Een ongeordende verzameling van sociale en economische kansen voor Almere. Een weerslag van gesprekken in de stad.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een ongeordende verzameling van sociale en economische kansen voor Almere. Een weerslag van gesprekken in de stad."

Transcriptie

1 Een ongeordende verzameling van sociale en economische kansen voor Almere Een weerslag van gesprekken in de stad.

2 Kansen die faciliteiten nodig hebben met een duidelijke opbrengst Cultuur Geld Banen Economie Menskracht Leefbaarheid Groenblauwduurzaamheid Regelgeving Imago Leisure Verbindingen Divers Sport Andere werkwijze samenwerking Divers

3 Zilverstrand activeren Het Zilverstrand is aangewezen als nieuwe evenementen locatie in Almere. Met verschillende de evenementen organisaties zowel binnen de stad als buiten de stad (Mojo, ID&T) zou nagedacht kunnen worden over de invulling. Zowel in evenementen als in ondersteunende zaken om hier een groot succes van te maken.

4 Het grootste energiebos van Nederland Rondom de locatie Braambergen zijn afspraken gemaakt om een zonnepanelenpark te realiseren. Hiervoor is een sluitende business case. Dit park zou uitgebreid kunnen worden door samenwerking met de sociale werkplaats en door de vestiging van een duurzaam energiecentrum. Samenwerking hierbij kan gezocht worden met de Groene Reus (Almeerse energiemaatschappij). Ook kan er aan kennisopbouw rondom zonne-energie in Almere gedaan worden door de lokale installatiebranche te betrekken. Financiële ruimte voor gerelateerde zaken kan gevonden worden in een versoepeld belastingklimaat (minder uitstroom gelden).

5 Floriade voorloper in de stad In 2022 organiseert Almere de Floriade. De bebouwing en inrichting van het terrein gaan pas over langere periode spelen. Ook ligt het Floriadeterrein enigszins afgescheiden van de stad waar de gemiddelde Almeerder verblijft. Zou er een Floriade icoon (voorloper van de Floriade) in de stad gerealiseerd kunnen worden, waarmee de Almeerse bevolking meer gevoel en betrokkenheid bij de Floriade krijgt? Denk bijvoorbeeld aan een locatie waar winkelen, een kenniscentrum en tuinbouw gecombineerd te ervaren zijn.

6 Special Economic Zone Een Speciale Economische Zone (Engels: Special Economic Zone of SEZ) is een gebied in een land waarbinnen bijzondere wetten gelden die buitenlandse investeringen aantrekkelijker maken. Onderzocht zou kunnen worden wat dit voor Almere bij zou kunnen dragen. Gebied zou ook onderwerp kunnen zijn: Energie in de stad Data opslag Growing green

7 Om de metropoolregio te symboliseren en te vieren zou een jaarlijks IJmeerfestival georganiseerd kunnen in- op- en rondom het IJmeer. Met combinaties van sport, theater, muziek, etc. IJmeerfestival

8 Lease hoofdstad Almere kent een relatief groot aantal zeer succesvolle leasemaatschappijen binnen haar grenzen. Hoe zou deze concentratie en dit succes beter benut kunnen worden?

9 Aantrekkelijker vaargebied maken Almere kent een groenblauwe structuur binnen de stad. De verbinding tussen de blauwe structuur, het groen en het stedelijke is nog onvoldoende. Zo zijn er langs de verschillende vaarroutes door Almere weinig aanlegplaatsen waar mensen even aan wal kunnen om bijvoorbeeld te wandelen, picknicken, stad bezoeken, horeca bezoeken etc.

10 Gebruik dat wat we al hebben toeristisch Almere is vaak nog onvoldoende in staat is om aan de buitenwereld over de stad te vertellen. Maak datgene wat we hebben in de stad meer toeristisch. Het water, de architectuur, de structuur van de stad, de pioniersgeest, de combinatie stad en natuur etc.

11 RRAAM gezicht geven Zoals bij veel projecten in Nederland het logo van de Europese Unie te zien is onder de noemer mede mogelijk gemaakt door zou ook RRAAM haar naam kunnen verbinden aan de groei van de MRA. Werken aan besef dat we aan een groter geheel bouwen (metropoolregio) Laat zien dat het niet gaat om individuele initiatieven Laat de samenwerking zien Waar? Op alles (fysiek) dat met behulp van RRAAM gerealiseerd wordt: Op de deur van Windesheim Op de deur van het Veiligheidsmuseum Op de deur van de EDBA Etc. In communicatieuitingen EDBA nieuwsbrief Artikelen Etc. Groei MRA betrokkenheid bij groei

12 Toerisme Almere koppelen aan toerisme Amsterdam Amsterdam heeft veel toerisme. Een deel van hen kan ook Almere bezoeken door aan te sluiten bij bestaande programma's. Een archictuurtoer door Amsterdam kan bijvoorbeeld aangevuld worden met een bezoek aan het architectonische hoogstandjes in Almere. Met touroperators kan hierover eens het gesprek worden aangegaan.

13 Geef bestaande ondernemers de ruimte Geef bestaande ondernemers in de stad ruimte bij nieuwe ontwikkelingen. Kijk niet op voorhand naar nieuwe partijen voor nieuwe ontwikkelingen, maar kijk ook naar wat de bestaande ondernemers binnen de nieuwe ontwikkelingen zouden kunnen doen.

14 ZZPlab De genen van Almere worden gevormd door bouwen. Van niets iets maken. Dat is waar we goed in zijn. Laten we die genen gebruiken. Het bedrijfsleven van Almere kent een groot aantal ZZP-ers. Velen daarvan zullen ZZP-er blijven. Een aantal zullen echter de wens hebben om door te groeien tot bedrijven met personeel. Als 5% van de ZZP-ers wil doorgroeien is dat een potentie van 450 bedrijven. Het ZZPlab (programma) creëert een inspirerende en faciliterende omgeving voor ZZP-ers die willen groeien. Gedachten over het ZZP lab: Almere als incubator Doelstelling: 4% van de ZZP-ers helpen doorgroeien naar bedrijf Ieder kwartaal pitch-night Almere Buddy-systeem: koppeling ZZP-er aan grotere ondernemer Peer-to-peer reviews Onderlinge samenwerking ZZP-ers realiseren Groei programma waarbij specialistische ondernemers steeds een onderwerp belichten en de bijdrage daarvan aan groei ZZP-groei denktank Investeringsfonds Regionaal (kennis)centrum / MRA functie/positie Netwerk/samenwerking met investeerders Faciliteren van projecten zoals Flevoland opent data Maandelijks: Inspiratiesessies voor ZZP-ers met groeiambitie Werkplek

15 Meer recreatie in/op/aan het Weerwater Het Weerwater is op dit moment een plas water met weinig recreatie. Botenverhuur, horeca en recreatiemogelijkheden rondom en op het Weerwater verhoogt de recreatiegraad. Een idee is een (aantal) drijvende paviljoen(s) met bijvoorbeeld een tentoonstelling/expositie/proeftuin als voorbode voor de Floriade.

16 Hotelboot Bied bijzondere en innovatieve verblijfsmogelijkheden om toeristisch aantrekkelijk te worden. Een hotelboot op het Weerwater combineert water en stad. Brainstorm met Hajé de Jager over mogelijkheden.

17 Concreter Flevolands toerismebeleid/uitvoering De activiteiten van Toerisme Flevoland zijn voor veel ondernemers in de stad te abstract. Zij hebben behoefte aan meer concreetheid.

18 Vergroting betrokkenheid ondernemers. Er is een aantal leisurebedrijven dat autonoom functioneert zonder bij de stad betrokken te zijn. Hier is winst te behalen (samen staan we sterk!). In uitvoering: (en geef hen dan ook de ruimte )

19 Festival Water De grote festivals in Almere (Libelle zomerweek, festival Zand etc.) vinden plaats buiten de stad. De vele bezoekers aan de festivals komen dan dus niet in Almere. Een festival in de stad maakt dat mensen de stad inkomen en Almere beleven. Als tegenhanger van festival Zand zou er een festival Water op het Weerwater kunnen komen.

20 Samenwerking met gemeente Initiatieven die buiten de bestaande kaders vallen lopen vertraging op binnen het gemeentelijke apparaat. Een andere ervaring met de gemeente is dat er bij de ontwikkelingskolom veel mogelijk is en bij de beheerskolom er tegen drempels aangelopen wordt. Dit is een ervaring van meerdere partijen in de stad. Portefeuillehouderschap van de wethouders is voor partijen in de stad niet altijd even inzichtelijk. Vooral het verschil tussen ontwikkelen en beheren; deze twee kennen ieder hun eigen energie.

21 Een gezamenlijk innovatieprogramma beheer openbare ruimte Delen van het beheer van de openbare ruimte verschuift van de gemeente naar bewoners. Natuurlijk kan de gemeente hiervoor een innovatieprogramma bedenken en uitvoeren, maar dit kan ook in samenwerking met (of door?) de stad gebeuren.

22 Almeerse Kinderen Wat moet een Almeers kind voor z'n 12e minstens gedaan hebben? Samenstellen top 5 (of 10 of 25): zee arend zien vuurtje stoken in de modder staan etc.

23 Topsector Water De aandacht van de topsector Water wijzigt in de toekomst van waterveiligheid naar wateroverlast, watertekorten en hitte. De topsector heeft ruimte binnen businesscases voor concreet maken van cases zoals: Building with Nature. Ontwikkeling Duurzame Deltasteden zoals een settingsvrije stad en een adaptieve stad (realisatie in 2014). Eventueel aanhaken bij Europese structuurfondsen, nu hier voorzichtig mee opstarten. Water verbinden aan infrastructuur en gezondheid

24 EDBM De verschillende economische regio s binnen de MRA hebben ieder hun eigen Economic Development Board. Vanuit deze EDB s wordt gewerkt aan de ontwikkelingen van sectoren en economische activiteit. Tegelijkertijd is RRAAM opgezet om de internationale concurrentie positie van de gehele noordelijke randstad te verbeteren. Door de EDB s van Amsterdam, Utrecht en Almere samen te voegen zou een duidelijkere focus op deze internationale concurrentiepositie kunnen komen te liggen en gezamenlijke activiteiten ontwikkeld kunnen worden. Tegelijkertijd zou met heldere afspraken over verdeling van economische sectoren interne concurrentie binnen de MRA voorkomen kunnen worden. In een dergelijk model dient op lokaal niveau echter wel aandacht te zijn voor de lokale economische identiteit en werkgelegenheidsontwikkeling. Het geheel zou zich kunnen vertalen in een Economic Development Board MRA die zich bezighoudt met sectorale ontwikkeling en op lokaal niveau een uitvoeringsorganisatie als aanjager/banenmotor.

25 Vervezelaar Binnen de metropoolregio wordt hard gewerkt aan een circulaire economie waarin van afval weer grondstoffen worden gemaakt. Almere concentreert zich binnen de metropoolregio op kleding. Van ingezamelde kleding worden vezels gemaakt en deze worden weer gebruikt om stoffen van te maken. Hierin wordt o.a. samengewerkt met het project Reshare van het Leger des Heils. Het vervezelen van kleding gebeurt op dit moment in het buitenland. Er leeft een wens om dit vervezelen in Almere te kunnen doen. Hiervoor is een investering van 3-5 miljoen nodig in de benodigde apparatuur

26 Data / Data capital Testfaciliteit big data Het project Almere data capital begint steeds meer vorm te krijgen. Een van de onderdelen die hierin nog mist is een test faciliteit voor big data. Deze testfaciliteit zou gebruikers als de vrije universiteit aantrekken en bijdragen aan de kennis en de positie van de regio op het gebied van big data. Gedachten zijn er onder andere om de testfaciliteit ook aan goede doelen ter beschikking te stellen. Data opslag rijksoverheid Almere is op weg data capital te worden. Hierover zijn onder andere afspraken gemaakt in de metropoolregio. De rijksoverheid gaat haar data in een aantal datacentra samenvoegen. Dit gaat zij aanbesteden. Bij de aanbesteding zou zij een gebied kunnen aanwijzen voor de data opslag (Almere). Kenniscentrum open data Binnen het ministerie van BZK is een kenniscentrum Open Data in voorbereiding. Dit kenniscentrum zou in Almere kunnen landen. Kennis over open data, de ontsluiting daarvan en de toepassing creëert op overheidsniveau een grote meerwaarde voor big data; zij versterken elkaar. Context: Big data / Data capital Open data Early warning system IIE ZZP ict-ers Flevoland opent data Platform open

27 Groen meer benutten om in te leven/spelen De groenblauwe structuur kan veel meer benut worden om in te leven/spelen. Denk daarbij aan: Klimtuin en speelgelegenheid bij de kemphaan Een graafmachine speeltuin Het sinterklaas museum Picknickplaats (met hotdogkar)

28 Legoland in Almere Legoland schijnt op zoek te zijn naar een nieuwe internationale locatie. Almere heeft de ruimte daarvoor.

29 Drijvende bungalows/tenten Het weerwater kan met drijvende bungalows/tenten een meer recreatieve toepassing krijgen. Vooral ook voor mensen van buiten de stad.

30 International New Town Festival Er zijn uitgewerkte plannen voor een International New Town Festival gemaakt. Deze zijn ook al met veel partijen in de stad besproken. Wat het project nu tegen houdt zijn tijd en geld.

31 Zakenfestival Almere naar MRA zakenfestival Het zakenfestival in Almere dat 2-jaarlijks gehouden wordt is een goede lokale zakenbeurs, aangevuld met een informatief programma daaromheen. Zoals Almere straks deel uit gaat maken van de metropoolregio zou ook het lokale zakenfestival een regionaal karakter kunnen krijgen.

32 Vier je stad! Almere denkt vaak vanuit alles wat zij niet is. Het wordt tijd om te gaan vieren wat we wel hebben (want dat is zoveel)!

33 2022: Almere, stad zonder schoolpleinen (slechts schooltuinen) Een ambitie passend bij de groenblauwe stad en het tijdspad van de Floriade: in 2022 kent Almere geen schoolpleinen meer. Schoolpleinen zijn verworden tot schooltuinen. Niet alleen als siertuin maar ook tuinen waar de appels geplukt en gegeten kunnen worden. Onze kinderen spelen in het groen.

34 Stadslandbouw Stadslandbouw als classificatie: A B C groot (productie) middel (multifunctioneel; plaats/sociaal/leerwerkplek als ontwikkeld concept, zoals de Warmoezerij) klein (wijk/buurt/schooltuin/sociale cohesie - geen verdienmodel) Initiatieven De kleine Stadslandbouwinitiatieven (C) vooral beweging brengen in bestaande initiatieven en aanvullen met nieuwe experimenten. Hedendaagse houtsnippers worden nu naar Denemarken vervoerd om te stoken. Wat zouden we daar lokaal mee kunnen doen? Een eigen grote kachel als buurtverwarming?

35 Samenwerking in de stadslandbouw S&N heeft veel ervaring met buurt- en schooltuinen. Ambitie is om initiatieven praktisch te ondersteunen en wil meehelpen en nadenken over invulling van groene ruimte (de opschaling). Buitenstad wil via haar netwerk verbindingen tot stand brengen en zorgen voor verbreden van het thema stadslandbouw. Via groene sociëteiten en kenniskringen kennis delen en spreekbuis zijn en blokkades opheffen waar nodig. OSA wil kennis delen en verspreiden en innovatie / nieuwe ontwikkelingen stimuleren WUR innovatie, monitoring en evaluatie Gemeente: uitnodigend via wijkregisseurs, denkt erover te werken aan groenkavelpaspoort (wat mag waar?) CAH & de Schoor kunnen de samenwerking completeren.

36 Stad en Land Zoals Eindhoven Philips heeft en Den Haag het Vredespaleis, heeft ook Almere behoefte aan ankerbedrijven. Bedrijven die voor bedrijvigheid daaromheen zorgen. Natuurlijk kan er ingezet worden op het binnenhalen van een ankerbedrijf in de gemeente maar dat is een lange en moeizame weg. Binnen de gemeente hebben we wel een anker-onderwerp: de combinatie van stad en land. De bedrijvigheid en initiatieven binnen dit onderwerp zijn echter sterk versnipperd. Gedacht zou kunnen worden om deze versnipperde initiatieven onder 1 paraplu of met 1 imago te gaan laten werken om op deze wijze een nationale en internationale uitstraling te creëren zodat dit nieuwe initiatieven, organisaties en werkgelegenheid aantrekt. Initiatieven/organisaties die o.a. tot dit onderwerp behoren zijn: Floriade Almere 2022 Ontwikkelcentrum Standslandbouw Almere Vereniging Buitenstad Stad en Natuur De stadsboerderij Duurzaam Almere De Groene Reus EDBA (tafel duurzaamheid) CAH Etc.

37 Nederland verkopen tijdens de Floriade Tijdens de Floriade kan meer dan alleen de land en tuinbouw verkocht worden. Er komen grote internationale handelsmissies. Laat tijdens de Floriade ook zien wat we kunnen op bijvoorbeeld het gebied van water (in relatie met het weerwater waar de Floriade aan ligt en de meters onder zeespiegel waar Almere ligt). Nodig hiervoor ook grote partijen die op het gebied van water actief zijn in Almere uit.

38 In navolging van het Rotterdamse stadsinitiatief Plug je plan kunnen Almeerse inwoners, werknemers en organisaties meedenken en meebouwen aan een mooiere en sterkere stad. Zij kunnen een plan indienen dat bijdraagt aan de groei van de stad. Let op: het gaat hier dus niet om het inbrengen van ideeën, maar om het inbrengen van uitgewerkte plannen. Van de inbrenger wordt veel verwacht! Vanuit de overheid wordt een fonds beschikbaar gesteld om een aantal van deze plannen mede te helpen realiseren. Communicatie, organisatie en begeleiding van indieners worden uitgevoerd/gefaciliteerd door een projectbureau. Het projectbureau zoekt tevens naar samenwerking met organisaties in de stad (denk bijvoorbeeld aan de hogeschool of het Almere fonds). NB: Het is niet de bedoeling om het Rotterdamse concept 1-op1 te kopiëren, maar kan wel als basis gebruikt worden met aanpassingen in het proces. Zo is het in het kader van de groeiopgave voor Almere niet essentieel dat burgers meestemmen of 1 initiatief de ruimte krijgt. Er zou juist voor gekozen kunnen worden om op basis van de ingediende plannen een hoeveelheid van initiatieven op weg te helpen. Stadsinitiatief Ingebrachte plannen worden o.a. beoordeeld op de volgende criteria: Beeldbepalend voor Almere (In welke mate versterkt het initiatief de herkenbaarheid en het specifieke karakter van Almere?) Openbaar (Kan iedere Almeerder gebruikmaken van het initiatief?) Stedelijke impact (In welke mate overstijgen de effecten van het initiatief het straat-, wijk- of buurtniveau?) Haalbaarheid (Is de projectplanning van het initiatief realistisch en haalbaar?) Binding Almeerders (Versterkt het initiatief de band tussen de Almeerders?) Draagvlak (In welke mate zijn Almeerders betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het initiatief?) Begroting (Is de begroting van het initiatief deugdelijk?) Draagkracht (In welke mate is het Almeerse bedrijfsleven en/of overige externe partners betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het initiatief?) Multiplier effect (In welke mate genereert het initiatief extra investeringen in Almere?)

39 Indoor Skydive In Roosendaal is een indoor skydive. Reden voor de indoor skydive om in Roosendaal te ondernemen is dat de ondernemers hier wonen. De afzetmarkt voor een indoor skydive is in Almere (binnen de MRA) vele malen groter dan in Roosendaal. Tevens kan een mooie combinatie met vliegvelden als Lelystad en Hilversum (beiden ook MRA) gemaakt worden. Als locatie zou gedacht kunnen worden aan de creative campus.

40 Het grondfonds Geld is lastig in tijden van crisis en bezuinigingen. Wat we wel hebben in Almere is vierkante meters grond. Stop een aantal vierkante meters grond in een fonds. Stel dit fonds beschikbaar voor bedrijven die in grote mate kunnen bijdragen aan de werkgelegenheid of aanjager kunnen zijn van de economie van Almere.

41 Zoeken naar verouderde industrieën In acquisitie van bedrijven voor Almere wordt vaak ingezet op bedrijven die groeien. Op vele plaatsen in Nederland zijn echter ook verouderde industrieën die aan vernieuwing toe zijn. Zoek deze industrieën op en ga met hen in overleg om ze in Almere een 2e leven te geven.

42 Gezonde wijk Geletterdheid Integraal kindcentrum De cultuur/stad matrix Cultuur kan een grote bijdrage leveren aan vraagstukken en problemen in de stad. De vraag die daarbij centraal staat is niet wat kost cultuur? maar wat is de opbrengst van cultuur?. Voorbeeld: Muziek Theater

43 Cultuur als onderdeel van Cultuur hoeft niet altijd op zichzelf te staan. Dit kan ook gekoppeld worden aan activiteiten in de stad. Zo kan een expositie over zelfbouw gekoppeld worden aan de IBBA regeling of een expositie Bewoners aan het roer zoals deze nu in Casla plaatsvindt gekoppeld worden aan een activiteit zoals de stadsdialoog. Een centrale vraag binnen programma s die uitgevoerd worden kan zijn Welke cultuur elementen kunnen binnen dit programma opgenomen worden?. Cultuur en programma s kunnen elkaar op deze wijze versterken.

44 Centrale uit-agenda Er zijn vele agenda s in de stad. Van de schouwburg, de VVV, de bibliotheek, de bioscoop, Almere Centrum, de gemeente, etc. Het is vaak zoeken om in al die agenda s wat leuks te vinden om te doen. Integratie van de agenda s (of 1 view over alle agenda s) kan de Almeerders helpen snel toegang te krijgen tot datgene wat er in de stad te beleven valt.

45 Almere s trots In de geschiedenis van de stad staat het beeld dat mensen van buiten Almere over de stad hebben vaak centraal. Almeerders hebben vaak het gevoel dat zij hun stad moeten verdedigen. Hun keuze voor de stad moeten verdedigen. Imagocampagnes om aan het beeld van de stad bij te dragen zijn uitgevoerd. Wordt het niet eens tijd om uit deze energie te stappen en gewoon trots op onze stad te zijn? Om niet meer te praten vanuit het beeld dat de buitenstaanders van de stad hebben, maar te praten vanuit het beeld dat de stad zelf heeft. Aan alle inwoners, initiatieven, organisaties, etc. waar Almere trots op is kan een lintje uitgereikt worden. Ook al zijn dat 500 lintjes per jaar. Om niet meer te hoeven verdedigen, maar gewoon trots te kunnen zijn.

46 Bouw aan cultuur met de genen van de stad De cultuursector in Almere staat voor grote veranderingen. Een duidelijke kans is om deze verandering samen met de succesvolle (semi-)culturele instellingen in de stad vomr te geven. Onder succesvol wordt verstaan die instellingen die erin geslaagd zijn aansluiting te vinden bij de inwoners van de stad (denk aan mensen zoals Barry Bouquet en Ronald Venrooy en organisaties zoals theaterschool Almere en AJSO)

47 Samenwerking onderwijs & bedrijfsleven Tussen het onderwijs (po/vo/mbo/hbo) en het bedrijfsleven is weliswaar (op beperkte schaal) interactie, maar dat heeft nog niet tot echte samenwerkingsverbanden geleid waarin de meerwaarde van de samenwerking een toevoeging voor de stad is. Dit heeft mede te maken met het feit dat het onderwijs tot op heden vooral hard bezig geweest is aan zichzelf te bouwen. Met de groei van de stad is er steeds aandacht geweest voor plaatsing (nieuwe scholen om het groeiend aantal leerlingen te plaatsen) en toevoeging (zoals de komst van Windesheim). Op kleine schaal zijn er successen in de combinatie tussen onderwijs en bedrijfsleven: zie bijvoorbeeld het project witchworld, dat niet alleen een groot aantal stageplaatsen heeft maar waarin bijvoorbeeld ook leerlingen uit de NEO klassen hebben meegedacht. Specifieke aandacht zou er kunnen zijn om meer spin offs in de stad te creëren voortvloeiend uit het onderwijs. Gezamenlijk zouden zij kunnen bijdragen tot een ontwikkelend en intellectueel klimaat.

48 Talenten ontwikkelen Almere kent een duidelijk talenten beleid waarin allerlei initiatieven zijn om talenten te herkennen. Denk hierbij onder andere aan de talent award, het open podium van De Schoor, de NEO klassen en het AJSO. Voor groei van talenten in de stad is er weinig beschikbaar. Jonge talenten die de leeftijd van 17/18 jaar bereiken zullen voor de ontwikkeling van hun talent buiten Almere verder moeten. De stad zou een keuze kunnen maken om op één of meerdere gebieden de faciliteiten beschikbaar te hebben om talent tot wasdom te laten komen. Genoemde initiatieven zijn een talentenfonds, bedrijven koppelen aan een individueel talent (in tegenstelling tot algemene sponsoring krijgt het bedrijf hierbij ook echt een verhaal), adopteer een talent en talent promotie.

49 Unieke/onderscheidende opleidingen Almere kent weliswaar een steeds breder opleidingsaanbod maar nog weinig unieke opleidingen. Hoewel de CAH zich op het gebied van groenblauw in combinatie met stad begeeft, opleidingen die erg passen bij de identiteit van Almere en waar in Almere een groot aantal mogelijkheden voor experimenten ligt, is dit er slechts 1. Andere gebieden die bij de stad aan zouden kunnen sluiten is recycling (design op basis van grondstoffen van afval?) en

50 Duurzame schoolgebouwen De eerste schoolgebouwen in Almere zijn aan vervanging toe. In het kader van het bouwen van de groenblauwe en duurzame stad zou er bij de vervanging van de schoolgebouwen specifieke aandacht voor duurzaamheid kunnen zijn. In energie gebruik, klimaat, groen, etc.

51 Floriade als verenigingsleven De Floriade kan als verenigingsleven mensen en organisaties laten samen komen, samen zijn en samen doen. Zij kan een verbindende rol in de stad spelen.

52 Wonen en werken omdraaien Almere is ontstaan als een woonopgave. Ook in de volgende groeistap Almere 2.0 staat de vraag naar huizen centraal. In het verlengde hiervan wordt gekeken naar sociale en economische aspecten. Je zou kunnen zeggen Wonen gaat boven werken of Gebiedsontwikkeling gaat boven economie. Wat zou er gebeuren als deze 2 omgedraaid worden?

53 Een plaats om Almere te laten zien Waar neem je opa en oma mee naar toe als zij in Almere op bezoek komen om Almere te laten zien? De gescheiden busbanen, het groenblauw, de architectuur, van oostvaardersplassen tot de havenkom? Almere heeft nog geen plaats waar het zichzelf laat zien. Een plaats om familie, vrienden en ander bezoek van buiten mee naar toe te nemen. Een plaats waar de gemiddelde Almeerder zich thuis voelt en zijn trots voor de stad kan laten zien.

54 Een spin-off van Witchworld in Almere In Almere wordt hard gebouwd aan een sprookjespark in Zweden: Witchworld. Kunnen we in Almere een spin-off van Witchworld laten zien? Of de activiteiten rondom Witchworld permanent voor publiek toegankelijk maken met bijvoorbeeld een tentoonstelling?

55 PIMBY programma Almere kent een hoog NIMBY (Not In My Backyard) gehalte als het om ontwikkelen gaat. En dat juist in een stad die haar roots in ontwikkelen heeft. Het wordt tijd voor een PIMBY (Please In My Backyard) programma: ontwikkelen maakt van alles mogelijk. Om een andere dynamiek in de stad te krijgen. Dit zou bijvoorbeeld langs de lijn van stadstuinbouw (appel en perenbomen in de wijk waar bewoners zelf de vruchten van mogen plukken) kunnen plaatsvinden.

56 Het kan in Almere Deze slogan is gekozen als weergave van de stad. Nu is het tijd om deze slogan weer te omarmen als kern van de stad.

57 Incubator city Vanuit het principe om van niets iets te maken kan Almere zich ook economisch profileren. Een stad die op een dusdanige wijze economisch is ingericht dat startende ondernemingen hier een vliegende start kunnen maken.

58 Sociaal economische werkmaatschappij Zoals de verschillende gebieden een werkmaatschappij hebben binnen Almere 2.0 zou ook de sociaal economische ontwikkeling een werkmaatschappij moeten hebben (inclusief bijbehorend budget).

Pleidooi om aan de slag te gaan

Pleidooi om aan de slag te gaan F l o r i a d e e n G r o w i n g G r e e n C i t i e s - H e t k a n i n A l m e r e Pleidooi om aan de slag te gaan I N T R O D U C T I E 10 jaar Making of was de boodschap bij het binnenhalen van de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

De (vrije) tijd van je leven! Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere

De (vrije) tijd van je leven! Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven! 0 Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven! 0 Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven!

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Binnenstad als City Lounge

Binnenstad als City Lounge Binnenstad als City Lounge BINNENSTADSPLAN 2008-2020 101 informatie: Bureau Binnenstad telefoon (010) 440 0728 Binnenstad als City Lounge www.rotterdam.nl/binnenstad oktober 2008 BINNENSTADSPLAN voor de

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Geef ze de (openbare) ruimte

Geef ze de (openbare) ruimte Geef ze de (openbare) ruimte Beleidsnota Openbare Ruimte 2013-2023 Gemeente Nijmegen Stadsbeheer December 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Samenvatting...3 2.1 Leeswijzer...4 3 Aanleiding voor

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Heerlen, maart 2012 Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning Bureau Economie 2 Inhoud 1. Inleiding.. 5 2.

Nadere informatie

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 1 Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 2 3 Productie door

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff.

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff. Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep Groeibriljanten in Nederland Eindrapport ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff 1 maart 2014 inhoudsopgave 2 1. inleiding 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doelstelling 3 1.3

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015 Dag van de toekomst Rapportage uitkomsten 11443 Januari 2015 1 Inhoudsopgave Geschreven voor: Introductie 3 Samenvatting 6 Toekomstvisies 10 Ambities en nietsies 24 Trekhaakspel 28 Geschreven door: Bijlagen:

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie