Welkom bij Zuyderland Generalistische Basis GGz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij Zuyderland Generalistische Basis GGz"

Transcriptie

1 Welkom bij Zuyderland Generalistische Basis GGz

2 Welkom bij Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg U bent aangemeld voor een behandeling bij Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg (hierna te noemen Zuyderland GGz), en wel bij Zuyderland Generalistische Basis GGz. In deze folder wordt u een en ander uitgelegd over de werkwijze binnen Zuyderland (Generalistische Basis) GGz. Sinds januari 2014 is de GGz anders ingedeeld. In de huisartsenpraktijk worden mensen behandeld die lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen hebben. De behandeling kan gedaan worden door de eigen huisarts of door de praktijkondersteuner GGz van uw huisarts. Zo nodig kan uw huisarts u ook doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGz van Zuyderland GGz danwel de Specialistische GGz van Zuyderland GGz. De huisarts maakt deze inschatting op basis van de ernst van de problematiek, het risico op minder goed voor uzelf of voor anderen zorgen, de complexiteit en het beloop van de klachten. Bij een hoog risico en hoge complexiteit verwijst de huisarts door naar de Specialistische GGz. Als u zorg krijgt van Zuyderland GGz, maakt u met ons afspraken over de zorg. Bij die afspraken horen in ieder geval de algemene leveringsvoorwaarden GGz. Dat zijn eigenlijk de kleine lettertjes bij de afspraken die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding. De algemene leveringsvoorwaarden zijn te zien op de site van Zuyderland GGz en kunnen opgevraagd worden bij uw behandelaar. Het kan zijn dat u na het lezen van de informatie nog vragen heeft. Aarzel dan niet en stel uw vragen gerust aan een van onze medewerkers. Inhoudsopgave Hulpverlening bij Zuyderland GGz Afspraak afzeggen Aanmelding De eerste gesprekken (intake) Behandeling Vragenlijsten om de kwaliteit van onze zorg te meten Second opinion Gezinsleden, partner, familie, vrienden Privacy, registratie en dossier Patiëntenvertrouwenspersoon Cliëntenraad Klachten Kosten en verzekering Bereikbaarheid l G e e s t e l i j k e G e z o n d h e i d s z o r g 2

3 De hulpverlening bij Zuyderland Generalistische Basis GGz Zuyderland Generalistische Basis GGz biedt zorg aan mensen met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of mensen met stabiele chronische problematiek. Iedereen vanaf 18 jaar kan door de huisarts naar Zuyderland Generalistische Basis GGz verwezen worden. Bij Zuyderland Generalistische Basis GGz heeft u over het algemeen met één behandelaar te maken. Zo nodig kan er ook een andere professional betrokken worden bij de behandeling. De generalistische Basis GGz kent vier zorgzwaartes: Generalistische Basis Kort (BK) Generalistische Basis Middel (BM) Generalistische Basis Intensief (BI) Generalistische Basis Chronisch (BC) Uw huisarts heeft u verwezen naar een van deze zorgzwaartes op basis van ernst, risico, complexiteit en de manier waarop uw klachten verlopen. De zorgzwaarte bepaalt het aantal gesprekken die bij de behandeling horen. De huisarts moet tenminste een vermoeden hebben van psychiatrische problematiek. Na de intake kan uw hulpverlener, in overleg met de huisarts, kiezen voor een andere zorgzwaarte of eventueel de huisarts verzoeken u door te verwijzen naar bijvoorbeeld Specialistische GGz. Afspraak afzeggen? Omdat er tijd voor u is gereserveerd, verzoeken wij u om zo min mogelijk afspraken af te zeggen. Als u uw afspraak niet kunt nakomen dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te laten weten. Voor locatie Sittard-Geleen via telefoonnummer Voor locaties Parkstad via telefoonnummer Als u zonder bericht van afzeggen niet op uw afspraak verschijnt, kunnen de kosten hiervoor bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekering. Aanmelding U kunt zich niet zelf aanmelden bij Zuyderland GGz. Dat doet uw huisarts voor u. Als uw huisarts u heeft aangemeld, wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek. Het is belangrijk dat u als cliënt de polisvoorwaarden van uw verzekering doorneemt om te controleren onder welke voorwaarden zorg vergoed wordt. l G e e s t e l i j k e G e z o n d h e i d s z o r g 3

4 Als u bent aangemeld hebben wij een aantal gegevens van u nodig, zoals uw persoonsgegevens, adresgegevens en ziektekostenverzekering. Tegelijk met de uitnodiging ontvangt u een formulier waarop u uw persoonlijke gegevens staan. Gaarne deze controleren en eventueel aanvullen. Wij vragen u dit formulier mee te nemen naar het eerste gesprek. Burgerservicenummer en legitimatie Vanaf 1 juni 2009 is het burgerservicenummer (BSN) in de zorg wettelijk verplicht. Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die in Nederland is ingeschreven bij een gemeente heeft een BSN. Ook Zuyderland GGz neemt uw BSN op in onze administratie. Voor het gebruik van het BSN in de zorg gelden speciale regels. Deze garanderen dat uw BSN alleen gebruikt mag worden door de zorgverlener die u behandelt of door de zorgverzekeraar waarbij u staat ingeschreven. Meer informatie kunt u vinden in de Postbus 51-brochure Het burgerservicenummer (BSN) in de zorg, tel: (gratis), of op of Legitimeren Bij uw eerste afspraak met Zuyderland GGz moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of Nederlands vreemdelingendocument. Een verzekeringspas is niet voldoende. Als u geen geldig identiteitsbewijs kan overleggen bij het eerste contact, heeft u nog 31 dagen de tijd waarin u zich alsnog moet identificeren. Indien u dit niet doet loopt u het risico dat u zelf de rekening thuis krijgt. Gedragscode Zuyderland GGz heeft in een gedragscode vastgelegd hoe wij met elkaar wensen om te gaan en wat we verstaan onder ongewenst gedrag. De gedragscode geldt voor iedereen die zich binnen de muren van Zuyderland GGz bevindt (dus zowel voor medewerkers als voor cliënten, vrijwilligers, bezoekers en leveranciers). Daarnaast geldt de gedragscode ook voor alle situaties waarin een medewerker elders zijn werk verricht. U kunt de gedragscode opvragen bij een van de medewerkers of u kijkt hiervoor op onze website. Het eerste gesprek (intake) Tijdens het eerste gesprek bekijken wij met u: waarom u bent verwezen van welke psychische problemen u last heeft wat voor hulp u daarbij wilt of de gekozen zorgzwaarte naar verwachting passend is Als u wilt, kunt u iemand meenemen naar dit gesprek (een familielid bijvoorbeeld). Op de locatie Sittard-Geleen vragen we u tijdens de intake een l G e e s t e l i j k e G e z o n d h e i d s z o r g 4

5 behandelovereenkomst te ondertekenen. Op de locaties Parkstad gebeurt dit momenteel nog mondeling. Dit is in overeenstemming met de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), waarin een aantal cliëntenrechten is geregeld. Wij willen u graag zo snel mogelijk helpen. Helaas kan het toch zo zijn dat er een wachttijd is voor de zorg die met u wordt afgesproken. Behandeling Uw hulpverlener maakt samen met u een behandelplan. Uw eigen inbreng is daarin heel belangrijk. Naastbetrokkenen (zoals uw partner of gezin) of andere organisaties dan Zuyderland GGz kunnen ook een rol spelen in uw behandeling. Een enkele keer is extra onderzoek nodig voordat het behandelplan wordt opgesteld. Bijvoorbeeld het maken van tests of het invullen van vragenlijsten. In het behandelplan wordt beschreven: welke klachten/problemen behandeld worden wat het doel is van de behandeling wat uw wensen zijn welke zorg u krijgt, hoe veel, waar en hoe vaak wat voor psychisch probleem u heeft (diagnose) wanneer u samen bespreekt of verandering van het plan nodig is wat uw rechten zijn welke inspanningen van u verwacht worden Uw huisarts krijgt met uw toestemming bericht als uw behandeling is begonnen. Samen met de betrokken hulpverlener(s) gaat u aan de slag. Daarbij is wederzijds vertrouwen nodig. Of de behandeling slaagt, hangt ook af van uw eigen inzet en medewerking. Regelmatig bespreekt u met uw hulpverlener hoe de behandeling verloopt. Waar nodig wordt het behandelplan aangepast. De behandeling wordt afgerond zodra dat mogelijk is. Dat gebeurt in overleg met u. In een afsluitend gesprek wordt met u bekeken of u zelf verder kunt. Eventueel met ondersteuning van anderen. Als de behandeling is afgesloten, berichten we hierover, in overleg met u, aan uw huisarts. Vragenlijsten om de kwaliteit van onze zorg te meten Waarom we bij Zuyderland GGz vragenlijsten gebruiken. Zuyderland GGz streeft ernaar om goede zorg te bieden. Daarom is het belangrijk dat wij aan kwaliteitsbewaking doen. Eén van de manieren om de kwaliteit van zorg te bewaken is het systematisch vastleggen van de aard en ernst van uw klachten. Wij l G e e s t e l i j k e G e z o n d h e i d s z o r g 5

6 nemen op meerdere momenten in de behandeling vragenlijsten af. Het bespreken van de uitkomsten maakt onderdeel uit van de behandeling. Hiermee voldoen wij ook aan kwaliteitseisen die vanuit de overheid en verzekeraars gesteld worden. Deze procedure van herhaald meten wordt Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd. Om de resultaten van onze organisatie te vergelijken met vergelijkbare instellingen worden de gegevens geanonimiseerd. Voor meer informatie hierover zie Hoe gaat dit in zijn werk? De vragenlijsten worden u per toegezonden. U kunt ze dan thuis digitaal invullen, eventueel samen met een mantelzorger of hulpverlener. Er bestaat ook de mogelijkheid de vragenlijst per post toegezonden te krijgen en u kunt ze dan thuis invullen. In overleg met uw hulpverlener kunt u de lijsten ook op onze locatie invullen. Uw behandelaar vult de ROM-vragenlijst altijd samen met u in indien u verwezen bent naar de Generalistische Basis Chronisch. Uw mening over de aangeboden zorg. Zuyderland GGz wil ook graag weten hoe u de geleverde zorg en behandeling ervaart en of u baat heeft bij de behandeling. Middels het cliëntervaringsonderzoek hoort dit op een onafhankelijke manier uitgevoerd te worden. Zuyderland GGz besteedt dit onderzoek dan ook uit aan een extern onderzoeksbureau. Het is mogelijk dat u wordt benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek. Hiervoor heeft dit bureau enkele persoonsgegevens van u nodig, die uitsluitend gebruikt worden voor het Cliëntervaringsonderzoek van Zuyderland GGz. Meedoen aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en uw beslissing om wel of niet deel te nemen heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Als u bezwaar hebt tegen het doorgeven van uw persoonsgegevens aan een extern onderzoeksbureau, dan kunt u dit kenbaar maken. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met uw hulpverlener. Zorg verdient waardering U kunt uw ervaring delen op een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg. Op basis van uw ervaring kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren. Ook als u goed geholpen bent, horen wij dit graag! Second opinion Met een second opinion ( tweede mening ) wordt bedoeld het oordeel of advies van een andere deskundige dan uw eigen hulpverlener. Deze geeft op verzoek zijn mening over een diagnose of een behandeling. Maar hij neemt de behandeling niet over. Meer informatie kunt u vinden in de brochure Een tweede mening, l G e e s t e l i j k e G e z o n d h e i d s z o r g 6

7 U mag altijd een second opinion vragen. Daarvoor heeft u geen toestemming nodig van uw eigen hulpverlener. Maar het is wel aan te raden er met de hulpverlener over te praten. U kunt altijd de resultaten van de second opinion met uw behandelaar bespreken, ook als u de second opinion heeft aangevraagd zonder medewerking van Zuyderland GGz. Vaak heeft u voor het aanvragen van een second opinion wel een verwijzing van uw huisarts nodig. Kijk voor de vergoeding van de kosten uw verzekeringspolis na of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Gezinsleden, partner, familie, vrienden Geen enkel mens is alleen op de wereld gekomen. Iedereen kent wel een aantal anderen. Sommige van die mensen zijn naastbetrokkenen. Dat kunnen bijvoorbeeld familieleden zijn, verzorgers, een voogd of een partner. Zij zijn belangrijk. Vaak omdat zij u steun of verzorging bieden of bezorgd om u zijn. Soms ook omdat zij hebben bijgedragen aan het ontstaan van uw problemen. Het kan goed zijn om na te gaan welke rol uw naastbetrokkenen kunnen en willen spelen in de periode dat u zorg krijgt bij Zuyderland GGz. U kunt daar afspraken over maken en bijvoorbeeld een contactpersoon doorgeven aan uw hulpverlener. Als u dat moeilijk vindt, kunt u uw hulpverlener vragen u daarbij te ondersteunen. U heeft recht op privacy. Dat betekent dat u zelf kunt zeggen of u het goed vindt als uw hulpverlener informatie over u geeft aan naastbetrokkenen. Uw naastbetrokkenen hebben ook rechten. Zij kunnen niet ingeschakeld worden bij de zorg als zij dat niet willen. En zij hebben recht op algemene informatie. Informatie dus die niet speciaal over u gaat maar over de behandeling in het algemeen. Soms hebben naastbetrokkenen zelf steun nodig of kunnen zij het bijna niet meer aan. Dat zijn dingen om rekening mee te houden. Het is belangrijk dat naastbetrokkenen goed voor zichzelf zorgen. Goed voor jezelf zorgen kan namelijk wringen met zorgen voor iemand anders Zuyderland GGz heeft een regeling op papier gezet over de manier waarop zij met naastbetrokkenen omgaat. U kunt hiernaar vragen bij uw hulpverlener. Privacy, registratie en dossier Van iedereen die ingeschreven wordt bij Zuyderland GGz wordt een elektronisch dossier aangelegd. In het dossier zitten in ieder geval uw persoonsgegevens, het behandelplan, brieven van en aan uw huisarts, gegevens over het verloop van de zorgverlening, gegevens over medicijnen (als u die krijgt) en verslagen van de gesprekken die u met uw hulpverlener heeft over het verloop van de behandeling. In l G e e s t e l i j k e G e z o n d h e i d s z o r g 7

8 de wet is geregeld dat wij niet zomaar informatie aan anderen mogen vragen of geven. In die gevallen wordt u dus om toestemming gevraagd. Als u wilt weten wat er in uw dossier staat, kunt u uw hulpverlener vragen om uw dossier in te zien. Bent u het niet eens met wat er over u geschreven staat dan kunt u uw eigen verhaal opschrijven en dit aan het dossier toevoegen. U heeft ook het recht om te verzoeken om (een deel van) het dossier te laten vernietigen. Inzage in uw dossier is gratis. Voor een kopie van (een gedeelte) van een dossier wordt een vergoeding gevraagd. Dossiers worden bij Zuyderland GGz in principe tot 15 jaar na het beëindigen van de behandeling bewaard. Als u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij uw hulpverlener of bij de directie. Uw dossier kan alleen worden vernietigd als de hulp die u ontving van Zuyderland GGz is afgesloten. In sommige situaties worden gegevens langer dan 15 jaar bewaard en kan een hulpverlener vernietiging tegenhouden. Dat zal dan schriftelijk aan u worden toegelicht. Het is belangrijk dat u er van op aan kunt dat wij zorgvuldig omgaan met persoonlijke informatie. Alle medewerkers van Zuyderland GGz hebben daarom een geheimhoudingsplicht. Dat geldt ook voor stagiaires en medewerkers van de administratie en de receptie. Een kopie van ons Privacyreglement kunt u opvragen bij uw hulpverlener. Patiëntenvertrouwenspersoon Binnen Zuyderland GGz is er een onafhankelijke Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). De Patiëntenvertrouwenspersoon geeft informatie en advies over uw rechtspositie ten opzichte van Zuyderland GGz. Hij kan u ook ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing voor klachten over Zuyderland GGz. De Patiëntenvertrouwenspersoon gaat daarbij uit van hoe ú de situatie ziet. Hij heeft een geheimhoudingsplicht. Wat u aan hem toevertrouwt vertelt hij aan niemand anders zonder dat u dat goed vindt. Aan het inschakelen van de PVP-er zijn voor u geen kosten verbonden. De PVP van Zuyderland GGz voor zowel locatie Sittard-Geleen als voor de locaties Parkstad (Jeanne van der Leij) is bereikbaar via telefoonnummer Ook kunt u met vragen terecht bij de landelijke helpdesk Patiëntenvertrouwenspersoon. Het telefoonnummer van de landelijke helpdesk is (10 eurocent per minuut). Een vraag stellen kan ook per mail: Cliëntenraad Binnen alle locaties van Zuyderland GGz is een gezamenlijke Cliëntenraad actief. De Cliëntenraad zorgt ervoor dat de belangen van cliënten worden meegenomen in het beleid van de organisatie. De Cliëntenraad overlegt met de directie en beslist mee over het cliëntenbeleid van Zuyderland GGz. De Cliëntenraad oefent ook invloed uit l G e e s t e l i j k e G e z o n d h e i d s z o r g 8

9 op de kwaliteit van de zorg die geboden wordt. Iedereen die een behandelovereenkomst heeft (gehad) met Zuyderland GGz kan lid worden van de Cliëntenraad. Ook ouders of partners van cliënten kunnen lid zijn van de Cliëntenraad. De meerderheid van de leden van de Cliëntenraad moet echter uit (ex-) cliënten bestaan. Klachten Als u ergens niet tevreden over bent kunt u dat het beste eerst bespreken met degene die u daar het dichtst betrokken bij acht of met uw hulpverlener. U kunt uw ongenoegen ook bespreken met de leidinggevende van de afdeling. Mocht dit niet naar tevredenheid verlopen dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Patiëntenservice. U kunt uw klacht schriftelijk of per indienen. U kunt ook het online contactformulier klachten gebruiken. Als u uw klacht schriftelijk indient wilt u dan s.v.p. Vertrouwelijk op de envelop vermelden. In de brief zet u: de locatie waar de gebeurtenis plaatsvond de gebeurtenis waar u over klaagt wanneer de gebeurtenis plaatsvond wat uw bezwaar is tegen deze gebeurtenis tegen wie uw klacht gericht is Vergeet niet de datum, uw naam en uw adres in de brief te zetten en deze te ondertekenen. De brief kunt u sturen naar: Patiëntenservice Zuyderland Medisch Centrum Postbus MB Sittard. Na ontvangst van de klacht neemt de klachtenfunctionaris van Patiëntenservice zo snel mogelijk contact met u op. Deze functionaris helpt bij het zoeken naar een oplossing. Uiteraard zal de klachtenfunctionaris uw klacht strikt vertrouwelijk behandelen en geen stappen ondernemen zonder uw toestemming. Als u graag een bemiddelingsgesprek wilt, zal de klachtenfunctionaris dit regelen met de leidinggevende van het team waar uw klacht betrekking op heeft of met de patiëntenvertrouwenspersoon van Zuyderland GGz. U kunt de Patiëntenvertrouwenspersoon vragen u te ondersteunen als u klachten heeft. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patiëntenservice: l G e e s t e l i j k e G e z o n d h e i d s z o r g 9

10 Kosten en verzekering Kosten Jaarlijks wordt door de overheid bepaald hoe hoog het eigen risico binnen de verplichte basisverzekering is (in uw eigen polis kunt u een hoger bedrag aan eigen risico hebben afgesproken). Het eigen risisco is ook van toepassing op de zorg die u krijgt van Zuyderland GGz. Dit zijn landelijke regelingen, waar Zuyderland GGz geen invloed op heeft. Heeft u vragen over uw eigen risico of wilt u een persoonlijk advies over uw behandelkosten? Uw zorgverzekeraar kan u verder helpen. Verzekeringsgegevens Zuyderland GGz heeft uw actuele verzekeringsgegevens nodig om de zorg die wij u bieden vergoed te krijgen. Geef uw verzekeringsgegevens dus a.u.b. aan ons door. Indien u in het buitenland verzekerd bent dan ontvangen wij graag een kopie van het internationaal verzekeringsbewijs van u. Denkt u er ook aan om wijzigingen in uw verzekeringsgegevens aan ons door te geven? Als wij geen verzekeringsgegevens van u hebben, krijgt u de rekening(en) voor de zorg die wij u hebben geleverd thuisgestuurd. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het betalen van deze rekening(en). Dit is ook het geval als de verzekeringsgegevens die u aan ons heeft doorgegeven niet meer kloppen, of als de door ons geleverde zorg niet gedekt wordt door uw verzekering. Vraag dit zo nodig na bij uw zorgverzekeraar. Bereikbaarheid Telefonisch: U kunt Zuyderland Generalistische Basis GGz bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en uur. Locatie Sittard-Geleen op telefoonnummer Locaties Parkstad op telefoonnummer Buiten kantoortijd is Zuyderland GGz niet bereikbaar. Bij acute zorgvragen kunt u zich wenden tot uw huisarts. Deze kan eventueel de crisisdienst van Zuyderland GGz inschakelen. Openingstijden: De algemene openingstijden zijn van 8.00 uur tot uur. Soms is het mogelijk om buiten deze tijden een afspraak te hebben. Vraag ernaar bij uw hulpverlener. l G e e s t e l i j k e G e z o n d h e i d s z o r g 10

11 Waar u ons vindt: Postadres: Postbus 5500, 6130 MB Sittard Bezoekadres: Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard-Geleen Henri Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen Prins Hendriklaan 376, 6443 AE Brunssum Wijngracht 45, 6461 AL Kerkrade l G e e s t e l i j k e G e z o n d h e i d s z o r g 11

12 Geef uw mening! Deel uw ervaring over Zuyderland GGz op een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg. Op basis van uw ervaring kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg Postbus MB Sittard Meldpunt West 07 Telefoon (algemeen) (secretariaat locatie Sittard-Geleen (secretariaat locaties Parkstad Internet GGZ

Welkom bij Zuyderland Specialistische GGZ

Welkom bij Zuyderland Specialistische GGZ Welkom bij Zuyderland Specialistische GGZ Welkom bij Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg U bent aangemeld voor een behandeling bij Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg (hierna te noemen Zuyderland

Nadere informatie

Welkom bij Mindfit basis ggz

Welkom bij Mindfit basis ggz Welkom bij Mindfit basis ggz Eerste gesprek 2 Privacy 2 Zorgzwaarteproduct 2 Vergoeding 2 Elektronisch dossier 3 Wettelijke rechten en plichten 3 Identificatie en registratie 3 Meten 4 Cliëntenraad 4 Tevredenheid

Nadere informatie

Algemene informatiebrochure Zuyderland GGz. locaties Sittard-Geleen

Algemene informatiebrochure Zuyderland GGz. locaties Sittard-Geleen Algemene informatiebrochure Zuyderland GGz locaties Sittard-Geleen Inleiding Zuyderland GGz werkt volgens het Dialoogmodel met voortgaande dialoog en gedeelde verantwoordelijkheid. Met dialoog bedoelen

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave Behandeling bij GGz Breburg Wat betekent dit voor u... 5 1. Aanmelding... 5 Uw gegevens

Nadere informatie

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen onderdelen van Arkin Uw rechten en plichten in het kort Als klant van de gezondheidszorg heeft u bepaalde rechten

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt 1/5 Algemeen Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Onze eerste kennismaking. informatie voor cliënten. Onderdeel van Arkin

Onze eerste kennismaking. informatie voor cliënten. Onderdeel van Arkin Onze eerste kennismaking informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Welkom bij PuntP. U bent via uw huisarts of een andere hulpverlener naar PuntP verwezen en binnenkort hebt u uw eerste afspraak. In

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule Algemene informatie over de behandeling BASCULE010051_Welkom_bij.indd 1 28-11-12 16:33 Welkom bij de Bascule De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg.

Nadere informatie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Maelsonstraat 1 1624 NP HOORN 088 65 65 010 www.ggz-nhn.nl/jeugd www.ggz-nhn.nl

Nadere informatie

Polikliniek Psychiatrie

Polikliniek Psychiatrie Psychiatrie Polikliniek Psychiatrie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY016 / Polikliniek Psychiatrie / 07-11-2016 2 Polikliniek Psychiatrie

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Uw rechten en plichten bij Bouman. Dé specialist bij verslaving. onderdeel van

Uw rechten en plichten bij Bouman. Dé specialist bij verslaving. onderdeel van Uw rechten en plichten bij Bouman Dé specialist bij verslaving onderdeel van Uw rechten en plichten bij Bouman Als u bij ons onder behandeling komt, heeft u een aantal rechten. Deze staan in verschillende

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Psychische zorg voor ouderen

Psychische zorg voor ouderen Psychische zorg voor ouderen Wist u dat een op de vijf ouderen last heeft van depressieve gevoelens? Te vaak blijven mensen er in hun eentje mee zitten. 5,$ :7. IROGHU 28' LQGG U bent niet de enige Ouder

Nadere informatie

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken.

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Hulp bij psychische problemen In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Heeft u last van somberheid, angst of piekeren? Of bent u gespannen of verward?

Nadere informatie

Uw behandeling, onze zorg

Uw behandeling, onze zorg Uw behandeling, onze zorg Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Uw behandeling, onze zorg Veel mensen hebben wel eens last van psychische problemen. Soms lukt het hen daar alleen of met steun van

Nadere informatie

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg. Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren en

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Algemene informatie. over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ

Algemene informatie. over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ Algemene informatie over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ Vanaf 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ingedeeld in drie gebieden: >> huisartsenzorg eventueel

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

Medische Psychologie

Medische Psychologie Medische Psychologie Inleiding Deze brochure geeft u informatie over de afdeling Medische Psychologie van Zuyderland Medisch Centrum. Aan de orde komt onder meer: Met welke klachten en vragen kan iemand

Nadere informatie

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere behandelaar* nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van

Nadere informatie

Rechten en plichten. Uw rechten

Rechten en plichten. Uw rechten Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN Recht op informatie Recht om informatie te weigeren Recht op toestemming geven Recht op een second opinion Recht op een medisch dossier Recht op inzage van uw dossier PLICHTEN

Nadere informatie

Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier. Algemene informatie

Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier. Algemene informatie Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier Algemene informatie Iedere patiënt heeft het wettelijk recht alle gegevens in te zien die over hem of haar worden bijgehouden in het medisch en het verpleegkundig

Nadere informatie

Rechten en plichten. rondom de behandeling

Rechten en plichten. rondom de behandeling Rechten en plichten rondom de behandeling Zodra u de hulp van GGZ Delfland inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst. Aan deze overeenkomst zijn voor u als cliënt en voor ons als zorgverlener

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Uw behandeling bij PsyQ

Uw behandeling bij PsyQ Uw behandeling bij PsyQ Welkom bij PsyQ U heeft zich aangemeld voor een behandeling bij PsyQ. Een belangrijke eerste stap op weg naar herstel. Psychische problemen zijn de normaalste zaak van de wereld;

Nadere informatie

TIJD IS KOSTBAAR OVER INDIGO

TIJD IS KOSTBAAR OVER INDIGO WELKOM BIJ INDIGO MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ IEDEREEN HEEFT WEL EENS EEN PERIODE WAARIN HET NIET ZO LEKKER GAAT. VAAK KOM JE DAAR ZELF WEL WEER UIT. OOK KAN EEN HUISARTS DAARVOOR GOEDE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

UW BEHANDELING BIJ INDIGO. Zo werkt het

UW BEHANDELING BIJ INDIGO. Zo werkt het UW BEHANDELING BIJ INDIGO Zo werkt het MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ WELKOM BIJ INDIGO! Binnenkort start uw behandeling bij Indigo (of Noagg). In deze folder krijgt u informatie over hoe wij

Nadere informatie

Samen op eigen wijze. De beste aanpak voor u

Samen op eigen wijze. De beste aanpak voor u Samen op eigen wijze De beste aanpak voor u Bij GGZ ingeest hebben we aandacht voor uw persoonlijke situatie. Met locaties in Amsterdam, Amstelveen, Bennebroek, Haarlem en Hoofddorp is hulp bij u in de

Nadere informatie

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar.

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Volwassenenzorg Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Werken aan uw problemen leidt tot een oplossing zodat u weer kunt genieten van de dingen om u heen. Hoe gaat het met u? Begint

Nadere informatie

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten Inhoud 1 Rechten 5 1.1 Recht op informatie 5 1.2 Het recht om geen informatie te willen 5 1.3 Recht op toestemming 5 1.4 Het

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij Vincent van Gogh In deze brochure geven wij graag algemene informatie die voor u van belang is wanneer u bij ons in behandeling komt.

Nadere informatie

Ouderenzorg. Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder.

Ouderenzorg. Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder. Ouderenzorg Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder. Met behulp van persoonlijke gesprekken en/of groepsgesprekken zoeken we naar een oplossing voor uw angsten, somberheid of gevoelens

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten combinatie van psychische en lichamelijke klachten Informatie voor cliënten

Nadere informatie

Pi-groep informatiewijzer voor cliënten

Pi-groep informatiewijzer voor cliënten Pi-groep informatiewijzer voor cliënten zorg samenleving werk Wat moet u meenemen bij het eerste gesprek? Uw paspoort of identiteitsbewijs Een overzicht van de medicijnen die u eventueel gebruikt Pas van

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence

Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence Inhoud Uw behandeling 3 Zorgprogramma s 3 Zorgplan 3 Wachttijd 3 Meten 3 Kwaliteit inzichtelijk 4 Kosten en vergoedingen 4 Uw gegevens 4 Electronisch Patiënten

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten Als patiënt hebt u een aantal belangrijke rechten die door een arts (of een andere

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie 00 Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling Patiënteninformatie U als patiënt, of als hulpverlener heeft rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst,

Nadere informatie

Modeltekst voor publieksversie van de. Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Modeltekst voor publieksversie van de. Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Modeltekst voor publieksversie van de Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Overeenkomst en de kleine lettertjes Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling

Nadere informatie

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar.

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Volwassenenzorg Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Werken aan je problemen leidt tot een oplossing zodat je weer kunt genieten van de dingen om je heen. Hoe gaat het met u? Begint

Nadere informatie

Informatie voor naastbetrokkenen. Hoe is het eigenlijk met U?

Informatie voor naastbetrokkenen. Hoe is het eigenlijk met U? Informatie voor naastbetrokkenen Hoe is het eigenlijk met U? Hoe is het eigenlijk met u? Informatie voor naastbetrokkenen Het is niet gemakkelijk als iemand waar u nauw bij bent betrokken met psychische

Nadere informatie

Informatie voor patiënten. met ruimte voor aantekeningen

Informatie voor patiënten. met ruimte voor aantekeningen Informatie voor patiënten met ruimte voor aantekeningen Informatie voor patiënten U bent naar ons verwezen door uw (huis)arts of medisch specialist. Wij informeren u graag over wat u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk onderzoek informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wetenschappelijk onderzoek 1 Waarom zou ik meedoen? 2 Zijn er risico s aan verbonden? 2 De opzet van een onderzoek 2 Wat betekent

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Flevoland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Een goed gesprek, een steun in de rug

Een goed gesprek, een steun in de rug Een goed gesprek, een steun in de rug Veelzijdig in zorg Maatschappelijk Werk Hattem, Heerde en Epe Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten en plichten U vertrouwt zich toe aan de zorg van een arts of een andere

Nadere informatie

KWALITEIT VAN DE ZORG FIER

KWALITEIT VAN DE ZORG FIER WELKOM BIJ FIER HULPVERLENING VAN FIER, WAT BETEKENT DIT VOOR U? EN WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN? IN DIT INFORMATIEBOEKJE VINDT U DE ANTWOORDEN. HEEFT U NOG VRAGEN? STEL ZE GERUST AAN UW HULPVERLENER.

Nadere informatie

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar.

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Kind en Jeugd GGZ Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Team Kind en Jeugd heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen. Vraagt

Nadere informatie

Zorgovereenkomst: Ambulante GGZ zorg in het kader van de Jeugdwet: Kind en Jeugd 2016

Zorgovereenkomst: Ambulante GGZ zorg in het kader van de Jeugdwet: Kind en Jeugd 2016 Zorgovereenkomst: Ambulante GGZ zorg in het kader van de Jeugdwet: Kind en Jeugd 2016 Geachte cliënt, ouder of wettelijk vertegenwoordiger, Uw verwijzer heeft uw kind voor behandeling/onderzoek doorverwezen

Nadere informatie

Folder privacyreglement

Folder privacyreglement Folder privacyreglement Voor cliënten van Victas Utrecht, Juni 2013 Inhoud 1. Privacyreglement 1.1. Wat houdt het recht op privacy in? 1.2. Wat staat er in een dossier? 1.3. Gebruik persoonsgegevens 1.4.

Nadere informatie

Klachten en klachtenregeling Informatie voor ouders

Klachten en klachtenregeling Informatie voor ouders Klachten en klachtenregeling Informatie voor ouders Welkom De tekst in deze brochure is een samenvatting van de officiële klachtenregeling van GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen. U kunt de volledige tekst

Nadere informatie

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg Rechten en plichten Rechten en plichten in de gezondheidszorg Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn

Nadere informatie

Behandeling in Kinderdagverpleging. Nazorg Kinderdagverpleging

Behandeling in Kinderdagverpleging. Nazorg Kinderdagverpleging Behandeling in Kinderdagverpleging Nazorg Kinderdagverpleging Vandaag is uw kind op de afdeling Kinderdagverpleging geweest voor de volgende behandeling: Bij deze behandeling zijn de volgende ingrepen

Nadere informatie

Over de registratie van uw gegevens. Informatie voor cliënten

Over de registratie van uw gegevens. Informatie voor cliënten Over de registratie van uw gegevens Informatie voor cliënten Uw Dossier Om u goed te kunnen behandelen, houden wij een dossier over u bij. In uw dossier staat informatie over u en uw behandeling zoals

Nadere informatie

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven. Huisreglement Helder 1. Dit reglement wordt aan iedere patiënt(e) ter inzage aangeboden bij aanvang van de behandeling. Wij gaan ervan uit dat je je conformeert aan onderstaand reglement. Het is van toepassing

Nadere informatie

Rechten tijdens behandeling

Rechten tijdens behandeling Rechten tijdens behandeling informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wetgeving 2 Behandelaar en behandeling 3 Dossier 4 Mijn rechten en plichten 5 Geheimhoudingsplicht 6 Klachten 7 Belangrijke adressen

Nadere informatie

verslavings VRIJ LEVEN

verslavings VRIJ LEVEN IEDER MENS IS BESTEMD OM VRIJ TE ZIJN verslavings VRIJ LEVEN INFORMATIE VOOR CLIËNTEN GELOOF IN VRIJHEID WELKOM BIJ TERWILLE BEDANKT VOOR JE AANMELDING BIJ TERWILLE. GOED DAT JE DEZE STAP HEBT GEZET. OM

Nadere informatie

Patiëntenservice. Klachtenopvang en voorlichting

Patiëntenservice. Klachtenopvang en voorlichting Patiëntenservice Klachtenopvang en voorlichting Patiëntenservice kunt u bezoeken wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de dienstverlening of het verblijf binnen het ziekenhuis. Ook kunt

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling kwaliteit & veiligheid Inhoudsopgave 1. Uw rechten als patiënt: pag. 2 Welke informatie moet de hulpverlener mij geven? Mag de hulpverlener zonder mijn toestemming

Nadere informatie

Uw behandeling in stappen

Uw behandeling in stappen Voortraject bij verwijzer Fase 1 Voor een behandeling bij ons heeft u altijd een verwijzing nodig. Meestal regelt u deze via uw huisarts. De verwijzer is in deze fase de eerstverantwoordelijke voor uw

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie Deze folder is een uitgave van de Klachtenbemiddeling_versie maart 2012 1172998PR/2-2012-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten

Nadere informatie

Pi-groep Informatiewijzer voor cliënten

Pi-groep Informatiewijzer voor cliënten Pi-groep Informatiewijzer voor cliënten zorg samenleving werk Wat moet u meenemen bij het eerste gesprek? Uw paspoort of identiteitsbewijs Een overzicht van de medicijnen die u gebruikt Pas van de zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Ambulante GGZ zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet: Volwassenenzorg

Zorgovereenkomst Ambulante GGZ zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet: Volwassenenzorg Zorgovereenkomst Ambulante GGZ zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet: Volwassenenzorg Geachte cliënt, U heeft een eerste gesprek bij het Cognito Praktijk/Virenze. Afhankelijk van uw klachten vindt

Nadere informatie

ggz Drenthe geestelijke gezondheldszdfjj In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken.

ggz Drenthe geestelijke gezondheldszdfjj In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. ggz Drenthe geestelijke gezondheldszdfjj In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Aan de slag met psychische problemen Heeft u last van somberheid

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie Oncologische Revalidatie Zuyderland Revalidatie Inleiding Kanker is een veel voorkomende, ingrijpende ziekte. Het aantal mensen dat leeft met kanker of met de psychische, fysieke en sociale gevolgen daarvan,

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz Onafhankelijke klachtencommissie Wet BOPZ en Wkkgz Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De Klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

Dwangtoepassing. informatie voor cliënten

Dwangtoepassing. informatie voor cliënten Dwangtoepassing informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wat zijn middelen of maatregelen? 2 Wie neemt de beslissing? 2 Dwangmiddelenregister 2 Hoe lang? 3 Beëindiging 3 Hulp bij problemen met middelen

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Medische psychologie en Maatschappelijk werk. Patiënteninformatie. Medische psychologie. Slingeland Ziekenhuis

Medische psychologie en Maatschappelijk werk. Patiënteninformatie. Medische psychologie. Slingeland Ziekenhuis Medische psychologie en Maatschappelijk werk Medische psychologie i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent op advies van de medisch specialist, of op eigen verzoek, naar de afdeling

Nadere informatie

Een klacht; wat doet u daarmee?

Een klacht; wat doet u daarmee? Een klacht; wat doet u daarmee? Inhoud Alle soorten klachten... 3 Wie kan een klacht indienen?... 3 Waar kunt u een klacht indienen?... 3 Plaats van ontstaan... 3 Afdeling Patiëntenservice... 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

Welkom bij De Jutters

Welkom bij De Jutters Praktische informatie Waar kan ik meer informatie vinden? Wil je meer weten over, ben je benieuwd naar ons team of wil je informatie over jouw problemen? Je leest en ziet er meer over op onze website:

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Uw behandeling bij Parnassia

Uw behandeling bij Parnassia Uw behandeling bij Parnassia Informatie voor patiënten Inhoudsopgave Behandeling Online behandelingen en digitaal contact Patiëntendossier Second opinion Kosten Uw afspraken bij Parnassia Wetenschappelijk

Nadere informatie

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG)

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Nederland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar

Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar Informatie voor jongeren en ouders Jij hebt je bij ons aangemeld omdat je zelf niet lekker in je vel zit, of omdat mensen in je omgeving zich zorgen maken om

Nadere informatie

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen Afdeling C2 Afdeling C2 Terworm Ouderen Afdeling C2 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de afdelingen

Nadere informatie

Praktijkondersteuner GGZ

Praktijkondersteuner GGZ Praktijkondersteuner GGZ Werken aan geestelijke gezondheid en welzijn vanuit de huisartsenpraktijk Inleiding Steeds meer huisartspraktijken in de regio hebben een praktijkondersteuner voor geestelijke

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie