A a n v r a a g f o r m u l i e r. v o o r w o o n w a g e n s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A a n v r a a g f o r m u l i e r. v o o r w o o n w a g e n s"

Transcriptie

1 A a n v r a a g f o r m u l i e r P a k k e t v e r z e k e r i n g v o o r w o o n w a g e n s Rialto.Tóch verzekerd

2 TOELICHTING Met dit aanvraagformulier kunt u een verzekering aanvragen voor uw woonwagen, de daarin aanwezige inboedel en het aansprakelijkheids - risico dat u als particulier loopt. Deze drie dekkingen maken onderdeel uit van de Pakketverzekering voor woonwagens. Bij het afsluiten van één of meerdere van de aangeboden dekkingen wordt slechts één polisblad afgegeven en betaalt u ook slechts éénmaal poliskosten. Als alle drie de dekkingen worden afgesloten ontvangt u daarnaast een korting op de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Huurdersbelang Onder huurdersbelang verstaan wij het belang dat de verzekerde heeft bij veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen die hij als huurder voor eigen rekening en voor particulier gebruik heeft aangebracht aan de woonwagen en/ of op het perceel waarop de woonwagen staat, zoals centrale verwarmings-, keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parketvloeren, schuurtjes en schuttingen alsmede overkappingen die bestemd zijn om geruime tijd ter plaatse te blijven. Huurdersbelang kan meeverzekerd worden tot maximaal 25% van het verzekerde bedrag voor inboedel. Inboedel Onder inboedel verstaan wij alle roerende zaken die deel uitmaken van de particuliere huishouding van de verzekerde, inclusief zonweringen, markiezen, (schotel-)antennes en rolluiken maar met uitzondering van: geld en geldswaardig papier; onbewerkte edele metalen, ongezette edelgesteenten; motorrijtuigen, bromfietsen, aanhangwagens en vaartuigen, alles met inbegrip van losse onderdelen en accessoires. De inboedel met een huidige nieuwwaarde tot ,- komt voor verzekering in aanmerking. KOMO-keurmerk Het KOMO-label is het kwaliteitskeurmerk in de bouw. Als uw woonwagen is voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring van KOMO, dan kunt u er op vertrouwen dat de woonwagen is gebouwd volgens de normen van het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en specifieke kwaliteits-, prestatieen veiligheidseisen die marktpartijen hieraan stellen. Een KOMO-productcertificaat is een document waarin door een onafhankelijke instelling wordt verklaard, dat het product voldoet aan de technische specificaties zoals opgenomen in het certificaat. De leverancier van uw woonwagen kan als uw woonwagen het KOMO-keurmerk heeft u een certificaat overhandigen. Na ontvangst van een kopie van het certificaat wordt een korting op de premie van zowel de woonwagen- als de inboedelverzekering verstrekt. No-claimregeling Zowel voor de woonwagen- als de inboedelverzekering geldt een zgn. no-claimregeling. Dit houdt in dat u na één, twee of drie opeenvolgende schadevrije verzekeringsjaren een korting opbouwt van respectievelijk 10%, 20% of 30% op de premie voor het betreffende onderdeel. Na melding van een schade komt de no-claimkorting met ingang van het nieuwe verzekeringsjaar te vervallen. Onderverzekering Als de verzekerde som lager is dan de waarde waarvan wordt uitgegaan bij de schaderegeling, vindt vergoeding van de schade plaats in de verhouding van de verzekerde som tot die waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis. Woonwagen Onder woonwagen verstaan wij een (voorheen mobiele) woning die permanent geplaatst is op een door de gemeente toegewezen vaste standplaats. Wij verstaan onder een woonwagen niet de mobiele woning die bestemd is voor vervoer achter een trekkend voertuig, al dan niet voorzien van een eigen kenteken.woonwagens met een huidige nieuwwaarde tot maximaal ,- komen voor verzekering in aanmerking. Omtrent eventuele acceptatie van woonwagens met een hogere nieuwwaarde, dient u vooraf contact op te nemen met de afdeling acceptatie van Rialto Verzekeringen. WOONWAGENVERZEKERING Dekking De woonwagenverzekering dekt materiële schade aan de woonwagen veroorzaakt door bijna alle voorkomende risico s, zoals o.a. (in)braak, brand, brandblussing, diefstal, storm, breuk van ruiten, blikseminslag, neerslag, etc. Uitgesloten van de dekking zijn o.a. schaden: als gevolg van onvoldoende onderhoud dat aan een verzekerde te wijten is, die op een andere verzekering gedekt is, die een verzekerde met opzet veroorzaakt heeft of die is veroorzaakt door ongedierte. Opruimingskosten, bereddingskosten en kosten van expertise worden vergoed, zelfs boven het verzekerde bedrag. Eigen risico storm Voor de woonwagendekking geldt een eigen risico van 250,- per risico adres voor schade, veroorzaakt door storm (wind met een snelheid van tenminste 14 meter per seconde/ windkracht 7 of hoger). Waardevaststelling woonwagen ten tijde van schade Als waarde van de woonwagen zoals die was onmiddellijk vóór de schadegebeurtenis, zal de eerste 5 jaar worden uitgegaan van de nieuwwaarde, daarna maandelijkse afschrijving van 0,45% t/m het 10e jaar, waarna vanaf het 11e jaar de dagwaarde wordt aangehouden. Als de dagwaarde hoger is dan de waarde op basis van de afschrijvingsregeling wordt de (hogere) dagwaarde aangehouden. INBOEDELVERZEKERING Dekking De inboedelverzekering dekt materiële schade aan de inboedel die in de woonwagen aanwezig is, veroorzaakt door o.a. brand, brandblussing, blikseminslag, diefstal of poging daartoe, neerslag, ontploffing, storm, vandalisme, etc., zelfs als dit een gevolg is van eigen gebrek of bederf. Uitgesloten van de dekking zijn schaden als gevolg van schroeien, broeien, zengen, smelten, neerslag binnengedrongen door openstaande ramen, veroorzaakt door onvoldoende onderhoud of veroorzaakt door geleidelijk inwerkende (weers)invloeden. Voorts geldt dat in het geval van diefstal er duidelijk sporen van braak aan de verzekerde woonwagen moeten zijn. Eigen risico diefstal (na braak) Het eigen risico in het geval van diefstal (na braak) bedraagt 250,- per gebeurtenis. Beperkte dekking diefstal uit bijgebouwen en schuren Voor diefstal uit bijgebouwen en/of schuren (na braak) geldt een maximale vergoeding van 500,-. Indexering Jaarlijks wordt het verzekerde bedrag voor de inboedeldekking verhoogd of verlaagd op basis van het laatst berekende indexcijfer voor woninginboedels van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Aansprakelijkheidsverzekering Onder de aansprakelijkheidsverzekering is schade, die is ontstaan tijdens de verzekeringsduur en waarvoor de verzekerden aansprakelijk zijn, gedekt tot een verzekerd bedrag van ,-. Eigen risico Het eigen risico bedraagt ten minste 250,- per gebeurtenis, tenzij anders vermeld op het polisblad.

3 Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht U moet alles meedelen wat van belang kan zijn, omdat u anders bij een schade misschien geen schadevergoeding krijgt. Als u een verzekering aanvraagt, bent u verplicht informatie te geven die juist en volledig is. Om problemen te voorkomen moet u het volgende doen: - Alle vragen in dit aanvraagformulier juist en volledig beantwoorden. - Als anderen, of eigendommen van anderen, ook verzekerd moeten worden, moet u bij beantwoording van de vragen ook alle informatie van die andere personen juist en volledig geven. Het is dus verstandig om die vragen ook aan die andere personen te stellen! - Als u denkt dat wij bepaalde informatie al hebben, moet u toch alle vragen in dit aanvraagformulier juist en volledig beantwoorden. - Misschien komt u na het versturen van dit aanvraagformulier er achter dat u vergeten bent nog wat informatie aan ons te geven. Die informatie moet u dan alsnog aan ons geven, tenzij de verzekering al is ingegaan, of als wij de verzekering al hebben geweigerd. Als blijkt dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kunnen wij de aangevraagde verzekering weigeren, of een eventuele schade niet (volledig) betalen. Is de verzekering al ingegaan, dan mogen wij de verzekering opzeggen als blijkt dat wij de verzekering niet hadden geaccepteerd indien alle informatie van tevoren al bij ons bekend geweest zou zijn. Als blijkt dat u ons met opzet heeft willen misleiden, dan mogen wij de verzekering ook opzeggen. Naam tussenpersoon Rekening-courant nummer Subnummer 1 Persoonsgegevens Verzekeringnemer Naam en voorletter(s) Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Adres (geen postbus) Postcode en woonplaats Bank-/gironummer Telefoonnummer(s) Nationaliteit Beroep 2 Adresgegevens Risicoadres (invullen als het adres anders is dan bij vraag 1) Straatnaam en huisnummer Postcode en plaatsnaam 3 Contractgegevens Wat wilt u met deze aanvraag verzekeren? De woonwagen exclusief een bijgebouw/ schuur De woonwagen inclusief een bijgebouw/ schuur De inboedel Het aansprakelijkheidsrisico als particulier Ingangsdatum Ingangsdatum Ingangsdatum Ingangsdatum Gewenste betalingstermijn 1 maand 3 maanden 6 maanden 12 maanden Automatische incasso (bij maandbetaling verplicht) Nee Ja De minimum termijnpremie bedraagt 25,- Voordat de verzekering ingaat, moet de premie van de eerste betaaltermijn aan uw tussenpersoon zijn betaald. Indien gekozen wordt voor maandbetaling, moet echter de premie van de eerste drie maanden aan uw tussenpersoon zijn betaald. In geval van automatische incasso is uw machtiging nodig. Deze machtiging verstrekt u door het ondertekenen van dit aanvraagformulier. LET OP: vergeet dan niet uw bank- of gironummer te vermelden.

4 4 Algemene risicogegevens Deze gegevens dient u ook te verstrekken als u uitsluitend een inboedelverzekering wenst aan te vragen. Merk woonwagen Type Bouwjaar Chassisnummer/kenteken Bouwaard Chassis Opbouw Interieur Exterieur Dakbedekking Staal Hout Hout Hout Bitumen Hout Steen Kunststof Polyester Staal Gipsplaten Steenstrips Steen Kunststof platen Bij andere bouwaard vermeld hier gebruikte materialen Eigen bouw? Nee Ja Is de woonwagen voorzien van het KOMO-keurmerk? Nee Ja (kopie certificaat meesturen) Gebruik van de woonwagen? Particuliere bewoning Anders, nl. Wordt de woonwagen op het moment dat deze verzekering wordt aangevraagd of binnen de periode van een jaar na het indienen van deze aanvraag verbouwd? Nee Ja Start verbouwing Gereed op Is de woonwagen uw eigendom? Nee, eigenaar is Ja Welke beveiligingsmaatregelen zijn er getroffen? Brandblusser Rook- /brandmelder Branddeken aanwezig Anders, nl. Bent u in het bezit van een vergunning om op de standplaats te staan? Nee Ja, voor jaar Naastgelegen gebouwen Hoeveel bedraagt de afstand tot de naastgelegen woonwagens? Zijn er naastgelegen gebouwen anders dan woonwagens? Nee Ja Zo ja, op welke afstand van uw woonwagen staan deze? Wat is van deze gebouwen de bouwaard en dakbedekking? Waartoe dienen deze gebouwen? 5 Woonwagen casco-verzekering Als de woonwagen, waarvoor deze verzekering wordt aangevraagd, ouder is dan 15 jaar, dient u bij het indienen van het aanvraagformulier tevens drie foto s mee te zenden van de buitenkant van de woonwagen. Als ook een bijgebouw/ schuur moet worden meeverzekerd, dient hiervan ook een foto bij het aanvraagformulier ingeleverd te worden. Oorspronkelijke nieuwwaarde van de woonwagen (incl. bijgebouw/schuur)

5 6 Inboedelverzekering Nieuwwaarde inboedel Waarde van het eventuele huurdersbelang 7 Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Dekking Alleenstaand Gezin/samenwonend/alleenstaand met kind(eren) 8 Schadeverleden Heeft u of een andere belanghebbende bij deze verzekering de laatste 5 jaar wel eens schade(n) geleden door gebeurtenissen die onder de gevraagde verzekering zijn verzekerd? Nee Ja Zo ja, wie en wanneer? Door welke oorzaak? Hoeveel bedroeg de schade(n)? Heeft u hiervoor een vergoeding gekregen? Nee Ja Van welke maatschappij en onder welk polisnummer(s)? Zo nee, waarom niet? 9 Betalingsverleden Is een verzekering van u of van een andere belanghebbende bij deze verzekering in de afgelopen vijf jaar wel eens opgeschort of beëindigd geweest in verband met het niet betalen van de premie? Nee Ja Van wie? Hoe vaak? Per welke data? 10 Strafrechtelijk verleden Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste 8 jaar, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met: a. Verzwijging Nee Ja, nl. b. Fraude Nee Ja, nl. c. Diefstal Nee Ja, nl. d. Verduistering Nee Ja, nl. e. Bedrog / Oplichting Nee Ja, nl. f. Vermogensmisdrijf Nee Ja, nl. g. Geweldpleging Nee Ja, nl. h. Brandstichting Nee Ja, nl. i. Overige Nee Ja, nl. Vermeld in het bevestigende geval duidelijk wanneer dit heeft plaatsgevonden en wie het strafbaar feit heeft gepleegd. Geef hierbij ook aan of het tot een rechtszaak is gekomen en wat het resultaat daarvan is geweest. Als het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden deze schikking tot stand kwam. Desgewenst kunt u deze informatie ook vertrouwelijk ter attentie van de directie van Rialto Verzekeringen sturen. Nadere toelichting

6 11 Slotvragen Verzekeringsverleden verzekeringnemer Heeft u één of meerdere van de aangevraagde verzekeringen al eerder gehad? Polisnummer Beëindigd door Datum beëindiging Reden beëindiging Zijn door een andere verzekeringsmaatschappij voor één van de aangevraagde verzekeringen, eerder bijzondere voorwaarden (zoals hogere eigen risico s en/of beperktere dekking) voorgesteld? Polisnummer Bijz. voorwaarde(n) Aanleiding hiervoor Is eerder een aanvraag van u voor één of meerdere van de aangevraagde verzekeringen afgewezen? Aanvraag-/offertenummer Reden afwijzing Datum afwijzing Verzekeringsverleden belanghebbende(n) Heeft een andere belanghebbende bij de aangevraagde verzekering(en) eerder één of meerdere van de aangevraagde verzekeringen gehad? Polisnummer Beëindigd door Datum beëindiging Reden beëindiging Zijn door een andere verzekeringsmaatschappij voor één van de aangevraagde verzekeringen, eerder bijzondere voorwaarden (zoals hogere eigen risico s en/of beperktere dekking) voorgesteld? Polisnummer Bijz. voorwaarde(n) Aanleiding hiervoor

7 Is eerder een aanvraag van een andere belanghebbende voor één of meerdere van de aangevraagde verzekeringen afgewezen? Aanvraag-/offertenummer Reden afwijzing Datum afwijzing Belangrijk Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht, boven aan het aanvraagformulier, door. Waarmee gaat u akkoord als u ondertekent? Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart u: dat u deze verzekering wilt sluiten; dat u akkoord gaat met de dekking van deze verzekering, die in de voorwaarden staat omschreven; dat u akkoord gaat met de voorwaarden* van deze verzekering; dat u akkoord gaat met het feit dat wij bij de beoordeling van deze aanvraag gebruik maken van gegevens uit externe databanken; dat u bij maandbetaling akkoord gaat met automatische incasso; dat u bij automatische incasso akkoord gaat met het aantal automatische afschrijvingen per jaar, behorend bij de door u gekozen betalingstermijn. Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door Plaats en datum Handtekening * U kunt de voorwaarden van de woonwagen-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering downloaden van onze internetsite, U kunt ze ook opvragen bij onze afdeling relatiemanagement, bereikbaar via telefoonnummer of via

8 Ri A WCI 0511PP Rialto Verzekeringen Postbus CB Rijswijk telefoon * fax (070) Rialto Verzekeringen is een handelsnaam van de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. te Rijswijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer *Gebruik van dit telefoonnummer kost 0,15 per minuut tot een maximum van 10,- per gesprek.

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats.

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats. Aanvraagformulier Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Naam tussenpersoon Naam adviseur Tp-Cliëntnummer Rekening Courantnummer aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer 1. Gegevens verzekeringnemer/aanvrager

Nadere informatie

Perfect-Extra inboedelverzekering

Perfect-Extra inboedelverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra inboedelverzekering Polisvoorwaarden Polismantel E.I.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie

Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie Polisvoorwaarden Polismantel E.I.G.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro)

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Beperkingen 2.6 Uitsluitingen 2.7 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Inboedel Extra Uitgebreid Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.18 D ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer: Gegevens

Nadere informatie

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 VOORWAARDEN Inboedel Extra Uitgebreid Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.18 E ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering

Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering S.v.p. met blokletters invullen, alle vragen volledig beantwoorden en aankruisen hetgeen van toepassing is. Aanvrager/verzekeringnemer Naam en voorletters

Nadere informatie

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier)

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering

Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering Deze polisvoorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden Z.WN.A.14.05 2 Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Z.WN.WH.14.05 7 Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering

Nadere informatie

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering P.I.15 - Perfect inboedelverzekering Polismantel P.I.15 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Waar en waartegen gedekt 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Royaal inboedelverzekering

Royaal inboedelverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal inboedelverzekering Voorwaarden van verzekering nr. IR 12 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet BV 03.2.40 B

Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet BV 03.2.40 B polisvoorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model BV 03.2.40 B Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Uitgebreide verzekering bedrijven, instellingen en praktijken Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.2.58 D INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Woonhuis Extra Uitgebreide verzekering zonder waardegarantie MODEL LE 03.2.17 C Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Rubriek Wonen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid

Rubriek Wonen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Verzekerd bedrag Artikel 5 Omvang van de dekking Artikel 6 Dekking

Nadere informatie

Informatie over uw Inboedelverzekering All-in. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Inboedelverzekering All-in. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Inboedelverzekering All-in Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Inboedelverzekering All-in 7 Leeswijzer

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2

ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 VOORWAARDEN Woonhuis Extra Uitgebreide verzekering zonder waardegarantie Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.17 D ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Informatie over uw Inboedelverzekering All-in. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Inboedelverzekering All-in. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Inboedelverzekering All-in Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Inboedelverzekering All-in 7 Leeswijzer

Nadere informatie

INBOEDEL UNIEKVERZEKERING INBOEDELS. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl. Voorwaarden modelnummer BR041-11

INBOEDEL UNIEKVERZEKERING INBOEDELS. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl. Voorwaarden modelnummer BR041-11 véro chmea Postbus 909 8901 S Leeuwarden www.averoachmea.nl Inhoudsopgave rt. 1 egripsomschrijvingen rt. 2 Wat is verzekerd? rt. 3 Nadere regelingen rt. 4 Eigen risico rt. 5 ewoond rt. 6 Verzekering op

Nadere informatie

ALGEMENE VERZEKERINGSBEPALINGEN UITGEBREIDE GOEDEREN EN INVENTARISVERZEKERING ( 597-06) Artikel 1 WAT WORDT VERSTAAN ONDER GOEDEREN EN INVENTARIS?

ALGEMENE VERZEKERINGSBEPALINGEN UITGEBREIDE GOEDEREN EN INVENTARISVERZEKERING ( 597-06) Artikel 1 WAT WORDT VERSTAAN ONDER GOEDEREN EN INVENTARIS? Artikel 1 WAT WORDT VERSTAAN ONDER GOEDEREN EN INVENTARIS? Goederen Onder goederen worden verstaan de grond- en hulpstoffen, halffabrikaten, eindproducten, goederen in bewerking, alsmede emballage welke

Nadere informatie

Voorwaarden Brand Bedrijven

Voorwaarden Brand Bedrijven Voorwaarden Brand Bedrijven 15 26 06-08 Polismantel BB 2006/augustus 2006 1 2 Brand Bedrijven Artikel Algemene bepalingen 1 Begrippen 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de dekkingen 4

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 TOELICHTING In deze toelichting vindt u informatie over uw verzekering: over de aandachtspunten, de begripsomschrijvingen en uiteraard

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Woonschepen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.20 C INHOUD ALGEMEEN ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8

Nadere informatie