Dossier Duits in het MBO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier Duits in het MBO"

Transcriptie

1 Dossier Duits in het MBO Dit dossier bevat de teksten die betrekking hebben op de positie van de Duitse taal en Cultuur in het MBO. Dit dossier zal vanaf April 2013 worden geactualiseerd op de website van de lerende Euregio (Nederlandse versie): Inhoud: 1.Uitgangspunten: Versterk Duits in het MBO p Positie van de Duitse taal en cultuur in het MBO: de herziening van de kwalificatiedossiers als perspectief. p SBB: Herziening kwalificatiedossiers. Focus op vakmanschap p Voorkomen van Duits in de herziene en huidige kwalificatiedossiers. Samenvatting p Voorkomen van Duits in de herziene en huidige kwalificatiedossiers p.11 1

2 Document 1 Versterk de positie van het Duits in het MBO November 2013 De dreigende marginalisering van het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in het MBO zal op termijn ernstige schade toebrengen aan de Nederlandse economie. Het was deze constatering die een aantal partijen die betrokken zijn bij het beroepsonderwijs er toe bracht de krachten te bundelen en in actie te komen. Duitsland is met afstand de grootste handelspartner voor Nederland. Maar ook andersom neemt Nederland een zeer belangrijke positie in als handelspartner voor Duitsland. Een interessante vergelijking is die tussen Nederland en de deelstaat Noordrijn-Westfalen omdat beide qua grootte, inwoneraantal e.a. sterk op elkaar lijken. Het handelsvolume tussen beide landen is vele malen groter dan de totale handel tussen Nederland en China. 1 De Duitse taal speelt binnen de economische betrekkingen een cruciale rol: een enquête onder de leden van de Nederlands-Duitse Handelskamer en de exportorganisatie Fenedex begin 2012 bevestigt dat Nederlandse bedrijven kennis van de Duitse taal onmisbaar achten voor zakelijke relaties. Alhoewel het Engels ook steeds meer geaccepteerd wordt, is dit volgens 87 % van de ondervraagde ondernemers niet voldoende om zaken te doen met Duitsland. Een zelfde percentage geeft aan dat de omzet voor export naar Duitsland verhoogd zou kunnen worden als Nederlandse werknemers beter Duits zouden spreken. Tegen deze achtergrond is het onbegrijpelijk dat de positie van Duits in het MBO door recente maatregelen van de Nederlandse overheid steeds verder gemarginaliseerd dreigt te worden. Knelpunten ten aanzien van het onderwijs in de Duitse taal in het MBO Duits is de belangrijkste 2 e vreemde taal in het MBO. De positie van de 2e vreemde taal staat door recent gewijzigde voorschriften in het Examenbesluit MBO om twee redenen onder grote druk. Allereerst en het meest zichtbaar - doordat Engels vanaf studiejaar voor alle niveau 4-opleidingen als generiek onderdeel verplicht is gesteld, bestaat het gevaar dat de niet verplichte 2 e vreemde taal in veel opleidingen beperkt of helemaal niet meer wordt aangeboden. Daarnaast correspondeert het te lage - niveau van de verplicht gestelde generieke beheersingseisen niet met de beroepseisen, wat ook voor de 2 e vreemde taal gevolgen heeft. De wijze waarop de beroepsspecifieke eisen voor de 2 e vreemde taal in de kwalificatiedossiers zijn uitgewerkt is een derde bedreiging voor het niveau van het onderwijs in de 2 e vreemde taal: Slechts bij uitzondering wordt een 2 e vreemde taal in de MBO- kwalificatiedossiers voorgeschreven Vanaf 2012 wordt de 2 e vreemde taal in veel kwalificatiedossiers niet langer dwingend voorgeschreven. In vrijwel geen enkel kwalificatiedossier wordt het advies om al of niet een 2 e vreemde taal in de vrije ruimte aan te bieden onderbouwd. De geadviseerde eindniveaus zijn in de kwalificatiedossiers niet expliciet vanuit een beroepsprofiel verantwoord. Niveaueisen in de 2 e vreemde taal te laag en te vrijblijvend De indicatie in de kwalificatiedossiers voor de te behalen niveaus in de 2 e vreemde taal is B1 voor de passieve vaardigheden en A2 voor de actieve vaardigheden. Voor sommige 1 Import NRW uit Nederland 33,5 mld euro Export NRW naar Nederland 18,5 mld euro Export Nederland naar China 5,4 mld euro (Cijfers 2010) 2

3 kwalificaties wordt zelfs nog een lager niveau geadviseerd. Voor veel beroepen en situaties is een hoger taalvaardigheidsniveau dan A2 vereist. Daar komt bij, dat in de dossiers geen harde niveaueisen gesteld worden ten aanzien van de 2 e vreemde taal. In het verantwoordingsdeel D wordt slechts een min of meer vrijblijvende aanbeveling afgegeven.. De minister heeft er voor gekozen de generieke eisen vast te stellen op een niet relevant niveau voor het beroep en voor de doorstroming. Zelfs voor dat lage niveau is een onvoldoende (5) geen belemmering om een diploma af te geven, als aan de overige eisen wel wordt voldaan. Voor de beroepsgerichte taalvaardigheidseisen is geen hard criterium geformuleerd. Het komt er op neer, dat een kandidaat die qua beheersing niet aan de beroeps- en doorstromingsseisen m.b.t. de vreemde talen voldoet toch een diploma kan krijgen. 2 e taal stiefmoederlijk bedeeld bij onderwijs en examenregeling Voor de 2 e vreemde taal en voor de beroepsspecifieke taalvaardigheidseisen zijn MBOopleidingen niet gebonden aan centrale of landelijke examens. De instelling mag zelf de exameninstrumenten ontwikkelen of inkopen. In beide gevallen dient de examinering te voldoen aan voorgeschreven standaarden van de inspectie. Daarbij zijn zaken als dekking, eisen, cesuur, beoordelingswijze, authentieke afname, betrouwbaarheid en de formele vaststelling van de exameninstrumenten door de examencommissie van de instelling toetsingscriteria. Bij de indicator authentieke afname ligt de focus vooral op afname in de beroepspraktijk. Het niveau van de afname blijft grotendeels buiten beeld. De meting van taalcompetenties in de beroepspraktijk is vaak niet erg betrouwbaar, zelden representatief en praktisch moeilijk uitvoerbaar. Gestandaardiseerde toetsen leveren weer in op validiteit.. CINOP adviseert daarom een verantwoorde mix van toetsmomenten 2. Adequate instrumenten voor de toetsing van competenties in de Duitse taal zijn nauwelijks beschikbaar op de markt. Taaldocenten worden vaak onvoldoende gefaciliteerd om zelf opleidingsspecifieke, authentieke, interactieve toetsingsinstrumenten te ontwikkelen. Grote verschillen tussen ROC s in aanpak en niveau De onderwijsinstellingen in het BVE-veld hebben een relatief grote autonomie bij het vormgeven van hun onderwijs, waardoor het lastig is landelijk beleid rondom vreemdetalenonderwijs te implementeren. De nieuwe kwalificatiestructuur dwingt MBOinstellingen tot herinrichting van hun opleidingen. Bijvoorbeeld door de vreemde talen steeds meer in beroepsgerichte vakken en projecten te integreren. Andere ROC s kiezen voor de inrichting van talencentra, waarin leerlingen de talen cursorisch kunnen leren en oefenen. De invoering van competentiegericht (taal)onderwijs is erg complex. Niet alle ROC s slagen erin het aanbod van talenonderwijs een didactisch verantwoorde plek te geven in hun opleidingen. Door een taal niet meer als apart vak in te roosteren bestaat bijvoorbeeld het risico dat het ontwikkelen en toetsen van vaardigheden in vreemde talen onvoldoende aandacht krijgt. Geen methode die is afgestemd op beroepsonderwijs. De door de overheid gewenste beroepsspecifieke inkleuring van het vreemdetalenonderwijs in het MBO vraagt om beroepsspecifiek competentiegericht authentiek onderwijsmateriaal. Dat is nauwelijks beschikbaar. Voor uitgevers van leermiddelen is het door de verregaande beroepsgerelateerde differentiering van het vreemdetalenonderwijs in het MBO waarschijnlijk ook geen interessante markt. Daar komt nog bij, dat vooral bij Duits vaak met extreem heterogene groepen moet worden gewerkt. Ook voor die situatie bieden de meeste methoden geen adequate oplossing. Het gevolg is, dat de verantwoordelijke docenten aangewezen zijn 2 Driessen, M, Kleef, A. van, Fitzpatrick, A. CINOP, Talen toetsen,

4 op door hen zelf ontwikkeld/samengesteld maatwerk. Daar is ontwikkeltijd voor nodig, die doorgaans niet additioneel beschikbaar wordt gesteld. Geen aansluiting met VMBO Pas in 2013 komt er een wettelijk kader om te experimenteren met doorlopende leerlijnen van het VMBO naar het MBO en eventueel naar het HBO. Vooralsnog is er weinig sprake van continuïteit zowel bij de externe, als de interne doorstroom naar een hoger niveau. Vooral m.b.t. de vaardigheden op het gebied van de Duitse taal is op alle niveaus sprake van een extreem gedifferentieerde instroom met als gevolg, dat er vaak weer op een 0-niveau wordt begonnen. Positie van docent Duits gemarginalieerd In rond uitstroomkwalificaties georganiseerde opleidingsteams vormen de vreemdetalendocenten een minderheid. De docent Duits maakt formeel vaak niet eens deel uit van het team en kan daardoor doorgaans slechts weinig invloed uitoefenen op de facilitering voor het onderwijs in de Duitse taal. Het aantal geplande lesuren ligt regelmatig ver onder de norm om tot het beoogde niveau te komen, te meer omdat vaak van nul af moet worden begonnen. Daar komt nog bij, dat de lesperioden vaak door lange stages worden onderbroken. Noodzakelijke maatregelen om de positie van het Duits in het MBO te verbeteren. Positie van het Duits in wet- en regelgeving MBO Primaire doelstelling is om de positie van het vak Duits in de nieuwe kwalificatiedossiers vanaf 2014 te verbeteren: sinds Engels in veel MBO-4 opleidingen als verplichte eerste vreemde taal is opgenomen in de kwalificatiedossiers 2012, constateren immers veel docenten Duits dat hun vak minder vaak wordt aangeboden. Wij willen bereiken dat voor de samenstelling van de nieuwe kwalificatiedossiers die 2014 in zullen gaan het belang en de relevantie van het vreemdetalenonderwijs en van de Duitse taal in het bijzonder per kwalificatie voor zover relevant - (en eventueel per regio zal worden onderzocht. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek moeten ROC s zelf kunnen beslissen of ze Duits of Engels als verplichte vreemde taal aanbieden. Hierdoor wordt het belang van het vak Duits ook voor studenten inzichtelijk. Stimuleren Duitse taal en Cultuur in het MBO Naast deze formele verbetering van de positie van het vak Duits in het MBO, willen we Duits in het MBO ook op twee andere manieren steunen: Inzicht in de positie van Duits in het MBO Er bestaat een grote behoefte aan feiten met betrekking tot het vak Duits in het MBO. Weinig tot niets is bekend over het aantal studenten met Duits in hun pakket, het aantal opleidingen die Duits aanbieden, de omvang van het aanbod (urenaantal), het eindniveau, de certificering, regionale verschillen (grensgebied en nationaal), gegevens van docenten, behoeftes van docenten, enz. Wij willen door middel van onderzoek kwantitatieve en kwalitatieve gegevens rondom Duits in het MBO verzamelen met als doel deze informatie in te zetten voor een structurele versterking van het vak. Het Duitsland Instituut te Amsterdam (DIA) inventariseert momenteel of er mogelijkheden bestaan om dit onderzoek in samenwerking met CINOP en met behulp van middelen vanuit O, C & W te bekostigen.. 4

5 Eenduidige certificering voor vaardigheden Duitse taal en cultuur voor deelnemers MBO Certificering is een sleutel tot een betere positionering van het Duits. Voor zover de kwalificatiedossiers geen dwingende eisen stellen m.b.t. taalcompetenties in het Duits kunnen deze ook niet op de MBO-diploma s vermeld worden, als ze in het kader van de vrije ruimte zijn verworven.. Dat betekent feitelijk een devaluatie voor het vak. De meerwaarde van taalcompetentie in het Duits wordt voor studenten op deze manier niet duidelijk. We willen daarom ROC s de mogelijkheid bieden om via erkende taalcertificaten, die samen met het diploma kunnen worden uitgereikt, in deze behoefte te voorzien. We onderzoeken momenteel of deze taalcertificaten kunnen worden gekoppeld aan de internationaal erkende certificaten van het Goethe-Institut. Concreet zou dit kunnen betekenen dat opleidingen hun studenten een standaard Goethe-Zertifikat voor vier vaardigheden laten afnemen, aangevuld door een beroepsgericht portfolio-deel dat aan de hand van een format door de opleiding in samenwerking met hun talendocenten zou worden ontwikkeld en aan het Goethe-Institut is voorgelegd. Samenwerking tussen ROC s bevorderen bij de versterking van de positie van Duits vanuit het regionale economische en arbeidsmarktperspectief. De dreigende marginalisering van Duits in het MBO maakt het noodzakelijk de krachten te bundelen. ROC s zouden beleid moeten ontwikkelen t.a.v. de positie van het vak Duits en investeringen delen. Belangrijke terreinen zijn: - Het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen Duits i.s.m. het regionale VMBO en HBO, - P.R. en voorlichting, - Deskundigheidsbevordering van docenten, - Samenwerking bij certificering e.a. Tijdens een studiedag voor het beroepsonderwijs op 21 september met als titel Versterk de Duitse taal en cultuur in het Middelbaar Beroepsonderwijs is besloten op 18 april 2013 de dag van de Duitse taal opnieuw een conferentie te organiseren specifiek voor het MBO. Het streven is om dan reeds eerste samenwerkingsinitiatieven bekend te maken. Bovenstaande initiatieven kunnen alleen succesvol zijn in dialoog met belangrijke partijen. Die dialoog zal in de komende maanden worden aangegaan met de volgende gesprekspartners: MBO Raad, Ministerie O,C & W, Stichting Beroepsonderwijs, Bedrijfsleven. Dit uitgangspuntendocument is opgesteld door een werkgroep die is ingesteld tijdens de conferentie Versterk de Duitse taal en cultuur in het Middelbaar Beroepsonderwijs op 21 September in Kleef (D). Initiatiefnemers: De Ler(n)ende Euregio, een netwerk en samenwerkingsverband tussen Nederlandse en Duitse scholen voor middelbaar beroepsonderwijs in de Euregio Rijn Waal. De Actiegroep Duits, een initiatief dat zich ten doel stelt de positie van de Duitse taal in Nederland te versterken. Hierin werken samen: de Duitse Ambassade Den Haag, de Duits-Nederlandse Handelskamer, het Duitsland Instituut Amsterdam en het Goethe- Institut Niederlande. 5

6 Document 2 Positie van de Duitse taal en cultuur in het MBO: de herziening van de kwalificatiedossiers als perspectief. Maart 2013 Achtergrond Met de komst van de nieuwe kwalificatiedossiers is er sprake van een keuzedeel. Dit keuzedeel kan verschillend worden ingevuld en maakt vijftien procent deel uit van het onderwijsprogramma. Sinds Engels op niveau 4 een verplicht vak is geworden, zit Duits in de verdrukking. Steeds minder leerlingen in het beroepsonderwijs kiezen voor Duits. Via de invulling van het keuzedeel met Duits kan Duits weer op de kaart worden gezet. De Ler(n)ende Euregio kan een voortrekkersrol vervullen in de ontwikkeling van Duits als keuzedeel. Op termijn kunnen dan met name de grens-roc s zich hierbij aansluiten. Doel is om Duits een meer prominente plek te geven binnen de studieprogramma s van beroepsopleidingen op niveau 2, 3 en 4. De tijd om dit nu aan te pakken is gunstig. De structuur ( zie ook document 3 in dit dossier) Naast het basisdeel en het profieldeel bestaat het nieuwe kwalificatiedossier uit een keuzedeel. Vanuit onderwijsinstellingen, kenniscentra en het werkveld kunnen op dit moment suggesties worden gedaan voor de invulling van het keuzedeel. Het is de bedoeling dat uiteindelijk de Paritaire Commissies de keuzedelen gaan legitimeren. Voorbeelden van keuzedelen kunnen zijn: ondernemerschap, leiding geven maar ook afzonderlijke talen zoals Duits. Aan een keuzedeel kan per opleidingsjaar 240 SBU s worden besteed. Voor een driejarige niveau 4- opleiding betekent dit 720 SBU s. De verdeling is flexibel (3 x 240 SBU s netjes verdeeld over de drie leerjaren of bijvoorbeeld het eerste jaar niets, het tweede jaar 240 SBU s en het laatste jaar 480 SBU s enzovoort). Keuzedelen kunnen parallel worden aangeboden maar kunnen ook gestapeld aangeboden worden. Of een combinatie daarvan. Wat Duits als keuzedeel betreft kan dit vak bij een driejarige MBO4-opleiding bijvoorbeeld vier of vijf roosteruren per week worden aangeboden. Het leerplan is dan bijvoorbeeld te onderscheiden in de generieke taalverwerving Duits, cultuur van Duitsland en Duits in de beroepscontext. Je kunt ervoor kiezen om dit laatste te situeren in de beroepspraktijkvorming. Ook voor beroepsopleidingen op niveau 2 en 3 kan Duits naar verhouding als keuzedeel worden ingezet in het studieprogramma. Bij het volgen van een keuzedeel hoort een examenverplichting. Een keuzedeel kan worden ingevuld in samenspraak en samenwerking met de regio.. Nieuwe situatie als gevolg van de Herziening Dossiers MBO. - Positief: Er is nu de kans gezamenlijk als ROC s in de grensregio het initiatief te nemen tot het ontwikkelen van een goed keuzedeel Duits: keuzedelen zijn straks immers examenonderdeel. Jan van Zijl en René van Gils adviseren snel actie te ondernemen en in een zo vroeg mogelijk stadium te komen met een voorstel voor een keuzedeel Duits. - Negatief: In de profieldelen is Duits sterk gereduceerd. Uit een quickscan door het KBA blijkt: In vergelijking met de huidige dossiers komt Duits in de herziene dossiers aanmerkelijk minder vaak voor en er worden minder vaak kwalificatie-eisen voor Duits gesteld. ( zie de documenten 4 en 5 in dit dossier) De strategie - Ontwikkeling op korte termijn van twee keuzedelen Duits (ieder 5% SBU = 240 uur): o Een beroepsgericht deel (accent op beroep en passieve vaardigheden A2- B1) o Een niveau gericht deel( 4x B1 of B1+) - Certificering van beide delen in samenwerking met het Goethe-instituut 6

7 - Synergie met Kenwerk en Ecabo bij de ontwikkeling van de keuzedelen: deze kenniscentra zijn verantwoordelijk voor het formuleren van alle keuzedelen MVT - Het initiatief ligt bij de ROC s die deel uitmaken van het netwerk de Lerende Euregio - Verbreding van het draagvlak: allereerst de ROC s in de grensregio s. Ultieme doel: één voorstel keuzedelen Duits namens alle ROC s - Conferentie op de dag van de Duitse taal op 18 April 2013 in Kleef: we streven naar een sterke delegatie vakdeskundige docenten van onze ROC s. Doel: nadere invulling van beide keuzedelen. - Langere termijnstrategie: winnen van draagvlak in het bedrijfsleven voor deze keuzedelen Duits (i.s.m.macht mit!) - Lopende initiatieven van de Lerende Euregio sluiten nauw aan op de ontwikkeling van de keuzedelen Duits: verschillende projecten zijn gericht op het verwerven van Euregionale competenties in de beroepscontext. 7

8 Document 3 8

9 Voor meer informatie over de herziening kwalificatiedossiers: onder Herziening/ documenten 9

10 Document 4 Voorkomen van Duits in de herziene en huidige kwalificatiedossiers KBA, Aanleiding De kwalificatiedossiers in het mbo worden herzien. 77 nieuwe dossiers zijn nu vrijgegeven voor de praktijktest. Uit deze test moet blijken of de nieuwe dossiers voldoende handvatten bieden om er onderwijs van te maken en scholen de dossiers kunnen verwerken in hun (administratieve) computersystemen. Het projectmanagement van de (Ler(n)ende Euregio) vermoedt een reductie van het voorkomen van Duits (tweede moderne vreemde taal) in deze herziene kwalificatiedossiers. Het heeft daarom KBA verzocht een analyse van deze kwalificatiedossiers te verrichten en daarbij een vergelijking te maken met de huidige kwalificatiedossiers. Werkwijze 77 herziene kwalificatiedossiers zijn gescand op het voorkomen van de termen Duits en (tweede) moderne vreemde taal. Daarbij is specifiek gekeken naar de beschrijving van vereiste kennis en vaardigheden in de kerntaken van de beroepsgerichte basistaken en onderliggende profielen. Deze herziene kwalificatiedossiers zijn vergeleken met de huidige kwalificatiedossiers (in totaal 83). Hierbij is gekozen voor het dossier of meerdere dossiers die het meest inhoudelijk vergelijkbaar zijn. De huidige kwalificatiedossiers zijn eveneens gescand op het voorkomen van de Duits en (tweede) moderne vreemde taal. Daarbij is specifiek gekeken naar de beschrijving van de beroepseisen ten aanzien van een moderne vreemde taal of talen en de beschrijving van vereiste kennis en vaardigheden in kerntaken en werkprocessen. Conclusies Het vermoeden is juist. In vergelijking met de huidige dossiers blijkt dat in de herziene dossiers de term Duits minder vaak voorkomt (van 11 naar 2 dossiers) en er minder vaak kwalificatie-eisen voor Duits (van 5 naar 2 dossiers) en voor een (tweede) moderne vreemde taal worden gesteld (van 19 naar 7 dossiers). In de huidige kwalificatiedossiers is expliciet beschreven of en zo ja welke beroepseisen ten aanzien van een moderne vreemde taal of talen van toepassing zijn (in Deel D). In de herziene kwalificatiedossiers wordt dat niet meer op vergelijkbare wijze gedaan. De beroepseisen of vereiste kennis en vaardigheden ten aanzien van een moderne vreemde taal zijn in de herziene kwalificatiedossiers dus minder expliciet beschreven. Overzicht 1 - Voorkomen van Duits en (tweede) moderne vreemde taal in herziene en huidige kwalificatiedossiers Herziene kwalificatiedossiers Huidige kwalificatiedossiers Moderne vreemde taal Duits Duits en Engels Duits of Engels (Tweede) moderne vreemde taal Engels en tweede moderne vreemde taal Moderne vreemde taal Beschrijving kennis en vaardigheden in kerntaken 2x 7x 3x 4x Beroepseisen t.a.v. moderne vreemde taal 5 x 2x 3x 19x 5x 14x 10

11 Document 5 Voorkomen van Duits in de herziene en huidige kwalificatiedossiers KBA, Aanleiding De kwalificatiedossiers in het mbo worden herzien. 77 nieuwe dossiers zijn nu vrijgegeven voor de praktijktest. Uit deze test moet blijken of de nieuwe dossiers voldoende handvatten bieden om er onderwijs van te maken en scholen de dossiers kunnen verwerken in hun (administratieve) computersystemen. Het projectmanagement van de (Ler(n)ende Euregio) vermoedt een reductie van het voorkomen van Duits (tweede moderne vreemde taal) in deze herziene kwalificatiedossiers. Het heeft daarom KBA verzocht een analyse van deze kwalificatiedossiers te verrichten en daarbij een vergelijking te maken met de huidige kwalificatiedossiers. Werkwijze 77 herziene kwalificatiedossiers zijn gescand op het voorkomen van de termen Duits en (tweede) moderne vreemde taal. Daarbij is specifiek gekeken naar de beschrijving van vereiste kennis en vaardigheden in de kerntaken van de beroepsgerichte basistaken en onderliggende profielen. Deze herziene kwalificatiedossiers zijn vergeleken met de huidige kwalificatiedossiers (in totaal 83). Hierbij is gekozen voor het dossier of meerdere dossiers die het meest inhoudelijk vergelijkbaar zijn. De huidige kwalificatiedossiers zijn eveneens gescand op het voorkomen van de Duits en (tweede) moderne vreemde taal. Daarbij is specifiek gekeken naar de beschrijving van de beroepseisen ten aanzien van een moderne vreemde taal of talen en de beschrijving van vereiste kennis en vaardigheden in kerntaken en werkprocessen. Conclusies Het vermoeden is juist. In vergelijking met de huidige dossiers blijkt dat in de herziene dossiers de term Duits minder vaak voorkomt (van 11 naar 2 dossiers) en er minder vaak kwalificatie-eisen voor Duits (van 5 naar 2 dossiers) en voor een (tweede) moderne vreemde taal worden gesteld (van 19 naar 7 dossiers). In de huidige kwalificatiedossiers is expliciet beschreven of en zo ja welke beroepseisen ten aanzien van een moderne vreemde taal of talen van toepassing zijn (in Deel D). In de herziene kwalificatiedossiers wordt dat niet meer op vergelijkbare wijze gedaan. De beroepseisen of vereiste kennis en vaardigheden ten aanzien van een moderne vreemde taal zijn in de herziene kwalificatiedossiers dus minder expliciet beschreven. Overzicht 1 - Voorkomen van Duits en (tweede) moderne vreemde taal in herziene en huidige kwalificatiedossiers Herziene kwalificatiedossiers Huidige kwalificatiedossiers Moderne vreemde taal Duits Duits en Engels Duits of Engels (Tweede) moderne vreemde taal Engels en tweede moderne vreemde taal Moderne vreemde taal Beschrijving kennis en vaardigheden in kerntaken 2x 7x 3x 4x Beroepseisen t.a.v. moderne vreemde taal 5 x 2x 3x 19x 5x 14x 11

12 Uitkomsten Voorkomen van Duits en (tweede) moderne vreemde taal in de herziene kwalificatiedossiers Duits komt alléén voor in twee van de 77 herziene kwalificatiedossiers, bij Human Technology en Rondvaartboot. In deze dossiers wordt Duits ook specifiek genoemd bij de kwalificatie-eisen ten aanzien van kennis en vaardigheden zoals beschreven bij de kerntaken. Bij drie herziene kwalificatiedossiers worden Engels en een tweede moderne vreemde taal specifiek genoemd bij de kwalificatie-eisen ten aanzien van kennis en vaardigheden. Het betreft de kwalificatiedossiers: 1. Bediening 2. Marketing, communicatie en evenementen 3. Meewerken in de toeristische branche Bij vier herziene kwalificatiedossiers wordt de term moderne vreemde taal (met aanduiding van de, een of zonder verdere duiding) gebruikt bij de beschrijving van de kwalificatie-eisen. In de dossiers wordt niet nader omschreven welke taal het betreft. Het gaat om de kwalificatiedossiers: 1. Administratie 2. Juweliersbedrijf 3. Secretariële beroepen 4. Uurwerktechniek In overzicht 2 is een beschrijving per kwalificatiedossier en de vergelijking met het huidige vergelijkbare kwalificatiedossier opgenomen. Voorkomen van Duits en (tweede) moderne vreemde taal in de huidige kwalificatiedossiers In de huidige kwalificatiedossiers is expliciet beschreven of en zo ja welke beroepseisen ten aanzien van een moderne vreemde taal of talen van toepassing zijn (in Deel D). Bij het majeure deel van de kwalificatiedossiers waar sprake is van dergelijke beroepseisen, zijn deze eisen nader uitgewerkt naar de vereiste kennis en vaardigheden zoals beschreven bij de kerntaken en werkprocessen (in deel C). Onderstaande uitkomsten geven aan in welke mate Duits en (tweede) moderne vreemde taal voorkomen in de beschrijving van de beroepseisen. In Overzicht 2 is per kwalificatiedossier ook de beschrijving van kennis en vaardigheden van kerntaken en werkprocessen opgenomen. De term Duits komt voor in 11 van de 83 geanalyseerde huidige kwalificatiedossiers. Bij vijf kwalificatiedossiers is Duits daadwerkelijk een beroepseis: 1. Human Technology (Engels en Duits) 2. Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Engels of Duits) 3. Manager handel (Engels of Duits) 4. Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied (Engels en Duits) 5. Verkoopspecialist (Engels of Duits) Bij 5 kwalificatiedossiers betreffen de beroepseisen Engels en een tweede moderne vreemde taal naar keuze: 1. Medewerker bediening/café-bar 2. Alround grimeur 3. Medewerker marketing en communicatie 4. Leisure & Hospitality 5. Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Bij het kwalificatiedossier Leisure & Hospitality betreffen de beroepeisen ten aanzien van een moderne vreemde taal voor de Leisure & hospitality assistant Engels en voor de Leisure & hospitality host en executive Engels en een tweede MVT naar keuze. Duits wordt in dit kwalificatiedossier genoemd bij de ontwikkelingen in de beroepsuitoefening en bij een beschrijving van een kerntaak. 12

13 Bij 14 kwalificatiedossiers betreffen de beroepseisen een moderne vreemde taal naar keuze: 1. Administratief medewerker 2. Serviceadviseur Mobiliteitsbranche 3. Teelt 2/3 4. Teelt 4 5. Medewerker mode/maatkleding 6. Paraveterinaire ondersteuning 7. Tweewielertechniek 8. Natuur en groene ruimte 2 (alleen voor Medewerker recreatiebedrijf) 9. Natuur en groene ruimte 3 (alleen voor vakbekwaam medewerker recreatiebedrijf) 10. Natuur en groene ruimte 4 (alleen voor manager recreatie) 11. Meubelstoffeerder 12. Paardensport 13. Secretariële beroepen 14. Verkoper Bij het kwalificatiedossier Administratief medewerker is bij de verantwoording (Deel D) over het taalprofiel Moderne Vreemde Talen het volgende opgenomen: Voor de administratief medewerker bestaat een geringe voorkeur om Engels als moderne vreemde taal te kiezen. In de grensstreek met Duitsland is Duits wellicht te prefereren en in het grensgebied met Wallonië heeft Frans mogelijk de voorkeur. Bij het kwalificatiedossier Meubelstoffeerder wordt het volgende genoemd ten aanzien van ontwikkelingen in de beroepsuitoefening: De markt wordt opener, kleine bedrijven krijgen steeds meer een regionale functie en grote bedrijven krijgen steeds meer een internationale functie (bijvoorbeeld export van meubels naar Duitsland). Bij het kwalificatiedossier Vliegtuigbouw betreft de beroepseis Engels. In het dossier is vermeldt dat voor het Engels is gekozen omdat deze taal binnen de techniek het meest relevant is. Afhankelijk van de regio, als daar goede argumenten voor zijn, kan het management van een opleiding kiezen voor een andere taal. 13

14 Overzicht 2 Voorkomen van Duits en (tweede) moderne vreemde taal in herziene en huidige kwalificatiedossiers 34 Herziene Kwalificatiedossiers kwalificatiedossiers Duits/(2e) MVT in kennis/vaardigheden van kerntaken van beroepsgerichte basistaken of onderliggende profielen Duits/(2e) MVT in kennis/vaardigheden van kerntaken en werkprocessen Beroepseisen ten aanzien van moderne vreemde talen Administratie MVT Administratief MVT MVT naar keuze medewerker Aftersales Serviceadviseur MVT MVT naar keuze Mobiliteitsbranche Mobiliteitsbranche Agrocluster Productiedieren Teelt 2/3 MVT naar keuze Teelt 4 MVT MVT naar keuze Autospuiten Autospuiter AV Productie AV-productie Engels Aviation Operations Aviation operations officer Engels en Spaans Bediening Engels + 2de MVT Medewerker Engels + 2de MVT Engels + 2de MVT bediening/café-bar Behoudsmedewerker Behoudsmedewerker Engels Betonboren Betonboorder Betonstaalverwerken Betonstaalverwerker Betontimmeren Betontimmerman Carrosseriebouw Carosseriebouwer Confectie- en Medewerker MVT naar keuze veranderatelier mode/maatkleding Contactcenter teamleiding Contactcenter teamleider Engels Dakdekken Dakdekker Dierverzorging Dierverzorging 2 Paraveterinaire MVT MVT naar keuze ondersteuning Doktersassistent Doktersassistent Geen Fietstechniek Tweewielertechniek MVT MVT naar keuze Financieel administratieve Financiële beroepen Engels beroepen Financiële dienstverlening Commercieel medewerker Engels bank- en verzekeringswezen Game art Game artist Engels Gespecialiseerd Gespecialiseerde Engels dierverzorger dierverzorging paard Glaszetten Medewerker glaszetten Goud- en Zilversmeden Goud- en Zilversmeden Engels Grimeur Alround grimeur Engels + 2de MVT Engels + 2de MVT 3 waar niet expliciet Engels wordt bedoeld/genoemd. 4 Enkele herziene dossiers zijn met meerdere huidige kwalificatiedossiers vergeleken. De herziene kwalificatiedossiers Meewerken in de toeristische branche en Meewerken in de recreatieve branche zijn vergeleken met het huidige kwalificatiedossier Leisure & Hospitality. De herziene kwalificatiedossiers Ruimtelijke vormgeving en Stand- en decorbouw zijn vergeleken met het huidige kwalificatiedossier Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie. 14

15 Herziene kwalificatiedossiers Duits/(2e) MVT in kennis/vaardigheden van kerntaken van beroepsgerichte basistaken of onderliggende profielen Kwalificatiedossiers Duits/(2e) MVT in kennis/vaardigheden van kerntaken en werkprocessen Beroepseisen ten aanzien van moderne vreemde talen Groene ruimte Natuur en groene ruimte 2 MVT MVT naar keuze alleen voor Medewerker recreatiebedrijf Natuur en groene ruimte 3 MVT MVT naar keuze alleen voor vakbekwaammedewerker recreatiebedrijf Natuur en groene ruimte 4 MVT MVT naar keuze alleen voor manager recreatie Grond-, weg- en Waterbouwer waterbouw Human Technology Duits Human Technology Engels en Duits Engels en Duits ICT- en mediabeheer ICT en mediabeheer Engels ICT-support ICT-medewerker Engels Juweliersbedrijf MVT Juweliersbedrijf Engels Kaderfunctie afbouw, onderhoud en interieur Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud Engels of Duits Keuken Kok Engels Engels of Duits Koude- en Klimaatsystemen Intalleren (monteur koude techniek en aircomonteur) Leefomgeving Milieu en ruimte Leidinggeven versindustrie Leidinggevende versindustrie Leidinggeven Leidinggevende vers versspeciaalzaak Machinist Machinist Management retail Manager handel Engels of Duits Marketing, communicatie en evenementen Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Engels + 2de MVT Medewerker marketing en Engels + 2de MVT communicatie Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Engels + 2de MVT Engels Mediamanagement Mediamanagement Engels Mediaredactie Applicatie- en mediaontwikkeling Engels Mediavormgever Engels Meewerken in de Leisure & Hospitality Engels + 2de MVT Engels + 2de MVT recreatieve branche Meewerken in de Engels + 2de MVT Leisure & Hospitality Engels + 2de MVT Engels + 2de MVT toeristische branche Metselen Metselaar Meubels stofferen Meubelstoffeerder MVT MVT naar keuze Natuursteenbewerken Natuursteenbewerker Engels Onderhoud Service apparatuur en installaties Engels Paard Paardensport MVT MVT naar keuze Parketvloeren leggen Parketteur Particuliere beveiliging Particuliere beveiliging Engels Pianotechniek Pianotechniek Engels 15

16 Plafond-/wandmontage Plafond-/wandmonteur Herziene kwalificatiedossiers Duits/(2e) MVT in kennis/vaardigheden van kerntaken van beroepsgerichte basistaken of onderliggende profielen Kwalificatiedossiers Duits/(2e) MVT in kennis/vaardigheden van kerntaken en werkprocessen Beroepseisen ten aanzien van moderne vreemde talen Praktijkopleider Praktijkopleider Publieke veiligheid Toezicht en veiligheid Engels Rondvaartboot Duits Schipper rondvaartboot MVT Engels en Duits beperkt vaargebied Ruimtelijke vormgeving Vormgeving ruimtelijke Engels + 2de MVT Engels + 2de MVT presentatie en communicatie Schilderen Medewerker schilderen Secretariële beroepen MVT Secretariële beroepen MVT MVT naar keuze Service en Onderhoud gebouwen Onderhoud- en verbouwbedrijf Servicemedewerker gebouwen, Allround ondernemer klussenbedrijf Sport en bewegen Sport en bewegen Sport- en bewegingsbegeleider Sport- en bewegingsbegeleider Engels Stand- en decorbouw Vormgeving ruimtelijke Engels + 2de MVT Engels + 2de MVT presentatie en communicatie Steigerbouw Steigerbouwer Tandartsassistent Tandartsassistent Technisch tekenen Werkvoorbereiden Tegelzetten Tegelzetter Timmeren Timmerman Uurwerktechniek MVT Uurwerktechniek Engels Vakmanschap versindustrie Productiemedewerker versindustrie Productievakkracht versindustrie Vakmanschap versspeciaalzaak Medewerker versdetailhandel Vakbekwaam medewerker versdetailhandel Veiligheid en Veiligheid en Engels vakmanschap vakmanschap Verkoop en advies retail Verkoopspecialist Engels of Duits Verkoop retail Verkoper MVT naar keuze Vliegtuigbouw Vliegtuigbouw Engels Voegen/Gevel behandelen Voeger / gevelbehandelaar 16

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 6 2 De rode draad 11

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Een vak apart? Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Jurriaan Berger José Bal

Een vak apart? Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Jurriaan Berger José Bal Een vak apart? van tien vakken in het vmbo Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Jurriaan Berger José Bal Projectnummer: B3874 Zoetermeer, 22 februari 2012 De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Inhoud 1 Aanleiding, context en aanpak rekengesprekken

Nadere informatie

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo Over leerloopbanen en loopbaanleren Loopbaancompetenties in het (v)mbo F. Meijers, M. Kuijpers & J. Bakker Februari 2006 Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: Samenwerkende brancheorganisaties beroepsonderwijs

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

Advies. Een eigentijds curriculum

Advies. Een eigentijds curriculum Advies Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum 1 Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Ontwikkel de toekomst

Ontwikkel de toekomst Ontwikkel de toekomst Het kan beter voor kinderen, voor ouders, voor de samenleving van nu en voor de samenleving van de toekomst. Brondocument september 2014 1 Inhoudsopgave Preambule 3 Gezamenlijke visie

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Techniek: Exact goed? Het keuzeproces van allochtone en autochtone leerlingen in het (V)MBO verklaard

Techniek: Exact goed? Het keuzeproces van allochtone en autochtone leerlingen in het (V)MBO verklaard Techniek: Exact goed? Het keuzeproces van allochtone en autochtone leerlingen in het (V)MBO verklaard Jaap de Koning Arie Gelderblom José Gravesteijn TECHNIEK: EXACT GOED? HET KEUZEPROCES VAN ALLOCHTONE

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

Over de drempels met taal

Over de drempels met taal Over de drempels met taal Over de drempels met taal De niveaus voor de taalvaardigheid Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus 2041 7500 CA Enschede

Nadere informatie