Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein"

Transcriptie

1 GEMEENTE KAMPENHOUT Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein Gemeente Kampenhout Haviland Igsv Gemeentehuisstraat 16 Brusselsesteenweg Kampenhout 1731 Zellik

2 1. Inlichtingen en coördinaten van de initiatiefnemer Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout Opdrachthouder: Intercommunale Haviland IGSV Brusselsesteenweg Asse (Zellik) 2. Doelstelling, reikwijdte en detailleringsgraad van het plan 2.1. Doelstelling Bestemmen van een lokaal bedrijventerrein, voorzien door het structuurplan Reikwijdte - ± 5 ha bruto bedrijventerrein - Aansluitend bij de dorpskern van Kampenhout - Via de realisatie van dit bedrijventerrein wenst de gemeente een oplossing te bieden aan een aantal zonevreemde bedrijven die op de huidige locatie geen uitbreidingsmogelijkheden of rechtszekerheid hebben en aan nieuwe startende ondernemingen Detailleringsniveau - Eén algemeen bestemmingsvoorschrift voor het bedrijventerrein waarin KMO s, klein productiebedrijven worden toegelaten. - Bijzondere aandacht voor de overgang naar de omliggende gebieden - De maximale perceelsgrootte moet worden vastgelegd - De maximale bebouwingsgraad moet worden vastgelegd - Andere inrichtingsvoorschriften kunnen het resultaat zijn van het planningsproces, maar kunnen hier nog niet beschreven worden. 3. Passende beoordeling De passende beoordeling wordt voorgeschreven volgens art. 36ter van het decreet Natuurbehoud, en is van toepassing indien het plan impact kan hebben op speciale beschermingszones. Artikel 36ter van het decreet Natuurbehoud bepaalt dat ieder plan dat een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een als speciale beschermingszone te beschouwen gebied kan veroorzaken, dient onderworpen te worden aan een passende beoordeling. Het gaat om gebieden die door de Vlaamse Regering zijn voorgesteld of aangewezen zijn als Speciale Beschermingszone in toepassing van de Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG van ) en de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van ). Het plangebied ligt niet in een habitatrichtlijn- of vogelrichtlijngebied. Het korst bijgelegen habitatrichtlijngebied (Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem) ligt op ± 900m van de grenzen van het RUP. Bijkomende activiteiten, bebouwing of verharding zullen geen impact hebben op de soorten en habitats van de SBZ, omdat de tussenliggende zone reeds enorm bebouwd is (dorpskern Kampenhout). : Een screening tot passende beoordeling is niet vereist. 2/18

3 4. Beschrijving en verduidelijking van het plan Situering van het plangebied Het RUP is gesitueerd langs de Haachtsesteenweg, tussen de Stationsstraat, Van Beethovenlaan en de Rood Kloosterlaan. Het plangebied sluit aan bij het hoofddorp van Kampenhout en is inbreidingsgericht. Het plangebied ligt in agrarisch gebied maar er wordt geen waardevol open ruimtegebied aangesneden. Is reeds versnipperd door de aanwezigheid van een paar zonevreemde bedrijven Beslissing tot opmaak Bij gemeenteraadsbeslissing van 20/05/2008 werd Haviland igsv aangesteld als ontwerper voor de opmaak van het RUP Lokaal Bedrijventerrein Relatie tot het GRS De opmaak van het RUP Lokaal Bedrijventerrein is een rechtstreekse uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, definitief aanvaard en goedgekeurd door de Bestendige Deputatie 22/06/2006. De bindende bepaling 4 van het GRS stelt dat er voor de dorpskern Kampenhout o.a. een RUP zal opgesteld worden voor de realisatie van een lokaal bedrijventerrein. In het ruimtelijk structuurplan wordt een verantwoording opgenomen voor de nood aan en de locatiekeuze van het nieuw te realiseren lokaal bedrijventerrein. 3/18

4 Richtinggevend gedeelte - Pagina 106 ev Basisdoelstellingen Het uiitbouwen van mogelijkheden voor lokale bedrijvigheid is een van de basisdoelstellingen in het GRS. De gemeente wenst dit te realiseren via de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein. Richtinggevend gedeelte - Pagina 107 ev Ruimtelijke principes en ruimtelijke concepten De gemeente wenst het bedrijventerrein Kampenhout Sas verder uit te bouwen. De nadruk ligt hier op grootschalige of verkeersaantrekkende bedrijvigheid. Daarnaast wenst de gemeente een lokaal bedrijventerrein te realiseren voor kleinschalige lokale bedrijven (ambachtelijke en KMO) tussen de Van Beethovenlaan en de Haachtsesteenweg, aansluitend bij het hoofddorp Kampenhout. Richtinggevend gedeelte - Pagina 109 ev Gewenste landschappelijke structuur. Doorheen het woonpark Rood Klooster is een natuurverbindingselement aangeduid. Dit is voor de landschappelijke verbinding van de Dode beek met de Weesbeek. Richtinggevend gedeelte - Pagina 131 ev Gewenste nederzettingsstructuur. Nieuwe ontwikkelingen worden gebundeld in de dorpskernen. Woonontwikkelingen en gemeentelijke voorzieningen worden zoveel mogelijk gesitueerd in de kernen Kampenhout en Berg. Richtinggevend gedeelte - Pagina 144 ev Gewenste ruimtelijkeconomische structuur. Het opvangen van de lokale behoefte inzake bedrijvigheid is een doelstelling in het GRS. De behoefteraming geeft aan dat er nood is aan ca. 5ha vrije oppervlakte voor lokale bedrijvigheid Motivering tot opmaak De behoefteraming voor nieuwe bedrijven bedraagt 7 nieuwe bedrijfspercelen voor de periode Van de lokale bedrijven zijn er 9 bedrijven die wensen te herlokaliseren. In totaal is er in de gemeente Kampenhout vraag naar ca. 5ha vrije oppervlakte bedrijventerrein om de bestaande lokale bedrijven te laten herlocaliseren en om een reserve op te bouwen voor de lange termijnbehoeften. Om aan de behoefte van middelgrootte bedrijven te voldoen moeten kavels voorzien worden met een standaardgrootte van 2.500m². hierop kan nog een reserve voorzien worden van 20% voor toekomstige uitbreidingen van deze bedrijven. Wanneer het om een nieuw in te richten bedrijventerrein gaat, dan moet ook 20% worden voorzien voor wegenis en andere voorzieningen. Dit brengt de totale perceelsoppervlakte op ongeveer 3.500m² Onderzoek naar alternatieven De lokale bedrijfsontwikkelingen worden geconcentreerd aan het hoofddorp Kampenhout. Gezien nieuwe ontwikkelingen rond bedrijvigheid bijkomend verkeer genereren is het voor de gemeente belangrijk dat het bedrijventerrein nauw aansluit bij de bovenlokale verbindingsweg N21. De gemeente opteert dan ook voor een locatie ten oosten van de dorpskern die aansluit op de N21 en waarbij er geen waardevol open ruimtegebied wordt aangesneden. 4/18

5 Er wordt een lokaal bedrijventerrein gerealiseerd van ca. 5 ha in het agrarisch gebied tussen de Van Beethovenlaan, Stationsstraat en de Rood Kloosterlaan. Andere locaties, ten zuiden, westen of noorden van Kampenhout komen niet in aanmerking voor de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein om volgende redenen: - het gebied ten zuiden is een ingesloten open ruimtegebied dat zich situeert tussen de bebouwingsentiteiten Kampenhout, Berg en het woonpark Ter Bronnen. Het gebied wordt in het zuiden begrensd door een natuurgebied rond Keibeek. Dit gebied sluit aan bij de natuurreservaten Ter Bronnen en Torfbroek, beide van bovenlokaal belang. In het noorden wordt het gebied afgesneden van de N21 door bebouwing. Een mogelijke ontsluiting van het gebied naar de N21 kan voorzien worden via het kruispunt Kerkstraat-N21-Tiendeschuurstraat. De ontwikkeling van het gebied brengt geen verkeersoverlast mee voor de omliggende woongebied (ontsluiting praktisch rechtstreeks naar de N21). Het gebied wordt niet ontwikkeld omdat: o o het de aaneengroeiing van de verschillende woongebieden stimuleert het potenties heeft als open ruimte gebied, aansluitend op de waardevolle natuurgebieden van bovenlokaal belang: Ter Bronnen en Torfbroek - het gebied ten westen van de dorpskern van Kampenhout is een gaaf, aaneengesloten open ruimtegebied met belangrijke ecologische en landschappelijke waarde. Het gebied sluit aan op het bovenlokale natuurgebied van Hellebos en Baarbeke in het oosten van de gemeente. Deze open ruimte is nog duidelijk waarneembaar vanaf de N21. Een aansnijding van dit gaaf gebied is niet gewenst. - Een gebied ten noorden van de kern komt niet in aanmerking omdat dit niet ontsloten wordt op de N21. De ontsluiting van zo n bedrijventerrein zou steeds door het centrum van Kampenhout dienen te gebeuren, wat de verkeersleefbaarheid in de dorpskern niet ten goede komt. - De locatie ten oosten van de dorpskern van Kampenhout krijgt de voorkeur omwille van: o o o o De minimale impact op de open ruimte: het betreft een ingesloten open ruimtegebied dat weinig tot geen relatie heeft met de grotere agrarische, ecologische of landschappelijke open ruimtegebieden. De ontwikkeling van het bedrijventerrein kan duidelijk begrensd worden door de Van Beethovenlaan. De rechtstreekse ontsluiting op de N21; hierdoor ontstaat er een minimale verkeersoverlast in het centrum van Kampenhout. Ontsluiten kan rechtstreeks op de N21 of via bestaande wegen (Rood Kloosterlaan) waardoor bijkomende aantakkingen vermeden worden. De aanwezigheid van reeds bestaande, zonevreemde bedrijven in het gebied; hierdoor kan de zonevreemdheid van deze bedrijven ter plaatse opgelost worden en dienen ze op termijn niet geherlocaliseerd te worden. 5/18

6 5. Motivering voor het onderzoek tot m.e.r Opdelen van het voorgenomen plan in planonderdelen. Situering: Bestaande toestand Geldend plan (gewestplan) Voorgenomen plan 6/18

7 Grafische weergave van de onderscheiden planonderdelen in functie van screening. De beschrijving van de mogelijke milieueffecten zal worden besproken aan de hand van de 2 onderdelen van het voorgenomen plan, nl.: A. Het herbestemmen van het agrarisch gebied naar zone voor lokale bedrijvigheid. B. Het bestendigen van dit gebied in functie van de bestaande bedrijven, nl. een herstellingswerkplaats voor vrachtwagens en een fitnesszaal. C. Het herbestemmen van agrarisch gebied in een zone voor lokale bedrijvigheid, waar kantoorbedrijven zich mogen vestigen. D. Het herbestemmen van het agrarisch gebied in een zone voor groenbuffer. Deze zal bestaan uit bomenrijen of aanplantingen met afwisselend inheemse hoog- en laagstammen en heesters en struiken. Waar de toegang van het bedrijvenpark wordt voorzien zal de buffer over een ±30m onderbroken worden (Rood Kloosterlaan), ook voor de fiets- en voetgangersverbinding zal de groenbuffer onderbroken worden Vergelijken van de planonderdelen met de bestaande toestand. Er wordt aan de hand van een indicatorenset bepaald in welke mate het voorgenomen plan afwijkt van het geldende plan of de bestaande toestand. Indicator 1: Activiteiten Hierbij wordt nagegaan of er verschillen zijn tussen de stedenbouwkundig vergunbare activiteiten uit het huidig geldend plan en de stedenbouwkundig vergunbare activiteiten uit het voorgenomen plan. Indicator 2: Bodemafdekking Hierbij wordt nagegaan of het voorgenomen plan ten opzichte van het geldend plan een wijziging toelaat van de totale bodemafdekking binnen het planonderdeel. Indicator 3: Bestaande toestand Hierbij wordt nagegaan of het doel van het voorgenomen plan enkel de bestendiging is van het huidige stedenbouwkundig vergunde of vergund geachte toestand. 7/18

8 Weergave in tabelvorm: Planonderdeel Activiteiten Bodemafdekking Bestaande toestand Indeling A ja ja nee effecten, die significant kunnen zijn B ja ja ja effecten, die vermoedelijk niet significant zijn C ja ja nee effecten, die significant kunnen zijn D nee nee ja geen effecten 5.3. Beschrijving en motivatie van de mogelijke milieu-effecten voor elk planonderdeel van het voorgenomen plan Mens gezondheid en veiligheid Het doel van het RUP is om een reeds versnipperd gebied op te delen in percelen voor de herlocalisatie van zonevreemde bedrijven. Er is reeds een bedrijf en een fitnesszaal gevestigd binnen het plangebied (planonderdeel B). Planonderdeel A wordt nog als akker gebruikt. Planonderdeel C is beplant met bomen. Het bestaande bedrijf blijft bestaan en krijgt uitbreidingsmogelijkheden. De fitnesszaal wordt ook mee opgenomen in het plan. De rest van de KMO-zone zal ingevuld worden door lokale bedrijven die dienen te herlocaliseren en voor nieuwe startende bedrijven. Er zullen geen Seveso-bedrijven worden toegelaten. In de stedenbouwkundige voorschriften worden geen bedrijven toegelaten die abnormale hinder, met inbegrip van water-, bodem- en luchtverontreiniging, geluidshinder, reukhinder en trillingen voor de omgeving veroorzaken. De uitvoering van het RUP zal geen bijkomende risico s voor de gezondheid en de veiligheid van de omwonenden opleveren Biodiversiteit Binnen het plangebied (deel planonderdeel C) is een biologisch waardevol gebied gelegen. In de nabije omgeving ligt een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen en een biologisch waardevol gebied. 8/18

9 Er bevinden zich geen ecologische impulsgebieden en geen habitat- of vogelrichtlijngebieden in de onmiddellijke omgeving. Door de aanleg van het bedrijventerrein verdwijnt er m² weiland op planonderdeel A. Op Planonderdeel C staan populieren, esdorens die zullen verdwijnen door de aanleg van het bedrijventerrein. Door de aanleg van een voldoende grote buffer (planonderdeel D) zal het groen gecompenseerd worden en zullen er nieuwe bomen worden aangeplant. Doordat het waardevolle gebied omschreven wordt als struweelopslag van allerlei aard, vaak op gestoorde gronden wordt er vanuit gegaan dat hier geen aanzienlijke effect zal gecreëerd worden op de biodiversiteit Fauna en flora Binnen het plangebied, noch in de onmiddellijke omgeving zijn er faunistische belangrijke gebieden weer te vinden. Geen In het plangebied zijn er ook geen waardevolle fauna en flora aanwezig die dreigen verloren te gaan bij de uitvoering van dit RUP Energie- en grondstoffenvoorraden Binnen het plangebied, noch in de omgeving bevinden zich ontginningsgebieden. In de stedenbouwkundige voorschriften zal de nadruk liggen op het duurzaam bouwen. Geen aanzienlijke negatieve effecten, enkel positieve effecten te verwachten vermits de nadruk ligt op het duurzaam bouwen Bodem Bodemkaart: de tertiaire ondergrond bestaat uit (Ld) lichtgrijs fijn zand, soms kalksteenbanken, kalkhoudend, fossielhoudend (Nummulites variolarius), soms glauconiethoudend, basisgrind (Formatie van Lede). Bodemtype: deel planonderdeel B en planonderdeel A: Lbc (droge zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont). Deel planonderdeel C en deel planonderdeel D: Lcc (matig droge zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont). 9/18

10 Grondwaterkwetsbaarheidskaart: Het plangebied ligt in een zeer kwetsbaar gebied (Ca1). De watervoerende laag is zand en de deklaag is zandig. Uit de OVAM-databank blijkt er geen bodemattesten aanwezig zijn binnen het plangebied. Er zijn ook geen oriënterende of beschrijvende bodemonderzoeken gebeurt binnen het plangebied. Het plangebied is niet gesitueerd in een (toekomstige) beschermingszone voor drinkwatervoorziening. Binnen het plangebied zullen waarschijnlijk Vlarebo- en/of Vlarem-plichtige inrichtingen gevestigd worden. Het zonevreemde bedrijf dat reeds in dit plangebied aanwezig is, zal verplicht een oriënterend bodemonderzoek moeten laten uitvoeren bij overdracht, onteigening, sluiting, en om de twintig jaar. Er wordt een deel van het plangebied permanent ingenomen (planonderdelen A en C) door gebouwen en verharding, waardoor het landbouwareaal zal verloren gaan. Door de aanleg van bijkomende verhardingen en gebouwen zal er minder hemelwater in de bodem kunnen dringen en zal deze verdrogen. Milderende maatregelen De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, buffer- en infiltratievoorzieningen en de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater legt op dat het opgevangen hemelwater in eerste instantie nuttig moet toegepast worden en indien dit niet kan ter plaatse geïnfiltreerd of als laatste keuze gebufferd en vertraagd afgevoerd. Er worden streefcijfers opgegeven in de voorschriften voor de maximale bebouwing van de percelen en voor de aanleg van de verharding. Geen aanzienlijke effecten, mits het nemen van milderende maatregelen Water Er zijn geen waterkwaliteitsgegevens beschikbaar over de waterlopen in de onmiddellijke omgeving van het plangebied. Het plangebied maakt deel uit van het Dijlebekken en van de subhydrografische zone Weesbeek. 10/18

11 Het plangebied is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied of een recent overstroombaar gebied. Het plangebied is gelegen in een infiltratiegevoelig gebied. Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2). 11/18

12 Kleine delen van het plangebied zijn aangeduid als erosiegevoelig gebieden. Het plangebied behoort niet tot het winterbed van de grote rivieren. Er zal afvalwater geloosd worden, afkomstig van de bedrijven. Door de aanleg van bijkomende verhardingen zal er enerzijds minder water in de bodem sijpelen en anderzijds zal het hemelwater opgevangen worden en zoveel mogelijk herbruikt zodat dit geen hogere belasting geeft voor de ontvangende waterlopen. Het RUP vormt niet het kader voor de aanleg van grote ondergrondse constructies die de grondwaterstroming kunnen verstoren. Milderende maatregelen Er zal een gescheiden riolering aangelegd worden op de site voor de afvoer van het industrieel afvalwater. De te voorziene afvalwaterriool dient aangesloten te worden op de bestaande afvalwaterriool in de Haachtsesteenweg. De DWA-riool kan aangelegd worden onder de te realiseren langzame verkeersverbinding die wordt voorzien in het RUP. De bedrijven dienen zelf hun afvalwater te bufferen en/of te infiltreren en te zuiveren of te herbruiken. Er zal zo veel mogelijk waterdoorlatende verharding aangelegd worden. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, buffer- en infiltratievoorzieningen en de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater legt op dat het opgevangen hemelwater in eerste instantie nuttig moet toegepast worden en indien dit niet kan ter plaatse geïnfiltreerd of als laatste keuze gebufferd en vertraagd afgevoerd. Er wordt een wadi voorzien dat het hemelwater zal opvangen van de nieuw aan te leggen wegenis in de zone voor groenbuffer. Vandaar zal het water vertraagd afgevoerd worden naar de riolering. Geen aanzienlijke effecten, mits het nemen van milderende maatregelen Atmosfeer / Klimatologische factoren De beschikbare gegevens van het luchtmeetnet van de VMM tonen geen bijzondere luchtvervuiling voor het plangebied. De effecten inzake atmosfeer en klimaat situeren zich vooral op het vlak van warmte-uitstoot en uitstoot van broeikasgassen (bvb. Van verwarmingsinstallaties e.d.). Alle nieuwe gebouwen dienen echter te voldoen aan de nieuwe energieprestatieregelgeving. 12/18

13 Tijdelijke stofhinder bij de oprichting van de gebouwen en de aanleg van de verhardingen. Luchtverontreiniging door de verwarming van de gebouwen en door de wagens die af- en aanrijden. Geraamd aantal autobewegingen per dag: 200 Uit bovenstaande simulatie met CAR-Vlaanderen blijkt dat er geen overschrijdingen van de grenswaarden of grenswaarden + overschrijdingsmarge voor NO 2 en PM 10 moeten verwacht worden. Milderende maatregelen Stimuleren van niet-gemotoriseerde verplaatsingen (aanleg van fiets- en wandelverbinding met omgeving). Om het verbruik en dus de emissies te beperken wordt het intern transport zo klein mogelijk gehouden door een efficiënte parkingopstelling. Dit wil zeggen het bundelen van de parkeerinfractructuur. Er zal zo min mogelijk heen en weer gereden worden op het terrein. Dit effect is eerder kleinschalig Geluid Er is geen gekende geluidsoverlast. Tijdelijke geluidshinder bij het oprichten van het gebouwen en bij de aanleg van de verharding. Lawaaihinder door het aan- en afrijden van de vrachtwagens. Door de aanleg van voldoende brede groenbuffers zal de geluidshinder eerder minimaal zijn tov omgeving Licht Bijkomende lichthinder door straatverlichting en door verlichting van de nieuw op te richten bedrijven (eventueel met lichtreclames). Geen aanzienlijke effecten. 13/18

14 Stoffelijke goederen Een deel van het plangebied (planonderdeel B) is reeds bebouwd met een herstellingswerkplaats voor vrachtwagens en een fitnesszaal. Planonderdelen A, C en D zijn nog braakliggend. Het braakliggende deel van het terrein zal ingenomen worden door nieuw op te richten bedrijven. De bestaande bedrijvigheid blijft behouden en hier worden enkel voorschriften voor opgemaakt. Geen aanzienlijke effecten Cultureel erfgoed Binnen het plangebied zijn geen beschermde monumenten, landschappen of dorpsgezichten gelegen. De dorpskern van Kampenhout is beschermd als dorpsgezicht (OB /04/1994). Dit ligt op ± 300 m van het plangebied. Er zijn ook geen niet-beschermde waardevolle gebouwen in de buurt aanwezig (cfr. Inventaris bouwen door de eeuwen heen Onroerend Erfgoed). Er zijn in de Volle Middeleeuwen 987 tot 1250 n.c. en in de Late Middeleeuwen 1250 tot 1500 n.c. enkele losse archeologische vondsten teruggevonden in Kampenhout. De archeologische potentie is nihil binnen dit gebied. Geen Geen aanzienlijke effecten Landschap De landschapsecologie bestudeert het landschap als heterogeen complex van groepjes interagerende ecosystemen die associaties vormen in de geografische ruimte en aldus het landschap karakteriseren. Bij landschapsecologie gaat het om de interacties tussen biotische en abiotische factoren. In het plangebied, noch in de nabije omgeving zijn ankerplaatsen of relictzones aanwezig. Binnen het plangebied zijn geen punt- of lijnvormige relicten aanwezig. 14/18

15 Doordat er geen relictlandschappen aanwezig zijn binnen het plangebied is er geen sprake van een verstoring van de landschapecologie. Geen aanzienlijke effecten Mobiliteit Het bestaand bedrijf wordt ontsloten via de Van Beethovenlaan, de fitnesszaal wordt ontsloten via de Stationsstraat en geeft geen abnormale hinder voor de omwonenden. Er bevinden zich geen voetwegen binnen het plangebied. Busverbindingen: In de nabijheid van het plangebied passeren volgende buslijnen: Lijn 270: Keerbergen Brussel. Deze lijn bedient de halte Kampenhout Oud Station (in de Stationsstraat) om het half uur. Lijn 272: Bonheiden Brussel. Deze lijn bedient de halte Kampenhout Oud Station (in de Stationsstraat) om de 10 min in de spitsuren. Lijn 515: Tildonk Perk. Deze lijn bedient de halte Kampenhout Oud Station (in de Stationsstraat) dagelijks om 15:59. Lijn 505: Haacht Zaventem. Deze lijn bedient de halte Kampnehout Oud Station (in de Stationsstraat 37037) dagelijks om 07:01. Lijn 514: Steenokkerzeel Tildonk. Deze lijn bedient de halte Kampenhout Oude Station (in de Stationsstraat) dagelijks om 07:57. Lijn 700: Haacht Wakkerzeel Kampenhout Haacht. Deze lijn bedient de halte Kampenhout Kerk om de 2u. Het is op dit moment niet mogelijk om in te schatten hoe groot de verkeersintensiteit zal zijn eens de bedrijven er zich gevestigd hebben. Dit alles is afhankelijk van het soort bedrijven (vrij ruwe schatting 200 bewegingen per dag). Na de realisatie van het RUP zal het bedrijventerrein ontsloten worden via de Rood Kloosterlaan en de N21. De Rood Kloosterlaan is momenteel een te smalle weg en zal verbreed worden met 13,5m ter hoogte van de ingang van het bedrijventerrein over een afstand van 30m. Hier wordt ook een nieuw fiets- en voetpad aangelegd. De bestaande bedrijven zullen ook op de nieuwe wegenis moeten ontsluiten. Er worden 2 langzaam-verkeersverbindingen aangelegd voor fietsers en voetgangers richting Van Beethovenlaan en richting Stationsstraat. 15/18

16 Milderende maatregelen In planonderdeel C worden enkel bedrijven toegelaten die weinig verkeer met zich meebrengen. Er wordt geen zwaar vrachtverkeer toegelaten voorbij de ingang van het bedrijventerrein op de Rood Kloosterlaan. Om vrachtverkeer naar en doorheen het woonpark Rood Klooster te vermijden wordt een vrachtverbod ingevoerd langs de Rood Kloosterlaan vanaf de kruising met de Van Beethovenlaan. Enkel personenwagens en kleine bestelwagens mogen doorrijden tot het einde van het bedrijventerrein. De Stationsstraat wordt ook afgesloten voor alle vrachtverkeer. Geen aanzienlijke effecten Mens ruimtelijke aspecten De gemeente Kampenhout is gelegen in de deelruimte Verdicht Netwerk, subgebied Mechelen-Leuven-Brussel. Kampenhout is geselecteerd als hoofddorp. Het lokaal bedrijventerrein wordt via inbreiding voorzien aansluitend bij het hoofddorp tussen de Van Beethovenlaan, de Stationsstraat en de Rood Kloosterlaan. De ontsluiting zal via de Rood Kloosterlaan gebeuren op de Haachtsesteenweg N21. Binnen het plangebied is reeds een zonevreemd bedrijf aanwezig en een fitnesszaal. Er wordt geen waardevol open ruimtegebied aangesneden. Het gaat om een inbreiding tussen het dorp en het woonpark Rood Klooster. Dit bedrijventerrein wordt ingericht voor de herlocalisatie van de zonevreemde bedrijven die onmogelijk kunnen bestendigd worden op hun huidige locatie om allerlei redenen, vb. geen plaats voor uitbreiding, waardevol gebied, veel hinder,. Ook zal dit bedrijventerrein kans geven aan nieuw startende bedrijven die op een andere locatie niet kunnen ingeplant worden. Er zijn bovendien geen leegstaande gebouwen die voldoen aan de eisen van de bedrijven die geherlocaliseerd dienen te worden. Op de kaart gewenste ruimtelijke structuur uit het GRS staat het lokaal bedrijventerrein op deze plaats ingeplant en wordt de achterliggende open ruimtekamer gevrijwaard. Er worden voldoende brede buffers voorzien aan de randen, zodat het visuele aspect van het bedrijvenpark beperkt is. 16/18

17 Om de rustverstoring te beperken worden het zwaar verkeer enkel toegelaten tot aan de ingang van het bedrijvenpark in het eerste deel (± 40m) van de Rood Kloosterlaan. Milderende maatregelen Er wordt in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen dat elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen de bestemmingszone lokale bedrijvigheid zal beoordeeld worden op basis van volgende criteria: - zuinig- en compact ruimtegebruik - genomen maatregelen inzake integraal waterbeheer - genomen maatregelen inzake milieu en veiligheid - genomen maatregelen inzake geluidsisolatie - landschappelijke inkleding van de niet-bebouwde ruimte - duurzaam energiegebruik Geen aanzienlijk effecten. 17/18

18 5.4. Beschrijving van de mogelijke cumulatieve effecten door het samengaan van de verschillende planonderdelen. Het plan beoogt de aanleg van een lokaal bedrijventerrein. Het bestaand bedrijf en fitnesszaal wordt hierin opgenomen. Er zijn geen negatieve effecten terug te vinden in de verschillende planonderdelen. Er wordt in planonderdeel D een groenbuffer aangelegd om het bedrijventerrein visueel af te schermen naar de open ruimte en de bewoning toe waarin gemotiveerd wordt waarom er geen plan-mer nodig is. Het plan betreft de aanleg van een lokaal bedrijventerrein met bestendiging van een zonevreemd bedrijf en een fitnesszaal. Bij de aanleg van de infrastructuur en de bouw van de bedrijven kan er tijdelijk lokaal lawaaihinder en stofhinder optreden. De bijkomende mobiliteit, de verwarming en uitbating van de bedrijven zullen (beperkt) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Het bijkomende verkeer zal voor een beperkte verhoogde mobiliteit lawaaihinder met zich meebrengen. De verhoogde afvoer van water naar de waterlopen en de verminderde infiltratie van hemelwater in de bodem zijn permanente effecten, die echter gemilderd worden door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en de voorschriften van het RUP die maximaal de te bebouwen oppervlaktes opleggen. Er kan dus gesteld worden dat er geen aanzienlijke effecten moeten worden verwacht. 6. Onderzoek of het voorgenomen RUP kader kan zijn voor vergunningen van bijlage I/II-projecten uit de project-merregelgeving. In het voorgenomen plan worden de mogelijke activiteiten beperkt tot de activiteiten die opgenomen zijn in de voorschriften van het RUP. Er worden geen activiteiten toegelaten die voorkomen in bijlage I/II van het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. Gezien het feit dat de stedenbouwkundige voorschriften de vergunbare uitbreidingen expliciet koppelt aan dit (soort) bedrijven, vormt het voorgenomen plan niet het kader voor vergunningen van dergelijke projecten uit bijlage I/II. 7. Beoordeling of het voorgenomen plan grensoverschrijdende of gewestgrensoverschrijdende milieueffecten kan hebben. Het plangebied grenst niet aan gemeentegrenzen, gewestgrenzen of aan landsgrenzen. Er zijn dan ook geen grensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten. 8. Algemene conclusie Er kan dus in alle redelijkheid geoordeeld worden dat de effecten van het voorliggende plan, rekening houdend met de beperkte effecten van de mogelijke ingrepen ten opzichte van de referentiesituatie en de voorkomende milderende maatregelen en de toepassing van de geldende reglementering, op de verschillende ontvangende milieusystemen en op de gezondheid van de mens zeer klein tot verwaarloosbaar zullen zijn. 18/18

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Carrosserie Lauwers

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Carrosserie Lauwers GEMEENTE ASSE Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Carrosserie Lauwers Gemeente Asse Haviland Igsv Gemeenteplein 1 Brusselsesteenweg 617 1730 Asse 1731 Zellik 2/14 1. Inlichtingen en coördinaten

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gevangenis Beveren Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk

Nadere informatie

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat Nota bta /nvd auteur u war 004/ NVD-ddc dossier 20080826 screeningsnota warmolenstraat.doc bestand 29 augustus 2008 datum Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve

Nadere informatie

afbakening zeehavengebied Antwerpen

afbakening zeehavengebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen Havenontwikkeling linkerscheldeoever Bijlage VIb: onderzoek tot milieueffectrapportage deelgebied polder tussen Verrebroek en

Nadere informatie

2. Beschrijving en verduidelijking van het voorgenomen plan en in voorkomend geval redelijke alternatieven voor het plan of onderdelen ervan

2. Beschrijving en verduidelijking van het voorgenomen plan en in voorkomend geval redelijke alternatieven voor het plan of onderdelen ervan 1. Inlichtingen en coördinaten van de initiatiefnemer Initiatiefnemer: Gemeente Grobbendonk Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk Opdrachthouder: bvba ARK Sint-Waldetrudisstraat 9b 2200 Herentals 2. Beschrijving

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN LOKAAL BEDRIJVENTERREIN

GEMEENTE KAMPENHOUT RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN LOKAAL BEDRIJVENTERREIN GEMEENTE KAMPENHOUT RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN LOKAAL BEDRIJVENTERREIN TOELICHTINGSNOTA (maart 2010) Gemeente Kampenhout Haviland Igsv Gemeentehuisstraat 16 Brusselsesteenweg 617 1910 Kampenhout 1731 Zellik

Nadere informatie

RUP SION. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. bijlage 5: aanvullende watertoets. stad Lier. 04 mei 2011

RUP SION. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. bijlage 5: aanvullende watertoets. stad Lier. 04 mei 2011 RUP SION bijlage 5: aanvullende watertoets Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan stad Lier 04 mei 2011 RUP SION LIER BIJLAGE 5 aanvullende watertoets dd. 04.05.2011 PAGINA 2 / 10 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

Onderzoek tot milieueffectrapportage RUP Winterweg

Onderzoek tot milieueffectrapportage RUP Winterweg GEMEENTE TERNAT Onderzoek tot milieueffectrapportage RUP Winterweg Gemeente Ternat Haviland Igsv Gemeentehuisstraat 21 Brusselsesteenweg 617 1740 Ternat 1731 Zellik 1. Inlichtingen en coördinaten van de

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Belle Alliance bis Roosdaal

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Belle Alliance bis Roosdaal Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente Roosdaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Belle Alliance bis Roosdaal Onderzoek naar MER-plicht Uitgaande van: Gemeentebestuur Roosdaal Brusselstraat

Nadere informatie

Stad Diksmuide. verzoek tot raadpleging. west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.

Stad Diksmuide. verzoek tot raadpleging. west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi. west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05429 Stad Diksmuide RUP Woumen begraafplaats verzoek tot raadpleging Oktober09 1. Inlichtingen

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN LOKAAL BEDRIJVENTERREIN

GEMEENTE KAMPENHOUT RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN LOKAAL BEDRIJVENTERREIN GEMEENTE KAMPENHOUT RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN LOKAAL BEDRIJVENTERREIN Ontwerpplannen en stedenbouwkundige voorschriften (maart 2010) Gemeente Kampenhout Haviland Igsv Gemeentehuisstraat 16 Brusselsesteenweg

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST + KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? SCHEMA GEEN PLANMER GEEN PLAN-MER Fase 1: DEFINITIE? Neen Ja Fase 2: TOEPASSINGSGEBIED? Neen Ja Fase 3: VAN RECHTSWEGE? Neen Ja SCREENING PLAN-MER

Nadere informatie

Verzoek tot raadpleging bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Januari 2010 Historisch gegroeid bedrijf Deba NV

Verzoek tot raadpleging bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Januari 2010 Historisch gegroeid bedrijf Deba NV bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Januari 2010 Historisch gegroeid bedrijf Deba NV Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele Eline Horemans T 02 553 37 34 1. Inlichtingen en coördinaten van

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD Artikel 0. Algemene bepalingen 1 0.1 Algemene voorschriften... 1 0.1.1 Werken/constructies in functie van openbaar nut, en milieutechnische ingrepen... 1

Nadere informatie

Onderzoek tot plan-mer-plicht (screening) RUP Zannekinlaan(bis)

Onderzoek tot plan-mer-plicht (screening) RUP Zannekinlaan(bis) GEOMEX bvba Kapelleriestraat 3 8840 Staden Tel. 051 70 25 75 Fax 051 70 50 55 e-mail: info@geomex.be Onderzoek tot plan-mer-plicht (screening) RUP Zannekinlaan(bis) Inlichtingen en coördinaten van de

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Autohandelslint N32 Roeselare : Menen Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp november 2012 algplanid: rup_30000_213_00063_00002 01/11/2011 dienst ruimtelijke planning

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Art. 4.1.1, 1, 4 DABM 3 cumulatieve voorwaarden Opstellen en/of vaststellen voorgeschreven op grond van decretale of bestuursrechtelijke bepalingen

Nadere informatie

Onderzoek tot plan-mer-plicht (ontheffingsaanvraag) RUP ESENWEG

Onderzoek tot plan-mer-plicht (ontheffingsaanvraag) RUP ESENWEG GEOMEX bvba Kapelleriestraat 3 8840 Staden Tel. 051 70 25 75 Fax 051 70 50 55 e-mail: info@geomex.be Onderzoek tot plan-mer-plicht (ontheffingsaanvraag) RUP ESENWEG Inlichtingen en coördinaten van de

Nadere informatie

Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin -

Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin - Gemeente Brasschaat Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin - Januari 2011 K. Van Hul, Bekkenverantwoordelijke Beneden-Schelde G. Defloor, Projectleider Projectbeheer OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

Nadere informatie

Workshop watertoets 4

Workshop watertoets 4 Workshop watertoets 4 Juridische aangelegenheden VMM 1 Watertoets Doel : nagaan of wat men vergund wil zien een schadelijk effect op watersysteem kan hebben(1). Is dat zo, dan moet men maatregelen opleggen

Nadere informatie

Voorbeelden berekeningen

Voorbeelden berekeningen GEWESTELIJKE HEMELWATERVERORDENING 1. Aanleg van niet overdekte constructies in zij- en achtertuin met een totale opp. van max. 80m² is niet vergunningsplichtig en valt buiten het toepassingsgebied van

Nadere informatie

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP Waregem 12-1 Karmel

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP Waregem 12-1 Karmel Nota nvd auteur u war 12-1 dossier RUP WAR 12-1 Karmelscreeningsnota.doc bestand September 2009 datum Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP Waregem 12-1 Karmel 1 Initiatiefnemer Stad

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan MdP-Vastgoed Vanden Tymplestraat 63 3000 Leuven Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 22 december 2014 Uw kenmerk VK14/11 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F5935/14.2798 SU2014/0552 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST EN KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Definitief ontwerp Kaartenbundel richtinggevend gedeelte september 2011 Gent 20-02-2008 Ontwerpteam: Annelies De Clercq Cindy Van Caeneghem port arthurlaan 11!

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

GEMEENTE KORTENBERG DEEL II: GRAFISCH LUIK. Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056

GEMEENTE KORTENBERG DEEL II: GRAFISCH LUIK. Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056 Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg GEMEENTE KORTENBERG RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056 DEEL II: GRAFISCH LUIK voorlopig vastgesteld d.d. 10/03/2014 RUP VIERHUIZEN KORTENBERG

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010

gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010 gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010 verloop van de avond 1. verwelkoming en voorstelling panel door Patrick Gheysen (communicatiedienst) 2. inleiding door Schepen Van

Nadere informatie

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. VRAAG NAAR BEPERKTE UITBREIDING PLANGEBIED... 3 III. DIFFERENTIATIE

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO CASALINA BVBA Vierhuizenstraat 48 3070 Kortenberg Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 7 mei 2015 Uw kenmerk Brief dd 21/04/2015 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F6298/15.961 SU2015/0337

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 1 juli 2016 Uw kenmerk Brief dd 07/06/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0482 Fax

Nadere informatie

12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 0. Algemene voorschriften 0.1 Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO VERSTRAETEN BVBA Glimwormlaan 14 1910 Kampenhout Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 24 oktober 2016 Uw kenmerk Mail dd 27/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0777 Fax

Nadere informatie

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid 0. Algemene voorschriften 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging

Nadere informatie

Geïntegreerd advies bij het "Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke"

Geïntegreerd advies bij het Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke Geïntegreerd advies bij het "Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke" 1. Adviesvraag : De adviesvraag ten behoeve van het verzoek tot raadpleging voor het "RUP regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Provincie Antwerpen Gemeente Herentals gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Heirenbroek te Herentals In uitvoering van de nadere uitwerking van het

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Screening milieueffecten van het PRUP Stock Americain Gemeente Diksmuide Januari 2009

Screening milieueffecten van het PRUP Stock Americain Gemeente Diksmuide Januari 2009 Screening milieueffecten van het PRUP Stock Americain Gemeente Diksmuide Januari 2009 Opdracht: Screening milieueffecten van het PRUP Stock Americain Opdrachtgever: Opdrachthouder: Provinciebestuur West-Vlaanderen

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

RUP DROWA aanhangwagens bvba

RUP DROWA aanhangwagens bvba RUP DROWA aanhangwagens bvba ontwerp november 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005.

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005. besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden

Nadere informatie

een extra visuele versmalling en veilig fietsverkeer. voorzien.

een extra visuele versmalling en veilig fietsverkeer. voorzien. mobiliteit Het bedrijventerrein wordt fietsvriendelijk ontsloten via de Hoogmolenstraat, de Deerlijkseweg en de oude spoorwegbedding. Loodrecht op de Hoogmolenstraat komen twee groene assen met bomenrijen

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Dossier WUU582 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wuustwezel November 2006 Provincie Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging 11

Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging 11 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging 11 2.6. In uitvoering van het GRS A. Bestaande ruimtelijke structuur In het informatief deel van het Gemeentelijk

Nadere informatie

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding RO-01-131028 Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

A. Samenvatting van het dossier

A. Samenvatting van het dossier ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan HGB NV. Bovin Kortenaken A. Samenvatting van het dossier A.1. Situering Het voorliggend gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN AG ENTSCHAP ONDERNEMEN Limburg Corda Campus Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt T 0800 20 555 info@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be MAVA T.a.v. Shana Van Hove Gorislaan 49 1820

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Agristo te Harelbeke Bijlage III: toelichtingsnota tekst 1 Inhoudsopgave $ 4 5 5 4< < BF

Nadere informatie

RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE

RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE PLAN-MER SCREENINGSNOTA (deel II kaartenbundel) Adviesverlening en begeleiding Ruimtelijke ordening Januari 2015 (ontheffingsaanvraag) Projectnr. IL: 506.016 MER-dossiernr.:

Nadere informatie

baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be

baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05320 S t a d P o p e r i n g e V e r z o e k t o t r a a d p l e g i n g R U P V e u r n e s t r a a t R U P _ 3 3 0 2

Nadere informatie

Gemeente Anzegem RUP 22-1 KWZI - Ingooigem. maart 2015, besluit

Gemeente Anzegem RUP 22-1 KWZI - Ingooigem. maart 2015, besluit Gemeente Anzegem RUP -1 KWZI - Ingooigem maart 015, besluit Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel +3 56 4

Nadere informatie

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP Waregem 13-1 Oud Containerpark

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP Waregem 13-1 Oud Containerpark Nota nvd auteur U war 13.1 oud containerpark dossier bestand September 2009 datum Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP Waregem 13-1 Oud Containerpark 1 Initiatiefnemer Stad Waregem

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek Provincie West-Vlaanderen - Gemeente Zonnebeke verzoek tot raadpleging bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan augustus 2009 Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek Contactpersoon Agentschap

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n o n t w e r p _ RUP RWZI Gingelom / Muizen

s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n o n t w e r p _ RUP RWZI Gingelom / Muizen s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n Gezien en voorlopig vastgesteld door de provincieraad in zitting van.. 21 september 2016 Renata Camps, provinciegriffier Gilbert Van Baelen,

Nadere informatie

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota RUP Koeisteerthofdreef stad Mortsel februari 2010 NOTA Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Advies provincie Antwerpen... - 3-3. Advies Agentschap R-O

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Notalex BVBA Notaris Kroonlaan 145 bus F 1050 Elsene Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 16 december 2015 Uw kenmerk TDT/30471 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/15. SU2015/0920 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

Stad Veurne SRUP Zonevreemde bedrijven. Verzoek tot raadpleging plan_id:

Stad Veurne SRUP Zonevreemde bedrijven. Verzoek tot raadpleging plan_id: west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 5285 Stad Veurne SRUP Zonevreemde bedrijven Verzoek tot raadpleging plan_id: januari 2009 Kaart

Nadere informatie

ADVIES VAN 25 FEBRUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF PASFROST IN ZONNEBEKE

ADVIES VAN 25 FEBRUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF PASFROST IN ZONNEBEKE ADVIES VAN 25 FEBRUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF PASFROST IN ZONNEBEKE SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING...

Nadere informatie

RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Maart 2014, definitieve vaststelling

RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Maart 2014, definitieve vaststelling RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste Maart 2014, definitieve vaststelling Dit document wordt opgemaakt in opdracht van Stad Harelbeke

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Opdracht: Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeentebestuur Kluisbergen Parklaan 16 9690 Kluisbergen Adoplan bvba Vaartlaan 28/1 9800 Deinze

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gemeente zoersel - RUP herziening BPA gemeenschapsvoorzieningen achterstraat - kaart 1 elementen van bovenlokaal belang

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie