Sectoraal examenprofiel : Financiële beroepen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectoraal examenprofiel 2010-2011: Financiële beroepen"

Transcriptie

1 Sectoraal examenprofiel : Financiële beroepen INLEIDING Dit sectorale examenprofiel is ontwikkeld binnen de Btg ESB&I in nauwe samenwerking met ECABO en de relevante beroepsgroepen binnen de kaders van het landelijke project Examenprofielen. Voor meer informatie over de achtergronden van het landelijke project wordt verwezen naar het Projectplan 3 e fase en het landelijk format 3.0 ( De beroepsopleiding wordt afgesloten met kwalificerende beoordelingen. Hiermee wordt vastgesteld (1) of de kandidaat beschikt over het vereiste vakmanschap van een beginnend beroepsbeoefenaar zoals vastgelegd in het kwalificatiedossier, (2) of de kandidaat voldoet aan de kwalificatie-eisen op het gebied van leren, loopbaan en burgerschap en (3) of de kandidaat voldoet aan de generieke eisen voor Nederlands en rekenen/wiskunde. Dit sectorale examenprofiel heeft alleen betrekking op de kwalificatie-eisen voor het beroep (1). Het sectorale examenprofiel bevat een nadere uitwerking van de drie thema s uit het landelijk format examenprofiel, namelijk: betrokkenheid van het beroepenveld (thema 1), inhoud en dekking (thema 2) en kwaliteitsontwikkeling en professionalisering (thema 3). Bij elk thema is in een schema de letterlijke tekst uit het landelijke format weergegeven. Na dit schema volgt de sectorale uitwerking van het betreffende thema. Deze uitwerking geldt voor alle opleidingen binnen de sector. Thema 2 is per opleiding verder uitgewerkt in een overzichtstabel waarin de eisen ten aanzien van de inhoud van de examinering staan beschreven. Voor de volgende opleidingen zijn overzichtstabellen opgenomen. - Financieel administratief medewerker (crebo 93200) - Assistent accountant (crebo 93211) - Bedrijfsadministrateur (crebo 93212) - Salarisadministrateur (crebo 93213) THEMA 1: BETROKKENHEID VAN HET BEROEPENVELD Thema 1 (landelijk format 3.0) 1. Onderwijs en beroepenveld maken afspraken over de betrokkenheid van het beroepenveld bij de processen van examinering: Opstellen en vaststellen van kaders Construeren van examens Vaststellen van examens Uitvoeren van examens Beoordelen van examens Vaststellen resultaten Diplomeren Evalueren Ten aanzien van de betrokkenheid van het beroepenveld worden de volgende eisen gesteld. - De kaders en uitgangspunten van de examinering worden besproken met het beroepenveld. - Het beroepenveld is betrokken bij de constructie en/of vaststelling van het examenplan en de exameninstrumenten. - Een deel van de examinering van het beroepsmatig handelen vindt plaats in de beroepspraktijk, waarbij de beoordeling in samenspraak met het beroepenveld wordt uitgevoerd. Het bedrijfsleven draagt zodoende medeverantwoordelijkheid voor facilitering en uitvoering van de beoordeling van de deelnemers in het beroepsonderwijs. - De onderwijsinstelling evalueert minimaal één maal per jaar de inhoud en de wijze van examinering met het (regionale) beroepenveld. Uitkomsten van evaluaties en eventuele verbetermaatregelen worden teruggekoppeld met het betrokken beroepenveld - De onderwijsinstelling is eindverantwoordelijk voor het vaststellen van de resultaten en de diplomering. Het beroepenveld wordt over de werkwijze geïnformeerd. Sectoraal examenprofiel : Financiële beroepen (versie 0.4) 1

2 THEMA 2: INHOUD EN DEKKING Thema 2 (landelijk format 3.0) 1. Onderwijs en beroepenveld maken afspraken over de inhoud en de dekking van de examinering op basis van de eisen uit het kwalificatiedossier. 2. Onderwijs en beroepenveld maken afspraken over de afnamecondities waaronder examinering plaatsvindt. Het beroepsgerichte deel van het examen is verdeeld in examenonderdelen. Binnen een examenonderdeel wordt de uitvoering van de werkprocessen van een kerntaak beoordeeld, waarin voor zover mogelijk kritieke situaties en de voor de beroepsuitoefening noodzakelijke vakkennis en vaardigheden worden geïntegreerd. Een kritieke situatie is voor een beginnend beroepsbeoefenaar een kenmerkende situatie waarin een relatief groot afbreukrisico aanwezig is of door omstandigheden kan ontstaan. De voor de beroepsuitoefening cruciale vakkennis en vaardigheden worden alleen separaat geëxamineerd als ze niet op het juiste niveau geïntegreerd, tijdens de uitvoering van de werkprocessen, kunnen worden beoordeeld. Per opleiding zijn de eisen ten aanzien van de inhoud van de examinering verder uitgewerkt in een overzichtstabel. De uitwerking is gebaseerd op de beschrijving van kerntaken en werkprocessen in de kwalificatiedossiers ( ) en heeft betrekking op: - De samenhang van werkprocessen tijdens de examinering. - De te examineren kenmerkende kritieke beroepssituaties. - De separaat te examineren vakkennis en vaardigheden. Toelichting op de overzichtstabellen per opleiding Beroepsmatig handelen - Werkprocessen Werkprocessen worden per kerntaak (bij voorkeur) in samenhang geëxamineerd. In de overzichtstabellen is op basis van arbeidslogica de samenhang tussen de werkprocessen aangegeven. Werkprocessen die onder een stippellijn staan, kunnen of separaat of in samenhang met de overige werkprocessen worden geëxamineerd. De samenhang is representatief voor de beroepsuitoefening en zodanig dat de beoordelaar in voldoende mate integratief gedrag kan beoordelen conform de eisen aan beginnend beroepsbeoefenaarschap. Wanneer in overleg met het (regionale) beroepenveld gekozen wordt voor een andere samenhang zal dit moeten worden verantwoord. Voor het beoordelen van de werkprocessen wordt een toetsvorm ingezet waarbij de kandidaat de werkprocessen conform de aangegeven samenhang uitvoert in de (gesimuleerde). De onderwijsinstelling legt hiervoor de minimale eisen ten aanzien van afnamecondities vast. Indien een werkproces bij uitvoering van het examen in de niet volledig of niet op het juiste niveau kan worden uitgevoerd, dient de beheersing van het betreffende werkproces in een andere (gesimuleerde) aanvullend te worden getoond. De beoordeling van de werkprocessen vindt plaats op basis van de kwaliteitseisen uit deel C van het kwalificatiedossier (i.c. de prestatie-indicatoren) en richt zich op: 1. het gevolgde proces; 2. de gerealiseerde resultaten (beroepsproducten/diensten). - Kritieke situaties Bij de uitvoering van de werkprocessen wordt de kandidaat, behalve met de dagelijks voorkomende werkzaamheden, ook geconfronteerd met de aangegeven kritieke situaties. - Context De werkprocessen worden uitgevoerd in de aangegeven context; een erkend leerbedrijf en/of een gesimuleerde omgeving. Sectoraal examenprofiel : Financiële beroepen (versie 0.4) 2

3 Vakkennis en vaardigheden De in de tabellen aangegeven vakkennis en vaardigheden worden separaat geëxamineerd. De relatie tussen examenonderdelen en vakkennis en vaardigheden is met een raster aangegeven. Indien bepaalde vakkennis of vaardigheden bij verschillende examenonderdelen wordt aangegeven, kan worden volstaan met één toets. Na de overzichtstabellen per opleiding volgt een overzicht van de inhoud van de toetsen voor vakkennis en vaardigheden. Volgtijdelijkheid Volgtijdelijkheid betreft een advies met betrekking tot de volgorde van afname van de verschillende examenonderdelen en/of de volgorde van de verschillende toetsen binnen een examenonderdeel. THEMA 3: KWALITEITSONTWIKKELING EN PROFESSIONALISERING Thema 3 (landelijk format 3.0) 1. Onderwijs en beroepenveld maken afspraken over de deskundigheid van betrokkenen bij examinering. 2. De onderwijsinstelling bespreekt met het beroepenveld hoe de cyclische kwaliteitsontwikkeling, onderzoek, evaluatie en verbetering van de examinering geborgd is. 3. De processen van examinering van een instelling zijn eenduidig en begrijpelijk beschreven en gecommuniceerd met alle betrokkenen. Ten aanzien van kwaliteitsontwikkeling en professionalisering worden de volgende eisen gesteld. - Onderwijsinstellingen richten hun examenplan en/of examenhandboek in met inachtneming van de uitwerking van de drie thema s uit het sectorale examenprofiel. - De onderwijsinstelling bespreekt met het beroepenveld hoe de deskundigheid van betrokkenen bij de examinering is geborgd. - Procedures en beschrijvingen van taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen bij de examinering zijn eenduidig vastgelegd en tijdig gecommuniceerd. - De onderwijsinstelling bespreekt met het beroepenveld hoe de cyclische kwaliteitsontwikkeling, onderzoek, evaluatie en verbetering van de examinering is geborgd. Sectoraal examenprofiel : Financiële beroepen (versie 0.4) 3

4 examinering: Financieel administratief medewerker (crebo: ) Examenonderdeel 1. Dagboeken 3. Debiteuren- en crediteurenbeheer 4. Kwantiteitenregistraties Beroepsmatig handelen werkprocessen Werkprocessen worden bij voorkeur per kerntaak in samenhang geëxamineerd. In voorkomende gevallen kan gekozen worden voor separate examinering van werkprocessen Inkoopboek 3.1. Stamgegevens 4.2. Urenadministratie 1.2. Verkoopboek 3.2. Facturen 4.3. Kwantitatieve gegevens 1.3. Bankboeken 3.3. Betalingstermijnen 1.4. Kasboek 3.4. Inkoopfacturen kritieke situaties - hoge werkdruk - mondeling contact met debiteur bij invordering context Vakkennis en vaardigheden Moderne vreemde taal 1 Rekenvaardigheid Spreadsheetvaardigheid bedrijfsadministratie bedrijfseconomie Volgtijdelijkheid (advies) - Examenonderdeel 1 Sectoraal examenprofiel (versie 0.4) 4 examinering: Financieel administratief medewerker

5 examinering: Assistent-accountant (crebo: 93211) Examenonderdeel 1. Dagboeken 2. Periodeafsluitingen en belastingaangiften 3. Debiteuren- en crediteurenbeheer 4. Kwantiteitenregistraties Beroepsmatig handelen werkprocessen 1.1. Inkoopboek 2.1. Memoriaal 3.1. Stamgegevens 4.1. Projectadministratie 1.2. Verkoopboek 2.2. Periodeafsluiting 3.5. Debiteurenbeheer 4.2. Urenadministratie Werkprocessen worden bij voorkeur per kerntaak in samenhang 1.3. Bankboeken 2.3. Aangifte omzetbelasting 3.6. Crediteurenbeheer 4.3. Kwantitatieve gegevens geëxamineerd. In voorkomende gevallen kan gekozen worden voor 1.4. Kasboek 2.4. Aangifte inkomstenbelasting 4.4. Instructie separate examinering van werkprocessen. kritieke situaties - hoge werkdruk - hoge werkdruk context Vakkennis en vaardigheden Moderne vreemde taal 2 Rekenvaardigheid Spreadsheetvaardigheid bedrijfsadministratie bedrijfseconomie Kennis bedrijfsadministratie 1 Kennis bedrijfseconomie Fiscale kennis 1 - leerbedrijf (accountants- of administratiekantoor) / gesimuleerde Volgtijdelijkheid (advies) - Examenonderdeel 1 - Examenonderdeel 1 Sectoraal examenprofiel (versie 0.4) 5 examinering: Assistent-accountant

6 examinering: Bedrijfsadministrateur (crebo: 93212) Examenonderdeel 1. Dagboeken 2. Periodeafsluitingen en belastingaangiften 3. Debiteuren- en crediteurenbeheer 4. Kwantiteitenregistraties Beroepsmatig handelen werkprocessen Werkprocessen worden bij voorkeur per kerntaak in samenhang geëxamineerd. In voorkomende gevallen kan gekozen worden voor separate examinering van werkprocessen Inkoopboek 2.1. Memoriaal 3.1. Stamgegevens 4.1. Projectadministratie 1.2. Verkoopboek 2.2. Periodeafsluiting 3.2. Facturen 4.2. Urenadministratie 1.3. Bankboeken 2.3. Aangifte omzetbelasting 3.3. Betalingstermijnen 4.3. Kwantitatieve gegevens 1.4. Kasboek 3.4. Inkoopfacturen 4.4. Instructie kritieke situaties - hoge werkdruk - hoge werkdruk - mondeling contact met debiteur bij invordering context 4.5. Kasbeheer Vakkennis en vaardigheden Moderne vreemde taal 2 Rekenvaardigheid Spreadsheetvaardigheid bedrijfsadministratie bedrijfseconomie Kennis bedrijfsadministratie 2 Kennis bedrijfseconomie Fiscale kennis 2 Volgtijdelijkheid (advies) - Examenonderdeel 1 - Examenonderdeel 1 Sectoraal examenprofiel (versie 0.4) 6 examinering: Bedrijfsadministrateur

7 examinering: Salarisadministrateur (crebo: ) Examenonderdeel 1. Dagboeken 2. Periodeafsluitingen / belastingaangiften 3. Debiteuren- en crediteurenbeheer 4. Kwantiteitenregistraties 5. Payroll services Beroepsmatig handelen werkprocessen Werkprocessen worden bij voorkeur per kerntaak in samenhang geëxamineerd. In voorkomende gevallen kan gekozen worden voor separate examinering van werkprocessen Inkoopboek 2.1. Memoriaal 3.1. Stamgegevens 4.1. Projectadministratie 5.1. Stamgegevens 1.2. Verkoopboek 3.2. Facturen 4.2. Urenadministratie 5.2. Mutaties 1.3. Bankboeken 3.3. Betalingstermijnen 4.3. Kwantitatieve 5.3. Lonen, belastingen 1.4. Kasboek 3.4. Inkoopfacturen gegevens en afdrachten 4.4. Instructie 5.4. Loonaangifte 4.5. Kasbeheer 5.5. Controles 5.6. Informeert over salarisadministratie kritieke situaties - hoge werkdruk - hoge werkdruk - mondeling contact met debiteur bij invordering context - leerbedrijf / gesim. Vakkennis en vaardigheden Moderne vreemde taal 2 Rekenvaardigheid Spreadsheetvaardigheid bedrijfsadministratie bedrijfseconomie Kennis bedrijfsadministratie 2 Kennis bedrijfseconomie Salaris administratie theorie: - Arbeidsrecht - Loonheffing - leerbedrijf / gesim. - leerbedrijf / gesim. Volgtijdelijkheid (advies) - Examenonderdeel 1 - Examenonderdeel 1. - leerbedrijf / gesim. - hoge werkdruk - mondeling contact met medewerkers/klanten - leerbedrijf / gesim. Sectoraal examenprofiel (versie 0.4) 7 examinering: Salarisadministrateur

8 examinering: Vakkennis en vaardigheden Financiële beroepen Onderstaand een overzicht van de inhoud van de toetsen voor vakkennis en vaardigheden in de sector Financiële beroepen. bedrijfsadministratie - Rekeningstelsel - Grootboek - Boekingen journaliseren: - verkoopboek - inkoopboek - bankboek - kasboek - memoriaal (elementair, voor inzicht) - Balans en resultatenrekening (elementair, voor inzicht) - van AO (o.a. functiescheiding) - Kennis van archiveringssystemen en archiveringsvereisten - Wettelijke richtlijnen aangifte omzetbelasting (FM, AA, BA, SA) bedrijfseconomie - Kostensoorten (vast/variabel/direct/indirect) - Eenvoudige kostprijsberekeningen - Break-evenpoint - Afschrijvingen - Vormen van financiering (FM, AA, BA, SA) Fiscale kennis 1 (AA) - Kennis van wettelijke richtlijnen voor aangifte omzetbelasting (percentages, vrijstelling, heffing, afdracht en intracommunautaire levering) - Kennis van wettelijke richtlijnen voor aangiftes loonheffingenafdracht - Enige kennis van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting - Kennis van wettelijke richtlijnen voor aangiftes IB, Box 1 en 3; gericht op (kleine) ondernemers Fiscale kennis 2 (BA) - Kennis van wettelijke richtlijnen voor aangifte omzetbelasting (percentages, vrijstelling, heffing, afdracht en intracommunautaire levering) - Kennis van wettelijke richtlijnen voor aangiftes loonheffingenafdracht - Enige kennis van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting Kennis bedrijfsadministratie 1 - Memoriaal (incl. mutaties bij vaste activa, voorraden/ voorraadverschillen, privé-boekingen, loonjournaalpost) - Balans en resultatenrekening (functie en verschillende vormen) - Herkennen onvolkomenheden in balans en resultatenrekening - Administratieve organisatie en het belang van interne controle (AA) Sectoraal examenprofiel (versie 0.4) 8 examinering: vakkennis en vaardigheden Financiële beroepen

9 - Functie jaarverslaggeving - Basisprincipes accountancy regelgeving - Kennis van de functie en het dienstenpakket van accountants- en administratiekantoren Kennis bedrijfsadministratie 2 (BA, SA) - Memoriaal (incl. mutaties bij vaste activa, voorraden/ voorraadverschillen, privé-boekingen, loonjournaalpost) - Balans en resultatenrekening (functie en verschillende vormen) - Herkennen onvolkomenheden in balans en resultatenrekening - Administratieve organisatie en het belang van interne controle - Functie jaarverslaggeving Kennis bedrijfseconomie (AA, BA, SA) - Vaststellen vermogensbehoefte - Liquiditeit, berekeningen (eenvoudig, voor inzicht) - Solvabiliteit, berekeningen (eenvoudig, voor inzicht) - Rentabiliteit, berekeningen (eenvoudig, voor inzicht) Opm.: Bij de kengetallen voor liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit is het van belang om inzicht te hebben in de betekenis van veranderingen in opeenvolgende ratio s. Moderne vreemde taal 1 - Luisteren A2 - Lezen A2 - Gesprekken voeren A2 - Spreken A1 - Schrijven A2 De inhoud dient gerelateerd te zijn aan de beroepscontext. (FM) Moderne vreemde taal 2 - Luisteren B1 - Lezen B1 - Gesprekken voeren B1 - Spreken A2 - Schrijven A2 De inhoud dient gerelateerd te zijn aan de beroepscontext. (AA, BA, SA) Rekenvaardigheid voor financiële toepassingen (FM, AA, BA, SA) - Uitvoeren van boekhoudkundige controles (nalopen van totalen, ontdekken van fouten en bijzonderheden in boekingen en het grootboek) - Omrekenen van valuta - Interestberekeningen - Kortingen en toeslagen - Btw- berekeningen Sectoraal examenprofiel (versie 0.4) 9 examinering: vakkennis en vaardigheden Financiële beroepen

10 Salarisadministratie theorie Arbeidsrecht (SA) - Diverse overeenkomsten tot het verrichten van arbeid - Arbeidsovereenkomst (incl. in dienst-treding en ontslag, tijdelijk, vast, parttime) - en functie van CAO s - Primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden - Uren, overuren en verlof (incl. bijzonder verlof, studieverlof, verlofsparen, ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking) - Ziekte en re-integratie - Loonbeslag - Overige wetgeving: Wet Bescherming Persoonsgegevens Salarisadministratie theorie Loonheffing - Verschillende vormen van loon - Dienstbetrekking en inhoudingsplichtige - Loonheffing en eindheffing - Afdrachtverminderingen, premiekortingen en vrijstellingen - Wettelijke richtlijnen aangifte loonheffingen - Vergoedingen en verstrekkingen - Wetten en uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid - Polisadministratie, verzekeringsplicht en uitkeringsdagloon - Pensioen, spaarloon- en levensloopregeling (SA) Spreadsheetvaardigheid voor financiële toepassingen - Basiskennis Excel - Importeren financiële gegevens uit Excel - Draaitabellen - Verschillende soorten grafieken - Subtotalen en niveaus - Formules toevoegen (FM, AA, BA, SA) Sectoraal examenprofiel (versie 0.4) 10 examinering: vakkennis en vaardigheden Financiële beroepen

Overzichtskaarten FB-KV1 t/m FB-KV13

Overzichtskaarten FB-KV1 t/m FB-KV13 Overzichtskaarten FB-KV1 t/m FB-KV13 Toelichting SPL werkt met toetsmatrijzen voor tentamens en toetsmatrijzen praktijktoetsen. In de achterliggende overzichtskaarten zijn de toetstermen voor tentamens

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

De ontwikkeling van Sectorale examenprofielen (esb&i)

De ontwikkeling van Sectorale examenprofielen (esb&i) De ontwikkeling van Sectorale examenprofielen (esb&i) Toelichting 30 maart 2009 In het schooljaar 08-09 is een landelijk project gestart om te komen tot sectorale examenprofielen. Examenprofielen bevatten

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Financiële beroepen Kwalificatie: Bedrijfsadministrateur Niveau: 4 Crebonummer: 93212 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Examenoverzicht opleiding: Bedrijfsadministrateur Niveau 4 Duur: 3 jaar Crebocode: 93212 Dossiercode: 22158 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2015 Sector:

Nadere informatie

Salarisadministrateur

Salarisadministrateur Salarisadministrateur Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Assistent-accountant

Assistent-accountant Assistent-accountant Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur

Bedrijfsadministrateur Bedrijfsadministrateur Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Salarisadministrateur mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Salarisadministrateur mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Assistent-accountant mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Assistent-accountant mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Financieel administratief medewerker Niveau 3 Opleidingsduur: 2 jaar Crebocode: 93200 Dossiercode: 22158 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministrateur mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministrateur mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Groen

Examenprofiel mbo Groen Examenprofiel mbo Groen Sector: Groen Gevalideerd door: de paritaire commissie van Aequor Vaststellingsdatum: 8 december 2014 Examenprofielnummer: EPRO.14 1 Inleiding Doel en functie van het examenprofiel

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Administrateur ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Administrateur ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ECABO 2007-2008 Vertaaldocument BM_Adm Pagina 1 van 23 Vertaaldocument BM_Adm Pagina 2 van 23 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Februari 2015 Eamenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Sector: Reclame, Presentatie en Communicatie Vastgesteld door: Paritaire Commissie Reclame, Presentatie en Communicatie Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Hst Titel dekt de SPL-toetsterm(en) KD 1 Balans SPL KE1 1.5, 8.4, P1 Voorwaardelijk KT 1 2 Financiële feiten en. P1 boekingsdocumenten. SPL KE1 1.

Hst Titel dekt de SPL-toetsterm(en) KD 1 Balans SPL KE1 1.5, 8.4, P1 Voorwaardelijk KT 1 2 Financiële feiten en. P1 boekingsdocumenten. SPL KE1 1. 1 Balans SPL KE1 1.5, 8.4, 2 Financiële feiten en SPL KE1 1.5 boekingsdocumenten. 3 Grootboek SPL KE1 1.3, 1.4 4 Opbrengsten kosten en privé SPL KE1 1.3, 1.4 5 Journaliseren en coderen SPL KE1 2.1, 5.4,

Nadere informatie

Examenprofiel mbo HTVF

Examenprofiel mbo HTVF Examenprofiel mbo HTVF Sector: Horeca, Reizen, Recreatie, Bakkerij en Facilitaire dienstverlening Vastgesteld door: de paritaire commissies HIC, Bakkerij, TRR en FD Vaststellingsdatum: 26 november 2014

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 Bedrijfsadministrateur, niveau 4. 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 Bedrijfsadministrateur, niveau 4. 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 Bedrijfsadministrateur, niveau 4 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar 1 e Jaar, niveau 4 Examenonderdeel Rekenvaardigheid (Rv) BA basis BE_basis Periode Examinering Periode

Nadere informatie

Assistent-accountant Beroepscompetentieprofiel

Assistent-accountant Beroepscompetentieprofiel Assistent-accountant Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Taxonomie code. (indien van toepassing) Boekhoudprogramma. Spreadsheetprogramma.

Taxonomie code. (indien van toepassing) Boekhoudprogramma. Spreadsheetprogramma. Opgesteld door: SE Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: FM Financieel Management Theorie 1. Financiële administratie 20% 1.1 De kandidaat kan aan de hand van financiële feiten (boekingsstukken) de boekhouding

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Zie ook www.kwalificatiesmbo.nl Sector: Transport en Logistiek Vastgesteld door: Paritaire commissie T&L Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer:

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Financieel administratief medewerker Bedrijfsadministrateur Junior assistent-accountant Dit dossier is een conceptversie en is

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : LTTR Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product :Frontoffice manager Crebonummer :94072 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Bedrijfsadministrateur. Kerntaken Werkprocessen Proeve van Examenproject. 1. Werkt het inkoopboek bij 1.1 Werkt het inkoopboek bij

Kwalificatiedossier Bedrijfsadministrateur. Kerntaken Werkprocessen Proeve van Examenproject. 1. Werkt het inkoopboek bij 1.1 Werkt het inkoopboek bij In het dagelijks leven ben ik docent op het ROC Flevoland. In het beroepsonderwijs wordt beroepsgericht onderwijs (was competentiegericht ) onderwijs aangeboden. Op het ROC Flevoland wordt tot aan het

Nadere informatie

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013 Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Waterbouwer Crebonummer : 94020 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Taxonomie code. (indien van toepassing) B 1.3 De kandidaat kan de subadministraties beoordelen, analyseren en opstellen.

Taxonomie code. (indien van toepassing) B 1.3 De kandidaat kan de subadministraties beoordelen, analyseren en opstellen. Opgesteld door: SE Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: FM Financieel Management Theorie 1. Financiële administratie 1.1 De kandidaat kan aan de hand van financiële feiten (boekingsstukken) de boekhouding

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SH&M Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Logistiek medewerker houthandel Crebonummer : 95331 Is er sprake

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Dakdekker riet Crebonummer : 93845 Is er sprake van een kadertoets

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Sectorinstituut Transport & Logistiek Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Chauffeur erenvervoer, Cohort

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VTL Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager Transport en Logistiek Crebonummer : 91870 Is er sprake

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer : 90112

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : Visavi Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Junior Kapper Crebonummer : 95120 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SHE Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager/ondernemer Horeca Crebonummer : 90303 Is er sprake van

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets Naam Examenleverancier : Sectorinstituut Transport & Logistiek Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Logistiek teamleider Crebonummer

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Assistent Logistiek Medewerker Crebonummer : 93731 Is er

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Handel en MITT

Examenprofiel mbo Handel en MITT 16 november2014 Examenprofiel mbo Handel en MITT Sector: Handel en MITT Vastgesteld door: PCBB Handel en MITT Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.10 1 Inleiding Doel en functie

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving Moderne vreemde talen in mbo

Ontwikkelingen wet- en regelgeving Moderne vreemde talen in mbo Ontwikkelingen wet- en regelgeving Moderne vreemde talen in mbo Examenwerk Oosterbeek donderdag 24 april Alet van Leeuwen Onderwerpen OCW beleid Engels examinering invoering CE Engels niveau 4 pre-pilot

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Entreeopleiding assistent assistent dienstverlening en zorg

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Gezel Stukadoor (Decoratie) Crebonummer : 91501 Is er sprake

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Schoonmaak- en Glazenwassen (Schoonmakermedewerker vloeronderhoud)

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Beroepengroep: Financiële beroepen Versie 2009-2010 Financiële beroepen 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Gezel schilder voorman Crebonummer : 91461 Is er sprake van

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2007-2008 Administrateur 2007-2008 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Examineren/diplomeren MBO Amersfoort

Examineren/diplomeren MBO Amersfoort Examineren/diplomeren MBO Uitgangs- en vertrekpunten examinering Kaders Onderwijs- en examenvisie Kwaliteitsborging examenprocessen Examenorganisatie MBO 2 Alles te vinden op PE MBO 3 Uitgangspunten examineren

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Boekingen in verband met duurzame productiemiddelen 33

Hoofdstuk 2 Boekingen in verband met duurzame productiemiddelen 33 Inhoud Voorwoord 9 Hoofdstuk 1 De permanentie in de kosten en de opbrengsten 13 1.1 Kosten worden voor een periode tegelijk vooruit- of achteraf betaald 16 1.1.1 Kosten worden voor een periode tegelijk

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VOC Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Autoschadehersteller, niveau 2 Crebonummer : 95030 Is er sprake

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 93200, 93210 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Financieel administratieve beroepen

Financieel administratieve beroepen Kwalificatiedossier mbo Financieel administratieve beroepen Kwalificaties Financieel administratief medewerker Bedrijfsadministrateur Junior assistent-accountant Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen. Dossierstatus: Eindtoets

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen. Dossierstatus: Eindtoets Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 93200, 93210 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2010-2011 Dossierstatus: Eindtoets Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij

Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Werkproces 1.1: Werkt het inkoopboek bij De assistent-accountant controleert of de klant de inkoopfacturen juist heeft ingevoerd of voert deze zelf in in een financieel

Nadere informatie

Financieel administratief medewerker Beroepscompetentieprofiel

Financieel administratief medewerker Beroepscompetentieprofiel Financieel administratief medewerker Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 Regelgeving mbt taal en rekenen is ingewikkeld Toezicht voortvloeiend uit de regelgeving behoeft op onderdelen verduidelijking of wijziging 2013 en verder: toezicht op talen

Nadere informatie

Opleidingswijzer Cohort 2015

Opleidingswijzer Cohort 2015 Opleidingswijzer Cohort 2015 Inhoud en examinering Opleiding Financiële beroepen, niveau 4 Crebo nummer 22158, 93211, 93212 (93213) Domein crebo nummer 79090 Deze opleidingswijzer geldt voor alle opleidingsjaren

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Opleidingsgids 2013-2014

Opleidingsgids 2013-2014 Opleidingsgids 2013-2014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 93210 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2013-2014 Uitstroom 1 : Assistent

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Financieel administratieve beroepen

Toelichting voorbeeldcurriculum Financieel administratieve beroepen voorbeeldcurriculum Financieel administratieve beroepen Profielen: Financieel administratief medewerker (niveau 3) Bedrijfsadministrateur (niveau 4) Junior assistent-accountant (niveau 4) Onderdeel Algemeen

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Kerntaak 1: Start een retailonderneming BOR-OP-s Ondernemingsplan schriftelijk min 35,0% BOR-OP-v Ondernemingsplan

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening en ICT Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 22158 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2015 Uitstroom

Nadere informatie

Opleidingsgids 2013-2014

Opleidingsgids 2013-2014 Opleidingsgids 2013-2014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 93210 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2013-2014 Uitstroom 1 : Assistent

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Periodeafsluiting als module

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling Cohort

Onderwijs- en Examen Regeling Cohort Onderwijs- en Examen Regeling Cohort 2016-2020 Bedrijfsadministrateur Niveau 4, BOL Crebo 93212 Gebaseerd op het Kwalificatiedossier geldig vanaf 2012 OER deel 1 is te vinden op onze website: sgbonaire.com

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16683 15 september 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2011, nr. BVE/312893,

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten

De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten Juni 2017 Kwartiermaker Validering Examens MBO Inhoud Toelichting norm 2 Solide basis 2 Toepassing norm in de drie routes 2 Producteisen 4 Algemeen

Nadere informatie

Opleidingswijzer Cohort 2015

Opleidingswijzer Cohort 2015 Opleidingswijzer Cohort 2015 Inhoud en examinering Opleiding Financiële beroepen, niveau 3 Crebo nummer 22158, 93200 Domein crebo nummer 79090 Deze opleidingswijzer geldt voor alle opleidingsjaren van

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan

Servicedocument Examenplan Servicedocument Examenplan Transportplanning NAAM STUDENT : DATUM EXAMEN : DOSSIER : Transportplanning DOSSIERCREBO : 23153 KWALIFICATIE : KWALIFICATIECREBO : 25389 NIVEAU : 3 COHORT : vanaf 2016 KERNTAAK

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Zorg, Welzijn en Sport

Sectoraal Examenprofiel. Zorg, Welzijn en Sport Sectoraal Eamenprofiel Zorg, Welzijn en Sport Sector: GDW(S) Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 30 mei 2011 Het onderstaande sectorale eamenprofiel is geldig voor de volgende crebonummers/kwalificatiedossiers:

Nadere informatie

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving is een korte opleiding op HBO-niveau waarbij u de fijne kneepjes van de bedrijfsadministratie en interne verslaggeving leert. Een opleiding op financieel economisch

Nadere informatie

NVOG opleidingen. Financieel Administratief Medewerker. 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

NVOG opleidingen. Financieel Administratief Medewerker. 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn Financieel Administratief Medewerker 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor wie? Iedereen die een financieel administratieve kantoorfunctie ambieert en daarvoor over de

Nadere informatie

Examens voor Middenkader Engineering

Examens voor Middenkader Engineering Examens voor Middenkader Engineering Hoe borgen we het niveau? 12 5 2017 Dick Huisman Arjan Kompanje Joke Steenbruggen Jannet Tiegelaar Inhoud Doel van de workshop Inleiding MEI Aan de slag Presenteren

Nadere informatie

Et Examentaken mbo WWW.EXAMINERINGMBO.NL Examentaken mbo Wat is het? De Examentaken mbo omschrijven alle taken die worden uitgevoerd ten behoeve van de examinering in het mbo. Het is een hulpmiddel om

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Project/Werkgroep : Btg ZWS Auteur(s)

Nadere informatie

Administratief toezicht grondstromen. Arno Don, VROM-IOD

Administratief toezicht grondstromen. Arno Don, VROM-IOD Administratief toezicht grondstromen Arno Don, VROM-IOD Waarom administratief toezicht? Administratie- en registratieverplichting in wet & regelgeving Bedrijfsactiviteiten laten sporen na in de administratie

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen, geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Boekhouden als module B.

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan

Servicedocument Examenplan Servicedocument Examenplan Personenvervoer NAAM STUDENT : DATUM EXAMEN : DOSSIER : Personenvervoer DOSSIERCREBO : 23147 KWALIFICATIE : KWALIFICATIECREBO : 25380 NIVEAU : 2 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Vraag Antwoord Vragen over het kwalificatiedossier Waarom is het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan

Servicedocument Examenplan Servicedocument Examenplan Personenvervoer NAAM STUDENT : DATUM EXAMEN : DOSSIER : Personenvervoer DOSSIERCREBO : 23147 KWALIFICATIE : KWALIFICATIECREBO : 25381 NIVEAU : 2 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK

Nadere informatie

Competentiegericht examenplan Ondernemer Detailhandel (crebonummer 90290) Ingangsdatum: cursusjaar Cohort:

Competentiegericht examenplan Ondernemer Detailhandel (crebonummer 90290) Ingangsdatum: cursusjaar Cohort: bpv (kerntaak 1 ook ROC) Kerntaak 1: Maakt een ondernemingsplan en bewaakt het ondernemingsbeleid Eén praktijkobservatie met een beoordeling ondernemingsplan (wp 1.1 t/m 1.6): a. ondernemingsplan b. beleid

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Financiële beroepen. Kwalificatie: Financieel administratief medewerker

Praktijkopdrachten Financiële beroepen. Kwalificatie: Financieel administratief medewerker Praktijkopdrachten Financiële beroepen Kwalificatie: Financieel administratief medewerker Kwalificatiedossier Financiële beroepen 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Opleidingsgids 2015-2016

Opleidingsgids 2015-2016 Opleidingsgids 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening & ICT Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 93200 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2015 Uitstroom 1 : Financieel

Nadere informatie