Informatie voor cliënten. Behandeling onder dwang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor cliënten. Behandeling onder dwang"

Transcriptie

1 Informatie voor cliënten Behandeling onder dwang

2 Inleiding Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, heeft u als cliënt van GGZ ingeest verschillende rechten. In deze brochure vindt u informatie over deze rechten. Daarnaast vindt u informatie over de gang van zaken rond gedwongen behandeling. Bij gedwongen behandeling gaat het over gedwongen ingrijpen in noodsituaties, ook wel middelen en maatregelen genoemd, en gedwongen behandeling op langere termijn. Als u behandeld wordt onder dwang, krijgt u te maken met de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, afgekort tot Wet Bopz. In de Wet Bopz staat wat de rechten zijn van cliënten tijdens een onvrijwillige opname in een psychiatrische instelling.

3 Inhoud Middelen en maatregelen... De vijf middelen of maatregelen... Gang van zaken... Registratie van middelen en maatregelen Dwangbehandeling... Gang van zaken... Hoe lang duurt een dwangbehandeling? Uw rechten als cliënt... Recht op contact... Klachten Meer informatie... De patiëntenvertrouwenspersoon... Landelijke Stichting PVP... Brochures Adressen en instanties Omwille van de leesbaarheid wordt in deze brochure het mannelijke hij gebruikt voor het aanduiden van personen in bepaalde functies. In de praktijk kan deze functionaris ook een vrouw zijn.

4 Middelen en maatregelen Als tijdens de opname een acute noodsituatie ontstaat waardoor er tegen uw zin wordt ingegrepen, heet dat in de Wet Bopz: toepassing van middelen en maatregelen. U kunt te maken krijgen met middelen en maatregelen als u opgenomen bent met een gedwongen opname, een inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging. Middelen en maatregelen mogen alleen worden toegepast als er sprake is van een onmiddellijk gevaar op de afdeling voor uzelf, uw medecliënten of het personeel en er geen andere oplossing mogelijk is. De middelen en maatregelen worden toegepast in een tijdelijke noodsituatie en mogen nooit langer duren dan zeven dagen. Middelen en maatregelen moeten zo kort mogelijk duren en onmiddellijk worden opgeheven als de noodsituatie voorbij is. De vijf middelen en maatregelen Er bestaan vijf middelen en maatregelen. Het is ook mogelijk dat u met meerdere middelen en maatregelen te maken krijgt, bijvoorbeeld separatie gecombineerd met medicatie onder dwang. 1 Separeren Separeren is een intensieve vorm van afzondering. De separeerruimte is een speciale kamer. Alles waaraan u zich zou kunnen bezeren, is uit de kamer weggehaald. In de kamer zijn een bed, beddengoed, een lamp en een schrijfbord aanwezig. De kamer gaat van buiten op slot. Vóór de separeerruimte is een voorportaaltje dat apart kan worden afgesloten. Hier bevinden zich een douche en toilet en heeft u de mogelijkheid om te telefoneren. Regelmatig komt er iemand bij u langs om te kijken hoe het met u gaat. Dagelijks komt een arts of psychiater beoordelen of voortzetting van de separatie nog nodig is. 4

5 2 Medicatie onder dwang Omdat het bij middelen en maatregelen gaat om het overbruggen van een tijdelijke noodsituatie, worden alleen medicijnen toegediend die een beperkte werkingsduur hebben. Dan kan per dag getoetst worden of voortzetting noodzakelijk is, tot een maximum van zeven dagen. Na die tijd kan dwangmedicatie alleen worden voortgezet als formeel besloten is tot dwangbehandeling. 3 Afzonderen Afzonderen is vergelijkbaar met separeren, alleen gebeurt dit in een ander soort kamer. Een afzonderingskamer is een sober ingerichte eenpersoonskamer die van buiten op slot gedaan kan worden. 4 Fixeren Fixeren is bedoeld om u in uw bewegingen te beperken, om te voorkomen dat u zichzelf verwondt. Fixatie kan toegepast worden in een speciale stoel of op bed. 5 Vocht en/of voeding onder dwang Dit middel behoort tot de uitzonderingen en wordt pas toegepast als gevaar voor uitdroging of ondervoeding bestaat. Als het noodzakelijk is, wordt dit middel uitgevoerd in een algemeen ziekenhuis, op verzoek van GGZ ingeest. De gang van zaken Toepassing van middelen en maatregelen is bedoeld om een (dreigende) noodsituatie af te wenden. Uw behandelend arts of psychiater, of diens vervanger, beslist of middelen en maatregelen moeten worden toegepast. De toepassing van de middelen en maatregelen wordt altijd overlegd met de afdelingspsychiater, en ter toetsing voorgelegd aan de geneesheer-directeur. Als midde- 5

6 len en maatregelen worden toegepast, zal altijd aan u worden uitgelegd waarom dit nodig is, eventueel achteraf. Het is belangrijk om te weten dat middelen en maatregelen nooit mogen dienen als straf. Er mag ook niet mee worden gedreigd. Het kan voorkomen dat het afdelingshoofd het besluit neemt om een van de middelen en maatregelen toe te passen als de arts of psychiater afwezig is. De behandelend arts moet dan zo snel mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld en de verantwoordelijkheid voor de beslissing overnemen. Toepassing van middelen en maatregelen wordt door de geneesheer-directeur van GGZ ingeest gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook moet er elke dag een arts of psychiater bij u langs komen om te beoordelen of het middel of de maatregel nog nodig is. Als u het met uw behandelend arts of psychiater, of diens vervanger, niet eens bent over de toepassing van een van de middelen en maatregelen, kunt u, eventueel met hulp van de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP), een klacht indienen bij de klachtencommissie cliënten. Ook kunt u vragen de toepassing van een middel of maatregel te stoppen of niet te beginnen (schorsen) tot er een uitspraak van de klachtencommissie is. Registratie van middelen en maatregelen Wanneer uw (vervangend) behandelaar middelen en maatregelen toepast, is hij wettelijk verplicht dit te registreren. In de registratie moet duidelijk zijn waarom de middelen en maatregelen zijn toegepast. Hij meldt de toepassing van middelen en maatregelen aan de inspecteur voor de gezondheidszorg op een formulier. Het formulier gaat naar de geneesheer-directeur en een kopie komt in uw dossier. De kopie kunt u inzien. De behandelaar brengt zo spoedig mogelijk uw partner en uw eventuele wettelijk vertegenwoordiger (ouders, curator, mentor) of contactpersoon op de hoogte van de toepassing. 6

7 Dwangbehandeling Behandeling uitgevoerd zonder uw instemming wordt dwangbehandeling genoemd. U wordt bijvoorbeeld gedwongen om medicijnen te gebruiken of om in een aparte ruimte te verblijven (separeer- of afzonderingsruimte). Dwangbehandeling mag alleen worden uitgevoerd: als er sprake is van ernstige psychiatrische problematiek; als het noodzakelijk is volgens uw behandelaar en er sprake is van (dreigend) gevaar voor uw eigen geestelijke of lichamelijke gezondheid of voor de gezondheid van anderen; als ontslag binnen redelijke termijn niet mogelijk is zonder behandeling. Alleen als u gedwongen bent opgenomen met een juridische maatregel kan behandeling onder dwang worden toegepast. Gedwongen opname houdt niet automatisch gedwongen behandeling in. Dwangbehandeling wordt alleen toegepast als dit de enige resterende mogelijkheid is. Gang van zaken Uw behandelaar stelt, in overleg met u, een behandelplan op. U kunt het met dat behandelplan, of met sommige onderdelen daarvan, niet eens zijn. Is uw behandelaar van mening dat uitvoering van het behandelplan, of onderdelen daarvan, voor u noodzakelijk is ondanks dat u het daarmee niet eens bent, dan besluit de behandelaar tot dwangbehandeling. Dit besluit tot dwangbehandeling moet uw behandelaar ter goedkeuring voorleggen aan de geneesheer-directeur. De geneesheer-directeur van GGZ ingeest informeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de toepassing van dwangbehandeling. Dwangbehandeling wordt ook gemeld aan uw partner, wettelijk vertegenwoordiger of uw naaste familie. De inspectie onderzoekt of de dwangbehandeling echt nodig was en of de instelling zorgvuldig heeft gehandeld. Een dwangbehandeling mag nooit langer duren dan nodig is. De behandeling moet nood- 7

8 zakelijk zijn om het gevaar te verminderen of weg te nemen. De behandeling moet bijdragen aan het verminderen van de psychische problematiek. Hoe lang duurt een dwangbehandeling? Als de dwangbehandeling is ingesteld om gevaar voor uzelf of anderen weg te nemen, is er geen maximum termijn aan verbonden. De dwangbehandeling kan dan niet langer duren dan noodzakelijk is om het gevaar weg te nemen. Als de dwangbehandeling is ingesteld omdat voorzien wordt dat ontslag binnen een redelijke termijn anders niet mogelijk is, moet de behandelaar aangeven voor welke periode de dwangbehandeling geldt. Dit mag slechts voor een maximum periode van drie maanden. Wanneer er na één periode van dwangbehandeling vervolgens binnen zes maanden opnieuw dwangbehandeling wordt ingesteld, moet de geneesheer-directeur daar toestemming voor geven. Uw rechten als cliënt Dwangbehandeling mag niet worden toegepast als er een andere (minder ingrijpende) oplossing is. Als u het niet eens bent met de dwangbehandeling, kunt u een tweede mening (second opinion) vragen of contact opnemen met de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Recht op contact U heeft het recht om contact op te nemen met: de patiëntenvertrouwenspersoon; uw advocaat; de geneesheer-directeur; de Inspectie voor de Gezondheidszorg; de officier van justitie. Het recht om te bellen of te schrijven met deze personen of instanties kan u niet worden afgenomen, ook niet als u te maken krijgt met separatie of afzondering. 8

9 Klachten Wanneer u te maken krijgt met dwangbehandeling en u bent het hier niet mee eens, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie cliënten. U kunt hierbij advies en ondersteuning vragen bij de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Over de klachtenprocedure bestaat een aparte brochure Een klacht? Laat het ons weten! Meer informatie Als u nog meer vragen heeft, kunt u deze stellen aan de hulpverlener of verpleging. Ook kunt u de andere brochures uit de serie lezen, wellicht worden daar uw vragen beantwoord. U kunt ook contact opnemen met de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). De patiëntenvertrouwenspersoon Bij het gesprek met de rechter en de advocaat kunt u steun krijgen van de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). In alle psychiatrische instellingen werken patiëntenvertrouwenspersonen. De PVP helpt u met problemen en klachten. De PVP is niet in dienst van de instelling, is onafhankelijk, werkt op basis van vertrouwen en geheimhouding en staat altijd aan uw kant. Het inschakelen van de PVP kost u geen geld. Landelijke Stichting PVP U kunt met al uw vragen en klachten over psychiatrische hulpverlening terecht bij de helpdesk van de Landelijke Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon in Utrecht. Het telefoonnummer van de helpdesk is (0900) ( 0,10 per minuut). 9

10 Brochures Over uw rechten, plichten en procedures zijn door GGZ ingeest meerdere brochures uitgebracht. U kunt uw behandelaar vragen om de andere brochures. Uw opname in GGZ ingeest Uw behandeling bij GGZ ingeest Een klacht? Laat het ons weten! Voorwaardelijke machtiging Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) Opname met een voorlopige machtiging (VM) of machtiging voortgezet verblijf (MVV) 10

11 Adressen en instanties Geneesheer-directeur GGZ ingeest Mw. C. Gijsbers van Wijk Postbus BB Amsterdam T (020) Waarnemend geneesheer-directeur (Amsterdam) Dhr. P. Hanneman Valeriusplein BH Amsterdam T (020) Waarnemend geneesheer-directeur (Haarlem en Hoofddorp) Mw. P. Stärcke Rijksstraatweg AD Bennebroek T (023) Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) Amsterdam (Valeriuskliniek en crisisdienst Koninginneweg) Dhr. E. Raymann T (06) E Amsterdam (locatie Walborg en Bocholtstraat) Dhr. E.B. Hulsman T (06) E Haarlem, Hoofddorp en Bennebroek Mw. C. Snijder T (06) E 11

12 Amstelveen (locatie Amstelmere) Mw. M. van Wiggen T (06) E Stichting Patiëntenvertrouwens persoon F.C. Donderstraat JA Utrecht Telefonische helpdesk T (0900) ( 0,10 per minuut) Cliënten Belangen Bureau KAM Regio Zuid-Kennemerland en Amstelland en de Meerlanden Locatie Zuiderpoort Amerikaweg RA Haarlem Postbus EG Haarlem T (023) E Klachtencommissie cliënten Ambtelijk secretaris, mw. M.A. Spreij Postbus BB Amsterdam T (020) E Klachtencommissie familie Ambtelijk secretariaat mw. I.S. de Leeuw Postbus BB Amsterdam T (020) E 12

13 Inspectie voor de Gezondheidszorg Orlyplein Postbus GR Utrecht T (088) (lokaal tarief) E Justitie Amsterdam Arrondissementsrechtsbank en Parket Officier van Justitie Parnassusweg 220 Postbus BN Amsterdam T (020) Justitie Haarlem Arrondissementsrechtbank Jansstraat RW Haarlem T (023) Parket Officier van Justitie Stationsplein LM Haarlem T (023)

14 14

15 GGZ ingeest GGZ ingeest helpt mensen met psychische klachten in alle leeftijden, ongeacht hun culturele achtergrond. De hulp is divers: van crisisopvang tot langdurige behandeling. Van een gesprek met een psycholoog of psychiater tot een zelfhulpcursus via internet. Bij GGZ ingeest werken ruim 2300 medewerkers vanuit meer dan 20 locaties in de regio Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Hoofddorp en Bennebroek. GGZ ingeest is ontstaan uit een fusie tussen GGZ Buitenamstel en De Geestgronden en werkt nauw samen met VU medisch centrum. maart 2009 dienst communicatie

16 GGZ ingeest Postbus BB Amsterdam

Informatie voor cliënten. Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS)

Informatie voor cliënten. Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) Informatie voor cliënten Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) Inleiding Deze brochure geeft informatie over de rechten en plichten die u als cliënt van GGZ ingeest heeft wanneer u gedwongen bent

Nadere informatie

Klachtenprocedure voor patiënten. Niet tevreden? Laat het ons weten!

Klachtenprocedure voor patiënten. Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenprocedure voor patiënten Niet tevreden? Laat het ons weten! Niet tevreden? De medewerkers van GGZ ingeest doen hun uiterste best om patiënten te behandelen op een manier die past bij hun wensen

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato U heeft een klacht en dan Informatie over de klachtenregeling van Cato November 2014 Als u niet tevreden bent Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als bewoner of klant. Uw welzijn en een goede

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is.

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Euthanasie Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Wij gaan in op de volgende onderwerpen: Wat is euthanasie? Aan welke

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht en wat te doen als u vindt dat het beter kan Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht Familie en vrienden vormen een deel van de sociale omgeving

Nadere informatie

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST VOORWOORD Voor deze Handreiking is als basis gebruikt de Richtlijn van het KNMG Vademecum, onderdeel V.06. Derhalve

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Dit kan volgens mij beter

Dit kan volgens mij beter Dit kan volgens mij beter Klachtenregeling voor cliënten Verzorging, Verpleging en Zorg Thuis Uw klacht is voor ons een gratis advies Het kan voorkomen, dat u 1 ontevreden bent of een klacht heeft over

Nadere informatie

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming Als u een klacht heeft Over de Raad voor de Kinderbescherming Inhoud 3 > Als u een klacht heeft over de Raad 4 > Een klacht indienen 6 > De klachtprocedure 7 > Cliëntvertrouwenspersoon 7 > Onafhankelijk

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie