Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen"

Transcriptie

1 Gedwongen opname Informatie voor cliënten en betrokkenen Februari 2015

2 INHOUD 1. Inleiding blz 3 2. Gedwongen opname blz 4 3. Wanneer gedwongen opname? blz 5 4. Hoe verloopt de opname? blz 6 5. Hoe lang duurt gedwongen opname? blz 8 6. Rechterlijke Machtiging op eigen verzoek blz 9 7. Gevolgen blz Verlof en voorwaardelijk ontslag blz Opheffing blz Klachtenregeling blz Samenvatting Inbewaringstelling (IBS) blz Samenvatting Rechterlijke machtiging (RM) blz Belangrijke adressen en telefoonnummers blz Gedwongen opname

3 1. INLEIDING Op 17 januari 1994 is de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) in werking getreden. Deze wet regelt de rechtspositie van cliënten die gedwongen zijn opgenomen met een Inbewaringstelling (IBS) of Rechterlijke Machtiging (RM) of voor wie de zogeheten Middelen en Maatregelen (M&M) van kracht zijn. In deze folder vindt u onder meer informatie over de verschillende vormen van gedwongen opname, de opnameprocedure, de gevolgen en de beëindiging ervan en uw rechten tijdens de gedwongen opname. Deze folder is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die gedwongen zijn opgenomen op een van de afdelingen van Dijk en Duin. Daarnaast is de folder ook bestemd voor naastbetrokkenen, zoals echtgenoot/partner, ouders, andere familieleden en/of vrienden. Deze folder is geschreven in de mannelijke vorm. Uiteraard kan hiervoor even goed de vrouwelijke vorm worden gelezen. Waar wordt gesproken van cliënt, wordt iedereen bedoeld die gebruik maakt van het zorgaanbod van Dijk en Duin. Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u deze altijd stellen op de afdeling waar u wordt behandeld. 3 - Gedwongen opname

4 2. GEDWONGEN OPNAME Volgens de wet zijn er twee vormen van gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis/instelling: een Inbewaringstelling (IBS) een Rechterlijke Machtiging (RM) Het belangrijkste verschil tussen een IBS en een RM is dat een IBS een spoedprocedure is. Dit betekent dat u binnen één dag wordt opgenomen en dat de rechter na de opname beoordeelt of aan alle voorwaarden voor een IBS is voldaan en of deze al dan niet wordt voortgezet. Bij een RM zit meer tijd tussen de aanvraag en de opname. De rechter bekijkt dan vooraf of u moet worden opgenomen met een RM. 4 - Gedwongen opname

5 3. WANNEER GEDWONGEN OPNAME? Een opname via een IBS of een RM is een manier om u, hoewel u zich daartoe niet bereid heeft verklaard, toch op te nemen in een psychiatrisch ziekenhuis/instelling. Om u op te nemen met een IBS of RM moet aan alle van de volgende voorwaarden zijn voldaan: u lijdt aan een psychische stoornis waardoor u gevaar veroorzaakt (bij een IBS moet het vermoeden bestaan dat er een verband is tussen uw stoornis en het gevaar) het gevaar kan niet op een andere manier, buiten een psychiatrisch ziekenhuis/instelling, worden afgewend u bent niet vrijwillig bereid tot opneming. Voor een IBS geldt bovendien dat de dreiging van het gevaar zo groot moet zijn, dat een uitspraak van de rechter niet kan worden afgewacht. De rechter en uw advocaat controleren of aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Bij een IBS beoordeelt de rechter na opname of voortzetting van de IBS noodzakelijk is. Het kan ook gebeuren dat een vrijwillige opname wordt veranderd in een gedwongen opname. Een voorbeeld: Iemand wil vertrekken tegen het advies van de verantwoordelijke behandelaar. Dit is meestal niet zo erg. De behandelaar denkt echter dat de cliënt een onmiddellijk gevaar is voor zichzelf of voor anderen wanneer hij op dat moment vertrekt. In dat geval stelt een niet bij de behandeling betrokken psychiater een geneeskundige verklaring op en verzoekt de burgemeester een IBS af te geven. U krijgt automatisch een advocaat toegewezen. Deze verleent gratis juridische bijstand tijdens de gehele procedure. 5 - Gedwongen opname

6 4. HOE VERLOOPT DE OPNAME? IBS De burgemeester stelt u in bewaring. Hij tekent een beschikking (besluit) en zorgt dat de volgende personen op de hoogte worden gesteld: de officier van justitie uw advocaat de inspecteur voor de geestelijke gezondheidszorg uw naaste familie of relaties, of uw wettelijk vertegenwoordiger. RM Een RM moet worden aangevraagd bij de officier van justitie. De volgende personen kunnen deze aanvraag indienen: echtgenoot of levenspartner ouders (tenzij zij uit de ouderlijke macht zijn gezet) meerderjarige bloedverwanten in de rechte lijn (grootouder, kinderen, kleinkinderen) bloedverwanten tot en met de tweede graad (tantes, ooms, broers en zusters) curator of mentor van betrokkene. Tevens kan de officier van justitie zelf de rechter om een RM verzoeken. Het is overigens ook mogelijk dat u zelf de officier van justitie verzoekt om een RM. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 6: Rechterlijke Machtiging op eigen verzoek. Zowel bij een IBS als bij een RM is de geneeskundige verklaring belangrijk. Hieruit moet blijken dat de IBS of RM noodzakelijk is. Zonder die geneeskundige verklaring kunt u niet tegen uw wil worden opgenomen. Bij een verzoek om een RM moet de geneeskundige verklaring zijn opgesteld door een psychiater. Voor een IBS mag dit ook een andere arts zijn. Voor beide personen geldt dat zij onafhankelijk moeten zijn. Dit betekent dat u niet bij de psychiater of arts onder behandeling mag zijn. De rechter neemt uiteindelijk een besluit. In het geval vaneen IBS beslist de rechter of 6 - Gedwongen opname

7 de IBS mag worden voortgezet. Bij een aanvraag voor een RM beslist de rechter of u gedwongen kunt worden opgenomen. Hij neemt pas een beslissing nadat hij met u en andere personen heeft gesproken zoals uw advocaat, de behandelend arts, mentor, wettelijke vertegenwoordigers en bepaalde familieleden. Een IBS moet direct worden uitgevoerd. Zowel de geneeskundige verklaring als de verklaring van de burgemeester mogen niet ouder zijn dan één dag. U wordt dus binnen één dag opgenomen. Drie werkdagen na ontvangst van de stukken heeft de rechter een gesprek met u. Dit betekent dat bij een IBS de rechter een beslissing over uw IBS neemt, wanneer u al bent opgenomen. Bij een aanvraag voor een RM moet u binnen twee weken na de uitspraak van de rechter zijn opgenomen. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald, vervalt de RM. Als de rechter heeft besloten dat een RM of voortzetting van een IBS noodzakelijk is, kunt u deze uitspraak niet aanvechten in een hoger beroep. Wel kunt u altijd een verzoek tot opheffing indienen. Hoe u om opheffing kunt vragen, vindt u in hoofdstuk 9, Opheffing van een gedwongen opname. De gesprekken met uw advocaat en de rechter kunt u gebruiken om alles over uw opname te bespreken. Wanneer u het niet eens bent met uw opname of met de geneeskundige verklaring, moet u hen dat vertellen. U kunt ook een verzoek indienen om een andere deskundige te laten horen. Ondersteuning Heeft u steun nodig bij het gesprek met de rechter of de advocaat, of bent u niet tevreden over uw gesprek met de rechter, dan kunt u de patiëntenvertrouwenspersoon, kortweg de pvp, vragen u te helpen. Deze is speciaal werkzaam binnen Dijk en Duin om u te helpen bij klachten en problemen. De pvp is in dienst van een aparte stichting en dus onafhankelijk van Dijk en Duin. Het telefoonnummer van de pvp vindt u achterin deze folder. 7 - Gedwongen opname

8 5. HOE LANG DUURT EEN GEDWONGEN OPNAME? IBS Tussen uw opname en het besluit tot voortzetting van de IBS kunnen ongeveer tien dagen zitten. Vanaf het besluit tot voortzetting is de IBS maximaal drie weken geldig. Verlenging van de IBS is niet mogelijk. Als uw psychiater vindt dat u de afdeling nog niet kunt verlaten vanwege het gevaar dat u veroorzaakt, moet een RM worden aangevraagd. De procedure dient in gang gezet te worden vóór het aflopen van de IBS. Voor een verzoek om een RM moet aan alle voorwaarden zijn voldaan, zoals die eerder in deze folder staan beschreven. RM De maximale duur van een RM is de eerste keer een half jaar. De rechter kan bepalen dat deze termijn korter is. Wanneer uw psychiater aan het eind van dat half jaar van oordeel is dat u langer opgenomen moet blijven, kan hij bij de rechter een verlenging van de RM aanvragen. De rechter beoordeelt of verlenging noodzakelijk is. Voordat de rechter uw RM verlengt, moet hij u horen. U krijgt bij dit gesprek gratis hulp van een advocaat. Deze neemt zelf contact met u op. Een verlenging van een RM kan tot maximaal één jaar duren. Een verlenging kan telkens opnieuw worden aangevraagd door uw psychiater. Als u vijf jaar achtereen bent opgenomen geweest met een RM, kan door de rechter een verlenging voor steeds twee jaren worden gegeven. 8 - Gedwongen opname

9 6. RECHTERLIJKE MACHTIGING OP EIGEN VERZOEK In bepaalde omstandigheden kunt u zelf de officier van justitie verzoeken om een RM. Als u op eigen verzoek met een RM bent opgenomen, kunt u het terrein (locatie Castricum) of het gebouw (locatie Purmerend) niet zonder toestemming verlaten. Ook wanneer u zelf een RM aanvraagt, kijkt de rechter of u gevaar veroorzaakt en of het gevaar alleen in een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend. De rest van de procedure is hetzelfde als bij het verkrijgen van een gewone RM. De RM op eigen verzoek duurt echter minimaal een half jaar en maximaal een jaar. Daarna kunt u wel vrijwillig blijven. Als u niet vrijwillig wilt blijven, maar uw psychiater is van mening dat verdere behandeling en verblijf nodig zijn vanwege het gevaar dat u veroorzaakt, moet een gewone RM worden aangevraagd. 9 - Gedwongen opname

10 7. WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN EEN GEDWONGEN OPNAME? Als u gedwongen bent opgenomen, heeft dat gevolgen voor uw rechtspositie. U mag het terrein (locatie Castricum) of het gebouw (locatie Purmerend) niet verlaten, tenzij u toestemming heeft van de geneesheer directeur. Dit kan in de vorm van verlof of voorwaardelijk ontslag. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld. Verlaat u het terrein of het gebouw zonder toestemming, of houdt u zich niet aan de gestelde voorwaarden, dan kunt u door de politie worden teruggehaald. Tijdens een gedwongen opname behoudt u alle rechten die vrijwillig opgenomen cliënten ook hebben. Zo heeft u onder meer recht op bezoek en recht op vrij telefoonverkeer. Ook kunt u over uw eigen geld beschikken en mag u uw bezittingen beheren. Ter overbrugging van een acute noodsituatie mag een arts of diens plaatsvervanger Middelen en maatregelen toepassen. De Wet BOPZ noemt vijf Middelen en maatregelen : afzondering, separatie, fixatie, toediening van medicijnen, toediening van vocht en/of voeding. Toepassing hiervan is aan strikte regels gebonden. Meer informatie over Middelen en maatregelen vindt u in de gelijknamige folder die u kunt krijgen op uw afdeling. Evenals voor vrijwillig opgenomen cliënten gelden voor gedwongen opgenomen cliënten huis- en afdelingsregels. Deze regels kunnen beperkingen met zich meebrengen. Deze beperkingen mogen nooit in strijd zijn met de wet. Uw post mag in uw aanwezigheid gecontroleerd worden op meegezonden voorwerpen. Als er sprake is van gevaar voor de cliënt of anderen, kan voor zover dit strikt noodzakelijk is, dwangbehandeling plaats vinden Gedwongen opname

11 De behandelaar kan u nooit, dus ook niet bij toepassing van Middelen en Maatregelen of bij dwangbehandeling, verbieden contact te hebben met: uw advocaat de patiëntenvertrouwenspersoon de directie van Dijk en Duin de officier van justitie de inspecteur voor de gezondheidszorg de rechter. Meer informatie over uw rechtspositie kunt u vinden in de folder Algemene rechten, die u kunt krijgen op uw afdeling. 8. VERLOF EN VOORWAARDELIJK ONTSLAG IBS De IBS is een noodmaatregel waarbij verlof in het algemeen niet past. RM Bij een RM kunt u met verlof gaan wanneer u toestemming heeft van de geneesheer directeur. Aan dit verlof kunnen voorwaarden worden verbonden, bijvoorbeeld afspraken over de tijdsduur van het verlof en de plaats waar u naar toe gaat. Wanneer blijkt dat het gevaar dat door de psychiatrische stoornis werd veroorzaakt is verminderd, kan de geneesheer directeur u voorwaardelijk ontslag verlenen. De voorwaarden kunnen betrekking hebben op een vorm van nazorg of toezicht. Neemt het gevaar tussentijds toe, dan moet het voorwaardelijk ontslag worden ingetrokken. Gaat alles goed, dan is het mogelijk de RM op te heffen, zodat ontslag kan worden verleend Gedwongen opname

12 9. OPHEFFING VAN EEN GEDWONGEN OPNAME U kunt om vele redenen opheffing van een IBS of RM vragen. U vindt bijvoorbeeld dat u zover bent genezen dat u de afdeling kunt verlaten, u wilt uw behandeling vrijwillig voortzetten of u vindt dat u ten onrechte een IBS of RM heeft gekregen omdat u helemaal geen gevaar veroorzaakt. IBS Om een IBS op te heffen, zijn er verschillende mogelijkheden: u vraagt, via uw psychiater aan de geneesheer directeur om ontslagen te worden. Hij heeft wettelijk de mogelijkheid om een IBS op te heffen, door u ontslag te verlenen. u vraagt de rechter de IBS niet voort te zetten. Dit kunt u doen op het moment dat de rechter met u komt praten. U vertelt hem waarom u vindt dat de IBS onterecht is. Tijdens dit gesprek krijgt u bijstand van een advocaat. Wanneer de IBS toch blijft bestaan, ondanks uw verzoek tot opheffing, dan stuurt de geneesheer directeur uw verzoek met alle papieren naar de officier van justitie. Omdat een beslissing van de officier van justitie hierover, langer duurt dan de drie weken die een IBS kan duren, is dat niet zo zinvol. Het indienen van uw verzoek tot opheffing van een IBS bij de officier van justitie, heeft wel zin wanneer tijdens de IBS een RM is aangevraagd. In dat geval duurt de IBS maximaal zes weken. RM Het is mogelijk om een RM te laten opheffen voordat deze verlopen is. Uzelf, de personen die een RM kunnen aanvragen en de inspecteur voor de geestelijke volksgezondheid, kunnen de geneesheer directeur van Dijk en Duin verzoeken om uw RM op te heffen. Wanneer de geneesheer directeur dit verzoek afwijst, kunt u, via de officier van justitie, de rechter verzoeken om opheffing van de RM. U heeft daarvoor recht op gratis bijstand van uw advocaat. Voordat de rechter een besluit neemt, zal hij eerst nog een gesprek met u hebben Gedwongen opname

13 10. KLACHTENREGELING Op grond van de huidige wetgeving beschikt elke GGZ organisatie over een klachtenregeling. U kunt klagen over besluiten en gedragingen van medewerkers van Dijk en Duin. Vaak helpt een gesprek met de medewerkers van uw afdeling. U kunt dit gesprek alléén voeren of met iemand die u vertrouwt. U kunt ook de steun vragen van de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) of Cliëntenraad. Verder kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Dijk en Duin. Deze is in dienst van een aparte stichting en dus onafhankelijk van Dijk en Duin. Hij kan u informeren over de klachtenregeling en helpen bij het indienen van een klacht. Schriftelijke informatie kunt u vinden in de folder Klacht, Compliment, Suggestie die u kunt krijgen op uw afdeling. 11. SAMENVATTING INBEWARINGSTELLING (IBS) Een IBS is een spoedprocedure waarmee u tegen uw wil in een psychiatrisch ziekenhuis wordt opgenomen. Bij een opname met een IBS hoort een geneeskundige verklaring. Uit deze verklaring moet blijken, dat u ten gevolge van een psychische stoornis een onmiddellijk dreigend gevaar bent voor uzelf, voor anderen of voor de openbare orde. Na uw opname beslist de rechter of de IBS wordt voortgezet. Voordat hij deze beslissing neemt, zal hij uw mening vragen. Een aan u toegewezen advocaat helpt u gratis bij dit gesprek. Vanaf het besluit van de rechter tot voortzetting van de IBS is de IBS drie weken geldig. Het belangrijkste gevolg van een IBS is dat u het ziekenhuis niet mag verlaten zonder toestemming Gedwongen opname

14 12. SAMENVATTING RECHTERLIJKE MACHTIGING (RM) Een RM is een manier om u tegen uw wil in een psychiatrisch ziekenhuis op te nemen. Dit kan alleen als u lijdt aan een psychische stoornis en daardoor een gevaar bent voor uzelf, voor anderen of voor de algemene veiligheid. Bij een RM besluit een rechter vooraf of u moet worden opgenomen. U krijgt automatisch en gratis hulp van een advocaat. Het is ook mogelijk dat u zelf de officier van justitie verzoekt om een RM. De maximale duur van een RM is de eerste keer een half jaar. De rechter kan de RM verlengen. Het belangrijkste gevolg van een RM is dat u het ziekenhuis niet mag verlaten zonder toestemming. Foldermateriaal Naast de folder Gedwongen opname heeft Dijk en Duin voor informatie over wetgeving de volgende folders uitgebracht. Algemene rechten Middelen en maatregelen Ontslag en verlof 14 - Gedwongen opname

15 13. BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS Dijk en Duin tel: (algemeen) Cliëntenraad, locatie Castricum tel: Geestelijke verzorging tel: Patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) tel ( 0,10 per minuut) Familievertrouwenspersoon tel of Klacht, Compliment, Suggestie Dijk en Duin Meldpunt Klantenreacties Antwoordnummer VB DEN HAAG Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon F.C. Dondersstraat JA Utrecht tel. (030) Inspectie voor de Gezondheidszorg Postbus 2680, 3500 GR Utrecht tel (lokaal tarief maandag t/m vrijdag) Officier van Justitie Postbus 601, 2003 RP Haarlem tel Gedwongen opname

16 Dijk en Duin, onderdeel van de Parnassia Groep Oude Parklaan ZZ Castricum Gedwongen opname

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

Gedwongen opname. informatie voor cliënten

Gedwongen opname. informatie voor cliënten Gedwongen opname informatie voor cliënten Inhoud 1 Voorwoord 1 Hoe kunt u gedwongen opgenomen worden? 1 Inbewaringstelling (ibs) 3 Rechterlijke machtiging (rm) 7 Recht op een behandelplan 7 Schadevergoeding

Nadere informatie

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. IBS en criteria 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen 7 8. Beschikken

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN RECHTERLIJKE MACHTIGING (RM) INHOUD Woord vooraf De Wet Bopz Wat is een rechterlijke machtiging (RM)? Wie mogen een RM aanvragen? Hoe gaat de aanvraag in zijn werk? Maximale

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Inbewaringstelling (IBS) Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Inbewaringstelling Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal Pieter

Nadere informatie

Rechterlijke Machtiging

Rechterlijke Machtiging Rechterlijke Machtiging Informatie voor patiënten Rechterlijke Machtiging In deze folder vindt u informatie over de rechterlijke machtigingen (RM). Rechterlijke Machtiging 1 Inleiding In de afgelopen jaren

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling

Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling 1. Inleiding 3 2. Hoe kunt u gedwongen opgenomen worden? 3 3. Wat is een in bewaringstellingn (IBS)? 4 4. Hoe loopt de procedure? 4 5. Hoe lang duurt een

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Informatie voor patiënten

Inbewaringstelling. Informatie voor patiënten Inbewaringstelling Informatie voor patiënten Inbewaringstelling In deze folder vindt u informatie over de inbewaringstelling (IBS). Inbewaringstelling Inleiding In de afgelopen jaren zijn er voor de (geestelijke)

Nadere informatie

Rechterlijke Machtigingen

Rechterlijke Machtigingen Rechterlijke Machtigingen Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Rechterlijke machtiging Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal

Nadere informatie

Rechterlijke Machtiging

Rechterlijke Machtiging Rechterlijke Machtiging Informatie voor patiënten Rechterlijke Machtiging In deze folder vindt u informatie over de rechterlijke machtigingen (RM). Rechterlijke Machtiging 1 Inleiding In de afgelopen jaren

Nadere informatie

De voorwaardelijke machtiging

De voorwaardelijke machtiging De voorwaardelijke machtiging Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. De voorwaardelijke machtiging 4 4. Criteria 5 5. Voorwaarden 5 6. Procedure 6 7. Duur 7 8. Gevolgen 7 9. Verschillende soorten

Nadere informatie

Regels rond een gedwongen opname

Regels rond een gedwongen opname Regels rond een gedwongen opname Een gedwongen opname is een ingrijpende maatregel. In Nederland vindt een gedwongen opname niet zomaar plaats: de burgemeester of de rechter beslist hierover. De burgemeester

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opgenomen Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) U kunt gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling als er sprake is van gevaar voor uzelf of voor anderen

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als u gedwongen wordt opgenomen Voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Als u te maken krijgt met gedwongen opname, hebt u als patiënt van GGZ ingeest verschillende

Nadere informatie

Gedwongen opname (BOPZ)

Gedwongen opname (BOPZ) PSYCHIATRIE Gedwongen opname (BOPZ) In Bewaring Stelling en Rechterlijke Machtiging Deze folder geeft algemene informatie over een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische

Nadere informatie

Gedwongen opname Uw rechten en plichten

Gedwongen opname Uw rechten en plichten Gedwongen opname Uw rechten en plichten Psychiatrie Inleiding Wanneer u te maken heeft met een gedwongen opname, heeft u als patiënt van Medisch Spectrum Twente verschillende rechten. U kunt gedwongen

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan?

Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan? Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan? U bent gedwongen opgenomen bij één van de onderdelen van Parnassia Groep op last van de rechter. Omdat u niet zelf voor opname heeft gekozen is

Nadere informatie

DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS INHOUD Woord vooraf De Wet Bopz Wat is een voorwaardelijke machtiging? Wie mogen een voorwaardelijke machtiging

Nadere informatie

Introductie Wet BOPZ. Jacqueline Koster juni 2013

Introductie Wet BOPZ. Jacqueline Koster juni 2013 Introductie Wet BOPZ Jacqueline Koster juni 2013 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten Vormen van gedwongen opname In Bewaring Stelling (IBS)

Nadere informatie

Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014

Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014 Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten 1 Onderdelen Wet BOPZ (1) 1. Definities/begrippen 2.

Nadere informatie

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8 Stichting Pandora, februari 2003 1/8 GEDWONGEN OPNAME Stichting Pandora Stichting Pandora, februari 2003 2/8 Gedwongen opname Niemand wil tegen z'n zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Dat

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Informatie over een gedwongen opname in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Informatie over een gedwongen opname in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Informatie over een gedwongen opname in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. De inbewaringstelling pag 2 2. De rechterlijke machtiging pag 4 3. Na de rechterlijke machtiging:

Nadere informatie

Informatie over gedwongen opname

Informatie over gedwongen opname VICTAS Kop (met F11-toets naar volgende veld) Informatie over gedwongen opname Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. De inbewaringstelling 2.1. Wat is een inbewaringstelling? 2.2. Wanneer kan

Nadere informatie

Zelfbinding. in de psychiatrie

Zelfbinding. in de psychiatrie Zelfbinding in de psychiatrie Serie Rechten in de psychiatrie 6 Zelfbinding in de psychiatrie Rechten in de psychiatrie Inhoud Inleiding p. 3 Zelfbinding 4 Zelfbindingsverklaring 4 Zelfbindingsmachtiging

Nadere informatie

Informatieboekje wet BOPZ

Informatieboekje wet BOPZ Informatieboekje wet BOPZ Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen Informatie over gedwongen opnames middels Rechterlijke Machtiging Inbewaringstelling en Middelen en Maatregelen Dit informatieboekje

Nadere informatie

Toepassing van Middelen en Maatregelen

Toepassing van Middelen en Maatregelen Toepassing van Middelen en Maatregelen 1. Inleiding 3 2. Wat zijn Middelen en Maatregelen? 3 3. Wanneer worden Middelen en Maatregelen 5 toegepast? 4. Wat is dwangbehandeling? 5 5. Wie is verantwoordelijk?

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als wij gedwongen moeten ingrijpen in noodsituaties Behandeling onder dwang Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, hebt u als patiënt van GGZ ingeest

Nadere informatie

Zelfbinding in de ggz

Zelfbinding in de ggz DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.3.2.36 Zelfbinding in de ggz algemene informatie bronnen www.pvp.nl, 2008 In deze brochure staat informatie over de zelfbindingsverklaring en de zelfbindingsmachtiging

Nadere informatie

Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz

Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz Inhoud 1 Zelfbinding pag 1 2 Zelfbindingsverklaring pag 1 3 Zelfbindingsmachtiging pag 3 4 Zelfbindingsverklaring gericht op behandeling pag 4 5 Klachten over zelfbinding

Nadere informatie

Nu afspreken hoe wij u behandelen

Nu afspreken hoe wij u behandelen Nu afspreken hoe wij u behandelen als u straks een slechtere periode hebt Zelfbindingsverklaring Om te kunnen afspreken hoe wij u mogen behandelen als u straks een slechtere periode hebt, is er de zelfbindingsverklaring.

Nadere informatie

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER Uw rechtspositie bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: ARENDO SCHIPPER 2 U W R E C H T S P O S I T I E Inhoud P A G I N A 3 Inleiding 4 De voorwaardelijke machtiging 5 Het behandelingsplan (de voorwaarden)

Nadere informatie

De gedwongen opname in het psychiatrisch ziekenhuis

De gedwongen opname in het psychiatrisch ziekenhuis De gedwongen opname Niemand wil tegen zijn zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Over een gedwongen opname beslist de burgemeester of de rechter. Zij nemen een maatregel: de burgemeester geeft

Nadere informatie

Centrumlocatie. De gedwongen opname op de afdeling psychiatrie

Centrumlocatie. De gedwongen opname op de afdeling psychiatrie Centrumlocatie De gedwongen opname op de afdeling psychiatrie Inhoud Inleiding 3 De inbewaringstelling 3 De rechterlijke machtiging 6 Na de rechterlijke machtiging: ontslag of verlenging 8 De rechterlijke

Nadere informatie

Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie

Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie Gebaseerd op de gelijknamige brochure van de Stichting PVP Uitgave 2008 Inhoud Inleiding 2 Verlof 2 Ontslag na een vrijwillige opname 2 Ontslag na een gedwongen

Nadere informatie

Centrumlocatie. Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie

Centrumlocatie. Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie Centrumlocatie Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie Inhoud Inleiding 3 Verlof 3 Ontslag na een vrijwillige opname 4 Ontslag na een gedwongen opname 7 Voorwaardelijk ontslag 8 Het ontslagverzoek

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Opname met een voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf

Informatie voor cliënten. Opname met een voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Informatie voor cliënten Opname met een voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Inleiding Als u te maken krijgt met gedwongen opname bij GGZ ingeest, heeft u als cliënt verschillende rechten.

Nadere informatie

Artikel 38, 5e lid Bopz (aangepast) Dwangbehandeling

Artikel 38, 5e lid Bopz (aangepast) Dwangbehandeling Artikel 2 Bopz Voorlopige machtiging (vm) Artikel 14 a Bopz (nw) Voorwaardelijke machtiging Artikel 15 Bopz Rechterlijke machtiging op eigen verzoek Artikel 20 Bopz Inbewaringstelling (ibs) Artikel 14

Nadere informatie

Informatiefolder voor cliënten: vrijwillig opgenomen Meer informatie: www.ggzwnb.nl

Informatiefolder voor cliënten: vrijwillig opgenomen Meer informatie: www.ggzwnb.nl VRIJWILLIG OPGENOMEN INHOUD Woord vooraf Wat betekent een vrijwillige opname? Welke rechten hebt u? Wat gebeurt er de eerste dagen? Kan een vrijwillige opname een gedwongen opname worden? Ontslag bij een

Nadere informatie

Gedwongen opname. informatie over inbewaringstelling (IBS) en rechterlijke machtiging (RM) FOTO: BEN SEELT FOTO: BEN SEELT FOTO: JAN KOOREN

Gedwongen opname. informatie over inbewaringstelling (IBS) en rechterlijke machtiging (RM) FOTO: BEN SEELT FOTO: BEN SEELT FOTO: JAN KOOREN Gedwongen opname informatie over inbewaringstelling (IBS) en rechterlijke machtiging (RM) FOTO: BEN SEELT FOTO: BEN SEELT FOTO: JAN KOOREN 2 G E D W O N G E N O P N A M E Inhoud P A G I N A 3 Inleiding

Nadere informatie

Introductie. 1 Situatie. Laatste wijziging:

Introductie. 1 Situatie. Laatste wijziging: Laatste wijziging: 09-03-2010 Procedure voorwaardelijke rechterlijke machtiging (rm) Introductie Een voorwaardelijke rm is een beslissing van de rechter die moet voorkomen dat een cliënt gedwongen wordt

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS)

Informatie voor cliënten. Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) Informatie voor cliënten Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) Inleiding Deze brochure geeft informatie over de rechten en plichten die u als cliënt van GGZ ingeest heeft wanneer u gedwongen bent

Nadere informatie

Gedwongen opname. bij Brijder. Informatie voor cliënten en betrokkenen

Gedwongen opname. bij Brijder. Informatie voor cliënten en betrokkenen Gedwongen opname bij Brijder Informatie voor cliënten en betrokkenen 1 INLEIDING 3 1. GEDWONGEN OPNAME 4 1.1 Wat is een gedwongen opname? 4 1.2 Inbewaringstelling 4 1.3 Rechterlijke machtiging 5 1.4 Voorwaardelijke

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Gedwongen opname, gedwongen behandeling en uw rechten. Informatie voor cliënten

Gedwongen opname, gedwongen behandeling en uw rechten. Informatie voor cliënten Gedwongen opname, gedwongen behandeling en uw rechten Informatie voor cliënten Inhoud 1 Gedwongen opname door inbewaringstelling 6 1.1 Wanneer kan ik een inbewaringstelling (ibs) krijgen? 6 1.2 Kan ik

Nadere informatie

Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Wat is ibs? Eisen en procedures. Gevolgen en duur. Voortzetting ibs. Praktijk. Middelen voor de patiënt

Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Wat is ibs? Eisen en procedures. Gevolgen en duur. Voortzetting ibs. Praktijk. Middelen voor de patiënt Wat is ibs? Eisen en procedures Gevolgen en duur Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Voortzetting ibs Praktijk Middelen voor de patiënt Rechtspraak achterkant Voorwoord Met de serie brochures

Nadere informatie

Verlof en ontslag FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER

Verlof en ontslag FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER Verlof en ontslag FOTO: ARENDO SCHIPPER 2 V E R L O F E N O N T S L A G Inhoud P A G I N A 3 Inleiding 4 Verlof tijdens het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis 6 Ontslag na een vrijwillige opname

Nadere informatie

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid Rechtspositie van opgenomen patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Inhoud Voorwoord 3 Algemene rechten 4 Beperkingen van algemene rechten 4 Vrijwillige en onvrijwillige opname 5 Recht

Nadere informatie

Dwangtoepassing. informatie voor cliënten

Dwangtoepassing. informatie voor cliënten Dwangtoepassing informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wat zijn middelen of maatregelen? 2 Wie neemt de beslissing? 2 Dwangmiddelenregister 2 Hoe lang? 3 Beëindiging 3 Hulp bij problemen met middelen

Nadere informatie

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op.

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op. Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht T 030 271 83 53, F 030 271 62 56 secretariaat@pvp.nl, www.pvp.nl Utrecht, 2015 Onderwerp: Informatiepakket Voorwaardelijke Machtiging Helpdesk PVP T 0900 4448888 helpdesk@pvp.nl

Nadere informatie

Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Wat is ibs? Eisen en procedures. Gevolgen en duur. Voortzetting ibs. Rechtspraak.

Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Wat is ibs? Eisen en procedures. Gevolgen en duur. Voortzetting ibs. Rechtspraak. Wat is ibs? Eisen en procedures Gevolgen en duur Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Voortzetting ibs Rechtspraak Praktijk Middelen voor de patiënt Voorwoord Het Overzicht Wet Bopz is een handzame

Nadere informatie

Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis

Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.3.2.34 Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis algemene informatie bronnen www.pvp.nl, 2008 In deze brochure staat op welke manier men met verlof of

Nadere informatie

1 Aanleiding. 2 Melding. Conclusies Stappen Door wie? Voorwaarden. Laatste wijziging: 28-06-2010. Vindt familie / hulpverlener / omgeving

1 Aanleiding. 2 Melding. Conclusies Stappen Door wie? Voorwaarden. Laatste wijziging: 28-06-2010. Vindt familie / hulpverlener / omgeving Laatste wijziging: 28-06-2010 Procedure inbewaringstelling (ibs) machtiging voortzetting ibs Introductie E inbewaringstelling (ibs) is e spoedmaatregel om iemand bij onmiddellijk dreigd gevaar gedwong

Nadere informatie

Samen met u behandelafspraken maken

Samen met u behandelafspraken maken Samen met u behandelafspraken maken om een opname te voorkomen Voorwaardelijke machtiging Deze brochure geeft informatie over de voorwaardelijke machtiging voor poliklinische patiënten. Dit is een maatregel

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis 1. Verlof pag 1 2. Ontslag na een vrijwillige opname pag 2 3. Ontslag na een gedwongen opname pag 4 4. Voorwaardelijk ontslag

Nadere informatie

Middelen of maatregelen

Middelen of maatregelen Middelen of maatregelen Informatie voor patiënten Middelen of maatregelen In deze folder vindt u informatie wat onder middelen en maatregelen wordt verstaan in een psychiatrisch ziekenhuis en wat uw rechten

Nadere informatie

De BOPZ. voor cliënten van Stichting Humanitas DMH

De BOPZ. voor cliënten van Stichting Humanitas DMH De BOPZ voor cliënten van Stichting Humanitas DMH Maart 2015 Deze vereenvoudiging is gemaakt op basis van de wet BOPZ door Stichting Raad op Maat in samenwerking met Humanitas DMH. Aan deze vereenvoudiging

Nadere informatie

Informatiefolder voor cliënten: middelen of maatregelen (MofM) in noodsituaties/dwangbehandeling] Meer informatie:

Informatiefolder voor cliënten: middelen of maatregelen (MofM) in noodsituaties/dwangbehandeling] Meer informatie: MIDDELEN OF MAATREGELEN (MOFM) IN NOODSITUATIES/- DWANGBEHANDELING INHOUD Woord vooraf Wat zijn MofM? Wanneer MofM? Wat is de maximumtermijn van MofM? Wat is dwangbehandeling? Wat is de maximumtermijn

Nadere informatie

Gedwongen opname; wat is het en wat zijn uw rechten als patiënt?

Gedwongen opname; wat is het en wat zijn uw rechten als patiënt? Gedwongen opname; wat is het en wat zijn uw rechten als patiënt? Als patiënt van de afdeling Psychiatrie (AMC) heeft u bepaalde rechten die te maken hebben met uw behandeling. U heeft bijvoorbeeld recht

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz Onafhankelijke klachtencommissie Wet BOPZ en Wkkgz Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De Klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

Wat is een voorlopige machtiging? Wel of geen machtiging. Gevolgen en duur voorlopige machtiging. Wat is machtiging voortgezet verblijf?

Wat is een voorlopige machtiging? Wel of geen machtiging. Gevolgen en duur voorlopige machtiging. Wat is machtiging voortgezet verblijf? Wat is een voorlopige machtiging? Wel of geen machtiging Over de Wet Bopz Voorlopige machtiging en machtiging tot voortgezet verblijf Gevolgen en duur voorlopige machtiging Wat is machtiging voortgezet

Nadere informatie

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Brochure voor cliënten van GGZ NML 2 Voorwoord Het is goed om te weten dat u bepaalde rechten heeft tijdens uw behandeling en/of verblijf. In deze brochure vindt

Nadere informatie

Klachtencommissie cliënten

Klachtencommissie cliënten Klachtencommissie cliënten Klachten Klachtbehandeling www.ggz-nhn.nl In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. De brochure gaat over de klachtenregeling van GGZ Noord-Holland-Noord.

Nadere informatie

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen De Wet Bopz i Informatie voor ouders en/of vertegenwoordigers van locatie de Schans in Halsteren Inhoud 1. Inleiding 3 2. Indicatiestelling & opname 4 3. Het

Nadere informatie

Gedwongen opname en gedwongen verblijf

Gedwongen opname en gedwongen verblijf Centrumlocatie Gedwongen opname en gedwongen verblijf INHOUD 1 Inleiding 3 2 Gedwongen opname en gedwongen verblijf 3 2.1 De rechterlijke machtiging 4 2.1.1 Verschillende vormen rechterlijke machtiging

Nadere informatie

Uw rechten en plichten bij Bouman. Dé specialist bij verslaving. onderdeel van

Uw rechten en plichten bij Bouman. Dé specialist bij verslaving. onderdeel van Uw rechten en plichten bij Bouman Dé specialist bij verslaving onderdeel van Uw rechten en plichten bij Bouman Als u bij ons onder behandeling komt, heeft u een aantal rechten. Deze staan in verschillende

Nadere informatie

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 Voorwoord Als u niet tevreden bent over onze zorgverlening op de psychiatrische afdeling van OLVG op locatie West, heeft u het recht

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Behandeling onder dwang

Informatie voor cliënten. Behandeling onder dwang Informatie voor cliënten Behandeling onder dwang Inleiding Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, heeft u als cliënt van GGZ ingeest verschillende rechten. In deze brochure

Nadere informatie

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Inleiding Het standpunt van de cliënt ten opzichte van een opname Met deze folder

Nadere informatie

Wilsonbekwaamheid of BOPZ. Jacqueline Koster oktober 2014

Wilsonbekwaamheid of BOPZ. Jacqueline Koster oktober 2014 Wilsonbekwaamheid of BOPZ Jacqueline Koster oktober 2014 Casus borderline persoonlijkheidsstoornis overdosis aan medicatie ingenomen: 30 paracetamol 500 mg, 45 oxazepam 10 mg Patiënte weigert SE behandeling.

Nadere informatie

Interzorg en de wet Bopz

Interzorg en de wet Bopz Interzorg en de wet Bopz dicht bij jezelf Interzorg en de wet Bopz Interzorg Noord-Nederland heeft een aantal locaties met een afdeling voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening (meestal dementie).

Nadere informatie

U kunt bij de stedelijke klachtencommissie klagen over de volgende beslissingen:

U kunt bij de stedelijke klachtencommissie klagen over de volgende beslissingen: Een klacht? Daar komen we samen uit! Informatie over de klachtenregeling Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) voor cliënt en naastbetrokkene. Deze folder geeft u informatie over wat

Nadere informatie

VICTAS Klachten BOPZ

VICTAS Klachten BOPZ VICTAS Klachten BOPZ Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een klacht? 2.1. Klachten over het verblijf op de afdeling B3 van Victas 2.2. BOPZ-klachten 3. De klachtencommissie 3.1. Hoe dien

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Klachtenreglement de Bascule

Klachtenreglement de Bascule Klachtenreglement de Bascule Informatie voor cliënten Pagina 1 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. Informatie en ondersteuning bij onvrede en klachten 3 1.1 De klachtenfunctionaris 3 1.2 Vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis

Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.3.2.32 Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis algemene informatie bronnen www.pvp.nl, 2008 In deze brochure staat informatie over patiëntenrecht voor patiënten

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Informatie voor cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en/of naasten

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Informatie voor cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en/of naasten Heeft u een klacht? Laat het ons weten Informatie voor cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en/of naasten Wij doen graag ons uiterste best om onze cliënten een goede behandeling te bieden. Toch kan het

Nadere informatie

Rechten tijdens behandeling

Rechten tijdens behandeling Rechten tijdens behandeling informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wetgeving 2 Behandelaar en behandeling 3 Dossier 4 Mijn rechten en plichten 5 Geheimhoudingsplicht 6 Klachten 7 Belangrijke adressen

Nadere informatie

Algemene rechten Informatie voor cliënten van GGZ Midden-Holland

Algemene rechten Informatie voor cliënten van GGZ Midden-Holland Algemene rechten Informatie voor cliënten van GGZ Midden-Holland Inhoud 1. Inleiding p. 1 2. Algemene rechten p. 1 3. Bewegingsvrijheid p. 2 4. Contact p. 2 5. Informatie en toestemming p. 3 6. Privacy

Nadere informatie

Uw klachten, onze zorg

Uw klachten, onze zorg Uw klachten, onze zorg INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Klachten? Wij horen graag van u. Blijven rondlopen met klachten lost niets op. Integendeel, het staat uw behandeling in de weg; niemand

Nadere informatie

Klachtencommissie GGZ Noord-Holland-Noord. Klachten. Klachtbehandeling

Klachtencommissie GGZ Noord-Holland-Noord. Klachten. Klachtbehandeling Klachtencommissie GGZ Noord-Holland-Noord Klachten Klachtbehandeling In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. De brochure gaat over de klachtenregeling van GGZ Noord-Holland-Noord.

Nadere informatie

Artikel 2 Wet Bopz Voorlopige machtiging. Artikel 14a Wet Bopz Voorwaardelijke machtiging

Artikel 2 Wet Bopz Voorlopige machtiging. Artikel 14a Wet Bopz Voorwaardelijke machtiging Over de Wet Bopz Overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Artikel 2 Wet Bopz Voorlopige machtiging Artikel 14a Wet Bopz Voorwaardelijke machtiging Artikel 32 Wet Bopz Rechterlijke

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers

De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers versie: augustus 2013 2 1. Inleiding Deze brochure gaat over de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen, de Wet Bopz. Anders dan

Nadere informatie

Een klacht indienen bij de klachtencommissie

Een klacht indienen bij de klachtencommissie Een klacht indienen bij de klachtencommissie Wat houdt dat in? Informatie voor cliënten van GGNet en hun familie/naastbetrokkenen Inhoudsopgave Recht op het indienen van een klacht...1 Patiënten- en familievertrouwenspersonen...2

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ Onafhankelijke klachtencommissie Wet WKCZ en wet BOPZ Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Uw rechten op de afdeling psychiatrie

Uw rechten op de afdeling psychiatrie Uw rechten op de afdeling psychiatrie Gebaseerd op de gelijknamige brochure van de Stichting PVP Uitgave 2008 Inhoud Inleiding 2 Recht op een behandelingsplan 2 Recht op informatie 2 Toestemming voor behandeling

Nadere informatie

High & Intensive Care

High & Intensive Care High & Intensive Care Waarom krijg ik deze folder? U bevindt zich in een (tijdelijk) ontregelde situatie die u niet zelf de baas meer bent. Het is in uw situatie nodig om intensieve begeleiding en behandeling

Nadere informatie

Klachtenregeling. Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers. Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Klachtenregeling. Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers. Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Klachtenregeling Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden klachtenregeling wzh Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg van WoonZorgcentra

Nadere informatie

Klachtencommissie. Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen. www.ggz-nhn.nl

Klachtencommissie. Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen. www.ggz-nhn.nl Klachtencommissie Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen www.ggz-nhn.nl In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. Deze brochure gaat specifiek over de klachtenregeling

Nadere informatie

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Informatie voor cliënten Inleiding De medewerkers van de Bascule behandelen en begeleiden jaarlijks vele cliënten. Zij doen dat met kennis van zaken, zij doen

Nadere informatie

Opname in de kliniek. Hebben psychische problemen tot een crisis geleid en is een opname noodzakelijk? Cliënten >>

Opname in de kliniek. Hebben psychische problemen tot een crisis geleid en is een opname noodzakelijk? Cliënten >> GGzE centrum spoedeisende psychiatrie Opname in de kliniek Hebben psychische problemen tot een crisis geleid en is een opname noodzakelijk? Cliënten >> HEBBEN PSYCHISCHE PROBLEMEN TOT EEN CRISIS GELEID

Nadere informatie

Klachtenregeling. informatie voor cliënten

Klachtenregeling. informatie voor cliënten Klachtenregeling informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Twee soorten klachten 2 Advies en ondersteuning 2 Een klacht indienen 3 Behandeling van een klacht 4 Als u het niet eens bent met de beslissing

Nadere informatie

Over de Wet Bopz Het klachtrecht en de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) Klachtrecht: waarover, wie en hoe. Procedure bij klachtencommissie

Over de Wet Bopz Het klachtrecht en de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) Klachtrecht: waarover, wie en hoe. Procedure bij klachtencommissie Over de Wet Bopz Het klachtrecht en de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) Klachtrecht: waarover, wie en hoe Procedure bij klachtencommissie Mogelijkheden klager Procedure bij de rechter Patiëntenvertrouwenspersoon

Nadere informatie

Rechten over uw rechten als cliënt

Rechten over uw rechten als cliënt Rechten over uw rechten als cliënt foto: willem woznitza 2 u w r e c h t e n a l s c l i ë n t Inhoud P A G I N A 3 Inleiding 4 Recht op een behandelingsplan 5 Recht op informatie 7 Toestemming voor behandeling

Nadere informatie

Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis

Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.3.2.33 Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis algemene informatie bronnen www.pvp.nl, 2008 In deze brochure staat informatie over het indienen

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. Wat is een klacht? pag 1 2. Wat kan ik doen als ik een klacht heb? pag 2 3. De klachtencommissie pag 2 4.

Nadere informatie

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Informatie voor cliënten Inleiding De medewerkers van de Bascule behandelen en begeleiden jaarlijks vele cliënten. Zij doen dat met kennis van zaken, zij doen

Nadere informatie

Heeft u een klacht, compliment of suggestie? uw mening is onze sterkste schakel

Heeft u een klacht, compliment of suggestie? uw mening is onze sterkste schakel Heeft u een klacht, compliment of suggestie? uw mening is onze sterkste schakel Alles naar wens? Bij Parnassia staat kwaliteit van zorg voorop. Al onze programma s zijn gecertificeerd. Dat betekent dat

Nadere informatie