afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur"

Transcriptie

1 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-West-hoek Zwin en Zwinbosjes bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

2 Zwin en Zwinbosjes 2

3 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek Zwin en Zwinbosjes de ontwerper Peter David Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur: Zwin en Zwinbosjes. de Minister-president van de Vlaamse Regering de Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Kris Peeters Philippe Muyters Zwin en Zwinbosjes 3

4 Zwin en Zwinbosjes 4

5 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Dit gebied behoort tot de bestemmingscategorie natuur en reservaat. Artikel 1. Natuurgebied Artikel 1.1 Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos. Alle handelingen nodig of nuttig zijn voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur, het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden zijn toegelaten. In het Provinciaal natuurpark zijn volgende activiteiten of ingrepen niet toegelaten: het uitgraven van de duinplassen tot in of onder de kleilaag; verwijderen van oude struwelen van Vlier en Grauwe wilgen en oude bomen met goed ontwikkelde (korst)mossenbegroeiing; verlichting in de vorm van volumeverlichting, verlichting nabij de vleermuisbunker en nabij de aansluiting oosthoek Zwinpark en Internationale Dijk. Enkel beperkte en lage padenverlichting in zacht geel tot rood licht is toegelaten. bij de inrichting van het Provinciaal natuurpark is de aanleg van een lage berm met een hoogte van één meter tussen park en Kleyne Vlakte verplicht. Er dient ten allen tijde een mogelijkheid te zijn om dit deel van het strand te kruisen evenwijdig met het strand en de duinengordel. Paden en wegen die uit de duinen komen moeten een aansluiting hebben op het strand. Beperkte delen van het strand kunnen worden afgesloten om duinontwikkeling toe te laten of aanwezige natuurwaarden te behouden en versterken. De algemene toegankelijkheid van het gebied mag daardoor niet in het gedrang komen. Artikel 1.2 Handelingen die nodig of nuttig zijn voor: - het behoud, het herstel en de realisatie van de zeewerende functie, de nautische veiligheid en het goed functioneren van de kustverdediging; - het behoud en herstel van de structuurkenmerken van het estuarien systeem en het verbeteren van het kombergend vermogen van het gebied; - het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van rivier- en beekvalleien; - het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de rivier- en beeksystemen, de waterkwaliteit en de verbindingsfunctie; - het behoud, het herstel en de ontwikkeling van overstromingsgebieden, het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast; - het beveiligen van vergunde of vergund geachte bebouwing en infrastructuren tegen overstromingen; - het tegengaan van verzilting in de omgeving van de Zwinvlakte. zijn toegelaten. De in artikel 1.1 genoemde werken, handelingen en wijzigingen kunnen slechts toegelaten worden voor zover ze verenigbaar zijn met de waterbeheerfunctie van het gebied en het waterbergend vermogen niet doen afnemen. Artikel 1.3 Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen bevatten een inrichtingsstudie die een voorstel bevat voor de verdere inrichting van het gebied. De inichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. De inrichtingstudie geeft aan hoe: - de visueel-ruimtelijke relatie ten aanzien van de landschappelijke identiteit van de Zwinvlakte en in het bijzonder de omringende polderlandschappen, nederzettingsstructuren en dijkenpatronen gelegd wordt; - de landschappelijke inbedding en positionering in de Zwinvlakte; en in het bijzonder de omringende polderlandschappen, nederzettingsstructuren en dijkenpatronen gerealiseerd wordt; - de relatie ten aanzien van de afwatering van het achterliggende poldergebied gelegd en uitgevoerd wordt. De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. Artikel 1.4 Het in overdruk aangeduide gebied is een grote eenheid natuur. Zwin en Zwinbosjes 5

6 Artikel 1.5 Het in overdruk aangeduide gebied is een grote eenheid natuur in ontwikkeling. Totdat de natuurfunctie effectief gerealiseerd is, zijn handelingen met het oog op de bestaande activiteiten toegelaten voor zover de natuurwaarden van het gebied in stand gehouden en ontwikkeld worden. Het oprichten van gebouwen en gelijkaardige constructies voor deze bestaande activiteiten is niet toegelaten met uitzondering van het oprichten van schuilhokken voor dieren voor zover de omvang ervan in verhouding staat tot de begraasbare oppervlakte. Artikel 1.6 Aanduiding met een lijnsymbool in overdruk In de onmiddellijke omgeving van de droge lineaire landschapselementen die met het lijnsymbool indicatief zijn aangeduid, zijn alle handelingen toegelaten voor het behoud en herstel van de functionele, ecologische en/of cultuurhistorische waarde van de dijken. De aanvragen voor vergunningen worden beoordeeld rekening houdend met de in grondkleur aangegeven bestemming. Handelingen voor de functies aangegeven in onderliggende bestemming zijn toegelaten voor zover de functionele, ecologische en cultuurhistorische waarde van de dijk behouden blijft. Artikel 1.7 Onverminderd de overige bepalingen van artikel 1, zijn binnen de zone aangeduid in overdruk toegelaten: - één gebouwencomplex ten behoeve van de eco-toeristische en natuureducatieve functie van het gebied en toeristisch onthaal Zwinstreek; - bijbehorende infrastructuur die nodig of nuttig is voor het goed functioneren van de eco-toeristische en natuureducatieve activiteiten. Er moet rekening gehouden worden met de schaal en de ruimtelijke impact van deze activiteiten. Daarbij wordt, onverminderd de bepalingen van artikel 1.1, ten minste aandacht besteed aan: de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers of bezoekers; de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; de relatie met de in de omgeving van het gebied vastgelegde bestemmingen. Artikel 1.8 Onverminderd de overige bepalingen van artikel 1.1, zijn binnen de zone aangeduid in overdruk toegelaten: - één gebouw of gebouwencomplex ten behoeve van de eco-toeristische en natuureducatieve functie van het gebied; - kleinschalige infrastructuur die nodig of nuttig is voor het goed functioneren van de eco-toeristische en natuureducatieve activiteiten. Horeca of logiesmogelijkheden zijn niet toegelaten. Er moet rekening gehouden worden met de schaal en de ruimtelijke impact van deze activiteiten. Daarbij wordt, onverminderd de bepalingen van artikel 1.1, ten minste aandacht besteed aan: - de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; Zwin en Zwinbosjes 6

7 - de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers of bezoekers; - de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; - de relatie met de in de omgeving van het gebied vastgelegde bestemmingen. Artikel : indicatieve aanduiding kijkpunt Artikel : indicatieve aanduiding fiets- en wandelpad Onverminderd de overige bepalingen van artikel 1.1, zijn binnen de zone aangeduid in overdruk toegelaten : - de aanleg van een fiets- en wandelpad met kijkpunten Er moet rekening gehouden worden met de schaal en de ruimtelijke impact van deze activiteiten. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan: - de landschappelijke integratie - de afstemming van de schaal van de constructie op de schaal van het omringende gebied - de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; - de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers of bezoekers; - de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; - de relatie met de in de omgeving van het gebied vastgelegde bestemmingen. Artikel 1.10 Onverminderd de overige bepalingen van artikel 1, zijn binnen de zone aangeduid in overdruk, permanente of tijdelijke constructie(s) in functie van water- en/of strandsportbeoefening in verenigingsverband toegelaten onder volgende voorwaarden : - de constructie(s) dienen optimaal te worden ingepast in de omgeving, de bouwstijl van het clubhuis dient behouden te blijven; - bouwvolume en materiaalkeuze worden afgestemd op de omgeving, indien mogelijk geïntegreerd in de dijk; - de totale vloeroppervlakte dient beperkt te blijven tot de huidige vloeroppervlakte (alle overdekte en verharde ruimten in openlucht inbegrepen); - De bouwhoogte ten opzichte van het dijkniveau ligt in de grootteorde van 3 meter (exclusief dakconstructie), waarbij een beperkt gedeelte kan afwijken in functie van een blikvanger, met uitsluiting van opvallende publiciteit. Het is toegestaan het dak in te richten als uitkijkpost, zolang hier geen volwaardige bouwlaag van wordt gemaakt; - een educatieve ruimte en een drankgelegenheid met een beperkte verbruikersruimte (terras en/of overdekte zitruimte) ter ondersteuning van de clubwerking is toelaatbaar: deze functies worden geïntegreerd in het geheel; het aandeel van deze functies mag niet meer dan 30% van de totale vloeroppervlakte innemen. Alle handelingen horende bij bovenvermelde constructies dienen geconcentreerd te worden in de onmiddellijke omgeving van deze constructies en mogen zich niet verder oostelijk uitstrekken dan het huidige clubhuis. Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen bevatten een inrichtingsstudie die een voorstel bevat voor de verdere inrichting van het gebied. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. De inrichtingsstudie geeft aan hoe: - de visueel-ruimtelijke en landschappelijke relatie ten aanzien van de landschappelijke identiteit van het strand en de duinen; - rekening gehouden wordt met de instandhoudingsdoelstellingen van de habitatsoorten waarvoor de omliggende speciale beschermingszones zijn aangemeld. De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het gebied en/of tot de mogelijke Zwin en Zwinbosjes 7

8 ontwikkeling van de rest van het gebied. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. Artikel 1.11 Bouwvrije zone voor activiteiten watersportvereniging Binnen deze zone kunnen voorzieningen voor strandsporten aangelegd worden. Gebouwen, containers en andere gelijkaardige constructies zijn niet toegelaten. Artikel 2. Het in overdruk aangeduide gebied is een natuurverwevingsgebied waarbij de functies natuurbehoud en recreatie nevengeschikt zijn. De bepalingen van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen die van kracht zijn voor het gebied blijven gelden. - De vermelde handelingen zijn toegelaten voor zover de natuurwaarden van het gebied in stand gehouden worden. - Alle handelingen voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden zijn toegelaten. Zwin en Zwinbosjes 8

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat november 2009, de nitieve vaststelling Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten Notitie Contactpersoon Niels Bronsgeest Datum 16 november 2012 Kenmerk N001-1211026NAB-ege-V02-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten 1.1 Aanleiding vormvrije m.e.r.-beoordeling

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein GEMEENTE KAMPENHOUT Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein Gemeente Kampenhout Haviland Igsv Gemeentehuisstraat 16 Brusselsesteenweg 617 1910 Kampenhout 1731 Zellik 1.

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

PLAN-MER-TOETS PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER. Project : RUP Centrum. Dossier nr. : 08.12 1. INLEIDING

PLAN-MER-TOETS PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER. Project : RUP Centrum. Dossier nr. : 08.12 1. INLEIDING PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER Project : RUP Centrum Dossier nr. : 08.12 PLAN-MER-TOETS 1. INLEIDING Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 18/04/2008 betreffende het integratiespoor

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark Datum 7 februari 2012 Versie Definitief Opdrachtgever PolanenPark CV Opsteller Willie Fikken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat Nota bta /nvd auteur u war 004/ NVD-ddc dossier 20080826 screeningsnota warmolenstraat.doc bestand 29 augustus 2008 datum Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen Onderzoek naar plan-mer-plicht Verzoek tot raadpleging Dossier WUU141 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Beemster Definitief Gemeente Beemster Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 17 januari 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 september 2012/ rapportnummer 2483 92 1. Oordeel over het MER De gemeente Enschede wil haar bestemmingsplan

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg. Gemeente Horst aan de Maas

Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg. Gemeente Horst aan de Maas Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg Gemeente Horst aan de Maas Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg Gemeente Horst aan de Maas Rapportnummer: 211X06170 Datum: 8-7-2014 Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Kennisgevingsnota Definitief Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Limburg Koningin Astridplein 3500 Hasselt Grontmij Belgium NV Hasselt, 29 april 2014 Handtekeningenlijst

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Nieuwe landgoederen Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug gemeentelijk projectleider: de heer M. Andrlik Beleidskader

Nadere informatie

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, mantelzorgwoningen, carports, serres, plantenkassen Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig Een

Nadere informatie

Plan-MER Omgevingsvisie Groningen

Plan-MER Omgevingsvisie Groningen Plan-MER Omgevingsvisie Groningen Definitief Provincie Groningen Grontmij Nederland B.V. Houten, 5 maart 2015 Verantwoording Titel : Plan-MER Omgevingsvisie Groningen Subtitel : Projectnummer : Referentienummer

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk

Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk Ontwikkeling KVL versus m.e.r.-regelgeving In het kader van het bestemmingsplan KVL dient getoetst te worden of er sprake is van verplichtingen

Nadere informatie

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 november 2006 TITEL IV TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

Nadere informatie

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Borgen EV in ruimtelijke ordening Auteurs : R. Evelein (Tauw), B. Buitendijk (VRR) en F. van der Lans (DCMR) Afdeling : Gemeenten en

Nadere informatie