Toelichting voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen"

Transcriptie

1 voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen Profielen Medewerker marketing en communicatie (MMC) (niveau 4) Medewerker evenementenorganisatie (MEO) (niveau 4) Onderdeel Algemeen Aandachtspunten bij dit curriculum Gekozen opleidingsmodel: Dossier brede start (basiskerntaken) Verschil tussen programma voor profiel Medewerker marketing en communicatie en Medewerker evenementenorganisatie Beslismoment(en) - Er is een grote voorkeur voor blokstage van 4 à 5 dagen per week en bedrijven geven aan dat zij graag ook in de zomervakantie stagiair hebben en graag vaker dezelfde stagiairs. Vanuit de werkgroep wordt dat laatste niet aanbevolen; men vindt het voor de deelnemer beter als deze met verschillende bedrijven kennismaakt. - Scholing van docenten en deelnemers op het gebied van bijv. online marketing wordt belangrijk gevonden. - Tijdens de schoolsessies is soms met twee verschillende kd s gewerkt; het kd Commercie en het kd Marketing, communicatie en evenementen. De opleidingsprogramma s zijn daarbij echter niet gecombineerd. Tijdens de werkgroepsessie is uitgegaan van een curriculum voor Commercie en een curriculum voor Marketing, communicatie en evenementen. - Tijdens de werkgroepsessie is besproken of een brede basis(periode) mogelijk is voor het kd Commercie en het kd Marketing, communicatie en evenementen. Er zijn grote verschillen en de overeenkomsten worden niet direct gezien. De conclusie is dat doorvoor zo nodig dieper dan op werkprocesniveau naar de verwantschap gekeken zou moeten worden. Wellicht biedt de in 2011 uitgevoerde analyse naar mogelijk verwante praktijkonderdeln van de economisch-administratieve kwalificaties hiervoor een uitgangspunt. Mogelijk zou uitgekomen kunnen worden op een basisperiode van een half jaar. - Tijdens de werkgroepsessie is gesproken over het koppelen tijdens de bpv van een 1 e jaars deelnemer aan een 3 e jaars deelnemer. Gezien de voorgestelde planning is dat nu niet mogelijk. Koppelen van een 1 e jaars aan een 2 e jaars is wel mogelijk; het verschil aan kennis en ervaring tussen de deelnemers is dan echter niet echt groot. - Naar aanleiding van de gebruikerstest (7 januari 2014, met Stichting Praktijkleren) met het kd Marketing, communicatie en evenementen is de de opbouw van basiskerntaak 1 gewijzigd; de eerste twee werkprocessen zijn samengevoegd. Bij de uiteindelijke vormgeving van het voorbeeldcurriculum is hier rekening mee gehouden. In het voorbeeldcurriculum wordt niet gekozen voor een concentrisch opleidingsmodel. Bij de planning wordt wel rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad van de verschillende werkprocessen en het feit of een deelnemer met weinig of veel instructie/weinig of veel kennis van een bedrijf al dan niet snel aan de slag kan met het werkproces. Zie ook Beslismoment. Er is gekozen voor een gezamenlijke start voor de twee profielen. De basiswerkprocessen voor beide profielen verschillen niet. Het verschil komt tot uitdrukking in de profielkerntaken. In periode 6 wordt gestart met een profielkerntaak; op dat moment ontstaat dus de scheiding tussen de profielen. Aangezien dit direct na de bpv-periode is, is de Werkgroepbijeenkomst 26 november

2 Indicatoren voor profielkeuze Laatste blok van de opleiding Bpv Voorbereiding bpv / beroepsoriëntatie BPV 1, 2, 3 vraag of de profielkeuze vóór of na de bpv-periode gemaakt kan worden. Misschien dat de ervaringen tijdens de bpv mee kunnen wegen bij het maken van de keuze. Uit de curriculumsessies op locatie kwam naar voren: - de intake - de resultaten bij de diagnostische toetsen in het eerste leerjaar - interesse/motivatie van de deelnemer - beoordeling op houding De laatste twee perioden bestaan voor MMC uit het leerproces van profielkerntaak 2, de examinering van basiskerntaak 2 en het keuzedeel en de centrale examinering van Nederlands, Rekenen, Engels. Voor MEO bestaat deze periode uit bpv, de examinering van de profielkerntaak, basiskerntaak 2 en en de centrale examinering van Nederlands, Rekenen, Engels. De examinering van basiskerntaak 2 kan eventueel vervroegd worden, aangezien het laatste werkproces van deze kerntaak in periode 8 aan de orde komt. Zie hiervoor de rubriek Werkprocessen/praktijk. Voor alle bpv-perioden geldt dat goed Nederlands (o.a. inzicht in het verschil tussen formeel en informeel taalgebruik) noodzakelijk is. Men wordt voorbereid op zakelijk telefoneren, het schrijven van stukjes tekst en de tijdens de bpv uit te voeren taken (beginnend bij de gemakkelijkste werkprocessen). De voorbereiding op de eerste en tweede bpv-periode start in periode 2 (december/januari) van het eerste schooljaar. De algemene voorbereiding op die bpv bestaat onder meer uit: - oriënteren geschikte bedrijven - opstellen van een cv - solliciteren. Voor beide profielen zijn drie bpv-perioden ingepland. De situering van twee eerste bpv-perioden is voor beide profielen gelijk. De derde bpv-periode start voor de Medewerker evenementenorganisatie later dan voor de Medewerker marketing en communicatie (periode 11 versus periode 10). Bij MEO ziet men deze bpv graag over een langere periode doorlopen zodat een deelnemer een heel project (van begin tot eind) meemaakt. Er wordt gekozen voor een blokstage van 4 dagen per week in de eerste bpvperiode en voor 5 dagen per week voor bij de tweede en derde bpv-periode. Tijdens de laatste bpv-periode worden ook examens ingepland; zowel die voor Nederlands, Rekenen en Engels als voor basis- en profielkerntaken. De eerste en tweede bpv-periode zullen zich met name moeten richten op kennismaking met een bedrijf, aanleren juiste werkhouding en op onderdelen van de basiswerkprocessen (informatie voor een operationeel plan opzoeken en analyseren, een plan becommentariëren, een marketing- en/of communicatievraagstuk in kaart brengen, en er een oplossing voor bedenken en op het ontwikkelen en beheren van voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal). De derde bpv-periode kan gericht worden op de resterende basiswerkprocessen, de profielkerntaak/-taken en keuzetaak/-taken. Als aandachtspunt wordt genoemd dat deelnemers MMC bij zeer verschillende bedrijven; als gevolg daarvan is het meegeven van geschikte opdrachten moeilijk. Tijdens alle bpv-perioden wordt aandacht besteed aan de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk). Werkgroepbijeenkomst 26 november

3 Afstemming bpv periodes over drie leerjaren Urenverdeling i.r.t. Focus op Vakmanschap In alle leerjaren vindt bpv plaats. De eerste en tweede bpv-periode vinden direct na elkaar plaats. De periodes die voor de bpv gekozen zijn vallen bijna geheel samen met de periodes die voor de bpv voor het kd Commercie gekozen zijn. Dit zou praktische problemen kunnen veroorzaken m.b.t. de beschikbaarheid van bpv-plekken. Focus op Vakmanschap vereist het volgende: - Totaal 3000 klokuren in 3 jaar - Gemiddeld 1000 klokuren per jaar - In jaar 1 minimaal 700 uur les op school (meer mag, minder niet) - Jaar 2 en 3 samen: 1100 uur op school, 900 uur in bpv 300 uur over: in jaar 1 in te zetten als schooluren of bpv, of beide. Blokstage en/of lintstages: verbinden van leren op school en in het bedrijf Werkprocessen/praktijk Volgorde werkprocessen en profielkerntaken In het voorbeeldcurriculum wordt voor beide profielen uitgegaan van: Leerjaar 1 Maximaal 300 uur bpv in periode 4. Over de precieze duur is geen uitspraak gedaan. Er wordt uitgegaan van 4 dagen bpv. Leerjaar 2: Bpv aan het begin van het schooljaar (450 uur), dus aansluitend op de bpv van het eerste leerjaar. Wel vindt in de eerste weken van het nieuwe schooljaar een voorbereiding plaats op de bpv. (zie je niet in het voorbeeldcurriculum, maar er was wel overeenstemming over bij de werkgroepleden) Leerjaar 3: Bpv voor MMC in periode 10 en voor MEO in periode 11/12 (450 uur). De voorbereiding vindt plaats vanaf augustus van het derde leerjaar (periode 9). Met betrekking tot MEO wordt opgemerkt dat de bpv-duur voor deze kwalificatie langer zou moeten zijn, zodat een deelnemer het hele proces van evenementontwikkeling -evenementuitvoering- evenementevaluatie mee zou kunnen maken. Blokstage. Dit wordt het meest efficiënt geacht. De deelnemer kan zich dan concentreren op theorie of praktijk. De ervaring is dat een terugkomdag op school niet goed werkt; deelnemers zijn dan vol van de bpv en staan niet open voor theorie. De volgorde waarin met werkt aan/start met de basiswerkprocessen wijkt af van de volgorde in het kd. Het kd kent twee basiskerntaken en voor de Medewerker marketing en communicatie twee profielkerntaken en voor de Medewerker evenenmentenorganisatie één. Inplanning werkproces PERIODE BIJ MMC PERIODE BIJ MEO B1 K1 W1 1 1 B1 K1 W2 3 3 B1 K1 W3 6 6 B1 K1 W4 6 6 B1 K1 W5 3 3 B1 K2 W1 2 2 B1 K2 W2 1 1 B1 K2 W3 8 7 B1 K2 W4 6 6 B1 K2 W5 6 6 B1 K2 W6 1 1 B1 K2 W7 2 2 P1 K1 W1 MMC 7 P1 K1 W2 9 Werkgroepbijeenkomst 26 november

4 P1 K1 W3 9 P1 K1 W4 6 P1 K2 W1 11 P1 K2 W2 11 P2 K1 W1 MEO 6 P2 K1 W2 6 P2 K1 W3 8 P2 K1 W4 8 P2 K1 W5 8 P2 K1 W6 7 P2 K1 W7 7 P2 K1 W8 8 Keuzeeel Gestart wordt dus met het zoeken van informatie voor een operationeel plan, het ontwikkelen en beheren van voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal, het bedenken van oplossingen voor marketing- en communicatievraagstukken en het verzorgen van de informatie op internet en intranet en de website. De verwachting is dat deelnemers snel iets op deze terreinen kunnen betekenen. Keuzedelen (en examinering van keuzedelen) De profielkerntaken worden vanaf periode 6 ingepland; vanaf dat moment ontstaat er dus een scheiding tussen MMC en MEO. De keuzedelen moeten worden geëxamineerd. Keuzedelen die gekoppeld worden aan de profielen zijn: MMC MEO CE Ondernemerschap x x Organisatie interne evenementen x Commercie (verkoop) x Duits A2 (indien Duits niet als 2 e mvt is gekozen) x x Duits B1 x x Nederlands (hoger niveau) = 4F x x Doorstroom hbo (economie) x x De werkgroep curriculumontwerp is uitgegaan van één keuzedeel per profiel. De examinering hiervan is gepland aan het eind van de opleiding, in periode 12. Examinering Examinering algemeen Formatieve toetsing/diagnostische toetsen In de paritaire commissie ECABO pleit het onderwijs ervoor om bij het bepalen van de studiebelastingsuren van de keuzedelen niet te gemakkelijk voor 720 sbu te kiezen; daarmee wordt namelijk de mogelijkheid afgesloten om meer dan een keuzedeel te kiezen. Men geeft de voorkeur aan twee of drie keuzedelen binnen een opleiding. Opvallend is dat tijdens de schoolsessies bijna altijd gekozen is voor examinering op school. Als argument wordt hiervoor gegeven dat borging van de kwaliteit van praktijkexaminering moeilijk is; men vreest het oordeel van de Onderwijsinspectie. Ook door de werkgroep wordt gekozen voor vooral examinering op school, waarbij er eventueel wel een combinatie met praktijkexaminering (proeven van bekwaamheid) mogelijk is. Dit vindt men eigenlijk wel wenselijk. Voor diagnostische toetsen zijn door de werkgroep geen momenten aangewezen. Gezien het feit dat o.a. op basis van diagnostische toetsen wel wordt bepaald of een deelnemer het profiel Medewerker marketing en communicatie of Medewerker evenementenorganisatie gaat volgen, dienen deze wel (uiterlijk in periode 3?) ingepland te worden. Werkgroepbijeenkomst 26 november

5 Examinering in de bpv Examinering van kerntaken van basis en profiel (praktijk) Er is niet voor gekozen om kerntaken, als geheel, in de bpv af te ronden. Voorgestelde examineringsmomenten: PERIODE BIJ MMC PERIODE BIJ MEO Basiskerntaak Basiskerntaak Profielkerntaak 1 MMC 9 Profielkerntaak 2 MMC 12 Profielkerntaak 1 MEO 12 Keuzetaak Examinering theorieexamens (ondersteunende kennis en vaardigheden voor het beroep) Er wordt bewust voor gekozen om niet al in het eerste jaar te examineren. Gezien de planning van het leerproces is het ook niet mogelijk om kerntaken in het eerste leerjaar af te ronden. Tijdens de werkgroepsessie is uitgegaan van de volgende specifieke kennis-/ vaardigheidsonderdelen: MMC: Specialistische vaardigheid Gegevensverzameling en onderzoek Specialistische vaardigheid Conceptontwikkeling mediaproducties Verplichte centrale examinering Nederlands en Rekenen en Engels Verplichte instellingsexamens Nederlands en Engels MEO: Specialistische vaardigheid Evenementenorganisatie Specialistische vaardigheid Conceptontwikkeling evenementen Of en zo ja wanneer, deze onderdelen apart getoetst worden is nog niet bepaald. Uit de startmomenten is wel op te maken dat ook hier sprake is van het gelijk oplopen van MMC en MEO. De verplichte centrale examinering voor Nederlands, Rekenen en Engels is ingepland in de periode 11 (2 e helft van het derde leerjaar). Eventueel kan dan in periode 12 herkanst worden. De verplichte instellingsexamens Nederlands en Engels zijn gepland in periode 9 (eerste trimester derde leerjaar). Ondersteunende kennis en vaardigheden Ondersteunende kennis en vaardigheden voor het beroep Tijdens de werkgroepsessie is uitgegaan van de volgende specifieke kennis-/ vaardigheids-onderdelen: MMC: Specialistische vaardigheid Gegevensverzameling en onderzoek Specialistische vaardigheid Conceptontwikkeling mediaproducties Werkgroepbijeenkomst 26 november

6 MEO: Specialistische vaardigheid Evenementenorganisatie Specialistische vaardigheid Conceptontwikkeling evenementen Ondersteunende kennis en vaardigheden: - beroeps specifieke kennis en vaardigheden - Nederlands, Engels, Rekenen generiek en voor beroep - Loopbaan en burgerschap Wat betreft de start met deze kennis-/vaardigheidsonderdelen is door de werkgroep de volgende planning gemaakt: Start met onderdeel in periode MMC MEO 7 7 Specialistische vaardigheid Gegevensverzameling en 7 - onderzoek Extra (2 e ) moderne vreemde taal 1 1 (Specialistische) vaardigheden ICT en media 6 6 Specialistische vaardigheid Conceptontwikkeling 7 - mediaproducties Specialistische vaardigheid Evenementenorganisatie Specialistische vaardigheid Conceptontwikkeling evenementen - 7 Of en zo ja wanneer, deze onderdelen apart getoetst worden is nog niet bepaald. Uit de startmomenten is wel op te maken dat ook hier sprake is van het gelijk oplopen van MMC en MEO. Let op: - Gezien de startmomenten van de werkprocessen (omstreeks periode 2 is het startmoment voor specialistische kennis Marketing en communicatie laat;. Wellicht moet deze planning aangepast worden en is periode 2 een beter moment. - Bij MEO is het startmoment voor specialistische vaardigheid Conceptontwikkeling evenementen laat+ wellicht kan dit beter in periode 6 starten. Met de werkprocessen start men namelijk in periode 6. Hierboven, bij het onderdeel Examinering theorie-examens (ondersteunende kennis en vaardigheden voor het beroep) staat op welke gebieden ondersteunende kennis en vaardigheden nodig zijn voor het beroep en op welk moment daarmee volgens de werkgroep gestart kan worden. Wat betreft Nederlands, Rekenen, Engels (alle drie ook met beroepsgerichte invulling) en Loopbaan en burgerschap is voor een start aan het begin van leerjaar 1 gekozen Het aanbod van kennis en vaardigheden loopt door tot het moment van examinering in periode 11. L & B loopt door gedurende het gehele opleidingstraject. Dekking materialen Stichting Praktijkleren Dekking leermaterialen en exameninstrumenten Stichting Praktijkleren Bij Stichting Praktijkleren wordt momenteel (eind 2014) samen met de scholen hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe examenmatrijzen. Daarnaast worden scholen in de eerste kenniskringen van 2015 geraadpleegd over het te plannen leermiddelenaanbod voor de nieuwe kwalificatiedossiers. Werkgroepbijeenkomst 26 november

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap De nieuwe benadering van onderwijstijd Titel : Nota onderwijstijd Project/Werkgroep : Auteur(s) : Heleen Beurskens Pierre Veelenturf Luud Bochem Rini Romme In overleg

Nadere informatie

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur op 30 maart 2010 Inhoud 1. Management samenvatting... 3 2. Verantwoording... 6 2.1 De regeling... 6 2.2 Taal en rekenen: verschillende grootheden... 6 2.3 Betrokkenen

Nadere informatie

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen Leren vernieuwen Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo A Hoe? 1 Wat is de aanleiding voor dit boekje? 4 2 Wat komt er op ons af? 6 3 Wie zijn er betrokken bij het

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis Albert van der Kaap Enschede, mei

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Dossier Duits in het MBO

Dossier Duits in het MBO Dossier Duits in het MBO Dit dossier bevat de teksten die betrekking hebben op de positie van de Duitse taal en Cultuur in het MBO. Dit dossier zal vanaf April 2013 worden geactualiseerd op de website

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Wat willen de leerlingen?

Wat willen de leerlingen? Metje Jantje Groeneveld is sinds 2005 programmaleider Onderwijs bij Hiteq, het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Voor die tijd was zij projectleider examens bij Kenteq en vervulde

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Inhoud 1 Aanleiding, context en aanpak rekengesprekken

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011

Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011 Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011 Op de volgende pagina s vind u een overzicht van de wijzigingen. Voor de meeste dossiers zijn dit standaardwijzigingen (zoals onderbouwing

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 2 Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 1 Onderwijsaanbod 2 Onderwijsvormgeving 3 Examinering 4 Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie