Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008"

Transcriptie

1 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008

2 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en productie van gas België en Duitsland Levering van gas en elektriciteit Selectieve opwekking van elektriciteit en gasopslag Europa Inkoop en handel op Europa s meer liquide energiemarkten als het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië Internationaal Handel in olie, kolen en emissiecertificaten Vereenvoudige weergave n.v. Nuon-groep n.v. Nuon Nuon Energy is ons productieen leveringsbedrijf; Alliander is ons netwerkbedrijf. Nuon Energy Alliander

3 Kerncijfers Kerncijfers operationeel Aantal FTE s Betrouwbaarheid netten 99,99% Productie van elektriciteit 15,9 TWh Aantal klanten in de drie kernlanden ruim 3 mln Kerncijfers financieel Totaal activa mln Investeringen in materiële vaste activa 940 mln Netto-omzet Nettowinst mln 765 mln Geconsolideerde kerncijfers Financiën () Netto-omzet Brutomarge Bedrijfsresultaat Resultaat na belastingen toe te rekenen aan aandeelhouders van n.v. Nuon Investeringen in materiële vaste activa Operationele cashflow Dividend, inclusief dividenduitkering ten laste van de reserves Ratio s Pay-out ratio (%) 45% 45% ROIC (%) 10% 16% FFO/nettoschuld (%) 184% n.v.t. 2 Rentedekking n.v.t. 3 45,0 Aandelen (per 31 december) Aantal uitstaande aandelen (duizend) Medewerkers (per 31 december) Aantal eigen medewerkers in FTE s Gemiddelde leeftijd eigen medewerkers 42,0 42,6 Vrouwelijke medewerkers (%) 23% 21% Ziekteverzuim (%) 4,0% 4,1% Medewerkersbetrokkenheid 8,0 8,0 Elektriciteitsproductie en emissies Grijze productie (TWh) 14,4 16,7 Duurzame productie (GWh) CO 2-emissies (kg/kwh) 0,821 0,856 No x-emissies (g/kwh) 0,325 0,336 SO 2-emissies (g/kwh) 0,089 0,096 Betrouwbaarheid Betrouwbaarheid van de elektriciteits- en gasnetten (%) 99,99% 99,99% Gemiddelde uitvalduur per elektriciteitsklant Liander (minuten) 24,0 48,4 4 Klanten Klanttevredenheid consumentenmarkt Nederland (%) Betreft alle duurzame elektriciteit die Nuon als producent en economisch eigenaar via een netaansluitpunt op het elektriciteitsnet zet. 2 Aangezien eind 2007 een nettokaspositie is ontstaan is dit kerncijfer in 2007 niet opgenomen. 3 Aangezien de 12-maands netto financiële baten en lasten aan het eind van 2008 per saldo een bate vertegenwoordigen, is de ratio niet weergegeven. 4 Ongeveer de helft van het aantal minuten dat klanten van Liander zonder stroom zaten in 2007 is te wijten aan de storing in de Tieler- en Bommelerwaard. Zonder deze storing zou de uitvalduur 23,5 minuut bedragen. Voor een overzicht van de financiële data op geconsolideerd niveau over de afgelopen vijf jaren verwijzen wij naar het Vijfjarenoverzicht achterin dit verslag.

4 Nuon in één oogopslag In 2008 hebben al onze segmenten een bijdrage geleverd aan de verbetering van de resultaten en de realisatie van onze strategie. Op vindt u een uitgebreide beschrijving van de activiteiten van onze segmenten. Downstream Netto-omzet mln Klanttevredenheid consumentenmarkt 89% Het segment Downstream zorgt voor de levering van elektriciteit en gas op de Nederlandse, Belgische en Duitse markt. Daarnaast levert dit segment aanvullende diensten en producten, zoals energieadvies, verkoop en installatie van cv-ketels, isolatie en beveiligingsinstallaties, maar ook kleine energie besparende producten aan zowel de zakelijke als de consumentenmarkt. Downstream is daarnaast verantwoordelijk voor het factureren van geleverde producten en diensten, het wijzigen van gegevens en het afhandelen van klantvragen. Consumenten- en kleinzakelijke markt Nederland: Aantal elektriciteitscontracten 2,3 mln Aantal gascontracten 1,9 mln Midstream Netto-omzet mln Productie capaciteit (grijs) MW Grijze elektriciteitsproductie 14,4 TWh Duurzame elektriciteitsproductie GWh Midstream is verantwoordelijk voor de inkoop van brandstoffen, productie van (duurzame) elektriciteit in gas-, kolen-, en biomassagestookte centrales, alsmede de opwekking van elektriciteit met behulp van windmolens, zonnecellen en waterkracht en door middel van warmtekrachtkoppelingen. Het segment beheert en exploiteert energie-intensieve industrieparken en voert exploratie- en productieactiviteiten uit op het gebied van gaswinning. Het segment handelt in onder andere elektriciteit, gas, olie, kolen en CO 2-emissierechten en verzorgt de opslag van gas. Het verzorgt de voorbereiding en uitvoering van nieuwe energieproductiemiddelen en het uitbreiden van gasopslagcapaciteit. Midstream houdt zich bezig met het beperken van de marktrisico s waaraan Nuon is blootgesteld. Tenslotte levert Midstream warmte en koude op de Nederlandse markt. Netwerkbedrijf Netto-omzet mln Aantal elektriciteits- en gascontracten 5,0 mln Getransporteerde volumes elektriciteit en gas 33,0 TWh/6.232 mln m 3 Tot het segment Netwerkbedrijf behoort onder meer netbeheerder Liander. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van elektriciteits- en gasnetten en de aansluiting en het transport van elektriciteit en gas in het voorzieningsgebied. Daarnaast voert zij marktfaciliterende activiteiten uit, zoals het verzamelen en versturen van meetgegevens en de levering van aanvullende diensten en producten, zoals meetinrichtingen. Brede netbeheerder Liander heeft een onafhankelijke positie die wettelijk is gewaarborgd en bepaalt zelfstandig op welke wijze het net wordt onderhouden, vervangen, verzwaard of uitgebreid. Netwerkbedrijf omvat tevens onderdelen die netwerkgerelateerde diensten leveren op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energie-infrastructuren, verlichting van de openbare ruimte en beheer van verkeersregelinstallaties. 1 Inclusief netto-omzet uit hoofde van leveringen aan andere segmenten.

5 Netto-omzet uit voortgezette Netto-omzet bedrijfsactiviteiten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Per soort energie () Per soort energie () Elektriciteit Warmte en overige producten Elektriciteit Gas Warmte en overige producten Gas Brutomarge uit voortgezette Brutomarge bedrijfsactiviteiten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Per soort energie () Per soort energie () Elektriciteit Warmte en overige producten Elektriciteit Gas Warmte en overige producten Gas Netto-omzet uit voortgezette Netto-omzet bedrijfsactiviteiten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Per segment () 1/2 Per segment () Downstream Netwerkbedrijf 2007 Downstream Midstream Netwerkbedrijf Midstream Bedrijfsresultaat uit voortgezette Bedrijfsresultaat bedrijfsactiviteiten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Per segment () 2 Per segment () Downstream Netwerkbedrijf 2007 Downstream Midstream Netwerkbedrijf Midstream Investeringen in materiële vaste activa 2 Investeringen Per segment () in materiële vaste activa 2 Aantal eigen medewerkers 2 Aantal Per segment, eigen FTE s medewerkers ultimo boekjaar 2 Per segment () Per segment, FTE s ultimo boekjaar Investeringen in materiële vaste activa Per segment () Downstream 0 Netwerkbedrijf Downstream Netwerkbedrijf 2007 Downstream Midstream 2008Netwerkbedrijf Overig 2007 Downstream Midstream Netwerkbedrijf Overig Midstream Overig Midstream Overig 1 Inclusief Downstream interne leveringen. Netwerkbedrijf 2 1 Inclusief Als Midstream gevolg interne van de leveringen. organisatorische Overig splitsing per 1 juli 2008 hebben er verschuivingen plaatsgevonden tussen de segmenten. Hierdoor zijn de cijfers 2 Als van gevolg 2007 en van 2008 de organisatorische niet helemaal vergelijkbaar. splitsing per 1 juli 2008 hebben er verschuivingen plaatsgevonden tussen de segmenten. Hierdoor zijn de cijfers 1 Inclusief van 2007 interne en 2008 leveringen. niet helemaal vergelijkbaar. 2 Als gevolg van de organisatorische splitsing per 1 juli 2008 hebben er verschuivingen plaatsgevonden tussen de segmenten. Hierdoor zijn de cijfers van 2007 en 2008 niet helemaal vergelijkbaar.

6 Profiel Inhoud Nuon is een ambitieuze energieonderneming die met ruim medewerkers meer dan 3 miljoen huishoudens en zakelijke klanten in Nederland, België en Duitsland voorziet van energie of in het transport daarvan. Met een omzet van 6,1 miljard in 2008 heeft Nuon een vooraanstaande positie in de Nederlandse energiemarkt. De grootste aandeelhouders van Nuon zijn de provincies Gelderland en Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en BV Houdster maatschappij Falcon, waarvan de aandelen worden gehouden door de provincie Fryslân. Onze activiteiten strekken zich uit over de gehele keten van energie: dit omvat de productie, het transport en de levering van elektriciteit, gas, warmte en koude. Daarnaast handelen wij in energie op de belangrijkste internationale markten en bieden we aanvullende diensten en technische innovaties aan zowel zakelijke klanten als consumenten. Nuon streeft daarbij naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening en bouwt aan een toonaangevende positie op het gebied van duurzaam ondernemen. Een belangrijk uitgangspunt vormt het realiseren van evenwichtige groei voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, aandeelhouders, milieu en maatschappij. Het handelen van Nuon sluit te allen tijde aan op het belang dat energie heeft voor de miljoenen huishoudens en de organisaties waaraan zij producten en diensten levert. Nuon heeft met ingang van 1 juli 2008 het bedrijf organisatorisch gesplitst in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Vanaf die datum functioneren beide ondernemingen organisatorisch zelfstandig onder een financiële holding en onder een gezamenlijke Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Bericht van de Voorzitter 2 Missie, visie en strategie 6 Jaaroverzicht Corporate Governance 14 Afwijkingen van de Code 14 Corporate governancestructuur 15 De rol van accountants 19 Functioneren interne risicobeheersings- en controlesysteem en verantwoording 20 Verslag van de Raad van Bestuur 22 Strategie en marktontwikkelingen 22 Realisatie van strategische kernpunten in Ontwikkelingen in onze belangrijkste markten in Financieel 27 Human resources 43 Merk- en reputatiebeleid 46 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 47 Verantwoorde bedrijfsvoering 56 Nuon in de maatschappij 56 Toekomstparagraaf 59 Risicomanagement en risicofactoren 66 Disclaimer Indien in dit verslag wordt gesproken over wij, Nuon, de onderneming, de Nuon-groep of vergelijkbare aanduidingen dan wordt daarmee n.v. Nuon en haar dochtermaatschappijen bedoeld. Waar wordt gesproken over Nuon Energy of de Nuon Energy-groep, refereert dit aan N.V. Nuon Energy (in 2008 nog genaamd: n.v. Nuon PLB Holding), de topholding van het productie- en leveringsbedrijf van Nuon, en haar dochterondernemingen. Met Liander wordt bedoeld Liander N.V., de netbeheerder (tot december 2008 nog genaamd: N.V. Continuon Netbeheer). Waar wordt gesproken over Alliander refereert dit aan Alliander N.V. en Liander N.V. met hun respectieve dochtervennootschappen, die tezamen het netwerkbedrijf vormen. In dit verslag zijn duurzaamheidsindicatoren opgenomen (waaronder productie- en emissiedata). Op de datum van dit verslag was de verificatie van deze gegevens nog niet afgerond. De definitieve data zouden derhalve kunnen afwijken. Onderdelen van dit jaarverslag bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen zonder beperking verwachtingen bevatten over toekomstige operationele resultaten, overheidsmaatregelen, de invloed van andere regulerende maatregelen op alle activiteiten van Nuon als geheel, het aandeel van Nuon en dat van haar dochterondernemingen en joint ventures in bestaande en nieuwe markten, industriële en macro-economische trends en de prestaties van Nuon daarin. Dergelijke uitspraken worden voorafgegaan door, gevolgd door of bevatten woorden als gelooft, verwacht, meent, anticipeert of vergelijkbare uitdrukkingen. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige aannames over toekomstige activiteiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende factoren en andere onzekerheden waarvan vele buiten de invloedssfeer van Nuon, waardoor toekomstige, feitelijke resultaten materieel kunnen afwijken van deze verwachtingen. Verslag van de Raad van Commissarissen 72 Remuneratierapport Jaarrekening Overig 162 Overige gegevens 162 Commissie van Aandeelhouders 164 Kengetallen en begrippenlijst 165 Financiële kalender 167 Belangrijke dochterondernemingen en overige deelnemingen 168 Vijfjarenoverzicht

7 2 Nuon Jaarverslag 2008 Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur Terugkijkend op 2008 was dit het jaar waarin we een stevige basis voor de toekomst van Nuon Energy en van Alliander hebben gelegd. Øystein Løseth Voorzitter van de Raad van Bestuur De splitsing heeft geleid tot twee sterke bedrijven die klaarstaan voor de volgende uitdaging.

8 Bericht van de Voorzitter 3 Een van de hoogtepunten van vorig jaar was het moment dat ik op 1 juli tijdens een zonnige bijeenkomst buiten op ons terrein tegenover onze medewerkers kon bevestigen dat we de datum van organisatorische splitsing hadden gehaald. Onze organisatie was gesplitst zonder dat onze klanten daar hinder van hebben ondervonden. Ook het nieuwe jaar 2009 kent voor mij al een mijlpaal, namelijk in het vinden van Vattenfall als de internationale strategische partner voor Nuon Energy. Met deze hoogte punten is een stevige basis voor de toekomst van Nuon Energy en van Alliander gelegd. De organisatorische splitsing in het kader van de Wet onafhankelijk netbeheer is voortvarend uitgevoerd en beide bedrijven kunnen zich nu focussen op hun kernactiviteiten en hun eigen toekomst vorm geven. Ik ben trots op alle medewerkers die vanaf het begin van 2008 met grote inzet hebben gewerkt aan het tot stand komen van hun nieuwe bedrijf: netwerkbedrijf Alliander of productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy. Met onze aandeelhouders en commissarissen hebben we het afgelopen jaar intensief gesproken over de toekomst van productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy. De oriëntatie op de internationale energiemarkt heeft ertoe geleid dat in juni is besloten een internationale strategische partner te zoeken voor Nuon Energy. Inmiddels is bekendgemaakt dat dit Vattenfall is geworden. Met Vattenfall kan Nuon Energy als sterk energiebedrijf opereren op de Europese energiemarkt. In ons vorige jaarverslag stelde mijn voorganger Ludo van Halderen: Nuon staat op een kruispunt en in de toekomst wachten belangrijke uitdagingen. Dat is een beeld dat de situatie bijzonder goed schetst. Nuon bestaat inmiddels uit twee sterke bedrijven die zich met al hun ambitie focussen op de volgende uitdaging en daarbij hun eigen weg kiezen. Sterk en betrouwbaar netwerkbedrijf Het netwerkbedrijf zet koers naar een ambitieus doel: betrouwbaar zijn in de dienstverlening aan 2,8 miljoen klanten, betrokken zijn bij belanghebbenden en de beste zijn in de sector. Snel na de organisatorische splitsing heeft het netwerkbedrijf nieuwe namen aangekondigd: Alliander, voor het totale netwerkbedrijf, Liander voor de netbeheerder en Liandon en Liandyn voor de netwerkgerelateerde activiteiten. Een symbolisch moment, waarop duidelijk werd dat er iets met ons bedrijf was gebeurd. Vanaf dat moment was het niet meer Nuon, maar Nuon én Alliander. Met deze naam stelt Alliander zich aan Nederland voor als een nieuw onafhankelijk bedrijf met verschillende merken voor de kernactiviteiten. De brede netbeheerder, die alle activiteiten voor het beheer van de netten zelf uitvoert, is op de verplichte datum van 1 juli tot stand gekomen. Deze netbeheerder blijft de noodzakelijke investeringen en innovaties doen in het net, de ruggengraat van onze energievoorziening. De uitzonderlijk hoge betrouwbaarheid van ons elektriciteitsnet wordt zichtbaar in de gemiddelde uitvalduur van slechts 24 minuten, waardoor een betrouwbaarheid van 99,99% wordt bereikt. Door samenwerking te zoeken met Regionale Opleidingscentra (ROC s) en stageplaatsen te organiseren, laat Alliander jongeren zien hoe interessant een baan in de techniek is. Zo wordt ook de toestroom van jong technisch talent bevorderd. Nuon Energy kiest een sterke partner De route die het productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy kiest, is er één van aansluiting bij een strategische internationale partij. Na een oriëntatie op de internationale energiemarkt is samen met aandeelhouders en commissarissen besloten dat Nuon Energy voor het vervullen van haar ambities een sterke partner nodig heeft. In de Europese energiemarkt zijn de afgelopen jaren veel allianties gevormd, waardoor enkele sterke spelers zijn overgebleven. Tijdig samenwerking zoeken met een partij die de strategie van Nuon Energy onderschrijft en verder wil versterken, is van essentieel belang voor de energievoorziening in Nederland. Zo hebben we in de tweede helft van het jaar veel aandacht gegeven aan een zorgvuldig proces om, samen met aandeelhouders en commissarissen, tot goede criteria te komen voor de keuze van die partner. Met Vattenfall hebben we een sterke partner die onze strategie ondersteunt en de noodzakelijke investeringskracht biedt.

9 4 Nuon Jaarverslag 2008 CO 2 -afvang Het jaar 2008 begon goed met het bezoek van Eurocommissaris Andris Piebalgs aan onze kolenvergassingscentrale in het Limburgse Buggenum. Een belangrijk bezoek, waaruit de steun van Europa voor CO 2-afvang en de wijze waarop Nuon Energy dat wil doen met kolenvergassing duidelijk blijkt. In deze centrale is het afgelopen jaar een testinstallatie voorbereid voor de afvang van CO 2. In Nuon Magnum willen we deze techniek grootschalig toepassen. De bouw van Nuon Magnum is kort na aanvang stilgelegd omdat om procedurele redenen de vergunning was geschorst. Eind 2008 zijn de belangrijke vergunningen opnieuw verworven. We gaan ervan uit in 2009 de bouw van deze innovatieve centrale, waarin verschillende brandstoffen flexibel en schoner kunnen worden ingezet, te kunnen hervatten. Versterking van de gaspositie Een ander hoogtepunt in het afgelopen jaar was het moment dat we onze deelname in gasvelden in de Noordzee hadden gerealiseerd. Voor de strategie van Nuon Energy is dit een heel belangrijke stap geweest. Ook de verdubbeling van de gasopslagcapaciteit maakt onze positie sterker. Ontwikkeling van duurzame energie Parallel aan deze ontwikkelingen investeert Nuon Energy in duurzame opwekking van energie. Schaalgrootte is daarbij van belang. Zo hebben we in 2008 plannen aangekondigd voor het grootste windpark op zee in België en werkten we aan de concessieaanvraag voor het windpark voor de kust van Katwijk. Een groep van 63 Nederlandse agrariërs koos onze dochter Wind Energie Ontwikkelings Maatschappij B.V. (WEOM) als ontwikkelaar voor een van de grootste Nederlandse windparken op land. Het jaar 2008 was eerder een jaar van ontwikkelen dan van realisatie van duurzame energie. Wel openden we in november Windpark Echteld (8 MW), de start van een reeks aan windactiviteiten in Gelderland. In deze provincie staat ook onze proeffabriek voor zonnefolie van onze dochter Helianthos. De innovatie in zonne-energie wordt ook ondersteund door 2 miljoen te investeren in de fundamentele wetenschap. We participeren zo in het Joint Solar Programme met Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), om een doorbraak te bewerkstelligen in de efficiency van zonnecellen. Een andere investering in innovatie is het Energy Transition Fund Yellow & Blue, dat Nuon in 2008 oprichtte. Met 40 miljoen in kas kan dit fonds innovaties ondersteunen die de brug naar een CO 2-vrije opwekking slaan. Het fonds heeft onlangs zijn eerste participatie aangekondigd: in smart grids, slimme netwerken die efficiënte decentrale opwekking ondersteunen. Op het gebied van warmte door zonnekracht realiseren we in de gemeente Almere een zoneiland dat 10% van de lokale warmtevraag kan leveren. Warmtelevering is een beproefde techniek om CO 2 te reduceren; volgens dezelfde techniek levert Nuon Energy ook koude. Kantoren van Atlas Arena en aan de Zuidas in Amsterdam worden gekoeld door koud water uit nabijgelegen meren (Ouderkerkerplas en De Nieuwe Meer). Het iets opgewarmde water gaat vervolgens meteen terug naar de van nature warmere bovenlaag van de plas. Door zuurstof aan het water toe te voegen, worden bovendien fosfaten en algengroei bestreden. Het gebruik van de Ouderkerkerplas als natuurlijke koudebron leidt daarmee niet alleen tot een CO 2-reductie, maar ook tot verbetering van de waterkwaliteit in de plas. Klanten adviseren over energiebesparing De beste oplossing om CO 2-uitstoot te verminderen is het verminderen van energieverbruik. De rol van energieadviseur, die klanten hierbij helpt, past ons goed. Onze campagne om klanten bewust te maken van verspilling is hiervan een goed voorbeeld: consumenten hebben al de verspillingscheck op het internet gedaan. We maken het klanten makkelijker om energiebesparende producten te kopen door ze door een financiële partner vóór te laten financieren via de energierekening, die door de besparing vanzelf lager wordt. Isolatie is de meest effectieve oplossing om het energieverbruik terug te dringen. In dat licht hebben we afgelopen jaar een groep isolatiebedrijven overgenomen, Rogro. Onze energieadviseurs hebben inmiddels tienduizend bezoeken aan huishoudens afgelegd om hen te adviseren over energiebesparing. Zo streven we ernaar meer uit energie te halen en onze klanten daarbij te helpen. De klanttevredenheid is bij zowel Nuon Energy als Alliander op goed niveau gebleven. Meer klanten kozen afgelopen jaar voor Nuon Energy; in zowel België, Duitsland als Nederland wist Nuon Energy meer klanten te winnen.

10 Bericht van de Voorzitter 5 Financieel sterk resultaat in uitdagende markt Financieel gezien heeft Nuon een goed resultaat geboekt, zeker gezien de uitdagende omstandigheden. De olieprijs bewoog van ruim USD 97 per vat aan het begin van het jaar naar USD 147 in de zomer en daalde vervolgens naar USD 40 aan het eind van het jaar. Door de wijze van boekhouden die Nuon hanteert, weerspiegelt de volatiele grondstoffenmarkt zich in onze resultaten. Laten we dit effect buiten beschouwing, dan stemmen de operationele resultaten tot tevredenheid. De kredietcrisis raakte Nuon in 2008 met een daling van de waarde van een belegging, die aan een cross border lease is verbonden. We hebben daarvoor een voorziening genomen. Ook zijn de kosten dit jaar sterk gestegen, met name op het gebied van personeel en ICT, in verband met de splitsing. Twee sterke bedrijven Op 23 april 2008, na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, nam ik de leiding over Nuon over van mijn voorganger Ludo van Halderen. Onder zijn aansturing heeft Nuon zich ontwikkeld tot een marktgericht bedrijf met een duidelijke strategie op het gebied van duurzaamheid en het veiligstellen van de voorzieningszekerheid van energie. Het afgelopen jaar hebben we die strategie verankerd in twee bedrijven, Nuon Energy en Alliander. De komende periode zullen deze twee sterke bedrijven zich verder ontwikkelen en zich richten op hun kern activiteiten. Alliander blijft met de huidige aandeelhouders als sterk netwerk bedrijf zorg dragen voor een betrouwbaar netwerk. Nuon Energy zal samen met Vattenfall als nieuwe aandeelhouder de energievoorziening voor de toekomst zeker stellen door de toegang tot belangrijke bronnen te verzekeren en te investeren in duurzame energie. Amsterdam, 19 maart 2009 Øystein Løseth Voorzitter van de Raad van Bestuur

11 6 Nuon Jaarverslag 2008 Missie, visie en strategie Onze strategie is gericht op het creëren van toegevoegde waarde voor onze klanten, aandeelhouders en werknemers. De aandacht voor milieu en maatschappij is onlosmakelijk verbonden aan dit streven. Het jaar 2008 was voor ons een belangrijk jaar waarin de toekomst van Nuon Energy en Alliander werd vormgegeven. Gedurende het jaar is de splitsingswet voortvarend uitgevoerd, waarbij beide bedrijven zich kunnen richten op hun kernactiviteiten en het bepalen van hun eigen toekomst. Het productie- en leveringsbedrijf richt zich op de productie, handel in en levering van energie en warmte aan zowel groot- als kleinverbruiker en biedt hen aanvullende diensten en technische innovaties. Dit bedrijfsonderdeel gaat verder onder de merknaam Nuon Energy. Beide bedrijven delen sinds 1 juli 2008 in beginsel geen staffuncties meer. De resultaten worden tot de daadwerkelijke splitsing geconsolideerd in de holding n.v. Nuon, die zich richt op de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van beide bedrijven. Beide onderdelen kenmerken zich door een geheel eigen dynamiek en marktomgeving. Voor beide onderdelen hebben wij separate strategieën geformuleerd. In nauw overleg met onze Raad van Commissarissen en aandeelhouders zijn deze nieuwe strategieën in de loop van 2008 vastgesteld en gecommuniceerd. Hierna worden beide weergegeven. De Wet onafhankelijk netbeheer (WON) verplicht alle geïntegreerde Nederlandse energiebedrijven te splitsen vóór 1 januari Ook bepaalt de WON dat de netbeheerder per 1 juli 2008 een brede netbeheerder moet zijn die in al haar werkzaamheden kan voorzien. De brede netbeheerder beheert de gas- en elektriciteitsnetten, heeft het economische eigendom daarvan en voert alle beheerstaken zelf uit. Vooruitlopend op de uitvoering van de splitsingswet hebben wij per 1 juli 2008 enerzijds een netwerkbedrijf, met daarbinnen een brede net beheerder en anderzijds een productie- en leveringsbedrijf gevormd. Tot de daadwerkelijke splitsing opereren beide bedrijven onder een financiële holding waarbinnen onder meer consolidatie en rapportage van de resultaten plaatsvinden. De brede netbeheerder binnen het netwerkbedrijf voert sinds november 2008 de naam Liander (voorheen Continuon Netbeheer). Vóór de vorming van de brede netbeheerder besteedde Continuon Netbeheer delen van haar werkzaamheden uit aan onderdelen van Nuon. Bij de vorming van de brede netbeheerder zijn deze bedrijfsonderdelen bij de netbeheerder ondergebracht. Binnen het netwerkbedrijf vinden ook andere netwerkgerelateerde activiteiten plaats, zoals het ontwerpen, bouwen en beheren van openbare verlichting (Liandyn) en complexe infrastructuren (Liandon). Strategie in relatie tot de splitsing Wij zijn proactief gestart met de voorbereidingen voor het splitsen van de netwerk- en de commerciële activiteiten en zijn intern klaar voor de splitsing. Daarbij willen we twee gezonde en levensvatbare bedrijven vormen. Wij zijn ervan overtuigd dat een snelle scheiding van activiteiten strategische en competitieve voordelen biedt voor beide bedrijven. Het stelt ze in staat zo snel mogelijk onafhankelijk van elkaar activiteiten te ontwikkelen en zich verder te positioneren op de voor hen relevante markten. Hierbij wordt vermeden dat de bedrijven worden afgeleid door een langdurig splitsingsproces dat aanzienlijke tijd en aandacht vergt van het management. Op 30 oktober heeft Nuon het wettelijk vereiste splitsingsplan naar de NMa/ Energiekamer gestuurd voor advies aan de minister van Economische Zaken. In dit plan worden onze voornemens en acties verder uitgewerkt. Ook wordt in nauw overleg met commissarissen en aandeelhouders de toekomst van het netwerkbedrijf onderzocht. Dit gebeurt binnen de kaders van de relevante reguleringssystematiek en wettelijke regelingen. Een belangrijk element hierbij zijn kansen die verwante niet-gereguleerde activiteiten bieden om de positie van het netwerkbedrijf verder te versterken. De financiële basis wordt gevormd aan de hand van de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit financieel beheer Netbeheerder die toeziet op de financiering van netbeheerders. Voor het productie- en leveringsbedrijf is in nauw overleg met commissarissen en aandeelhouders besloten om samenwerking te zoeken met een internationale partner. Op 23 februari 2009 heeft Nuon aangekondigd een samenwerking aan te gaan met het Zweedse Vattenfall.

12 Missie, visie en strategie 7 De combinatie zal een toonaangevende Europese speler worden met voldoende financiële slagkracht, stabiliteit en schaalgrootte om voorzieningszekerheid te waarborgen, investeringsplannen te ondersteunen en de productie- en sourcingcapaciteit van Nuon te diversificeren. Bovendien zijn er een sterk commitment en financiële middelen om versneld te investeren in duurzame energie en de ontwikkeling van C O 2-afvang en -opslag (CCS, Carbon Capture and Storage) en is de combinatie de Europese nummer één op gebied van windenergie op zee. Missie, visie en strategie Nuon Energy en Alliander Nuon Energy Missie Nuon Energy is een inspirerend energiebedrijf dat blijvende waarde en groei creëert door grenzen te verleggen. Alliander De missie van het Netwerkbedrijf is te zorgen voor een betere samenleving in regio s waarmee onze onderneming is verbonden. Door netwerken te beheren die de samenleving energie geven en daarmee bijdragen aan maatschappelijke en economische groei. En door in dialoog mét die samenleving onszelf als organisatie continu te verbeteren. Visie Wij willen een internationaal, geïntegreerd energiebedrijf zijn dat: Financiële resultaten boekt waarmee we tot het topsegment behoren ( first quartile ); Een betrouwbare energieadviseur is voor onze klanten; Toonaangevend is in het terugdringen van de CO2-uitstoot; Een aantrekkelijke werkgever is. Deze missie kunnen wij volbrengen door betrouwbaar te zijn in onze dienstverlening, betrokken te zijn bij alle stakeholders en de beste te zijn in de sector. Strategie De strategische koers die Nuon Energy de komende jaren volgt, kan in vier ambities worden samengevat: Resultaten die tot het topsegment van vergelijkbare energiebedrijven behoren: Met nieuwe producten realiseren we bovengemiddelde omzetcijfers; Door van Nuon Energy een efficiëntere organisatie te maken, verlagen we de kosten; We blijven een geïntegreerd energiebedrijf dat voor zowel productie als levering hoge ambities heeft: Productie: in productie en midstream gas versterken we onze positie; Levering: voor onze klanten groeien we uit van leverancier tot betrouwbare energieadviseur; Hoge ambities voor maatschappij en milieu: Op langere termijn is ons doel CO2-neutraal te zijn. Op kortetermijn willen we vooroplopen in het testen en implementeren van technieken om CO2 te reduceren; We blijven betrokken bij maatschappelijke programma s; Mensen: Bij Nuon Energy werken de beste mensen die zichzelf en anderen ontwikkelen. Het netwerkbedrijf onderscheidt zich door de klant als uitgangspunt te nemen voor al zijn activiteiten. Dat verklaart onze keuze om een aantal netwerkgerelateerde activiteiten in de vrije markt te ontplooien, die de kernactiviteit versterken. Onze kernactiviteit is het beheer van elektriciteits- en gasnetten. Voor onze klant levert dat een logisch aanbod op van producten en diensten, lagere kosten, meer expertise en mogelijkheden om duurzame energieinitiatieven te (helpen) realiseren. Uiteraard doen wij dit binnen de kaders die de wet stelt aan onafhankelijk netbeheer. Alliander heeft in dat kader de volgende ambities: Voor haar klant wil Alliander de beste dienstverlener zijn; Voor haar medewerker wil Alliander een innovatief en succesvol bedrijf zijn, dat gedreven werkt aan een betere samenleving; De aandeelhouder mag verwachten dat Alliander een robuuste en maatschappelijk en economisch verantwoorde investering is; Voor de toezichthouder en de maatschappij is Alliander dé natuurlijke partner in ontwikkeling en uitvoering van energiebeleid.

13 8 Nuon Jaarverslag 2008 Duurzaam ondernemen Een steeds complexer speelveld vraagt om een heldere koers die nieuwe zekerheden biedt. Een koers die leidt tot resultaten op de korte en op de lange termijn, voor Nuon als bedrijf, voor haar werknemers, klanten, aandeelhouders en de maatschappij waar Nuon deel van uitmaakt. Dit is wat Nuon duurzaam ondernemen of maatschappelijke verantwoordelijkheid noemt, dit zijn de beginselen op grond waarvan Nuon opereert. Duurzaam ondernemen betekent voor ons dat we een zorgvuldige afweging maken ten aanzien van de zorg voor het milieu, de belangen van klanten, medewerkers en samenleving. Financieel rendement gaat zo hand in hand met maatschappelijk rendement. Het financieel kader waarbinnen Nuon als geheel opereert, kent de volgende performance-indicatoren: Zekerstellen van een ratio nettowinst plus afschrijvingen en amortisatie gedeeld door de nettoschuld van tenminste 30%; Zekerstellen van een ratio nettowinst (exclusief eenmalige belastingeffecten) plus afschrijvingen en amortisatie plus netto financiële baten en lasten gedeeld door de netto financiële baten en lasten (rentedekking) van tenminste 5,0; Zekerstellen van een evenwichtig aflossingsschema; Zekerstellen van voldoende liquide middelen en gecommitteerde kredietfaciliteiten; Het handhaven van een solide A ratingprofiel. Wij brengen duurzaam ondernemen op drie manieren in de praktijk: Door het verduurzamen van de energievoorziening; Door het zorgdragen voor een verantwoorde bedrijfsvoering; en Door een maatschappelijk betrokken bedrijf te zijn. Duurzaam ondernemen betekent voor ons óók een actieve dialoog met belangen- en milieuorganisaties, vakbonden, klanten, gemeenten, provincies, de landelijke overheid en aandeelhouders. Financieel beleid en kader Zolang de juridische splitsing niet is geëffectueerd, is het financieel beleid onveranderd ten opzichte van 2007 en richt het zich op een adequaat aandeelhoudersrendement, groei van de onderneming en bescherming van obligatiehouders en andere verschaffers van vreemd vermogen, met behoud van flexibiliteit om de onderneming te laten groeien en de daarvoor noodzakelijke investeringen te doen. Dividendbeleid Het dividendbeleid van Nuon wordt vormgegeven binnen het financiële kader: Uitkering van een in de loop der jaren gestaag toenemend contant dividend, met een na te streven minimumbedrag van 45 miljoen per jaar; Een pay-out ratio van 45% van de nettowinst na belastingen, gecorrigeerd voor eenmalige bijzondere posten; Handhaving van een minimum solvabiliteitsratio van 35%. In het verslag van de Raad van Bestuur op pagina 60 vindt u meer informatie over de status van de splitsing van onze onderneming, de realisatie van onze strategie in 2008 en de prioriteiten voor 2009.

14 Heading Hebben kolen toekomst? In Nederland hebben we een almaar stijgende vraag naar energie. Om ervoor te kunnen zorgen dat wij onze klanten blijvend van betrouwbare energie kunnen voorzien en om afhankelijkheid van politiek instabiele landen te verminderen, streven we onder meer naar vernieuwing en uitbreiding van onze productiecapaciteit. Een voorbeeld is onze nieuw te bouwen centrale Nuon Magnum. In eerste instantie zal het gasgestookte deel worden gebouwd, de tweede fase is een gedeelte dat geschikt is voor kolenvergassing. Nuon Magnum wordt ingericht voor de afvang van CO 2. Ton Duijn Manager Cluster Noord

15 10 Nuon Jaarverslag 2008 Jaaroverzicht 2008 Januari Bouwcontract Nuon Magnum Op 1 februari is het contract voor de bouw van de elektriciteitscentrale Nuon Magnum getekend met het Japanse Mitsubishi. Het bouwcontract vertegenwoordigt een waarde van ruim 1 miljard. In deze fase wordt alleen een gasgestookte centrale gebouwd. Eurocommissaris Piebalgs bezoekt centrale Buggenum Februari Maart Stimuleren van technici in spe Europees Commissaris voor Energie Andris Piebalgs bezoekt onze kolenvergassingscentrale. Voordelen van de kolenvergassingstechniek zijn de lage uitstoot van emissies in vergelijking met gewone kolencentrales en de mogelijkheid om CO 2 af te vangen voorafgaand aan de elektriciteitsproductie. Forse uitbreiding activiteiten in Duitsland Onze Duitse activiteiten worden in het komende jaar fors uitgebreid. Wij gaan in Potsdam en Midden-Duitsland van start met het aanbieden van lekker Strom. Ook zal er een aansluiting van onze eigen gasopslag in Epe op het Duitse gasnet worden gerealiseerd. De aansluiting zal naar verwachting in 2009 in gebruik worden genomen. In maart hebben wij een convenant met de ROC s in Amsterdam, Leiden, Heerhugowaard en Hoorn ondertekend dat voorziet in het aanbod van stageplaatsen voor zowel mbostudenten als -docenten. De doelstelling is om beroepsonderwijs en praktijk nog beter op elkaar aan te laten sluiten en om meer jongeren te interesseren voor een loopbaan in de techniek.

16 Jaaroverzicht April Nuon neemt Rogro over Begin april hebben wij Rogro overgenomen. Met deze overname kunnen we onze klanten een nog breder pakket energiebesparende producten en diensten bieden. Woningisolatie kan een flinke bijdrage leveren aan energiebesparing en het reduceren van CO 2-uitstoot. Rogro is gespecialiseerd in dak-, vloer-, gevel- en spouwmuurisolatie. Bouw Nuon Magnum voorlopig stilgelegd De bouw van Nuon Magnum is voorlopig stilgelegd vanwege het schorsen van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. De Raad van State oordeelde dat de bevoegdheden voor het gebied van de Waddenzee niet alleen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit berusten, maar ook bij de provincie Fryslân. Daar moet nu ook een vergunning voor worden aangevraagd. Mei Juni Acquisitie gasexploratie en -productieonderneming AvA Op 22 april 2008 is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. Op deze vergadering zijn de jaarrekening 2007 en het dividendvoorstel vastgesteld en is kwijting verleend aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun respectievelijke taken gedurende boekjaar Bestuurswissel Ludo van Halderen (61) is per 23 april 2008 teruggetreden als Voorzitter van de Raad van Bestuur van Nuon. Øystein Løseth (49) is per dezelfde datum tot Voorzitter van de Raad van Bestuur benoemd. Energiebewustzijn met de Nederlamp Met de Nuon Nederlamp zetten we in mei tijdens het EK Voetbal onze campagnes rondom energiebewustzijn op ludieke wijze voort. Zo willen we laten zien dat een spaarlamp mooi kan zijn en het stimuleert alle Oranjefans in heel Nederland bewust om te gaan met energie. Ook de Amsterdamse Magere Brug kleurt oranje door lampen; wethouder Marijke Vos spreekt namens de gemeente haar steun uit voor deze actie. Begin juni 2008 koopt Nuon 100% van de aandelen van Burlington Resources Nederland Petroleum B.V. (Burlington) van ConocoPhillips. Burlington beschikt over een brede portefeuille van activiteiten, waaronder ontwikkeling en productie van gasvelden, gastransport en gasverwerkingsinstallaties.

17 12 Nuon Jaarverslag 2008 Ondertekening overeenkomst tot splitsen Op 30 juni 2008 hebben Nuon, het productie- en leveringsbedrijf, Nuon Netwerk Services en Continuon Netbeheer (Liander) de overeenkomst ondertekend op grond van de uitvoering waarvan Nuon als organisatie vanaf 1 juli 2008 splitsbaar is. Met de uitvoering van de overeenkomst wordt voldaan aan de verplichtingen in de Wet onafhankelijk netbeheer (WON). Juli Augustus Investeringsfonds voor duurzame energieprojecten September Duurzame koeling met water Ouderkerkerplas Wij gaan in 2009 op duurzame wijze gebouwen koelen in Amsterdam Zuidoost. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft toestemming gegeven voor gebruik van het water van de Ouderkerkerplas. Het gebruik van deze natuurlijke koudebron leidt tot een CO 2-reductie van 75% ( ton per jaar) en bovendien tot verbetering van de waterkwaliteit in de plas. Internationale samenwerking Nuon kiest (voor het productie- en leveringsdeel van het bedrijf) voor samenwerking met een internationale partner ter versterking van haar strategische positie op de Europese energiemarkt. Een dergelijke stap is nodig voor een solide groei op de Europese energiemarkt. Bestuurswisselingen Peter Erich (51) is per 1 juli teruggetreden als lid van de Raad van Bestuur van Nuon en heeft de onderneming verlaten. Peter Molengraaf (43) is per 1 juli benoemd tot Voorzitter van de directie van het netwerkbedrijf (thans Liander). Na de lancering van een investeringsfonds voor energiegerelateerde innovaties in februari, benoemt Nuon Energy in augustus Albert Fischer (51) tot directeur en krijgt het fonds de naam Yellow & Blue. Nuon Energy geeft Yellow & Blue een startkapitaal van 40 miljoen mee, waarmee Yellow & Blue wereldwijd investeert in technologie die schone energie en efficiënt energiegebruik oplevert. Het investeringsfonds onderscheidt zich door innovatieve bedrijven ook actief te begeleiden om snel en efficiënt op de markt te groeien. BAvA Op 15 september 2008 is een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. In deze vergadering is het voorstel voor de verkoop van de hoogspanningsnetten van 110 kv en hoger aan TenneT (exclusief het deel waar een cross border leasecontract op rust) onder voorwaarden goedgekeurd. Daarnaast is ingestemd met het voorstel tot uitkering van een extra dividend van 46 miljoen ten laste van de vrij uitkeerbare reserves. Verder is informatie uitgewisseld over de stand van zaken met betrekking tot het splitsingsproces van Nuon en het strategieproces van het productie- en leveringsbedrijf.

18 Jaaroverzicht Groot windpark in Nederland Wind Energie Ontwikkelings Maatschappij B.V. (WEOM) en 63 agrariërs (verenigd in windmolenvereniging De Zuidlob) zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan die moet leiden tot een windpark van minstens 108 MW. Het streven is om in 2012 het windpark in gebruik te nemen. Oktober November Liander nieuwe naam Continuon Netbeheer Continuon Netbeheer gaat vanaf medio november verder onder de naam Liander. De nieuwe naam vloeit voort uit de organisatorische splitsing van Nuon in een productie- en leveringsbedrijf (Nuon Energy) en een netwerkbedrijf (Alliander). Netbeheerder Liander vormt de kern van het nieuwe netwerkbedrijf. Øystein Løseth tekent sponsorcontract Nuon Solar Team Na vier eerdere successen heeft Øystein Løseth wederom een sponsorovereenkomst getekend met het Nuon Solar Team voor de bouw van Nuna5 en deelname aan de tiende World Solar Challenge. Voertuigen op zonneenergie uit diverse landen strijden om een eerste plaats in een ruim km lange race van Darwin naar Adelaide. December Ontwikkelingen zonne-energie In oktober hebben wij een aantal mijlpalen bereikt op het gebied van zonne-energie. Zo hebben wij de eerste zonne-energiecentrale van Mali geopend op initiatief van de Foundation Rural Energy Services (FRES), en onze krachten gebundeld met de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) in een onderzoeksprogramma naar nieuwe omzettingsprincipes, structuren en materialen voor zonnecellen. Ook hebben we de Helianthos proeffabriek voor de productie van zonne celfolie op industrieterrein Kleefse Waard in Arnhem in gebruik genomen. Gasopslag In november heeft Nuon Energy een contract getekend voor de uitbreiding van onze gasopslag in Epe (Duits land) met drie cavernes, voor de opslag van 80 miljoen m 3 aardgas. Financiering Ondanks de moeilijke marktomstandigheden zijn wij erin geslaagd onze gecommitteerde faciliteit van 1,5 miljard te vernieuwen voor een periode van 3 jaar en te verhogen naar 1,625 miljard, waarvan 750 miljoen is toegewezen als toekomstige faciliteit aan Nuon Energy en 875 miljoen aan Alliander. Fryslân geeft groen licht voor Nuon Magnum In december heeft de provincie Fryslân in het kader van de Natuurbeschermingswet een vergunning afgegeven voor de elektriciteitscentrale Nuon Magnum. Eerder deze maand gaf het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) al groen licht. Een volgende stap in het proces is de verlening van een nieuwe vergunning in het kader van de Wet milieubeheer door de provincie Groningen.

19 14 Nuon Jaarverslag 2008 Corporate Governance en het interne risicobeheersings- en controlesysteem De Nederlandse Corporate Governance Code 2003 (de Code ) is met ingang van het boekjaar op of na 1 januari 2004 van kracht geworden. De Code gaat uit van het beginsel dat een vennootschap een langetermijnsamenwerkingsverband is van diverse bij de vennootschap betrokken partijen. Gezien onze maatschappelijke rol in de energievoorziening en de omvang van onze onderneming, passen wij vrijwillig de Code toe. In dit hoofdstuk wordt beschreven waarom wij veel waarde hechten aan een goede corporate governance en een goed intern risicobeheersings- en controlesysteem en hoe wij hieraan invulling geven. Daarnaast lichten wij toe welke best practicebepalingen niet worden toegepast of niet van toepassing op ons zijn, gezien onze vennootschapsrechtelijke status. Het bestuur en de Raad van Commissarissen hebben een integrale verantwoordelijkheid voor de afweging van de belangen van de diverse bij de vennootschap betrokken partijen, en is gericht op de continuïteit van de onderneming. De Code is in beginsel alleen van toepassing op Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen en moet bijdragen aan een efficiënter toezicht op het bestuur (de checks ) en een evenwichtiger verdeling van invloed tussen bestuur, Raad van Commissarissen en aandeelhouders (de balances ). Hoewel Nuon geen beursgenoteerde onderneming is, passen wij de Code (voor zover van toepassing en relevant) op vrijwillige basis toe. Hiertoe is onder meer besloten met het oog op de omvang van de onderneming, de maatschappelijke functie die we bij het uitvoeren van onze taken op het gebied van energievoorziening vervullen en omdat we openheid en transparantie hoog in het vaandel hebben. Wij hechten veel waarde aan goede corporate governance. Die is essentieel voor het reduceren van risico s, het zorgvuldig laten verlopen van de processen tussen bestuur, Raad van Commissarissen en aandeelhouders, het verbeteren van de relaties met alle stakeholders en het bevorderen van het vertrouwen in de onderneming. Dit vertrouwen is van cruciaal belang voor het verwezenlijken van de strategische doelstellingen van Nuon. Naleving en handhaving De Raad van Bestuur is samen met de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor de corporate governancestructuur van Nuon en de naleving van de Code. Nuon zet jaarlijks de hoofdlijnen van de corporate governancestructuur en de punten waarop afgeweken wordt van de Code in het jaarverslag uiteen en zal elke substantiële wijziging in de corporate governancestructuur van de onderneming en in de naleving als apart agendapunt ter bespreking voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Gedetailleerde informatie over onze corporate governance, reglementen en regelingen is te vinden op Nuons website onder corporate governance. De toepassing van de Code wordt vanaf 2004 jaarlijks besproken tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bij deze vergaderingen hebben de aandeelhouders aangegeven dat zij zich kunnen vinden in de toepassing van de Code door Nuon, inclusief het niet toepassen van een beperkt aantal best practice-bepalingen. Op 10 december 2008 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance (de commissie-frijns) een geactualiseerde versie van de Corporate Governance Code 2003 gepubliceerd. De aangepaste Code treedt in werking vanaf het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2009 nadat deze bij Algemene Maatregel van Bestuur door de wetgever wordt aangewezen als nieuwe gedragscode in de zin van de wet. De belangrijkste wijzigingen betreffen de volgende onderwerpen: bezoldiging van bestuurders, risicobeheersing en risicoparagraaf, interne auditfunctie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de (algemene vergadering van) aandeelhouders en diversiteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Nuon zal in 2010 het hoofdstuk Corporate Governance van het jaarverslag 2009 over de hoofdlijnen van de corporate governancestructuur en de naleving van de aangepaste Code ter bespreking aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorleggen. Afwijkingen van de Code Niet alle best practice-bepalingen zijn op ons van toepassing gezien onze vennootschapsrechtelijke status. Nuon is een niet-beursgenoteerde Nederlandse naamloze vennootschap met (lagere) overheden als aandeelhouders die is onderworpen aan de structuurregeling, zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Daarom zijn bij Nuon toezicht en bestuur ingericht volgens het two-tier -systeem van ondernemingsbestuur:

20 Afwijkingen van de Code Corporate Governance 15 de Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over de ondernemingen, een onafhankelijke Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn in onze statuten kwaliteitseisen voor het aandeelhouderschap gesteld. van de risico s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de onderneming. Daarnaast is de Raad van Bestuur samen met de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor de corporate governancestructuur van Nuon en de naleving van de Code. Op grond van bovenstaande zijn de volgende best practice-bepalingen niet van toepassing: II aandelen of rechten op aandelen als bezoldigingscomponent Raad van Bestuur; II.2.14 vermelding in de toelichting op de jaarrekening in aanvulling op de krachtens artikel 2:383d BW op te nemen informatie, de waarde van de aan het bestuur; en het personeel toegekende opties en hoe deze waarde is bepaald; III.7.1 aandelen of rechten op aandelen als bezoldigingscomponent Raad van Commissarissen; III.7.2 het eventuele aandelenbezit van een commissaris in de vennootschap waarvan hij commissaris is, is ter belegging op lange termijn; III one-tier bestuursstructuur; IV.1.1 bevoegdheden Algemene Vergadering van Aandeelhouders in niet-structuurvennootschap; IV.1.2 stemrecht op financieringspreferente aandelen; IV.1.7 bepaling registratiedatum voor de uitoefening van stem- en vergaderrechten; IV.2 certificering van aandelen; IV.3.9 overzicht van alle uitstaande of potentieel inzetbare beschermingsmaatregelen tegen een overname van de zeggenschap over de vennootschap en onder welke omstandigheden deze beschermingsmaatregelen naar verwachting kunnen worden ingezet; IV.4 verantwoordelijkheid institutionele beleggers. Op de volgende pagina licht Nuon toe waar wordt afgeweken van de best practice-bepalingen van de Code. Nuon motiveert waarom op de betreffende punten van de Code wordt afgeweken (het pas toe of leg uit -principe). Corporate governancestructuur Raad van Bestuur Taak en werkwijze De Raad van Bestuur is belast met het besturen van Nuon. Belangrijke verantwoordelijkheden zijn onder meer de realisatie van de doelstellingen van Nuon, de strategie en het beleid inclusief de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. De Raad van Bestuur is eveneens verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen De Raad van Bestuur is collectief verantwoordelijk voor het bestuur van Nuon. Binnen deze collectieve verantwoordelijkheid heeft elk lid van de Raad van Bestuur op basis van een interne taakverdeling zijn specifieke taken en aandachtsgebieden. De Raad van Bestuur legt verantwoording af over zijn taakuitoefening aan de Raad van Commissarissen en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Bestuur handelt volgens een eigen reglement waarin onder meer de procedures met betrekking tot samenstelling, taken en bevoegdheden, vergaderingen en besluitvorming zijn neergelegd. Dit reglement is geplaatst op de corporate website van Nuon. Benoeming en samenstelling De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur bestaat uit tenminste twee leden. De Raad van Commissarissen benoemt één van de leden van de Raad van Bestuur tot Voorzitter en een ander lid tot CFO. De Raad van Bestuur bestond aan het begin van dit verslagjaar uit vier leden. De heer L.M.J van Halderen is per 23 april 2008 teruggetreden als Voorzitter van de Raad van Bestuur en de heer P.H.F. Erich is per 1 juli 2008 als lid van de Raad van Bestuur teruggetreden. Aan het eind van het verslagjaar telt de Raad van Bestuur derhalve twee leden. Zonder voorafgaande goedkeuring van de Voorzitter van de Raad van Commissarissen mag een lid van de Raad van Bestuur geen commissariaat bij een beursgenoteerde onderneming aanvaarden. Dit geldt tevens voor de aanvaarding van andere belangrijke nevenfuncties. In elk geval mag een lid van de Raad van Bestuur geen zitting nemen in de Raad van Commissarissen van meer dan twee beursgenoteerde ondernemingen of de functie bekleden van Voorzitter van de Raad van Commissarissen van een beursgenoteerde onderneming. Bezoldiging De Raad van Commissarissen bepaalt, in overeenstemming met het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde beloningsbeleid, de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden voor ieder lid van de Raad van Bestuur. Gegevens over de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur zijn opgenomen in het hoofdstuk Remuneratierapport op pagina 80 van dit jaarverslag.

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 1 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Missie Koninklijke Ten Cate is een technologisch gedreven, internationaal opererende, innovatieve onderneming die streeft naar

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 Wij ontzorgen onze opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie