Inspectierapport. Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat JR AMSTERDAM Registratienummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectierapport. Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 575194765"

Transcriptie

1 Inspectierapport Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat JR AMSTERDAM Registratienummer: Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: Type onderzoek: Onderzoek na aanvraag Status: definitief Datum vaststellen inspectierapport: Kinderopvang Appels en Peren - Onderzoek na aanvraag /15

2 Inhoudsopgave Het onderzoek Observaties en bevindingen Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang Pedagogisch klimaat Personeel en groepen Veiligheid en gezondheid Accommodatie en inrichting Ouderrecht Inspectie-items Gegevens voorziening Gegevens toezicht Kinderopvang Appels en Peren - Onderzoek na aanvraag /15

3 Het onderzoek Onderzoeksopzet Op 1 september 2014 is een onderzoek na aanvraag uitgevoerd, op grond van artikel 1.62, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. In dit onderzoek is beoordeeld in hoeverre de vestiging redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de kwaliteitseisen. De kwaliteitseisen met betrekking tot de praktijk zijn hierbij niet beoordeeld. Tijdens het inspectiebezoek d.d. 1 september 2014 is geconstateerd dat aan meerdere voorwaarden (nog) niet werd voldaan. De toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om het beleid aan te passen en aan te vullen waar nodig. De externe adviseur heeft op 1 september 2014 direct na het inspeciebezoek aanvullende informatie toegestuurd. De bestuurder is daarnaast in de gelegenheid gesteld om binnen het onderzoek aanvullende informatie met betrekking tot de verklaringen omtrent het gedrag toe te sturen. Beschouwing Organisatie Kinderopvang Appels en Peren is een commanditaire vennootschap. Dit betekent dat er sprake is van beherende en stille vennoten. De beherend vennoot heeft de dagelijkse leiding in het bedrijf. De beherend vennoot (in het rapport 'bestuurder' genoemd) is tevens de beroepskracht. De houder van Kinderopvang Appels en Peren heeft ook een kinderdagverblijf. Dit kinderdagverblijf is ten tijde van het inspectieonderzoek nog niet in exploitatie. Dit is de tweede aanvraag die de houder doet voor exploitatie van de buitenschoolse opvang. De houder heeft bij het opstellen van het beleid in de huidige aanvraag ondersteuning gehad van een extern adviseur. De extern adviseur zal gedurende de opstartfase de bestuurder tevens een aantal uren per maand ondersteunen bij het implementeren van het beleid. Tevens zal er een leidinggevende aangesteld worden die zorg zal dragen voor de uitvoering van het beleid in de praktijk en de aansturing op de locatie. Huidige onderzoek Uit het huidige inspectiebezoek d.d. 1 september 2014 is gebleken dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet. De houder heeft de tekortkomingen in het pedagogisch beleid en het veiligheids- en gezondheidsbeleid, die waren geconstateerd in het vorige inspectieonderzoek, in voldoende mate aangepast. De bestuurder is ten tijde van het inspectieonderzoek werkzaam als invalkracht bij een andere kinderopvangorganisatie. Zij heeft verklaard dat zij deze werkzaamheden zal beeïndigen, wanneer de buitenschoolse opvang zal starten met de exploitatie. Advies aan college van B&W Uit het onderzoek is gebleken dat de vestiging redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die bij weten regelgeving met betrekking tot de exploitatie van een kindercentrum. De toezichthouder adviseert om - indien tevens aan overige relevante regelgeving is voldaan - de exploitatie van de voorziening toe te staan vanaf de dagtekening van het besluit en dit op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Kinderopvang Appels en Peren - Onderzoek na aanvraag /15

4 Observaties en bevindingen Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang Kinderopvang in de zin van de wet De opvang valt binnen de gestelde definitie. Er is sprake van kinderopvang in de zin van de wet. Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving De houder van Kinderopvang Appels en Peren heeft ook een kinderdagverblijf. Dit kinderdagverblijf is ten tijde van het inspectieonderzoek nog niet in exploitatie. Gebruikte bronnen: - Inspectieonderzoek Kinderopvang Appels en Peren - Onderzoek na aanvraag /15

5 Pedagogisch klimaat Tijdens het inspectieonderzoek op 1 september 2014 is geconstateerd dat het pedagogisch beleidsplan van de houder nog niet voldeed aan de gestelde eisen. De toezichthouder heeft de bestuurder en de extern adviseur in de gelegenheid gesteld om het beleidsplan aan te passen en heeft op 1 september 2014 een aangepast pedagogisch beleidsplan ontvangen dat voldoet aan de gestelde eisen. Pedagogisch beleidsplan In het pedagogisch beleidsplan wordt beschreven op welke wijze de emotionele veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd. Tevens wordt de wijze waarop de kinderen de mogelijkheid wordt geboden om tot ontwikkeling van hun persoonlijke en sociale competentie te komen beschreven en de wijze waarop de overdracht van normen waarden aan kinderen plaatsvindt. Ook beschrijft het pedagogisch beleidsplan in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten de kinderen hun stamgroep verlaten. Tevens beschrijft het pedagogisch beleidsplan de mogelijkheid om extra dagdelen af te nemen (dit kan alleen in de eigen basisgroep). In het pedagogisch beleidsplan wordt in duidelijke en observeerbare termen beschreven hoe de beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. Dit is bijvoorbeeld door de inzet van een groepshulp en stagiaires. Ook in geval van een calamiteit kunnen deze personen ondersteuning bieden. Een aantal buurtbewoners fungeren als achterwacht indien zich een calamiteit voordoet en wanneer een beroepskracht conform de beroepskracht-kind-ratio alleen in het kindercentrum aanwezig is. De houder heeft een lijst met telefoonnummers opgesteld die in het kindercentrum komt te hangen. Gebruikte bronnen: - Pedagogisch beleidsplan, geen versievermelding, ontvangen bij de aanvraag d.d. 26 juli Pedagogisch beleidsplan, versie september 2014, per ontvangen op 1 september Gesprek met de bestuurder en de adviseur op 1 september Inspectieonderzoek Kinderopvang Appels en Peren - Onderzoek na aanvraag /15

6 Personeel en groepen Tijdens het inspectiebezoek is de bestuurder die tevens als beroepskracht op de groep werkzaam zal zijn, niet in het bezit van een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). De toezichthouder heeft de bestuurder en de extern adviseur in de gelegenheid gesteld om aan te tonen dat er een geldige VOG aanwezig is. Verklaring omtrent het gedrag De toezichthouder heeft beoordeeld dat de rechtspersoon, Kinderopvang Appels en Peren, beschikt over een geldige VOG. De bestuurder die tevens als beroepskracht op de groep werkzaam zal zijn is niet in het bezit van een VOG die is afgegeven voor de functie van beroepskracht. Op 3 september 2014 heeft de bestuurder per e- mail een afschrift van de aanvraag voor de VOG toegestuurd. Op 12 september 2014 heeft de toezichthouder een afschrift van de VOG ontvangen. De extern adviseur is niet in het bezit van een VOG. Zij heeft tijdens het inspectebezoek aangegeven dat zij na aanvang van exploitatie, één keer in de maand aanwezig zal zijn op de locatie en dat zij op dat moment wel in het bezit zal zijn van een VOG. Ten tijde van het inspectieonderzoek zijn er geen andere personen in dienst. De bestuurder heeft verklaard dat haar echtgenoot facilitaire werkzaamheden verricht in en om het kindercentrum. Deze persoon is niet in het bezit van een geldige VOG. Op 12 september 2014 heeft de toezichthouder een afschrift van de VOG ontvangen. Op basis hiervan en op basis van de verklaringen van de bestuurder en de externe adviseur, heeft de toezichthouder beoordeeld dat redelijkerwijs zal worden voldaan aan deze voorwaarden. Passende beroepskwalificatie Tijdens het inspectieonderzoek is gebleken dat de bestuurder, vooralsnog, de enige persoon is die als beroepskracht zal worden ingezet. De bestuurder beschikt over een passende beroepskwalificatie. Opvang in groepen De buitenschoolse opvang heeft één basisgroep waarin maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar zullen worden opgevangen. De kinderen zullen geplaatst worden in deze basisgroep en worden hier dagelijks ook in opgevangen. Het zal niet voorkomen dat een kind in een andere groep wordt opgevangen. Tijdens het inspectiebezoek zijn er nog geen aanmeldingen. De bestuurder heeft verklaard dat er voor februari 2015 één aanmelding is. Beroepskracht-kind-ratio Dagelijks zullen er op de groep maximaal 20 kinderen worden opgevangen. Vooralsnog is er slechts één persoon werkzaam bij het kindercentrum die ingezet kan worden als beroepskracht bij de buitenschoolse opvang. Dit is de bestuurder zelf. De bestuurder heeft nog geen beroepskrachten in dienst genomen, maar tijdens het inspectiebezoek hebben de bestuurder en de externe adviseur verklaard dat zij in gesprek zullen gaan met een persoon die als leidinggevende op de locatie zal worden aangesteld. Deze leidinggevende zal in het begin ook op de groep werken. Uit het toegestuurde rooster d.d. 1 september 2014 en het gesprek met de externe adviseur en de bestuurder blijkt dat er bij een volle bezetting, twee beroepskrachten ingezet zullen worden. Eén van de beroepskrachten zal werkzaam zijn van uur en de tweede beroepskracht zal werkzaam zijn vanaf uur. De buitenschoolse opvang zal op maandag, dinsdag en donderdag van uur geopend zijn. Op de woensdag en vrijdag zal de buitenschoolse opvang van uur geopend zijn. Dan zullen de beroepskachten beginnen met de werkzaamheden van 12.00, tot uur. De bestuurder zal in het begin zelf op de groep staan totdat er meer aanmeldingen zullen zijn. Er zal een leidinggevende voor de locatie aangesteld worden, die ook op de groep werkzaam zal zijn. Tijdens het inspectieonderzoek is er nog geen gesprek geweest met deze persoon. Tijdens schoolvrije dagen en vakantieperiodes zal de buitenschoolse opvang geopend zijn van uur. De beroepskrachten hebben dan de volgende werktijden: uur en uur. Zij zullen om de beurt een half uur pauzeren tussen uur. Gedurende de exploitatie kan het voorkomen dat er een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is. Er is een achterwachtregeling getroffen met een aantal buurtbewoners. Er zijn nog geen stagiaires en er is nog geen groepshulp aangesteld. De bestuurder heeft tijdens het inspectieonderzoek bij het kinderdagverblijf d.d. 9 mei 2014 verklaard dat zijzelf en een beroepskracht werkzaam zullen zijn op de groepen. Tijdens dit inspectieonderzoek d.d. 1 september 2014 heeft de houder verklaard dat de betreffende beroepskracht niet meer in dienst is en dat er per november 2014 vier aanmeldingen zijn voor het kinderdagverblijf. De toezichthouder heeft aan de hand van deze informatie beoordeeld dat zij niet zowel op het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang werkzaam kan zijn. Gezien de verklaring dat er een leidinggevende aangenomen zal worden die tevens op de groep werkzaam zal zijn, heeft de toezichthouder beoordeeld dat er in beginsel voldoende beroepskrachten zijn voor zowel de buitenschoolse opvang als het kinderdagverblijf. Kinderopvang Appels en Peren - Onderzoek na aanvraag /15

7 Gebruik van de voorgeschreven voertaal Gedurende de hele opvang zal door alle beroepskrachten Nederlands worden gesproken. Gebruikte bronnen: - Gesprek met de bestuurder en extern adviseur - Afschrift verklaring omtrent het gedrag ontvangen per 3 september Afschrift beroepskwalificatie bestuurder - Rooster ontvangen per op 1 september Vakantierooster ontvangen per op 1 september Telefonisch gesprek met de bestuurder - Afschrift verklaring omtrent het gedrag d.d. 11 september Inspectieonderzoek Kinderopvang Appels en Peren - Onderzoek na aanvraag /15

8 Veiligheid en gezondheid Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid De bestuurder heeft samen met de externe adviseur op 2 juni 2014 een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd, een plan van aanpak veiligheid en een plan van aanpak gezondheid opgesteld. In de risicoinventarisatie gezondheid van juni 2014 worden alleen de risico s en maatregelen genoemd maar geen inschatting van de kans op de risico s vermeld. De toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om het gezondheidsbeleid en de actieplannen aan te passen binnen de termijn van het onderzoek. Op 2 september heeft de extern adviseur een aangepaste risico-inventarisatie gezondheid opgestuurd aan de toezichthouder. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van het kindercentrum bestaat uit de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid waarin de uit te voeren acties en de verwijzingen naar bestaande beleidsstukken worden vermeld. De geïnventariseerde gezondheids- en veiligheidsrisico's komen voldoende overeen met de praktijk en er zijn voldoende effectieve en adequate maatregelen getroffen om de aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico's te kunnen reduceren. De houder heeft alle gedragsmaatregelen opgenomen in verschillende werkinstructies. Er is een ongevallenregistratieformulier opgesteld waarin de onderwerpen zoals de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen zijn opgenomen. De bestuurder heeft tijdens het inspectieonderzoek verklaard dat in beginsel elke dag ongeveer een uur tijd besteed zal worden aan de onderwerpen met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Ook nadat de leidinggevende is aangesteld, zal zij ingewerkt worden op het beleid veiligheid en gezondheid. De bestuurder zal de beroepskrachten op de hoogte stellen van de beleidsstukken middels een werkoverleg één maal in de drie maanden. Er is echter geen jaarplanning opgesteld waarin is opgenomen wanneer welke werkinstructies besproken zullen worden. De implementatie van het beleid en het overbrengen van het beleid aan de beroepskrachten is een punt van aandacht. De houder krijgt minimaal één keer per maand ondersteuning in dit proces van een externe adviseur. Ook zal de leidinggevende (die nog niet is aangesteld tijdens het inspectiebezoek) een rol hebben in de implementatie van het beleid. Meldcode kindermishandeling De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld. Deze meldcode is gebaseerd op de meldcode van de Brancheorganisatie Kinderopvang (versie juli 2013). De houder heeft de meldcode op de eigen organisatie toegespitst. Tijdens het inspectieonderzoek verklaart de bestuurder dat zij de beroepskrachten op de hoogte zal stellen van de inhoud van de meldcode kindermishandeling door deze jaarlijks te bespreken in één van de driemaandelijkse vergaderingen. Zij heeft verklaard dat zij de aandachtsfunctionaris kindermishandelig zal zijn en dat zij binnenkort een cursus zal volgen. Gebruikte bronnen: - Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid ontvangen bij aanvraag d.d. 26 juli Plannen van aanpak veiligheid en gezondheid d.d. 26 juli Werkinstructie veilig buiten spelen d.d. 26 juli Werkinstructie binnenruimte BSO d.d. 26 juli Werkinstructie begeleiding van school aar BSO Appels en Peren d.d. 26 juli Huisregels entree d.d. 26 juli Werkinstructies ventilatie d.d. 26 juli Werkinstructies zieke kinderen d.d. 26 juli Werkinstructie persoonlijke hygiëne en schoonmaak d.d. 26 juli Werkinstructie bewaren en bereiden vaste voeding d.d. 26 juli Gesprek met de bestuurder en extern adviseur - Inspectieonderzoek Kinderopvang Appels en Peren - Onderzoek na aanvraag /15

9 Accommodatie en inrichting Binnenspeelruimte De buitenschoolse opvang beschikt over één ruimte. Deze ruimte heeft volgens de plattegrond een oppervlakte van 74,3 m² en is daarmee geschikt voor de opvang van het gewenste aantal van twintig kinderen. De groepsruimte is ingericht met onder andere verschillende bouwmaterialen (Lego, treinrails, grote blokken, clicks), een keukentje met toebehoren, een leeshoek, een sjoelbak, een tafelvoetbalspel en knutselmaterialen. Daarnaast zijn er twee computers waar de kinderen gebruik van kunnen maken. Er zijn zestien zitplaatsen aan de grote tafel. Tevens zijn er kleine tafeltjes en kleine stoelen waaraan de kinderen kunnen zitten. Buitenspeelruimte Er is een aangrenzende buitenspeelruimte die gedeeld zal worden met de peutergroep. Deze buitenruimte heeft volgens de berekeningen van de toezichthouder een oppervlakte van ongeveer 119 m² en is voldoende voor de opvang van twintig kinderen. De aangrenzende buitenspeelruimte is voor de buitenschoolse opvang direct te betreden via de eigen groepsruimte. In de buitenspeelruimte is een zandbak, glijbaan en een speeltoestel aanwezig. Daarnaast is er divers los speelmateriaal zoals fietsjes en zandspullen. De bestuurder en de externe adviseur hebben tijdens het inspectiebezoek verklaard dat er in de praktijk ook gebruik zal worden gemaakt van de in de buurt gelegen openbare speelplaatsen. Zo is er een speelplaats en een grasveld tegenover de ingang van de buitenschoolse opvang. Deze niet aangrenzende buitenspeelruimtes bieden samen met de aangrenzende buitenspeelruimte voldoende uitdaging voor het aantal op te vangen kinderen. Gebruikte bronnen: - Omgevingsvergunning d.d. 22 juli Plattegrond B-01 d.d.12 april Gesprek met de bestuurder en extern adviseur - Inspectieonderzoek Kinderopvang Appels en Peren - Onderzoek na aanvraag /15

10 Ouderrecht Informatie De bestuurder heeft tijdens het inspectiebezoek aangegeven ouders te informeren over het te voeren beleid door middel van de website door middel van flyers en door het pedagogisch beleidsplan te plaatsen op de website. De informatie op de website is ten tijde van het inspectieonderzoek slechts gericht op het kinderdagverblijf. Er wordt wel beschreven dat er ook buitenschoolse opvang wordt aangeboden. In het pedagogisch beleidsplan worden alle verplichte onderwerpen beschreven waar de ouders over geïnformeerd dienen te worden. De bestuurder heeft aangegeven dat het pedagogisch beleidsplan van de buitenschoolse opvang net zoals bij het kinderdagverblijf, geplaatst zal worden op de website. Indien het beleidsplan toegankelijk is voor ouders, door dit bijvoorbeeld te plaatsen op de website, worden ouders voldoende geïnformeerd. Klachten De houder beschikt over een klachtenregeling. Deze regeling is onder andere te vinden in het pedagogisch beleidsplan van de houder. De houder is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie, namelijk de skk. De houder brengt de klachtenregeling onder de aandacht van de ouders door middel van de website. Ook wordt een beschrijving hierover gegeven in het pedagogisch beleidsplan. Gebruikte bronnen: - geraadpleegd op 10 september Klachtenvrijbrief 2013 van kdv, ingezien op de locatie op 1 september Pedagogisch beleidsplan Appels en Peren BSO, versie september 2014, ontvangen per op 1 september Gesprek met de bestuurder en extern adviseur - Inspectieonderzoek Kinderopvang Appels en Peren - Onderzoek na aanvraag /15

11 Inspectie-items Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang Kinderopvang in de zin van de wet De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinderen. De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. Pedagogisch klimaat Pedagogisch beleidsplan De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten aanzien van het gebruikmaken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. Passende beroepskwalificatie Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO Kinderopvang is opgenomen. Opvang in groepen Ieder kind behoort bij een basisgroep. A. De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. Of B. De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. Beroepskracht-kind-ratio A. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: Kinderopvang Appels en Peren - Onderzoek na aanvraag /15

12 - 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. - 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de rekentool op OF B. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: - 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen, kunnen ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is. Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen, kunnen ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is. Deze inzet betreft de tijd voor 9.30 uur en na uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 uur en na uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet, is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig. Gebruik van de voorgeschreven voertaal A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. Of B. Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode. Veiligheid en gezondheid Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. De houder beschrijft de veiligheidsrisico s op de thema s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico s en de maatregelen. De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. De houder beschrijft de gezondheidsrisico s op de thema s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen. In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico s en de maatregelen. De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. Meldcode kindermishandeling De houder heeft een meldcode kindermishandeling die voldoet aan de beschreven eisen. De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. Accommodatie en inrichting Binnenspeelruimte Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte beschikbaar. De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Buitenspeelruimte Kinderopvang Appels en Peren - Onderzoek na aanvraag /15

13 Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen. De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum. De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar. De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar. Ouderrecht Informatie De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. Klachten De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de beschreven eisen. De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht. Kinderopvang Appels en Peren - Onderzoek na aanvraag /15

14 Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening : Kinderopvang Appels en Peren Vestigingsnummer : Website : Aantal kindplaatsen : 20 Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Nee Gegevens houder Naam houder : Kinderopvang Appels en Peren Adres houder : Kattenburgerkruisstraat 5 Postcde en plaats : 1018 JR AMSTERDAM KvK nummer : Website : Gegevens toezicht Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang Postadres : Postbus 2200 Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM Telefoonnummer : Onderzoek uitgevoerd door : mw. N. Soner Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam : Gemeente Amsterdam Postadres : Amstel 1 Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM Planning Datum inspectiebezoek : Opstellen concept inspectierapport : Zienswijze houder : Vaststellen inspectierapport : Verzenden inspectierapport naar houder : en oudercommissie Verzenden inspectierapport naar gemeente : Openbaar maken inspectierapport : Kinderopvang Appels en Peren - Onderzoek na aanvraag /15

15 Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. De houder heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Kinderopvang Appels en Peren - Onderzoek na aanvraag /15

Inspectierapport BSO De Sterren (BSO) De Wiltstraat CE ARNHEM

Inspectierapport BSO De Sterren (BSO) De Wiltstraat CE ARNHEM Inspectierapport BSO De Sterren (BSO) De Wiltstraat 6 6821CE ARNHEM Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: ARNHEM Datum inspectie: 15-07-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten

Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 16-04-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport POV Kindercentra (kinderopvang 't Blocky) (BSO) Groentelaan AH WATERINGEN

Inspectierapport POV Kindercentra (kinderopvang 't Blocky) (BSO) Groentelaan AH WATERINGEN Inspectierapport POV Kindercentra (kinderopvang 't Blocky) (BSO) Groentelaan 90 2292AH WATERINGEN Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: WESTLAND Datum inspectie: 12-11-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie: 19-05-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Mini Club Vlijmen (KDV) Wolput CE VLIJMEN

Inspectierapport Kinderdagverblijf Mini Club Vlijmen (KDV) Wolput CE VLIJMEN Inspectierapport Kinderdagverblijf Mini Club Vlijmen (KDV) Wolput 77 5251CE VLIJMEN Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: HEUSDEN Datum inspectie: 30-09-2014 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport peuterspeelzaal Dribbel (KDV) Vondellaan HZ Baarn

Inspectierapport peuterspeelzaal Dribbel (KDV) Vondellaan HZ Baarn Inspectierapport peuterspeelzaal Dribbel (KDV) Vondellaan 2 3743HZ Baarn Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Baarn Datum inspectie: 16-06-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport PUUR kinderopvang Chaam (KDV) Gilzeweg 12 4861AT CHAAM

Inspectierapport PUUR kinderopvang Chaam (KDV) Gilzeweg 12 4861AT CHAAM Inspectierapport PUUR kinderopvang Chaam (KDV) Gilzeweg 12 4861AT CHAAM Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: ALPHEN-CHAAM Datum inspectie: 27-11-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport Barnehage (KDV) Zilverahorn HB 'S-HERTOGENBOSCH

Inspectierapport Barnehage (KDV) Zilverahorn HB 'S-HERTOGENBOSCH Inspectierapport Barnehage (KDV) Zilverahorn 29 5237HB 'S-HERTOGENBOSCH Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: 's-hertogenbosch Datum inspectie: 06-01-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Octo-Kids (BSO) Zuiderdreef 3 22 4616AJ Bergen op Zoom

Inspectierapport Octo-Kids (BSO) Zuiderdreef 3 22 4616AJ Bergen op Zoom Inspectierapport Octo-Kids (BSO) Zuiderdreef 3 22 4616AJ Bergen op Zoom Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Bergen op Zoom Datum inspectie: 26-02-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Wondertje (BSO) Visserijplein HC Tilburg

Inspectierapport BSO Wondertje (BSO) Visserijplein HC Tilburg Inspectierapport BSO Wondertje (BSO) Visserijplein 30 5022HC Tilburg Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 01-07-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Wonderlief (BSO) Laan van Wateringse Veld DA 's-gravenhage

Inspectierapport Kinderdagverblijf Wonderlief (BSO) Laan van Wateringse Veld DA 's-gravenhage Inspectierapport Kinderdagverblijf Wonderlief (BSO) Laan van Wateringse Veld 1496 2548DA 's-gravenhage Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 29-07-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Villa Vrolijk VOF Noordpoort 8 4695 BX Sint-Maartensdijk Registratienummer 143860884

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Villa Vrolijk VOF Noordpoort 8 4695 BX Sint-Maartensdijk Registratienummer 143860884 Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Villa Vrolijk VOF Noordpoort 8 4695 BX Sint-Maartensdijk Registratienummer 143860884 Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: Tholen Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kreukelz (BSO) Zundertseweg XD Roosendaal

Inspectierapport Kreukelz (BSO) Zundertseweg XD Roosendaal Inspectierapport Kreukelz (BSO) Zundertseweg 17 4707XD Roosendaal Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Roosendaal Datum inspectie: 24-08-2016 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (KDV) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Registratienummer 144434131

Inspectierapport Pinokkio (KDV) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Registratienummer 144434131 Inspectierapport Pinokkio (KDV) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Registratienummer 144434131 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Rucphen Datum inspectie: 27-01-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang en Peuterspeelzaal Lewieke (BSO) Brusselsestraat 46 6211PG Maastricht

Inspectierapport Kinderopvang en Peuterspeelzaal Lewieke (BSO) Brusselsestraat 46 6211PG Maastricht Inspectierapport Kinderopvang en Peuterspeelzaal Lewieke (BSO) Brusselsestraat 46 6211PG Maastricht Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Maastricht Datum inspectie: 23-07-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Thialf (BSO) Dullertstraat 25 6828HJ Arnhem

Inspectierapport Kinderopvang Thialf (BSO) Dullertstraat 25 6828HJ Arnhem Inspectierapport Kinderopvang Thialf (BSO) Dullertstraat 25 6828HJ Arnhem Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Arnhem Datum inspectie: 12-05-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Naam (KDV) straat postcode plaats Registratienummer

Inspectierapport Naam (KDV) straat postcode plaats Registratienummer Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek : Status: Inspectierapport Naam (KDV) straat postcode plaats Registratienummer Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en

Nadere informatie

GGD. Inspectierapport. BSO Nova Zembla (BSO) Binnenvaart 1 1034 SG AMSTERDAM. Registratienummer: 149326233

GGD. Inspectierapport. BSO Nova Zembla (BSO) Binnenvaart 1 1034 SG AMSTERDAM. Registratienummer: 149326233 GGD Inspectierapport BSO Nova Zembla (BSO) Binnenvaart 1 1034 SG AMSTERDAM Registratienummer: 149326233 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Noord Datum inspectie: 18-07-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (BSO) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 190241433

Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (BSO) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 190241433 Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (BSO) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 190241433 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum. Dit is een publicatie van: Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum Dit is een publicatie van: 15.0000286 Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum De Drieslag, locatie S. v.d. Oijeschool (BSO) Oosterdorpsstraat AD Hoevelaken

Inspectierapport Kindcentrum De Drieslag, locatie S. v.d. Oijeschool (BSO) Oosterdorpsstraat AD Hoevelaken Inspectierapport Kindcentrum De Drieslag, locatie S. v.d. Oijeschool (BSO) Oosterdorpsstraat 16 3871AD Hoevelaken Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV De Kleurkrijtjes (KDV) Goverwellesingel DX Gouda

Inspectierapport KDV De Kleurkrijtjes (KDV) Goverwellesingel DX Gouda Inspectierapport KDV De Kleurkrijtjes (KDV) Goverwellesingel 100 2807DX Gouda Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Gouda Datum inspectie: 01-12-2016 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport PUUR Kinderopvang (BSO) Gilzeweg AT Chaam

Inspectierapport PUUR Kinderopvang (BSO) Gilzeweg AT Chaam Inspectierapport PUUR Kinderopvang (BSO) Gilzeweg 12 4861AT Chaam Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Alphen-Chaam Datum inspectie: 22-06-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport SNO (BSO) Barnseweg BA Barneveld

Inspectierapport SNO (BSO) Barnseweg BA Barneveld Inspectierapport SNO (BSO) Barnseweg 9 3773BA Barneveld Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Barneveld Datum inspectie: 10-05-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport. Stadvinders Westerpark (BSO) Westerpark 1A 1013 RR AMSTERDAM Registratienummer: 108865800

Inspectierapport. Stadvinders Westerpark (BSO) Westerpark 1A 1013 RR AMSTERDAM Registratienummer: 108865800 Inspectierapport Stadvinders Westerpark (BSO) Westerpark 1A 1013 RR AMSTERDAM Registratienummer: 108865800 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van de gemeente: Stadvinders Westerpark Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Zoblij (KDV) Dorpsstraat PM Gasselte

Inspectierapport Kindercentrum Zoblij (KDV) Dorpsstraat PM Gasselte Inspectierapport Kindercentrum Zoblij (KDV) Dorpsstraat 34 9462PM Gasselte Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Aa en Hunze Datum inspectie: 06-06-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport Sport BSO Bekkerveld (BSO) Tacitusstraat 130 6417TZ Heerlen

Inspectierapport Sport BSO Bekkerveld (BSO) Tacitusstraat 130 6417TZ Heerlen Inspectierapport Sport BSO Bekkerveld (BSO) Tacitusstraat 130 6417TZ Heerlen Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Heerlen Datum inspectie: 23-07-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Zoom (BSO) Zoomweg PE Wageningen

Inspectierapport BSO De Zoom (BSO) Zoomweg PE Wageningen Inspectierapport BSO De Zoom (BSO) Zoomweg 6 6704 PE Wageningen Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek : Status: Datum vaststelling inspectierapport: Veiligheids- en

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Be Happy (KDV) Van der Valk Boumanweg 180C 2352JD Leiderdorp

Inspectierapport Kinderopvang Be Happy (KDV) Van der Valk Boumanweg 180C 2352JD Leiderdorp Inspectierapport Kinderopvang Be Happy (KDV) Van der Valk Boumanweg 180C 2352JD Leiderdorp Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Leiderdorp Datum inspectie: 01-11-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Spot4kids Benschop (KDV) Koningin Julianasingel XA Benschop

Inspectierapport Spot4kids Benschop (KDV) Koningin Julianasingel XA Benschop Inspectierapport Spot4kids Benschop (KDV) Koningin Julianasingel 1 3405XA Benschop Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Lopik Datum inspectie: 15-11-2016 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf met Liefde (KDV) Zilverberg 68A 1025 CJ Amsterdam Registratienummer: 109369592

Inspectierapport. Kinderdagverblijf met Liefde (KDV) Zilverberg 68A 1025 CJ Amsterdam Registratienummer: 109369592 Inspectierapport Kinderdagverblijf met Liefde (KDV) Zilverberg 68A 1025 CJ Amsterdam Registratienummer: 109369592 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 05-01-2015

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Twinnie (BSO) Salviusstraat 2 6141LK LIMBRICHT Registratienummer 289329346

Inspectierapport BSO Twinnie (BSO) Salviusstraat 2 6141LK LIMBRICHT Registratienummer 289329346 Inspectierapport BSO Twinnie (BSO) Salviusstraat 2 6141LK LIMBRICHT Registratienummer 289329346 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: SITTARD-GELEEN Datum inspectie: 26-03-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg EA Assen

Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg EA Assen Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg 1 9407EA Assen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 27-07-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Bengels (BSO) Oldenzaalsestraat 61 7551AP HENGELO OV

Inspectierapport Bengels (BSO) Oldenzaalsestraat 61 7551AP HENGELO OV Inspectierapport Bengels (BSO) Oldenzaalsestraat 61 7551AP HENGELO OV Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HENGELO Datum inspectie: 27-10-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Top4Kids (KDV) Blankenburgsestraat AR Ophemert

Inspectierapport Kinderdagverblijf Top4Kids (KDV) Blankenburgsestraat AR Ophemert Inspectierapport Kinderdagverblijf Top4Kids (KDV) Blankenburgsestraat 3 4061AR Ophemert Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Neerijnen Datum inspectie: 08-04-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Speeltreintje (BSO) Spoorlaan XM Etten-Leur

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Speeltreintje (BSO) Spoorlaan XM Etten-Leur Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Speeltreintje (BSO) Spoorlaan 19 4872XM Etten-Leur Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Etten-Leur Datum inspectie: 12-01-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport De Kindertuin (stg. Istia) (KDV) Leuvenlaan 35 6229GX Maastricht

Inspectierapport De Kindertuin (stg. Istia) (KDV) Leuvenlaan 35 6229GX Maastricht Inspectierapport De Kindertuin (stg. Istia) (KDV) Leuvenlaan 35 6229GX Maastricht Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Maastricht Datum inspectie: 26-08-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (BSO) Scharmbarg EA Assen

Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (BSO) Scharmbarg EA Assen Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (BSO) Scharmbarg 1 9407EA Assen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 27-07-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Klinkers (BSO) Woerdenstraat BL Tilburg

Inspectierapport BSO Klinkers (BSO) Woerdenstraat BL Tilburg Inspectierapport BSO Klinkers (BSO) Woerdenstraat 62 5036BL Tilburg Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 05-01-2016 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport De Wijde Wereld Kinderopvang (KDV) Hoofdstraat CB Terheijden

Inspectierapport De Wijde Wereld Kinderopvang (KDV) Hoofdstraat CB Terheijden Inspectierapport De Wijde Wereld Kinderopvang (KDV) Hoofdstraat 41 4844CB Terheijden Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Drimmelen Datum inspectie: 08-03-2016 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO de Zwingeltjes (BSO) Lijsterstraat GZ Fijnaart

Inspectierapport BSO de Zwingeltjes (BSO) Lijsterstraat GZ Fijnaart Inspectierapport BSO de Zwingeltjes (BSO) Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Moerdijk Datum inspectie: 21-04-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport SportBSO De Kameleon (BSO) Goudsbloemstraat WB Renkum

Inspectierapport SportBSO De Kameleon (BSO) Goudsbloemstraat WB Renkum Inspectierapport SportBSO De Kameleon (BSO) Goudsbloemstraat 2 6871WB Renkum Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Renkum Datum inspectie: 10-12-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum jippie (BSO) Jan van Swolgenstraat 52 5866AV SWOLGEN

Inspectierapport Kindercentrum jippie (BSO) Jan van Swolgenstraat 52 5866AV SWOLGEN Inspectierapport Kindercentrum jippie (BSO) Jan van Swolgenstraat 52 5866AV SWOLGEN Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: HORST AAN DE MAAS Datum inspectie: 05-02-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kroevendonk (KDV) Langdonk TG Roosendaal

Inspectierapport Kroevendonk (KDV) Langdonk TG Roosendaal Inspectierapport Kroevendonk (KDV) Langdonk 39 4707TG Roosendaal Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Roosendaal Datum inspectie: 21-02-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Speelwijs locatie Catamaran Hermitage (BSO) Hermitage 42 2907NB CAPELLE AAN DEN IJSSEL Registratienummer 215105242

Inspectierapport BSO Speelwijs locatie Catamaran Hermitage (BSO) Hermitage 42 2907NB CAPELLE AAN DEN IJSSEL Registratienummer 215105242 Inspectierapport BSO Speelwijs locatie Catamaran Hermitage (BSO) Hermitage 42 2907NB CAPELLE AAN DEN IJSSEL Registratienummer 215105242 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum de Tol (BSO) de Hilde WH Zuidlaren

Inspectierapport Kindcentrum de Tol (BSO) de Hilde WH Zuidlaren Inspectierapport Kindcentrum de Tol (BSO) de Hilde 1 9472WH Zuidlaren Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Tynaarlo Datum inspectie: 10-07-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang de Speelboom (BSO) Schinkelstraat MN Rotterdam

Inspectierapport Kinderopvang de Speelboom (BSO) Schinkelstraat MN Rotterdam Inspectierapport Kinderopvang de Speelboom (BSO) Schinkelstraat 158 3061MN Rotterdam Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Rotterdam Datum inspectie: 13-10-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport IKC Het Remigius (BSO) Droopad BX Duiven

Inspectierapport IKC Het Remigius (BSO) Droopad BX Duiven Inspectierapport IKC Het Remigius (BSO) Droopad 1 6921BX Duiven Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Duiven Datum inspectie: 06-07-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport. Het kleine huis aan het plein (KDV) Hygieaplein 7 1076 RN AMSTERDAM Registratienummer: 751947155

Inspectierapport. Het kleine huis aan het plein (KDV) Hygieaplein 7 1076 RN AMSTERDAM Registratienummer: 751947155 Inspectierapport Het kleine huis aan het plein (KDV) Hygieaplein 7 1076 RN AMSTERDAM Registratienummer: 751947155 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 14-08-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Groei (BSO) Emmastraat 6 4941AX Raamsdonksveer

Inspectierapport Groei (BSO) Emmastraat 6 4941AX Raamsdonksveer Inspectierapport Groei (BSO) Emmastraat 6 4941AX Raamsdonksveer Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Geertruidenberg Datum inspectie: 18-02-2016 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Torentje (BSO) Nieuwe Laantjes 44 2584 RW 'S-GRAVENHAGE

Inspectierapport Torentje (BSO) Nieuwe Laantjes 44 2584 RW 'S-GRAVENHAGE Inspectierapport Torentje (BSO) Nieuwe Laantjes 44 2584 RW 'S-GRAVENHAGE Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: S GRAVENHAGE Datum inspectie: 08-12-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport De Rammelaar (KDV) Oldenzaalsestraat 61 7551AP HENGELO OV Registratienummer 230098599

Inspectierapport De Rammelaar (KDV) Oldenzaalsestraat 61 7551AP HENGELO OV Registratienummer 230098599 Inspectierapport De Rammelaar (KDV) Oldenzaalsestraat 61 7551AP HENGELO OV Registratienummer 230098599 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HENGELO Datum inspectie: 24-09-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Lytse wrâld (KDV) Master Roordawei ES Tijnje

Inspectierapport Lytse wrâld (KDV) Master Roordawei ES Tijnje Inspectierapport Lytse wrâld (KDV) Master Roordawei 3 8406 ES Tijnje Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Opsterland Datum inspectie: 26-01-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Smallsteps kinderopvang Klaverstraat (BSO) Klaverstraat VH Rotterdam

Inspectierapport Smallsteps kinderopvang Klaverstraat (BSO) Klaverstraat VH Rotterdam Inspectierapport Smallsteps kinderopvang Klaverstraat (BSO) Klaverstraat 52 3083VH Rotterdam Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Rotterdam Datum inspectie: 17-03-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport De Triangel, locatie Ichtus (KDV) Cornelis van Ramshorstlaan AZ Nijkerk

Inspectierapport De Triangel, locatie Ichtus (KDV) Cornelis van Ramshorstlaan AZ Nijkerk Inspectierapport De Triangel, locatie Ichtus (KDV) Cornelis van Ramshorstlaan 3 3863AZ Nijkerk Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Nijkerk Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Zoblij (BSO) Dorpsstraat PM Gasselte

Inspectierapport Kindercentrum Zoblij (BSO) Dorpsstraat PM Gasselte Inspectierapport Kindercentrum Zoblij (BSO) Dorpsstraat 34 9462PM Gasselte Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Aa en Hunze Datum inspectie: 06-06-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Aurora (KDV) Dirk Boutsstraat 36 8932 CT Leeuwarden

Inspectierapport Kinderopvang Aurora (KDV) Dirk Boutsstraat 36 8932 CT Leeuwarden Inspectierapport Kinderopvang Aurora (KDV) Dirk Boutsstraat 36 8932 CT Leeuwarden Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 02-09-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting BSO Zuid (BSO) Nijerf KW Groesbeek

Inspectierapport Stichting BSO Zuid (BSO) Nijerf KW Groesbeek Inspectierapport Stichting BSO Zuid (BSO) Nijerf 1 6562KW Groesbeek Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Berg en Dal Datum inspectie: 29-08-2016 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf De Kleine Zeester (KDV) Sieg Vaz Diasstraat 2 1063 HM AMSTERDAM Registratienummer: 177396660

Inspectierapport. Kinderdagverblijf De Kleine Zeester (KDV) Sieg Vaz Diasstraat 2 1063 HM AMSTERDAM Registratienummer: 177396660 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Zeester (KDV) Sieg Vaz Diasstraat 2 1063 HM AMSTERDAM Registratienummer: 177396660 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderopvang Appels en Peren (KDV) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 404236066

Inspectierapport. Kinderopvang Appels en Peren (KDV) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 404236066 Inspectierapport Kinderopvang Appels en Peren (KDV) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 404236066 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Centrum Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Ot en Sien (BSO) Schoolstraat 3 7495TC Ambt Delden

Inspectierapport BSO Ot en Sien (BSO) Schoolstraat 3 7495TC Ambt Delden Inspectierapport BSO Ot en Sien (BSO) Schoolstraat 3 7495TC Ambt Delden Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hof van Twente Datum inspectie: 03-09-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport. Woest Zuid Arsenal (BSO) IJsbaanpad 50 1076 CV AMSTERDAM Registratienummer: 193013563

Inspectierapport. Woest Zuid Arsenal (BSO) IJsbaanpad 50 1076 CV AMSTERDAM Registratienummer: 193013563 Inspectierapport Woest Zuid Arsenal (BSO) IJsbaanpad 50 1076 CV AMSTERDAM Registratienummer: 193013563 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 21-04-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Pinkeltje II (PSZ) Jachtwagenstraat 64 1445NM PURMEREND

Inspectierapport Pinkeltje II (PSZ) Jachtwagenstraat 64 1445NM PURMEREND Inspectierapport Pinkeltje II (PSZ) Jachtwagenstraat 64 1445NM PURMEREND Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: PURMEREND Datum inspectie: 21-11-2014 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Het Klavertje (BSO) Breezandpad 5 6843JM Arnhem

Inspectierapport Het Klavertje (BSO) Breezandpad 5 6843JM Arnhem Inspectierapport Het Klavertje (BSO) Breezandpad 5 6843JM Arnhem Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Arnhem Datum inspectie: 16-04-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO in de Wolken (BSO) Prinses Margrietstraat GJ UTRECHT

Inspectierapport BSO in de Wolken (BSO) Prinses Margrietstraat GJ UTRECHT Inspectierapport BSO in de Wolken (BSO) Prinses Margrietstraat 126 3554GJ UTRECHT Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectie: 21-07-2014 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kleinschalige Kinderopvang Roodkapje Castellum (KDV) Cella Gallia XT Houten

Inspectierapport Kleinschalige Kinderopvang Roodkapje Castellum (KDV) Cella Gallia XT Houten Inspectierapport Kleinschalige Kinderopvang Roodkapje Castellum (KDV) Cella Gallia 31 3995XT Houten Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Houten Datum inspectie: 07-10-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kids Xpress (BSO) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten

Inspectierapport Kids Xpress (BSO) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten Inspectierapport Kids Xpress (BSO) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 16-04-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Oki Doki De Kemp (BSO) Kapelaan Nausstraat 5 5987AR EGCHEL

Inspectierapport BSO Oki Doki De Kemp (BSO) Kapelaan Nausstraat 5 5987AR EGCHEL Inspectierapport BSO Oki Doki De Kemp (BSO) Kapelaan Nausstraat 5 5987AR EGCHEL Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: PEEL EN MAAS Datum inspectie: 06-05-2014 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport. Borus kinderopvang (KDV) Haas 17 1422 WV UITHOORN Registratienummer: 184610497

Inspectierapport. Borus kinderopvang (KDV) Haas 17 1422 WV UITHOORN Registratienummer: 184610497 Inspectierapport Borus kinderopvang (KDV) Haas 17 1422 WV UITHOORN Registratienummer: 184610497 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Uithoorn Datum inspectie: 14-02-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO de Zwingeltjes (BSO) Voorstraat 15 4793ET FIJNAART

Inspectierapport BSO de Zwingeltjes (BSO) Voorstraat 15 4793ET FIJNAART Inspectierapport BSO de Zwingeltjes (BSO) Voorstraat 15 4793ET FIJNAART Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: MOERDIJK Datum inspectie: 20-10-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Vliegwereld (BSO) Isabella van Spanjestraat LE Rijen

Inspectierapport BSO De Vliegwereld (BSO) Isabella van Spanjestraat LE Rijen Inspectierapport BSO De Vliegwereld (BSO) Isabella van Spanjestraat 4 5122LE Rijen Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Gilze en Rijen Datum inspectie: 05-06-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Lolifantjes (BSO) Rolklaverpad 30 1314PE ALMERE

Inspectierapport BSO De Lolifantjes (BSO) Rolklaverpad 30 1314PE ALMERE Inspectierapport BSO De Lolifantjes (BSO) Rolklaverpad 30 1314PE ALMERE Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 21-08-2014 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Kinderkamer Vuren (BSO) Esdoornlaan DA Vuren

Inspectierapport BSO De Kinderkamer Vuren (BSO) Esdoornlaan DA Vuren Inspectierapport BSO De Kinderkamer Vuren (BSO) Esdoornlaan 4 4214DA Vuren Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Lingewaal Datum inspectie: 02-01-2017 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Het Wooldrik (BSO) Celsiusstraat DK ENSCHEDE

Inspectierapport Het Wooldrik (BSO) Celsiusstraat DK ENSCHEDE Inspectierapport Het Wooldrik (BSO) Celsiusstraat 10 7535DK ENSCHEDE Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: ENSCHEDE Datum inspectie: 07-07-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport bso Matilo (BSO) Besjeslaan 2A 2314AZ Leiden

Inspectierapport bso Matilo (BSO) Besjeslaan 2A 2314AZ Leiden Inspectierapport bso Matilo (BSO) Besjeslaan 2A 2314AZ Leiden Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Leiden Datum inspectie: 06-04-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang More for Kids (KDV) Mensinkweg 6b 7442TD NIJVERDAL

Inspectierapport Kinderopvang More for Kids (KDV) Mensinkweg 6b 7442TD NIJVERDAL Inspectierapport Kinderopvang More for Kids (KDV) Mensinkweg 6b 7442TD NIJVERDAL Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HELLENDOORN Datum inspectie: 17-09-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport Peutergroep de Sterren (KDV) De Wiltstraat CE ARNHEM

Inspectierapport Peutergroep de Sterren (KDV) De Wiltstraat CE ARNHEM Inspectierapport Peutergroep de Sterren (KDV) De Wiltstraat 6 6821CE ARNHEM Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: ARNHEM Datum inspectie: 15-09-2014

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Wollewaps (BSO) Fluessen 8 8446 MD HEERENVEEN

Inspectierapport BSO Wollewaps (BSO) Fluessen 8 8446 MD HEERENVEEN Inspectierapport BSO Wollewaps (BSO) Fluessen 8 8446 MD HEERENVEEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: HEERENVEEN Datum inspectie: 28-01-2014 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport BSO de Maan (BSO) Valkeniersweg AZ Rotterdam

Inspectierapport BSO de Maan (BSO) Valkeniersweg AZ Rotterdam Inspectierapport BSO de Maan (BSO) Valkeniersweg 108 3075AZ Rotterdam Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Rotterdam Datum inspectie: 11-05-2016 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport Kweenie (KDV) Trix Terwindtstraat GW Leiden

Inspectierapport Kweenie (KDV) Trix Terwindtstraat GW Leiden Inspectierapport Kweenie (KDV) Trix Terwindtstraat 4 2331GW Leiden Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Leiden Datum inspectie: 24-05-2016 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Seppelin Loggersplein CE WIERINGERWERF

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Seppelin Loggersplein CE WIERINGERWERF Inspectierapport Buitenschoolse opvang Seppelin Loggersplein 1 1771 CE WIERINGERWERF Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: HOLLANDS KROON Datum inspectie: 21 juli 2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Hoeksteen (BSO) Kerkverreweide LL WIJK EN AALBURG

Inspectierapport BSO De Hoeksteen (BSO) Kerkverreweide LL WIJK EN AALBURG Inspectierapport BSO De Hoeksteen (BSO) Kerkverreweide 61 4261LL WIJK EN AALBURG Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: AALBURG Datum inspectie: 10-07-2014 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport 't Stadstuintje (BSO) Varkenmarkt 146 3311BR Dordrecht

Inspectierapport 't Stadstuintje (BSO) Varkenmarkt 146 3311BR Dordrecht Inspectierapport 't Stadstuintje (BSO) Varkenmarkt 146 3311BR Dordrecht Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 24-09-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BeeKidzzZ...Speelparadijs (KDV) Nederlandstraat DB Almere

Inspectierapport BeeKidzzZ...Speelparadijs (KDV) Nederlandstraat DB Almere Inspectierapport BeeKidzzZ...Speelparadijs (KDV) Nederlandstraat 86 1363DB Almere Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 06-10-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Samen Spelen Wyck (BSO) Franciscus Romanusweg AH MAASTRICHT

Inspectierapport BSO Samen Spelen Wyck (BSO) Franciscus Romanusweg AH MAASTRICHT Inspectierapport BSO Samen Spelen Wyck (BSO) Franciscus Romanusweg 50 6221 AH MAASTRICHT Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: MAASTRICHT Datum inspectie: 10-03-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Twinnie (BSO) Salviusstraat LK LIMBRICHT Registratienummer

Inspectierapport BSO Twinnie (BSO) Salviusstraat LK LIMBRICHT Registratienummer Inspectierapport BSO Twinnie (BSO) Salviusstraat 2 6141LK LIMBRICHT Registratienummer 289329346 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie: 13-09-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport. Buitenschoolse opvang Picasso (BSO) Mijehof 404 1106 HW AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 144608327

Inspectierapport. Buitenschoolse opvang Picasso (BSO) Mijehof 404 1106 HW AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 144608327 Inspectierapport Buitenschoolse opvang Picasso (BSO) Mijehof 404 1106 HW AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 144608327 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Sport BSO Bommelerwaard (BSO) van Heemstraweg-west PZ Zaltbommel

Inspectierapport Sport BSO Bommelerwaard (BSO) van Heemstraweg-west PZ Zaltbommel Inspectierapport Sport BSO Bommelerwaard (BSO) van Heemstraweg-west 27 5301PZ Zaltbommel Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Zaltbommel Datum inspectie: 26-07-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport. Kids Aktief (BSO) Noorddammerweg 48C 1187 ZT AMSTELVEEN Registratienummer:

Inspectierapport. Kids Aktief (BSO) Noorddammerweg 48C 1187 ZT AMSTELVEEN Registratienummer: Inspectierapport Kids Aktief (BSO) Noorddammerweg 48C 1187 ZT AMSTELVEEN Registratienummer: 214348866 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 19-11-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport SDK 't Ikraatje (KDV) Eddingtonweg BE Dordrecht

Inspectierapport SDK 't Ikraatje (KDV) Eddingtonweg BE Dordrecht Inspectierapport SDK 't Ikraatje (KDV) Eddingtonweg 5 3318BE Dordrecht Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 12-01-2016 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Bie de Handj (BSO) Burg. Smeetsstraat GM MUNSTERGELEEN

Inspectierapport BSO Bie de Handj (BSO) Burg. Smeetsstraat GM MUNSTERGELEEN Inspectierapport BSO Bie de Handj (BSO) Burg. Smeetsstraat 3 6151GM MUNSTERGELEEN Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: SITTARD-GELEEN Datum inspectie: 14-08-2014 Type onderzoek :

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Pebbels+ B.V. locatie Prinsenbeek (KDV) Straatweide ND Prinsenbeek

Inspectierapport Kinderopvang Pebbels+ B.V. locatie Prinsenbeek (KDV) Straatweide ND Prinsenbeek Inspectierapport Kinderopvang Pebbels+ B.V. locatie Prinsenbeek (KDV) Straatweide 30 4841ND Prinsenbeek Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum inspectie: 12-07-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Boei (BSO) Michiel de Ruyterstraat AD Breda Registratienummer

Inspectierapport BSO Boei (BSO) Michiel de Ruyterstraat AD Breda Registratienummer Inspectierapport BSO Boei (BSO) Michiel de Ruyterstraat 6 4819AD Breda Registratienummer 285108542 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum inspectie: 07-04-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (PSZ) J.H. L.-van Herwaardenstraat RR Meteren

Inspectierapport Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (PSZ) J.H. L.-van Herwaardenstraat RR Meteren Inspectierapport Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (PSZ) J.H. L.-van Herwaardenstraat 2 4194RR Meteren Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: Geldermalsen

Nadere informatie

Inspectierapport BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans (BSO) Europaweg 48A 3451HG Vleuten

Inspectierapport BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans (BSO) Europaweg 48A 3451HG Vleuten Inspectierapport (BSO) Europaweg 48A 3451HG Vleuten Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 19-01-2016 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport. Parvaneh Kidz 2 (BSO) Sam van Houtenstraat 15 1067 JA AMSTERDAM Registratienummer: 152611526

Inspectierapport. Parvaneh Kidz 2 (BSO) Sam van Houtenstraat 15 1067 JA AMSTERDAM Registratienummer: 152611526 Inspectierapport Parvaneh Kidz 2 (BSO) Sam van Houtenstraat 15 1067 JA AMSTERDAM Registratienummer: 152611526 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 14-01-2015

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderopvang Maikids Amsterdam (BSO) Heverleestraat 25 1066 JJ AMSTERDAM Registratienummer: 142540432

Inspectierapport. Kinderopvang Maikids Amsterdam (BSO) Heverleestraat 25 1066 JJ AMSTERDAM Registratienummer: 142540432 Inspectierapport Kinderopvang Maikids Amsterdam (BSO) Heverleestraat 25 1066 JJ AMSTERDAM Registratienummer: 142540432 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Nieuw-West Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Etten-Leur BV (BSO) Lambertusstraat 3 4872XA ETTEN-LEUR

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Etten-Leur BV (BSO) Lambertusstraat 3 4872XA ETTEN-LEUR Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Etten-Leur BV (BSO) Lambertusstraat 3 4872XA ETTEN-LEUR Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: ETTEN-LEUR Datum inspectie: 19-06-2014

Nadere informatie

Inspectierapport KDV De Boomhut Amerongen (KDV) Burgemeester W Martenslaan 29C 3958GR AMERONGEN Registratienummer

Inspectierapport KDV De Boomhut Amerongen (KDV) Burgemeester W Martenslaan 29C 3958GR AMERONGEN Registratienummer Inspectierapport KDV De Boomhut Amerongen (KDV) Burgemeester W Martenslaan 29C 3958GR AMERONGEN Registratienummer 125770571 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (KDV) Isaac da Costalaan ZA DELFT Registratienummer

Inspectierapport Pinokkio (KDV) Isaac da Costalaan ZA DELFT Registratienummer Inspectierapport Pinokkio (KDV) Isaac da Costalaan 313 2624ZA DELFT Registratienummer 234276514 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: DELFT Datum inspectie: 15-10-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie