E X A M E N - R E G L E M E N T E X A P O L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E X A M E N - R E G L E M E N T E X A P O L"

Transcriptie

1 E X A M E N - R E G L E M E N T E X A P O L 1

2 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Definities In dit Examenreglement wordt verstaan onder: a. examenbureau: Het examenbureau Exapol bv, dat is belast met het vervaardigen van examens, het afnemen van deze examens en het beoordelen en beheren van examenwerk van examenkandidaten die (gaan) werken in het domein toezicht en handhaving. b. opleidingsinstituut: Elke organisatie die opleidingen verzorgt voor (toekomstig) personeel in het domein toezicht en handhaving. c. opdrachtgever: Elke organisatie waarmee het examenbureau een overeenkomst sluit inhoudende het ontwikkelen en / of afnemen en / of beoordelen van examens/proeven van bekwaamheid. d. directeur De directeur van het examenbureau Exapol BV. e. examencommissie: Exapol stelt per cursus een examencommissie samen waarvan één of meerder personen uit het vakgebied waarover de betreffende cursus gaat, zitting hebben. De samenstelling van de examencommissie is steeds als volgt: a. voorzitter (onderwijskundige namens Exapol); b. leden (waar onder onderwijs- en / of inhoudsdeskundige(n). c. per commissie wordt in overleg een secretaris aangewezen. De examencommissie is verantwoordelijk voor de vaststelling van de examens (inhoud, vorm en cesuur), de bewaking van de kwaliteit van de examens en de vaststelling van de resultaten. f. hoofd examenbureau: Het Hoofd examenbureau is verantwoordelijk voor de organisatie van het examen, heeft de dagelijkse leiding over het examenbureau, beslist in eerste aanleg over bezwaarschriften. g. examenkandidaat: Elke persoon die deelneemt aan een examen/proeve van bekwaamheid door het examenbureau afgenomen. h1. examinator: Een namens de Examencommissie aangewezen persoon die het examen afneemt en de kandidaat beoordeelt. h2. surveillant: Een namens het examenbureau aangewezen persoon die het examen afneemt c.q. toezicht houdt tijdens een examenafname; de taken van de examinator/surveillant zijn mede afhankelijk van de examenopdracht /examenvorm. i. verslag van examenafname: Een verslag opgemaakt door de examinator / toezichthouder, waarin de gehele gang van zaken tijdens het examen wordt vastgelegd. j. examen: Het onderzoek ter vaststelling of voldaan is aan de gestelde eindtermen, het eindniveau of aan anderszins vastgestelde eisen. k. examenprofiel: De regeling van de examinering zoals examenvorm, cesuur, examentijd, de wijze van afname, eventuele voorwaarden voor toelating en bijzondere voorwaarden. 2

3 l. voldoende / onvoldoende: Het resultaat dat aangeeft of een kandidaat voor een examen is geslaagd respectievelijk gezakt, gebaseerd op een van tevoren vastgestelde cesuur. m. Examenkamer: De Stichting Examenkamer als onafhankelijke toezichthoudende organisatie voor de borging en verbetering van de kwaliteit van de examens en de onafhankelijke examinering. n. kwalificatiedocument: een certificaat / diploma o. maatwerk: Elke activiteit die wordt uitgevoerd naar aanleiding van een daartoe gesloten overeenkomst en die wordt vergoed op basis van facturering. Artikel 2 Toepasbaarheid Het examenreglement is van toepassing op het ontwikkelen, afnemen en beheren van alle examens uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van het examenbureau. Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat zij afwijkende examenvoorwaarden van toepassing willen laten zijn, mits deze binnen de regelgeving van de Examenkamer vallen om te borgen dat het niet strijdig is met de van toepassing zijnde erkenningscriteria op basis waarvan het examenbureau onder toezicht is genomen. Hoofdstuk 2: Vaststellen examens Artikel 3 Ontwikkeling van examens 1. Het examenbureau ontwikkelt een examen zoals met de opdrachtgever is overeengekomen. Het examenbureau kan hiervoor eventueel gebruik maken van bestaande examenopdrachten. 2. De inhoud, vorm en cesuur van een examen worden vastgesteld door de Examencommissie. Artikel 4 Wijze van examinering 1. De wijze van examinering is afhankelijk van het soort examen. 2. Het examenbureau draagt er zorg voor dat voor de examenkandidaten een beschrijving beschikbaar is van de wijze van examinering en de tijdsduur van het examen. Artikel 5 Soorten examenopdrachten Een examen kan bestaan uit één of meer van de volgende soorten examenopdrachten: a. een arbeidsproef (examinering in een reële praktijksituatie); b. een simulatie (computersimulatie, acteursimulatie, simulatieapparatuur, simulatieruimte); c. een authentieke opdracht (casuïstiek, mondelinge of schriftelijke verslaglegging); d. een opdracht met open of gesloten vragen (schriftelijk of digitaal); e. een combinatie van de onder a. tot en met d. genoemde soorten examenopdrachten. Artikel 6 Aangepaste vorm van een examenopdracht In overleg met de opdrachtgever c.q. het opleidingsinstituut kan de Examencommissie de vorm van een examenopdracht voor een individuele examenkandidaat aanpassen indien daartoe aanleiding bestaat en dit uitvoerbaar is. Dit geheel ter beoordeling van de Examencommissie 3

4 Hoofdstuk 3: Toelating en aanmelding voor een examen Artikel 7 Toelating 1. Elke kandidaat die zich aanmeldt, wordt in de gelegenheid gesteld aan een examen deel te nemen, tenzij de opdrachtgever c.q. het opleidingsinstituut anders bepaalt. 2. Als een examenkandidaat niet voldoet aan de eventuele voor het betreffende examen vastgestelde nadere voorwaarden, kan het Hoofd examenbureau besluiten deze niet tot het examen toe te laten. 3. De opdrachtgever c.q. het opleidingsinstituut bepaalt hoe vaak een examenkandidaat deel mag nemen aan een bepaald examen. Indien hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, wordt een examenkandidaat ten hoogste driemaal in de gelegenheid gesteld een examenopdracht met betrekking op het (de) zelfde onderwerp(en) af te leggen. Artikel 8 Aanmelding en annulering 1. Aanmelding voor een examen geschiedt door de examenkandidaat zelf, tenzij met de opdrachtgever c.q. het opleidingsinstituut is overeengekomen dat de aanmelding op andere wijze plaatsvindt. 2. Het Aanmeldingsformulier Examen kan worden gedownload van de website Tevens is het mogelijk zich via voor een examen aan te melden. 3. Aanmelding geschiedt door middel van of het per post insturen van het Aanmeldingsformulier Examen. 4. Tenzij anders overeengekomen dient de aanmelding voor een examen minimaal vier weken voor de afgesproken examendatum plaats te vinden. 5. Uiterlijk 8 kalenderdagen voorafgaand aan de (eerste) examendag dient de kandidaat c.q. de opdrachtgever c.q. het opleidingsinstituut de examenkosten te hebben betaald. 6. Definitieve aanmeldingen kunnen niet worden gewijzigd. Wel is het mogelijk een aanmelding te annuleren en direct een nieuwe aanmelding in te dienen. 7. Bij annulering van de aanmelding gelden de volgende voorwaarden: a. Bij annulering tot en met uiterlijk veertien werkdagen voor de examendatum worden geen kosten in rekening gebracht. Het betaalde bedrag wordt volledig gerestitueerd. b. Bij annulering binnen dertien werkdagen voor de geboekte examendatum is geen sprake van restitutie. Dit geldt tevens wanneer de kandidaat niet op het examen verschijnt. c. Wanneer de kandidaat om medische redenen geen examen kan doen, dient dit schriftelijk te worden meegedeeld aan het Hoofd examenbureau onder bijvoeging van de betreffende doktersverklaring. De brief en doktersverklaring dienen uiterlijk tien dagen na de dag van het betreffende examen door het examenbureau te zijn ontvangen. In dit geval wordt het examengeld gerestitueerd. Hoofdstuk 4: Uitvoering van een examen Artikel 9 Organisatie 1. In overleg met de opdrachtgever zorgt Exapol voor een geschikte examenlocatie. Daaronder wordt ook begrepen de invulling van de gestelde randvoorwaarden zoals de aanwezigheid en beschikbaarheid van de vereiste hulpmiddelen en de facilitaire en logistieke voorzieningen. 2. Indien de examenlocatie, de inrichting daarvan of de voorzieningen niet voldoen aan de in redelijkheid hieraan te stellen eisen, kunnen door of namens het Hoofd examenbureau passende maatregelen worden getroffen, waarbij in uiterste geval kan worden besloten het examen geen doorgang te laten vinden. 4

5 Artikel 10 Inzet examinator / surveillant 1. Bij een examen is minimaal één examinator / surveillant aanwezig. Afhankelijk van de soort examenopdracht / examenvorm, kunnen door het examenbureau meer examinatoren / surveillanten worden ingezet. 2. Zowel een surveillant als een examinator treden tijdens hun werkzaamheden bij de examinering op namens Exapol. 3. In hun rol als examinator / surveillant rapporteren zij eventuele onregelmatigheden en alle overige bijzonderheden in een verslag van de examenafname aan het Hoofd examenbureau. 4. Bij onvoorziene omstandigheden of onverwachte onvolkomenheden nemen zij namens Exapol de maatregelen die zij nodig achten om het examen zo goed mogelijk te laten verlopen; zij voeren indien hiertoe aanleiding bestaat zo mogelijk overleg met een medewerker van het examenbureau. Artikel 11 Voorafgaand aan het examen 1. Het examenbureau draagt er zorg voor, dat de examenkandidaten tijdig bekend zijn met de datum, het tijdstip en de locatie waar het examen wordt gehouden, tenzij is overeengekomen dat de opdrachtgever c.q. het opleidingsinstituut de examenkandidaten hierover informeert. 2. Voor elk examen is een begintijd en een maximale examentijd vastgesteld. De tijdswaarneming van de examinator / surveillant tijdens het examen is leidend. 3. Een examenkandidaat dient ten minste vijftien minuten voor aanvang van het praktijkexamen aanwezig te zijn. Een examenkandidaat die vijftien minuten voor aanvang van het praktijkexamen niet aanwezig is, wordt van deelname aan het examen uitgesloten, tenzij naar de mening van de examinator/ surveillant het alsnog deelnemen aan het examen de voortgang van de examinering niet belemmert. In die gevallen bepaalt de examinator / surveillant de eindtijd voor de verlate kandidaat. Bij een schriftelijk en / of beeldschermexamen dient een examenkandidaat zo laat aanwezig te zijn als op de examenoproep staat vermeld. Indien de kandidaat te laat is, is het aan de surveillant om te bepalen of een kandidaat alsnog kan deelnemen. Daarbij is echter wel van toepassing dat zodra een kandidaat de examenruimte verlaten heeft een kandidaat die te laat is niet meer kan worden toegelaten. Voor een kandidaat die te laat is blijft te eindtijd van het betreffende examen onverkort van kracht. Artikel 12 Legitimatie 1. Een examenkandidaat dient zich voor aanvang van het examen of examendeel (samengestelde examens) bij de examinator/ surveillant te legitimeren met een op grond van de Wet op de Identificatieplicht erkend origineel en geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst) voorzien van foto en handtekening van de houder. 2. Een examenkandidaat die niet voldoet aan de legitimatieplicht wordt door de examinator / toezichthouder namens het Hoofd examenbureau uitgesloten van deelname aan het examen. 3. Bij een schriftelijk en / of beeldschermexamen dient de examenkandidaat er zorg voor te dragen dat het identiteitsbewijs tijdens de gehele duur van het examen voor de examensurveillant zichtbaar op de schrijftafel/ desk aanwezig is. Artikel 13 Regels voor de kandidaat 1. Aanwijzingen van de examinator / surveillant moeten door de examenkandidaat worden opgevolgd. 2. Aanwijzingen van de examinator / surveillant moeten door de examenkandidaat worden opgevolgd. 3. De examenkandidaat die de aanwijzingen als bedoeld in het eerste lid niet opvolgt, kan door de examinator / surveillant worden uitgesloten van verdere deelname aan het examen. De uitsluiting heeft tot gevolg dat er geen uitslag van het betreffende examen wordt vastgesteld. 5

6 4. Bij de afname van een examen mag de examenkandidaat uitsluitend gebruik maken van de hulpmiddelen die voor een adequate uitvoering van een examenopdracht of een onderdeel noodzakelijk zijn en expliciet zijn toegestaan. Op de examenoproep staat vermeld welke spullen niet bij het examen aanwezig mogen zijn en vóór het examen dienen te worden ingeleverd (kluisje). 5. De kandidaat is verplicht op aanwijzing van de examinator / surveillant eventueel ander materiaal dan bedoel in het derde lid aan hem te overhandigen. Dit materiaal wordt na afloop van het examen aan de examenkandidaat teruggegeven. Indien er een vermoeden van fraude bestaat (artikel 14), kan het examenbureau van Exapol de materialen op een later tijdstip retourneren. 6. De examenkandidaat mag tijdens de afname van een examen geen contact hebben of zoeken met medekandidaten, tenzij dit voor de uitvoering van een examenopdracht noodzakelijk is. 7. Tenzij anders aangegeven krijgt de examenkandidaat gedurende de afname van het examen geen gelegenheid het examen te onderbreken en de examenruimte te verlaten. Bij dringende noodzaak kan de examinator / surveillant toestemming verlenen de examenruimte te verlaten, mits dit onder toezicht geschiedt. 8. Direct na afloop van het examen levert de kandidaat de examenmaterialen in bij de examinator / surveillant Artikel 14 Onregelmatigheid of fraude 1. Onder onregelmatigheid of fraude wordt verstaan het handelen van een examenkandidaat dat erop is gericht het vormen van een juist oordeel omtrent de aanwezige competenties geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken. Onder dit handelen wordt tevens verstaan elke vorm van opzettelijk gebruik van niet uitdrukkelijk toegestane hulpmiddelen. 2. Fraude, het plegen, het daartoe gelegenheid geven of het bevorderen daarvan is verboden. 3. Bij een onregelmatigheid als bedoeld in het eerste en / of tweede lid krijgt de kandidaat hierover direct een officiële mededeling van de examinator / surveillant. De kandidaat is wel gerechtigd het examen af te ronden. De examinator / surveillant maakt aantekening van de geconstateerde onregelmatigheid en brengt hierover schriftelijk verslag uit aan het Hoofd Examenbureau. 4. Het Hoofd examenbureau beoordeelt of de geconstateerde onregelmatigheid dient te worden voorgelegd aan de Examencommissie om een oordeel te vellen over de te nemen maatregel. 5. De Examencommissie velt vervolgens een oordeel ten aanzien van de te nemen maatregel. Deze kan zijn: geen resultaat (nietig verklaren van het examen) of een lager cijfer dan waarop de kandidaat op basis van het resultaat recht zou hebben. Vervolgens wordt de kandidaat van de maatregel in kennis gesteld. 6. Indien na het deelnemen aan een examen of na het verstrekken van een certificaat blijkt dat er sprake is geweest van een onregelmatigheid of fraude bepaalt de Examencommissie welke maatregel zoals genoemd in het vijfde lid wordt genomen. De getroffen maatregel wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokkene bekendgemaakt. 7. Voordat de Examencommissie een beslissing neemt als bedoeld in het vijfde of zesde lid, stelt het Hoofd examenbureau de betrokkene in de gelegenheid door de Examencommissie te worden gehoord. 8. De opdrachtgever bepaalt in overleg met het Hoofd examenbureau of deze examenkandidaat desgewenst opnieuw in de gelegenheid wordt gesteld aan het betreffende examen deel te nemen en onder welke voorwaarden. Artikel 15 Bepalingen die gelden bij een examen 1. De examenkandidaat vermeldt op het examenwerk de gevraagde persoonsgegevens en indien bekend het hem toegewezen examennummer. 2. De examinator / surveillant vermeldt, indien gewenst het moment waarop de resterende examentijd nog ongeveer vijftien minuten bedraagt. 3. Als een examenkandidaat gereed is met zijn examen of indien de examentijd is verstreken, levert deze alle examenmateriaal in bij de examinator / surveillant en verlaat hij vervolgens de examenruimte. 4. Opmerkingen ten aanzien van de examinering kunnen in geval van een schriftelijk examen door de kandidaat worden vermeld op zijn examenwerk, bij praktijkexamens kan de kandidaat opmerkingen ten aanzien van de examinering melden bij de examinator / surveillant die deze 6

7 vervolgens vermeldt in het verslag van examenafname; procedurele opmerkingen kunnen voor zowel schriftelijke- als praktijkexamens worden gemeld bij de examinator / surveillant die deze vervolgens vermeldt in het verslag van examenafname. 5. Klachten betreffende de examinering dienen ten tijde van het examen kenbaar te worden gemaakt aan de examinator / surveillant en dienen eveneens schriftelijk binnen twee werkdagen aan het examenbureau van Exapol kenbaar te worden gemaakt. Hoofdstuk 5: Beoordeling / resultaatbepaling van examens Artikel 16 Beoordeling en resultaatbepaling van een examenopdracht 1. Een gemaakt examen en / of een uitgevoerde examenopdracht wordt beoordeeld door één of meer examinatoren / correctoren namens Exapol. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de van tevoren door de examencommissie vastgestelde beoordelingspunten en criteria. De examinator(en) en/of corrector(en) stellen het individuele examenresultaat voorlopig vast. 2. Op grond van de beoordeling van het examen wordt dit door de examinator(en) en/of corrector(en), met inachtneming van de geldende cesuur, gewaardeerd en wordt het voorlopige resultaat uitgedrukt in een kwalificatie voldoende of onvoldoende. 3. De examencommissie stelt het examenresultaat definitief vast en deelt dit mede aan het examenbureau dat het examenresultaat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vier weken na de examendatum, schriftelijk aan de examenkandidaat mededeelt. Indien de examenkandidaat hiervoor schriftelijk toestemming verleent, kan het examenresultaat tevens aan de opdrachtgever c.q. het opleidingsinstituut bekend worden gemaakt. 4. Kan door bijzondere omstandigheden de termijn van vier weken, genoemd in lid 3, niet worden gehaald, dan wordt de kandidaat en indien voldaan is aan de laatste volzin van lid 3, de opdrachtgever of het opleidingsinstituut daarvan schriftelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld. In dit geval mag de termijn van zes weken na de examendatum niet worden overschreden. Hoofdstuk 6: Rechtsmiddelen tegen een examenresultaat Artikel 17 Recht van inzage 1. Een examenkandidaat heeft het recht van inzage in de op een schriftelijk of digitaal examen betrekking hebbende producten, informatiedragers en overige bronnen, alsmede op de beoordelingsformulieren van de examenopdrachten. 2. Een examenkandidaat die van het in lid 1 genoemd recht gebruik wenst te maken, moet hiertoe binnen tien dagen, nadat het resultaat van het examen aan hem is bekend gemaakt, een schriftelijk verzoek indienen bij het Hoofd examenbureau, postbus 203, 8171 AC te Vaassen, tenzij is overeengekomen het gebruik maken van het recht van inzage op een andere wijze te organiseren. 3. De examenkandidaat wordt binnen drie weken na de ontvangst van het, in lid 2 genoemd verzoek in de gelegenheid gesteld van het recht van inzage gebruik te maken. Artikel 18 Bezwaar tegen een resultaat 1. Een examenkandidaat die het niet eens is met het vastgestelde resultaat van een examen kan met redenen omkleed schriftelijk bezwaar maken bij het Hoofd examenbureau, postbus 203, 8171 AC te Vaassen. 2. Bezwaarschriften over de omstandigheden tijdens het examen (zoals geluidsoverlast e.d.) vallen niet onder de werking van dit reglement; dergelijke klachten worden behandeld volgens de klachtenregeling van het examenbureau. 7

8 3. Het bezwaarschrift dient te voldoen aan de volgende voorwaarden. Het wordt ondertekend en bevat ten minste: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Zo mogelijk wordt een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft overgelegd. Indien het bezwaarschrift hieraan niet voldoet kan het door het Hoofd van het examenbureau niet ontvankelijk worden verklaard, met dien verstande dat de indiener de gelegenheid krijgt het verzuim te herstellen binnen de in artikel 19 gestelde termijn. Artikel 19 Bezwaartermijn 1. De termijn waarbinnen een bezwaarschrift moet zijn ingediend bedraagt zes weken, te rekenen vanaf: a. de dag waarop het resultaat van het examen is bekendgemaakt, of b. de dag waarop de examenkandidaat feitelijk gebruik heeft kunnen maken van het recht van inzage, mits hij binnen de termijn van drie weken, als bedoeld in artikel 17 lid 3, van dit recht gebruik heeft gemaakt. 2. Ten aanzien van de in lid 1 van dit artikel gestelde termijnen geldt, dat het bezwaarschrift bij verzending per post tijdig is ingediend, indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd. Artikel 20 Bezwaar/beroepsprocedure 1. Door of namens het Hoofd examenbureau wordt een onderzoek ingesteld betreffende de bezwaren. 2. Het Hoofd examenbureau beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, tenzij hij deze termijn heeft verlengd met een periode van ten hoogste twee weken. De examenkandidaat wordt van deze verlenging schriftelijk in kennis gesteld. 3. De beslissing wordt bekend gemaakt aan de examenkandidaat. Indien de examenkandidaat hiertoe schriftelijk toestemming verleent, kan de beslissing tevens aan de opdrachtgever c.q. het opleidingsinstituut worden bekend gemaakt. 4. Kandidaten die niet zijn geslaagd kunnen, wanneer zij het niet eens zijn met de beslissing van het Hoofd examenbureau, in beroep gaan bij de Examencommissie. Het beroep dient schriftelijk en met redenen omkleed binnen 4 weken, gerekend vanaf de dag waarop het besluit van het Hoofd examenbureau aan de kandidaat is bekendgemaakt, te worden ingediend bij de Examencommissie, Postbus 203, 8171 AC te Vaassen. 5. Niet geslaagde kandidaten kunnen in beroep gaan bij de Examencommissie wanneer hun bezwaar ongegrond wordt verklaard door het Hoofd examenbureau. 6. Voor het indienen van een beroepsschrift bij de Examencommissie wordt 60,00 in rekening gebracht. Indien het beroep door de Examencommissie gegrond wordt verklaard, vindt restitutie plaats van dit bedrag. 7. De uitwerkingen en/of prestaties van de kandidaat worden voor zover mogelijk integraal opnieuw beoordeeld. De Examencommissie neemt de geuite bezwaren en de herbeoordeling met motivering van de oorspronkelijke correctoren in overweging. Het resultaat dat voortvloeit uit de integrale herbeoordeling wordt in de plaats gesteld van het oorspronkelijke resultaat. 8. De Examencommissie beslist binnen vier weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij de Examencommissie deze termijn heeft verlengd met een periode van ten hoogste twee weken. De examenkandidaat wordt van deze verlenging schriftelijk in kennis gesteld. 9. De kandidaat wordt door de secretaris van de Examencommissie schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit op zijn beroep. Het resultaat dat wordt vastgesteld na behandeling van het beroep is bindend. 10. Is de kandidaat het met de afhandeling van het beroepschrift door de Examencommissie niet eens dan kan gebruik gemaakt worden van de beroepsprocedure van de Stichting Examenkamer, Postbus 3439, 7301 EK Apeldoorn (zie website stichting examenkamer: beroepsschriften). Hoofdstuk 7: Kwalificatie 8

9 Artikel 21 Kwalificatiebewijs 1. Afhankelijk van de soort opleiding wordt voor de examenkandidaat van wie is vastgesteld dat deze voldaan heeft aan de eindtermen of aan de anderszins geformuleerde eisen, een door het examenbureau vervaardigd kwalificatiebewijs verstrekt. 2. Een kwalificatiebewijs wordt verstrekt aan de examenkandidaat. Indien de examenkandidaat daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend, wordt tevens aan de opdrachtgever c.q. het opleidingsinstituut een gewaarmerkte kopie van het kwalificatiebewijs verstrekt. 3. Een kwalificatiebewijs wordt voorzien van een handtekening van: a. de Directeur van het examenbureau; b. de Voorzitter van de Examencommissie; c. de houder van het kwalificatiebewijs. De onder c genoemde handtekening is de verantwoordelijkheid van de kandidaat. De op het kwalificatiebewijs vermelde persoonsgegevens, inclusief de handtekening van de kandidaat dienen in overeenstemming te zijn met het ID-bewijs. Artikel 22 Geldigheidsduur van het kwalificatiebewijs 1. Een kwalificatiebewijs heeft een onbeperkte geldigheidsduur, tenzij anders is vermeld op het kwalificatiebewijs. Dit geldt ook voor de deelcertificaten waaruit het kwalificatiebewijs eventueel is opgebouwd. 2. Een kwalificatiebewijs waarvan blijkt dat het ten onrechte is afgegeven, kan door de Directeur van het examenbureau Exapol ongeldig worden verklaard. Hoofdstuk 8: Toezicht en kwaliteitsbewaking Artikel 23 Examencommissie Exapol Een lid van de Examencommissie Exapol heeft het recht om gevraagd en ongevraagd een examen bij te wonen. Hij zal hierbij de kwaliteit van het examineringsproces in meest ruime zin bezien en beoordelen. Artikel 24 Stichting Examenkamer Het examenbureau Exapol heeft op voldoende en overtuigende wijze aangetoond een professionele examenorganisatie te zijn en aan de criteria te voldoen die de Stichting Examenkamer daartoe stelt. Vastgesteld is dat het examenbureau Exapol als exameninstelling voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid, continuïteit en kwaliteit. Tevens is gebleken dat de opzet van de examens en de uitvoering van de examinering overeenkomstig de Algemene Bepalingen van Behoorlijk Examineren zijn. Vorenstaande heeft ertoe geleid dat de Stichting Examenkamer heeft besloten het examenbureau Exapol te accrediteren en de uit te voeren examens onder haar toezicht te nemen. Artikel 25 Toezicht Het toezicht genoemd in artikel 24 houdt in dat er steekproefsgewijs, al dan niet vooraf aangekondigd, een vertegenwoordiger van de Stichting Examenkamer het recht heeft bij een examen aanwezig te zijn. In principe kan deze toezichthouder niet worden geweigerd bij het examen aanwezig te zijn. Artikel 26 Uitzondering Slechts in bijzondere omstandigheden kan van het gestelde in de artikelen 23 en 25 worden afgeweken. Dit kan uitsluitend op een gemotiveerd verzoek van de examenkandidaat. De examinator/surveillant beslist, na overleg met de vertegenwoordiger van de Examencommissie danwel van de Stichting Examenkamer, op dit verzoek. Hij rapporteert zijn beslissing zo spoedig mogelijk aan de directeur. 9

10 Hoofdstuk 9: Overige bepalingen Artikel 27 Onvoorziene omstandigheden / afwijkingen 1. Bij onvoorziene omstandigheden beslist het Hoofd examenbureau na overleg met de opdrachtgever c.q. het opleidingsinstituut. 2. Het Hoofd examenbureau kan met een opdrachtgever c.q. opleidingsinstituut overeenkomen dat wordt afgeweken van het Examenreglement Exapol. Het gestelde in artikel 2 van dit reglement blijft onverlet van kracht. Artikel 28 Citeernaam van de regeling Dit reglement wordt aangehaald als het Examenreglement Exapol. Artikel 29 Werking Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2016 en is van toepassing op alle examenkandidaten die op of na die datum zijn ingeschreven voor een examen waarop dit reglement van toepassing is. Artikel 30 Slotbepaling In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Hoofd examenbureau na overleg met de directeur. De Directeur Exapol. D. Koster 10

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving EXAMENREGLEMENT Examen Integraal Adviseren Begripsomschrijving Artikel 1 Assessor Beroepscommissie Bestuur Commissie Vakbekwaamheid Directeur Fraude Examengecommitteerde Kandidaat Toetstermen Reglement

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Examenreglement NIBE SVV

Examenreglement NIBE SVV Examenreglement NIBE SVV BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. Website : www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen.

0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. Examenreglement ExSI 0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. 1. Begrippen Artikel 1.1 Dit examenreglement verstaat onder de volgende begrippen:

Nadere informatie

Examenreglement: Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw

Examenreglement: Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw Examenreglement: Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw December 2014 ISSO Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examenreglement Examens Ventilatie Woningen

Examenreglement Examens Ventilatie Woningen Examenreglement Examens Ventilatie Woningen December 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen) December 2014 ISSO Postbus 857 3000 AW Rotterdam Cito B.V. Arnhem Examenreglement EPA Opnemer en EPA Adviseur Woningen versie december 2014 pagina

Nadere informatie

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronische berichten.

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronische berichten. Examenreglement Stichting EBFS 0. Preambule In het examenreglement zijn rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen, voor zover deze onder de verantwoordelijkheid van exameninstituut EBFS vallen.

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw)

Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw) Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw) December 2014 ISSO Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in EXAMENREGLEMENT In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in de drogisterij van de Stichting geregeld. Het reglement wordt jaarlijks vastgesteld

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens. Examenreglement NIBE-SVV Wft- en PE Plus examens BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële

Nadere informatie

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens voor de vakdiploma s Drogist, Assistent-

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens voor de vakdiploma s Drogist, Assistent- EXAMENREGLEMENT In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens voor de vakdiploma s Drogist, Assistent- Drogist en Verkoop in de drogisterij van de Stichting Pharmacon geregeld. Het

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement)

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement) REGLEMENT voor het afnemen van het examen BEVOEGDHEIDSVERLENGING KEURMEESTER CARAVAN EN CAMPER zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Bevoegdheidsverlenging Keurmeester Caravan en Camper. Goedgekeurd

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 IBEX Instituut voor Beroepsexamens IBEX Instituut voor

Nadere informatie

Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1

Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1 NVT tuincentrum academie Examenreglement Stichting NVT tuincentrum academie Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1 Artikel 1 Begrippenlijst 1.1 Centrale examencommissie De examencommissie van

Nadere informatie

Examenreglement SPO. Geldig vanaf 1 juli 2016

Examenreglement SPO. Geldig vanaf 1 juli 2016 Examenreglement SPO Geldig vanaf 1 juli 2016 Examenreglement SPO Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Instemming Studentenraad : Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2017

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2017 E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2017 IBEX Instituut voor Beroepsexamens IBEX Instituut voor

Nadere informatie

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: - beroepsschrift een schrijven, ingediend door de cursist, waarin beroep wordt

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Annulering...3 2. Legitimatiebewijs...3 3. Aanvang Examen...3 4. Te laat komen...4 5.

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Examinering Certificering Telecom CAI. Examenreglement. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2 Taken en verantwoordelijkheden

Stichting Examinering Certificering Telecom CAI. Examenreglement. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2 Taken en verantwoordelijkheden Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1. Assessor: inhoudsdeskundige die praktijkexamens afneemt bij kandidaten 2. CvDO: Commissie van

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau 2016.01 Pagina 1 van 5 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.2 Legitimatie... 3 2.3 Het examen... 3 2.4 Locatie... 3

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Examenreglement NIBE SVV

Examenreglement NIBE SVV Examenreglement NIBE SVV BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. Website : www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Examenreglement Wft- en PEplus-examens

Examenreglement Wft- en PEplus-examens Examenreglement Wft- en PEplus-examens Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Doelstelling

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven:

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven: Reglement erkenning opleidingsinstituten Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Nederlandse Reanimatie Raad Bestuur van de Nederlandse Reanimatie Raad te Den Haag. b. Opleidingsinstituut

Nadere informatie

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007 VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007 Deel III van VII: Examenreglement tbv de kandidaten NIBHV Hoofdweg 240 3067 GJ ROTTERDAM Telefoon: (010) 289 28 88 Fax: (010) 289

Nadere informatie

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder : - bezwaarschrift : een schrijven, ingediend door de (adspirant) cursist

Nadere informatie

SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D)

SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) Examenreglement SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) Algemeen 1. Het examen ter verkrijging van het SRM-diploma SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) wordt afgenomen

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering Vastgesteld 3 januari 2011 Regeling beroep examinering Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 3 2. REGELING BEROEP EXAMINERING... 4 2 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING

Nadere informatie

REGLEMENT. voor het afnemen van het examen. Eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten op wegen

REGLEMENT. voor het afnemen van het examen. Eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten op wegen REGLEMENT voor het afnemen van het examen Eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten op wegen Nieuwegein, oktober 202 INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk II Het examen 4 Hoofdstuk III

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Annulering... 3 2. Legitimatiebewijs... 3 3. Aanvang Examen... 4 4. Te laat komen... 4 5. Examenduur... 4 6. Regels

Nadere informatie

Informatiebrochure. Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw

Informatiebrochure. Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw Informatiebrochure Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw Energieprestatiecertificaat voor utiliteitsbouw Inleiding Cito neemt in opdracht van Cito neemt in opdracht van ISSO (Kennisinstituut

Nadere informatie

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave Examenreglement EPBD Inhoudsopgave 1 01 Doelstelling en algemene bepalingen 02 Toelatingsvoorwaarden 03 Examencommissie 04 Algemene regels bij uitvoering van het examen 05 Beoordeling 06 inzage 07 Klachten,

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement Drogisterijcollege

Examenreglement Drogisterijcollege Examenreglement Drogisterijcollege 2014 Inhoudsopgave A1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Begripsbepalingen Drogisterijcollege-Examencommissie Inhoud

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A

Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A Het examenreglement 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA en NIMA. De MOA S.O. Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit MOA-

Nadere informatie

Reglement Beroepscommissie IPMA-NL

Reglement Beroepscommissie IPMA-NL Reglement Beroepscommissie IPMA-NL De Complaints and Appeals Committee examens (Beroepscommissie) behandelt beroepen die worden ingediend door personen die op Nederlands grondgebied deelnemen aan de IPMA

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2017 1. Begrippenlijst

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Vooraf... 3 Inleiding... 4 De summatieve fase; procedure bij bezwaar tegen een examenuitslag... 4 Artikel 1 : Bezwaar bij de Examencommissie... 4 Artikel 2 :

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE DEEL TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL. voor het afnemen van het examen

REGLEMENT ALGEMENE DEEL TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL. voor het afnemen van het examen REGLEMENT ALGEMENE DEEL voor het afnemen van het examen TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL ingevolge artikel 2 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (Stb. 1993, 418) voor het verkrijgen van een

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

2. Examenreglement assessment LHP 2016

2. Examenreglement assessment LHP 2016 2. Examenreglement assessment LHP 2016 Opmerking vooraf Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van dit examenreglement. Voor de kandidaat die

Nadere informatie

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT [Dit reglement geldt uitsluitend voor kandidaten afkomstig van ITV en HWN. LOI-kandidaten dienen zich te melden bij LOI. Op hen

Nadere informatie

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB)

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve

Nadere informatie