Jaargang 15, nummer 1 Januari De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A."

Transcriptie

1 Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. (FOTO: R.J. NIJDAM) HCWV DE EENDRAGT WENST U EEN GEZOND EN WINDMOLENRIJK 2004!!!

2 2 Helderse Coöperatieve windmolenvereniging De Eendragt u.a. Deze nieuwsbrief is een uitgave van HCWV de Eendragt u.a. en hoort 4 x per jaar uit te komen. Met deze nieuwsbrief wil de Eendragt u informeren over windenergie in ons werkgebied, de Noordkop van Noord Holland, globaal ten noorden van de lijn Schagen/ Medemblik (naar eigen inzicht maken wij hiervan soms een grillige lijn). Wij informeren u gaarne over waarom wij ons inzetten voor duurzaam opgewekte energie. Soms gaat dit helaas gepaard met onheilspellende berichten uit de pers. Wij willen echter niet dat u later zegt dit wisten wij niet. Naast windenergie bevelen wij u aan om zich in te zetten voor zonne-energie. Erover praten is prima, wij verwachten echter van u ook actie om daadwerkelijk gebruik te maken van duurzame energiebronnen, door deze zelf te plaatsen of door duurzaam opgewekte energie te gebruiken, zodat ook uw kinderen met trots straks deze aarde kunnen overnemen, wetend dat hun ouders deze aarde niet alleen hebben gebruikt om uit te putten. Ook energiebesparing hebben wij hoog in het vaandel staan. Natuurlijk is er nog voor enkele honderden jaren fossiele energie beschikbaar. Moeten wij dit dan in zo n slordige 100 jaar opmaken met alle nadelige milieugevolgen en dreigende tekorten voor hen die na ons komen? Neen natuurlijk. Voortgekomen uit de Kerngroep Den Helder van de vereniging Milieudefensie en opgericht op 7 december Ereleden: Anna van Vliet-Scholtens en Astrid Verhoef-Speur. Artikel 2 van de Statuten: doel, middelen en werkgebied 1. De coöperatie heeft ten doel: het bevorderen van het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie, met name in coöperatief verband en het op milieuvriendelijke wijze produceren van (elektrische) energie in het belang van haar leden door met hen terzake overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent. 2. De coöperatie tracht haar doel ondermeer te bereiken door a. het oprichten en in werking houden van één of meer windturbines; b. het geven van voorlichting over het gebruik van windenergie en andere duurzame energiebronnen. 3. Het werkgebied van de coöperatie zal zich globaal uitstrekken over een gebied in de provincie Noord-Holland ten noorden van de gemeente Schagen (de Noordkop). (In alfabetische volgorde) de actieve mensen van de coöperatie: Marja Bakker (bestuurslid, # Alex Coppens (# Frits Dijkshoorn (renovatie WP Anna Paulowna), Rien Haasnoot (bestuurslid, # & Ledenadministratie). Krijn Harte (Voorzitter/ Penningmeester). Peter Kries Leden en donateurs (draagkracht voor de doelstellingen van de coöperatie), Frits van Muijden (bestuurslid, #), Hans Verhoef (bestuurslid, & #. Tevens verzorgt Hans onze internet pagina http/www.ecn/society/eendragt), Anna van Vliet- Scholtens ($), Fred van Vliet (Secretaris, # & redactie verenigingsblad), Harm Vos Dick Weerstand (#) en Peter Winters (#). (# = = bezorgen van het verenigingsblad). Lid worden! Welkom. ledenadministratie Rien Haasnoot Borneolaan 27, 1782 DL DEN HELDER of per Alle leden die nog geen certificaat hebben ontvangen of niet in het bezit zijn van de statuten en/of het huishoudelijk reglement, kunnen dit melden bij Rien.

3 3 Colofon De Eendragt is de nieuwsbrief van HCWV "De Eendragt" en verschijnt in principe vier keer per jaar. Januari 2004 Nummer 1, jaargang 15 Kopij voor De Eendragt Kopij kunt u sturen naar: J.P.Verhoef Zandkreekweg JC Den Helder o.v.v. 'Kopij Eendragt' De redactie behoudt zich het recht voor plaatsing te weigeren en teksten in te korten. Internet: Advertenties: U kunt adverteren in ons blad. Neem daartoe contact op met Hans Verhoef Tel e-: foto voorpagina: Rob Nijdam (DOWEC windturbine) In dit nummer Namens de redactie wil ik u een windmolenrijk, maar vooral gezond 2004 toewensen. Krijn, als voorzitter, ziet het weer "helemaal" zitten en het gaat volgens hem dan ook weer Voor de Wind. Fred, let zoals altijd goed op en zag dat de beide molens van Ton Langelaan opgemep't zijn. Onze molen begint een aardige excursie mogelijkheid te worden voor verenigingen en inwoners van Den Helder. Lees hoe deze keer de Helderse Vereniging voor Sociale Geschiedenis (HVSG) onze molen beklom. Verder treft u het verslag aan van de ledenvergadering van 12 juni jl. Onze molenaars houden u wederom op de hoogte van het wel en wee van onze molens en het is goed om te lezen dat onze nieuwe Vestas al aardig wat elektriciteit heeft geproduceerd. Ondanks het feit dat je soms afvraagt waar de wind toch gebleven is in Nederland. In het blad treft u ook nog een cadeautje aan van Rien, in de vorm van een acceptgirokaart om de contributie voor dit jaar te betalen!! Tevens treft u bij dit blad informatie aan van Greenchoice. Hieraan gaan wij (zie artikel van Krijn) de energie van onze Vestas leveren. Misschien iets voor U. Wederom veel leesplezier!!!! Hans Verhoef Inhoudsopgave Het gaat voor de Wind 4 Verslag ledenvergadering 12 juni Ton Langelaan MEP't zijn beide LW18/80 molens 8 Den Helder op ca 40 meter hoogte 9 Molenaarsnieuws 11 Vechten voor windmolens 13

4 4 Het gaat voor de Wind Allereerst de beste wensen voor 2004!! Als ik naar buiten kijk kan je daar je twijfels bij hebben. Er is geen boomblad wat beweegt en dat is in deze nazomer nog al eens het geval. Zelfs in Den Helder. Toch is mijn gevoel positief. We hebben een aantal zaken goed afgerond en zijn bezig met nieuwe projecten. De gevolgen van het verkeerd aansluiten van de meter bij De Eendragt (V29), waardoor we tot half juli geen inkomsten hadden, zijn volledig recht getrokken. Met ingang van 1 juli j.l. is er door Economische zaken een nieuw pakket van stimuleringsmiddelen van kracht verklaard. Per kwh krijgen we van Enerq (EZ) 0,049. Dat heet nu de MEP (Milieukwaliteit elektriciteitsproductie). De MEP bijdrage geldt slechts voor vollasturen. In winderige gebieden zoals onze omgeving beslaat dat een periode van 7 á 8 jaar. De rest van de terugleververgoeding moeten we bedingen bij een afnemer. Ook deze afnemer krijgt compensatie in het kader van vrijstelling van Regulerende Energie Belasting (artikel 36i Wbm) Sommige afnemers sluizen deze stimulering door naar de producent, anderen steken een groot gedeelte in eigen zak. De laatste component van onze vergoeding is stroomprijs. Door deze methodiek zit er nog al wat verschil tussen de prijsaanbiedingen van verschillende afnemers. Over de nieuwe prijsaanbieding zijn we de discussie aangegaan met onze afnemer Obragas. We kwamen er niet uit en hebben met wederzijds goedvinden het contract ontbonden. Daarna zijn we de markt opgegaan. We hebben een aantal offertes opgevraagd om die te kunnen vergelijken. Uiteraard ook aan het NUON. Echter zij hadden geen interesse in de opbrengst van een kleine molen van 225KW. We zijn beland bij Greenchoice. Naar onze mening hebben we een goed contract voor 10 jaar ( vollasturen) met de maximale vergoeding. In dit blad vindt u een brochure van Greenchoice, het is een jong bedrijf dat alleen duurzame energie levert aan de particuliere consument. Dus als u stroom wenst opgewekt door Helderse wind moet u zich aanmelden bij Greenchoice. De procedure voor het 't Kerststalletje is opgestart. Het heeft ons zo n zes jaar aan overleg trekken en duwen gekost. Natuurlijk zijn we er nog niet. Bewoners van de Poort van Den Helder zullen ongetwijfeld bezwaar maken. Maar als je in Nederland in een toren gaat wonen met je niet vreemd opkijken als je niet de hele wereld kan zien. De bewoners van het Marina-park, waar ze deze torens voor de neus hebben gezet, zien hierdoor helemaal niets meer. Gedeputeerde staten van Noord Holland hebben enige tijd geleden de Windkansenkaart Noord-Holland vastgesteld. Grote gedeelten van de Noordkop zijn categorie 1 gebied, een voorkeursgebied voor windmolens. Fred en ik zijn een aantal locaties aan het onderzoeken en gaan daarover de discussies aan met verschillende instanties. In onze ogen kan er ook best wat Near-Shore Het is nog te vroeg om man en paard te noemen maar we komen er beslist op terug. Tot slot weer eens Waarom Windenergie?. Voor het geval het wat weggezakt is. Wind is onuitputtelijk; Het gebruik van windenergie voorkomt de uitstoot van broeikasgas CO2; De energie die nodig is om een windturbine te maken, wordt in drie tot zes maanden terugverdiend; Landlocaties maar met name die op zee vormen een groot potentieel: wereldwijd gezien is het potentieel groot genoeg om met windturbines meer dan twee keer de totale verwachte elektriciteitsbehoefte in 2020 op te wekken; Windenergie levert duurzame werkgelegenheid op. Krijn Harte

5 5 Verslag van de ALV van donderdag 12 juni 2003 van de Helderse Coöperatieve Windmolen Vereniging "de Eendragt" u.a. 1. Om uur opent de voorzitter de vergadering, aanwezig zijn: K. Harte, J. Sneep, F. van Muijden, M. Bakker, F. Dijkshoorn, N. Kries, P. Kries, R. Haasnoot, F. van Vliet en de heer Visser van de Heldersche courant. Afbericht is ontvangen van H. Verhoef, T. Langelaan en A. Coppens. 2. De agenda wordt vastgesteld zoals deze is opgesteld. 3. Het verslag van de ALV van 30 mei 2002 wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 4. De penningmeester reikt de financiële stukken uit en geeft hier uitleg over. R. Haasnoot vraagt om de contributie te mogen afronden op 5,-./jaar. De vergadering gaat hiermee akkoord. 5. De financiële commissie J. Sneep en P. Winters hebben de kas gecontroleerd en verklaren dat er geen bijzonderheden zijn. Een verklaring wordt aan de secretaris overhandigd. Wel wordt een aanbeveling gedaan om de posten wat uitgebreider te omschrijven. 6. verkiezing kascommissieleden: J. Sneep en P. Winters blijven aan als kascommissieleden 7. Bepalen van de rente over 2002, de penningmeester stelt 5% voor, waar de vergadering mee akkoord gaat. 8. De vergadering gaat akkoord met de getoonde financiële stukken waarmee de penningmeester decharge wordt verleend. 9. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden gemeld, waarmee het bestuur voor het jaar 2003 bestaat uit K. Harte, Voorzitter en Penningmeester F. van Vliet, secretaris, H. Verhoef, bestuurslid, F. van Muijden, bestuurslid, R. Haasnoot, bestuurslid en M. Bakker, bestuurslid. 10. Voortgang lopende projecten: a) onze VESTAS V29/ 225, Molenaar R. Haasnoot legt uit, de molen draait prima, alleen zijn er problemen met de opbrengstmeter. Eerst was deze verkeert om aangesloten en toen dit hersteld was bleek deze niet goed te tellen (in ons nadeel!). De heer Hand van Continuon zal dit regelen. Verder verteld Rien over de WT-bird een systeem van ECN om vogelaanvaringen te kunnen vaststellen met een pc met daarop aangesloten een 2-tal luistermicrofoons en een dubbele camera welke is gericht op de gondel. Verder over de informatiedag tijdens de week van de zee en over de koolmezen en pimpelmezenpaar welke de trionestkast bewoonden en er ook jongen in hadden grootgebracht. Verder hebben kinderen in januari (vrienden van de Groene Poolster) een klim naar de gondel

6 6 verricht, welke een groot succes was. Ook hierbij was de pers aanwezig wat weer een fraai verslag in de Heldersche courant met kleurenfoto opleverde. b) Windpark Anna Paulowna, molenaar F. van Muijden legt uit dat het park goed draait, ondanks de grote storingen waarbij diverse belangrijke onderdelen vervangen moesten worden. Dit wordt gedekt door het zg. D-contract. P. Kries vraagt hoe dit is geregeld bij de V-29. Dit is een gelijksoortige constructie. Over een vraag hoe het staat met vogelaanvaringen weet F.van Vliet te melden dat 17 (adulte) zilvermeeuwen, 1 kievit en 1 blauwe reiger in de afgelopen 8 jaren tegen de 16 molens zijn gevlogen. F. Dijkshoorn verteld hoe de situatie is v.w.b. de opschaling naar 7 Lagerwey LW51/750 windturbines. Gezien de onduidelijke situatie bij Lagerwey is een aparte constructie bedacht waarbij de onderdelen direct worden besteld bij de leverancier en monteert Bettink wind service de onderdelen samen tot een molen, zoals ook bij WP Ulkertocht in de Wieringermeer (8 x LW51/750) is gebeurt. Wel moet door de ongunstige financiële situatie welke momenteel heerst ,-. Door WPAP BV op tafel gelegd worden. Verder is de bouwvergunning 1 jaar geldig en liggen er enkele pachthouders dwars omdat ze een te hoge vergoeding vragen. In mei jl. is het Hoogheemraadschap eigenaar van de dijk geworden en bestaat de mogelijkheid voor hen om de dijk pachtvrij te krijgen, wat de voorkeur van het hoogheemraadschap heeft. c) Kerststalletje. Formeel hebben we nog geen erfpachtcontract, maar wel een schriftelijke toestemming van de Marine om een molen te mogen plaatsen. De Milieumelding en de bouwaanvraag zijn eind 2001 op het gemeentehuis ingediend. De Milieumelding is gepubliceerd in het Helders weekblad en de bouwvergunningaanvraag moet nog de procedure in. Er is een enkele jaren oude turbine uit de Flevopolder in de aanbieding, Triodos wil echter nog steeds 100% financieren, waardoor er geen druk op ons komt te staan om geen nieuwe turbine aan te schaffen, zeker ook omdat de MEP uitgaat van ondersteuning gedurende maximaal 10 jaren of max vollasturen. d) Over PV- en andere vormen van zelfopwekking projecten van onze leden komen geen opmerkingen op tafel. 11. Rondvraag. Er is een vraag over stimulering van PV-projecten. Besloten wordt dat als de financiële positie beter wordt we PV-projecten zullen ondersteunen. De aanvraag hiervoor dient echter wel ingediend te worden voor men ermee start, en niet iets aanschaffen en daarna de rekening met verzoek om uit te betalen te zenden naar het secretariaat. Vooroverleg met de penningmeester is dus verplicht om teleurstellingen te voorkomen F. Dijkshoorn vraagt waarom de stroom aan Obragas i.p.v. NUON wordt geleverd. De Penningmeester legt uit dat dit puur financieel is omdat Obragas meer betaald per kwh. P. Kries biedt aan om de nieuwsbrief in Oud Den Helder rond te brengen. F. Dijkshoorn biedt aan om de nieuwsbrief in Julianadorp rond te brengen. K. Harte meldt dat hij is benaderd door J. Laagland van de Gemeente Den Helder om aan het hekwerk van de V-29 een bordje camperplaats op te mogen hangen. Dit is akkoord. Hiermee wordt de V-29 optimaal gebruikt, als duurzame energieopwekker, als informatievoorziening duurzame energieopwekking, als broedgelegenheid voor vogels, als bevestiging voor antennes voor mobiele telefonie (**T**Mobile) inclusief de overige voorzieningen hiervoor op de mastfundering en als vogelonderzoeksproject voor het ECN

7 7 en als onderdeel van de camperplaats met vuilniscontainer. Welke camperplaats heeft dat zo n fraaie turbine om rustig bij in slaap te kunnen komen. Om sluit de voorzitter de vergadering onder dank aan de leden welke op de ALV aanwezig zijn. Fred van Vliet, secretaris ADVERTENTIE

8 8 Ton Langelaan MEP t zijn beide LW18/80 molens op Op 5 december 2003 heeft Ton Langelaan eigenaar van de BONUS 600 bij gemaal De Helsdeur te Den Helder en ook eigenaar van 1 van de 16 LW18/80 s van Windpark Anna Paulowna zichzelf een cadeau gegeven. Zijn beide LW18/80 molens nabij dierenopvang t Schuthok te Den Helder waren voor 1996 gebouwd en kwamen daardoor niet in aanmerking voor de MEP (Milieukwaliteit Electriciteit Productie) een subsidieregeling welke 1 juli 2003 van kracht is geworden om een halt toe te roepen aan subsidiegelden welke voorheen naar het buitenland verdwenen voor daar opgewekte elektriciteit. Een nieuwe regeling houdt niet altijd in dat je er beter van wordt. De regeling is nl. ingevoerd om molens in de periode van afbetaling (de eerste 10 jaren of maximaal vollasturen) te belonen met een extra bijdrage van 0,049/ kwh van het ministerie van economische zaken. Hoe je aan deze MEP-gelden komt ga ik u in dit bericht niet vertellen. Dan wilt u gelijk niet meer verder lezen. Wilt u het echt weten, dan neemt u een paar Leffe biertjes mee naar onze penningmeester Krijn Harte. Hij zal u alles vertellen over vele formuleringen, getekende verklaringen, bewijsstukken enz welke moeten worden overlegd en welk een tijd er mee is gemoeid. Terug naar het opmeppen van Ton Langelaan. OpMEPpen is de molens zo ingrijpend renoveren dat deze eigenlijk weer nieuw zijn. Vanaf dat moment (voor Ton dus sinterklaas 5 december 2003) kan de eigenaar van de turbine dus de MEP aanvragen. Dit opmeppen van de molen (zeg maar het plaatsen van een gerenoveerde gondel en rotor) gaat niet zomaar. Hier hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. In de Zaanse energiekrant nummer 27 dec 2003 blz. 17 van collega coöperatie ZEK oftewel de Zaanse Energie Koöperatie is te lezen dat opmeppen van hun LW18/80 het Windpaard ,-. Kost. Daar heb je dan wel weer voor de komende 20 jaren een molen voor welke het ook weer mogelijk maakt om een D-contract (all-in onderhoudscontract) af te kunnen sluiten voor de eerstvolgende 10 jaren. De kost gaat nu eenmaal voor de baat uit. Wat mij verder opviel was dat Ton nu aan Windunie zijn energie levert (levert door aan Greenchoice, dezelfde groene energieleverancier als waar de Eendragt sinds september 2003 de energie van onze V-29 aan levert zie voorwoord van de Voorzitter). Het logo van de Windunie is nl. op de beide LW18/80 gondels aangebracht. Fred van Vliet, secretaris 1 van de 2 opgemepte LW18/80 s

9 9 Den Helder op ca 40 meter hoogte Tijdens de jaarvergadering van de Helderse Vereniging voor Sociale Geschiedenis (HVSG) gaf ik een dialezing over windenergie in Den Helder. Hierbij werd o.a. verteld over hoe de windmolenvereniging aan haar naam De Eendragt is gekomen en wel naar de molen welke in vroegere jaren de Molengracht heeft gesierd (mijn kleindochter Amber noemt dit een huismolen ). Verder werden dia s vertoond vanuit de gondel van onze VESTAS V-29/225 windturbine. Vanuit deze positie is Den Helder tijdens heldere windstille dagen prima te aanschouwen. Omdat er een aantal mensen waren die dit zelf wilden aanschouwen, werd tijdens de lezing het aanbod gedaan om eens de 40 meter lange trap binnenin de mast te beklimmen en ook eens mee te maken hoe mooi het uitzicht over Den Helder en omgeving kan zijn. Dit hebben we gedaan op 28 november j.l. Het zicht was prima en de wind was bijna weggevallen, zodat er ook geen opbrengstverlies was. Dit werd gecombineerd met mensen welke Rien Haasnoot van een van zijn verenigingen had uitgenodigd. Op deze dag waren 5 klimmers aanwezig, waarvan 1 ervan af zag omdat hij na een ziekenhuisopname herstellende was. Na 4 plateaus te hebben gerond welke zeker wel nodig waren om het lichaam steeds even te laten herstellen en uitleg te geven wat er zich in de mast bevond om de turbine te kunnen laten werken, werd de gondel bereikt en uitleg ontvangen wat er zich allemaal in de gondel was te zien en waar het voor diende. Hierna werden de bladen met een diameter van 29 meter bekeken en van het uitzicht genoten. Groeten, Fred van Vliet Fred en de gebroeders Carsjens welke wel heel erg onder de indruk waren. Rien en..

10 10

11 11 Molenaarsnieuws Aan het begin van een nieuw jaar blikken wij even terug op het afgelopen jaar. Een jaar met heel veel zon-uren, waarbij Den Helder gewonnen heeft. Al dat mooie weer heeft wel gevolgen gehad voor het produceren van groene stroom. Door het geringe wind aanbod lag de produktie van schone energie zo n 20% lager dan het gemiddelde van de afgelopen 7 jaar en zelfs nog 15% lager dan Maar optimistisch als wij altijd zijn, na regen komt zonneschijn en wij hopen dan ook dat 2004 ons wat meer wind zal brengen. Windpark Anna Paulowna is opgedeeld in twee BV s. De zuidelijke 7 zijn van Lagerwey beheer BV en de noordelijke 9 zijn van WPAP BV. In deze laatste BV heeft onze vereniging voor 2/7 aandeel een belang, de overige 5 aandeelhouders zijn bollenboeren uit de omgeving. De molenaars van de vereniging houden toezicht op alle molens en wij verzamelen ook gegevens van alle molens. Dat het niet alleen kommer en kwel is, toont de onderstaande tabel en grafiek. De molenaars hebben toch weer zorg gedragen voor de produktie van groene stroom voor zo n 800 gezinnen in 2003 (een gemiddeld huishouden verbruikt zo n 3500kWh per jaar). Niet alleen is hierdoor ruim M 3 aardgas bespaard, ook de uitstoot van lucht vervuilende componenten hebben wij kunnen voorkomen. Jaar produkties Windpark Anna Paulowna en de Eendragt kwh kwh WPAP Eendragt kwh kwh WPAP kwh Eendragt Onze nieuwe Eendragt nabij het zwembad de Schots heeft zich ook goed gedragen. De weinige stilstand uren kwamen alleen voor rekening van het onderhoud en de openstellingen voor het beklimmen van de molen en niet te vergeten de officiële indienststelling. Het samengaan van natuur en windenergie wordt aangetoond door de nestkast op de Eendragt. Ook in de wintermaanden bivakkeren hier vogels na het broeden in het voorjaar. Met dank aan Frits van Muijden voor het opnemen en archiveren van de meterstanden. Rien Haasnoot, molenaar en leden administratie.

12 12 In onderstaande tabel houden we u wederom van het wel en wee van onze molens op de hoogte. Dit keer de opbrengsten t/m december Maandstaat Windmolen De Eendragt en Windpark Anna Paulowna Datum opname : Maand / Jaar : December-2003 Windpark Anna Paulowna : 16 x Lagerwey LW 18/80, ashoogte 34 meter, 80 kw generator Windmolen De Eendragt II: 1 x Vestas V29/225, ashoogte 40 meter, 225 kw generator Molen : Verbr. NUON Levering NUON Cumulatieve productie Dagen storing Buiten gebruik Niet Reden / Opmerkingen beschikb. KWh KWh KWh % uur A=0 B=0-7 C=7-14 ; D=14-21, E > 21 Eendragt II A WPAP A WPAP A WPAP B 12? Rotor rem en net fout WPAP B Mutator fout WPAP B 2 46 netzekeringfout WPAP A WPAP B mutator temp fout (fan defect) WPAP A WPAP A WPAP B? 50 x melding kruiwerkschakelaar WPAP A WPAP A WPAP B 1 1 communicatiefout WPAP A WPAP A WPAP A Overzicht: Maand Cumulatieve productie productie Gemidd. per molen Windpark info: In bedrijf sinds Molen 1 t/m 9 eigendom WPAP BV Molen 10 t/m 16 eigendom LW Beheer BV WPAP BV : Opgemaakt door : M. van Muijden LW Beheer BV : Heiligharn 192, 1785 SR Den Helder Windpark : ,75 Telefoon: De Eendragt : Frits van Muijden

13 13 VECHTEN VOOR WINDMOLENS. OVER WINDCOÖPERATIES IN NEDERLAND In Nederland blijkt vechten voor windmolens steeds weer een gevecht tegen windmolens te zijn. Ondanks de inspanningen van veel verschillende organisaties, bedrijven en particulieren op het gebied van windenergie blijft Nederland achterlopen op landen als Denemarken, Duitsland en Spanje, wat de opwekking van windenergie betreft. Vooral in Denemarken en Duitsland hebben zogeheten windcoöperaties een rol van betekenis gespeeld bij de opbouw van een bloeiende windenergiesector. Ook in Nederland spelen windcoöperaties een rol van betekenis in de duurzame energievoorziening. Een windcoöperatie wordt omschreven als een coöperatie met als hoofddoel het produceren van windenergie ten behoeve van haar leden, waarbij het hoofdmotief is het leveren van een bijdrage aan duurzame vormen van energieopwekking. Eendragt Noordenwind Waterland Kennemerwind WWC Meerwind ZEK Delft WDE Uwind Windvogel Deltawind Zeeuwind Noord- Brabant Figuur 1: De situering van windcoöperaties in Nederland Geschiedenis van windcoöperaties Windcoöperaties bestaan sinds 1980 in Denemarken en zijn voor het eerst in 1986 aan de Nederlandse kusten opgericht. Ook in het binnenland, in de provincies Utrecht en Noord- Brabant, zijn enkele windcoöperaties opgericht.

14 14 Windcoöperaties zijn in Nederland voornamelijk ontstaan vanuit de antikernenergiebeweging, die, gesteund door ODE, zelf alternatieven ging aandragen voor andersoortige energievormen. Het merendeel van de huidige veertien windcoöperaties in Nederland werkt volledig met vrijwilligers. Een viertal coöperaties heeft mensen aangesteld in een vast dienstverband. De activiteiten van een windcoöperatie bestaan in hoofdzaak uit het plaatsen van windmolens in de eigen omgeving. Daarnaast zijn activiteiten ook gericht op het werven van financiers (leden), het geven van voorlichting en op het beïnvloeden van de plaatselijke en landelijke politiek. Betekenis van windcoöperaties De huidige betekenis van windcoöperaties is wat betreft de directe bijdrage die ze leveren aan de duurzame energievoorziening gering. Windcoöperaties bezitten gezamenlijk zo n 6 % van het totaal aantal geplaatste windmolens in Nederland. Het vermogen van deze windmolens is gezamenlijk 36 MW, wat neerkomt op 5,7% van het totaal aantal geplaatst windvermogen. Windcoöperaties zijn in totaal verantwoordelijk voor de productie van 4,2% van het totale aanbod Nederlandse windenergie. Windcoöperaties hebben naast de directe productie van energie echter ook een indirecte betekenis voor de duurzame energiesector. Door de voorlichtings- en lobbyactiviteiten van windcoöperaties wordt windenergie onder de aandacht gebracht van zowel de bevolking als de politiek. Daarnaast zijn windcoöperaties een continue speler in de duurzame energiewereld. Door hun ideële doelstelling zullen windcoöperaties ook doorgaan met de productie van windenergie en met het plaatsen van windmolens indien het economisch klimaat minder gunstig wordt. Of andere projectontwikkelaars hun activiteiten doorzetten bij verminderde rentabiliteit is nog maar de vraag. Vergroten betekenis windcoöperaties Meer dan de helft van de windcoöperaties heeft de laatste zes jaar geen windmolen(s) meer geplaatst. De belemmeringen die windcoöperaties ondervinden bij de plaatsing van molen(s) zijn zowel terug te leiden tot (het ontbreken van) overheidsmaatregelen als tot de eigen organisatie. De grootste externe belemmeringen zijn het niet verkrijgen van subsidies, zoals de EIA en de VAMIL subsidie, waardoor oneerlijke concurrentie optreedt én het ontbreken van een maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak voor de plaatsing van windmolens. De grootste interne belemmeringen zijn gebrek aan voldoende menskracht en verkeerde organisatorische keuzes. Windcoöperaties kunnen mogelijk een grotere betekenis krijgen indien er zowel binnen de eigen organisatie alsook vanuit de overheid bepaalde maatregelen genomen worden. Zo zouden windcoöperaties zelf meer kunnen doen aan actieve ledenwerving, waardoor het activisme binnen de coöperatie vergroot wordt. Ook zouden de windcoöperaties die volledig met vrijwilligers werken, de mogelijkheid van professionalisering eens voorbij kunnen laten komen om het gebrek aan menskracht definitief op te lossen. Samenwerking tussen windcoöperaties zou uitgebreider en beter kunnen: doordat niet alle windcoöperaties samenwerken met andere windcoöperaties wordt het wiel vaker dan één keer uitgevonden, wat zorgt voor onnodige verspilling van moeite in schaars bezette windcoöperaties. Alle windcoöperaties zouden sowieso moeten zorgen voor een (nog) groter draagvlak in de eigen regio, aangezien de bevolking dan nog meer betrokken raakt bij het windproject.

15 15 De rijksoverheid kan ervoor zorgen dat windcoöperaties een grotere rol van betekenis krijgen in de duurzame energievoorziening door ervoor te zorgen dat een betere afstemming plaatsvindt tussen landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden. Indien gemeenten minder autonoom worden ten aanzien van het lokale windenergiebeleid krijgen windcoöperaties en andere projectontwikkelaars meer mogelijkheid om molens te plaatsen. Hierdoor wordt de bevolking meer betrokken bij windenergie in het algemeen en bij windenergiebeleid en worden overheidsdoelstellingen op het gebied van windenergie mogelijk wel gehaald. Door financiële stimuleringsmaatregelen op dezelfde hoogte te laten gelden voor windcoöperaties kan de landelijke overheid ervoor zorgen dat oneerlijke concurrentie tussen windcoöperaties en kapitaalkrachtige projectontwikkelaars wordt verminderd of weggenomen. Dit artikel is geschreven naar aanleiding van mijn afstudeerscriptie in het kader van de studie milieumaatschappijwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Meer en uitgebreidere informatie is dan ook in deze scriptie terug te vinden. Geïnteresseerden kunnen contact met me opnemen via telefoon of . Loes van Loenen. Tel: LID WORDEN VAN DE EENDRAGT!! Lid of donateur van HCWV `De Eendragt' u.a. kunt U worden door onderstaand in te vullen en op te sturen naar de vereniging. Ja, het idee van een windmolen spreekt mij aan en. Ik word lid van "De Eendragt" en ben bereid...,- (minimaal 50,- ) aan de coöperatie te lenen voor de aanschaf en exploitatie van windmolens. Daarnaast betaal ik de jaarlijkse contributie van 5,- Ik wil... certifica(a)t(en) kopen van 10,- Ik word donateur van `De Eendragt' en betaal jaarlijks een minimum donatie van 5,- Ik wacht met betalen totdat ik de acceptgiro heb ontvangen. Afzender : Opsturen naar : Naam : Adres : H.C.W.V. "De Eendragt" u.a. Postcode : p/a Borneolaan 27 Woonplaats : 1782 DL Den Helder Datum :

16 16 Drukwerk Aan Afzender HCWV "De Eendragt" P/a Zandkreekweg JC Den Helder

Jaargang 15, nummer 3 September 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 15, nummer 3 September 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 15, nummer 3 September 2004 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. 15 SEPTEMBER 2004 LEDENVERGADERING!!! U KOMT TOCH OOK!!! 2 Helderse Coöperatieve

Nadere informatie

Jaargang 14 nummer 2 Juni 2003. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 14 nummer 2 Juni 2003. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 14 nummer 2 Juni 2003 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. 12 JUNI 2003 ALGEMENE LEDENVERGADERING --ZIE VERDEROP IN DIT BLAD -- 2 Helderse

Nadere informatie

De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. ALV De Eendragt u.a. Woensdag 19 September 2007 20:00 uur

De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. ALV De Eendragt u.a. Woensdag 19 September 2007 20:00 uur Jaargang 18 nummer 1 September 2007 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. ALV De Eendragt u.a. Woensdag 19 September 2007 20:00 uur 19 SEPTEMBER 2007

Nadere informatie

Jaargang 14 nummer 1 Januari 2003. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 14 nummer 1 Januari 2003. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 14 nummer 1 Januari 2003 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. 11 JANUARI 2003 INGEBRUIKNAME VESTAS!! 2 Helderse Coöperatieve windmolenvereniging

Nadere informatie

Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. (NIEUW INFORMATIEBORD VOOR DE EENDRAGT) 15 SEPTEMBER 2004 LEDENVERGADERING!!!!

Nadere informatie

Jaargang 16 nummer 2 Juni 2005. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 16 nummer 2 Juni 2005. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 16 nummer 2 Juni 2005 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. FEEST BIJ DE EENDRAGT ZATERDAG 18 JUNI 2005 TUSSEN 10:00 en 16:00 DUURZAME ENERGIE

Nadere informatie

Jaargang 17 nummer 1 April 2006. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 17 nummer 1 April 2006. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 17 nummer 1 April 2006 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. ALV De Eendragt u.a. Donderdag 18 Mei 2006 20:00 uur 18 MEI 2006 ALGEMENE LEDENVERGADERING

Nadere informatie

Windenergie. Verdiepende opdracht

Windenergie. Verdiepende opdracht 2015 Windenergie Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel leer je meer over windenergie. Pagina 1 Inhoud 1. Windenergie... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3 Verwerking... 9 Pagina 2 1. Windenergie

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 17e jaargang nummer 2 april 2003

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 17e jaargang nummer 2 april 2003 WINDFO Nieuwsbrief van de westfriese WINDMOLEN coöperatie 17e jaargang nummer 2 april 2003 COLOFON De WINDFO is de nieuwsbrief van de Westfriese Windmolen Coöperatie UA. Papiermolen 30 1622 KV Hoorn 0229-244121

Nadere informatie

Concept-Verslag van de Algemene ledenvergadering (ALV)van de Helderse Coöperatieve Windmolen Vereniging "de Eendragt" u.a.

Concept-Verslag van de Algemene ledenvergadering (ALV)van de Helderse Coöperatieve Windmolen Vereniging de Eendragt u.a. Concept-Verslag van de Algemene ledenvergadering (ALV)van de Helderse Coöperatieve Windmolen Vereniging "de Eendragt" u.a. Agendapunten: 1) Om 20.13 uur opent de voorzitter Dhr. M.J. Haasnoot de vergadering.

Nadere informatie

Windenergie & Windpark Neer. Har Geenen Eric van Eck

Windenergie & Windpark Neer. Har Geenen Eric van Eck Windenergie & Windpark Neer Har Geenen Eric van Eck Inhoud van deze presentatie 1. Waarom duurzame energie 2. Potentieel windenergie 3. Overheidsbeleid en wetgeving 4. Windpark Neer 5. Ontwikkeling wind

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Vechten voor windmolens

Vechten voor windmolens Vechten voor windmolens Over windcoöperaties in Nederland Scriptie in het kader van de doctoraalstudie Milieumaatschappijwetenschappen L.G.M. van Loenen Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Jaargang 16 nummer 1 Maart 2005. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 16 nummer 1 Maart 2005. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 16 nummer 1 Maart 2005 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. 18 JUNI 2005 FEEST! DE EENDRAGT BESTAAT 15 JAAR 2 Helderse Coöperatieve windmolenvereniging

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Jaarverslag Noordenwind 2015

Jaarverslag Noordenwind 2015 Jaarverslag Noordenwind 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Bestuur... 3 Samenstelling bestuur... 3 Vergaderingen... 4 Activiteiten en dossiers... 4 PR activiteiten... 4 Windmolens Noordenwind... 4 De AFM-vergunning...

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Assenede

ASPIRAVI. Windpark Assenede ASPIRAVI Windpark Assenede SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK ASSENEDE Windpark Assenede: Projectlocatie Projectkenmerken Timing / planning van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

WINDFO REDACTIONEEL. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 18e jaargang nummer 1 september 2003

WINDFO REDACTIONEEL. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 18e jaargang nummer 1 september 2003 WINDFO Nieuwsbrief van de westfriese WINDMOLEN coöperatie 18e jaargang nummer 1 september 2003 REDACTIONEEL 1 COLOFON De WINDFO is de nieuwsbrief van de Westfriese Windmolen Coöperatie U.A. Papiermolen

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

In het antwoord op vraag 3 stelt de provincie Noord-Holland "Het blad is overigens toen naast en niet op de weg gevallen."

In het antwoord op vraag 3 stelt de provincie Noord-Holland Het blad is overigens toen naast en niet op de weg gevallen. Vragen nr. 124 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 29 november 2011 Onderwerp: vragen van de heer G.A.L. van Unnik (PVV) Bijlagen: 3. De voorzitter van Provinciale Staten van

Nadere informatie

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten De Windcentrale Opgericht in 2010 Doel: versnellen van de energietransitie Nu: 10 windturbines 15.000 deelnemers: 60.000 Winddelen 11.000

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Haaltert

ASPIRAVI. Windpark Haaltert ASPIRAVI Windpark Haaltert SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK HAALTERT Windpark Haaltert: Projectlocatie Projectkenmerken Timing van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop van groene

Nadere informatie

WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN

WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN WAT HEEFT DIT MET WINDENERGIE TE MAKEN? Begrafenisvereniging Zurich in nieuw pak gestoken Judovereniging Witmarsum nieuwe mat WAT HEEFT DIT MET WINDENERGIE

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 18e jaargang nummer 2 mei 2004

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 18e jaargang nummer 2 mei 2004 WINDFO Nieuwsbrief van de westfriese WINDMOLEN coöperatie 18e jaargang nummer 2 mei 2004 1 COLOFON De WINDFO is de nieuwsbrief van de Westfriese Windmolen Coöperatie U.A. Papiermolen 30 1622 KV Hoorn 0229-244121

Nadere informatie

Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk

Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk Maarten Deutekom / Wim Joosten / Henk van Ossenbruggen Het programma 1. Wie zijn wij? 2. Het Energie Akkoord & Regeling verlaagd tarief 3. Wat is de

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

INFORMATIEKRANT WIJ BOUWEN AAN UW TOEKOMST! www.limburgwindt.be. Limburg win(d)t is opgericht door Aspiravi en LRM. WAT DOET LIMBURG WIN(D)T?

INFORMATIEKRANT WIJ BOUWEN AAN UW TOEKOMST! www.limburgwindt.be. Limburg win(d)t is opgericht door Aspiravi en LRM. WAT DOET LIMBURG WIN(D)T? www.limburgwindt.be v.u.: Rik Van de Walle - nv - Trichterheideweg 8-3500 Hasselt WAT DOET LIMBURG WIN(D)T? onderzoeken waar er in Limburg wind- molenparken kunnen komen bouwen en exploiteren van windenergie-

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief. Albert Jansen

Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief. Albert Jansen Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief Albert Jansen Wie staat voor u Albert Jansen Bestuurslid landelijke coöperatie 3500 leden Secretaris Regionale burger

Nadere informatie

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013 Lokale duurzame energie ontwikkelen Derck Truijens 18 april 2013 Inhoud Windunie: samen voor de wind Lokale duurzame energie initiatieven Lokaal duurzame energie ontwikkelen Het begon in 2000... De energiemarkt

Nadere informatie

Hierbij treft u aan een bij Provinciale Staten ingekomen brief van Coöperatieve vereniging De Windvogel d.d. 3 juli 2012 inzake 1000 PalenPlan.

Hierbij treft u aan een bij Provinciale Staten ingekomen brief van Coöperatieve vereniging De Windvogel d.d. 3 juli 2012 inzake 1000 PalenPlan. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 56 provincie.overljssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Gedeputeerde Staten van Overijssel Inlichtingen

Nadere informatie

Engewormer EnergieNeutraal. 160 hectare electriciteit als eerste bijdrage aan de klimaatneutrale doelstelling van de gemeente Wormerland

Engewormer EnergieNeutraal. 160 hectare electriciteit als eerste bijdrage aan de klimaatneutrale doelstelling van de gemeente Wormerland Engewormer EnergieNeutraal 160 hectare electriciteit als eerste bijdrage aan de klimaatneutrale doelstelling van de gemeente Wormerland Achtergrond November 2011 heeft de gemeenteraad unaniemeen mileubeleidsplan

Nadere informatie

KEMPENENERGIE. samen groen

KEMPENENERGIE. samen groen KEMPENENERGIE samen groen De coöperatie KempenEnergie wil alle inwoners van de 5 Kempengemeenten toegang geven tot de maatschappelijke en financiële voordelen van lokaal opgewekte schone energie. KEMPENENERGIE

Nadere informatie

Uw brief Datum Ons kenmerk *BRD 2016 777* Onderwerp Informatie Bijlagen Ondersteuning subsidie-aanvraag voor zonnepanelen op uw bedrijfspand

Uw brief Datum Ons kenmerk *BRD 2016 777* Onderwerp Informatie Bijlagen Ondersteuning subsidie-aanvraag voor zonnepanelen op uw bedrijfspand www.breda.nl gemeentebreda@breda.nl Twitter@breda Telefoon 14 076 Postadres Postbus 90156, 4800 RH Breda Aan eigenaren/directeuren van vastgoed/ bedrijventerreinen in Breda Bezoekadres Stadskantoor Claudius

Nadere informatie

Spiekbriefje Frisse Wind

Spiekbriefje Frisse Wind Spiekbriefje Frisse Wind Feiten over windenergie voor feestjes, verjaardagen of andere bijeenkomsten. Er worden dan veel halve waarheden over windenergie verkondigd, en dat is jammer, want windenergie

Nadere informatie

Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving

Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving EAZ Dorpsmolen - Hoe werkt het? E.A.Z. Wind biedt speciaal voor dorpen de dorpsmolen aan. Hiermee kunnen dorpsbewoners gezamenlijk investeren en profiteren

Nadere informatie

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

Zon op Heerjansdam daar krijgen we energie van! Samenwerkingsverband Wat/Wie Buurtbewoners is kopen van omwonende burgers/ondernemers Zon samen op in een Heerjansdam Op Dit is het het dak tweede van een

Nadere informatie

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene ASPIRAVI Project E403 Lichtervelde en Wingene Groei naar een duurzame samenleving Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020 : 20% minder CO 2 uitstoot 20% minder energie

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN Postcoderoos Project ECZoR Agenda Opening en welkom; Jan Snelders, vz. ECU Klimaatdoelstellingen gemeente Tilburg; Paul van Dijk Presentatie collectief PV systeem Pauze Vragenronde

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

2015 - BURGERSTEM.NET/BEtrokken Noord-Beveland Blad: 2

2015 - BURGERSTEM.NET/BEtrokken Noord-Beveland Blad: 2 Inleiding In oktober stond de enquête van BURGERSTEM in het teken van windenergie en vroegen wij aan de deelnemers hun mening over de toepassing en gevolgen er van. De exploitant van de windturbines bij

Nadere informatie

Geluid. De norm: 47 db L den

Geluid. De norm: 47 db L den Geluid De norm: 47 db L den Elk windenergieproject moet voldoen aan de wettelijke norm: 47 db L den bij alle geluidsgevoelige objecten in de buurt. Dit is de maximaal toegestane gemiddelde jaarlijkse geluidsdruk

Nadere informatie

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn.

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. DOSSIER Kleine windmolens Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. Er zijn veel typen windmolens op de markt, met mast, zonder mast, horizontaal of verticaal.

Nadere informatie

Wind. De kracht van Nederland. Platform Duurzaam Fryslân

Wind. De kracht van Nederland. Platform Duurzaam Fryslân Wind De kracht van Nederland Is uw beeld van windenergie bij de tijd? De moderne Windturbines hebben in 30 jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt. De discussie over windturbines wordt overheerst door

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

Financiële baten van windenergie

Financiële baten van windenergie Financiële baten van windenergie Grootschalige toepassing van 500 MW in 2010 en 2020 Opdrachtgever Ministerie van VROM i.s.m. Islant Auteurs Drs. Ruud van Rijn Drs. Foreno van der Hulst Drs. Ing. Jeroen

Nadere informatie

Bestuursflap. Eenmalige subsidieaanvraag Project Zon op Noord. Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt

Bestuursflap. Eenmalige subsidieaanvraag Project Zon op Noord. Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt Bestuursflap Samenvatting Onderwerp Zaaknummer Z10-30576 Behandelend ambtenaar M. Visser (020 634 9571) Unit/Afdeling UOS/OFD Programma Milieu en Water Doelstelling Inzet op energiebesparing en gebruik

Nadere informatie

ASPIRAVI. Project Blankenberge

ASPIRAVI. Project Blankenberge ASPIRAVI Project Blankenberge Groei naar een duurzame samenleving Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020 : 20% minder CO 2 uitstoot 20% minder energie verbruiken

Nadere informatie

WINDFO HANS DOEST OVERLEDEN. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 19e jaargang nummer 1 september 2004

WINDFO HANS DOEST OVERLEDEN. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 19e jaargang nummer 1 september 2004 WINDFO Nieuwsbrief van de westfriese WINDMOLEN coöperatie 19e jaargang nummer 1 september 2004 27 september 2004 ledenvergadering HANS DOEST OVERLEDEN 1 COLOFON De WINDFO is de nieuwsbrief van de Westfriese

Nadere informatie

Inspiratiesessie hernieuwbare energie 16/02 Kruishoutem Lippens Jan ing Voorzitter Zaubeek Power CVBA. CVBA Zaubeek Power Oude Waalstraat 294 Zulte 1

Inspiratiesessie hernieuwbare energie 16/02 Kruishoutem Lippens Jan ing Voorzitter Zaubeek Power CVBA. CVBA Zaubeek Power Oude Waalstraat 294 Zulte 1 Inspiratiesessie hernieuwbare energie 16/02 Kruishoutem Lippens Jan ing Voorzitter Zaubeek Power CVBA CVBA Zaubeek Power Oude Waalstraat 294 Zulte 1 Zaubeek power CVBA: ontstaan - Ontstaan uit de bedrijvenvereniging

Nadere informatie

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Raadsvergadering, 10 december 2013 Voorstel aan de Raad Nr.: 20131210 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 19 november 2013 Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING 17 september 2013 coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek Agenda 1. Introductie Zuidenwind Ontstaan, doelstelling Actueel project: ontwikkeling

Nadere informatie

windenergie worden steeds belangrijker Beyza

windenergie worden steeds belangrijker Beyza windenergie worden steeds belangrijker Beyza 1 INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD 3 3 INLEIDING 4 4 WINDENERGIE 5 5 VOOR- EN NADELEN VAN WINDENERGIE 5 6 GESCHIEDENIS 5 7 BEPERKINGEN BIJ HET PLAATSEN VAN WINDMOLENS

Nadere informatie

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed.

Nadere informatie

Coöperatie NoaberZon U.A.

Coöperatie NoaberZon U.A. Coöperatie NoaberZon U.A. Oprichtingsvergadering Coöperatief zonnedak Vragender 28-11-2016 Agenda 1. Opening en verwelkoming 2. Wat doet VCEN 3. Wat doet NoaberZon 4. Voorstellen bestuur NoaberZon 5. Coöperatief

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

Comité Hou Friesland Mooi

Comité Hou Friesland Mooi Comité Hou Friesland Mooi Oktober 2012 ineens Fryslân Windstreek 2012 Hier 40 tot 100 windturbines van 180 meter In IJsselmeer nog meer: 75 tot 150 Vergadering Zurich: Comité Hou Friesland Mooi Eerste

Nadere informatie

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen 1 Doelstelling Dordrecht 2015 Routekaart Duurzaamheidsdoelstellingen 2010-2015: Doelstelling 2015 Duurzame energie 132 TJ

Nadere informatie

Opschalen, saneren of vervangen

Opschalen, saneren of vervangen Opschalen, saneren of vervangen Veel te sober ingerichte één op één vervangingsregeling SDE+ 2015 onderzoek Bosch &van Rijn i.o.v. NWEA 1000-1800 MW MEP en oudere turbines Lage energieprijzen -> geen rendabele

Nadere informatie

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010 Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen Energiemonitor 2010 Index 1. Inleiding 2. Populariteit energievormen 3. Bouwen tweede kerncentrale 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Start van Zon op het Dok. De Witte Boei Amsterdam Eric de Lange 18 oktober 2017

Start van Zon op het Dok. De Witte Boei Amsterdam Eric de Lange 18 oktober 2017 Start van Zon op het Dok De Witte Boei Amsterdam Eric de Lange 18 oktober 2017 Klimaatverandering zet door LARS EIST IJS! Wie is Zon op Nederland Iedereen in Nederland in staat stellen zelf zonnestroom

Nadere informatie

SOCIAL RESPONSIBILITY

SOCIAL RESPONSIBILITY SOCIAL RESPONSIBILITY LID WORDEN SAMEN JE EIGEN WINDMOLEN Tegenwoordig draait alles om duurzaamheid en groen. Een goede tijd voor de Windcentrale. We weten allemaal dat er ergens stroom en energie vandaan

Nadere informatie

Verslag Windexcursie 29 september 2016

Verslag Windexcursie 29 september 2016 Verslag Windexcursie 29 september 2016 Op donderdag 29 september 2016 organiseerde de Gemeente Groningen een excursie naar de windparken in Nijmegen en Deventer. Dit voor raadsleden van de gemeente Groningen,

Nadere informatie

CONCEPT. Besluit: 1 Stcrt. 2003, 249; gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 januari 2005 (Stcrt. 25). 2 Stcrt. 2004, 126.

CONCEPT. Besluit: 1 Stcrt. 2003, 249; gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 januari 2005 (Stcrt. 25). 2 Stcrt. 2004, 126. Regeling van de Minister van Economische Zaken van., nr..., houdende wijziging van de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2005, de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen Haal meer rendement uit uw zonnepanelen 1. Vergoeding voor teruggeleverde zonnestroom nu voor iedereen bereikbaar: Stroom van zonnepanelen is één van de meest schone vormen van energie. Om deze reden wil

Nadere informatie

Communicatieplan windenergie

Communicatieplan windenergie Communicatieplan windenergie 1. Inleiding De eigenaren van alle windturbines in Dongeradeel hebben de wens geuit om 23 turbines in Dongeradeel in te ruilen voor een cluster van maximaal 4 grote turbines.

Nadere informatie

INFOBOEKJE. WeertEnergie. 3 e Energiecafé 14 oktober 2014

INFOBOEKJE. WeertEnergie. 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 INFOBOEKJE WeertEnergie 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 Welkom WeertEnergie 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 AGENDA 1. Opening 2. Wat is WeertEnergie? Peter Gloudi 3. Inkoopactie zonnepanelen en zonneboilers

Nadere informatie

Windenergie in Almere

Windenergie in Almere In dit boekje is te vinden: Ambitie: Almere energieneutraal in 2022 Waarom deze ambitie? Hoe bereiken we de ambitie? Energie Werkt! Vergelijking met ontwikkeling zonder beleid Ambitie: Almere energieneutraal

Nadere informatie

Zon op Zwijndrecht daar krijg ik energie van Wij Buurtbewoners Wat/Wie Op het zijn dak een van burgerinitiatief kopen een samen in een coöperatie -zonnepanelen is openbaar Zon op gebouw Zwijndrecht Eerste

Nadere informatie

Overheidsgronden voor windenergie

Overheidsgronden voor windenergie Overheidsgronden voor windenergie 15 Juni 2016 Winddagen Rotterdam Ruud van Rijn Projecten van Bosch & Van Rijn Voorstellen Onafhankelijk adviesbureau, Utrecht Specialisatie: wind op land, Nederland Ervaring

Nadere informatie

Alles in de wind. Over windenergie. Hoe werkt een windturbine? Tandwielkast vroeger en nu. Direct Drive

Alles in de wind. Over windenergie. Hoe werkt een windturbine? Tandwielkast vroeger en nu. Direct Drive Hoe werkt een windturbine? Het basisprincipe is eenvoudig. De rotorbladen (wieken) zitten gemonteerd op een as. Als het waait draaien de rotorbladen en gaat de as draaien. De as laat vervolgens een generator

Nadere informatie

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur Werkplan & Begroting 2011 1. VISIE Energie U is een duurzaam lokaal energie bedrijf gebaseerd op een vereniging zonder winstoogmerk. Wij willen de Utrechters helpen om in hun eigen omgeving hun eigen duurzame

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Voorzitter, daar waar het kan schrik niet

Voorzitter, daar waar het kan schrik niet Aan Provinciale Staten Noord-Holland Commissie RWW t.a.v de commissieleden en betrokkenen voor het inloophalfuur van 30 november 30 november 2015, Dorpsraden H.meer Zuid, Inspreker Hr. R. Hoogendoorn,

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent

Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent Zonlaan 265 1234 AB Zelfstad 1 augustus 2014, s-hertogenbosch Geachte heer Sent, Hartelijk dank dat we u een aanbod op maat mogen doen voor Zelfstroom Alles-in-1

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

9-5-2014 B.v.d.Hoek Driebergen 0655965653

9-5-2014 B.v.d.Hoek Driebergen 0655965653 Zonnepanelen op het dak van uw VvE? Draagvlak creëren en offertes aanvragen en communiceren met de VvE (Nieuwsbrief) Kosten en baten analyse Berekenen terug verdien tijd Spreadsheet offerte gegevens Communicatie

Nadere informatie

Achtergrond en doel presentatie

Achtergrond en doel presentatie Achtergrond en doel presentatie Achtergrond Uitnodiging van de raad; Nuon heeft reeds wind turbines in de Hoofdplaatpolder; Nuon ziet mogelijkheden voor het op termijn vervanging van de huidige turbines

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek

Windmolens in de Beekbergsebroek Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland.

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland. Uitnodiging Energiek Gelderland Gelders debat 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen www.gelderland.nl/geldersdebat Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken 1. Aanleiding In december 2015 is door de gemeenteraad de Structuurvisie Emmen, Zonneakkers vastgesteld. In de structuurvisie zijn

Nadere informatie

WINDFO. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 27 e jaargang nummer 1 september 2012

WINDFO. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 27 e jaargang nummer 1 september 2012 WINDFO Nieuwsbrief van de westfriese WINDMOLEN coöperatie 27 e jaargang nummer 1 september 2012 Belangrijk: Geef uw e-mail adres door aan het bestuur of geef door dat U de WINDFO op papier wilt blijven

Nadere informatie