Wbm) Sommige afnemers sluizen deze stimulering door naar de producent, anderen steken een groot gedeelte in eigen zak. De laatste component van onze vergoeding is stroomprijs. Door deze methodiek zit er nog al wat verschil tussen de prijsaanbiedingen van verschillende afnemers. Over de nieuwe prijsaanbieding zijn we de discussie aangegaan met onze afnemer Obragas. We kwamen er niet uit en hebben met wederzijds goedvinden het contract ontbonden. Daarna zijn we de markt opgegaan. We hebben een aantal offertes opgevraagd om die te kunnen vergelijken. Uiteraard ook aan het NUON. Echter zij hadden geen interesse in de opbrengst van een kleine molen van 225KW. We zijn beland bij Greenchoice. Naar onze mening hebben we een goed contract voor 10 jaar ( vollasturen) met de maximale vergoeding. In dit blad vindt u een brochure van Greenchoice, het is een jong bedrijf dat alleen duurzame energie levert aan de particuliere consument. Dus als u stroom wenst opgewekt door Helderse wind moet u zich aanmelden bij Greenchoice. De procedure voor het 't Kerststalletje is opgestart. Het heeft ons zo n zes jaar aan overleg trekken en duwen gekost. Natuurlijk zijn we er nog niet. Bewoners van de Poort van Den Helder zullen ongetwijfeld bezwaar maken. Maar als je in Nederland in een toren gaat wonen met je niet vreemd opkijken als je niet de hele wereld kan zien. De bewoners van het Marina-park, waar ze deze torens voor de neus hebben gezet, zien hierdoor helemaal niets meer. Gedeputeerde staten van Noord Holland hebben enige tijd geleden de Windkansenkaart Noord-Holland vastgesteld. Grote gedeelten van de Noordkop zijn categorie 1 gebied, een voorkeursgebied voor windmolens. Fred en ik zijn een aantal locaties aan het onderzoeken en gaan daarover de discussies aan met verschillende instanties. In onze ogen kan er ook best wat Near-Shore Het is nog te vroeg om man en paard te noemen maar we komen er beslist op terug. Tot slot weer eens Waarom Windenergie?. Voor het geval het wat weggezakt is. Wind is onuitputtelijk; Het gebruik van windenergie voorkomt de uitstoot van broeikasgas CO2; De energie die nodig is om een windturbine te maken, wordt in drie tot zes maanden terugverdiend; Landlocaties maar met name die op zee vormen een groot potentieel: wereldwijd gezien is het potentieel groot genoeg om met windturbines meer dan twee keer de totale verwachte elektriciteitsbehoefte in 2020 op te wekken; Windenergie levert duurzame werkgelegenheid op. Krijn Harte

5 5 Verslag van de ALV van donderdag 12 juni 2003 van de Helderse Coöperatieve Windmolen Vereniging "de Eendragt" u.a. 1. Om uur opent de voorzitter de vergadering, aanwezig zijn: K. Harte, J. Sneep, F. van Muijden, M. Bakker, F. Dijkshoorn, N. Kries, P. Kries, R. Haasnoot, F. van Vliet en de heer Visser van de Heldersche courant. Afbericht is ontvangen van H. Verhoef, T. Langelaan en A. Coppens. 2. De agenda wordt vastgesteld zoals deze is opgesteld. 3. Het verslag van de ALV van 30 mei 2002 wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 4. De penningmeester reikt de financiële stukken uit en geeft hier uitleg over. R. Haasnoot vraagt om de contributie te mogen afronden op 5,-./jaar. De vergadering gaat hiermee akkoord. 5. De financiële commissie J. Sneep en P. Winters hebben de kas gecontroleerd en verklaren dat er geen bijzonderheden zijn. Een verklaring wordt aan de secretaris overhandigd. Wel wordt een aanbeveling gedaan om de posten wat uitgebreider te omschrijven. 6. verkiezing kascommissieleden: J. Sneep en P. Winters blijven aan als kascommissieleden 7. Bepalen van de rente over 2002, de penningmeester stelt 5% voor, waar de vergadering mee akkoord gaat. 8. De vergadering gaat akkoord met de getoonde financiële stukken waarmee de penningmeester decharge wordt verleend. 9. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden gemeld, waarmee het bestuur voor het jaar 2003 bestaat uit K. Harte, Voorzitter en Penningmeester F. van Vliet, secretaris, H. Verhoef, bestuurslid, F. van Muijden, bestuurslid, R. Haasnoot, bestuurslid en M. Bakker, bestuurslid. 10. Voortgang lopende projecten: a) onze VESTAS V29/ 225, Molenaar R. Haasnoot legt uit, de molen draait prima, alleen zijn er problemen met de opbrengstmeter. Eerst was deze verkeert om aangesloten en toen dit hersteld was bleek deze niet goed te tellen (in ons nadeel!). De heer Hand van Continuon zal dit regelen. Verder verteld Rien over de WT-bird een systeem van ECN om vogelaanvaringen te kunnen vaststellen met een pc met daarop aangesloten een 2-tal luistermicrofoons en een dubbele camera welke is gericht op de gondel. Verder over de informatiedag tijdens de week van de zee en over de koolmezen en pimpelmezenpaar welke de trionestkast bewoonden en er ook jongen in hadden grootgebracht. Verder hebben kinderen in januari (vrienden van de Groene Poolster) een klim naar de gondel

6 6 verricht, welke een groot succes was. Ook hierbij was de pers aanwezig wat weer een fraai verslag in de Heldersche courant met kleurenfoto opleverde. b) Windpark Anna Paulowna, molenaar F. van Muijden legt uit dat het park goed draait, ondanks de grote storingen waarbij diverse belangrijke onderdelen vervangen moesten worden. Dit wordt gedekt door het zg. D-contract. P. Kries vraagt hoe dit is geregeld bij de V-29. Dit is een gelijksoortige constructie. Over een vraag hoe het staat met vogelaanvaringen weet F.van Vliet te melden dat 17 (adulte) zilvermeeuwen, 1 kievit en 1 blauwe reiger in de afgelopen 8 jaren tegen de 16 molens zijn gevlogen. F. Dijkshoorn verteld hoe de situatie is v.w.b. de opschaling naar 7 Lagerwey LW51/750 windturbines. Gezien de onduidelijke situatie bij Lagerwey is een aparte constructie bedacht waarbij de onderdelen direct worden besteld bij de leverancier en monteert Bettink wind service de onderdelen samen tot een molen, zoals ook bij WP Ulkertocht in de Wieringermeer (8 x LW51/750) is gebeurt. Wel moet door de ongunstige financiële situatie welke momenteel heerst ,-. Door WPAP BV op tafel gelegd worden. Verder is de bouwvergunning 1 jaar geldig en liggen er enkele pachthouders dwars omdat ze een te hoge vergoeding vragen. In mei jl. is het Hoogheemraadschap eigenaar van de dijk geworden en bestaat de mogelijkheid voor hen om de dijk pachtvrij te krijgen, wat de voorkeur van het hoogheemraadschap heeft. c) Kerststalletje. Formeel hebben we nog geen erfpachtcontract, maar wel een schriftelijke toestemming van de Marine om een molen te mogen plaatsen. De Milieumelding en de bouwaanvraag zijn eind 2001 op het gemeentehuis ingediend. De Milieumelding is gepubliceerd in het Helders weekblad en de bouwvergunningaanvraag moet nog de procedure in. Er is een enkele jaren oude turbine uit de Flevopolder in de aanbieding, Triodos wil echter nog steeds 100% financieren, waardoor er geen druk op ons komt te staan om geen nieuwe turbine aan te schaffen, zeker ook omdat de MEP uitgaat van ondersteuning gedurende maximaal 10 jaren of max vollasturen. d) Over PV- en andere vormen van zelfopwekking projecten van onze leden komen geen opmerkingen op tafel. 11. Rondvraag. Er is een vraag over stimulering van PV-projecten. Besloten wordt dat als de financiële positie beter wordt we PV-projecten zullen ondersteunen. De aanvraag hiervoor dient echter wel ingediend te worden voor men ermee start, en niet iets aanschaffen en daarna de rekening met verzoek om uit te betalen te zenden naar het secretariaat. Vooroverleg met de penningmeester is dus verplicht om teleurstellingen te voorkomen F. Dijkshoorn vraagt waarom de stroom aan Obragas i.p.v. NUON wordt geleverd. De Penningmeester legt uit dat dit puur financieel is omdat Obragas meer betaald per kwh. P. Kries biedt aan om de nieuwsbrief in Oud Den Helder rond te brengen. F. Dijkshoorn biedt aan om de nieuwsbrief in Julianadorp rond te brengen. K. Harte meldt dat hij is benaderd door J. Laagland van de Gemeente Den Helder om aan het hekwerk van de V-29 een bordje camperplaats op te mogen hangen. Dit is akkoord. Hiermee wordt de V-29 optimaal gebruikt, als duurzame energieopwekker, als informatievoorziening duurzame energieopwekking, als broedgelegenheid voor vogels, als bevestiging voor antennes voor mobiele telefonie (**T**Mobile) inclusief de overige voorzieningen hiervoor op de mastfundering en als vogelonderzoeksproject voor het ECN

7 7 en als onderdeel van de camperplaats met vuilniscontainer. Welke camperplaats heeft dat zo n fraaie turbine om rustig bij in slaap te kunnen komen. Om sluit de voorzitter de vergadering onder dank aan de leden welke op de ALV aanwezig zijn. Fred van Vliet, secretaris ADVERTENTIE

8 8 Ton Langelaan MEP t zijn beide LW18/80 molens op Op 5 december 2003 heeft Ton Langelaan eigenaar van de BONUS 600 bij gemaal De Helsdeur te Den Helder en ook eigenaar van 1 van de 16 LW18/80 s van Windpark Anna Paulowna zichzelf een cadeau gegeven. Zijn beide LW18/80 molens nabij dierenopvang t Schuthok te Den Helder waren voor 1996 gebouwd en kwamen daardoor niet in aanmerking voor de MEP (Milieukwaliteit Electriciteit Productie) een subsidieregeling welke 1 juli 2003 van kracht is geworden om een halt toe te roepen aan subsidiegelden welke voorheen naar het buitenland verdwenen voor daar opgewekte elektriciteit. Een nieuwe regeling houdt niet altijd in dat je er beter van wordt. De regeling is nl. ingevoerd om molens in de periode van afbetaling (de eerste 10 jaren of maximaal vollasturen) te belonen met een extra bijdrage van 0,049/ kwh van het ministerie van economische zaken. Hoe je aan deze MEP-gelden komt ga ik u in dit bericht niet vertellen. Dan wilt u gelijk niet meer verder lezen. Wilt u het echt weten, dan neemt u een paar Leffe biertjes mee naar onze penningmeester Krijn Harte. Hij zal u alles vertellen over vele formuleringen, getekende verklaringen, bewijsstukken enz welke moeten worden overlegd en welk een tijd er mee is gemoeid. Terug naar het opmeppen van Ton Langelaan. OpMEPpen is de molens zo ingrijpend renoveren dat deze eigenlijk weer nieuw zijn. Vanaf dat moment (voor Ton dus sinterklaas 5 december 2003) kan de eigenaar van de turbine dus de MEP aanvragen. Dit opmeppen van de molen (zeg maar het plaatsen van een gerenoveerde gondel en rotor) gaat niet zomaar. Hier hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. In de Zaanse energiekrant nummer 27 dec 2003 blz. 17 van collega coöperatie ZEK oftewel de Zaanse Energie Koöperatie is te lezen dat opmeppen van hun LW18/80 het Windpaard ,-. Kost. Daar heb je dan wel weer voor de komende 20 jaren een molen voor welke het ook weer mogelijk maakt om een D-contract (all-in onderhoudscontract) af te kunnen sluiten voor de eerstvolgende 10 jaren. De kost gaat nu eenmaal voor de baat uit. Wat mij verder opviel was dat Ton nu aan Windunie zijn energie levert (levert door aan Greenchoice, dezelfde groene energieleverancier als waar de Eendragt sinds september 2003 de energie van onze V-29 aan levert zie voorwoord van de Voorzitter). Het logo van de Windunie is nl. op de beide LW18/80 gondels aangebracht. Fred van Vliet, secretaris 1 van de 2 opgemepte LW18/80 s

9 9 Den Helder op ca 40 meter hoogte Tijdens de jaarvergadering van de Helderse Vereniging voor Sociale Geschiedenis (HVSG) gaf ik een dialezing over windenergie in Den Helder. Hierbij werd o.a. verteld over hoe de windmolenvereniging aan haar naam De Eendragt is gekomen en wel naar de molen welke in vroegere jaren de Molengracht heeft gesierd (mijn kleindochter Amber noemt dit een huismolen ). Verder werden dia s vertoond vanuit de gondel van onze VESTAS V-29/225 windturbine. Vanuit deze positie is Den Helder tijdens heldere windstille dagen prima te aanschouwen. Omdat er een aantal mensen waren die dit zelf wilden aanschouwen, werd tijdens de lezing het aanbod gedaan om eens de 40 meter lange trap binnenin de mast te beklimmen en ook eens mee te maken hoe mooi het uitzicht over Den Helder en omgeving kan zijn. Dit hebben we gedaan op 28 november j.l. Het zicht was prima en de wind was bijna weggevallen, zodat er ook geen opbrengstverlies was. Dit werd gecombineerd met mensen welke Rien Haasnoot van een van zijn verenigingen had uitgenodigd. Op deze dag waren 5 klimmers aanwezig, waarvan 1 ervan af zag omdat hij na een ziekenhuisopname herstellende was. Na 4 plateaus te hebben gerond welke zeker wel nodig waren om het lichaam steeds even te laten herstellen en uitleg te geven wat er zich in de mast bevond om de turbine te kunnen laten werken, werd de gondel bereikt en uitleg ontvangen wat er zich allemaal in de gondel was te zien en waar het voor diende. Hierna werden de bladen met een diameter van 29 meter bekeken en van het uitzicht genoten. Groeten, Fred van Vliet Fred en de gebroeders Carsjens welke wel heel erg onder de indruk waren. Rien en..

10 10

11 11 Molenaarsnieuws Aan het begin van een nieuw jaar blikken wij even terug op het afgelopen jaar. Een jaar met heel veel zon-uren, waarbij Den Helder gewonnen heeft. Al dat mooie weer heeft wel gevolgen gehad voor het produceren van groene stroom. Door het geringe wind aanbod lag de produktie van schone energie zo n 20% lager dan het gemiddelde van de afgelopen 7 jaar en zelfs nog 15% lager dan Maar optimistisch als wij altijd zijn, na regen komt zonneschijn en wij hopen dan ook dat 2004 ons wat meer wind zal brengen. Windpark Anna Paulowna is opgedeeld in twee BV s. De zuidelijke 7 zijn van Lagerwey beheer BV en de noordelijke 9 zijn van WPAP BV. In deze laatste BV heeft onze vereniging voor 2/7 aandeel een belang, de overige 5 aandeelhouders zijn bollenboeren uit de omgeving. De molenaars van de vereniging houden toezicht op alle molens en wij verzamelen ook gegevens van alle molens. Dat het niet alleen kommer en kwel is, toont de onderstaande tabel en grafiek. De molenaars hebben toch weer zorg gedragen voor de produktie van groene stroom voor zo n 800 gezinnen in 2003 (een gemiddeld huishouden verbruikt zo n 3500kWh per jaar). Niet alleen is hierdoor ruim M 3 aardgas bespaard, ook de uitstoot van lucht vervuilende componenten hebben wij kunnen voorkomen. Jaar produkties Windpark Anna Paulowna en de Eendragt kwh kwh WPAP Eendragt kwh kwh WPAP kwh Eendragt Onze nieuwe Eendragt nabij het zwembad de Schots heeft zich ook goed gedragen. De weinige stilstand uren kwamen alleen voor rekening van het onderhoud en de openstellingen voor het beklimmen van de molen en niet te vergeten de officiële indienststelling. Het samengaan van natuur en windenergie wordt aangetoond door de nestkast op de Eendragt. Ook in de wintermaanden bivakkeren hier vogels na het broeden in het voorjaar. Met dank aan Frits van Muijden voor het opnemen en archiveren van de meterstanden. Rien Haasnoot, molenaar en leden administratie.

12 12 In onderstaande tabel houden we u wederom van het wel en wee van onze molens op de hoogte. Dit keer de opbrengsten t/m december Maandstaat Windmolen De Eendragt en Windpark Anna Paulowna Datum opname : Maand / Jaar : December-2003 Windpark Anna Paulowna : 16 x Lagerwey LW 18/80, ashoogte 34 meter, 80 kw generator Windmolen De Eendragt II: 1 x Vestas V29/225, ashoogte 40 meter, 225 kw generator Molen : Verbr. NUON Levering NUON Cumulatieve productie Dagen storing Buiten gebruik Niet Reden / Opmerkingen beschikb. KWh KWh KWh % uur A=0 B=0-7 C=7-14 ; D=14-21, E > 21 Eendragt II A WPAP A WPAP A WPAP B 12? Rotor rem en net fout WPAP B Mutator fout WPAP B 2 46 netzekeringfout WPAP A WPAP B mutator temp fout (fan defect) WPAP A WPAP A WPAP B? 50 x melding kruiwerkschakelaar WPAP A WPAP A WPAP B 1 1 communicatiefout WPAP A WPAP A WPAP A Overzicht: Maand Cumulatieve productie productie Gemidd. per molen Windpark info: In bedrijf sinds Molen 1 t/m 9 eigendom WPAP BV Molen 10 t/m 16 eigendom LW Beheer BV WPAP BV : Opgemaakt door : M. van Muijden LW Beheer BV : Heiligharn 192, 1785 SR Den Helder Windpark : ,75 Telefoon: De Eendragt : Frits van Muijden

13 13 VECHTEN VOOR WINDMOLENS. OVER WINDCOÖPERATIES IN NEDERLAND In Nederland blijkt vechten voor windmolens steeds weer een gevecht tegen windmolens te zijn. Ondanks de inspanningen van veel verschillende organisaties, bedrijven en particulieren op het gebied van windenergie blijft Nederland achterlopen op landen als Denemarken, Duitsland en Spanje, wat de opwekking van windenergie betreft. Vooral in Denemarken en Duitsland hebben zogeheten windcoöperaties een rol van betekenis gespeeld bij de opbouw van een bloeiende windenergiesector. Ook in Nederland spelen windcoöperaties een rol van betekenis in de duurzame energievoorziening. Een windcoöperatie wordt omschreven als een coöperatie met als hoofddoel het produceren van windenergie ten behoeve van haar leden, waarbij het hoofdmotief is het leveren van een bijdrage aan duurzame vormen van energieopwekking. Eendragt Noordenwind Waterland Kennemerwind WWC Meerwind ZEK Delft WDE Uwind Windvogel Deltawind Zeeuwind Noord- Brabant Figuur 1: De situering van windcoöperaties in Nederland Geschiedenis van windcoöperaties Windcoöperaties bestaan sinds 1980 in Denemarken en zijn voor het eerst in 1986 aan de Nederlandse kusten opgericht. Ook in het binnenland, in de provincies Utrecht en Noord- Brabant, zijn enkele windcoöperaties opgericht.

14 14 Windcoöperaties zijn in Nederland voornamelijk ontstaan vanuit de antikernenergiebeweging, die, gesteund door ODE, zelf alternatieven ging aandragen voor andersoortige energievormen. Het merendeel van de huidige veertien windcoöperaties in Nederland werkt volledig met vrijwilligers. Een viertal coöperaties heeft mensen aangesteld in een vast dienstverband. De activiteiten van een windcoöperatie bestaan in hoofdzaak uit het plaatsen van windmolens in de eigen omgeving. Daarnaast zijn activiteiten ook gericht op het werven van financiers (leden), het geven van voorlichting en op het beïnvloeden van de plaatselijke en landelijke politiek. Betekenis van windcoöperaties De huidige betekenis van windcoöperaties is wat betreft de directe bijdrage die ze leveren aan de duurzame energievoorziening gering. Windcoöperaties bezitten gezamenlijk zo n 6 % van het totaal aantal geplaatste windmolens in Nederland. Het vermogen van deze windmolens is gezamenlijk 36 MW, wat neerkomt op 5,7% van het totaal aantal geplaatst windvermogen. Windcoöperaties zijn in totaal verantwoordelijk voor de productie van 4,2% van het totale aanbod Nederlandse windenergie. Windcoöperaties hebben naast de directe productie van energie echter ook een indirecte betekenis voor de duurzame energiesector. Door de voorlichtings- en lobbyactiviteiten van windcoöperaties wordt windenergie onder de aandacht gebracht van zowel de bevolking als de politiek. Daarnaast zijn windcoöperaties een continue speler in de duurzame energiewereld. Door hun ideële doelstelling zullen windcoöperaties ook doorgaan met de productie van windenergie en met het plaatsen van windmolens indien het economisch klimaat minder gunstig wordt. Of andere projectontwikkelaars hun activiteiten doorzetten bij verminderde rentabiliteit is nog maar de vraag. Vergroten betekenis windcoöperaties Meer dan de helft van de windcoöperaties heeft de laatste zes jaar geen windmolen(s) meer geplaatst. De belemmeringen die windcoöperaties ondervinden bij de plaatsing van molen(s) zijn zowel terug te leiden tot (het ontbreken van) overheidsmaatregelen als tot de eigen organisatie. De grootste externe belemmeringen zijn het niet verkrijgen van subsidies, zoals de EIA en de VAMIL subsidie, waardoor oneerlijke concurrentie optreedt én het ontbreken van een maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak voor de plaatsing van windmolens. De grootste interne belemmeringen zijn gebrek aan voldoende menskracht en verkeerde organisatorische keuzes. Windcoöperaties kunnen mogelijk een grotere betekenis krijgen indien er zowel binnen de eigen organisatie alsook vanuit de overheid bepaalde maatregelen genomen worden. Zo zouden windcoöperaties zelf meer kunnen doen aan actieve ledenwerving, waardoor het activisme binnen de coöperatie vergroot wordt. Ook zouden de windcoöperaties die volledig met vrijwilligers werken, de mogelijkheid van professionalisering eens voorbij kunnen laten komen om het gebrek aan menskracht definitief op te lossen. Samenwerking tussen windcoöperaties zou uitgebreider en beter kunnen: doordat niet alle windcoöperaties samenwerken met andere windcoöperaties wordt het wiel vaker dan één keer uitgevonden, wat zorgt voor onnodige verspilling van moeite in schaars bezette windcoöperaties. Alle windcoöperaties zouden sowieso moeten zorgen voor een (nog) groter draagvlak in de eigen regio, aangezien de bevolking dan nog meer betrokken raakt bij het windproject.

15 15 De rijksoverheid kan ervoor zorgen dat windcoöperaties een grotere rol van betekenis krijgen in de duurzame energievoorziening door ervoor te zorgen dat een betere afstemming plaatsvindt tussen landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden. Indien gemeenten minder autonoom worden ten aanzien van het lokale windenergiebeleid krijgen windcoöperaties en andere projectontwikkelaars meer mogelijkheid om molens te plaatsen. Hierdoor wordt de bevolking meer betrokken bij windenergie in het algemeen en bij windenergiebeleid en worden overheidsdoelstellingen op het gebied van windenergie mogelijk wel gehaald. Door financiële stimuleringsmaatregelen op dezelfde hoogte te laten gelden voor windcoöperaties kan de landelijke overheid ervoor zorgen dat oneerlijke concurrentie tussen windcoöperaties en kapitaalkrachtige projectontwikkelaars wordt verminderd of weggenomen. Dit artikel is geschreven naar aanleiding van mijn afstudeerscriptie in het kader van de studie milieumaatschappijwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Meer en uitgebreidere informatie is dan ook in deze scriptie terug te vinden. Geïnteresseerden kunnen contact met me opnemen via telefoon of . Loes van Loenen. Tel: LID WORDEN VAN DE EENDRAGT!! Lid of donateur van HCWV `De Eendragt' u.a. kunt U worden door onderstaand in te vullen en op te sturen naar de vereniging. Ja, het idee van een windmolen spreekt mij aan en. Ik word lid van "De Eendragt" en ben bereid...,- (minimaal 50,- ) aan de coöperatie te lenen voor de aanschaf en exploitatie van windmolens. Daarnaast betaal ik de jaarlijkse contributie van 5,- Ik wil... certifica(a)t(en) kopen van 10,- Ik word donateur van `De Eendragt' en betaal jaarlijks een minimum donatie van 5,- Ik wacht met betalen totdat ik de acceptgiro heb ontvangen. Afzender : Opsturen naar : Naam : Adres : H.C.W.V. "De Eendragt" u.a. Postcode : p/a Borneolaan 27 Woonplaats : 1782 DL Den Helder Datum :

16 16 Drukwerk Aan Afzender HCWV "De Eendragt" P/a Zandkreekweg JC Den Helder

Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. (NIEUW INFORMATIEBORD VOOR DE EENDRAGT) 15 SEPTEMBER 2004 LEDENVERGADERING!!!!

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld 1 jaar Onderlinge Zegveld Verzekeringsinfo Najaar 2011 Postbus 9 / 3474 ZG Zegveld Middenweg 7 / 3474 KC Zegveld Tel. 0348-691777 E-mail: info@ovmzegveld.nl Internet: www.ovmzegveld.nl Paul Vonk nieuw

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Energieke BottomUp in Lage Landen

Energieke BottomUp in Lage Landen Energieke BottomUp in Lage Landen De Energietransitie van Onderaf Over Vrolijke energieke burgers Zon- en windcoöperaties Nieuwe nuts Anne Marieke Schwencke AS I-Search 21 augustus 2012 A.M. Schwencke/

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Module 6. Concept: Ruilen over de tijd. De overheid

Module 6. Concept: Ruilen over de tijd. De overheid Module 6 Concept: Ruilen over de tijd De overheid Het nieuwe economieprogramma Verantwoording Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO.

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie