13 augustus Presentatie Resultaten tweede kwartaal 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "13 augustus Presentatie Resultaten tweede kwartaal 2007"

Transcriptie

1 13 augustus 2007 Presentatie Resultaten tweede kwartaal 2007

2 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - verwachtingen bevatten met betrekking tot toekomstige operationele resultaten, overheidsmaatregelen, de invloed van andere regulerende maatregelen op de activiteiten van Nuon, het aandeel van Nuon en dat van haar dochterondernemingen en joint ventures in bestaande en nieuwe markten, industriële en macro-economische trends en de prestaties van Nuon daarin, en uitspraken voorafgegaan door, gevolgd door of bevattende woorden als gelooft, verwacht, anticipeert of vergelijkbare uitdrukkingen. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige aannames over toekomstige activiteiten en zijn onderhevig aan onzekerheden en andere factoren, waarvan vele buiten de invloedsfeer van Nuon, waardoor toekomstige resultaten belangrijk kunnen afwijken van deze verwachtingen. Het Koninklijk Besluit dat de splitsing van Nederlandse energiebedrijven oplegt conform de Wet Onafhankelijk Netbeheer is op 3 augustus 2007 gepubliceerd. Dit houdt in dat Nuon per 1 januari 2011 gesplitst moet zijn. Een splitsing kan significante gevolgen hebben voor de financiële positie en toekomstige resultaten van Nuon. Nuon is thans bezig om de consequenties van de wet en het Koninklijk Besluit in kaart te brengen. De waarderingsgrondslagen die zijn gehanteerd bij het opstellen van de financiële cijfers in deze presentatie zijn toegelicht in het jaarverslag 2006 van n.v. Nuon dat is te vinden op De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen ten opzichte van het jaarverslag 2006 worden in de bijlage bij het bericht over het eerste kwartaal nader toegelicht. Op de in deze presentatie opgenomen cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

3 13 augustus 2007 Toelichting

4 4 Hoofdpunten Sterke resultaten bij dalende omzet Margeverbetering door goede productie- en handelsopbrengsten Beheersing operationele processen en kosten Verlaging energietarieven Handhaving marktpositie Nederland, groei in België en Duitsland Versterking competitieve positie Klanttevredenheid DTe onderzoeken Voortgang investeringen Voortgang fusie Wet onafhankelijk netbeheer

5 5 Kerncijfers Kerncijfers exclusief bijz. posten Q Cum. Q Netto omzet % % Bedrijfsresultaat % % Resultaat na belastingen % % Kerncijfers gerapporteerd Q Cum. Q Netto omzet % % Bedrijfsresultaat % 606-9% Resultaat na belastingen % %

6 6 Bijzondere posten en fair value-mutaties begrepen in de financiële resultaten Q Q Cum. Q Cum. Q Bijzondere posten begrepen in bedrijfsresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Fair value-mutaties financiële instrumenten en derivaten (IAS 39) Overig Totaal bijzondere posten in bedrijfsresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Belastingeffect op bijzondere posten en overig Totaal bijzondere posten in resultaat na belastingen in voortgezette activiteiten Bijzondere posten in resultaat beëindigde bedrijfsactiviteiten Totaal bijzondere posten begrepen in resultaat na belastingen

7 7 Financiële kerncijfers (1) 2 e kwartaal 2007 Netto-omzet Brutomarge % % Operationele kosten Bedrijfsresultaat 3% % (1) Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

8 8 Financiële kerncijfers (1) 1 e halfjaar 2007 Netto-omzet Brutomarge % % Operationele kosten Bedrijfsresultaat 598-2% % (1) Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

9 9 Ontwikkeling brutomarge (12 maands rollend) (1) Brutomarge % = Brutomarge / omzet 50% 45% 40% 35% 30% Q Q Q Q Q Q incl gerealiseerde handelsresultaten excl gerealiseerde handelsresultaten (1) Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

10 10 Product segmentatie (1) Netto-omzet 2 e kwartaal 2007 Netto-omzet 1 e halfjaar % % % % % % % % (1) Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties Elektriciteit Gas Warmte, en overige producten

11 11 Organisatorische segmentatie Bedrijfsresultaat 1 e halfjaar 2007 (1) (2) -9% 208% -20% Distributie en Verkoop Nederland Productie en Handel Netbeheer Overig (1) Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties (2) Inclusief intercompany levering

12 12 Kasstromen en investeringen 2e kwartaal 2007 Operationele kasstroom Totaal bruto-investeringen (1) % % 144 Q Q Q Q Vrije kasstroom (2) % 367 Q Q (1) Investeringen in materiële en financiële vaste activa (2) Vrije kasstroom = Kasstroom uit operationele activiteiten investeringen in materiële en financiële vaste activa + bijdrage investeringen van derden

13 13 Kasstromen en investeringen 1 e halfjaar 2007 Operationele kasstroom Totaal bruto-investeringen (1) 295% % Cum. Q Cum. Q Cum. Q Cum. Q Vrije kasstroom (2) Cum. Q Cum. Q (1) Investeringen in materiële en financiële vaste activa (2) Vrije kasstroom = Kasstroom uit operationele activiteiten investeringen in materiële en financiële vaste activa + bijdrage investeringen van derden

14 14 Netto schuldpositie Netto schuld en solvabiliteit Solvabiliteit (1) (2) 45,6% 49,0% 49,4% jun maart jun 2007 Bruto schuld Vrij beschikbare liquide middelen Cash deposito s t.b.v. Letter of Credit faciliteiten en beleggingen t.b.v. CBL verplichtingen Netto schuld (1) Solvabiliteit = Eigen vermogen / Totaal activa (2) Financieel beleid schrijft minimum van 35% voor

15 15 Ratio s financieel beleid Rentedekking FFO (1) /Netto schuld 24,9 2885% 19,7 1484% 8, min. 5x 83% min. 30% (1) Funds From Operations = Resultaat na belastingen (gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties) + Afschrijvingen op en overige waardeverminderingen van materiële en immateriële vaste activa

16 16 Ratio s ROIC en EPS (1) 12 maands rollend Return on invested capital (ROIC) Earnings per share (EPS) 11,9% 10,9% 13,6% 14,0% 4,56 3,71 4,73 4,97 Q Q Q (1) Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties Q2 2007

17 17 Verwachting 2007 De Raad van Bestuur heeft in afstemming met de Raad van Commissarissen als beleid geformuleerd geen uitspraken te doen omtrent de te verwachten resultaten van het bedrijf. In lijn hiermee verstrekt de Raad van Bestuur externe kwartaalberichten maar spreekt zij geen verwachting uit voor de resultaten over het boekjaar 2007.

18 18 Agenda 2e halfjaar van 2007 en verder Verdere verbetering klanttevredenheid Verdere versterking financiële prestaties en handhaving beurswaardige bedrijfsvoering Uitwerking en realisatie fusie Uitvoering Wet onafhankelijk netbeheer Borging leveringszekerheid; investeren in netwerken en capaciteit energieketen Voortgaande discussie over duurzame energievoorziening

19 13 augustus 2007 Appendices

20 20 Resultaten 2e kwartaal 2007 Q2 '06 Q2 '07 Veran- Bijz. excl Bijz. excl dering Q2 '06 posten bijz. Q2 '07 posten bijz. '06 - '07 Netto omzet Overige opbrengsten Bedrijfsopbrengsten % Bedrijfskosten Bedrijfsresultaat (EBIT) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten % Financieringskosten Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten % Belastingen Aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Resultaat na belastingen uit beёindigde bedrijfsactiviteiten % Aandeel derden Resultaat na belastingen %

21 21 Brutomarge 2e kwartaal 2007 Q2 '06 Q2 '07 Veran- Bijz. excl Bijz. excl dering Q2 '06 posten bijz. Q2 '07 posten bijz. '06 - '07 Elektriciteit % Gas % Warmte en overige % Totaal bruto marge %

22 22 Bedrijfskosten 2e kwartaal 2007 Q2 '06 Q2 '07 Veran- Bijz. excl Bijz. excl dering Q2 '06 posten bijz. Q2 '07 posten bijz. '06 - '07 Kosten van inkoop energie en grond- en hulpstoffen % Operationele kosten % Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen % Af: geactiveerde productie eigen bedrijf % Totaal bedrijfskosten %

23 23 Kasstroom overzicht 2e kwartaal 2007 Q Q Resultaat na belastingen Aanpassingen voor: Financiële baten en lasten Belastingen Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures -2-2 Resultaat na belastingen beëindigde bedrijfsactiviteiten 45-3 Afschrijvingen Veranderingen in werkkapitaal Mutatie latenties, voorzieningen, derivaten en overig Kasstroom uit bedrijfsoperaties Saldo betaalde en ontvangen rente Ontvangen dividend van niet-geconsolideerde deelnemingen 1 - Betaalde winstbelasting Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in materiёle vaste activa Bijdrage investeringen van derden Investeringen in financiёle vaste activa Opbrengsten verkochte groepsmaatschappijen Kasstroom uit investeringsactiviteiten Toename kortlopende rentedragende schulden Nieuwe langlopende leningen 1 - Afgeloste langlopende leningen Betaald dividend en speciale winstrechten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Vrije kasstroom

24 24 Resultaten 1 e halfjaar 2007 Cum. Q2 Cum. Q2 Veran- Cum. Bijz. '06 excl Cum. Bijz. '07 excl dering Q2 '06 posten bijz. Q2 '07 posten bijz. '06 - '07 Netto omzet Overige opbrengsten Bedrijfsopbrengsten % Bedrijfskosten Bedrijfsresultaat (EBIT) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten % Financieringskosten Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten % Belastingen Aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Resultaat na belastingen uit beёindigde bedrijfsactiviteiten % Aandeel derden Resultaat na belastingen %

25 25 Brutomarge 1 e halfjaar 2007 Cum. Q2 Cum. Q2 Veran- Cum. Bijz. '06 excl Cum. Bijz. '07 excl dering Q2 '06 posten bijz. Q2 '07 posten bijz. '06 - '07 Elektriciteit % Gas % Warmte en overige % Totaal bruto marge %

26 26 Bedrijfskosten 1 e halfjaar 2007 Cum. Q2 Cum. Q2 Veran- Cum. Bijz. '06 excl Cum. Bijz. '07 excl dering Q2 '06 posten bijz. Q2 '07 posten bijz. '06 - '07 Kosten van inkoop energie en grond- en hulpstoffen % Operationele kosten % Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen % Af: geactiveerde productie eigen bedrijf % Totaal bedrijfskosten %

27 27 Kasstroom overzicht 1 e halfjaar Resultaat na belastingen Aanpassingen voor: Financiële baten en lasten Belastingen Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures Resultaat na belastingen beëindigde bedrijfsactiviteiten 36-3 Afschrijvingen Veranderingen in werkkapitaal Mutatie latenties, voorzieningen, derivaten en overig Kasstroom uit bedrijfsoperaties Saldo betaalde en ontvangen rente Ontvangen dividend van niet-geconsolideerde deelnemingen 11 - Betaalde winstbelasting Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in materiёle vaste activa Bijdrage investeringen van derden Investeringen in financiёle vaste activa Opbrengsten verkochte groepsmaatschappijen Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie kortlopende rentedragende schulden Nieuwe langlopende leningen 11 7 Afgeloste langlopende leningen Betaald dividend en speciale winstrechten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Vrije kasstroom

28 28 Bijzondere posten en fair value-mutaties begrepen in de financiële resultaten Q Q Cum. Q Cum. Q Bijzondere posten begrepen in bedrijfsresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Fair value-mutaties financiële instrumenten en derivaten (IAS 39) Compensatie afkoop langlopend aankoopcontract emissierechten Gedeeltelijke vrijval voorziening nagekomen kosten voorgaande jaren van met name duurzame energie Aanloopkosten bouw nieuwe elektriciteitscentrale Precariokosten Bijzondere waardeverminderingen Totaal bijzondere posten in bedrijfsresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Belastingeffect op bijzondere posten Finale vaststelling compensabele verliezen voorgaande jaren Resultaat niet geconsolideerde deelnemingen Totaal bijzondere posten in resultaat na belastingen uit voortgezette activiteiten Bijzondere posten in het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 29 - Verkoopopbrengst niet-kernactiviteiten Vrijval converteerbare achtergestelde leningen Bijzondere posten in het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten Totaal bijzondere posten begrepen in resultaat na belastingen

29 29 Organisatorische segmentatie Netto-omzet 2e kwartaal 2007 (1) (2) -7% -6% -6% -4% Distributie en Verkoop Nederland Productie en Handel Netbeheer Overig (1) Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties (2) Inclusief intercompany levering

30 30 Organisatorische segmentatie Bedrijfsresultaat 2e kwartaal 2007 (1) (2) -23% 140% -35% Distributie en Verkoop Nederland Productie en Handel Netbeheer Overig (1) Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties (2) Inclusief intercompany levering

31 31 Organisatorische segmentatie Netto-omzet 1 e halfjaar 2007 (1) (2) -10% -3% -4% -10% Distributie en Verkoop Nederland Productie en Handel Netbeheer Overig (1) Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties (2) Inclusief intercompany levering

32 32 Balans EUR miljard Activa 10,8 11,2 10,7 1,9 2,2 1,3 0,2 0,1 1,4 0,1 1,8 1,3 1,3 Passiva 10,7 11,2 10,8 0,7 0,6 0,8 1,2 1,5 1, ,1 3,2 3 3,3 0,4 0,5 0,6 5,8 5,9 6,0 5,3 5,5 4,9 0,3 0,3 0,3 30 jun mrt jun jun mrt jun 2006 Overige vlottende activa Liquide middelen Vaste activa aangehouden voor verkoop Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Kortlopende financiële verplichtingen Handelsschulden en overige te betalen posten Lange termijn verplichtingen i.v.m. verkoop Lange termijn verplichtingen Voorzieningen Eigen vermogen

33 33 Financieel beleid (1) Onderdeel van beleid en strategie Evenwicht tussen rendement aandeelhouders en bescherming vreemd vermogenverschaffers Financiële kracht en discipline Flexibiliteit om te groeien en te investeren Eigen vermogen Financieel beleid Credit Rating Liquiditeit

34 34 Financieel beleid (2) Financieel kader FFO (1) / Netto schuld: minimum 30% FFO rentedekking: minimum 5x Solide A rating profiel Dividend beleid Stabiel en stijgend dividend Jaarlijks dividend tenminste EUR 45 mln Pay-out: 45% van netto winst, gecorrigeerd voor bijzondere posten Minimum solvabiliteit van 35% (1) Funds From Operations = Resultaat na belastingen (gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties) + Afschrijvingen op en overige waardeverminderingen van materiële en immateriële vaste activa

35 35 Financiële positie EUR mrd Aflossingsprofiel bruto schuld (30 juni 2007) Kredietfaciliteit (EUR 1.5 miljard) 1,5 1 0,5 0,5 0,4 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0, >2014

36 36 Overzicht financiering Samenstelling bruto schuld: EUR mln (30 juni 2007) Other 16% (1) Green loans 8% Shareholder loans 12% Euro Medium Term Notes 57% Private & Bank loans 7% (1) Inclusief schulden van dochtermaatschappijen en financial leases

37 37 Overzicht financiering (30 juni 2007) Bank faciliteiten Gecommiteerd bedrag Getrokken Vervaldatum 5 jaar faciliteit nov 2009 Uitgifte programma's Omvang Gebruikt Euro Medium Term Notes Euro Commercial Paper Netto schuld overzicht Bruto schuld Vrij beschikbare liquide middelen Kas deposito's tbv Letter of Credit faciliteiten 109 Niet vrij beschikbare liquiditeiten 73 CBL - belegging 73 Totaal liquide middelen Af: Niet vrij beschikbare liquiditeiten 73 Vrij beschikbare liquiditeiten Netto schuld 66

38 38 Cross-border leases Overzicht transacties juni 2007 Netwerken Opwekking Totaal CBLs 7 US leases 3 US leases 2 Duitse leases Strip Risk (USD mln) Gegarandeerd door N.V. Nuon Ja Nee Overzicht Letters of Credit juni 2007 (USD mln) Netwerken Opwekking Totaal Uitgegeven Additionele LCs bij A3/A Additionele LCs bij Baa1/BBB Additionele LCs bij huidige rating indien Nuon privatisering > 50%

39 39 Locatie van de schuld 30 juni 2007 N.V. Nuon Totaal EUR mln Nuon Finance BV EUR mln Divisie 1 Divisie 2 Divisie 3, etc. EUR 280 mln

40 40 Ratio s tweede kwartaal 2007 Ratio's Cum. Cum. Gerapporteerd Q Q Q Q Brutomarge in procenten van de netto omzet 51,3% 49,6% 41,9% 45,6% Opex in procenten van de netto omzet 21,9% 29,4% 19,2% 21,7% Return on sales (ROS) 25,3% 15,7% 17,4% 17,4% Earnings per share (EPS) in Euro 2,71 1,26 4,30 3,64 Ratio's Cum. Cum. Exclusief bijzondere posten en fair value-mutaties Q Q Q Q Brutomarge in procenten van de netto omzet 44,7% 51,2% 38,7% 46,6% Opex in procenten van de netto omzet 24,1% 26,7% 19,8% 20,3% Return on sales (ROS) 11,4% 15,5% 11,5% 17,9% Earnings per share (EPS) in Euro 1,08 1,31 2,69 3,85

41 41 Ratio s gerelateerd aan omzet 12 maands rollend Gerapporteerd 41,7% 40,1% 41,2% 41,9% 18,4% 22,8% 22,0% 24,4% 25,6% 13,6% 15,3% 13,3% Brutomarge in % van de netto omzet Opex in % van de netto omzet Return on sales (ROS) Exclusief bijzondere posten en fair value-mutaties 40,9% 38,7% 40,2% 43,1% 23,3% 22,8% 21,8% 23,2% 10,8% 9,2% 11,4% 12,6% Brutomarge in % van de netto omzet Opex in % van de netto omzet Return on sales (ROS) Q Q Q Q2 2007

42 42 Ratio s ROIC en EPS 12 maands rollend Gerapporteerd 11,17 15,9% 11,9% 14,2% 11,8% 5,72 6,56 5,21 Return on invested capital (ROIC) Exclusief bijzondere posten en fair value-mutaties Earnings per share (EPS) 11,9% 10,9% 13,6% 14,0% 4,56 3,71 4,73 4,97 Return on invested capital (ROIC) Earnings per share (EPS) Q Q Q Q2 2007

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

3 november Presentatie Resultaten derde kwartaal 2008

3 november Presentatie Resultaten derde kwartaal 2008 3 november 2008 Presentatie Resultaten derde kwartaal 2008 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen -zonder beperking- verwachtingen bevatten

Nadere informatie

12 november Presentatie Resultaten derde kwartaal 2007

12 november Presentatie Resultaten derde kwartaal 2007 12 november 2007 Presentatie Resultaten derde kwartaal 2007 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - verwachtingen

Nadere informatie

26 februari Presentatie Resultaten 2006

26 februari Presentatie Resultaten 2006 26 februari 2007 Presentatie Resultaten 2006 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten met betrekking

Nadere informatie

4 augustus Presentatie Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2008

4 augustus Presentatie Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2008 4 augustus 2008 Presentatie Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2008 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen -zonder beperking-

Nadere informatie

Presentatie Resultaten februari

Presentatie Resultaten februari Presentatie Resultaten 2008 16 februari 2009 1 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen -zonder beperking- verwachtingen bevatten over toekomstige

Nadere informatie

Presentatie resultaten eerste halfjaar 2009

Presentatie resultaten eerste halfjaar 2009 Presentatie resultaten eerste halfjaar 2009 28 september 2009 www.alliander.com Disclaimer Indien in deze presentatie wordt gesproken over wij, 'Alliander', 'de onderneming', 'de Alliander-groep' of vergelijkbare

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

GEREGULEERDE JAARREKENING 2011

GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 KERNCIJFERS Ratio s besluit financieel beheer netbeheerder *1 (Artikel 2, lid 1a tot en met lid 1d) Norm Eenheid 2011 2010 EBIT x mln. 236,8

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS PERSBERICHT ARNHEM augustus 006 HALFJAARRESULTAAT 006: ESSENT OP KOERS Alle bedrijfsonderdelen laten een resultaatstijging zien De kabelactiviteiten zijn niet langer onderdeel van de doorlopende bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 2000 2001 2002 2002 (Bedragen x 1000) EUR EUR EUR USD 2 Netto omzet 2.672.630 1.589.247 1.958.672 2.053.976 Kostprijs van de omzet 1.571.816 1.558.234

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Persbericht jaarcijfers 2014

Persbericht jaarcijfers 2014 Persbericht jaarcijfers 2014 Grootaandeelhouders brengen bod uit op Roto Smeets Group B.V. Bedrijfsresultaat 2014 vóór bijzondere posten licht negatief Tweede halfjaar volgens verwachting, maar achterstand

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V.

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V. Halfjaarbericht 2017 HeadFirst Source Group N.V. 1 Inhoud Geconsolideerde halfjaarcijfers 2017 1. Toelichting eerste halfjaar 2017 2. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014

Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014 Persbericht Willemstad, Curaçao, 29 augustus 2014 Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014 Over het 1 e halfjaar van 2014 is met de operationele activiteiten van Source een positief

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

Resultaten eerste kwartaal 2007

Resultaten eerste kwartaal 2007 Resultaten eerste kwartaal 2007 Inhoud Profiel 3 Kerncijfers 4 Overzicht belangrijkste gebeurtenissen 5 Resultaten eerste kwartaal 2007 8 Financiële positie en kasstromen 11 Analyse per segment 14 Verkort

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer:

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer: Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteldatum: 3 januari 214 Periode: 1 januari 212 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Persbericht. Toename van de omzet door koud voorjaar en hogere gereguleerde transporttarieven

Persbericht. Toename van de omzet door koud voorjaar en hogere gereguleerde transporttarieven Persbericht Corporate Communicatie & Public Affairs Datum: 6-08-2013 Aantal pagina's: 8 Eneco Groep op koers Toename omzet en nettoresultaat in eerste helft 2013 Nettoresultaat stijgt met vijf procent

Nadere informatie

Halfjaarbericht Source Group N.V.

Halfjaarbericht Source Group N.V. Halfjaarbericht 2016 Source Group N.V. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (Geen accountantscontrole toegepast) Periode 1 januari (x 1.000) 30 juni 2016 Periode 1 januari

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014

P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014 P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014 Hoofdpunten Sinds 20 december 2012 (overdracht van werkmaatschappijen aan Prodware S.A.) is Lavide Holding N.V. (voorheen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Resultaten boekjaar 2006

Resultaten boekjaar 2006 PERSBERICHT Aantal pagina s: 6 Vijfhuizen, 28 februari 2007 Resultaten boekjaar 2006 Streven naar kwaliteit vertraagt installaties en verhoogt kosten bij RMS Vijfhuizen, woensdag 28 februari 2007 Punch

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie