Rechten en plichten bij opname

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechten en plichten bij opname"

Transcriptie

1 Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Rechten en plichten bij opname Informatie voor cliënten >>

2 Bij opname ontvangt u een kopie van de huisregels van ggze Wanneer u bij GGzE wordt opgenomen, is dat meestal een ingrijpende gebeurtenis. Vaak voelt u zich als het ware overgeleverd aan de instelling. Daarom is het goed te weten welke rechten u heeft. Deze brochure biedt een overzicht van uw rechten en plichten en geeft antwoord op mogelijke vragen. In de brochure staat informatie voor cliënten die vrijwillig zijn opgenomen en voor cliënten die gedwongen zijn opgenomen. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u met uw vragen terecht bij de begeleiding of de behandelaar. U kunt ook altijd de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) raadplegen. 2

3 rechten en plichten bij opname de opname Bij opname zal de begeleiding van de afdeling met u de gang van zaken op de afdeling doornemen. Uw behandelaar komt zo spoedig mogelijk kennis met u maken. Bij opname ontvangt u een kopie van de huisregels van GGzE. Hierin staat de algemene gang van zaken op de afdeling beschreven. U kunt op de afdeling ook brochures vragen over het klachtenreglement, de patiëntenvertrouwenspersoon en over procedures rondom gedwongen opname en gedwongen behandeling. 3

4 Het zorgplan In de eerste periode van de opname wordt door het behandelteam samen met u een zorgplan opgesteld. In het zorgplan staat beschreven waarom u bent opgenomen en welke behandeling is afgesproken. Later wordt dit zorgplan regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u altijd om een kopie van het zorgplan vragen. U heeft informatie nodig voordat u kunt meepraten over uw zorgplan. De behandelaar vertelt in begrijpelijke woorden over uw ziekte, over zijn voorstel voor behandeling en over andere mogelijkheden. Hij legt uit wat hij wil bereiken en wat de voor- en nadelen kunnen zijn. Hij laat u ook weten welk risico een behandeling heeft. Zo zal hij u voorlichten over mogelijke bijwerkingen van medicijnen. Vraag dus alles wat u weten wilt. De behandeling begint pas als u heeft ingestemd met het zorgplan. Tegen de hulpverlener mag u zeggen waar u het wel of niet mee eens bent in het zorgplan. Hij zoekt dan samen met u naar alternatieven. Ook voor een verandering in het zorgplan is uw toestemming nodig. U mag uw toestemming altijd weer intrekken. Het is mogelijk dat u toch niet tevreden bent over de behandeling. Samen met uw hulpverlener kunt u dan verder zoeken naar alternatieven. Informatieverstrekking over de behandeling Aan uzelf U heeft recht op informatie over uw behandeling. Aan een ander Hulpverleners hebben een beroepsgeheim. Alleen leden van het behandelteam en in bepaalde gevallen uw huisarts krijgen de nodige informatie over u. Aan anderen mag de behandelaar alleen informatie geven als u daarvoor toestemming geeft, of als het moet op grond van de wet. 4

5 5

6 De hulpverlener mag zonder uw toestemming informatie aan anderen geven: - als u wilsonbekwaam bent verklaard zal uw hulpverlener uw vertegenwoordiger inlichten; - als de hulpverlener iets weet dat hij beslist niet mag verzwijgen (bijvoorbeeld vanwege gevaar voor anderen). - aan de rechter in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij een aanvraag Inbewaringstelling IBS). Vertegenwoordiging/wilsonbekwaamheid U kunt tijdelijk zó ziek of in de war zijn dat de behandelaar vindt dat u niet in staat bent om zelf te beslissen. Hij stelt een bepaalde behandeling voor, maar krijgt de indruk dat u de informatie niet begrijpt. Hij verklaart u dan wilsonbekwaam en zal iemand anders om toestemming vragen. Hij benadert één van de volgende personen die u kunnen vertegenwoordigen: uw wettelijk vertegenwoordiger (curator, mentor, ouder, voogd); uw partner; degene die u hebt aangewezen om voor u te beslissen; uw naaste familie. Lang niet alle cliënten die wilsonbekwaam zijn verklaard hebben een curator of een mentor. Meestal zal de hulpverlener daarom een partner of familielid benaderen. De curator en mentor zijn vertegenwoordigers die de rechter heeft benoemd. Voor financiële zaken kan door de rechter een bewindvoerder worden aangesteld. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Het beheer van uw geld. Als ik het niet eens ben met een besluit van mijn vertegenwoordiger? Ook als u wilsonbekwaam bent verklaard, heeft u het recht om behandeling te weigeren. Dat kan zelfs als uw vertegenwoordiger wél met die behandeling instemt. De hulpverlener zal dan in beginsel toch uw weigering moeten respecteren. Alleen als somatische behandeling nodig is om ernstig nadeel voor uzelf of anderen te voorkomen, kunt u tegen uw wil worden behandeld. 6

7 rechten en plichten bij opname Behandeling onder dwang Bent u gedwongen opgenomen en verzet u zich tegen de behandeling van uw psychische stoornis, dan kan de behandelaar u in bepaalde situaties onder dwang behandelen. Dit mag alleen als er sprake is van gevaar of als u anders te lang opgenomen zou moeten blijven. De behandelaar kan middelen of maatregelen toepassen of dwangbehandeling. Middelen of maatregelen In een noodsituatie kunnen hulpverleners onder dwang middelen of maatregelen toepassen om gevaar af te wenden. Zodra de noodsituatie voorbij is, moeten deze toepassingen worden beëindigd. U krijgt van de behandelaar een formulier ( mededeling aan cliënt ) waarop staat waarom hij middelen of maatregelen toepast. Hij informeert de Geneesheer-directeur en deze informeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de toepassing. De Inspectie kan achteraf onderzoeken of het echt nodig was om middelen of maatregelen toe te passen en of GGzE zorgvuldig heeft gehandeld. Binnen GGzE zijn er vijf mogelijke middelen of maatregelen 1. Medicatie: tegen uw wil krijgt u kortwerkende (maximaal zeven dagen) medicatie toegediend. 2. Fixatie: u wordt vastgehouden of uw bedhekken worden omhoog gezet terwijl u het daar niet mee eens bent. Vastbinden (gebruik van Zweedse banden) gebeurt niet binnen GGzE. 3. Afzondering: u verblijft in een speciaal voor afzondering bedoelde kamer. De deur is op slot. 4. Separatie: u verblijft in een kale (separeer)ruimte met een matras en een deken. De deur is op slot. 5. Voeding of vocht: u krijgt onder dwang vocht of voedsel binnen door middel van een infuus of slangetje via de neus naar de maag (sonde). 7

8 8

9 rechten en plichten bij opname Duur Het toepassen van middelen of maatregelen mag niet langer duren dan nodig is, en nooit langer dan zeven dagen. Is een langere toepassing noodzakelijk, dan kan eventueel een dwangbehandeling worden toegepast. Vrijwillige opname Bent u vrijwillig opgenomen en stemt u niet in met de toepassing, dan moet de hulpverlener een IBS (Inbewaringstelling) voor u aanvragen zodra de middelen of maatregelen worden gestart. Dwangbehandeling Dwangbehandeling is het toepassen van (een deel van) het zorgplan tegen uw wil. De behandelaar stelt voor om u op een bepaalde manier te behandelen en schrijft die methode op in uw zorgplan. U kunt in uw zorgplan al aangeven dat u het niet eens bent met de voorgestelde behandeling, maar ook bij aanvang of tijdens de behandeling zelf. In deze gevallen is er sprake van dwangbehandeling. Als u eerder heeft aangegeven het eens te zijn met de behandeling, kunt u die instemming altijd weer intrekken. Dwangbehandeling mag alleen als het absoluut noodzakelijk is om uzelf of anderen te beschermen. Dwangbehandeling mag worden toegepast in twee situaties: 1. als er, ten gevolge van een psychische stoornis, binnen de instelling sprake is van gevaar voor uzelf of anderen; 2. als u zonder behandeling onaanvaardbaar lang opgenomen zou moeten blijven, terwijl u met behandeling sneller met ontslag zou kunnen. Uw behandelaar vertelt u waarom hij u onder dwang gaat behandelen. Hij geeft u een formulier ( mededeling aan cliënt ) waarop staat waarom hij de dwangbehandeling nodig vindt. Hij informeert de Geneesheer-directeur en deze informeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de toepassing. De Inspectie kan achteraf onderzoeken of de dwangbehandeling echt nodig was en of GGzE zorgvuldig heeft gehandeld. 9

10 Duur Dwangbehandeling mag nooit langer duren dan absoluut nodig is. Dwangbehandeling die plaatsvindt omdat u anders te lang opgenomen zou moeten blijven, mag in principe maximaal drie maanden duren. Vindt de behandelaar daarna toch nog dwangbehandeling nodig, dan moet de Geneesheer-directeur over deze verlenging beslissen. Vormen Er zijn verschillende behandelingen mogelijk als dwangbehandeling: 1. verplicht verblijf op de kamer: u verblijft verplicht lange tijd op uw eigen kamer met weinig momenten op de groep of buiten. 2. medicatie: tegen uw wil krijgt u medicatie toegediend. 3. afzondering: u verblijft in een speciaal voor afzondering bedoelde kamer. De deur is op slot. 4. separatie: u verblijft in een kale (separeer)ruimte met een matras en een deken. De deur is op slot. 5. overig: ook andere vormen zijn mogelijk. Dit wordt op uw persoonlijke situatie afgestemd. Recht op bewegingsvrijheid Als u vrijwillig bent opgenomen, mag u de afdeling en de instelling verlaten als u dat wilt. U hoort hierbij wel rekening te houden met de huisregels. Maar bent u zo vaak weg dat behandeling niet meer mogelijk is, dan mag uw behandelaar de opname beëindigen. Bij een gedwongen opname mag u de instelling niet verlaten, tenzij u toestemming heeft van uw behandelaar. U heeft wel het recht op bewegingsvrijheid binnen de instelling. Dit recht op bewegingsvrijheid kan echter door de behandelaar beperkt worden. Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat u op bepaalde tijden van de dag verplicht wordt op uw kamer te verblijven. Deze beperkingen kunnen worden opgelegd: 1. als uw gezondheid ernstig te lijden heeft; 2. om strafbare feiten te voorkomen; 3. om de orde in de instelling te bewaren. 10

11 rechten en plichten bij opname Recht op contact met mensen buiten de instelling Tijdens uw verblijf binnen GGzE heeft u het recht op contact met mensen buiten de instelling. U mag telefoneren, bezoek ontvangen en corresponderen. Ook hierbij hoort u rekening te houden met de huisregels. Die geven onder meer aan wanneer er bezoekuur is en waar u kunt telefoneren. Uw post mag niet worden achtergehouden en mag zonder uw toestemming ook niet worden gelezen. Bent u gedwongen opgenomen, dan kan het recht om te telefoneren, bezoek te ontvangen of post te versturen/ontvangen worden beperkt, maar alleen om één van de volgende drie redenen: 1. als uw gezondheid ernstig te lijden heeft; 2. om strafbare feiten te voorkomen; 3. om de orde in de instelling te bewaren. Beperkt uw behandelaar uw recht op bezoek, telefoonverkeer of post ontvangen/versturen, dan moet hij u een formulier geven waarop staat waarom hij dat doet. U mag in ieder geval contact opnemen met de patiëntenvertrouwenspersoon, met uw advocaat, met een justitiële autoriteit en met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. uw persoonlijke bezittingen Natuurlijk kunt u eigen spullen meenemen. Die blijven ook uw eigendom. Wel stelt GGzE grenzen aan de hoeveelheid spullen die u mag meebrengen, want de ruimte op de afdeling en op de kamer is beperkt. Het bezit van contrabande (drugs, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen) is niet toegestaan en deze illegale spullen worden aan de politie afgegeven. 11

12 Bij vermoedens van bezit van contrabande kunt u gedurende uw opname door middel van onderzoek aan het lichaam of een controle op uw kamer hierop gecontroleerd worden. Als u vrijwillig bent opgenomen, kan dit alleen met uw toestemming. Het cliëntendossier Uw gegevens bewaart men in de computer in het elektronisch cliëntendossier. In het dossier zijn onder meer de zorgplannen, de observaties van verpleegkundigen, voortgangsrapportages en correspondentie te vinden. In het cliëntendossier hoort alleen informatie te staan die van belang is voor uw behandeling. Inzagerecht U heeft er recht op om te weten wat men over u schrijft. U kunt uw behandelaar vragen om inzage. Het kan zijn dat u gegevens van derden niet mag inzien. Derden zijn bijvoorbeeld uw familie of andere naastbetrokkenen. Dat heeft te maken met de privacy van die derden. Informatie die u niet mag inzien wordt uit uw dossier gehaald of afgeplakt. Als u hierover vragen of twijfels heeft, kunt u de patiëntenvertrouwenspersoon raadplegen. Van datgene dat u in mag zien, kunt u kopieën vragen. De kopieerkosten betaalt u zelf. Als er een feitelijke fout in staat, dan mag u die laten verbeteren. Bent u het niet eens met wat er over u geschreven staat? Dan kunt u uw eigen zienswijze opschrijven en dit aan het dossier laten toevoegen. Vernietigen dossier Uw hulpverlener bewaart uw gegevens minstens 15 jaar. U kunt vragen om gegevens eerder te vernietigen. In dat geval vernietigt de hulpverlener deze gegevens binnen drie maanden. Uitzonderingen hierop zijn: als het van groot belang is voor een ander om de gegevens te bewaren; als de wet voorschrijft dat de gegevens bewaard moeten blijven. Het dossier van een gedwongen opgenomen cliënt mag pas vijf jaar na de beëindiging van de gedwongen behandeling worden vernietigd. 12

13 rechten en plichten bij opname Gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek Het is belangrijk om te weten of uw behandeling goed verloopt en of u de meest geschikte hulp krijgt. Dit wordt onder andere getoetst aan de hand van vragenlijsten wat we routine outcome monitoring noemen, ofwel ROM. Op één of meer momenten tijdens uw behandeling vragen we u om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijsten geven inzicht in het verloop van uw klachten. De behandeling kan dan indien nodig worden aangepast. De gegevens uit de vragenlijsten worden ook voor onderzoek en evaluatie gebruikt. Zo kunnen we de zorg waar nodig nog verder verbeteren. De vragenlijsten worden hiervoor anoniem opgeslagen. Dat wil zeggen dat we nog wel kunnen zien bij welke afdeling de betreffende cliënt in behandeling was, maar niet meer door wie de vragenlijsten zijn ingevuld. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor onderzoek, meld dit dan aan uw behandelaar. Overplaatsing binnen de instelling Soms is het nodig dat u naar een andere afdeling verhuist. Meestal gebeurt dat omdat u toe bent aan een behandeling die u alleen op een andere afdeling kunt krijgen. Overplaatsing kan ook het gevolg zijn van een verandering zoals een reorganisatie binnen de instelling. Het beheer van uw geld Uitgangspunt is dat u zelf uw geld beheert. Als u hier moeite mee heeft, kunt u de begeleiding of een maatschappelijk werker vragen u hierin te ondersteunen. U kunt het beheer van uw geld ook uit handen geven. De toestemming daarvoor kunt u altijd weer intrekken. Alleen als u door de rechter onder curatele bent gesteld of als u een bewindvoerder hebt gekregen, kunt u niet meer over uw eigen geld beslissen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u grote schulden maakt. Op de afdeling kunt u meer informatie vragen over curatele, bewind en mentorschap. Ook kunt u daar informatie vragen over de stichting Opmaat. Deze stichting helpt mensen hun financiële zaken te regelen. 13

14 Aansprakelijkheid/verzekeringen en aangiftebeleid Zolang u bent opgenomen, bent u tegen Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd met een eigen risico van 100,00. Schade die u toebrengt aan GGzE wordt door deze verzekering niet vergoed. Verder geldt er gedurende de opnameperiode een inboedelverzekering voor de persoonlijke eigendommen die u hier heeft, indien deze niet of onvoldoende elders verzekerd zijn. Deze eigendommen zijn echter maar voor maximaal 5.000,00 verzekerd, met een eigen risico van 100,00. Belangrijk om te weten: De verzekering keert alleen uit wanneer er sprake is van binnenbraak ; dus niet als onduidelijk is hoe iemand uw kamer/woning is binnengekomen. Voor geld en geldswaardige papieren geldt een maximumvergoeding van 500,00. Sieraden (ringen, armbanden, kettingen e.d.) worden helemaal niet vergoed. Wanneer u denkt dat de waarde van uw inboedel hoger is dan 5.000,00, of als u meent dat u veel (kostbare) sieraden bezit, raden wij u aan zelf een inboedelverzekering te regelen. Voor alle overige verzekeringen dient u zelf te zorgen. Plichten van de cliënt Als cliënt heeft u behalve rechten ook plichten. Zo verwacht GGzE dat u zich aan de huisregels houdt en dat u zich gedraagt volgens de algemeen gebruikelijke gedragsnormen. Dit betekent dat agressief, gewelddadig of seksueel intimiderend gedrag niet wordt getolereerd. Daarnaast verwacht GGzE dat u aan de behandeling meewerkt wanneer u hiervoor uw toestemming heeft gegeven. Het verstrekken van de benodigde informatie en het verlenen van medewerking is noodzakelijk voor een goede hulpverlening. Binnen redelijke grenzen dient u ook de adviezen van de hulpverlener te volgen. Wanneer u zich niet aan bovenstaande plichten houdt, kan de behandeling worden beëindigd. 14

15 rechten en plichten bij opname Klachten Als u een klacht heeft, probeer dit dan zo veel mogelijk eerst met de betrokkene(n) te bespreken en te regelen, eventueel met behulp van de patiëntenvertrouwenspersoon, uw behandelaar of begeleiding. U kunt ook een klacht indienen bij de klachtencommissie. Dit kan als u er met betrokkene(n) niet uitkomt of direct. Een klacht wordt altijd schriftelijk ingediend, met behulp van een speciaal formulier. Dit formulier kunt u krijgen via de begeleiding of de patiëntenvertrouwenspersoon. Zie voor verdere informatie de folders pvp en Heeft u een klacht?. 15

16 Publicatiedatum: augustus 2013 CO-010A GGzE Bezoekadres Dr. Poletlaan ND Eindhoven T (040) E I Postadres Postbus AX Eindhoven

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Behandeling onder dwang

Informatie voor cliënten. Behandeling onder dwang Informatie voor cliënten Behandeling onder dwang Inleiding Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, heeft u als cliënt van GGZ ingeest verschillende rechten. In deze brochure

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS)

Informatie voor cliënten. Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) Informatie voor cliënten Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) Inleiding Deze brochure geeft informatie over de rechten en plichten die u als cliënt van GGZ ingeest heeft wanneer u gedwongen bent

Nadere informatie

Uw rechten als patiënt

Uw rechten als patiënt Dit informatieblad is bestemd voor de betrokkene, dat is degene wie persoonsgegevens worden gebruikt. DIT INFORMATIEBLAD GAAT IN OP DE VOLGENDE VRAGEN: Heb ik recht op inzage? Heb ik recht op inzage in

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie